Anda di halaman 1dari 96

1

Nagathis en Katah enggam naga_my

@yahoo. com
mendapati kum pulan delinkuen juvana bertinda k sebagai counterbalance

ataupenyimba ng kekurangan yang wujud pad a diri remaja itu dalam keluarga atausekolah. Kumpulan yang wujud mempun

yai aspek yang t idak sama dan wujudsebagai si ntesis nilainilai yang terda pat dalam golo ngan dewasa d an yangdiperke

nalkan oleh dunia hiburan yang telah disesuaikan dengan budaya tempatan.Nilainilai yang terbentuk ini

adalah disebabkan oleh kehendak juvana itu sendiriuntuk mewujudkan hubungkait dengan komuniti

yang dilihat sebagai tidak menerimamerek a.Dalam kumpulan sebegini juga, seseorang juvana boleh

membentuk diri mereka,mencari identiti dan belajar akan aspek kepemimpinan. Walaupun pada dasarnyakumpul

an ini memberi peluang kepada remaja bermasalah unt uk mempunyai suat uruang yang selamat dan

sesuai untuk belajar nilai-nilai dunia, namun keterlibatankum pulan sebegini dalam pemberontakan terhadap sistem

masyarakat dan jenayahlain memberi konotasi negatif terhadap nilainilai yang dipelajari. Klikklik

sebeginibanyak terlibat dalam vandalisme, membuat grafiti di tempat awam dan membentukkum pulan lumba

motosikal haram.4.3 Faktor Ekologi KeluargaKeluarg a sebagai asas pembentukan sahsiah pembentukan

manusia memainkanpera nan penting dalam menentukan halatuju seseorang. Juvana dari

keluarga yangbermasala h atau keduduk an sosial renda h mempunyai k emungkinan ya ng lebihbesar untuk terjebak

dalam jenayah dan tingkahlaku delinkuens yang lain. Mengikut

Nagathis en Katah enggam naga_my

@yahoo. com
Karen Heimer (1997) lagi, ibu bapa dari keluarga kelas bawahan yang

terlibat dalampekerjaan kolar biru bertugas dalam situasi yang menekankan ka walan majikan

danperaturan yang tegas , ibu bapa sebegini akan terdorong untuk menggunapakai pendekatan yang sama di

rumah ke atas anak-anak. Berbanding dengan keluargakelas menengah, fa mili proletar le bih menekanka

n aspek fizikal dalammengelua rkan arahan, kawalan atau hukuman. Anakanak yang membesar dala mkeadaan sebe

gini akan mente rjemah kekeras an sebagai sim bol kekuasaan dancara yang paling afektif untuk mendapatkan

sesuatu.Menurut Cohen (1955) seperti dipetik oleh Karen Heimer, keluarga dalam golongan sosioekonomi

rendah kurang inisiatif dalam menyediakan kemudahan dan inspirasibagi anak-anak membawa kepada mereka

hilang minat dalam pembelajaran dantertarik kepada budaya sumbang yang melihat delinkuensi

secara positif. Contohnyakeluar ga yang tidak mempunyai dana yang cukup bagi menghantar anak-anak

untukmenghadiri kelas tambahan atau melabur dalam aktivitiaktiviti positif yang menjadiminat mereka.Institusi

keluarga juga haruslah teguh bagi menjamin kawalan terhadap anak muda.Kelu arga yang rapu h dengan masal

ah dalaman ban yak memberi im pak negatif dala m pembentukan sahsiah seseor ang. Masalah s eperti keterlibat an ibu bapadala

m jenayah, penyala hgunaan dadah dan alkohol, integrasi keluarga yang rendahdan kawalan minima

oleh keluarga mempunyai hubungan rapat dengan perangaidelinku en yang dipamer oleh seorang juvana.

Jika ada antara ahli keluarga remaja

Nagathis en Katah enggam naga_my

@yahoo. com
terlibat dengan jenayah , kemungkinan bagi remaja tersebut

untuk melakuka n jenayah yang sama adalah tinggi. Perlakuan jenayah ini akan dilihat sebagai tidaksalah

dimata anakanak kecil dan terbawa-bawa dengan perasaan tersebut hinggake zaman remaja.

Contohnya kemungkinan seorang kanakkanak untuk mengikuti jejak abangnya yang terlibat dalam lumba motosikal

haram adalah tinggi.Institusi keluarga pada zaman sekarang berbeza dengan struktur keluarga

yangwujud dahulu seperti kewujudan keluarga tunggal. Juvana yang membesar dalamkeluarga tunggal tanpa

bapa akan mencari penggantinya diluar keluarga, masalahakan ti mbul bila remaj a tersebut melih at kumpulan del

inkuen sebagai sebagaisimbol kelakian dan terlibat dalam permasalahan sosial.Seseteng ah keluarga pul a memberi keb

ebasan luas de ngan kawalan minimakepada remaja. Situasi ini wujud akibat dari tekanan ekonomi pada masa kini

yangmemerluka n kedua ibu dan bapa untuk menyumbang kepada pendapatan keluarga.Kekura ngan interaksi

kekeluargaan yang wujud menyebabkan anak-anak mendapatkebeb asan dan kawalan yang kurang. Remaja

tersebut akan mencapai prematureindep endence , kebebasan p ramatang ini m enyebabkan m ereka membua

tkeputusan tanpa mengenali baik buruk akibat ketiadaan panduan dari ibu bapa.Antara masalah sosial

yang wujud hasil dari keadaan ini adalah seperti melepakatau ponteng sekolah, lumba haram atau masalah

lain yang lebih serius.4.4 Urbanisasi

Nagathis en Katah enggam naga_my

@yahoo. com
Kemajuan negara membawa kepada migrasi penduduk dari

luar bandar ke bandarbandar besar u ntuk mencari peluang hidup y ang lebih cerah, migrasi ini turut menyumbang k

epada permasa lahan sosial da lam masyaraka t. Urbanisasim embawa denganya satu kejutan sosial ( culture shock

) kepada migran baru kekawasan ban dar. Situasi ban dar yang banya k menekankan materialisme da nkekurangan

interaksi sosial yang sudah menjadi kebiasaan dengan penduduk luar bandar men jadikan mereka

berasa terasing dari masyarakat . Pengasingan i nibanyak memberi kesan kepada juvana imigran yang membentuk

kumpulan sosialmereka dan memberontak terhadap masyarakat. Jadual 1.6


Sumber: David Musick (1995 )

Nagathis en Katah enggam naga_my

@yahoo. com
Carta aliran (Jadual 1.6) menunjukkan aliran bagaiman a delinkuens juv

ana berlakuberikuta n dari impak urbanisasi. David Musick (1995) membuat perkaitan

antarakemiskina n dengan urbani sasi dimana iany a membawa kep ada persekitaran yangtidak sihat . Persekitaran i ni biasanya didi

ami oleh keluar ga yang menga lami breakdown (keruntuhan nil ai kekeluargaan ) dengan kawal an minima terha

dapanak-anak mereka. Anakanak juga akan terpengaruh dengan perilaku ibu bapamereka yang terlibat dengan anasir-

anasir negatif dalam persekitaran tersebut.Kanakkanak akan mula menubuhkan kumpulan permainan (

play groups ) yang akanberkemban g kepada genggeng tertentu. Mereka akan berjinak dengan perangaidelinku

ens seperti melakukan vandalisme dan perkelahian kecil. Kumpulan juvanaini akan s emakin berkem bang dan berku

asa dan mula melibatkan diri dengan jenayah seperti rompak an, mengedar d adah dan perga duhan kumpula n untukmengaw

al kawasan.Kesan urbanisasi dapat dilhat secara jelas apabila dikaitkan dengan masalah sosial juvana et

nik India di Lem bah Klang. Muz affar Desmond Tate (2008) mel ihatmasyarakat India dari ladang-ladang yang terpaksa

berpindah ke Lembah Klang danbandar besar lain akibat penutupan estet mengalami masalah yang sama

sepertikesukara n mencari pekerjaan, kekurangan pendidikan, tiada kemahiran teknikal dankeadaan

tempat tinggal yang kotor. Walaupun keadaan agak sama di estetestetyang didia mi dahulu, wuju d sifat paternali

stik komuniti di mana masyarak at danmajikan akan membantu sesiapa yang memerluka n bantuan.

Faktor-faktor sebegini

Nagathis en Katah enggam naga_my

@yahoo. com
menghalang komuniti tersebut untuk memajukan diri, kekurangan

peluang pekerjaanakibat dari ketiadaan kemahiran men yebabkan juvan a dan dewasa muda lainterlib at dalam kegiat

an jenayah sep erti mencuri, m eragut, gangste risme dansebag ainya.4.5 Perubahan SosialMasalah sosial di

kalangan juvana turut dikaitkan dengan perubahan mendadaksituas i sosial sebuah negara. Klaus B

oehnke and Dagmar BergsWinkels (2002) melihat perubahan ini dalam konteks makrososial dimana masalah

sosial dikalangan juva na meningkat s ejajar dengan p erubahan ekon omi dan politicoideologic al

sesebuah nega ra seperti kega watan ekonomi mendadak dan keruntuhan sist empolitik (contohnya kejatuhan

sistem Soviet). Nickolai Butkevich (2006), melaporkanbah awa peningkata n mendadak da lam jenayah k
juvan a

e atas masyara katterutamanya jenayah perka uman telah dap at dilihat di kala ngan juvana Ru siaselepas keja tuhan sistem ke

rajaan Soviet d an masalah eko nomi yang data ngselepasnya.P erubahan sosial ini boleh juga dikaitkan

dengan liberalisasi pemikiran masyarakat.Ket erbukaan minda masyarakat mengecilkan

senarai perkaraperkara taboo yangdahulu dipandang negatif. Contohnya kebebasan

pergaulan antara remaja lelaki danperempuan, dahulu pergaulan seumpama ini dipandang secara negatif

dan dihalangoleh ibu bapa tetapi masyarakat sekarang membenarkan remaja keluar bersama-sama

dan dipandang ringan. Kebebasan yang didapati dari perubahan sosial ini