Wawan Rembug

Pak Roni lan Bu Dewi, garwane (kekarone jeneng sesinglon) lagi padha ngojahake penyakit demam berdarah sing ngrembaka ing kuthane lan negarane. Dheweke padha kuwatir, yen ora cepet dibrastha, bisa nenular ing kampunge. Parembugan nganggo basa Jawa, sing kakung nganggo basa ngoko, dene garwane nganggo basa krama, kaya ing ngisor iki. Bu Dewi Pak, menika unjukanipun dipununjuk rumiyin, mangke kesesa asrep lho! Pak Roni Maturnuwun Bu, kene wedange dakombene dhisik. Bu Dewi Pak, panjenengan menika lho menapa boten kuwatos kaliyan kahanan samenika? Pak Roni Apa ta Bu sing dikuwatirake, apa babagan nyedhaki kampanye iku? Bu Dewi Boten babagan menika Pak, menawi menika kemawon boten radi kuwatos, nanging bab penyakit demam berdarah ingkang nggegirisi menika lho Pak. Pak Roni Oh babagan iku ta, ya mesthi wae ta Bu, ora mung rada nanging banget sumelangku. Ya saiki awake dhewe sing sregep resik-resik papan kiwa tengene awake dhewe lan saya tambah waspada. Bu Dewi Lho nanging menawi tangga tepalih kita boten saged resikan, nggih boten wonten kacekipun ta Pak. Pak Roni Ya mulane diwiwiti saka awake dhewe. Dakkira yen kabeh wis padha sadar marang karesikan, mengkone bakal bisa suda penyakit demam berdarah kuwi. Bu Dewi Lha menika kapan Pak?! Menapa mangke sasampunipun demam berdarah nyerang saben tiyang? Pak Roni Ya mesthine ora sah ngenteni saben wong keserang, nanging diwiwiti nalika kabeh wong wis nduweni kesadaran marang karesikan lan iku butuh wektu suwe. Bu Dewi Samenika ingkang manjur kangge nyegah menapa nggih Pak?! Pak Roni Saiki ora ana liya sing bisa katindakake kejaba cara mau lan mesthi wae sing lara digawa menyang rumah sakit lan banjur ditulungi supaya saras kaya wingi uni. Lan sing wigati maneh pamarintah enggal-enggal nggatekake lan ngrampungake perkara iki. Bu Dewi Kamangka ingkang kathah nandhang penyakit menika rak tiyang alit ta Pak, kados kita menika, kangge padintenan kemawon awrat kok menapa malih kangge tetamba, saged-saged sadeyan siti nggih Pak?! Pak Roni Lha ya kuwi Bu, kabeh perkara kuwi sing abot nandhang kuwi mesthi wongcilik, beda karo wong gedhe apa-apa bisa keturutan.

boten migatosaken lingkungan. parte ingkang menika boten saged dados wakil ingkang sae tumrap kita. parte ingkang sae menika inggih menawi kita gadhah karibetan. Parmin Ateges mengko bisa nyoblos parte sing ngono kuwi? Parman Inggih saged nyoblos parte ingkang mekaten. ampun ngantos ingkang dipundumaken menika njiret dhumateng kita supados nyoblos parte menika. piyambakipun saged merjuwangaken. Parembugan kaya ing ngisor iki. kadosta korupsi. Parmin Oo ngono kuwi ta. nanging nyoblosipun dereng mesthi parte menika. nanging kedah emut lho Kang. rak malah cotho. kadosta mbenjangipun namung luweh-luweh tumrap karibetan kita. nanging sae ingkang dipundum menika. Parman Lha menika wonten parte ingkang badhe maringi kita. besuk kowe milih parte apa? Parman Benjang kula badhe milih parte ingkang sae kok Kang! Parmin Lho parte sing apik kuwi sing kaya ngapa? Parman Nggih parte ingkang saged dipunpitados nalika sampun dados wakil kita. mangga Kang dipuntampi kemawon. Parmin Lho parte sing bisa dipercaya iku sing kepriye ta Dhi? Parman Mekaten lho Kang. Parmin Piye Dhik Parman.Wawan Rembug Ing prapatan dalan Gondokusuman ing kutha Jogja. Parmin lan Parman (kekarone jeneng sesinglon) sing padinane minangka tukang becak. . lajeng boten migatosaken kepentinganipun piyambak. Parmin Banjur kepriye penake? Parman Inggih menawi dipunparingi menapa kemawon kita tampi. Parmin Lha kok? Parman Amargi saged kemawon. lan sanesipun. Wah yen ngono aku mathuk wae karo panemumu kuwi. dene sing diajak omong nganggo basa krama. Parmin Oo ngono ta. kadosta arta lan sembako. Parmin sing luwih tuwa ngejak jagongan marang Parman nganggo basa Jawa ngoko. kaya ing awan kuwi padha ndomblong nonton parte-parte sing lagi padha kampanye. Dadi yen ana parte saka ngendi wae menehi awake dhewe barang ditampa wae ya. Banjur yen ana parte ngedum-dum dhuwit lan sembako kuwi ya apik Dhi? Parman Nggih sae.

