Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PEND.

SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5 TAHUN 2012


Minggu/ Tarikh Tema Tajuk Unit 1: Pendidikan Sepanjang Hayat Untuk Pembangunan Negara Ciri-ciri Pendidikan Sepanjang Hayat Kepentingan Pendidikan sepanjang Hayat Memupuk Pendidikan Sepanjang Hayat Hasil Pembelajaran Pengetahuan: Menerangkan konsep PSH untuk pembangunan negara Menjelaskan cirri-ciri PSH Menghuraikan kepentingan PHS untuk pembangunan negara Kemahiran: Memanfaatkan ilmu untuk pembangunan negara Bertindak rasional dalam pelbagai situasi Nilai: Menghargai kepentingan ilmu  Cadangan Aktiviti Menghasilkan peta minda tentang konsep dan cirri-ciri PHS Mengadakan sumbang saran langkah-langkah untuk memupuk pembelajaran sepanjang hayat > Kemahiran pengurusan masa > Kemahiran belajar > Kemahiran ICT Mengadakan forum bertajuk kepentingan PHS Mengumpul keratin akhbar/majalah/bahan-bahan internet tentang penerokaan ilmu dalam pelbagai bidang oleh individu yang berjaya. BBB Keratan akhbar, majalah,bahan-bahan internet, kertas putih, pen marker Catatan

Tema 1 PENCAPAIAN KENDIRI

 

MINGGU 1/2/3/4 Tema 1 04/01 HINGGA 27/01 PENCAPAIAN KENDIRI

Unit 2: Perikemanusiaan kea rah Kesejahteraan Negara Empati dan Kemanusiaan Menghargai Nyawa Demi Kemanusiaan

Pengetahuan: Menerangkan konsep perikemanusiaan Menjelaskan kepentingan nilai-nilai perikemanusiaan (empati) kepada masyarakat Menjelaskan kepentingan nilai perikemanusiaan (menghargai nyawa) kepada masyarakat Kemahiran: Melibatkan diri secara aktif dalam pembentukan masyarakat penyayang Mengamalkan cara hidup perikemanusiaan Nilai: Menghargai kesejahteraan negara Menghargai nilai-nilai kesejahteraan Perihatin terhadap isu-isu perikemanusiaan

 

 

Melakonkan situasi berdasarkan kad situasi yang diberikan seperti mangsa banjir, gempa bumi dll Mengadakan sumbang saran mengenai isu-isu kemanusiaan yang terdapat dalam klip video,poster, keratin akhbar dan iklan televisyen Membuat lawatan ke tempat mangsa bencana dan memberi sunbangan kepada mereka Mengadakan aktiviti perbincangan kumpulan tenteng masalah remaja berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan seperti penderaan dan pembuangan bayi.

Kad situasi, karatan akhbar, klip video

Tema 1 PENCAPAIAN KENDIRI

Unit 2: Perikemanusiaan kea rah Kesejahteraan Negara Menjaga Maruah Demi Kemanusiaan Cinta Akan Keamanan

Pengetahuan: Menerangkan konsep perikemanusiaan Menjelaskan kepentingan nilai-nilai perikemanusiaan (menjaga maruah) kepada masyarakat Menjelaskan kepentingan nilai-nilai kemanusiaan kepada masyarakat Kemahiran: Mengamalkan cara hidup perikemanusiaan Nilai: Menghargai kesejahteraan negara Menghargai nilai-nilai kesejahteraan Perihatin terhadap isu-isu perikemanusiaan

 

Membuat lawatan ke tempat mangsa bencana dan memberi sunbangan kepada mereka Mengadakan aktiviti perbincangan kumpulan tenteng masalah remaja berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan seperti penderaan dan pembuangan bayi. Mengumpulkan keratin akhbar berkaitan isu-isu kemanusiaan di seluruh dunia

Kad situasi, keratan akhbar, klip video

MINGGU 5/6/7/8 30/01 HINGGA 24/02 Tema 2 HUBUNGAN KEKELUARGAAN

Unit 3: Persiapan Membina Keluarga ke arah Pembentukan Masyarakat Mapan Membina Keluarga Bahagia Perkahwinan Keibubapaan

Pengetahuan: Menerangkan persiapan membina keluarga kea rah pembentukan masyarakat mapan Menjelaskan kepentingan mematuhi peraturan perkahwinan mengikut undang-undang 2egara Menyenaraikan cirri-ciri calon pasangan yang baik Menghuraikan cirri-ciri ibu bapa yang cemerlang Kemahiran: Mengamalkan pengurusan kewangan keluar yang cukup Melengkapkan diri dari segi fizikal dan mental untuk membina kaluar membina keluarga bahagia Nilai: Bertanggungjawab terhadap keluraga Menghargai restu ibu bapa penjaga

