P. 1
dongeng sunda

dongeng sunda

|Views: 27|Likes:
Dipublikasikan oleh Bayu Raditya Pratama

More info:

Published by: Bayu Raditya Pratama on Jan 26, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2012

pdf

text

original

Sireum jeung Gajah

Jaman baheula aya sireum keur ngarak rajana, ngaliwat kana alur jajalaneun gajah. Keur ramé ngarak, jol datang gajah. Sireum nu sakitu keur nakleukna téh, teu antaparah deui, leyé-leyé baé ditincakan, bongan cenah maké ngaliud di jajalaneun. Atuh lain ratus deui, tapi aya rébuna sireum anu paéh téh. Barang raja sireum ningal baladna réa nu paéh, kacida ambekna, tuluy susumbar, ³Éh Sakadang Gajah, sato nu telenges, nu teu boga ras-rasan ka papada mahluk, rasakeun pamales ti kami. Ulah adigung asa aing. Engké di Jumaah Kaliwon, urang perang tanding jeung kami!´ Walon gajah bari seuri, ³Rék ngajago Sakadang Sireum téh? Lamun enyaan, hég ku kami didagoan! Di mana hayang perang téh?´ ³Tuh di ditu, di handapeun tangkal waru nu itu, nu condong ka jalan!´ gancang, gajah nuluykeun deui lampahna. Ari raja sireum teu talangké deui, tuluy baé nabeuh tangara, ngumpulkeun kabéh baladna. Teu sabaraha lila, balad sireum téh geus nakleuk di tegalan. Ceuk Raja sireum, ³Éh balad kami kabéh! Di Jumaah Kaliwon kaula rék perang tnding jeung Sakadang Gajah, tuh handapeun tangkal waru nu itu! Ku sabab éta, kaula ménta ka aranjeun sakabéh ulah sisingeun, kudu pada digarawé. Saréréa kudu nyieun lombang sing gedé pikeun piruang. Nya palebah waru nu itu kudu nyieun piruang téh. Prak geura digarawé ti ayeuna. Tapi kadé jukutna mah ulah ruksak, kudu angger baé kawas ayeuna. Dikorowot ti jero baé, taneuhna engké sésakeun, tuh kira sakandel papan beunang Sakadang Manusa, ka luhurna mah.´ Balad sireum saur manuk, kabéh pada jangji rék pada suhud digarawé, sarta pada sanggup anggeus dina waktu tujuh poé. Saomong balad sireun teu nyalahan, dina waktu tujuh poé piruang téh geus bérés. Ti luhurna teu katara, teu jiga piruang meueus-meueus acan, kawantu buatan par ahli nerus bumi. Barang nepi kana waktuna, kana poé Jumaah Kaliwon téa, subuh kénéh Raja Sireum geus ngabedega sisi piruang beulah kulon, nyahareup ngétan. Saksi-saksi geus karumpul, nyaéta: Sakadang Peucang jeung Sakadang Monyét. Wanci haneut moyan, jol Sakadang Gajah ti beulah wétan maju ka kulon, nyampeurkeun Raja Sireum. Jauh kénéh ogé Raja Sireum geus celuk-celuk nangtang ka Sakadang Gajah, ³Gancang ka dieu Sakadang Gajah, ieu sihung kami geus seukeut meunang ngasah tujuh poé tujuh peuting, geus sadia bakal maéhan sampéan. Lamun enya sampéan sakti, gancang geura rontok kami!´ Barang gajah ngadéngé panangtang Raja Sireum kitu, jol suruwuk baé narajang. Tapi cilaka, teu kungsi nepi, da awakna kaburu tigebrus mantén kana piruang, sukuna tipitek. Sakadang Gajah adug-adugan méakeun tanaga hayang kaluar tina piruang, tapi weléh teu bisa. Tungtungna béak tanaga ngajoprak teu bisa walakaya. Ceuk raja Sireum ka balad-baladna, ³pék ayeuna geura hanca ku aranjeun éta sato telenges téh!´ Balad sireum nu réana mangyuta-yuta, bareng narajang, napuk kana sakujur awak Sakadang Gajah. Gajah ripuh dicocoan ku sireum. ³ampuuun«ampuuun!´ Sakadang Gajah tulungtulungan ménta ampun. Manéhna taluk tarima éléh, jeung jangji moal deui-deui ngaganggu ka bangsa sireum. Ti dinya riwayatna, aya paribasa ³Sireum ogé ditincak-tincak teuing mah sok ngalawan´. Atuh lamun aya nu suten, jempol anu jadi perlambang gajah, éléh ku cinggir anu jadi perlambang sireum

