Anda di halaman 1dari 3

UA{F"TG. MUR.

ES CAT'EDRA Dtr ANAT,IS{IE


SX

EiV{tsR.TOLOGTE

TtrN'Ag.{( T EXA]\{EN*'LM
AN{J{,

DE ANAT-@'\{XE

l\dedicisa6 generald
XH Sem.I.

Anul wxaiv. ZOE9- 2010


Neuronul, prer'ngirile neuronr:rui, clasificarea neuronilor 2. Neuroglia centrala gi periferic5 3. Fibra nervoasd., clasificarea fibrelor nerv.ase 4. Sinapsa intemeuronaid (9' config' r afia extern' a mdduvei .spindrii, Meningel e sp inai 6. Substanla cenugie a mEduvei spinErii 7' substanla arbd a mdduvei spinirii, organizare generala. cordonul posterior 8' cordoanetre rateral qi anterilr ale rndcilrvei spi#rii p-) Fosaromboidd gi ventricolul lV. 1o, Nuclei nervilor cranieni 1 1, Nucleii proprii ai mezencefaiului
1.

1?.y.1.ii proprii ai punlii 13, Nucleii proprii ai bulbului


-1

14, Tracfusuri trongitudinaie gi transver.se lanivelur 5, Decusafiile trunciriului

trunch.iuiui
w

T6, Paleocerebelul
17.

Neocerebeiul 18, Arhicerebelui gi estibulocerebeh._lj


",

19. Nucieii

cerebelul

l7 I 8. Caile hipoiala:nice
?,9. Subialar.rusul

20. structura scoa{ei cerebelului, si'apse exciioi.ii gi inhibiiorii 2 1 " Fedunculii cerebcio;i, confinut 22.Yentticolui iln. 23, Epitalanru-sul 24. Nucleii taiamusui,_ri 2 5. Radiaiiile talamrisului 26, AfeLentel e taiarnusului ,Ilipotalanrusul, :.-cne gi arir

-ri

3.0.

Metatalamusul 31.Meningele cranian 32. Structura scoartei cerebrale, tipuri allocoriicale 33, Hipocampul a!ii, harla Bro dmann 3 4. Ciio arhite ctonica izocorlexului, stri
35, Capsula

internd

36. Corpul ca1los 37. Fibrele de proieclie ale telencefalului 38, Fibrele de asocialie ale telencefalului 39, Fibrele comisurale ale telencefalului
40, 41.

Ventricoiii laterali
spinobulbare

Nucleii bazali 42. P arte a b azal6 a teiencefalului


43, Cdtle

44. Cdile

spinocerebeloase Cdile spinotalamice 45. 46. Caile trigerninale


47. Sisten-rr-rl
48,

piraraidal

Sistemul extraPiramidal 49. Nucleii forrnaliei reticulare 50. Sistemul vizual 51. Sisternul auditiv 52. Sistemul gustativ 53. SistemuL vestibular
54. SistemuL 55. Sist.
57.

nervos periferic autonorn; generalitdli despre siir:.patic giparasimpatic 56. Trunchiul simPatic
Parasinrp aticul cranian 58. Fartea craniocervicall a plexurilor viscerale 59. Partea toracici a plexurilor viscerale
60.

olfactiv

Partea abdorninald a plexurilor viscerale 61. P arteapelvlcd a plexuriior viscerale 6 2, Vas cul arizfiia mdduvei spindrii 63, Vascui artzalia arteriald a encefal"ului 64. Cercul arternal cerebral a11:'ri Y/illis
65.

Sinusilriie iurei mater 65. Venele encefaiului 67. I-obul limbic fomraiiunile limb ice 68. Circuiie limbice

,69. Regir-:-nea ,7C.

temporal[ t',?

Continutul pasajelor fosei posierioat'e a endoba77l '1tt:;':: "71. Ccnlinu.h;.l pasajeloL fosei aniericare a endobazei ''' . '

pasajelorfosei mijiocii a endobazei "73. 9*rinutul lojei retrocapsulai" Conlinutul aorbitei r",,., 't74. Regiunea palpebrala

"!?

q6i

-19

80. Regiunea submandibulard >iit 8 i. Regiunea infrahioidiand n6 Z. 82, Regiunea triunghiului carotidian *2,& 8 3 . Regiunea stemo cleidomastoidianE_.;Xry, 84, Regiunea fosei supraclaviculare *iJ?') 85. Regiunea 1aterald i gArului .t?.i 86. Mupchii mimicii 56 87. Mugchii masticatori l! 88. Articulalia temporomandib ulard.V 6 ,89. Mupchii gAtulu6"> 90. Fasciiie g6tu1ui7 3 9 i. Ferelii cavitElii timpanice /,J,...i 92. Conlinutul cavitdliitimpanice,,,.,':. !3, Urechea internE. (constiiuiie) '., 94. Globul ocular(constitutiej .'
'

,75. Regiunea bucaid ( genianl),i o,+ Regiunea parotideoiaseterine .,;r:, ,,,i .. 77 . Fosa infratemporald ,,.", I 78. Spaliul prestiiian -;\\ 79. Spaliui retrostilian 1,r r

ti!

Tg.Ii,4ureg 14.lZ.ZTC7

SEF DTSC{P{L{}{A
tr ro f. Dr.K Iarc

Bfinzaniu c

CCC&&&F{ATOR CURS
Frof.Dr"C"Enciulescu