  

Mengadakan perbahasan bertajuk Restu Ibu Bapa Penting dalam Membina Keluarga Menghasilkan peta minda berkaitan kepentingan sesebuah keluarga bahagia Mengumpul maklumat tentang institusi yang berkaitan dengan perkahwinan/ kekeluargaan Mengadakan ceramah tentang Membina Keluarga yang Cemerlang Mengadakan pelbagai aktiviti lakonan/ pembentangan/ main peranan dengan mengaplikasikan ilmu keibubapaan bagi mengatasi konflik keluarga

Alat tulis, kertas warna, bahan- bahan internet, majalah

MINGGU 9/10 27/02 HINGGA 09/03

UJIAN PENILAIAN 1

MINGGU 11 10/03

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


HINGGA 18/03
Unit 4: Sumbangan Terhadap Pembangunan Masyarakat Melalui Penglibatan Aktif dalam Aktiviti Kemasyarakat Sumbangan Individu dalam Pembangunan Masyarakat Sumbangan Agensi Kerajaan dalam Pembangunan Pengetahuan: Mengenalpasti agensi kerajaan dan NGO yang berkhidmat kepada masyarakat Menerangkan kepentingan penglibatan aktif individudalam aktiviti kemasyarakatan Memberi cadangan dan teguran yang membina kepada agensi Kerajaan dalam pembangunan masyarakat Mewujudkan perkongsian pintar  Mencari maklumat daripada pelbagai sumber tentang peranan agensi Kerajaan dan NGO Menyediakan kertas cadangan untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan sepertimembantu mangsa bencana alam, gotongroyong dan menjaga keselamatan awam Melawat dan memberi khidmat masyarakat Alat tulis, kertas warna, bahan- bahan internet, majalah,folio

MINGGU 12/13/14

Tema 3 HIDUP BERMASYARAKA T

19/03 HINGGA 06/04

Masyarakat Sumbangan Badan Bukan Kerajaan dalam Pembangunan Masyarakat

dengan pelbagai agensi kerajaan dan NGO dalam aktiviti kemasyarakatan kepada golongan yang memerlukan Kemahiran: Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakat melalui agensi-agensi kerajaan dan NGO Nilai: Berasa gembira dapat memberi sumbangan kepada anggota masyarakat Persediaan memberi sumbangan kemasyarakatan pada setiap masa

 

Kepada rumah kebajikan seperti rumah orang tua/ orang kurang upaya/ anak yatim Mengutuskan surat kepada agensi kerajaan bagi penambahbaikan mutu perkhidmatan kepada masyarakat. Menjemput wakil agensi kerajaan atau NGO untuk memberi ceramah tentang Keperluan Sumbangan Golongan Remaja dalam Pembangunan Khidmat Masyarakat

Mendokumentasikan aktiviti kemasyarakatan (folio keratan akhbar)

MINGGU 15/16/17

Tema 4 WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA

Unit 5: Sumbangan Pelbagai Pihak Terhadap Pengekalan Warisan Budaya Malaysia Agensi Kerajaan dan Warisan Budaya Badan Bukan Kerajaan dan Warisan Budaya

09/04 HINGGA 27/04

Pengetahuan: Menyenaraikan agensi karajaan dan NGO yang terlibat dalam pengekalan warisan budaya Malaysia Menghuraikan sumbangan individu, agensi kerajaan dan NGO terhadap pengekalan warisan budaya budaya Malaysia Menjelaskan kepentingan mengekalkan warisan budaya Malaysia Kemahiran: Menyertai sebarang bentuk aktiviti warisan budaya yang dianjurkan oleh pelbagai pihak Nilai: Bangga dengan keunikan warisan budaya Malaysia. Mengaprisiasi sumbangan pelbagai pihak dalam mengekalkan warisan budaya Malaysia Pengetahuan: Menerangkan cara-cara mempromosikan warisan budaya Malaysia di dalam dan di luar negara Menjelaskan peranan duta kecil,media cetak dan media elektronik dalam mempromosikan warisan budaya Malaysia Kemahiran: Melibatkan diri dalam mempromosikan warisan budaya Malaysia melalui media cetak dan media elektronik Memberi sokongan terhadap usaha mempromosikan warisan budaya Malaysia

 

Menghasilkan brosur berkaitan aktiviti pelbagai pihak dalam mengekalkan warisan budaya Malaysia Meraikan sambutan hari perayaan sesuatu kaum di kelas/ sekolah Program 10 minit di perhimpunan sekolah bertemakan Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia (contoh: seni mempertahankan diri, pakaian tradisional, tarian, nyanyian dll) Mengadakan forum bagi membincangkan kepentingan mengekalkan warisan budaya Malaysia Mencipta cogankata yang bertemakan Pengekalan Warisan Budaya Malaysia

Kad manila, kertas berwarna, pensil warna, pen magik

MINGGU 18/19

Tema 4 WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA

30/04 HINGGA 11/05

Unit6: Mempromosikan Warisan Budaya Malaysia di Dalam dan di Luar Negara Mempromosikan Warisan Budaya Malaysia Melalui Duta Kecil Mempromosikan Warisan Budaya Malaysia Melalui Media

  

Menagadakan pameran untuk mempromosikan warisan budaya Malaysia. Menghasilkan bulletin/ poster berkaitan warisan budaya Malaysia Merumuskan tayangan video tentang warisan budya Malaysia Menghantar e-mel/ surat kepada rakan di dalam atau di luar negara untuk memperkenalkan warisan budaya Malaysia. Main peranan sebagai duta kecil bagi mempromosikan warisan budaya Malaysia kepada kaum lain pelancong negara asing Mengundang individu yang

Kad manila, kertas berwarna, pensil warna/ warna air/krayon, pen magik, kertas A4

Nilai: Menghargai usaha mempromosikan warisan budaya Malaysia

mempunyai kemahiran tentang warisan budaya Malaysia seperti tembikar, kraftangan, bahasa. Adapt dll.

MINGGU 20 21 14/05 HINGGA 25/05 MINGGU 22 23 26/05 HINGGA 10/06


Unit 7: Mengekalkan Kedaulatan Negara Mengamalkan Rukun Negara Melengkapkan Diri Untuk Mewarisi Negara Tema 5 MALAYSIA NEGARA BERDAULAT Pengetahuan: Menghuraikan konsep Negara Berdaulat Menjelaskan prinsip-prinsip Rukun Negara dalam mengekalkan kedaulatan negara Kemahiran: Mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara Melibatkan diri dalam usaha untuk mengekalkan kadaulatan negara Nilai: Bersyukur dengan kemakmuran dan kesejahteraan negara Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada negara   Menemuramah anggota keluarga atau warga sekolah tentang prinsip Rukun Negara Menciptan dan mendeklamasikan sajak yang bertemakan Malaysia Negara Bardaulat Berbincang tentang kepentingan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara Mencari maklumat tentang amalan prinsip-prinsip Rukun Negara oleh warganegara yang bertanggungjawab Menunjukkan cara-cara/ usahausaha memelihara dan mengekalkan kedaulatan negara dengan menggunakan kaedah Theory of Constraints (TOC) Mengadakan pertandingan menyanyikan lagu-lagu patriotik Mengadakan pidato bertajuk Warganegara Malaysia yang Unggul Melengkapkan boring pengurusan grafik tentang cirri-ciri pewaris negara Menghasilkan buku skrap tentang amalan nilai-nilai murni warganegara Malaysia Mencari maklumat melalui internet tentang pelbagai kemahiran yang diperlukan sebagai seorang Kad manil, alat tulis, buku nota

Peperiksaan Pertengahan Tahun

Cuti Pertengahan Tahun

MINGGU 24/25/26

11/06 HINGGA 29/06

  

MINGGU 27/28 Tema 5 02/07 HINGGA 13/07 MALAYSIA NEGARA BERDAULAT

(b) Melengkapkan diri untuk Mewarisi Negara Jati Diri Ilmu Kamahiran Kerohanian Nilai-nilai Murni

Pengetahuan: Menghuraikan cirri-ciri warganegara yang bertanggungjawab untuk menjadi pewaris negara Menjelaskan usaha untuk melengkapkan diri bagi mewarisi negara Kemahiran: Mengamalkan cirri-ciri pewaris negara yang bertanggungjawab Nilai: Menghayati kesedaran sivik dan

Alat tulis. Kertas, kad manila, pen marker

kewarganegaraan untuk melengkapkan diri sebagai warganegara yang sempurna

pewaris negara dan melaporkannya dalam kelas

MINGGU 29/30 Tema 6 16/07 HINGGA 27/07 CABARAN MASA DEPAN

Unit 8: Menjana Pembangunan Negara Politik Menjana Pembangunan Negara Ekonomi Menjana Pembangunan Negara

Pengetahuan: Menerangkan factor-faktor yang boleh manjana pembangunan negara Menerangkan factor politik yang menjana pembangunan negara Menerangkan factor ekonomi untuk menjana pembangunan negara Kemahiran: Memberi sumbangan untuk menjana pembangunan negara dalam bidang politik dan ekonomi Bertindak proaktif dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam menjana pembangunan negara Nilai: Cekal menghadapi cabaran dalam menjana pembangunan negara Saling membantu dan bekerjasama dalam menjana pembangunan negara

 

Perbincangandan sumbangsaran tentang factor-faktor yang menjana pembangunan negara Mengadakan perbahasan ala parlimen yang bertemakan Cabaran Masa Depan Dalam Pembangunan Negara. Melakar dan mempersembahkan ilustrasi rekacipta barangan buatan Malaysia untuk masa depan

Alatan mewarna, alat tulis, pen marker

MINGGU 31/32 Tema 6 30/07 HINGGA 10/08 CABARAN MASA DEPAN

Unit 8: Menjana Pembangunan Negara Faktor Sosial Menjana Pembangunan Negara Cabaran Menjana Pembangunan Negara

Pengetahuan: Menerangkan factor-faktor yang boleh manjana pembangunan negara Menerangkan factor sosial yang menjana pembangunan negara Menyenaraikan cabaran warganegara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial Kemahiran: Memberi sumbangan untuk menjana pembangunan negara dalam bidang sosial Bertindak proaktif dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam menjana pembangunan negara Nilai: Cekal menghadapi cabaran dalam menjana pembangunan negara Saling membantu dan bekerjasama dalam menjana pembangunan negara

 

Menghasilkan folio tentang individu-individu yang berjaya dalam bidang pilitik, ekonomi dan social Melakar dan mempersembahkan ilustrasi rekacipta barangan buatan Malaysia untuk masa depan Menyediakan kertas cadangan tentang peranan dan tanggungjawab remaja dalam menjana pembangunan negara

Folio, alat mewarna, alat tulis, pen marker

MINGGU 33 Tema 6 13/08 HINGGA 17/08 CABARAN MASA DEPAN

Unit 9: Menangani Cabaran Globalisasi Cabaran Globalisasi Serantau an Dunia Menangani Cabaran Globalisasi Persiapan Diri Menghadapi Cabaran Globalisasi

Pengetahuan: Menjelaskan konsep globalisasi Menyatakan cabaran globalisasi dan dunia Menyenaraikan cara- cara menangani cabaran globalisasi Menghuraikan kepentingan hubungan serantau dan dunia dalam menangani cabaran globalisasi Kemahiran:

 

Syarahan bertajuk Malaysia dan Cabaran Masa Depan Mengadakan kuiz/teka silangkata mengenai cabaran globalisasi dan saingan serantau Melayari laman web berkaitan untuk mendapatkan maklimat tentang isu-isu serantau/ dunia dan mempamerkannya dalam kelas

Alat tulis, kertas A4

Mengambil tindakan yang rasional untuk menangani saingan serantau dan dunia Melengkapkan diri bagi menghadapi saingan serantau dan dunia Nilai: Cinta dan sanggup berkorban untuk negara

MINGGU 34 18/08 HINGGA 26/08


Unit 10: Mengekalkan dan Meningkatkan Pengiktirafan Dunia Terhadap Negara Malaysia Sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan Malaysia Sebagai Pusat Kecemerlangan Perubatan Malaysia Sebagai Pusat Kecemerlangan Bioteknologi Menjadikan Malaysia Sebagai Pusat Kecemerlangan Pengetahuan: Memberikan contaoh contoh pusat kecemerlangan di Malaysia Menyatakan langkah-langkah yang boleh diambil bagi meningkatkan status negara sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang Kemahiran: Bertindak proaktif dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam menjana pembangunan negara Melibatkan diri dalam usaha meningkatkan pengiktirafan dunia terhadap negara Nilai: Bekerjasama bagi menjadikan Malaysia sebagi pusat kecemerlangan pelbagai bidang  Menyediakan esei bertajuk Malaysia sebagai Pusat Kecemerlangan Pelbagai Bidang Mengadakan lawatan sambil belajar ke pusat/ tempat/ institusi kecemerlangan negara Menghasilkan iklan untuk mempromosikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang Alat tulis, kertas A4, kertas kajang

Cuti Pertengahan Penggal

MINGGU 35/36 Tema 6 27/08 HINGGA 07/09 CABARAN MASA DEPAN

MINGGU 37/38/39 10/09 HINGGA 28/09

PERCUBAAN SPM 2010