Wawan Rembug

Pak Roni lan Bu Dewi, garwane (kekarone jeneng sesinglon) lagi padha ngojahake penyakit demam berdarah sing ngrembaka ing kuthane lan negarane. Dheweke padha kuwatir, yen ora cepet dibrastha, bisa nenular ing kampunge. Parembugan nganggo basa Jawa, sing kakung nganggo basa ngoko, dene garwane nganggo basa krama, kaya ing ngisor iki. Bu Dewi Pak, menika unjukanipun dipununjuk rumiyin, mangke kesesa asrep lho! Pak Roni Maturnuwun Bu, kene wedange dakombene dhisik. Bu Dewi Pak, panjenengan menika lho menapa boten kuwatos kaliyan kahanan samenika? Pak Roni Apa ta Bu sing dikuwatirake, apa babagan nyedhaki kampanye iku? Bu Dewi Boten babagan menika Pak, menawi menika kemawon boten radi kuwatos, nanging bab penyakit demam berdarah ingkang nggegirisi menika lho Pak. Pak Roni Oh babagan iku ta, ya mesthi wae ta Bu, ora mung rada nanging banget sumelangku. Ya saiki awake dhewe sing sregep resik-resik papan kiwa tengene awake dhewe lan saya tambah waspada. Bu Dewi Lho nanging menawi tangga tepalih kita boten saged resikan, nggih boten wonten kacekipun ta Pak. Pak Roni Ya mulane diwiwiti saka awake dhewe. Dakkira yen kabeh wis padha sadar marang karesikan, mengkone bakal bisa suda penyakit demam berdarah kuwi. Bu Dewi Lha menika kapan Pak?! Menapa mangke sasampunipun demam berdarah nyerang saben tiyang? Pak Roni Ya mesthine ora sah ngenteni saben wong keserang, nanging diwiwiti nalika kabeh wong wis nduweni kesadaran marang karesikan lan iku butuh wektu suwe. Bu Dewi Samenika ingkang manjur kangge nyegah menapa nggih Pak?! Pak Roni Saiki ora ana liya sing bisa katindakake kejaba cara mau lan mesthi wae sing lara digawa menyang rumah sakit lan banjur ditulungi supaya saras kaya wingi uni. Lan sing wigati maneh pamarintah enggal-enggal nggatekake lan ngrampungake perkara iki. Bu Dewi Kamangka ingkang kathah nandhang penyakit menika rak tiyang alit ta Pak, kados kita menika, kangge padintenan kemawon awrat kok menapa malih kangge tetamba, saged-saged sadeyan siti nggih Pak?! Pak Roni Lha ya kuwi Bu, kabeh perkara kuwi sing abot nandhang kuwi mesthi wongcilik, beda karo wong gedhe apa-apa bisa keturutan.

Parmin sing luwih tuwa ngejak jagongan marang Parman nganggo basa Jawa ngoko. lan sanesipun. nanging kedah emut lho Kang. kaya ing awan kuwi padha ndomblong nonton parte-parte sing lagi padha kampanye. Parman Lha menika wonten parte ingkang badhe maringi kita. dene sing diajak omong nganggo basa krama. Parmin Banjur kepriye penake? Parman Inggih menawi dipunparingi menapa kemawon kita tampi. Banjur yen ana parte ngedum-dum dhuwit lan sembako kuwi ya apik Dhi? Parman Nggih sae. Parmin Oo ngono ta. Parmin Lho parte sing bisa dipercaya iku sing kepriye ta Dhi? Parman Mekaten lho Kang. Parmin Piye Dhik Parman. Dadi yen ana parte saka ngendi wae menehi awake dhewe barang ditampa wae ya. . parte ingkang sae menika inggih menawi kita gadhah karibetan. Wah yen ngono aku mathuk wae karo panemumu kuwi. nanging sae ingkang dipundum menika. parte ingkang menika boten saged dados wakil ingkang sae tumrap kita. lajeng boten migatosaken kepentinganipun piyambak. Parmin Ateges mengko bisa nyoblos parte sing ngono kuwi? Parman Inggih saged nyoblos parte ingkang mekaten. kadosta mbenjangipun namung luweh-luweh tumrap karibetan kita. besuk kowe milih parte apa? Parman Benjang kula badhe milih parte ingkang sae kok Kang! Parmin Lho parte sing apik kuwi sing kaya ngapa? Parman Nggih parte ingkang saged dipunpitados nalika sampun dados wakil kita. nanging nyoblosipun dereng mesthi parte menika. Parembugan kaya ing ngisor iki. mangga Kang dipuntampi kemawon. piyambakipun saged merjuwangaken.Wawan Rembug Ing prapatan dalan Gondokusuman ing kutha Jogja. ampun ngantos ingkang dipundumaken menika njiret dhumateng kita supados nyoblos parte menika. rak malah cotho. boten migatosaken lingkungan. kadosta korupsi. Parmin Oo ngono kuwi ta. Parmin lan Parman (kekarone jeneng sesinglon) sing padinane minangka tukang becak. Parmin Lha kok? Parman Amargi saged kemawon. kadosta arta lan sembako.

