Anda di halaman 1dari 36

1

PROSES PENGGUBALAN DAN PENYEMAKAN SEMULA


KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH / MENENGAH (KBSR / KBSM)

SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN, KEMAHIRAN, NORMA, NILAI, UNSUR KEBUDAYAAN DAN KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN SESEORANG MURID DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI JASMANI, ROHANI, MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN
AKTA PENDIDIKAN 1996 PERATURAN-PERATURAN KURIKULUM KEBANGSAAN PENDIDIKAN 1997

1.

PERKEMBANGAN MENYELURUH

INDIVIDU

SECARA

( INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI ) 2. 3. 4. 5. PENERAPAN DAN PERKEMBANGAN NILAINILAI MURNI PENYEBARAN ILMU PENGETAHUAN PEMBENTUKAN MASYARAKAT YANG BERSATU PADU MALAYSIA

MELAHIRKAN TENAGA KERJA MAHIR


[ LAPORAN JAWATANKUASA KABINET, 1979 ]

SUATU PENGALAMAN PEMBELAJARAN YANG TERANCANG KE ARAH MENCAPAI HASRAT PENGHASILAN (INTENDED OUTCOMES) YANG DITENTUKAN

[ THE PLANNED LEARNING EXPERIENCES FOR INTENDED LEARNING OUTCOMES ]

APAKAH OBJEKTIF PEMBELAJARAN YANG HENDAK DICAPAI? APAKAH PENGALAMAN PEMBELAJARAN YANG HENDAK DICAPAI? BAGAIMANAKAH PENGALAMAN PEMBELAJARAN BOLEH DIRANCANG SECARA BERKESAN? BAGAIMANAKAH CARA MENENTUKAN HASRAT PEMBELAJARAN SUDAH TERCAPAI?

PROSPEK BARU BERSIFAT PROGRESIF, DINAMIK & SEIMBANG PASARAN & INDUSTRI PENINGKATAN KUALITI PENDIDIKAN KETATANEGARAAN & PATRIOTISME SAINS & TEKNOLOGI MODENISASI

GLOBALISASI PEKERJA ILMU [KNOWLEDGE WORKER] PENDEKATAN SISTEMATIK PENDIDIKAN AGAMA & AKHLAK PENGUKUHAN KEMAHIRAN ASAS 3M & KEMAHIRAN BOLEHGUNA KESINAMBUNGAN PENDIDIKAN

PEMBANGUNAN NEGARA EKONOMI PERPADUAN TEKNOLOGI MAKLUMAT SAINS & TEKNOLOGI SOSIO BUDAYA PERKEMBANGAN INDIVIDU PERKEMBANGAN INSAN PERKEMBANGAN WARGANEGARA TEORI PEMBELAJARAN PELBAGAI KECERDASAN KECERDASAN EMOSI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDIDIKAN SUATU USAHA BERTERUSAN PERKEMBANGAN INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU (INTELEK, ROHANI, EMOSI & JASMANI EMPAT ASAS UTAMA PENDIDIKAN UNESCO BELAJAR UNTUK MENGETAHUI BELAJAR UNTUK MEMBUAT BELAJAR UNTUK MENJADI INSAN SEMPURNA BELAJAR UNTUK HIDUP BERSAMA

MATA PELAJARAN WAJIB TERAS TAMBAHAN ELEKTIF PROGRAM-PROGRAM KHAS PEMUPUKAN PATRIOTISME PENDIDIKAN ALAM SEKITAR PENDIDIKAN KESIHATAN KELUARGA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PROGRAM KOMPUTER DALAM PENDIDIKAN PROGRAM KHAS ORANG ASLI PROGRAM SEKOLAH KE KERJAYA

STRATEGI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (BERPUSATKAN MURID) INKUIRI PENEMUAN PENGGABUNGJALINAN PENYERAPAN KESEPADUAN PENGETAHUAN & AMALAN PENGAYAAN & PEMULIHAN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF & KRITIS PEMBELAJARAN MASTERI LEARNING HOW TO LEARN PENULISAN GENRE KEMAHIRAN PROSES SAINS PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKAN KEMAHIRAN GENERIK KAJIAN MASA DEPAN SISTEM PEMBELAJARAN INTERGRATIF ASPEK MERENTAS KURIKULUM PEMBELAJARAN BESTARI PENILAIAN PENILAIAN BERTERUSAN PENILAIAN KEMAJUAN BERASASKAN SEKOLAH PENILAIAN SECARA BERPUSAT