ceg kana guci pusaka tea. Dugi ramana ngadamel wates nganggo guci pusaka anu caina dikucurkeun terus jadi selat. Anu cikal Raden Sundana anu bungsu Raden Topobrana. Ningali ramana sumping reg weh perang liren. Tur guci anu disimpen dina wates teh ngajanggelek jadi gunung. Atuh dua putrana beak bersih diseukseukan pampangnaman Raden Sundana nu wani ngarug-gug nagara raina. nu katelah Gunung Rakata atanapi Gunung Krakatau. atuh Sang Prabuteh langsung ngadeg. dua putrana langsung nyampeurkeun cedok weh nyareumbah ka Prabu Rakata kitu dei para parajuritna. tur di bagi dua belah wetan ku Raden Sundana. Dua putrana anu tarungkul teh nyarek. belah kulon Raden Topobrana. Terus Sang Prabu teh indit ngabagawan anu tempatna dibates dua nagara nu dibagi dua tea. Nu mawi dinamian Selat Sunda lantaran Raden Sundana sarakah hoyong wilayah anu raina. Terus cai laut anu dina guci dikucurkeun disapanjang wates dua nagara.Selat Sunda jeung Gunung Krakatau Kacatur jaman baheula di Pulo Jawa Beulah kulon. terus indit ka medan laga kasampak dua putrana keur perang campuh atu bendu pisan anjeunanana. Kumargi Prabu Rakata parantos sepuh pisan. Hiji mangsa dina taun ka genep Sang Prabu teh ngadangu yen putrana parasea Raden Sundana ngarugrug karajaan raina Raden Topobrana. teras guci anu tos teh kosong teh disimpen ditapal bates dua karajaan tea. Sang Prabu teh ceg ka guci anu gtos dieusi cai laut tea. Nu kiwari disebut Selat Sunda. anjeunanana indit deui ka tempat pang tapaanana. Tah kitu sasakala Selat Sunda sareng Gunung Krakatau teh . Sang Prabu gaduh dua putra. mangka karajaan teh di titipkeun ka putra-putrana. Haritamah Pulo Jawa sareung Sumatra teh ngahiji. anjeunna teu nyandak nanaon tibang guci pusaka nu dicandak. Teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngajanggelek jadi selat. aya hiji karajaan anu rajana Prabu Rakata.

Di jero hatena manehna jangji. Ku manehna dicaritakeun asal usulna eta cucuk geulung bentang teh. bari neuteup bentang-bentang nu tingkaretip di langit. lantaran bakal make baju alus jeung make samping weuteuh. Kabeh jelema nu aya dina eta pesta mangneangankeun cucuk geulung nu leungit tea. ³Ayeuna kuring embung make cucuk geulung bentang sosoranganan. Tapi maneh teu meunang ngomong sombong. Babaturanana kabeh muji kageulisanana. Isukna. ³mana teuing senangna mun aing boga bentang pikeun cucuk gelung´ karek oge mikir kitu. Heug geura pake isuk kana pesta kawinan batur maneh. Demi pangupajiwana kana karajinan ngabatik. Nyi Marini ku indungna meunang milu ka ondangan. turug-turug kadenge ku manehna aya sora tan katingalan ³Marini. Nyi Marini leuwih diperhatikeun ku sarerea ti batan panganten. manehna mikir. Manehnas katenjona geulis pisan sarta cahyaan. Tapi aya kasusahna. Mun maneh ngomong sombong atawa boga pikiran sombong. nu manggihkeun baris dipersen. lantaran teu meunang budak rajin jeung hade ka indung. Kacaritakeun di eta lembur aya hiji randa boga anak awewe ngaran Marini. Dina hiji poe indungna meunang ondangan ti tatanggana nu rek ngawinkeun anakna awewe. Kabeh nu aya di dinya ngarasa heran. tapi rek dibagikeun ambeh dipake ku sarerea babarengan´ Sanggeus ngomong kitu. ujug-ujug aya nu ngempur cahyaan rag rag kana lahunanana. Marini make cucuk geulung bentang tea. Pengeusi eta lembur. cenah! . Nyi Marini ku indungna pohara diasihna. henteu boga cucuk geulung keur pakeeun isuk ka ondangan teh.Asal Muasal Cika-Cika Jaman baheula ± baheula ge baheula deui ± aya hiji lembur anu gegek jiwana. Pagawean di dapur jeung di imah kabeh ditangkes ku manehna. nepi ka pakean-pakeanana kalotor. cucuk geulung maneh tek kapanggih´ ceuk salasaurang baturna. ieu bentang nu dipakayang ku maneh pikeun cucuk geulung tea. cucuk geulung bentang teh ujug-ujug leungit´ ³Ih Marini geuning leungit cucuk geulung maneh teh´ ceuk salahsaurang baturna. Pohara manehna hanjakaleunana. Tuluy eta reremukan teh haliber. lantaran manehna teu bogaeun cucuk gelung. ie bentang baris leungit teu puguh-puguh´ Nyi Marini kacida atoheunana. manehna kakara ingeteun yen manehna boga pikiran sombong. Marini kageteun pisan. Manehna diuk hareupeun jandela. Ningal kitu. Ku lantaran kitu. ngan aing sorangan anu panggeulisna lantaran make cucuk geulung bentang. jadi nu ayeuna disebut Cika-cika. jadi pikiran Nyi Marini. Tuluy manehna nyalukan batur-baturna. itung-itung mulang tarima. Di jero hatena manehna ngecewis. ³karek oge mikir kitu. Nyi Marini pohara karunyaeunana ka maranehanana. lantaran rajin jeung suhud ngabantuan pagawean indungna. Nyi Marini kageteun pisan. Manehna kacida atoheunana. ³kacida senangna dipuji-puji ku babaturan. tuluy eta cucuk geulung bentang teh dibantingkeun nepi ka remuk. yen moal boga pikiran jeung ngomong sombong. meunang ngabatik indungna. ³Ieu marini. Malah kalan-kalan Nyi Marini sok ngabantuan indungna ngabatik. dina hatena jangji. tapi nu leungit weleh teu kapanggih. Sapeupeuting. Nyi Marini atoheunana. Satuluyna manehna nyarita kieu. meh kabeh jelema carukup.

Dina hiji poe Sakadang Kuya indit ka kebon Juru tani. Sakadang Kuya mah teu dibere sapotong-potong acan. atuh bati cumeplak we neureuyan ciduh. nepi ka beak. ngala cabe nu geus arasak. uing manggih tangkal cau nu buahna geus asak. tapi ti isuk mula tacan manggih nanaon.³ Sakadang Monyet lumah lameh menta ngarah dipikarunya. Biwirna dipulas ku pucuk daun jati supaya beureum. tuluy cupak capek. Ari beak«. manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asak. ³Keur naon make mere ka maneh. engke paparon´ ³Hade. cing tulungan pangalakeun. Omongna ³Sakadang Monyet. Sakadang Kuya kacida sugemanana. menta tulung. di tengah jalan raus raus bae didahar.´ ³Cing ngasaan saeutik. cara nu geus barang dahar geunah. ketembongna bangun aramis pisan.tuh cokot deukeut tangkal caringin itu!´ tapi ulah dibeakeun kabeh. sesakeun keur kami saparona. jongjon bae metikan jeung ngadaharan. jejeritan awahing ku lada jeung panas. Tapi Sakadang Monyet teu malire. kapan bareto ge maneh teu mere cau ka kami. kalahkah maledogan ku cangkangna. sing karunya ka uing ku hayang ngasaan buah loa paparin Dewata!´ omongna deui lengas lengis. uing lapar pisan. Kabeh dibawa lumpat. lantaran geus bisa males kanyeri hatena bareto. ngunek-ngunek hayang males. Sakadang Kuya pohara nyerieunana. Manehna indit nepungan Sakadang Monyet. maneh teh keur ngahadar naon? Cik uing menta!´ Tembal Sakadang Kuya. Kakara uing mah barang dahar ni¶mat kieu. Ngahaeut ka tengah poe. uing teh keur ngeunah ngadahar buah loa paparin ti Dewata. ³ah. ³Nya ari maksa-maksa teuing mah top bae. Ditanya ku Sakadang Monyet. ³Sakadang Kuya. padahal eta teh milik kami?´ ³Hampura bae atuh nu enggeus-enggeus mah!. mana bagian uing? Kapan geus jangji paparon´ ceuk Sakadang Kuya ngagorowok. ³Sakadang Monyet. tapi kumaha da teu bisa naek.Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyet Dina hiji poe Sakadang Kuya keur neangan kadaharan. warnana bareureum.´ tembal Sakadang Monyet. tapi hanjakal teu bisa naek. ulah ngaganggu. gancang lumpat rek nyokot buah loa paparin Dewata tea. Ngala genep nu galede. Adug lajer. cuplak ceplak. Sakadang Monyet. Lantaran tabeatna hawek jeung sarakah manehna embung nyesakeun. Kulantaran kitu.´ Sakadang Monyet pihara atoheunna. metikan cau hiji-hiji bari ditungtut dihakanan. . ³Di mana?´ Tuluy maranehna arindit babarengan ka tempat tangkal cau tea. tuluy manehna bebeja ka Sakadang Monyet. tuluy naek.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->