P. 1
PISMP_Buku Panduan Program PISMP 2010

PISMP_Buku Panduan Program PISMP 2010

|Views: 382|Likes:
Dipublikasikan oleh Sean Chen

More info:

Published by: Sean Chen on Feb 06, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau

mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KW-01 .018 TK01 12 13. 2 5.087 AP-01 . LAM-01 LAM-04 14. 8.03 KM-01 .06 PP-01 . 7 16 19 23 9. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 4. 2. Matlamat.09 PE2-01 . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) i . Struktur Program. dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. 3. 6. 7.02 11 PE1-01 .KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 10. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan.

Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Matriks Hasil Pembelajaran.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Matlamat. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru. Pengenalan. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Di samping itu. pelantikan tenaga pengajar. Justeru. selamat maju jaya. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised). Sinopsis Kursus. Sekian. dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) ii . Agihan Kursus Mengikut Semester. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti.

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti. holistik. futuristik. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. inovatif.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). berdaya fikir. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. dan bersepadu. relevan. responsif. kreatif. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Developmental REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii .

v. Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. • Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). Melaksanakan amalan terbaik. aktiviti kokurikulum. Praktikal dan Kontekstual • • • • • Berbentuk praktikal Berasaskan kurikulum sekolah rendah Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). iii. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. dan Bina Insan Guru. lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. nilai/disposisi. dan antara kursus-kursus yang ditawarkan.i. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iv . setiap Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) • Kurikulum. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Education for International Understanding (EIU). Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). ii. kemahiran. iv. Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. Berasaskan Hasil Pembelajaran • • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang.

pentaksiran prestasi (performance assessments). bahan. d. f. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. latihan industri. kerja kursus. internship. penyelidikan tindakan. e. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). b. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. c. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. dan tugasan. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. praktikum. Portfolio Pembelajaran. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. kajian kes. penilaian tugasan terarah. Penggunaan Unit Plan.

Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran.Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan Kaedah Saintifik. Ujian Akhir Kursus. Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai.MQF). Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. hasil pembelajaran.

DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . MATLAMAT.PENGENALAN.

dan etika profesional keguruan. etika. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Memiliki dan menampilkan nilai. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. vi. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. Sebagai prasyarat. kemahiran. iv. v. vii. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. budaya. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. bahan kurikulum. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. psikologi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. ii. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. pentaksiran. sosial. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. iii. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. viii.

SISTEM AKADEMIK. STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 .

dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). Major. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. 3. 1. kemahiran generik. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. KURSUS KURSUS WAJIB 23 (17%) • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) KREDIT Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) 2. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. dan Amalan Profesional. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL.STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. major dan elektif. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. Kursus MUET Formatted: Malay (Malaysia) English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Sepanjang mengikuti program. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major.Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit.

KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: English (United States) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Pattern: Clear (White) Formatted: Pattern: Clear (White) *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6.Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Unit Beruniform I Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 .PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3115 WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia Bahasa Melayu Komunikatif I Bahasa Melayu Komunikatif II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .

1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional.Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Kursus Major. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Kedua (TESL) Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP TSL Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 . ** Amalan Profesional bagi PISMP (TESL) jalankan dalam Bahasa Inggeris.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I . yang ada sebelum ini digugurkan Comment [odi1]: Pindaan 081209 drp Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab & Profesionalisme Guru 7 . BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu.Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Comment [odi2]: Pindaan 081209 – BAM3116 Pengurusan Sumber…. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1.

KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 8 .

Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 5.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .5. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 9 .

6. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM. 1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 .

Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .7. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR . dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .Membentuk dan Membuat Binaan. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM.

PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM.9. Fractions. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 . MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers.

11. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12. Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 2(0+2) 45 (34%) 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 . REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI . SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 14. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 14 . Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM.13. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I . 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15 .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II .15.Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM.

17.Methodology Curriculum Studies Action Research II – Implementation and Reporting KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) Jumlah SEM. PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA (TESL) PENDIDIKAN RENDAH KOD TSL3101 TSL3102 TSL3103 TSL3104 TSL3105 TSL3106 TSL3107 TSL3108 TSL3109 TSL3110 TSL3111 TSL3112 TSL3113 TSL3114 TSL3115 KURSUS Introduction to Linguistics Literature in English ELT Methodology English Phonetics and Phonology Teaching Listening & Speaking Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Reading Skills and Vocabulary in the Primary ESL Classroom Teaching Writing Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Grammar in the Primary ESL Classroom Managing the Primary ESL Classroom Linking Theory to Practice Developing & Using Resources for the Primary ESL Classroom Language Assessment Action Research I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 16 .Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 18. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II .

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 3(2+1) 2 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3 4 5 7. Pendidikan Islam 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 2 3 4 5 2 3 4 5 Comment [odi4]: Pindaan pd 081209 drp 3117: Pengurusan Sumber P&P Bahasa Arab dan Penilaian Comment [odi3]: Pindaan pd 081209 perkataan dan sebelum ini digantikan dgn tanda . 3. Bahasa Arab 4. Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. 1.PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Pendidikan Kesihatan 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 2 3 4 5 2 3 4 5 5. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 12 (9%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 18 . 2 3 4 5 2.

3 4 3(2+1) 3(2+1) 5 6 2. LGA3101: Children’ s Literature LGA3102:Songs and Poetry for Young Learners LGA3103: Stories for Young Learners LGA3104: Plays and Drama for Young Learners 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2 3 4 5 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) PAKEJ ELEKTIF 2 Pakej Elektif 2 Bil. Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 . 8 Elektif 1 Language Arts Ditawarkan mulai ambilan Januari 2011 hanya untuk Major Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) Kursus Kredit Sem. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegara an Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. 1.PAKEJ ELEKTIF 1 Pakej Elektif 1 Bil. Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 3. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources Kredit 3(3+0) 3(3+0) Sem.

Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10. English Language Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 .Bil. Fractions. Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) Sem. PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 11. Bahasa Melayu 8. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 5. Pendidikan Muzik 7. 4. Pendidikan AlQuran 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 3 4 Comment [odi5]: Pindaan 081209 drp Al-Hadis 12. Kemahiran Hidup 9. Pendidikan Seni Visual 6. Elektif 2 Mathematics Kursus MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers.

Bil.

Elektif 2

Kursus ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners

Kredit 3(3+0) 3(2+1)

Sem. 5 6

13.

Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009

BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil

3(2+1)

3

3(3+0) 3(2+1) 3(3+0)

4 5 6

14.

Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009

3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0)

3 4 5 6

Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan, Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK), dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). • Bagi Program (TESL) Pakej Elektif Kedua boleh ditawarkan kepada pelajar mana-mana Pakej Elektif yang tersenarai dalam Pakej Elektif 2 kecuali bahasa.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

21

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ3101 WAJ3115 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 TSL3101 TSL3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia Bahasa Melayu Komunikatif I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Philosophy and Education in Malaysia (dan PBS I) Child Development Introduction to Linguistics Literature in English Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 17

Formatted: Indent: First line: 0 cm

Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 TSL3103 TSL3104 LGA3101 KURSUS Bahasa Melayu Komunikasi II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Learning and the Learner ELT Methodology (dan PBS II) English Phonetics and Phonology Elektif 1: Children’ s Literature KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) Jumlah 18

Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 TSL3105 TSL3106 LGA3102 XXX31XX KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Behaviour and Classroom Management Teaching Listening and Speaking Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Vocabulary and Reading Skills in the Primary ESL Classroom Elektif 1: Songs and Poetry for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.s 17) Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 18

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

22

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3111 WAJ3107 WAJ3114 EDU3105 TSL3107 TSL3108 LGA3103 XXX31XX KURSUS Kokurikulum – Unit Beruniform II Seni dalam Pendidikan Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Technology in Teaching and learning Teaching Writing Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Grammar in the Primary ESL Classroom Elektif 1: Stories for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m.s 17) Jumlah KREDIT 1(0+1) 3(2+1) *KT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 19

* Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 TSL3109 TSL3110 LGA3104 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum - Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Managing the Primary ESL Classroom Linking Theory to Practice Elektif 1: Plays and Drama for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.s 17) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 2 18

Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 TSL3111 TSL3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum - Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Developing and Using Resources for the Primary ESL Classroom Language Assessment Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 4 17

Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 TSL3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Action Research I - Methodology Praktikum III (12 minggu) Jumlah
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 6 12

23

penguasa ilmu yang mantap. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. serta pemupuk nilai yang gigih. tutorial pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. pengguna teknologi maklumat yang cekap. Pengalaman dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak dan amali. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini.5 SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. 4. mengumpul. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. dan penilaian kendiri. pendidik yang inovatif. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 24 .Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 EDU3109 TSL3114 TSL3115 INT3101 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Curriculum Studies Action Research II – Implementation and Reporting Internship (4 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2 14 Bagi PISMP (TESL) semua kursus Pengajian Profesional diajar dalan bahasa Inggeris. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. Mekanisma penyampaian berlaku bersemuka. kendiri Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. terarah kendiri.

Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial.yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 25 .

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 26 .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

*** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3115 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia Bahasa melayu Komunikatif I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS Bahasa Melayu Komunikatif II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.

s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 . **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing.

s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 22 . *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.s 3(2+1) 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m.Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) Formatted: Indent: First line: 1. Malay (Malaysia) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS KREDIT EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3 (3+0) XXX3114 Major 3(x+x) XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) 3(x+x) INT3101 Internship (4 minggu) 2 Jumlah 14 * Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.27 cm Formatted: Font: Arial. Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum .Semester 5 (Tahun 3) KURSUS KREDIT Kokurikulum .Olahraga 1(0+1) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) Major 3(x+x) Major 3(x+x) Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. 11 pt.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. terarah kendiri. pengguna teknologi maklumat yang cekap. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. tutorial dan amali. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. pendidik yang inovatif. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. mengumpul. serta pemupuk nilai yang gigih. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. dan penilaian kendiri. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 . Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. penguasa ilmu yang mantap.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah.

SINOPSIS KURSUS WAJIB Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

berpasangan dan berkumpulan. Prominent Figures of the Islamic Civilisation. It focuses on the English Sound System. konsep asas tamadun Islam. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. interaksi antara pelbagai tamadun. It builds further on parts of speech/word classes. writing for different text types. listening and speaking skills. kaedah pandang dan sebut. Islam in the Malay Civilisation. Contemporary Issues.27 cm. reading skills. Formatted: Malay (Malaysia) WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) Formatted: Font: (Default) Arial. dan menulis untuk pelbagai tujuan. dan kemahiran mendengar. bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. Listening and Speaking Skills. Parts of Speech/Word Classes. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. Reading Skills. Pendidikan Seni Visual. interaction among various civilisation. Indent: Left: 1. membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. tatabahasa. Space After: 0 pt This course aims to build on learners’ current English language skills. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). Tenses. Islam dalam tamadun Melayu.KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan.27 cm Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . bengkel pembelajaran secara individu. Sentence Types. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat. Formatted: Indent: Left: 1. jenis-jenis soalan. bengkel aktiviti pratulisan. bengkel pengajaran menggunakan boneka. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. basic concept Islamic Civilisation. kaedah abjad. jenis-jenis ayat. dan menulis pelbagai penulisan. interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. Types of Questions. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) Formatted: Malay (Malaysia) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). This course focuses on the Introduction of Civilisation. bertutur. bengkel aktiviti penulisan mekanis. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. membaca. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan. seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. membaca. writing academic papers and writing reflections. 11 pt Formatted: Justified. tokohtokoh tamadun Islam dan Asia. kemahiran mendengar dan bertutur.

This course focuses on ethnic relation in Malaysia. warna dan ruang serta deria dan seni. challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). alphabet method. religion and ethnic relation. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia).This course explains and applies pre-reading activities. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. and the role of government and society in ethnic relation. Italic. constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. workshop for sound production using digital recorder. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). melaksanakan aktiviti mengenal irama. operation and computation. dan juga analisis data dan interpretasi. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. Check spelling and grammar Formatted: Indent: Left: 1. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Formatted: Font: 8 pt. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Formatted: Font: 8 pt. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. Visual Art Education and Physical and Health Education. mechanism of writing workshop. construct and use non electronic teaching and learning materials. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. operasi dan pengiraan. konsep-konsep asas hubungan etnik. and also data analysis and interpretation. measurement. look and seeing method. immersed reading and writing remedial workshop for Music Education. paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. agama dan hubungan etnik. pengukuran. seminar and exhibition of Malay language remedial materials. basic concepts in ethnics relation. Check spelling and grammar Formatted: Justified Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia. Italic. The topics discussed are problem solving. Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia). spatial sense. masyarakat pluralistik Alam Melayu. implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . English (United States) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. menjalankan aktiviti meneroka. pluralistic society in the Malay world. application and management in teaching and learning activities. individual. knowledge and basic skills in arts in primary school. basic reading workshop : phonetic method. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. kesedaran ruang. pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). pre-writing activity workshop.27 cm Formatted: Malay (Malaysia). workshop for using puppets.

asas kawad kaki. 11 pt. principles of first aid. management of court / field and team and organizing competition. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. 11 pt. pengurusan dan pentadbiran. planning and camping. 11 pt. sistem fail dan surat menyurat. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. Malay (Malaysia) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. asas pertolongan cemas. latihan dan taktik permainan. This course focuses on the history of uniform unit. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. court and rules and regulation of games. 11 pt. knowing. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. structure and organization. 11 pt. experiencing. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. penubuhan unit-unit kokurikulum. and official function. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. pengelolaan aktiviti. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. setup of cocurriculum unit. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial.rhythm. management and administration. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. filing system. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. This course focuses on cocurriculum in primary school. pengukuhan kemahiran dalam permainan. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. marching. 11 pt. perlembagaan unit beruniform. constitution of uniform units. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. expressing through arts. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. mengetahui. management of meeting and budget. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) Formatted Table 1(1+0) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. 11 pt. 11 pt. disiplin dan kerohanian. 11 pt. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt.colour and space as well as senses and arts. gelanggang dan undang-undang permainan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. pengurusan mesyuarat dan kewangan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. exploring. introduction on equipment. dan majlis rasmi. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. 11 pt. games enrichment. organizing of activities and competition. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. 11 pt. 11 pt. training and tactical of games. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. 11 pt. implementing and managing creative activities by integrating music. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. discipline and spiritual. struktur dan organisasi. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. pengenalan alatan. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. 11 pt.

berdaya maju. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. guru dan hubungan dengan komuniti. pengurusan. development and importance. 11 pt. 11 pt. preparation. Through the activities.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Formatted: Font: Arial. management. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. building their self-esteem. This course is a four days camping programme. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. perkembangan dan kepentingan persatuan. This course focuses on the general knowledge. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. sejarah. Malay (Malaysia) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Formatted: Font: (Default) Arial. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. rules and regulation. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. berdaya tahan. guru dan akauntabiliti profesionalisme. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. dan berdaya saing. 11 pt. 11 pt. jenis khidmat kemasyarakatan. progressive and resilient. history. 11 pt. potensi dan citra diri seorang insan guru. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . 11 pt. 11 pt. pelaksanaan dan penilaian projek. pengkelasan persatuan. aktiviti kemasyarakatan. track events. pembinaan self-esteem. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. organizing competition. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. team management. field event. history. sejarah dan undang-undang. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. classification of society. kemahiran asas. khidmat pendidikan kepada komuniti. 11 pt. Malay (Malaysia) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. 11 pt. implementation and evaluation of project. persediaan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. This course focuses on the introduction and concept of society. basic skills. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. management in measurement of track and field events. 11 pt. pengurusan ukuran balapan dan padang.

jenis khidmat kemasyarakatan. khidmat pendidikan kepada komuniti. pengucapan awam. aktiviti kerohanian/moral. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. teacher relationship with community and honesty. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. benchmark leadership characteristics. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. kesantunan berbahasa. public speaking. pengurusan sekolah. moral acitivities. Students are exposed to the skill of planning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . kembara sosial. school organisation. interaksi dengan komuniti setempat. effective listening. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. iklim sekolah. profesional circulars. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. raising the flag. organising and attending workshops. table ettiquette. Surat Pekeliling Ikhtisas. Pekeliling Perkhidmatan. The course emphasises on the balanced teacher self development. kreatif dan inovatif. mandat. lawatan benchmarking. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. service circulars. managing official ceremonies and dressing code. kemahiran mendengar secara efektif. ciri-ciri kepimpinan. mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. students are exposed to teachers and law mandate. speaking skills. Akta 550 (1996 ). creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. Act 550 (1996). BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. school climate. infrastructure and school curriculum infostructure. tertib di meja makan. latihan dalam kumpulan. protocol.

ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. inovasi guru cemerlang. lawatan benchmarking. benchmarking visits. conflict inventory. professionasme commitment reports and reflective evaluation. interaksi profesional dengan guru cemerlang. administering post inventory test of self direct search. tema bengkel. workshops theme. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). refleksi. reflection. interpretasi dapatan ujian. innovation. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 . The focus of the course is related to workshops. professional. interaction with excellent teachers. inventori konflik. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. finding. This course aims to upgrade continuos self professionalism.BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. interpretation of test.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. This course encompasses the child’s learning environment. pelbagai teori pembelajaran. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. nature of human beings from the religious and biological perspectives. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. different stages of development. historical development of the Malaysian education system. development of children with special needs. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. This course encompasses the developmental process of a child. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. the National Philosophy of Education. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. Western and Eastern philosophy of education. various learning theories. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. model-model pengurusan disiplin. models of discipline management. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. This course consists of the development of Islamic. the roles of teachers in classroom management. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 . implikasi faktor perbezaan individu. implications of individual differences. factors that influence the development of the child. the underpinning theories of child development. motivasi. basic principles of child development. implications on teaching and learning. prinsip-prinsip asas perkembangan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia.

multicultural relationship skills and issues. practices and development of educational technology. ethics and accountability. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. needs. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. stages of teacher development. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. selection. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. This course discusses the concept of a profession. learning styles based on different multicultural aspects. types of guidance and counseling services. penghasilan. leadership and roles of teachers. theories. peringkat perkembangan guru. characteristics of a teacher as a professional. management of educational media and resources. integration of information and communication technology in teaching and learning. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. akauntabiliti dan kesantunan guru. pemilihan. utilization and evaluation of educational media. teori. etika. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. application of technical skills in using various instructional media. This course discusses concepts. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. matlamat. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. penggunaan dan penilaian media pengajaran. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion.EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. communications skills. teacher politeness. production. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. pengurusan media dan sumber pendidikan. kepemimpinan dan peranan guru. roles of ordinary teachers as guidance teachers. peranan guru biasa sebagai pembimbing. EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. kemahiran berkomunikasi. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals.

teachers and ways to overcome. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. innovation and managing educational changes. This course discusses educational issues and current challenges. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 .EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. early symptoms of emotional disturbances amongst students.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

kaedah dan teknik. perbincangan. Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) BMM3102 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. nilai. oral-aural. pendekatan eklektik dan komunikatif. matlamat. konsep penggabungjalinan. drama. code-cognitive. penyerapan. situasional. forum. bahasa komuniti. perbualan telefon dan penyampaian laporan. drama. bercerita. pendekatan. debate. pengayaan. latih tubi. penulisan langkah pengajaran. kemahiran belajar cara belajar. kecerdasan pelbagai. approaches. reading. konsep dan jenis teknik : main peranan. kodkognitif. inquiry. discussion. lingusitic. simulasi. dialogue. konstruktivisme dan kontekstual. concept and techniques : role play. kajian masa depan dan sistem bahasa. pendekatan induktif dan deduktif. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . objektif dan organisasi kandungan. kaedah ajuk hafaz. added value skills and language system. telephone conversation and report presentation. pemulihan dan penilaian (“5P”).KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. comunity language. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. grammar translation. brain storming. situational. inductive and deductive approach. forum. tatabahasa terjemahan dan terus. peraturan sosiobudaya. linguistik. kewarganegaraan. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. “5P” concepts. kemahiran membaca. question and answer. kemahiran menulis. the writing of teaching steps. audio lingual method. aims. story telling. dialog. defination. simulation. inkuiri penemuan. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. perbahasan. orientasi rancangan pengajaran harian. pengisian kurikulum: ilmu. definisi. drill. and writing. content objectives and organization. quiz. daily lesson plan orientation. kuiz. kaedah natural. oral-aural. This course describes and elaborates aspect of philosophy. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. natural method. soal jawab. sumbangsaran. kemahiran mendengar dan bertutur. method and techniques. eklektik and communicative approach.

the implementation of teaching and learning activities through contextual. Teori Pemerolehan Bahasa. application of teaching language approaches. teknik. konstruktivisme. application of Road Safety education. kaedah pengajaran bahasa Melayu. This course focuses on teaching component. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. techniques. konsep-konsep: strategi. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. constructivisme. constructivisme. pembelajaran masteri. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. method. application of teaching language approaches. pembelajaran masteri. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. techniques. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. pendekatan. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. teknik. the concepts of strategy. approaches. mastery. the concepts of strategy. Teori Huraian Bahasa. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. the implementation of teaching and learning activities through contextual. approaches. kaedah pengajaran bahasa Melayu. teaching method for Malay Language. pendekatan. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. application of learning language approach. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. konstruktivisme. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. konsep-konsep: strategi. method. kaedah. application of Road Safety Education. Teori Pemerolehan Bahasa. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. kaedah. application of learning language approach. Teori Pemerolehan Bahasa. application of value added skills. Teori Pemerolehan Bahasa. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. Teori Huraian Bahasa. teaching method for teaching Malay Language. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. application of value added skills. mastery.

writing skills. pembinaan ujian. testing development. pengujian dan penilaian. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. penilaian pengalaman pembelajaran. kemahiran menulis. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. application of information processing model. penggunaan alat pengarangan. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. on-line learning of language learning. teaching reading skills. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. and measurement. approach to teaching writing skills. virtual and video learning. teknik pengajaran kemahiran membaca. bengkel penggunaan cakera padat. mereksa cipta animasi. language skills assessment and language activities. linkages in application structure. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. taksonomi dan domain. penilaian bahasa berasaskan projek. evaluation. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. assessment of reading skills. approaches and methods of teaching techniques of reading. use of writing tools. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. jadual spesifikasi ujian. learning CDs in teaching. types and method of language assessment. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. jenis dan kaedah penilaian bahasa. This course describes the use of internet. procedures. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. project based language assessment and school based assessment. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. This course elaborates on listening and speaking skills. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. pengaplikasian struktur perpautan. assessment of learning experience. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . preparation of teaching plan for reading skills. animation in presentation. kemahiran mengarang. taxonomy and domain. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. conference and exhibition in ICT. learning homepage. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. ethics.BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. penilaian kemahiran membaca. table of test specifications. pengajaran bahasa secara atas talian. internet resources. reading skill. kemahiran membaca.

artikulasi dan artikulator. implementing of enrichment exercise. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. teaching of assessment. fonem : fonem segmental. sifat bahasa. This course elaborates on phonetic and phonology theories. and standard pronunciation. stylistic. linguistic structure. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. language characteristics. perbezaan pengelolaan dan strategi. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. enrichment education. reflection : thinking in linguistic. applied linguistic. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. faktor luaran. contextual linguistic. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . penyediaan bahan bantu mengajan. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. paradigmatic rule. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. pelaksanaan aktiviti pengayaan. pendidikan pengayaan. language variation. segmental phonemes. phonemes. teaching practical session. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. linguistic developement history. dycronic linguistic. procedure of enrichment education programme. pronunciation and syllablication in Malay language. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. dan latihan mentranskripsi. This course elaborates on various linguistic fields. sesi latihan pengajaran. linguistik gunaan. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. pronunciation and syllablication exercise. super segmental phonemes. refleksi : pemikiran dalam linguistik. alphabet and phonetic symbols. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. specific ways in organizing the remedial session. external factor. sejarah perkembangan ilmu linguistik. lingistik kontekstual. fonem suprasegmental. articulation and articulators. struktur linguistik. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. variasi bahasa. and scientific Malay language.BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. preparing the lesson plan of remedial session. This course elaborates on remedial education. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. linguistik diakronik. pronunciation and syllablication transcription. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. differences in organizing and strategy. huruf-huruf dan simbol fonetik. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. peraturan paradigmatik. prosedur program pendidikan pengayaan.

the sentence in Malay language included phrase. dan kelas kata tugas. makna peribahasa. golongan kata kerja. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. verbs. complex sentence and sentence construction process. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. single sentence. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. sumber istilah. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. Malay language word form. This course elaborates on semantic. clause. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. ayat dasar. proof theory. Perkamusan. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. feature meaning. kata kerja. peristilahan. fitur makna. perkamusan. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. ayat majmuk. golongan kata. idiomatic meaning. types of words. and the formation of new words. isu bahasa terkini. bentuk perkataan bahasa Melayu. frasa adjektif. makna ayat. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. makna leksikal. ketaksaan dan kekaburan makna. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. sejarah ejaan jawi. teori pembuktian. frasa sendi nama. symbols and spelling. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . grammar and semantic aspect of Malay language terminology. istilah singkatan. adjectives. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. terminology and terminology construction schedule. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. dan kaedah dan teknik terjemahan. semantic change. korpus bahasa.BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. imbuhan dalam bahasa Melayu. jenis kata adjektif. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. prepositional phrase. and functional word. kata adjektif. verbs. short forms. lambang. skema tatacara pembentukan istilah. verb phrase. frasa kerja. perubahan semantik. dan ejaan. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. affixes in Malay language. ayat tunggal. ambiguity and vague meanings. klausa. dan pembentukan kata baharu. adjectives. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. lexical and contextual meanings. dan proses penerbitan ayat. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. adjectives phrase.

It discusses introduction to research methods in education. Penyelidikan Tindakan II . konsep dan model-model penyelidikan tindakan. current language issues. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. penganjuran seminar. modernisation and planning of the Malay language. the history of the development of the romanise. data collection methods. spelling. data collection considerations. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. and economic aspects). world view and Malay society cosmology. interprestasi data penyelidikan tindakan. the future and the challenges of the Malay language. interpreting the action research data. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. action research prosess. language corpus. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. serta kebudayaan kebangsaan. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. introduction to various types of educational research design. society. analisis data. dictionary. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. social. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. Malay culture (from political. types of educational research. external influence in Malay society. Malay culture in literary and non literary resources. concepts of action research and models. dan ekonomi). the study of the classical Malay language texts and its shift. data analysis. the history of Jawi spelling. This course elaborates on concept of culture. perancangan dan cadangan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. masyarakat. the flow and experts of the Malay language vocabulary.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) BMM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Malay language preindepence and past independence. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. proses penyelidikan tindakan. and translation techniques and method. educational research procedure. writing an action research report and article and ways of making action research data public. planning and proposal. pertimbangan dalam pengumpulan data. sosial. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) BMM 3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. kaedah-kaedah pengumpulan data. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. prosedur penyelidikan pendidikan. and national culture. writing development of vocabulary of the Malay language. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 .

comparative literature. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . and writing. membaca dan menulis. importance. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) BAM3101 Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. speaking.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. sastera kanakkanak dan remaja. discusses every component of the language skills including concepts. and writing skills. tujuan. literary teaching and learning techniques and activities. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. organization an action research seminar. bertutur. reading. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. approaches in understanding primary school literary texts. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. This course discusses on the methodology of teaching listening. 2. speaking. documentation and publication procedure of action research. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. sastera bandingan. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. describes the teaching steps for every skill. membaca dan menulis. kepentingan. reading. bertutur. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. aims. and primary school literary texts appreciation. children and adolescent literature. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. and classification. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah.

mendedahkan kaedah. teaching techniques for primary school. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. Ma’ani and Badi’. techniques and strategies to teach Arabic morphology. akusatif dan genitif. struktur ayat namaan dan pembentukannya. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. kata terbitan. kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. nouns. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. the principles. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. approaches. al-Ma’ani dan al-Badi’. awzan sarfi (pola morfologi). penggunaan gaya bahasa. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. juga mendedahkan kaedah. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. types of phrases and sentences using nominative. nouns and verbs approaches.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. nominal and verbal sentences. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. techniques and strategies Rhetoric of Arabic. articles. accusative and genitive. kata kerja fleksi. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. rules and forms of Arabic Morphology. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. kata kerja tidak fleksi. gaya kecuali . teaching suitable syntax. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. seruan. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. verbs. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. kata nama fleksi.

early Islam. software applications explains. Jahily. syllabus contents and curriculum specifications. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. types of literature. prose and poetry. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. combination of using text book. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. hasil-hasil karya penyair. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . Abbasy and Modern. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. iaitu zaman Jahiliyah. syllabus and text book. Umayyad. keistimewaan. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. zaman permulaan Islam. orators and writers. aplikasi perisian. Arabic multimedia terminology. various types of knowledge sources such as websites via internet. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. well-known poets. dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. zaman Bani Umaiyah. tema. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. assessment book and teacher’s guide.

konsep dan model-model penyelidikan tindakan. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. prosedur penyelidikan pendidikan. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. evaluation and examination of Arabic language.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. prinsip-prinsip asas penilaian. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . lesson planning. different skills. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) BAM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pengukuran. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. This course exposes students to the terminology of assessment. This course discusses the concept of micro and macro teaching. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. implement of the micro and macro teaching. daily. proses penyelidikan tindakan.

This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. second and foreign languages. kaedah-kaedah pengumpulan data. moneme. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. bahasa kedua dan bahasa asing. pertimbangan dalam pengumpulan data. sukukata dan kata. types of educational research. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. planning and proposal. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. analisis data. concepts of action research and models. data collection considerations. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. data collection methods. morfem. interpreting the action research data. It discusses introduction to research methods in education. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. action research prosess. vowel and consonant. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. monem. introduction to various types of educational research design. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. pronunciation and articulation of every single Arabic letter. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. communicative competency and psychological language. data analysis. phoneme. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. documentation and publication procedure of action research.perancangan dan cadangan. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . syllable and word. interprestasi data penyelidikan tindakan. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. organization an action research seminar. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. writing an action research report and article and ways of making action research data public. language acquisition theories. educational research procedure.

BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. penilaian kemahiran berbahasa arab. 3. serta konsep pengajaran mikro. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. pemulaan dan penutup pelajaran. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. kosa kata. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . the terminology of assessment. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. konsep penilaian. teknik soal jawab. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto KM-012 . dan peribahasa.27 cm Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font: Not Bold BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. (Asian) Chinese (Simplified. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Font color: Auto. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. and idioms. vocabulary. penilaian kendalian sekolah. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). pembinaan item. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. Perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. penjelasan konsep. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. evaluation and examination of Arabic language. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). Indent: Left: 1. PRC) Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Justified. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. types of tests and the principles in building Arabic tests items.

