Ada sebagian muslim bilamana selesai mengerjakan sholat lima waktu langsung meninggalkan tempat sholatnya lalu berdiri

untuk segera kembali meneruskankesibukan duniawinya. Mereka tidak menyempatkan diri untuk berhenti sejenak membaca wirid ataupun bacaan-bacaan yang sesungguhnya dianjurkan dan dicontohkan Nabi Muhammad shollallahu ¶alaih wa sallam. Dianjurkan sesudah selesai shalat supaya membaca dzikir-dzikir (wiridwirid) sebab sangat besar faedahnya. Di bawah ini adalah Dzikir-dzikir sesudah shalat: Astaghfirullaahal µadhiimalii waliwalidayaa wali ash-habil huquuqi µalayya walijamii¶il mu¶miniina walmukminaati wal muslimiina wal muslimaatil ahyaa-I minhum wal amwaati 3x Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumiitu wahuwa µala kulli syai-in qadiirun 3x Allaahumma antas salaam waminkas salaamu wailaika ya¶uudus salaamu fahayyinaa rabbanaa wata¶aalaita yaadzal jalaali wal ikraami. Membaca surat Al Fatihah Membaca ayat kursi (1:255) Shaidallaahu innahu laa ilaaha illa huwa wa-ulul¶ilmi waa iman bil qisthi laa ilaaha illa huwal µaziizul hakiimu innaddiina µindallaahil islaamu. Qulillahumma maalikal mulki tuktil mulkaman tasyaa-u watanzi¶ul mulka miman tasyaau watuizzu man tasyaa-u watudzillu man tasyaa-u biyadikal khairu innaka µala kulli syai-in qadiirun Tuulijul laila fin nahaari watuulijun nahaara fil laili watukhrijul hayya minal mayyiti watukhrijul mayyita minal hayyi watar zuqu man tasyaa-u bighairi hisaabin. Subhanallaah 33x Alhamdulillaahi 33x Allaahu Akbar 33x Allaahu Akbar kabiiran walhamdu lillaahi katsiiran wasubhaanallaahi bukratan wa ashiilan.

Wahasbunallaahu wani¶mal wakiilu walaa haula walaa quwwata illa billaahil µaliyyil µadhiimi. Yaa rabbanaa lakal hamdu kamaa yan baghii lijalaali wajhika wa µazhiimi sulthaanika. Rabbanaa wa laa tahmil µalaina israh kamaa hamaltahu µalalladziina min qablinaa. Rabbanaa laa tauzigh quluubanaa ba¶da idz hadaitana wa hablanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaabu. Doa Setelah Sholat Fardhu 2 Bismillaahirrahmaanirrahiim. . Allaahumma rabbanaa taqbbal minna shalaatanaa washiyaamanaa wa rukuu¶anaa wa sujuudanaa wa qu¶uudanaa wa tadharru¶anaa wa takhasysyu¶anaa wa ta¶abbudanaa wa tammim taqshiiranaa ya Allaahu ya Rabbal µalaamiina.Laa ilaaha illallaahu wah dahu laa syarikalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wamiitu wahuwa µalaa kulli syai-in qadiirun Laa haula walaa quwwata illa billaahil µaliyil µadhiimi Dilanjutkan dengan doa: Doa Setelah Sholat Fardhu 1 Allaahumma laa maani¶a lima a¶thaita walaa mu¶thi limaa mana¶ta walaa haadiya limaa adl-lalta walaa mubaddila limaa hakamta walaa rad dalimaa qadlaita walaa yanfa¶u dzaljaddi minkal jaddu laa ilaaha illa anta Allaahumma shali µalaa sayyidina muhammadin µabdika warusuulikan nabiyyil ummiyi wa¶alaa aalihi wa ashabihi wasallim. Hamdan yuwaafii ni¶amahu wa yukaafi maziidahu. Astaghfirullaahal µadhiima. Allaahumma shali¶alaa sayyidinaa Muhammadin wa¶alaa aali sayyidinaa Muhammad.Alhamdulillaahi Rabbil µalaamiin. Rabbanaa zhalamnaa anfusa-naa wa in lam taghfir lanaa wa tarhamnaa lana kuunannaa minal khasiriina.

Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. tetapkanlah pendirian kami. Rabbanaa wa aatinaa maa wa¶adtanaa µalaa rusulika wa laa tukhzinaa yaumal-qiyaamati innaka laa tukhliful-mii¶aad . Wahai Tuhan kami janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Allaahummaghfir lanaa dzunuubanaa wa kaffir µannaa sayyi-aatinaa wa tawaffanaa wa-µal abraari. dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. 3. Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa µadzaabannaari. Wahai Tuhan kami. kemudian memanjatkan doa. limpahkanlah kesabaran atas diri kami. kita melakukan dzikir dan wirid. doa apa yang harus kita ucapkan ketika itu. Tidak ada ketentuan pasti. Rabbanaa faghfir lanaa dzunuubanaa wa kaffir µannaa sayyi-aatinaa wa tawaffanaa ma¶al abraar.Rabbanaghfir lanaawali waalidiinaa wa lijamii¶il muslimiina wal muslimaati wal mu¶miniina wal mu¶minaati al ahyaa-I minhum wal amwaati innaka µalaa kulli syai-in qadiirun. Mohon keteguhan iman di hati: Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba¶da idzhadaitanaa wa hablanaa milladunka rahmatan innaka antal-wahhaab. Typed By Harris Noor Rabbasa ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² Doa Sesudah Shalat Wajib Setelah shalat wajib lima kali sehari. Mohon kesabaran: Rabbanaa afighh µalainaa shabran wa tsabbit aqdaamanaa wanshurnaa µalal-qaumil-kaafiriin. Mohon dimatikan dalam keadaan baik: Rabbanaa innanaa sami¶naa munaadiyan yunaadii lil-iimaani an aaminuu birabbikum fa-aamannaa. Akan tetapi. dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. 2. Subhana Rabbika Rabbil µizzati µamma yashifuuna wa salaamun µalal mursaliina walhamdu lillaahi Rabbil aalamiin. dua-dao berikut ini barangkali dapat dipakai sebagai pegangan bagi yang ingin mempraktekkannya: 1.

Wahai Tuhan kami. 6. aku berlindungan kepada-Mu dari godaan setan. dan jadikanlah kami sebagai panutan bagi orangorang yang bertakwa . berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul-Mu. Mohon terhindar dari siksa neraka: Rabbanaa innaka man tudkhilinnaara faqad akhzaitah. Mohon terjau dari godaan setan: Wa qurrabbi a¶uudzu bika min hamazaatisy-syayaathiini wa a¶uudzu bika rabbii ayaahdhuruun. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat kelak. sesungguhnya kami telah mendengan seruan orang yang menyeru kepada iman. ampunilah dosadosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang banyak berbuat kebaktian. karuniakanlah kepada kami istri dan keturunan yang menggembirakan hati. dan tiada lagi penolong bagi orang-orang yang zalim. maka telah Engkau hinakan dia. Wahai Tuhan kami. Wahai Tuhan. wa maa lizhzhaalimiina min anshaar.Wahai Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau tidak akan menyalahi janji. Wahai Tuhan kami. dan aku berlindung kepada-Mu dari kehadirannya. sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka. Mohon dikaruniai keturunan yang baik: Rabbanaa hablanaa min azwaajinaa wadzurriyyaatinaa qurrata a¶yuniw-waj¶alnaa lil-muttaqiina imaamaa Wahai Tuhan kami. 4. 5. (yaitu): ³Berimanlah kamu kepada Tuhanmu!´ Maka kami pun beriman.