Anda di halaman 1dari 5

SURAT PERJANJIAN JUAL/ BELI TANAH

PERJANJIAN IN DIBUAT PADA: Di antara, EN. MOHAMMAD BIN SIAONG, No Kad Pengenalan 660401-135373, yang mempunyai hak milik tanah temuda di Batu 10 Kampung Penan Muslim bersdekatan Ladang BBC dipanggil sebagai PENJUAL. Dengan PN. JACQUALINE WYNE ANAK VICTOR, No Kad Pengenalan 811214-13-5816 dipanggil sebagai PEMBELI di alamat Rh. Runggai, Nanga Ruyak, 96600 Julau, Sarikei. 13 JANUARI 2012

Bahawa, Si PENJUAL telah bersetuju untuk menjual tanah temuda kepunyaannya yang berada dalam kawasan Batu 10 Kampung Penan Muslim berdekatan Ladang BBC seluas lebih kurang 5 ekar. Persetujuan, Adalah seperti berikut, pihak PENJUAL telah bersetuju untuk menjual tanah tersebut dan pihak PEMBELI telah bersetuju untuk membeli tanah tersebut dengan harga RM8,750.00 (Ringgit Malaysia Lapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sahaja). 1. Si PENJUAL dan seluruh keluarga PENJUAL tidak akan menuntut hak-hak saya sebagai PEMBELI ke atas tanah tersebut. 2. Jika ada tuntutan daripada orang lain, ke atas tanah tersebut, Saya EN. MOHAMMAD BIN SIAONG berjanji akan bertanggungjawab bagi pihak PN. JACQUALINE WYNE ANAK VICTOR. 3. Jika ada perebutan hak milik atas tanah tersebut atau perebutan sempadan dengan orang-orang yang bersempadan dengan PENJUAL, pihak PENJUAL mesti membayar balik kepada pihak PEMBELI semua wang yang telah dibayar seperti dalam Perenggan 1 di atas dalam keadaan seperti ini dan si PENJUAL juga bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi yang telah dilakukan ke atas tanah tersebut oleh si PEMBELI.

Syarat-syarat,

4. Si PEMBELI tidak berhak menuntut sebarang ganti rugi daripada si PENJUAL jika tanah tersebut diambil oleh pihak kerajaan.

Di hadapan saksi-saksi mohon pihak PEMBELI dan PENJUAL menurunkan tandatangan masing-masing seperti di bawah:

Di hadapan saksi-saksi kedua-dua pihak PEMBELI dan PENJUAL menurunkan tandatangan masing-masing seperti di bawah ini. Tandatangan PENJUAL Tandatangan PEMBELI

EN. MOHAMMAD BIN SIAONG (660401-13-5373)

PN.JACQUALINE VICTOR (811214-13-5816)

WYNE

ANAK

Tandatangan SAKSI 1

Tandatangan SAKSI 2

Tandatangan SAKSI 3

SURAT PERJANJIAN JUAL/ BELI TANAH


PERJANJIAN IN DIBUAT PADA: 1428 Hijrah. Di antara, Puan Siti Saftuah binti Hat, No Kad Pengenalan 821019-13-5414, Alamat Batu 10 Kampung Penan Muslim 97000 Bintulu Sarawak, yang mempunyai hak milik tanah temuda di Batu 10 Kampung Penan Muslim bersdekatan Ladang BBC dipanggil sebagai PENJUAL. Dengan Encik Mohammad bin Siaong, No Kad Pengenalan 660401-13-5373, Alamat Batu 10 Kampung Penan Muslim 97000 Bintulu Sarawak dipanggil sebagai PEMBELI. Bahawa, Si PENJUAL telah bersetuju untuk menjual tanah temuda kepunyaannya yang berada dalam kawasan Batu 10 Kampung Penan Muslim berdekatan Ladang BBC seluas lebih kurang 2 ekar. Persetujuan, Adalah seperti berikut, pihak PENJUAL telah bersetuju untuk menjual tanah tersebut dan pihak PEMBELI telah bersetuju untuk membeli tanah tersebut dengan harga RM1000.00 (Ringgit Malaysia Satu Ribu Sahaja). 1. Si PENJUAL dan seluruh keluarga PENJUAL tidak akan menuntut hak-hak saya sebagai PEMBELI ke atas tanah tersebut. 2. Jika ada tuntutan daripada orang lain, ke atas tanah tersebut, Saya Puan Siti Saftuah binti Hat berjanji akan bertanggungjawab bagi pihak Encik Mohammad bin Siaong. 3. Jika ada perebutan hak milik atas tanah tersebut atau perebutan sempadan dengan orang-orang yang bersempadan dengan PENJUAL, pihak PENJUAL mesti membayar balik kepada pihak PEMBELI semua wang yang telah dibayar seperti dalam Perenggan 1 di atas dalam keadaan seperti ini dan si PENJUAL November 2007 bersamaan ----------------

Syarat-syarat,

juga bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi yang telah dilakukan ke atas tanah tersebut oleh si PEMBELI. 5. Si PEMBELI tidak berhak menuntut sebarang ganti rugi daripada si PENJUAL jika tanah tersebut diambil oleh pihak kerajaan. Di hadapan saksi-saksi mohon pihak PEMBELI dan PENJUAL menurunkan tandatangan masing-masing seperti muka sebelah

Di hadapan saksi-saksi kedua-dua pihak PEMBELI dan PENJUAL menurunkan tandatangan masing-masing seperti di bawah ini. Tandatangan PENJUAL Tandatangan PEMBELI

Encik Ismail bin Mohammad (800724-13-5839)

Encik Mohammad bin Siaong (660401-13-5373)

Tandatangan SAKSI 1

Tandatangan SAKSI 2

Tandatangan SAKSI 3

Tandatangan SAKSI 4