Formatted: Font color: Auto. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . English (United States) Formatted: Font: Not Bold. Spanish (Spain. writing reflections and understanding micro teaching concepts. Swedish (Sweden) Formatted: Font: Not Bold. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. the roles and ethics of language teachers. komponen ayat. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. jenis-jenis ayat dan retorik. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata.27 cm. questioning techniques. ciri-ciri. Indent: Left: 1. characteristics. types of sentences and rhetoric. genre and historical development. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. sentence structure. International Sort) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Not Bold. Tab stops: 15. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. mengenali dan menulis aksara Cina. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Indent: Left: 1. Spanish (Spain.This course discusses the concept. International Sort) BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. defining concepts. Right: 0. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. International Sort) Formatted: Font: Not Bold. Left Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified. phrases. Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language.27 cm Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. Spanish (Spain. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. principles and objectives of teaching Chinese language. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran.02 cm. International Sort) Formatted: Font color: Auto. frasa.4 cm. This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. Spanish (Spain. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan.

BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Formatted .. Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted . application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach... analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. managing and implementing teaching and learning. characteristics. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. peranan. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted ..27 cm Formatted Formatted: Swedish (Sweden) Formatted .. latihan merancang. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) Formatted: Font color: Auto.... characteristics. English (United States) BCN3107 3(3+0) Formatted: Font: Not Bold... BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted . and historical development of prose. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah... Formatted Formatted: Font color: Auto . roles. This course studies the concepts.. This course covers the methodology in learning. teori pembelajaran konstruktivisme. Texts from different types of prose are selected as basic reading.. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Formatted: Font: Not Bold. .. This course covers the teaching and learning methods of reading. followed by planning.. .. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. Constructivism Learning Theories.sekolah rendah. Kursus ini mengkaji konsep. Kursus ini merangkumi pentakrifan. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. matlamat. ciri-ciri. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. This course comprises definitions. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . .

.27 cm Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Puisi (Poetry) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified. dan Sanqu. BCN3110 Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini merangkumi pentakrifan. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. functions. proses pelaksanaan. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. Ci and Sanqu. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) BCN3112 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic .(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. methods. dipilih sebagai bacaan asas. Kursus ini membincangkan pengenalan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . Each topic will be followed by micro or macro teaching. Distinctive poems of three different types. are selected as basic texts. principles.. This course covers the basic techniques in writing skills.e. Indent: Left: 1. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. This course comprises definitions. Indent: Left: 1. various characteristics and historical development of poetry. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. prinsip dan fungsi. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. Shi. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. This course comprises the basic concepts. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. iaitu Shi. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. i. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. implementation. Ci.27 cm Formatted: Font: Italic.27 cm Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Justified. Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. preparing the table of specification and analysing test results. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold.

Not Bold. organization an action research seminar. interpreting the action research data. pertimbangan dalam pengumpulan data. writing an action research report and article and ways of making action research data public. prosedur penyelidikan pendidikan. Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. action research prosess. educational research procedure. Spanish (Spain. It discusses introduction to research methods in education. Malay (Malaysia) 3(0+3) Formatted: Font: 11 pt. perancangan dan cadangan. types of educational research. Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic. konsep dan model-model penyelidikan tindakan.Definisi ilmu linguistik. Distinctive texts of different short stories. fiksyen. Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto. proses penyelidikan tindakan. analisis data. planning and proposal. Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. novels and dramas are selected as reading texts. characteristics and historical development of novel and drama. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Spanish (Spain. concepts of action research and models. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. documentation and publication procedure of action research. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. introduction to various types of educational research design. Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. interprestasi data penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. data analysis. This course encompasses definitions. fictions. data collection considerations. Font color: Auto. 4.27 cm BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I Formatted: Font: 11 pt. kaedah-kaedah pengumpulan data. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. International Sort) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: 11 pt. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. data collection methods. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. Font color: Auto.terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. International Sort) Formatted: Font color: Auto Kursus ini merangkumi pentakrifan. Formatted: Font: Italic BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Formatted: Font: 11 pt. penganjuran seminar. Malay (Malaysia) Formatted: Indent: Left: 1. Font color: Auto. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. bahagian-bahagian Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-016 . penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.

strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. kaedah. morphology system. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. kaedah. morphem and competence in the Tamil language. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-017 . BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. sistem morfologi. This course exposes students to various theories. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. Topics discussed include Eluthiyal. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. Pendedahan juga diberi tentang teori.dalam ilmu linguistik. konsonan. aims to enhance students knowledge of Phonology. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. the definition of linguistics. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. Solliyal dan Thodariyal. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. articulations. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. tempat atrikulasinya. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. Solliyal and Thodariyal. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. sistem fonem bahasa Tamil. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. In addition. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. It exposes students’ to the theory. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. kajian fonologi bahasa Tamil. keperluan sukatan. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. sistem bunyi vokal. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal.

Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. It discusses the theory. aspek bacaan luas. With the exposure.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. penguasaan dan penggunaan bahasa. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. pelbagai genre penulisan. iklan kartun dan sastera rakyat dalam Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-018 .BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) BTM3107 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. approaches and strategies of teaching literature. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. kepentingan dan peranan berita. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. they are expected to produce various creative texts of their own. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. and activities and resources for teaching literature. kaedah pengajaran elemen tatabahasa. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. Emphasis is given to inductive. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language.

puisi. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. ‘Aniyiyal’. pentaksiran dan penilaian. constructing the JSU. Topics include appreciating poetry. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. poetry in motion and folklores. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. Besides looking at themes. analyzing items. children’s literature. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. caricatures. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. This course focuses on the various genres relating to children. cartoons. It discusses the importance of creative Tamil literature. developing the marking scheme and the administration of examinations. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. aniyiyal dan yaappiyal. kaedah pembinaan instrumen. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. In addition. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. menganalisis item. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan.memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. pembelajaran Bahasa Tamil. sastera kanak-kanak.

aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. data collection methods. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) BTM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik.Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. types of educational research. the authors and themes. interpreting the action research data. concepts of action research and models. data analysis. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. action research prosess. interprestasi data penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. penganjuran seminar. perancangan dan cadangan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pertimbangan dalam pengumpulan data. kaedah-kaedah pengumpulan data. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. mengapresiasi keunikannya. It discusses introduction to research methods in education. planning and proposal. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. teknik penghasilan cerpen dan novel. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. educational research procedure. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education.novels. data collection considerations. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . Topics discussed include the history of classical poems.. introduction to various types of educational research design. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. analisis data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . authors and themes and analysis of epics. prosedur penyelidikan pendidikan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics.

pre-independence era. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. budaya. 5. socialisation. multi-disciplinary. documentation and publication procedure of action research. thematic strands. and the amendment of education policy in national development history. This course gives an exposure of Sociology as a discipline. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. the Malacca Sultanate as the basis of nation development.This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. interaction and social structure. masyarakat dan negara. dan kaum dan etnik. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. zaman selepas kemerdekaan. deviant and social control. zaman sebelum kemerdekaan. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. culture. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . society and country. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. interaksi dan struktur sosial. sosialisasi. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. post-independence era. and races and ethnics. kandungan pelbagai disiplin. organization an action research seminar. devian dan kawalan sosial.

doctrine of power separation. insan bermoral. doktrin pengasingan kuasa. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. bentuk-bentuk kerajaan . This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. human interaction with the environment and natural resources. teacher’s role in enhancing values. peranan guru dalam pemupukan nilai. politics. affective domains in instilling positive attitudes. strategies of education on sustainability in Social Studies. kedaulatan. moral and ethics. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. types of governments – comparative studies. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. moral dan etika. physical system and the relation with human beings. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. the existing of nation. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. kuasa dan autoriti. and inculcation of values through government policies. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. This course requires students to conduct practical activities. This course focuses on values. moral dan etika. and politics and government in Islamic perspectives. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. moral and ethics. education for sustainable development and education for international understanding. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi.manusia.tinjauan perbandingan. kewujudan negara. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. politik. power and authority. moral human being. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. sovereignty.

and Civics and Citizenship Education. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. and Civics and Citizenship Education. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. and the role of teachers in assessment. perancangan ujian. items analysis. Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) PSS3110 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. which is a part of practical activities in the learning of social service. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. validity and reliability of test. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. analisis items. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. evaluation and test. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran.Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. penilaian dan ujian. pengukuran dan statistik. Students are also exposed to the citizenship project. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. issues in assessment. measurement and statistics. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. planning of test. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 .

interprestasi data penyelidikan tindakan. analisis data. faktor pertumbuhan ekonomi. introduction to various types of educational research design. analisis wacana dan media massa. data collection methods. kemahiran pengajaran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. proses penyelidikan tindakan. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. planning and proposal. prosedur penyelidikan pendidikan. aspek sosial dalam pembangunan. social aspects in development. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. action research prosess.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. economic growth factors. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. interpreting the action research data. writing an action research report and article and ways of making action research data public. teaching skills. pengenalan analisis wacana. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. data collection considerations. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. concepts of action research and models. transformasi dan pembangunan ekonomi. kelebihan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . pengajaran mikro dan makro. data analysis. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. lesson planning. sektor ekonomi dalam pembangunan. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. It discusses introduction to research methods in education. types of educational research. approaches and strategies in teaching-learning. pemikiran kritikal dan analisis logik. rasional dan objektif. educational research procedure. and Malaysian economy and globalisation. perancangan dan cadangan. This course focuses on the study of economic development. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . human capital investment in knowledge-based economy. pertimbangan dalam pengumpulan data. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. problems of poverty and eradication strategies. the micro and macro teaching. kaedah-kaedah pengumpulan data. economic transformation and development. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. teaching-learning modes and techniques. perancangan pengajaran. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. economic sectors in development. kegunaan analisis wacana.

dan kelemahan analisis wacana, wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical, rational, and objective manner, introduction to discourse analysis, differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis, discourse analysis and mass media, critical thinking and logical analysis, the use of discourse analysis, strengths and weaknesses of discourse analysis, and discourse and social issues, and the solutions. Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting)

PSS3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

6.

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1)

MZU3101

Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda, melodi, triad, kord, kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada, meter dan nilai not. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. It consists of listening to intervals, melodies, triads, chords and cadences. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. This course also focuses on sight singing. In the sight singing section, students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys, meters and note values. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0)

Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim, tidak lazim, irregular meter, pembahagian masa tak sekata, klef-alto dan tenor, skelnada major, minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf, kord-kord dalam pelbagai kedudukan, peraturan pengharmonian, pembentukkan kaden, penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-025

This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. Topics given focus here are meters in simple, compound and irregular time, irregular time division, alto and tenor clefs, major, minor and chromatic scales and compound intervals, knowledge of harmonization such as chord in different inversions, rules of harmony, formation of cadences and the recognition of figured bass. Other than that ornaments in music scores will be taught.

MZU3103

Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I)

1(0+1)

Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah, pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel, arpegio dan kord, aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. In this course, students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom, technical skills through drill exercises such as in the playing of scales, arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0)

Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik, matlamat, fungsi muzik dalam pendidikan, faktor-faktor sosiologi, psikologi, faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education, aims and the functions of music in education, importance of music, philosophical implications, sociological and psychological factors that affect music education, sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0)

Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi, pembentukan kord dominan ketujuh, pergerakan pembalikan kedua, pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah, pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord, progression of six four and chord progession in fifths. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. In addition, students use melodic decoration in their music composition.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-026

MZU3106

Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II)

1(0+1)

Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I, pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel, arpegio, kord dan pengaplikasian teori, harmoni dalam permainan repertoire kibod, jenis rentak iringan, kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. This course continues from the previous keyboard I course. Keyboard technical skills, exercises in scale, arpeggio and chord playing, keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm, accompaniment, develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja, langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian, masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya, pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara, lagu lapisan, teknik pengendalian alat iringan, teknik bermain rekoder soprano, alto digabungkan dengan iringan alat perkusi, penyediaan dan penghasilan skor perkusi. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices, teaching and learning of singing in the music classroom, identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems, a variety of singing repertoire including two part singing, singing, students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments, preparation and arrangement of percussion scores. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano, latihan bermain dalam pelbagai repertoire, permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. This course exposes students to various piano technical skills, playing a wider repertoire, sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-027

dan konsep muzikal. alberti bass. playing the guitar while singing. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. Students also develop listening skills through aural guitar playing.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. broken chord. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. play block chords. bermain pelbagai rentak. It involves aural studies in intervals.jumping chords and chomping chords at the keyboard.MZP3108G Alat Muzik Utama . This course caters to students without knowledge in guitar playing. melodi. triads. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. aural practices. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. petikan dan cara ‘strumming’. sing melodies in keys changes from major to minor. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. bes alberti. bermain gitar sambil menyanyi. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . cadence and rhythm. latihan dalam permainan iringan kord blok. kaden. chords. melody improvisation. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. plucking and strumming style. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. mengimprovisasikan melodi di kibod. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. triad. Memperkenalkan kord. irama. broken chords. Kemahiran pendengaran. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. jumping chord. kord. bacaan not. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. reading of notes. MZP3108V Alat Muzik Utama . mengenal pasti jeda. playing with different rhythm. chords and musical concepts. latihan aural. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. Focus is on posture. melodies.

bimbingan. In the teaching and learning of music in the classroom. plucking. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. sight playing and a variety in repertoire. artikulasi. articulation. latihan aural. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. singing folk songs.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. rhythm. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. Carl Orff and Jaques Dalcroze. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. permainan alat muzik. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. rentak.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I.Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. aural. strumming style with different rhythm and chords. In addidtion. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. kemahiran membuat persembahan. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . MZP3112V Alat Muzik Utama . pelbagai rentak dan kod. progressing to level two in piano playing techniques. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. petikan dan cara ‘strumming’. nyanyian lagu. MZP3112G Alat Muzik Utama . bacaan not. to reinforcement. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. dynamics and performance preparation. Emphasis is on style development. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. Penekanan kepada perkembangan stail.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. This course is a continuity from course vocal 1. This course focuses on continuity. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. dinamik.

MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. Zapin. planning and writing the year plan. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa.pengajaran mikro. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. It comprises of preparing. harian . Students are guided in these 3 components throughout the course. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. dinamik. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. This course exposes the students to compositional devices in music education.MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. primarily on the KBSR music education syllabus. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. permainan piano dalam rentak Inang. Zapin and walking bass rhythms. sight playing and a variety in repertoire. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. Students’ present their respective music composition present during this course. This course is a continuity towards level III in piano playing technics. mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. mingguan. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(1+1) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. MZP3115G Alat Muzik Utama . penekanan kepada perkembangan stail. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 . This course discusses the primary school music curriculum. rentak. rancangan mingguan . ciptaan ensembel rekoder. perancangan. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. format rancangan pelajaran tahunan. artikulasi.rancangan harian. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar.Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi.

students are exposed to different music genres through listening activity. langkah-langkah pengajaran makro. “Popular social” ensemble music. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. Muzik Ensembel Sosial Popular. video watching or live performances. planning of macro teaching sessions. workshops and practical experiences. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. score analisis. music genres materials are selected from traditional classic music. MZP3115V Alat Muzik Utama . bengkel. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1(0+1) KM-031 . pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. Muzik Bentuk Tarian Utama. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. dynamics and complex skills are developed as the course advances. This course is a continuity from course vocal II. articulation. perancangan sesi pengajaran makro. choral vocal music and solo instrumental music. Style. rhythm. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. This course focuses on macro teaching sessions. Music in the form of dance. practice to reflect and write on the work carried out. analisis skor. Muzik Ensembel Lain. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia.This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. dan pengalaman praktikal salah satu genre. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar.Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon.

(Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. sight playing and a variety in repertoire. Klasik. Abad ke 20 dan Jazz. India. Barok. MZP3118V Alat Muzik Utama . This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. Jepun. instrumental ensemble. Romantik. piano playing techniques. menganalisis skor mengikut zaman dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player.Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. memimpin. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging.Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. teknik persembahan. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. This course focuses on vocal diction techniques. MZU3120 Muzik Dunia (World Music) 2(2+0) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. ensembel instrumental. lawatan ke program konsert / persembahan. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. On this higher level. conducting and attending program concerts/performance. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. Alat Muzik Utama .

Classical. Baroque. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. proses penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 . Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. perancangan dan cadangan. romantic and the 20th century eras with different music genres. Thailand and Africa. styles and composers music scores from Renaissance. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. klasik.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. kaedah-kaedah pengumpulan data. India. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. discussions are held to analyse aspects of music genre. pertimbangan dalam pengumpulan data. genre and compositional styles. Japan. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. ekspresi dalam pelbagai dinamik. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. analisis data. genre.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah.pendedahan kepada beberapa komposer. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . romantik. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. 20th century and Jazz eras.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. MZP3121G Alat Muzik Utama . tempo and phrasing and singing in various rhythm. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. Romantic. prosedur penyelidikan pendidikan. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . classic.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. karya dan stail dengan lebih mendalam. interprestasi data penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan.

Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. penganjuran seminar. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. introduction to various types of educational research design. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. planning and proposal. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. Jepun dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. documentation and publication procedure of action research. It discusses introduction to research methods in education. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. concepts of action research and models. writing an action research report and article and ways of making action research data public. India. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) MZP3124 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. data collection considerations. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). educational research procedure. 7. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. organization an action research seminar. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. MUSIC ACE. the role of technology and music software in the production of music composition.penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. action research prosess. China. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. data analysis. data collection methods. interpreting the action research data. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. types of educational research.

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. various views and contributions of distinguished artists and art educationists.philosophy. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. principles of design and compositions in art works of various cultures. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. art of various cultures. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. objektif kurikulum. appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works. children’s creativity and imaginations. estetika dan ekspresi visual. This course focuses on introduction to visual language. kreativiti. developmental stages of children’s art. influence and background of various cultures. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. kepentingan perkembangan kurikulum. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. analyzing basic design concept in visual art works. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. stimulus and factors that affect children’s art. analisis asas seni reka dalam karya. matlamat. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. konsep 5P. comparative studies of basic design concept in visual arts. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions. This course covers the concepts. aesthetics. creativity. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak.Barat. and visual expression. peranan guru PSV. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. distinguished educationist and researchers in children’s art. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . huraian sukatan pelajaran.

tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. the roles of the VAE teachers. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. subject matter. goals and objectives of the VAE curriculum. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. bahan. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. as well as practical activities for explorations of tools and materials. management of outdoor and indoor activities. Membuat Corak dan Rekaan. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. the importance of curriculum development. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. lesson planning. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. Pattern-Making and Designing. resource and teaching aid management. that is: Drawing and Picture Making. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . persediaan mengajar. as well as Introduction to Tradisional Crafts. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. Membuat Corak dan Rekaan. Modelling and Constructing. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. specifications of the syllabus. strategi. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. pendekatan. content and themes in producing art works for the four areas. the 5P concept. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas.This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar.

PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. micro and macro teaching. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 . seni oriental. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. This course covers the learning theories. lesson planning. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. application of ICT in teaching and learning VAE. Mengenal Kraf Tradisional. as well as teaching and learning resources. perancangan dan persediaan mengajar. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works.kurikulum PSV KBSR. multimedia dalam PSV. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . membuat persembahan dan pameran karya multimedia. strategy. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. apresiasi karya seni barat. This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. Introduction to Tradisional Crafts. pengenalan multimedia. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. pengajaran mikro dan makro. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. approach. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. seni oriental. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. Practical activities cover the use of multimedia. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia.Membentuk dan Membuat Binaan. applying creativity and artistic process in producing digital art works.

prosedur penyelidikan pendidikan. kaedah pentaksiran PSV. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. approaches and methods. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. jenis-jenis pentaksiran. western art. methods and forms of assessment. alat dan bahan. considerations and perceptions in drawings. It discusses introduction to research methods in education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. teknik menghasilkan lukisan. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. various functions of drawings from various genres and culture. educational research procedure. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. writing an action research report and article and ways of making action research data public. concepts of action research and models. This course covers the types of drawings . peraturan memberi markah. bentuk pentaksiran PSV. oriental art. pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. pelbagai fungsi lukisan. tujuan pentaksiran PSV. various approaches in the appreciation of visual art. action research prosess. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. perancangan dan cadangan. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). introduction to various types of educational research design. types of assessments. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. evaluation of art works and evaluation of portfolios. pendekatan dan kaedah lukisan. interpreting the action research data. types of educational research. PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. pertimbangan dalam pengumpulan data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. tools and materials. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works.This course covers the introduction to the art history in western art. data collection considerations. interprestasi data kajian tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. data collection methods. drawing techniques. mark schemes. aims of assessment in VAE. oriental art. kaedah-kaedah pengumpulan data. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. analisis data. planning and proposal. data analysis.

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. management and organisational process of art projects. Penyelidikan Tindakan II . pengurusan dan proses pengendalian projek seni. 8. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. the usage of text books. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan.PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. teachers guide book.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. organization an action research seminar. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. the importance and fundamental knowledge of art projects. pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. implementing art projects. documentation and publication procedure of action research. making feedback reports and taking further actions. This course covers the management and organisation of art projects. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. penganjuran seminar. planning art projects.

aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. This course focuses on strategy. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . lesson planning and practical teaching.6. aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. This course focuses on the introduction to Al-Quran education.6 dan amali pengajaran Ibadah. application of ”tajwid” rules in reciting. approach. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang .6. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies. analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education.Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. the strategies. lesson planning and practical teaching. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. memorising and interpreting of the Quranic verses. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an.

analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. It also discuses the teaching strategies . PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam.6 dan amali pengajaran Akhlak. Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. kajian teks jawi klasik dan moden. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. according to the Islamic education syllabus for primary schools. exposure to planning and implementing teaching strategies. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 . lesson plans and practical teaching. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 .This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school. Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. exposure to planning and implementing teaching strategies. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam.6. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6. analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 . lesson planning and practical teaching .6 dan amali pengajaran Sirah. penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi. kemahiran menulis khat. The course focuses on the content analysis on ”Jawi”. exposure to planning and implementing teaching strategies. lesson planning and practical teaching.6. analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. Micro and Macro PIM3109 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 .

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 . bentuk penilaian.a. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. item building.a. basic skills. bidang pembelajaran yang diuji. measurement. pembinaan item Pendidikan Islam. contoh dan pelaksanaan. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. micro and macro teaching concepts. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. dan tokoh ilmuan Islam. perbincangan mazhab Ilmu Kalam. analysis of the Prophet Muhammad s. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. This course focuses on concepts. perancangan pengajaran mikro. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. This course emphasizes on selection of topics. analisis sahsiah Rasulullah s. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah.’s special traits.w.w. planning and practical teaching. the impact of faith in life. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. tables of specification and PAFA assessment. types and field of testing. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. bahagian amali.w. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. their main topic of discussions. This course focuses on the “dakwah”.Teaching in Islamic Education) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam. sebagai seorang pendidik. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. pembinaan bahan sumber. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam. assessment and evaluation in Islamic education. and issues of deviance in “aqidah”.a.

This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. analysis and justification on issues related to fiqh studies. proses penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2(1+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . methodology in fiqh.PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . It discusses introduction to research methods in education. documentation and publication procedure of action research.Islamic Education for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. Islamic economy and management of properties in Islam.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. organizing an action research seminar. kaedah Fiqh. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. interpreting the action research data. data collection considerations. types of educational research. penganjuran seminar. introduction to various types of educational research design. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. planning and proposal. 9. data collection methods. concepts of action research and models. kaedah-kaedah pengumpulan data. data analysis. ekonomi Islam. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. writing an action research report and article and ways of making action research data public. action research prosess. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. analisis data. pertimbangan dalam pengumpulan data. sembelihan dalam Islam. educational research procedure. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. animal slaughtering. perancangan dan cadangan. interprestasi data kajian tindakan.

the component of health. kemahiran acara balapan. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. kemahiran acara padang. teaching and learning of basic movement. training methodology for physical fitness. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. penilaian. management. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. periodisation of training and effects of training on physical fitness. model Bunker and Thorpe 1982. organizing games and techniques. children’s games. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 .related fitness. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. pengelolaan permainan dan teknik permainan. struktur dan organisasi persatuan. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. the acquiring of skills in the track and field event. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. basic movement concept. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. training principles of physical fitness.(Training Methodology for Physical Fitness) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. training schedule of physical fitness. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. Bunker and Thorpe Model 1982. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. pengurusan. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. physical fitness and the importance of physical fitness. This course includes concepts and definition of total fitness. PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. jadual latihan kecergasan fizikal. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. konsep pergerakan asas. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. asas terjunan. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. motorrelated physical fitness componen. keselamatan renang. permainan kanak-kanak. This course stress on rules and regulations.

PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. cellular level and tissue level of organisation. muscular system. officiating and organising and management of swimming competition. respiratory system.This course to expose students to various swimming skilss. feedback. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. nutrition and metabolism as well as urinary system. maturation and physical performance. tisu adipos dan komposisi badan. blood. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. ‘attention’ dan prestasi. digestive system. retention and transfer of learning. pembelajaran motor. swimming safety. kematangan. blood vessels and circulation. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. saluran dan peredaran darah. jantung. sistem integumentari. pertumbuhan somatik. kanak-kanak. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. nervous system. attention and performance. adipose tissue and body composition. Integumentary system. basic teaching and learning methodology of swimming. sistem rangka. aktiviti fizikal dan sukan. evaluation. This course includes the definition and concept of growth. sistem otot. kawalan motor. maklumbalas. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. sistem endokrina. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. maturation and factors that influence growth. human information processing.chemical level. motor learning. darah. selular dan tisu organisma. sistem limfatik dan imuniti. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. penganalisisan perlakuan. perbezaan individu. structure and the organisation of society. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. sistem penghadaman. motor control. maturation and motor learning. pemprosesan maklumat. Kursus ini juga Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-045 . koordinasi. kematangan dan pembelajaran motor. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. skeletal system. somatic growth. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. sistem saraf. kematangan dan prestasi fizikal. Heart. sistem respirasi. lymphatic system and immunity. functional development. endocrine system. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. coordination. individual differences and capabilities.

the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. kepentingan. penganalisisan perlakuan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. aspek pengurusan. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. rekreasi dan kesenggangan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. recreation and leisure. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. pengelolaan dan pentadbiran. konsep. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. pengelolaan. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. administrating and organizing. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. pengurusan. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. objectives. managing. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. analyzing performance.menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the aspects of managing. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-046 . konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. The aspects of managing. . konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. sukatan dan tafsirannya. history and literatures of outdoor education. This course covers the philosophies. administrating and organizing. keselamatan murid-murid. pengurusan. perancangan. Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah. concepts. pengelolaan. aims. planning. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance.

managing physical education and sports. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. aspek pengelolaan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. administrating and organizing. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. isu-isu dalam sukan. aspek pengelolaan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. criteria in choosing physical education acitivities. penganalisisan perlakuan. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pengurusan permainan tradisional. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. sports development programme. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran.This course includes the history and development of physical education in Malaysia. This course discusses the management and administration of physical education and sports. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. undang-undang dan pentadbiran sukan. penganalisisan perlakuan. nilai dan etika dalam sukan. the interpretation of curriculum. the aspects of managing. program pembangunan sukan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. analyzing performance. laws and administration of sports. the importance of physical education. managing tradisional games. issues in sports. pengurusan. administration of national and international sports agency. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. pengurusan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-047 . the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. values and ethics in sports.

criteria in choosing adapted physical education acitivities. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. selecting test. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. proses penyelidikan tindakan. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. prosedur penyelidikan pendidikan. pertimbangan dalam pengumpulan data.This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. perancangan dan cadangan. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. administrating and organizing. pendidikan jasmani dan sukan. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. physical education and sports. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. pembinaan ujian. the aspects of managing. analisis data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. analyzing performance. The course helps student to develop different type of tests. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. pemilihan jenis-jenis ujian. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. kaedah-kaedah pengumpulan data. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. analysis and interpretation. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. interprestasi data kajian tindakan. the interpretation of curriculum. Students will be exposed to different types of research in health. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. This course includes the concept of test. Emphasis given to the concepts of physical education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . measurement and evaluation in physical education and sports. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan.

saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. sports and economy. sukan dan media. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan. keganasan dalam sukan. head and eyes. peneguhan. maklumbalas. types of educational research. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. kecederaan kulit. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. socialization in sports. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. pressure and anxiety in sports. sukan. asthma and heart attack. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. lifting and carrying of patient. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. feedback. reinforcement. sports history. sports and media. prinsip asas pertolongan cemas. prevention of injury in sports. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. badan. kebangkitan. pendekatan rawatan kecederaan. interpreting the action research data. principles in managing fracture. penetapan matlamat. sukan dan kanakkanak. introduction to various types of educational research design. pendarahan terbuka. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . kaki. pencegahan kecederaan dalam sukan. open wound. deviation and aggression in sports. educational research procedure. sukan dan ekonomi. sports medicine and coaches of sports. mengangkat dan membawa pesakit. pengsan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. body. data collection considerations. This course includes sports psychology and sports sociology. motivasi. personaliti. injury to the hand. data analysis. sports. kecederaan tisu lembut. sports and children. arousal. child psychology development via sports. skin injury. deviasi dalam sukan. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. This course discusses the basic concept of sports injury. approach in treatment of injury. prinsip menguruskan kecederaan patah. basic principles of first aid. motivation. concepts of action research and models. asma dan serangan jantung. the definition of sports sociology. terdedah kepada haba yang melampau. exposure to extreme heat. teori sosial dalam sukan. planning and proposal. definisi sosiologi sukan. soft tissue injury. legs. data collection methods.penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. airways and cardiopulmonary resuscitation. sports personality. faint. burn out and overtraining in sports. kepala dan mata. perubatan sukan dan jurulatih sukan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. goal. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. action research prosess. kecederaan bahagian tangan. sociology theories in sports.

3-dimensional geometry and conic sections.g. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. It discusses concepts in plane geometry . Semasa proses pembelajaran. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. In the process. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. In addition. penganjuran seminar. 10. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. rational. real and complex numbers. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Pelajar didedahkan kepada makna. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development.(Action Research II: Implementation and Reporting) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. simetri Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . organizing an action research seminar. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. teselasi.tessellations. there is a further exploration into the sets of natural. In addition. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. documentation and publication procedure of action research. The use of ICT e. nombor bukan nisbah. nombor nyata dan nombor kompleks. nombor nisbah. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. symmetries and transformations. irrational.

graphs. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. Students will be introduced to printed materials. algoritma. rangkaian. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. jenis-jenis carian. graf. pemprograman linear. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. mathematics facilities and management of resources. It provides information about introduction to decision mathematics. critical path analysis. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. algorithms. types of searches. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. technology in mathematics. networks. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. alat bantu pengajaran dan pembelajaran.dan transformasi. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. ujian chisquare. Selain itu. linear programming. Dalam kursus ini. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. teaching and learning aids. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. heuristic algorithms and methods of sorting. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. analisa laluan kritikal. chi-square test.

MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. pecahan. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. basic understanding of limits and limit theorem. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Selain itu. In addition. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. and patterns and relationships. fractions. decimals and percentages. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Teaching of Numbers. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Fractions. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. derivatives and integrals. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . Pecahan. fungsi dan graf. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. using relevant mathematical ideas. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. perpuluhan dan peratus. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers.teknologi dalam matematik. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments.

This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan.

MTE 31113

Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)I

3(2+1)

In this course, students will learn to teach the key concepts in geometry, measurement and data handling. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Dalam kursus ini, pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0)

This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) [Penyelidikan Tindakan I - Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)]

MTE3113

3(3+0)

This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-053

research data, writing an action research report and article, and ways of making action research data public. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. Its contents cover mathematics in every day life, classical codes and ciphers, codes and cryptography, use of mathematical modeling in biology and ecology, and some key mathematical ideas related to calculus. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian, kod klasik dan nombor rahsia, kod dan kriptografi, penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi, serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)]

MTE3115

3(0+3)

This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

11. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1)

This course discusses life and living processes. It explores the nature of life, food and wellbeing, cell structure and function, animal respiration, plant respiration, cellular respiration in plants and animals, growth, animal nutrition, plant nutrition,
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-054

animal excretion, plant excretion, animal reproduction, plant reproduction, movement and support in animals and plant responses to stimulus. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan, menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan, makanan dan kesihatan, struktur sel dan fungsi, respirasi haiwan, respirasi tumbuhan, respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan, tumbesaran, nutrisi haiwan, nutrisi tumbuhan, perkumuhan haiwan, perkumuhan tumbuhan, pembiakan haiwan, pembiakan tumbuhan, pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan.

SCE 3102

Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains)

3(3+0)

This course discusses how children perceive science, the nature of science and how children learn science, explores the nature of science, how children learn science, understanding children’s development, Bruner’s learning theory, Behaviourist learning theory, Ausubel’s learning theory, Gagne’s learning theory, information-processing theory-Atkins, Shiffrin and Baddeley’s, Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning, the constructivist approaches, what do children need to help them learn through constructivism, understanding children’s ideas in science, assessing children’s ideas and misconceptions in science, dealing with children’s misconceptions and conceptual change. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains, bentuk sains dan mempelajari sains, meneroka ciri-ciri sains, cara kanak-kanak mempelajari sains, perkembangan kanak-kanak, teori pembelajaran Bruner, teori pembelajaran tingkah laku, teori pembelajaran Ausubel, teori pembelajaran Gagne, teori pemprosesan maklumat-Atkin, Shiffrin dan Baddeley, konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains, pendekatan konstruktivisme, beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme, memahami idea kanak-kanak dalam sains, menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains , memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1)

This course discusses exploring materials. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials, fuel, ores and minerals, alloys, aromatic compounds, alcohol, ethers and amines, aldehydes and ketones, carboxylic acids, esters and amides, synthetic polymers and plastics, industrial preparation of ammonia, sulphuric acid and nitric acid, composite materials, soaps and detergents, rubber, natural polymers and paper. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan, bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia, bahan bakar, bijih dan galian, aloi, sebatian beraroma, alkohol, eter dan ammina, aldehid dan keton, asid karboksilik, ester dan amid, polimer tiruan dan plastik, perusahaan penyediaan ammonia, asid sulfur dan asid nitrik, bahan komposit, sabun dan detergen, getah, polimer semulajadi dan kertas.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-055

work and machines. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. Malaysian primary science curriculum II. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. kerja dan mesin. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. acquiring manipulative skills. genetic diversity. mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. teaching and learning strategies for primary science. issues in science education. daya dalam cecair. threats to biodiversity. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. termometeri dan termometer. faedah ekosistem. biodiversity. muzik dalam fizik. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. gerakan.SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. in-situ conservation. acoustic ecology and biodiversity collection submission. kepelbagaian biologi. primary science teaching. applying Newton’s laws in everyday life. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. use of electronics and semi-conductors. ex-situ conservation. physics and measurement in everyday life. Malaysian primary science curriculum I. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. forces in fluids. electricity and magnetism at work. thermometry and thermometers. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. isu-isu dalam pendidikan sains. kegunaan elektronik dan semi konduktor. litar elektrik dalam rumah. It explores about ecosystem. plant diversity. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. the basic science process skills and integrated science process skills. penjanaan dan transmisi elektrik. the physics of music. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . pengajaran sains sekolah rendah. menggunakan cahaya. using light. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. planetary and satellite motion. motion. ecosystem services. memperolehi kemahiran manipulatif. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. electrical circuits in the house. gerakan planet dan satelit. ekosistem. pemuliharaan in situ. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1) This course discusses about ecosystems and biodiversity. teaching science for all children and science for exceptional children. understanding population trends. animal diversity. generation and transmission of electricity.

asal usul . Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. merancang rancangan pelajaran harian. thermochemistry. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. ancaman terhadap kepelbagaian. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. hukum pertama termodinamik. analisis skor ujian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . pemahaman tentang trenda populasi. It explores about energy. rekabentuk dan pembinaan ujian. writing lesson plans. sistem-sistem utama dan angkasa. hasil-hasil pembelajaran. rancangan mengajar harian. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. electrochemistry and nuclear chemistry. elektrokimia. administration of test. origins and its major systems and space: the solar system. menulis rancangan pelajaran. definisi istilah. kepelbagaian genetik. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. bumi: struktur. planning a daily lesson plan. The earth: structure. kepelbagaian tumbuhan. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. learning objectives. outer space. merancang pelajaran. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. learning outcomes. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. matlamat pentaksiran. definition of terms. dan nuklear kimia. It explains about lesson planning. analysis of test score. interpreting test score and forms of examination. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. the first law of thermodynamics. types of assessment. pentadbiran ujian. bentuk-bentuk pentaksiran. termokimia. alat-alat pentaksiran. penskoran pentaksiran. daily lesson plan. microteaching skills and macro teaching. tenaga. objektif pembelajaran. test design and construction. assessment tools. scoring of assessment. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan.pemuliharaan ex situ. purpose of assessment. Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) SCE 3108 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. areas of assessment in primary school science. sistem solar. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. kepelbagaian haiwan. marking and moderation of test scripts.

analisis data. pembaharuan dan penciptaan. project-based learning for endurance of resources. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. basic laboratory techniques. project-based learning design. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. pertimbangan dalam pengumpulan data. project-based learning for additives in food. data analysis. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. interpreting the action research data. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pengurusan makmal sains. technology and society. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. prosedur penyelidikan pendidikan. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. preparation and improvisation of selected resources and presentation. kaedah-kaedah pengumpulan data. types of educational research. science teaching and learning resources. perancangan dan cadangan. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. educational research procedure. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. interpretasi data penyelidikan tindakan. peraturan dan keselamatan dalam makmal. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. teknologi dan masyarakat. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Technology and Society (Sains. project-based learning for conservation. data collection considerations. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. SCE3114 Science. Kursus ini membincangkan tentang sains. It discusses introduction to research methods in education. planning and proposal. pengawetan spesimen biologi. concepts of action research and models. introduction to various types of educational research design. project-based learning for pollution and its effect on human health. rules and safety in the laboratory. safe handling of scientific materials handling of chemicals. issues relating to science. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . teknologi dan masyarakat. It will discuss about management of science laboratory. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. innovation and inventions. action research process. isu-isu yang berkaitan dengan sains. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. technology and society. preservation of biological specimens. teknik-teknik asas makmal. project-based learning for energy in the biosphere. data collection methods.

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) RBT3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Philosophy Of Technical And Vocational Education. barangan logam dan kelengkapan. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Function Of Technical And Vocational Education. asas pembinaan produk. the career path and the future of Design and Technology. perkembangan industri pembuatan tempatan. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. The Evolution Of Technical And Vocational Education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. jenis-jenis bahan mentah. Technical And Vocational Education System. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. sifat bahan mentah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 .pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. organizing an action research seminar. documentation and publication procedure of action research. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. implement the planning and evaluation process. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. Management And Administration In Technical And Vocational Education. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. 12. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. Proses Perancangan. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. bahan hiasan dalaman dan luaran. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. penganjuran seminar.

This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. perlaksanaan kurikulum. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. implementation. inovasi kurikulum. penanaman sayursayuran secara hidroponik. kaedah dan teknik pengajaran. planting. raw materials and its characteristic. handling of products. curriculum management and innovation. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. theory and models of curriculum development. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. pengurusan kurikulum. accessories. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum. planning. strategies. teori dan modelmodel kurikulum. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. dokumentasi dan penyimpanan rekod. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. propagation. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. care of ornamental crops and landscape. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. planting. selection and preparation of field for vegetable planting. Teaching and learning approaches. interior and exterior decoration. plant care. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. strategi. planting vegetable hydroponically. skills on constructions of wood and metal based project. design curriculum. penanaman. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. perancangan. penilaian. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. teaching method and techniques will also be introduced. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. This course will also expose the students with Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . evaluation. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. reka bentuk kandungan. documentation and record keeping.

sleeves. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. openings. mendawai litar pendawaian domestik. types of evaluation and the usage of data & interpretation. motor. pembentukan dan pelaksanaan ujian. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. pengukuran dan penilaian. pengujian. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. merekabentuk PCB dan projek elektronik. mereka cipta stail pakaian. pendawaian satu fasa. This course also emphasizes design of garment styles. computers and robotics basic component. various methods of evaluation. asas elektronik berdigit. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. seni reka pakaian. membina robot aras teknologi rendah. kajian fabrik. pleats. design printed circuit board.skills of questioning techniques. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. pedagogical elements and assessment. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. pembinaan item ujian. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. perancangan pentaksiran. asas penyenggaraan komputer. item development. Discussion on validity and reliability of evaluation format. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. the preparation of work records and dress making. domestic wiring. hemlines and. asas komputer dan rangkaian. necklines. kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. Topics related to sewing processes include fasterners. test Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. analisis item ujian. proses jahitan. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. gathers and.

This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. and mark analysis. perniagaan elektronik ( E. management and daily care of pets. pedagogi. preparation and keeping of documentation and records. housing and equipments for pet rearing. marking scheme interpretation as well as report writing on assessment. selection of pets and ornamental fish. pembiakan ikan. electronic commerce ( E–commerce). keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. pengurusan kewangan. pengurusan dan pengendalian bengkel. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. selection and preparation of aquarium and cage. pengurusan personel. penyediaan makanan. punca dan pencegahan kemalangan. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. cooking principles and. preparation of food. kewangan. table setting. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. technology in food preparation. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. reka bentuk bengkel. English (United States) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. finance.dagang ). business law. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. reka cipta masakan. pengurusan dan penjagaan harian. pengurusan bahan dan alatan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . pembiakan dan pengendalian. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Formatted: Font: Italic. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. teknologi dalam penyediaan makanan. pest breeding.specification table. prinsip memasak dan tatasajian. This course covers topics on food sanitation. basic statistic. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi 3(2+1) (Food Management and Technology) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. undang-undang perniagaan. dan kerja-kerja amali masakan. design of food preparation pedagogy and cooking practice.

interprestasi data kajian tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. design and managing project such as chair. best practices on workshop safety. prosesses and planning project. introduction to various types of educational research design. layout of interior design and pet’s house . aplikasi lukisan 2D. proses penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. analisis data. causes and prevention of accidents. interpreting the action research data. 3D design. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. data collection considerations. data analysis. financial management. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah.This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. tempat alat tulis. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. action research prosess. types of educational research. perancangan dan cadangan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pertimbangan dalam pengumpulan data. rules and regulation in workshop management. materials and tools management. organization and management. prosedur penyelidikan pendidikan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. proses dan perancangan projek. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. aplikasi lukisan 3D (wireframe. planning and proposal. 2D drawing. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. data collection methods. It discusses introduction to research methods in education. This course emphasizes on product design with computer aided. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . educational research procedure. concepts of action research and models. workshop design. konsep dan model-model penyelidikan tindakan.

the transition from home to nursery/preschools. Act 308 and Act 550. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. growth and child development. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. Akta 308 dan Akta 550. the history of early childhood education. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. This course covers the introduction to early childhood education. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. reka bentuk industri. processes and planning. RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. 13. product architecture. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. organizing an action research seminar. views and ideas of earlier scholars of childhood education. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. pengelolaan aktiviti prasekolah. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . This course emphasizes on product development and principle. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. Children’s Right. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. pendekatan dalam kurikulum. penganjuran seminar. documentation and publication procedure of action research. industrial design and design for manufacturing. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. the integration of project base learning assessment.Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan.

penyakit kanak-kanak dan pencegahan. merancang aktiviti. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Children’s Cognitive Development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. PRA3103 Perkembangan Fizikal. teaching and learning techniques in preschools. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. This course includes the theory and foundation for children’s language learning. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. perancangan program sains. applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. persekitaran.This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. methods in teaching and learning language at preschool. the environment. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. pembelajaran Matematik di prasekolah. activities for physical development in preschools. planning of activities and programs for science. factors involve in language development. children diseases and preventive measures. learning of early science and mathematics components at preschools. This course includes understanding of the cognitive development of young children. language activities and also assessment in preschool education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . children health and safety measures and also sex education in preschools. the National Preschool Curriculum. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. penjagaan kesihatan kanak-kanak. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. curriculum of language and communicative development. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. pembelajaran sains di prasekolah.

aspects of children’s creativity which involve visual arts. and spiritual and moral development activities as well its learning center. curriculum management. processes of creativity and teaching approaches. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. muzik dan pergerakan. management and activities. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. pengurusan dan aktiviti. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. sosiodrama. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. understanding and managing children’s emotion. development of sosial skills and prosocial behaviors. theories on moral development. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. seni boneka dan sastera kanak-kanak. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. developing confidence to face challenges in everyday life. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. music and movement. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. (Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. puppetry and children literature. identification of Islamic education and moral curriculum. socio drama. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak.PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. teori perkembangan moral. This course covers the introduction to creative development.

design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. objectives. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. This course covers the theories and perspective. hubungan keluarga. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. penyimpanan. The focus is on the factors due to the disability. nilai dan budaya. This course discusses in general the children with special needs at preschool. data analysis. ways on improving family. aims. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. community and education institution. importance and principals of authentic assessment in preschool education. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. values and customs. data collection based on observation. It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict. ciri-cirinya. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. dan perbezaan individu. penganalisisan. objektif. the classification of special needs children. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. characteristics. data recording and compiling. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. children’s assessment and evaluation planning. family relationship. building and managing preschool education centers. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. reports and follow up actions based on data collection. melaksanakan perekodan.Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. It also includes family surrounding. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. This course includes the concepts. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. komuniti dan institusi pendidikan. matlamat.

analisis data. pertimbangan dalam pengumpulan data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan.(Action Reserach I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. prosedur penyelidikan pendidikan. pengurusan kesihatan. health. introduction to various types of educational research design. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. konsep kepimpinan dan perwatakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. action research process. Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) PRA3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. documentation and publication procedure of action research. types of educational research. proses penyelidikan tindakan. educational research procedure. interpretasi data penyelidikan tindakan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. It discusses introduction to research methods in education. safety and diet management. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. planning and proposal. perancangan dan cadangan. data collection methods. data analysis. interpreting the action research data. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . kaedah-kaedah pengumpulan data. organizing an action research seminar. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. efficient relationship. penganjuran seminar. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. kecekapan hubungan. keselamatan dan pemakanan. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. This course provides knowledge about action research method in childhood Education. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. 14. data collection considerations. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters.

isu dan etika pengurusan tingkah laku. latihan aktiviti. language for children with sensory. pendekatan dan pembelajaran bahasa. ciri-ciri. bahasa kanak-kanak terencat akal. punca masalah. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. teori-teori perkembangan bahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 . language for children with emotional and behavioural problems. types of problematics behaviour. kemahiran menulis. handicapped children language. jenis-jenis tingkah laku bermasalah. bahasa dan pertuturan. pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. education programmes provided and issues arise in educating these children. komponen-komponen dalam bahasa. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. strategies of behaviour modification and issues concerned. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. characteristics. speech and language. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. language for autism children. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori.PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. kemahiran membaca. language development theory. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) PKB3104 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi. prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. This course looks into communication. strategi pengurusan tingkah laku. bahasa kanakkanak autisme. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi . program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa. pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. causes. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. kemahiran lisan. pembinaan bahan bantu belajar bahasa. component in language. kajian dan huraian sukatan pelajaran. proses perubahan tingkah laku. latihan pengajaran tatabahasa. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects. teori dan model tingkah laku. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication.

mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. pengurusan rumah tangga. mentaksir bahasa lisan. menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. keselamatan diri dan adab bertatasusila. approaches and language learning. social skill and behaviour assesment. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. speaking. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 . oral language assesment. cookery. kemahiran mendengar. reading and writing skills. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar. listening. writing and mathematic assesment. reading. gardening. self-protect. kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. membaca dan menulis. language acquisition and language assesment tools and micro teaching.the ability of basic learning assessment. kemahiran memasak. rearing pet. PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language. lesson plan. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris. production of teaching aid for language skills and micro teaching. mentaksir bacaan. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. persediaan mengajar. study of the syllabus. kemahiran pertukangan. bertutur. kemahiran berkebun. amali: aplikasi aktiviti bahasa. sewing.This course discusses language and communication. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. kajian sukatan pelajaran. practical: application of language activities. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. ethics and classroom management. peraturan dan keselamatan di bengkel. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. kemahiran hidup untuk berdikari. reading. develop learning material. perancangan pengajaran harian. speaking. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari. teaching of grammar. writing skills. syllabus studies. keusahawanan. kemahiran urus diri. pengajaran tatabahasa. kemahiran jahitan. home living. This course covers the important of assessment in special education.

basic skills of Science process. pelabelan. kajian sukatan pelajaran. amali: terapi . permasalahan penguasaan Matematik. bahan bantu mengajar Matematik. teaching aids. amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains. music and singing. kemahiran asas proses Sains. teaching aids and micro teaching. visual art. cara kerja. pasir dan alternatif. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. teaching aids production. muzik dan nyanyian. pentaksiran pembelajaran murid. Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran. pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains. hydro. muzik dan nyanyian. penilaian kemahiran Matematik. pengurusan kelas khas. dan integrasi. hidro. pelaksanaan pengajaran. pengawasan. permainan. permainan dan alternatif. strategies in teaching Mathematics. lesson planning. functional Mathematics for learning disabilities. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. expression art. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. teaching and learning Science.PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics.physio. pengasingan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . strategi dan aktiviti Matematik. occupational. expression art. play and altenative. hidro.fisio. problems of learning Mathematics. music and singing. assessment of Science skills. seni visual. pertuturan. pengajaran dan pembelajaran Sains. therapy . practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. jenis-jenis terapi: fisio. functional Science for learning disabilities students. visual art. teaching aids for Mathematics. pergerakan kreatif. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. strategies and activities in Mathematics. This course discusses the introduction to therapy. seni visual. penyediaan rancangan pengajaran. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. pertuturan. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. play and altenative. pergerakan kreatif. assessment of Mathematics skills. kajian sukatan pelajaran. pentaksiran kepada kemahiran Sains. hydro. occupational. types of therapy: physio. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. speech. and micro teaching. speech. profesionalisme guru. activities in Mathematics teaching. bahan bantu mengajar. practical: application of strategies in teaching Science. cara kerja. Mathematics syllabus sudy. syllabus study.

proses penyelidikan tindakan. kepelbagaian kompetensi murid. principle social work ethics. segregation and integration. students multiple competencies. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. multi disciplinary services offered at the CBR. writing an action research report and article and ways of making action research data public. program pemulihan dalam komuniti. data collection methods. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) PKB3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. pertimbangan dalam pengumpulan data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. perancangan dan cadangan. educational research procedure. data collection considerations. types of educational research. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. supervision and communication. teaching implementation. kaedahkaedah pengumpulan data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. assessment. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. interpretasi data penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. analisis data. labeling. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. It discusses introduction to research methods in education. community-based rehabilitation programme. penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. This course discusses strategies and placement of students.penyeliaan dan komunikasi. planning and proposal. special classroom management. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). prinsip dan etika kerja sosial. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). teacher profesionalism. programBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-072 . parents and community involvement and social system issues. data analysis. concepts of action research and models. interpreting the action research data. prosedur penyelidikan pendidikan. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. action research process.

special education programmes in Malaysia. organizing an action research seminar. psychosocial development of teenagers with listening problem. documentation and publication procedure of action research. perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran. role of teachers of special education. psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. This course discusses the introduction to management and administration of special education. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. cognitive development of children with impaired communication and listening problem. peranan guru Pendidikan Khas. perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran. classroom management. pengurusan bilik darjah. This course covers the children psychology development. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. 15. perkembangan psikoseksual di kalangan remaja bermasalah pendengaran. administration of special education programmes in Malaysia. perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran. dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. organisational structure of special education in Malaysia. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education.program Pendidikan Khas di Malaysia. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-073 . Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKB3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. cognitive and psychomotor development of children with impaired listening. penganjuran seminar.

pendidikan. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. klasifikasi kaedah komunikasi. sukan dan alam semula jadi. manual communication among children with hearing-impaired . pengangkutan dan benda. classification communication methods. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. pertubuhan. needs for various communication methods. This course looks into communication. buildings. the life style of the deaf community. handicapped children language. Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-074 . sports and nature. makanan dan buah-buahan. bangunan. food and fruit. perubatan. combination of oral and manual communication. kata bantu. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. kesihatan. Malaysian Sign Language: speech. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. perasaan. transports and things.Kursus ini meninjau komunikasi . Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) PKD3104 3(3+0) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19. impaired and communication. sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20. language for children with sensory. Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan. kerajaan dan pekerjaan. component in language. modals. budaya dan perayaan. clothings. language for autism children. bilingualbicultural approach. warna. education. animals. tempat. health. kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakkanak bermasalah pendengaran. gaya hidup komuniti pekak. kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. feelings. kata kerja dan kata sifat. direction and time. pakaian. pronounce and family. haiwan. language for children with emotional and behavioural problems. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. colour. bahasa dan pertuturan. language development theory. komponen-komponen dalam bahasa. teori-teori perkembangan bahasa. medicines. This course discusses the introduction to community deaf culture. keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi. kata ganti nama dan keluarga. arah dan masa. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. organisations. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. bahasa kanakkanak autisme. cultures and festivals. verbs and adjectives. places. perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara. speech and language. kecacatan dan komunikasi. government and occupations. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. pendekatan bilingual-bicultural. bahasa kanak-kanak terencat akal.

menjalankan sesi soal jawab. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) PKD3108 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. oral language assesment. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children.PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. singing session. This course covers the important of assessment in special education. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. Malay language grammar. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. types of early intervention. menjalankan sesi nyanyian. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. parents role in early intervention. writing and mathematic assesment. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 .the ability of basic learning assessment. kaedah pengajaran bacaan. kaedah pengajaran penulisan. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. reading. English Grammar. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. amali : melaksanakan ujian bahasa. bentuk program intervensi awal. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English. mentaksir bahasa lisan. Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) PKD3107 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). membaca petikan/bercerita. English Grammar. meliputi: Tatabahasa Melayu. story reading. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. social skill and behaviour assesment. mentaksir bacaan. questiona answer session. support services. khidmat sokongan. perbualan asas pengetahuan bahasa.

achievement level assessment. penilaian bahan sumber pembelajaran. speech diability among children of hearing-impaired. use of FM system. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. auditory skill programme. anatomi telinga dan proses pendengaran. reading and writing teaching method. basic language knowledge of conversation. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. This course focusses on speech acquisation among children. Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) PKD3111 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. simulating teaching and learning language sessions. remedial programme planning. program kemahiran auditori. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum. audiometri. instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. amali : Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. use and maintaining individual hearing aid. penggunaan sistem FM. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak.type of hearing-impaired and its effect. This course covers topics of accustic. listening amplication. ear anatomy and listening process. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. cocklea implant. audiometry. general strategy in overcoming speech problem. implan koklea. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik. implementation of audiometric pediatric observation. amplikasi pendengaran. assessment instrument of speech achievement. practical: implement language tests. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. basic hearing test and audiogram assessment. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. jenis masalah pendengaran dan kesannya.This course provides students with a knowledge of mastering language.

principle social work ethics. data collection methods. kaedahkaedah pengumpulan data. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. proses penyelidikan tindakan. multi disciplinary services offered at the CBR. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. perancangan dan cadangan. text books and newspapers as learning resources. prosedur penyelidikan pendidikan. pertimbangan dalam pengumpulan data. educational research procedure. data collection considerations. community-based rehabilitation programme. peranan guru Pendidikan Khas. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. assessment of learning resources. writing an action research report and article and ways of making action research data public. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pengurusan bilik darjah. peranan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . analisis data. It discusses introduction to research methods in education. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKD3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. concepts of action research and models. Science and Local Studies learning resources. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. action research process. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). program pemulihan dalam komuniti. planning and proposal. data analysis. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. types of learning resources. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK).pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. Sains dan Kajian Tempatan. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. interpreting the action research data. types of educational research. prinsip dan etika kerja sosial. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. interpretasi data penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. introduction to various types of educational research design. practical: developing and managing Mathematics.

pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. keluarga dan masyarakat. classroom management. development of children with visual impairment compare with the normal children. special education programmes in Malaysia. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. komponen-komponen dalam bahasa. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan PKD3115 Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. bahasa dan pertuturan. 16. This course discusses the introduction to management and administration of special education.use of other sensors. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. organisational structure of special education in Malaysia. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan. penganjuran seminar. bahasa kanak-kanak Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . administration of special education programmes in Malaysia. This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. documentation and publication procedure of action research. the role of parents and community. implication and effect of visual impairment on the early stage and education. organizing an action research seminar. role of teachers of special education. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. sebab-sebab masalah penglihatan. factors of Children with Visual Impairment. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. teori-teori perkembangan bahasa.

component in language.blindfold. support services. bahasa kanak-kanak terencat akal. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. This course looks into communication. latihan mengurus diri menggunakann blindfold. punca-punca masalah penglihatan. kemahiran penglihatan. Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. self and house keeping management. cooking skills. kemahiran membeli dan menyimpan barang. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. handicapped children language. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. This course covers important concepts in field of living skills. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. dan laporan mata. using blindfold and implementation of activities and simulation. introduction of recreational activities and modify physical education.bermasalah pembelajaran. amali : latihan memasak menggunakan blindfold. speech and language. language for children with emotional and behavioural problems. visual skills training . Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. various visual assessment methods and children with low vision report. pelbagai pentaksiran penglihatan. recreation and adaptive physical education. self management. types of early intervention. cara mengatasi masalah penglihatan. bahasa kanakkanak autisme. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. khidmat sokongan. parents role in early intervention. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. language development theory. skills of buying and stock keeping things. pengurusan diri. language for autism children. adaptasi persekitaran di dapur. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. adaptasi kaedah persediaan memasak. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . pelaksanaan aktiviti dan simulasi. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. bentuk program intervensi awal. the visual process and causes of visual impairment. language for children with sensory. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. practical :cooking. pengurusan rumah.

reading. latihan braille. penggunaan teknologi. practical:Bahasa Melayu braille code system. quantities. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. pengajaran dan pembelajaran murid buta. writing and mathematic assesment. basic Mathematical operation. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet.the ability of basic learning assessment. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. amali: sistem kod braille BM.Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. algebra. kaedah menulis pindah. transcription of braille exercise. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. computerized braille. final groupsigns. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. operasi asas matematik. komputer braille. gabungan akhir huruf. wordsigns. latihan menulis pindah. Kursus ini meliputi simbol nombor. sets. simbol huruf. practise Braille. and enrichment exercise. algebra. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. social skill and behaviour assesment. indices. lower wordsigns. kuantiti. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. matrices and enrichment exercises in theory and practical. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. adatasi kurikulum. This course covers the important of assessment in special education. huruf terbitan. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. pengajaran murid bermasalah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . lower groupsigns. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. Kursus ini melliputi huruf. slate and stylus. oral language assesment. geometri. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. mentaksir bacaan. logaritham. composite signs initial wordsigns. trancsribing exercise. geometry. matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. logarithms. ganda dua. mentaksir bahasa lisan. simple upper groupsigns. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) This course covers the numeral signs.

orientation and space. principle social work ethics. mobility techniques with guidance. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. teknik bergerak tanpa pemandu celik. tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. adaptation of curriculum. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). amali : kaedah pengajaran braille. community-based rehabilitation programme. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKL3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. individu.penglihatan dengan kecacatan lain. mobility techniques without guidance. multi disciplinary services offered at the CBR. program pemulihan dalam komuniti. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . educational needs of children with multiple handicaps. orientasi dan ruang. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. micro and macro teaching. This course covers the planning. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. kemahiran membiasakan diri. pertimbangan dalam pengumpulan data. interpretasi data penyelidikan tindakan. teknik bergerak dengan pemandu celik. prosedur penyelidikan pendidikan. and hands-on experience and to reinforce learning. prepare teaching aids. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. use ICT and other appropriate special aids. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. perancangan dan cadangan. This course discuses introduction of orientation and mobility. persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. white stick and other mobility equipment. kaedahkaedah pengumpulan data. analisis data. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. prinsip dan etika kerja sosial. principal dan terminology in orientation dan mobility. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. proses penyelidikan tindakan.

types of educational research. This course discusses the introduction to management and administration of special education. data collection methods. It discusses introduction to research methods in education. organisational structure of special education in Malaysia. program pemulihan dalam dan luar negara. administration of special education programmes in Malaysia. classroom management. sejarah perkembangan pemulihan. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. educational research procedure. data analysis. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. concepts of action research and models. peranan guru Pendidikan Khas. profil murid pemulihan.This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. psikologi perkembangan murid pemulihan. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. special education programmes in Malaysia. writing an action research report and article and ways of making action research data public. planning and proposal. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. interpreting the action research data. role of teachers of special education. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. penganjuran seminar. pengurusan program pendidikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . pengurusan bilik darjah. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. organizing an action research seminar. 17. data collection considerations. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. introduction to various types of educational research design. action research process. documentation and publication procedure of action research.

This course discusses basic remedial education. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. studens profile. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. individual planning education. forming of remedial class. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. historical development of remedial education. penubuhan kelas pemulihan. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . strategy of implementation remedial program and education for remedial students. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. bahasa kanakkanak autisme. handicapped children language. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. jenis-jenis pengamatan. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. language for children with sensory. language for autism children. remedial programs in Malaysia and other countries. pengurusan tingkah laku murid pemulihan. teori-teori perkembangan bahasa. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. bahasa kanak-kanak terencat akal.. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. roles of school administrator in remedial education program. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. PKP 3104 Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. support services. development physchology for remedial students. language development theory. This course emphasises on the theories and models of classroom management. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. speech and language. ujian diagnostik masalah pengamatan. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. This course looks into communication. komponen-komponen dalam bahasa. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. language for children with emotional and behavioural problems. remedial students’ behavioral management. bahasa dan pertuturan.pemulihan. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. management of remedial education program. component in language. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. the role and characteristics of a remedial teacher.

This course focuses on introduction of perception; types of perceptions; causes and strategies to overcome the problems; production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes, practical:. strategies to overcome the problems, production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes.

PKP 3105

Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education)

3(2+1)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia, perkembangan kanakkanak disleksia, pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia, kaedah pengajaran bahasa, kaedah pengajaran matematik, kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat, pengurusan program disleksia, amali: pelaksanaan ujian, pengenalpastian kanak-kanak disleksia; pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. This course discusses the introduction to dyslexia, development of dyslexia chilldren, assesment and evaluation of dyslexia children, method of teaching mathematics, method of or information process, management for dyslexia program, practical: assesment implementation, instruments for identifications of students, diagnostic test, strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan, mentaksir kebolehan pembelajaran asas, mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku, mentaksir bahasa lisan, mentaksir bacaan, mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. This course covers the importance and use of assessment in remedial education, the basic ability assessment, social’s skill assessment, behaviour assessment,oral assessment, reading assessment, writing skill assessment, and mathematics assessment. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa, kemahiran lisan, kemahiran membaca, kemahiran kefahaman, pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan, membaca dan kefahaman, kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran, bahan bantu belajar, rancangan pengajaran dan pembelajaran, amali; pelaksanaan strategi kemahiran lisan, pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran, membaca dan kefahaman, pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. This course discusses the development and language skill, oral skill, reading and comprehension skills; assesment and evaluation for oral skill, reading and comprehension, syallabus studies, learnings aids, lesson plan, practical: the implementaion of oral strategies, application strategies in teaching and learning,

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-084

reading and comprehension, production of perceptual diagnostic test and micro teaching. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan kemahiran menulis, kemahiran mengeja, kemahiran mengarang, pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis, kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran, bahan bantu belajar kemahiran tulisan, ejaan dan menulis karangan, rancangan pengajaran dan pembelajaran, amali: pelaksaan kemahiran menulis, pelakasanaan kemahiran mengeja, pelaksanaan kemahiran mengarang, pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. This course discusses writing skill, spelling skill, comprehension skill, assesment and evaluation in writing skill, syallabus studies, writng skill aids, spelling and comprehension and lesson plan, practical: the implementation of writing skill, spelling skill, comprehension, production of perceptual diagnostic test and micro teaching.

PKP 3109

Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi, jenis-jenis terapi, amali: terapi fisio, terapi cara kerja, terapi pertuturan, terapi muzik dan nyanyian, terapi seni visual, terapi hidro, terapi pergerakan kreatif, terapi main, terapi pasir dan terapi alternatif. This course discusses the introduction of therapy , types of therapy, practical: physiotherapy, speech therapy, music and singing therapy, art therapy, hydro therapy, expression art therapy, play therapy, sand therapy and alternative therapies. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1)

This course focuses on the introduction to mathematics, development and acquisition of mathematics, mathematics competencies, strategies in teaching remedial mathematics, mathematics syallabus study, assessment in mathematics skill, teaching aids for mathematics and lesson plan. Pratical: construction of mathematics, diagnostic test instrument, strategies in teaching remedial mathematics, production of mathematics teaching aids and micro teaching. Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik; kemahiran-kemahiran dalam matematik; strategi pengajaran pemulihan matematik, mengkaji sukatan pelajaran, penilaian kemahiran matematik, bahan bantu belajar, rancangan pengajaran harian, prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik,strategi pengajaran pemulihan matematik, dan pengajaran mikro. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar, profesionalisme guru, pelaksanaan pengajaran, pelabelan, pengasingan dan integrasi, pentaksiran
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-085

pembelajaran murid, pengurusan kelas pendidikan pemulihan, pengawasan penyeliaan dan komunikasi, kepelbagaian kompetensi murid, penglibatan ibu bapa dan komuniti, dan isu sistem sosial. This course discusses strategies and placement of the student, teachers’ professionalism, teaching implementation, labeling, segregation and integration, learning assessment, special classroom management, communication and supeversion, students’ multiple competencies, parents and community involvement and issues in social system .

PKU3112

Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation, principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology)

PKP3113

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education)

PKP 3114

3(3+0)

Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan, struktur organisasi pendidikan di Malaysia, programBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-086

clasroom management.role of administrator in remedial education. penganjuran seminar. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. PKP3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 . pengurusan bilik darjah. remedial teachers role. peranan guru pendidikan pemulihan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. documentation and publication procedure of action research. organizational structure of Education Department in Malaysia. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report.program pendidikan pemulihan di Malaysia. organizing an action research seminar. remedial education programs in schools. challenge and vision in management and administration in remedial education.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. BBM. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. skills and teacher values in a guided and real life situation. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 . Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. lecturers and peers in a real life situation. lecturers and peers in a variety of situations. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations.

Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Praktikum Fasa 3 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai (mastery) pengetahuan. Pelajar merancang. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. Practicum phase 3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery knowledge. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. Pada peringkat ini. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. Student teachers are expected to plan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. endurance. pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. jati diri. ketahanan diri. lecturers and peers in a real life situation. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers.PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Formatted Table Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Formatted Table Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. sistem penghadaman. criteria in choosing physical education acitivities. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. saluran dan peredaran darah. jantung. pengurusan. blood. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. Bunker and Thorpe Model 1982. permainan kanak-kanak. Integumentary system. selular dan tisu organisma. sistem endokrina. the interpretation of curriculum.chemical level. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology.Formatted: Malay (Malaysia) PAKEJ ELEKTIF 1 1. muscular system. children’s games. Pengelolaan dan Pentadbiran Formatted: Malay (Malaysia) PJMK3110 3(2+1) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted Table Formatted: Malay (Malaysia) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. sistem saraf. Heart. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. digestive system. darah. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. cellular level and tissue level of organisation. model Bunker and Thorpe 1982. nutrition and metabolism as well as urinary system. management. sistem otot. sistem integumentari. kepentingan. basic movement concept. pengelolaan permainan dan teknik permainan. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) Formatted Table Formatted: Malay (Malaysia) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. teaching and learning of basic movement. sistem respirasi. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. nervous system. skeletal system. lymphatic system and immunity. sistem rangka. endocrine system. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. respiratory system. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . organizing games and techniques. the importance of physical education. konsep pergerakan asas. sistem limfatik dan imuniti. blood vessels and circulation. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. sukatan dan tafsirannya.

values and ethics in sports. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. pendekatan. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. nilai dan etika dalam sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . approaches. isu-isu dalam sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. pengurusan permainan tradisional. This course focuses on the introduction of strategies. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. managing physical education and sports. laws and administration of sports. administration of national and international sports agency.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. undang-undang dan pentadbiran sukan. sports development programme. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Formatted Table Formatted: English (United States) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. program pembangunan sukan. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. issues in sports. This course discusses the management and administration of physical education and sports. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. 2. managing tradisional games.

pengukuran. syllabus contents and its. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. text book. and evaluation. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) BAM3109 Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. measurement. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. bertutur. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. This course focuses on topic selecting. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Formatted Table Formatted: Font: Italic. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. This course focuses on topics of assessment. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. assessment book and teacher’s guide as well as their contents.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Formatted Table Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Formatted Table Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. English (United States) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. membaca dan menulis. focusing on combination of using text book. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . 3. It also discusses topic for micro and macro in teaching. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. penilaian dan pentaksiran. kombinasi penggunaan buku teks.

jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. jenis kemahiran. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. penilaian kendalian sekolah. evaluation and examination of Arabic language. mingguan dan semester. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. 4. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) BAM3110 3(2+1) Formatted Table Formatted: English (United States) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. and writing skills. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. reading. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. Formatted: English (United States) BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Formatted Table Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. pembinaan item. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 . terminology of. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. penilaian kemahiran berbahasa Arab. describes the teaching steps for every skill. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran.This course discusses on the methodology of teaching listening. konsep penilaian. perkembangan aspek fizikal dan sosial. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. speaking. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. assessment. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti.

school cleanliness practices. safe road user program and building safety. kaedah. supplementary food plan. positive approach in sexuality. amalan kebersihan sekolah. free from prejudice and discrimination. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. safety services. safety rules in schools. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. keselamatan diri. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . This course focusses the basic concepts in health education. pengenalan pendidikan kesihatan. program kesihatan mulut. safety and environmental safety. perkhidmatan kesihatan sekolah. pendekatan bersepadu. rancangan makanan tambahan. emphases on children’s health. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. 5. behaviour. stail pembelajaran. the philosophy. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. keselamatan perkhidmatan. and micro teaching. pengenalan program kesihatan sekolah. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. This course expose to the concept and principles of safety education. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. the learning style. sejarah. falsafah. The course intends to give an understanding on concept. objektif. introduction to health education. emergency procedures. safety of self. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities.This course encompasses the knowledge about health sexuality. penyimpanan bahan bahaya. mouth health programme. method. history and the curriculum of health education. strategies and approaches in teaching health education. prosedur kecemasan. physical and social growth. storeage of dangerous product. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. school health services. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. introduction to school health programme integrated approach. konsep. objectives. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. peraturan keselamatan di sekolah.

application of Road Safety Education. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. pembinaan ujian. This course describes and elaborates aspect of philosophy. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. kewarganegaraan. konsep-konsep: strategi. application of teaching language approaches. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. evaluation. added value skills and language system. techniques. mastery. types and method of language assessment. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. This course focuses on teaching component. taksonomi dan domain. reading. Teori Huraian Bahasa. the implementation of teaching and learning activities through contextual. constructivisme. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. pembelajaran masteri. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. pengujian dan penilaian. objektif dan organisasi kandungan. jenis dan kaedah penilaian bahasa. kecerdasan pelbagai. kemahiran mendengar dan bertutur. penilaian pengalaman pembelajaran. project based language assessment and school based assessment. kaedah. method. assessment of learning experience. kemahiran menulis. and writing. matlamat. kaedah pengajaran bahasa Melayu. kemahiran membaca. pendekatan. konsep penggabungjalinan. pemulihan dan penilaian (“5P”). content objectives and organization. penilaian bahasa berasaskan projek. Teori Pemerolehan Bahasa. application of value added skills. application of learning language approach. aims. kemahiran belajar cara belajar. the concepts of strategy. pengayaan. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. taxonomy and domain. 5P concepts. approaches. pengisian kurikulum: ilmu. Teori Pemerolehan Bahasa. jadual spesifikasi ujian. peraturan sosiobudaya. teknik. teaching method for Malay Language. nilai. penyerapan. Teori Huraian Bahasa. table of test specifications. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. kajian masa depan dan sistem bahasa. konstruktivisme dan kontekstual. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. konstruktivisme. language skills assessment and language activities. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. testing development. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. and measurement.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi.

application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. This course elaborates on listening and speaking skills. teori pembelajaran konstruktivisme. This course covers the methodology in learning.. kemahiran menulis. teknik pengajaran kemahiran membaca. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. . approaches and methods of teaching techniques of reading. assessment of reading skills.. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran.. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Constructivism Learning Theories. This course studies the concepts. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: English (United States) Formatted: English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. writing skills. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto.. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. teaching reading skills. Indent: Left: 1. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto.27 cm Formatted: Font: Not Bold. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) Formatted: Font: Bold. managing and implementing teaching and learning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.. characteristics. roles. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Formatted Formatted Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Swedish (Sweden) . mengenali dan menulis aksara Cina. penilaian kemahiran membaca. Swedish (Sweden) Formatted . prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah.. ciri-ciri. latihan merancang..BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. 6. matlamat.. approach to teaching writing skills. preparation of teaching plan for reading skills. kemahiran membaca. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep.. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters... reading skill. pendekatan pengajaran kemahiran menulis.. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. . followed by planning. Font color: Auto Formatted: Font color: Auto BCN 3105 3(2+1) Formatted: Font color: Auto. peranan. kemahiran mengarang. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. . . Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto.

Indent: Left: 1. prinsip dan fungsi. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. This course comprises the basic concepts. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. kaedah. It exposes students’ to the theory. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. principles.27 cm BCN3112 3(3+0) Formatted: Font: Not Bold. kaedah. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1. methods.27 cm Formatted: Swedish (Sweden) BTM3102 3(2+1) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) Formatted: Justified. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. keperluan sukatan. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. implementation. functions. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. Pendedahan juga diberi tentang teori.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. preparing the table of specification and analysing test results. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. proses pelaksanaan. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. 7. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian.

Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. pentaksiran dan penilaian. pembelajaran Bahasa Tamil. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . In addition. kaedah pembinaan instrumen. developing the marking scheme and the administration of examinations. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . they are expected to produce various creative texts of their own. With the exposure. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. penguasaan dan penggunaan bahasa. menganalisis item. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. aspek bacaan luas. pelbagai genre penulisan. constructing the JSU.This course exposes students to various theories. Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. analyzing items. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

kemahiran pengajaran dan pembelajaran. the purposes of the use of resources. mengurus dan melaksanakan projek. types and methods of the preparation of resources. domain. lesson planning. projek kewarganegaraan. perancangan pengajaran. tujuan penggunaan sumber. Teori Pembelajaran. konsep. syllabus of the Civic and Citizenship Education. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran. skills in teaching and learning. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. aims. objectives. This course details the learning theories. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. jenis dan cara menghasilkan sumber. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. the methods of teaching and learning. domain. concept. This course introduces to students to the rationale. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. techniques and activities in teaching and learning.Formatted: Malay (Malaysia) PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. kaedah pengajaran dan pembelajaran. matlamat dan objektif. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. merancang. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) PSK3104 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. bentuk projek kewarganegaraan. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

ethical theories. lesson planning. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. teori–teori etika. Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) ELM 3104 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. types of citizenship projects. values. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. managing and implementation of project. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. planning. preparing the scheme of work. approaches. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. kaedah. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. religious and societal values as well as moral development theories. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. 2. konsep asas nilai. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. moral being. implementation strategy of the citizenship projects. methods. In this course. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) K f Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. insan bermoral. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . issues faced in assessment of Moral Education. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. teori-teori perkembangan moral. pendekatan.This course details the introduction of Service Learning. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. nilai-nilai agama dan masyarakat. citizenship project.

alat-alat pentaksiran. areas of assessment in primary school science. matlamat pentaksiran. purpose of assessment. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 . interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Malaysian primary science curriculum I. scoring of assessment.This course focuses on moral problems faced in schools. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. penskoran pentaksiran. assessment tools. 3. issues in science education. administration of test. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. analysis of test score. analisis skor ujian. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. isu-isu dalam pendidikan sains. primary science teaching. teaching and learning strategies for primary science. mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. teaching science for all children and science for exceptional children. bentuk-bentuk pentaksiran. memperolehi kemahiran manipulatif. marking and moderation of test scripts. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. rekabentuk dan pembinaan ujian. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. pentadbiran ujian. types of assessment. acquiring manipulative skills. Malaysian primary science curriculum II. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. SAINS Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) SCE 3104 This course discusses primary science curriculum and pedagogies. interpreting test score and forms of examination. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. the basic science process skills and integrated science process skills. pengajaran sains sekolah rendah. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. definition of terms. definisi istilah. test design and construction. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values.

MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. pengurusan makmal sains. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. In addition. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. rules and safety in the laboratory.SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. basic laboratory techniques. preservation of biological specimens. peraturan dan keselamatan dalam makmal. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Pelajar didedahkan kepada makna. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. 4. teknik-teknik asas makmal. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. using relevant mathematical ideas. science teaching and learning resources. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. safe handling of scientific materials handling of chemicals. pengawetan spesimen biologi. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. MATEMATIK Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) MTE3102 This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Selain itu. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. preparation and improvisation of selected resources and presentation. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. It will discuss about management of science laboratory. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan.

matlamat. management of outdoor and indoor activities. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. peranan guru PSV. Perpuluhan dan Peratus) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. konsep 5P. perpuluhan dan peratus. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Fractions. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. objektif kurikulum. decimals and percentages. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). the 5P concept. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. the importance of curriculum development. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. kepentingan perkembangan kurikulum. specifications of the syllabus. goals and objectives of the VAE curriculum. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. huraian sukatan pelajaran. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. the roles of the VAE teachers. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 . resource and teaching aid management. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Pecahan. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. pecahan. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. 5. fractions. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities.MTE3109 Teaching of Numbers.

PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. Pattern-Making and Designing. bentuk pentaksiran PSV. methods and forms of assessment. as well as teaching and learning resources. kaedah pentaksiran PSV. lesson planning. strategi. evaluation of art works and evaluation of portfolios. micro and macro teaching. as well as practical activities for explorations of tools and materials. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. matlamat. content and themes in producing art works for the four areas. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. lesson planning. peraturan memberi markah. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. as well as Introduction to Tradisional Crafts. aims of assessment in VAE. Modelling and Constructing. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . bahan. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. fungsi muzik dalam pendidikan. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. strategy.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. tujuan pentaksiran PSV. psikologi. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. subject matter. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. persediaan mengajar. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. faktor-faktor sosiologi. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). pengajaran mikro dan makro. Membuat Corak dan Rekaan. that is: Drawing and Picture Making. This course covers the learning theories. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. mark schemes. pendekatan. types of assessments. jenis-jenis pentaksiran. perancangan dan persediaan mengajar. 6. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. approach.

This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. semester. play block chords. alberti bass. philosophical implications. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. singing folk songs. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. mengimprovisasikan melodi di kibod. latihan dalam permainan iringan kord blok. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. importance of music. jumping chord. Carl Orff and Jaques Dalcroze. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. mingguan dan harian. bes alberti. broken chords. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. sociological and psychological factors that affect music education. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. permainan alat rekoder. permainan alat muzik. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. melody improvisation. integrate musical elements in the music class in a varied Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 . latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri.This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. broken chord. sing melodies in keys changes from major to minor. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. aims and the functions of music in education. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. permainan alat perkusi.

manner in order to bring about effective teaching and learning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . kemahiran mendengar dan bertutur. konsep penggabungjalinan. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. remaja. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. kajian masa depan dan sistem bahasa. This course describes and elaborates aspect of philosophy. konstruktivisme dan kontekstual. reading. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. 5P concepts. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. kemahiran menulis. micro and macro training sessions. content objectives and organization. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. kemahiran membaca. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. aims. and writing. types and characteristics of children and adult voices. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. matlamat. teaching and learning of singing in the music classroom. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. the playing of recorder and percussion instruments. kewarganegaraan. pemulihan dan penilaian (“5P”). kemahiran belajar cara belajar. pengayaan. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. aural sensitivity and movement to music. nilai. objektif dan organisasi kandungan. added value skills and language system. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. kecerdasan pelbagai. peraturan sosiobudaya. penyerapan. 7. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. pengisian kurikulum: ilmu. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities.

pengujian dan penilaian. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. inkuiri penemuan. pendekatan. Teori Pemerolehan Bahasa. the concepts of strategy. constructivisme. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. jadual spesifikasi ujian. forum. method. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. the implementation of teaching and learning activities through contextual. jenis dan kaedah penilaian bahasa. question and answer. simulasi. situasional. discussion. teknik. dialog. tatabahasa terjemahan dan terus. situational. grammar translation. pendekatan eklektik dan komunikatif. forum. taksonomi dan domain. linguistik. perbahasan. bahasa komuniti. pendekatan. konsep-konsep: strategi. concept and techniques : role play. approaches. kaedah ajuk hafaz. perbincangan. kaedah dan teknik. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. oral-aural. perbualan telefon dan penyampaian laporan. code-cognitive. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. orientasi rancangan pengajaran harian. penilaian pengalaman pembelajaran. penulisan langkah pengajaran. simulation. eklektik and communicative approach. defination. sumbangsaran. application of learning language approach. Teori Huraian Bahasa. pendekatan induktif dan deduktif. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. kaedah. drama. telephone conversation and report presentation. audio lingual method. method and techniques. comunity language. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. dialogue. bercerita. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. soal jawab. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. definisi. oral-aural. inquiry. kaedah natural. latih tubi. lingusitic.BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. the writing of teaching steps. brain storming. quiz. This course focuses on teaching component. pembelajaran masteri. inductive and deductive approach. kaedah pengajaran bahasa Melayu. kodkognitif. penilaian bahasa berasaskan projek. drill. debate. mastery. pembinaan ujian. teaching method for Malay Language. application of value added skills. application of Road Safety Education. story telling. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. application of teaching language approaches. konsep dan jenis teknik : main peranan. Teori Huraian Bahasa. approaches. Teori Pemerolehan Bahasa. kuiz. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. daily lesson plan orientation. natural method. konstruktivisme. dan penilaian berasaskan sekolah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . techniques. drama.

membina Jadual Spesifikasi Ujian. table of test specifications. kemahiran membaca. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. approach to teaching writing skills. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. tool and material management. reading skill. kemahiran menulis. and measurement. evaluation. project based language assessment and school based assessment. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. assessment of learning experience. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. approaches and methods of teaching techniques of reading. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah.This course explains the concept and principle of testing. teaching reading skills. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. keselamatan bengkel. peraturan pemarkahan. analisis markah dan statistik asas. testing development. penilaian kemahiran membaca. teknik pengajaran kemahiran membaca. language skills assessment and language activities. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. kemahiran mengarang. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . perancangan pengajaran KHSR. taxonomy and domain. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. pengurusan kewangan. strategi. technique and teaching methodology. jenis penilaian. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. penggunaan dan interpretasi data. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). 8. dan bahan bantu mengajar. writing skills. pengurusan peralatan dan bahan. This course elaborates on listening and speaking skills. preparation of teaching plan for reading skills. pelbagai cara penilaian. implement teaching planning and audio visual aids. strategy. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. safety and rule regulation. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. management and administration. assessment of reading skills. types and method of language assessment. financial management. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. workshop safety.

harvesting and use of plants produced. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. resepsi dan teori tindak balas pembaca. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. undang-undang perniagaan. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. test specification table. plant care. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. proses jahitan dan membuat pakaian. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. semiotik.alternative evaluation skills for using rubric. discussion on validity and reliability of evaluation format. eksistensialisme. pengurusan dan penjagaan.perniagaan elektronik (E-dagang). fenomenologi. pemilihan pakaian. pemeliharaan ikan hiasan. pembiakan dan penanaman. the ornamental fish. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. surelisme. kritik genre dan kritikan baru. psikoanalisis. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. short term vegetable and ornamental crops. item development. Topics coveres studies on fabric. penyediaan batas dan bekas menanam. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. management and care of ornamental fish. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. pascakolonial. the vegetable and ornamental crops production technology. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 . various methods of evaluation. propagation and planting. selection and preparation of equipments and materials. Marxisme. 9. electronic commerce (E-commerce). kewangan. This course deals with three main components: home technology. rearing ornamental fish technology. and vegetable and ornamental crops production technology. pengenalan kepada ikan hiasan. competency and school based evaluation. portfolio. hermeneutic. pascamoden. choice of clothing and sewing and clothes making processes. preparation of planting beds and containers. rearing ornamental fish technology. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. business law. tropical freshwater ornamental fish:. basic statistic. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. interpretation as well as report writing on assessment. marking scheme and mark analysis.This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. finance. femenisme.

etika pementasan. marxism. genre critics. genre formation process. teater untuk kepelbagaian tujuan. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. reading reception dan reflection theory. pengarahan. element. mengadakan sesi uji bakat. dialog and location background. simulasi dan improvisasi. simulation and improvisation. kekuatan karya kreatif. forming production management. plot. teachers in action. improvisasi. boneka. and forms of children drama. latar tempat. arcitipal. short stories. cerpen. puisi. sudut pandangan. asas lakonan dan vokal. proses pengeraman bahan. This course elaborates on the definition and concept of drama. implementing a screen testing. character and characterisation. penerbitan karya. plot. dan new critics. performance ethics. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . pemilihan. post colonial. opinion angle. semiotic. jenis dan bentuk drama kanakkanak. tetamu dalam aksi. teater pembaca. and teacher as a writer. directoring. adolescent novel. This course elaborates on the introduction to theatre in education. dan pembinaan skrip. persoalan. tema. cinematography. watak dan perwatakan. and vocalisation. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. poems. creative writing themes and issues. theatre inclassroom. genre writing publishing. pementasan. a performance. novel remaja. sinematografi dan persembahan. reading theatre. teori pementasan. popular novel. fenomenology and hermeneutic. dialog dan latar tempat. production. dan isu karya kreatif. guru dalam peranan (teachers in action). selection and script writing. dan guru sebagai penulis. puppet. types. femenism. actors selection. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan.This course elaborates on literary critics field like. visitor in action. novel popular. elemen. sejarah dan latar belakang. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. pengurusan produksi. theatre for multipurpose. basic dramatisation. stage performance theory. existensialism. story telling. theatre and children theatre. post structuralism dan deconstruction. post modern. bercerita. history and background. teater dan teater kanak-kanak. pemilihan pelakon. creative writing strength. autobiography. surelism. and presenting a performance. teater dalam bilik darjah. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. produksi. psyco-analysis.

muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. children’s songs and cultural songs. pengujian dan penilaian. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. teaching and learning music through movements. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children. impromptu singing and aural.10. music with movements elements of movement. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. unsur-unsur pergerakan. pergerakan kreatif. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. jenis-jenis pergerakan. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. introduction to children’s songs. creative movement. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. nyanyian kanak-kanak. teaching and learning resources. technology in teaching and learning music in classroom. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. lagu-lagu patriotik. testing and evaluation. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. sumber pengajaran dan pembelajaran. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. muzik dengan pergerakan. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. patriotic songs. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. nyanyian semerta dan aural. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. perancangan pengajaran dan pembelajaran. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music.

takbir. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. penubuhan ensemble alat muzik perkusi. isti`azah. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. dan khatam al-Quran. 11. interpretation ayat akhlak. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. hukum beramal. hadith palsu dan implikasinya. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. the degree of Hadith and rules. interpretation ayat hukum. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. its mukjizat. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. tafsir ayat akhlak. Hadith Qudsi. Muhkam dan Mutasyabih. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.PRM3104 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. and khatam al-Quran. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. isti’azah. tafsir ayat hukum. martabat. Mansukh. basmalah. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. takbir. riwayat hidup perawi hadith. basmalah. mukjizat al-Quran. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. interpretation ayat aqidah. tafsir ayat aqidah. Muhkam and Mutasyabih. definitions. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. Nasikh. Nasikh and Mansukh.

kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. Nahawand. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. Nahawand. classroom management. arRahman. Nuh. pengajaran kelas cantum. burdah. wuslah. burdah. kemahiran membaca dan menulis. The topic Language and literature is also introduced. Sikah dan Jiharkah. 12. remedial and enrichment activities. wuslah. developing classroom skills. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. Jin. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . syllabus study. kemahiran mengurus bilik darjah. arRahman. and introduction to lesson planning. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. materials selection. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. an overview of teaching approaches. theories of second language acquisition. Each tarannum will focus on tabaqat. harakat. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. Nuh. general principles in the teaching of language skills. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. multiple classroom teaching. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. harakat. adaptation and simplification.PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Jin. reading and writing. methods and techniques. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah.

the English sound system (phonology). This course covers the methodology in learning. the teaching and assessing of literature for primary schools. latihan merancang. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. pengajaran. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. tatabahasa dan ejaan. and semantics. sintaks dan semantik. managing and implementing teaching and learning. the teaching and assessing of listening and speaking skills. morphology. membaca. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. the teaching and assessing of reading skills. testing and evaluation. PRC). pengajaran. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. followed by planning. spelling and dictation. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. morfologi. Formatted: Justified. komunikasi. syntax. Indent: Left: 1. the teaching of grammar. peperiksaan dan penilaian. (Other) English (United States) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. the teaching and assessing of vocabulary. (Asian) Chinese (Simplified. 13. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold BCN 3105 3(2+1) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. integration of language skills and language content. the teaching and assessing of writing skills. communication. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. BAHASA CINA Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran.ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. mengenali dan menulis aksara Cina. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa.27 cm Formatted: Font color: Auto.

. .. prinsip dan fungsi.. . ... . . .Formatted Formatted Formatted .... perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar.. This course studies the concepts. .... analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. proses pelaksanaan.. . ... . ... membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian.. implementation.. ciri-ciri.... . teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas..... . .. ... characteristics. .. ..... strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.. .. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian.. ... .. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua..... . methods.. .. . .. .... . . . objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. ... ... .... . .. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.. .... Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 . principles. ... .. .... teori pembelajaran konstruktivisme.. preparing the table of specification and analysing test results. .. ....... application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach... . Constructivism Learning Theories.. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran.. .. roles... BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) Formatted 3(23+10) Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Kursus ini mengkaji konsep.. . matlamat...... This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool.. . . functions. . peranan. This course comprises the basic concepts. Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. . ..........

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

reading and writing.KURSUS TANPA KREDIT Formatted: Malay (Malaysia) ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. Subject-verb agreement. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. and Cohesive devices in spoken and written language. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. Sentence types. The topics emphasizes on listening. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. It focuses on Tense types and aspects. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. bertutur. speaking.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

sosial. merancang. bahan kurikulum. 2. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. budaya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. 3. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. 2. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian.2 1. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu.6 2. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.5 2. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. teori pembelajaran. emosi dan tekanan secara berkesan.6 3.2 3.4 1. 1.4 2.3 2. psikologi dan etika profesional keguruan. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. 1.5 1.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.2 2.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. mengintegrasikan kemahiran mengajar. Pentaksiran.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1.3 mengurus masa. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna.1 3.1 1. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum.

Kaedah Saintifik. 6. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk 6. 4.5 4.3 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan.3 5.1 5. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. 5.3 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir 6. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi. menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik.2 5. 4.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6. etika 4. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif.4 3.2 aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri.4 5.4 4.6 5. Komunikasi.6 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia.2 Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. Etika. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar. 4.1 dan amalan yang bertepatan dengan 4.5 3.Hasil Pembelajaran 3. akauntabiliti integriti.

memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan.4 6. Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan.3 8. menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan. bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan. menggunakan kemahiran akses kendiri. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian. 6. 7.4 8. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. tenaga manusia.4 7. 8. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.3 7.Hasil Pembelajaran memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan.5 8.5 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8. 7. mengenal pasti kewangan. membuat muhasabah diri. 7.1 7. kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan.5 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu.1 8.

Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Pendengaran • Pendidikan Seni Visual • • • • • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 4. Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • Muzik Prasekolah Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • Pendidikan Sivik dan • Elektif 1 ditetapkan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 5. Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Penglihatan • Pendidikan Seni Visual • • • • • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit.LAMPIRAN 2 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 BIL. 2. 1. 3. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • Pendidikan Seni Visual CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • Elektif 1 telah ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang • Pendidikan Moral disenaraikan • Kemahiran Hidup • Persuratan dan Kesenian • Persuratan dan Kesenian Melayu Melayu hanya ditawarkan di • Pendidikan Seni Visual IPBMM. • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Bahasa Melayu • English Language • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 8. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . 7. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 6.

Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Matematik Pendidikan Jasmani • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 10. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11.BIL. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13. Sains Pendidikan Jasmani • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 CATATAN 9. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit.

Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 17. pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan • Elektif 2 telah ditetapkan Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 CATATAN 15. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit.BIL.

Datin Sitti Haishah binti Abd. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y. Bhg.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A. Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->