INSAN / INDIVIDU PEKERJA BERILMU CELIK IT BERKEMAHIRAN DAN BERKETRAMPILAN BERSEMANGAT PATRIOTIK BERAKHLAK MULIA HIDUP BERMASYARAKAT MENGHARGAI ALAM SEKITAR BERFIKIRAN KREATIF & KRITIS BERDAYA TAHAN/JATI DIRI BERINOVATIF BERETIKA & BERBUDAYA

NILAI MURNI BAHASA MERENTAS KURIKULUM PENDIDIKAN ALAM SEKITAR PENGUKUHAN PATRIOTISME SAINS DAN TEKNOLOGI KEMAHIRAN BELAJAR KAJIAN MASA DEPAN

PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH PENDIDIKAN KESELAMATAN JALANRAYA PENDIDIKAN KESIHATAN KELUARGA PENDIDIKAN PENGGUNA KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF & KRITIS

MATLAMAT PENDIDIKAN MENENGAH ADALAH UNTUK MEMPERKEMBANGKAN POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH, SEIMBANG DAN BERSEPADU MELIPUTI ASPEK-ASPEK INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI BAGI MELAHIRKAN INSAN YANG SEIMBANG, HARMONIS DAN BERAKHLAK MULIA

10

1. MEMPERTINGKATKAN KECEKAPAN BERBAHASA 2. MEMPERTINGKATKAN DAN MELUASKAN PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN BAHASA MELAYU 3. MENGEMBANGKAN INTELEK DAN MENINGKATKAN DAYA

4. MEMPEROLEH ILMU PENGETAHUAN DAN MENGUASAI KEMAHIRAN 5. MENGEMBANGKAN KEMAHIRAN-KEMAHIRAN BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 6. MEMILIKI KETRAMPILAN UNTUK KEGUNAAN DAN MANFAAT DIRI SERTA MASYARAKAT

11

7. 8. 9.

MEMILIKI KEYAKINAN DAN DAYA MENGHADAPI CABARAN-CABARAN HIDUP MEMAHAMI SEJARAH SERTA SOSIOBUDAYA NEGARA LATAR

TAHAN

BELAKANG

MENYEDARI KEPENTINGAN KESIHATAN DIRI

10. PEKA, PRIHATIN DAN MENGHARGAI ALAM SERTA NILAI-NILAI ESTETIKA 11. MEMILIKI DAN MENGHAYATI NILAI-NILAI MURNI 12. MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN 13. BERTANGGUNGJAWAB DAN NEGARA KEPADA AGAMA, BANGSA

12

KESINAMBUNGAN PENDIDIKAN RENDAH DENGAN PENDIDIKAN MENENGAH PENDIDIKAN UMUM UNTUK SEMUA PELAJAR KESEPADUAN UNSUR-UNSUR INTELEK, ROHANI, EMOSI & JASMANI

PENGGUNAAN DISIPLIN ILMU YANG ADA

PRINSIP KBSM

PENINGKATAN PENGGUNAAN BAHASA KEBANGSAAN

PENEKANAN NILAI-NILAI MURNI

PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP

13

PENYEMAKAN SEMULA
KBSM

14

BERBENTUK PENYESUAIAN [ ADJUSMENT / REFRAME ]

DIKEKALKAN DIGUGURKAN CANTAS/KURANGKAN TAMPAL TAMBAH PINDAH

15

SENARAI PERNYATAAN PENCAPAIAN SECARA HIRAKI TENTANG KEMAHIRAN, PENGETAHUAN, KEBOLEHAN, SIKAP YANG PERLU DIKUASAI OLEH PELAJAR SELEPAS DIAJAR SETS OF ACHIEVEMENT STANDARDS IN PROGRESSIVE ORDER OF THE VARIOUS SKILLS/ KNOWLEDGE/ATTITUDE THAT STUDENTS ARE EXPECTED TO ACQUIRE

16

SATU SET PENCAPAIAN OBJEKTIF DALAM PELBAGAI KEMAHIRAN PENGETAHUAN DAN SIKAP MENGIKUT ATURAN PENCAPAIAN YANG TELAH DITENTUKAN

UTAMA

CONTOH : - Menunjukkan kebolehan membuat sesuatu - Mereka cipta sesuatu - Menghasilkan sesuatu CONTOH : - Memasangkan - Menyambungkan - Menghias

KHUSUS

KECIL

Aktiviti Pembelajaran

17

OBJEKTIF Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1. Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan dan ketangkasan 2. Melakukan pergerakan asas, gimnastik pendidikan dan pergerakan kreatif dengan yakin 3. Melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan dalam suasana yang menyeronokkan 4. Mematuhi arahan serta peraturan semasa beraktiviti bagi menjaga keselamatan diri, rakan dan kumpulan 5. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menyeronokkan

