Anda di halaman 1dari 8

GPS

Show Details Antara Ukur dan Navigasi GPS n Ciri-ciri ukur GPS n Titik yang ingin diketahui adalah tetap n Data GPS dikumpul berdasarkan beberapa sesi cerapan n Mod operasi ialah penentududukan relatif, kerana itu ia berkejituan tinggi n Pengukuran adalah menggunakan gelombang pembawa jalurL, kerana itu ia memerlukan peralatan dan perisian tertentu n Kebanyakannya berkait dengan fungsi ukur tradisional dan pemetaan. n Ciri-ciri navigasi GPS n Titik yang ingin diketahui selalunya di dalam keadaan bergerak. n Data GPS dikumpul "segera", dan penyelesaian didapatkan secanmasa sabenar (real-time) n Mod operasi ialah penentududukan mutlak dan relatif danketepc,lannya rendah. n Pengukuran dilakukan menggunakan kod PRN dan memorlukanpernprosesan data i arak-semu.

Mod penentududukan utama bagi Ukur dan Navigasi GPS ialah: n Penendudukan mutlak atau titik n Penentududukan bezaan atau relatif n Penentududukan statik n Penentududukan kinematik

5.1 Elemen ukur GPS Elemen Ukur GPS dapat di bahagikan kepada beberapa fungsisaperti berikut: n Penakrifan tugas: jumlah titik? ketepatan yang diperlukan?Horizontal atau vertikal? hubungan dengan datum? taburantitik-titik? Adakah terdapat maklumat koordinat yang sediaada dan sebagainya. n Perancangan pertimbangan logistik dan struktur, hubunganke kawalan, piawaian dan spesifikasi untuk ukur GPS, jumlahpenerima, pemilihan kawasan, jadual cerapan, dan lain-lain. n Tinjauan: kebolehcapaian dan ketampakan satelit, keadaanlokasi, penandaan stesen dan sebagainya. n Prosedur lapangan: pemeriksaan senarai peralatan danprosedur di lapangan. n Pemprosesan data dan persembahan hasil :pemprosesan garis dasar, penyelesaian kekangan minima,

5.2 Perancangan ukur GPS Perancangan projek merupakan aspek terpenting di dalam ukurGPS. Perancangan yang terperinci memaksimakan peluangmendapatkan ketepatan yang diperlukan di dalam masa yangrealistik dan seterusnya dapat mengurangkan kos.Perkara-perkara seperti berikut perlu diambil kira: n Tujuan pengukuran(kawalan kejuruteraan, GIS, kadaster)? n Apakah ketepatan dan keyakinan yang diperlukan(berapappm?) n Adakah sumber-sumber data sedia ada (koordinat titikkawalan, ketinggian batu aras) yang boleh diperolehi? n Apakah pengukuran yang dilakukan sebelum ini (GPS ataukonvensional)? n Adakah terdapat kriteria-kriteria tertentu bagi projek ini(koordinit dalam RSO, Cassini, perlu diikat pada koordinat

Kenapa Perlu Stesen Baru Dan Diketahui? Beberapa sebab mengapa pengukuran perlu, dijalankan dikedua-dua stesen yang diketahui atau yang baru: n

Diperlukan oleh piawaian dan spesifikasi ukur GPS yangterbabit. n Untuk penentuan parameter transformasi tempatan antaradatum GPS dan datum geodetik tempatan. n Untuk keperluan kawalan kualiti. n Untuk penentuan perpisahan geoid-elipsoid. n Untuk menghubungkan titik GPS yang baru ke dalam kawalangeodetik sedia ada. n Bagaimanapun, minima satu stesen diketahui digunakansebagai stesen datum di dalam ukur GPS -- koordinatnyamesti diketahui di dalam sistem WGS84

Bentuk Jaringan Jaringan GPS mempunyai bentuk yang berbeza,menyebabkan wujudnya perbezaan "kekukuhan" jaringan tersebut. n Terdapat kesan yang wujud dari pertimbangan bentuk jaringan. n Sesetengah jaringan adalah superior kepada yang lainberdasarkan "kekukuhannya". n Hanya garis dasar bebas, sahaja yang menyumbangkepada 'kekukuhan jaringan

5.2.1 Penjadualan cerapan Terdapat 3 pertimbangan yang: n Berkaitan dengan faktor satelit: bilangan yang perludicerap, ternpoh cerapan dan lain-lain. n Berkaitan dengan geometri satelit-penerima n Berkaitan dengan rekabentuk logistik, jurnlah sesicerapan pada satti hari, besar kawasan dan lain-lain.

Penjadualan Cerapan: Faktor Satelit Dalam perancangan cerapan ukur GPS, adalah perlu mengetahuigugusan satelit yang ingin dijejak, termasukmaklumat-maklumat dibawah. Kebanyakan maklurnat inidisediakan melalui perisian "perancangan" (mission planningsoftware) yang dikeluarkan oleh pengeluar peralatan GPS. n Masa satelit terbit dan turun di atas horizon cerapan.(Disebabkan pembiasan atmosfera, satelit yang dijejak perlulebih dari 10o ke 15o di atas horizon). n "Kesihatan" satelit boleh diketahui dari Mesei Navigasi yangdisiarkan. Ini boleh diawasi ketika cerapan dan jika sesuatusatelit ini didapati tidak sihat, maka perlu dielakkanpenjejakan ke satelit itu atau tidak digunakan semasapemprosesan data.

penjadualan Cerapan: Ukuran Geometri Satelit Pengeceran Kejituan Kedudukan (faktor DOP) bolehdigunakan untuk menentukan keadaan geometri satelit, didalam bentuk HDOP, VDOR TDOP, PDOP dan GDOPPenggunaan nilai DOP adalah kurang sesuai untuk ukur GPSkonvensional, memandangkan ukur GPS ini menggunakancerapan fasa pembawa dalam bentuk penentududukan relatif.Penggunaan DOP adalah lebih sesuai untuk navigasi GPSmenggunakan cerapan jarak semu.Walaubagaimanapun DOP dapat digunakan dalam perancanganukur GPS untuk menentukan "bila" geometri satelit menjadilemah (nilai GDOP>5).

Peninjauan dalam ukur GPS Peninjauan dalam ukur GPS termasuk: n Kebolehcapaian satelit: pernilihan satelit, kesihatansatelit, window cerapan dan lain-lain. n Kenampakan satelit: semakan halangan-halangan dikawasan kerja. n Mengenalpasti tanda di bumi, di mana antena GPS akanditempatkar (selalunya untuk cerapan pada waktumalam). n Mengenalpasti stesen eksentri (jika per1u) yang akandigunakan jika tanda utama di burni tidak bolehdigunakan, serta stesen azimut jika ia diperlukan). n Laluan masuk lokasi/stesen: untuk merninimakan masaperjalanan dan kelewatan tiba di lokasi. Penting jikamelibatkan eralanan ada waktu malarn.

PENGENALAN Global Positioning System (GPS) adalah system satelit artificial yangmenggantikan system TRANSIT Doppler. GPS juga di kenali sebagai NavigationS a t e l l i t e T i mi n g A n d R a n g i n g ( N A V S T A R ) y a n g d i h a s i l k a n o l e h J a b a t a n Pertahanan Amerika pada tahun 1973, iaitu hasil gabungan program ketenteraanAmerika. Navys Timation dan Air Forces 621B. Satelit GPS pertama dilancarkanpada tahun 1978. Pada peringkat awalan, teknologi pengukuran GPS digunakankhusus untuk tujuan militari tetapi kini telah digunakan untuk kegunaan awamkhususnya untuk tujuan navigasi dan penentududukan. Dengan wujudnya sistems a t e l i t y a n g b e r t e k n o l o g i t i n g g i s e p e r t i G P S , p e l b a g a i a p l i k a s i s a i n t i f i k d a n ketenteraan telah berkembang dengan pesatnya.

Keistimewaan sistem GPS berbanding dengan Sistem Doppler ialahsistem ini merupakan satu sistem multi-satelit untuk memberikan operasi secaraberterusan 24 jam sehari (siang dan malam) pada sebarang keadaan cuaca.Teknik pengukuran GPS memberikan informasi kedudukan sesuatu titik dalamkoordinat 3 dimensi (3D) yakini dalam komponen ufuk dan tegak secara serentak(tidak berasingan). Keistimewaan yang paling ketara di dalam sistem GPS ialahsistem ini tidak memerlukan stesen yang saling nampak seperti titik-titik yangkonvensional triangulasi atau trabas yang kerap kali tertakluk kepada be ntuktopografi kawasan pengukuran. Pengukuran GPS juga mewujudkan pelb agaitahap ketepatan penentududukan yang diperlukan oleh pengguna iaitu dari julatdecameter (navigasi) hingga ke millimeter (geodetic). Ketepatan penguku ranG P S t e r g a n t u n g p a d a k e ji t u a n d a t a , g e o m e t r i s a t e l i t , k a e d a h p e n g u k u r a n (penentududukan) dan juga kaedah pemprosesan data.

Sistem rujukan GPS adalah bersifat global iaitu geosentrik kerana titiktengah rujukan elipsoidnya adalah bersentindihan dengan jisim bumi. Dat umgeodetic bumi ini dikenali sebagai World Geodetik System 1984 atau WGS 84.Berbanding denganteknik konvensional (terrestrial) yang lain seperti trabas dantrilaterasi, kos penggunaan sistem GPS agak rendah denagan penurunan harga(dari masa ke semasa) alat penerima satelit dan kos perkhidmatan percuma.Oleh kerana itu, pada masa kini sistem GPS merupakan sistem sokongan yangpopular dan telah mula digunakan secara meluas bagi kerja-kerja geomatik yangberkejituan tinggi, pemetaan, GIS, hidrografi, navigasi di lautan, udara da ndaratan, rekreasi, operasi mencari dan menyelamat dan kegunaan istimewa yang lain

TIGA KOMPONEN GPS 1.Segmen Kawalan -Mempunyai satu sistem stesen pemantauan yang terletak seluruhdunia. Stesen utama terletak diPangkalan Udara Falcon, Colorado yang mengukur isyarat daripada setiap satelit. -hi t u n g a n d i b u a t m e n g g u n a k a n m o d u l u n t u k d a t a o r b i t d a n pembetulan waktu setiap satelit.

Setiap Stesen kawalan menghantar ephemeris dan data waktu kesatelit. Satelit akan memancarkan sebahagian data ephemeris kepenerima GPS melalui isyarat radio. 2.Segmen Angkasa

Dimana ia mempunyai 24 satelit yang memancarkan isyarat radioke bumi.

A l t i t u d o r b i t d i t e n t u k a n s u p a y a s a t e l i t m e l e w a t i j a r a k d a n ko nfigurasi yang serupa pada set iap 24 jam. Terdapat 6 satahorbit, selang set iap 60 darjah dan sendeng 55 darjah terhadapsatah katulistiwa. Ini membolehkan pengguna boleh menerima 5 8 isyarat satelit ini.

3.Segmen Pengguna

Dimana ia mempunyai penerima GPS dan komuniti pengguna.

Empat satelit diperlukan untuk mengira kedudukan 4 dimensi X, Y,Z ( k e d u d u k a n ) d a n m a s a . A n t e n a p e n e r i m a i s y a r a t G P S i n i mempunya i pelbagai bentuk, daripada bentuk piring (pelbagai saiz)ke bentuk paling

Penerima GPS menukarkan isyarat satelit keanggaran kedudukan,kelajuan dan masa.

I a m e m p u n y a i A n t e n a p e n e r i m a i s y a r a t G P S i n i m e m p u n y a i pelbagai bentuk, daripada bentuk piring ( pelbagai saiz ) ke bentuk pa l i n g k e c i l . R e k a b e n t u k p e n e r i m a & a n t e n n a i n i b e r t u j u a n m e n d a patkan bacaan kedudukan pada ketetapan yang dijangkakan

This message has been truncated


Show Full Message

Anda mungkin juga menyukai