Sireum jeung Gajah

Jaman baheula aya sireum keur ngarak rajana, ngaliwat kana alur jajalaneun gajah. Keur ramé ngarak, jol datang gajah. Sireum nu sakitu keur nakleukna téh, teu antaparah deui, leyé-leyé baé ditincakan, bongan cenah maké ngaliud di jajalaneun. Atuh lain ratus deui, tapi aya rébuna sireum anu paéh téh. Barang raja sireum ningal baladna réa nu paéh, kacida ambekna, tuluy susumbar, ³Éh Sakadang Gajah, sato nu telenges, nu teu boga ras-rasan ka papada mahluk, rasakeun pamales ti kami. Ulah adigung asa aing. Engké di Jumaah Kaliwon, urang perang tanding jeung kami!´ Walon gajah bari seuri, ³Rék ngajago Sakadang Sireum téh? Lamun enyaan, hég ku kami didagoan! Di mana hayang perang téh?´ ³Tuh di ditu, di handapeun tangkal waru nu itu, nu condong ka jalan!´ gancang, gajah nuluykeun deui lampahna. Ari raja sireum teu talangké deui, tuluy baé nabeuh tangara, ngumpulkeun kabéh baladna. Teu sabaraha lila, balad sireum téh geus nakleuk di tegalan. Ceuk Raja sireum, ³Éh balad kami kabéh! Di Jumaah Kaliwon kaula rék perang tnding jeung Sakadang Gajah, tuh handapeun tangkal waru nu itu! Ku sabab éta, kaula ménta ka aranjeun sakabéh ulah sisingeun, kudu pada digarawé. Saréréa kudu nyieun lombang sing gedé pikeun piruang. Nya palebah waru nu itu kudu nyieun piruang téh. Prak geura digarawé ti ayeuna. Tapi kadé jukutna mah ulah ruksak, kudu angger baé kawas ayeuna. Dikorowot ti jero baé, taneuhna engké sésakeun, tuh kira sakandel papan beunang Sakadang Manusa, ka luhurna mah.´ Balad sireum saur manuk, kabéh pada jangji rék pada suhud digarawé, sarta pada sanggup anggeus dina waktu tujuh poé. Saomong balad sireun teu nyalahan, dina waktu tujuh poé piruang téh geus bérés. Ti luhurna teu katara, teu jiga piruang meueus-meueus acan, kawantu buatan par ahli nerus bumi. Barang nepi kana waktuna, kana poé Jumaah Kaliwon téa, subuh kénéh Raja Sireum geus ngabedega sisi piruang beulah kulon, nyahareup ngétan. Saksi-saksi geus karumpul, nyaéta: Sakadang Peucang jeung Sakadang Monyét. Wanci haneut moyan, jol Sakadang Gajah ti beulah wétan maju ka kulon, nyampeurkeun Raja Sireum. Jauh kénéh ogé Raja Sireum geus celuk-celuk nangtang ka Sakadang Gajah, ³Gancang ka dieu Sakadang Gajah, ieu sihung kami geus seukeut meunang ngasah tujuh poé tujuh peuting, geus sadia bakal maéhan sampéan. Lamun enya sampéan sakti, gancang geura rontok kami!´ Barang gajah ngadéngé panangtang Raja Sireum kitu, jol suruwuk baé narajang. Tapi cilaka, teu kungsi nepi, da awakna kaburu tigebrus mantén kana piruang, sukuna tipitek. Sakadang Gajah adug-adugan méakeun tanaga hayang kaluar tina piruang, tapi weléh teu bisa. Tungtungna béak tanaga ngajoprak teu bisa walakaya. Ceuk raja Sireum ka balad-baladna, ³pék ayeuna geura hanca ku aranjeun éta sato telenges téh!´ Balad sireum nu réana mangyuta-yuta, bareng narajang, napuk kana sakujur awak Sakadang Gajah. Gajah ripuh dicocoan ku sireum. ³ampuuun«ampuuun!´ Sakadang Gajah tulungtulungan ménta ampun. Manéhna taluk tarima éléh, jeung jangji moal deui-deui ngaganggu ka bangsa sireum. Ti dinya riwayatna, aya paribasa ³Sireum ogé ditincak-tincak teuing mah sok ngalawan´. Atuh lamun aya nu suten, jempol anu jadi perlambang gajah, éléh ku cinggir anu jadi perlambang sireum

