Anda di halaman 1dari 26

PENGENALAN

Pada umumnya, stress adalah penyakit emosi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan setiap individu. Masalah seperti di tempat kerja, kesesakan lalu lintas dan kesibukan melayan karenah anak-anak di rumah memeningkan kepala. Kadangkala menyebabkan seseorang itu menjadi tertekan. Dalam erti kata lain, setiap individu sebenarnya mengalami stress atau tekanan. Hal ini menunjukkan dalam kehidupan seharian, setiap individu berdepan dengan berbagai-bagai kemelut yang memeningkan. Oleh hal yang demikian, stress adalah ancaman kepada individu. Ia lahir daripada perubahan luaran ataupun dalaman yang melebihi keupayaan individu bagi mengendalikannya sehingga menjejaskan kehidupan harian. Setiap individu tidak dapat lari daripada masalah tekanan tetapi individu perlu tahu cara mengawalnya supaya tidak menjejaskan kehidupan. Perkataan stress ini mungkin membawa makna yang berbeza-beza bagi setiap orang. Berbagai-bagai andaian, konsep dan takrifan stress dikemukan menerusi perhimpunan akademik seperti seminar, konvesyen, kolokium perubatan dan bengkel anjuran organisasi awam. Pelbagai andaian definisi stress ini muncul kerana ia dikaji daripada pelbagai sudut dan perspektif bidang yang berbeza termasuk kajian perubatan dan sains sosial sejak 60 tahun yang lalu. Perkataan stress sebenarnya berasal daripada perkataan eustres yang membawa maksud dapat menyesuaikan diri atau stress yang membina. Ia juga berasal daripada perkataan distres yang bermaksud tidak dapat menyesuaikan diri ataupun dapat merosakkan diri. Oleh itu, stress adalah situasi yang mengganggu ataupun membina kehidupan seharian. Stress daripada sudut bahasa juga membawa maksud tekanan dimana tekanan ini adalah fitrah kehidupan (Harussani Zakaria 2004: 1). Stress pada umumnya dapat ditakrifkan sebagai tindak balas minda dan fizikal yang terhasil daripada permintaan ataupun cabaran mengikut keadaan dan tempat. Stress melibatkan perasaan subjektif dimana pada peringkat awal ia dapat diterima dengan baik dalam diri individu tetapi lama-kelamaan menjadi pencetus kepada pelbagai penyakit jiwa. Ia juga terjadi akibat perubahan dan interaksi dengan alam sekitar (Hatta Sidi & Mohamed Hatta Shaharom, 2002: 12). Stress dalam ilmu fizik pula bermakna regangan atau tekanan ke atas sistem. Dalam konteks sel tubuh,
26

ia merujuk kepada tindak balas kimia akibat proses perubahan tekanan dari luar. Dalam konteks keseluruhan, ia merujuk pada manifestasi sistem minda dan tubuh yang dapat diramal, akibat daripada tekanan dalaman dan luaran. Sekiranya ia berterusan, boleh memudaratkan diri ataupun membawa penyakit (Hatta Sidi, Ruzanna Zamzam & Mohamed Hatta Shaharom, 2003: 8). Menurut Lazarus dan Folkman (1984) dalam Hairunnaja Najmuddin (2004) pula berpendapat, stress atau tekanan adalah keadaan emosi yang negatif dan tindak balas fisiologi yang berlaku dalam situasi dimana individu menerima ancaman pada tujuan dan matlamat penting yang mungkin tidak tercapai. Betapa teruk stress yang dialami oleh individu itu bergantung pada sejauh mana seorang itu mengganggap situasi itu mengganggu ataupun mengancam matlamatnya. Stress juga bergantung pada setakat mana seorang itu merasakan yang dia mampu menghadapi dan mengendalikan ancaman stress.

PERBEZAAN KONSEP STRESS DAN BURNOUT

Stress merujuk pengalaman persekitaran sama ada dalaman dan luaran yang meninggalkan kesan (stimuli) kepada penghidap stress (Kutash, Schlessinger, & Assoc., 1980: 464). Penghidap stress adalah faktor terjadinya stress yang berpunca daripada sumber dalaman dan luaran (Selve, 1980). Selain itu, konsep stress merupakan cabaran yang menyebabkan seseorang individu kurang senang dan juga tanpa stress pula menyebabkan kehidupan menjadi bosan dan tidak bernilai. Jika diperhatikan dari satu sudut, stress merupakan penyelamat hidup dan pada sudut yang lain pula stress merupakan pemusnah kehidupan (Fontana, 1989). Pendapat Hans Selye seorang pakar penyelidik mengenai stress juga mengatakan manusia yang hidup tanpa tekanan adalah serupa dengan mati. Burnout ialah penurunan atau pengurangan fizikal dan mental yang disebabkan oleh tahap motivasi yang rendah, kurang semangat,kurang bertenaga dan tidak mempunyai sebarang minat dalam erti kata mempunyai tahap pencapaian yang agak rendah. Istilah burnout dapat didefinisikan sebagai perasaan kegagalan, keletihan dan kelesuan yang ekstrim akibat tuntutan yang terlalu membebankan ke atas tenaga, kekuatan atau kecekalan seseorang. Burnout mempunyai tiga tahap yang belainan iaitu tahap pertama dikenali sebagai tahap mencemaskan atau alarm reaction, tahap kedua pula dikenali sebagai tahap penentangan atau
26

resistance stage dan tahap ketiga dikenali sebagai tahap keletihan atau exhaustion. Pada tahap pertama iaitu tahap mencemaskan atau alarm reaction,penghidap burnout gagal memberikan tindak balas yang positif dan membina dalam tahap awal. Mereka merasakan tidak ada apa yang berlaku dalam diri mereka, dalam erti kata lain ialah tiada menghadapi sebarang masalah. Mereka juga cuba tidak menampakkan simptom awal masalah yang dihadapi dan mengatasi segala halangan yang mereka hadapi sendiri. Penghidap burnout juga biasanya berada dalam keadaan tidak sewajarnya atau disebut unrealistic, tidak dalam kesempurnaan dan biasanya mereka juga menetapkan matlamat yang agak mustahil. Tahap kedua pula adalah tahap penentangan atau resistance stage. Mereka yang menghadapi burnout cuba berkeras dan cuba meningkatkan ketekunan mereka. Apabila kedua-dua tahap awal tadi gagal dipraktikkan secara baik, tahap yang ketiga mungkin dapat digunakan iaitu tahap keletihan atau exhaustion. Pada tahap ini beberapa perkara dipertingkatkan seperti meningkatkan tekanan, sakit dan inflexibility. Walau apapun tahap tadi, burnout mampu menyebabkan kesan fizikal, psikologikal dan kesan tingkah laku kepada kaunselor. Burnout adalah tambahan kepada tahap stress (hyperstress), menambahkan distress dan akhirnya mampu menyebabkan hypostress.

STRESS DI TEMPAT KERJA

Stres di tempat kerja merujuk kepada persepsi pekerja terhadap keperluan persekitaran yang menjangkaui sumber yang ada pada mereka (McGrath JE). Menurut Mason JE, stres juga ditafsir sebagai kuasa luar atau desakan yang mempengaruhi fizikal individu dan kuasa material. Walau bagaimanapun, Kets de Vries MFR pula menyatakan bahawa stres di tempat kerja merujuk kepada ketidakseimbangan penyesuaian di antara permintaan persekitaran dengan kebolehan atau keupayaan individu. Stres secara asasnya sebagai reaksi individu yang terdiri daripada tiga peringkat iaitu peringkat amaran, peringkat penentangan dan peringkat keletihan yang diringkaskan sebagai Sindrom Penyesuaian Umum (General Adaptation Syndrome - GAS). Iaitu Umum (General) membawa maksud penyebab stres meninggalkan kesan terhadap bahagian-bahagian tertentu pada badan. Penyesuaian (Adaptation) merujuk kepada ransangan pertahanan yang dibentuk untuk membantu tubuh badan mengubahsuai atau mengendalikan
26

penyebab stres. Sindrom (Syndrome) menunjukkan individu mengalami lebih atau kurang reaksi stres secara berkait. Walau apa pun definisi dan tafsiran yang diberikan, hakikatnya stres di tempat kerja merupakan masalah pekerjaan yang paling utama diperkatakan pada masa kini. Tambahan pula, stres di tempat kerja menjadi isu utama dalam aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta kesejahteraan organisasi. Kenyataan ini selari dengan pendapat yang menyatakan stres di tempat kerja bukan sahaja merupakan ancaman utama kepada kesihatan tetapi ia merupakan ancaman utama terhadap kejayaan organisasi.

PUNCA-PUNCA STRES DI TEMPAT KERJA

Terdapat banyak punca stres yang mungkin berpunca daripada individu itu sendiri ataupun melibatkan kelompok manusia dan alam sekeliling. Punca stres berubah-ubah mengikut tahap umur dan kematangan seseorang. Menurut Selye (1976), terdapat beberapa faktor yang mampu menyebabkan stres berlaku di kalangan individu. Ia dapat dibahagikan kepada beberapa keadaan iaitu keadaan fizikal, dan keadaan psikologikal Manakala Morse dan Frust (1979) pula membahagikan faktor stres ini kepada 3 iaitu fizikal, sosial dan psikologikal

Fizikal 1. Jenis kerja Pekerja muda biasanya memeinati pekerjaan yang mencabar. Sesetengah pekerjaan hanya memberikan sedikit peluang belajar benda baru. Pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang akan memberikan kebosanan kepada pekerja. 2. Beban kerja Beban kerja yang tinggi telah menjadi punca stres berlaku. Hal ini demikian kerana, pekerja dibebani dengan tugas yang banyak dan perkara ini atau terlalu kurang. 3. Waktu bekerja.
26

Waktu kerja yang tidak fleksibel. Jadual kerja yang mengikut syif dapat meningkatkan stres di kalangan pekerja. Terdapat sesetengah majikan yang masih tidak dapat mengatur susunan syif kerja yang konsisten untuk pekerjanya. 4. Tanggungjawab Tidak dinafikan bahawa tiada tanggungjawab yang jelas (konflik tugas) tentang pekerjaan turut menjadi salah satu punca kepada gejala stres. Tanggungjawab di sini bermaksud tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh individu terbabit dalam pekerjaannya. Banyak fenomena pada hari ini individu dipertanggungjawabkan dan di bebani dengan tugas orang lain selain daripada tugas sendiri. Ia boleh berlaku sekiranya individu itu baru memasuki setting pekerjaan atapun individu tersebut kurang asertif dalam diri bagi mempertahankan haknya. Tambahan pula individu akan merasa lebih tertekan apabila dibebani oleh tanggungjawab yang berada di luar keupayaan dan pengalamnya. 5. Peraturan Peraturan dan arahan yang melampau menjadikan pekerja seolah-olah robot. Peraturan melingkari persekitaran kerja seperti di mana kereta pekerj aboleh diletakkan, waktu yang ditentukan bagi memulakan pekerjaan, waktu terbatas bagi berehat sering menyebabkan pekerja menjadi tertekan. Kemungkinan berlakunya tindakan luar kawalan seperti mengamuk ataupun memberontak. 6. Pengurusan dan organisasi Tiada penglibatan dalam membuat keputusan atau polisi dalam sesebuah syarikat telah menjadi punca tekanan kerana individu tidak diberi peluang untuk megemukakan apa-apa cadangan atau bantahan dalam proses membuat keputusan atau polisi oleh syarikat menyebabkan individu merasa tidak dihargai dan menyumbang kepada tekanan. Campur tangan dalam bidang tugas juga menjadi penyebab kepada stress. Ini kerana individu tidak bebas dalam melakukan tugas sendiri dan terpaksa akur terhadap campur tangan pihak tertentu dan seterusnya menggangguterhadap perancangan kerja yang telah dirancang. Hal ini mungkin akan menyebabkan perancangan yang telah disusun terpaksa diubah disebabkan campur tangan tersebut. Selain itu, individu turut merasa tertekan dari segi masa dan tarikh luput kerja yang perlu disiapkan. Ini biasanya berlaku dalam kalangan wartawan dan pekerjaanpekerjaan yang memerlukan maklumat terkini dari masa ke masa. Tekanan dari masa dan tarikh luput
26

ini berlaku apabila seseorang masih tidak berjaya menyiapkan tugasan walaupun tarikh penghantaran sudah hampir tiba yang mungkin disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak dapat dielakkan. Oleh sebab itu, ia menjadi tekanan kerana tidak dapat menyelesaikan kerja pada waktu yang sepatutnya. Perubahan dasar dan prosedur di tempat kerja juga menjadi satu tekanan kepada para pekerja. Ini berlaku kerana pekerja telah terbiasa menggunakan dasar dan prosedur yang lama terbentuk tetapi apabila tiba-tiba diwujudkan dasar dan prosedur baru menyebabkan para pekerja kurang selesa dengannya yang akhirnya membawa kepada tekanan. Tambahan pula, kurangnya penghargaan dan insentif dari pihak majikan dan rakan-rakan juga membawa kepada tekanan kerana pekerja merasakan dirinya tidak dihargai dan kerja yang dilakukan tidak diiktiraf walaupun dia telah melakukan kerjanya sebaik yang mungkin. Ini juga boleh menurunkan motivasi dan seterusnya merosotkan produktiviti syarikat. Tekanan dari pihak majikan turut membawa kepada faktor penyebab stress terutama bagi majikan yang mengamalkan dasar autokratik. Tekanan yang terlampau berat dari pihak majikan menjadikan pekerja merasa amat dibebani dan perasaan terlampau terbeban inilah yang menyebabkan stress. Selain itu, punca lain adalah disebabkan pekerja tidak jelas tentang arahan dan kehendak ketua selain pengetahuan terhadap objektif yang kabur. Keadaan ini menyebabkan pekerja tidak tahu apa yang dikehendaki dan perlu dilakukan sebenarnya. Perasaan tidak tahu inilah yang membawa kepada tekanan. 7. Pelanggan Tekanan juga boleh disebabkan oleh tuntutan berlebihan daripada pelanggan. Sebagai contohnya, apabila pelanggan mempunyai banyak kerenah semasa membeli barang atau produk, sehingga pekerja terbabit tidak tahu apa langkah yang perlu diambil bagi memuaskan hati pelanggan. Terdapat juga sesetengah pelanggan yang tidak menghormati pekerja dengan memaki hamun dan juga mencerca pekerja dengan perkataan yang kurang enak didengar. 8. Perkembangan kerjaya Tempoh percubaan membawa kepada stress kerana pekerja akan merasa diri dan setiap kerja yang dilakukannya sentiasa diperhati dan dinilai. Perasaan ini membawa tekanan dalam dirinya kerana sentiasa bimbang terhadap diri dan prestasi kerjaya kerana sedar bahawa semuanya sedang
26

