website: www.sppkedah.edu.

my

Ruj Tuan : Ruj Kami : JPK 03-25/3152/3(37) Tarikh : 18 Disember 2011 22 Muharram 1433

Pengetua,

Semua Sekolah Menengah
Negeri Kedah Darul Aman .

Tuan,
ARAHAN PELAKSANAAN MENENGAH PENTAKSIRAN

BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2012
I

PENILAIAN

RENDAH (PMR) TAHUN
bahawa Pentaksiran

Sukacita dimaklumkan mengikut

Berasaskan Sekolah (PBS) akan dilaksanakan

jadual mulai 1 Febuari 2012. Surat Pekeliling

Perlaksanaan
·

dari Lembaga Peperiksaan

No. Ruj KP/LP/OOS/08/06/01/(27)
2. Sehubungan

adalah

seperti yang dilampirkan

itu, bagi memastikan proses pentaksiran berlaku mengikut peraturan yang telah digariskan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia, pihak sekolah dipohon mengambil
langkah-Iangkah

berikut :-

2.1 - Menubuhkan
2.2 - Melantik

Jawatankuasa

Pentaksiran

Berasaskan

Sekolah dan bermesyuarat.
berkaitan.

Ketua Pentaksir dan Pentaksir Sekolah bagi mata pelajaran supaya semua dokumen jadual

2.3 - Memastikan 2.4 - Menyediakan
2.5- Merancang 2.6- Mematuhi

dan fail-fail PBS diuruskan dengan baik. pentaksiran mengikut jadual ·

kerja dan melaksanakan pemantauan

dan melaksanakan

dalaman. dalam manual PBS.

semua panduan atau prosedur kerja yang ditetapkan

2.7-Memohon pengecualian kerja kursus bagi calon yang layak (OKU) dan hendaklah dibuat melalui Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri sebelum 15 April 2012 ·

2.8-Memastikan Pentaksir Sekolah mengemaskini fail dan borang penskoran individu bagi tujuan pemantauan dan penyelarasan skor oleh Petugas Pentaksiran .
dipohon menghantar senarai mata pelajaran PMR pilihan sekolah tahun 2012 kepada penolong Pegawai Pelajaran Daerah (PPD) unit Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di PPD masing -rnaslng.
3~ 8agi tujuan mengemaskini maklumat
I

sekolah

4. Sekiranya ada pertanyaan nombor telefon 04 7007664

hubungi
I

Encik Mohamad

Azran bin Abd Wahab

Sekian, kerjasama

tuan didahului

dengan ucapan

terima

kasih.

I'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'1 f/PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANGn

Saya yang menurut perlntah,

"1111"~"""".""

•• ""

1"

11'

.

(HJ ISMAIL 8fl\J SHAIDAN, BCK) Ketua Sektor Sektor Penilaian dan Peperiksaan Jabatan Pelajaran Negeri Kedah .

Pengarah Pelajaran Timbalan

Negeri Kedah

Pengarah Daerah

Semua Semua

Ketua Sektor Pegawai Petajaran

------------_._-

_ ..

KEMENTERIAN PELAJARAN LEMBAGA PEPERtKSAAN
EXAMINA TIONS S YNDICA TE ARAS 1 2 5 ~ 13~ BLOK E 11
1 1

MALAYSIA

Tetefon

MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA

Faks Laman web

+603-8884 6000 (Tiiii~n Urnurn ) +603-8889 5·120 h1tp:!lwww.moe.gov.my

KOiV1PLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJMN PERSEKUTUAN

Telephone
Fax

+603-8884

6000 (General Jine) +603-8889 5120
http://www.moe.gov.my

62604 PUTRAJA YA

Website Ruj. Tuan

Semua Penoetua

Your Ref Ruj. Kami Our Ref

KP.LPr005.08.06.01

(')

)

Melalui : Pengarah Pelajaran Jabatan PeJajaran Negeri
Tuan/Puan,

Tarikh
[)ate

Disember

2011

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012 Dengan sukacitanya perkara di atas dtrujuk.

SEKOLAH (PBS)

2~ Dimaklumkan bahawa Pentaksiran Berasaskan Sekorah (PBS) bagi Penifaian Menengah Rendah 2012 akan dilaksanakan serentak bagi semua sekolah dj sefuruh negara mula; 1 Februari hingga 31 Julai 2012 ~ 3~ Sehubungan itu, pihak sekolah wajib melaksanakan PBS bagi semua mata pelajaran yang mempunyai komponen kerja kursus, arnali, projek, moduJ dan ujian lisan. Pelaksanaan PBS Bahasa Melayu, Bahasa Jnggeris, Science, Sejarah, Geoqrafi, Kemahiran Hidup Bersepadu, Bahasa Arab, Pendidikan Islam, Ujian Perkara Asas F ardu 'Ain (PAFA)~ dan Pendidikan Kesenian dijalankan mengikut Jadual Kerja PMR 2012 yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan, Kementerian PeJajaran Malaysia. 4. PBS· bagi. mata pelajaran tersebut meliputi perancangan mentaksir, mengisikan skor eaton menggunakan aplikasi Kerja Kursus PMR. menskor
dan

5. Bersama-sama ini disertakan lampiran 1: Senarai Dokumen Penifaian Menengah Rendah 2012, Lampiran 2: Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Science, Sejarah, Geoqraf Kemahiran Hidup Bersepadu, Bahasa Arab dan Pendidikan lslarn, Lampiran 3: Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Pendidikan Kesenian (Sekolah Seni saha]a), Lampiran 4: Pelaksanaan dan Pengendatian Pentaksiran Berasaskan Sekofah (PBS) Kemahiran Hidup Bersepadu, Lampiran 5: Pelaksanaan dan PengendaJian Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Bahasa Arab dan Lampiran 6: Pelaksanaan dan PengendaJian Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris untuk makluman dan tindakan pihak tuan/puan. Sekian terima kasih,
l

"BERKHIDMAT

UNTUK NEGARA"
~.,+.::{. .:~ r:.;.'~ .
.....r-'............ -:~

Z"......... ,.::_.:r-:=. =-....-:-.:-.-:- ....
• ••

Saya yang menurut perintah,

,...
,.'

-,

'.

_.

._.

~J.
~_." .....

< :~.:.-~.:.~~'..~' ,~ ~ r--.
-r ......... ...... :... -.

~_.

........,,_ •••••

.....

..... ~
......
~

....

...~:

I ...

',

,'_

:,~

.
:, t
-

(~ .. '.,
,-

.: .,
..

...

.:

...
,

• •.

.
..

.

...•

". _
.

.

...• : .-~,;

- .- ~ _.
,.....,.,
__.......

:..

:--~:I:

- - .. - ._....
.~
;

-..

i~ ~:;.~~
....i.

_
.1
••

..,. - ~.-

;.y~-. ;
~.
_.\--:~

'L

/ .• ..
-

:
••

:
~ _,.. .... ~

~.....
1" ,.~ ~.

·f··,
.1

~
~ ~.

.,-:...-:
/

... ,o!'. ~
l

(DR. NA'IMAH BINTIISHAK) Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia
BAHA(;I~:\~~PRODVKSI icktor Pernbinaan Ujian Akadcmik
.

~
-

'.

,
I _

.
• •

.
~

:

I
' ...... ~. • -. -

..

V
..... I.

;.,r,,~.......
• I 'I

..."r

j~
• _ J
.:

~

l I

l~ ~-:;:..~~ I~
} ..... ,
"'_

.. 1 ~~

J

..

~


I ~

..,
•• " I ••

~__,,_I J"..... ~.
; 1'"

<

I

rr-~'

~I

J_

...:.. .. -......:.:..-

,'I_,.

""I....

',.
, .. ...

-

,~
I

:~ I

'._

....

••

-

-

:

... ,
.' ••

~

-

''1.. """_ ,. .... •.... r •• __ ........... ~

...- .,
-\
..

....-...... :

--~ . ~
I ..........

\_I .....'-.....:P
.. __

~

-

-,.

:.
.. ._ '1 ... ""1:.~

••
• -, : ..~ • -

... : I • ~

.........

_.......................

_-I _'''-.:
~
.. _ 'I. _

~..
,...:~ ..

I r;;..

.-..

~ .. '!'

• .__

J.

~

~~.._--

.. __..

•• _..

,_ -= , 4 r--i'"~ _..

