Anda di halaman 1dari 35

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TINGKATAN DUA 2012

MINGGU /TARIKH 1 4-6/01/2012

TAJUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SISTEM BAHASA, KOMPONEN SASTERA DAN PENULISAN) Golongan Kata : -Kata Nama -Tanda baca (Huruf kecil dan Huruf besar) Pengenalan Sastera Aspek

HASIL PEMBELAJARAN (HPU, HPK dan Aras)

Catatan

Karangan Respons Terbuka: (1) Keperihalan / Gambaran

INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (i) Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai. (ii)Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan. (iii)Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks. 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat. MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isiisi penting daripada pelbagai bahan. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan. 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat. 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. 8.2 Menyusun maklumat mengikut

keutamaan. Aras 1 (ii) Menyusun maklumat mengikut keperluan. (iii)Mengubahsuai maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (ii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya, prosa dan puisi. (iii) Mengemukakan jenis, ciri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat emperlihatkan perkaitan antara isi. 2 9-13/1/2012 Simpulan Bahasa Kata Ganti Nama Kata Bilangan Pantun Dua Kerat (Nasihat) Karangan Berangsangan (1) INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 (i) Berbual mengenai diri sendiri berkaitan dengan hal peribadi dan perkembangan diri yang sesuai. (ii)Berbual tentang perkembangan terbaru rakan dan peristiwa semasa. MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca

dan ditonton. 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isiisi penting daripada pelbagai bahan. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan. 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (v)Mengemukakan jenis, ciriciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran Aras 2 (i)Membincangkan tema, persoalan, nilai dan penggunaan dalam karya 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 3 Kata Kerja Tak Transitif INTERPERSONAL

1620/1/2012

Sajak: Persahabatan Ringkasan dan Pemahaman (1)

2.0 Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea yang bernas kritis dan kreatif. Aras 1 (i) Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea. (ii)Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk mengemukakan pendapat. MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isiisi penting daripada pelbagai bahan. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan. 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 10.5 Menghuraikan maksud gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (i) Mengemukakan tajuk puisi. (iv)Menghuraikan ciri-ciri, bentuk dan nada pantun 4 kerat, syair dan sajak. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting

yang relevan dengan tajuk penulisan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat emperlihatkan perkaitan antara isi. 4 2327/1/2012 5 30/1/2012 Tatabahasa: Kata Kerja Tak Transitif Prosa Tradisional: Raja Muda Karangan Respons Terbuka: (2) Ucapan/ Ceramah/ Syarahan Cuti Tahun Baru Cina

3/2/2012

INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iii) Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks. MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (ii)Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan

memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 6 6-11/2/2012 Golongan Kata : Kata Adjektif Cerpen: Anak Penggunting Rambut Karangan Berangsangan (2) INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iii) Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks. MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (iv) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat. 8.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. 8.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Aras 1 (iv) Mengubahsuaikan maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea. (v) Menjelaskan maklumat untuk membuat kesimpulan awal. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii)Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

7 1317/2/2012

Kata Tugas -(Kata Penyambung Ayat) Kata Hubung Penanda Wacana Drama: Hemodialisis Ringkasan dan Pemahaman (2)

INTERPERSONAL 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan perkhidmatan.6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (i) Menyusun kata, ungkapan dan ayat untuk mendapatkan penjelasan tentang barangan dan perkhidmatan dengan menggunakan gaya pengucapan yang sesuai. MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. (ii). Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonym dan homonim berdasarkan teks. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (ii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya, prosa dan puisi. (iii). Mengemukakan jenis, siri-ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v) Menyusun isi dan menggunakan

penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 8 2024/2/2012 Kata Praklausa (Kata Seru, Kata Tanya, Kata Perintah, Kata Pembenar dan Kata Pangkal Ayat) Novel DI Sebalik Wajah (DSW) Sinopsis , Tema dan Persoalan Karangan Respons Terbuka: (3) Surat Kiriman Tidak Rasmi INTERPERSONAL 6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan perkhidmatan. 6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1(i) Menyusun kata, ungkapan dan ayat untuk mendapatkan penjelasan tentang barangan dan perkhidmatan dengan menggunakan gaya-pengucapan yang sesuai. MAKLUMAT 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu.8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (iv) Mengubahsuai maklumat untuk memperlihatkan esinambungan idea. 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu. 8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan. Aras 1 (iii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (ii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi. (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii)Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile, dan personifikasi dalam karya. Aras 2 (v) Mengemukakan jenis, ciriciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan

memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat emperlihatkan perkaitan antara isi. **9 27/2/20122/3/2012 **10 5-9/3/2012 Kata Prafrasa (Kata Bantu (Aspek dan Ragam) dan Kata Penguat) Peribahasa: Bidalan Novel DSW Watak dan Perwatakan Karangan Berangsangan (3) INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iii) Menjelaskan maksud sebenar penyataan dalam teks. MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai. 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. 8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama asa hendak menerima, menambah atau menolak pilihan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 10.2 Menceritakan aspek yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (iii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi. **UJIAN SETARA MAC (8,9 DAN 11 MAC) OTI1

10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi. Aras 1 (iv) Menghuraikan ciri, bentuk dan nada pantun empat kerat, syair dan sajak. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 11 10/3/2012 hingga 18/3/2012 12 1923/3/2012 Golongan Kata : Pembentukan Kata Kerja (Tunggal dan Terbitan) Novel DSW Latar Karangan Respons Terbuka: (4) Surat Kiriman Rasmi Cuti Pertengahan Penggal 1

INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 (i) Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai. 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. Aras 1 (iii). Menjelaskan maksud sebenar pernyataan dalam teks. MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim, homonim berdasarkan konteks. (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapatkan penerangan. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk

10

memahami maksud tersurat dan tersirat. Aras 2 (i) Membincangkan teks, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 13 2630/3/2012 Kata Sendi Nama Perumpamaan Novel DSW Plot dan Binaan Plot Karangan Berangsangan (4) INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 (iv). Mengajuk soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i) Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea. MAKLUMAT 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata, frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan

11

respons peribadi tentang karya sastera. 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat emperlihatkan perkaitan antara isi. 14 2-6/4/ 2012 Peribahasa Pengimbuhan : Awalan dan Akhiran Novel DSW Teknik Plot Ringkasan dan Pemahaman (3) INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja. MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 1 (v). Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat. 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. 8.8 Membuat rumusan dengan alasan

12

yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 1 () Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 15 9-13/ 4/2012 Pembentukan Kata Nama (Kata Nama Tunggal dan Kata Nama dan Terbitan) Novel DSW Gaya Bahasa Karangan Respons Terbuka: (5) Laporan INTERPERSONAL 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i) isi dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea. MAKLUMAT 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (i) Menentukan maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan. (ii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh. 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (ii) Menyusun maklumat mengikut keperluan. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan

13

persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 16 1620/4/2012 Pembentukan Kata Nama (Kata Nama dengan Apitan dan Sisipan; Kata Nama Majmuk dan Imbuhan Kata Majmuk Novel DSW Nilai dan Pengajaran Karangan Berangsangan (5) INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 iv. Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. (v) Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kreatif dan kritis. Aras 1 (i). Mengenal pasti isu dalam topic perbincangan untuk mencungkil idea. MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapat penerangan. 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal

14

pasti maklumat. 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. 8.3 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 2 (ii) Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu. 8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah atau menolak pilihan. Aras 1 (iv) Mengubahsuaikan maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 2 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 17 2327/4/2012 Kata Ganda Kata Perbilangan Pantun Empat (Muhibah Perpaduan) Ringkasan pemahaman (4) INTERPERSONAL 1 .0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang

Kerat dan dan

15

sesuai Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja. MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai. 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 (ii) Menyusun maklumat mengikut keperluan. 8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang diterima. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 18 30/4/20124/5/2012 Kata Tugas (Kata Penegas, Kata Pemeri, Kata Nafi dan Kata Arah) Sajak: Burung-burung Pagi Karangan Respons INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh

16

Terbuka: (6) Wawancara Temuramah

Dialog/ /

diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. Aras 1 (i) Berbual tentang pengalaman diri dan kegiatan harian dengan menggunakan kata, sebutan, nada dan intonasi yang sesuai. 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat. MAKLUMAT 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. 9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan. Aras 2 (i) Mendraf kerangka penyampaian ceramah dan ucapan bahan edaran yang sesuai. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 2 (i) Membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya. 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita. (iii) Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi.

