KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau

mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. Struktur Program. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) i .087 AP-01 .03 KM-01 . KW-01 . 7 16 19 23 9. 2. 8. 10.06 PP-01 . Matlamat. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 3. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. 2 5.02 11 PE1-01 . dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. LAM-01 LAM-04 14. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 4. 7.09 PE2-01 . 6.018 TK01 12 13.

Sekian.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi al-Rahman al-Rahim. selamat maju jaya. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Sinopsis Kursus. pelantikan tenaga pengajar. Pengenalan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Agihan Kursus Mengikut Semester. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) ii . Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Di samping itu. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Matlamat. Justeru. pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Matriks Hasil Pembelajaran. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised). Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum.

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti. relevan. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. responsif.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. kreatif. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. dan bersepadu. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. holistik. futuristik. berdaya fikir. inovatif. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Developmental REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii .

nilai/disposisi. dan Bina Insan Guru. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). iv. Praktikal dan Kontekstual • • • • • Berbentuk praktikal Berasaskan kurikulum sekolah rendah Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan.i. setiap Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. iii. Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) • Kurikulum. Education for International Understanding (EIU). Berasaskan Hasil Pembelajaran • • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iv . aktiviti kokurikulum. kemahiran. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Melaksanakan amalan terbaik. v. lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. ii. Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. • Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA).

penyelidikan tindakan. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. Portfolio Pembelajaran. dan tugasan. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. f. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. Penggunaan Unit Plan. praktikum. internship. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. pentaksiran prestasi (performance assessments). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . latihan industri. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. e. c. d. bahan. penilaian tugasan terarah. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. b. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). kajian kes. kerja kursus.

Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . hasil pembelajaran. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika. Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan Kaedah Saintifik. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Ujian Akhir Kursus.Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat.MQF). Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras.

DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .PENGENALAN. MATLAMAT.

Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. etika. budaya. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. bahan kurikulum. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. psikologi. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. ii. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. iv. vi. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. sosial. Memiliki dan menampilkan nilai. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. v. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. iii. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . Sebagai prasyarat. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. pentaksiran. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. vii. kemahiran. dan etika profesional keguruan. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. viii.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun.

SISTEM AKADEMIK. STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 . Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit. Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester.

Major. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. 3. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. dan Amalan Profesional. 1.STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. KURSUS KURSUS WAJIB 23 (17%) • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) KREDIT Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) 2. kemahiran generik. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit.

Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. major dan elektif. Kursus MUET Formatted: Malay (Malaysia) English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8.Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . Sepanjang mengikuti program. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah.

1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: English (United States) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Pattern: Clear (White) Formatted: Pattern: Clear (White) *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6.Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum . KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM. 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 .Unit Beruniform I Kokurikulum .PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3115 WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia Bahasa Melayu Komunikatif I Bahasa Melayu Komunikatif II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .

Senarai Kursus Major dan Kod BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional. ** Amalan Profesional bagi PISMP (TESL) jalankan dalam Bahasa Inggeris. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Kedua (TESL) Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP TSL Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 . Kursus Major. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM.Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II .AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. yang ada sebelum ini digugurkan Comment [odi1]: Pindaan 081209 drp Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab & Profesionalisme Guru 7 . BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Comment [odi2]: Pindaan 081209 – BAM3116 Pengurusan Sumber…. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2.

KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 8 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 9 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 5. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .5.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .

1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 . PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.6.

Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II . Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I . dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I . Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR .7.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar.Membentuk dan Membuat Binaan.

PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Fractions. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 . Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry.9.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 2(0+2) 45 (34%) 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 . SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science.PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) SEM. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI . Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.11. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12.

13. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 14 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 14. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16.Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I . 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15 .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM.Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II . 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 SEM.15.

Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II . PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA (TESL) PENDIDIKAN RENDAH KOD TSL3101 TSL3102 TSL3103 TSL3104 TSL3105 TSL3106 TSL3107 TSL3108 TSL3109 TSL3110 TSL3111 TSL3112 TSL3113 TSL3114 TSL3115 KURSUS Introduction to Linguistics Literature in English ELT Methodology English Phonetics and Phonology Teaching Listening & Speaking Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Reading Skills and Vocabulary in the Primary ESL Classroom Teaching Writing Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Grammar in the Primary ESL Classroom Managing the Primary ESL Classroom Linking Theory to Practice Developing & Using Resources for the Primary ESL Classroom Language Assessment Action Research I .Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 18. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 16 .17.Methodology Curriculum Studies Action Research II – Implementation and Reporting KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) Jumlah SEM. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I .

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

Pendidikan Kesihatan 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 2 3 4 5 2 3 4 5 5. Pendidikan Islam 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 2 3 4 5 2 3 4 5 Comment [odi4]: Pindaan pd 081209 drp 3117: Pengurusan Sumber P&P Bahasa Arab dan Penilaian Comment [odi3]: Pindaan pd 081209 perkataan dan sebelum ini digantikan dgn tanda . Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 12 (9%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 18 . Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. 3. Bahasa Arab 4. 1. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 3(2+1) 2 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3 4 5 7.PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. 2 3 4 5 2.

1. Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 3. 3 4 3(2+1) 3(2+1) 5 6 2. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegara an Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. 8 Elektif 1 Language Arts Ditawarkan mulai ambilan Januari 2011 hanya untuk Major Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) Kursus Kredit Sem. LGA3101: Children’ s Literature LGA3102:Songs and Poetry for Young Learners LGA3103: Stories for Young Learners LGA3104: Plays and Drama for Young Learners 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2 3 4 5 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) PAKEJ ELEKTIF 2 Pakej Elektif 2 Bil. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources Kredit 3(3+0) 3(3+0) Sem. Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 .PAKEJ ELEKTIF 1 Pakej Elektif 1 Bil.

Kemahiran Hidup 9. Bahasa Melayu 8. Pendidikan Seni Visual 6. PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 11. 4. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 5. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10. Elektif 2 Mathematics Kursus MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers. Fractions.Bil. Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) Sem. English Language Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . Pendidikan Muzik 7. Pendidikan AlQuran 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 3 4 Comment [odi5]: Pindaan 081209 drp Al-Hadis 12.

Bil.

Elektif 2

Kursus ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners

Kredit 3(3+0) 3(2+1)

Sem. 5 6

13.

Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009

BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil

3(2+1)

3

3(3+0) 3(2+1) 3(3+0)

4 5 6

14.

Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009

3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0)

3 4 5 6

Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan, Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK), dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). • Bagi Program (TESL) Pakej Elektif Kedua boleh ditawarkan kepada pelajar mana-mana Pakej Elektif yang tersenarai dalam Pakej Elektif 2 kecuali bahasa.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

21

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ3101 WAJ3115 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 TSL3101 TSL3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia Bahasa Melayu Komunikatif I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Philosophy and Education in Malaysia (dan PBS I) Child Development Introduction to Linguistics Literature in English Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 17

Formatted: Indent: First line: 0 cm

Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 TSL3103 TSL3104 LGA3101 KURSUS Bahasa Melayu Komunikasi II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Learning and the Learner ELT Methodology (dan PBS II) English Phonetics and Phonology Elektif 1: Children’ s Literature KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) Jumlah 18

Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 TSL3105 TSL3106 LGA3102 XXX31XX KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Behaviour and Classroom Management Teaching Listening and Speaking Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Vocabulary and Reading Skills in the Primary ESL Classroom Elektif 1: Songs and Poetry for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.s 17) Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 18

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

22

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3111 WAJ3107 WAJ3114 EDU3105 TSL3107 TSL3108 LGA3103 XXX31XX KURSUS Kokurikulum – Unit Beruniform II Seni dalam Pendidikan Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Technology in Teaching and learning Teaching Writing Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Grammar in the Primary ESL Classroom Elektif 1: Stories for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m.s 17) Jumlah KREDIT 1(0+1) 3(2+1) *KT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 19

* Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 TSL3109 TSL3110 LGA3104 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum - Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Managing the Primary ESL Classroom Linking Theory to Practice Elektif 1: Plays and Drama for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.s 17) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 2 18

Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 TSL3111 TSL3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum - Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Developing and Using Resources for the Primary ESL Classroom Language Assessment Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 4 17

Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 TSL3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Action Research I - Methodology Praktikum III (12 minggu) Jumlah
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 6 12

23

mengumpul. Pengalaman dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak dan amali. serta pemupuk nilai yang gigih. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. tutorial pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. dan penilaian kendiri. kendiri Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. terarah kendiri. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Mekanisma penyampaian berlaku bersemuka.5 SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. 4. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 24 .Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 EDU3109 TSL3114 TSL3115 INT3101 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Curriculum Studies Action Research II – Implementation and Reporting Internship (4 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2 14 Bagi PISMP (TESL) semua kursus Pengajian Profesional diajar dalan bahasa Inggeris. pendidik yang inovatif. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. pengguna teknologi maklumat yang cekap. penguasa ilmu yang mantap. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini.

Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial.yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 25 .

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 26 .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS Bahasa Melayu Komunikatif II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3115 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia Bahasa melayu Komunikatif I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 .

Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 . Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.

Malay (Malaysia) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus. Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum .s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. 11 pt. ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.s 3(2+1) 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m.Semester 5 (Tahun 3) KURSUS KREDIT Kokurikulum . KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS KREDIT EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3 (3+0) XXX3114 Major 3(x+x) XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) 3(x+x) INT3101 Internship (4 minggu) 2 Jumlah 14 * Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) Formatted: Indent: First line: 1.27 cm Formatted: Font: Arial. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 22 .Olahraga 1(0+1) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) Major 3(x+x) Major 3(x+x) Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. penguasa ilmu yang mantap. mengumpul. dan penilaian kendiri. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. terarah kendiri. serta pemupuk nilai yang gigih.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. pendidik yang inovatif. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 . pengguna teknologi maklumat yang cekap. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. tutorial dan amali. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses.

SINOPSIS KURSUS WAJIB Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Tenses. bengkel aktiviti penulisan mekanis. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. Indent: Left: 1. kaedah abjad. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. Islam dalam tamadun Melayu. basic concept Islamic Civilisation. Prominent Figures of the Islamic Civilisation. dan menulis untuk pelbagai tujuan. interaction among various civilisation. seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. kaedah pandang dan sebut. penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. writing academic papers and writing reflections. bengkel pengajaran menggunakan boneka. bengkel pembelajaran secara individu. It builds further on parts of speech/word classes. membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik. bengkel aktiviti pratulisan. It focuses on the English Sound System. interaksi antara pelbagai tamadun. berpasangan dan berkumpulan. tatabahasa. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). Islam in the Malay Civilisation. konsep asas tamadun Islam. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. 11 pt Formatted: Justified. membaca. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Formatted: Indent: Left: 1.27 cm. listening and speaking skills. dan menulis pelbagai penulisan.27 cm Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . Listening and Speaking Skills. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan. Contemporary Issues. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. jenis-jenis soalan. kemahiran mendengar dan bertutur. Pendidikan Seni Visual. Types of Questions. writing for different text types. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. Space After: 0 pt This course aims to build on learners’ current English language skills. jenis-jenis ayat. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. Reading Skills. Sentence Types. reading skills. membaca. dan kemahiran mendengar. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) Formatted: Malay (Malaysia) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102).KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan. This course focuses on the Introduction of Civilisation. Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat. Parts of Speech/Word Classes. interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. bertutur. Formatted: Malay (Malaysia) WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) Formatted: Font: (Default) Arial. tokohtokoh tamadun Islam dan Asia.

Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. knowledge and basic skills in arts in primary school. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). melaksanakan aktiviti mengenal irama. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. Check spelling and grammar Formatted: Indent: Left: 1. masyarakat pluralistik Alam Melayu. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. menjalankan aktiviti meneroka. pluralistic society in the Malay world. religion and ethnic relation. agama dan hubungan etnik. pengukuran. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia). spatial sense. pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. application and management in teaching and learning activities. seminar and exhibition of Malay language remedial materials. and also data analysis and interpretation. Italic. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). English (United States) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. This course focuses on ethnic relation in Malaysia. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Formatted: Font: 8 pt. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. look and seeing method. basic concepts in ethnics relation. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). warna dan ruang serta deria dan seni. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Formatted: Font: 8 pt.This course explains and applies pre-reading activities. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. The topics discussed are problem solving. Check spelling and grammar Formatted: Justified Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia. basic reading workshop : phonetic method. workshop for using puppets. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). kesedaran ruang. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). operation and computation. individual. Visual Art Education and Physical and Health Education. memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). construct and use non electronic teaching and learning materials. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). dan juga analisis data dan interpretasi. mechanism of writing workshop. implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . and the role of government and society in ethnic relation. paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. workshop for sound production using digital recorder. konsep-konsep asas hubungan etnik.27 cm Formatted: Malay (Malaysia). alphabet method. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). operasi dan pengiraan. pre-writing activity workshop. Italic. immersed reading and writing remedial workshop for Music Education. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). measurement.

ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. constitution of uniform units. dan majlis rasmi. disiplin dan kerohanian. court and rules and regulation of games. penubuhan unit-unit kokurikulum. introduction on equipment. 11 pt. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. pengurusan dan pentadbiran. 11 pt. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. perlembagaan unit beruniform. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. principles of first aid. filing system. mengetahui. management of meeting and budget. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. 11 pt. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. and official function. 11 pt. management and administration. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial.colour and space as well as senses and arts. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. experiencing. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. training and tactical of games. 11 pt. 11 pt. pengelolaan aktiviti. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. knowing. marching. discipline and spiritual. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. exploring. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) Formatted Table 1(1+0) Formatted: Font: Arial. latihan dan taktik permainan. 11 pt. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. management of court / field and team and organizing competition. struktur dan organisasi. 11 pt. asas pertolongan cemas. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. This course focuses on the history of uniform unit. 11 pt. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. 11 pt. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. games enrichment. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. sistem fail dan surat menyurat. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. expressing through arts. 11 pt. planning and camping. setup of cocurriculum unit. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial.rhythm. structure and organization. pengurusan mesyuarat dan kewangan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. pengenalan alatan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. implementing and managing creative activities by integrating music. 11 pt. organizing of activities and competition. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. gelanggang dan undang-undang permainan. This course focuses on cocurriculum in primary school. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. pengukuhan kemahiran dalam permainan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. 11 pt. Malay (Malaysia) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. asas kawad kaki.

persediaan. 11 pt. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. guru dan hubungan dengan komuniti. 11 pt. Malay (Malaysia) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. This course focuses on the general knowledge. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. sejarah. 11 pt. basic skills. history. potensi dan citra diri seorang insan guru. preparation. 11 pt. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. perkembangan dan kepentingan persatuan. This course is a four days camping programme. Through the activities. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. sejarah dan undang-undang. track events. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. team management. pengurusan. pembinaan self-esteem. jenis khidmat kemasyarakatan. 11 pt. pengkelasan persatuan. 11 pt. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. management in measurement of track and field events. field event. building their self-esteem. 11 pt. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. history. rules and regulation. pelaksanaan dan penilaian projek. Malay (Malaysia) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. khidmat pendidikan kepada komuniti. berdaya maju. berdaya tahan. kemahiran asas. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. guru dan akauntabiliti profesionalisme. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. 11 pt. 11 pt. This course focuses on the introduction and concept of society. progressive and resilient. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. classification of society. implementation and evaluation of project. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Formatted: Font: Arial. development and importance. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. management. dan berdaya saing. 11 pt. aktiviti kemasyarakatan. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Formatted: Font: (Default) Arial. pengurusan ukuran balapan dan padang. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. organizing competition. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. 11 pt.

pengurusan sekolah. interaksi dengan komuniti setempat. speaking skills. moral acitivities. raising the flag. protocol. public speaking. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. effective listening. Pekeliling Perkhidmatan. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. kembara sosial. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. organising and attending workshops. school organisation. iklim sekolah. aktiviti kerohanian/moral. tertib di meja makan. table ettiquette. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. latihan dalam kumpulan. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. profesional circulars. khidmat pendidikan kepada komuniti. infrastructure and school curriculum infostructure. Students are exposed to the skill of planning. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. jenis khidmat kemasyarakatan. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. kesantunan berbahasa. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. Act 550 (1996). benchmark leadership characteristics. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. Surat Pekeliling Ikhtisas. mandat. students are exposed to teachers and law mandate. managing official ceremonies and dressing code.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. ciri-ciri kepimpinan. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . pengucapan awam. kreatif dan inovatif. The course emphasises on the balanced teacher self development. service circulars. kemahiran mendengar secara efektif. Akta 550 (1996 ). mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. school climate. teacher relationship with community and honesty. lawatan benchmarking.

The focus of the course is related to workshops. benchmarking visits. lawatan benchmarking.BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. inovasi guru cemerlang. conflict inventory. interaksi profesional dengan guru cemerlang. finding. professional. administering post inventory test of self direct search. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. workshops theme. refleksi. This course aims to upgrade continuos self professionalism. professionasme commitment reports and reflective evaluation. innovation. reflection. interpretation of test. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). inventori konflik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 . tema bengkel. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. interpretasi dapatan ujian. interaction with excellent teachers.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

various learning theories. models of discipline management. the National Philosophy of Education. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. This course encompasses the developmental process of a child. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. prinsip-prinsip asas perkembangan. This course encompasses the child’s learning environment. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. nature of human beings from the religious and biological perspectives. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 . different stages of development. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. basic principles of child development. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. the underpinning theories of child development. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. model-model pengurusan disiplin. implications on teaching and learning. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Western and Eastern philosophy of education. This course consists of the development of Islamic. pelbagai teori pembelajaran. factors that influence the development of the child. the roles of teachers in classroom management. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. historical development of the Malaysian education system.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. motivasi. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. implications of individual differences. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. development of children with special needs. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. implikasi faktor perbezaan individu. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan.

EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. production. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. communications skills. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . utilization and evaluation of educational media. integration of information and communication technology in teaching and learning. multicultural relationship skills and issues. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. application of technical skills in using various instructional media. This course discusses concepts. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. akauntabiliti dan kesantunan guru. peranan guru biasa sebagai pembimbing. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. penghasilan. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. This course discusses the concept of a profession. etika. characteristics of a teacher as a professional. practices and development of educational technology. roles of ordinary teachers as guidance teachers. ethics and accountability. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. teacher politeness. penggunaan dan penilaian media pengajaran. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. pemilihan. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. selection. kepemimpinan dan peranan guru. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. theories. types of guidance and counseling services. needs. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. learning styles based on different multicultural aspects. kemahiran berkomunikasi. peringkat perkembangan guru. matlamat. pengurusan media dan sumber pendidikan. stages of teacher development. leadership and roles of teachers. management of educational media and resources.EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. teori.

teachers and ways to overcome. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya.EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. early symptoms of emotional disturbances amongst students. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 . This course discusses educational issues and current challenges. innovation and managing educational changes.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

method and techniques. kaedah natural. orientasi rancangan pengajaran harian. forum. tatabahasa terjemahan dan terus. peraturan sosiobudaya. grammar translation. konstruktivisme dan kontekstual. penulisan langkah pengajaran. kaedah dan teknik. kemahiran membaca. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. perbincangan. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. simulation. audio lingual method. forum. pendekatan. soal jawab. drill. lingusitic. kodkognitif. natural method. objektif dan organisasi kandungan.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. kemahiran mendengar dan bertutur. oral-aural. definisi. question and answer. bahasa komuniti. content objectives and organization. debate. and writing. situational. kaedah ajuk hafaz. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. sumbangsaran. discussion. pengayaan. code-cognitive. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. story telling. comunity language. kemahiran menulis. penyerapan. matlamat. reading. kewarganegaraan. approaches. eklektik and communicative approach. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. inquiry. situasional. kajian masa depan dan sistem bahasa. oral-aural. quiz. concept and techniques : role play. inductive and deductive approach. “5P” concepts. kemahiran belajar cara belajar. latih tubi. konsep penggabungjalinan. perbahasan. pendekatan eklektik dan komunikatif. nilai. defination. pengisian kurikulum: ilmu. perbualan telefon dan penyampaian laporan. bercerita. kuiz. linguistik. Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) BMM3102 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. konsep dan jenis teknik : main peranan. pendekatan induktif dan deduktif. pemulihan dan penilaian (“5P”). This course describes and elaborates aspect of philosophy. simulasi. kecerdasan pelbagai. daily lesson plan orientation. aims. telephone conversation and report presentation. the writing of teaching steps. dialogue. brain storming. drama. inkuiri penemuan. added value skills and language system. dialog. drama.

application of Road Safety Education. the concepts of strategy. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. konstruktivisme. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . pendekatan. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. kaedah. constructivisme. constructivisme. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. konsep-konsep: strategi. techniques. application of value added skills. application of teaching language approaches. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. mastery. kaedah pengajaran bahasa Melayu. method. teaching method for Malay Language. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. kaedah. teknik. Teori Pemerolehan Bahasa. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. This course focuses on teaching component. application of teaching language approaches. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. kaedah pengajaran bahasa Melayu. Teori Pemerolehan Bahasa. the implementation of teaching and learning activities through contextual. pembelajaran masteri. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. approaches. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. mastery. Teori Huraian Bahasa. konsep-konsep: strategi. pendekatan. Teori Huraian Bahasa. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. the implementation of teaching and learning activities through contextual. konstruktivisme. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. application of value added skills. application of Road Safety education. approaches. techniques. pembelajaran masteri. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. application of learning language approach. method. the concepts of strategy. teknik. teaching method for teaching Malay Language. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. Teori Pemerolehan Bahasa. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. application of learning language approach. Teori Pemerolehan Bahasa. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa.

types and method of language assessment. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. pembinaan ujian. pengajaran bahasa secara atas talian. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. evaluation. mereksa cipta animasi. on-line learning of language learning. ethics. This course describes the use of internet. This course elaborates on listening and speaking skills. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. taxonomy and domain. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. jadual spesifikasi ujian. use of writing tools. penilaian pengalaman pembelajaran. pengaplikasian struktur perpautan. taksonomi dan domain. assessment of reading skills. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . kemahiran mengarang. reading skill. virtual and video learning. internet resources. preparation of teaching plan for reading skills. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. kemahiran membaca.BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. conference and exhibition in ICT. approaches and methods of teaching techniques of reading. project based language assessment and school based assessment. testing development. teknik pengajaran kemahiran membaca. table of test specifications. bengkel penggunaan cakera padat. jenis dan kaedah penilaian bahasa. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. application of information processing model. and measurement. penilaian bahasa berasaskan projek. assessment of learning experience. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. kemahiran menulis. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. animation in presentation. penilaian kemahiran membaca. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. language skills assessment and language activities. penggunaan alat pengarangan. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. linkages in application structure. writing skills. learning homepage. procedures. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. teaching reading skills. approach to teaching writing skills. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. learning CDs in teaching. pengujian dan penilaian.

super segmental phonemes. pronunciation and syllablication transcription. sejarah perkembangan ilmu linguistik. articulation and articulators. teaching practical session. pelaksanaan aktiviti pengayaan. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. linguistic developement history. artikulasi dan artikulator. and standard pronunciation.BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. preparing the lesson plan of remedial session. fonem : fonem segmental. language characteristics. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. perbezaan pengelolaan dan strategi. huruf-huruf dan simbol fonetik. peraturan paradigmatik. specific ways in organizing the remedial session. prosedur program pendidikan pengayaan. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. linguistik gunaan. sesi latihan pengajaran. teaching of assessment. This course elaborates on various linguistic fields. penyediaan bahan bantu mengajan. language variation. contextual linguistic. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. procedure of enrichment education programme. struktur linguistik. refleksi : pemikiran dalam linguistik. enrichment education. dan latihan mentranskripsi. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. implementing of enrichment exercise. fonem suprasegmental. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. alphabet and phonetic symbols. sifat bahasa. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. lingistik kontekstual. pendidikan pengayaan. segmental phonemes. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. faktor luaran. pronunciation and syllablication exercise. phonemes. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . and scientific Malay language. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. paradigmatic rule. differences in organizing and strategy. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. linguistic structure. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. variasi bahasa. applied linguistic. This course elaborates on remedial education. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. This course elaborates on phonetic and phonology theories. reflection : thinking in linguistic. pronunciation and syllablication in Malay language. dycronic linguistic. stylistic. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. linguistik diakronik. external factor.

grammar and semantic aspect of Malay language terminology. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. dan kelas kata tugas. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. ayat tunggal. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. Perkamusan. golongan kata. proof theory. verb phrase. sejarah ejaan jawi. prepositional phrase. lambang. adjectives phrase. perubahan semantik. semantic change. verbs. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. feature meaning. ayat dasar. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. golongan kata kerja. dan pembentukan kata baharu. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. terminology and terminology construction schedule. isu bahasa terkini. jenis kata adjektif. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. istilah singkatan. perkamusan. lexical and contextual meanings. and functional word. complex sentence and sentence construction process. ambiguity and vague meanings. fitur makna. This course elaborates on semantic. sumber istilah. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. makna leksikal. frasa sendi nama. Malay language word form. imbuhan dalam bahasa Melayu. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. ketaksaan dan kekaburan makna. frasa kerja. bentuk perkataan bahasa Melayu. single sentence. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. klausa. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. verbs. korpus bahasa. skema tatacara pembentukan istilah. kata kerja. idiomatic meaning. adjectives. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. adjectives. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. and the formation of new words. makna peribahasa. frasa adjektif. short forms.BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. symbols and spelling. makna ayat. teori pembuktian. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. dan ejaan. peristilahan. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . ayat majmuk. dan kaedah dan teknik terjemahan. the sentence in Malay language included phrase. affixes in Malay language. types of words. clause. kata adjektif. dan proses penerbitan ayat.

BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. spelling. dan ekonomi). modernisation and planning of the Malay language. planning and proposal. and translation techniques and method. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) BMM 3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. prosedur penyelidikan pendidikan. society. data analysis. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. the future and the challenges of the Malay language. Penyelidikan Tindakan II . prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course elaborates on concept of culture. current language issues. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. penganjuran seminar. introduction to various types of educational research design. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. the flow and experts of the Malay language vocabulary. language corpus. social. Malay language preindepence and past independence. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. masyarakat. pertimbangan dalam pengumpulan data. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . action research prosess. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. interpreting the action research data.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) BMM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. and economic aspects). concepts of action research and models. sosial. the history of Jawi spelling. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. external influence in Malay society. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. analisis data. educational research procedure. serta kebudayaan kebangsaan. data collection considerations. interprestasi data penyelidikan tindakan. the study of the classical Malay language texts and its shift. the history of the development of the romanise. Malay culture (from political. writing development of vocabulary of the Malay language. It discusses introduction to research methods in education. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. dictionary. proses penyelidikan tindakan. world view and Malay society cosmology.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. and national culture. data collection methods. Malay culture in literary and non literary resources. types of educational research. perancangan dan cadangan.

dan pengklasan bagi setiap kemahiran. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. tujuan. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. and classification. children and adolescent literature. 2. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. speaking. sastera bandingan. bertutur.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. kepentingan. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. comparative literature. speaking. documentation and publication procedure of action research. organization an action research seminar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. describes the teaching steps for every skill. discusses every component of the language skills including concepts. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. and writing. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) BAM3101 Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. literary teaching and learning techniques and activities. importance. approaches in understanding primary school literary texts. reading. and primary school literary texts appreciation. reading. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. and writing skills. membaca dan menulis. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. This course discusses on the methodology of teaching listening. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. aims. membaca dan menulis. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. sastera kanakkanak dan remaja. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. bertutur.

kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. accusative and genitive. penggunaan gaya bahasa. teaching suitable syntax. teaching techniques for primary school. the principles. articles. types of phrases and sentences using nominative. nouns and verbs approaches. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. kata terbitan.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. verbs. gaya kecuali . teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. Ma’ani and Badi’. kata nama fleksi. approaches. seruan. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. akusatif dan genitif. kata kerja fleksi. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . mendedahkan kaedah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. kata kerja tidak fleksi. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. struktur ayat namaan dan pembentukannya. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. nominal and verbal sentences. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. awzan sarfi (pola morfologi). rules and forms of Arabic Morphology. kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. techniques and strategies Rhetoric of Arabic. techniques and strategies to teach Arabic morphology. juga mendedahkan kaedah. al-Ma’ani dan al-Badi’. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. nouns.

hasil-hasil karya penyair. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. various types of knowledge sources such as websites via internet. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. zaman permulaan Islam. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. iaitu zaman Jahiliyah. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. Umayyad. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. software applications explains. orators and writers. Jahily. dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. zaman Bani Umaiyah. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. combination of using text book. assessment book and teacher’s guide. well-known poets. Abbasy and Modern. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. keistimewaan. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. tema. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. aplikasi perisian. syllabus and text book. prose and poetry. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . syllabus contents and curriculum specifications. Arabic multimedia terminology. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. early Islam. types of literature. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa.

pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. prosedur penyelidikan pendidikan. implement of the micro and macro teaching. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. lesson planning.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. prinsip-prinsip asas penilaian. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pengukuran. daily. BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. evaluation and examination of Arabic language. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) BAM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. different skills. This course discusses the concept of micro and macro teaching. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . proses penyelidikan tindakan. This course exposes students to the terminology of assessment. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua.

pertimbangan dalam pengumpulan data. planning and proposal. morfem. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. vowel and consonant. moneme. It discusses introduction to research methods in education. data collection considerations. phoneme. second and foreign languages. action research prosess. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. educational research procedure. syllable and word. introduction to various types of educational research design. concepts of action research and models. sukukata dan kata. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. analisis data. interprestasi data penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. types of educational research. communicative competency and psychological language. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. data analysis. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. kaedah-kaedah pengumpulan data. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. pronunciation and articulation of every single Arabic letter. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system.perancangan dan cadangan. penganjuran seminar. organization an action research seminar. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. data collection methods. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . bahasa kedua dan bahasa asing. language acquisition theories. documentation and publication procedure of action research. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. monem.

Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). kosa kata. penilaian kemahiran berbahasa arab. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. penjelasan konsep. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. dan peribahasa. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Font color: Auto. serta konsep pengajaran mikro. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. types of tests and the principles in building Arabic tests items. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. the terminology of assessment. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. konsep penilaian. evaluation and examination of Arabic language. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto KM-012 . teknik soal jawab.27 cm Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font: Not Bold BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). pemulaan dan penutup pelajaran. Perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. (Asian) Chinese (Simplified. Indent: Left: 1. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. penilaian kendalian sekolah. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. vocabulary. pembinaan item. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. 3. PRC) Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Justified. and idioms.

BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning. Spanish (Spain. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya.27 cm Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. types of sentences and rhetoric. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. phrases. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. mengenali dan menulis aksara Cina. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. Tab stops: 15. characteristics. frasa.02 cm. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. sentence structure. questioning techniques. Spanish (Spain. Swedish (Sweden) Formatted: Font: Not Bold. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Indent: Left: 1. defining concepts. komponen ayat. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. Left Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto.This course discusses the concept. International Sort) Formatted: Font color: Auto. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. Spanish (Spain. International Sort) BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced.4 cm. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. Spanish (Spain. ciri-ciri. International Sort) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Not Bold. This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts. principles and objectives of teaching Chinese language. the roles and ethics of language teachers. jenis-jenis ayat dan retorik. genre and historical development. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. International Sort) Formatted: Font: Not Bold. Indent: Left: 1. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. Formatted: Font color: Auto.27 cm. Right: 0. writing reflections and understanding micro teaching concepts.

English (United States) BCN3107 3(3+0) Formatted: Font: Not Bold. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. . This course covers the methodology in learning. Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted . Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) Formatted: Font color: Auto.... selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Constructivism Learning Theories. Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1. BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted .. followed by planning... This course studies the concepts. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Formatted . This course covers the teaching and learning methods of reading. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.. Texts from different types of prose are selected as basic reading. and historical development of prose. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya.. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Formatted: Font: Not Bold. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah... aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua.sekolah rendah.. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih.. managing and implementing teaching and learning. characteristics. This course comprises definitions. roles. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted . strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. matlamat. characteristics. latihan merancang.. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. Kursus ini merangkumi pentakrifan. Formatted Formatted: Font color: Auto . objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. .. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . peranan.27 cm Formatted Formatted: Swedish (Sweden) Formatted .. Kursus ini mengkaji konsep.. . application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. ciri-ciri. teori pembelajaran konstruktivisme... Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen.

BCN3110 Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1. Shi.. methods. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. This course comprises definitions. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. Each topic will be followed by micro or macro teaching. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini merangkumi pentakrifan.e. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold.. Ci and Sanqu. dan Sanqu.27 cm Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Puisi (Poetry) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas.27 cm Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Justified. are selected as basic texts. Indent: Left: 1. functions. i. implementation. principles. prinsip dan fungsi. dipilih sebagai bacaan asas. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. Ci. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) BCN3112 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic . various characteristics and historical development of poetry. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. Indent: Left: 1. iaitu Shi. Kursus ini membincangkan pengenalan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . Distinctive poems of three different types. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. This course covers the basic techniques in writing skills. This course comprises the basic concepts. preparing the table of specification and analysing test results.27 cm Formatted: Font: Italic. proses pelaksanaan. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills.

data collection methods. Not Bold. Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto. documentation and publication procedure of action research. concepts of action research and models. writing an action research report and article and ways of making action research data public. data collection considerations. organization an action research seminar. novels and dramas are selected as reading texts. It discusses introduction to research methods in education. fiksyen. penganjuran seminar.27 cm BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I Formatted: Font: 11 pt. proses penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. prosedur penyelidikan pendidikan. Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Font color: Auto. kaedah-kaedah pengumpulan data. Distinctive texts of different short stories. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Spanish (Spain. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. International Sort) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. data analysis. International Sort) Formatted: Font color: Auto Kursus ini merangkumi pentakrifan. Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic. analisis data. 4. fictions. introduction to various types of educational research design. characteristics and historical development of novel and drama.Definisi ilmu linguistik. planning and proposal. Spanish (Spain. Malay (Malaysia) Formatted: Indent: Left: 1. Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Formatted: Font: Italic BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Formatted: Font: 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. bahagian-bahagian Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-016 . pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. types of educational research. Malay (Malaysia) 3(0+3) Formatted: Font: 11 pt. pertimbangan dalam pengumpulan data. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. interprestasi data penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education.terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Font color: Auto. perancangan dan cadangan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course encompasses definitions. Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. action research prosess. Font color: Auto. interpreting the action research data. educational research procedure.

It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal.dalam ilmu linguistik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-017 . Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. Topics discussed include Eluthiyal. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. kaedah. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. konsonan. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. Pendedahan juga diberi tentang teori. the definition of linguistics. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. sistem bunyi vokal. In addition. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. sistem fonem bahasa Tamil. keperluan sukatan. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course exposes students to various theories. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. kajian fonologi bahasa Tamil. sistem morfologi. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. articulations. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. kaedah. tempat atrikulasinya. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. Solliyal and Thodariyal. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. morphology system. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. morphem and competence in the Tamil language. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Solliyal dan Thodariyal. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. aims to enhance students knowledge of Phonology. It exposes students’ to the theory. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua.

analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. With the exposure. they are expected to produce various creative texts of their own. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. kepentingan dan peranan berita. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. approaches and strategies of teaching literature. Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) BTM3107 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. iklan kartun dan sastera rakyat dalam Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-018 . penguasaan dan penggunaan bahasa. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. pelbagai genre penulisan. It discusses the theory. aspek bacaan luas. kaedah pengajaran elemen tatabahasa. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. and activities and resources for teaching literature. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. Emphasis is given to inductive. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa.BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah.