18

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN


BIDANG PEMBELAJARAN 1. Daya Tahan Kardiovaskular Daya atahan kardiovaskular bermaksud keupayaan jantung dan sistem peredaran darah berfungsi dengan baik a. Cadangan aktiviti : i. Lari berterusan selama 2-3 minit ii. Lari ulang alik 10 meter selama 2-3 minit iii. Lari berhalangan 2-3 minit HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat; CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh Aras 1 mencadangkan aktiviti - Menyatakan aspek pembelajaran lain mengikut keselamatan yang perlu kebolehan murid diambil kira dalam - Melakukan aktiviti daya tahan melakukan aktiviti daya kardiovaskular tahan kardiovaskular - Melakukan sekurangnya satu - Menyebut aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular kardiovaskular Aras 2 - Melakar dan mewarna memek - Melakukan sekurangnya dua muka untuk menyatakan aktiviti daya tahan perasaan selepas melakukan kardiovaskular aktiviti daya tahan - Menyatakan perasaan kardiovaskular semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular

19

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

b. Aspek keselamatan : Aras 3 - Melakukan 3 aktiviti daya i. Mengenal pasti tahan kardiovaskular kemampuan, tahap dan - Menyatakan anggota badan kecergasan murid yang terlibat semasa semasa melakukan melakukan aktiviti daya aktiviti tahan kardiovaskular ii. Kemudahan peralatan iii. Persekitaran atau tempat beraktiviti iv. Penyeliaan, arahan dan bimbingan v. Perlakuan Murid vi. Latihan yang sistematik

- Melakar dan mewarna anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular

20

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengumpulkan dan mentafsirkan data tentang sumber d bumi iaitu air, udara, tanah dan hidupan

KEPELBAGAIAN 1. MEMAHAMI KEPELBAGAIAN SUMBER DI BUMI SUMBER DI BUMI ARAS 1 Menyenaraikan pelbagai sumber di bumi bagi keperluan hidupan ARAS 2 Menerangkan kepentingan pelbagai sumber di bumi kepada manusia dan hidupan lain ARAS 3 Menghubungkaitkan antara kepelbagaian sumber di bumi dengan keperluan asas hidupan

Membincangkan kepentingan sumber di bumi bagi manusia dan hidupan lain Membuat peta konsep untuk menunjukkan hubungan antara sumber di bumi dengan keperluan asas hidupan

MENYATAKAN HASIL PEMBELAJARAN UMUM


Pelajar dapat :
Mengetahui sesuatu istilah, fakta, konsep, prinsip, hukum, cara, prosedur Memahami sesuatu istilah, fakta, konsep, prinsip, hukum, cara, prosedur Mentafsir sesuatu bahan bahasa, rajah, carta atau graf Menggunakan atau mengaplikasikan sesuatu konsep, prinsip, hukum, kaedah, cara, prosedur dalam situasi yang baru Menyelesaikan sesuatu masalah Menganalisis sesuatu konsep, prinsip, kaedah, cara, prosedur atau hasil Bertutur atau berucap tentang sesuatu Menulis sesuatu sama ada cerita, esei, pantun, sajak atau muzik Merancang sesuatu Menilai sesuatu sama ada penulisan, cerita, artikel, lukisan, persembahan atau hasil kerja

21

22

Pelajar dapat :
a. Pengetahuan melabel mengenal pasti b. Kefahaman memberi contoh menerang c. Aplikasi menemui mengira menyediakan mengait mengubahsuai menyelesaikan menggunakan menukar meramal menghasil menunjukkan memperluaskan menghurai menambah menganggar memadan menyatakan menama menyebut mendefinisi menyenarai

23

Samb
d. Analisis membahagi memecahkan menyusun e. Sintesis bercerita membuat generalisasi mengkelaskan menulis f. Penilaian Membuat kesimpulan menilai mempertahankan mempertikaikan menyokong Gronlund N.E. 1970 mengkritik bertutur mencantumkan mengumpul meringkas berucap mengarang menjana merumus membina semula mengkategori marancang membanding memilih membeza mengasing membuat inferens mengilustrasi

24

MODUL PEDAGOGI
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

25

Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran & Pembelajaran Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran & Pembelajaran Penggunaan Teknologi Maklumat & Komunikasi Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Matlamat & Misi, Kementerian Pendidikan Malaysia Kepimpinan & Pengurusan Kurikulum Di Sekolah Penilaian Kendalian Sekolah