diperhatikan. Perasaan kecewa dan jemu terhadap pekerjaan yang dilakukan juga menyumbang kepada tekanan. Apabila seseorang pekerja telah merasa kecewa dan bosan terhadap kerja yang dilakukan, secara tidak langsung dia tidak akan merasa gembira untuk melaksanakan kerja tersebut. Disebabkan perasaan tidak gembira akhirnya akan menimbulkan tekanan. Di samping itu juga, tiada peluang kenaikan pangkat turut menyumbang kepada stress. Apabila seseorang pekerja telah bersusah sebaik mungkin dalam kerjaya dan telah berkhidmat lama, sudah tentu mereka mengharapkan agar dinaikkan pangkat. Namun, apabila keadaan ini tidak berlaku sudah tentulah akan menimbulkan tekanan kerana usaha dan masa yang telah dilaburkan seperti sia-sia. Tidak jelas tentang perkembangan kerjaya pada masa akan datang menyebabkan stress kerana pekerja bimbang dan tidak pasti tentang masa depannya berdasarkan kerjaya yang dipilih. Perasaan bimbang dan risau itu akan menekan dan akhirnya menimbulkan tekanan. Tiada jaminan kerja turut membawa kepada tekanan kerana pekerja bimbang terhadap status kerjayanya. Jika tahap pekerjaan masih kekal pada kontrak, maka banyak kemungkinan dibimbangkan.Yang paling ketara adalah terpaksa atau diberhentikan kerja berbanding dengan mereka yang mempunyai jaminan pekerjaan, majikan sudah pasti tidak boleh memberhentikan pekerja sesuka hati mereka berbanding dengan mereka yang tiada jaminan pekerjaan. 9. Persekitaran Persekitaran yang kondusif akan menjadikan sesuatu pekerjaan itu berjalan dengan lancar. Ruang tempat kerja yang sempit dan tidak sesuai akan menyebabkan pekerja merasa tidak selesa. Terdapat beberapa pekerja mengadu keadaan tempat kerja mereka sunyi. Bagaimanapun, sebernarnya kebisingan adalah faktor utama menyumbang kepada stres dalam pekerjaan. Sesetengah tempat terutamanya di kilang, pekerja biasa terdedah pada bahan kimia dan bau toksik yang boleh menyebabkan pekerja yang bersih tertekan kerana ia boleh memudaratkan kesihatan. Selain itu, suhu dan sistem pengudaraan yang tidak baik turut menjadi penyebab kepada berlakunya stres. Pengudaraan yang tidak baik biasanya dikaitkan dengan sistem penyaman udara dan kipas. Biasanya, kawasan yang bersih akan menjadikan seseorang itu selesa dengan pekerjaannya. Ini membuktikan bahawa, kawasan yang kotor boleh mendatangkan tekanan kepada individu yang bekerja di tempat tersebut kerana persekitaran yang tidak selesa menjadikan individu itu tidak dapat membuat tugasan dengan sebaiknya.
26

Tidak dapat dinafikan bahawa warna dinding yang tidak sesuai juga memberikan kesan atau mood seseroang individu dalam pekerjaannya. Contohnya, warna dinding yang terlalu terang seperti warna merah dan oren tidak sesuai digunakan dalam pejabat. Hal ini disebabkan kerana warna tersebut menjadikan seseorang itu bertambah stres. 10. Taraf pekerjaan Jurang antara pekerja atasan dan bawahan yang ketara mendatangkan stres bagi kedua-dua pihak. Bagi pekerja bawahan, arahan untuk pekerja perlu dipatuhi keranan hak bersuara mereka kecil. Manakala, bagi pekerja atasan pula, sukar bagi mereka memberikan arahan kerana adal di kalangan pekerja bawahan adalah rakan-rakan mereka. 11. Keselamatan Sesetengah pekerjaan seperti pegawai keselamatan, pekerja penjara dan pekerja industri berat memang membahayakan dan mereka terpaksa menanggung risiko yang bakal menimpa mereka. Pekerjaan seperti ini mewujudkan perasaan yang kurang selesa dan setiap hari mereka berhadapan dengan stres. 12. Bahan kimia dan pemakanan "Caffeine" boleh menyebabkan hormon stres dalam badan anda meningkat, sukar hendak tidur dan menyebabkan anda tidak selesa. Selain itu, peningkatan kandungan gula dalam darah dari pengambilan makanan yang manis dan coklat boleh memberi tenaga berlebihan kepada diri anda dalam masa yang singkat. Keadaan ini menyebabkan badan anda menghasilkan lebih banyak insulin bagi mengimbangi kandungan gula itu . Ia boleh memberi kesan ke atas penurunan tenaga yang mendadak selepas kenaikan kadar gula yang tinggi. Di samping itu, pengambilan garam yang berlebihan boleh menyebabkan peningkatan tekanan darah dan meletakkan badan anda mengalami stres disebabkan berlebihan bahan kimia. 13. Umur Faktor umur memang tidak dapat dinafikan berhadapan dengan stres. Pekerja yang berumur melebihi 45 tahun biasanya mudah berasa penat dan tidak cukup rehat berbanding dengan pekerja muda. Hasil kerja mereka juga kurang berkualiti dan kebarangkalian dipecat oleh majikan adalah tinggi. Pekerjaan seperti jururawat dan guru mendatangkan stres kepada pekerja yang berumur kerana keadaan kerja
26

yang sibuk dan meletihkan. 14. Masa Sesetengah pekerjaan memerlukan pekerja melaksanakan sesuatu kerja mengikut had masa yang ditetapkan. Mereka merasa tertekan apabila had masa hampir tiba untuk menghamtar hasil kerja. Keadaan ini menyebabkan mereka tertaksa duduk di pejabat sehari suntuk bagi menyiapkan sesuatu tugasan. Mereka akan merasa terbeban dan tidak seronok bekerja. 15. Gaji Gaji yang tidak cukup turut memberikan tekanan. Lebih-lebih lagi pada zaman ekonomi yang sedang rancak membangun ini, segala-segala-galanya memerlukan duit. Namun, apabila duit yang diperolehi daripada gaji setiap bulan tidak mencukupi untuk perbelanjaan dan kos sara hidup, sudah pasti ia memberikan tekanan kerana terpaksa memikirkan pekerjaan-pekerjaan lain atau cara lain yang perlu dilakukan bagi menampung perbelanjaan yang tidak mencukupi. 16. Gaya hidup Di samping faktor-faktor berikut, gaya hidup turut mempengaruhi emosi atau keadaan mood seseorang. Apa yang dapat dilihat pada masa sekarang, kehidupan individu penuh dengan pelbagai aktiviti harian yang dilakukan tidak kira pada waktu pagi, petang atau malam sehinggakan individu mengambil masa rehat mereka untuk keluar bersama rakan-rakan, melayari internet, pergi ke pusat hiburan, membeli belah dan sebagainya. Akibatnya,individu tidak mempunyai masa tidur yang mencukupi bagi menjana tenaga pada keesokan harinya. Jadi apabila berada di pejabat, individu itu cenderung untuk mengalami stress kerana tiada tenaga untuk melakukan kerja-kerja pejabat. Tambahan pula, gaya hidup individu pada masa ini yang hanya sibuk dengan melakukan kerja tanpa melakukan aktiviti beriadah seperti bersenam telah menambahkan risiko untuk dirinya mendapat stress di tempat kerja. Ia ditambah pula dengan kesesakan jalan raya semasa hendak ke tempat kerja dan ketika pulang dari tempat kerja. 17. Kesihatan Stress juga berpunca daripada tahap kesihatan individu sama ada individu itu sihat atau berpenyakit. Sekiranya individu itu mempunyai penyakit, maka kelancaran dalam setiap pekerjaannya akan terjejas. Hal ini kerana, jika individu mempunyai keadaan kesihatan yang tidak optimum, maka setiap kerjanya
26

menjadi tergendala dan tertangguh kerana perlu mengambil cuti sakit untuk menjalankan rawatan di pusat kesihatan. Apabila kembali ke pejabat, individu akan merasa tertekan kerana terpaksa menyiapkan banyak kerja yang tertangguh yang perlu disiapkan dalam tempoh yang diberikan. Selain itu juga, ketidakupayaan pada organ deria turut menjejaskan dan melambatkan proses kerja. Secara langsung perkara ini menyebabkan individu merasa tertekan dengan kerja yang dilakukan.

Sosial 1. Hubungan Dalam pekerjaan, rakan-rakan diperlukan kerana apabila terdapat masalah kita mamou menhadapinya. Rakaan sekerja juga mempu menaikkansuasana bekerja yang baik apabila hubungan adalah baik. Hubungan yang tidak baik akan menyebabkan seseorang individu itu merasa tertekan. Hubungan komunikasi juga tidak mungkin wujud sekali gus menurunkan produktiviti kerja. 2. Komunikasi Sesetengah majikan lebih mementingkan status dan hanya bergaul dengan pegawai-pegawai atasan sahaja. Keadaan ini menimbulkan jurang yang luas antara majikan dengan pekerja, kadar produktiviti juga turut merosot. Komunikasi antara pekerja dengan majikan juga jarang berlaku. Malah ada sesetengah pekerja tidak tahu siapa majikan mereka. Suasana begini mewujudkan keadaan yang tegang dan tidak harmoni semasa melakukan pekerjaan. 3. Gangguan kerja (buli) Terdapat sesetengah pekerja yang sering dijadikan mangsa buli oleh rakan sekerja yang lain. Hal ini dapat kita lihat pada suasana kerja pada masa ini di mana pekerja-pekerja baru iaitu pekerja junior sering dibuli oleh pekerja-pekerja senior yang sudah lama berkhidmat. Mungkin juga kejadian ini berlaku disebabkan oleh pekerja baru yang tidak dapat menyesuaikan diri dalam alam pekerjaan baru, tidak mempunyai hubungan sosial yang baik dengan rakan sekerja, seorang yang pasif, suka menurut perintah tanpa ada bantahan atau sebagainya. Sekiranya gangguan kerja ini berterusan, individu akan mengalami tekanan yang sangat dasyat sehinggakan boleh membawa kepada perbuatan jenayah seperti bergaduh atau membunuh kerana berkemungkinan individu itu menyimpan dendam dan
26

perasaan ketidakpuashatian terhadap pembuli. 4. Gangguan seksual Gangguan seksual di tempat kerja juga turut menimbulkan tekanan bagi pekerja wanita. Ia bukan sahaja boleh dilakukan oleh rakan sekerja sendiri malah dilakukan oleh bos atau majikan di tempat kerja tersebut. Hal ini menjadi semakin serius apabila gangguan tersebut dilakukan oleh pihak atasan dan tiada apa-apa tindakan yang boleh diambil atau dikenakan terhadap pihak tersebut. Keadaan seperti ini lebih menimbulkan tekanan kerana terpaksa menghadapi gangguan seksual dan tidak berdaya untuk mengambil sebarang tindakan. 5. Perubahan hidup Setiap perjalanan hidup seseorang mesti berlaku perubahan samada ia melibatkan kelahiran, kematian, perkahwinan atau penceraian. Dan setiap perubahan hidup itu mungkin sedikit sebanyak telah memberi tekanan ke atas diri individu yang mengalaminya. Seperti apabila berlaku kelahiran dalam sesebuah keluarga, mungkin ia merupakan satu rahmat dan kebahagiaan dalam hidup setiap pasangan. Namun, tidak dinafikan sekiranya pasangan tersebut mengalami tekanan akibat kesempitan wang kerana mereka memerlukan belanja yang besar untuk kedatangan orang baru dalam keluarganya. Perkara ini biasanya berlaku dikalangan orang yang mempunyai kadar pendapatan yang rendah. Perkahwinan juga boleh mewujudkan tekanan sekiranya individu itu tidak dapat mengendalikan rumah tangganya dengan baik. Kebiasaannya pasangan yang baru berkahwin memerlukan kos yang banyak untuk memulakan kehidupan yang baru. Mungkin semasa bujang, individu hidup ala kadar dan bebas tetapi selepas berkahwin individu itu perlu melaksanakan tanggungjawab masing-masing tidak kira lelaki mahupun wanita. Jika individu tidak mampu melaksanakan tanggungjawabnya, maka kehidupan berumah tangga akan menjadi porak peranda dan boleh menyebabkan penceraian. Hal ini seterusnya akan menyebabkan tekanan sehingga terbawa-bawa ke tempat kerja. Kematian turut menjadi punca individu merasa stress di tempat kerja. Ia sangat serius sekiranya orang yang paling dekat dan kita sayangi pergi meninggalkan diri kita. Secara tidak langsung, individu yang tidak kuat dari segi emosi dan tidak tabah menerima takdir ini akan mudah merasa tertekan dengan kehilangan orang tersayang. Individu tersebut juga berisiko tinggi untuk menhidapi penyakit kemurungan. Ini seterusnya akan menjejaskan prestasi
26

kerja mereka. 6. Penerimaan masyarakat Kadangkala pekerjaan yang dilakukan dipandang serong oleh masyarakat walaupun pekerjaan itu halal di sisi agama seperti tukang sapu, pengangkut sampah dan tukang urut.

Psikologikal 1. Personaliti Seorang yang mempunyai personaliti Jenis A iaitu bercita-cita terlalu tinggi, berkehendakkan kesempurnaan dalam semua kerja, terlalu mementingkan kerja dan mengharapkan hasil yang tinggi.
2. Pemikiran negatif

Individu yang selalunya mempunyai pemikiran yang negatif seperti memikirkan sesuatu perkara yang negatif tanpa ada logik akan menyebabkan individu tersebut berada dalam keadaan yang tidak kongruen. Antara contohnya ialah individu yang bimbang kerja yang diberikan tidak dapat disiapkan mengikut tarikh yang ditetapkan. Contoh lain ialah individu bimbang memikirkan bahawa dirinya tidak berkebolehan seperti rakan sekerja yang lain menyebabkan dirinya merasa tergugat dan self-esteem menurun. Antara pemikiran negatif yang lain ialah kenangan pahit. Individu yang baru mengalami kenangan pahit seperti putus cinta akan menyebabkan individu itu sering terbayangkan kenangankenangan lama sehinggakan kerja-kerja di pejabat menjadi terbengkalai. Perkara ini mengakibatkan individu tidak dapat member komitmen yang sepenuhnya sehinggakan lalai dalam setiap perkara. Pemikiran negatif yang lain yang boleh menyebabkan stress adalah seperti pemikiran yang tidak rasional iaitu apabila individu memikirkan bahawa majikannya tidak menyukai dia dan kebarangkalian untuk dipersalahkan dalam setiap kerjanya adalah tinggi. Pemikiran ini akan mencetuskan pelbagai masalah samada dalam diri pekerja itu sendiri atau diri pekerja itu dengan rakan sekerja yang lain atau dengan pihak atasan. Kesemua pemikiran negatif ini akan mewujudkan ketidakselesaan dalam diri individu tersebut. Hal ini akan mencetuskan konflik dalam diri individu yang secara tidak langsung akan menyebabkan tekanan dalaman dari diri individu itu. 3. Workaholic
26

Individu yang workaholic biasanya tidak mempunyai rehat yang mencukupi, tidak hiraukan kesihatan diri sendiri dan yang paling penting bagi orang yang workaholic ialah menyiapkan kerja dengan cepat dan pantas. Individu workaholic suka sangat bekerja tanpa menghiraukan waktu rehat, waktu makan dan waktu tidur. Bagi individu yang workaholic akan sentiasa mencari kerja untuk disiapkan. Sekiranya individu yang workaholic ini tidak dapat menyiapkan kerjanya atau tidak ada kerja untuknya, individu tersebut akan berasa bahawa dirinya tidak berguna yang akhirnya akan menyebabkan individu tersebut berada dalam emosi yang tertekan atau stress. Hal ini kerana individu workaholic bersifat ingin menyiapkan kerja dengan cepat dan pantas serta inginkan kerja yang banyak untuk disiapkan. 4. Perfectionist Individu yang perfectionist sentiasa mementingkan kesempurnaan dalam semua aspek kehidupan. Antaranya ialah kerja yang dilakukan di rumah atau di pejabat oleh orang perfectionist mestilah sempurna, kemas dan bersih. Kerja yang diberikan kepada orang perfectionist untuk disiapkan dan dihantar kepada majikan perlulah diteliti, lengkap sepenuhnya, dan orang perfectionist ini akan memastikan segala kehendak dan kemahuan akan dicapai olehnya dengan baik. Contoh lain ialah orang perfectionist mesti mendapat kesemua ciri-ciri pasangan yang dia kehendaki seperti baik, rajin, setia, kuat agama, sempurna dan sebagainya yang memenuhi kesemua cita rasa orang perfectionist ini. Sekiranya kerja yang dilakukan oleh orang perfectionist ini atau pasangan yang tidak memenuhi cita rasanya tidak sempurna dan lengkap mengikut kemahuan dan kehendaknya, individu ini akan berada dalam keadaan disequilibrium iaitu individu akan berasa dirinya tidak sempurna, tidak lengkap dan tidak boleh mencapai apa yang dia kehendaki. Akhirnya individu seperti ini akan berada dalam emosi yang tertekan atau stress. 5. Ancaman diberhentikan kerja pada zaman moden ini, peluang pekerjaan begitu terhad. Segala kesilapan sama ada kecil ataupun besar yang dilakukan oleh pekerja mungkin mendatangkan risiko dibuang kerja oleh majikan. Ini kerana, terdapat ramai lagi graduan universiti yeng berkelayakan tetapi masih menunggu peluang pekerjaan. Bagi pekerja yang sedia ada, mereka menghadapi stres bagi mempertahankan pekerjaan mereka.
26

Memandangkan keperluan hidup sekarang semakin tinggi. 6. Diskriminasi Sesetengah individu suka mendiskriminasi individu lain. Individu yang memberi diskriminasi akan memberi tekanan kepada individu yang didiskriminasi itu. Hal ini individu yang mendiskriminasi akan berlaku tidak adil kepada orang yang didiskriminasi kerana faktor seperti berlainan bangsa, memilih kasih, dan sebagainya. Sebagai contoh yang dapat dilihat ialah di tempat kerja. Majikan biasanya mendiskriminasi terhadap pekerja-pekerjanya. Ada juga majikan mendiskriminasi dengan memilih kasih mengikut kesukaan majikan tersebut terhadap pekerja-pekerja tertentu. Pekerja yang disukainya akan diberikan banyak ganjaran daripada pekerja-pekerja yang tidak disukai oleh majikan itu. Hal ini akan menyebabkan pekerja-pekerjanya rasa tidak berpuas hati, dan tertekan dengan sikap majikan yang tidak berlaku adil terhadap semua pekerja-pekerjanya.

SIMPTOM DAN PETANDA STRESS

Pada dasarnya, simptom-simptom stres dapat dibahagikan kepada tiga ketogeri utama iaitu fisiologi, psikologi dan juga tingkahlaku serta sosial. (Carey Cooper & Alison Straw, 1993) Kebanyakan dari tandatanda stres dapat di kesan dari sudut fisiologikal kerana topik ini banyak di kaji oleh mereka yang pakar dalam kesihatan dan sains perubatan. Mereka menyimpulkan stress menyebabkan perubahan kepada metabolisme, meningkatkan kadar denyutan jantung dan nafas, dan membawa kepada sakit kepala dan sakit jantung. Sebenarnya, tidak terdapat hubungan yang jelas antara stress dan simptom fisiologi. Hubungan yang tidak konsisten ini terjadi di sebabkan oleh sifat simptom itu yang kompleks dan kesukaran mengukurnya secara objektif. Walaupun simptom ini penting, ia tetap memberikan kesan releven secara lensung yang rendah kepada pengurus stress dalam sesubuah organisasi. Simptom yang penting adalah simptom psikologikal kerana stress mendatangkan perasaan tidak puas hati. Sebagai contoh, rasa tidak puas hati kepada kerja adalah antara kesan yang mudah berlaku dalam kalangan pekerja. Antara kesan-kesan lain termasuklah perubahan dalam produktiviti, sering merokok, mengambil alkohol, perubahan dalam pengambilan diet harian , gangguan tidur dan sebagainya.
26

Terdapat beberapa tanda fizikal yang telah di kenalpasti antaranya sakit kepala, cepat penat, letih, tidak bermaya, dan banyak berpeluh, berdebar-debar, sakit dada dan sesak nafas seolah-olah diserang penyakit jantung, cirit-birit, kerap buang air dan muntah. Mendapat penyakit fizikal seperti asma, sakit jantung dan darah tinggi. Selain itu, individu akan merasa letih yang melampau, mengalami gangguan tidur, insomnia, sakit otot, rasa loya, gelisah, pening-pening, dan mengalami kurang berat badan kerana selera makan yang mulai menurun. Manakala petanda dari segi psikologikal pula adalah seperti, rasa tertekan, tidak tenang, risau, gelisah, murung, cepat bosan, cepat marah, gementar, bimbang, kecewa dan mudah hilang kawalan. Patanda dari segi sosial dan mental pula adalah seperti mengakibatkan hubungan terjejas antara rakan sekerja, suami isteri, jiran tetanggga, dan rakan-rakan, penyalahgunaan dadah, menghisap rokok secara berlebihan, selalu ponteng kerja, produktiviti merosot, dan mungkin membawa kepada berlakunya kemalangan, pelupa, hilang tumpuan, lemah pertimbangan, tidak terurus, keliru, tidak dapat berfikir dengan baik dan berfikiran negatif. Apabila seseorang itu mengalami stress, ia memberikan beberapa gerak balas sama ada dalam bentuk emosi, fizikal, mahupun tindak balas atau respon yang langsung atau pun tidak langsung. Ini adalah simptom yang lazim berlaku dan memberikan reaksi yang kadangkala di sedari ataupun tidak bergantung pada tahap kawalan diri seseorang itu. Mengikut Lazarus (1976) makanisme daya tindak pada tekanan boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu secara tindakan langsung dan cara tindak pengawalan ataupun adaptasi. Tindakan langsung adalah merupakan tinglah laku yang mempunyai matlamat bagi mengubah hubungan antara individu dengan persekitaran yang dirasa menyukarkannya. Misalnya bersiap menghadapi keadaan bahaya, berubah menjadi agresif ataupun melarikan diri, (Denial A. Gardino,1988). Manakala cara tindakan pengawalan ataupun adaptasi adalah merupakan tingkah laku yang di arah bagi mengurangi, meredakan ataupun mengadakan toleransi pada gangguan-gangguan persekitaran dalaman seperti gangguan berkesan (perasaan), psikomotor ataupun fisiologi. Mengikut Selye (1976), individu yang menghadapi stress mewujudkan suatu sistem yang di namakan sindrom adaptasi umum (General

AdaptasionSindrom/GAS).menurutnya lagi, keadaan stress dapat di bagaikan kepada tiga peringkat iaitu kecemasan (reaction), pertahanan (resistence) dan kelesuan (exhaustion). Secara psikologi pula, individu yang mengalami keadaan tertekan mengalami tiga tahap asas stress iaitu terancam (threat), keadaan bahaya (danger
26

impact) dan pengorbanan dari keadaan bahaya (danger victimization) misalnya penderitaan, kehilangan dan sebagainya. Menurut Dobson 1982 dan Danial A. Garno 1988 reaksi atau tindak balas stress terbahagi kepada empat jenis seperti: 1. Individu menghindari rasa gelisah (apprehensive avoidance) bagi membebaskan dirinya secara psikologi dari keadaan tertekan
2. Individu menunjukkan rasa apati dan depresi (apathy and depression) dengan menahan diri daripada

kejadian menekan.
3. Individu menunjukkan tidak ada tanda-tanda kebebasan bertingkahlaku

4. Individu melawan setiap orang yang menyebabkannya marah dan frustasi. Jadi, secara umumnya bentuk-bentuk reaksi kepada stress adalah seperti marah, ketakutan dan juga kesedihan (anger, fear, sadness). Setiap individu dikatakan memiliki gerak balas yang berbeza terhadap stress. Ia bergantung kepada bentuk dan keadaan stress yang dialami serta sejauh mana daya tahan individu itu menghadapi aspek mentaliti mahupun fizikal. Disini terdapat beberapa contoh petanda stress terhadap personaliti, antaranya adalah seperti gusar, bimbang dan risau yang menyebabkan seseorang berubah 100 peratus daripada keadaan sebenarnya. Dirinya seperti tidak terurus dan melambangkan pemikirannya yang serabut. Jika dahulu dia seorang yang kemas, sistematik dan bersih tetapi telah berubah sebaliknya sebagai seorang yang tidak terurus, tidak menjaga kebersihan diri, kerja, dan persekitarannya tidak sempurna seperti dahulu. Contoh petanda stress terhadap tingkah laku pula seperti, masalah yang di hadapinya menyebabkan tingkah laku seseorang itu berubah sama ada kepada panas baran, pendiam yang bukan melambangkan dirinya yang sebelum ini. Segala prinsip-prinsip hidup yang dulunya menjadi amalan kini tinggal begitu sahaja kerana stress yang di hadapi tidak dapat diatasinya dan menjadi halangan seseorang itu dari berfikiran kreatif dan matang. Manakala contoh petanda stress terhadap emosi pula seperti menjadikan seseorang itu tidak stabil apabila emosi menguasai dirinya. Apabila dalam situasi yang teruk, stress boleh mengakibatkan gangguan jiwa. Emosi yang tidak berlandaskan akal sering berlaku apabila stress tidak dapat diatasi dan dibendung
26

dengan pemikiran positif. Kesimpulannya, petandan stress dapat kita lihat dari dua perspektif iaitu dari dalaman mahupun luaran. Dari segi dalaman adalah seperti tingkahlaku, emosi yang terganggu, kesihatanyang tidak memuaskan, dan sebagainya. Bagi petanda luaran pula, seseorng itu akan berubah dari segi penampilan, personaliti, dan keterampilan yang berbeza dari sebelumnya.

KESAN-KESAN STRESS

Stress memberi impak yang besar terhadap manusia dari sudut fizikal, emosi, mental, dan tingkahlaku. Terdapat 2 kesan stress iaitu kesan yang positif dan juga negatif. Kesan stress yang positif membuatkan sesorang itu mendapat kemajuan didalam kehidupan hariannya dimana. melalui keadaan tertekan individu dapat meningkatkan keupayaan untuk menyesuaikan diri, mengatasi dan bertindak balas terhadap cabaran kehidupan. Dari definisi yang dijelaskan diatas, kita perlu tahu bahawa stress tidak bermakna hanya membawa keburukan ke atas diri kita. Malah ia juga penting untuk kita dapat sesuaikan diri dan mempertingkatkan diri dalam sesuatu keadaan. Sebaliknya, kesan stress negatif memberi impak yang tidak baik kepada seseorang apabila ianya tidak ditangani dengan sebaik mungkin. Daripada aspek fizikal, stress memberi kesan terhadap kesihatan manusia dimana menurut Epidemik Dunia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) bahawa stress menyumbang kepada semua 5 penyakit utama di dunia iaitu penyakit jantung, kemurungan melampau, kemalangan jalanraya, strok dan penyakit paru-paru yang kronik. Sementara satu kajian di Amerika berkaitan stres yang melibatkan 152 responden menunjukkan bahawa orang yang sentiasa mengalami stres mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk menghidap hipertensi, kerisauan melampau, kemurungan atau obesity dalam jangka masa yang panjang. Disamping itu, terdapat juga penyakit lain yang timbul akibat daripada stress antaranya ialah mengurangkan daya pertahanan badan, migraine,infeksi vagina, masalah kulit ecxema,ulser dan lain-lain lagi. Hampir 75 peratus doktor menekankan bahawa stress seperti tekanan kerja mengakibatkan beribu-ribu penyakit. Apabila individu mengalami stress ditempat kerja, tekanan darah akan meningkat dan menurun. Perubahan yang tidak menentu sebegini boleh menyebabkan saluran darah tercedera serta berfungsi secara
26

tidak normal. Inilah fenomena fisiologi yang boleh menjejaskan tahap kesihatan pekerja akibat stress yang berlaku di tempat kerja. Situasi ini merupakan alasan terbaik yang dapat menunjukkan bahawa stres memberi kesan kepada pekerja mendapat penyakit jantung dan terdapat juga kajian yang turut menghubungkan stres dengan penyakit kanser dalam jangka masa yang panjang sekiranya stress tidak dikawal. Konsep stres di tempat kerja juga digunakan sebagai perkaitan dengan penyakit kronik seperti penyakit jantung koronari dan gangguan psikiatri. Pekerja yang mengalami tahap stres yang tinggi boleh memberi kesan signifikan melalui peningkatan kepada pelbagai masalah kesihatan seperti ketegangan mata, telinga berdengung, batuk yang teruk, sakit dada, masalah perut, sakit kepala dan ketidakselesaan musculoskeletal. Sementara itu, tekanan memberi kesan kepada pemikiran dan emosi seseorang. Di Malaysia, Kajian Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan (1996) menunjukkan kadar prevalen kemurungan ialah pada 11 peratus, kejadian bunuh diri yang tinggi iaitu 2,000 orang setahun dengan purata 7 orang sehari dan 13.7 peratus dari golongan remaja. Daripada kajian ini menunjukan kesan stress menyebabkan seseorang itu mengalami kemurungan, perubahan personaliti, kerisauan melampau, mudah marah, mudah menangis, kurang minat, kemurungan bipolar, hilang selera makan dan bunuh diri. Emosi mempunyai kesan yang sangat besar kepada sistem saraf automatik dan sistem hormon yang terletak pada otak manusia sekiranya individu mengalami stess. Malahan stress merupakan pembunuh senyap yang perlu diberi perhatian oleh setiap individu terutamanya di dalam kesibukan ditempat kerja. Ditempat kerja apabila seseorang itu mengalami tekanan ianya memberi kesan kepada emosi pekerja iaitu tidak dapat mengawal emosi dan melepaskan geram terhadap sesuatu perkara. Misalnya seorang majikan melepaskan stress kepada seorang pekerja. Hal ini menunjukkan apabila seseorang pekerja itu mengalami ketegangan ianya akan mengakibatkan seseorang itu akan mengalami kemurungan dan sekaligus boleh menyebabkan gangguan psikologi kebimbangan, kesedihan dan kejengkelan dan cepat marah dan menyebabkan prestasi kerja menurun. Malahan bebanan kerja turut memberi kesan stress kepada kerja yang menyebabkan pekerja itu mengalami kehabisan tenaga (burnout) serta masalah gastrous dan sekiranya tidak dikawal akan menyebabkan seseorang itu melakukan pembunuhan atau bunuh diri dan perbalahan antara rakan sekerja. Jika diteliti, stress juga memberi kesan terhadap mental seseorang. Hal ini di perakui oleh Kementerian
26

Kesihatan melalui Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan Ketiga turut melaporkan bahawa stres di tempat kerja memberi kesan kepada peningkatan masalah kesihatan mental di Malaysia. Stress boleh mempengaruhi pekerja dengan pelbagai cara iaitu mengurangkan daya ketahanan terhadap penyakit, mengganggu tidur, fikiran bercelaru serta menyebabkan hilang daya tumpuan. Apabila masalah ini berterusan, ia boleh memberi kesan kepada pekerja untuk melakukan kesilapan dan kecuaian yang membawa kepada kemalangan, kecederaan, kualiti produk yang rendah serta menjejaskan keseluruhan produktiviti organisasi dan kos keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Tambahan pula, stress memberi kesan kepada perubahan tingkahlaku pekerja dimana pekerja yang mengalami stress pada umumnya akan menunjukkan tingkah laku atau kegiatan yang tidak biasanya dilakukan, samada dilakukan tanpa disedari atau dengan sengaja. Misalnya pekerja yang mengalami stress berkemungkinan besar akan melakukan tingkahlaku di luar daripada kebiasaan seperti merokok terus menerus, terlalu bergantung pada minuman keras, pengambilan dadah dan berbagai pil bagi mendapatkan ketenangan. Di Britain kesan stress telah menyebabkan kehilangan hari bekerja sebanyak 13.4 juta hari dalam setahun akibat daripada ketidakhadiran yang membawa anggaran kerugian kepada ekonomi sebanyak 3.8 billion. Daripada kes ini dapat diperjelaskan bahawa kesan stress memberi kesan perubahan tingkahlaku pekerja untuk kerap ponteng disebabkan mengalami stress. Sebenarnya, masalah stres yang berlaku di tempat kerja juga memberi impak terhadap kehidupan sosial individu. Keadaan stres yang berlebihan boleh menyebabkan masalah ini berpanjangan sehingga ke rumah dan melibatkan pihak lain. Stress yang berlaku di tempat kerja boleh menyebabkan terbawanya tanda kebimbangan tersebut ke rumah. Ini boleh mengganggu psikologi dan hubungan sosial mereka. Kesemua impak sosial ini menunjukkan stres di tempat kerja bukan sahaja memberikan masalah kepada organisasi masa kini, tetapi ia melibatkan masalah peribadi yang menekan individu (Malaysian Journal Of Community Health 2006: Vol. 12). Stres di tempat kerja yang tidak terkawal dan berlebihan boleh meninggalkan impak negatif kepada pekerja, keluarga dan organisasi keseluruhannya.

LANGKAH MENGURUS STRES DI TEMPAT KERJA

26

Seperti yang sedia maklum, di tempat kerja kita sering dibebani dengan tugas-tugas tertentu dan persekitaran yang memungkinkan kita untuk mengalami stres. Justeru, kita perlu mengetahui langkah-langkah yang sewajarnya bagi mengatasi ataupun menguruskan stres di tempat kerja. Antara langkah-langkah yang dapat diambil adalah seperti berikut :

1)

Elakkan melakukan kerja melampau dalam jangka masa yang panjang Melakukan kerja-kerja dengan keterlaluan dapat mengundang stres. Bagi mengelakkannya daripada

berlaku, kita perlu melakukan kerja-kerja dengan lebih sistematik. Kita perlu mengambil masa bagi berehat seketika. Jangan melakukan sesuatu kerja dalam jangka masa yang panjang. Ini secara tidak langsung dapat merehatkan minda dan fizikal buat seketika. Dengan itu, kita dapat meneruskan kerja-kerja dengan lebih selesa dan produktif. Ini seterusnya dapat meningkatkan kualiti kerja dan kebarangkalian melakukan kesilapan adalah kecil. Pihak atasan turut berpuas hati dengan hasik kerja yang kita lakukan. Jadi, reputasi diri dan kerja meningkat dan peluang untuk mendapat kenaikan pangkat juga adalah tinggi.

2)

Tidak membawa pulang kerja ke rumah Selalunya ada sesetengah pihak yang suka menghabiskan ataupun menangguhkan kerja-kerja di

pejabat untuk dibawa pulang ke rumah. Tabiat ini perlu dihentikan sama sekali kerana ia mengundang stres. Oleh itu, sekiranya kita membawa pulang kerja pejabat, kita tiada masa untuk merehatkan diri dan minda kita yang penat bekerja seharian. Selain itu, apabila kita membawa pulang kerja ke rumah, kemungkinan kita turut mendapat gangguan daripada anak-anak yang masih kecil. Keadaan ini lebih mengusutkan fikiran. Sebaikbaiknya, jangan membawa pulang kerja pejabat. Jika kerja yang dibuat tidak dapat diselesaikan di pejabat, tangguhkan kerja itu untuk keesokan harinya.

3)

Luangkan masa bercuti Kerja-kerja yang bertimbun akan merungsingkan kepala dan lama-kelamaan akan menyebabkan kita

tertekan. Jadi, tidak salah jika kita meluangkan sedikit masa kerja kita untuk bercuti. Apabila kita bercuti, kita dapat melupakan seketika masalah-masalah dan hal-hal di pejabat. Pada masa ini kita berasa seronok bersama
26

keluarga dan dapat meluangkan lebih masa untuk diri-sendiri. Oleh itu, penggunaan cuti yang optimum dan terancang dapat meningkatkan keyakinan dan kecekapan kita dalam melakukan kerja-kerja pejabat yang terbengkalai. Masalah-masalah itu dapat diselesaikan dengan mudah dan lancar.

4)

Jalinkan hubungan baik Hubungan yang baik sesama rakan sekerja membolehkan kita melakukan tugasan dan kerja dengan

lancar. Kebarangkalian melakukan kesilapan dapat dielakkan. Kerja-kerja di pejabat menjadi lebih bagus dan bermakna apabila disertai oleh pendapat dan buah fikiran daripada rakan sekerja yang lain. Tanpa bantuan dan sokongan daripada mereka, kemungkinan kita untuk menghadapai masalah dapat dielakkan. Selain itu, rakan sekerja yang kita percayai juga dapat menjadi pendengar dan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Apabila terdapat perselisihan pendapat atau pertelingkahan dengan rakan sepejabat, kita perlu mencari jalan penyelesaian dengan segera. Kita juga perlu bijak mengawal emosi dan elakkan perasaan tidak puas hati kepada mereka. Layan rakan sekerja dengan sewajarnya dan ikhlas.

5)

Tidur yang mencukupi Tidur adalah aset penting dalam kehidupan. Ahli sains menyatakan tidur adalah salah satu aktiviti yang

dapat merehatkan minda selepas seharian bekerja. Ini kerana, kita memerlukan banyak tenaga untuk meneruskan aktiviti-aktiviti harian pada keesokan harinya. Walaupun kita sibuk dengan tugas-tugas yang perlu dilakukan di pejabat, kita sepatutnya memastikan tidur kita semalaman mencukupi dan dalam keadaan selesa. Jika berlaku hal yang sebaliknya, kita akan kelihatan tidak bermaya serta kerja-kerja di pejabat turut terbengkalai. Ini akan menjejaskan tahap kesihataan. Bagi memastikan tidur mencukupi, kita perlu mempunyai rutin harian yang sihat, teratur dan terancang seperti waktu makan, bersenam, tidur dan lain-lain. Semua aktiviti ini sedikit sebanyak mempengaruhi aktiviti tidur. Pastikan kita tidak sesekali mengambil pil tidur kerana akan memburukkan lagi keadaan.

6)

Lakukan senaman ringan Setelah penat melakukan kerja-kerja di pejabat yang sememangnya banyak, kita dapat mengatasi
26

masalah-masalah lenguh dan kurang bermaya dengan melakukan senaman-senaman ringan. Contohnya, mata kita akan kelihatan tidak bermaya kerana berdepan dengan komputer seharian. Jadi apa salahnya jika kita berehat seketika sambil melakukan senaman ringan dan menghirup udara yang bersih bagi mengembalikan tenaga yang hampir hilang itu. Senaman yang dilakukan dapat ditumpukan di bahagian kepala, tengkuk, kaki serta tangan. Senaman ini perlulah diselang-selikan dengan kerja pejabat bagi mendapatkan hasil yang memuaskan. Kita juga perlu mengamalkan rehat secukupnya selepas bekerja selama dua jam berturut-turut agar kualiti kerja tidak terjejas.

7)

Mendengar muzik Muzik tanpa lagu yang berentak perlahan dan berunsurkan sentimental dapat menenangkan fikiran kita

yang dalam keadaan gundah-gulana. Kita perlu memilih muzik yang sesuai dengan keadaan dan jiwa supaya fikiran kita menjadi lebih tenang. Kita juga perlu memastikan supaya muzik yang dipasang tidak mengganggu rakan-rakan sekerja yang lain. Ternyata muzik yang lembut itu dapat membantu menciptakan suasana rileks pada fikiran dan menghilangkan stress.

8)

Cara berkomunikasi dengan orang lain

Berkomunikasi dengan seseorang adalah salah satu cara bagi melepaskan stress. Cara berkomunikasi dengan baik dan berkesan perlu dipelajari dan diketahui supaya hubungan kita tidak terjejas. Ini kerana, kadangkadang seorang itu lebih suka melepaskan kemarahan dan tidak puas hati mereka secara terus tanpa berselindung. Sifat ini agak berbahaya kerana jika tidak kena pada masa dan tempat yang sesuai , hubungan dengan seseorang mungkin terjejas. Jadi, kita perlu mempelajari cara terbaik bagi menegur ataupun melahirkan rasa tidak puas hati pada seseorang. Pemilihan cara dan kata-kata yang sopan dan berhikmah adalah salah satu cara untuk mengubah sikap buruk seseorang. Apabila kita benar-benar memahami rakan kita, ia akan memudahkan komunikasi dan urusan. Selain itu, kita perlu sentiasa melibatkan diri dalam sebarang aktiviti berpasukan untuk mengeratkan lagi hubungan sesama rakan sekerja.

