KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau

mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. Struktur Program. 2.087 AP-01 .03 KM-01 .09 PE2-01 . dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 3. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) i . 8. 10. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 4. 7.018 TK01 12 13.06 PP-01 . 2 5. 7 16 19 23 9.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan.02 11 PE1-01 . 6. Matlamat. KW-01 . LAM-01 LAM-04 14.

Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Justeru. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Agihan Kursus Mengikut Semester. Di samping itu. pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Sinopsis Kursus. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Pengenalan. dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Matlamat. pelantikan tenaga pengajar. Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) ii . selamat maju jaya. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised). Matriks Hasil Pembelajaran.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Sekian.

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

inovatif.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). holistik. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. kreatif. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti. futuristik. berdaya fikir. responsif. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Developmental REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii . relevan. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. dan bersepadu.

i. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iv . setiap Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. Praktikal dan Kontekstual • • • • • Berbentuk praktikal Berasaskan kurikulum sekolah rendah Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). Melaksanakan amalan terbaik. Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. iv. Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. ii. Berasaskan Hasil Pembelajaran • • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. Education for International Understanding (EIU). Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) • Kurikulum. dan Bina Insan Guru. Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. iii. aktiviti kokurikulum. nilai/disposisi. v. • Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). kemahiran. dan antara kursus-kursus yang ditawarkan.

Penggunaan Unit Plan. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. d. pentaksiran prestasi (performance assessments). penyelidikan tindakan. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). b. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. latihan industri.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. praktikum. kerja kursus. internship. c. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. dan tugasan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. f. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. kajian kes. e. penilaian tugasan terarah. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. bahan. Portfolio Pembelajaran.

Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika. Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan Kaedah Saintifik. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar.Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. hasil pembelajaran. Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran.MQF). Ujian Akhir Kursus. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik.

MATLAMAT. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .PENGENALAN.

budaya. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 .PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. vi. iii. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. etika. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. ii. iv. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Sebagai prasyarat. v. bahan kurikulum. Memiliki dan menampilkan nilai. kemahiran. vii. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. psikologi. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. pentaksiran. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. sosial. dan etika profesional keguruan. viii. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan.

STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .SISTEM AKADEMIK.

Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 .SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.

Major. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT).STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. kemahiran generik. 1. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. dan Amalan Profesional. KURSUS KURSUS WAJIB 23 (17%) • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) KREDIT Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) 2. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. 3.

Kursus MUET Formatted: Malay (Malaysia) English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. major dan elektif. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Sepanjang mengikuti program.Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini.

Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Unit Beruniform I Kokurikulum .PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3115 WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia Bahasa Melayu Komunikatif I Bahasa Melayu Komunikatif II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: English (United States) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Pattern: Clear (White) Formatted: Pattern: Clear (White) *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum . KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM. 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 .

Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Kedua (TESL) Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP TSL Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 .Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional. Kursus Major. ** Amalan Profesional bagi PISMP (TESL) jalankan dalam Bahasa Inggeris.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. yang ada sebelum ini digugurkan Comment [odi1]: Pindaan 081209 drp Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab & Profesionalisme Guru 7 . BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Comment [odi2]: Pindaan 081209 – BAM3116 Pengurusan Sumber….AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1.Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I .

BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 8 .KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .5. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 9 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 5.

6. 1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 . PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.

PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8. dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II .7. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II . Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR . Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .Membentuk dan Membuat Binaan.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM.

Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 . 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10.9. Fractions. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

11. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 2(0+2) 45 (34%) 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 .PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) SEM. Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science.

PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 14 . Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 14.13.

Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I . 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15 .15. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 SEM.Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM.Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 16 .Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II .Methodology Curriculum Studies Action Research II – Implementation and Reporting KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) Jumlah SEM.Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 18. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I . PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA (TESL) PENDIDIKAN RENDAH KOD TSL3101 TSL3102 TSL3103 TSL3104 TSL3105 TSL3106 TSL3107 TSL3108 TSL3109 TSL3110 TSL3111 TSL3112 TSL3113 TSL3114 TSL3115 KURSUS Introduction to Linguistics Literature in English ELT Methodology English Phonetics and Phonology Teaching Listening & Speaking Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Reading Skills and Vocabulary in the Primary ESL Classroom Teaching Writing Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Grammar in the Primary ESL Classroom Managing the Primary ESL Classroom Linking Theory to Practice Developing & Using Resources for the Primary ESL Classroom Language Assessment Action Research I .17.

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

Bahasa Arab 4. Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. 1. 2 3 4 5 2. Pendidikan Islam 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 2 3 4 5 2 3 4 5 Comment [odi4]: Pindaan pd 081209 drp 3117: Pengurusan Sumber P&P Bahasa Arab dan Penilaian Comment [odi3]: Pindaan pd 081209 perkataan dan sebelum ini digantikan dgn tanda . Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. 3. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 3(2+1) 2 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3 4 5 7. Pendidikan Kesihatan 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 2 3 4 5 2 3 4 5 5.PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 12 (9%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 18 .

8 Elektif 1 Language Arts Ditawarkan mulai ambilan Januari 2011 hanya untuk Major Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) Kursus Kredit Sem. 1. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources Kredit 3(3+0) 3(3+0) Sem. Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 3.PAKEJ ELEKTIF 1 Pakej Elektif 1 Bil. 3 4 3(2+1) 3(2+1) 5 6 2. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegara an Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 . LGA3101: Children’ s Literature LGA3102:Songs and Poetry for Young Learners LGA3103: Stories for Young Learners LGA3104: Plays and Drama for Young Learners 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2 3 4 5 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) PAKEJ ELEKTIF 2 Pakej Elektif 2 Bil.

Pendidikan Seni Visual 6. Pendidikan Muzik 7. Fractions. Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) Sem. Pendidikan AlQuran 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 3 4 Comment [odi5]: Pindaan 081209 drp Al-Hadis 12. 4. Kemahiran Hidup 9. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10. PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 11. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 5. English Language Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . Bahasa Melayu 8. Elektif 2 Mathematics Kursus MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers.Bil.

Bil.

Elektif 2

Kursus ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners

Kredit 3(3+0) 3(2+1)

Sem. 5 6

13.

Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009

BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil

3(2+1)

3

3(3+0) 3(2+1) 3(3+0)

4 5 6

14.

Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009

3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0)

3 4 5 6

Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan, Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK), dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). • Bagi Program (TESL) Pakej Elektif Kedua boleh ditawarkan kepada pelajar mana-mana Pakej Elektif yang tersenarai dalam Pakej Elektif 2 kecuali bahasa.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

21

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ3101 WAJ3115 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 TSL3101 TSL3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia Bahasa Melayu Komunikatif I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Philosophy and Education in Malaysia (dan PBS I) Child Development Introduction to Linguistics Literature in English Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 17

Formatted: Indent: First line: 0 cm

Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 TSL3103 TSL3104 LGA3101 KURSUS Bahasa Melayu Komunikasi II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Learning and the Learner ELT Methodology (dan PBS II) English Phonetics and Phonology Elektif 1: Children’ s Literature KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) Jumlah 18

Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 TSL3105 TSL3106 LGA3102 XXX31XX KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Behaviour and Classroom Management Teaching Listening and Speaking Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Vocabulary and Reading Skills in the Primary ESL Classroom Elektif 1: Songs and Poetry for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.s 17) Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 18

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

22

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3111 WAJ3107 WAJ3114 EDU3105 TSL3107 TSL3108 LGA3103 XXX31XX KURSUS Kokurikulum – Unit Beruniform II Seni dalam Pendidikan Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Technology in Teaching and learning Teaching Writing Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Grammar in the Primary ESL Classroom Elektif 1: Stories for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m.s 17) Jumlah KREDIT 1(0+1) 3(2+1) *KT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 19

* Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 TSL3109 TSL3110 LGA3104 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum - Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Managing the Primary ESL Classroom Linking Theory to Practice Elektif 1: Plays and Drama for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.s 17) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 2 18

Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 TSL3111 TSL3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum - Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Developing and Using Resources for the Primary ESL Classroom Language Assessment Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 4 17

Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 TSL3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Action Research I - Methodology Praktikum III (12 minggu) Jumlah
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 6 12

23

pendidik yang inovatif. serta pemupuk nilai yang gigih. pengguna teknologi maklumat yang cekap. penguasa ilmu yang mantap. 4. dan penilaian kendiri. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan.Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 EDU3109 TSL3114 TSL3115 INT3101 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Curriculum Studies Action Research II – Implementation and Reporting Internship (4 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2 14 Bagi PISMP (TESL) semua kursus Pengajian Profesional diajar dalan bahasa Inggeris. terarah kendiri. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. kendiri Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah.5 SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. tutorial pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. mengumpul. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 24 . Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Pengalaman dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak dan amali. Mekanisma penyampaian berlaku bersemuka.

Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial.yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 25 .

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 26 .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS Bahasa Melayu Komunikatif II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 .AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3115 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia Bahasa melayu Komunikatif I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.

s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 . **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.

Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.Semester 5 (Tahun 3) KURSUS KREDIT Kokurikulum .s 3(2+1) 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m. 11 pt.27 cm Formatted: Font: Arial.Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) Formatted: Indent: First line: 1.Olahraga 1(0+1) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) Major 3(x+x) Major 3(x+x) Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 22 . KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS KREDIT EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3 (3+0) XXX3114 Major 3(x+x) XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) 3(x+x) INT3101 Internship (4 minggu) 2 Jumlah 14 * Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Malay (Malaysia) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. dan penilaian kendiri. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. serta pemupuk nilai yang gigih. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. tutorial dan amali. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. pengguna teknologi maklumat yang cekap. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 . penguasa ilmu yang mantap.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. mengumpul. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. terarah kendiri. pendidik yang inovatif. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program.

SINOPSIS KURSUS WAJIB Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

jenis-jenis soalan. jenis-jenis ayat. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. tatabahasa. listening and speaking skills. Contemporary Issues. Types of Questions. Islam in the Malay Civilisation. basic concept Islamic Civilisation. bengkel pengajaran menggunakan boneka.27 cm Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. It builds further on parts of speech/word classes. konsep asas tamadun Islam. Formatted: Malay (Malaysia) WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) Formatted: Font: (Default) Arial. Space After: 0 pt This course aims to build on learners’ current English language skills. dan menulis pelbagai penulisan. bengkel pembelajaran secara individu. interaksi antara pelbagai tamadun. membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik. bengkel aktiviti pratulisan. writing academic papers and writing reflections. tokohtokoh tamadun Islam dan Asia. writing for different text types. Tenses. reading skills. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. kemahiran mendengar dan bertutur. kaedah pandang dan sebut. bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan. 11 pt Formatted: Justified.27 cm. membaca. Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat. bengkel aktiviti penulisan mekanis. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). Prominent Figures of the Islamic Civilisation. It focuses on the English Sound System. dan kemahiran mendengar. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan. kaedah abjad. Reading Skills. Pendidikan Seni Visual. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) Formatted: Malay (Malaysia) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). Sentence Types. Indent: Left: 1. dan menulis untuk pelbagai tujuan. Islam dalam tamadun Melayu. interaction among various civilisation. This course focuses on the Introduction of Civilisation. Listening and Speaking Skills. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. membaca. berpasangan dan berkumpulan. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. Parts of Speech/Word Classes. bertutur. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. Formatted: Indent: Left: 1.

Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. seminar and exhibition of Malay language remedial materials. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Formatted: Font: 8 pt.27 cm Formatted: Malay (Malaysia). Italic. pengukuran. workshop for sound production using digital recorder. immersed reading and writing remedial workshop for Music Education. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Formatted: Font: 8 pt. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. look and seeing method. memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. and the role of government and society in ethnic relation. knowledge and basic skills in arts in primary school. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Check spelling and grammar Formatted: Indent: Left: 1. warna dan ruang serta deria dan seni. dan juga analisis data dan interpretasi. Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia).This course explains and applies pre-reading activities. construct and use non electronic teaching and learning materials. kesedaran ruang. and also data analysis and interpretation. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). alphabet method. melaksanakan aktiviti mengenal irama. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. The topics discussed are problem solving. basic reading workshop : phonetic method. konsep-konsep asas hubungan etnik. pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. pluralistic society in the Malay world. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. workshop for using puppets. English (United States) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. This course focuses on ethnic relation in Malaysia. religion and ethnic relation. pre-writing activity workshop. individual. operation and computation. Italic. agama dan hubungan etnik. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Visual Art Education and Physical and Health Education. operasi dan pengiraan. challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. application and management in teaching and learning activities. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. mechanism of writing workshop. measurement. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. Check spelling and grammar Formatted: Justified Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. basic concepts in ethnics relation. economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. spatial sense. masyarakat pluralistik Alam Melayu. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. menjalankan aktiviti meneroka.

11 pt. This course focuses on cocurriculum in primary school. 11 pt. 11 pt. mengetahui. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) Formatted Table 1(1+0) Formatted: Font: Arial. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. court and rules and regulation of games. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. constitution of uniform units. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. sistem fail dan surat menyurat. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. exploring. management and administration. 11 pt. implementing and managing creative activities by integrating music. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . pengukuhan kemahiran dalam permainan. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. introduction on equipment. planning and camping. 11 pt. marching. gelanggang dan undang-undang permainan. management of meeting and budget. 11 pt. training and tactical of games. asas pertolongan cemas. 11 pt. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. dan majlis rasmi. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. pengurusan mesyuarat dan kewangan. 11 pt. expressing through arts. perlembagaan unit beruniform. filing system. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. disiplin dan kerohanian. 11 pt. 11 pt. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. 11 pt. discipline and spiritual. 11 pt. games enrichment. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. pengenalan alatan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. management of court / field and team and organizing competition. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. principles of first aid. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. experiencing. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial.colour and space as well as senses and arts. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. structure and organization. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. This course focuses on the history of uniform unit. 11 pt. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. struktur dan organisasi. 11 pt. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. asas kawad kaki. 11 pt. penubuhan unit-unit kokurikulum. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. setup of cocurriculum unit. 11 pt. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. 11 pt.rhythm. and official function. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. knowing. 11 pt. organizing of activities and competition. latihan dan taktik permainan. pengelolaan aktiviti. pengurusan dan pentadbiran. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. 11 pt.

Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. This course focuses on the introduction and concept of society. persediaan. pelaksanaan dan penilaian projek. jenis khidmat kemasyarakatan. 11 pt. khidmat pendidikan kepada komuniti. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. pembinaan self-esteem. 11 pt. 11 pt. team management. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. sejarah. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. 11 pt. organizing competition. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. 11 pt. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. 11 pt. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. 11 pt. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. history. implementation and evaluation of project. development and importance. pengurusan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . Malay (Malaysia) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. This course focuses on the general knowledge. sejarah dan undang-undang. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. dan berdaya saing. classification of society. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Formatted: Font: (Default) Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. aktiviti kemasyarakatan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. 11 pt. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. potensi dan citra diri seorang insan guru. pengkelasan persatuan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. basic skills. This course is a four days camping programme. building their self-esteem. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. perkembangan dan kepentingan persatuan. 11 pt. history. Malay (Malaysia) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. berdaya tahan. field event. track events. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. preparation. 11 pt. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. rules and regulation. berdaya maju. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Formatted: Font: Arial. progressive and resilient. kemahiran asas. Through the activities. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. management in measurement of track and field events. pengurusan ukuran balapan dan padang. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. guru dan akauntabiliti profesionalisme. 11 pt. guru dan hubungan dengan komuniti. management.

service circulars. jenis khidmat kemasyarakatan. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. profesional circulars. Surat Pekeliling Ikhtisas. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. lawatan benchmarking. interaksi dengan komuniti setempat. protocol. benchmark leadership characteristics. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. kembara sosial. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. organising and attending workshops. public speaking. mandat.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. effective listening. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. table ettiquette. iklim sekolah. school organisation. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. kesantunan berbahasa. Students are exposed to the skill of planning. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. Act 550 (1996). latihan dalam kumpulan. The course emphasises on the balanced teacher self development. pengucapan awam. Pekeliling Perkhidmatan. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. tertib di meja makan. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. raising the flag. khidmat pendidikan kepada komuniti. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. kemahiran mendengar secara efektif. aktiviti kerohanian/moral. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . Akta 550 (1996 ). kreatif dan inovatif. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. students are exposed to teachers and law mandate. teacher relationship with community and honesty. pengurusan sekolah. moral acitivities. mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. managing official ceremonies and dressing code. ciri-ciri kepimpinan. infrastructure and school curriculum infostructure. speaking skills. school climate.

finding. refleksi. interaksi profesional dengan guru cemerlang.BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. The focus of the course is related to workshops. conflict inventory. This course aims to upgrade continuos self professionalism. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). reflection. inventori konflik. interpretation of test. lawatan benchmarking. interpretasi dapatan ujian. professional. interaction with excellent teachers. administering post inventory test of self direct search. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 . Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. benchmarking visits. inovasi guru cemerlang. innovation. tema bengkel. professionasme commitment reports and reflective evaluation. workshops theme.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. historical development of the Malaysian education system. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 . peranan guru dalam mengurus bilik darjah. implications of individual differences. This course encompasses the developmental process of a child. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. factors that influence the development of the child.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. the underpinning theories of child development. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. prinsip-prinsip asas perkembangan. pelbagai teori pembelajaran. motivasi. model-model pengurusan disiplin. This course encompasses the child’s learning environment. the roles of teachers in classroom management. development of children with special needs. implications on teaching and learning. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. the National Philosophy of Education. This course consists of the development of Islamic. nature of human beings from the religious and biological perspectives. different stages of development. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. models of discipline management. implikasi faktor perbezaan individu. basic principles of child development. Western and Eastern philosophy of education. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. various learning theories.

EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. leadership and roles of teachers. teori. penggunaan dan penilaian media pengajaran. kepemimpinan dan peranan guru. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. needs. ethics and accountability. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. types of guidance and counseling services. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. selection. peranan guru biasa sebagai pembimbing. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. teacher politeness. multicultural relationship skills and issues. pengurusan media dan sumber pendidikan. This course discusses concepts. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. penghasilan. peringkat perkembangan guru. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. etika. characteristics of a teacher as a professional. utilization and evaluation of educational media. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. kemahiran berkomunikasi. EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. production. application of technical skills in using various instructional media. communications skills. theories. practices and development of educational technology. stages of teacher development. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. akauntabiliti dan kesantunan guru. matlamat. pemilihan. roles of ordinary teachers as guidance teachers. This course discusses the concept of a profession. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. integration of information and communication technology in teaching and learning. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. management of educational media and resources. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. learning styles based on different multicultural aspects.

early symptoms of emotional disturbances amongst students. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. This course discusses educational issues and current challenges. teachers and ways to overcome. innovation and managing educational changes.EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 . inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

kaedah dan teknik. situasional. sumbangsaran. perbincangan. kodkognitif. kemahiran mendengar dan bertutur. pengisian kurikulum: ilmu. soal jawab. oral-aural. Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) BMM3102 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. method and techniques. “5P” concepts. nilai. latih tubi. approaches. inductive and deductive approach. telephone conversation and report presentation. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . konsep dan jenis teknik : main peranan. drill. konstruktivisme dan kontekstual. orientasi rancangan pengajaran harian. comunity language. kaedah ajuk hafaz. question and answer. objektif dan organisasi kandungan. grammar translation. kaedah natural. and writing. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. brain storming. story telling. kemahiran belajar cara belajar. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. added value skills and language system. dialog. simulation. quiz.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. tatabahasa terjemahan dan terus. penulisan langkah pengajaran. eklektik and communicative approach. peraturan sosiobudaya. penyerapan. inkuiri penemuan. kajian masa depan dan sistem bahasa. This course describes and elaborates aspect of philosophy. perbualan telefon dan penyampaian laporan. dialogue. forum. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. discussion. kecerdasan pelbagai. aims. debate. matlamat. bahasa komuniti. pendekatan induktif dan deduktif. pendekatan. perbahasan. lingusitic. natural method. definisi. kuiz. forum. defination. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. linguistik. reading. situational. bercerita. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. the writing of teaching steps. daily lesson plan orientation. oral-aural. concept and techniques : role play. pengayaan. kemahiran menulis. inquiry. kemahiran membaca. audio lingual method. kewarganegaraan. drama. code-cognitive. content objectives and organization. simulasi. pemulihan dan penilaian (“5P”). kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. konsep penggabungjalinan. drama. pendekatan eklektik dan komunikatif.

Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. konsep-konsep: strategi. kaedah. application of learning language approach. teaching method for teaching Malay Language. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. teaching method for Malay Language. application of teaching language approaches. application of value added skills. techniques. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. application of value added skills. teknik. Teori Pemerolehan Bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. the concepts of strategy. kaedah pengajaran bahasa Melayu. pembelajaran masteri. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. pembelajaran masteri. This course focuses on teaching component.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. application of Road Safety education. method. approaches. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. kaedah. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. teknik. konsep-konsep: strategi. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. constructivisme. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. the implementation of teaching and learning activities through contextual. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. techniques. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. constructivisme. Teori Pemerolehan Bahasa. mastery. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . mastery. Teori Huraian Bahasa. application of learning language approach. Teori Pemerolehan Bahasa. Teori Huraian Bahasa. application of Road Safety Education. application of teaching language approaches. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. approaches. kaedah pengajaran bahasa Melayu. the concepts of strategy. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. method. the implementation of teaching and learning activities through contextual. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. pendekatan. konstruktivisme. pendekatan. konstruktivisme. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya.

types and method of language assessment. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. virtual and video learning. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. animation in presentation. ethics. teknik pengajaran kemahiran membaca. writing skills. jenis dan kaedah penilaian bahasa. pembinaan ujian. use of writing tools. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. pengajaran bahasa secara atas talian. bengkel penggunaan cakera padat. preparation of teaching plan for reading skills. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. penilaian kemahiran membaca. approaches and methods of teaching techniques of reading. on-line learning of language learning. This course describes the use of internet. table of test specifications. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. evaluation. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. kemahiran mengarang. assessment of reading skills. learning homepage. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. reading skill. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. linkages in application structure. testing development. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. penggunaan alat pengarangan. kemahiran membaca. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . teaching reading skills.BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. procedures. taxonomy and domain. and measurement. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. jadual spesifikasi ujian. penilaian bahasa berasaskan projek. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. project based language assessment and school based assessment. assessment of learning experience. learning CDs in teaching. This course elaborates on listening and speaking skills. pengaplikasian struktur perpautan. penilaian pengalaman pembelajaran. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. language skills assessment and language activities. conference and exhibition in ICT. kemahiran menulis. mereksa cipta animasi. pengujian dan penilaian. application of information processing model. internet resources. approach to teaching writing skills. taksonomi dan domain.

penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. teaching of assessment. penyediaan bahan bantu mengajan. teaching practical session. This course elaborates on various linguistic fields. fonem suprasegmental. super segmental phonemes. preparing the lesson plan of remedial session. pronunciation and syllablication exercise. peraturan paradigmatik. fonem : fonem segmental. implementing of enrichment exercise. struktur linguistik. pendidikan pengayaan. alphabet and phonetic symbols. language characteristics. differences in organizing and strategy. perbezaan pengelolaan dan strategi. dan latihan mentranskripsi. specific ways in organizing the remedial session. This course elaborates on remedial education. linguistic structure. paradigmatic rule. articulation and articulators. procedure of enrichment education programme. variasi bahasa. and scientific Malay language. applied linguistic. linguistic developement history. enrichment education. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. sejarah perkembangan ilmu linguistik. contextual linguistic. sifat bahasa. phonemes. reflection : thinking in linguistic. refleksi : pemikiran dalam linguistik. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan.BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. This course elaborates on phonetic and phonology theories. language variation. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. linguistik gunaan. prosedur program pendidikan pengayaan. pronunciation and syllablication transcription. lingistik kontekstual. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. and standard pronunciation. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. faktor luaran. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. pelaksanaan aktiviti pengayaan. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. huruf-huruf dan simbol fonetik. pronunciation and syllablication in Malay language. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. linguistik diakronik. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. dycronic linguistic. external factor. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. artikulasi dan artikulator. segmental phonemes. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. sesi latihan pengajaran. stylistic.

dan ejaan. golongan kata. klausa. sumber istilah. adjectives phrase. frasa adjektif. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. Perkamusan. kata adjektif. teori pembuktian. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . sejarah dan perkembangan ejaan rumi. dan kelas kata tugas. makna ayat. and functional word. feature meaning. Malay language word form. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. ayat majmuk. complex sentence and sentence construction process. dan proses penerbitan ayat. types of words. single sentence. terminology and terminology construction schedule. imbuhan dalam bahasa Melayu. lambang. adjectives. verbs. istilah singkatan. fitur makna. frasa sendi nama. kata kerja. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. lexical and contextual meanings. bentuk perkataan bahasa Melayu. korpus bahasa. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. makna peribahasa. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. verb phrase. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. makna leksikal. golongan kata kerja. dan pembentukan kata baharu. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. semantic change. ayat dasar. perkamusan. peristilahan. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. idiomatic meaning. This course elaborates on semantic. perubahan semantik. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa.BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. prepositional phrase. and the formation of new words. isu bahasa terkini. ambiguity and vague meanings. short forms. affixes in Malay language. the sentence in Malay language included phrase. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. clause. proof theory. jenis kata adjektif. skema tatacara pembentukan istilah. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. sejarah ejaan jawi. verbs. ayat tunggal. symbols and spelling. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. frasa kerja. dan kaedah dan teknik terjemahan. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. adjectives. ketaksaan dan kekaburan makna.

writing an action research report and article and ways of making action research data public. serta kebudayaan kebangsaan. and economic aspects). external influence in Malay society. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. This course elaborates on concept of culture. and national culture. social. kaedah-kaedah pengumpulan data. current language issues. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. penganjuran seminar.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. the future and the challenges of the Malay language. concepts of action research and models. Malay culture in literary and non literary resources. Penyelidikan Tindakan II . masyarakat. writing development of vocabulary of the Malay language. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. interprestasi data penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. the history of the development of the romanise. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) BMM 3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. modernisation and planning of the Malay language. the history of Jawi spelling. and translation techniques and method. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. analisis data. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. Malay culture (from political. dictionary. types of educational research. It discusses introduction to research methods in education. dan ekonomi). interpreting the action research data. action research prosess. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. Malay language preindepence and past independence. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. prosedur penyelidikan pendidikan. data collection considerations. perancangan dan cadangan.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) BMM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. the flow and experts of the Malay language vocabulary. language corpus. data collection methods. spelling. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. society. data analysis. sosial. world view and Malay society cosmology. educational research procedure. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. planning and proposal. the study of the classical Malay language texts and its shift.

sastera bandingan. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. 2. and primary school literary texts appreciation. membaca dan menulis. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. and writing. and classification. comparative literature. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. literary teaching and learning techniques and activities. children and adolescent literature. This course discusses on the methodology of teaching listening. reading. kepentingan. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. sastera kanakkanak dan remaja. speaking. tujuan. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. bertutur. aims. organization an action research seminar. membaca dan menulis. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. describes the teaching steps for every skill. discusses every component of the language skills including concepts. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. bertutur. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. approaches in understanding primary school literary texts. importance. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. reading. documentation and publication procedure of action research. speaking. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) BAM3101 Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. and writing skills.

teaching suitable syntax. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . seruan. akusatif dan genitif. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. awzan sarfi (pola morfologi). penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . nouns. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. rules and forms of Arabic Morphology. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. Ma’ani and Badi’. mendedahkan kaedah. nominal and verbal sentences. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. articles. the principles. techniques and strategies to teach Arabic morphology. types of phrases and sentences using nominative. penggunaan gaya bahasa. accusative and genitive. kata kerja fleksi. kata terbitan. teaching techniques for primary school. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. kata nama fleksi. kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. approaches. techniques and strategies Rhetoric of Arabic.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. al-Ma’ani dan al-Badi’. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. juga mendedahkan kaedah. struktur ayat namaan dan pembentukannya. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. verbs. kata kerja tidak fleksi. gaya kecuali . BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. nouns and verbs approaches.

istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. types of literature. various types of knowledge sources such as websites via internet. prose and poetry. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. Umayyad. aplikasi perisian. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. Jahily. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. early Islam. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. tema. well-known poets. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. zaman Bani Umaiyah. syllabus contents and curriculum specifications. iaitu zaman Jahiliyah. hasil-hasil karya penyair.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. Abbasy and Modern. syllabus and text book. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. orators and writers. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . combination of using text book. Arabic multimedia terminology. zaman permulaan Islam. keistimewaan. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. assessment book and teacher’s guide. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. software applications explains.

evaluation and examination of Arabic language. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. daily. prinsip-prinsip asas penilaian. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. pengukuran. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. This course exposes students to the terminology of assessment. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. prosedur penyelidikan pendidikan. different skills. BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) BAM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah. proses penyelidikan tindakan. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. lesson planning. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. implement of the micro and macro teaching. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . This course discusses the concept of micro and macro teaching. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab.

This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. writing an action research report and article and ways of making action research data public. planning and proposal. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. pronunciation and articulation of every single Arabic letter. interprestasi data penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. vowel and consonant. action research prosess. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. types of educational research. interpreting the action research data. second and foreign languages. data collection methods. It discusses introduction to research methods in education. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. moneme. documentation and publication procedure of action research. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. kaedah-kaedah pengumpulan data. syllable and word. language acquisition theories. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. monem. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . penganjuran seminar. organization an action research seminar.perancangan dan cadangan. communicative competency and psychological language. data analysis. sukukata dan kata. analisis data. bahasa kedua dan bahasa asing. phoneme. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. pertimbangan dalam pengumpulan data. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. data collection considerations. educational research procedure. morfem. introduction to various types of educational research design.

vocabulary. konsep penilaian. penilaian kendalian sekolah. the terminology of assessment. dan peribahasa. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. penjelasan konsep. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. serta konsep pengajaran mikro. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. evaluation and examination of Arabic language. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. teknik soal jawab. pembinaan item. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. types of tests and the principles in building Arabic tests items.27 cm Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font: Not Bold BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. (Asian) Chinese (Simplified. PRC) Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Justified. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. Perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. Indent: Left: 1. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. penilaian kemahiran berbahasa arab.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. and idioms. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. 3. pemulaan dan penutup pelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto KM-012 . kosa kata. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Font color: Auto. jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab.

proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. Swedish (Sweden) Formatted: Font: Not Bold. Right: 0.This course discusses the concept. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. mengenali dan menulis aksara Cina. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. International Sort) Formatted: Font: Not Bold. Spanish (Spain. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning. ciri-ciri. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. defining concepts. Formatted: Font color: Auto. jenis-jenis ayat dan retorik.4 cm. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. Indent: Left: 1. Spanish (Spain. Tab stops: 15. principles and objectives of teaching Chinese language. International Sort) BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. genre and historical development. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. sentence structure. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. The basic concept includes the theories of acquiring language skills.02 cm. types of sentences and rhetoric. Spanish (Spain. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language.27 cm. the roles and ethics of language teachers. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Indent: Left: 1. characteristics. Left Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified. writing reflections and understanding micro teaching concepts. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. International Sort) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Not Bold. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. frasa. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. questioning techniques. This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts. International Sort) Formatted: Font color: Auto. phrases.27 cm Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. Spanish (Spain. komponen ayat.

. ciri-ciri.. Kursus ini merangkumi pentakrifan. Kursus ini mengkaji konsep. English (United States) BCN3107 3(3+0) Formatted: Font: Not Bold. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted . Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted . characteristics. peranan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Formatted: Font: Not Bold. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) Formatted: Font color: Auto. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas... objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah... Formatted Formatted: Font color: Auto . Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. . Texts from different types of prose are selected as basic reading. BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted .27 cm Formatted Formatted: Swedish (Sweden) Formatted . selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. managing and implementing teaching and learning. latihan merancang. characteristics. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools... This course covers the methodology in learning. and historical development of prose..sekolah rendah.. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. .. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.... strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course studies the concepts. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Formatted . . followed by planning.. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. This course covers the teaching and learning methods of reading. This course comprises definitions... Constructivism Learning Theories. roles. matlamat. teori pembelajaran konstruktivisme..

. Ci and Sanqu. dipilih sebagai bacaan asas. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. various characteristics and historical development of poetry. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini merangkumi pentakrifan. Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. Ci. preparing the table of specification and analysing test results. Distinctive poems of three different types.e.. methods. functions. proses pelaksanaan. Indent: Left: 1. dan Sanqu. principles. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. Each topic will be followed by micro or macro teaching.27 cm Formatted: Font: Italic. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. This course comprises definitions. implementation. i. iaitu Shi. Shi. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar.27 cm Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Justified. are selected as basic texts. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. prinsip dan fungsi. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) BCN3112 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic . ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. This course comprises the basic concepts. Kursus ini membincangkan pengenalan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. BCN3110 Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian.27 cm Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Puisi (Poetry) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified. Indent: Left: 1. This course covers the basic techniques in writing skills.

data collection methods. concepts of action research and models. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto. pertimbangan dalam pengumpulan data. novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. documentation and publication procedure of action research. educational research procedure. bahagian-bahagian Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-016 . This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. penganjuran seminar. Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic. prosedur penyelidikan pendidikan. interprestasi data penyelidikan tindakan.27 cm BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I Formatted: Font: 11 pt. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. interpreting the action research data. planning and proposal. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. characteristics and historical development of novel and drama.Definisi ilmu linguistik. International Sort) Formatted: Font color: Auto Kursus ini merangkumi pentakrifan. 4. Distinctive texts of different short stories. Font color: Auto. fiksyen. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic. It discusses introduction to research methods in education. Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. types of educational research. kaedah-kaedah pengumpulan data. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. organization an action research seminar. data collection considerations. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. This course encompasses definitions. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. novels and dramas are selected as reading texts. data analysis. action research prosess. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. Malay (Malaysia) Formatted: Indent: Left: 1. perancangan dan cadangan. introduction to various types of educational research design. International Sort) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: 11 pt. proses penyelidikan tindakan.terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Font color: Auto. Not Bold. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. Spanish (Spain. Font color: Auto. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. analisis data. Formatted: Font: Italic BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Formatted: Font: 11 pt. Spanish (Spain. Malay (Malaysia) 3(0+3) Formatted: Font: 11 pt. fictions.

there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. This course exposes students to various theories. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. articulations. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-017 . It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. Pendedahan juga diberi tentang teori. konsonan. aims to enhance students knowledge of Phonology. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Solliyal dan Thodariyal. In addition. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. Solliyal and Thodariyal. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. Topics discussed include Eluthiyal. kaedah. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. the definition of linguistics. kajian fonologi bahasa Tamil. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. tempat atrikulasinya. sistem fonem bahasa Tamil. kaedah. morphem and competence in the Tamil language. keperluan sukatan. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. morphology system. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. sistem morfologi.dalam ilmu linguistik. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. sistem bunyi vokal. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. It exposes students’ to the theory.

they are expected to produce various creative texts of their own. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. and activities and resources for teaching literature. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. It discusses the theory. aspek bacaan luas. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) BTM3107 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. pelbagai genre penulisan. approaches and strategies of teaching literature. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. With the exposure. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. kepentingan dan peranan berita.BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. kaedah pengajaran elemen tatabahasa. penguasaan dan penggunaan bahasa. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. iklan kartun dan sastera rakyat dalam Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-018 . kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. Emphasis is given to inductive. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya.

Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. sastera kanak-kanak. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. This course focuses on the various genres relating to children. constructing the JSU. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. pembelajaran Bahasa Tamil. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. Topics include appreciating poetry. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. menganalisis item. It discusses the importance of creative Tamil literature. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. puisi. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. aniyiyal dan yaappiyal. developing the marking scheme and the administration of examinations. caricatures. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. children’s literature. ‘Aniyiyal’. kaedah pembinaan instrumen. poetry in motion and folklores. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. Besides looking at themes. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil.memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. In addition. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. cartoons. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. pentaksiran dan penilaian. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. analyzing items.

interpreting the action research data. teknik penghasilan cerpen dan novel. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. concepts of action research and models. educational research procedure. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. writing an action research report and article and ways of making action research data public. proses penyelidikan tindakan. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data collection methods. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education. prosedur penyelidikan pendidikan. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. planning and proposal. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) BTM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. kaedah-kaedah pengumpulan data. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. It discusses introduction to research methods in education. authors and themes and analysis of epics.. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. introduction to various types of educational research design. analisis data. data analysis. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. interprestasi data penyelidikan tindakan. Topics discussed include the history of classical poems.novels. the authors and themes. data collection considerations. konsep dan model-model penyelidikan tindakan.Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. pertimbangan dalam pengumpulan data. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil. penganjuran seminar. mengapresiasi keunikannya. types of educational research. action research prosess. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan.

dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. zaman selepas kemerdekaan. culture. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. interaksi dan struktur sosial. budaya. masyarakat dan negara. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. deviant and social control. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. interaction and social structure. kandungan pelbagai disiplin. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. and the amendment of education policy in national development history. 5. dan kaum dan etnik. zaman sebelum kemerdekaan. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. This course gives an exposure of Sociology as a discipline. sosialisasi. multi-disciplinary. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara.This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. and races and ethnics. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . post-independence era. thematic strands. documentation and publication procedure of action research. society and country. devian dan kawalan sosial. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. organization an action research seminar. socialisation. pre-independence era. the Malacca Sultanate as the basis of nation development.

and inculcation of values through government policies. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. strategies of education on sustainability in Social Studies. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. kedaulatan.manusia. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. This course focuses on values. education for sustainable development and education for international understanding. teacher’s role in enhancing values. sovereignty. the existing of nation. This course requires students to conduct practical activities. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . doktrin pengasingan kuasa. bentuk-bentuk kerajaan . This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. moral and ethics. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. politik. moral and ethics. affective domains in instilling positive attitudes. moral dan etika. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. peranan guru dalam pemupukan nilai. kuasa dan autoriti. moral human being. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. politics. physical system and the relation with human beings. insan bermoral. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali.tinjauan perbandingan. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. human interaction with the environment and natural resources. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. and politics and government in Islamic perspectives. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. kewujudan negara. power and authority. types of governments – comparative studies. moral dan etika. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. doctrine of power separation. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. domain afektif dalam pembentukan sikap positif.

Students are also exposed to the citizenship project. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. and Civics and Citizenship Education. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. pengukuran dan statistik. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. which is a part of practical activities in the learning of social service. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) PSS3110 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. validity and reliability of test. issues in assessment. and the role of teachers in assessment. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. perancangan ujian. evaluation and test. items analysis. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial.Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . analisis items. planning of test. measurement and statistics. penilaian dan ujian. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. and Civics and Citizenship Education. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan.

kegunaan analisis wacana. data collection considerations. teaching skills. economic transformation and development. transformasi dan pembangunan ekonomi. This course focuses on the study of economic development. social aspects in development. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . perancangan dan cadangan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. lesson planning. prosedur penyelidikan pendidikan. data collection methods. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. approaches and strategies in teaching-learning. action research prosess. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. kemahiran pengajaran. faktor pertumbuhan ekonomi. sektor ekonomi dalam pembangunan. kelebihan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. aspek sosial dalam pembangunan. It discusses introduction to research methods in education. human capital investment in knowledge-based economy. and Malaysian economy and globalisation. data analysis. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. teaching-learning modes and techniques. analisis data. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. types of educational research. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. perancangan pengajaran. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. problems of poverty and eradication strategies.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. pemikiran kritikal dan analisis logik. concepts of action research and models. educational research procedure. planning and proposal. economic growth factors. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. rasional dan objektif. kaedah-kaedah pengumpulan data. interprestasi data penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. pengenalan analisis wacana. the micro and macro teaching. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. pengajaran mikro dan makro. economic sectors in development. analisis wacana dan media massa. pertimbangan dalam pengumpulan data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.

dan kelemahan analisis wacana, wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical, rational, and objective manner, introduction to discourse analysis, differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis, discourse analysis and mass media, critical thinking and logical analysis, the use of discourse analysis, strengths and weaknesses of discourse analysis, and discourse and social issues, and the solutions. Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting)

PSS3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

6.

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1)

MZU3101

Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda, melodi, triad, kord, kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada, meter dan nilai not. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. It consists of listening to intervals, melodies, triads, chords and cadences. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. This course also focuses on sight singing. In the sight singing section, students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys, meters and note values. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0)

Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim, tidak lazim, irregular meter, pembahagian masa tak sekata, klef-alto dan tenor, skelnada major, minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf, kord-kord dalam pelbagai kedudukan, peraturan pengharmonian, pembentukkan kaden, penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-025

This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. Topics given focus here are meters in simple, compound and irregular time, irregular time division, alto and tenor clefs, major, minor and chromatic scales and compound intervals, knowledge of harmonization such as chord in different inversions, rules of harmony, formation of cadences and the recognition of figured bass. Other than that ornaments in music scores will be taught.

MZU3103

Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I)

1(0+1)

Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah, pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel, arpegio dan kord, aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. In this course, students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom, technical skills through drill exercises such as in the playing of scales, arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0)

Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik, matlamat, fungsi muzik dalam pendidikan, faktor-faktor sosiologi, psikologi, faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education, aims and the functions of music in education, importance of music, philosophical implications, sociological and psychological factors that affect music education, sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0)

Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi, pembentukan kord dominan ketujuh, pergerakan pembalikan kedua, pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah, pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord, progression of six four and chord progession in fifths. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. In addition, students use melodic decoration in their music composition.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-026

MZU3106

Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II)

1(0+1)

Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I, pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel, arpegio, kord dan pengaplikasian teori, harmoni dalam permainan repertoire kibod, jenis rentak iringan, kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. This course continues from the previous keyboard I course. Keyboard technical skills, exercises in scale, arpeggio and chord playing, keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm, accompaniment, develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja, langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian, masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya, pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara, lagu lapisan, teknik pengendalian alat iringan, teknik bermain rekoder soprano, alto digabungkan dengan iringan alat perkusi, penyediaan dan penghasilan skor perkusi. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices, teaching and learning of singing in the music classroom, identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems, a variety of singing repertoire including two part singing, singing, students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments, preparation and arrangement of percussion scores. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano, latihan bermain dalam pelbagai repertoire, permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. This course exposes students to various piano technical skills, playing a wider repertoire, sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-027

broken chord. mengimprovisasikan melodi di kibod. kord. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . bes alberti. latihan dalam permainan iringan kord blok. latihan aural. plucking and strumming style. bacaan not. melodi. melodies. dan konsep muzikal. jumping chord.MZP3108G Alat Muzik Utama . This course caters to students without knowledge in guitar playing. kaden. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. playing with different rhythm. Memperkenalkan kord. playing the guitar while singing. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. alberti bass. aural practices.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. mengenal pasti jeda. MZP3108V Alat Muzik Utama .jumping chords and chomping chords at the keyboard. sing melodies in keys changes from major to minor. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. chords. play block chords. chords and musical concepts. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. irama. reading of notes. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. Kemahiran pendengaran. cadence and rhythm. bermain gitar sambil menyanyi. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. bermain pelbagai rentak. triads. Students also develop listening skills through aural guitar playing. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. It involves aural studies in intervals. broken chords. petikan dan cara ‘strumming’. Focus is on posture. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. melody improvisation.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. triad.

plucking. to reinforcement. kemahiran membuat persembahan. dynamics and performance preparation. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. artikulasi. bacaan not. permainan alat muzik.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. petikan dan cara ‘strumming’. Penekanan kepada perkembangan stail. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. This course focuses on continuity. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. rhythm. pelbagai rentak dan kod. latihan aural. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. nyanyian lagu. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . This course is an introduction to Zoltan Kodaly. articulation. aural.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. In the teaching and learning of music in the classroom. strumming style with different rhythm and chords. MZP3112G Alat Muzik Utama . In addidtion. MZP3112V Alat Muzik Utama .Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. progressing to level two in piano playing techniques. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. sight playing and a variety in repertoire. Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. Carl Orff and Jaques Dalcroze. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar.Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. Emphasis is on style development. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. singing folk songs. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. dinamik. bimbingan. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. rentak. This course is a continuity from course vocal 1. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm.

Students are guided in these 3 components throughout the course. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(1+1) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. Zapin and walking bass rhythms. perancangan.MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. Students’ present their respective music composition present during this course. It comprises of preparing. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. format rancangan pelajaran tahunan. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. permainan piano dalam rentak Inang. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus.Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . planning and writing the year plan. Zapin. This course exposes the students to compositional devices in music education. rancangan mingguan . ciptaan ensembel rekoder. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. mingguan. sight playing and a variety in repertoire. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. MZP3115G Alat Muzik Utama . mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 . penekanan kepada perkembangan stail. rentak. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus.rancangan harian. primarily on the KBSR music education syllabus.pengajaran mikro. This course discusses the primary school music curriculum. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. harian . latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. This course is a continuity towards level III in piano playing technics. artikulasi. dinamik.

Style. dynamics and complex skills are developed as the course advances. students are exposed to different music genres through listening activity. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. music genres materials are selected from traditional classic music. This course focuses on macro teaching sessions. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. score analisis. articulation. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. bengkel. pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. analisis skor. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. dan pengalaman praktikal salah satu genre. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques.Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. choral vocal music and solo instrumental music. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. planning of macro teaching sessions. Muzik Ensembel Sosial Popular. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1(0+1) KM-031 . langkah-langkah pengajaran makro. Muzik Bentuk Tarian Utama. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. Music in the form of dance. practice to reflect and write on the work carried out. rhythm. This course is a continuity from course vocal II. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. MZP3115V Alat Muzik Utama .This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Muzik Ensembel Lain. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. “Popular social” ensemble music. kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. video watching or live performances. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. perancangan sesi pengajaran makro. workshops and practical experiences.

lawatan ke program konsert / persembahan. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. instrumental ensemble. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. ensembel instrumental. Klasik. Jepun. MZU3120 Muzik Dunia (World Music) 2(2+0) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. MZP3118V Alat Muzik Utama . sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu.Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan.Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. This course focuses on vocal diction techniques. menganalisis skor mengikut zaman dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . teknik persembahan. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. India. conducting and attending program concerts/performance. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. Alat Muzik Utama . Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Abad ke 20 dan Jazz. Romantik. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism.(Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. On this higher level. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. piano playing techniques. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. sight playing and a variety in repertoire. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. memimpin. Barok.

Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. Classical. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. Romantic. ekspresi dalam pelbagai dinamik. prosedur penyelidikan pendidikan. pertimbangan dalam pengumpulan data. interprestasi data penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. India. kaedah-kaedah pengumpulan data. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. perancangan dan cadangan.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. romantik. klasik. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 . This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. analisis data.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. 20th century and Jazz eras. MZP3121G Alat Muzik Utama . genre and compositional styles. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . Japan. genre.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. proses penyelidikan tindakan. tempo and phrasing and singing in various rhythm. Baroque. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. classic. styles and composers music scores from Renaissance. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. karya dan stail dengan lebih mendalam. discussions are held to analyse aspects of music genre. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan.pendedahan kepada beberapa komposer. Thailand and Africa. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. romantic and the 20th century eras with different music genres.

introduction to various types of educational research design. India. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. types of educational research. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) MZP3124 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. educational research procedure. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. MUSIC ACE. concepts of action research and models. China. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. interpreting the action research data. planning and proposal. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. data analysis. penganjuran seminar. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. organization an action research seminar. Jepun dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . the role of technology and music software in the production of music composition.penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. 7. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. documentation and publication procedure of action research. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. data collection methods. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. action research prosess. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. data collection considerations. It discusses introduction to research methods in education. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS.

creativity. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. developmental stages of children’s art. influence and background of various cultures. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . kepentingan perkembangan kurikulum. stimulus and factors that affect children’s art. peranan guru PSV. objektif kurikulum. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. children’s creativity and imaginations.Barat. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. and visual expression. This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. This course covers the concepts. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. matlamat. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. estetika dan ekspresi visual. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. aesthetics. kreativiti. analisis asas seni reka dalam karya. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. huraian sukatan pelajaran. distinguished educationist and researchers in children’s art. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. principles of design and compositions in art works of various cultures. konsep 5P. appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works.philosophy. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. This course focuses on introduction to visual language. comparative studies of basic design concept in visual arts. analyzing basic design concept in visual art works. art of various cultures. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak.

Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. persediaan mengajar. bahan. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. Modelling and Constructing. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. Membuat Corak dan Rekaan. as well as Introduction to Tradisional Crafts. goals and objectives of the VAE curriculum. lesson planning. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. the roles of the VAE teachers. the importance of curriculum development. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. as well as practical activities for explorations of tools and materials. subject matter. Membuat Corak dan Rekaan. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. strategi. that is: Drawing and Picture Making. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. pendekatan. Pattern-Making and Designing. the 5P concept. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. content and themes in producing art works for the four areas. resource and teaching aid management. management of outdoor and indoor activities.This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. specifications of the syllabus.

membuat persembahan dan pameran karya multimedia. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. application of ICT in teaching and learning VAE. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. seni oriental. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. pengenalan multimedia. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. pengajaran mikro dan makro. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. approach. perancangan dan persediaan mengajar. lesson planning. Introduction to Tradisional Crafts. This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. as well as teaching and learning resources. seni oriental. Practical activities cover the use of multimedia. strategy. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. Mengenal Kraf Tradisional. apresiasi karya seni barat. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 . the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. applying creativity and artistic process in producing digital art works. micro and macro teaching. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT).kurikulum PSV KBSR.Membentuk dan Membuat Binaan. This course covers the learning theories. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . multimedia dalam PSV.

proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. It discusses introduction to research methods in education. various functions of drawings from various genres and culture. interpreting the action research data. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . konsep dan model-model penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. planning and proposal. data collection considerations. various approaches in the appreciation of visual art. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. data analysis. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. mark schemes. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. evaluation of art works and evaluation of portfolios. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. jenis-jenis pentaksiran. bentuk pentaksiran PSV. drawing techniques. analisis data. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. considerations and perceptions in drawings. prosedur penyelidikan pendidikan. oriental art. pelbagai fungsi lukisan. tujuan pentaksiran PSV. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. introduction to various types of educational research design. interprestasi data kajian tindakan. tools and materials. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. concepts of action research and models. types of educational research. This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. alat dan bahan. approaches and methods. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. pendekatan dan kaedah lukisan. types of assessments. oriental art. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. action research prosess. perancangan dan cadangan. teknik menghasilkan lukisan. methods and forms of assessment. This course covers the types of drawings . pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. western art. data collection methods. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). educational research procedure. writing an action research report and article and ways of making action research data public. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). aims of assessment in VAE. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. kaedah pentaksiran PSV. pertimbangan dalam pengumpulan data. peraturan memberi markah.This course covers the introduction to the art history in western art.

pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. management and organisational process of art projects. planning art projects. implementing art projects. 8. This course covers the management and organisation of art projects. making feedback reports and taking further actions. penganjuran seminar. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. the usage of text books. organization an action research seminar. Penyelidikan Tindakan II . Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. documentation and publication procedure of action research. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . the importance and fundamental knowledge of art projects. This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. pengurusan dan proses pengendalian projek seni.PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. teachers guide book. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One.

6. lesson planning and practical teaching. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. application of ”tajwid” rules in reciting. analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran.Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. approach. penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . the strategies. memorising and interpreting of the Quranic verses. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an. Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. This course focuses on the introduction to Al-Quran education.6 dan amali pengajaran Ibadah. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. lesson planning and practical teaching. This course focuses on strategy. aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.6. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah.

exposure to planning and implementing teaching strategies.6 dan amali pengajaran Sirah. Micro and Macro PIM3109 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 . lesson planning and practical teaching . PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 .6. analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 . lesson planning and practical teaching. exposure to planning and implementing teaching strategies.6. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6. Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. kemahiran menulis khat. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. The course focuses on the content analysis on ”Jawi”. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. lesson plans and practical teaching. analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6.This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school. penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 .6 dan amali pengajaran Akhlak. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. according to the Islamic education syllabus for primary schools. kajian teks jawi klasik dan moden. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . It also discuses the teaching strategies . exposure to planning and implementing teaching strategies.

w. building and using resources in teaching and learning of Islamic education.w. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. types and field of testing. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep. basic skills. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. perbincangan mazhab Ilmu Kalam.w. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. sebagai seorang pendidik. planning and practical teaching. analysis of the Prophet Muhammad s. This course focuses on concepts. tables of specification and PAFA assessment. perancangan pengajaran mikro. measurement.’s special traits.a. This course focuses on the “dakwah”. contoh dan pelaksanaan.Teaching in Islamic Education) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. bahagian amali. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. dan tokoh ilmuan Islam. analisis sahsiah Rasulullah s. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. the impact of faith in life. micro and macro teaching concepts. This course emphasizes on selection of topics. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah.a. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam. pembinaan item Pendidikan Islam. assessment and evaluation in Islamic education. their main topic of discussions. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. bentuk penilaian. item building. pembinaan bahan sumber. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. bidang pembelajaran yang diuji. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 .a. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. and issues of deviance in “aqidah”. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia.

prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. organizing an action research seminar. introduction to various types of educational research design. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. action research prosess. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. kaedah Fiqh. data analysis.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. educational research procedure. interpreting the action research data. It discusses introduction to research methods in education.PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . prosedur penyelidikan pendidikan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. ekonomi Islam. sembelihan dalam Islam. Islamic economy and management of properties in Islam. data collection considerations. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. perancangan dan cadangan. methodology in fiqh. pertimbangan dalam pengumpulan data. 9. kaedah-kaedah pengumpulan data. planning and proposal. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2(1+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . data collection methods. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. analysis and justification on issues related to fiqh studies. interprestasi data kajian tindakan. concepts of action research and models. penganjuran seminar. types of educational research. analisis data.Islamic Education for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. animal slaughtering. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. documentation and publication procedure of action research.

kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. organizing games and techniques. training principles of physical fitness. This course stress on rules and regulations. konsep pergerakan asas. PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. training schedule of physical fitness. the acquiring of skills in the track and field event. physical fitness and the importance of physical fitness. basic movement concept. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. struktur dan organisasi persatuan. model Bunker and Thorpe 1982. pengurusan. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. penilaian. asas terjunan. permainan kanak-kanak. training methodology for physical fitness. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. motorrelated physical fitness componen.(Training Methodology for Physical Fitness) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. jadual latihan kecergasan fizikal. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. management. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. pengelolaan permainan dan teknik permainan. periodisation of training and effects of training on physical fitness. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. the component of health.related fitness. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. teaching and learning of basic movement. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. keselamatan renang. kemahiran acara balapan. This course includes concepts and definition of total fitness. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. Bunker and Thorpe Model 1982. kemahiran acara padang. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. children’s games.

This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. feedback. motor control. tisu adipos dan komposisi badan. selular dan tisu organisma. human information processing. individual differences and capabilities. skeletal system. sistem saraf. perbezaan individu. adipose tissue and body composition. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. pertumbuhan somatik. evaluation. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. Kursus ini juga Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-045 . officiating and organising and management of swimming competition. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. sistem respirasi. nervous system. aktiviti fizikal dan sukan. sistem otot. coordination. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. maklumbalas. pembelajaran motor. somatic growth. sistem endokrina. endocrine system. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari.This course to expose students to various swimming skilss. cellular level and tissue level of organisation. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. sistem penghadaman. structure and the organisation of society. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. sistem limfatik dan imuniti. digestive system. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. maturation and factors that influence growth. blood vessels and circulation. darah. maturation and physical performance. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. jantung. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. attention and performance. Integumentary system. kematangan dan prestasi fizikal. muscular system. swimming safety. sistem integumentari. nutrition and metabolism as well as urinary system. lymphatic system and immunity. This course includes the definition and concept of growth. ‘attention’ dan prestasi. maturation and motor learning. functional development. Heart. kawalan motor. koordinasi. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. kanak-kanak. basic teaching and learning methodology of swimming. saluran dan peredaran darah. respiratory system. kematangan dan pembelajaran motor. pemprosesan maklumat. sistem rangka. blood.chemical level. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. retention and transfer of learning. motor learning. kematangan. penganalisisan perlakuan.

aims. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah. . pengurusan. konsep. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. concepts. rekreasi dan kesenggangan. pengelolaan. pengurusan. perancangan. objectives. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. administrating and organizing. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. analyzing performance. This course covers the philosophies. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-046 . planning. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. The aspects of managing. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. administrating and organizing. aspek pengurusan. managing. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. the aspects of managing. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pengelolaan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. pengelolaan dan pentadbiran. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. keselamatan murid-murid. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. history and literatures of outdoor education. penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. kepentingan. penganalisisan perlakuan.menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. recreation and leisure. sukatan dan tafsirannya.

This course includes the history and development of physical education in Malaysia. values and ethics in sports. This course discusses the management and administration of physical education and sports. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. nilai dan etika dalam sukan. the aspects of managing. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. laws and administration of sports. pengurusan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. aspek pengelolaan. penganalisisan perlakuan. isu-isu dalam sukan. the interpretation of curriculum. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. undang-undang dan pentadbiran sukan. managing tradisional games. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. administrating and organizing. analyzing performance. managing physical education and sports. pengurusan. program pembangunan sukan. the importance of physical education. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. aspek pengelolaan. criteria in choosing physical education acitivities. sports development programme. pengurusan permainan tradisional. penganalisisan perlakuan. issues in sports. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. administration of national and international sports agency. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-047 . the relationship of theories and philosophies towards national education policy. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan.

pembinaan ujian. proses penyelidikan tindakan. physical education and sports. selecting test. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. interprestasi data kajian tindakan. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. The course helps student to develop different type of tests. pemilihan jenis-jenis ujian. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. the interpretation of curriculum. Students will be exposed to different types of research in health. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. administrating and organizing. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. criteria in choosing adapted physical education acitivities. analyzing performance. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. the aspects of managing. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. analisis data. kaedah-kaedah pengumpulan data. Emphasis given to the concepts of physical education. pertimbangan dalam pengumpulan data. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. prosedur penyelidikan pendidikan. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. pendidikan jasmani dan sukan.This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. measurement and evaluation in physical education and sports. analysis and interpretation. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. perancangan dan cadangan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . This course includes the concept of test.

sports history. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. asthma and heart attack. types of educational research. sociology theories in sports. It discusses introduction to research methods in education. peneguhan. educational research procedure. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. pendekatan rawatan kecederaan. kebangkitan. legs. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. sukan dan kanakkanak. ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan. exposure to extreme heat. faint. pencegahan kecederaan dalam sukan. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. soft tissue injury. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. prinsip asas pertolongan cemas. data collection considerations. prevention of injury in sports. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. sports and children. pressure and anxiety in sports. mengangkat dan membawa pesakit. reinforcement. feedback. introduction to various types of educational research design. sukan dan media. sports and media. kepala dan mata. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. perubatan sukan dan jurulatih sukan. basic principles of first aid. child psychology development via sports. writing an action research report and article and ways of making action research data public. badan. data collection methods. sports personality. kecederaan kulit. goal. keganasan dalam sukan. sports and economy. personaliti. pendarahan terbuka. approach in treatment of injury. planning and proposal. burn out and overtraining in sports. data analysis. asma dan serangan jantung. skin injury. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. action research prosess. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. the definition of sports sociology. interpreting the action research data. deviasi dalam sukan. sports medicine and coaches of sports. sukan. penetapan matlamat. maklumbalas. deviation and aggression in sports. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. sports. injury to the hand. definisi sosiologi sukan. This course discusses the basic concept of sports injury. kaki. terdedah kepada haba yang melampau. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. principles in managing fracture. motivation. motivasi. kecederaan tisu lembut. kecederaan bahagian tangan. concepts of action research and models.penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. prinsip menguruskan kecederaan patah. sukan dan ekonomi. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . body. open wound. This course includes sports psychology and sports sociology. head and eyes. pengsan. arousal. airways and cardiopulmonary resuscitation. lifting and carrying of patient. teori sosial dalam sukan. socialization in sports.

g. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. simetri Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . nombor bukan nisbah. In addition. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. It discusses concepts in plane geometry . organizing an action research seminar. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. irrational. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. there is a further exploration into the sets of natural. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. teselasi. symmetries and transformations. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. Semasa proses pembelajaran. nombor nyata dan nombor kompleks. penganjuran seminar. nombor nisbah. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia.(Action Research II: Implementation and Reporting) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. real and complex numbers. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. documentation and publication procedure of action research. In addition. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. The use of ICT e. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. 3-dimensional geometry and conic sections. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. Pelajar didedahkan kepada makna. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. In the process. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum.tessellations. rational. 10.

pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. chi-square test. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. critical path analysis. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. linear programming. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. Students will be introduced to printed materials. Dalam kursus ini. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . algoritma heuristik dan kaedah mengisih. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics.dan transformasi. networks. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. pemprograman linear. teaching and learning aids. graf. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. ujian chisquare. rangkaian. graphs. heuristic algorithms and methods of sorting. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. It provides information about introduction to decision mathematics. analisa laluan kritikal. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. types of searches. algoritma. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. mathematics facilities and management of resources. Selain itu. algorithms. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. technology in mathematics. jenis-jenis carian.

aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. basic understanding of limits and limit theorem. perpuluhan dan peratus. Selain itu. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. Teaching of Numbers. fractions. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Pecahan. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. decimals and percentages. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. and patterns and relationships. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. In addition. using relevant mathematical ideas. Fractions. derivatives and integrals. fungsi dan graf.teknologi dalam matematik. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. pecahan. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus.

This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan.

MTE 31113

Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)I

3(2+1)

In this course, students will learn to teach the key concepts in geometry, measurement and data handling. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Dalam kursus ini, pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0)

This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) [Penyelidikan Tindakan I - Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)]

MTE3113

3(3+0)

This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-053

research data, writing an action research report and article, and ways of making action research data public. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. Its contents cover mathematics in every day life, classical codes and ciphers, codes and cryptography, use of mathematical modeling in biology and ecology, and some key mathematical ideas related to calculus. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian, kod klasik dan nombor rahsia, kod dan kriptografi, penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi, serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)]

MTE3115

3(0+3)

This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

11. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1)

This course discusses life and living processes. It explores the nature of life, food and wellbeing, cell structure and function, animal respiration, plant respiration, cellular respiration in plants and animals, growth, animal nutrition, plant nutrition,
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-054

animal excretion, plant excretion, animal reproduction, plant reproduction, movement and support in animals and plant responses to stimulus. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan, menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan, makanan dan kesihatan, struktur sel dan fungsi, respirasi haiwan, respirasi tumbuhan, respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan, tumbesaran, nutrisi haiwan, nutrisi tumbuhan, perkumuhan haiwan, perkumuhan tumbuhan, pembiakan haiwan, pembiakan tumbuhan, pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan.

SCE 3102

Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains)

3(3+0)

This course discusses how children perceive science, the nature of science and how children learn science, explores the nature of science, how children learn science, understanding children’s development, Bruner’s learning theory, Behaviourist learning theory, Ausubel’s learning theory, Gagne’s learning theory, information-processing theory-Atkins, Shiffrin and Baddeley’s, Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning, the constructivist approaches, what do children need to help them learn through constructivism, understanding children’s ideas in science, assessing children’s ideas and misconceptions in science, dealing with children’s misconceptions and conceptual change. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains, bentuk sains dan mempelajari sains, meneroka ciri-ciri sains, cara kanak-kanak mempelajari sains, perkembangan kanak-kanak, teori pembelajaran Bruner, teori pembelajaran tingkah laku, teori pembelajaran Ausubel, teori pembelajaran Gagne, teori pemprosesan maklumat-Atkin, Shiffrin dan Baddeley, konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains, pendekatan konstruktivisme, beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme, memahami idea kanak-kanak dalam sains, menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains , memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1)

This course discusses exploring materials. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials, fuel, ores and minerals, alloys, aromatic compounds, alcohol, ethers and amines, aldehydes and ketones, carboxylic acids, esters and amides, synthetic polymers and plastics, industrial preparation of ammonia, sulphuric acid and nitric acid, composite materials, soaps and detergents, rubber, natural polymers and paper. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan, bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia, bahan bakar, bijih dan galian, aloi, sebatian beraroma, alkohol, eter dan ammina, aldehid dan keton, asid karboksilik, ester dan amid, polimer tiruan dan plastik, perusahaan penyediaan ammonia, asid sulfur dan asid nitrik, bahan komposit, sabun dan detergen, getah, polimer semulajadi dan kertas.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-055

strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. kerja dan mesin. teaching and learning strategies for primary science. daya dalam cecair. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. electricity and magnetism at work. It explores about ecosystem. ecosystem services. forces in fluids. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. gerakan planet dan satelit. electrical circuits in the house. motion. muzik dalam fizik. teaching science for all children and science for exceptional children. acquiring manipulative skills. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. genetic diversity. Malaysian primary science curriculum I. work and machines. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. faedah ekosistem. physics and measurement in everyday life. ex-situ conservation. Malaysian primary science curriculum II. understanding population trends. generation and transmission of electricity. animal diversity. the physics of music. primary science teaching. kepelbagaian biologi. ekosistem. gerakan. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. thermometry and thermometers. kegunaan elektronik dan semi konduktor. issues in science education. in-situ conservation. pengajaran sains sekolah rendah. use of electronics and semi-conductors. isu-isu dalam pendidikan sains. biodiversity. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. termometeri dan termometer. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. applying Newton’s laws in everyday life. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. planetary and satellite motion. threats to biodiversity. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. the basic science process skills and integrated science process skills. using light. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . pemuliharaan in situ. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. litar elektrik dalam rumah. acoustic ecology and biodiversity collection submission. penjanaan dan transmisi elektrik. memperolehi kemahiran manipulatif. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1) This course discusses about ecosystems and biodiversity. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. menggunakan cahaya. mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. plant diversity.

bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. menulis rancangan pelajaran. ancaman terhadap kepelbagaian. analysis of test score. definisi istilah. alat-alat pentaksiran. kepelbagaian tumbuhan. It explores about energy. matlamat pentaksiran. learning outcomes. administration of test. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. kepelbagaian genetik. merancang rancangan pelajaran harian. objektif pembelajaran. analisis skor ujian. The earth: structure. the first law of thermodynamics. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space.pemuliharaan ex situ. pentadbiran ujian. origins and its major systems and space: the solar system. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. hukum pertama termodinamik. thermochemistry. definition of terms. pemahaman tentang trenda populasi. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. merancang pelajaran. termokimia. sistem-sistem utama dan angkasa. It explains about lesson planning. areas of assessment in primary school science. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. learning objectives. scoring of assessment. tenaga. assessment tools. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. elektrokimia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . asal usul . dan nuklear kimia. rekabentuk dan pembinaan ujian. interpreting test score and forms of examination. bumi: struktur. purpose of assessment. rancangan mengajar harian. Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. types of assessment. kepelbagaian haiwan. bentuk-bentuk pentaksiran. planning a daily lesson plan. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. microteaching skills and macro teaching. outer space. electrochemistry and nuclear chemistry. writing lesson plans. Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) SCE 3108 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. marking and moderation of test scripts. hasil-hasil pembelajaran. penskoran pentaksiran. sistem solar. test design and construction. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. daily lesson plan.

analisis data. project-based learning for additives in food. SCE3114 Science. project-based learning for endurance of resources. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. proses penyelidikan tindakan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. issues relating to science. introduction to various types of educational research design. pertimbangan dalam pengumpulan data. action research process. planning and proposal. pengawetan spesimen biologi. data analysis. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. data collection considerations. pembaharuan dan penciptaan. kaedah-kaedah pengumpulan data. teknologi dan masyarakat. types of educational research. project-based learning for energy in the biosphere. isu-isu yang berkaitan dengan sains. teknik-teknik asas makmal. Technology and Society (Sains. basic laboratory techniques. pengurusan makmal sains. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. innovation and inventions. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. teknologi dan masyarakat. technology and society. project-based learning design. preparation and improvisation of selected resources and presentation. writing an action research report and article and ways of making action research data public. project-based learning for conservation. rules and safety in the laboratory. peraturan dan keselamatan dalam makmal.SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. project-based learning for pollution and its effect on human health. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. safe handling of scientific materials handling of chemicals. technology and society. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. concepts of action research and models. interpretasi data penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. science teaching and learning resources. perancangan dan cadangan. educational research procedure. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. data collection methods. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. prosedur penyelidikan pendidikan. preservation of biological specimens. Kursus ini membincangkan tentang sains. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. It will discuss about management of science laboratory.

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Management And Administration In Technical And Vocational Education. barangan logam dan kelengkapan. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. implement the planning and evaluation process. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. 12. bahan hiasan dalaman dan luaran. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) RBT3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. documentation and publication procedure of action research. organizing an action research seminar. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. sifat bahan mentah. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Technical And Vocational Education System. the career path and the future of Design and Technology. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Function Of Technical And Vocational Education. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. The Evolution Of Technical And Vocational Education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. asas pembinaan produk. Philosophy Of Technical And Vocational Education. penganjuran seminar.pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. jenis-jenis bahan mentah. Proses Perancangan. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. perkembangan industri pembuatan tempatan.

curriculum management and innovation. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. penilaian. handling of products. plant care. planning. interior and exterior decoration. planting vegetable hydroponically. selection and preparation of field for vegetable planting. planting.This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. teaching method and techniques will also be introduced. planting. strategi. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. skills on constructions of wood and metal based project. This course will also expose the students with Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum. kaedah dan teknik pengajaran. evaluation. propagation. accessories. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. documentation and record keeping. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. perancangan. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. teori dan modelmodel kurikulum. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. penanaman sayursayuran secara hidroponik. reka bentuk kandungan. inovasi kurikulum. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. strategies. design curriculum. dokumentasi dan penyimpanan rekod. penanaman. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Teaching and learning approaches. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. perlaksanaan kurikulum. the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. implementation. theory and models of curriculum development. pengurusan kurikulum. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. raw materials and its characteristic. care of ornamental crops and landscape.

motor. domestic wiring. Topics related to sewing processes include fasterners. test Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. pedagogical elements and assessment. pembentukan dan pelaksanaan ujian. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. Discussion on validity and reliability of evaluation format. perancangan pentaksiran. design printed circuit board. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. mereka cipta stail pakaian. sleeves. analisis item ujian. mendawai litar pendawaian domestik. necklines. pendawaian satu fasa. computers and robotics basic component. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. openings. asas elektronik berdigit.skills of questioning techniques. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. pengujian. proses jahitan. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. kajian fabrik. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. pembinaan item ujian. hemlines and. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. merekabentuk PCB dan projek elektronik. pengukuran dan penilaian. asas penyenggaraan komputer. pleats. item development. gathers and. various methods of evaluation. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. asas komputer dan rangkaian. seni reka pakaian. the preparation of work records and dress making. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. This course also emphasizes design of garment styles. types of evaluation and the usage of data & interpretation. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. membina robot aras teknologi rendah. This course covers topics related to fabric studies and cloth design.

housing and equipments for pet rearing. preparation of food. reka bentuk bengkel. technology in food preparation. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. and mark analysis. selection and preparation of aquarium and cage. punca dan pencegahan kemalangan. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. pengurusan personel. pengurusan bahan dan alatan. business law. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . design of food preparation pedagogy and cooking practice. pembiakan dan pengendalian. electronic commerce ( E–commerce). pengurusan dan penjagaan harian. kewangan. reka cipta masakan. table setting.dagang ).specification table. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. cooking principles and. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Formatted: Font: Italic. basic statistic. pengurusan kewangan. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. teknologi dalam penyediaan makanan. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. finance. English (United States) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. pest breeding. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. penyediaan makanan. This course covers topics on food sanitation. selection of pets and ornamental fish. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. prinsip memasak dan tatasajian. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi 3(2+1) (Food Management and Technology) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. pedagogi. preparation and keeping of documentation and records. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. undang-undang perniagaan. pengurusan dan pengendalian bengkel. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. management and daily care of pets. pembiakan ikan. perniagaan elektronik ( E. dan kerja-kerja amali masakan. marking scheme interpretation as well as report writing on assessment.

educational research procedure. data collection methods. interprestasi data kajian tindakan. perancangan dan cadangan. pertimbangan dalam pengumpulan data.This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. layout of interior design and pet’s house . workshop design. design and managing project such as chair. financial management. It discusses introduction to research methods in education. 2D drawing. organization and management. types of educational research. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. planning and proposal. rules and regulation in workshop management. action research prosess. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. tempat alat tulis. prosesses and planning project. proses dan perancangan projek. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. kaedah-kaedah pengumpulan data. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. prosedur penyelidikan pendidikan. analisis data. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . concepts of action research and models. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. causes and prevention of accidents. interpreting the action research data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. 3D design. This course emphasizes on product design with computer aided. best practices on workshop safety. introduction to various types of educational research design. aplikasi lukisan 2D. proses penyelidikan tindakan. data analysis. data collection considerations. aplikasi lukisan 3D (wireframe. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. materials and tools management.

prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. pengelolaan aktiviti prasekolah. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Children’s Right. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. This course emphasizes on product development and principle. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. reka bentuk industri. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. processes and planning. product architecture. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. This course covers the introduction to early childhood education. penganjuran seminar. documentation and publication procedure of action research. growth and child development. Act 308 and Act 550. RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. Akta 308 dan Akta 550. 13.Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. organizing an action research seminar. the integration of project base learning assessment. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. the history of early childhood education. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. views and ideas of earlier scholars of childhood education. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. the transition from home to nursery/preschools. pendekatan dalam kurikulum. industrial design and design for manufacturing. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum.

learning of early science and mathematics components at preschools. merancang aktiviti. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . teaching and learning techniques in preschools. planning of activities and programs for science. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Children’s Cognitive Development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. the National Preschool Curriculum. persekitaran. penjagaan kesihatan kanak-kanak. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. children diseases and preventive measures. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. language activities and also assessment in preschool education. the environment. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. This course includes understanding of the cognitive development of young children. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. activities for physical development in preschools. curriculum of language and communicative development. This course includes the theory and foundation for children’s language learning. pembelajaran Matematik di prasekolah. pembelajaran sains di prasekolah. children health and safety measures and also sex education in preschools. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. PRA3103 Perkembangan Fizikal. perancangan program sains. applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah.This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. methods in teaching and learning language at preschool. factors involve in language development.

memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. sosiodrama. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. teori perkembangan moral. developing confidence to face challenges in everyday life. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan.PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. aspects of children’s creativity which involve visual arts. pengurusan dan aktiviti. theories on moral development. curriculum management. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. puppetry and children literature. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. understanding and managing children’s emotion. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. management and activities. identification of Islamic education and moral curriculum. processes of creativity and teaching approaches. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. music and movement. and spiritual and moral development activities as well its learning center. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. socio drama. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. (Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. seni boneka dan sastera kanak-kanak. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. This course covers the introduction to creative development. development of sosial skills and prosocial behaviors. muzik dan pergerakan.

It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict. data recording and compiling. characteristics. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. penyimpanan. aims. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. This course discusses in general the children with special needs at preschool. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . children’s assessment and evaluation planning. matlamat. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. This course includes the concepts. building and managing preschool education centers. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. family relationship. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. hubungan keluarga. the classification of special needs children. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. dan perbezaan individu. nilai dan budaya. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. data collection based on observation. It also includes family surrounding. importance and principals of authentic assessment in preschool education. reports and follow up actions based on data collection. objektif. This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. data analysis. ciri-cirinya. ways on improving family. penganalisisan. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. komuniti dan institusi pendidikan. The focus is on the factors due to the disability. melaksanakan perekodan. community and education institution.Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. objectives. This course covers the theories and perspective. values and customs.

konsep kepimpinan dan perwatakan. keselamatan dan pemakanan. data analysis. 14. planning and proposal. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. data collection methods. educational research procedure. writing an action research report and article and ways of making action research data public. organizing an action research seminar. perancangan dan cadangan. data collection considerations. It discusses introduction to research methods in education. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) PRA3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. action research process. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. efficient relationship. proses penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. interpretasi data penyelidikan tindakan. documentation and publication procedure of action research. safety and diet management. pengurusan kesihatan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. concepts of action research and models. This course provides knowledge about action research method in childhood Education. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. types of educational research. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . penganjuran seminar. interpreting the action research data. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. kecekapan hubungan. health. analisis data. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan.(Action Reserach I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. introduction to various types of educational research design. prosedur penyelidikan pendidikan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.

kemahiran menulis. speech and language. language for children with sensory. characteristics. pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. kemahiran membaca. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. teori-teori perkembangan bahasa. pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. pembinaan bahan bantu belajar bahasa. kajian dan huraian sukatan pelajaran. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) PKB3104 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. bahasa dan pertuturan. komponen-komponen dalam bahasa. perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 . bahasa kanakkanak autisme.PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. proses perubahan tingkah laku. types of problematics behaviour. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects. punca masalah. education programmes provided and issues arise in educating these children. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi . latihan pengajaran tatabahasa. pendekatan dan pembelajaran bahasa. bahasa kanak-kanak terencat akal. latihan aktiviti. language for children with emotional and behavioural problems. language for autism children. strategies of behaviour modification and issues concerned. prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. kemahiran lisan. This course looks into communication. language development theory. jenis-jenis tingkah laku bermasalah. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. component in language. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. ciri-ciri. strategi pengurusan tingkah laku. teori dan model tingkah laku. handicapped children language. causes. isu dan etika pengurusan tingkah laku.

the ability of basic learning assessment. kemahiran mendengar. keusahawanan. perancangan pengajaran harian. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. approaches and language learning. kemahiran memasak. oral language assesment. reading. menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. rearing pet. language acquisition and language assesment tools and micro teaching. kemahiran berkebun. develop learning material. kemahiran hidup untuk berdikari. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari. listening. keselamatan diri dan adab bertatasusila. reading. study of the syllabus. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. practical: application of language activities. persediaan mengajar. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. reading and writing skills. production of teaching aid for language skills and micro teaching. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language. kemahiran jahitan. cookery. home living. speaking. membaca dan menulis. gardening. mentaksir bacaan. social skill and behaviour assesment. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris. syllabus studies. peraturan dan keselamatan di bengkel. teaching of grammar. This course covers the important of assessment in special education. kajian sukatan pelajaran. ethics and classroom management. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 . pengurusan rumah tangga. sewing. lesson plan.This course discusses language and communication. writing skills. self-protect. mentaksir bahasa lisan. bertutur. speaking. kemahiran urus diri. amali: aplikasi aktiviti bahasa. writing and mathematic assesment. kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. pengajaran tatabahasa. kemahiran pertukangan.

practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. therapy . seni visual. and micro teaching. cara kerja. Mathematics syllabus sudy. hidro. penyediaan rancangan pengajaran. amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains. kajian sukatan pelajaran. cara kerja. hidro. pasir dan alternatif. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. hydro.fisio. visual art. pentaksiran kepada kemahiran Sains. permainan dan alternatif. muzik dan nyanyian. dan integrasi. functional Science for learning disabilities students. assessment of Mathematics skills. pelaksanaan pengajaran. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik.PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics. occupational. teaching aids. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. strategies in teaching Mathematics. muzik dan nyanyian. teaching aids production. speech. play and altenative. seni visual. permasalahan penguasaan Matematik. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. pergerakan kreatif. assessment of Science skills. permainan. play and altenative. pelabelan. speech. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. pengasingan. penilaian kemahiran Matematik. lesson planning. types of therapy: physio. pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. activities in Mathematics teaching. teaching aids for Mathematics. visual art. basic skills of Science process. expression art. pentaksiran pembelajaran murid. teaching and learning Science. pertuturan. functional Mathematics for learning disabilities. pergerakan kreatif. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains. syllabus study. pengurusan kelas khas. hydro. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi.physio. amali: terapi . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . strategies and activities in Mathematics. This course discusses the introduction to therapy. music and singing. bahan bantu mengajar. pengawasan. kajian sukatan pelajaran. profesionalisme guru. expression art. strategi dan aktiviti Matematik. teaching aids and micro teaching. music and singing. kemahiran asas proses Sains. problems of learning Mathematics. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. bahan bantu mengajar Matematik. jenis-jenis terapi: fisio. pengajaran dan pembelajaran Sains. pertuturan. practical: application of strategies in teaching Science. Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. occupational.

assessment. kaedahkaedah pengumpulan data. concepts of action research and models. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. kepelbagaian kompetensi murid. principle social work ethics. teaching implementation. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. introduction to various types of educational research design. pertimbangan dalam pengumpulan data. segregation and integration. data collection methods. planning and proposal. programBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-072 .penyeliaan dan komunikasi. community-based rehabilitation programme. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). This course discusses strategies and placement of students. proses penyelidikan tindakan. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). data analysis. program pemulihan dalam komuniti. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. students multiple competencies. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) PKB3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. types of educational research. prosedur penyelidikan pendidikan. It discusses introduction to research methods in education. interpreting the action research data. data collection considerations. action research process. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. supervision and communication. analisis data. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. teacher profesionalism. prinsip dan etika kerja sosial. perancangan dan cadangan. educational research procedure. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. multi disciplinary services offered at the CBR. writing an action research report and article and ways of making action research data public. parents and community involvement and social system issues. interpretasi data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. labeling. special classroom management. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation.

perkembangan psikoseksual di kalangan remaja bermasalah pendengaran. pengurusan bilik darjah. peranan guru Pendidikan Khas. classroom management. administration of special education programmes in Malaysia. psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. psychosocial development of teenagers with listening problem. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-073 . special education programmes in Malaysia. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. 15. cognitive development of children with impaired communication and listening problem. dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course discusses the introduction to management and administration of special education. perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran. perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. cognitive and psychomotor development of children with impaired listening. organizing an action research seminar. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKB3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. This course covers the children psychology development. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak. perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran. penganjuran seminar. documentation and publication procedure of action research. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. organisational structure of special education in Malaysia. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education.program Pendidikan Khas di Malaysia. role of teachers of special education.

bilingualbicultural approach. warna. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara. perubatan. This course discusses the introduction to community deaf culture. the life style of the deaf community. pakaian. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. bahasa kanak-kanak terencat akal. tempat. transports and things. kata bantu. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. arah dan masa. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. budaya dan perayaan. classification communication methods. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. perasaan. handicapped children language. kerajaan dan pekerjaan. animals. language development theory. bangunan. modals. language for autism children. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-074 . This course looks into communication. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. pengangkutan dan benda. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. haiwan. komponen-komponen dalam bahasa. medicines. keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi. language for children with sensory. teori-teori perkembangan bahasa. language for children with emotional and behavioural problems. verbs and adjectives. colour. direction and time. health. kata kerja dan kata sifat. organisations. bahasa kanakkanak autisme. feelings. kesihatan. bahasa dan pertuturan. kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. sports and nature. kata ganti nama dan keluarga. gaya hidup komuniti pekak. speech and language. education. pronounce and family. pendekatan bilingual-bicultural. pertubuhan. sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. cultures and festivals. Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan. Malaysian Sign Language: speech. makanan dan buah-buahan. clothings. sukan dan alam semula jadi. component in language. combination of oral and manual communication. klasifikasi kaedah komunikasi. government and occupations. kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakkanak bermasalah pendengaran. places.Kursus ini meninjau komunikasi . kecacatan dan komunikasi. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. manual communication among children with hearing-impaired . buildings. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) PKD3104 3(3+0) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19. Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak. impaired and communication. food and fruit. pendidikan. needs for various communication methods.

English Grammar. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. amali : melaksanakan ujian bahasa. parents role in early intervention. types of early intervention. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. reading. story reading. questiona answer session. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. mentaksir bacaan. kaedah pengajaran penulisan. This course covers the important of assessment in special education. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English.the ability of basic learning assessment. English Grammar. khidmat sokongan. support services. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. kaedah pengajaran bacaan. singing session. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. bentuk program intervensi awal. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. mentaksir bahasa lisan. oral language assesment. This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. menjalankan sesi nyanyian. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) PKD3108 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. perbualan asas pengetahuan bahasa. writing and mathematic assesment.PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. menjalankan sesi soal jawab. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) PKD3107 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. meliputi: Tatabahasa Melayu. social skill and behaviour assesment. Malay language grammar. membaca petikan/bercerita. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa.

remedial programme planning. This course focusses on speech acquisation among children. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. simulating teaching and learning language sessions. jenis masalah pendengaran dan kesannya. general strategy in overcoming speech problem. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. basic hearing test and audiogram assessment.This course provides students with a knowledge of mastering language. amplikasi pendengaran. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. penggunaan sistem FM. Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) PKD3111 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. achievement level assessment. use and maintaining individual hearing aid. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik. implan koklea. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. program kemahiran auditori. penilaian bahan sumber pembelajaran. auditory skill programme. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. ear anatomy and listening process. implementation of audiometric pediatric observation. assessment instrument of speech achievement. speech diability among children of hearing-impaired. reading and writing teaching method. anatomi telinga dan proses pendengaran. use of FM system. practical: implement language tests. cocklea implant. amali : Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 .type of hearing-impaired and its effect. instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course covers topics of accustic. audiometry. audiometri. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. basic language knowledge of conversation. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. listening amplication. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum.

educational research procedure. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. prinsip dan etika kerja sosial. community-based rehabilitation programme. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. interpreting the action research data. data collection methods. Science and Local Studies learning resources. practical: developing and managing Mathematics. text books and newspapers as learning resources. action research process. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia.pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. data collection considerations. planning and proposal. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. interpretasi data penyelidikan tindakan. types of learning resources. types of educational research. perancangan dan cadangan. kaedahkaedah pengumpulan data. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. peranan guru Pendidikan Khas. concepts of action research and models. analisis data. program pemulihan dalam komuniti. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. proses penyelidikan tindakan. multi disciplinary services offered at the CBR. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. It discusses introduction to research methods in education. peranan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. assessment of learning resources. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). introduction to various types of educational research design. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKD3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pengurusan bilik darjah. principle social work ethics. prosedur penyelidikan pendidikan. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). konsep dan model-model penyelidikan tindakan. data analysis. Sains dan Kajian Tempatan.

the role of parents and community. classroom management. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. bahasa dan pertuturan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report.use of other sensors. role of teachers of special education. administration of special education programmes in Malaysia.pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. documentation and publication procedure of action research. bahasa kanak-kanak Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . special education programmes in Malaysia. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. development of children with visual impairment compare with the normal children. organisational structure of special education in Malaysia. 16. penganjuran seminar. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. organizing an action research seminar. This course discusses the introduction to management and administration of special education. implication and effect of visual impairment on the early stage and education. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. factors of Children with Visual Impairment. keluarga dan masyarakat. komponen-komponen dalam bahasa. teori-teori perkembangan bahasa. sebab-sebab masalah penglihatan. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan PKD3115 Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan.

language for children with sensory. using blindfold and implementation of activities and simulation. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. parents role in early intervention. cooking skills. khidmat sokongan. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku.blindfold. language for autism children. skills of buying and stock keeping things. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. adaptasi persekitaran di dapur. visual skills training . adaptasi kaedah persediaan memasak. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. bahasa kanak-kanak terencat akal. recreation and adaptive physical education. cara mengatasi masalah penglihatan. self and house keeping management. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. This course looks into communication. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. language development theory. language for children with emotional and behavioural problems. kemahiran penglihatan. kemahiran membeli dan menyimpan barang. latihan mengurus diri menggunakann blindfold. pelbagai pentaksiran penglihatan. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. handicapped children language. Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. pengurusan rumah. punca-punca masalah penglihatan. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. bentuk program intervensi awal. the visual process and causes of visual impairment.bermasalah pembelajaran. support services. amali : latihan memasak menggunakan blindfold. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. dan laporan mata. speech and language. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . various visual assessment methods and children with low vision report. introduction of recreational activities and modify physical education. types of early intervention. bahasa kanakkanak autisme. self management. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course covers important concepts in field of living skills. pengurusan diri. component in language. practical :cooking.

PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. simple upper groupsigns. quantities.Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. slate and stylus. lower wordsigns. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) This course covers the numeral signs. Kursus ini melliputi huruf. reading. kaedah menulis pindah. latihan braille. transcription of braille exercise. social skill and behaviour assesment. sets. lower groupsigns. logarithms. writing and mathematic assesment. practise Braille. algebra. simbol huruf. ganda dua. pengajaran dan pembelajaran murid buta. and enrichment exercise. mentaksir bacaan. trancsribing exercise. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. final groupsigns. adatasi kurikulum. logaritham. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. practical:Bahasa Melayu braille code system. This course covers the important of assessment in special education. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. penggunaan teknologi. basic Mathematical operation. indices. computerized braille. amali: sistem kod braille BM.the ability of basic learning assessment. pengajaran murid bermasalah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . mentaksir bahasa lisan. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. composite signs initial wordsigns. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. matrices and enrichment exercises in theory and practical. komputer braille. matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. gabungan akhir huruf. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. geometri. wordsigns. latihan menulis pindah. geometry. oral language assesment. algebra. operasi asas matematik. huruf terbitan. kuantiti. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. Kursus ini meliputi simbol nombor.

persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. educational needs of children with multiple handicaps. amali : kaedah pengajaran braille. interpretasi data penyelidikan tindakan. white stick and other mobility equipment. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). principle social work ethics. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. This course covers the planning. pertimbangan dalam pengumpulan data. kaedahkaedah pengumpulan data. perancangan dan cadangan. program pemulihan dalam komuniti. adaptation of curriculum. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. kemahiran membiasakan diri. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. teknik bergerak dengan pemandu celik. prosedur penyelidikan pendidikan.penglihatan dengan kecacatan lain. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKL3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. prinsip dan etika kerja sosial. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. mobility techniques without guidance. prepare teaching aids. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. analisis data. community-based rehabilitation programme. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. use ICT and other appropriate special aids. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. teknik bergerak tanpa pemandu celik. multi disciplinary services offered at the CBR. This course discuses introduction of orientation and mobility. and hands-on experience and to reinforce learning. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. micro and macro teaching. proses penyelidikan tindakan. principal dan terminology in orientation dan mobility. individu. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. mobility techniques with guidance. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . orientasi dan ruang. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. orientation and space.

interpreting the action research data. educational research procedure. special education programmes in Malaysia. classroom management. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. data analysis. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. It discusses introduction to research methods in education. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. data collection methods. planning and proposal. pengurusan bilik darjah. administration of special education programmes in Malaysia. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. organisational structure of special education in Malaysia. organizing an action research seminar. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. sejarah perkembangan pemulihan. action research process. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. This course discusses the introduction to management and administration of special education. psikologi perkembangan murid pemulihan. data collection considerations. documentation and publication procedure of action research. peranan guru Pendidikan Khas. 17. pengurusan program pendidikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . role of teachers of special education. penganjuran seminar. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. types of educational research. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. profil murid pemulihan. program pemulihan dalam dan luar negara. concepts of action research and models. introduction to various types of educational research design.This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education.

studens profile. PKP 3104 Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. This course emphasises on the theories and models of classroom management. teori-teori perkembangan bahasa. support services. component in language. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . ujian diagnostik masalah pengamatan. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. language for children with sensory. bahasa kanak-kanak terencat akal. historical development of remedial education. komponen-komponen dalam bahasa. roles of school administrator in remedial education program. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. the role and characteristics of a remedial teacher. bahasa dan pertuturan. individual planning education. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. bahasa kanakkanak autisme. remedial programs in Malaysia and other countries. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. language for autism children. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. penubuhan kelas pemulihan. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori.pemulihan. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. speech and language. jenis-jenis pengamatan. forming of remedial class. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. language for children with emotional and behavioural problems. strategy of implementation remedial program and education for remedial students. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. language development theory. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. pengurusan tingkah laku murid pemulihan. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. remedial students’ behavioral management. handicapped children language.. This course discusses basic remedial education. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. management of remedial education program. development physchology for remedial students. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. This course looks into communication.

This course focuses on introduction of perception; types of perceptions; causes and strategies to overcome the problems; production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes, practical:. strategies to overcome the problems, production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes.

PKP 3105

Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education)

3(2+1)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia, perkembangan kanakkanak disleksia, pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia, kaedah pengajaran bahasa, kaedah pengajaran matematik, kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat, pengurusan program disleksia, amali: pelaksanaan ujian, pengenalpastian kanak-kanak disleksia; pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. This course discusses the introduction to dyslexia, development of dyslexia chilldren, assesment and evaluation of dyslexia children, method of teaching mathematics, method of or information process, management for dyslexia program, practical: assesment implementation, instruments for identifications of students, diagnostic test, strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan, mentaksir kebolehan pembelajaran asas, mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku, mentaksir bahasa lisan, mentaksir bacaan, mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. This course covers the importance and use of assessment in remedial education, the basic ability assessment, social’s skill assessment, behaviour assessment,oral assessment, reading assessment, writing skill assessment, and mathematics assessment. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa, kemahiran lisan, kemahiran membaca, kemahiran kefahaman, pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan, membaca dan kefahaman, kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran, bahan bantu belajar, rancangan pengajaran dan pembelajaran, amali; pelaksanaan strategi kemahiran lisan, pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran, membaca dan kefahaman, pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. This course discusses the development and language skill, oral skill, reading and comprehension skills; assesment and evaluation for oral skill, reading and comprehension, syallabus studies, learnings aids, lesson plan, practical: the implementaion of oral strategies, application strategies in teaching and learning,

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-084

reading and comprehension, production of perceptual diagnostic test and micro teaching. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan kemahiran menulis, kemahiran mengeja, kemahiran mengarang, pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis, kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran, bahan bantu belajar kemahiran tulisan, ejaan dan menulis karangan, rancangan pengajaran dan pembelajaran, amali: pelaksaan kemahiran menulis, pelakasanaan kemahiran mengeja, pelaksanaan kemahiran mengarang, pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. This course discusses writing skill, spelling skill, comprehension skill, assesment and evaluation in writing skill, syallabus studies, writng skill aids, spelling and comprehension and lesson plan, practical: the implementation of writing skill, spelling skill, comprehension, production of perceptual diagnostic test and micro teaching.

PKP 3109

Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi, jenis-jenis terapi, amali: terapi fisio, terapi cara kerja, terapi pertuturan, terapi muzik dan nyanyian, terapi seni visual, terapi hidro, terapi pergerakan kreatif, terapi main, terapi pasir dan terapi alternatif. This course discusses the introduction of therapy , types of therapy, practical: physiotherapy, speech therapy, music and singing therapy, art therapy, hydro therapy, expression art therapy, play therapy, sand therapy and alternative therapies. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1)

This course focuses on the introduction to mathematics, development and acquisition of mathematics, mathematics competencies, strategies in teaching remedial mathematics, mathematics syallabus study, assessment in mathematics skill, teaching aids for mathematics and lesson plan. Pratical: construction of mathematics, diagnostic test instrument, strategies in teaching remedial mathematics, production of mathematics teaching aids and micro teaching. Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik; kemahiran-kemahiran dalam matematik; strategi pengajaran pemulihan matematik, mengkaji sukatan pelajaran, penilaian kemahiran matematik, bahan bantu belajar, rancangan pengajaran harian, prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik,strategi pengajaran pemulihan matematik, dan pengajaran mikro. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar, profesionalisme guru, pelaksanaan pengajaran, pelabelan, pengasingan dan integrasi, pentaksiran
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-085

pembelajaran murid, pengurusan kelas pendidikan pemulihan, pengawasan penyeliaan dan komunikasi, kepelbagaian kompetensi murid, penglibatan ibu bapa dan komuniti, dan isu sistem sosial. This course discusses strategies and placement of the student, teachers’ professionalism, teaching implementation, labeling, segregation and integration, learning assessment, special classroom management, communication and supeversion, students’ multiple competencies, parents and community involvement and issues in social system .

PKU3112

Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation, principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology)

PKP3113

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education)

PKP 3114

3(3+0)

Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan, struktur organisasi pendidikan di Malaysia, programBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-086

penganjuran seminar. organizing an action research seminar. documentation and publication procedure of action research. remedial education programs in schools. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. remedial teachers role. PKP3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan.role of administrator in remedial education. peranan guru pendidikan pemulihan. challenge and vision in management and administration in remedial education. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. pengurusan bilik darjah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 . This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. organizational structure of Education Department in Malaysia. clasroom management.program pendidikan pemulihan di Malaysia.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

lecturers and peers in a real life situation. PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. BBM. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. lecturers and peers in a variety of situations. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. skills and teacher values in a guided and real life situation. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. preparing teaching aids and classroom management. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 .

INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers. Pelajar merancang. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Praktikum Fasa 3 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai (mastery) pengetahuan. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Student teachers are expected to plan. ketahanan diri. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. jati diri. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . lecturers and peers in a real life situation. Pada peringkat ini.PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Formatted Table Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. endurance. Practicum phase 3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery knowledge. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

management. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. digestive system. criteria in choosing physical education acitivities. organizing games and techniques. teaching and learning of basic movement. sistem limfatik dan imuniti. lymphatic system and immunity. sistem rangka. endocrine system. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. sukatan dan tafsirannya. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. nutrition and metabolism as well as urinary system. muscular system. sistem respirasi. sistem endokrina. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. sistem penghadaman. respiratory system. Heart. saluran dan peredaran darah. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. model Bunker and Thorpe 1982. darah. permainan kanak-kanak. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Formatted Table Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. nervous system. sistem otot.chemical level. Integumentary system. Pengelolaan dan Pentadbiran Formatted: Malay (Malaysia) PJMK3110 3(2+1) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted Table Formatted: Malay (Malaysia) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. the importance of physical education. basic movement concept. sistem integumentari. cellular level and tissue level of organisation. kepentingan. selular dan tisu organisma.Formatted: Malay (Malaysia) PAKEJ ELEKTIF 1 1. children’s games. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. jantung. pengurusan. the interpretation of curriculum. skeletal system. Bunker and Thorpe Model 1982. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. pengelolaan permainan dan teknik permainan. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. konsep pergerakan asas. sistem saraf. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . blood vessels and circulation. blood. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) Formatted Table Formatted: Malay (Malaysia) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani.

prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. administration of national and international sports agency. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. This course discusses the management and administration of physical education and sports. PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Formatted Table Formatted: English (United States) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. managing tradisional games. approaches. This course focuses on the introduction of strategies. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. pendekatan. undang-undang dan pentadbiran sukan. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. managing physical education and sports. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. laws and administration of sports. isu-isu dalam sukan. program pembangunan sukan. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. 2. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. sports development programme. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. issues in sports. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. pengurusan permainan tradisional. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. values and ethics in sports. nilai dan etika dalam sukan.

kombinasi penggunaan buku teks. English (United States) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) BAM3109 Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . This course discusses the syllabus and curriculum specifications. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. and evaluation. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. This course focuses on topic selecting. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Formatted Table Formatted: Font: Italic. penilaian dan pentaksiran. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. 3. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. text book. BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Formatted Table Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. bertutur. pengukuran. syllabus contents and its. focusing on combination of using text book. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. membaca dan menulis. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. It also discusses topic for micro and macro in teaching. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. This course focuses on topics of assessment. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Formatted Table Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. measurement.

PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) BAM3110 3(2+1) Formatted Table Formatted: English (United States) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. mingguan dan semester. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. penilaian kendalian sekolah. reading. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. describes the teaching steps for every skill. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. perkembangan aspek fizikal dan sosial. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. penilaian kemahiran berbahasa Arab. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. evaluation and examination of Arabic language. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. jenis kemahiran. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. and writing skills. konsep penilaian.This course discusses on the methodology of teaching listening. speaking. terminology of.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. 4. pembinaan item. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. Formatted: English (United States) BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Formatted Table Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 . assessment.

acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. objektif. the philosophy. konsep. pengenalan pendidikan kesihatan. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. objectives. keselamatan perkhidmatan. peraturan keselamatan di sekolah. pendekatan bersepadu. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. safety of self. keselamatan diri. This course expose to the concept and principles of safety education. mouth health programme. supplementary food plan. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. physical and social growth. free from prejudice and discrimination. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. history and the curriculum of health education.This course encompasses the knowledge about health sexuality. storeage of dangerous product. 5. emphases on children’s health. behaviour. sejarah. and micro teaching. emergency procedures. introduction to school health programme integrated approach. rancangan makanan tambahan. method. The course intends to give an understanding on concept. safe road user program and building safety. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. safety services. penyimpanan bahan bahaya. stail pembelajaran. safety and environmental safety. perkhidmatan kesihatan sekolah. prosedur kecemasan. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. program kesihatan mulut. the learning style. positive approach in sexuality. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. school health services. introduction to health education. school cleanliness practices. falsafah. This course focusses the basic concepts in health education. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. strategies and approaches in teaching health education. pengenalan program kesihatan sekolah. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. kaedah. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. amalan kebersihan sekolah. safety rules in schools.

and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. aims. matlamat. project based language assessment and school based assessment. taksonomi dan domain. kecerdasan pelbagai. assessment of learning experience. pembinaan ujian. application of learning language approach. application of value added skills. pengujian dan penilaian. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. reading. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . objektif dan organisasi kandungan. language skills assessment and language activities. the concepts of strategy. pengisian kurikulum: ilmu. jenis dan kaedah penilaian bahasa. pengayaan. kajian masa depan dan sistem bahasa. 5P concepts. nilai.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. teaching method for Malay Language. peraturan sosiobudaya. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. This course describes and elaborates aspect of philosophy. kewarganegaraan. application of teaching language approaches. konstruktivisme dan kontekstual. the implementation of teaching and learning activities through contextual. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. content objectives and organization. Teori Pemerolehan Bahasa. kaedah pengajaran bahasa Melayu. techniques. added value skills and language system. This course focuses on teaching component. method. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. konsep penggabungjalinan. constructivisme. Teori Huraian Bahasa. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. pemulihan dan penilaian (“5P”). and writing. konstruktivisme. kemahiran membaca. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. application of Road Safety Education. pembelajaran masteri. penilaian pengalaman pembelajaran. types and method of language assessment. Teori Pemerolehan Bahasa. testing development. kemahiran mendengar dan bertutur. kemahiran belajar cara belajar. kaedah. table of test specifications. evaluation. approaches. konsep-konsep: strategi. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. mastery. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. penilaian bahasa berasaskan projek. penyerapan. pendekatan. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. jadual spesifikasi ujian. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. Teori Huraian Bahasa. and measurement. kemahiran menulis. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. taxonomy and domain. teknik.

assessment of reading skills. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. teori pembelajaran konstruktivisme. This course studies the concepts.. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto..27 cm Formatted: Font: Not Bold. penilaian kemahiran membaca.. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. peranan. ciri-ciri. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. 6. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Formatted Formatted Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Swedish (Sweden) . reading skill. kemahiran membaca. Indent: Left: 1. Font color: Auto Formatted: Font color: Auto BCN 3105 3(2+1) Formatted: Font color: Auto. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. approach to teaching writing skills. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. matlamat. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. kemahiran menulis. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) Formatted: Font: Bold.. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. . . preparation of teaching plan for reading skills. teaching reading skills. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. kemahiran mengarang. This course covers the methodology in learning. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. roles. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran.... . teknik pengajaran kemahiran membaca.. latihan merancang. approaches and methods of teaching techniques of reading. Swedish (Sweden) Formatted . followed by planning... Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto.. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: English (United States) Formatted: English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. mengenali dan menulis aksara Cina. Constructivism Learning Theories. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah.. This course elaborates on listening and speaking skills. managing and implementing teaching and learning.BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified. . mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. writing skills. characteristics. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.

keperluan sukatan. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) Formatted: Justified. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. functions. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. implementation. proses pelaksanaan. 7. This course comprises the basic concepts. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. Indent: Left: 1. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. kaedah.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. preparing the table of specification and analysing test results. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran.27 cm BCN3112 3(3+0) Formatted: Font: Not Bold. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. Pendedahan juga diberi tentang teori. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. prinsip dan fungsi. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. methods.27 cm Formatted: Swedish (Sweden) BTM3102 3(2+1) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. kaedah. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. principles. It exposes students’ to the theory.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . analyzing items. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . pelbagai genre penulisan. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan.This course exposes students to various theories. penguasaan dan penggunaan bahasa. constructing the JSU. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. pentaksiran dan penilaian. pembelajaran Bahasa Tamil. Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. menganalisis item. they are expected to produce various creative texts of their own. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. kaedah pembinaan instrumen. With the exposure. aspek bacaan luas. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. In addition. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. developing the marking scheme and the administration of examinations.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

kaedah pengajaran dan pembelajaran. techniques and activities in teaching and learning. aims. the methods of teaching and learning. projek kewarganegaraan. tujuan penggunaan sumber. the purposes of the use of resources. pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. bentuk projek kewarganegaraan. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. lesson planning. concept. domain. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. konsep. This course details the learning theories. Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) PSK3104 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat.Formatted: Malay (Malaysia) PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. skills in teaching and learning. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. Teori Pembelajaran. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. jenis dan cara menghasilkan sumber. domain. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. merancang. perancangan pengajaran. objectives. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. mengurus dan melaksanakan projek. matlamat dan objektif. syllabus of the Civic and Citizenship Education. types and methods of the preparation of resources. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. This course introduces to students to the rationale. This course details the approaches and strategies in teaching and learning.

values. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) ELM 3104 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. managing and implementation of project. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. teori-teori perkembangan moral. issues faced in assessment of Moral Education. insan bermoral. citizenship project. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. lesson planning. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. religious and societal values as well as moral development theories. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. moral being. teori–teori etika. planning. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. In this course. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. 2. konsep asas nilai. ethical theories. implementation strategy of the citizenship projects. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) K f Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. types of citizenship projects. approaches. pendekatan. nilai-nilai agama dan masyarakat. kaedah. preparing the scheme of work.This course details the introduction of Service Learning. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. methods.

penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. definition of terms. analisis skor ujian. interpreting test score and forms of examination. SAINS Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) SCE 3104 This course discusses primary science curriculum and pedagogies. isu-isu dalam pendidikan sains. assessment tools. alat-alat pentaksiran. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. matlamat pentaksiran. the basic science process skills and integrated science process skills. test design and construction. rekabentuk dan pembinaan ujian. primary science teaching. acquiring manipulative skills. memperolehi kemahiran manipulatif. Malaysian primary science curriculum I. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. pengajaran sains sekolah rendah. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 . purpose of assessment. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. teaching science for all children and science for exceptional children.This course focuses on moral problems faced in schools. administration of test. Malaysian primary science curriculum II. marking and moderation of test scripts. 3. issues in science education. teaching and learning strategies for primary science. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. types of assessment. areas of assessment in primary school science. definisi istilah. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. scoring of assessment. analysis of test score. bentuk-bentuk pentaksiran. pentadbiran ujian. penskoran pentaksiran.

penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. science teaching and learning resources. It will discuss about management of science laboratory. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. Selain itu. basic laboratory techniques. teknik-teknik asas makmal. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. peraturan dan keselamatan dalam makmal. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. pengawetan spesimen biologi. preparation and improvisation of selected resources and presentation. pengurusan makmal sains. safe handling of scientific materials handling of chemicals. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. Pelajar didedahkan kepada makna. using relevant mathematical ideas. preservation of biological specimens. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . 4. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia.SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. MATEMATIK Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) MTE3102 This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. In addition. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. rules and safety in the laboratory. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.

Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. decimals and percentages. goals and objectives of the VAE curriculum. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. peranan guru PSV. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. perpuluhan dan peratus. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. the roles of the VAE teachers. resource and teaching aid management. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Pecahan. pecahan. objektif kurikulum. specifications of the syllabus. the importance of curriculum development. matlamat. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. fractions. management of outdoor and indoor activities. 5. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 . It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor.MTE3109 Teaching of Numbers. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Fractions. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Perpuluhan dan Peratus) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. kepentingan perkembangan kurikulum. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. konsep 5P. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. huraian sukatan pelajaran. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). the 5P concept.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . This course covers the learning theories. evaluation of art works and evaluation of portfolios. as well as practical activities for explorations of tools and materials.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. matlamat. pengajaran mikro dan makro. types of assessments. faktor-faktor sosiologi. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. as well as Introduction to Tradisional Crafts. persediaan mengajar. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. tujuan pentaksiran PSV. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. Membuat Corak dan Rekaan. lesson planning. bahan. approach. psikologi. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. content and themes in producing art works for the four areas. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. Modelling and Constructing. micro and macro teaching. 6. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. lesson planning. as well as teaching and learning resources. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). jenis-jenis pentaksiran. mark schemes. Pattern-Making and Designing. strategy. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. bentuk pentaksiran PSV. pendekatan. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). fungsi muzik dalam pendidikan. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. perancangan dan persediaan mengajar. strategi. peraturan memberi markah. that is: Drawing and Picture Making. subject matter. aims of assessment in VAE. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. kaedah pentaksiran PSV. methods and forms of assessment.

mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. latihan dalam permainan iringan kord blok. broken chords. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. permainan alat muzik. mingguan dan harian. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. jumping chord. sociological and psychological factors that affect music education. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. melody improvisation. aims and the functions of music in education. broken chord. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. philosophical implications. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. singing folk songs. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. integrate musical elements in the music class in a varied Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 . mengimprovisasikan melodi di kibod. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. alberti bass. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. permainan alat rekoder. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. Carl Orff and Jaques Dalcroze.This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. importance of music. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. sing melodies in keys changes from major to minor. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. play block chords. semester. bes alberti. permainan alat perkusi. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro.

kecerdasan pelbagai. content objectives and organization. kemahiran membaca. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. peraturan sosiobudaya. This course describes and elaborates aspect of philosophy. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. aims. nilai. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. reading. micro and macro training sessions. konsep penggabungjalinan. and writing. aural sensitivity and movement to music. added value skills and language system. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . 5P concepts. kemahiran belajar cara belajar. the playing of recorder and percussion instruments. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. pemulihan dan penilaian (“5P”). pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard.manner in order to bring about effective teaching and learning. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. kajian masa depan dan sistem bahasa. konstruktivisme dan kontekstual. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. penyerapan. remaja. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. kewarganegaraan. kemahiran mendengar dan bertutur. objektif dan organisasi kandungan. matlamat. pengayaan. teaching and learning of singing in the music classroom. types and characteristics of children and adult voices. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. pengisian kurikulum: ilmu. kemahiran menulis. 7.

penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. concept and techniques : role play. definisi. bahasa komuniti. jadual spesifikasi ujian. constructivisme. question and answer. inkuiri penemuan. techniques. kuiz. eklektik and communicative approach. jenis dan kaedah penilaian bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. tatabahasa terjemahan dan terus. perbahasan. code-cognitive. application of Road Safety Education. simulasi. kaedah. inquiry. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. penilaian pengalaman pembelajaran. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. konsep dan jenis teknik : main peranan. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. lingusitic. oral-aural. pendekatan eklektik dan komunikatif. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. daily lesson plan orientation. orientasi rancangan pengajaran harian. drama. defination. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. inductive and deductive approach. perbincangan. penulisan langkah pengajaran. mastery. forum. pembinaan ujian. taksonomi dan domain. method. drill. approaches. application of value added skills. kaedah dan teknik. bercerita. This course focuses on teaching component. the implementation of teaching and learning activities through contextual. oral-aural. kaedah pengajaran bahasa Melayu. pendekatan induktif dan deduktif. konstruktivisme. brain storming. dialog. discussion. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. latih tubi. konsep-konsep: strategi. Teori Pemerolehan Bahasa.BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. comunity language. audio lingual method. situasional. linguistik. application of learning language approach. pengujian dan penilaian. natural method. dialogue. grammar translation. pendekatan. story telling. sumbangsaran. kaedah ajuk hafaz. quiz. teknik. situational. kodkognitif. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. pendekatan. dan penilaian berasaskan sekolah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . This course describes and elaborates on the concepts of strategy. forum. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. drama. Teori Huraian Bahasa. soal jawab. debate. the concepts of strategy. method and techniques. approaches. pembelajaran masteri. penilaian bahasa berasaskan projek. kaedah natural. the writing of teaching steps. perbualan telefon dan penyampaian laporan. teaching method for Malay Language. Teori Huraian Bahasa. application of teaching language approaches. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. telephone conversation and report presentation. simulation.

kemahiran membaca. approaches and methods of teaching techniques of reading. kemahiran menulis. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. writing skills. strategi. jenis penilaian. keselamatan bengkel. implement teaching planning and audio visual aids. workshop safety. kemahiran mengarang. financial management. teaching reading skills. language skills assessment and language activities. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. analisis markah dan statistik asas. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. pengurusan peralatan dan bahan. strategy. management and administration. technique and teaching methodology. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. pelbagai cara penilaian. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). table of test specifications. evaluation. membina Jadual Spesifikasi Ujian. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian.This course explains the concept and principle of testing. This course elaborates on listening and speaking skills. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. penggunaan dan interpretasi data. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. and measurement. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. safety and rule regulation. project based language assessment and school based assessment. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. peraturan pemarkahan. preparation of teaching plan for reading skills. assessment of reading skills. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. tool and material management. approach to teaching writing skills. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. teknik pengajaran kemahiran membaca. reading skill. types and method of language assessment. pengurusan kewangan. testing development. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. dan bahan bantu mengajar. 8. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. taxonomy and domain. perancangan pengajaran KHSR. assessment of learning experience. penilaian kemahiran membaca.

management and care of ornamental fish. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. interpretation as well as report writing on assessment. finance. semiotik. rearing ornamental fish technology. eksistensialisme. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. Marxisme. pengenalan kepada ikan hiasan. electronic commerce (E-commerce). basic statistic. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. rearing ornamental fish technology. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. short term vegetable and ornamental crops. kritik genre dan kritikan baru. discussion on validity and reliability of evaluation format. selection and preparation of equipments and materials. 9. tropical freshwater ornamental fish:. the ornamental fish. penyediaan batas dan bekas menanam. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. pascamoden. This course deals with three main components: home technology.perniagaan elektronik (E-dagang). item development. portfolio. choice of clothing and sewing and clothes making processes. kewangan. femenisme. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. test specification table. and vegetable and ornamental crops production technology. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. business law. the vegetable and ornamental crops production technology. pengurusan dan penjagaan. undang-undang perniagaan. pemeliharaan ikan hiasan. preparation of planting beds and containers. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. plant care. pemilihan pakaian. psikoanalisis. fenomenologi. Topics coveres studies on fabric. marking scheme and mark analysis. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 . surelisme. pembiakan dan penanaman. resepsi dan teori tindak balas pembaca.alternative evaluation skills for using rubric. hermeneutic. various methods of evaluation. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. propagation and planting.This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. competency and school based evaluation. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. harvesting and use of plants produced. proses jahitan dan membuat pakaian. pascakolonial. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing.

and presenting a performance. element. teater pembaca. arcitipal. production. tema. penerbitan karya. dan pembinaan skrip. dan guru sebagai penulis. kekuatan karya kreatif. pementasan. character and characterisation. This course elaborates on the introduction to theatre in education. boneka. theatre for multipurpose. etika pementasan. sejarah dan latar belakang. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. guru dalam peranan (teachers in action). autobiography. post colonial. pengurusan produksi. simulation and improvisation. This course elaborates on the definition and concept of drama. theatre inclassroom. proses pengeraman bahan. teater untuk kepelbagaian tujuan. elemen. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. genre writing publishing. psyco-analysis. femenism. and vocalisation. teori pementasan. reading reception dan reflection theory. jenis dan bentuk drama kanakkanak. marxism. sudut pandangan. watak dan perwatakan. dialog dan latar tempat. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. opinion angle. and forms of children drama. existensialism. dan new critics. short stories. pemilihan. puppet. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. pemilihan pelakon. dan isu karya kreatif.This course elaborates on literary critics field like. theatre and children theatre. tetamu dalam aksi. fenomenology and hermeneutic. poems. genre formation process. novel popular. reading theatre. persoalan. dialog and location background. types. forming production management. bercerita. and teacher as a writer. mengadakan sesi uji bakat. creative writing strength. performance ethics. plot. a performance. selection and script writing. improvisasi. stage performance theory. plot. sinematografi dan persembahan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . semiotic. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. surelism. actors selection. cinematography. story telling. asas lakonan dan vokal. popular novel. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. novel remaja. post structuralism dan deconstruction. teachers in action. directoring. teater dalam bilik darjah. post modern. history and background. implementing a screen testing. simulasi dan improvisasi. creative writing themes and issues. puisi. teater dan teater kanak-kanak. genre critics. visitor in action. produksi. pengarahan. cerpen. adolescent novel. basic dramatisation. latar tempat.

muzik dengan pergerakan. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. teaching and learning music through movements. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. teaching and learning resources. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. jenis-jenis pergerakan. unsur-unsur pergerakan. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. patriotic songs. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation.10. introduction to children’s songs. perancangan pengajaran dan pembelajaran. music with movements elements of movement. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. technology in teaching and learning music in classroom. testing and evaluation. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. nyanyian semerta dan aural. lagu-lagu patriotik. sumber pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. nyanyian kanak-kanak. pengujian dan penilaian. creative movement. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. children’s songs and cultural songs. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. impromptu singing and aural. pergerakan kreatif.

Nasikh. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. tafsir ayat akhlak. mukjizat al-Quran. its mukjizat. Hadith Qudsi. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. takbir. penubuhan ensemble alat muzik perkusi. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. interpretation ayat hukum. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . tafsir ayat aqidah. definitions. dan khatam al-Quran. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. takbir. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. hadith palsu dan implikasinya. Nasikh and Mansukh. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. 11. and khatam al-Quran. hukum beramal. tafsir ayat hukum. interpretation ayat aqidah. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. basmalah. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. Muhkam and Mutasyabih. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. interpretation ayat akhlak.PRM3104 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. isti’azah. the degree of Hadith and rules. riwayat hidup perawi hadith. martabat. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. isti`azah. Muhkam dan Mutasyabih. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. basmalah. Mansukh. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat.

ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. remedial and enrichment activities. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. harakat. classroom management. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . Jin. harakat. Nuh. an overview of teaching approaches. Jin. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. arRahman. multiple classroom teaching. syllabus study. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. materials selection. adaptation and simplification. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. general principles in the teaching of language skills. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. Nuh. Each tarannum will focus on tabaqat. wuslah. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. kemahiran mengurus bilik darjah. methods and techniques. pengajaran kelas cantum. Nahawand. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. wuslah. developing classroom skills. Nahawand. The topic Language and literature is also introduced. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. 12. Sikah dan Jiharkah. reading and writing. burdah. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. kemahiran membaca dan menulis. burdah. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. arRahman. and introduction to lesson planning. theories of second language acquisition.PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan.

the teaching and assessing of writing skills. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. (Asian) Chinese (Simplified. This course covers the methodology in learning. BAHASA CINA Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. latihan merancang. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. syntax. PRC). the teaching and assessing of literature for primary schools. morfologi. kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. followed by planning. pengajaran. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. and semantics. komunikasi. testing and evaluation. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold BCN 3105 3(2+1) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. the teaching of grammar.ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language.27 cm Formatted: Font color: Auto. Indent: Left: 1. the teaching and assessing of listening and speaking skills. the English sound system (phonology). spelling and dictation. peperiksaan dan penilaian. communication. the teaching and assessing of reading skills. sintaks dan semantik. membaca. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. tatabahasa dan ejaan. (Other) English (United States) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . Formatted: Justified. the teaching and assessing of vocabulary. pengajaran. mengenali dan menulis aksara Cina. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. 13. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. integration of language skills and language content. managing and implementing teaching and learning. morphology.

. ... ... .. .. ... functions.. ... ... serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian.. . ... ... aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. principles. ciri-ciri. . BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) Formatted 3(23+10) Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Kursus ini mengkaji konsep. ... ........ matlamat. ..... objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. . analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas... implementation.. ... pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. .. ............ .. . . This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool... .. .. . methods..... . . Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. ... ... Constructivism Learning Theories. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar.. .. ..... strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. . characteristics... This course studies the concepts. ...... . .Formatted Formatted Formatted . ... .. . teori pembelajaran konstruktivisme.... preparing the table of specification and analysing test results. proses pelaksanaan. .... peranan.. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 .. prinsip dan fungsi..... ..... .. This course comprises the basic concepts. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. . . . .. . . roles. . membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. ..

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

KURSUS TANPA KREDIT Formatted: Malay (Malaysia) ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. reading and writing. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. It focuses on Tense types and aspects. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . Sentence types. The topics emphasizes on listening. bertutur. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. and Cohesive devices in spoken and written language. speaking. Subject-verb agreement. Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

1 3.2 3. psikologi dan etika profesional keguruan.4 2.6 2.6 3. 1. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. budaya. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal.1 1. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.3 2.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. sosial. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. emosi dan tekanan secara berkesan. 1. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .2 1. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. mengintegrasikan kemahiran mengajar. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. Pentaksiran. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan.5 2.3 mengurus masa. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu.2 2. 2. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. 2. merancang. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian.4 1. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. 3. bahan kurikulum. teori pembelajaran.5 1. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna.

5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren.2 aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri.5 4. Komunikasi.2 Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar. mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk 6.6 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.1 dan amalan yang bertepatan dengan 4. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai.4 3. Etika.Hasil Pembelajaran 3. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. Kaedah Saintifik. 5. 6. akauntabiliti integriti. menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir 6. etika 4. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.3 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .4 4.3 5.3 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.2 5. 4. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6. 4.5 3. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.4 5. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi. 4.6 5. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas.1 5. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika.

tenaga manusia.1 7. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan.5 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. mengenal pasti kewangan. 8.1 8. 7. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian.4 6.4 8. menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu. menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis.Hasil Pembelajaran memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan.3 7.5 8. memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. 7. 7.4 7. bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan. 6. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian. kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.5 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .3 8. menggunakan kemahiran akses kendiri. Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan. kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu. membuat muhasabah diri.

pilih satu Elektif 2 daripada yang • Pendidikan Moral disenaraikan • Kemahiran Hidup • Persuratan dan Kesenian • Persuratan dan Kesenian Melayu Melayu hanya ditawarkan di • Pendidikan Seni Visual IPBMM. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 5. 1. • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Bahasa Melayu • English Language • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 8.LAMPIRAN 2 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 BIL. 7. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • Pendidikan Seni Visual CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • Elektif 1 telah ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 6. 3. Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • Muzik Prasekolah Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • Pendidikan Sivik dan • Elektif 1 ditetapkan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 4. Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Penglihatan • Pendidikan Seni Visual • • • • • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . 2. Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Pendengaran • Pendidikan Seni Visual • • • • • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit.

BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Matematik Pendidikan Jasmani • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 10. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 CATATAN 9. Sains Pendidikan Jasmani • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13.

Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan • Elektif 2 telah ditetapkan Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 CATATAN 15. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 17.BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16.

Datin Sitti Haishah binti Abd. Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Bhg.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.