( SEJARAH TINGKATAN 6 RENDAH

)

2012

Minggu PENGGAL 1 1

Tajuk/Tema 1. MASYARAKAT TEMPATAN 1.1 Institusi Pemerintahan Konsep, struktur dan peranan :

Kemahiran Berfikir

Nilai

Catatan

1

2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.1 Sistem Beraja/Maharaja 1.1.2 Sistem Pembesar/Hulubalang 1.2 Hukum Adat, Peraturan dan Undang-undang Yang Diamalkan Oleh Setiap Negeri Bentuk, peranan dan pelaksanaan 1.2.1 Hukum Adat 1.2.2 Peraturan dan undang-undang

1.1.1 Pengelasan 1.1.2 Penerangan Berkesan

1.1.1 Hormat 1.1.2 Kerjasama

1.2.1 Pengelasa 1..2.2 Membuat Keputusan

1.2.1 Amanah 1.2.2 Patuh Kepada Undang-undang 1.3.1 Toleransi 1.3.2 Hormatmenghormati 1.3.3 Penghargaan 1.4.1 Berdikari 1.4.2 Hemah Tinggi Ujian Formatif Pertama

10

11

12

13

1.3 Sistem Sosial 1.3.1 Konsep dan struktur (Susun lapis masyarakat) 1.3.1 Pengelasan 1.3.2 Sistem Kepercayaan 1.3.2 Penerangan Berkesan - Pelbagai kepercayaan di kalangan penduduk 1.3.3 Agama Islam 1.3.3 Menyelesaikan Masalah 1.4 Sistem Ekonomi 1.4.1 Sara Diri 1.4.1 Membuat Keputusan - Pertanian 1.4.2 Komersial 1.4.2 Banding & Beza - Perdagangan, perlombongan 2. TRANSFORMASI MASYARAKAT 2.1 Perlusan Kuasa 2.1.1 Mekantilisme 2.1.1 Penerangan Berkesan Konsep dan latar belakang Kemunculan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA (10.03.2012 – 18.03.2012 ) 2.1.2 Imperialisme 2.1.2 Pengelasan Konsep dan latar belakang Kemunculan 2.1.3 Kolonialisme 2.1.3 Banding & Beza Konsep dan latar belakang Kemunculan 2.2 Campur Tangan 2.2.1 Perjanjian 2.2.1 Penerangan Berkesan - Persamaan dan perbezaan : Ciri, sebab dan kesan

2.1.1 Cinta Kepada Negara

2.1.2 Cekal

2.1.3 Ikhlas

2.2.1 Daya Usaha

Minggu 14

Tajuk/Tema 2.2.2 Peperangan - Persamaan dan perbezaan : ciri, sebab dan kesan 2.3 Kesan Terhadap Masyarakat dan Negara

Kemahiran Berfikir 2.2.2 Pengelasan

Nilai 2.2.2 Kasih Sayang

Catatan

2

15 16 17 18 19 20 PENGGAL 2 1 2 3 4

2.3.1 Masyarakat Berbilang Kaum 2.3.1.1 Migrasi 2.3.1.2 Proses Pembentukan Masyarakat Majmuk 2.3.2 Penentangan 2.3.2.1 Bentuk : perjuangan, kebangkitan dan pertempuran 2.3.2.2 Sebab, cara dan kesan penentangan

2.3.1.1 Penerangan Berkesan 2.3.1.2 Penerangan Berkesan 2.3.2.1 Banding & Beza 2.3.2.2Penerangan Berkesan

2.3.1.1 Toleransi 2.3.1.2 Perpaduan 2.3.2.1Cinta Kepada Negara

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 26.05.2012 – 10.06.2012 ) 2.3.3 Penerimaan dan Pengubahsuaian 2.3.3.1 Menyelesaikan Masalah 2.3.3.1 Pentadbiran, undang-undang - Proses dan perkembangan 2.3.3.2 Ekonomi, adat dan pendidikan 2.3.3.2 Penerangan Berkesan - Proses -perkembangan 2.3.3.2 Penerangan Berkesan 3. NASIONALISME PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA 3.1 Gerakan Kesedaran 3.1.1 Agama 3.1.1 Pengelasan - Peranan dan sumbangan 3.1.2 Bahasa dan Kesusasteraan 2 Penerangan Berkesan - Peranan dan sumbangan .3.1.3 Kewartawanan 3.1.3 Pengelasan 3.1.4 Sistem Pendidikan 3.1.4 Membuat Keputusan - Peranan dan sumbangan 3.1.5 Golongan Intelektual 3.1.5 Menyelesaikan Masalah - Peranan dan sumbangan 3.1.6 Pengaruh-pengaruh Luar 3.1.6 Banding & Beza - Peranan dan sumbangan 3.2 Persatuan, Kesatuan dan Kelab Yang Berkaitan Dengan Ekonomi, Sosial dan Politik 3.2.1 Kemunculan dan Pertumbuhan ( sebab dan proses ) 3.2.1 Penerangan Berkesan 3.2.2 Aliran Perjuangan ( persamaan dan perbezaan ) 3.2.2 Banding & Beza 2.3.2.2 Gigih 2.3.3.2 Amanah

3.1.1 Perpaduan 3.1.2 Cinta Kepada Negara 3.1.3 Cekal .3.1.4 Berani 3.1.5 Daya Usaha 3.1.6 Berani

5 6 7 8 9

10

3.2.1 Cinta Kepada Negara 3.2.2 Hormat

Ujian Formatif Kedua Catatan

Minggu 11 12

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (18.08.2012 – 26.08.2012 ) Tajuk/Tema Kemahiran Berfikir 3.3 Perjuangan Pembebasan dan Kemerdekaan 3.3.1 Pendudukan Jepun dan Kesannya 3.3.1 Penerangan Berkesan 3.3.2 Perjuangan Secara Berperlembagaan 3.3.2 Banding & Beza Malayan Union dan reaksi

Nilai 3.3.1 Dedikasi 3.3.2 Berani

3

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Persekutuan Tanah Melayu dan reaksi 3.3.3 Darurat 3.3.3 Menyelesaikan Masalah 3.3.4 Anti Pemisahan Di Sarawak 3.3.4 Membuat Keputusan 3.3.5 Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 3.3.5 Penerangan Berkesan 3.3.6 Perkembangan Perlembagaan Di Sabah dan Sarawak 3.3.6 Banding & Beza 3.3.7 Pembentukan Malaysia 3.3.7 Pengelasan 4. PENGISIAN KEMERDEKAAN 4.1 Sistem Pemerintahan 4.1 Penerangan Berkesan - Bentuk pemerintahan 4.2 Pembangunan Sosial dan Ekonomi 4.2 Menyelesaikan Masalah - Persamaan dan perbezaan 4.3 Hubungan Serantau dan Antarabangsa 4.3 Banding & Beza - Dasar luar dan kepentingannya PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN (10.11.2012 – 01.01.2013 )

3.3.3 Perpaduan 3.3.4 Berani 3.3.5 Toleransi 3.3.6 Demokrasi 3.3.7 Hormat 4.1 Yakin 4.2 Bertanggungjawab 4.3 Kerjasama, Toleransi

Lim Chin Guan SMJK PUlau Sebang 2012

4