Anda di halaman 1dari 4

Ada sebagian muslim bilamana selesai mengerjakan sholat lima waktu langsung meninggalkan tempat sholatnya lalu berdiri

untuk segera kembali meneruskankesibukan duniawinya. Mereka tidak menyempatkan diri untuk berhenti sejenak membaca wirid ataupun bacaan-bacaan yang sesungguhnya dianjurkan dan dicontohkan Nabi Muhammad shollallahu alaih wa sallam. Dianjurkan sesudah selesai shalat supaya membaca dzikir-dzikir (wiridwirid) sebab sangat besar faedahnya. Di bawah ini adalah Dzikir-dzikir sesudah shalat: Astaghfirullaahal adhiimalii waliwalidayaa wali ash-habil huquuqi alayya walijamiiil muminiina walmukminaati wal muslimiina wal muslimaatil ahyaa-I minhum wal amwaati 3x Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumiitu wahuwa ala kulli syai-in qadiirun 3x Allaahumma antas salaam waminkas salaamu wailaika yauudus salaamu fahayyinaa rabbanaa wataaalaita yaadzal jalaali wal ikraami. Membaca surat Al Fatihah Membaca ayat kursi (1:255) Shaidallaahu innahu laa ilaaha illa huwa wa-ululilmi waa iman bil qisthi laa ilaaha illa huwal aziizul hakiimu innaddiina indallaahil islaamu. Qulillahumma maalikal mulki tuktil mulkaman tasyaa-u watanziul mulka miman tasyaau watuizzu man tasyaa-u watudzillu man tasyaa-u biyadikal khairu innaka ala kulli syai-in qadiirun Tuulijul laila fin nahaari watuulijun nahaara fil laili watukhrijul hayya minal mayyiti watukhrijul mayyita minal hayyi watar zuqu man tasyaa-u bighairi hisaabin. Subhanallaah 33x Alhamdulillaahi 33x Allaahu Akbar 33x Allaahu Akbar kabiiran walhamdu lillaahi katsiiran wasubhaanallaahi bukratan wa ashiilan.

Laa ilaaha illallaahu wah dahu laa syarikalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wamiitu wahuwa alaa kulli syai-in qadiirun Laa haula walaa quwwata illa billaahil aliyil adhiimi Dilanjutkan dengan doa: Doa Setelah Sholat Fardhu 1 Allaahumma laa maania lima athaita walaa muthi limaa manata walaa haadiya limaa adl-lalta walaa mubaddila limaa hakamta walaa rad dalimaa qadlaita walaa yanfau dzaljaddi minkal jaddu laa ilaaha illa anta Allaahumma shali alaa sayyidina muhammadin abdika warusuulikan nabiyyil ummiyi waalaa aalihi wa ashabihi wasallim. Wahasbunallaahu wanimal wakiilu walaa haula walaa quwwata illa billaahil aliyyil adhiimi. Astaghfirullaahal adhiima. Doa Setelah Sholat Fardhu 2 Bismillaahirrahmaanirrahiim.Alhamdulillaahi Rabbil alaamiin. Hamdan yuwaafii niamahu wa yukaafi maziidahu. Yaa rabbanaa lakal hamdu kamaa yan baghii lijalaali wajhika wa azhiimi sulthaanika. Allaahumma shalialaa sayyidinaa Muhammadin waalaa aali sayyidinaa Muhammad. Allaahumma rabbanaa taqbbal minna shalaatanaa washiyaamanaa wa rukuuanaa wa sujuudanaa wa quuudanaa wa tadharruanaa wa takhasysyuanaa wa taabbudanaa wa tammim taqshiiranaa ya Allaahu ya Rabbal alaamiina. Rabbanaa zhalamnaa anfusa-naa wa in lam taghfir lanaa wa tarhamnaa lana kuunannaa minal khasiriina. Rabbanaa wa laa tahmil alaina israh kamaa hamaltahu alalladziina min qablinaa. Rabbanaa laa tauzigh quluubanaa bada idz hadaitana wa hablanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaabu.

Rabbanaghfir lanaawali waalidiinaa wa lijamiiil muslimiina wal muslimaati wal muminiina wal muminaati al ahyaa-I minhum wal amwaati innaka alaa kulli syai-in qadiirun. Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa adzaabannaari. Allaahummaghfir lanaa dzunuubanaa wa kaffir annaa sayyi-aatinaa wa tawaffanaa wa-al abraari. Subhana Rabbika Rabbil izzati amma yashifuuna wa salaamun alal mursaliina walhamdu lillaahi Rabbil aalamiin. Typed By Harris Noor Rabbasa Doa Sesudah Shalat Wajib Setelah shalat wajib lima kali sehari, kita melakukan dzikir dan wirid, kemudian memanjatkan doa. Tidak ada ketentuan pasti, doa apa yang harus kita ucapkan ketika itu. Akan tetapi, dua-dao berikut ini barangkali dapat dipakai sebagai pegangan bagi yang ingin mempraktekkannya: 1. Mohon keteguhan iman di hati: Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa bada idzhadaitanaa wa hablanaa milladunka rahmatan innaka antal-wahhaab. Wahai Tuhan kami janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. 2. Mohon kesabaran: Rabbanaa afighh alainaa shabran wa tsabbit aqdaamanaa wanshurnaa alal-qaumil-kaafiriin. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami, tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. 3. Mohon dimatikan dalam keadaan baik: Rabbanaa innanaa saminaa munaadiyan yunaadii lil-iimaani an aaminuu birabbikum fa-aamannaa. Rabbanaa faghfir lanaa dzunuubanaa wa kaffir annaa sayyi-aatinaa wa tawaffanaa maal abraar. Rabbanaa wa aatinaa maa waadtanaa alaa rusulika wa laa tukhzinaa yaumal-qiyaamati innaka laa tukhliful-miiaad

Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengan seruan orang yang menyeru kepada iman, (yaitu): Berimanlah kamu kepada Tuhanmu! Maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosadosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang banyak berbuat kebaktian. Wahai Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat kelak. Sesungguhnya Engkau tidak akan menyalahi janji. 4. Mohon terhindar dari siksa neraka: Rabbanaa innaka man tudkhilinnaara faqad akhzaitah, wa maa lizhzhaalimiina min anshaar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka telah Engkau hinakan dia, dan tiada lagi penolong bagi orang-orang yang zalim. 5. Mohon terjau dari godaan setan: Wa qurrabbi auudzu bika min hamazaatisy-syayaathiini wa auudzu bika rabbii ayaahdhuruun. Wahai Tuhan, aku berlindungan kepada-Mu dari godaan setan, dan aku berlindung kepada-Mu dari kehadirannya. 6. Mohon dikaruniai keturunan yang baik: Rabbanaa hablanaa min azwaajinaa wadzurriyyaatinaa qurrata ayuniw-wajalnaa lil-muttaqiina imaamaa Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istri dan keturunan yang menggembirakan hati, dan jadikanlah kami sebagai panutan bagi orangorang yang bertakwa