Sing siji jenenge Tarsan (jeneng sesinglon) lan sijine Kabul (uga jeneng sesinglon). Tarsan Ora. Wektu iku warung angkringan mau ditukoni wong loro. wong nomer wae kok ora olehdikandhakake marang wong liya ki genahe piye ta? Kabul Lho punika saestu Pak! Ngendikanipun Mbah Dhukun ngaten punika. Tarsan Lha iya saiki nomer buntutmu sing apik iku pira? Kabul Tigang angka punika. kowe kok sida sugih ki nomer buntutmu pira? Kabul Anu ee Pak Tarsan. mangke mundhak sedayane mundhut nomer kula niki? Tarsan O alah Bul-Kabul. kejawi dhumateng priyantun ingkang saged dipunpitadosi. percayaa marang aku! Kabul Kalih malih benjang menawi nembus. kula siyos sugih dadakan lho Pak Tarsan. dene Kabul nggunakake basa krama. Kepriye obrolane wong loro mau. mangke menawi nembus. Tarsan Saka ngendi iki mau Bul? Apa saka omah wae. Kabul durung tuku wae kok wis ngimpi? . bisa disimak ing ngisor iki.Wawan Rembug Ing pinggiring dalan Malioboro Jogja ana sawijining warung angkringan duweke Pak Kemin. Punika mistik ingkang jitu piyambak saking Mbah dhukun lho Pak! Tarsan Iya. Tarsan Bab apa kuwi? Kabul Nomer buntut. kula diujuri nggih Pak? Tarsan Oalah Bul. Kaya ngono kok wigati ki karepmu piye? Kabul Lho kok boten wigatos punika kados pundi. nanging sampun dipuncriyosaken kalih sinten-sinten nggih. Kabul Inggih saking griya kemawon. olehora? Kabul Inggih angsal. Tarsan Ana pawarta sing wigati apa ora ing dina iki? Kabul Wonten pawarta ingkang wigatos Pak. Kekarone lagi ngojahake bab nomer togel sing arep metu mengko bengi jam rolas. tiga tiga setunggal! Tarsan Ha ha ha. dadi telu telu siji kuwi ta nomermu sing bok agul-agulake! Kabul Lho kok malah gumujeng ta Pak Tarsan. nomer kula dinten niki sae sanget. Kekarone ngunakake basa Jawa. iya. namung kados janji kula kala wau lho Pak Tarsan. panjenengan boten pareng ngendika dhumateng sinten-sinten nggih? Tarsan Iya ya. aku mengko dakmelu tuku nomermu ya. Tarzan nggunakake basa ngoko. Tarsan Lha yen kaya aku iki kalebu wong sing bisa dipercayaora kanggomu? Kabul Ha inggih namung Bapak kemawon ingkang saged dipunpitadosi. Tarsan O alah bab kuwi ta.

Simbah putri Iya ya Ndhuk. mung gambar thok apa ya entukNdhuk? Yanti Angsal kemawon Mbah. ugi nyoblos setunggal asma wonten ngandhapipun gambar parte menika. . kayata saben taun kok dikon mbayar pajeg pirang-pirang werna. werna-werna kaya ing ngisor iki. Simbah putri Ndhuk. nganggo mundhak sisan saben taune. boten wonten parte ingkang gambar woh-wohan utawi sayuran. Lan yen dikon nyoblos jeneng aku ora ana sing tepung je. Mila boten mokal menawi wakil-wakil rakyat ingkang kesupen kaliyan rakyatipun lajeng sami korupsi saha rakyat tetep mlarat Mbah. Simbah putri Lho nalare kepriye ndhuk? Yanti Mekaten lho Mbah. wong yen lagi kampanye kae. upaminipun gambar lombok. saha sanesipun. jare coblosan sesuk kuwi beda Ndhuk. srengenge. kabeh padha pasang sumeh. Simbah putri Kuwi mau yen jeneng sing dakcoblos ngawur kepriye Ndhuk. jaman samenika kathah wakil ingkang klimis lathinipun. namung menawi kapurih nindakaken sanyatanipun boten kathah ingkang saged. Mula anggone takon marang putune. wong ya ora tepung karo caleg-calege je. apa besuk caleg-caleg kuwi yen wis dadi anggota DPR padha kelingan karo awake dhewe iki ya lan apa janji-janjine biyen kaleksanakake ya Ndhuk. bulan. Saksanesipun nyoblos gambar parte. Simbah putri Wegah Ndhuk yen aku milih lombok. ora apa-apa ta? Yanti Wadhuh Simbah menika lho. menawi alatipun sami. rak ya padha-padha nyoblose nganggo paku ta Ndhuk? Yanti Inggih Mbah. ora ana lambene sing jenggerut. Simbah putri Banjur upamane ora nyoblos jeneng. wit ringin. Simbah putri Ah aku golek sing penak wae ah. Ingkang wonten gambar bantheng. Yanti Ha menika Mbah ingkang boten dados adatipun Mbah. pari.Wawan Rembug Yanti ( jeneng sesinglon) sing wektu iku ngrewangi simbahe putri masak ing pawon lagi padha rembugan coblosan sesuk kuwi. Yanti Lha inggih Mbah. Simbah putri Lha iya ta. Simbahe ngendikan nganggo basa Jawa ngoko dene Yanti nggunakake basa krama. ingkang baken setunggal parte. yen ora pinter milih wakil mengko klera-klerune malah nyengsarakake awake dhewe ya. aku seneng duren wae kok sing enak. inggih menika ngagem paku. beda kepriye? Yanti Leres Mbah. Ingkang benten menika ingkang dipuncoblos Mbah. menika rak upami. menus-menus anane mung ngangsa. coblosan benjang menika benten Simbah putri Bedane apa Ndhuk. Gandheng simbahe wis sepuh banget mula ora pati dhong cara nyoblos sesuk kuwi. Oh iya Ndhuk. Yanti Lha inggih menika Mbah ingkang naminipun menungsa. piye yen ngawur wae. Dene sing korupsi ora dilereni malah ditikelake rumangsa mumpung kuwasa. Kathahkathahipun awis ingkang kengetan Mila kita kedah pinter-pinter milih wakil kita Mbah. ora apaapapa ya? Yanti Oh menika ta Mbah inggih boten menapa-menapa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful