Anda di halaman 1dari 16

Peneraju Pendidikan Negara

EMK Nota: [5 elemen (Bahasa, Pendidikan Alam Sekitar, Nilai

elemen (Kreativiti, Keusahawanan dan TMK)]

Murni, Sains dan Teknologi, Patriotisme)+ 3

Peneraju Pendidikan Negara

KEUSAHAWANAN Definisi:Satu proses dalam membentuk ciri-ciri, sikap, kaedah berfikir dan

nilai ke arah menjadi seorang usahawan.

ELEMEN KEUSAHAWANAN 5 FOKUS ELEMEN KEUSAHAWANAN

CONTOH

SIKAP

PEKA BERDAYA SAING FLEKSIBILITI ORIENTASI MASA DEPAN

ANYAMAN

BOLEH MEMBUAT PERBANDINGAN DENGAN ANYAMAN

JENIS BENTUK KEGUNAAN dll.

Peneraju Pendidikan Negara

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN TELEKOMUNIKASI Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi(TMK) adalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capai dalam pengetahuan TMK, kemahiran dan nilai dalam tempoh persekolahan. Standard ini juga berfungsi sebagai panduan kepada guru untuk mewujudkan suasana pembelajaran berbantukan teknologi. Suasana pembelajaran ini dapat menyediakan banyak peluang kepada murid untuk memanfaatkan sumber TMK. Murid akan terlibat dalam pelbagai aktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan. STANDARD KURIKULUM

TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat:

i. ii. iii.

Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul,memproses dan menggunakan maklumat.

iv. v. vi. vii.

Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea danmaklumat secara kreatif dan inovatif.

Peneraju Pendidikan Negara

ANYAMAN

FASA PERSEDIAAN MURID : BUAT PEMERHATIAN MENCERITAKAN HASIL PEMERHATIN

KREATIVITI

ANYAMAN

FASA PERSEDIAAN MURID : BUAT PEMERHATIAN menggunakan deria MENCERITAKAN HASIL PEMERHATIN tumpuan: dapatkan makna yang betul, kaitan dengan alam sekeliling

ANYAMAN

FASA IMAGINASI MURID : MURID MENGHASILKAN ANYAMAN MENGIKUT KREATIVITI MEREKA SENDIRI menghasilkan idea-idea baru

ANYAMAN

FASA PERKEMBANGAN MURID : MENILAI HASIL KERJA / MENAMBAH BAIK HASIL KERJA

ANYAMAN

FASA TINDAKAN MURID : MEMPAMERKAN HASIL KERJA menjana idea untuk berkreatif