9)

Sentiasa berfikiran positif


26

Berfikiran positif dapat mengelakkan daripada stres. Sentiasa memikirkan perkara-perkara yang positif dapat meringankan fikiran. Kita tidak perlu memberikan pandangan negatif yang seterusnya menyekat pergaulan kita dengan masyarakat. Sebaik-baiknya, kita lihat yang baik di sebalik yang negatif itu. Ini secara tidak langsung dapat mengubah tanggapan dan persepsi kita kepada orang lain. Kita juga perlu berpandangan positif pada setiap sikap dan kelakuan masyarakat di sekeliling demi menjaga keharmonian bersama. Mungkin mereka bersikap sedemikian disebabkan oleh masalah-masalah tertentu yang dihadapi oleh mereka pada masa itu. Oleh itu, kita perlu sentiasa berfikiran positif dalam menjalani hidup. Elakkan dari bergelumang dengan pandangan-pandangan negatif yang akhirnya akan memakan diri sendiri. Pandangan negatif juga boleh menghalang seseorang daripada melihat ke dalam diri yang sebenar.

10)

Tingkatkan keyakinan diri Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap orang perlu percaya kepada

diri sendiri, tidak kira sama ada daripada segi kekuatan, kelemahan, kebolehan ataupun kemahiran yang dimiliki. Apabila orang itu ditugaskan dengan kerja-kerja yang mencabar, seboleh-bolehnya jangan cepat berputus asa. Kita perlu sentiasa berusaha dan bertungkus lumus mencari sebanyak mungkin maklumat itu. Kita juga dinasihatkan agar selalu bertanya kepada mereka yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan. Kita juga perlu menanam dalam diri kita dengan prinsip yang kuat seperti aku boleh dan setiap apa yang aku usahakan pasti menemui kejayaan.

11)

Persekitaran dan suasana pejabat yang selesa Berada di pejabat selama lapan jam seharian, ditambah dengan bunyi-bunyi yang tidak enak didengari

memberi kesan buruk kepada kita. Jadi, suasana dan persekitaran yang tenang di pejabat diperlukan supaya dapat memberi motivasi serta keselesaan kepada pekerjanya. Majikan seharusnya memastikan pekerjanya mendapat keselesaan yang sewajarnya. Perkara-perkara seperti udara yang cukup dan segar, sistem atau punca pencahayaan yang terang dan sempurna, serta tahap kebisingan yang minimum perlu diberi penekanan bagi kepentingan pekerjanya. Tumbuh-tumbuhan hijau perlu dijadikan hiasan di sudut-sudut tertentu. Ini kerana warna hijau adalah simbol ketenangan yang secara tidak langsung dapat memulihkan mood atau perasaan yang
26

tegang. Susun atur perabot di pejabat seperti kerusi, meja, dan komputer turut memainkan peranan penting. Susunan yang teratur dan memenuhi ciri-ciri tertentu dapat menyejukkan mata yang memandang. Meja peribadi juga dapat dihias dan disusun bagi keselesaan sendiri. Aksesori-aksesori tambahan boleh diletakkan seandainya dapat memberi kedamaian kepada kita.

12) Mengurus masa dengan betul dan sistematik Masa itu begitu berharga dalam hidup setiap manusia. Jika kita bijak menguruskan masa, kita merasakan 24jam sehari itu sudah cukup untuk menguruskan kerja-kerja kita. Di pejabat atau di tempat kerja, kita selalunya suka menangguhkan kerja. Masa yang ada dihabiskan dengan berbual-bual kosong sesama rakan sekerja. Ada sesetengah pekerja yang sanggup berbual di telefon begitu lama tanpa rasa bersalah. Apabila kita tidak bijak menguruskan masa dengan sistematik, kerja-kerja kita akan terbengkalai dan menyebabkan kita runsing dan tertekan. Akhirnya, kita tidak tahu kerja mana yang perlu didahulukan. Akibatnya, kerja itu tidak dapat diserahkan pada masa yang ditetapkan. Selain itu, kerja yang dilakukan secara tergesa-gesa mengundang banyak kesalahan. Ini akan mengundang kemarahan pihak atasan. Oleh itu, kita perlu merancang masa dengan betul. Oleh yang demikian, stres atau ketegangan jiwa dapat mengurangkan keberkesanan potensi seseorang apabila tidak dikawal. Jika disalurkan dengan cara yang betul, stres meningkatkan prestasi kerja dan pengembangan diri. dapat memberikan tenaga bagi

13) Pendekatan aroma terapi Aroma terapi adalah salah satu cara menangani stress dan pengubatan penyakit yang disebabkan oleh stress dengan menggunakan bau-bauan yang wangi dan menyenangkan. Bau-bauan itu berasal daripada sari tumbuh-tumbuhan berupa daun, bunga, buah, kulit buah, ranting, kayu, kulit kayu dan akar. Bahan-bahan yang berasal daripada sari tumbuhan itu diperah melalui proses pemerahan atau cold pressing, sebelum ia dijadikan minyak essential. Penggunaan minyak essential memainkan peranan penting sebagai penghasil bau wangi dan harum dalam kaedah aroma terapi. Bau-bauan daripada minyak essential ini dihidu oleh pancaindera penciumnya dan seterusnya mempengaruhi emosi serta suasana hati yang lebih harmoni lebih-lebih lagi dalam keadaan tertekan di tempat kerja. Hal ini berlaku kerana penciuman adalah pancaindera kuat dan cepat sampai
26

ke otak berbanding pancaindera yang lain. Oleh itu, ubat dapat mencapai ke saraf otak lebih berkesan. Mereka yang menderita akibat depresi atau stress pasti merasai kenyamanan serta pengurangan gangguan pada saraf. Aroma terapi juga adalah pemangkin semula jadi yang berkesan sebagai antivirus, antibakteria dan antiseptik. Sel tumbuhan semula jadi yang kaya dengan kandungan mineral itulah yang diperlukan oleh tubuh untuk hidup sihat dan mengurangkan tahap stress yang dihadapi. Mereka yang sering mengamalkan aroma terapi misalnya selama dua jam sehari ataupun lebih pasti merasai ketenangan jiwa, lebih rileks, tubuh dan fikiran menjadi lebih segar, kembali bertenaga serta membangkitkan suasana hati yang gembira. Stres dalam konteks ini dapat ditakrifkan sebagai reaksi psikologi dan fizikal kepada diri seseorang apabila ia tidak dapat menyeimbangkan antara tugas atau tanggungjawab dengan kemampuan atau keupayaannya bagi menyelesaikan tugas itu.

KESIMPULAN

Stres di tempat kerja amat berkait dengan masalah organisasi seperti ketidakhadiran, pusingganti pekerja, prestasi kerja, kemalangan dan kesilapan, serta pengambilan alkohol dan dadah. Isu stres di tempat kerja memberi kesan ke atas prestasi keseluruhan organisasi termasuklah prestasi kerja yang lemah, kadar ketidakhadiran yang tinggi, ketidakpuasan hati di kalangan tenaga kerja, pusingganti buruh yang tinggi di mana kehilangan pekerja terbaik dan peningkatan yang besar dalam kos pengambilan, dan kos latihan semula. Di Malaysia, kajian yang berkaitan dengan stres seharusnya dipertingkatkan kerana kajian lepas terhadap stres di tempat kerja adalah tidak menyeluruh. Perkembangan ini sejajar dengan perubahan yang berlaku di persekitaran kerja seperti teknologi, sosial, ekonomi, undang-undang buruh dan seumpamanya. Kajian stres di tempat kerja perlu dijalankan kerana sumbangannya amat bernilai dalam menghasilkan sumber manusia yang lebih produktif dan berdaya saing. Selain itu, di sepanjang kehidupan di dunia ini, kita sentiasa dicabar dengan pelbagai dugaan yang membawa kepada situasi stress. Oleh itu, fenomena ini boleh menjadi pendorong dan motivasi kepada mereka yang tabah. Selagi ada kemahuan bagi berdaya maju kehadapan selagi itulah stress sama ada disukai ataupun tidak, kita sememangnya tidak dapat menghindarinya.

26

26