BABASAN PARIBASA (http://adejuve.wordpress.

com/tag/babasan-paribasa/)
Babasan nya éta ungkara dina wangun kecap kantétananu susunanna geus matok sarta ngandung harti injeuman. Paribasa nya éta ungkara dina wangun kalimah anu geus matok, maksudna geus puguh, biasana ngandung harti babandingan atawa siloka lakuning hirup manusa. Conto babasan: y Panjang leungun y Gedé hulu y Jam karét y Peujit koréseun Conto paribasa: y Adat kakurung ku iga y Agul ku payung butut y Jati kasilih ku junti y Biwir nyiru rombéngeun