_

_., ..:

...~.#-

loP

.. _.
BAHAGL\"~ OrERASI BAHA(;IA:\ Tel:
...

P[~GURUSAN

Td
-

::ektoT Pernhinaan Uj ian T cknikal Dan \'0 k as io na 1

------

-_ ... -

.....

---_._---T~l :U3~62025302
Fuks : 03~6~OI5516

: 03-62025369 Fak~ : ()J-620 18673

Scktor Percetakan.Pengcdaran
--..

Dan Kcselumatan
--

-

...

---.. _._-.

F~ks :03-S8R43240
-

03~~8843234

Sektor Pengurusan

Dusar Dan Perkembnugan
_-----

Tel: TeJ
-

Se k lor Pengendal ia n Pc pe r iksaa n M encng a h Atns Dan Luur l\T egeri

---_.---_

Scktor Pcngendalian Peperiksaan Mcnengah Rcndah dan Rcnduh

-----Tel:

Tel: 03-~884326J Faks : O)..SgS95461
..

---

03-88843134 FJks : 03-888951 J 1
u

Scktor Pengurusan Muklumat Dan Per kcmba n,gan Te k no I[)g-i
Sektor Kh idmat Pen guru$.a H

: OJ·8~843l6]

Faks:OJ~RSR43l56
Tel: 03-8SR453 RO Faks : 03 ..8SS~5J 25

03-88K4J.373 Faks : 03-~R895561

Lampiran 1

SENARAIDOKUMEN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012
,..---------r----~~~--~· ......... ---.·t~----------.-----,-,-..---·~-,~-----..I
..... .~-~ ... _____......._..

Bil
1.
I

Mala Pelajaran
Science

Dokumen
Assessment Guide ~Science Practical Work Assessment (PEKA) PenHaian Menengah Rendah (PMR) mulai 2007

2.

Sejarah

Format Pentaksiran Mata Pe1ajaran Sejarah mulai PMR 2005
Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Sejarah Kertas 2 - Februari hingga Julai Kerja Kursus Sejarah Penilaian Menengah Rendah 2011 Februari hingga Julai

3.

Geografi

Panduan Kajian Geografi Tempatan rnulai PMR 2005 Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Geografi Kertas 2 - Februari hingga Julai Kerja Kursus Geografi Penilaian Menengah Rendah 2011 dan Panduan Penskoran Kertas 2 - Februari hingga Julai

4.

Kemahiran Hidup 8ersepadu (Rujuk Lampiran 3)

Dokumen Pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal (76/2) rnulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kernahiran Hidup Bersepadu - Ekonomi Rumah Tangga (77/2) mulai PMR 2008

Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup 8ersepadu - Pertanian (78/2) rnulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup 8ersepadu - Perdagangan dan Keusahawanan (79/2) mulai PMR 2008

5.

Bahasa Arab

6.

Pendidikan Islam

Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah - Bahasa Arab mulai PMR 2010. • Markah calon Tingkatan 3 tahun 2012 akan diambil dari rnodul 1 (2010), rnodul 212011) dan rnodul 3 (2012) Format Pentaksiran Pendidikan Islam rnulai PMR 2005 yang mengandungi : • Panduan Penilaian Ujian Tilawah & Hafazan (Pendidikan Islam (4512) Panduan Pemerhatian Adab dan Akhlak Islamiah Pendidikan tslarn (45/2)

Panduan Penilaian Asas Fardu Ain (PAFA) yang dikeluarkan oleh Bahagian Pendidlkan Islam

7.
8.

Bahasa MeJayu Bahasa Inggeris

Pentakslran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tahun 2003 Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tahun 2003 Format Pentaksiran Kesenian rnulai Tahun 2007

9.

Pendidikan Kesenian

,

Lampiran 2

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) SCIENCE, SEJARAH, GEOGRAFI, KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU, BAHASA ARAB DAN PENDIDIKAN ISLAM
,

JADUALPELAKSANAAN

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012

su

Perkara

Tarikh
1 Februari - 30 Julai

Tindakan Sekorah
Sekolah

1. Tempoh Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan SekoJah (PBS)

24 Kemasukan markah Pentaksiran Berasaskan
Sekolah (PBS) secara atas taJian

1 - 15 Ogos

Lampiran 3

JADUALPELAKSANAAN PENT AKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
PENDIDIKAN KESENIAN (SEKOLAH SENI SAHAJA) PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2012

Bil

Perkara

Tarikh
1 Februari - 30 Julai

Tindakan
Sekolah

Tempoh Pelaksanaan Pentaksiran 1. Berasaskan Sekolah (PBS) Kemasukan markah Pentaksiran Pendidikan Kesenian menggunakan aplikasi Kerja 2. Kursus Pendidikan Kesenian secara atas talian

1 - 15 Og05

Sekolah

Lampiran 4
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENT AKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
1.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata petajaran Kemahiran Hidup 8ersepadu hendaklah merujuk jadual berikut :BiJ
1
Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 8ersepadu Kemahiran Teknikat Dokumen Ruj_ukan Dokumen Pentaksjran Kemahiran Hidup Bersepadu - Kemahiran Teknikal (7612) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu - Ekonomi Rumah Tangga (77/2) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup Bersepadu - Pertanian (78/2) Mulai PMR 2008 Dokumen Pentaksiran Kerja Kursus Kemahiran Hidup 8ersepadu Perdagangan dan Keusahawanan (79/2)

~

2 3
4

Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga Kemahiran Hidup 8ersepadu Pertanian Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan

Murai PMR 2008

2.

Semua calon yang mengambil mata pefajaran Kemahiran di Tingkatan 1, 2 dan 3 hendaklah meJaksanakan PBS berdasarkan dipiiih.

Hidup 8ersepadu mata pelajaran yang

3~ Pihak sekolah hendakJah melantik guru yang mengajar mala pelajaran Kemahiran Bersepadu berkenaan sebagai pentaksir sekolah untuk melaksanakan PBS.
4. PeJaksanaan PBS seperti berikut :Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3

Hidup

-

-

Januari hingga Disernber 2010 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Julai 2012

5.

PBS Kemahiran Hidup 8ersepadu adaJah berdasarkan empat pentaksiran berkenaan hendaklah mematuhi jadual berikut:Modul Pentaksiran
Tahun

(4) moduL Pelaksanaan

Peperiksaan

Tingkatan

1

Tingkatan

2

Tingkatan

3

Modul1
(2010)
~

Modul2 (2011 )
~

Modul3
(2011 )
~

Modul4
(2012)
~

2012

L

6~ Pengendalian markah PBS Kemahiran Hidup 8ersepadu 6.1 Jadual berikut menunjukkan peruntukan markah berdasarkan tahun peperiksaan.
Tahun Peperiksaan 2012 Modul1
i

Modut 2 10
%

Modul3
10 o

Modul4
-

100/0

10%

6.2 6.3

Jumlah skor akan dilapor dan dihantar ke Lembaga Peperiksaan. Borang Pentaksiran lndividu dan satu saJinan Borang Pentaksiran Kelompok hendakfah disimpan di tempat selamat dan berkunci di sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya.

·

~

Lampiran 5
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH BAHASA ARAB 1. Pentaksiran Lisan Berasaskan SekoJah hendaklah merujuk jadual berikut :(PLBS) bagi
mata

(PLBS)

pelajaran

Bahasa

Arab

Bil 1

Mata Pelajaran Bahasa Arab

Dokumen Rujukan Dokumen Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Bahasa Arab

_(31/2)
2. Semua calon yang mengambil mata pe1ajaran Bahasa Arab dj dikehendaki melaksanakan PLBS. Tingkatan

1 2 dan 3
J

3.

Pihak sekolah hendaklah melantik guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Arab berkenaan sebagai pentaksir sekolah untuk rnelaksanakan PLBS.
Pelaksanaan PLBS seperti berikut :-

4.

Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 5.

....

Januari hingga Disember 2010 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Julai 2012 pentaksiran

PLBS Bahasa Arab (31/2) adaJah berdasarkan tiga (3) modui. Pelaksanaan berkenaan hendaklah mematuhi jadual berikut:-

Modul Pentaksiran Tahun Peperiksaan Tingkatan 1 Modul1 (2010)
~

Tingkatan 2 Modul2

(2011 )
~

Tingkatan 3 Modul3 (2012}
~

2012
6. Pengendarian 6,1

markah PLBS Bahasa Arab (31/2)
menunjukkan peruntukan markah berdasarkan tahun

Jadual berikut peperiksaan.
Tahun Peperiksaan 2012

Modul1
20 markah

Modul2
20 markah

Modul3
20 markah

6.2

Jumlah markah (60 markah)
Peperiksaan.

sahaja yang dHaporkan untuk dihantar ke Lembaga

6.3

Borang Pentaksiran Individu dan satu salinan Borang Pentaksiran Kelompok hendaklah disimpan di tempat selamat dan berkunci di sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya.

Lampiran 6

PElAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) BAHASA MElAYU DAN BAHASA JNGGERIS
1. Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) bag; mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris hendaklah merujuk jadual berikut :-

Bil
1

Mata Pelajaran
Bahasa Melayu

Dokumen Rujukan
Dokumen Panduan Pentaksiran Lisan Berasaskan SekoJah (PLBS) Tingkatan 1 Tingkatan 3 Dokumen Panduan Pentaksiran t.isan Berasaskan Sekolah (PLBS) Tingkatan 1 4

2

Bahasa fnggeris

Tjngkatan 3
2~ Semua murid Tingkatan 1, 2 dan 3 dikehendaki Bahasa Melayu dan Bahasa Inggerjs.

melaksanakan

PLBS mata pelajaran

3.

Pihak sekolah hendaklah rnelantik guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Mefayu dan Bahasa Inggeris sebagai pentaksir sekolah untuk melaksanakan PLBS. Pelaksanaan PLBS seperti berikut :-

4~

Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 6.

-

Januari hingga Disember 201 0 Januari hingga Disember 2011 Januari hingga Disember 2012

PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa rnggeris adalah berdasarkan l.lrna (5) moduJ pada setiap tingkatan. Pelaksanaan pentaksiran berkenaan hendakJah mematuhi jadual berikut:Modul Pentaksiran Tahun Peperiksaan Tingkatan 1 Modul1 ... 5 (2010) Tingkatan 2 Modul1 ..5
(2011 )
~

Tingkatan 3 Modul1- 5 (2012)
~

2012

-J

.....------------~-~~--.-~
......... t •

..

..

7. Pengendalian skor PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Jadual berikut menunjukkan peruntukan skor PLBS Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.Skor murid yang dilaporkan hendaklah disirnpan oleh sekolah untuk tujuan rujukan dan sebagainya.

Peringkat Pencapaian
1.

Konstruk
Tatabahasa dan kosa kata

Kriterial Keterangan
Bahasa gramatts, penggunaan perkataan dan kosa kata tepat dan betul mengikut konteks Sebutan betul, jelas dan tepat. Kebanyakkan intonasi dan nada betul penutur jati.

A

2~

Sebutan. lntonasl dan nada Fasih dan bermakna Bertatasusila

3.
4.

Keseluruhan pengucapan fasih, lancar dan
bermakna

1. Tatabahasa dan kosa kala

Pengucapan yang beradab dan sesuai dengan situasi Bahasa gramatis masih penggunaan perkataan dan kosa kata masih tepat dan masih betul mengikut konteks Sebutan masih betul, masih jelas dan
tepat.

B

2. Sebutan, intonasi dan nada

3. Fasih dan bermakna 4. Bertatasusila 1. Tatabahasa dan kosa kata

Kebanyakkan intonasi dan nada masih betuL Keseluruhan pengucapan masih tasih, masih lancar dan masih bermakna
Pengucapan masih beradab dan masih sesuai dangan situasi

Bahasa kurang gramatis, penggunaan Perkataan dan kosa kata kurang tepat dan kurang betul dan kadangkala salah Kebanyakan sebutan kurang jelas dan
tepat Serta intonasi dan nada ada kalanya tidak betul, Keseluruhan pengucapan tasih, lancar dan bermakna Pengucapan keseluruhan beradab dan kurang sesuai dangan situasi

c

2. Sebutan, intonasi dan nada

34 Fasih dan bermakna
44 8ertatasusila
1.. Tatabahasa dan kosa kata D 2. Sebutan, intonasl dan nada ....,.__----------------I 3~ Fasih dan bermakna

Keseluruhan persembahan calon menggambarkan ketidakcekapan berba hasa