17

19 7-11/5/2012 20 14-18/5/12 21 2125/5/2012

PEPERIKSAAN PENGGAL 1 (OTI 2) bermula 2/5/2012-15/5/2012

Pembentukan Kata Adjektif (Tunggal, Ganda dan Majmuk) Hikayat Opu Daeng Menambun Karangan Berangsangan (6)

INTERPERSONAL 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isiisi penting daripada pelbagai bahan. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan. 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat MAKLUMAT 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciriciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif.

18

Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 22 DAN 23 28 /5/2012 hingga 10/6/2012 24 1115/6/2012 Pembentukan Kata Adjektif (Tunggal, Ganda dan Majmuk) Cerpen Capa Rengat Karangan Respons Terbuka: (7) Pendapat/ Perbincangan Cuti Pertengahan Tahun

INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (ii) Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan MAKLUMAT 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita. (v) Mengemukakan jenis, ciriciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa. 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan sudut pandangan. Aras 2 (i) Membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya. iii. Menghuraikan w atak dan perwatakan dan latar masyarakat. Aras 3 (ii) Mengenal pasti binaan plot dan penggunaan imbas kembali dalam teks. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif

19

dan bukan kreatif 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v)Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 25 8-22/6/2012 Pembentukan perkataan baharu Drama: Inflakasta Karangan berangsangan (7) INTERPERSONAL 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat. MAKLUMAT 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. 9.1 Mengguna kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciriciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheran. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi

20

26 2529/6/2012

Jenis-jenis (FN/FK/FA/FS) Pantun Empat (Agama) Ringkasan pemahaman (5)

Frasa Kerat dan

INTERPERSONAL 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat. 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan untuk menghuraikan pendapat.2.3 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 2 (ii) Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah. MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana

21

yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 27 2-6/7/2012 Ayat Dasar Simpulan Bahasa Sajak: Ketenangan Karangan Respons Terbuka: (8) Berita/ Rencana Akhbar INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. 1.5 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (iii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah untuk mendapat penerangan. 7.5 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 10.5 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. Aras 2 (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan

28

Ayat Tunggal Susunan Ayat : Susunan

22

913/07/2012

Biasa dan Susunan Songsang Prosa Tradisional: Hikayat Inderaputera Karangan Berangsangan (8)

mempererat hubungan mesra. 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. 2.1 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks. MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciriciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nila dan pengajaran karya puisi dan prosa. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting

23

yang relevan dengan tajuk penulisan. (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 29 1620/7/2012 Ayat Pasif dan Ayat Aktif Transitif Cerpen: Dendam Ringkasan dan pemahaman (6) INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. 1.3 Menyampaikan maklumat yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterusterang. MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks. 7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat. Aras 3 (i) mengenal pasti penggunaan diksi dan ayat dalam bahan pelbagai aras. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciriciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa. Aras 2 (i) Membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya. (iii) Menghuraikan w atak dan perwatakan dan latar masyarakat. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.

24

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 30 2327/7/2012 Penjodoh Bilangan Drama: Di sini Bakti Bersema diKarangan Respons Terbuka: (9) Perbahasan INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. 1.3 Menyampaikan maklumat yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterusterang. MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. Aras 1 (v) Menyatakan maksud tersurat berdasarkan isi tersurat. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 10.4 Menyatakan jenis. Ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciriciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif.

25

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iii). Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v)Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 31 30/8/20123/8/2012 Ayat Seruan Pantun Empat Kerat (Penghujung Thamarat..) Karangan berangsangan (9) INTERPERSONAL 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat. 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan untuk menghuraikan pendapat. 2.3 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan. Aras 2 (ii) Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah. MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas

26

dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 32 DAN 33 6-10/8/2012 1316/8/2012 34 1826/8/2012 35 2731/8/2012 UJIAN SETARA 2/EXCELL 2 (OTI 3)6-16/8/2012

HARI RAYA AIDIL FITRI & CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

Peribahasa Sajak: Warkah Kepada Generasi Ringkasan dan pemahaman (9)

INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. MAKLUMAT 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsure bunyi dalam puisi. Aras 1 (iv) Menghuraikan ciri, bentuk dan nada, pantun empat kerat, syair

27

dan sajak. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 36 3-7/9/12 Kata Penegas Prosa Tradisional: Hikayat Anggun Cik Tunggal Karangan Respons Terbuka: (10) Peribahasa INTERPERSONAL. 2.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra.2.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. Aras 1 (v) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat. 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (iii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat dengan memasukkan input terbaru. 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang.

28

9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata, frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.1 Menceritakan semula sebuah karya secara keseluruhan. Aras 1 (ii) Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita. 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa. Aras 2 (i) Membincangkan temapersoalan, nilai dan pengajaran dalam sastera. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 37 1014/9/2012 Ayat Nafi Cerpen: Maaf Kupinta Karangan Berangsangan (10) INTERPERSONAL 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan

29

Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat. Aras 2 (i) Menghubung kait idea utama dan idea sokongan untuk menjelaskan pandangan. MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks. 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. 8.6 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah atau menolak pilihan. Aras 2 (ii) meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsure bunyi dalam puisi. Aras 1 (vi) Mengemukakan maksud puisi. (vii) Menjelaskan aspek gaya bahasa dalam karya: contoh inversi, metafora, simile dan personifikasi. Aras 3 (i) Mengenal pasti keindahan unsur bunyi dalam puisi. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 38 Ayat Majmuk Gabungan INTERPERSONAL

30

1721/9/2012

Syair Perang Saudara Pahang Ringkasan dan Pemahaman (10)

2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. Aras 1 (ii) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat. 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Aras 2 (ii) Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah. MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.5 Memahami dan meneliti maksud pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks. (v) Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat. Aras 3 (i) Mengenal pasti penggunaan diksi dan ayat dalam bahan pelbagai laras. 8.0 Memproses maklumat mengikut klasifikasi. 8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima. ESTETIK 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif. 11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 1 (i) Mengesan diksi dan pelbagai ragam ayat dalam karya bukan sastera 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan

31

perenggan yang koheren. Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 39 2428/9/2012 Ayat Majmuk Pancangan Cerpen: Gema Sepi Gadis Genius Karangan Respons Terbuka: (11) Cerita/ Cereka INTERPERSONAL 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i) Memberikan pendapat dengan mengemukakan contoh yang sesuai. MAKLUMAT 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 () Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita 10.6 Mengulas karya sastera dari segi aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa, dan susut pandangan. Aras 2 (i) Membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya. (iii) Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat Aras 3 (ii) Mengenal pasti binaan plot dan penggunaan imbas kembali dalam karya sastera. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren.

32

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 40 1-5/10/2012 Tatabahasa: -Ayat Penyata Ayat Perintah -Ayat Larangan Cerpen: Warkah daripada Ibu Karangan Berangsangan (11) INTERPERSONAL 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra. 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. MAKLUMAT 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. Aras 1 (iv) Menghuraikan ciri, bentuk dan nada, pantun empat kerat, syair dan sajak. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan.(ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan.

33

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (v) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 41 DAN 42 8-12/10/12 15-19/10/12 43 DAN 44 2226/10/2012 29/102/11/2012 PERBINCANGAN SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

INTERPERSONAL 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutamakan gambaran umum, isiisi penting daripada pelbagai bahan. 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapat penerangan. 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iii)Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat MAKLUMAT 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu. 9.1 Menggunakan kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif. Aras 1 (i) Memilih kata. Frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ESTETIK 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciriciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai pengajaran karya puisi dan prosa. 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

34

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata dan menggunakannya dalam konteks penulisan. 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. Aras 1 (iii) Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk penulisan. 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Aras 1 (iv) Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan. (v.) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. 45 5-9/11/12 PRA PERSEDIAAN PELAJAR KE T3/2013 SPM 2012/CUTI AKHIR TAHUN BERMULA

35