Anda di halaman 1dari 1

1. Ceritakan secara ringkas "perkembangan alam fikiran islam" sejak Rasulullah s ampai zaman KhulafaurRasyidin ! 2.

Faktor-faktor yang mendorong berdirinya Muhammadiyah ada dua, yakni : Faktor Subjektif dan faktor Objektif, Baik Intern maupun Ekstern. Silahkan s audara jelaskan ! 3. Setiap organisasi mempunyai AD/ART sendiri yang menggambarkan visi dan misiny a. Coba saudara jelaskan hal-hal yang termaktub dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ! 4. Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan "Gerakan Islam". Maksud gerakan ialah "Da'wah Islam dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar" yang ditujuk an kepada dua bidang : Perseorangan dan Masyarakat. Saudara diminta menjelaskan bagaimana cara yang ditempuh Muhammadiyah dalam menjalankan da'wahnya pada kedua bidang dimaksud ! 5. Setelah saudara tahu dan mengerti tentang Muhammadiyah, Bagaimana tanggapan saudara terhadap Muhammadiyah dan Bagaimana saudara menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang ketahui ten tang Muhammadiyah.