Punika mistik ingkang jitu piyambak saking Mbah dhukun lho Pak! Tarsan Iya. mangke menawi nembus. nomer kula dinten niki sae sanget. olehora? Kabul Inggih angsal. Kekarone lagi ngojahake bab nomer togel sing arep metu mengko bengi jam rolas. Tarsan Lha yen kaya aku iki kalebu wong sing bisa dipercayaora kanggomu? Kabul Ha inggih namung Bapak kemawon ingkang saged dipunpitadosi. aku mengko dakmelu tuku nomermu ya. Tarsan Ana pawarta sing wigati apa ora ing dina iki? Kabul Wonten pawarta ingkang wigatos Pak. mangke mundhak sedayane mundhut nomer kula niki? Tarsan O alah Bul-Kabul. Tarsan Bab apa kuwi? Kabul Nomer buntut. Sing siji jenenge Tarsan (jeneng sesinglon) lan sijine Kabul (uga jeneng sesinglon). percayaa marang aku! Kabul Kalih malih benjang menawi nembus.Wawan Rembug Ing pinggiring dalan Malioboro Jogja ana sawijining warung angkringan duweke Pak Kemin. Kepriye obrolane wong loro mau. dadi telu telu siji kuwi ta nomermu sing bok agul-agulake! Kabul Lho kok malah gumujeng ta Pak Tarsan. Kekarone ngunakake basa Jawa. kula diujuri nggih Pak? Tarsan Oalah Bul. Tarsan Saka ngendi iki mau Bul? Apa saka omah wae. Kabul Inggih saking griya kemawon. kowe kok sida sugih ki nomer buntutmu pira? Kabul Anu ee Pak Tarsan. Tarsan O alah bab kuwi ta. dene Kabul nggunakake basa krama. wong nomer wae kok ora olehdikandhakake marang wong liya ki genahe piye ta? Kabul Lho punika saestu Pak! Ngendikanipun Mbah Dhukun ngaten punika. Tarzan nggunakake basa ngoko. nanging sampun dipuncriyosaken kalih sinten-sinten nggih. namung kados janji kula kala wau lho Pak Tarsan. Tarsan Ora. iya. Tarsan Lha iya saiki nomer buntutmu sing apik iku pira? Kabul Tigang angka punika. panjenengan boten pareng ngendika dhumateng sinten-sinten nggih? Tarsan Iya ya. bisa disimak ing ngisor iki. Kabul durung tuku wae kok wis ngimpi? . Wektu iku warung angkringan mau ditukoni wong loro. kula siyos sugih dadakan lho Pak Tarsan. tiga tiga setunggal! Tarsan Ha ha ha. Kaya ngono kok wigati ki karepmu piye? Kabul Lho kok boten wigatos punika kados pundi. kejawi dhumateng priyantun ingkang saged dipunpitadosi.

bulan. kayata saben taun kok dikon mbayar pajeg pirang-pirang werna. boten wonten parte ingkang gambar woh-wohan utawi sayuran. Yanti Lha inggih menika Mbah ingkang naminipun menungsa. aku seneng duren wae kok sing enak. saha sanesipun. menus-menus anane mung ngangsa. Yanti Lha inggih Mbah. wong yen lagi kampanye kae. srengenge. menika rak upami. Mula anggone takon marang putune. wong ya ora tepung karo caleg-calege je. coblosan benjang menika benten Simbah putri Bedane apa Ndhuk. nganggo mundhak sisan saben taune. pari. menawi alatipun sami. werna-werna kaya ing ngisor iki. beda kepriye? Yanti Leres Mbah. Yanti Ha menika Mbah ingkang boten dados adatipun Mbah. . mung gambar thok apa ya entukNdhuk? Yanti Angsal kemawon Mbah. wit ringin. Gandheng simbahe wis sepuh banget mula ora pati dhong cara nyoblos sesuk kuwi. ugi nyoblos setunggal asma wonten ngandhapipun gambar parte menika. Simbah putri Ah aku golek sing penak wae ah. rak ya padha-padha nyoblose nganggo paku ta Ndhuk? Yanti Inggih Mbah. Oh iya Ndhuk. Mila boten mokal menawi wakil-wakil rakyat ingkang kesupen kaliyan rakyatipun lajeng sami korupsi saha rakyat tetep mlarat Mbah. yen ora pinter milih wakil mengko klera-klerune malah nyengsarakake awake dhewe ya. upaminipun gambar lombok. inggih menika ngagem paku. ora apaapapa ya? Yanti Oh menika ta Mbah inggih boten menapa-menapa. ora ana lambene sing jenggerut. ora apa-apa ta? Yanti Wadhuh Simbah menika lho. Simbah putri Kuwi mau yen jeneng sing dakcoblos ngawur kepriye Ndhuk. Lan yen dikon nyoblos jeneng aku ora ana sing tepung je. ingkang baken setunggal parte. kabeh padha pasang sumeh. Ingkang wonten gambar bantheng. Simbah putri Ndhuk. Simbahe ngendikan nganggo basa Jawa ngoko dene Yanti nggunakake basa krama. Kathahkathahipun awis ingkang kengetan Mila kita kedah pinter-pinter milih wakil kita Mbah. jare coblosan sesuk kuwi beda Ndhuk. Dene sing korupsi ora dilereni malah ditikelake rumangsa mumpung kuwasa. Simbah putri Banjur upamane ora nyoblos jeneng. piye yen ngawur wae. Simbah putri Iya ya Ndhuk. Simbah putri Lha iya ta. Simbah putri Lho nalare kepriye ndhuk? Yanti Mekaten lho Mbah. Saksanesipun nyoblos gambar parte. Simbah putri Wegah Ndhuk yen aku milih lombok. apa besuk caleg-caleg kuwi yen wis dadi anggota DPR padha kelingan karo awake dhewe iki ya lan apa janji-janjine biyen kaleksanakake ya Ndhuk. Ingkang benten menika ingkang dipuncoblos Mbah. jaman samenika kathah wakil ingkang klimis lathinipun. namung menawi kapurih nindakaken sanyatanipun boten kathah ingkang saged.Wawan Rembug Yanti ( jeneng sesinglon) sing wektu iku ngrewangi simbahe putri masak ing pawon lagi padha rembugan coblosan sesuk kuwi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful