KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau

mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 8. LAM-01 LAM-04 14.087 AP-01 . 6. Matlamat.06 PP-01 . 3.03 KM-01 . 7 16 19 23 9. KW-01 .KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1.02 11 PE1-01 .09 PE2-01 . dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. 7. Struktur Program. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 4. 10. 2 5. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) i .018 TK01 12 13. 2. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan.

Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Di samping itu. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru. Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) ii . Sekian. Pengenalan. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised). Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Matriks Hasil Pembelajaran. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. selamat maju jaya. Justeru.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Kementerian Pelajaran Malaysia. pelantikan tenaga pengajar. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Agihan Kursus Mengikut Semester. Matlamat. dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Sinopsis Kursus.

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. inovatif. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). kreatif.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. holistik. berdaya fikir. relevan. responsif. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. dan bersepadu. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Developmental REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii . futuristik.

i. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. nilai/disposisi. Praktikal dan Kontekstual • • • • • Berbentuk praktikal Berasaskan kurikulum sekolah rendah Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). Melaksanakan amalan terbaik. Education for International Understanding (EIU). • Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. dan Bina Insan Guru. ii. lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. v. Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. Berasaskan Hasil Pembelajaran • • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iv . kemahiran. Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. aktiviti kokurikulum. iii. iv. Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. setiap Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) • Kurikulum.

Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). kerja kursus. latihan industri. b. d.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. bahan. c. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. internship. e. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. penyelidikan tindakan. praktikum. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. pentaksiran prestasi (performance assessments). dan tugasan. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. kajian kes. Portfolio Pembelajaran. Penggunaan Unit Plan. penilaian tugasan terarah. f.

Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. hasil pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan Kaedah Saintifik.Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat.MQF). peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. Ujian Akhir Kursus. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika.

DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . MATLAMAT.PENGENALAN.

iii. iv. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. vii. Memiliki dan menampilkan nilai. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. etika. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. Sebagai prasyarat. dan etika profesional keguruan. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. vi. psikologi. budaya. sosial. viii. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. kemahiran. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. ii. bahan kurikulum. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. pentaksiran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . v.

STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .SISTEM AKADEMIK.

Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit. Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 . Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester.

Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP.STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). 3. KURSUS KURSUS WAJIB 23 (17%) • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) KREDIT Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) 2. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. 1. dan Amalan Profesional. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Major. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . kemahiran generik.

Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . Sepanjang mengikuti program. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional.Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Kursus MUET Formatted: Malay (Malaysia) English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). major dan elektif. Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini.

Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: English (United States) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Pattern: Clear (White) Formatted: Pattern: Clear (White) *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6. 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 .Unit Beruniform I Kokurikulum .PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3115 WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia Bahasa Melayu Komunikatif I Bahasa Melayu Komunikatif II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM. KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Kedua (TESL) Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP TSL Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 . ** Amalan Profesional bagi PISMP (TESL) jalankan dalam Bahasa Inggeris. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM.Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. Kursus Major. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2. yang ada sebelum ini digugurkan Comment [odi1]: Pindaan 081209 drp Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab & Profesionalisme Guru 7 .Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM.Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Comment [odi2]: Pindaan 081209 – BAM3116 Pengurusan Sumber….AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I . BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 8 .KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 9 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.5.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 5.

1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 .6. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.

dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .7. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I . PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 . Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II . PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.Membentuk dan Membuat Binaan.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II .

Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 . 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10. Fractions. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry.9.

PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) SEM. Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12.11. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 2(0+2) 45 (34%) 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 . SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI .

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 14. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 14 . Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.13.

Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16.15. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 SEM. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM.Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II . 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15 .

PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA (TESL) PENDIDIKAN RENDAH KOD TSL3101 TSL3102 TSL3103 TSL3104 TSL3105 TSL3106 TSL3107 TSL3108 TSL3109 TSL3110 TSL3111 TSL3112 TSL3113 TSL3114 TSL3115 KURSUS Introduction to Linguistics Literature in English ELT Methodology English Phonetics and Phonology Teaching Listening & Speaking Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Reading Skills and Vocabulary in the Primary ESL Classroom Teaching Writing Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Grammar in the Primary ESL Classroom Managing the Primary ESL Classroom Linking Theory to Practice Developing & Using Resources for the Primary ESL Classroom Language Assessment Action Research I . PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 18.Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II .Methodology Curriculum Studies Action Research II – Implementation and Reporting KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) Jumlah SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 16 .17.

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. 2 3 4 5 2. Pendidikan Islam 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 2 3 4 5 2 3 4 5 Comment [odi4]: Pindaan pd 081209 drp 3117: Pengurusan Sumber P&P Bahasa Arab dan Penilaian Comment [odi3]: Pindaan pd 081209 perkataan dan sebelum ini digantikan dgn tanda . Bahasa Arab 4. Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 12 (9%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 18 . 1. 3. Pendidikan Kesihatan 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 2 3 4 5 2 3 4 5 5. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 3(2+1) 2 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3 4 5 7.PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil.

Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 . Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources Kredit 3(3+0) 3(3+0) Sem. Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 3.PAKEJ ELEKTIF 1 Pakej Elektif 1 Bil. 3 4 3(2+1) 3(2+1) 5 6 2. 8 Elektif 1 Language Arts Ditawarkan mulai ambilan Januari 2011 hanya untuk Major Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) Kursus Kredit Sem. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegara an Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. LGA3101: Children’ s Literature LGA3102:Songs and Poetry for Young Learners LGA3103: Stories for Young Learners LGA3104: Plays and Drama for Young Learners 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2 3 4 5 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) PAKEJ ELEKTIF 2 Pakej Elektif 2 Bil. 1.

Pendidikan Seni Visual 6. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10. English Language Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 11. Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) Sem. 4. Pendidikan Muzik 7. Kemahiran Hidup 9. Bahasa Melayu 8. Elektif 2 Mathematics Kursus MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers. Pendidikan AlQuran 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 3 4 Comment [odi5]: Pindaan 081209 drp Al-Hadis 12. Fractions.Bil. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 5.

Bil.

Elektif 2

Kursus ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners

Kredit 3(3+0) 3(2+1)

Sem. 5 6

13.

Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009

BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil

3(2+1)

3

3(3+0) 3(2+1) 3(3+0)

4 5 6

14.

Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009

3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0)

3 4 5 6

Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan, Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK), dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). • Bagi Program (TESL) Pakej Elektif Kedua boleh ditawarkan kepada pelajar mana-mana Pakej Elektif yang tersenarai dalam Pakej Elektif 2 kecuali bahasa.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

21

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ3101 WAJ3115 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 TSL3101 TSL3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia Bahasa Melayu Komunikatif I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Philosophy and Education in Malaysia (dan PBS I) Child Development Introduction to Linguistics Literature in English Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 17

Formatted: Indent: First line: 0 cm

Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 TSL3103 TSL3104 LGA3101 KURSUS Bahasa Melayu Komunikasi II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Learning and the Learner ELT Methodology (dan PBS II) English Phonetics and Phonology Elektif 1: Children’ s Literature KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) Jumlah 18

Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 TSL3105 TSL3106 LGA3102 XXX31XX KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Behaviour and Classroom Management Teaching Listening and Speaking Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Vocabulary and Reading Skills in the Primary ESL Classroom Elektif 1: Songs and Poetry for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.s 17) Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 18

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

22

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3111 WAJ3107 WAJ3114 EDU3105 TSL3107 TSL3108 LGA3103 XXX31XX KURSUS Kokurikulum – Unit Beruniform II Seni dalam Pendidikan Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Technology in Teaching and learning Teaching Writing Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Grammar in the Primary ESL Classroom Elektif 1: Stories for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m.s 17) Jumlah KREDIT 1(0+1) 3(2+1) *KT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 19

* Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 TSL3109 TSL3110 LGA3104 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum - Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Managing the Primary ESL Classroom Linking Theory to Practice Elektif 1: Plays and Drama for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.s 17) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 2 18

Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 TSL3111 TSL3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum - Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Developing and Using Resources for the Primary ESL Classroom Language Assessment Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 4 17

Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 TSL3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Action Research I - Methodology Praktikum III (12 minggu) Jumlah
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 6 12

23

terarah kendiri. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 24 . 4.5 SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. serta pemupuk nilai yang gigih. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. Pengalaman dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak dan amali. pendidik yang inovatif. dan penilaian kendiri. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri.Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 EDU3109 TSL3114 TSL3115 INT3101 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Curriculum Studies Action Research II – Implementation and Reporting Internship (4 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2 14 Bagi PISMP (TESL) semua kursus Pengajian Profesional diajar dalan bahasa Inggeris. tutorial pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. kendiri Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. mengumpul. pengguna teknologi maklumat yang cekap. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. penguasa ilmu yang mantap. Mekanisma penyampaian berlaku bersemuka.

Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 25 .yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 26 .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS Bahasa Melayu Komunikatif II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3115 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia Bahasa melayu Komunikatif I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional.

s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 . Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.

Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus. KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS KREDIT EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3 (3+0) XXX3114 Major 3(x+x) XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) 3(x+x) INT3101 Internship (4 minggu) 2 Jumlah 14 * Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.Semester 5 (Tahun 3) KURSUS KREDIT Kokurikulum .27 cm Formatted: Font: Arial. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 22 .s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum . ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) Formatted: Indent: First line: 1. Malay (Malaysia) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.s 3(2+1) 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m. 11 pt.Olahraga 1(0+1) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) Major 3(x+x) Major 3(x+x) Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. penguasa ilmu yang mantap. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 . Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. mengumpul. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. serta pemupuk nilai yang gigih. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. tutorial dan amali. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. pendidik yang inovatif. terarah kendiri. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. pengguna teknologi maklumat yang cekap. dan penilaian kendiri. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka.

SINOPSIS KURSUS WAJIB Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. interaction among various civilisation. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. reading skills. bengkel aktiviti pratulisan. membaca. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. jenis-jenis soalan. writing academic papers and writing reflections. Contemporary Issues.KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan. It builds further on parts of speech/word classes. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. tatabahasa. Indent: Left: 1. Types of Questions. 11 pt Formatted: Justified. It focuses on the English Sound System. Formatted: Malay (Malaysia) WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) Formatted: Font: (Default) Arial. Islam in the Malay Civilisation. Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat. This course focuses on the Introduction of Civilisation. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. bengkel pembelajaran secara individu. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) Formatted: Malay (Malaysia) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. kaedah abjad. konsep asas tamadun Islam. Parts of Speech/Word Classes. berpasangan dan berkumpulan. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. dan menulis untuk pelbagai tujuan. Reading Skills. interaksi antara pelbagai tamadun. jenis-jenis ayat.27 cm. bengkel aktiviti penulisan mekanis. writing for different text types. bertutur. Sentence Types. tokohtokoh tamadun Islam dan Asia. dan kemahiran mendengar. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. listening and speaking skills. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. Listening and Speaking Skills. bengkel pengajaran menggunakan boneka.27 cm Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . Tenses. Prominent Figures of the Islamic Civilisation. membaca. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan. bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Pendidikan Seni Visual. interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. kemahiran mendengar dan bertutur. seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Islam dalam tamadun Melayu. basic concept Islamic Civilisation. membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik. kaedah pandang dan sebut. dan menulis pelbagai penulisan. Space After: 0 pt This course aims to build on learners’ current English language skills. Formatted: Indent: Left: 1.

paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. and also data analysis and interpretation. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). The topics discussed are problem solving. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Italic. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Formatted: Font: 8 pt. individual. warna dan ruang serta deria dan seni. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). basic concepts in ethnics relation. mechanism of writing workshop. look and seeing method. operation and computation. religion and ethnic relation. memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. application and management in teaching and learning activities. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Formatted: Font: 8 pt. workshop for sound production using digital recorder. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). workshop for using puppets. politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. melaksanakan aktiviti mengenal irama. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. measurement. economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. spatial sense. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). pluralistic society in the Malay world. and the role of government and society in ethnic relation. dan juga analisis data dan interpretasi. konsep-konsep asas hubungan etnik. knowledge and basic skills in arts in primary school. Italic. immersed reading and writing remedial workshop for Music Education. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia).27 cm Formatted: Malay (Malaysia). Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Visual Art Education and Physical and Health Education. agama dan hubungan etnik. masyarakat pluralistik Alam Melayu. pre-writing activity workshop. pengukuran. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. English (United States) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia). This course focuses on ethnic relation in Malaysia. construct and use non electronic teaching and learning materials. pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. operasi dan pengiraan.This course explains and applies pre-reading activities. basic reading workshop : phonetic method. Check spelling and grammar Formatted: Justified Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. alphabet method. kesedaran ruang. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. Check spelling and grammar Formatted: Indent: Left: 1. implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). seminar and exhibition of Malay language remedial materials. menjalankan aktiviti meneroka. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia).

discipline and spiritual. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. pengukuhan kemahiran dalam permainan.rhythm. sistem fail dan surat menyurat. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. games enrichment. implementing and managing creative activities by integrating music. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. This course focuses on the history of uniform unit. 11 pt. 11 pt. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) Formatted Table 1(1+0) Formatted: Font: Arial. 11 pt. planning and camping. 11 pt. marching. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. 11 pt. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. exploring. 11 pt. gelanggang dan undang-undang permainan. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. pengenalan alatan. management of meeting and budget. penubuhan unit-unit kokurikulum. 11 pt. training and tactical of games. pengurusan dan pentadbiran. setup of cocurriculum unit. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. principles of first aid. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. structure and organization. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. asas pertolongan cemas. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . asas kawad kaki. filing system. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. pengurusan mesyuarat dan kewangan. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. pengelolaan aktiviti. 11 pt. perlembagaan unit beruniform. dan majlis rasmi. disiplin dan kerohanian.colour and space as well as senses and arts. 11 pt. 11 pt. 11 pt. court and rules and regulation of games. expressing through arts. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. 11 pt. Malay (Malaysia) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. 11 pt. 11 pt. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. 11 pt. and official function. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. constitution of uniform units. 11 pt. This course focuses on cocurriculum in primary school. management and administration. introduction on equipment. 11 pt. management of court / field and team and organizing competition. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. experiencing. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. knowing. latihan dan taktik permainan. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. mengetahui. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. struktur dan organisasi. organizing of activities and competition.

track events. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. management. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. pengurusan. 11 pt. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. 11 pt. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. 11 pt. guru dan akauntabiliti profesionalisme. dan berdaya saing. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. 11 pt. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Formatted: Font: (Default) Arial. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. pelaksanaan dan penilaian projek. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. history. aktiviti kemasyarakatan. potensi dan citra diri seorang insan guru. building their self-esteem. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . basic skills. berdaya maju. This course focuses on the general knowledge. kemahiran asas. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. Malay (Malaysia) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. history. Through the activities. 11 pt. Malay (Malaysia) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. berdaya tahan. 11 pt. 11 pt. perkembangan dan kepentingan persatuan. khidmat pendidikan kepada komuniti. 11 pt. organizing competition. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. pembinaan self-esteem. field event. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. sejarah dan undang-undang. implementation and evaluation of project. sejarah.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. pengurusan ukuran balapan dan padang. preparation. This course is a four days camping programme. guru dan hubungan dengan komuniti. 11 pt. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. team management. 11 pt. management in measurement of track and field events. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. jenis khidmat kemasyarakatan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. rules and regulation. pengkelasan persatuan. progressive and resilient. persediaan. classification of society. development and importance. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. This course focuses on the introduction and concept of society.

Act 550 (1996). The aspect which is given emphasises are social ettiquette. Akta 550 (1996 ). Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. public speaking. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. kemahiran mendengar secara efektif. kembara sosial. benchmark leadership characteristics. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. school climate.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. interaksi dengan komuniti setempat. latihan dalam kumpulan. school organisation. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. kesantunan berbahasa. Surat Pekeliling Ikhtisas. kreatif dan inovatif. speaking skills. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. iklim sekolah. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . profesional circulars. teacher relationship with community and honesty. effective listening. table ettiquette. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. aktiviti kerohanian/moral. raising the flag. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. service circulars. pengucapan awam. ciri-ciri kepimpinan. khidmat pendidikan kepada komuniti. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. mandat. mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. The course emphasises on the balanced teacher self development. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. Students are exposed to the skill of planning. students are exposed to teachers and law mandate. pengurusan sekolah. managing official ceremonies and dressing code. organising and attending workshops. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. jenis khidmat kemasyarakatan. tertib di meja makan. lawatan benchmarking. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. protocol. moral acitivities. infrastructure and school curriculum infostructure. Pekeliling Perkhidmatan.

professionasme commitment reports and reflective evaluation.BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. interpretasi dapatan ujian. finding. refleksi. conflict inventory. interaction with excellent teachers. benchmarking visits. workshops theme. The focus of the course is related to workshops. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. interaksi profesional dengan guru cemerlang. inventori konflik. tema bengkel. interpretation of test. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. innovation. professional. This course aims to upgrade continuos self professionalism. reflection. lawatan benchmarking. inovasi guru cemerlang. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 . administering post inventory test of self direct search.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. Western and Eastern philosophy of education. implications of individual differences. the roles of teachers in classroom management. implications on teaching and learning. pelbagai teori pembelajaran. the National Philosophy of Education.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. nature of human beings from the religious and biological perspectives. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. This course consists of the development of Islamic. historical development of the Malaysian education system. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 . prinsip-prinsip asas perkembangan. implikasi faktor perbezaan individu. development of children with special needs. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. This course encompasses the developmental process of a child. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. the underpinning theories of child development. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. various learning theories. different stages of development. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. factors that influence the development of the child. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. basic principles of child development. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. This course encompasses the child’s learning environment. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. motivasi. models of discipline management. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. model-model pengurusan disiplin.

teacher politeness. integration of information and communication technology in teaching and learning. This course discusses the concept of a profession. kemahiran berkomunikasi. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. kepemimpinan dan peranan guru. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. management of educational media and resources. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. teori. EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. communications skills. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. akauntabiliti dan kesantunan guru. characteristics of a teacher as a professional. selection. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. production. This course discusses concepts. roles of ordinary teachers as guidance teachers. needs. penghasilan. practices and development of educational technology. learning styles based on different multicultural aspects. pengurusan media dan sumber pendidikan. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. peringkat perkembangan guru. application of technical skills in using various instructional media. pemilihan. peranan guru biasa sebagai pembimbing.EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. theories. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. utilization and evaluation of educational media. leadership and roles of teachers. stages of teacher development. types of guidance and counseling services. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. penggunaan dan penilaian media pengajaran. ethics and accountability. etika. matlamat. multicultural relationship skills and issues.

early symptoms of emotional disturbances amongst students. teachers and ways to overcome. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. innovation and managing educational changes. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan.EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 . This course discusses educational issues and current challenges.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

added value skills and language system. matlamat. tatabahasa terjemahan dan terus. telephone conversation and report presentation. nilai. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . approaches. pendekatan induktif dan deduktif. drama. simulasi. kaedah dan teknik. simulation. orientasi rancangan pengajaran harian. pendekatan eklektik dan komunikatif. latih tubi. linguistik. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. perbualan telefon dan penyampaian laporan. kemahiran menulis. perbincangan. lingusitic. daily lesson plan orientation. aims. eklektik and communicative approach. question and answer. defination. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. sumbangsaran. konstruktivisme dan kontekstual. situational. pemulihan dan penilaian (“5P”). peraturan sosiobudaya. kajian masa depan dan sistem bahasa. content objectives and organization. debate. kodkognitif. Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) BMM3102 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. concept and techniques : role play. kemahiran mendengar dan bertutur.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. kuiz. discussion. reading. bercerita. objektif dan organisasi kandungan. oral-aural. konsep penggabungjalinan. and writing. forum. forum. situasional. inkuiri penemuan. kemahiran membaca. inquiry. “5P” concepts. pengisian kurikulum: ilmu. kaedah natural. inductive and deductive approach. konsep dan jenis teknik : main peranan. brain storming. kecerdasan pelbagai. penyerapan. bahasa komuniti. penulisan langkah pengajaran. kewarganegaraan. oral-aural. comunity language. drill. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. perbahasan. quiz. grammar translation. code-cognitive. natural method. This course describes and elaborates aspect of philosophy. pendekatan. pengayaan. definisi. audio lingual method. dialogue. kemahiran belajar cara belajar. the writing of teaching steps. dialog. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. drama. kaedah ajuk hafaz. method and techniques. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. story telling. soal jawab.

teknik. Teori Pemerolehan Bahasa. approaches. mastery. constructivisme. the concepts of strategy. mastery. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. pembelajaran masteri. approaches. constructivisme. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. pembelajaran masteri. This course focuses on teaching component. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. teknik. konstruktivisme. kaedah. teaching method for teaching Malay Language. application of value added skills. konstruktivisme.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. techniques. the implementation of teaching and learning activities through contextual. Teori Pemerolehan Bahasa. Teori Huraian Bahasa. teaching method for Malay Language. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. pendekatan. method. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. application of Road Safety Education. application of teaching language approaches. Teori Huraian Bahasa. application of learning language approach. Teori Pemerolehan Bahasa. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. kaedah pengajaran bahasa Melayu. application of Road Safety education. konsep-konsep: strategi. method. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. the implementation of teaching and learning activities through contextual. techniques. application of value added skills. application of teaching language approaches. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. the concepts of strategy. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. kaedah. konsep-konsep: strategi. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. kaedah pengajaran bahasa Melayu. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. pendekatan. Teori Pemerolehan Bahasa. application of learning language approach.

testing development. pengujian dan penilaian. preparation of teaching plan for reading skills. teknik pengajaran kemahiran membaca. linkages in application structure. penggunaan alat pengarangan. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. learning CDs in teaching. teaching reading skills. kemahiran mengarang. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. This course elaborates on listening and speaking skills. penilaian kemahiran membaca. assessment of reading skills. pengajaran bahasa secara atas talian. procedures. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. and measurement. pengaplikasian struktur perpautan. conference and exhibition in ICT. penilaian pengalaman pembelajaran. use of writing tools. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . application of information processing model. kemahiran menulis. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. reading skill. jadual spesifikasi ujian. bengkel penggunaan cakera padat. project based language assessment and school based assessment. writing skills. This course describes the use of internet. taksonomi dan domain. mereksa cipta animasi. penilaian bahasa berasaskan projek. animation in presentation. pembinaan ujian. table of test specifications. ethics. jenis dan kaedah penilaian bahasa. on-line learning of language learning. internet resources. language skills assessment and language activities.BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. approach to teaching writing skills. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. learning homepage. evaluation. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. kemahiran membaca. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. virtual and video learning. approaches and methods of teaching techniques of reading. taxonomy and domain. assessment of learning experience. types and method of language assessment. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca.

procedure of enrichment education programme. and standard pronunciation. faktor luaran. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. language variation. specific ways in organizing the remedial session. differences in organizing and strategy. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. This course elaborates on various linguistic fields. language characteristics. variasi bahasa. teaching of assessment. enrichment education. lingistik kontekstual. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. applied linguistic. paradigmatic rule. segmental phonemes. sejarah perkembangan ilmu linguistik. pronunciation and syllablication in Malay language. stylistic. peraturan paradigmatik. This course elaborates on remedial education. linguistik gunaan. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. external factor. refleksi : pemikiran dalam linguistik. contextual linguistic. sesi latihan pengajaran. This course elaborates on phonetic and phonology theories. artikulasi dan artikulator. super segmental phonemes. pelaksanaan aktiviti pengayaan. articulation and articulators. penyediaan bahan bantu mengajan. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. reflection : thinking in linguistic. and scientific Malay language. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. pendidikan pengayaan. dycronic linguistic. phonemes. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. huruf-huruf dan simbol fonetik. prosedur program pendidikan pengayaan. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. preparing the lesson plan of remedial session.BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. sifat bahasa. dan latihan mentranskripsi. alphabet and phonetic symbols. teaching practical session. linguistic structure. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. linguistik diakronik. implementing of enrichment exercise. struktur linguistik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. fonem : fonem segmental. fonem suprasegmental. pronunciation and syllablication transcription. perbezaan pengelolaan dan strategi. pronunciation and syllablication exercise. linguistic developement history.

Malay language word form. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. dan proses penerbitan ayat. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. perkamusan. terminology and terminology construction schedule. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. verbs. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. and the formation of new words. perubahan semantik. sejarah ejaan jawi. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. idiomatic meaning. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. and functional word. the sentence in Malay language included phrase. frasa kerja. imbuhan dalam bahasa Melayu. golongan kata. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. adjectives. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. proof theory.BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. frasa adjektif. adjectives phrase. ambiguity and vague meanings. sumber istilah. dan ejaan. peristilahan. makna leksikal. lexical and contextual meanings. semantic change. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. single sentence. bentuk perkataan bahasa Melayu. dan kelas kata tugas. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. makna peribahasa. affixes in Malay language. fitur makna. jenis kata adjektif. golongan kata kerja. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. istilah singkatan. short forms. ayat majmuk. isu bahasa terkini. This course elaborates on semantic. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . symbols and spelling. klausa. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. lambang. Perkamusan. kata adjektif. feature meaning. clause. ayat tunggal. verb phrase. verbs. dan pembentukan kata baharu. ayat dasar. frasa sendi nama. korpus bahasa. dan kaedah dan teknik terjemahan. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. makna ayat. skema tatacara pembentukan istilah. adjectives. ketaksaan dan kekaburan makna. kata kerja. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. complex sentence and sentence construction process. types of words. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. teori pembuktian. prepositional phrase.

dictionary. proses penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. analisis data. penganjuran seminar. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. serta kebudayaan kebangsaan. Malay culture (from political. data analysis. prosedur penyelidikan pendidikan. perancangan dan cadangan. data collection methods. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. kaedah-kaedah pengumpulan data. interprestasi data penyelidikan tindakan. educational research procedure. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) BMM 3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. and translation techniques and method. and national culture. writing an action research report and article and ways of making action research data public. introduction to various types of educational research design. world view and Malay society cosmology. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. social. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. masyarakat. dan ekonomi).Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) BMM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. language corpus. interpreting the action research data. This course elaborates on concept of culture. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data collection considerations. types of educational research. modernisation and planning of the Malay language. the future and the challenges of the Malay language. and economic aspects). the flow and experts of the Malay language vocabulary. action research prosess. external influence in Malay society. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . planning and proposal. Malay culture in literary and non literary resources. pertimbangan dalam pengumpulan data. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. Malay language preindepence and past independence. writing development of vocabulary of the Malay language. sosial. the history of Jawi spelling. society. current language issues. Penyelidikan Tindakan II . konsep dan model-model penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. the history of the development of the romanise. spelling. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. the study of the classical Malay language texts and its shift.

dan apresiasi teks sastera sekolah rendah.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). and primary school literary texts appreciation. bertutur. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. kepentingan. children and adolescent literature. describes the teaching steps for every skill. aims. speaking. and writing. and writing skills. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. 2. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. membaca dan menulis. approaches in understanding primary school literary texts. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. sastera kanakkanak dan remaja. speaking. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. documentation and publication procedure of action research. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. importance. discusses every component of the language skills including concepts. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. organization an action research seminar. sastera bandingan. literary teaching and learning techniques and activities. bertutur. and classification. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . membaca dan menulis. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) BAM3101 Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. comparative literature. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. reading. This course discusses on the methodology of teaching listening. reading. tujuan.

kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . struktur ayat namaan dan pembentukannya. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. teaching suitable syntax. types of phrases and sentences using nominative. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. verbs. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. nominal and verbal sentences. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . techniques and strategies Rhetoric of Arabic. Ma’ani and Badi’. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. the principles. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. nouns and verbs approaches. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. al-Ma’ani dan al-Badi’. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. mendedahkan kaedah. kata kerja tidak fleksi. akusatif dan genitif. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. penggunaan gaya bahasa. teaching techniques for primary school. kata terbitan. gaya kecuali . approaches. techniques and strategies to teach Arabic morphology. accusative and genitive. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. awzan sarfi (pola morfologi). rules and forms of Arabic Morphology.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. seruan. articles. juga mendedahkan kaedah. kata nama fleksi. nouns. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. kata kerja fleksi.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . prose and poetry. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. combination of using text book. zaman permulaan Islam. aplikasi perisian. Jahily. syllabus and text book. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. early Islam. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. zaman Bani Umaiyah. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. tema. types of literature. dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. hasil-hasil karya penyair. well-known poets. software applications explains. Umayyad. various types of knowledge sources such as websites via internet. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. assessment book and teacher’s guide. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. Abbasy and Modern. Arabic multimedia terminology. keistimewaan. syllabus contents and curriculum specifications. iaitu zaman Jahiliyah. orators and writers.

proses penyelidikan tindakan. implement of the micro and macro teaching. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. This course discusses the concept of micro and macro teaching. prosedur penyelidikan pendidikan. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) BAM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. evaluation and examination of Arabic language. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. prinsip-prinsip asas penilaian. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. This course exposes students to the terminology of assessment. menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. lesson planning. different skills. pengukuran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. daily. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. konsep dan model-model penyelidikan tindakan.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro.

pronunciation and articulation of every single Arabic letter. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. pertimbangan dalam pengumpulan data. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. planning and proposal. sukukata dan kata. analisis data. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. data collection considerations. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. second and foreign languages. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. kaedah-kaedah pengumpulan data. phoneme. data analysis. interprestasi data penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. documentation and publication procedure of action research. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. morfem. action research prosess. organization an action research seminar. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. language acquisition theories. syllable and word. vowel and consonant. moneme. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. educational research procedure. bahasa kedua dan bahasa asing. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. writing an action research report and article and ways of making action research data public. communicative competency and psychological language. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data collection methods. concepts of action research and models. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. types of educational research. monem. interpreting the action research data.perancangan dan cadangan. It discusses introduction to research methods in education. penganjuran seminar.

serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. teknik soal jawab. PRC) Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Justified. penilaian kemahiran berbahasa arab. dan peribahasa. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. and idioms.27 cm Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font: Not Bold BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. penilaian kendalian sekolah. pembinaan item. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. vocabulary. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Font color: Auto. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). types of tests and the principles in building Arabic tests items. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. Perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. (Asian) Chinese (Simplified. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto KM-012 . 3. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. kosa kata. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). konsep penilaian. penjelasan konsep. serta konsep pengajaran mikro. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. evaluation and examination of Arabic language. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. pemulaan dan penutup pelajaran.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. Indent: Left: 1. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. the terminology of assessment.

the roles and ethics of language teachers. Swedish (Sweden) Formatted: Font: Not Bold. defining concepts. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. komponen ayat. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language.27 cm. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. characteristics. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . sentence structure. Tab stops: 15.02 cm. Indent: Left: 1. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. Right: 0. Left Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. Spanish (Spain. ciri-ciri. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. Spanish (Spain. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Indent: Left: 1. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. questioning techniques. writing reflections and understanding micro teaching concepts.27 cm Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina.This course discusses the concept. genre and historical development. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. Spanish (Spain. This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts. types of sentences and rhetoric. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. International Sort) Formatted: Font: Not Bold. Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. International Sort) BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. mengenali dan menulis aksara Cina. phrases. Spanish (Spain. International Sort) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Not Bold.4 cm. jenis-jenis ayat dan retorik. Formatted: Font color: Auto. International Sort) Formatted: Font color: Auto. frasa. principles and objectives of teaching Chinese language. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto.

peranan. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) Formatted: Font color: Auto. This course covers the methodology in learning. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . This course comprises definitions. and historical development of prose. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua.... mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini merangkumi pentakrifan.. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools... memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.... characteristics.... BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted . strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.27 cm Formatted Formatted: Swedish (Sweden) Formatted . Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1. Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted . ciri-ciri. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. English (United States) BCN3107 3(3+0) Formatted: Font: Not Bold.. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. Texts from different types of prose are selected as basic reading.sekolah rendah. .. Kursus ini mengkaji konsep. teori pembelajaran konstruktivisme. managing and implementing teaching and learning. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted . . latihan merancang. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen. .. followed by planning.. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Formatted: Font: Not Bold. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. roles.. Formatted Formatted: Font color: Auto . characteristics. matlamat. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Formatted . Constructivism Learning Theories. This course studies the concepts. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. This course covers the teaching and learning methods of reading.

. BCN3110 Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1. iaitu Shi.27 cm Formatted: Font: Italic. This course comprises definitions. dipilih sebagai bacaan asas. Ci and Sanqu. Kursus ini membincangkan pengenalan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. English (United States) Formatted: Font: Not Bold.e. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool.27 cm Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Puisi (Poetry) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini merangkumi pentakrifan. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. principles. Ci. various characteristics and historical development of poetry. This course comprises the basic concepts. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. proses pelaksanaan. Shi. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) BCN3112 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic . essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. dan Sanqu. i. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. preparing the table of specification and analysing test results. are selected as basic texts.27 cm Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Justified. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. methods. Indent: Left: 1. implementation. Each topic will be followed by micro or macro teaching. functions. Indent: Left: 1. prinsip dan fungsi. This course covers the basic techniques in writing skills.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. Distinctive poems of three different types. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya..

educational research procedure. konsep dan model-model penyelidikan tindakan.terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. This course encompasses definitions. documentation and publication procedure of action research. kaedah-kaedah pengumpulan data. perancangan dan cadangan. Malay (Malaysia) Formatted: Indent: Left: 1. fictions. data collection methods. prosedur penyelidikan pendidikan. Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. It discusses introduction to research methods in education. concepts of action research and models. fiksyen.Definisi ilmu linguistik. Spanish (Spain. Formatted: Font: Italic BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Formatted: Font: 11 pt. interprestasi data penyelidikan tindakan. analisis data. Not Bold. Distinctive texts of different short stories. planning and proposal. novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. Font color: Auto. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. data collection considerations. writing an action research report and article and ways of making action research data public. data analysis. organization an action research seminar. types of educational research. proses penyelidikan tindakan. Spanish (Spain. introduction to various types of educational research design. Font color: Auto. Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic. International Sort) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: 11 pt. bahagian-bahagian Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-016 . Malay (Malaysia) 3(0+3) Formatted: Font: 11 pt. interpreting the action research data. 4. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Font color: Auto. action research prosess. pertimbangan dalam pengumpulan data. novels and dramas are selected as reading texts. International Sort) Formatted: Font color: Auto Kursus ini merangkumi pentakrifan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. characteristics and historical development of novel and drama.27 cm BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I Formatted: Font: 11 pt. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education.

konsonan. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. Topics discussed include Eluthiyal. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. sistem morfologi. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. kaedah. This course exposes students to various theories. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. Pendedahan juga diberi tentang teori. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. keperluan sukatan. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. aims to enhance students knowledge of Phonology. morphem and competence in the Tamil language. kajian fonologi bahasa Tamil. Solliyal and Thodariyal. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar.dalam ilmu linguistik. kaedah. tempat atrikulasinya. morphology system. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. the definition of linguistics. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. Solliyal dan Thodariyal. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. articulations. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. sistem fonem bahasa Tamil. In addition. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. It exposes students’ to the theory. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-017 . kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. sistem bunyi vokal. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar.

This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. It discusses the theory. aspek bacaan luas. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. pelbagai genre penulisan.BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) BTM3107 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. With the exposure. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. approaches and strategies of teaching literature. Emphasis is given to inductive. kepentingan dan peranan berita. and activities and resources for teaching literature. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. kaedah pengajaran elemen tatabahasa. they are expected to produce various creative texts of their own. iklan kartun dan sastera rakyat dalam Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-018 . penguasaan dan penggunaan bahasa. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar.

This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . analyzing items. constructing the JSU. children’s literature. developing the marking scheme and the administration of examinations. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. menganalisis item. In addition. Topics include appreciating poetry. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. It discusses the importance of creative Tamil literature. Besides looking at themes. ‘Aniyiyal’.memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . pentaksiran dan penilaian. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. This course focuses on the various genres relating to children. sastera kanak-kanak. kaedah pembinaan instrumen. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. caricatures. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. aniyiyal dan yaappiyal. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. puisi. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. poetry in motion and folklores. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. cartoons. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. pembelajaran Bahasa Tamil.

mengapresiasi keunikannya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . teknik penghasilan cerpen dan novel. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. analisis data. planning and proposal. pertimbangan dalam pengumpulan data.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan.novels. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. data collection methods. action research prosess. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics.Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. authors and themes and analysis of epics. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education. educational research procedure. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. penganjuran seminar. Topics discussed include the history of classical poems. proses penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik.. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. kaedah-kaedah pengumpulan data. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. concepts of action research and models. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . data collection considerations. data analysis. interpreting the action research data. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. types of educational research. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) BTM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. It discusses introduction to research methods in education. the authors and themes. perancangan dan cadangan. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. introduction to various types of educational research design. interprestasi data penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan.

post-independence era. devian dan kawalan sosial. interaction and social structure. culture. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. and the amendment of education policy in national development history. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa.This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. society and country. zaman sebelum kemerdekaan. pre-independence era. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. deviant and social control. interaksi dan struktur sosial. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. sosialisasi. socialisation. and races and ethnics. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. thematic strands. budaya. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. masyarakat dan negara. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. dan kaum dan etnik. multi-disciplinary. This course gives an exposure of Sociology as a discipline. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. zaman selepas kemerdekaan. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. organization an action research seminar. 5. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. kandungan pelbagai disiplin. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. documentation and publication procedure of action research.

This course focuses on values. power and authority. affective domains in instilling positive attitudes. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. kuasa dan autoriti. doktrin pengasingan kuasa. teacher’s role in enhancing values. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. physical system and the relation with human beings. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies.manusia. bentuk-bentuk kerajaan . dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. and politics and government in Islamic perspectives. moral dan etika. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. politics. strategies of education on sustainability in Social Studies. moral and ethics. human interaction with the environment and natural resources. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. doctrine of power separation. moral and ethics. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. the existing of nation. education for sustainable development and education for international understanding. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. peranan guru dalam pemupukan nilai. insan bermoral. kedaulatan. and inculcation of values through government policies. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. moral human being. moral dan etika. This course requires students to conduct practical activities. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. politik. sovereignty.tinjauan perbandingan. types of governments – comparative studies. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. kewujudan negara. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar.

evaluation and test. This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. pengukuran dan statistik. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. and the role of teachers in assessment. penilaian dan ujian. items analysis. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. measurement and statistics.Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. validity and reliability of test. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) PSS3110 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. perancangan ujian. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. and Civics and Citizenship Education. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . issues in assessment. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. and Civics and Citizenship Education. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. analisis items. Students are also exposed to the citizenship project. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. which is a part of practical activities in the learning of social service. planning of test.

dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. teaching-learning modes and techniques. pemikiran kritikal dan analisis logik. transformasi dan pembangunan ekonomi. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. writing an action research report and article and ways of making action research data public. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. types of educational research. sektor ekonomi dalam pembangunan. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. educational research procedure. It discusses introduction to research methods in education. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. data collection considerations. action research prosess. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. the micro and macro teaching. lesson planning. proses penyelidikan tindakan. perancangan pengajaran. rasional dan objektif. perancangan dan cadangan. pengajaran mikro dan makro. data analysis. aspek sosial dalam pembangunan. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. introduction to various types of educational research design. economic transformation and development. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. kelebihan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . pengenalan analisis wacana.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. human capital investment in knowledge-based economy. prosedur penyelidikan pendidikan. kegunaan analisis wacana. kemahiran pengajaran. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. faktor pertumbuhan ekonomi. interpreting the action research data. This course focuses on the study of economic development. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. approaches and strategies in teaching-learning. problems of poverty and eradication strategies. and Malaysian economy and globalisation. social aspects in development. economic growth factors. concepts of action research and models. teaching skills. pertimbangan dalam pengumpulan data. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. analisis wacana dan media massa. kaedah-kaedah pengumpulan data. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. data collection methods. economic sectors in development. analisis data. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. planning and proposal. interprestasi data penyelidikan tindakan. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I .

dan kelemahan analisis wacana, wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical, rational, and objective manner, introduction to discourse analysis, differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis, discourse analysis and mass media, critical thinking and logical analysis, the use of discourse analysis, strengths and weaknesses of discourse analysis, and discourse and social issues, and the solutions. Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting)

PSS3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

6.

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1)

MZU3101

Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda, melodi, triad, kord, kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada, meter dan nilai not. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. It consists of listening to intervals, melodies, triads, chords and cadences. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. This course also focuses on sight singing. In the sight singing section, students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys, meters and note values. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0)

Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim, tidak lazim, irregular meter, pembahagian masa tak sekata, klef-alto dan tenor, skelnada major, minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf, kord-kord dalam pelbagai kedudukan, peraturan pengharmonian, pembentukkan kaden, penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-025

This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. Topics given focus here are meters in simple, compound and irregular time, irregular time division, alto and tenor clefs, major, minor and chromatic scales and compound intervals, knowledge of harmonization such as chord in different inversions, rules of harmony, formation of cadences and the recognition of figured bass. Other than that ornaments in music scores will be taught.

MZU3103

Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I)

1(0+1)

Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah, pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel, arpegio dan kord, aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. In this course, students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom, technical skills through drill exercises such as in the playing of scales, arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0)

Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik, matlamat, fungsi muzik dalam pendidikan, faktor-faktor sosiologi, psikologi, faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education, aims and the functions of music in education, importance of music, philosophical implications, sociological and psychological factors that affect music education, sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0)

Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi, pembentukan kord dominan ketujuh, pergerakan pembalikan kedua, pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah, pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord, progression of six four and chord progession in fifths. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. In addition, students use melodic decoration in their music composition.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-026

MZU3106

Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II)

1(0+1)

Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I, pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel, arpegio, kord dan pengaplikasian teori, harmoni dalam permainan repertoire kibod, jenis rentak iringan, kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. This course continues from the previous keyboard I course. Keyboard technical skills, exercises in scale, arpeggio and chord playing, keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm, accompaniment, develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja, langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian, masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya, pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara, lagu lapisan, teknik pengendalian alat iringan, teknik bermain rekoder soprano, alto digabungkan dengan iringan alat perkusi, penyediaan dan penghasilan skor perkusi. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices, teaching and learning of singing in the music classroom, identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems, a variety of singing repertoire including two part singing, singing, students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments, preparation and arrangement of percussion scores. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano, latihan bermain dalam pelbagai repertoire, permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. This course exposes students to various piano technical skills, playing a wider repertoire, sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-027

dan konsep muzikal. aural practices. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 .jumping chords and chomping chords at the keyboard. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. It involves aural studies in intervals. triads.MZP3108G Alat Muzik Utama . broken chord. Kemahiran pendengaran. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. alberti bass. bacaan not. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. melodi. melodies. bermain pelbagai rentak. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. kaden. irama. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. mengenal pasti jeda. cadence and rhythm. bes alberti. jumping chord. reading of notes. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. petikan dan cara ‘strumming’. chords and musical concepts. mengimprovisasikan melodi di kibod. MZP3108V Alat Muzik Utama . trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. latihan aural. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. plucking and strumming style. play block chords. playing the guitar while singing. bermain gitar sambil menyanyi. triad.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. sing melodies in keys changes from major to minor. chords. melody improvisation. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. latihan dalam permainan iringan kord blok. kord. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. broken chords. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. Students also develop listening skills through aural guitar playing. Memperkenalkan kord. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. playing with different rhythm. Focus is on posture.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. This course caters to students without knowledge in guitar playing.

This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. MZP3112V Alat Muzik Utama . Emphasis is on the phonation of vocal techniques.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. MZP3112G Alat Muzik Utama . pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. permainan alat muzik. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. rhythm. Emphasis is on style development. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. kemahiran membuat persembahan. In the teaching and learning of music in the classroom. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. In addidtion. bacaan not. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. latihan aural. rentak.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. artikulasi.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. sight playing and a variety in repertoire. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas.Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. Carl Orff and Jaques Dalcroze. pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. dinamik. plucking. strumming style with different rhythm and chords. articulation. dynamics and performance preparation. pelbagai rentak dan kod. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. nyanyian lagu. progressing to level two in piano playing techniques. This course is a continuity from course vocal 1. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. singing folk songs. bimbingan. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. This course focuses on continuity. Penekanan kepada perkembangan stail. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. petikan dan cara ‘strumming’. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . to reinforcement. aural.

memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(1+1) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. mingguan. MZP3115G Alat Muzik Utama . sight playing and a variety in repertoire. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. rentak.pengajaran mikro. perancangan. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. It comprises of preparing. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. harian . This course exposes the students to compositional devices in music education. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. Students are guided in these 3 components throughout the course. This course discusses the primary school music curriculum. Zapin. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. penekanan kepada perkembangan stail. Zapin and walking bass rhythms. rancangan mingguan . primarily on the KBSR music education syllabus. permainan piano dalam rentak Inang.Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . dinamik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 .rancangan harian. ciptaan ensembel rekoder. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. artikulasi.MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. format rancangan pelajaran tahunan. This course is a continuity towards level III in piano playing technics. Students’ present their respective music composition present during this course. planning and writing the year plan.

Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. This course focuses on macro teaching sessions. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. perancangan sesi pengajaran makro. workshops and practical experiences. MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1(0+1) KM-031 . MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. planning of macro teaching sessions. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Muzik Bentuk Tarian Utama. analisis skor. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. Music in the form of dance. Style. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . video watching or live performances. This course is a continuity from course vocal II. music genres materials are selected from traditional classic music. rhythm. Muzik Ensembel Sosial Popular. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. students are exposed to different music genres through listening activity.Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. practice to reflect and write on the work carried out.This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. MZP3115V Alat Muzik Utama . kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. dynamics and complex skills are developed as the course advances. langkah-langkah pengajaran makro. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. score analisis. articulation. dan pengalaman praktikal salah satu genre. choral vocal music and solo instrumental music. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. “Popular social” ensemble music. Muzik Ensembel Lain. bengkel.

This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. India.(Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. piano playing techniques. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. Abad ke 20 dan Jazz. On this higher level.Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. Jepun. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging.Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. menganalisis skor mengikut zaman dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. MZP3118V Alat Muzik Utama . MZU3120 Muzik Dunia (World Music) 2(2+0) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. ensembel instrumental. This course focuses on vocal diction techniques. instrumental ensemble. sight playing and a variety in repertoire. Romantik. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. Alat Muzik Utama . Barok. Klasik. conducting and attending program concerts/performance. memimpin. teknik persembahan. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. lawatan ke program konsert / persembahan.

perancangan dan cadangan.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. Japan. Thailand and Africa. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. romantik.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. MZP3121G Alat Muzik Utama . ekspresi dalam pelbagai dinamik. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. pertimbangan dalam pengumpulan data. interprestasi data penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. karya dan stail dengan lebih mendalam. discussions are held to analyse aspects of music genre. Baroque.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 . proses penyelidikan tindakan. analisis data. genre and compositional styles.pendedahan kepada beberapa komposer. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Romantic. romantic and the 20th century eras with different music genres. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. prosedur penyelidikan pendidikan. 20th century and Jazz eras. classic. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. styles and composers music scores from Renaissance. klasik. India. tempo and phrasing and singing in various rhythm. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. genre. Classical. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics.

data analysis. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. data collection considerations. penganjuran seminar. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. It discusses introduction to research methods in education. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. writing an action research report and article and ways of making action research data public. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. China. organization an action research seminar. India. interpreting the action research data. data collection methods. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. introduction to various types of educational research design. MUSIC ACE. the role of technology and music software in the production of music composition. types of educational research. Jepun dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. educational research procedure. action research prosess. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. planning and proposal. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni.penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) MZP3124 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. documentation and publication procedure of action research. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. 7. concepts of action research and models.

developmental stages of children’s art.Barat. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. analyzing basic design concept in visual art works. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. comparative studies of basic design concept in visual arts. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . kreativiti. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. estetika dan ekspresi visual. appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works. creativity. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. analisis asas seni reka dalam karya. huraian sukatan pelajaran. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. children’s creativity and imaginations. This course covers the concepts. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. stimulus and factors that affect children’s art. objektif kurikulum.philosophy. This course focuses on introduction to visual language. konsep 5P. This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions. influence and background of various cultures. art of various cultures. matlamat. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. aesthetics. kepentingan perkembangan kurikulum. peranan guru PSV. and visual expression. principles of design and compositions in art works of various cultures. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. distinguished educationist and researchers in children’s art. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak.

classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. as well as practical activities for explorations of tools and materials. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. lesson planning. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. that is: Drawing and Picture Making. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. goals and objectives of the VAE curriculum. content and themes in producing art works for the four areas.This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. subject matter. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. the importance of curriculum development. Membuat Corak dan Rekaan. pendekatan. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. the 5P concept. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. management of outdoor and indoor activities. Membuat Corak dan Rekaan. specifications of the syllabus. Pattern-Making and Designing. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. strategi. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. resource and teaching aid management. persediaan mengajar. bahan. as well as Introduction to Tradisional Crafts. the roles of the VAE teachers. Modelling and Constructing. Aktiviti amali meliputi meneroka alat.

Mengenal Kraf Tradisional. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia.Membentuk dan Membuat Binaan. as well as teaching and learning resources. apresiasi karya seni barat. This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. perancangan dan persediaan mengajar. Practical activities cover the use of multimedia. seni oriental. pengenalan multimedia. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. applying creativity and artistic process in producing digital art works. micro and macro teaching. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. This course covers the learning theories. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. approach. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. Introduction to Tradisional Crafts. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . pengajaran mikro dan makro. seni oriental. application of ICT in teaching and learning VAE. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).kurikulum PSV KBSR. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 . Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. multimedia dalam PSV. strategy. lesson planning. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut.

introduction to various types of educational research design. tools and materials. It discusses introduction to research methods in education. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. data analysis. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works.This course covers the introduction to the art history in western art. evaluation of art works and evaluation of portfolios. types of educational research. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . data collection considerations. perancangan dan cadangan. kaedah-kaedah pengumpulan data. concepts of action research and models. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. considerations and perceptions in drawings. mark schemes. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. interpreting the action research data. This course covers the types of drawings . Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. various approaches in the appreciation of visual art. methods and forms of assessment. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). types of assessments. pertimbangan dalam pengumpulan data. interprestasi data kajian tindakan. action research prosess. pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. peraturan memberi markah. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. oriental art. data collection methods. proses penyelidikan tindakan. drawing techniques. western art. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. analisis data. alat dan bahan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. tujuan pentaksiran PSV. PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). teknik menghasilkan lukisan. jenis-jenis pentaksiran. aims of assessment in VAE. writing an action research report and article and ways of making action research data public. approaches and methods. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. planning and proposal. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. kaedah pentaksiran PSV. various functions of drawings from various genres and culture. pendekatan dan kaedah lukisan. pelbagai fungsi lukisan. This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. bentuk pentaksiran PSV. oriental art. educational research procedure.

8. making feedback reports and taking further actions. the importance and fundamental knowledge of art projects. implementing art projects. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . management and organisational process of art projects. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. planning art projects. documentation and publication procedure of action research. organization an action research seminar. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. This course covers the management and organisation of art projects. pengurusan dan proses pengendalian projek seni. the usage of text books.PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. teachers guide book. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. Penyelidikan Tindakan II . It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. penganjuran seminar.

prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam.6. memorising and interpreting of the Quranic verses. This course focuses on strategy. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an. penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi.Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. approach.6 dan amali pengajaran Ibadah. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. application of ”tajwid” rules in reciting. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an. the strategies. penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah.6. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. lesson planning and practical teaching. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . This course focuses on the introduction to Al-Quran education. lesson planning and practical teaching.

exposure to planning and implementing teaching strategies.6. Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. The course focuses on the content analysis on ”Jawi”. analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. exposure to planning and implementing teaching strategies. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. lesson plans and practical teaching. analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 . kemahiran menulis khat. exposure to planning and implementing teaching strategies.6 dan amali pengajaran Sirah. penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi. analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 .This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school.6 dan amali pengajaran Akhlak. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . lesson planning and practical teaching. Micro and Macro PIM3109 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 . Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam.6. lesson planning and practical teaching . It also discuses the teaching strategies . exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam. according to the Islamic education syllabus for primary schools. penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 . This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. kajian teks jawi klasik dan moden.

a. item building. analisis sahsiah Rasulullah s. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. This course emphasizes on selection of topics.’s special traits. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam. the impact of faith in life. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan. basic skills. bahagian amali. tables of specification and PAFA assessment. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. and issues of deviance in “aqidah”. types and field of testing. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep.w.a. perancangan pengajaran mikro. This course focuses on concepts. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. planning and practical teaching. pembinaan bahan sumber.w. measurement. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam. sebagai seorang pendidik. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. dan tokoh ilmuan Islam. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. pembinaan item Pendidikan Islam. their main topic of discussions. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. perbincangan mazhab Ilmu Kalam.Teaching in Islamic Education) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. assessment and evaluation in Islamic education. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia.a. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. bidang pembelajaran yang diuji. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. micro and macro teaching concepts. This course focuses on the “dakwah”. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. bentuk penilaian. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. analysis of the Prophet Muhammad s. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 .w. contoh dan pelaksanaan. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam.

introduction to various types of educational research design. documentation and publication procedure of action research. types of educational research. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. sembelihan dalam Islam. kaedah Fiqh. ekonomi Islam. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. prosedur penyelidikan pendidikan. concepts of action research and models. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. action research prosess. animal slaughtering. pertimbangan dalam pengumpulan data. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2(1+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . penganjuran seminar. analisis data.PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. methodology in fiqh. interpreting the action research data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. organizing an action research seminar. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. data collection considerations.Islamic Education for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. data analysis. analysis and justification on issues related to fiqh studies. Islamic economy and management of properties in Islam. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. perancangan dan cadangan. kaedah-kaedah pengumpulan data. interprestasi data kajian tindakan. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. It discusses introduction to research methods in education. data collection methods. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. 9. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. educational research procedure. proses penyelidikan tindakan. planning and proposal. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.

Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga.(Training Methodology for Physical Fitness) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. This course includes concepts and definition of total fitness. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. periodisation of training and effects of training on physical fitness. training methodology for physical fitness. training schedule of physical fitness. model Bunker and Thorpe 1982. pengelolaan permainan dan teknik permainan. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. training principles of physical fitness. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . konsep pergerakan asas. asas terjunan. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. permainan kanak-kanak. keselamatan renang. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. organizing games and techniques. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. motorrelated physical fitness componen. penilaian. children’s games. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. jadual latihan kecergasan fizikal. the acquiring of skills in the track and field event. management. struktur dan organisasi persatuan. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. kemahiran acara balapan. pengurusan.related fitness. the component of health. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. physical fitness and the importance of physical fitness. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. kemahiran acara padang. This course stress on rules and regulations. basic movement concept. teaching and learning of basic movement. Bunker and Thorpe Model 1982.

kematangan dan prestasi fizikal. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology.This course to expose students to various swimming skilss. muscular system. officiating and organising and management of swimming competition. koordinasi. basic teaching and learning methodology of swimming. perbezaan individu. nutrition and metabolism as well as urinary system. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. selular dan tisu organisma.chemical level. Kursus ini juga Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-045 . Heart. pemprosesan maklumat. pembelajaran motor. jantung. pertumbuhan somatik. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. swimming safety. maturation and motor learning. individual differences and capabilities. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. maturation and factors that influence growth. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. blood. coordination. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. sistem saraf. somatic growth. motor learning. skeletal system. attention and performance. kanak-kanak. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. cellular level and tissue level of organisation. maturation and physical performance. nervous system. human information processing. aktiviti fizikal dan sukan. digestive system. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. This course includes the definition and concept of growth. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. sistem rangka. sistem penghadaman. kematangan. functional development. lymphatic system and immunity. blood vessels and circulation. sistem otot. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. endocrine system. ‘attention’ dan prestasi. penganalisisan perlakuan. maklumbalas. darah. feedback. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. sistem respirasi. tisu adipos dan komposisi badan. Integumentary system. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. sistem endokrina. sistem limfatik dan imuniti. adipose tissue and body composition. motor control. evaluation. sistem integumentari. respiratory system. structure and the organisation of society. kematangan dan pembelajaran motor. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. kawalan motor. saluran dan peredaran darah. retention and transfer of learning.

the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. aspek pengurusan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. analyzing performance. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. konsep. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. The aspects of managing. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-046 . administrating and organizing. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. the aspects of managing. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. penganalisisan perlakuan. sukatan dan tafsirannya. concepts. pengelolaan. penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. history and literatures of outdoor education. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. This course covers the philosophies. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. keselamatan murid-murid. objectives. pengurusan. pengurusan. managing. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. kepentingan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. pengelolaan dan pentadbiran. . This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. perancangan. planning. pengelolaan. Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah. administrating and organizing. rekreasi dan kesenggangan. recreation and leisure.menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. aims.

pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sports. undang-undang dan pentadbiran sukan. the importance of physical education. nilai dan etika dalam sukan. aspek pengelolaan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. aspek pengelolaan. administration of national and international sports agency. managing tradisional games. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-047 . managing physical education and sports. isu-isu dalam sukan. pengurusan permainan tradisional. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the aspects of managing. the interpretation of curriculum. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. sports development programme. issues in sports. laws and administration of sports.This course includes the history and development of physical education in Malaysia. penganalisisan perlakuan. analyzing performance. program pembangunan sukan. penganalisisan perlakuan. administrating and organizing. pengurusan. criteria in choosing physical education acitivities. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. values and ethics in sports. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. pengurusan.

The course helps student to develop different type of tests. physical education and sports. perancangan dan cadangan. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. criteria in choosing adapted physical education acitivities. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. Emphasis given to the concepts of physical education. pendidikan jasmani dan sukan. administrating and organizing. the interpretation of curriculum. interprestasi data kajian tindakan. This course includes the concept of test. Students will be exposed to different types of research in health. analysis and interpretation. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. prosedur penyelidikan pendidikan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. kaedah-kaedah pengumpulan data.This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. pertimbangan dalam pengumpulan data. the aspects of managing. pemilihan jenis-jenis ujian. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . analisis data. pembinaan ujian. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. analyzing performance. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. selecting test. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. measurement and evaluation in physical education and sports. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies.

writing an action research report and article and ways of making action research data public. This course includes sports psychology and sports sociology. kecederaan bahagian tangan. interpreting the action research data. pendekatan rawatan kecederaan. goal. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. motivation. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. head and eyes. pendarahan terbuka. sports and economy. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. feedback. sports and children. sports history. This course discusses the basic concept of sports injury. kecederaan tisu lembut. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. pengsan. lifting and carrying of patient. educational research procedure. data collection methods. burn out and overtraining in sports. sports medicine and coaches of sports. data collection considerations. kepala dan mata. perubatan sukan dan jurulatih sukan. skin injury. kebangkitan. kaki. faint. sukan dan kanakkanak. data analysis. reinforcement.penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. sports and media. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. concepts of action research and models. penetapan matlamat. airways and cardiopulmonary resuscitation. injury to the hand. principles in managing fracture. prinsip menguruskan kecederaan patah. child psychology development via sports. keganasan dalam sukan. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan. sukan dan ekonomi. kecederaan kulit. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. sociology theories in sports. types of educational research. terdedah kepada haba yang melampau. body. mengangkat dan membawa pesakit. action research prosess. basic principles of first aid. peneguhan. asma dan serangan jantung. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. sukan dan media. open wound. pencegahan kecederaan dalam sukan. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. soft tissue injury. asthma and heart attack. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. It discusses introduction to research methods in education. maklumbalas. legs. deviation and aggression in sports. definisi sosiologi sukan. pressure and anxiety in sports. sports. prinsip asas pertolongan cemas. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. motivasi. teori sosial dalam sukan. personaliti. socialization in sports. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . deviasi dalam sukan. exposure to extreme heat. sukan. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. planning and proposal. prevention of injury in sports. the definition of sports sociology. arousal. introduction to various types of educational research design. sports personality. approach in treatment of injury. badan.

rational. In addition. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. nombor nyata dan nombor kompleks. In addition. The use of ICT e. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. simetri Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. organizing an action research seminar. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. symmetries and transformations. there is a further exploration into the sets of natural. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development.(Action Research II: Implementation and Reporting) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. nombor bukan nisbah. 3-dimensional geometry and conic sections. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. Semasa proses pembelajaran. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. It discusses concepts in plane geometry .tessellations. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. teselasi. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. penganjuran seminar. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. irrational. Pelajar didedahkan kepada makna.g. real and complex numbers. nombor nisbah. documentation and publication procedure of action research. 10. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. In the process. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report.

teaching and learning aids. chi-square test. heuristic algorithms and methods of sorting. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah.dan transformasi. Dalam kursus ini. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. networks. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . alat bantu pengajaran dan pembelajaran. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. algorithms. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. critical path analysis. analisa laluan kritikal. mathematics facilities and management of resources. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. linear programming. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. technology in mathematics. types of searches. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. jenis-jenis carian. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. ujian chisquare. rangkaian. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. Students will be introduced to printed materials. It provides information about introduction to decision mathematics. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. graphs. Selain itu. graf. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. pemprograman linear. algoritma.

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Teaching of Numbers. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. derivatives and integrals. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Pecahan. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Fractions.teknologi dalam matematik. using relevant mathematical ideas. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. pecahan. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. In addition. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Selain itu. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . decimals and percentages. perpuluhan dan peratus. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. and patterns and relationships. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. fungsi dan graf. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. basic understanding of limits and limit theorem. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. fractions. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus.

This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan.

MTE 31113

Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)I

3(2+1)

In this course, students will learn to teach the key concepts in geometry, measurement and data handling. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Dalam kursus ini, pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0)

This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) [Penyelidikan Tindakan I - Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)]

MTE3113

3(3+0)

This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-053

research data, writing an action research report and article, and ways of making action research data public. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. Its contents cover mathematics in every day life, classical codes and ciphers, codes and cryptography, use of mathematical modeling in biology and ecology, and some key mathematical ideas related to calculus. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian, kod klasik dan nombor rahsia, kod dan kriptografi, penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi, serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)]

MTE3115

3(0+3)

This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

11. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1)

This course discusses life and living processes. It explores the nature of life, food and wellbeing, cell structure and function, animal respiration, plant respiration, cellular respiration in plants and animals, growth, animal nutrition, plant nutrition,
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-054

animal excretion, plant excretion, animal reproduction, plant reproduction, movement and support in animals and plant responses to stimulus. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan, menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan, makanan dan kesihatan, struktur sel dan fungsi, respirasi haiwan, respirasi tumbuhan, respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan, tumbesaran, nutrisi haiwan, nutrisi tumbuhan, perkumuhan haiwan, perkumuhan tumbuhan, pembiakan haiwan, pembiakan tumbuhan, pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan.

SCE 3102

Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains)

3(3+0)

This course discusses how children perceive science, the nature of science and how children learn science, explores the nature of science, how children learn science, understanding children’s development, Bruner’s learning theory, Behaviourist learning theory, Ausubel’s learning theory, Gagne’s learning theory, information-processing theory-Atkins, Shiffrin and Baddeley’s, Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning, the constructivist approaches, what do children need to help them learn through constructivism, understanding children’s ideas in science, assessing children’s ideas and misconceptions in science, dealing with children’s misconceptions and conceptual change. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains, bentuk sains dan mempelajari sains, meneroka ciri-ciri sains, cara kanak-kanak mempelajari sains, perkembangan kanak-kanak, teori pembelajaran Bruner, teori pembelajaran tingkah laku, teori pembelajaran Ausubel, teori pembelajaran Gagne, teori pemprosesan maklumat-Atkin, Shiffrin dan Baddeley, konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains, pendekatan konstruktivisme, beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme, memahami idea kanak-kanak dalam sains, menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains , memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1)

This course discusses exploring materials. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials, fuel, ores and minerals, alloys, aromatic compounds, alcohol, ethers and amines, aldehydes and ketones, carboxylic acids, esters and amides, synthetic polymers and plastics, industrial preparation of ammonia, sulphuric acid and nitric acid, composite materials, soaps and detergents, rubber, natural polymers and paper. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan, bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia, bahan bakar, bijih dan galian, aloi, sebatian beraroma, alkohol, eter dan ammina, aldehid dan keton, asid karboksilik, ester dan amid, polimer tiruan dan plastik, perusahaan penyediaan ammonia, asid sulfur dan asid nitrik, bahan komposit, sabun dan detergen, getah, polimer semulajadi dan kertas.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-055

It explores about ecosystem. acquiring manipulative skills. memperolehi kemahiran manipulatif. issues in science education. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. animal diversity. penjanaan dan transmisi elektrik. ekosistem. muzik dalam fizik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . genetic diversity. understanding population trends. planetary and satellite motion. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. generation and transmission of electricity. daya dalam cecair. primary science teaching. motion. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. gerakan. forces in fluids. the physics of music. isu-isu dalam pendidikan sains. faedah ekosistem. kerja dan mesin. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. ecosystem services. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. menggunakan cahaya.SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. Malaysian primary science curriculum II. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1) This course discusses about ecosystems and biodiversity. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. thermometry and thermometers. Malaysian primary science curriculum I. pengajaran sains sekolah rendah. physics and measurement in everyday life. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. litar elektrik dalam rumah. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. kepelbagaian biologi. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. ex-situ conservation. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. pemuliharaan in situ. using light. threats to biodiversity. teaching and learning strategies for primary science. the basic science process skills and integrated science process skills. acoustic ecology and biodiversity collection submission. work and machines. gerakan planet dan satelit. electrical circuits in the house. plant diversity. kegunaan elektronik dan semi konduktor. electricity and magnetism at work. teaching science for all children and science for exceptional children. termometeri dan termometer. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. use of electronics and semi-conductors. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. applying Newton’s laws in everyday life. in-situ conservation. biodiversity.

termokimia. assessment tools. thermochemistry. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. menulis rancangan pelajaran. tenaga. learning outcomes. analisis skor ujian. purpose of assessment. origins and its major systems and space: the solar system. hasil-hasil pembelajaran. kepelbagaian genetik. types of assessment. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. kepelbagaian haiwan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. hukum pertama termodinamik. matlamat pentaksiran. pentadbiran ujian. asal usul . electrochemistry and nuclear chemistry. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. pemahaman tentang trenda populasi. writing lesson plans. marking and moderation of test scripts.pemuliharaan ex situ. rancangan mengajar harian. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. bentuk-bentuk pentaksiran. objektif pembelajaran. Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) SCE 3108 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. microteaching skills and macro teaching. planning a daily lesson plan. areas of assessment in primary school science. It explores about energy. penskoran pentaksiran. elektrokimia. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. daily lesson plan. merancang rancangan pelajaran harian. sistem-sistem utama dan angkasa. scoring of assessment. Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. rekabentuk dan pembinaan ujian. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. The earth: structure. sistem solar. merancang pelajaran. alat-alat pentaksiran. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. the first law of thermodynamics. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. dan nuklear kimia. ancaman terhadap kepelbagaian. analysis of test score. outer space. definisi istilah. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. kepelbagaian tumbuhan. administration of test. test design and construction. bumi: struktur. learning objectives. interpreting test score and forms of examination. It explains about lesson planning. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. definition of terms.

Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. science teaching and learning resources. concepts of action research and models. safe handling of scientific materials handling of chemicals. prosedur penyelidikan pendidikan. action research process. teknologi dan masyarakat. pengurusan makmal sains. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. pengawetan spesimen biologi. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. writing an action research report and article and ways of making action research data public. preparation and improvisation of selected resources and presentation. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. project-based learning for additives in food. issues relating to science. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. types of educational research. data collection methods. preservation of biological specimens. interpreting the action research data. It will discuss about management of science laboratory. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. technology and society. rules and safety in the laboratory.SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. data analysis. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . innovation and inventions. technology and society. project-based learning for conservation. project-based learning design. Kursus ini membincangkan tentang sains. teknologi dan masyarakat. project-based learning for energy in the biosphere. interpretasi data penyelidikan tindakan. project-based learning for pollution and its effect on human health. perancangan dan cadangan. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. educational research procedure. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. pembaharuan dan penciptaan. introduction to various types of educational research design. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. SCE3114 Science. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. isu-isu yang berkaitan dengan sains. teknik-teknik asas makmal. peraturan dan keselamatan dalam makmal. pertimbangan dalam pengumpulan data. basic laboratory techniques. It discusses introduction to research methods in education. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. data collection considerations. Technology and Society (Sains. project-based learning for endurance of resources. analisis data. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. planning and proposal. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera.

jenis-jenis bahan mentah. 12. sifat bahan mentah. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) RBT3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. asas pembinaan produk. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. penganjuran seminar. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. bahan hiasan dalaman dan luaran. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. perkembangan industri pembuatan tempatan. implement the planning and evaluation process. barangan logam dan kelengkapan. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Philosophy Of Technical And Vocational Education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Technical And Vocational Education System. The Evolution Of Technical And Vocational Education. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. the career path and the future of Design and Technology. Management And Administration In Technical And Vocational Education. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education.pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. documentation and publication procedure of action research. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Proses Perancangan. organizing an action research seminar. Function Of Technical And Vocational Education. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara.

pengurusan kurikulum. reka bentuk kandungan. inovasi kurikulum. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. penilaian. implementation. curriculum management and innovation. This course will also expose the students with Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . kaedah dan teknik pengajaran.This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. care of ornamental crops and landscape. penanaman. skills on constructions of wood and metal based project. evaluation. the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. teaching method and techniques will also be introduced. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. raw materials and its characteristic. perancangan. theory and models of curriculum development. planning. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. propagation. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. strategi. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. planting. Teaching and learning approaches. planting. selection and preparation of field for vegetable planting. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. plant care. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. accessories. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. documentation and record keeping. penanaman sayursayuran secara hidroponik. perlaksanaan kurikulum. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. planting vegetable hydroponically. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. strategies. handling of products. interior and exterior decoration. dokumentasi dan penyimpanan rekod. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. teori dan modelmodel kurikulum. design curriculum.

mereka cipta stail pakaian. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. types of evaluation and the usage of data & interpretation. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. asas penyenggaraan komputer. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. sleeves. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. pendawaian satu fasa. This course also emphasizes design of garment styles. kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. pembentukan dan pelaksanaan ujian. various methods of evaluation. asas elektronik berdigit. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. pengukuran dan penilaian. mendawai litar pendawaian domestik. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. asas komputer dan rangkaian. Topics related to sewing processes include fasterners. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. design printed circuit board. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. necklines. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. gathers and. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. item development. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. pedagogical elements and assessment. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. motor. test Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. pleats. openings. pembinaan item ujian. the preparation of work records and dress making. pengujian. seni reka pakaian. Discussion on validity and reliability of evaluation format. merekabentuk PCB dan projek elektronik. proses jahitan. kajian fabrik. analisis item ujian.skills of questioning techniques. perancangan pentaksiran. membina robot aras teknologi rendah. hemlines and. computers and robotics basic component. domestic wiring.

entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. selection of pets and ornamental fish. dan kerja-kerja amali masakan. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Formatted: Font: Italic. selection and preparation of aquarium and cage. marking scheme interpretation as well as report writing on assessment. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi 3(2+1) (Food Management and Technology) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. prinsip memasak dan tatasajian. kewangan. finance. pedagogi. English (United States) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. pengurusan personel. pembiakan dan pengendalian. pengurusan kewangan. preparation and keeping of documentation and records. reka bentuk bengkel. cooking principles and. electronic commerce ( E–commerce). table setting.dagang ). penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. design of food preparation pedagogy and cooking practice. technology in food preparation.specification table. pembiakan ikan. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. This course covers topics on food sanitation. perniagaan elektronik ( E. penyediaan makanan. basic statistic. preparation of food. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. management and daily care of pets. penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. and mark analysis. pengurusan dan penjagaan harian. teknologi dalam penyediaan makanan. housing and equipments for pet rearing. business law. punca dan pencegahan kemalangan. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. pengurusan bahan dan alatan. reka cipta masakan. pest breeding. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. undang-undang perniagaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . pengurusan dan pengendalian bengkel.

design and managing project such as chair. best practices on workshop safety. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. data collection methods.This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. types of educational research. data collection considerations. proses penyelidikan tindakan. proses dan perancangan projek. aplikasi lukisan 3D (wireframe. aplikasi lukisan 2D. planning and proposal. educational research procedure. causes and prevention of accidents. prosedur penyelidikan pendidikan. RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. tempat alat tulis. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. analisis data. 3D design. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. writing an action research report and article and ways of making action research data public. This course emphasizes on product design with computer aided. organization and management. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. materials and tools management. action research prosess. 2D drawing. layout of interior design and pet’s house . pertimbangan dalam pengumpulan data. data analysis. interprestasi data kajian tindakan. prosesses and planning project. kaedah-kaedah pengumpulan data. financial management. perancangan dan cadangan. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. concepts of action research and models. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. rules and regulation in workshop management. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . workshop design.

pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. Akta 308 dan Akta 550. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. organizing an action research seminar. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. pengelolaan aktiviti prasekolah. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. views and ideas of earlier scholars of childhood education. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. industrial design and design for manufacturing. Act 308 and Act 550. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. Children’s Right. reka bentuk industri. penganjuran seminar. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. the integration of project base learning assessment. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. the history of early childhood education. This course emphasizes on product development and principle. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. product architecture. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak.Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. growth and child development. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . This course covers the introduction to early childhood education. pendekatan dalam kurikulum. processes and planning. the transition from home to nursery/preschools. documentation and publication procedure of action research. 13.

Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. the National Preschool Curriculum. PRA3103 Perkembangan Fizikal. the environment. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. language activities and also assessment in preschool education. penjagaan kesihatan kanak-kanak. merancang aktiviti. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. This course includes the theory and foundation for children’s language learning. perancangan program sains. children health and safety measures and also sex education in preschools. pembelajaran Matematik di prasekolah. pembelajaran sains di prasekolah. planning of activities and programs for science. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. persekitaran. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah.This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Children’s Cognitive Development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. curriculum of language and communicative development. methods in teaching and learning language at preschool. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. activities for physical development in preschools. teaching and learning techniques in preschools. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . learning of early science and mathematics components at preschools. This course includes understanding of the cognitive development of young children. children diseases and preventive measures. factors involve in language development.

curriculum management. This course covers the introduction to creative development. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. theories on moral development. management and activities. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. socio drama. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. identification of Islamic education and moral curriculum. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. seni boneka dan sastera kanak-kanak. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. (Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. understanding and managing children’s emotion. processes of creativity and teaching approaches. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. sosiodrama. developing confidence to face challenges in everyday life. and spiritual and moral development activities as well its learning center. pengurusan dan aktiviti. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak.PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. teori perkembangan moral. puppetry and children literature. development of sosial skills and prosocial behaviors. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. aspects of children’s creativity which involve visual arts. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. muzik dan pergerakan. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. music and movement.

data analysis. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. aims. melaksanakan perekodan. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. family relationship. the classification of special needs children. values and customs. data recording and compiling. This course includes the concepts. characteristics. hubungan keluarga. The focus is on the factors due to the disability. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. importance and principals of authentic assessment in preschool education. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. objectives. This course covers the theories and perspective. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. ways on improving family. objektif. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang.Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. dan perbezaan individu. It also includes family surrounding. penganalisisan. matlamat. ciri-cirinya. data collection based on observation. penyimpanan. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. komuniti dan institusi pendidikan. children’s assessment and evaluation planning. reports and follow up actions based on data collection. This course discusses in general the children with special needs at preschool. nilai dan budaya. This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. building and managing preschool education centers. It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. community and education institution.

documentation and publication procedure of action research. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. efficient relationship. keselamatan dan pemakanan. interpretasi data penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. kaedah-kaedah pengumpulan data. kecekapan hubungan. organizing an action research seminar. action research process. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. safety and diet management. It discusses introduction to research methods in education. proses penyelidikan tindakan. types of educational research. pengurusan kesihatan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) PRA3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report.(Action Reserach I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. data analysis. pertimbangan dalam pengumpulan data. prosedur penyelidikan pendidikan. interpreting the action research data. 14. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. data collection considerations. data collection methods. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . writing an action research report and article and ways of making action research data public. perancangan dan cadangan. planning and proposal. health. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. concepts of action research and models. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. analisis data. educational research procedure. This course provides knowledge about action research method in childhood Education. konsep kepimpinan dan perwatakan. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design.

language for children with sensory. proses perubahan tingkah laku. pendekatan dan pembelajaran bahasa. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. This course looks into communication.PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. education programmes provided and issues arise in educating these children. ciri-ciri. speech and language. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. kemahiran menulis. punca masalah. characteristics. komponen-komponen dalam bahasa. latihan pengajaran tatabahasa. pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. kemahiran membaca. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi . component in language. perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. bahasa kanak-kanak terencat akal. types of problematics behaviour. pembinaan bahan bantu belajar bahasa. teori dan model tingkah laku. latihan aktiviti. bahasa kanakkanak autisme. isu dan etika pengurusan tingkah laku. kajian dan huraian sukatan pelajaran. language development theory. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects. language for autism children. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. strategi pengurusan tingkah laku. prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. causes. jenis-jenis tingkah laku bermasalah. language for children with emotional and behavioural problems. teori-teori perkembangan bahasa. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) PKB3104 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi. handicapped children language. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. strategies of behaviour modification and issues concerned. bahasa dan pertuturan. kemahiran lisan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 .

approaches and language learning. This course covers the important of assessment in special education. kemahiran jahitan. reading. lesson plan. practical: application of language activities. production of teaching aid for language skills and micro teaching. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku.the ability of basic learning assessment. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari. develop learning material. pengajaran tatabahasa. peraturan dan keselamatan di bengkel. sewing. keselamatan diri dan adab bertatasusila. kemahiran mendengar. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar. kemahiran pertukangan.This course discusses language and communication. PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language. menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. syllabus studies. mentaksir bahasa lisan. study of the syllabus. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 . kajian sukatan pelajaran. kemahiran memasak. kemahiran berkebun. persediaan mengajar. mentaksir bacaan. kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. writing and mathematic assesment. reading. bertutur. teaching of grammar. writing skills. gardening. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. speaking. kemahiran hidup untuk berdikari. listening. self-protect. social skill and behaviour assesment. ethics and classroom management. home living. oral language assesment. language acquisition and language assesment tools and micro teaching. pengurusan rumah tangga. membaca dan menulis. reading and writing skills. amali: aplikasi aktiviti bahasa. keusahawanan. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. kemahiran urus diri. rearing pet. perancangan pengajaran harian. speaking. cookery.

lesson planning. basic skills of Science process. pengurusan kelas khas. teaching aids for Mathematics. practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. strategies in teaching Mathematics. functional Science for learning disabilities students. therapy . strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. bahan bantu mengajar Matematik. and micro teaching. music and singing. occupational. dan integrasi. amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains. cara kerja. pasir dan alternatif. expression art. pergerakan kreatif. permainan dan alternatif. syllabus study. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. pelaksanaan pengajaran. strategi dan aktiviti Matematik. penyediaan rancangan pengajaran. pengajaran dan pembelajaran Sains. kajian sukatan pelajaran. music and singing. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. pentaksiran pembelajaran murid. permainan. cara kerja. pelabelan. pertuturan. teaching aids. This course discusses the introduction to therapy. speech. problems of learning Mathematics. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . teaching aids and micro teaching. pergerakan kreatif. teaching and learning Science. pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. seni visual. jenis-jenis terapi: fisio. permasalahan penguasaan Matematik. seni visual. hydro. practical: application of strategies in teaching Science. teaching aids production. activities in Mathematics teaching. kemahiran asas proses Sains. strategies and activities in Mathematics. play and altenative. pentaksiran kepada kemahiran Sains. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains. visual art. Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran. hydro.fisio. muzik dan nyanyian. pengasingan. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. hidro. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. pengawasan. penilaian kemahiran Matematik. hidro.PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics. muzik dan nyanyian. expression art. kajian sukatan pelajaran. assessment of Science skills. pertuturan. Mathematics syllabus sudy. assessment of Mathematics skills. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. profesionalisme guru.physio. visual art. functional Mathematics for learning disabilities. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. amali: terapi . play and altenative. speech. occupational. types of therapy: physio. bahan bantu mengajar.

It discusses introduction to research methods in education. program pemulihan dalam komuniti. concepts of action research and models. kaedahkaedah pengumpulan data. prosedur penyelidikan pendidikan. kepelbagaian kompetensi murid. This course discusses strategies and placement of students. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) PKB3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. prinsip dan etika kerja sosial.penyeliaan dan komunikasi. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. educational research procedure. proses penyelidikan tindakan. analisis data. multi disciplinary services offered at the CBR. parents and community involvement and social system issues. penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. data analysis. perancangan dan cadangan. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. interpreting the action research data. assessment. labeling. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. data collection methods. pertimbangan dalam pengumpulan data. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). introduction to various types of educational research design. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. principle social work ethics. writing an action research report and article and ways of making action research data public. supervision and communication. interpretasi data penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. teaching implementation. programBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-072 . amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. teacher profesionalism. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. special classroom management. types of educational research. planning and proposal. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. community-based rehabilitation programme. students multiple competencies. action research process. data collection considerations. segregation and integration. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan.

This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. 15.program Pendidikan Khas di Malaysia. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. psychosocial development of teenagers with listening problem. psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. This course discusses the introduction to management and administration of special education. cognitive and psychomotor development of children with impaired listening. cognitive development of children with impaired communication and listening problem. perkembangan psikoseksual di kalangan remaja bermasalah pendengaran. penganjuran seminar. peranan guru Pendidikan Khas. organizing an action research seminar. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKB3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. special education programmes in Malaysia. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-073 . documentation and publication procedure of action research. perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. pengurusan bilik darjah. role of teachers of special education. perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran. classroom management. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. organisational structure of special education in Malaysia. administration of special education programmes in Malaysia. dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course covers the children psychology development. perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran.

direction and time. health. pertubuhan. bilingualbicultural approach. language for autism children. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. places. needs for various communication methods. This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. cultures and festivals. education. kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-074 . Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak. pakaian. This course discusses the introduction to community deaf culture. verbs and adjectives. pengangkutan dan benda.Kursus ini meninjau komunikasi . the life style of the deaf community. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. transports and things. clothings. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. gaya hidup komuniti pekak. kata ganti nama dan keluarga. kecacatan dan komunikasi. bahasa kanakkanak autisme. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. pendekatan bilingual-bicultural. Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan. language for children with emotional and behavioural problems. medicines. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakkanak bermasalah pendengaran. language for children with sensory. feelings. Malaysian Sign Language: speech. sports and nature. kata bantu. speech and language. teori-teori perkembangan bahasa. buildings. makanan dan buah-buahan. perubatan. animals. sukan dan alam semula jadi. keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. budaya dan perayaan. bahasa kanak-kanak terencat akal. bangunan. perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. komponen-komponen dalam bahasa. kesihatan. manual communication among children with hearing-impaired . warna. kerajaan dan pekerjaan. arah dan masa. organisations. tempat. language development theory. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. bahasa dan pertuturan. government and occupations. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) PKD3104 3(3+0) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19. handicapped children language. pendidikan. modals. classification communication methods. component in language. This course looks into communication. perasaan. kata kerja dan kata sifat. haiwan. food and fruit. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. impaired and communication. pronounce and family. combination of oral and manual communication. sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20. klasifikasi kaedah komunikasi. colour.

latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. singing session. perbualan asas pengetahuan bahasa. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. support services. bentuk program intervensi awal. This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. This course covers the important of assessment in special education. oral language assesment. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. English Grammar. membaca petikan/bercerita. Malay language grammar. menjalankan sesi soal jawab. reading. mentaksir bacaan. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education.the ability of basic learning assessment. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. story reading.PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. types of early intervention. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. parents role in early intervention. khidmat sokongan. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. menjalankan sesi nyanyian. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. kaedah pengajaran penulisan. Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) PKD3107 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). meliputi: Tatabahasa Melayu. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) PKD3108 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. English Grammar. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . social skill and behaviour assesment. kaedah pengajaran bacaan. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English. mentaksir bahasa lisan. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. amali : melaksanakan ujian bahasa. writing and mathematic assesment. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. questiona answer session. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik.

Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) PKD3111 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. simulating teaching and learning language sessions. use and maintaining individual hearing aid. general strategy in overcoming speech problem. This course covers topics of accustic. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. implan koklea.type of hearing-impaired and its effect. amali : Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . achievement level assessment.This course provides students with a knowledge of mastering language. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. penggunaan sistem FM. auditory skill programme. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. anatomi telinga dan proses pendengaran. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. cocklea implant. remedial programme planning. practical: implement language tests. implementation of audiometric pediatric observation. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. reading and writing teaching method. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum. instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. program kemahiran auditori. use of FM system. speech diability among children of hearing-impaired. basic hearing test and audiogram assessment. listening amplication. amplikasi pendengaran. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. basic language knowledge of conversation. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. This course focusses on speech acquisation among children. jenis masalah pendengaran dan kesannya. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. assessment instrument of speech achievement. audiometry. penilaian bahan sumber pembelajaran. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik. ear anatomy and listening process. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. audiometri.

types of learning resources. program pemulihan dalam komuniti. planning and proposal. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKD3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. educational research procedure. community-based rehabilitation programme. pengurusan bilik darjah. types of educational research. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. data analysis. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. prinsip dan etika kerja sosial. peranan guru Pendidikan Khas. practical: developing and managing Mathematics. data collection considerations. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. assessment of learning resources. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). action research process. perancangan dan cadangan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. Sains dan Kajian Tempatan. peranan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . interpretasi data penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. It discusses introduction to research methods in education. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. proses penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. principle social work ethics. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. introduction to various types of educational research design. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. interpreting the action research data. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. pertimbangan dalam pengumpulan data. multi disciplinary services offered at the CBR. text books and newspapers as learning resources. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. data collection methods. kaedahkaedah pengumpulan data. Science and Local Studies learning resources. analisis data.

implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. the role of parents and community. bahasa kanak-kanak Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. special education programmes in Malaysia. This course discusses the introduction to management and administration of special education. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. 16. organizing an action research seminar.use of other sensors. development of children with visual impairment compare with the normal children. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. keluarga dan masyarakat. penganjuran seminar. implication and effect of visual impairment on the early stage and education. This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan. organisational structure of special education in Malaysia. documentation and publication procedure of action research. factors of Children with Visual Impairment. sebab-sebab masalah penglihatan. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report.pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. komponen-komponen dalam bahasa. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan PKD3115 Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. administration of special education programmes in Malaysia. classroom management. bahasa dan pertuturan. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. teori-teori perkembangan bahasa. role of teachers of special education.

pelbagai pentaksiran penglihatan. introduction of recreational activities and modify physical education. language for children with emotional and behavioural problems. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. support services. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. self and house keeping management. self management. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. kemahiran membeli dan menyimpan barang. parents role in early intervention. various visual assessment methods and children with low vision report. the visual process and causes of visual impairment. adaptasi kaedah persediaan memasak. component in language. latihan mengurus diri menggunakann blindfold. dan laporan mata. skills of buying and stock keeping things. punca-punca masalah penglihatan. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. khidmat sokongan. kemahiran penglihatan. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . cara mengatasi masalah penglihatan. recreation and adaptive physical education. bentuk program intervensi awal. types of early intervention. bahasa kanak-kanak terencat akal.bermasalah pembelajaran. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. bahasa kanakkanak autisme. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. language for children with sensory. using blindfold and implementation of activities and simulation.blindfold. adaptasi persekitaran di dapur. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. practical :cooking. Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. This course looks into communication. handicapped children language. pengurusan diri. language development theory. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. amali : latihan memasak menggunakan blindfold. speech and language. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. language for autism children. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. This course covers important concepts in field of living skills. visual skills training . pengurusan rumah. cooking skills. peranan ibu bapa dalam intervensi awal.

transcription of braille exercise. wordsigns. writing and mathematic assesment. matrices and enrichment exercises in theory and practical. geometry. lower groupsigns. gabungan akhir huruf. latihan menulis pindah. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. oral language assesment. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu.Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. simbol huruf. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. kaedah menulis pindah. lower wordsigns. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. practise Braille. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. adatasi kurikulum. computerized braille. pengajaran dan pembelajaran murid buta. practical:Bahasa Melayu braille code system. basic Mathematical operation. kuantiti. pengajaran murid bermasalah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . final groupsigns. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. and enrichment exercise. komputer braille. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. huruf terbitan. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik.the ability of basic learning assessment. mentaksir bacaan. operasi asas matematik. Kursus ini melliputi huruf. penggunaan teknologi. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. algebra. This course covers the important of assessment in special education. algebra. social skill and behaviour assesment. sets. mentaksir bahasa lisan. trancsribing exercise. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) This course covers the numeral signs. composite signs initial wordsigns. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. reading. amali: sistem kod braille BM. logarithms. quantities. matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. slate and stylus. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. logaritham. simple upper groupsigns. geometri. ganda dua. indices. Kursus ini meliputi simbol nombor. latihan braille.

mobility techniques with guidance. This course discuses introduction of orientation and mobility. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. This course covers the planning. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. principle social work ethics. proses penyelidikan tindakan. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. micro and macro teaching. teknik bergerak tanpa pemandu celik. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. white stick and other mobility equipment. perancangan dan cadangan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. interpretasi data penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. community-based rehabilitation programme. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. multi disciplinary services offered at the CBR. individu. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. and hands-on experience and to reinforce learning. kaedahkaedah pengumpulan data. amali : kaedah pengajaran braille. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. analisis data. kemahiran membiasakan diri. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan.penglihatan dengan kecacatan lain. prinsip dan etika kerja sosial. mobility techniques without guidance. tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. orientation and space. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . orientasi dan ruang. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKL3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. program pemulihan dalam komuniti. teknik bergerak dengan pemandu celik. persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). educational needs of children with multiple handicaps. pertimbangan dalam pengumpulan data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. use ICT and other appropriate special aids. principal dan terminology in orientation dan mobility. adaptation of curriculum. prepare teaching aids.

This course discusses the introduction to management and administration of special education. data collection considerations. penganjuran seminar. special education programmes in Malaysia. action research process. peranan guru Pendidikan Khas. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pengurusan bilik darjah. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan.This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. data analysis. psikologi perkembangan murid pemulihan. introduction to various types of educational research design. role of teachers of special education. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. data collection methods. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. educational research procedure. classroom management. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. sejarah perkembangan pemulihan. administration of special education programmes in Malaysia. It discusses introduction to research methods in education. program pemulihan dalam dan luar negara. planning and proposal. types of educational research. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. interpreting the action research data. organisational structure of special education in Malaysia. pengurusan program pendidikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . profil murid pemulihan. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. organizing an action research seminar. concepts of action research and models. documentation and publication procedure of action research. 17.

PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. jenis-jenis pengamatan. forming of remedial class. komponen-komponen dalam bahasa. remedial programs in Malaysia and other countries. studens profile. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. language for autism children.pemulihan. management of remedial education program. PKP 3104 Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. strategy of implementation remedial program and education for remedial students. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. the role and characteristics of a remedial teacher. individual planning education. language for children with sensory. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . language for children with emotional and behavioural problems. development physchology for remedial students. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. remedial students’ behavioral management. support services. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. bahasa kanak-kanak terencat akal. roles of school administrator in remedial education program. This course discusses basic remedial education. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course emphasises on the theories and models of classroom management. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. component in language. This course looks into communication. penubuhan kelas pemulihan.. bahasa dan pertuturan. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. pengurusan tingkah laku murid pemulihan. handicapped children language. teori-teori perkembangan bahasa. speech and language. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. language development theory. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. ujian diagnostik masalah pengamatan. historical development of remedial education. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. bahasa kanakkanak autisme.

This course focuses on introduction of perception; types of perceptions; causes and strategies to overcome the problems; production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes, practical:. strategies to overcome the problems, production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes.

PKP 3105

Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education)

3(2+1)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia, perkembangan kanakkanak disleksia, pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia, kaedah pengajaran bahasa, kaedah pengajaran matematik, kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat, pengurusan program disleksia, amali: pelaksanaan ujian, pengenalpastian kanak-kanak disleksia; pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. This course discusses the introduction to dyslexia, development of dyslexia chilldren, assesment and evaluation of dyslexia children, method of teaching mathematics, method of or information process, management for dyslexia program, practical: assesment implementation, instruments for identifications of students, diagnostic test, strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan, mentaksir kebolehan pembelajaran asas, mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku, mentaksir bahasa lisan, mentaksir bacaan, mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. This course covers the importance and use of assessment in remedial education, the basic ability assessment, social’s skill assessment, behaviour assessment,oral assessment, reading assessment, writing skill assessment, and mathematics assessment. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa, kemahiran lisan, kemahiran membaca, kemahiran kefahaman, pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan, membaca dan kefahaman, kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran, bahan bantu belajar, rancangan pengajaran dan pembelajaran, amali; pelaksanaan strategi kemahiran lisan, pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran, membaca dan kefahaman, pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. This course discusses the development and language skill, oral skill, reading and comprehension skills; assesment and evaluation for oral skill, reading and comprehension, syallabus studies, learnings aids, lesson plan, practical: the implementaion of oral strategies, application strategies in teaching and learning,

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-084

reading and comprehension, production of perceptual diagnostic test and micro teaching. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan kemahiran menulis, kemahiran mengeja, kemahiran mengarang, pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis, kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran, bahan bantu belajar kemahiran tulisan, ejaan dan menulis karangan, rancangan pengajaran dan pembelajaran, amali: pelaksaan kemahiran menulis, pelakasanaan kemahiran mengeja, pelaksanaan kemahiran mengarang, pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. This course discusses writing skill, spelling skill, comprehension skill, assesment and evaluation in writing skill, syallabus studies, writng skill aids, spelling and comprehension and lesson plan, practical: the implementation of writing skill, spelling skill, comprehension, production of perceptual diagnostic test and micro teaching.

PKP 3109

Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi, jenis-jenis terapi, amali: terapi fisio, terapi cara kerja, terapi pertuturan, terapi muzik dan nyanyian, terapi seni visual, terapi hidro, terapi pergerakan kreatif, terapi main, terapi pasir dan terapi alternatif. This course discusses the introduction of therapy , types of therapy, practical: physiotherapy, speech therapy, music and singing therapy, art therapy, hydro therapy, expression art therapy, play therapy, sand therapy and alternative therapies. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1)

This course focuses on the introduction to mathematics, development and acquisition of mathematics, mathematics competencies, strategies in teaching remedial mathematics, mathematics syallabus study, assessment in mathematics skill, teaching aids for mathematics and lesson plan. Pratical: construction of mathematics, diagnostic test instrument, strategies in teaching remedial mathematics, production of mathematics teaching aids and micro teaching. Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik; kemahiran-kemahiran dalam matematik; strategi pengajaran pemulihan matematik, mengkaji sukatan pelajaran, penilaian kemahiran matematik, bahan bantu belajar, rancangan pengajaran harian, prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik,strategi pengajaran pemulihan matematik, dan pengajaran mikro. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar, profesionalisme guru, pelaksanaan pengajaran, pelabelan, pengasingan dan integrasi, pentaksiran
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-085

pembelajaran murid, pengurusan kelas pendidikan pemulihan, pengawasan penyeliaan dan komunikasi, kepelbagaian kompetensi murid, penglibatan ibu bapa dan komuniti, dan isu sistem sosial. This course discusses strategies and placement of the student, teachers’ professionalism, teaching implementation, labeling, segregation and integration, learning assessment, special classroom management, communication and supeversion, students’ multiple competencies, parents and community involvement and issues in social system .

PKU3112

Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation, principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology)

PKP3113

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education)

PKP 3114

3(3+0)

Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan, struktur organisasi pendidikan di Malaysia, programBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-086

pengurusan bilik darjah. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. clasroom management. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 . PKP3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. organizational structure of Education Department in Malaysia.role of administrator in remedial education. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. remedial education programs in schools. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. penganjuran seminar. peranan guru pendidikan pemulihan. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. challenge and vision in management and administration in remedial education. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan.program pendidikan pemulihan di Malaysia. remedial teachers role. organizing an action research seminar. documentation and publication procedure of action research.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

BBM. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. skills and teacher values in a guided and real life situation. lecturers and peers in a variety of situations. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. lecturers and peers in a real life situation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 . Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. preparing teaching aids and classroom management. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi.

Praktikum Fasa 3 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai (mastery) pengetahuan. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers. Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Student teachers are expected to plan. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. ketahanan diri. pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. lecturers and peers in a real life situation. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence.PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Formatted Table Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. endurance. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Pada peringkat ini. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar merancang. jati diri. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. Practicum phase 3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery knowledge. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. nervous system. sistem penghadaman. skeletal system. sistem rangka. children’s games. management. criteria in choosing physical education acitivities. sistem respirasi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . the interpretation of curriculum. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. respiratory system. digestive system. pengelolaan permainan dan teknik permainan. endocrine system. sistem saraf. organizing games and techniques. Heart. sistem limfatik dan imuniti. the importance of physical education. jantung.Formatted: Malay (Malaysia) PAKEJ ELEKTIF 1 1. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Formatted Table Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. basic movement concept. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. muscular system. saluran dan peredaran darah. nutrition and metabolism as well as urinary system. teaching and learning of basic movement. Bunker and Thorpe Model 1982. sistem integumentari. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. sistem endokrina. model Bunker and Thorpe 1982. Integumentary system. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. konsep pergerakan asas. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) Formatted Table Formatted: Malay (Malaysia) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. sukatan dan tafsirannya. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. kepentingan. pengurusan. sistem otot. blood. Pengelolaan dan Pentadbiran Formatted: Malay (Malaysia) PJMK3110 3(2+1) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted Table Formatted: Malay (Malaysia) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. cellular level and tissue level of organisation. permainan kanak-kanak. selular dan tisu organisma. darah.chemical level. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. blood vessels and circulation. lymphatic system and immunity. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani.

managing tradisional games. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. 2. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. pengurusan permainan tradisional. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . nilai dan etika dalam sukan. administration of national and international sports agency. PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Formatted Table Formatted: English (United States) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. managing physical education and sports. pendekatan. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. approaches.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. undang-undang dan pentadbiran sukan. program pembangunan sukan. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. issues in sports. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. This course focuses on the introduction of strategies. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. isu-isu dalam sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sports. laws and administration of sports. values and ethics in sports. sports development programme. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book.

Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). focusing on combination of using text book. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. kombinasi penggunaan buku teks. text book. BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Formatted Table Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. 3. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Formatted Table Formatted: Font: Italic. syllabus contents and its. and evaluation. membaca dan menulis. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. This course focuses on topics of assessment. It also discusses topic for micro and macro in teaching. English (United States) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. penilaian dan pentaksiran. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. This course focuses on topic selecting. pengukuran. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) BAM3109 Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Formatted Table Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. measurement. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. bertutur. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.

jenis kemahiran. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. penilaian kendalian sekolah. konsep penilaian. speaking. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. evaluation and examination of Arabic language. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 . The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. 4. perkembangan aspek fizikal dan sosial. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. assessment.This course discusses on the methodology of teaching listening. Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) BAM3110 3(2+1) Formatted Table Formatted: English (United States) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. pembinaan item. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. mingguan dan semester. terminology of. describes the teaching steps for every skill.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources. penilaian kemahiran berbahasa Arab. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. reading. Formatted: English (United States) BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Formatted Table Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. and writing skills. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran.

PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. method. emphases on children’s health. physical and social growth. supplementary food plan. kaedah. penyimpanan bahan bahaya. amalan kebersihan sekolah. program kesihatan mulut. and micro teaching. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. pendekatan bersepadu. safety services. safety of self. falsafah. school health services. school cleanliness practices. introduction to health education. This course focusses the basic concepts in health education.This course encompasses the knowledge about health sexuality. keselamatan perkhidmatan. free from prejudice and discrimination. introduction to school health programme integrated approach. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . safe road user program and building safety. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. pengenalan pendidikan kesihatan. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. prosedur kecemasan. pengenalan program kesihatan sekolah. objectives. 5. emergency procedures. strategies and approaches in teaching health education. safety and environmental safety. sejarah. The course intends to give an understanding on concept. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. objektif. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. behaviour. stail pembelajaran. storeage of dangerous product. the learning style. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. konsep. peraturan keselamatan di sekolah. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. safety rules in schools. rancangan makanan tambahan. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. mouth health programme. history and the curriculum of health education. This course expose to the concept and principles of safety education. the philosophy. perkhidmatan kesihatan sekolah. keselamatan diri. positive approach in sexuality.

kemahiran mendengar dan bertutur. penyerapan. penilaian pengalaman pembelajaran. pembelajaran masteri. pendekatan. application of teaching language approaches. teaching method for Malay Language. Teori Pemerolehan Bahasa. kemahiran menulis. pengujian dan penilaian. This course describes and elaborates aspect of philosophy. table of test specifications. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. kecerdasan pelbagai. testing development.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. techniques. kemahiran belajar cara belajar. kaedah pengajaran bahasa Melayu. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. kemahiran membaca. added value skills and language system. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. kewarganegaraan. konstruktivisme dan kontekstual. types and method of language assessment. nilai. konsep-konsep: strategi. aims. jadual spesifikasi ujian. peraturan sosiobudaya. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. konstruktivisme. pemulihan dan penilaian (“5P”). pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. matlamat. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. constructivisme. kajian masa depan dan sistem bahasa. the implementation of teaching and learning activities through contextual. kaedah. 5P concepts. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. objektif dan organisasi kandungan. content objectives and organization. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. Teori Huraian Bahasa. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. the concepts of strategy. pengayaan. taksonomi dan domain. application of learning language approach. evaluation. Teori Pemerolehan Bahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . pengisian kurikulum: ilmu. project based language assessment and school based assessment. language skills assessment and language activities. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. This course focuses on teaching component. application of value added skills. approaches. jenis dan kaedah penilaian bahasa. mastery. reading. assessment of learning experience. application of Road Safety Education. taxonomy and domain. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pembinaan ujian. konsep penggabungjalinan. and writing. Teori Huraian Bahasa. penilaian bahasa berasaskan projek. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. teknik. method. and measurement.

BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. . roles. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. kemahiran mengarang. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school.. matlamat.. followed by planning. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. This course studies the concepts. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. latihan merancang. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. Font color: Auto Formatted: Font color: Auto BCN 3105 3(2+1) Formatted: Font color: Auto... writing skills. approaches and methods of teaching techniques of reading. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. . approach to teaching writing skills. peranan. ciri-ciri. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Formatted Formatted Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Swedish (Sweden) . characteristics. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) Formatted: Font: Bold.BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. teknik pengajaran kemahiran membaca.. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. Constructivism Learning Theories. 6. . strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. penilaian kemahiran membaca. teori pembelajaran konstruktivisme.. . mengenali dan menulis aksara Cina. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. Swedish (Sweden) Formatted . kemahiran menulis. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. This course elaborates on listening and speaking skills. kemahiran membaca. Indent: Left: 1. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. assessment of reading skills. managing and implementing teaching and learning. This course covers the methodology in learning.. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: English (United States) Formatted: English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teaching reading skills. preparation of teaching plan for reading skills.. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto.. reading skill.27 cm Formatted: Font: Not Bold. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto.. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto... Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto.

teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. implementation. kaedah. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. Pendedahan juga diberi tentang teori. functions. methods. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. preparing the table of specification and analysing test results.27 cm BCN3112 3(3+0) Formatted: Font: Not Bold. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) Formatted: Justified. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. 7. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. Indent: Left: 1. It exposes students’ to the theory. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. principles. proses pelaksanaan. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. keperluan sukatan. prinsip dan fungsi. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course comprises the basic concepts. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 .27 cm Formatted: Swedish (Sweden) BTM3102 3(2+1) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. kaedah.

they are expected to produce various creative texts of their own. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. developing the marking scheme and the administration of examinations. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. menganalisis item. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . kaedah pembinaan instrumen. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. In addition. constructing the JSU. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. pentaksiran dan penilaian. aspek bacaan luas. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. pelbagai genre penulisan. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. With the exposure. analyzing items. penguasaan dan penggunaan bahasa.This course exposes students to various theories. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. pembelajaran Bahasa Tamil. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

tujuan penggunaan sumber. This course details the learning theories. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. jenis dan cara menghasilkan sumber. syllabus of the Civic and Citizenship Education. skills in teaching and learning. bentuk projek kewarganegaraan. techniques and activities in teaching and learning. konsep. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. mengurus dan melaksanakan projek. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. projek kewarganegaraan. domain. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. lesson planning. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. matlamat dan objektif. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. This course introduces to students to the rationale. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. kaedah pengajaran dan pembelajaran. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Formatted: Malay (Malaysia) PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. aims. concept. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Teori Pembelajaran. merancang. types and methods of the preparation of resources. the purposes of the use of resources. objectives. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran. Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) PSK3104 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. domain. perancangan pengajaran. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. the methods of teaching and learning.

the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. teori–teori etika. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. pendekatan. values. 2. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) ELM 3104 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. lesson planning. ethical theories. teori-teori perkembangan moral. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. issues faced in assessment of Moral Education. insan bermoral. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. konsep asas nilai. implementation strategy of the citizenship projects.This course details the introduction of Service Learning. managing and implementation of project. citizenship project. moral being. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . In this course. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) K f Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. nilai-nilai agama dan masyarakat. preparing the scheme of work. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. types of citizenship projects. religious and societal values as well as moral development theories. planning. kaedah. approaches. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. methods. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar.

strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. purpose of assessment. areas of assessment in primary school science. administration of test. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. 3. primary science teaching.This course focuses on moral problems faced in schools. the basic science process skills and integrated science process skills. marking and moderation of test scripts. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 . kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. penskoran pentaksiran. Malaysian primary science curriculum II. SAINS Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) SCE 3104 This course discusses primary science curriculum and pedagogies. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. analysis of test score. acquiring manipulative skills. mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. alat-alat pentaksiran. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. interpreting test score and forms of examination. test design and construction. types of assessment. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. pengajaran sains sekolah rendah. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. definition of terms. bentuk-bentuk pentaksiran. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. issues in science education. isu-isu dalam pendidikan sains. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. analisis skor ujian. assessment tools. teaching and learning strategies for primary science. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. teaching science for all children and science for exceptional children. memperolehi kemahiran manipulatif. Malaysian primary science curriculum I. matlamat pentaksiran. definisi istilah. scoring of assessment. rekabentuk dan pembinaan ujian. pentadbiran ujian.

applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. preparation and improvisation of selected resources and presentation. peraturan dan keselamatan dalam makmal. pengurusan makmal sains. Selain itu. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. teknik-teknik asas makmal. 4. Pelajar didedahkan kepada makna. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. science teaching and learning resources. MATEMATIK Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) MTE3102 This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians.SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. pengawetan spesimen biologi. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. basic laboratory techniques. safe handling of scientific materials handling of chemicals. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. rules and safety in the laboratory. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . In addition. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. using relevant mathematical ideas. preservation of biological specimens. It will discuss about management of science laboratory.

decimals and percentages. pecahan. objektif kurikulum. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. perpuluhan dan peratus. konsep 5P. management of outdoor and indoor activities. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. fractions. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics.MTE3109 Teaching of Numbers. matlamat. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. specifications of the syllabus. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Pecahan. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. goals and objectives of the VAE curriculum. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Perpuluhan dan Peratus) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. 5. the roles of the VAE teachers. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. the 5P concept. resource and teaching aid management. huraian sukatan pelajaran. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. peranan guru PSV. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Fractions. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 . kepentingan perkembangan kurikulum. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. the importance of curriculum development. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid.

Modelling and Constructing. PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. jenis-jenis pentaksiran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. bentuk pentaksiran PSV. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. as well as teaching and learning resources. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. strategy. perancangan dan persediaan mengajar. pengajaran mikro dan makro. content and themes in producing art works for the four areas. evaluation of art works and evaluation of portfolios. bahan. persediaan mengajar. tujuan pentaksiran PSV. types of assessments. micro and macro teaching. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. as well as practical activities for explorations of tools and materials. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). kaedah pentaksiran PSV. psikologi. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV).PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. 6. fungsi muzik dalam pendidikan. Pattern-Making and Designing. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. strategi. mark schemes. This course covers the learning theories. methods and forms of assessment. as well as Introduction to Tradisional Crafts. subject matter. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. pendekatan. that is: Drawing and Picture Making. approach. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. lesson planning. lesson planning. Membuat Corak dan Rekaan. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. faktor-faktor sosiologi. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. aims of assessment in VAE. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. matlamat. peraturan memberi markah.

Carl Orff dan Jaques Dalcroze. latihan dalam permainan iringan kord blok. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. broken chord. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. broken chords. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. philosophical implications. melody improvisation. permainan alat rekoder. alberti bass. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. Carl Orff and Jaques Dalcroze. mengimprovisasikan melodi di kibod. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. mingguan dan harian. play block chords. bes alberti. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. permainan alat perkusi. semester. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music.This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. sing melodies in keys changes from major to minor. aims and the functions of music in education. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. importance of music. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. integrate musical elements in the music class in a varied Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 . sociological and psychological factors that affect music education. permainan alat muzik. jumping chord. singing folk songs.

This course describes and elaborates aspect of philosophy. konsep penggabungjalinan. pengayaan. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. the playing of recorder and percussion instruments. 5P concepts. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. kecerdasan pelbagai. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. 7. added value skills and language system. types and characteristics of children and adult voices. micro and macro training sessions. and writing. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. kajian masa depan dan sistem bahasa. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. teaching and learning of singing in the music classroom. kemahiran mendengar dan bertutur. kemahiran menulis.manner in order to bring about effective teaching and learning. kemahiran membaca. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . objektif dan organisasi kandungan. nilai.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. reading. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pengisian kurikulum: ilmu. matlamat. penyerapan. remaja. kewarganegaraan. aims. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. kemahiran belajar cara belajar. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. aural sensitivity and movement to music. pemulihan dan penilaian (“5P”). recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. peraturan sosiobudaya. content objectives and organization. konstruktivisme dan kontekstual. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara.

oral-aural. method and techniques. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. konstruktivisme. konsep-konsep: strategi. dan penilaian berasaskan sekolah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . penilaian bahasa berasaskan projek. the implementation of teaching and learning activities through contextual. forum. Teori Huraian Bahasa. lingusitic. Teori Pemerolehan Bahasa. teaching method for Malay Language. Teori Pemerolehan Bahasa. kaedah dan teknik.BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. the writing of teaching steps. bahasa komuniti. kaedah ajuk hafaz. pengujian dan penilaian. This course focuses on teaching component. daily lesson plan orientation. approaches. discussion. situasional. dialog. oral-aural. Teori Huraian Bahasa. drill. definisi. kodkognitif. perbahasan. the concepts of strategy. inductive and deductive approach. method. latih tubi. taksonomi dan domain. story telling. simulasi. audio lingual method. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. application of learning language approach. bercerita. forum. tatabahasa terjemahan dan terus. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. eklektik and communicative approach. teknik. jadual spesifikasi ujian. drama. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. question and answer. application of value added skills. telephone conversation and report presentation. kaedah. inquiry. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. linguistik. application of teaching language approaches. pembelajaran masteri. comunity language. concept and techniques : role play. defination. dialogue. simulation. mastery. approaches. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. soal jawab. perbincangan. pembinaan ujian. application of Road Safety Education. sumbangsaran. kuiz. debate. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. grammar translation. perbualan telefon dan penyampaian laporan. konsep dan jenis teknik : main peranan. kaedah natural. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. constructivisme. orientasi rancangan pengajaran harian. drama. brain storming. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. quiz. pendekatan eklektik dan komunikatif. code-cognitive. techniques. penilaian pengalaman pembelajaran. natural method. penulisan langkah pengajaran. inkuiri penemuan. pendekatan induktif dan deduktif. kaedah pengajaran bahasa Melayu. pendekatan. situational. pendekatan. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. jenis dan kaedah penilaian bahasa.

approach to teaching writing skills. strategi. safety and rule regulation. penggunaan dan interpretasi data. kemahiran membaca. kemahiran menulis. keselamatan bengkel. perancangan pengajaran KHSR. workshop safety. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. peraturan pemarkahan. assessment of learning experience. jenis penilaian. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. language skills assessment and language activities. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). teknik pengajaran kemahiran membaca. technique and teaching methodology. financial management. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian.This course explains the concept and principle of testing. membina Jadual Spesifikasi Ujian. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. 8. assessment of reading skills. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. taxonomy and domain. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. writing skills. project based language assessment and school based assessment. teaching reading skills. pengurusan peralatan dan bahan. preparation of teaching plan for reading skills. dan bahan bantu mengajar. types and method of language assessment. management and administration. penilaian kemahiran membaca. kemahiran mengarang. evaluation. pengurusan kewangan. analisis markah dan statistik asas. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. and measurement. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. testing development. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. This course elaborates on listening and speaking skills. table of test specifications. pelbagai cara penilaian. strategy. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . kaedah dan teknik pengajaran KHSR. approaches and methods of teaching techniques of reading. reading skill. tool and material management. implement teaching planning and audio visual aids. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah.

kewangan. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. pengurusan dan penjagaan. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. competency and school based evaluation. finance. pascakolonial. pembiakan dan penanaman.perniagaan elektronik (E-dagang). entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. Marxisme. choice of clothing and sewing and clothes making processes. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. marking scheme and mark analysis. propagation and planting. management and care of ornamental fish. various methods of evaluation.alternative evaluation skills for using rubric. tropical freshwater ornamental fish:. electronic commerce (E-commerce). discussion on validity and reliability of evaluation format. kritik genre dan kritikan baru. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. interpretation as well as report writing on assessment. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. proses jahitan dan membuat pakaian. the ornamental fish. penyediaan batas dan bekas menanam. hermeneutic. and vegetable and ornamental crops production technology. rearing ornamental fish technology. selection and preparation of equipments and materials. portfolio. rearing ornamental fish technology. short term vegetable and ornamental crops. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. eksistensialisme. pemilihan pakaian. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. undang-undang perniagaan. the vegetable and ornamental crops production technology. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. pemeliharaan ikan hiasan. pascamoden. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. fenomenologi. test specification table. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran.This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. Topics coveres studies on fabric. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. pengenalan kepada ikan hiasan. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. psikoanalisis. resepsi dan teori tindak balas pembaca. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 . plant care. semiotik. surelisme. basic statistic. preparation of planting beds and containers. harvesting and use of plants produced. femenisme. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. This course deals with three main components: home technology. item development. business law. 9.

post modern. novel popular. teater dan teater kanak-kanak. femenism. mengadakan sesi uji bakat. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. psyco-analysis. opinion angle. and presenting a performance. simulasi dan improvisasi. bercerita. dialog and location background. fenomenology and hermeneutic. tema. latar tempat. poems. plot. short stories. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. post colonial. performance ethics. implementing a screen testing. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . forming production management. sejarah dan latar belakang. pengarahan. This course elaborates on the definition and concept of drama.This course elaborates on literary critics field like. genre critics. genre formation process. production. post structuralism dan deconstruction. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. elemen. character and characterisation. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. teater untuk kepelbagaian tujuan. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. dan pembinaan skrip. reading reception dan reflection theory. arcitipal. pemilihan pelakon. creative writing strength. theatre for multipurpose. adolescent novel. novel remaja. and teacher as a writer. pemilihan. watak dan perwatakan. penerbitan karya. dan new critics. produksi. semiotic. visitor in action. sinematografi dan persembahan. cinematography. dan guru sebagai penulis. teori pementasan. types. guru dalam peranan (teachers in action). kekuatan karya kreatif. dan isu karya kreatif. surelism. genre writing publishing. plot. creative writing themes and issues. and vocalisation. history and background. element. existensialism. pementasan. teater pembaca. autobiography. reading theatre. puisi. persoalan. jenis dan bentuk drama kanakkanak. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. teachers in action. teater dalam bilik darjah. asas lakonan dan vokal. and forms of children drama. cerpen. theatre inclassroom. etika pementasan. sudut pandangan. directoring. stage performance theory. a performance. popular novel. marxism. story telling. proses pengeraman bahan. simulation and improvisation. pengurusan produksi. basic dramatisation. puppet. dialog dan latar tempat. This course elaborates on the introduction to theatre in education. improvisasi. tetamu dalam aksi. theatre and children theatre. boneka. actors selection. selection and script writing.

perancangan pengajaran dan pembelajaran. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. children’s songs and cultural songs. teaching and learning music through movements. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. technology in teaching and learning music in classroom. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. muzik dengan pergerakan. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. teaching and learning resources. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah.10. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. music with movements elements of movement. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. lagu-lagu patriotik. nyanyian kanak-kanak. sumber pengajaran dan pembelajaran. impromptu singing and aural. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. pergerakan kreatif. jenis-jenis pergerakan. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. introduction to children’s songs. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. nyanyian semerta dan aural. unsur-unsur pergerakan. creative movement. testing and evaluation. patriotic songs. pengujian dan penilaian. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik.

interpretation ayat akhlak. penubuhan ensemble alat muzik perkusi. interpretation ayat aqidah. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. isti’azah. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. and khatam al-Quran. tafsir ayat akhlak.PRM3104 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. definitions. its mukjizat. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. riwayat hidup perawi hadith. Muhkam and Mutasyabih. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . takbir. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. Nasikh and Mansukh. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. takbir. tafsir ayat hukum. Hadith Qudsi. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. tafsir ayat aqidah. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. Muhkam dan Mutasyabih. Nasikh. interpretation ayat hukum. Mansukh. dan khatam al-Quran. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. hadith palsu dan implikasinya. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. the degree of Hadith and rules. basmalah. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. mukjizat al-Quran. isti`azah. hukum beramal. 11. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. martabat. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. basmalah.

wuslah. kemahiran membaca dan menulis. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. burdah. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. arRahman. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. arRahman. Nahawand. remedial and enrichment activities. methods and techniques. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. materials selection. developing classroom skills. classroom management. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. burdah. general principles in the teaching of language skills. 12. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. pengajaran kelas cantum. harakat. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. and introduction to lesson planning. Jin. adaptation and simplification. Jin. wuslah. theories of second language acquisition. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . syllabus study. Each tarannum will focus on tabaqat. multiple classroom teaching. Nuh. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. The topic Language and literature is also introduced. Nahawand.PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. kemahiran mengurus bilik darjah. Nuh. an overview of teaching approaches. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. Sikah dan Jiharkah. harakat. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. reading and writing. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran.

latihan merancang.ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. 13. membaca. pengajaran. kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. communication. This course covers the methodology in learning. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. mengenali dan menulis aksara Cina. testing and evaluation. the English sound system (phonology). PRC). the teaching and assessing of writing skills. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. Formatted: Justified. the teaching of grammar. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. sintaks dan semantik. integration of language skills and language content. managing and implementing teaching and learning. komunikasi. followed by planning. (Asian) Chinese (Simplified. the teaching and assessing of listening and speaking skills. Indent: Left: 1. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. and semantics.27 cm Formatted: Font color: Auto. peperiksaan dan penilaian. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold BCN 3105 3(2+1) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. BAHASA CINA Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. pengajaran. the teaching and assessing of vocabulary. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. tatabahasa dan ejaan. spelling and dictation. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. the teaching and assessing of literature for primary schools. morphology. the teaching and assessing of reading skills. syntax. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. (Other) English (United States) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . pengujian dan penilaian kemahiran menulis. morfologi.

.. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool... Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 . ......... . This course comprises the basic concepts. proses pelaksanaan. ... . Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan.. preparing the table of specification and analysing test results. .. . . . .. . aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua...Formatted Formatted Formatted . analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. principles.. .... . teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills.. ....... .. . ciri-ciri... ...... ... application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. . teori pembelajaran konstruktivisme.... . perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. This course studies the concepts.. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.. implementation.. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) Formatted 3(23+10) Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Kursus ini mengkaji konsep.... . characteristics. . . . . . ...... functions. ..... methods. . .. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. . . ..... ...... roles. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. . .... .. .. .. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian.. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. ... matlamat. . . membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian..... ... .. .... peranan.... .. . Constructivism Learning Theories. prinsip dan fungsi... ...... . pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Subject-verb agreement. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. speaking. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. and Cohesive devices in spoken and written language. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. The topics emphasizes on listening. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET.KURSUS TANPA KREDIT Formatted: Malay (Malaysia) ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. bertutur. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. Sentence types. reading and writing. It focuses on Tense types and aspects.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1.1 1. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.4 2. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan.2 3. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . psikologi dan etika profesional keguruan.3 2.6 2. 3. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.2 1. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. 1. 2. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum.4 1. 2. bahan kurikulum.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. merancang.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. sosial. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. budaya.2 2. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.1 3. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran.5 2. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. teori pembelajaran. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. mengintegrasikan kemahiran mengajar.5 1.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal.6 3.3 mengurus masa. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. emosi dan tekanan secara berkesan. Pentaksiran.

bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi. Kaedah Saintifik.3 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .4 4.6 5. 4. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar.6 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. 4. menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir 6. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6. akauntabiliti integriti. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.1 5.2 aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri.2 Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.4 3. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk 6. etika 4.5 4.1 dan amalan yang bertepatan dengan 4. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara.4 5. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan.2 5. Komunikasi. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai.Hasil Pembelajaran 3.3 5. Etika.3 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. 6. 5.5 3. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif. 4. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas.

menerima kelemahan diri dan sanggup berubah. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian. kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan. 7.4 6. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu. tenaga manusia.1 8. kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan. 7.Hasil Pembelajaran memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan. Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan. 6.1 7. menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis. menggunakan kemahiran akses kendiri.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu.5 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.4 7. mengenal pasti kewangan. bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan.5 8. memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.3 8.4 8. membuat muhasabah diri.5 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . 8. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8. 7.3 7.

• Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Bahasa Melayu • English Language • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 8. Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Pendengaran • Pendidikan Seni Visual • • • • • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • Muzik Prasekolah Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • Pendidikan Sivik dan • Elektif 1 ditetapkan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang • Pendidikan Moral disenaraikan • Kemahiran Hidup • Persuratan dan Kesenian • Persuratan dan Kesenian Melayu Melayu hanya ditawarkan di • Pendidikan Seni Visual IPBMM. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 5. 1. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • Pendidikan Seni Visual CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • Elektif 1 telah ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Penglihatan • Pendidikan Seni Visual • • • • • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. 2. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit.LAMPIRAN 2 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 BIL. 7. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 4. 3. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 6.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 10. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14.BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11. Matematik Pendidikan Jasmani • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 CATATAN 9. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Sains Pendidikan Jasmani • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 17. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 CATATAN 15.BIL. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan • Elektif 2 telah ditetapkan Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16. Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Bhg.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A. Datin Sitti Haishah binti Abd. Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful