Anda di halaman 1dari 16

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SUKATAN PELAJARAN KBSM

BAHASA KADAZANDUSUN

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SUANG

Rukun Negara Falsafah Pendidikan Negara Kata Pengantar Boros Ponogulu Dimpoton Tudu Organisasi Kurikulum Asil Pambalajalan Sistom Boros Ponuangan Kurikulum

iv v vi 1 2 2 3 7 12 15

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kea rah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi intelik, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

KATA PENGANTAR Kurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia negara bagi menyediakan pendidikan bertaraf dunia kepada generasi masa kini dan akan datang. Penggubalan kurikulum bertujuan merealisasikan Akta Pendidikan, memenuhi semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi cabaran pendidikan pada abad 21. Kurikulum yang digubal memberi penekanan kepada nilai murni, semangat patriotik dan kewarganegaraan untuk menyedarkan murid akan peranan dan tanggungjawab mereka sebagai warganegara maju dan masyarakat berilmu. Murid dididik untuk berfikir, berilmu pengetahuan luas,bertataetika tinggi, bijaksana, serta dapat menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi serta berkesan. Diharapkan kurikulum ini dapat melahirkan murid yang berkeyakinan dan tabah mengatasi segala rintangan dan cabaran dalam kehidupan. Sukatan Pelajaran Bahasa Kadazandusun Sekolah Menengah merupakan salah satu mata pelajaran bahasa etnik Malaysia seperti yang diperuntukkan dalam Tafsiran Akta Pendidikan Negara. Mata pelajaran ini bertujuan melahirkan murid yang dapat berkomunikasi dengan berkesan untuk mengekalkan budaya dan warisan masyarakat Kadazan dan Dusun di Sabah. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada setiap individu dan institusi atas sumbangan kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya sukatan pelajaran ini.

(DATO Dr. AHAMAD BIN SIPON) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia

BOROS PONOGULU Pinoihombo o Boros Kadazandusun sabaagi iso mato balajalan id nayatan sikul takawas miagal di pinatantu. doid Akta Pendidikan 1996. Kurikulum Boros Kadazandusun id sikul takawas nopo nga iso kotilombusan mantad Kurikulum Boros Kadazandusun sikul tosiriba. Kiangkab o kurikulum diti montok popoinkawas koinabasan Boros Kadazandusun di naanu mantad pangaan sikul tosiriba miampai monginlaab potensi tangaanak doid intelek, topurimanan, sunduan om koinanon di miadang. Suang nopo do Nuludan Pongiaan Boros Kadzandusun nga popokito iso kopomogunaan boros dii id pogun tokou i okon nopo ko montok tinaru Kadazandusun nga montok nogi do tinaru suai I aanangan minsingilo do Boros Kadazandusun. Posuulon do Kurikulum Boros Kadazandusun o sunduan mamasok om sunduan guminawo pogun id iso wawasan koposion i pogiiiyaan miampai koisanai tinaru Malaysia. Suai ko mantad dii, posontolon nogi kaganaan toilaan, kopurimanan ula popoinkawas pomusarahan, ponoinaan topurimanan koinabasan Kabaalan Momusorou om kopomogunaan Teknologi Maklumat om Komunikasi. Kapanahak nogi kosulimbangon o nuludan pongiaan Boros Kadazandusun doid mogisuusuai ralan pambalajalan, kaanangan om koporokison tangaanak. Ii no poogi do aktiviti kokurikulum I papanahon id soliwan nuludan timpu sikul oponting sabaagi ponokodung montok popoimagon do nuludan pongiaan Boros Kadazandusun.

DIMPOTON Dimpoton nopo do kurikulum Boros Kadazandusun sikul takawas nopo nga mooi do kaanu tangaanak mikomunikasi montok momogonop kobuuburuon sondii id gana miintoraksi om pilumaagan miampai tulun suai, pongorotian idia om maklumat di norongou om nabasa, kopuriman kogingohon boros id karya mogisuusuai genre, kapanahak idia om topurimanan miampai momoguno Boros Kadazandusun baku om popotilombus tungkus koubaanan tinaru Kadazan om Dusun.

TUDU Id kolimpupusan do pongiaan om pambalajalan Boros Kadazandusun, kaanu daa o tangaanak do: i) umampai id itoraksi social maya pibarasan om pogibaabarasan toi ponuatan montok popotunud om popogirot piunungan om papapanau totoinaon pointantu; momoguno maklumat di naanu mantad mogisuusuai tadon montok tuduan monolibamban kobolingkaangan, maganu koputusan om papatayad maklumat id bontuk lisan om ponuatan. mokinongou, mambasa om manahak respon kumaa ponuatan koubasanan om modon; manahak idia om pomusarahan id bontuk lisan om ponuatan; monginonong om tumanud woyo toluud, kowoowoyoo poinsinuhat, sunduan mamasok om kitopurimanan guminawo pomogunan; om popotilombus tungkus koubasanan tinaru kadazan om dusun kopihuyud koburuon mogisuusuai tinaru id Malaysia.

ii)

iii)

iv) v)

vi)

ORGANISASI KURIKULUM Nowonsoi o kurikulum Boros Kadazandusun sikul takawas tumanud Pomogunaan Boros. Okito o Pomogunaan Boros diti id Asil Pambalajalan. Asil Pambalajalan nopo diti nga ponoinguas kumaa Kabaalan Boros miagal do kabaalan mokinongou, moboros, mambasa om monuat i pinosoungko miampai kooturan id Sistom Boros om sokodungon do elemon Ponuangan Kurikulum, kointalang nopo do Asil Pambalajalan nga maya koimaan tikid tadau id koposion totootopot do tinaru Kadazandusun id konteks tinaru Malaysia. Ii nopo songinsuang ngawi id kurikulum Boros Kadazandusun nga kaampai no Pomogunaan Boros, Kabaalan Boros, Asil Pambalajalan, Sistom Boros om Ponuangan Kurikulum. Koinsanai dilo okito miagal id suhutonon diti:
Kopomogunaan Boros Kopomogunaan nopo do Boros Kadazandusun nga potorodokon montok miintoraksi om milumaag, kopongorotian idia om maklumat di norongou om nabasa, om nogi kopuriman kogingohon do boros. Pomogunaan boros montok miintoraksi om milumaag kopohompit komilaan tangaanak do popotilombus piombolutan miapai tulun suai. Pomogunaan boros montok pongorotian idia om maklumat di norongou om nabasa i kopohompit komilaan tangaanak maganu, mangarati om popolombus kawagu maklumat, tonsi om idia. Pomogunaan montok kopurimanan kogingohon do boros kopohompit komilaan tangaanak monginonong do genre sastara, popolombus idia om topurimanan di kreatif. Id tikid gana kopomogunaan boros nopo diti nga kiwaa Asil Pambalajalan i inoboson kopio do tangaanak di kopihuyud do komilaan mikomunikasi id Boros kadazandusun montok popotilombus tungkus koubasanan tinaru Kadazan om Dusun di kopokito koposion tinaru id konteks tulun Malaysia. Kabaalan Boros Kabaalan Boros nopo nga kabaalan mokinongou, kabaalan mambasa om kabaalan monuat i ponokoimpohon Kurikulum Boros Kadazandusun. Kopisoungkahan id pomogunaan boros nopo diti nga koponguhup do tangaanak papatayad kabaalan boros montok momogonop koporluan kopomogunaan miintoraksi om milumaag, pongorotian idia om maklumat di norongou om nabasa, om kopurimanan kogingohon boros. Kabaalan Mokinongou Kabaalan Mokinongou nopo nga rumujuk kumaa komilaan tangaanak mokinongou totootopot miampai mangarati om mongimuai tonsi toponting, popisuai huja mantad mogisuusuai, bahan pangajalan om pambalajalan.

