Anda di halaman 1dari 36

KATA PENGANTAR

,,>l! _.>l!.! ,.,


.,! . _,.>! ,>. l! _ls..>..,. _ls ,;.l! :;.l! _,.ll! , ll..>l!
Alhmdulillah, dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah, buku kecil ini
dapat disusun dengan baik.
Buku ini kami susun sesudah agak lama mencoba mencari jalan yang paling
mudah untuk memberi pengertian dan pengajaran ilmu tajwid khususnya santri-
santri yang baru mulai betul dalam pelajaran ini.
Itu sebabnya maka buku ini kami perbaharui dan kami perbaiki serta
menambah mana yang kurang demi kesempurnaan buku ini.
Kami sadar sebagai penyusun tidaklah lepas dari kesalahan, oleh sebab itu buku
ini juga tidak lepas dari kesalahan, untuk itu koreksi dan saran yang bersifat
membangun sangat kami harapkan dari para ahli quran.
Sekian, mudah-mudahan maksud kami dan maksud ilmu tajwid dalam
berkhidmah memperbaiki atau memelihara pembacaan Al-Quran dapat tercapai
dengan keridhaan Allah subhanahu wa taala. Amiin

Pamangkih, 1410 H / 1990 M
,;.l!
_l..!.> _l],al!
(_,.:..> _. ..>}PENDAHULUAN

Ilmu Tajwid ialah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran
dengan sebaik-baiknya.
Tujuan Tajwid ialah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan
serta memelihara lisan (lidah) dari kesalahan membaca.
Firman Allah taala :
(f _.l!} ;,.. _!l! _.
Artinya : dan bacalah Al-Quran secara tartil (QS. Al-Muzammil : 4)
Tartil ialah membaguskan bacaan huruf-huruf Al-Quran dengan terang dan teratur,
mengenal tempat-tempat waqaf, sesuai dengan aturan-aturan tajwid dan tidak
terburu-buru.
Oleh karena itu maka :
1. Fardhu Kifayah hukumnya belajar ilmu tajwid (mengetahui istilah-istilah dan
hukum-hukumnya).
2. Fardhu Ain hukumnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar (praktek
sesuai dengan aturan-aturan ilmu tajwid).

HURUF HIJAIYAH
Huruf Hijaiyah berjumlah 29 huruf :
_ . g g . . _ _ _ _ : : _ _ _ . . , !
_ s _ , _
Apabila disebut 28 maksudnya ialah huruf yang tersebut diatas itu, selain alif.
Karena alif bila berbaris adalah hamzah, dan huruf alif yang sebenarnya hanya
sebagai huruf mad (pemanjang fathah).
.. :.: >.:
.... _ .. _>.
BAB I
TEMPAT KELUARNYA HURUF
(.>l! _>}
_.,> _:> _a. _..l _l>

Tenggorokan (_l>}
1. s : tenggorokan bawah
2. _ g : tenggorokan tengah
3. _ g : tenggorokan atas


Lidah (_..l} :
1. _ : pangkal lidah dengan langit-langit yang lurus diatasnya
2. : pangkal lidah dengan langit-langit yang lurus diatasnya dan agak
keluar sedikit dari makhraj _
3. _ _ _ : lidah bagian tengah dengan langit-langit yang lurus diatasnya
4. _ : salah satu tepi lidah dengan geraham atas
5. _ : lidah bagian depan setelah makhraj _ dengan gusi yang atas
6. _ : ujung lidah dengan gusi atas agak keluar sedikit dari makhraj _
7. : ujung lidah agak kedalam sedikit dari makhraj _ sedangkan _
dan lebih keluar dari makhraj _
8. . : . : ujung lidah dengan pangkal dua gigi yang diatas
9. _ _ : ujung lidah dengan rongga antara gigi atas dan bawah, dekat
dengan gigi bawah
10. . : . : ujung lidah dengan ujung dua gigi yang diatas


Bibir (_a.} :
1. . : bagian tengah dari bibir bawah dengan ujung dua gigi yang diatas
2. , , : kedua bibir atas dan bawah bersama-sama. untuk , dan ,,
kedua bibir harus rapat, sedangkan agak merenggang sedikit

Rongga (_:>} :
......_...! : lubang antara mulut dan tenggorokan tempat keluar
huruf-huruf mad


Pangkal Hidung (_.,>} :
, _ : pangkal hidung adalah tempat keluar gunnah (dengung)


BAB II
_ SUKUN DAN TANWIN
( _}
_ sukun atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 28,
maka cara membacanya 4 macam :
1. Izhar Halqi (_l>l]}
Yaitu membunyikan _ sukun atau tanwin dengan jelas dan terang dengan tiada
berdengung.
Hurufnya 6 : s g g _ _
Contohnya :
_s ,;. ,. _! _: _! _
ass _s _ ,,ls _,.. _.s _
.>.. ,> _ ,,>> ,,ls _.>.
2. Idgham (,s:]}
Yaitu memasukkan bunyi _ sukun atau tanwin kepada huruf yang berikutnya,
sehingga jadi keduanya seperti satu huruf yang bertasydid.
Idgham terbagi 2 yaitu :
a. Idgham Bigunnah (., ,s:]}
Ialah melakukan Idgham dengan mendengungkan suara.
Hurufnya 4 : _ , _
Contohnya :
,s!.. ,.! _ _. ,l _ _
a. L> _. _! ,, _ _.s _. _.
Perhatian :
_ sukun apabila bertemu dengan atau didalam satu kalimat, maka
tiada diIdghamkan dan tiada didengungkan tetapi diIzharkan. Disebut Izhar
Wajib (,>!l]}
Contohnya :
_!.. _!.: _,., ,.:
b. Idgham Bilagunnah (.s;, ,s:]}
Ialah melakukan Idgham dengan tiada mendengungkan suara.
Hurufnya 2 : _
Contohnya :
,, _ ,,>as _,..ll _.s .l _,,
3. Iqlab (,;:]}
Yaitu membalikkan (menukarkan) bunyi _ sukun atau tanwin menjadi bunyi ,
yang ringan dengan berdengung.
Hurufnya 1 : ,
Contohnya :
.,.. ,., _,.. ,s., _
4. Ikhfa haqiqi (_,> a>]}
Yaitu menyembunyikan (menyamarkan) bunyi _ sukun atau tanwin antara
Izhar dan Idgham dengan berdengung, artinya harus terang tetapi disambung
dengan huruf yang lain dimukanya dengan memdengung.
Hurufnya 15 : _ . . . _ _ _ _ : : _ . .
Contohnya :
>;. :.. _ _;. ..> !l.. _l
.!_:_ :::: > _ _,.>,.:
BAB III
, SUKUN
(,}
, sukun apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 28, maka cara
membacanya 3 macam :
1. Ikhfa Syafawi (_a. a>]}
Yaitu menyembunyikan , sukun samara-samar dibibir dan didengungkan.
Hurufnya 1 : ,
Contohnya :
, ,s _.l, ,l:> ., , ,l!

2. Idgham Miymiy (_., ,s:]}
Yaitu memasukkan , sukun kepada huruf yang berikutnya dengan berdengung.
Hurufnya 1 : ,
Contohnya :
,.,.: ,>l _`! _: ,>l .! _ ,l

3. Izhar Syafawi (_a.l]}
Yaitu membunyikan , sukun dengan terang dibibir dengan mulut tertutup dan
tiada didengungkan.
Hurufnya 26 : yaitu semua huruf hijaiyah selain huruf , dan ,.


Contohnya :
_..: ,l. ..s ,>l _... ...!
:. ,: !. ,,l.. ,. , .,, ,s ,.
Dan haruslah lebih dijelaskan (diIzharkan) lagi apabila bertemu dengan huruf
dan _.
Contohnya :
_,l.l!` ,,ls _: _l ,>.: ,: ,l

BAB IV
, DAN _ YANG BERTASYDID
(_ ,}
, dan _ yang bertasydid dibaca dengan berdengung, disebut () panjangnya 3
harkat. Maka huruf yang selain daripada , dan _ apabila bertasydid tidaklah
dibaca berdengung.