Nu mawi dinamian Selat Sunda lantaran Raden Sundana sarakah hoyong wilayah anu raina. Teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngajanggelek jadi selat. terus indit ka medan laga kasampak dua putrana keur perang campuh atu bendu pisan anjeunanana. dua putrana langsung nyampeurkeun cedok weh nyareumbah ka Prabu Rakata kitu dei para parajuritna. ceg kana guci pusaka tea. Atuh dua putrana beak bersih diseukseukan pampangnaman Raden Sundana nu wani ngarug-gug nagara raina. anjeunna teu nyandak nanaon tibang guci pusaka nu dicandak. Nu kiwari disebut Selat Sunda. teras guci anu tos teh kosong teh disimpen ditapal bates dua karajaan tea. aya hiji karajaan anu rajana Prabu Rakata. Anu cikal Raden Sundana anu bungsu Raden Topobrana. Tur guci anu disimpen dina wates teh ngajanggelek jadi gunung. Dugi ramana ngadamel wates nganggo guci pusaka anu caina dikucurkeun terus jadi selat. Tah kitu sasakala Selat Sunda sareng Gunung Krakatau teh . Hiji mangsa dina taun ka genep Sang Prabu teh ngadangu yen putrana parasea Raden Sundana ngarugrug karajaan raina Raden Topobrana.Selat Sunda jeung Gunung Krakatau Kacatur jaman baheula di Pulo Jawa Beulah kulon. Ningali ramana sumping reg weh perang liren. Haritamah Pulo Jawa sareung Sumatra teh ngahiji. Sang Prabu teh ceg ka guci anu gtos dieusi cai laut tea. Kumargi Prabu Rakata parantos sepuh pisan. Terus Sang Prabu teh indit ngabagawan anu tempatna dibates dua nagara nu dibagi dua tea. Terus cai laut anu dina guci dikucurkeun disapanjang wates dua nagara. mangka karajaan teh di titipkeun ka putra-putrana. atuh Sang Prabuteh langsung ngadeg. belah kulon Raden Topobrana. nu katelah Gunung Rakata atanapi Gunung Krakatau. Dua putrana anu tarungkul teh nyarek. tur di bagi dua belah wetan ku Raden Sundana. Sang Prabu gaduh dua putra. anjeunanana indit deui ka tempat pang tapaanana.

Ku manehna dicaritakeun asal usulna eta cucuk geulung bentang teh. Kabeh jelema nu aya dina eta pesta mangneangankeun cucuk geulung nu leungit tea. ujug-ujug aya nu ngempur cahyaan rag rag kana lahunanana. Manehna kacida atoheunana. Di jero hatena manehna ngecewis. ieu bentang nu dipakayang ku maneh pikeun cucuk geulung tea. tuluy eta cucuk geulung bentang teh dibantingkeun nepi ka remuk. nu manggihkeun baris dipersen. Nyi Marini leuwih diperhatikeun ku sarerea ti batan panganten.Asal Muasal Cika-Cika Jaman baheula ± baheula ge baheula deui ± aya hiji lembur anu gegek jiwana. meunang ngabatik indungna. cenah! . ³mana teuing senangna mun aing boga bentang pikeun cucuk gelung´ karek oge mikir kitu. ³Ayeuna kuring embung make cucuk geulung bentang sosoranganan. Ningal kitu. Manehna diuk hareupeun jandela. dina hatena jangji. Tapi aya kasusahna. ie bentang baris leungit teu puguh-puguh´ Nyi Marini kacida atoheunana. Ku lantaran kitu. Marini kageteun pisan. lantaran teu meunang budak rajin jeung hade ka indung. lantaran rajin jeung suhud ngabantuan pagawean indungna. Pengeusi eta lembur. Di jero hatena manehna jangji. Demi pangupajiwana kana karajinan ngabatik. Heug geura pake isuk kana pesta kawinan batur maneh. Tuluy eta reremukan teh haliber. lantaran manehna teu bogaeun cucuk gelung. henteu boga cucuk geulung keur pakeeun isuk ka ondangan teh. Pohara manehna hanjakaleunana. Sapeupeuting. nepi ka pakean-pakeanana kalotor. manehna mikir. cucuk geulung bentang teh ujug-ujug leungit´ ³Ih Marini geuning leungit cucuk geulung maneh teh´ ceuk salahsaurang baturna. Nyi Marini ku indungna pohara diasihna. ³karek oge mikir kitu. tapi rek dibagikeun ambeh dipake ku sarerea babarengan´ Sanggeus ngomong kitu. Pagawean di dapur jeung di imah kabeh ditangkes ku manehna. yen moal boga pikiran jeung ngomong sombong. ³kacida senangna dipuji-puji ku babaturan. Satuluyna manehna nyarita kieu. Isukna. Nyi Marini kageteun pisan. manehna kakara ingeteun yen manehna boga pikiran sombong. Malah kalan-kalan Nyi