Anda di halaman 1dari 6

Menghitung Entalpi Dengan Menggunakan Hukum Hess

Posted by indigoMorie on Oct 15, 2009 | 6 Comments Hukum Hess menyatakan bahwa, entalpi suatu reaksi tidak dipengaruhi oleh jalannya reaksi akan tetapi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi untuk menentukan entalpi suatu reaksi kita bisa memperolehnya dengan mengambil semua jalan yang tersedia Artinya untuk menentukan entalpi suatu reaksi tunggal maka kita bisa mengkombinasi beberapa reaksi sebagai jalan untuk menentukan entalpi reaksi tunggal tersebut. Hasil akhir yang akan kita peroleh akan menunjukkan nilai yang sama. Sebagai contoh: Entalpi pembentukan NO2 dapat kita cari dari reaksi berikut: N2(g) + O2(g) -> 2NO2(g) deltaH = 68 KJ Dengan mengetahui entalpi standart pembentukan NO2 maka kita bisa menghitung besarnya berapa nilai entalpi untuk reaksi diatas. Atau kita bisa menghitungnya dengan menggunakan kombinasi beberapa reaksi (minimal 2 reaksi dan bahkan bisa lebih) berikut:

Dengan mengethaui besarnya entalpi dari reaksi I dan II diatas maka kita bisa mencari entalpi pembentukan NO2. Tentu saja kita harus mengatur satu reaksi dengan reaksi yang lain agar nantinya jika kesemua reaksi dijumlahkan akan diperoleh reaksi yang diingkan. Lalu apa kegunaan daripada hukum Hess? Salah satu manfaat hukum Hess adalah kita dapat menghitung entalpi suatu reaksi yang sangat sulit sekali diukur dilaboratorium. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan hukum hess adalah: Kita dapat mengkombinasikan beberapa reaksi yang telah diketahui entalpinya untuk memperoleh entalpi reaksi yang kita cari. Kebalikan dari suatu reaksi mengakibatkan perubahan tanda entalpi, artinya jika suatu reaksi berjalan secara eksoterm maka kebalikan reaksi tersebut adalah endoterm dengan tanda entalpi yang saling berlawanan.

 

Jika suatu reaksi dikalikan dengan suatu bilangan maka entalpi reaksi tersebut juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama.

Tips: Untuk mengerjakan soal yang berhubungan dengan hukum Hess maka kita lebih mudah mengerjakannya dengan mengurutkannya dari belakang (bawah). Artinya Anda melihat terlebih dahulu reaksi yang ditanyakan, kemudian mulai menyusun satu persatu reaksi yang diketahui berdasarkan reaktan dan produk dari reaksi yang dicari.

http://belajarkimia.com/2009/10/menghitung-entalpi-dengan-menggunakan-hukum-hess/

KIMIA DAN TENAGA Teks: Bab 6 (Hlm 202-240) dan Bab 18 (Hlm 724-755) TENAGA - Keupayaan untuk melakukan kerja/perubahan Kerja, W = Daya (F) Jarak (d) Dalam kimia Kerja W - Perubahan tenaga yang terarah hasil daripada sesuatu proses. Tenaga dan Kerja mempunyai unit yang sama, dalam SI, joule (J) Ada pelbagai bentuk tenaga Tenaga Kinetik - Tenaga yang bersekutu dengan objek yang bergerak, iaitu yang mempunyai halaju. Tenaga Radiasi - Tenaga solar, tenaga yang berasal daripada pancaran cahaya matahari. Tenaga ini memanaskan atmosfera dan permukaan bumi dan menyebabkan pelbagai aktiviti berlaku. Tenaga Terma - Tenaga yang bersekutu dengan pergerakan rawak zarah-zarah dalam sesuatu sistem. Tenaga Kimia - Tenaga yang tersimpan di dalam bahan kimia. Tenaga Keupayaan - Tenaga yang bersekutu dengan kedudukan sesuatu objek, misalnya ketinggian. Semua bentuk tenaga boleh saling bertukar bentuk. Penukar bentuk tenaga adalah mesin (semula jadi atau buatan). Semasa tenaga bertukar bentuk, magnitudnya kekal, tidak bertambah, atau berkurang. Hukum Keabadian Tenaga - Menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta maupun dimusnahkan, ia cuma berubah bentuk. PERUBAHAN TENAGA DALAM TINDAK BALAS KIMIA Semua tindak balas kimia mengalami perubahan tenaga. Hasil tindak balas dan bahan tindak balas mempunyai tenaga yang berbeza. Hampir semua perubahan tenaga yang berlaku dalam tindak balas kimia berupa HABA. Haba adalah satu bentuk tenaga terma. Haba adalah pemindahan tenaga terma daripada dua jasad yang mempunyai suhu yang berlainan. Termokimia - Kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia. SISTEM Sistem - Mana-mana bahagian/objek, gabungan objek TERTENTU yang menjadi tumpuan kajian atau pemerhatian. Aset bagi manamana sistem adalah JIRIM (diwakili dengan JISIM) dan TENAGA. Persekitaran - Bahagian yang selebih sistem tersebut. Sistem Terbuka - Sistem yang berkebolehan mengalami pertukaran jisim dan tenaga dengan persekitaran. Sistem Tertutup - Sistem yang berkebolehan mengalami pertukaran tenaga, tetapi tidak jisim, dengan persekitaran. Sistem Terasing - Sistem yang sama sekali tidak boleh mengalami pertukaran jisim dan tenaga dengan persekitaran. Sistem terasing sangat sukar untuk diadakan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berhadapan kebanyaknnya dengan sistem terbuka, dan sistem tertutup sahaja.

(a) Sistem Terbuka (b) Sistem Tertutup (c) Sistem Terasing (Botol dibaluti dengan penebat)

SIFAT SISTEM Setiap sistem dicirikan dengan pelbagai sifat (properties): komposisi, suhu, isipadu, tenaga, ketumpatan, tekanan, dll. Terdapat pertalian kuantitatif (persamaan) yang mengaitkan beberapa sifat dengan sifat-sifat lain. Misalnya, tekanan P dan isipadu gas V berkaitan dengan amaunnya (n mol) dan suhu T dengan pertalian kuantitatif, PV = nRT. Sifat Intensif - Sifat yang tidak berkadaran kepada (bebas daripada) JISIM. Contoh: ketumpatan, kepekatan, komposisi dan suhu. Sifat Ekstensif - Sifat yang berkadar terus kepada jisim. Semakin besar jisim, semakin besar magnitud sifat berkenaan. Contoh: isipadu, berat, dan haba tindak balas. FUNGSI KEADAAN Sistem berkeadaan (state) tertentu apabila setiap sifatnya bermagnitud (tertakrif) tertentu. Misalnya 2 mol hidrogen pada 25C dan tekanan 1 atm, adalah pada satu keadaan. Apabila salah satu sifatnya berubah, misalnya suhunya berubah kepada 40C, maka gas hidrogen tersebut telah berubah keadaannya - Telah berlaku perubahan keadaan bagi sistem berkenaan. Tindak balas kimia adalah satu contoh perubahan keadaan. Perubahan fasa, misalnya daripada pepejal kepada cecair (peleburan) adalah satu contoh perubahan keadaan. Pencairan ais adalah satu contoh spesifik perubahan keadaan bagi satu jirim spesifik, iaitu air. SIFAT KEADAAN atau FUNGSI KEADAAN (State Properties or State Functions) Sifat sistem yang magnitudnya bergantung kepada keadaan sesuatu sistem sahaja, tidak bergantung kepada bagaimana perubahan keadaan tersebut dilakukan kepada sistem itu. Suhu T adalah satu contoh sifat keadaan. Contohnya, sekuantiti air dengan keadaan bersuhu 25C diubah kepada keadaan bersuhu 50C. Kualiti magnitud suhu tersebut (misalnya daripada magnitud haba) adalah sama, tak kira air itu dipanaskan dengan menggunakan gas (misalkan memakan masa 20 minit) atau dengan menggunakan elemen pemanas elektrik (misalkan memakan masa 10 minit). TINDAK BALAS SEMUA tindak balas melibatkan perubahan tenaga. Sesetengah tindak balas membebaskan haba ke persekitaran - Tindak balas EKSOTERMIK. Setengah tindak balas menyerap tenaga daripada persekitaran - Tindak balas ENDOTERMIK. TERMOKIMIA Dalam tindak balas kimia, tenaga biasanya terjelma sebagai haba. Haba ini dinamakan ENTALPI. - Entalpi Tindak balas. Simbol H. Ada pelbagai entalpi - Entalpi pelarutan, Entalpi pembakaran, Entalpi pelarutan, Entalpi pencairan, Entalpi pembentukan.

Entalpi - Satu bentuk tenaga terma yang disukat pada TEKANAN TETAP. Entalpi Piawai - Entalpi yang disukat pada tekanan tetap 1 atm (pada suhu 25C) Persamaan Termokimia:

H bertanda negatif bagi tindak balas eksotermik. H bertanda positif bagi tindak balas endotermik.

ENTALPI PEMBENTUKAN Perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol bahan terbentuk daripada unsur-unsurnya pada tekanan tetap. Pada tekanan tetap 1 atm, entalpi ini disebut ENTALPI PEMBENTUKAN PIAWAI, Haba pembentukan piawai balas (pada 25C), boleh digunakan secara langsung untuk menentukan haba tindak balas (T/B). Misalnya bagi tindak

Lihat Jadual Haba Pembentukan piawai beberapa sebatian pada hlm 216 buku teks. HUKUM HESS Apabila bahan tindak balas berubah kepada hasil tindak balas, haba tindak balas adalah bebas daripada bilangan langkah yang diambil untuk berubah sedemikian. Contoh:

boleh didapatkan melalui hukum Hess daripada tiga tindak balas berikut, yang masing-masing haba tindak balasnya diketahui.

(a) + (b) - (c) akan menghasilkan:

HUKUM HESS
Hukum Hess o Hf o )CO.(Pengukuran perubahan entalpi suatu reaksi kadangkala tidak dapat ditentukan langsung dengan kalorimeter, misalnya penentuan perubahan entalpi pembentukan standar ( Reaksinya : o Reaksi pembakaran karbon tidak mungkin hanya menghasilkan gas CO saja tanpa disertai terbentuknya gas CO2. Jadi, bila dilakukan pengukuran perubahan entalpi dari reaksi tersebut; yang terukur tidak hanya reaksi pembentukan gas CO saja tetapi juga perubahan entalpi dari reaksi pembentukan gas CO2. o Untuk mengatasi hal tersebut, Henry Hess melakukan serangkaian percobaan dan menyimpulkan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi merupakan fungsi keadaan. o Artinya : perubahan entalpi suatu reaksi hanya tergantung pada keadaan awal ( zatzat pereaksi ) dan keadaan akhir ( zat-zat hasil reaksi ) dari suatu reaksi dan tidak tergantung pada jalannya reaksi. Pernyataan ini disebut Hukum Hess. o H dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu : 1).(Berdasarkan Hukum Hess, penentuan H ) dari reaksi berikut ini : Jawaban : 2).(H ) suatu reaksi dihitung melalui penjumlahan dari perubahan entalpi beberapa reaksi yang berhubungan. Contoh : Reaksi pembakaran gas hidrogen akan menghasilkan air, menurut persamaan reaksi : Reaksi tersebut dapat berlangsung melalui 2 tahap : Jika kedua reaksi tersebut dijumlahkan maka diperoleh : Gambar Siklus Hess : Gambar Diagram Entalpi ( Tingkat Energi ) : Contoh Soal : Diketahui : Tentukan perubahan entalpi ( (Perubahan entalpi ( Hf o H2O( l ) = 286 kJ / mol a). Tentukan entalpi pembakaran metanol membentuk gas CO2 dan air. b). Tentukan jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram metanol ( Ar.H = 1; C = 12; O = 16 ) Jawaban : Reaksi pembakaran metanol : b). 8 gram CH4O = ( 8 / 32 ) mol = 0,25 mol. Jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram CH4O adalah = 0,25 mol x 726,9 kJ / mol = 181,725 kJ 3).(Hf o CO2( g ) = 393,5 kJ / mol (Hf o metanol [ CH4O( l ) ] = 238,6 kJ / mol (Hf o ) antara produk dan reaktan. Secara umum, untuk reaksi : Contoh : Diketahui : (H ) suatu reaksi dihitung berdasarkan selisih entalpi pembentukan ( (Perubahan entalpi ( H ) suatu reaksi dihitung berdasarkan data energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan kimia dalam 1 mol suatu molekul / senyawa berwujud gas menjadi atom-atomnya. Lambang energi ikatan = D Energi ikatan rerata pada ikatan rangkap 3(Perubahan entalpi ( > ikatan rangkap 2 > Hnya ditentukan dengan menggunakan energi ikatan, maka atom-atom yang terlibat dalam reaksi harus berwujud gas. Berdasarkan jenis dan letak atom terhadap atom-atom lain dalam molekulnya, dikenal 3 jenis energi ikatan yaitu : a.(ikatan tunggal Suatu reaksi yang Energi Atomisasi. Adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan semua ikatan 1 mol molekul menjadi atom-atom bebas dalam keadaan gas. Energi atomisasi = jumlah seluruh ikatan atom-atom dalam 1 mol senyawa. Contoh : Pada molekul NH3 terdapat 3 ikatan N H. Sementara itu, energi ikatan N H = 93 kkal / mol sehingga energi atomisasinya = 3 x 93 kkal / mol = 297 kkal / mol. b. Energi Disosiasi Ikatan. Adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan salah 1 ikatan yang terdapat pada suatu molekul atau senyawa dalam keadaan gas. Contoh : Energi disosiasi untuk melepas 1 atom H dari molekul CH4 = 431 kJ. c. Hf ) dan energi ikat unsur-unsurnya. Prosesnya melalui 2 tahap yaitu : o(Energi Ikatan Rata-Rata. Adalah energi rerata yang diperlukan untuk memutuskan ikatan atom-atom pada suatu senyawa ( notasinya = D ). Contoh : Dalam molekul CH4 terdapat 4 ikatan C H . Energi ikatan rerata C H ( DC-H ) = ( 1668 / 4 ) kJ = 417 kJ Energi ikatan suatu molekul yang berwujud gas dapat ditentukan dari data entalpi pembentukan standar ( Penguraian senyawa menjadi unsur-unsurnya. o Hf o C(g) = 716,7 kJ / mol D O=O = 495 kJ / mol Tentukan energi ikatan C=O dalam gas CO! Jawaban : Reaksinya : Reaksi tersebut dapat dituliskan melalui tahapan : Jadi energi ikat C=O dalam gas CO = 1074,7 kJ / mol. Reaksi kimia pada dasarnya terdiri dari 2 proses : o(Hf o CO(g) = 110,5 kJ / mol (Pengubahan unsur menjadi atom gas. Contoh : Diketahui : Pemutusan ikatan pada pereaksi. o H(H reaksi : Jawaban : Pemutusan

ikatan : 4 ikatan C H = 4 x 413 kJ / mol = 1652 kJ / mol 1 ikatan Cl Cl = 1 x 242 kJ / mol = 242 kJ / mol Pembentukan ikatan : 3 ikatan C H = 3 x 413 kJ/ mol = 1239 kJ / mol 1 ikatan C Cl = 1 x 328 kJ / mol = 328 kJ / mol 1 ikatan H Cl = 1 x 431 kJ / mol = 431 kJ / mol (Pembentukan ikatan pada produk reaksi. Pada proses pemutusan ikatan = memerlukan energi. Pada proses pembentukan ikatan = membebaskan energi. Contoh : Pada reaksi : Secara umum dirumuskan : Contoh : Diketahui energi ikatan rerata : C H = 413 kJ / mol Cl Cl = 242 kJ / mol C Cl = 328 kJ / mol H Cl = 431 kJ / mol Hitunglah H(= ( 1652 + 242 ) ( 1239 + 328 + 431 ) kJ / mol = ( 1894 1998 ) kJ / mol = 104 kJ / mol