Contohnya :
..,! .l.s. _.l! . ;l! _BAB V
MACAM-MACAM IDGHAM


1. Idgham Mutamaatsilayn (_,l... ,s:]}
Yaitu huruf yang sukun dimasukkan kepada huruf berikutnya yang sama /
semisal, seperti : , bertemu dengan ,, . bertemu dengan ., : bertemu
dengan :, dan sebagainya.

Contohnya :
!l>:.: ,.;. .>,.: ., ,.!
# Dari kaidah, idgham mutamaatsilayn ini mempunyai pengecualian :
Yaitu apabila yang sukun bertemu dengan dan _yang sukun
bertemu dengan _ maka tiada diIdghamkan (dimasukkan) kepada huruf
yang berikutnya, tetapi harus dibaca panjang sebagaimana mestinya.
Contohnya _: , _: !l.s!.!
2. Idgham Mutaqaaribayn (_,,. ,s:]}
Yaitu huruf yang sukun dimasukkan kepada huruf yang hampir sama makhraj-nya
dan sifatnya, seperti :
. bertemu dengan : contohnya l: .l
, bertemu dengan , contohnya . ,:!
_ bertemu dengan contohnya ,>l>. ,l!
Keterangan :
_ diIdghamkan kepada boleh dibaca :
a. Hanya hilang qalqalah-nya, pengaruh bunyi _ (sifat Istila _) tetap.
b. Hilang qalqalah dan pengaruh bunyi _ (sifat Istila _) lihat bab 24.

3. Idgham Mutajaanisayn (_,..;. ,s:]}
Yaitu huruf yang sukun dimasukkan kepada huruf yang sama makhraj-nya tetapi
berlainan sifatnya, seperti :
. bertemu dengan . contohnya a.l .l:
. bertemu dengan . contohnya .L.,
. bertemu dengan : contohnya .!!s: .l.!
: bertemu dengan . contohnya ,. .,s
: bertemu dengan . contohnya !.ll:!
_ bertemu dengan contohnya , _:
Keterangan :
. diIdghamkan kepada . : hanya hilang qalqalahnya, pengaruh bunyi . (sifat
Istila dan Ithbaq .) tetap. Lihat bab 24.BAB VI
BACAAN PANJANG
(.}
. ialah memanjangkan suara huruf mad
Hurufnya ada 3 : ......_...!
Mad terbagi 2 yaitu :
1. Mad Ashli / Mad Thobiii (_,,l. , _l.!.}
Yaitu apabila .l! didahului baris fathah
Yaitu apabila _ didahului baris kasrah
Yaitu apabila didahului baris dhammah
Maka dibaca panjang satu alif atau dua harkat, satu harkat kira-kira satu gerak
jari / satu ketukan.
Contohnya :
. `
: :
_l _. _,

2. Mad Fari / cabang (_s: .}
Yaitu suatu bacaan mad yang selain mad thobiI, dan jumlahnya 14 macam,
diantaranya :
1. _.. ,>! .
Yaitu huruf mad yang bertemu dengan hamzah didalam satu kalimat, wajib
dipanjangkan 5 harkat (2 alif).
Contohnya :
: _,> . .l!
2. _.a..> .
Yaitu huruf mad yang bertemu dengan hamzah pada awal kalimat yang lain,
boleh dipanjangkan 2 harkat, 4 harkat dan 5 harkat.
Contohnya :
_.!., ! _: ,>.a.!!:

3. _,l , _,l .
Yaitu huruf atau _ yang sukun didahului baris fathah, dibaca sekedar
lunak dan lemas.
Contohnya :
.,, .> ,

4. _>.ll _s .
Yaitu _,,l. atau _,l . yang bertemu dengan huruf yang
disukunkan karena berhenti, boleh dipanjangkan 2 harkat atau 4 harkat
tetapi yang bagus 6 harkat.
Contohnya :
.> _ ,.! .,,l!.s , _.> _.l> ,,>l!

5. _s .
Yaitu pengganti fathah tanwin (} selain (: , .} ketika berhenti
dengan fathah saja dan dipanjangkan 2 harkat.
Contohnya :
.,,>.: !,.,,.. .,>>.,ls

6. _., .
Yaitu hamzah yang bertemu dengan mad, dipanjangkan bunyinya 2 harkat.
Contohnya :
_.! _.! ,:!
Karena yang sebenarnya, huruf mad yang ada disitu tadi asalnya hamzah
yang jatuh sukun, kemudian diganti dengan alif atau waw atau ya, sesuai
dengan jenis baris huruf sebelumnya :
,:! Asalnya ,:!!
_.! Asalnya _.!
_.! Asalnya _..]

