Ada sebagian muslim bilamana selesai mengerjakan sholat lima waktu langsung meninggalkan tempat sholatnya lalu berdiri

untuk segera kembali meneruskankesibukan duniawinya. Mereka tidak menyempatkan diri untuk berhenti sejenak membaca wirid ataupun bacaan-bacaan yang sesungguhnya dianjurkan dan dicontohkan Nabi Muhammad shollallahu ¶alaih wa sallam. Dianjurkan sesudah selesai shalat supaya membaca dzikir-dzikir (wiridwirid) sebab sangat besar faedahnya. Di bawah ini adalah Dzikir-dzikir sesudah shalat: Astaghfirullaahal µadhiimalii waliwalidayaa wali ash-habil huquuqi µalayya walijamii¶il mu¶miniina walmukminaati wal muslimiina wal muslimaatil ahyaa-I minhum wal amwaati 3x Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumiitu wahuwa µala kulli syai-in qadiirun 3x Allaahumma antas salaam waminkas salaamu wailaika ya¶uudus salaamu fahayyinaa rabbanaa wata¶aalaita yaadzal jalaali wal ikraami. Membaca surat Al Fatihah Membaca ayat kursi (1:255) Shaidallaahu innahu laa ilaaha illa huwa wa-ulul¶ilmi waa iman bil qisthi laa ilaaha illa huwal µaziizul hakiimu innaddiina µindallaahil islaamu. Qulillahumma maalikal mulki tuktil mulkaman tasyaa-u watanzi¶ul mulka miman tasyaau watuizzu man tasyaa-u watudzillu man tasyaa-u biyadikal khairu innaka µala kulli syai-in qadiirun Tuulijul laila fin nahaari watuulijun nahaara fil laili watukhrijul hayya minal mayyiti watukhrijul mayyita minal hayyi watar zuqu man tasyaa-u bighairi hisaabin. Subhanallaah 33x Alhamdulillaahi 33x Allaahu Akbar 33x Allaahu Akbar kabiiran walhamdu lillaahi katsiiran wasubhaanallaahi bukratan wa ashiilan.

Hamdan yuwaafii ni¶amahu wa yukaafi maziidahu. Wahasbunallaahu wani¶mal wakiilu walaa haula walaa quwwata illa billaahil µaliyyil µadhiimi. Rabbanaa zhalamnaa anfusa-naa wa in lam taghfir lanaa wa tarhamnaa lana kuunannaa minal khasiriina. Rabbanaa laa tauzigh quluubanaa ba¶da idz hadaitana wa hablanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaabu.Laa ilaaha illallaahu wah dahu laa syarikalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wamiitu wahuwa µalaa kulli syai-in qadiirun Laa haula walaa quwwata illa billaahil µaliyil µadhiimi Dilanjutkan dengan doa: Doa Setelah Sholat Fardhu 1 Allaahumma laa maani¶a lima a¶thaita walaa mu¶thi limaa mana¶ta walaa haadiya limaa adl-lalta walaa mubaddila limaa hakamta walaa rad dalimaa qadlaita walaa yanfa¶u dzaljaddi minkal jaddu laa ilaaha illa anta Allaahumma shali µalaa sayyidina muhammadin µabdika warusuulikan nabiyyil ummiyi wa¶alaa aalihi wa ashabihi wasallim. Astaghfirullaahal µadhiima. Doa Setelah Sholat Fardhu 2 Bismillaahirrahmaanirrahiim. . Allaahumma rabbanaa taqbbal minna shalaatanaa washiyaamanaa wa rukuu¶anaa wa sujuudanaa wa qu¶uudanaa wa tadharru¶anaa wa takhasysyu¶anaa wa ta¶abbudanaa wa tammim taqshiiranaa ya Allaahu ya Rabbal µalaamiina. Allaahumma shali¶alaa sayyidinaa Muhammadin wa¶alaa aali sayyidinaa Muhammad. Rabbanaa wa laa tahmil µalaina israh kamaa hamaltahu µalalladziina min qablinaa. Yaa rabbanaa lakal hamdu kamaa yan baghii lijalaali wajhika wa µazhiimi sulthaanika.Alhamdulillaahi Rabbil µalaamiin.

dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Akan tetapi. 2. dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. 3. Allaahummaghfir lanaa dzunuubanaa wa kaffir µannaa sayyi-aatinaa wa tawaffanaa wa-µal abraari. limpahkanlah kesabaran atas diri kami. Rabbanaa wa aatinaa maa wa¶adtanaa µalaa rusulika wa laa tukhzinaa yaumal-qiyaamati innaka laa tukhliful-mii¶aad . Mohon keteguhan iman di hati: Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba¶da idzhadaitanaa wa hablanaa milladunka rahmatan innaka antal-wahhaab. tetapkanlah pendirian kami. doa apa yang harus kita ucapkan ketika itu. Typed By Harris Noor Rabbasa ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² Doa Sesudah Shalat Wajib Setelah shalat wajib lima kali sehari. kemudian memanjatkan doa.Rabbanaghfir lanaawali waalidiinaa wa lijamii¶il muslimiina wal muslimaati wal mu¶miniina wal mu¶minaati al ahyaa-I minhum wal amwaati innaka µalaa kulli syai-in qadiirun. kita melakukan dzikir dan wirid. Rabbanaa faghfir lanaa dzunuubanaa wa kaffir µannaa sayyi-aatinaa wa tawaffanaa ma¶al abraar. Wahai Tuhan kami. Mohon dimatikan dalam keadaan baik: Rabbanaa innanaa sami¶naa munaadiyan yunaadii lil-iimaani an aaminuu birabbikum fa-aamannaa. Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa µadzaabannaari. Wahai Tuhan kami janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Tidak ada ketentuan pasti. dua-dao berikut ini barangkali dapat dipakai sebagai pegangan bagi yang ingin mempraktekkannya: 1. Subhana Rabbika Rabbil µizzati µamma yashifuuna wa salaamun µalal mursaliina walhamdu lillaahi Rabbil aalamiin. Mohon kesabaran: Rabbanaa afighh µalainaa shabran wa tsabbit aqdaamanaa wanshurnaa µalal-qaumil-kaafiriin. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia.

aku berlindungan kepada-Mu dari godaan setan. dan tiada lagi penolong bagi orang-orang yang zalim. sesungguhnya kami telah mendengan seruan orang yang menyeru kepada iman. karuniakanlah kepada kami istri dan keturunan yang menggembirakan hati. dan jadikanlah kami sebagai panutan bagi orangorang yang bertakwa . berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul-Mu. Wahai Tuhan. 6. sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka.Wahai Tuhan kami. Mohon dikaruniai keturunan yang baik: Rabbanaa hablanaa min azwaajinaa wadzurriyyaatinaa qurrata a¶yuniw-waj¶alnaa lil-muttaqiina imaamaa Wahai Tuhan kami. wa maa lizhzhaalimiina min anshaar. 4. Mohon terhindar dari siksa neraka: Rabbanaa innaka man tudkhilinnaara faqad akhzaitah. Wahai Tuhan kami. dan aku berlindung kepada-Mu dari kehadirannya. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat kelak. Wahai Tuhan kami. 5. dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang banyak berbuat kebaktian. Wahai Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau tidak akan menyalahi janji. maka telah Engkau hinakan dia. (yaitu): ³Berimanlah kamu kepada Tuhanmu!´ Maka kami pun beriman. ampunilah dosadosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Mohon terjau dari godaan setan: Wa qurrabbi a¶uudzu bika min hamazaatisy-syayaathiini wa a¶uudzu bika rabbii ayaahdhuruun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful