Wawan Rembug

Pak Roni lan Bu Dewi, garwane (kekarone jeneng sesinglon) lagi padha ngojahake penyakit demam berdarah sing ngrembaka ing kuthane lan negarane. Dheweke padha kuwatir, yen ora cepet dibrastha, bisa nenular ing kampunge. Parembugan nganggo basa Jawa, sing kakung nganggo basa ngoko, dene garwane nganggo basa krama, kaya ing ngisor iki. Bu Dewi Pak, menika unjukanipun dipununjuk rumiyin, mangke kesesa asrep lho! Pak Roni Maturnuwun Bu, kene wedange dakombene dhisik. Bu Dewi Pak, panjenengan menika lho menapa boten kuwatos kaliyan kahanan samenika? Pak Roni Apa ta Bu sing dikuwatirake, apa babagan nyedhaki kampanye iku? Bu Dewi Boten babagan menika Pak, menawi menika kemawon boten radi kuwatos, nanging bab penyakit demam berdarah ingkang nggegirisi menika lho Pak. Pak Roni Oh babagan iku ta, ya mesthi wae ta Bu, ora mung rada nanging banget sumelangku. Ya saiki awake dhewe sing sregep resik-resik papan kiwa tengene awake dhewe lan saya tambah waspada. Bu Dewi Lho nanging menawi tangga tepalih kita boten saged resikan, nggih boten wonten kacekipun ta Pak. Pak Roni Ya mulane diwiwiti saka awake dhewe. Dakkira yen kabeh wis padha sadar marang karesikan, mengkone bakal bisa suda penyakit demam berdarah kuwi. Bu Dewi Lha menika kapan Pak?! Menapa mangke sasampunipun demam berdarah nyerang saben tiyang? Pak Roni Ya mesthine ora sah ngenteni saben wong keserang, nanging diwiwiti nalika kabeh wong wis nduweni kesadaran marang karesikan lan iku butuh wektu suwe. Bu Dewi Samenika ingkang manjur kangge nyegah menapa nggih Pak?! Pak Roni Saiki ora ana liya sing bisa katindakake kejaba cara mau lan mesthi wae sing lara digawa menyang rumah sakit lan banjur ditulungi supaya saras kaya wingi uni. Lan sing wigati maneh pamarintah enggal-enggal nggatekake lan ngrampungake perkara iki. Bu Dewi Kamangka ingkang kathah nandhang penyakit menika rak tiyang alit ta Pak, kados kita menika, kangge padintenan kemawon awrat kok menapa malih kangge tetamba, saged-saged sadeyan siti nggih Pak?! Pak Roni Lha ya kuwi Bu, kabeh perkara kuwi sing abot nandhang kuwi mesthi wongcilik, beda karo wong gedhe apa-apa bisa keturutan.

lajeng boten migatosaken kepentinganipun piyambak. nanging nyoblosipun dereng mesthi parte menika. Parmin Piye Dhik Parman. besuk kowe milih parte apa? Parman Benjang kula badhe milih parte ingkang sae kok Kang! Parmin Lho parte sing apik kuwi sing kaya ngapa? Parman Nggih parte ingkang saged dipunpitados nalika sampun dados wakil kita. kadosta korupsi. Parmin Lha kok? Parman Amargi saged kemawon.Wawan Rembug Ing prapatan dalan Gondokusuman ing kutha Jogja. parte ingkang sae menika inggih menawi kita gadhah karibetan. Wah yen ngono aku mathuk wae karo panemumu kuwi. parte ingkang menika boten saged dados wakil ingkang sae tumrap kita. Parmin Lho parte sing bisa dipercaya iku sing kepriye ta Dhi? Parman Mekaten lho Kang. piyambakipun saged merjuwangaken. Parmin Oo ngono ta. kadosta mbenjangipun namung luweh-luweh tumrap karibetan kita. Parmin lan Parman (kekarone jeneng sesinglon) sing padinane minangka tukang becak. ampun ngantos ingkang dipundumaken menika njiret dhumateng kita supados nyoblos parte menika. boten migatosaken lingkungan. nanging sae ingkang dipundum menika. mangga Kang dipuntampi kemawon. Parmin Oo ngono kuwi ta. dene sing diajak omong nganggo basa krama. kadosta arta lan sembako. . rak malah cotho. Dadi yen ana parte saka ngendi wae menehi awake dhewe barang ditampa wae ya. Parmin Banjur kepriye penake? Parman Inggih menawi dipunparingi menapa kemawon kita tampi. Parmin Ateges mengko bisa nyoblos parte sing ngono kuwi? Parman Inggih saged nyoblos parte ingkang mekaten. Parmin sing luwih tuwa ngejak jagongan marang Parman nganggo basa Jawa ngoko. Parman Lha menika wonten parte ingkang badhe maringi kita. Banjur yen ana parte ngedum-dum dhuwit lan sembako kuwi ya apik Dhi? Parman Nggih sae. nanging kedah emut lho Kang. kaya ing awan kuwi padha ndomblong nonton parte-parte sing lagi padha kampanye. lan sanesipun. Parembugan kaya ing ngisor iki.

Kaya ngono kok wigati ki karepmu piye? Kabul Lho kok boten wigatos punika kados pundi. Tarsan Lha yen kaya aku iki kalebu wong sing bisa dipercayaora kanggomu? Kabul Ha inggih namung Bapak kemawon ingkang saged dipunpitadosi. Kabul Inggih saking griya kemawon. Sing siji jenenge Tarsan (jeneng sesinglon) lan sijine Kabul (uga jeneng sesinglon). mangke mundhak sedayane mundhut nomer kula niki? Tarsan O alah Bul-Kabul. tiga tiga setunggal! Tarsan Ha ha ha. Kabul durung tuku wae kok wis ngimpi? . kula diujuri nggih Pak? Tarsan Oalah Bul. kula siyos sugih dadakan lho Pak Tarsan. Tarsan Bab apa kuwi? Kabul Nomer buntut. mangke menawi nembus. nanging sampun dipuncriyosaken kalih sinten-sinten nggih. Kekarone ngunakake basa Jawa. kowe kok sida sugih ki nomer buntutmu pira? Kabul Anu ee Pak Tarsan. percayaa marang aku! Kabul Kalih malih benjang menawi nembus. nomer kula dinten niki sae sanget. kejawi dhumateng priyantun ingkang saged dipunpitadosi. namung kados janji kula kala wau lho Pak Tarsan. iya. olehora? Kabul Inggih angsal. panjenengan boten pareng ngendika dhumateng sinten-sinten nggih? Tarsan Iya ya. dadi telu telu siji kuwi ta nomermu sing bok agul-agulake! Kabul Lho kok malah gumujeng ta Pak Tarsan. Tarsan O alah bab kuwi ta. aku mengko dakmelu tuku nomermu ya. Kekarone lagi ngojahake bab nomer togel sing arep metu mengko bengi jam rolas. Tarsan Ora. Tarzan nggunakake basa ngoko. Tarsan Saka ngendi iki mau Bul? Apa saka omah wae. Kepriye obrolane wong loro mau. Wektu iku warung angkringan mau ditukoni wong loro. Tarsan Lha iya saiki nomer buntutmu sing apik iku pira? Kabul Tigang angka punika. Tarsan Ana pawarta sing wigati apa ora ing dina iki? Kabul Wonten pawarta ingkang wigatos Pak. bisa disimak ing ngisor iki. dene Kabul nggunakake basa krama. Punika mistik ingkang jitu piyambak saking Mbah dhukun lho Pak! Tarsan Iya.Wawan Rembug Ing pinggiring dalan Malioboro Jogja ana sawijining warung angkringan duweke Pak Kemin. wong nomer wae kok ora olehdikandhakake marang wong liya ki genahe piye ta? Kabul Lho punika saestu Pak! Ngendikanipun Mbah Dhukun ngaten punika.

srengenge. Gandheng simbahe wis sepuh banget mula ora pati dhong cara nyoblos sesuk kuwi. Yanti Lha inggih menika Mbah ingkang naminipun menungsa. Simbah putri Ndhuk. coblosan benjang menika benten Simbah putri Bedane apa Ndhuk. namung menawi kapurih nindakaken sanyatanipun boten kathah ingkang saged. . Ingkang wonten gambar bantheng. ugi nyoblos setunggal asma wonten ngandhapipun gambar parte menika. mung gambar thok apa ya entukNdhuk? Yanti Angsal kemawon Mbah. menus-menus anane mung ngangsa. Simbah putri Iya ya Ndhuk.Wawan Rembug Yanti ( jeneng sesinglon) sing wektu iku ngrewangi simbahe putri masak ing pawon lagi padha rembugan coblosan sesuk kuwi. menawi alatipun sami. rak ya padha-padha nyoblose nganggo paku ta Ndhuk? Yanti Inggih Mbah. Saksanesipun nyoblos gambar parte. Yanti Ha menika Mbah ingkang boten dados adatipun Mbah. menika rak upami. inggih menika ngagem paku. aku seneng duren wae kok sing enak. werna-werna kaya ing ngisor iki. apa besuk caleg-caleg kuwi yen wis dadi anggota DPR padha kelingan karo awake dhewe iki ya lan apa janji-janjine biyen kaleksanakake ya Ndhuk. beda kepriye? Yanti Leres Mbah. Simbah putri Ah aku golek sing penak wae ah. ingkang baken setunggal parte. ora apaapapa ya? Yanti Oh menika ta Mbah inggih boten menapa-menapa. saha sanesipun. Lan yen dikon nyoblos jeneng aku ora ana sing tepung je. Ingkang benten menika ingkang dipuncoblos Mbah. boten wonten parte ingkang gambar woh-wohan utawi sayuran. bulan. Mila boten mokal menawi wakil-wakil rakyat ingkang kesupen kaliyan rakyatipun lajeng sami korupsi saha rakyat tetep mlarat Mbah. wong ya ora tepung karo caleg-calege je. jare coblosan sesuk kuwi beda Ndhuk. wit ringin. Simbahe ngendikan nganggo basa Jawa ngoko dene Yanti nggunakake basa krama. Oh iya Ndhuk. ora ana lambene sing jenggerut. wong yen lagi kampanye kae. piye yen ngawur wae. ora apa-apa ta? Yanti Wadhuh Simbah menika lho. pari. Simbah putri Kuwi mau yen jeneng sing dakcoblos ngawur kepriye Ndhuk. Mula anggone takon marang putune. Dene sing korupsi ora dilereni malah ditikelake rumangsa mumpung kuwasa. Simbah putri Lho nalare kepriye ndhuk? Yanti Mekaten lho Mbah. Simbah putri Lha iya ta. Kathahkathahipun awis ingkang kengetan Mila kita kedah pinter-pinter milih wakil kita Mbah. kayata saben taun kok dikon mbayar pajeg pirang-pirang werna. jaman samenika kathah wakil ingkang klimis lathinipun. Simbah putri Banjur upamane ora nyoblos jeneng. nganggo mundhak sisan saben taune. kabeh padha pasang sumeh. Yanti Lha inggih Mbah. yen ora pinter milih wakil mengko klera-klerune malah nyengsarakake awake dhewe ya. upaminipun gambar lombok. Simbah putri Wegah Ndhuk yen aku milih lombok.