Marini sok ngabantuan indungna ngabatik. Kacaritakeun di eta lembur aya hiji randa boga anak awewe ngaran Marini. jadi nu ayeuna disebut Cika-cika. turug-turug kadenge ku manehna aya sora tan katingalan ³Marini. meh kabeh jelema carukup. cucuk geulung maneh tek kapanggih´ ceuk salasaurang baturna. Dina hiji poe indungna meunang ondangan ti tatanggana nu rek ngawinkeun anakna awewe. Kabeh nu aya di dinya ngarasa heran. Babaturanana kabeh muji kageulisanana. lantaran bakal make baju alus jeung make samping weuteuh. Nyi Marini pohara karunyaeunana ka maranehanana. Mun maneh ngomong sombong atawa boga pikiran sombong. jadi pikiran Nyi Marini. tapi nu leungit weleh teu kapanggih. ngan aing sorangan anu panggeulisna lantaran make cucuk geulung bentang. ³Ieu marini. Tapi maneh teu meunang ngomong sombong. Nyi Marini atoheunana. Tuluy manehna nyalukan batur-baturna. Manehnas katenjona geulis pisan sarta cahyaan. Marini make cucuk geulung bentang tea. itung-itung mulang tarima. bari neuteup bentang-bentang nu tingkaretip di langit. Nyi Marini ku indungna meunang milu ka ondangan.

padahal eta teh milik kami?´ ³Hampura bae atuh nu enggeus-enggeus mah!. warnana bareureum. cara nu geus barang dahar geunah. di tengah jalan raus raus bae didahar. Omongna ³Sakadang Monyet. tapi ti isuk mula tacan manggih nanaon. ³Sakadang Kuya. metikan cau hiji-hiji bari ditungtut dihakanan. uing manggih tangkal cau nu buahna geus asak. Dina hiji poe Sakadang Kuya indit ka kebon Juru tani. Sakadang Monyet. uing teh keur ngeunah ngadahar buah loa paparin ti Dewata. Sakadang Kuya kacida sugemanana. manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asak. ngunek-ngunek hayang males.´ Sakadang Monyet pihara atoheunna. gancang lumpat rek nyokot buah loa paparin Dewata tea. ³Di mana?´ Tuluy maranehna arindit babarengan ka tempat tangkal cau tea. Adug lajer. Ditanya ku Sakadang Monyet. ³Nya ari maksa-maksa teuing mah top bae. ³Sakadang Monyet. ³Keur naon make mere ka maneh. Biwirna dipulas ku pucuk daun jati supaya beureum. engke paparon´ ³Hade. cing tulungan pangalakeun. mana bagian uing? Kapan geus jangji paparon´ ceuk Sakadang Kuya ngagorowok. Manehna indit nepungan Sakadang Monyet. maneh teh keur ngahadar naon? Cik uing menta!´ Tembal Sakadang Kuya. kalahkah maledogan ku cangkangna. tuluy cupak capek. ³ah. tuluy manehna bebeja ka Sakadang Monyet. menta tulung.tuh cokot deukeut tangkal caringin itu!´ tapi ulah dibeakeun kabeh. nepi ka beak. tapi hanjakal teu bisa naek. jejeritan awahing ku lada jeung panas. jongjon bae metikan jeung ngadaharan. tapi kumaha da teu bisa naek. .³ Sakadang Monyet lumah lameh menta ngarah dipikarunya. kapan bareto ge maneh teu mere cau ka kami. Lantaran tabeatna hawek jeung sarakah manehna embung nyesakeun. Sakadang Kuya pohara nyerieunana. Tapi Sakadang Monyet teu malire. Ari beak«. ulah ngaganggu. tuluy naek. uing lapar pisan. cuplak ceplak. atuh bati cumeplak we neureuyan ciduh. sesakeun keur kami saparona. ketembongna bangun aramis pisan. lantaran geus bisa males kanyeri hatena bareto.Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyet Dina hiji poe Sakadang Kuya keur neangan kadaharan. Kakara uing mah barang dahar ni¶mat kieu.´ tembal Sakadang Monyet. Kabeh dibawa lumpat.´ ³Cing ngasaan saeutik. Kulantaran kitu. ngala cabe nu geus arasak. sing karunya ka uing ku hayang ngasaan buah loa paparin Dewata!´ omongna deui lengas lengis. Ngahaeut ka tengah poe. Ngala genep nu galede. Sakadang Kuya mah teu dibere sapotong-potong acan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful