Anda di halaman 1dari 54

PERBANDINGAN KAUNSELING DAN PSIKOLOGI DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT

KEHIDUPAN BERKUALITI PENDEKATAN ISLAM HADHARI

NURUL AINI BINTI MUDAYAT

2009

Dikemukakan untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan kursus Islam Pendekatan Hadhari (IXEX 1308), Universiti Malaya

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

ISI KANDUNGAN

IXEX 1308
IXEX
1308

BIL

TAJUK

MUKA SURAT

1

KONSEP DAN FALSAFAH ISLAM HADHARI

2

2

DEFINISI ISLAM HADHARI

3

3

10 PRINSIP UTAMA ISLAM HADHARI

4

4

DEFINISI KAUNSELING

8

5

PERBANDINGAN DI ANTARA PENDEKATAN KAUNSELING MENURUT PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM PENDEKATAN KAUNSELING MENURUT PERSPEKTIF BARAT PENDEKATAN KAUNSELING MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

10

10

16

6

DEFINISI PSIKOLOGI

19

7

PERBANDINGAN DI ANTARA PENDEKATAN PSIKOLOGI MENURUT PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM PENDEKATAN PSIKOLOGI MENURUT PERSPEKTIF BARAT PENDEKATAN PSIKOLOGI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

20

20

24

8

DEFINISI KEHIDUPAN BERKUALITI

28

9

PERBANDINGAN DI ANTARA KEHIDUPAN BERKUALITI MENURUT PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM KUALITI HIDUP MENURUT PERSPEKTIF BARAT KUALITI HIDUP MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

30

30

37

10

PERANAN AGAMA DALAM KAUNSELING DAN PSIKOLOGI

41

11

PERANANN KAUNSELING DAN PSIKOLOGI DALAM MENINGKATKAN KEHIDUPAN BERKUALITI

44

11

RUMUSAN

50

1
1

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

PERBANDINGAN KAUNSELING DAN PSIKOLOGI DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT : KEHIDUPAN BERKUALITI PENDEKATAN ISLAM HADHARI

KONSEP DAN FALSAFAH ISLAM HADHARI

Islam Hadhari bukanlah satu ajaran baru, ianya adalah ajaran Islam yang

sebenar yang berpaksikan al-Quran dan as-Sunnah ( Islam Fundamental ). Hal ini

bukanlah satu perkara yang baru kerana agama Islam adalah satu agama yang

syumul; agama yang sesuai sepanjang zaman dan agama yang merentasi sempadan

tempat dan waktu. Malah penggunaan istilah 'Hadhari' telahpun digunakan oleh

ilmuan Islam sejak dari dulu lagi seperti Ibnu Khaldun dalam kitab agungnya 'Al-

Muqaddimah'

dan

pemikir

al-Jazair

iaitu

Malik

Bennabi

yang

cenderung

menggunakan istilah 'hadhara' yang dianggap hampir kepada maksud keseimbangan

kemajuan antara aspek material dengan akhlak dan spiritual. ( Siri Monografi Islam

Hadhari Terengganu Bistari , m/s 3 - Idris Jusoh )

Islam

penekanan

Hadhari

adalah

Islam

yang

kepada

pembangunan

ekonomi

syumul

dan

atau

komprehensif

tamadun

menyeluruh

dengan

-

yang

berupaya menjadi penggerak dan pendorong kepada peningkatan daya saing bangsa

Melayu

dan

umat

Islam

amnya.

Islam

Hadhari

akan

menjadikan

warisan

dan 2
dan
2

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

tamadun Islam yang memperlihatkan kejayaan cemerlang umat Islam masa lampau

sebagai pendorong kepada pembangunan dan kemajuan tamadun umat Islam masa

kini dalam semua bidang kehidupan.

Lantaran itu Islam Hadhari telahpun dijadikan satu kerangka Dasar Nasional

yang akan dijadikan sebagai asas di dalam perancangan pembangunan Malaysia

sebagai sebuah negara Islam Maju menjelang Tahun 2020. Dalam erti kata lain,

Wawasan 2020 yang telah dijadikan sebagai 'mainstream' negara selama ini haruslah

berpaksikan kepada ruh Islami atau dalam istilah yang lebih progresifnya ialah Islam

Hadhari . Inilah rahsia yang tersurat disebalik kesungguhan kepimpinan negara di

bawah

teraju

Hadhari.

YAB

Dato'

Seri

Abdullah

Ahmad

Badawi

memperkenalkan

Islam

DEFINISI ISLAM HADHARI

Apakah yang dimaksudkan dengan Islam Hadhari ? 'Islam Hadhari' adalah

gabungan dari dua kalimah Bahasa Arab, iaitu : 'Islam' dan 'Hadhari' (sifat). Asal

perkataan

'Hadhari'

ialah

'Hadharun'

-

'Hadharatun'

(Hidup

di

Bandar)

yang

membawa

maksud

membangun,

maju

ataupun

bertamadun

-

lawan

kepada

perkataan 'badawah' ( kepedalaman atau kemunduran). Bertolak daripada kata

dasar tersebut maka perkataan 'hadharah' ataupun sifatnya 'hadhari' bolehlah

ditakrifkan sebagai hasil tindakbalas antara manusia dengan alam dan kehidupan

sekitarnya melalui usaha yang dilakukan oleh manusia sendiri bagi memperbaiki

3
3

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

kedudukan kehidupannya di dunia secara fizikal dan spiritual mengikut keperluan

dan peredaran semasa ( waqie).

Pengertian hadharah (hadharatun) itu semakin luas skopnya apabila komuniti

manusia itu semakin jauh daripada corak hidup kepedalaman, serta apabila mereka

mula terbabit dengan gaya hidup masyarakat maju yang progresif dari semasa ke

semasa

mengikut

kesesuaian

zaman

dan

tempat.

Justeru,

hadharah

ataupun

tamadun

adalah

hasil-hasil

usaha

yang

dilakukan

oleh

manusia

untuk

mengeksploitasi unit-unit alam yang berada di sekitarnya. Tujuannya ialah untuk

merealisasikan segala keperluan dalam masyarakat manusia serta menyebarluas

faktor-faktor

kebaikan

dan

kebahagiaan

di

kalangan

manusia

sejagat.

Keatas

10 PRINSIP UTAMA ISLAM HADHARI

Bagi menjana pembangunan yang seimbang dan pengintegrasian antara kemajuan

duniawi dan juga persiapan ukhrawi dalam Pembangunan Islam Hadhari di Malaysia,

maka Y.A.B Perdana Menteri telah memberi penekanan kepada Kehidupan Berkualiti

sebagai salah satu daripada 10 Prinsip Utama Islam Hadhari :

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Ilahi.

2. Kerajaan adil dan beramanah.

3. Rakyat berjiwa merdeka.

4. Penguasaan ilmu pengetahuan.

4
4

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

5. Pembangunan ekonomi yang seimbang dan komprehensif.

6. Kehidupan berkualiti.

7. Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita.

8. Keutuhan budaya dan moral.

9. Pemeliharaan dan pemuliharaan alam semula jadi.

10. Kekuatan Pertahanan dan Perpaduan.

Penekanan ini telah dikupas sendiri oleh Y.A.B Dato' Seri Abdullah Ahmad

Badawi di perhimpunan berkenaan dengan menjelaskan bahawa:

"Islam Hadhari memberi penekanan kepada pembangunan - pembangunan

yang menjurus kepada pembinaan peradaban. Peradaban yang dicanai dengan

pegangan

Islam

dan

memberi

fokus

kepada

usaha

mempertingkatkan

mutu

kehidupan

(Kehidupan

Berkualiti).

Mempertingkatkan

mutu

kehidupan

melalui

penguasaan ilmu, pembangunan insan, pembangunan kesihatan serta pembangunan

fizikal. Mempertingkatkan mutu kehidupan dengan mengamalkan sistem ekonomi,

sistem perdagangan dan sistem kewangan yang dinamik"

Untuk

melaksanakan

pembangunan

bagi

membina

peradaban

Islam

di

Malaysia, kita perlukan kepada sebuah kerajaan yang kukuh dan stabil sebagaimana

yang diamanahkan oleh Allah kepada Kerajaan Barisan Nasional menerusi mandat

rakyat di dalam Pilihanraya Umum ke-11 yang lalu. Bertepatan dengan firman Allah

S.w.t : Bermaksud :

5
5

"Allah

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

menjanjikan

orang-orang

yang

beriman

dan

beramal

soleh

IXEX 1308 dari
IXEX
1308
dari

kalangan kamu (wahai umat Muhammad) bahawa Dia akan menjadikan mereka

khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana Dia

telah

menjadikan

orang-orang

yang

sebelum

mereka,

khalifah-khalifah

yang

berkuasa; dan Dia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka (agama

Islam) yang telah diredhai-Nya untuk mereka; dan Dia juga akan menggantikan bagi

mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan (dari ancaman musuh)".

(Surah an-Nur : Ayat 55 )

Pembangunan Islam Hadhari Satu Amanah Allah. Pendekatan Islam Hadhari

yang dirancang oleh kerajaan dari sudut menjana Kehidupan Berkualiti seperti yang

diutarakan oleh Y.A.B Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi merupakan salah satu

usaha untuk menguatkan dan mengembangkan agama Islam. Ianya sebahagian

daripada tugas khalifah seperti yang disebut oleh Allah dalam ayat di atas.

Di

samping

itu,

pembangunan

sepadu

dan

Islam

Hadhari

seimbang

bagi

akan

memberi

melahirkan

umat

penekanan

kepada

yang

berilmu

dan

beriman, bertamadun tinggi, berakhlak mulia, jujur lagi amanah, serta bersedia

menangani cabaran semasa dunia global.

Pendekatan Islam Hadhari Selaras Sunnah Rasul. Pendekatan Islam Hadhari

yang dirancang oleh kerajaan seperti yang dinyatakan di atas, dari sudut menjana

Kehidupan Berkualiti di kalangan rakyat adalah juga berasaskan kepada apa yang

6
6

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

telah dilakukan oleh Rasululah S.a.w ketika membangunkan Kota Madinah, iaitu

dengan membina Kehidupan Berkualiti dalam aspek memberi penekanan kepada

usaha membasmi al-jahlu ( Kejahilan ), Membasmi al-fakru (Kefakiran/kemiskinan )

dan membasmi al-maradhu (penyakit).

Perancangan Kerajaan di dalam membangunkan Islam Hadhari di kalangan

rakyat dalam segenap aspek yang dinyatakan di atas merupakan satu usaha amal

soleh. Ini kerana usaha yang sedemikian termasuk dalam kategori meringan dan

memudahkan kesulitan orang lain, yang mana Rasulullah S.a.w telah bersabda,

bermaksud :

"Barang

siapa

meringankan

sesama

orang

Islam

dari

kesulitan-kesulitan

dunia, Allah akan meringankannya dari kesulitan-kesulitan hari Khiamat. Barang

siapa

memudahkan

seseorang

yang

sedang

mengalami

kesulitan,

Allah

akan

memudahkan urusannya, baik di dunia maupun di akhirat "

(Hadith : Riwayat Muslim )

Bertepatan dengan hadith tersebut, dan dalam konteks memahami dan

menghayatinya dari perspektif Islam Hadhari, maka Y.A.B Dato' Seri Abdullah Ahmad

Badawi dalam ucapan dasarnya di Perhimpunan Agung UMNO pada 23 September

2004, juga menyarankan bahawa:

7
7

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

"Usaha yang konsisten hingga menghasilkan kejayaan yang berterusan perlu

dirancang… Peningkatan kualiti (itqan) dalam semua urusan dan kegiatan kehidupan

merangkumi bidang pendidikan, penguasaan sains dan teknologi serta aktiviti-aktiviti

ekonomi,

hendaklah

dijadikan

budaya.

Ijtihad

membina

ummah

dalam

zaman

moden ini perlu diberikan perhatian dan diberikan pengiktirafan"

DEFINISI KAUNSELING

Kaunseling merupakan suatu konsep yang telah di ketahui umum khususnya

di kalangan masyarakat maju. Semakin majunya kehidupan ahli dalam sesebuah

masyarakat, semakin meningkat pula masalah-masalah yang harus di tempuhi oleh

ahli-ahlinya.

Kebanyakan individu apabila diminta untuk mentakrifkan tentang kaunseling

akan menyatakan bahawa kaunseling adalah satu proses pertemuan di antara

seorang

kaunselor

dengan

individu

yang ingin

diberikan bantuan. Dengan

lain

perkataan,

kaunselor

ialah

individu

yang

khusus

bertugas

secara

terarah

atau

sukarela untuk memberikan pertolongan kepada orang lain untuk menyelesaikan

sesuatu masalah yang dihadapi oleh klien (orang yang datang berjumpa denga

kaunselor). Definasi yang di berikan ini terlalu umum.

Untuk pemahaman dengan lebih jelas lagi tentang definisi kunseling, dipetik

tiga definisi yang telah dibuat oleh tiga tokoh iaitu Blocher (1974); Corey (1977) dan

James (1982). Blocher (1974) mendefinasikan kaunseling sebagai suatu proses untuk

8
8

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

menolong individu supaya ia menjadi lebih sedar tentang dirinya dan bagaimana ia

dapat

bertindak

balas

dalam

alam

persekitarannya.

Corey

(1977)

sepertimana

dengan Blocher menekankan tentang proses di mana seorang klien diberi peluang

untuk menerokai aspek diri

dan kehidupannya yang menimbulakn masalah pada

dirinya. Akhir sekali James (1982) pula mendefinasikan kaunseling sebagai suatu

proses pembelajaran yang lebih menekankan kepada proses membantu individu

untuk mencapai kehendaknya, membimbing dan menilai potensi yang ada pada diri

individu.

Ketiga-tiga definasi yang di pilih ini memberikan penekanan kepada proses

untuk

menolong,

menyedarkan

individu

tentang

dirinya

dan

suatu

proses

pembelajaran individu untuk mencapai tingkat kesejahteraan dalam kehidupan yang

dilalui.

Konsep atau definasi kaunseling mengikut perspektif Islam didapati lebih luas

dan lebih komprehensif. Aziz Salleh (1996) misalnya menyatakan bahawa kaunseling

merupakan suatu khidmat perhubungan di antara seorang klien

yang mempunyai

masalah psikologikal dengan seorang kaunselor terlatih untuk membantu klien bagi

mengatasi

masalah

yang

dihadapi.

Kaunseling

Islam

mempunyai

liputan

skop

masalah yang lebih besar iaitu yang berkaitan dengan keimanan seseorang seperti

aspek ketuhanan, alam akhirat, dosa, pahala, neraka, hari kiamat dan sebagainya.

Mengikut ajaran Islam, kaedah kaunseling ini adalah suatu amalan asas yang

9
9

perlu

dipergunakan

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

dalam

perhubungan

sesama

manusia.

Amalan

IXEX 1308 nasihat-
IXEX
1308
nasihat-

manasihati

dan

menjauhi

tindakan

yang

bertentangan

merupakan asas dalam didikan Islam.

dengan

ajaran

Islam

Walau apapun definasinya, pertemuan antara kaunselor dan klien dalam

beberapa sesi kaunseling talah dapat mencapai alternatif terbaik untuk individu

mengatasi

masalah

yang

dihadapi

agar

dirinya

berkesan di alam persekitarannya.

dapat

berfungsi

dengan

lebih

PERBANDINGAN DI ANTARA PENDEKATAN KAUNSELING MENURUT PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM

PENDEKATAN KAUNSELING MENURUT PERSPEKTIF BARAT

Sejak kemunculan bidang ilmu kaunseling, terdapat kira-kira 200 pendekatan

yang

boleh

digunakan

untuk

memberi

kaunseling

pada

individu

yang

memerlukannya. Kaunselor yang luas pengalamannya akan memilih teori-teori yang

dapat disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien agar bidang

masalah

yang

dihadapi

oleh

klien

dapat

diatasi

dengan

berkesan.

Daripada

banyaknya bidang pendekatan itu, dapat dikumpulkan ke dalam empat kategori

pendekatan iaitu:

1. Pendekatan psikoanalitik

2. Pendekatan kognitif

10
10

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

3. Pendekatan afektif

4. Pendekatan tingkah laku

Pendekatan Psikoanalitik

IXEX 1308
IXEX
1308

Diperkenalkan oleh Sigmund Freud yang berlatar belakangkan kehidupan

Yahudi.

Beliau

telah

memperkenalkan

konsep

assosiasi-bebas

(free-assosiation)

selepas berjaya dalam amalan hipnotisa (hypnosis). Freud menggunakan kaedah

assosiasi

untuk

menerokai

minda

tidak

sedar

manusia.

Dalam

pendekatan

psikoanalitiknya, Freud memberikan penegasan dan percaya bahawa personaliti

individu dapat diketahui melalui kajian minda tidak sedar yang dipunyai.

Pada pandangan Freud, manusia secara fitrahnya bersifat dinamik iaitu

terdapat perpindahan atau transformasi dan pertukaran tenaga dalam pembentukan

personaliti manusia. Pendapat-pendapat yang diutarakan oleh Freud terbukti secara

saintifik kini.

Kaunselor profesional yang mengamalkan pendekatan psikoanalitik akan

menggalakkan klien mereka memerihalkan dan bercakap apa sahaja yang datang

dalam ingatan, terutama sekali peristiwa-peristiwa yang dilalui semasa berada di

tahap

kanak-kanak.

Melalui

pendekatan

ini

kaunselor

cuma

membentuk

persekitaran atau atmosfera di mana klien akan merasai bebas untuk melahirkan isi

hatinya.

11
11

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308
 

Pendekatan inu mempunyai

pelbagai

komplikasi

dan

kompleksiti.

Arlow

(1984)

menyatakan

bahawa

pendekatan

psikoanalitik

berjaya

digunakan

untuk

mengatasi mereka yang mempunyai pelbagai kecelaruan termasuklah gangguan

histeria,

narcissism,

reaksi

obsessif-kompulsif,

kecelaruan

peribadi,

ketakutan,

phobia dan kecelaruan seksual.

Pendekatan Kognitif

Ahli

kaunseling

menggunakan

pendekatan

kognitif

dengan

memberikan

tumpuan kepada pemikiran manusia (thinking). Ahli teori kognitif percaya bahawa

pemikiran

mempengaruhi

perasaan

dan

tingkahlaku

manusia.

Jika

individu

mengubah

cara

berfikir,

perasaan

dan

tingkah

lakunya

juga

akan

mengalami

perubahan melalui modifikasi tingkah laku. Salah satu pendekatan kognitif yang

popular telah dikembangkan oleh Albert Ellis (1962) yang dikenali sebagai terapi

emotif-rasional

atau

RET

(Rational-Emotive

Therapy).

Albert

membesar

dalam

keluarga Yahudi di Pittsburg, Amerika Syarikat. Di usia remajanya, beliau menjadi

atheist disebabkan perceraian kedua ibu bapanya.

Terapi emotif-rasional mengandaikan bahawa manusia secara lahiriah adalah

rasional dan tidak rasional, logikal dan gila (crazy). Ellis juga percaya bahawa sifat

duaan (duality) secara semulajadi ini diwarisi dan akan terus dipunyai andainya tiada

apa-apa pembelajaran berlaku yang akan mengubah cara pemikiran baru pada

individu. Ellis telah menggariskan sebelas kepercayaan tidak rasional yang seringkali

12
12

dipunyai

oleh

manusia

gangguan emosi.

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

yang

menyusahkan

dan

boleh

menimbulkan

IXEX 1308 pelbagai
IXEX
1308
pelbagai

terus

Kaunselor dalam pendekatan RET ini mengambil peranan

(direct).

Kaunselor

berfungsi

untuk

menunjuk

arah,

yang aktif dan

mengajar

dan

membetulkan kognisi klien. Ellis telah mengenal pasti beberapa ciri peribadi yang

perlu dipunyai oleh kaunselor yang akan menggunakan RET. Mereka haruslah cerdik,

berpengetahuan

luas,

empathetik,

tekal,

berfikiran

saintifik,

berminat

untuk

menolong orang dan merupakan pengguna teknik RET.

Terapi emotif-rasional didapati mudah dilaksanakan dan berkesan. Kaedah ini

berkesan untuk digunakan ke atas klien remaja. RET berkesan untuk mengatasi

masalah kecelaruan affektif, kecelaruan ketakutan dan penyesuaian. Di samping RET,

analisis transaksional (transactional analysis) merupakan juga suatu kaedah dalam

pendekatan kognitif.

Pendekatan Afektif

Antara kaedah kaunseling dalam pendekatan affektif yang popular ialah

kaunseling pemusatan-insan (person-centered counseling) diikuti dengan kaunseling

‘existential’ dan terapi gestalt.

Pendekatan kaunseling pemusatan-insan diperkenalkan oleh Carl Rogers yang

13
13

dibesarkan

di

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

Illinois,

Amerika

Syarikat

dalam

keluarga

Kristian.

Ahli

IXEX 1308 dalam
IXEX
1308
dalam

pendekatan ini mempercayai bahawa manusia adalah untuk yang baik. Manusia

mempunyai ciri-ciri peribadi positif, konstruktif, sentiasa bertindak maju ke hadapan,

realistik dan boleh dipercayai. Setiap insan sedar dan mempunyai daya gerakan

untuk mencapai ‘penghakikian kendiri’ (self-actualization). Pada pendapat Rogers,

penghakikian

kendiri

merupakan

arah

motivasi

yang

mengarahkan

tingkahlaku

manusia yang mempengaruhi dirinya sebagai manusia keseluruhannya. Setiap insan

mempunyai

kecenderungan

asas

untuk

berusaha

mencapai

penghakikian

diri

sebenar. Ahli teori pemusatan-insan percaya setiap insan berupaya untuk mencari

makna peribadi diri dan tujuan kehidupan di muka bumi ini.

Peranan kaunselor dalam pendekatan ini dikatakan bersifat holistik atau

keseluruhan. Kaunselor akan menentukan dan membentuk suasana di mana klien

merasai

bebas

untuk

menerokai

keseluruh

aspek

dirinya.

Kaunseling

dalam

pendekatan ini memberikan

tumpuan kepada hubungan kaunselor dan klien.

Kaunselor sentiasa berhati-hati dan sedar dengan bahasa, perkataan dan gerakbalas

klien.

 

Pendekatan pemusatan-insan ini berjaya untuk mengatasi pelbagai masalah

upaya

umpamanya

masalah

kepimpinan.

Penyesuaian

psikologikal,

masalah

pembelajaran, frustrasi dan berjaya menolong mengurangi sifat-sifat defensif.

Pendekatan Tingkah Laku

14
14

Ahli

teori

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

dengan

menggunakan

pendekatan

tingkah

laku

IXEX 1308 memberikan
IXEX
1308
memberikan

tumpuan kepada pelbagai bentuk tingkah laku klien. Ahli-ahli dalam pendekatan ini

percaya manusia mempunyai masalah disebabkan ketidakupayaan untuk mengubah

tingkah laku sesuai dengan kehendak persekitaran. Kaunselor yang menggunakan

kaedah tingkah laku berusaha untuk menolong kliennya sama ada menpelajari

sesuatu yang baru, bertingkah laku secara diterima atau cuba untuk memodifikasi

atau menghapuskan tingkah laku yang keterlaluan.

Pendekatan tingkah laku selalu digunakan ke atas individu yang mempunyai

masalah

yang

spesifik

seperti

kecelaruan

makan,

penyalahgunaan

dadah,

ketidakfungsian

seksual

dan

beberapa

kecelaruan

lain

termasuklah

masalah

ketakutan, tekanan, assertif, keibubapaan dan interaksi sosial.

B.F Skinner merupakan tokoh terkemuka yang menggunakan pendekatan

tingkah laku. Beliau dilahirkan di Pensylvania, Amerika Syarikat. Kebanyakan teori

yang dibentuk oleh Skinner berpunca daripada kajian ke atas binatang. Skinner

percaya pembelajaran merupakan penentuan paling asas berhubung dengan tingkah

laku manusia.

Ahli kaunseling dengan pendekatan tingkah laku percaya bahawa semua

tingkah laku yang diperhatikan oleh individu sama ada yang sesuai atau tidak adalah

dipelajari. Peranan kaunselor dalam pendekatan tingkah laku adalah aktif sepanjang

sesi kaunseling. Klien akan belajar, kadang kala tidak belajar atau belajar semula

15
15

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

tatacara yang khusus untuk tingkah laku.

IXEX 1308
IXEX
1308

PENDEKATAN KAUNSELING MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Kaunseling didefinisikan sebagai satu interaksi antara dua individu iaitu

kaunselor dan klien, dalam keadaan profesional dan bertujuan untuk menolong

kepada perubahan tingkah laku klien.

Di dalam Islam, kaunseling mempunyai pengertian dan kedudukan yang

tersendiri. Ini selaras dengan tuntutan Islam itu sendiri yang berpandukan al-Quran

dan as-Sunnah. Kebanyakan sentuhan kaunseling barat lebih bertumpu kepada

perubahan tingkah laku klien kearah lebih rasional dan mengikut garis normal hidup

sebagai manusia. Inilah beza utama bagaimana kaunseling berpendekatan Islam

dilihat lebih memberi kesan yang menyeluruh bagi hidup seseorang muslim. Namun

tidak

dinafikan,

teknik

dan

gaya

pendekatan

kaunseling

barat

boleh

juga

diaplikasikan semasa sesi kaunseling berlangsung.

Berkesannya kaunseling berpendekatan islam ini adalah kerana matlamat

akhir yang berbeza dengan pendekatan-pendekatan lain. Matlamat akhir bagi sesi

kaunseling ini adalah mengkehendaki klien memahami hubungan dengan Allah swt,

hubungan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah, tujuan hidup dunia dan matlamat

akhir hidup ini.

16
16

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

Kaunseling berpendekatan Islam ini menekankan 4 perkara penting iaitu

pembangunan roh, akal, hati dan pengimbangan nafsu. Keempat-empat perkara

tersebut merupakan tumpuan utama dalam kaunseling pendekatan islam dimana

tujuan

akhir

Penciptanya.

kaunseling

ini

adalah

1. Pembangunan Roh

2. Pembangunan Akal

3. Pembangunan Hati

4. Pengimbangan Nafsu

Pembangunan Roh

membawa

manusia

mengenal

diri

dan

Pembangunan roh merupakan aspek paling penting dalam kaunseling Islam.

Bilamana roh itu sudah mula mengenali Allah, mencintai Allah, mula takut pada

Allah, yakin pada Allah dan akur pada segala suruhan dan larangan Allah, maka

manusia mula mengetahui apa tujuan hidupnya.

Pembangunan Akal

Membangunkan akal atau dalam kata lain, pencerahan akal (celik akal) dapat

membimbing manusia kepada kemuliaan dan ketinggian darjat sebagai hamba disisi

Allah swt. Akal fikiran adalah amanah dan tanggungjawab daripada ALLAH yang tidak

17
17

dilibatkan

kepada

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

makhluk lain

dimuka

bumi.

Akal

fikiran

dapat

IXEX 1308 membezakan
IXEX
1308
membezakan

kebenaran dan kebatilan , juga antara petunjuk (hidayah) dan kesesatan.

Pembangunan Hati

Pembangunan hati bukan sahaja sekadar menumpukan zikir pembaikan hati

dan sebagainya, tetapi yang lebih utama adalah membuang dahulu segala kekotoran

yang lahir dari dosa dan maksiat yang dilakukan. Hati manusia ibarat bebola kaca

yang jernih dan bersinar. Andai ia dikilau dengan cahaya yang benar-benar terang,

maka pancarannya akan menjadi semakin menyerlah dan menarik orang lain untuk

melihatnya. Hati yang elok berupaya memberi ilham kepada manusia tentang

hakikat dirinya dan juga Penciptanya iaitu Allah swt.

Pengimbangan Nafsu

Mengapa tidak dikatakan penghapusan atau perlupusan nafsu? Ini kerana

manusia juga memerlukan nafsu dalam kehidupannya. Nafsu yang diimbang dengan

hati yang jernih, ruh yang dibangunkan dan akal yang terpimpin akan mampu

membawa manusia kearah kesejahteraan lahiriah dan batinniah. Contohnya, makan

adalah satu aktiviti dalam kehidupan. Andai nafsu jahat yang menguasai nafsu

makan, maka kita akan makan secara berlebihan sehingga lahiriah menjadi malas,

dan

impak

yang

lebih

buruk

akan

rosaknya hati dan jiwa.

menimpa

batinniah

sehingga

menyebabkan 18
menyebabkan
18
IXEX 1308
IXEX
1308

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

DEFINISI PSIKOLOGI

Pada dasarnya, masyarakat umum sudah maklum dengan bidang psikologi

yang sudah sekian lama sinonim sebagai satu bidang yang berkaitan secara langsung

dengan kesejahteraan individu dan masyarakat atau secara khususnya kesejahteraan

dan kesihatan mental walaupun pada kebanyakan masa ia sering ditafsirkan atau

dikaitkan dengan ketidak sejahteraan atau kecelaruan individu khususnya kecelaruan

atau gangguan mental, penyekit jiwa, penyalahgunaan dadah dan ketagihan alkohol,

kecelaruan seksual, tekanan dan sebagainya. Udah sekian lama masyarakat lebih

melihat psikologi sebagai satu perkhidmatan khusus untuk individu yang tidak waras

mindanya atau yang sakit metalnya. Kini, sudah sampai waktunya untuk setiap

golongan manyarakat memahami bahawa perkhidmatan psikologi merupakan satu

bidang keilmuan dan juga profesion yang amat luas skopnya, bukan hanya terhad

memberi khidmatnya kepada individu yang tidak waras atau tidak normal, tetapi

juga kepada individu yang sihat, waras dan sempurna, tetapi bermasalah dan

tenggelam

punca

dengan

masalah

mereka

serta

tidak

mempunyai

kaedah

penyelesaian yang bersesuaian bagi mengatasi masalah mereka.

Istilah psikologi berasal dari perkataan ‘psyche’ dan diambil dari istilah Greek

purba yang bermaksud jiwa tau yang berkaitan dengan kejiwaan. Psikologi adalah

sains terhadap tingkahlaku dan terhadap proses-proses mental manusia (Charles,

1993). Dalam erti kata lain, ia ditakrifkan sebagai satu bidang ilmu yang mengkaji

proses mental dan tingkahlaku manusia berdasarkan kepada kaedah-kaedah yang

bersifat

saintifik.

Ahli

psikologi

bergantung

kepada

kaedah

pemerhatian

dan 19
dan
19

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

penilaian, ujian dan pengukuran, melakukan kajian makmal secara sistematik dan

sebagainya dalam menerangkan, menjangkakan dan mengawal proses mental dan

perubahan tingkahlaku yang berlaku dalam diri manusia. Bidang psikologi berusaha

menerangkan

mengapa

seseorang

individu

bertindak

atau

melakukan

sesuatu

perbuatan dengan mengkaji dan emncari jawapan serta motif di sebalik tingkahlaku

yang mereka lakukan. Mereka juga cuba mengkaji mengapa sesetengah individu

bertindak normal manakala yang lain pula bertindak secara tidak normal, di luar

kawalan akal yang waras dan secara agresif. Seterusnya, dengan jawapan yang ada,

ahli psikologi akan merangka program dan strategi dalam usaha mengawal individu

agar sentiasa bertingkahlaku dalam lingkungan norma-norma murni yang telah

ditetapkan dalam masyarakat.

PERBANDINGAN DI ANTARA PENDEKATAN PSIKOLOGI MENURUT PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM

PENDEKATAN PSIKOLOGI MENURUT PERSPEKTIF BARAT

Psikologi didefinisikan sebagai kajian saintifik tentang tingkahlaku dan proses

mental organisme. Tiga idea penting dalam definisi ini ialah; 'saintifik', 'tingkahlaku'

dan 'proses mental'.

Saintifik

bermakna

kajian

yang

dilakukan

dan

data

yang

dikumpulkan

mengikuti

prosedur

yang

sistematik.

Iaitu,

dengan

mengikuti

langkah-langkah

berikut:

20
20

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

1. Nyatakan masalah & tentukan hipotesis yang hendak dikaji

2. Reka bentuk kajian & tentukan teknik pengumpulan data

3. Pengumpulan data & melakukan analysis data

4. Melaporkan penemuan untuk memastikan sejauh manakan hipotiesis dapat

dibuktikan.

Walau pun kaedah saintifik diikuti, ahli-ahli psikologi perlu membuat pelbagai

inferen atau tafsiran berdasarkan dapatan yang diperolehi. Ini adalah kerana subjek

yang dikaji adalah haiwan dan manusia dan tidak seperti sesuatu sel (sperti dalam

kajian

biologi)

atau

bahan

kimia

(seperti

dalam

kajian

kimia)

yang

secara

perbandingan lebih stabil. Manakala mengkaji tingkahlaku haiwan atau manusia

memenanglah sukar dan memerlukan kerap membuat inferen atau tafsiran.

Seperti

bidang-bidang

sains

lain,

psikologi

berasal

sebahagian

daripada

falsafah. Psikologi yang dikaji secara saintifik bermula pada akhir abad ke 19 dan

umur bidang ini adalah lebih kurang 100 tahun; agak muda jika dibanding dengan

disiplin-disiplin lain. Tumpuan disiplin psikologi pada awalnya ialah mengkaji dan

memahami bagaimana manusia atau organisme mengetahui atau belajar. Kemudian,

psikologi terbahagi-bahagi kepada sub-disiplin lain seperti psikologi perkembangan,

psikologi sosial, psikologi organisasi, psikologi kaunseling dan lain-lain.

Ahli-ahli falsafah telah lama cuba menerangkan apa itu pengetahuan/ilmu,

bagaimana manusia menguasai pengetahuan/ilmu atau mengetahui sesuatu dan

21
21

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

bagaimana manusia menggunakan pengetahuan itu.

IXEX 1308
IXEX
1308

Mungkin teori yang tertua berkenaan pengetahuan ialah Teori Salinan (Copy

Theory) yang dicadangkan oleh ahli falsafah Yunani Alcmaeon, Empedocles dan

Democritus pada abad ke4 & ke5 sebelum masihi. Menurut teoro ini kita melihat

sesuatu objek and salinan objek itu terbentuk dalam minda kita. Oleh itu kita

mengetahui objek itu melalui salinan yang berada dalam minda kita.

Ahli-ahli falsafah yang datang kemudian menolak teori salinan. Menurut

mereka perwakilan (salinan) mungkin tidak merupakan objek asal dan sekiranya kita

hanya mengetahui salinan, adalah sukar untuk menentukan bahawa salinan itu

adalah tepat. Ahli-ahli falsafah realisme (realism) seperti Thomas Reid menolak

konsep salinan dan mencadangkan bahawa kita mengetahui tentang sesuatu objek

secara langsung tanpa melalui perwakilan atau salinan. Masalah dengan penerangan

ini

ialah;

jika

kita

mengetahui

sesuatu

secara

langsung,

mengapa

kita

selalu

membuat kesilapan. Contohnya, sesuatu bintik pada lantai kita sangkakan adalah

seekor serangga yang sebenarnya adalah titik cat yang tertinggal.

Kemudian terdapat ahli-ahli falsafah idealisme (idealisme) yang menolak

sama sekali objek. Bagi mereka apa yang terdapat dalam minda kita ialah idea;

semua pengetahuan kita terdiri daripada idea dan bukan perkara atau benda.

Pengasas psikologi moden bermula di Eropah dengan Wilhelm Wundt yang

22
22

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

pertama menubuhkan makmal psikologi. Tumpuan psikologi awal ialah mengkaji

aspek-aspek sensasi (sensation), persepsi (perception) dan tumpuan. (attention).

Hermann Ebbinghaus, seorang Jerman, merupakan ahli psikologi yang pertama

mengkaji pembelajaran secara saintifik. Pada tahun 1879, dia menggunakan dirinya

sendiri sebagai subjek dalam eksperimen yang mengkaji pembelajaran dan ingatan.

Beliaulah yang memperkenalkan ujian 'kaitan bebas' (free association) yang

menguji kaitan antara perkataan yang diberikan oleh penyelidik dan perkataan yang

perkataan yang berikan oleh subjek.

Ebbinghaus juga terkenal dengan eksperimen yang menunjukkan fenomena

ingatan dikalangan manusia. Dalam tahun 1885, dia menjalankan satu eskperimen

yang menunjukkan bahawa kadar lupaan lebih ketara pada permulaan (55% selepas

1 jam) dan berkurangan seterusnya (14% selepas 31 hari).

Tingkahlaku ialah apa jua aktiviti yang dapat diperhatikan, direkod dan

diukur. Tingkahlaku juga dapat diperhatikan apabila individu menyebut atau menulis

sesuatu. Misal kata, catatan seorang tentang ketakutannya atau sikapnya merupakan

tingkahlaku.

Proses

Mental

merangkumi

segala

proses-proses

yang

terlibat

dengan

pemikiran, ingatan, pembelajaran, sikap, emosi dan sebagainya. Inilah menjadi

tumpuan ahli-ahli psikologi tetapi masalahnya ialah proses-proses ini tidak boleh

23
23

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

dilihat dan sukar merekod dan mengukur dengan tepat. Oleh pada pada tahun 60an,

ahli-ahli enggan menerima kajian mengenai proses-proses ini kerana ia tidak boleh

dijalankan secara saintifik. Bagaimana pun paradigma telah berubah dan dengan

kaedah-kaedah

baru,

kajian

mengenai

proses-proses

mental

diterima

sebagai

psikologi.

PENDEKATAN PSIKOLOGI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Hakikat psikologi Islam dapat dirumuskan sebagai "satu cabang ilmu islam

yang berhubungan dengan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia, agar secara

sedar ia dapat membentuk kualiti diri yang lebih sempurna dan mendapatkan

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.”

Psikologi Islam sudah sepatutnya menjadi wacana sains yang objektif. Bahkan

boleh dikatakan telah mencapai tahap ilmiah. Anggapan bahwa Psikologi Islam tidak

mencapai tahap ilmiah adalah tidak benar, sebab Psikologi Islam telah melampaui

batas-batas

ilmiah.

Objektif

suatu

ilmu

hanyalah

persoalan

kesepakatan,

yang

kreterianya bukan hanya kuantitatif melainkan juga kualitatif.

 

Psikologi

barat

telah

mendapatkan

"ijmak"

dari

kalangan

ilmuan

barat.

Demikian juga Psikologi Islam telah mendapatkan "ijmak" dari kalangan ilmuan islam

pula. Jika orang lain berani menonjolkan pemikiran psikologi melalui tanggapan

mereka sendiri serta mendakwa keabsahannya, mengapa kita ilmuan islam tidak

24
24

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

berani melakukan hal yang sama, iaitu menonjolkan pemikiran Psikologi Islam

berdasarkan Islam?

Hall dan Lindzey menyatakan bahwa tokoh besar seperti Freud, Jung dan

McDougall tidak hanya berijazah dalam ilmu perubatan, tetapi juga ahli psikoterapi.

Hal ini menunjukkan pengembangan psikologi yang dibawa oleh mereka adalah

bersumber dari profesion dan lingkungan ilmu perubatan dan bukan berasal dari

penelitian akademik.

Para pemerhati, penganalisa dan peneliti disiplin psikologi akhir-kahir ini

telah membuka jendela untuk ‘mengintip’ wacana yang berkembang di dalam

khazanah Islam. Mereka sedar bahwa Psikologi Barat baru berusia dua abad. Padahal

kajian dan pengamalan kejiwaan dalam Islam telah lama berkembang. Mereka

mengetahui kedalaman ilmu islam lalu mereka meneroka dan cuba menonjolkannya.

Hall dan Lindzey telah menulis satu bab khusus untuk ‘Psikologi Timur’.

Menurutnya salah satu sumber yang kaya dari psikologi yang dirumuskan dengan

baik adalah dari agama-agama timur. Dalam dunia Islam, para sufi (pengamal ajaran

tasawwuf) telah bertindak sebagai para psikologis rohani. Inilah pengakuan jujur

mereka.

Tasauf merupakan dimensi rohani (batiniah) dalam Islam yang membicarakan

struktur jiwa, dinamika proses dan perkembangannya, penyakit jiwa dan terapinya,

25
25

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

proses penempaan diri di dunia spiritual (suluk), proses penyucian jiwa (tazkiyah al-

nafs) dan cara-cara menjaga kesihatan mental. Aspek-aspek ini dalam sains modern

masuk ke dalam wilayah psikologi. Demikaiankah sedikit kupasan terhadap psikologi

atau

kaunseling

islam

yang

mula

cintakan Islam dan ilmu islam.

mendapat

tempat

di

jiwa

orang-orang

yang

Definisi psikologi islam di atas mengandung tiga unsur utama:

1. Kajian ilmu-ilmu Islam

2. Perilaku jiwa manusia

3. Nilai estetika

Kajian ilmu-ilmu Islam

Psikologi Islam merupakan salah satu dari kajian ilmu-ilmu keislaman. Ia

memiliki kedudukan yang sama dengan disiplin ilmu keislaman yang lain, seperti

Ekonomi Islam, Sosiologi Islam, Politik Islam, Kebudayaan Islam, dan sebagaianya.

“Islam” di sini bermaksud corak, cara pandang, pola pemikiran, paradigma dan

aliran. Maksudnya psikologi yang dibangunkan dengan gaya berfikir sebagaimana

yang berlaku pada tradisi keilmuan dalam Islam sehingga dapat membentuk aliran

tersendiri yang unik dan berbeza dengan psikologi barat.

Tentunya

hal

itu

tidak

terlepas

dari

kerangka

ontologi

(hakikat

jiwa), 26
jiwa),
26

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

epistimologi (bagaimana cara mempelajari jiwa) dan aksiologi (tujuan mempelajari

jiwa) dalam Islam. Melalui kerangka ini maka akan tercipta beberapa bahagian

psikologi dalam Islam, seperti Psikopatologi Islam, Psikoterapi Islam, Psikologi Din

Islam, Psikologi Perkembangan Islam dan Psikologi Sosial Islam.

Perilaku jiwa manusia

Psikologi Islam membicarakan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia.

Aspek-aspek kejiwaan dalam Islam seperti al-ruh, al-nafs, al-kalb, al-`aql, al-dhamir,

al-lubb, al-fu’ad, al-sirr, dan al-fithrah. Setiap aspek tersebut memiliki eksistensi,

dinamisme, proses, fungsi, dan perilaku yang perlu dikaji melalui al-Qur’an, al-

Sunnah, serta dari khazanah pemikiran Islam.

Psikologi

Islam

tidak

hanya

menekankan

perilaku

kejiwaan

tetapi

membicarakan secara mendalam erti jiwa itu sendiri. Sebagai satu fakulti insan, jiwa

manusia bersifat punya potensi dan perlakuan yang sangat tergantung pada usaha.

Ini

menunjukkan

psikologi

Islam

mengakui

adanya

kesedaran

dan

kebebasan

manusia untuk berfikir, berkehendak, dan bersikap secara sedar. Walaupun begitu

kebebasan tersebut tetap dalam batas-batas sunnah-sunnah Allah Swt.

Nilai estetika

Psikologi Islam sarat dengan nilai etika kerana Psikologi Islam memiliki tujuan

27
27

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

yang hakiki dan merangsang kesedaran diri agar mampu membentuk kualiti diri yang

lebih sempurna untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Manusia dilahirkan dalam

situasi tidak mengetahui apa-apa lalu ia tumbuh dan berkembang untuk mencapai

kualiti hidup.

Psikologi Islam merupakan salah satu disiplin yang membantu seseorang

untuk memahami ekspresi diri, aktualisasi diri, realisasi diri, konsep diri, citra diri,

harga diri, kesedaran diri, menguasai diri baik untuk diri sendiri dan orang lain. Jika

dalam pemahaman diri tersebut ditemukan adanya penyimpangan perilaku maka

Psikologi Islam berusaha menawarkan berbagai konsep yang bersumberkan ilahiyah.

Ini

mengecapi

bertujuan

nikmat

untuk

mengarahkan

kebahagiaan

hidup

kualiti

hidup

di

sepanjang

yang

lebih

zaman.

ini

baik

serta

bermakna

mempelajari psikologi Islam dapat memberi kebahagiaan diri sendiri dan orang lain.

Bukan menambah masalah baru seperti hidup dalam keterasiangan, kegersangan,

dan kegelisahan.

DEFINISI KEHIDUPAN BERKUALITI

Kualiti bermaksud darjah kecemerlangan biasanya yang tinggi dan bermutu,

manakala perkataan hidup bermaksud terus bernyawa, bernafas atau tinggal di

kediaman. Ringkasnya kualiti hidup bermaksud keadaan hidup dan persekitaran

tempat tinggal yang tinggi mutunya dan cemerlang melebihi tahap minima atau

biasa.

28
28

Kualiti

hidup

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

bermakna

kehidupan

yang

baik

dan

dipercayai

IXEX 1308 bahawa
IXEX
1308
bahawa

kehidupan yang baik ini bersamaan menjalani kehidupan dengan kualiti yang tinggi.

Istilah

perubatan

menggunakan

konsep

kualiti

hidup

yang

sempit

iaitu

menggambarkannya

sebagai

salah

satu

faktor

seiring

dengan

penambahbaikan

produk-produk

perubatan.

Kualiti

hidup

seharusnya

berkait

dengan

ketinggian

peringkat kehidupan manusia yang biasa ( Ventegodt, 2003:1031 ).

Selain itu, kualiti hidup juga ditakrifkan sebagai kecemerlangan kehidupan

manusia

yang

membawa

kepada

kesejahteraan

masyarakat.

Kualiti

hidup

masyarakat boleh ditingkatkan dari semasa ke semasa selaras dengan pembangunan

manusia di dalam sesbuah negara ( Azemi Che Hamid, 2006:333 ).

Kualiti hidup menurut Laily et al. ( 2002:44-45 ) pula, berkait rapat dengan

persepsi individu terhadap kehidupan mereka sama ada memuaskan atau tidak.

Persepsi ini berasaskan penilaian yang dibuat terhadap

kepuasan yang

dirasai

daripada keinginan yang dicapai atau tidak. Menurut Persatuan Bangsa-bangsa

Bersatu, kualiti hidup merujuk kepada aspek kesejahteraan hidup yang dialami,

kepuasan terhadap keperluan dan kehendak, kesejahteraan fizikal, penggunaan

material dan bukan material serta kebebasan manusia.

Konsep kualiti hidup melibatkan perubahan dalam masyarakat dan sistem

sosial daripada keadaan yang dianggap tidak memuaskan kepada keadaan yang lebih

baik. Demikian itu, kualiti hidup merangkumi semua aspek termasuk pembangunan

29
29

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

ekonomi, sosial, psikologi, kebudayaan, politik dan alam sekitar. Di Malaysia, kualiti

hidup ditakrifkan sebagai merangkumi kemajuan diri, gaya hidup yang sihat, akses

dan kebebasan untuk mendapatkan pengetahuan dan menikmati taraf hidupyang

melebihi keperluan asas dan psikologi individu untuk mencapai tahap kesejahteraan

sosial yang seiring dengan hasrat.

Kualiti hidup juga dilihat sebagai merangkumi seluruh ruang lingkup bidang

kehidupan manusia itu sendiri. Ini adalah kerana setiap disiplin kehidupan itu

menyumbang kepada perasaan, kepuasan dan makna kebahagiaan dan keselesaan

hidup yang sentiasa dicari dan diusahakan oleh manusia.

PERBANDINGAN DI ANTARA KEHIDUPAN BERKUALITI MENURUT PERSPEKTIF BARAT DAN ISLAM

KUALITI HIDUP MENURUT PERSPEKTIF BARAT

Terdapat

beberapa

teori

yang

membincangkan

mengenai

kualiti

hidup

menurut perspektif barat. Antara teori yang membincangkan tentang kualiti hidup

menurut perspektif barat adalah teori Maslow, teori realiti dan teori Integratif.

Tokoh

yang

memperkenalkan

teori

Keperluan

iaitu

Abraham

Maslow

(Maslow’s hierarchy of needs) dalam Towards a Psychology of Being (1962) telah

membangunkan

satu

teori

mengenai

kualiti

hidup.

Teori

ini

masih

dianggap

konsisten tentang kualiti hidup setelah hampir selepas 40 tahun. Teori Maslow

30
30

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

adalah bertujuan untuk pembangunan ke arah kegembiraan atas konsep keperluan

serta kehendak manusia. Dalam teori Maslow, menerangkan bahawa “kewujudan

psikologi sempurna kendiri” berdasarkan pembangunan personal individu. Beliau

meletakkan lapan peringkat keperluan manusia bagi kriteria kehidupan yang baik

untuk menilai kualiti hidup. Maslow membina teorinya dalam bentuk tangga hierarki

keperluan manusia bagi menjelaskan teorinya.

Menurut Maslow dalam teorinya tersebut, terdapat lapan keperluan dalam

melihat perjalanan hidup manusia. Lapan hierarki keperluan ini terbahagi kepada

tiga peringkat iaitu peringkat asas, peringkat pertengahan dan peringkat atas.

Peringkat asas hierarki merangkumi keperluan asas yang pertama fisiologi adalah

seperi

makanan,

pakaian

dan

tidur,

keperluan

asas

kedua

adalah

keperluan

keselamatan yang merangkumi tempat tinggal untuk keselamatan diri, keperluan

asas ketiga adalah keperluan kasih sayang seperti menjadi kepunyaan seseorang dan

keperluan asas yang keempat adalah dihormati. Manakala, peringkat keperluan

pertengahan

hierarki

merangkumi

keperluan

pertengahan

yang

kelima

iaitu

keperluan

untuk pengetahuan

dan

kefahaman seperti

faham

tentang

diri

dan

dunianya dan keperluan pertengahan yang keenam iaitu keperluan untuk kreativiti

nilai

etestika.

Peringkat

keperluan

yang

terakhir

adalah

peringkat

atas

yang

merangkumi keperluan atas yang ketujuh iaitu keperluan untuk sempurna kendiri (

self-actualization ) bagi menyedari makna hidup personal dan akhir sekali bagi

peringkat atas yang merangkumi keperluan atas yang kelapan iaitu keperluan untuk

menjangkaui atau unggul dimana keperluan ini untuk menjadi seseorang yang

31
31

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

berintegrasi dan bernilai daripada sebahagian dunia ini.

IXEX 1308
IXEX
1308

Teori yang seterusnya yang membincangkan mengenai kualiti hidup bagi

perspektif barat adalah teori realiti. Tokoh yang memperkenalkan teori realiti ialah

William Glasser. Menurut William Glasser dalam teorinya menyatakan bahawa setiap

individu di dalam minda masing-masing sudah terbentuk gambaran dunia atau

gambaran

yang

ada

di

minda

masing-masing

iaitu

satu

kehidupan

yang

membahagiakan diri sendiri seperti syurga. Selain itu, menurut beliau, menyatakan

bahawa individu mempunyai pilihan yang boleh dibuat. Ini menggambarkan tahap

kematangan kita berdasarkan pilihan.

Kualiti hidup menurut William Glasser sudah wujud dalam hidup masing-

masing. Oleh itu, setiap individu mempunyai matlamat tersendiri. Kualiti hidup

ditentukan oleh diri sendiri dan sentiasa berubah mengikut masa dan mempunyai

matlamat. Kualiti hidup ini juga menurut teori William Glasser, setiap manusia ada

pilihan sendiri dan berbeza antara manusia zaman dahulu dan manusia zaman

sekarang. Contohnya ialah kualiti hidup bagi mat rempit adalah berbeza dengan

pegawai perubatan. Dalam erti kata lain, setiap individu mempunyai kualiti hidup

yang berbeza-beza. Selain itu, kualiti hidup merupakan keadaan membangkitkan

semangat diri setiap individu, membahagiakan diri masing-masing dimana kualiti

hidup tidak boleh hidup bersendirian yang memerlukan penglibatan orang dalam

hidup setiap individu yang membahagiakan diri masing-masing dan setiap individu

perlu menghargai kualiti hidup masing-masing.

32
32

Selain

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

itu,

dalam

usaha

setiap

individu

ingin

mengecapi

kualiti

IXEX 1308 hidup,
IXEX
1308
hidup,

individu-individu tidak dapat mengelak daripada berinteraksi dengan orang lain.

Dalam erti kata lain, manusia perlu sentiasa cuba berusaha berhubung dengan

sesama sendiri yang membahagiakan diri sendiri untuk mengecapi kualiti hidup.

Berhubung menurut teori William Glasser adalah perlu bersifat dua hala, tidak boleh

memaksa dan bersandarkan kepada rasa hormat. Sebagai contohnya ialah Ali ingin

berkawan dengan Azman tetapi Azman tidak mahu berkawan dengan Ali, maka, Ali

perlu hormat dengan keputusannya. Contoh lain ialah Dzarfan tidak boleh memaksa

suraina untuk bercinta dengannya tetapi Dzarfan boleh menarik Suraina jatuh cinta

dengan dia melalui tingkah laku. Dalam erti kata lain, untuk bercinta dengan

seseorang, cara tingkah laku akan menarik orang lain untuk bercinta dengan diri kita.

Berhubung

adalah

penting

dalam

kehidupan

setiap

manusia

kerana

tanpa

berhubung, individu akan gagal. Sebagai contohnya ialah sekiranya ibu bapa buang

bayi ketika dilahirkan kerana ibu bapa menganggap bayi itu satu bebanan, maka ia

putus hubungan dengan bayi tersebut ( disconnect ).

Selain itu, menurut teori realiti yang diutarakan oleh William Glasser, beliau

menyatakan bahawa manusia dilahirkan dengan 5 keperluan asas iaitu belonging,

power, fun, freedom, dan survival. William Glasser menyatakan bahawa melalui

berhubung dan attachment meliputi

5 keperluan asas

iaitu

keperluan

hierarki

Maslow yang pertama iaitu keperluan kasih sayang ( belonging ) dalam usaha

mengecapi

kualiti

hidup.

Menurut

beliau,

kasih

sayang

amat

penting

dalam

keperluan psikologi dimana dengan kasih sayang, setiap individu dapa merasakan diri

33
33

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

disayangi dan dipunyai. Selain itu, keperluan yang kedua menurut William Glasser

iaitu

kuasa

(

power

)

dimana

setiap

individu

memerlukan

kuasa

untuk

membangunkan

dan

bukan

menjatuhkan

atau

menindas.

Sekiranya

tidak

mempunyai kuasa, diri sendiri akan merasakan ditindas, huru-hara, dilayan sebagai

hamba abdi, didera, melukakan hati orang lain, maka ia dikatakan sudah hilang sifat

kemanusiaan

tetapi

bersifat

kebinatangan.

Sekiranya

salah

guna

kuasa,

lama-

kelamaan diri orang lain rasa tidak disayangi. Selain itu, keperluan yang ketiga

menurut teori realiti William Glasser ialah kebebasan ( kebebasan ). Setiap individu

inginkan kebebasan. Sebagai contohnya peluang untuk membuat keputusan dan

pilihan. Kebebasan tidak bermakna setiap individu boleh buat sesuka hati tetapi

perlu ikut tatasusila undang-undang. Tetapi sekiranya tidak mempunyai kebebasan,

maka

hidup

tidak

seronok

kerana

ikut

kata-kata

orang.

Dalam

erti

kata

lain,

kebebasan perlu berpada-pada. Selain itu, keperluan keempat menurut William

Glasser ialah keseronokan ( fun ). Setiap individu perlu ada keperluan kasih sayang,

keperluan

kuasa,

dan

keperluan

kebebasan

untuk

mendapatkan

keperluan

keseronokan.

Tanpa kasih sayang, kuasa dan kebebasan, maka individu tidak akan

mendapatkan keseronokan.

Setiap individu perlu seronok supaya kualiti hidup juga

seronok. Walau bagaimanapun, setiap individu perlu ingat jangan lupa daratan. Akhir

sekali, keperluan survival.

Selain

itu,

teori

realiti

yang

diutarakan

oleh

Wlliam

Glasser

amat

mengutamakan sosial setiap individu sama ada dalam perhubungan keluarga atau

luar. Melalui perhubungan sosial yang berkualiti, seseorang dapat mengecapi kualiti

34
34

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

hidup masing-masing. Perhubungan sosial berlaku kepada perhubungan yang dibuat

dengan

orang

lain

yang

saling

membangunkan

antara

satu

sama

lain

dimana

wujudnya pilihan dengan siapa setiap individu ingin berhubung. Individu sentiasa

akan berhubung dengan orang lain yang menyumbangkan kepada penghasilan kualiti

hidup.

Kualiti hidup menurut William Glasser merujuk kepada persepsi yang wujud

diminda seseorang yang bersifat subjektif dimana seseorang rasa bahagia. Sebagai

contohnya ialah wanita yang berkerjaya, berpangkat tinggi sanggup meletakkan

jawatannya

untuk

memberi

tumpuan

kepada

keluarganya

disebabkan

kualiti

hidupnya iaitu anak-anak adalah aset yang paling bernilai dalam hidupnya.

Teori yang lain yang membincangkan mengenai kualiti hidup bagi perspektif

barat adalah teori kualiti hidup integratif. Tokoh yang mengutarakan teori Kualiti

Hidup Integratif ialah Ventegodt. Dalam teori Kualiti Hidup Integratif, terdapat teori-

teori yang tergabung daripada tiga kumpulan yang setiap satunya prihatin dengan

aspek kehidupan yang baik dan dibentuk dalam rangka spektrum yang dikenali

sebagai teori Kualiti Hidup Integratif ( The Integrative Quality of Life ( IQOL ) Theory ).

Kualiti hidup terbahagi kepada 2 bahagian iaitu kualiti hidup yang subjektif

dan kualiti hidup yang objektif. Kualiti hidup yang subjektif merangkumi bagus (well-

being), kepuasan hidup ( satisfaction with life ), kegembiraan ( happiness ) dan

makna

kehidupan

(

meaning

of

life

).

Manakala,

kualiti

hidup

yang

objektif 35
objektif
35

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

merangkumi keseimbangan biologi ( biological order ), menyedari potensi kehidupan

( realization of life potential ), memenuhi kehendak ( fulfillment of needs ) dan

faktor-faktor

objektif

(objective

factors).

Selain

itu,

teori

aspek

kehidupan

merangkumi 3 bahagian iaitu kualiti hidup yang subjekif ( subjective quality of life ),

kualiti hidup yang wujud (existential quality of life) dan kualiti hidup yang objektif (

objective quality of life ).

Aspek yang pertama iaitu kualiti hidup yang subjektif

yang merangkumi

bagaimana seseorang individu merasai atau berpandangan mengenai kehidupan

yang baik yang dialami oleh mereka sendiri. Setiap individu dapat menilai bagaimana

mereka melihat sesuatu perkara berdasarkan perasaan dan idea masing-masing.

Aspek yang kedua ialah kualiti hidup yang wujud iaitu melihat sejauh mana baiknya

kehidupan seseorang individu pada tahap yang lebih dalam.setiap orang berhak

dihormati

dan

menjalankan

hidup

dengan

harmoni.

Aspek

yang

ketiga

ialah

bagaimana kehidupan seseorang individu difahami dan ditafsirkan oleh dunia luar.

Pandangan dipengaruhi oleh kebudayaan tempat tinggal seseorang individu. Objektif

bermaksud fakta luaran yang memudahkan membina kemudahan hidup.

KUALITI HIDUP MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Walau apapun pandangan manusia tentang makna kualiti hidup, pandangan

ini berasaskan pandangan hidup seseorang berdasarkan ilmu, kepercayaan dan

pengaruh masyarakat di sekeliling hidupnya. Islam sebagai satu cara hidup sudah

36
36

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

pasti mempunyai idea tentang makna kehidupan dan bentuk kualiti yang terkandung

di dalamnya.

Menurut kaca mata Islam, kualiti hidup bermula dengan hakikat tujuan

kejadian manusia itu sendiri oleh penciptanya, Allah SWT. Tanpa memenuhi tuntutan

penciptaan itu, maka tiadalah ertinya kemajuan dan kenikmatan hidup dunia yang

dikecapi dari sudut Allah SWT. Al-Quran telah merakamkan tujuan penciptaan ini

pada ayat 51: 56 : Surah Az-Zariyat iaitu “ Dan ( ingatlah ) Aku tidak menciptakan jin

dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu ”.

Dalam

ayat

ini

jelas

dinyatakan

tujuan

penciptaan

manusia

itu

adalah

untuk

menyembah

dan

beribadat

kepada

Allah

SWT.

Menyembah

dan

beribadat

ini

bermaksud mengukuhkan perasaan itu dalam diri bahawa adanya hamba yang

menyembah iaitu makhluk manusia dan adanya Tuhan yang disembah, iaitu Allah

SWT. Selain itu, manusia diciptakan sebagai peranan khalifah di muka bumi ini.

Konsep khalifah ialah memakmurkan bumi ini mengenali pontensi dan kekuatan

bumi, pelbagai simpanannya dan harta yang terpendam. Allah SWT berfirman dalam

Al-Quran iaitu Surah Al-Baqarah, 2: 30) iaitu Dan ( ingatlah ) ketika Tuhanmu

berfirman

kepada

Malaikat;

“Sesungguhnya

Aku

hendak

menjadikan

seorang

khalifah

di

bumi”.

Berhubung

dengan

dua

ayat

tersebut,

Islam

menyediakan

kerangka visi dan misi kehidupan manusia di muka bumi. Berpandukan kepada

kompas kehidupan ini, maka aspek pengisian dan kualiti dalam bidang kehidupan

perlu

diberi

perhatian

kerana

menyumbang

kepada

kejayaan

hamba Allah SWT dan khalifah sekali gus.

manusia

sebagai 37
sebagai
37

Dalam

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

perspektif

Islam,

manusia

dijadikan

khalifah

Allah

SWT

IXEX 1308 untuk
IXEX
1308
untuk

memakmurkan bumi ini dan menjadikan tempat tinggal yang selaras dengan fungsi

manusia tersebut sebagai khalifah. Makmur disifatkan sebagai “mempunyai hasil

yang banyak iaitu daerah atau negeri, mempunyai penduduk yang banyak dan cukup

kehidupannya, hidup mewah atau serba cukup dan tidak kekurangan apa pun”.

Kehidupan yang bahagia dan berkualiti merupakan matlamat penting yang ingin

dicapai oleh setiap manusia. Rasulullah s.a.w sendiri mengajar kita melalui doa

masyhur

yang

dipetik

daripada

Al-Quran

untuk

memohon

dan

mengusahakan

kehidupan yang baik di dunia mahupun di akhirat dalam surah Al-Baqarah, 2: 201

iaitu “Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan

peliharalah kami dari azab neraka”. Kehidupan “hasanah” ( baik ) yang dipohon ke

hadrat Allah SWT, dalam ayat ini jelas menunjukkan Allah mahu kita mengikhtiarkan

yang baik, bagus, elok dan berkualiti dalam kehidupan kita. Kehidupan ini yang

dimaksudkan ialah di dunia yang akan membawa kepada kehidupan yang baik di

alam akhirat kelak. Makna hasanah (baik) dapatlah dikaitkan dengan pertamanya,

perkataan “mutu”, iaitu “taraf kebaikan, kecerdasan , kepandaian, kualiti, nilaian (

untuk sesuatu )” dan keduanya perkataan “kualiti” iaitu “darjah kecemerlangan

biasanya yang tinggi dan bermutu”.

Pada masa yang sama, langkah mengenal pasti kelemahan dan melaksanakan

proses pembaikan yang berterusan dalam kehidupan juga amat perlu dilakukan. Ini

ialah sebahagian aspek pengawalan kualiti yang menjadi tonggak utama untuk

memastikan matlamat kecemerlangan hidup dapat dicapai. Sehubungan dengan itu,

38
38

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

Islam amat menggalakkan umatnya untuk terus memperbaiki kehidupan mereka ke

tahap yang lebih baik. Sikap tidak hanya berpuas hati dengan pencapaian dan

prestasi semasa sahaja ialah sikap cemerlang yang bakal mewarisi kehidupan yang

lebih baik dan berkualiti. Oleh itu, perlu ada pemikiran, sikap dan tindakan untuk

meningkatkan kemajuan dan pencapaian hidup lebih baik berbanding dengan masa

lampau.

Selain itu, membina kehidupan yang baik, berkualiti, dan bahagia ini ialah

impian setiap manusia. Rasulullah s.a.w sendiri menegaskan bahawa kebahagiaan

seseorang itu penting dan empat perkara yang telah dikesan daripada sabdanya iaitu

“Empat perkara yang membawa kebahagiaan iaitu wanita solehah, rumah yang

luas, jiran yang baik dan kenderaan yang sesuai” ( Riwayat Ibnu Hibban ). Hadis ini

menjelaskan bahawa kebahagiaan dan berkualiti hidup manusia dapat diukur dari

segi, pertama, keluarga iaitu mempunyai isteri yang solehah, kedua, tempat tinggal

iaitu mempunyai rumah yang luas, ketiga, soal kemasyarakatan iaitu jiran yang baik

dan keempat kesenangan untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain

iaitu mempunyai kenderaan yang selesa. Terdapat juga hadis yang menyatakan

tentang unsur-unsur kebahagiaan dan kualiti hidup manusia, iaitu soal kesihatan dan

masa lapang yang dikurniakan oleh Allah SWT. Kesihatan yang baik untuk bekerja

dan masa lapang yang membolehkannya untuk berehat dan melakukan aktiviti

rekreaksi

merupakan

dua

seseorang manusia.

bentuk nikmat dalam

mengukur

tahap

kualiti

hidup

39
39

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

Selain itu, Islam sebagai satu sistem kehidupan yang lengkap ialah syariat

Allah yang menyediakan panduan bagi manusia menikmati kualiti yang baik bagi

setiap satu cabang kehidupan tersebut, di samping mendapat keredaan Allah SWT.

Dalam Islam, setiap komponen kehidupan ini ada pedoman dan garis panduannya.

Inilah

asas

yang

paling

penting

bagi

menentukan

sama

ada

sesuatu

bidang

kehidupan itu baik serta berkualiti dimana seharusnya menepati kehendak Allah

SWT.

 

Terdapat 5 prinsip maqasid al-syariah yang diturunkan oleh Allah SWT itu

yang

bermatlamatkan memeliharakan

kemaslahatan

hidup

manusia itu

sendiri.

Antara prinsip maqasid al-syariah yang berkaitan dengan 5 perkara iaitu pertama,

menjaga,

memartabatkan

dan

memperkasakan

agama,

kedua,

menjaga,

memartabatkan dan memperkasakan akal, ketiga, menjaga, memartabatkan dan

memperkasakan nyawa, keempat, menjaga, memartabatkan dan memperkasakan

harta dan kelima, menjaga, memartabatkan dan memperkasakan keturunan.

Kesimpulannya,

individu,

keluarga,

masyarakat,

dan

kerajaan

perlu

memahami

dan

melaksanakan

peranan

masing-masing

untuk

menjamin

kualiti

kehidupan yang menyeluruh dan berterusan. Islam merupakan sistem kehidupan

yang

sempurna

dan

membawa

keredhaan Allah SWT.

semua

manusia

ke

arah

kebaikan,

kualiti

dn

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

Tiada seorang manusia normal di dunia ini yang tidak mempunyai masalah.

Tidak kira masalah yang dihadapi besar atau kecil, ia akan tetap mengambil ruang

kepada kestabilan mental individu dalam usaha mencari jalan penyelesaian. Ada

yang menerima masalah dan tekanan tersebut sebagai ujian dan dugaan daripada

Ilahi malah tidak kurang juga yang menyalahkan takdir Tuhan.

Tekanan dalam menghadapi permasalahan ini pula berbagai dan bergantung

kepada kekuatan mental individu tersebut. Antara langkah yang boleh digunakan

dalam meredakan tekanan tersebut adalah melalui kaedah kaunseling.

Blocher

(1974)

mendefinasikan

kaunseling

sebagai

suatu

proses

untuk

menolong individu supaya ia menjadi lebih sedar tentang dirinya dan bagaimana ia

dapat

bertindak

balas

dalam

alam

persekitarannya.

Manakala

Corey

(1977)

sepertimana dengan Blocher menekankan tentang proses di mana seorang klien

diberi peluang untuk menerokai aspek diri dan kehidupannya yang menimbulkan

masalah pada dirinya. James (1982) pula mendefinasikan kaunseling sebagai suatu

proses pembelajaran yang lebih menekankan kepada proses membantu individu

untuk mencapai kehendaknya, membimbing dan menilai potensi yang ada pada diri

individu.

Tidak dapat disangkal, membicarakan mengenai kaunseling, lazimnya tidak

dapat lari daripada teori, kaedah dan teknik kaunseling yang dibawa dari Barat.

Nama-nama seperti Sigmund Freud, Carl Rogers, Albert Ellis sangat sinonim dengan

41
41

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

ilmu kaunseling sehinggakan terdapat pandangan negatif yang melihat kaunseling

seringkali mengabaikan satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia,

iaitu elemen agama mahupun kerohanian (Sapora Sipon: 2005).

Sigmund Freud sendiri menganggap bahawa agama sebagai satu ilusi dan

boleh mengherotkan pandangan manusia terhadap kehidupan. Ahli-ahli psikologi

sezaman dengan Freud menganut aliran ‘relativism ethical’ dan ‘ethical hedonism’.

Pengaruh teori evolusi Darwin menyebabkan Freud dan ahli-ahli psikologi lain pada

waktu itu berpandangan bahawa kejadian manusia secara semula jadinya adalah

hampir sama dengan kejadian binatang. (Lundin, 1985).

Mereka

berpendapat

bahawa

manusia

pada

asasnya

adalah

bersifat

hedonistik dan menolak sama sekali unsur moral dan etika yang boleh dioptimakan

dalam diri manusia. Pemisahan agama dalam bidang kaunseling juga mungkin ada

kaitannya dengan usaha Barat untuk mengasingkan ilmu agama dengan ilmu sekular

yang lahir daripada konsep ‘the separation of state and church’ (Sapora:ibid).

Di dalam Islam, kaunseling mempunyai pengertian dan kedudukan yang

tersendiri. Ini selaras dengan tuntutan Islam itu sendiri yang berpandukan al-Quran

dan as-Sunnah. Kebanyakan sentuhan kaunseling barat lebih bertumpu kepada

perubahan tingkah laku klien ke arah lebih rasional dan mengikut garis normal hidup

sebagai manusia.

42
42

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

Kaunseling Islam mempunyai liputan skop masalah yang lebih besar iaitu

yang berkaitan dengan keimanan seseorang seperti aspek ketuhanan, alam akhirat,

dosa, pahala, neraka, hari kiamat dan sebagainya.

Ahli-ahli Psikologi Barat kini sendiri telah memperakui sekaligus menidakkan

teori Freud dan rakan-rakan sezamannya mengenai perkaitan antara agama dan

masalah psikologikal ini. Keperluan agama dalam merawat masalah psikologikal

diakui oleh West (2002) yang berpendapat kerohanian atau keagamaan menjadi

sebahagian daripada kehidupan dan dilihat serta diakui sebagai sesuatu yang sangat

berharga.

Kajian oleh Glaser dan Bozarth (2001) mendapati kerohanian yang positif

adalah sangat perlu untuk perkembangan diri yang sihat dan keberfungsian. Individu

yang mempunyai identiti kerohanian yang positif berfungsi lebih baik dari segi

interpersonal dan emosi individu.

Telah dibuktikan bahawa sebahagian besar ahli profesional mempercayai

nilai manusia dan gaya hidup mempunyai kesan yang mendalam ke atas kesihatan

mental dan keberfungsian emosi dan sesetengah nilai lebih mengikut kesejahteraan

mental daripada yang lain (Jensen & Bergin, 1988).

Agama

menghadapi

juga

berperanan

kesukaran

kehidupan.

sebagai

satu

Ini

kerana

mekanism

untuk

institusi

keagamaan

membantu dan sistem 43
membantu
dan
sistem
43

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

kepercayaan berfungsi sebagai satu mekanism yang bersifat pencegahan. Banyak

bukti empirikal mencadangkan kepercayaan agama, latihan dan institusi menjadi

berkesan dengan peranan pencegahannya. Penglibatan agama yang diukur melalui

pelbagai cara dilihat mengurangkan kejadian membunuh diri, penggunaan dan

penyalahgunaan dadah dan alkohol

Bielema & Jenkins, 1992).

serta perpecahan

keluarga (Payne,

Bergin,

PERANAN KAUNSELING DAN PSIKOLOGI DALAM MENINGKATKAN KEHIDUPAN BERKUALITI

Sebagaimana yang telah diperkatakan, skop bidang psikologi amatlah luas dan

bertujuan bagi membawa manusia ke arah kesejahteraan, khususnya kesejahteraan

mental, emosi, dan tingkah laku. Bidang psikologi yang luas ini bagaimanapun

mempunyai

bidang

pengkhususan

yang

tertentu

dan

di

Malaysia,

antara

pengkhususan yang amat popular adalah seperti berikut:

1. Klinikal psikologi

2. Kaunseling psikologi

3. Psikologi organisasi dan industri

4. Psikologi pendidikan dan persekolahan

5. Psikologi kesihatan

Klinikal psikologi

44
44

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

Bidang pengkhususan psikologi yang memberi fokus kepada diagnosis gangguan

psikologi, punca dan juga menawarkan pelbagai intervensi dan rawatan psikologi

terhadap individu yang berkaitan. Di antara intervensi tersebut seperti psikoterapi,

terapi tingkah laku, terapi kognitif, hipnoterapi, kaunseling dan lain-lain. Kumpulan

sasaran terdiri dari pesakit mental yang ringan, sederhana dan berat, serta juga

individu yang normal. Biasanya berkhidmat di hospital kerajaan, atau klinik swasta,

universiti hospital, dan di fakulit-fakulti perubatan.

Kaunseling psikologi

Bidang yang mengkhusus dalam permasalahan manusia yang biasanya di peringkat

normal atau ringan. Mengamalkan teknik-teknik atau kemahiran kaunseling yang

tertentu dalam membantu menyelesaikan masalah manusia. Mereka berkhidmat di

jabatan-jabatan kerajaan, pusat kaunseling di universiti dan juga di sekolah.

Psikologi Oragnisasi dan Industri

Pengkhususan adalah dalam penilaian dan kecekapan individu sebagai seorang

pekerja,

peningkatan

motivasi

dan

produktiviti

di

tempat

kerja,

meningkatkan

kecekapan pekerjaan, pemeliharaan perhubungan yang baik antara majikan dan

pekerja dan juga pemantauan kesejahteraan di tempat kerja. Mereka bekerja dalam

bidang industri dan organisasi sama ada awam dan swasta. Satu contoh bentuk

perkhidmatan psikologi yang telah dilaksanakan pada peringkat perkhidmatan awam

adalah Bahagian Perkhidmatan Psikologi, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia,

45
45

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

Putrajaya. Antara objektif penubuhan bahagian ini ialah menyediakan dasar dan

perkhidmatan psikologi kepada kakitangan sektor awam melalui kaedah bimbingan

dan nasihat, sesi psikoterapi dan kauseling, perkhidmatan rundingcara, menyediakan

ujian

dan

laporan

psikologikal,

menyediakan

program

dan

modul

peningkatan

kerjaya dan kesejahteraan sosial untuk kakitangan awam dan keluarga.

Psikologi Pendidikan dan Persekolahan

Telibat secara langsung dalam proses mental ketika pembelajaran seperti daya

ingatan,

motivasi,

kerajinan,

daya

tumpuan,

kepintaran

dan

kecerdasan,

serta

persekitaran pembelajaran. Mereka akan merangka kurikulum dan kerja kursus yang

berkaitan serta melihat kesesuaian dan hasilnya dalam menyediakan individu yang

berpendidikan. Mereka juga akan mengadakan program latihan untuk meningkatkan

keupayaan mental manusia untuk menerima maklumat dan pendidikan. Mereka

turut

menyelesaikan

permasalahan

berkaitan

aspek

 

pembelajaran

di

kalangan

manusia

seperti

masalah

pembelajaran,

disiplin

dan

perhubungan

di

tempat

tersebut.

Psikologi Kesihatan

Mengkhusus dalam mengenalpasti mengapa manusia sihat dan sakit, menilai apakah

amalan-amalan yang dilakukan individu yang sihat dan begitu juga sebaliknya, serta

meneliti

program-program

yang

mampu

menggalakkan

manusia

mengamalkan 46
mengamalkan
46

ISLAM PENDEKATAN HADHARI

IXEX 1308
IXEX
1308

amalan-amalan yang sihat dalam kehidupan serta langkah-langkah pencegahan

penyakit. Antaranya program kesedaran kesihatan mental, aspek intervensi psikologi

dalam pencegahan penyakit jantung, hipertensi, kencing manis, strok, kanser dan

sebagainya.

Terdapat banyak lagi bidang pengkhususan psikologi yang lain seperti psikologi

experiment, psikologi neuro, psikologi biologi, psikologi sosial dan psikologi komuniti

yang masih belum dilihat kepentingannya di negara ini berbanding di negara-negara

maju.

Pendekatan disiplin psikologi ke arah memartabatkan kesejahteraan mental manusia

bermula

pada

tahun

1978

apabila

Pertubuhan

Kesihatan

Sedunia

atau

WHO

memperkenalkan

konsep

‘sihat’

yang

merangkumi

kesihatan

menal

dalam

agendanya. Dan melalui satu jawatankuasa khas berhubung dengan penjagaan

kesihatan

mental

di

bawahnya,

terdapat

lima

usul

yang

dikemukakan

demi

memartabatkan aspek kesihatan mental di negara-negara membangun termasuklah

Malaysia iaitu :