Kabaalan Moboros Kabaalan Moboros nopo nga rumujuk do komilaan tangaanak momoguno Boros Kadazandusun di kotunud om baku montok manangon, manahak pomusarahan, popointalang topurimanan om monguhot do otolinahas, oulud om pointoomod miampai papasandad kowoowoyoo moboros do olinuud. Kabaalan Mambasa Kabaalan Mambasa nopo nga rumujuk do komilaan tanganak mongilo mogisuusuai teknik mambasa, momoguno mogisuusuai bahan rujukan mooi do kaanu yolo do mangarati, mantafsir, monginonong om manganalisis bahan basaon. Kabaalan Monuat Kabaalan Monuat nopo naga rumujuk do komilaan tanganak monuat do atangkas miampai momoguno istila di pointunud om baku, boros di alantas miampai struktur ayat di agramatis. Bahan nopo di sinuat nga kiwaa tema om otolinahas o ponguhatan, pomusarahan di olidas, format di kotunud om genre di kosudong. Suai ko ii, kaanu nogi tanganak do monginsonong karangan om suusuai bahan sinuatan. Asil Pambalajalan Asil Pambalajalan nopo nga kointalang tudu kurikulum Boros Kadazandusun. Kointalang Asil Pambalajalan nopo nga potuduk di otolinahas kokomoi do nunu i odimpot do tangaanak sikul. Ilo no poogi do momorlu o Asil Pambalajalan do poginsamakan i poinfokus do woyo pambalajalan tangaanak. Koponokodung nogi do mongigia o Asil Pambalajalan momili suang, kaedah, tadon om karaaralano pangajalan i kosudong om kiwaya. Suai ko ii, koponokodung nogi o Asil Pambalajalan do monilai gontob toilaan tangaanak. Sistom Boros Sistom Boros nopo nga noulud mantad puralan boros, tinimungan boros, sistom ijaan, roitan om kolooloyuko, ponjudu ginumu om poiradan. PONUANGAN KURIKULUM Noulud o ponuangan kurikulum mantad elemon i popisoungko do koponginlaaban kawawagu id balajalan miagal do toilaan posorili tangaanak, tungkus koubasanan om kooturan sosiobudaya, om kabaalan kinilai tamba miagal do kabaalan momusorou, kabaalan teknologi maklumat om komunikasi, kabaalan balajal ralan balajal, ponoriukan timpu dumontolom mogisuusuai koporokisan. Oguno do tangaanak o toinsanan elemon diti id koposion tikid tadau . Onuan nogi do kapanantalan o balajalan nilai, kinouluno sabaagi songulunmamaamasok om kisunduan mamasok i kopihuyud do dimpoton pomogunan do monunda tulun madani.

ASIL PAMBALAJALAN Asil Pambalajalan Boros Kadazandusun nopo nga manahak kapanantalan kokomoi do kabaalan boros miagal do kabaalan mokinongou, moboros, mambasa, om monuat. Asil Pambalajalan nopo i oporlu gompoton id gana kopomogunaan montok miintoraksi om pilumaagan, kopongorotian idia om maklumat i norongou om nabasa, om kogingohon boros nga kointalang id siriba.

1.0

Asil Pambalajalan Gana

Intoposonal

Poinfokus o Gana Intoposonal kumaa doid kogisaman tangaanak montok monimpuun om popotindohoi do pogiiiyaan topurimanan, pomurangadan om pomusarahan montok tudu miintoraksi do papanau di buruon pointantu. Iti nopo nga poinhanggum no kabaalan miintoraksi, miboros, mitimbungak om mogipaapakat. 1.1 Miintoraksi 1.1.1 Mikomunikasi maya lisan om ponuatan miampai momoguno boros di kosudong montok mintutun popolombus topurimanan om pogiiiyaan koinganaan 1.1.2 Miboros kumaa tulun suai montok manahak pomusarahan di oulud.

1.1.3 Mokianu pokionuon di osuhatan om manahak respon kumaa di pokionuon tulun suai miampai momoguno boros di kotunud om kopokito kowoowoyon di kosudong.
1.2 Miboros om mitimbungak 1.2.1 Mangarati om manahak ponuhuan om kointalangan di otolinahas.

1.2.2. Miboros montok mamalan om monuat tonsi toponsol om nogi papatayad idea toponsol kumaa tulun suai. 1.2.3 Mogibooboros kokomoi isoiso ahal miampai tulun suai montok maganu kootuson.

1.3

Mogipaapakat 1.3.1 Mogipaapakat miampai ginawo di poinsinggawa om kikotumbayaan sondii do momoguno boros di oulud. Mogipaapakat montok maganu kootuson miampai momoguno boros di olinuud, oulud om nogi popokito ula poinsinggawa. Momiadang miampai ula di poinsinuhat, arasional om kikosinggaanan maganu kootuson di kopitumboyo ngoduo.

1.3.2

1.3.3

2.0

Asil Pambalajalan Gana Maklumat

Poinfokus o Gana Maklumat montok kopongorotian idia om maklumat i norongou om nabasa kumaa kogisaman tangaanak maganu toilaan, mangarati maklumat, tonsi om idia om milo poposunud kawagu. 2.1 Maganu Maklumat i norongou om nabasa mantad mogisuusuai tadon. 2.1.1 2.1.2 Mokinongou montok maganu maklumat miampai momonsoi nuut.

Mambasa om abaal momorujuk montok maganu maklumat om momonsoi nuut. Monurubung maganu maklumat om momonsoi nuut mantad bontugan di apantang.

2.1.3

2.2

Mangarati maklumat, tonsi om idia i norongou om nabasa mantad mogisuusuai tadon 2.2.1 2.2.2 Momoguno raja, lakaran om pata minda. Momonsoi rumusan montok maklumat di notimung om noompuri.

2.3

Popolombus kawagu maklumat, tonsi om pomurangadan i norongou om nabasa mantad mogisuusuai tadon. 2.3.1 Manahak katarangan maya lisan om ponuatan miampai momoguno boros di otolinahas om oulud mantad mogisuusuai tadon. Monusui kawagu maya lisan om ponuatan momoguno boros di kohiok om oulud Momonsoi luputan maya lisan om ponuatan di kosudong miampai momoguno boros di otolinahas om oulud. Mongulas maya lisan om ponuatan di oonsi, kibukti topiot, ogonop, kihuja di ologik, saintifik om kopokito do woyo di osuhatanan.

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.4

Momproses Maklumat 2.4.1 Manahak katarangan id lisan om ponuatan miampai boros di otolinahas om oulud. Monorisid do maklumat om momonsoi pomolingkuman do teks.

2.4.2

3.0

Asil Pambalajalan Gana Apresiasi Kogingohon Boros.

Poinfokus o Gana Apresiasi Kogingohon Boros kumaa kogisaman toilaan tangaanak monginonong kogingohon karya mogisuusuai genre. Pokionuon nogi tangaanak do mangarati, mongilo om monupu ponuatan kreatif miampai manahak tisuli sondii kokomoi isoiso karya.

3.1

Mangarati om Mongapresiasi do karya 3.1.1 Mangarati, monginonong om mongapresiasi karya mogisuusuai genre om manahak sisimbar sondii toi manahak ulasan kokomoi dii. Popolombus tumanud kolooloyuko om popointalang do bontuk toi ko kawo do hiis. Monguyad komoyon di poinsuat om poinlisok id hiis.

3.1.2

3.1.3 3.2 3.2.1

Monupu karya Monupu do prosa om hiis i napalan, oulud om odoropi miampai momoguno boros di kotunud, ogingo om kohiok. Popointalang do suang toi ko tonsi om momonsoi karangka do ponuatan.

3.2.2

SISTOM BOROS Fokus nopo do Sistom Boros doid pangajalan om pambalajalan nga puralan boros, tinimungan boros, sistom ijaan, roitan om kolooloyuko, pomoroitan ginumu om poiradan. Katarangan toringkas nopo kokomoi do ahal dilo nga kointalang id siriba. 1.0 Puralan Boros Dodion o puralan boros ponokoimpohon do katangkasan moboros om poiaon id konteks di napalan montok kobooboroso di pointunud. Suang nopo do puralan boros nga morfologi om sintaksis. Sundung potuu do ingkaa, aspek ijaan, roitan om kolooloyuko nopo nga posotolon doid kabaalan moboros. 1.1 Morfologi 1.1.1 Bontuk Boros a. b. c. d. boros mintootoiso boros nosugku boros misopuru boros misaup

1.1.2

Sompuruan Boros: a. b. c. d. boros ngaran boros maan boros ula boros toguangon

1.1.3

Karaaralano pamansayan boros: a. ponungkuan b. poginsoupan c. ponompuruan

1.1.4 1.2 1.2.1

Aspek tanda basa Sintaksis Pamansayan ayat nopo nga mantad subjek, predikat om nogi aspek kapamansayan. Kawo nopo do ayat nga ayat toomod, ayat pongudio, ayat ponuhuan om ayat kotigagan. Konsep ayat aktif om ayat pasif. Nuludan ayat toomod. Pamansayan ayat om proses kapamansayan ayat: a. ayat mintootoiso b. ayat misompuru Kawo nopo ngawi do ayat misompuru nga ayat misompuru misoungko, ayat misompuru pancangan om ayat misompuru piomungan.

1.2.2

1.2.3 1.2.4 1.2.5

1.2.6

2.0

Tinimungan Boros Tinimungan boros nopo nga mantad tinimungan boros koizaai om istila. Koinabasan tinimungan boros nopo diti nga kotilombuson mantad pangaan sikul tosiriba. Koinabasan tinimungan boros nopo dilo nga poimogoton om palaabon kopihuyud do koinggumuan pongilaan id kaganaan mato balajalan pangaan sikul takawas.

3.0

Sistom Ijaan Sistom ijaan nopo di gunoon nga mantad Sistom Ijaan Boros Kadazandusun Bunduliwan.

4.0

Koroitan om Kolooloyuko Poiaon o koroitan om kolooloyuko mooi do karait o tangaanak miampai roitan di otopot om nogi karati do kolooloyuko om kataadan. Patatadon kabaalan komilaan mongimuai om popisuai mogisuusuai aspek id koroitan om kolooloyuko mooi do kaanu o tanganak popolombus isoiso komoyon di kotunud Kolooloyuko ayat Boros Kadazandusun nopo di poiaon nga tumanud pola ayat diti: a. b. c. d. e. ayat toomod ayat pongudio ayat ponuhuan ayat aktif ayat pasif

5.0

Pomoroitan Ginumu Oponting kopio o pomoroitan ginumu id pibarasan om ponuatan id Boros Kadazandusun. Koinabasan aspek nopo diti nga kinotilombuson mantad sikul tosiriba. Oporlu do pomogoton om inlaaban o koinabasan pomogunan pomoroitan ginumu i kopihuyud kopoinggumuan pinsingilaan id gana mato balajalan pangaan sikul takawas.

6.0

Tukadan Poinhanggum no id tukadan o boros mikagos, poiradan om boros koponindir, i oporlu do poiaon id Boros Kadazandusun. Kinopomilian nopo do tukadan dilo nga momonting kopio do falsafah, imatu sondii om woyo tolinuud do tulun Malaysia.

PONUANGAN KURIKULUM Poinfokus o ponuangan kurikulum kumaa pogonuan bahan mantad mogisuusuai gana pongilaan om disiplin. Tudu nopo do suang kurikulum nga popoimagon pangajalan om pambalajalan Boros Kadazandusun I kopisudong do kouyuuyuo koimogoton samaso. 1.0 Toilaan Woyo Posorili Tangaanak

Poinhanggum no id toilaan tangaanak o gana disiplin i oguno montok ponginlaaban isoiso kabaalan miagal Gana Sains, Geografi, woyo posorili, om suusuai po. Milo nogi pomusarahan o isu samaso do poiaon do mongiagia id pangajalan om pambalajalan. 2.0 Tungkus Koubasanan Om kooturan Sosiobudaya Oporlu nogi pomusarahan do posotolon o kooturan sosiobudaya id aspek tungkus koubasanan montok pangajalan om pambalajalan Boros Kadazandusun. Poinhompit no ngawi kohinomodon boros, laras boros, poiradan om sastara tinaru. Poinhanggum nogi woyo toluud, karaaralano om norma sosial i aanu mantad Sistom Puralan Boros Kadazandusun i kopokito kopuawangan om kopogiunungan koubasanan mogisuusuai tinaru id Malaysia. 3.0 Kabaalan Kinilai Tamba Mositi pohompiton do kurikulum Boros Kadazandusun o kouyuuyuo pomogunan global, sarantau om ginumuan sokinoyonon. Kikalansanan o pongilaaban diti do oguno id migisuusuai kabaalan om koinganaan I naanu mantad kalas id koposion totootopot.

3.1

Kabaalan Momusorou

Poiaon o kabaalan momusorou doid tangaanak maya ponguhatan om aktiviti I momoguno do pomusarahan kritis om kreatif id aktiviti do mokinongou, moboros, mambasa, mintong om monuat. Oponting o kabaalan momusorou id koposion tikid tadau om korjaya do tanganaak id timpu dumontol miagal monoribau kobolingkaangan om manahak toi ko momonsoi koputusan. 3.2 Kabaalan Teknologi Maklumat om Komiunikasi

Montok tuduan mikomunikasi id zaman teknologi maklumat om komiunikasi, mositi kaanu tangaanak momoguno komputo miagal ko papaatod om monorimo e-mel, momoguno aplikasi porisian do momongo kalaja tikid tadau om manganu maklumat mantad intonet. 3.3 Kabaalan Balajal Ralan Balajal

Oponting Kabaalan Balajal Ralan Balajal montok papatanom kowoowoyoo di mongubas pambalajalan poingompus koposion. Maya no do koinabasan do kabaalan diti, kaanu tangaanak monginwagu toilaan om atangkas monoguang winoun di mimban-simban. 3.4 Ponoriukan Timpu Dumontol

Ponoriukan Timpu Dumontol nopo nga woyo pambalajalan tangaanak momurimon isoiso isu toi kobolingkaangan naantakan timpu di nakatalib, baabaino om timpu dumontol. Komoyon nopo diti nga kaanu taanganak

monindu mangaga kododion, mamalan om poposimban mooi do kaanu kounangan di maksimum. 3.5 Mogisuusuai Koporokisan

Poinghanggun nopo id Mogisuusuai Koporokisan nga koporokisan linguistik, logic matematik, tuunion, kinestetik, liwang, intoposonal, intraposonal om sandad. Oporlu o mongingia poposodia woyo pambalajalan I kosudong do kanaangan om korohian do tanganak mooi do kiwaya kopio o pongiaan om pambalajalan do boros.