26

KEPINTARAN BAHASA (VERBAL LINGUISTIK)

KEPINTARAN MUZIK-RITMA

KEPINTARAN LOGIKA/ MATEMATIK

KEPINTARAN PERHUBUNGAN DENGAN ORANG LAIN

KEPINTARAN RUANG/VISUAL

KEPINTARAN HUBUNGAN KENDIRI

KEPINTARAN NATURAL

KEPINTARAN PERGERAKAN/KINE STATIK

27

PEMBELAJARAN MASTERI ADALAH SATU PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SUPAYA PELAJAR DAPAT MENGUASAI APA YANG DIAJAR DALAM PROSES PEMBELAJARAN MASTERI, PELAJAR HARUS MEMASTIKAN DAPAT MENGUASAI PERKARA-PERKARA YANG DIAJAR DALAM SATU UNIT PEMBELAJARAN ATAU TAJUK SEBELUM KE UNIT PEMBELAJARAN ATAU TAJUK LAIN

28

Kajian Masa Depan ialah satu program yang menggunakan strategi, alat dan teknik khas bagi melengkapkan pelajar dengan keupayaan dan wawasan untuk menghadapi masa depan yang sentiasa berubah dan mencabar Antara kemahiran khusus yang dibina ialah : Pemahaman konsep masa depan Pengumpulan maklumat dan menganalisis trend Ramalan dan analisis Penggunaan imaginasi dan kreativiti Strategi mengatasi kebimbangan Proses inovasi sosial Pembinaan senario Penjelasan nilai Pemahaman dimensi kemampuan

29

RASA

BUAT

LIHAT

FIKIR

30

BELAJAR UNTUK BELAJAR IALAH SATU PENDEKATAN YANG :


MENGGALAKKAN PELAJAR BERDIKARI MELATIH PELAJAR AGAR BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP PEMBELAJARAN KENDIRI MEMBOLEHKAN PELAJAR MEMBUAT REFLEKSI DAN PENILAIAN TERHADAP PEMBELAJARAN KENDIRI MEMBOLEHKAN PELAJAR MEMINDAHKAN PEMBELAJARAN KENDIRI MERENTASI KURIKULUM DAN DI LUAR BILIK DARJAH

31

PEMBELAJARAN AKSES KENDIRI ADALAH SATU SISTEM PEMBELAJARAN DI MANA PELAJAR BOLEH MENGIKUTI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERDASARKAN TAHAP KEUPAYAAN MASING-MASING DAN MASA YANG DITENTUKAN SENDIRI DENGAN MENGGUNAKAN BAHANBAHAN DAN PERALATAN YANG TERANCANG

FALSAFAH PEMBELAJARAN AKSES KENDIRI


BERDIKARI MEMPUNYAI RASA TANGGUNGJAWAB BERINITIATIF BERKEUPAYAAN MEMBUAT PENILAIAN KENDIRI INKUIRI, KAJIAN DAN

MAMPU BELAJAR SECARA SENDIRI BERKEUPAYAAN MENGGUNAKAN TEKNIK PENYELESAIAN MASALAH

32

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF BERTUJUAN UNTUK MEMBOLEHKAN MURID MEMAHAMI, MENILAI SERTA MENGAPLIKASIKAN MAKLUMAT YANG DITERIMA DALAM PELBAGAI SITUASI

33

KONSTRUKTIVISME ADALAH SATU FAHAMAN BAHAWA MURID MEMBINA SENDIRI SECARA AKTIF PENGETAHUAN ATAU KONSEP BERDASARKAN KEPADA PENGETAHUAN ATAU PENGALAMAN YANG SEDIA ADA DAN TIDAK MENERIMA PENGETAHUAN SECARA PASIF DARI ENVIRONMEN

34

PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERMAKSUD MENGGUNAKAN ICT SECARA TERANCANG, BERSESUAIAN DAN BERFIKRAH UNTUK MENINGKATKAN KECEKAPAN PROSES DAN KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

35

1. KEMAHIRAN ASAS INDUSTRI [ KAI ] TINGKATAN 4 & 5 i. Pembinaan Domestik ii. Membuat Perabot iii. Seni Reka Tanda iv. Menservis Peralatan Elektrik Domestik v. Rekaan dan Jahitan Pakaian vi. Katering dan Penyajian vii. Landskap dan Nurseri viii.Tanaman Makanan 2. SAINS TAHAP 1 i. Uji Rintis 50 buah sekolah rendah Tahun 2002 ii. Pelaksanaan penuh di semua sekolah rendah Tahun 1 Tahun 2003

36

Anda mungkin juga menyukai