7. _L ,`. , _.l: _. ,`.
Yaitu huruf mad yang bertemu dengan huruf yang bertasydid didalam satu
kalimat, dipanjangkan 6 harkat.
Contohnya :
Ll! _,l.l!` :>l!

8. _.l: .a> ,`.
Yaitu huruf mas yang bertemu dengan huruf yang sukun, dipanjangkan 6
harkat.
Didalam Al-Quran yang menurut hukum ini hanya satu perkataan yaitu :
_` ! asalnya _`!! yang ada di dua tempat dalam surah Yunus (ayat :
51 dan 91).
9. _,. _:> ,`.
Yaitu mad dari huruf-huruf pembuka surah yang pembacaannya dengan
nama-nama hurufnya, dipanjangkan 6 harkat.
Hurufnya 8 : , _ _ g _ _ _
Pembacaan huruf-huruf yang serangkai berlaku hokum Izhar, Idgham dan
Ikhfa. Contohnya :
,l! _.s ,ll! _

10. .a> _:> ,`.
Yaitu mad dari huruf-huruf pembuka surah yang pembacaannya dengan
fathah, dipanjangkan 2 harkat.
Hurufnya 5 : s . _ _
Contohnya :
_,: l
Sedangkan alif (!) dibaca dengan nama hurufnya tanpa mad.

11. :,.: l..
Yaitu ha dhamir (dhamir hu dan hi) sedang huruf yang sebelumnya huruf
yang berbaris, dipanjangkan 2 harkat.
Contohnya :
, l: :..s
Perhatian :
Apabila sebelum ha dhamir tadi hurufnya yang sukun atau dihubungkan
dengan huruf yang lain sesudahnya, maka tiada boleh dibaca panjang.
Contohnya :
_.l! l _>l! .! ,: :.l> .s
Kecuali pada surah Al-Furqon ayat 69 : . ,: (hi dibaca panjang).
Berikut ini contoh ha yang bukan dhamir (tetap dibaca pendek) yaitu :
:!: a. ... ..
12. ll l..
Yaitu :,.: l.. yang bertemu dengan hamzah yang berbaris,
boleh dipanjangkan 2 harkat, 4 harkat dan 5 harkat.
Contohnya :
_:|,`] :..s :.l>! l

13. _,>.. .
Ada 2 macam :
a. Yaitu yang sukun didahului baris dhammah ( } bertemu dengan
dan _ yang sukun didahului baris kasroh (_ } bertemu dengan
_, dipanjangkan 2 harkat, jadi tiada diIdghamkan.
Contohnya :
!l.s!.! ,,.,l! g. _.l!
b. Yaitu berhimpunnya 2 huruf _, yang pertama bertasydid dan berbaris
kasroh, yang kedua berbaris sukun, membacanya ditepatkan dengan
tasydid dan dipanjangkan 2 harkat.
Contohnya :
,.,,> _,,,.l!
14. _: .
Yaitu untuk membedakan antara pertanyaan atau bukan, diipanjangkan 6
harkat (3 alif ).
Terdapat pada 4 tempat :
a. Pada surah Al-Anam ayat 143 : _,,..`! ,! ,> _:: .l!
b. Pada surah Al-Anam ayat 144 : _,,..`! ,! ,> _:: .l!
c. Pada surah Yunus ayat 59 : ,>l _:! .! _:
d. Pada surah An-Naml ayat 59 : _:.! ,> .!


BAB VII
MAD FATHAH YANG BISA DIBACA PENDEK

1. Kalimat .! apabila dibaca terus/diwashal . dibaca pendek menjadi _!
Contohnya : _,:..l!_.! .,s.!`
Dan dari kaidah yang tersebut diatas ada kecualinya, yaitu :
_.`! _..! !,.! ,.!
.! tersebut tetap dibaca panjang, sebab hanya merupakan sebagian daru
suatu kata.

Perhatian :
Bedanya .! dengan .
Kalau .! pakai alif dibaca pendek, artinya saya. Sedangkan . pakai hamzah
tetap panjang, sebab hamzah itu hanya ekor suatu kata.
Contohya : .> .,
2. Kalimat . ;, ` dibaca pendek menjadi .l
Contohnya : ,. ; _s:_ . ; _s: _l!

3. Alif dianggap tidak ada :
a. Pada surah Al-Imron ayat 144 : _.:!
b. Pada surah Al-Anam ayat 34 : _,.
c. Pada surah Hud ayat 68 : !:..
d. Pada surah Yusuf ayat 87 : _. , !...
e. Pada surah Ar-Rad ayat 30 : !l..l
f. Pada surah Al-Kahfi ayat 14 : !s.. _l
g. Pada surah Al-Kahfi ayat 23 : _.l
h. Pada surah Al-Anbiya ayat 34 : _.:!
i. Pada surah Al-Furqon ayat 38 : !:..
j. Pada surah Al-Ankabut ayat 38 : !:..
k. Pada surah Ar-Ruum ayat 39 : !, ,l
l. Pada surah Muhammad ayat 4 : !l,,l
m. Pada surah Muhammad ayat 31 : !l,.
n. Pada surah An-Najm ayat 50 : !:..
o. Pada surah Ad-Dahr ayat 4 : ;.l.

Perhatian : _, , dibaca pendek :
Pada surah Al-Anam ayat 39 : ll. .!. _
Pada surah Asy-Syura ayat 24 : ,l:_ls,.> .!. _
Pada surah An-Naba ayat 2 : ,,Ll! ,.l! _s
4. Kalimat-kalimat yang apabila dibaca terus/diwashal, alif dianggap tidak ada, dan
apabila dibaca berhenti, maka dibaca panjang seperti biasa (2 harkat) :
a. Pada surah Al-Kahfi ayat 38 : .>l
b. Pada surah Al-Ahzab ayat 10 : ..Ll!
c. Pada surah Al-Ahzab ayat 61 : `!.l!
d. Pada surah Al-Ahzab ayat 67 : ;,,.l!
e. Pada surah Ad-Dahr ayat 15 dan 16 : ,'_!!:,'_ !!:

Perhatian :
Bila terpaksa berhenti pada !!: yang kedua (ayat 16) maka disukunkan,
bila terus alif dianggap tidak ada.BAB VIII
DIANGGAP TIDAK ADA
dianggap tidak ada yaitu pada kalimat :
.`! .l! _l! l
Jadi dibaca pendek.
Contohnya :
_.>`!.`! _.l!.l! ,`! _l! ,,l`!!lBAB IX
TANWIN

Bila tanwin bertemu huruf washal (_! }, tanwin dianggap hilang dan
diganti dengan _ . Bila fathah tanwin, alif dianggap tidak ada pula.
Contohnya :
Berhenti diayat 1 ...l!.! .>!.!s _:
Dibaca terus/washal ...l!.!.>!.!s _:
,l.! ..: _l`!!:s !l.:! _,, ..._.>_.l! ('} :.l:


BAB X
...l! ,`
(_!}
Alif dan Lam () apabila bertemu / dihubungkan dengan salah satu huruf hijaiyah
yang 28, maka cara membacanya 2 macam :
1. Al-Qamariyah (.: _!}
Yaitu membacanya harus jelas, terdenganr bunyi _!
Hurufnya 14 : _ s , _ . g g _ _ _ , !
Contohnya :
.l! _.., ! ,l! :,l! ..>l!
2. Al-Syamsiyah (,... _!}
Yaitu membacanya harus dihilangkan, bunyi _! dimasukkan kepada huruf yang
dihadapannya beserta ditasydidkan.
Hurufnya 14 : _ _ . . _ _ _ _ : : . .
Contohnya :
_..l! ,;.l! _.l! ,,>l! _.>l!
BAB XI
HAL BACAAN
(TEBAL ATAU TIPIS)


terbagi tiga :
1. yang berbaris
a. yang berbaris fathah atau dhammah dibaca tebal (tafkhim)
Contohnya : _... .., ..:
b. yang berbaris kasrah dibaca tipis (tarqiq)
Contohnya : .. `> _

2. yang sukun
a. yang sukun didahului baris fathah atau dhammah dibaca tebal
Contohnya : ,>.s, _,: .:
b. yang sukun didahului baris kasrah dibaca tipis
Contohnya : . _:: _s:

Kecuali pada 2 tempat :
1. Apabila antara yang sukun dengan baris kasrah terdapat hamzah washal,
maka dibaca tebal. (hamzah washal : alif yang tertulis tiada dibaca)
Contohnya : _...! _.l !,.! ,!
Atau seperti : ,>! !>! ,juga sibaca tebal karena sebelumnya
kasrah yang bukan asli dari asal perkataan.
2. apabila sesudah yang sukun dengan baris kasrah terdapat huruf istila
yang berbaris fathah, maka dibaca tebal.
Istila artinya : meninggi atau berat, karena bunyi hurufnya agak berat.
Hurufnya : . _ . g _ _ _
Contohnya : :.. _l: ..::
Dan bila huruf istila itu berbaris kasrah, maka boleh dibaca tebal atau tipis
(tafkhim atau tarqiq).
Contohnya : _>, ..s_ _:
3. yang disukunkan
yang berbaris yang disukunkan karena berhenti dibaca sebagai berikut :
a. itu dibaca tebal bila didahului baris fathah atau dhammah
Contohnya : ..l! >.! ,>l!
b. itu dibaca tipis bila didahului baris kasrah
Contohnya : ... ..
c. itu dibaca tipis bila dilahului _ yang sukun
Contohnya : ,> ,,> ,..,
d. tiu dibaca tebal bila yang sukun itu selain daripada _ dan sebelumnya
berbaris fathah atau dhammah
Contohnya : `! !,`! _ ;al!
e. itu dibaca tipis sekalipun yang sukun itu selain daripada _ dengan
syarat sebelumnya berbaris kasrah
Contohnya : .,l! >.l!

Bacaan yang harus diperhatikan
1. Imalah (.l]}
Yaitu dibaca antara baris fathah dan kasrah, terdapat pada surah Hud ayat 41 :
.s; .!,., ,:!,:! _ :
2. Isymam (,..]}
Yaitu sementara mendengungkan _ (_ bertasydid),kedua bibir dihimpunkan
kemuka dan ditahan satu harkat, terdapat pada surah Yusuf ayat 11 :
.. _ls .. . ` l.,!l:
3. Tas-hil (_,..}
Yaitu huruf alif sesudah hamzah diganti dengan hamzah yang berbaris fathah
pula dan membacanya dengan ringan (suara antara hamzah dan alif tanpa mad),
terdapat pada surah Haa Mim As-Sajadah ayat 44 :
_,s _.;s!
.
...! .l..: `l
4. Naqal (_.}
Yaitu terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 11 :
,.`! _., Dibaca ,.l_.,


BAB XII
HAL BACAAN _
Cara membaca _ ada dua macam :
1. Tebal (tafkhim)
Yaitu apabila _ terletak pada perkataan .! dan didahului baris fathah atau
dhammah.
Contohnya : ,ll! .!_. .!..
2. Tipis (tarqiq)
Yaitu apabila _ terletak pada perkataan .! tetapi didahului baris kasrah, dan
semua bacaan _ yang selain daripada .!.
Contohnya : ,ls _.l! ..>l! .l ., .! ,.,


Perkataan .! dinamakan : ..l;;l! 1al

BAB XIII
QALQALAH

Qalqalah ialah : memantulkan suara atau suaranya berbalik, apabila huruf qalqalah
itu sukun atau disukunkan.
Hurufnya 5 : : _ , . _

Qalqalah terbagi 2 :
1. Qalqalah Shughro (kecil)
Yaitu apabila huruf qalqalah berbaris sukun yang asli/terletak ditengah kata,
dibaca tidak begitu keras pantulan suaranya.
Contohnya : _.aL _;. ,,s!,! _L
2. Qalqalah Kubro (besar)
Yaitu apabila huruf qalqalah berbaris, tetapi disukunkan karena berhenti, terletak
diakhir bacaan/ayat, dibaca lebih jelas dan lebih berkumandang pantulan
suaranya.
Contohnya : .. ,,l`!l! _;>_BAB XIV
SAKTAH

Saktah ialah : berhenti sejenak sekitar dua harkat dengan tiada bernafas.

Terdapat pada 4 tempat :
1. Pada surah Al-Kahfi ayat 1 : .,:
.>.
>s
Dibaca .,: >s , (tidak diIkhfakan)
2. Pada surah YaaSiin ayat 52 : !.s
.>.
..:
3. Pada surah Al-Qiyamah ayat 27 : _!
.>.
_ _,: (tidak diIdghamkan)
4. Pada surah Al-Muthaffifin ayat 14 : _!
.>.
_, ;: (tidak diIdghamkan)..
..
..
..
BAB XV
HURUF _

1. Pada surah Al-Baqarah ayat 245 : 1.,. , huruf _ wajib dibaca _
2. Pada surah Al-Araf ayat 69 : L., , huruf _ wajib dibaca _
3. Pada surah Ath-Thur ayat 37 : _L,...l! , huruf _ boleh dibaca _
atau _
4. Pada surah Al-Ghasyiyah ayat 22 : L,.., , huruf _ tetap dibaca _
BAB XVI
WAQAF

Waqaf ialah : menghentikan suara pada akhir kalimat hingga bernafas.
Waqaf terbagi 3 :
1. Men-Sukun-kan satu huruf
a. Kalimat yang akhirnya berbaris sukun, diwaqaf-kan pada baris sukun itu,
dibaca dengan tidak ada perubahan.
Contohnya : ,s: ..>: ,l.s!
b. Kalimat yang akhirnya berbaris fathah atau dhammah atau kasrah dan yang
berbaris dhammah tanwin atau kasrah tanwin diwaqaf-kan dengan men-
sukun-kan baris akhirnya.
Contohnya : .! .> ...l! ...l! .l,l!
c. Kalimat yang akhirnya berupa . marbuthah (: , .) diwaqaf-kan dengan
membunyikannya menjadi s yang sukun.
Contohnya : :>`! .>
2. Men-Sukun-kan dua huruf
a. Kalimat yang akhirnya berbaris dan huruf yang kedua dari yang akhirnya itu
sukun, diwaqaf-kan dengan men-sukun-kan dua huruf dengan suara pendek,
atau dibaca sepenuhnya tetapi huruf yang terakhir dibaca setengah suara.
Contohnya :
_l, , dibaca : _l, , atau _l, (dengan _ setengah suara)
g..l! , dibaca : g..l! , atau g..l! (dengan g setengah suara)
b. Kalimat yang akhirnya berbaris dan huruf yang kedua dari yang akhirnya itu
huruf mad atau liin, diwaqaf-kan dengan men-sukun-kan dua huruf dan
memanjangkan suara 2 harkat, 4 harkat, atau 6 harkat.
Contohnya :
.>_ .,..l! ,l! ,,>>l! _>la.l!
3. Menghilangkan baris
Kalimat yang akhirnya berbaris fathah tanwin (), diwaqaf-kan dengan
membunyikannya menjadi baris fathah saja dan memanjangkannya 2 harkat.
Contohnya : _.s .. ;. >!:!

Tambahan :
1. Berwaqaf pada huruf yang berbaris lurus ( ) diiringi _ yang tidak berbaris,
dibaca panjang 2 harkat.
Contohnya : _>.l! _. _.l!
2. Berwaqaf pada huruf yang bertasydid ( ) suaranya ditahan 1 harkat.
Contohnya : _l! _ _L: _.l! _
3. Berwaqaf pada huruf qalqalah yang bertasydid, suaranya ditekan dan ditahan 1
harkat serta diikuti qalqalah.
Contohnya : ,>l! _>l, _>l! ,.
`
, ,
_
_l.
_l:
.>.
BAB XVII
TANDA-TANDA WAQAF


1. , ,` .: : harus berhenti.
Contohnya : !,.: ., _. ;.!.,
2. ` ,: .:l! ,.s : tidak boleh berhenti, kecuali jika dibawahnya
terdapat tanda awal ayat yang membolehkan waqaf secara mutlak, maka boleh
waqaf tanpa diulangi lagi yang membolehkan waqaf.
Contohnya :
_,: _ .: _.l!!.s!l: : : .. _ !: .l:
_a. ,s.:.
3. _ .> .: : boleh berhenti, boleh terus.
Contohnya : _.: ,s :>`, l,: _
4. _l. _l! _.l! : dibaca terus lebih utama.
Contohnya : _, _:,ls _ _:
5. _l: _l! .:l! : berhenti lebih utama.
Contohnya : ....,s :.s ...!. .;a.:
6. _ , .>. : berhenti sejenak dengan tidak bernafas.
Contohnya : _,.>!.: ,,l: _ls _! _, ;:
7. : boleh berhenti di salah satu tanda tersebut.
Contohnya : _.s ,: ,` ,.>l! l:

_

_
# Ada diantara Mushaf Al-Quran yang tanda-tanda waqaf-nya diganti :
_l. diganti dengan :
8. _ = .:l!,ls _,: : boleh berhenti, tetapi dibaca terus lebih utama.
Contohnya : _..!,. ,.> _`!_: ,>l _l> _. l! s
9. = ; .: : boleh berhenti, terus lebih utama.
Contohnya :
_.. ,s` ,!.l! ,.s .a> ;: :>`, ,..l!:,>l!..! _.l! .l!
10. _ = _> .: : boleh berhenti karena waqaf berikutnya terlalu jauh,
terus lebih utama.
Contohnya : ..l! _ _.! .,..l!
_l: diganti dengan :
11. = _,> .: : sangat baik sekali jika berhenti.
Contohnya :
12. .: = .: .: : lebih baik berhenti.
Contohnya :
13. . = _lL .: : lebih baik berhenti.
Contohnya :
# Adapula tanda waqaf :
14. = l.: : sama seperti waqaf sebelumnya.
15. . g = g: : tanda pembagian berhenti setiap hari bagi yang ingin menghafal
Al-Quran dalam jangka dua tahun
BAB XVIII
WAQAF IKHTIAR / DISENGAJA

1. Waqaf Tam / sempurna (,. .:}
Yaitu berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya, tidak
berkaitan dengan kalimat berikutnya, baik lafazh maupun maknanya. Pada
umumnya terdapat diakhir ayat ketika habis kisah.
Contohnya : _.l!, l
_>la.l! ,s .l!
Terkadang sebelum habis ayat seperti :
(Yf _..l!} _la l.: .: l:! ls! :s! !l>
Terkadang di pertengahan ayat seperti :
(1 _:al!} `.> _.. ;l _L,.l! _: .: _.>:! ., : .l! _s _.l.! .l
2. Waqaf kafi / cukup (_a: .:}
Yaitu berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya, tetapi masih
berkaitan maknanya dengan kalimat berikutnya, tidak berkaitan lafazh-nya.
Contohnya :
_,.>!.:., ...!,s:!:...
3. Waqaf Hasan / baik (_.> .:}
Yaitu berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya, tetapi masih
berkaitan makna dan lafazh-nya dengan kalimat berikutnya.
Contohnya : ll..>l! baik, tetapi tidak baik bila _,.ll! , dibaca sendiri.
4. Waqaf Qabiyah / jelek (_,,: .:}
Yaitu berhenti pada perkataan yang tidak sempurna susunan kalimatnya, karena
berkaitan dengan lafazh dan makna kalimat berikutnya. Waqaf seperti ini
dilarang, kecuali terpaksa karena sesak nafas, batuk, bersin, dan sebagainya.
Contohnya : ,: .! _! s_: ...! ,....,
Maka untuk meneruskan bacaan, wajib mengulang dari lafazh tersebut atau dari
lafazh yang sebelumnya.
Catatan :
Bias mengetahui betul waqaf-waqaf tersebut apabila mengerti tata susunan
kalimat atau tata bahasa dan maknanya (faham bahasa arab).
Tambahan :
Pada surah Ar-Ruum ayat 54 :
_ _> ,. :: .. ., _ _> ,. .. _ ,>l> _.l! .!
...,,. a. :: .,
Yaitu : huruf _ (baris fathah) boleh dibaca _ (dengan dhammah).
.. .. . a. a.