This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran.memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. cartoons. pentaksiran dan penilaian. Besides looking at themes. menganalisis item. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. poetry in motion and folklores. sastera kanak-kanak. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. kaedah pembinaan instrumen. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. analyzing items. Topics include appreciating poetry. pembelajaran Bahasa Tamil. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. developing the marking scheme and the administration of examinations. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. ‘Aniyiyal’. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. In addition. children’s literature. It discusses the importance of creative Tamil literature. aniyiyal dan yaappiyal. constructing the JSU. caricatures. puisi. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. This course focuses on the various genres relating to children. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 .

penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. writing an action research report and article and ways of making action research data public. analisis data. educational research procedure. kaedah-kaedah pengumpulan data. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. perancangan dan cadangan. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. proses penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) BTM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. the authors and themes. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. planning and proposal. types of educational research. teknik penghasilan cerpen dan novel. interprestasi data penyelidikan tindakan.. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. It discusses introduction to research methods in education. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. data analysis. authors and themes and analysis of epics. prosedur penyelidikan pendidikan. action research prosess. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil. penganjuran seminar. data collection considerations. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika.novels. Topics discussed include the history of classical poems. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan.Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. introduction to various types of educational research design. data collection methods. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. mengapresiasi keunikannya.

multi-disciplinary. sosialisasi. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. 5. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . zaman selepas kemerdekaan. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. devian dan kawalan sosial. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. and races and ethnics. budaya. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. dan kaum dan etnik. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. and the amendment of education policy in national development history. interaction and social structure. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. zaman sebelum kemerdekaan. culture. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik.This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. masyarakat dan negara. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. kandungan pelbagai disiplin. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. documentation and publication procedure of action research. interaksi dan struktur sosial. This course gives an exposure of Sociology as a discipline. deviant and social control. organization an action research seminar. thematic strands. society and country. socialisation. post-independence era. pre-independence era.

strategies of education on sustainability in Social Studies. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. peranan guru dalam pemupukan nilai. physical system and the relation with human beings.manusia. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. politics. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. the existing of nation. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. bentuk-bentuk kerajaan . moral dan etika. types of governments – comparative studies. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. moral and ethics. and politics and government in Islamic perspectives. politik. affective domains in instilling positive attitudes. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. kewujudan negara. kuasa dan autoriti. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. power and authority. moral human being. moral and ethics. doctrine of power separation. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari.tinjauan perbandingan. human interaction with the environment and natural resources. insan bermoral. teacher’s role in enhancing values. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. moral dan etika. kedaulatan. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. doktrin pengasingan kuasa. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. sovereignty. This course focuses on values. and inculcation of values through government policies. This course requires students to conduct practical activities. education for sustainable development and education for international understanding.

planning of test. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. and Civics and Citizenship Education. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. which is a part of practical activities in the learning of social service. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. issues in assessment. and the role of teachers in assessment. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) PSS3110 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. perancangan ujian. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. and Civics and Citizenship Education. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. validity and reliability of test. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies.Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. pengukuran dan statistik. penilaian dan ujian. evaluation and test. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. items analysis. Students are also exposed to the citizenship project. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . measurement and statistics. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. analisis items.

analisis data. pengajaran mikro dan makro. perancangan pengajaran. and Malaysian economy and globalisation. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. aspek sosial dalam pembangunan. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. the micro and macro teaching. sektor ekonomi dalam pembangunan. concepts of action research and models. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. problems of poverty and eradication strategies.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. pemikiran kritikal dan analisis logik. perancangan dan cadangan. planning and proposal. human capital investment in knowledge-based economy. educational research procedure. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . teaching skills. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pertimbangan dalam pengumpulan data. kemahiran pengajaran. interpreting the action research data. rasional dan objektif. data analysis. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. approaches and strategies in teaching-learning. data collection considerations. This course focuses on the study of economic development. analisis wacana dan media massa. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. faktor pertumbuhan ekonomi. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. teaching-learning modes and techniques. proses penyelidikan tindakan. transformasi dan pembangunan ekonomi. kaedah-kaedah pengumpulan data. economic transformation and development. social aspects in development. lesson planning. It discusses introduction to research methods in education. kelebihan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . action research prosess. data collection methods. kegunaan analisis wacana. economic sectors in development. interprestasi data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. introduction to various types of educational research design. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. types of educational research. pengenalan analisis wacana. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. economic growth factors.

dan kelemahan analisis wacana, wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical, rational, and objective manner, introduction to discourse analysis, differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis, discourse analysis and mass media, critical thinking and logical analysis, the use of discourse analysis, strengths and weaknesses of discourse analysis, and discourse and social issues, and the solutions. Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting)

PSS3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

6.

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1)

MZU3101

Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda, melodi, triad, kord, kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada, meter dan nilai not. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. It consists of listening to intervals, melodies, triads, chords and cadences. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. This course also focuses on sight singing. In the sight singing section, students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys, meters and note values. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0)

Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim, tidak lazim, irregular meter, pembahagian masa tak sekata, klef-alto dan tenor, skelnada major, minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf, kord-kord dalam pelbagai kedudukan, peraturan pengharmonian, pembentukkan kaden, penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-025

This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. Topics given focus here are meters in simple, compound and irregular time, irregular time division, alto and tenor clefs, major, minor and chromatic scales and compound intervals, knowledge of harmonization such as chord in different inversions, rules of harmony, formation of cadences and the recognition of figured bass. Other than that ornaments in music scores will be taught.

MZU3103

Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I)

1(0+1)

Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah, pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel, arpegio dan kord, aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. In this course, students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom, technical skills through drill exercises such as in the playing of scales, arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0)

Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik, matlamat, fungsi muzik dalam pendidikan, faktor-faktor sosiologi, psikologi, faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education, aims and the functions of music in education, importance of music, philosophical implications, sociological and psychological factors that affect music education, sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0)

Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi, pembentukan kord dominan ketujuh, pergerakan pembalikan kedua, pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah, pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord, progression of six four and chord progession in fifths. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. In addition, students use melodic decoration in their music composition.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-026

MZU3106

Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II)

1(0+1)

Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I, pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel, arpegio, kord dan pengaplikasian teori, harmoni dalam permainan repertoire kibod, jenis rentak iringan, kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. This course continues from the previous keyboard I course. Keyboard technical skills, exercises in scale, arpeggio and chord playing, keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm, accompaniment, develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja, langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian, masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya, pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara, lagu lapisan, teknik pengendalian alat iringan, teknik bermain rekoder soprano, alto digabungkan dengan iringan alat perkusi, penyediaan dan penghasilan skor perkusi. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices, teaching and learning of singing in the music classroom, identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems, a variety of singing repertoire including two part singing, singing, students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments, preparation and arrangement of percussion scores. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano, latihan bermain dalam pelbagai repertoire, permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. This course exposes students to various piano technical skills, playing a wider repertoire, sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-027

MZP3108G Alat Muzik Utama . This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. melodies. triads. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. bermain gitar sambil menyanyi. kord. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. Memperkenalkan kord. Students also develop listening skills through aural guitar playing. broken chords. mengenal pasti jeda. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. sing melodies in keys changes from major to minor. This course caters to students without knowledge in guitar playing. latihan aural. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. It involves aural studies in intervals. Kemahiran pendengaran. latihan dalam permainan iringan kord blok. bes alberti. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. broken chord. playing the guitar while singing. dan konsep muzikal. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . MZP3108V Alat Muzik Utama . aural practices. bacaan not. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. playing with different rhythm. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. plucking and strumming style. jumping chord.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. mengimprovisasikan melodi di kibod. irama. cadence and rhythm. reading of notes.jumping chords and chomping chords at the keyboard. alberti bass. petikan dan cara ‘strumming’. bermain pelbagai rentak. chords. melodi. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. kaden. play block chords. chords and musical concepts. melody improvisation. Focus is on posture. triad. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor.

dinamik. dynamics and performance preparation. sight playing and a variety in repertoire. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. petikan dan cara ‘strumming’. rhythm. articulation. progressing to level two in piano playing techniques. Carl Orff and Jaques Dalcroze. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. kemahiran membuat persembahan. latihan aural. singing folk songs. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. In the teaching and learning of music in the classroom. nyanyian lagu. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. bacaan not.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. aural. Penekanan kepada perkembangan stail. bimbingan. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. to reinforcement. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. strumming style with different rhythm and chords. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. This course focuses on continuity. pelbagai rentak dan kod. MZP3112V Alat Muzik Utama . pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta.Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. In addidtion. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . plucking. artikulasi. rentak. MZP3112G Alat Muzik Utama . mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Emphasis is on style development. This course is a continuity from course vocal 1. permainan alat muzik. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat.

rancangan harian. sight playing and a variety in repertoire. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. rancangan mingguan . MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. mingguan. Zapin and walking bass rhythms. This course is a continuity towards level III in piano playing technics.pengajaran mikro. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(1+1) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. dinamik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 .MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. It comprises of preparing. MZP3115G Alat Muzik Utama . Zapin. artikulasi. planning and writing the year plan. perancangan. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. rentak. This course exposes the students to compositional devices in music education. permainan piano dalam rentak Inang. ciptaan ensembel rekoder. Students’ present their respective music composition present during this course. Students are guided in these 3 components throughout the course.Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. harian . latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. format rancangan pelajaran tahunan. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. primarily on the KBSR music education syllabus. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. This course discusses the primary school music curriculum. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. penekanan kepada perkembangan stail.

score analisis. perancangan sesi pengajaran makro. Muzik Bentuk Tarian Utama. This course is a continuity from course vocal II. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. students are exposed to different music genres through listening activity. choral vocal music and solo instrumental music. workshops and practical experiences. rhythm. langkah-langkah pengajaran makro. dynamics and complex skills are developed as the course advances. Music in the form of dance. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. Muzik Ensembel Sosial Popular. “Popular social” ensemble music. MZP3115V Alat Muzik Utama . planning of macro teaching sessions. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. dan pengalaman praktikal salah satu genre. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. music genres materials are selected from traditional classic music.This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. This course focuses on macro teaching sessions. bengkel. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1(0+1) KM-031 . planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak.Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. video watching or live performances. Muzik Ensembel Lain. analisis skor. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . articulation. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. practice to reflect and write on the work carried out. Style.

This course focuses on vocal diction techniques. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. Alat Muzik Utama .Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. On this higher level. piano playing techniques. sight playing and a variety in repertoire. menganalisis skor mengikut zaman dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . MZU3120 Muzik Dunia (World Music) 2(2+0) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. India. Jepun. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. ensembel instrumental. lawatan ke program konsert / persembahan. instrumental ensemble. Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. Barok. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. memimpin. MZP3118V Alat Muzik Utama . teknik persembahan. Romantik. Klasik.(Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. Abad ke 20 dan Jazz. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. conducting and attending program concerts/performance. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments.Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan.

analisis data. Thailand and Africa. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. discussions are held to analyse aspects of music genre. prosedur penyelidikan pendidikan. pertimbangan dalam pengumpulan data. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Japan. Classical. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 . abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. MZP3121G Alat Muzik Utama . Baroque.pendedahan kepada beberapa komposer. India. kaedah-kaedah pengumpulan data. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. interprestasi data penyelidikan tindakan. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. romantik.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. genre and compositional styles. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. genre. karya dan stail dengan lebih mendalam. romantic and the 20th century eras with different music genres. 20th century and Jazz eras. perancangan dan cadangan. klasik. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. Romantic. proses penyelidikan tindakan. styles and composers music scores from Renaissance. tempo and phrasing and singing in various rhythm. ekspresi dalam pelbagai dinamik. classic.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. konsep dan model-model penyelidikan tindakan.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers.

Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. data collection methods. planning and proposal. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. data analysis. the role of technology and music software in the production of music composition. penganjuran seminar. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. data collection considerations. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. concepts of action research and models. types of educational research. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. introduction to various types of educational research design. India. It discusses introduction to research methods in education.penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) MZP3124 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. educational research procedure. China. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. Jepun dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . organization an action research seminar. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. 7. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. MUSIC ACE. interpreting the action research data. documentation and publication procedure of action research. action research prosess. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing.

rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. objektif kurikulum. principles of design and compositions in art works of various cultures. appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah.philosophy. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . imaginasi dan kreativiti kanak-kanak.Barat. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. developmental stages of children’s art. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. creativity. huraian sukatan pelajaran. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. stimulus and factors that affect children’s art. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions. This course focuses on introduction to visual language. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. peranan guru PSV. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. kreativiti. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. and visual expression. analisis asas seni reka dalam karya. kepentingan perkembangan kurikulum. aesthetics. matlamat. analyzing basic design concept in visual art works. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. estetika dan ekspresi visual. children’s creativity and imaginations. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. This course covers the concepts. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. influence and background of various cultures. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. comparative studies of basic design concept in visual arts. distinguished educationist and researchers in children’s art. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. konsep 5P. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. art of various cultures.

kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . the importance of curriculum development. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. the 5P concept. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. pendekatan. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. resource and teaching aid management. persediaan mengajar. lesson planning. management of outdoor and indoor activities. Pattern-Making and Designing. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. content and themes in producing art works for the four areas. the roles of the VAE teachers. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. that is: Drawing and Picture Making. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing.This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. as well as practical activities for explorations of tools and materials. as well as Introduction to Tradisional Crafts. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. goals and objectives of the VAE curriculum. Membuat Corak dan Rekaan. strategi. Modelling and Constructing. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. Membuat Corak dan Rekaan. specifications of the syllabus. subject matter. bahan. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2.

This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. Practical activities cover the use of multimedia. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. seni oriental. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. multimedia dalam PSV. Introduction to Tradisional Crafts. strategy. approach. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 . This course covers the learning theories. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. pengenalan multimedia. applying creativity and artistic process in producing digital art works. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. application of ICT in teaching and learning VAE.Membentuk dan Membuat Binaan. micro and macro teaching. Mengenal Kraf Tradisional. pengajaran mikro dan makro. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. as well as teaching and learning resources. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . membuat persembahan dan pameran karya multimedia. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT).kurikulum PSV KBSR. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. perancangan dan persediaan mengajar. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. apresiasi karya seni barat. lesson planning. seni oriental.

concepts of action research and models. perancangan dan cadangan. data analysis. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. planning and proposal. prosedur penyelidikan pendidikan. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . pendekatan dan kaedah lukisan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. bentuk pentaksiran PSV. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). types of assessments. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. proses penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. tools and materials. various approaches in the appreciation of visual art. interprestasi data kajian tindakan. alat dan bahan. action research prosess. approaches and methods. educational research procedure. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. drawing techniques. data collection considerations. mark schemes. tujuan pentaksiran PSV. pelbagai fungsi lukisan. various functions of drawings from various genres and culture. It discusses introduction to research methods in education. introduction to various types of educational research design. evaluation of art works and evaluation of portfolios. methods and forms of assessment. interpreting the action research data. considerations and perceptions in drawings. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. teknik menghasilkan lukisan. peraturan memberi markah. kaedah-kaedah pengumpulan data. kaedah pentaksiran PSV. pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. western art. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. aims of assessment in VAE. This course covers the types of drawings .This course covers the introduction to the art history in western art. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. analisis data. pertimbangan dalam pengumpulan data. This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. oriental art. oriental art. jenis-jenis pentaksiran. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. data collection methods. types of educational research. PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV).

teachers guide book. 8. documentation and publication procedure of action research. pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. the usage of text books. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. This course covers the management and organisation of art projects. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education.PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. management and organisational process of art projects. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. the importance and fundamental knowledge of art projects. penganjuran seminar. pengurusan dan proses pengendalian projek seni. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. making feedback reports and taking further actions. planning art projects. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. Penyelidikan Tindakan II . organization an action research seminar. implementing art projects. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an. penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. application of ”tajwid” rules in reciting.6.6 dan amali pengajaran Ibadah. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . It also gives exposure to planning and implementing learning strategies. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . lesson planning and practical teaching. penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam.Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . approach. lesson planning and practical teaching. memorising and interpreting of the Quranic verses.6. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. the strategies. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. This course focuses on the introduction to Al-Quran education. This course focuses on strategy. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.

kajian teks jawi klasik dan moden. Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. exposure to planning and implementing teaching strategies. exposure to planning and implementing teaching strategies. kemahiran menulis khat. according to the Islamic education syllabus for primary schools. analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 . analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6.This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6.6. lesson planning and practical teaching .6 dan amali pengajaran Akhlak. lesson plans and practical teaching.6 dan amali pengajaran Sirah. The course focuses on the content analysis on ”Jawi”. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 . planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. exposure to planning and implementing teaching strategies.6. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam. Micro and Macro PIM3109 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 . It also discuses the teaching strategies . penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6. lesson planning and practical teaching. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 .

penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam. and issues of deviance in “aqidah”. analysis of the Prophet Muhammad s. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan. measurement. sebagai seorang pendidik.a.’s special traits. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 . types and field of testing. tables of specification and PAFA assessment. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. the impact of faith in life. dan tokoh ilmuan Islam. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. bidang pembelajaran yang diuji. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. their main topic of discussions.w. item building. planning and practical teaching.a. This course emphasizes on selection of topics. bentuk penilaian.w. This course focuses on concepts. basic skills. contoh dan pelaksanaan.w. micro and macro teaching concepts. pembinaan bahan sumber. perancangan pengajaran mikro. perbincangan mazhab Ilmu Kalam. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam.a. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. bahagian amali. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. This course focuses on the “dakwah”. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. pembinaan item Pendidikan Islam. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. assessment and evaluation in Islamic education.Teaching in Islamic Education) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. analisis sahsiah Rasulullah s.

interpreting the action research data. animal slaughtering. documentation and publication procedure of action research. penganjuran seminar. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. action research prosess. analysis and justification on issues related to fiqh studies. data collection considerations. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. pertimbangan dalam pengumpulan data. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. introduction to various types of educational research design. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2(1+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . methodology in fiqh. 9. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. types of educational research. sembelihan dalam Islam.PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . perancangan dan cadangan. analisis data. data analysis. concepts of action research and models. data collection methods. educational research procedure. Islamic economy and management of properties in Islam. planning and proposal. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. kaedah Fiqh. organizing an action research seminar. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. interprestasi data kajian tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. ekonomi Islam.Islamic Education for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. prosedur penyelidikan pendidikan. It discusses introduction to research methods in education. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan.

kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. motorrelated physical fitness componen. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. pengurusan.related fitness. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. permainan kanak-kanak. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. teaching and learning of basic movement. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. Bunker and Thorpe Model 1982. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. model Bunker and Thorpe 1982. physical fitness and the importance of physical fitness. training principles of physical fitness. training methodology for physical fitness. periodisation of training and effects of training on physical fitness. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . the acquiring of skills in the track and field event. children’s games. kemahiran acara balapan. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. penilaian. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. pengelolaan permainan dan teknik permainan. This course includes concepts and definition of total fitness. jadual latihan kecergasan fizikal. management. struktur dan organisasi persatuan. PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. konsep pergerakan asas. This course stress on rules and regulations. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. asas terjunan. training schedule of physical fitness. kemahiran acara padang. the component of health. keselamatan renang. organizing games and techniques. basic movement concept. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa.(Training Methodology for Physical Fitness) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal.

feedback. individual differences and capabilities. maklumbalas. kawalan motor. somatic growth. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. human information processing. maturation and physical performance. functional development. digestive system. cellular level and tissue level of organisation. skeletal system. basic teaching and learning methodology of swimming. perbezaan individu. kematangan. Integumentary system.This course to expose students to various swimming skilss. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. sistem penghadaman. adipose tissue and body composition. coordination. This course includes the definition and concept of growth. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. sistem otot. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. kanak-kanak.chemical level. maturation and factors that influence growth. motor learning. sistem respirasi. Heart. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. muscular system. sistem rangka. lymphatic system and immunity. selular dan tisu organisma. respiratory system. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. blood vessels and circulation. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. endocrine system. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. structure and the organisation of society. officiating and organising and management of swimming competition. sistem endokrina. darah. swimming safety. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. aktiviti fizikal dan sukan. motor control. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. evaluation. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. maturation and motor learning. pertumbuhan somatik. penganalisisan perlakuan. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. pembelajaran motor. nervous system. ‘attention’ dan prestasi. tisu adipos dan komposisi badan. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. saluran dan peredaran darah. retention and transfer of learning. Kursus ini juga Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-045 . sistem limfatik dan imuniti. nutrition and metabolism as well as urinary system. attention and performance. pemprosesan maklumat. jantung. sistem integumentari. kematangan dan prestasi fizikal. blood. koordinasi. kematangan dan pembelajaran motor. sistem saraf.

Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah. . kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. pengurusan. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. objectives. pengelolaan. The aspects of managing. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. pengelolaan. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. pengelolaan dan pentadbiran. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. kepentingan. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. recreation and leisure. the aspects of managing. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. keselamatan murid-murid. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar.menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. planning. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. sukatan dan tafsirannya. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. concepts. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. managing. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. perancangan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-046 . aims. pengurusan. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. penganalisisan perlakuan. history and literatures of outdoor education. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. rekreasi dan kesenggangan. analyzing performance. konsep. aspek pengurusan. This course covers the philosophies. administrating and organizing. administrating and organizing. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian.

konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. managing physical education and sports. penganalisisan perlakuan. aspek pengelolaan. pengurusan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-047 . the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. issues in sports. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. sports development programme. the interpretation of curriculum. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. criteria in choosing physical education acitivities. laws and administration of sports. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. This course discusses the management and administration of physical education and sports. aspek pengelolaan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. penganalisisan perlakuan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. administrating and organizing. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. the importance of physical education. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. program pembangunan sukan. values and ethics in sports. administration of national and international sports agency. pengurusan permainan tradisional.This course includes the history and development of physical education in Malaysia. managing tradisional games. isu-isu dalam sukan. undang-undang dan pentadbiran sukan. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. pengurusan. nilai dan etika dalam sukan. the aspects of managing. analyzing performance.

pembinaan ujian. criteria in choosing adapted physical education acitivities. administrating and organizing. measurement and evaluation in physical education and sports. the interpretation of curriculum. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. Emphasis given to the concepts of physical education.This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. This course includes the concept of test. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. Students will be exposed to different types of research in health. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. physical education and sports. prosedur penyelidikan pendidikan. analisis data. pemilihan jenis-jenis ujian. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. pertimbangan dalam pengumpulan data. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. analyzing performance. selecting test. kaedah-kaedah pengumpulan data. proses penyelidikan tindakan. the aspects of managing. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. The course helps student to develop different type of tests. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. interprestasi data kajian tindakan. analysis and interpretation. pendidikan jasmani dan sukan. perancangan dan cadangan.

approach in treatment of injury. child psychology development via sports. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. action research prosess. motivasi. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. penetapan matlamat. data collection considerations. motivation. peneguhan. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. faint. asma dan serangan jantung. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. the definition of sports sociology. injury to the hand. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. kecederaan kulit. open wound. types of educational research. badan. prinsip asas pertolongan cemas. prinsip menguruskan kecederaan patah. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. pressure and anxiety in sports. data analysis.penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. maklumbalas. pencegahan kecederaan dalam sukan. kepala dan mata. pendekatan rawatan kecederaan. planning and proposal. sports and children. teori sosial dalam sukan. body. sukan dan kanakkanak. airways and cardiopulmonary resuscitation. soft tissue injury. burn out and overtraining in sports. interpreting the action research data. sukan dan ekonomi. feedback. This course includes sports psychology and sports sociology. It discusses introduction to research methods in education. socialization in sports. kecederaan tisu lembut. pendarahan terbuka. skin injury. terdedah kepada haba yang melampau. prevention of injury in sports. asthma and heart attack. deviation and aggression in sports. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. definisi sosiologi sukan. sports history. sports and economy. legs. keganasan dalam sukan. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. introduction to various types of educational research design. perubatan sukan dan jurulatih sukan. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. basic principles of first aid. sukan dan media. arousal. personaliti. kebangkitan. educational research procedure. sociology theories in sports. This course discusses the basic concept of sports injury. sports medicine and coaches of sports. deviasi dalam sukan. sports and media. concepts of action research and models. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . principles in managing fracture. kaki. goal. data collection methods. head and eyes. sports. sukan. exposure to extreme heat. reinforcement. lifting and carrying of patient. pengsan. mengangkat dan membawa pesakit. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. kecederaan bahagian tangan. sports personality. writing an action research report and article and ways of making action research data public. ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan.

Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized.g. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri.tessellations. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. In addition. In the process.(Action Research II: Implementation and Reporting) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. 3-dimensional geometry and conic sections. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. organizing an action research seminar. It discusses concepts in plane geometry . nombor bukan nisbah. nombor nyata dan nombor kompleks. documentation and publication procedure of action research. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. rational. irrational. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. nombor nisbah. 10. symmetries and transformations. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. there is a further exploration into the sets of natural. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. teselasi. simetri Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. Semasa proses pembelajaran. real and complex numbers. The use of ICT e. penganjuran seminar. Pelajar didedahkan kepada makna. In addition. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry.

technology in mathematics. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. types of searches. critical path analysis. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. networks. pemprograman linear. ujian chisquare. algorithms. graphs. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. analisa laluan kritikal. graf. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Selain itu. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. heuristic algorithms and methods of sorting. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. jenis-jenis carian. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. mathematics facilities and management of resources. teaching and learning aids. Dalam kursus ini. rangkaian.dan transformasi. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. Students will be introduced to printed materials. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. linear programming. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. chi-square test. It provides information about introduction to decision mathematics. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. algoritma. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables.

Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. fractions. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. using relevant mathematical ideas. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs.teknologi dalam matematik. Fractions. In addition. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pecahan. perpuluhan dan peratus. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. derivatives and integrals. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. basic understanding of limits and limit theorem. pecahan. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. and patterns and relationships. Teaching of Numbers. Selain itu. decimals and percentages. fungsi dan graf. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions.

This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan.

MTE 31113

Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)I

3(2+1)

In this course, students will learn to teach the key concepts in geometry, measurement and data handling. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Dalam kursus ini, pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0)

This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) [Penyelidikan Tindakan I - Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)]

MTE3113

3(3+0)

This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-053

research data, writing an action research report and article, and ways of making action research data public. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. Its contents cover mathematics in every day life, classical codes and ciphers, codes and cryptography, use of mathematical modeling in biology and ecology, and some key mathematical ideas related to calculus. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian, kod klasik dan nombor rahsia, kod dan kriptografi, penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi, serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)]

MTE3115

3(0+3)

This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

11. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1)

This course discusses life and living processes. It explores the nature of life, food and wellbeing, cell structure and function, animal respiration, plant respiration, cellular respiration in plants and animals, growth, animal nutrition, plant nutrition,
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-054

animal excretion, plant excretion, animal reproduction, plant reproduction, movement and support in animals and plant responses to stimulus. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan, menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan, makanan dan kesihatan, struktur sel dan fungsi, respirasi haiwan, respirasi tumbuhan, respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan, tumbesaran, nutrisi haiwan, nutrisi tumbuhan, perkumuhan haiwan, perkumuhan tumbuhan, pembiakan haiwan, pembiakan tumbuhan, pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan.

SCE 3102

Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains)

3(3+0)

This course discusses how children perceive science, the nature of science and how children learn science, explores the nature of science, how children learn science, understanding children’s development, Bruner’s learning theory, Behaviourist learning theory, Ausubel’s learning theory, Gagne’s learning theory, information-processing theory-Atkins, Shiffrin and Baddeley’s, Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning, the constructivist approaches, what do children need to help them learn through constructivism, understanding children’s ideas in science, assessing children’s ideas and misconceptions in science, dealing with children’s misconceptions and conceptual change. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains, bentuk sains dan mempelajari sains, meneroka ciri-ciri sains, cara kanak-kanak mempelajari sains, perkembangan kanak-kanak, teori pembelajaran Bruner, teori pembelajaran tingkah laku, teori pembelajaran Ausubel, teori pembelajaran Gagne, teori pemprosesan maklumat-Atkin, Shiffrin dan Baddeley, konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains, pendekatan konstruktivisme, beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme, memahami idea kanak-kanak dalam sains, menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains , memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1)

This course discusses exploring materials. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials, fuel, ores and minerals, alloys, aromatic compounds, alcohol, ethers and amines, aldehydes and ketones, carboxylic acids, esters and amides, synthetic polymers and plastics, industrial preparation of ammonia, sulphuric acid and nitric acid, composite materials, soaps and detergents, rubber, natural polymers and paper. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan, bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia, bahan bakar, bijih dan galian, aloi, sebatian beraroma, alkohol, eter dan ammina, aldehid dan keton, asid karboksilik, ester dan amid, polimer tiruan dan plastik, perusahaan penyediaan ammonia, asid sulfur dan asid nitrik, bahan komposit, sabun dan detergen, getah, polimer semulajadi dan kertas.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-055

kegunaan elektronik dan semi konduktor. muzik dalam fizik. plant diversity. biodiversity. motion. planetary and satellite motion. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . electrical circuits in the house. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. gerakan planet dan satelit. ekosistem. genetic diversity. Malaysian primary science curriculum I. generation and transmission of electricity. gerakan. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. in-situ conservation. memperolehi kemahiran manipulatif. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. teaching science for all children and science for exceptional children. It explores about ecosystem. termometeri dan termometer. daya dalam cecair. penjanaan dan transmisi elektrik. faedah ekosistem. ecosystem services. the basic science process skills and integrated science process skills. acoustic ecology and biodiversity collection submission. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. teaching and learning strategies for primary science. physics and measurement in everyday life. kepelbagaian biologi. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. use of electronics and semi-conductors. historical development of the primary science curriculum in Malaysia.SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. the physics of music. kerja dan mesin. thermometry and thermometers. forces in fluids. using light. acquiring manipulative skills. animal diversity. applying Newton’s laws in everyday life. threats to biodiversity. litar elektrik dalam rumah. pengajaran sains sekolah rendah. issues in science education. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. understanding population trends. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. primary science teaching. isu-isu dalam pendidikan sains. work and machines. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. menggunakan cahaya. electricity and magnetism at work. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. Malaysian primary science curriculum II. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1) This course discusses about ecosystems and biodiversity. pemuliharaan in situ. ex-situ conservation.

pemuliharaan ex situ. It explains about lesson planning. purpose of assessment. daily lesson plan. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. merancang pelajaran. thermochemistry. outer space. marking and moderation of test scripts. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. test design and construction. kepelbagaian haiwan. the first law of thermodynamics. rekabentuk dan pembinaan ujian. assessment tools. learning outcomes. alat-alat pentaksiran. dan nuklear kimia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . The earth: structure. ancaman terhadap kepelbagaian. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. kepelbagaian tumbuhan. sistem-sistem utama dan angkasa. bumi: struktur. sistem solar. menulis rancangan pelajaran. analysis of test score. scoring of assessment. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. pemahaman tentang trenda populasi. definition of terms. penskoran pentaksiran. areas of assessment in primary school science. learning objectives. hasil-hasil pembelajaran. tenaga. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. elektrokimia. It explores about energy. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. electrochemistry and nuclear chemistry. writing lesson plans. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. origins and its major systems and space: the solar system. bentuk-bentuk pentaksiran. objektif pembelajaran. merancang rancangan pelajaran harian. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. termokimia. kepelbagaian genetik. pentadbiran ujian. Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) SCE 3108 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. analisis skor ujian. interpreting test score and forms of examination. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. planning a daily lesson plan. microteaching skills and macro teaching. asal usul . definisi istilah. rancangan mengajar harian. administration of test. matlamat pentaksiran. hukum pertama termodinamik. types of assessment.

project-based learning for pollution and its effect on human health. isu-isu yang berkaitan dengan sains. kaedah-kaedah pengumpulan data. It will discuss about management of science laboratory.SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. educational research procedure. teknik-teknik asas makmal. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. planning and proposal. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. interpretasi data penyelidikan tindakan. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . SCE3114 Science. perancangan dan cadangan. rules and safety in the laboratory. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pengawetan spesimen biologi. teknologi dan masyarakat. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. project-based learning for energy in the biosphere. issues relating to science. project-based learning for endurance of resources. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. innovation and inventions. pembaharuan dan penciptaan. technology and society. project-based learning for conservation. data collection methods. Kursus ini membincangkan tentang sains. safe handling of scientific materials handling of chemicals. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. basic laboratory techniques. data analysis. preservation of biological specimens. project-based learning for additives in food. prosedur penyelidikan pendidikan. pengurusan makmal sains. science teaching and learning resources. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. concepts of action research and models. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. teknologi dan masyarakat. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. analisis data. project-based learning design. interpreting the action research data. technology and society. introduction to various types of educational research design. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. data collection considerations. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. pertimbangan dalam pengumpulan data. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. peraturan dan keselamatan dalam makmal. types of educational research. proses penyelidikan tindakan. preparation and improvisation of selected resources and presentation. Technology and Society (Sains. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. action research process.

Technical And Vocational Education System. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. Function Of Technical And Vocational Education. bahan hiasan dalaman dan luaran. Philosophy Of Technical And Vocational Education. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional.pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. The Evolution Of Technical And Vocational Education. implement the planning and evaluation process. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. penganjuran seminar. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. 12. barangan logam dan kelengkapan. Proses Perancangan. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. sifat bahan mentah. the career path and the future of Design and Technology. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. documentation and publication procedure of action research. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. jenis-jenis bahan mentah. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) RBT3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. perkembangan industri pembuatan tempatan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. asas pembinaan produk. Management And Administration In Technical And Vocational Education. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . organizing an action research seminar.

Teaching and learning approaches. perlaksanaan kurikulum. inovasi kurikulum. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. planting. theory and models of curriculum development. accessories. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. planting vegetable hydroponically. plant care.This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. strategi. design curriculum. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. curriculum management and innovation. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. care of ornamental crops and landscape. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. teori dan modelmodel kurikulum. penanaman sayursayuran secara hidroponik. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum. reka bentuk kandungan. strategies. dokumentasi dan penyimpanan rekod. kaedah dan teknik pengajaran. penilaian. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. penanaman. interior and exterior decoration. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. skills on constructions of wood and metal based project. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. implementation. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. planning. planting. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. pengurusan kurikulum. handling of products. teaching method and techniques will also be introduced. propagation. raw materials and its characteristic. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. documentation and record keeping. selection and preparation of field for vegetable planting. This course will also expose the students with Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. evaluation. perancangan.

computers and robotics basic component. analisis item ujian. hemlines and. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. perancangan pentaksiran. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. seni reka pakaian. kajian fabrik. design printed circuit board. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. pendawaian satu fasa. necklines. This course also emphasizes design of garment styles. Discussion on validity and reliability of evaluation format. pedagogical elements and assessment. gathers and. membina robot aras teknologi rendah. Topics related to sewing processes include fasterners. pembinaan item ujian. pengukuran dan penilaian. pleats. item development. types of evaluation and the usage of data & interpretation. asas elektronik berdigit. mendawai litar pendawaian domestik. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. asas penyenggaraan komputer. pembentukan dan pelaksanaan ujian. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. sleeves. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. domestic wiring. pengujian. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. asas komputer dan rangkaian. proses jahitan. the preparation of work records and dress making. various methods of evaluation.skills of questioning techniques. motor. test Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. merekabentuk PCB dan projek elektronik. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. openings. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. mereka cipta stail pakaian.

organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. design of food preparation pedagogy and cooking practice. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. pest breeding. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. basic statistic. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. housing and equipments for pet rearing. marking scheme interpretation as well as report writing on assessment.specification table. kewangan.dagang ). undang-undang perniagaan. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. punca dan pencegahan kemalangan. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. pengurusan personel. penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. management and daily care of pets. business law. pengurusan kewangan. prinsip memasak dan tatasajian. English (United States) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. pembiakan ikan. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Formatted: Font: Italic. finance. pedagogi. pengurusan dan penjagaan harian. perniagaan elektronik ( E. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. table setting. reka cipta masakan. selection and preparation of aquarium and cage. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. electronic commerce ( E–commerce). preparation and keeping of documentation and records. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi 3(2+1) (Food Management and Technology) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. pengurusan bahan dan alatan. This course covers topics on food sanitation. teknologi dalam penyediaan makanan. selection of pets and ornamental fish. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. and mark analysis. pembiakan dan pengendalian. preparation of food. dan kerja-kerja amali masakan. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. reka bentuk bengkel. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. pengurusan dan pengendalian bengkel. cooking principles and. penyediaan makanan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . technology in food preparation. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel.

RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. causes and prevention of accidents. 2D drawing. financial management. tempat alat tulis. data collection considerations. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. workshop design.This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. organization and management. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. aplikasi lukisan 2D. proses penyelidikan tindakan. prosesses and planning project. aplikasi lukisan 3D (wireframe. interprestasi data kajian tindakan. concepts of action research and models. pertimbangan dalam pengumpulan data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. layout of interior design and pet’s house . This course emphasizes on product design with computer aided. educational research procedure. action research prosess. types of educational research. analisis data. data collection methods. 3D design. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. prosedur penyelidikan pendidikan. data analysis. best practices on workshop safety. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. proses dan perancangan projek. planning and proposal. rules and regulation in workshop management. introduction to various types of educational research design. design and managing project such as chair. kaedah-kaedah pengumpulan data. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. writing an action research report and article and ways of making action research data public. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. materials and tools management. It discusses introduction to research methods in education.

faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. industrial design and design for manufacturing. the transition from home to nursery/preschools. pendekatan dalam kurikulum. This course emphasizes on product development and principle. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. the integration of project base learning assessment. 13. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. reka bentuk industri. penganjuran seminar.Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. views and ideas of earlier scholars of childhood education. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. growth and child development. pengelolaan aktiviti prasekolah. the history of early childhood education. product architecture. Akta 308 dan Akta 550. organizing an action research seminar. documentation and publication procedure of action research. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. Act 308 and Act 550. processes and planning. Children’s Right. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. This course covers the introduction to early childhood education.

penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. children diseases and preventive measures.This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. the National Preschool Curriculum. PRA3103 Perkembangan Fizikal. children health and safety measures and also sex education in preschools. methods in teaching and learning language at preschool. pembelajaran sains di prasekolah. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. pembelajaran Matematik di prasekolah. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. learning of early science and mathematics components at preschools. planning of activities and programs for science. This course includes the theory and foundation for children’s language learning. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. This course includes understanding of the cognitive development of young children. language activities and also assessment in preschool education. applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. persekitaran. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. teaching and learning techniques in preschools. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. perancangan program sains. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. the environment. factors involve in language development. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Children’s Cognitive Development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. activities for physical development in preschools. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. curriculum of language and communicative development. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. merancang aktiviti. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. penjagaan kesihatan kanak-kanak.

It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. puppetry and children literature. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. theories on moral development. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. music and movement. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. (Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. sosiodrama. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. muzik dan pergerakan.PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. curriculum management. pengurusan dan aktiviti. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. development of sosial skills and prosocial behaviors. socio drama. teori perkembangan moral. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. management and activities. aspects of children’s creativity which involve visual arts. This course covers the introduction to creative development. and spiritual and moral development activities as well its learning center. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. seni boneka dan sastera kanak-kanak. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. understanding and managing children’s emotion. identification of Islamic education and moral curriculum. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. processes of creativity and teaching approaches. developing confidence to face challenges in everyday life.

family relationship.Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . objektif. characteristics. building and managing preschool education centers. ways on improving family. komuniti dan institusi pendidikan. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. objectives. melaksanakan perekodan. This course discusses in general the children with special needs at preschool. reports and follow up actions based on data collection. values and customs. data collection based on observation. penganalisisan. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. nilai dan budaya. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. the classification of special needs children. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. matlamat. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. children’s assessment and evaluation planning. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. This course includes the concepts. This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict. This course covers the theories and perspective. aims. It also includes family surrounding. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. hubungan keluarga. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. community and education institution. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. ciri-cirinya. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. importance and principals of authentic assessment in preschool education. data analysis. penyimpanan. The focus is on the factors due to the disability. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. data recording and compiling. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. dan perbezaan individu. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . analisis data. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. data collection methods.(Action Reserach I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. documentation and publication procedure of action research. This course provides knowledge about action research method in childhood Education. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. pertimbangan dalam pengumpulan data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) PRA3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. proses penyelidikan tindakan. efficient relationship. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. concepts of action research and models. interpreting the action research data. types of educational research. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. health. perancangan dan cadangan. safety and diet management. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. educational research procedure. introduction to various types of educational research design. kaedah-kaedah pengumpulan data. konsep kepimpinan dan perwatakan. data collection considerations. interpretasi data penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. planning and proposal. penganjuran seminar. organizing an action research seminar. pengurusan kesihatan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. kecekapan hubungan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. keselamatan dan pemakanan. action research process. prosedur penyelidikan pendidikan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data analysis. 14.

prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. speech and language. language for children with emotional and behavioural problems. kajian dan huraian sukatan pelajaran. kemahiran membaca. perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. strategi pengurusan tingkah laku. pendekatan dan pembelajaran bahasa. kemahiran lisan. language development theory. characteristics.PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 . assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. teori-teori perkembangan bahasa. bahasa kanak-kanak terencat akal. pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. teori dan model tingkah laku. language for children with sensory. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects. types of problematics behaviour. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi . bahasa dan pertuturan. jenis-jenis tingkah laku bermasalah. kemahiran menulis. component in language. proses perubahan tingkah laku. handicapped children language. isu dan etika pengurusan tingkah laku. strategies of behaviour modification and issues concerned. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. punca masalah. pembinaan bahan bantu belajar bahasa. latihan aktiviti. ciri-ciri. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) PKB3104 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi. This course looks into communication. bahasa kanakkanak autisme. latihan pengajaran tatabahasa. komponen-komponen dalam bahasa. education programmes provided and issues arise in educating these children. causes. language for autism children.

writing and mathematic assesment. kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. develop learning material. kemahiran pertukangan. rearing pet. keusahawanan. listening. This course covers the important of assessment in special education. home living. speaking. pengajaran tatabahasa. lesson plan. persediaan mengajar. study of the syllabus. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. perancangan pengajaran harian. kemahiran memasak. kemahiran urus diri. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. kemahiran jahitan. bertutur. kemahiran berkebun. gardening. kemahiran mendengar. reading. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris. production of teaching aid for language skills and micro teaching. kajian sukatan pelajaran. PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language. cookery. teaching of grammar. syllabus studies. sewing. approaches and language learning. reading. reading and writing skills.the ability of basic learning assessment. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. membaca dan menulis. language acquisition and language assesment tools and micro teaching. speaking. practical: application of language activities. mentaksir bacaan. ethics and classroom management. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 . amali: aplikasi aktiviti bahasa. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. oral language assesment. writing skills. self-protect.This course discusses language and communication. kemahiran hidup untuk berdikari. peraturan dan keselamatan di bengkel. mentaksir bahasa lisan. pengurusan rumah tangga. keselamatan diri dan adab bertatasusila. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. social skill and behaviour assesment. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar.

alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. types of therapy: physio. teaching aids and micro teaching. jenis-jenis terapi: fisio. hidro. visual art. practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. kajian sukatan pelajaran. music and singing.fisio. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains. cara kerja. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. seni visual. seni visual. pengurusan kelas khas. teaching aids production. music and singing. teaching and learning Science. hydro. problems of learning Mathematics. pengajaran dan pembelajaran Sains. functional Mathematics for learning disabilities. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. occupational. cara kerja. strategi dan aktiviti Matematik. pentaksiran pembelajaran murid. pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. kajian sukatan pelajaran. This course discusses the introduction to therapy. speech. penilaian kemahiran Matematik. pengasingan. practical: application of strategies in teaching Science. muzik dan nyanyian. assessment of Science skills.PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics. syllabus study. pasir dan alternatif. permainan dan alternatif. permasalahan penguasaan Matematik. play and altenative. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. play and altenative. speech. and micro teaching. teaching aids for Mathematics. pertuturan. pertuturan. profesionalisme guru. pentaksiran kepada kemahiran Sains. muzik dan nyanyian. bahan bantu mengajar Matematik. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. expression art. pelaksanaan pengajaran. strategies and activities in Mathematics. kemahiran asas proses Sains. bahan bantu mengajar. basic skills of Science process. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains. hidro. therapy . hydro. amali: terapi . visual art.physio. penyediaan rancangan pengajaran. Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran. permainan. pengawasan. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. pergerakan kreatif. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . functional Science for learning disabilities students. strategies in teaching Mathematics. lesson planning. pelabelan. assessment of Mathematics skills. activities in Mathematics teaching. Mathematics syllabus sudy. pergerakan kreatif. teaching aids. occupational. expression art. dan integrasi.

PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. kepelbagaian kompetensi murid. data collection methods. perancangan dan cadangan. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. parents and community involvement and social system issues. assessment. pertimbangan dalam pengumpulan data. prosedur penyelidikan pendidikan. principle social work ethics. This course discusses strategies and placement of students. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. program pemulihan dalam komuniti. action research process. multi disciplinary services offered at the CBR. kaedahkaedah pengumpulan data. introduction to various types of educational research design. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. prinsip dan etika kerja sosial. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. community-based rehabilitation programme.penyeliaan dan komunikasi. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). planning and proposal. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. concepts of action research and models. labeling. interpretasi data penyelidikan tindakan. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. teacher profesionalism. teaching implementation. proses penyelidikan tindakan. types of educational research. data collection considerations. interpreting the action research data. writing an action research report and article and ways of making action research data public. segregation and integration. penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) PKB3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. supervision and communication. educational research procedure. students multiple competencies. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. data analysis. special classroom management. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. analisis data. programBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-072 .

Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKB3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to management and administration of special education. This course covers the children psychology development.program Pendidikan Khas di Malaysia. psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. classroom management. dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran. organisational structure of special education in Malaysia. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. role of teachers of special education. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. peranan guru Pendidikan Khas. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak. perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran. perkembangan psikoseksual di kalangan remaja bermasalah pendengaran. special education programmes in Malaysia. cognitive and psychomotor development of children with impaired listening. organizing an action research seminar. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-073 . penganjuran seminar. psychosocial development of teenagers with listening problem. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. documentation and publication procedure of action research. cognitive development of children with impaired communication and listening problem. 15. perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran. administration of special education programmes in Malaysia. pengurusan bilik darjah.

makanan dan buah-buahan. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. impaired and communication. the life style of the deaf community. pendekatan bilingual-bicultural. language for autism children. This course discusses the introduction to community deaf culture. pakaian. kata kerja dan kata sifat. warna. kesihatan. teori-teori perkembangan bahasa. bahasa dan pertuturan. health. handicapped children language. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. places. kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakkanak bermasalah pendengaran. perubatan. medicines. sports and nature. kata ganti nama dan keluarga. sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20. language for children with sensory. feelings. government and occupations. speech and language. budaya dan perayaan. kata bantu. buildings. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. haiwan.Kursus ini meninjau komunikasi . sukan dan alam semula jadi. clothings. Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan. modals. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) PKD3104 3(3+0) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19. pengangkutan dan benda. Malaysian Sign Language: speech. animals. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. kecacatan dan komunikasi. organisations. bangunan. component in language. manual communication among children with hearing-impaired . bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. education. kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. pendidikan. klasifikasi kaedah komunikasi. pronounce and family. classification communication methods. food and fruit. colour. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-074 . kerajaan dan pekerjaan. perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara. language for children with emotional and behavioural problems. transports and things. bahasa kanakkanak autisme. bahasa kanak-kanak terencat akal. combination of oral and manual communication. keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi. tempat. gaya hidup komuniti pekak. cultures and festivals. Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak. verbs and adjectives. pertubuhan. needs for various communication methods. komponen-komponen dalam bahasa. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. perasaan. direction and time. bilingualbicultural approach. arah dan masa. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. This course looks into communication. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. language development theory.

peranan ibu bapa dalam intervensi awal. parents role in early intervention. English Grammar. reading. menjalankan sesi nyanyian. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa.the ability of basic learning assessment. kaedah pengajaran bacaan. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. social skill and behaviour assesment. oral language assesment. singing session. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. kaedah pengajaran penulisan. amali : melaksanakan ujian bahasa. story reading.PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. bentuk program intervensi awal. English Grammar. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English. This course covers the important of assessment in special education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . mentaksir bacaan. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) PKD3108 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. membaca petikan/bercerita. Malay language grammar. meliputi: Tatabahasa Melayu. writing and mathematic assesment. menjalankan sesi soal jawab. support services. khidmat sokongan. mentaksir bahasa lisan. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. questiona answer session. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. types of early intervention. perbualan asas pengetahuan bahasa. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) PKD3107 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI).

speech diability among children of hearing-impaired. implan koklea. implementation of audiometric pediatric observation. reading and writing teaching method. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired.This course provides students with a knowledge of mastering language. general strategy in overcoming speech problem. practical: implement language tests. audiometry. This course covers topics of accustic. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. remedial programme planning. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. anatomi telinga dan proses pendengaran. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. auditory skill programme. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. amali : Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 .type of hearing-impaired and its effect. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. penilaian bahan sumber pembelajaran. simulating teaching and learning language sessions. achievement level assessment. Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) PKD3111 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course focusses on speech acquisation among children. jenis masalah pendengaran dan kesannya. program kemahiran auditori. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. cocklea implant. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. basic language knowledge of conversation. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum. listening amplication. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. audiometri. use and maintaining individual hearing aid. assessment instrument of speech achievement. ear anatomy and listening process. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. amplikasi pendengaran. penggunaan sistem FM. basic hearing test and audiogram assessment. instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. use of FM system. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran.

introduction to various types of educational research design. interpreting the action research data. types of educational research. pertimbangan dalam pengumpulan data. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. types of learning resources. text books and newspapers as learning resources. data analysis. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. peranan guru Pendidikan Khas. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. assessment of learning resources. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKD3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. concepts of action research and models. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. practical: developing and managing Mathematics. prinsip dan etika kerja sosial. Sains dan Kajian Tempatan. interpretasi data penyelidikan tindakan. program pemulihan dalam komuniti. community-based rehabilitation programme. educational research procedure. action research process. It discusses introduction to research methods in education. perancangan dan cadangan. multi disciplinary services offered at the CBR. peranan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . principle social work ethics. data collection methods. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pengurusan bilik darjah. Science and Local Studies learning resources. data collection considerations. analisis data. proses penyelidikan tindakan.pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). planning and proposal. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. kaedahkaedah pengumpulan data.

keluarga dan masyarakat. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . classroom management. 16. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. factors of Children with Visual Impairment. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. This course discusses the introduction to management and administration of special education. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. sebab-sebab masalah penglihatan. development of children with visual impairment compare with the normal children. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. role of teachers of special education. special education programmes in Malaysia.pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. organisational structure of special education in Malaysia. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan. the role of parents and community. perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan PKD3115 Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. bahasa dan pertuturan.use of other sensors. organizing an action research seminar. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. teori-teori perkembangan bahasa. bahasa kanak-kanak Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . penganjuran seminar. documentation and publication procedure of action research. komponen-komponen dalam bahasa. administration of special education programmes in Malaysia. implication and effect of visual impairment on the early stage and education. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education.

language development theory. bentuk program intervensi awal. khidmat sokongan. This course looks into communication. support services. practical :cooking. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. bahasa kanakkanak autisme. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. recreation and adaptive physical education. skills of buying and stock keeping things. various visual assessment methods and children with low vision report. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. types of early intervention. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. punca-punca masalah penglihatan. self management. adaptasi kaedah persediaan memasak. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. amali : latihan memasak menggunakan blindfold. component in language.blindfold. the visual process and causes of visual impairment. speech and language. language for children with sensory. using blindfold and implementation of activities and simulation. This course covers important concepts in field of living skills. adaptasi persekitaran di dapur. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. pengurusan rumah. kemahiran penglihatan. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. pengurusan diri. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. latihan mengurus diri menggunakann blindfold. cara mengatasi masalah penglihatan. visual skills training . handicapped children language. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. parents role in early intervention. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. bahasa kanak-kanak terencat akal. self and house keeping management. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. introduction of recreational activities and modify physical education. Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata.bermasalah pembelajaran. dan laporan mata. pelbagai pentaksiran penglihatan. language for autism children. language for children with emotional and behavioural problems. kemahiran membeli dan menyimpan barang. cooking skills.

PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. mentaksir bacaan. computerized braille.Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. reading. kaedah menulis pindah. trancsribing exercise. Kursus ini melliputi huruf. komputer braille. kuantiti. amali: sistem kod braille BM. Kursus ini meliputi simbol nombor. basic Mathematical operation. quantities. lower wordsigns. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) This course covers the numeral signs. social skill and behaviour assesment. pengajaran dan pembelajaran murid buta. latihan menulis pindah. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. algebra. matrices and enrichment exercises in theory and practical. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. wordsigns. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. pengajaran murid bermasalah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . lower groupsigns. and enrichment exercise. adatasi kurikulum. practise Braille. logaritham. logarithms. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. oral language assesment. operasi asas matematik.the ability of basic learning assessment. penggunaan teknologi. indices. composite signs initial wordsigns. practical:Bahasa Melayu braille code system. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. latihan braille. simple upper groupsigns. simbol huruf. geometry. algebra. gabungan akhir huruf. final groupsigns. mentaksir bahasa lisan. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. huruf terbitan. This course covers the important of assessment in special education. ganda dua. geometri. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. writing and mathematic assesment. slate and stylus. matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. transcription of braille exercise. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. sets.

PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. kemahiran membiasakan diri. proses penyelidikan tindakan. multi disciplinary services offered at the CBR. mobility techniques without guidance. tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. teknik bergerak tanpa pemandu celik. principal dan terminology in orientation dan mobility. individu. micro and macro teaching. pertimbangan dalam pengumpulan data. This course covers the planning. analisis data. perancangan dan cadangan. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. kaedahkaedah pengumpulan data. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. mobility techniques with guidance. white stick and other mobility equipment. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. prepare teaching aids. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. amali : kaedah pengajaran braille. interpretasi data penyelidikan tindakan. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. teknik bergerak dengan pemandu celik. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKL3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). program pemulihan dalam komuniti. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. prosedur penyelidikan pendidikan. orientasi dan ruang. and hands-on experience and to reinforce learning. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. community-based rehabilitation programme. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. This course discuses introduction of orientation and mobility. use ICT and other appropriate special aids. educational needs of children with multiple handicaps. prinsip dan etika kerja sosial. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti.penglihatan dengan kecacatan lain. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. adaptation of curriculum. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. principle social work ethics. orientation and space.

prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. introduction to various types of educational research design. types of educational research. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. planning and proposal. interpreting the action research data.This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. It discusses introduction to research methods in education. action research process. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. sejarah perkembangan pemulihan. educational research procedure. psikologi perkembangan murid pemulihan. data collection considerations. organizing an action research seminar. writing an action research report and article and ways of making action research data public. documentation and publication procedure of action research. penganjuran seminar. special education programmes in Malaysia. data collection methods. This course discusses the introduction to management and administration of special education. concepts of action research and models. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. classroom management. data analysis. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. role of teachers of special education. peranan guru Pendidikan Khas. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. pengurusan bilik darjah. pengurusan program pendidikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . profil murid pemulihan. organisational structure of special education in Malaysia. administration of special education programmes in Malaysia. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. 17. program pemulihan dalam dan luar negara.

pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. remedial students’ behavioral management. speech and language. ujian diagnostik masalah pengamatan. language for children with sensory. forming of remedial class. This course discusses basic remedial education. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. PKP 3104 Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. handicapped children language. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class.. language for autism children. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. komponen-komponen dalam bahasa. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. development physchology for remedial students. penubuhan kelas pemulihan. management of remedial education program. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. the role and characteristics of a remedial teacher.pemulihan. bahasa kanakkanak autisme. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. individual planning education. This course looks into communication. teori-teori perkembangan bahasa. pengurusan tingkah laku murid pemulihan. bahasa dan pertuturan. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. roles of school administrator in remedial education program. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . language for children with emotional and behavioural problems. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. studens profile. strategy of implementation remedial program and education for remedial students. remedial programs in Malaysia and other countries. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. historical development of remedial education. bahasa kanak-kanak terencat akal. component in language. jenis-jenis pengamatan. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. This course emphasises on the theories and models of classroom management. language development theory. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. support services. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan.

This course focuses on introduction of perception; types of perceptions; causes and strategies to overcome the problems; production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes, practical:. strategies to overcome the problems, production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes.

PKP 3105

Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education)

3(2+1)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia, perkembangan kanakkanak disleksia, pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia, kaedah pengajaran bahasa, kaedah pengajaran matematik, kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat, pengurusan program disleksia, amali: pelaksanaan ujian, pengenalpastian kanak-kanak disleksia; pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. This course discusses the introduction to dyslexia, development of dyslexia chilldren, assesment and evaluation of dyslexia children, method of teaching mathematics, method of or information process, management for dyslexia program, practical: assesment implementation, instruments for identifications of students, diagnostic test, strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan, mentaksir kebolehan pembelajaran asas, mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku, mentaksir bahasa lisan, mentaksir bacaan, mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. This course covers the importance and use of assessment in remedial education, the basic ability assessment, social’s skill assessment, behaviour assessment,oral assessment, reading assessment, writing skill assessment, and mathematics assessment. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa, kemahiran lisan, kemahiran membaca, kemahiran kefahaman, pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan, membaca dan kefahaman, kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran, bahan bantu belajar, rancangan pengajaran dan pembelajaran, amali; pelaksanaan strategi kemahiran lisan, pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran, membaca dan kefahaman, pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. This course discusses the development and language skill, oral skill, reading and comprehension skills; assesment and evaluation for oral skill, reading and comprehension, syallabus studies, learnings aids, lesson plan, practical: the implementaion of oral strategies, application strategies in teaching and learning,

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-084

reading and comprehension, production of perceptual diagnostic test and micro teaching. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan kemahiran menulis, kemahiran mengeja, kemahiran mengarang, pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis, kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran, bahan bantu belajar kemahiran tulisan, ejaan dan menulis karangan, rancangan pengajaran dan pembelajaran, amali: pelaksaan kemahiran menulis, pelakasanaan kemahiran mengeja, pelaksanaan kemahiran mengarang, pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. This course discusses writing skill, spelling skill, comprehension skill, assesment and evaluation in writing skill, syallabus studies, writng skill aids, spelling and comprehension and lesson plan, practical: the implementation of writing skill, spelling skill, comprehension, production of perceptual diagnostic test and micro teaching.

PKP 3109

Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi, jenis-jenis terapi, amali: terapi fisio, terapi cara kerja, terapi pertuturan, terapi muzik dan nyanyian, terapi seni visual, terapi hidro, terapi pergerakan kreatif, terapi main, terapi pasir dan terapi alternatif. This course discusses the introduction of therapy , types of therapy, practical: physiotherapy, speech therapy, music and singing therapy, art therapy, hydro therapy, expression art therapy, play therapy, sand therapy and alternative therapies. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1)

This course focuses on the introduction to mathematics, development and acquisition of mathematics, mathematics competencies, strategies in teaching remedial mathematics, mathematics syallabus study, assessment in mathematics skill, teaching aids for mathematics and lesson plan. Pratical: construction of mathematics, diagnostic test instrument, strategies in teaching remedial mathematics, production of mathematics teaching aids and micro teaching. Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik; kemahiran-kemahiran dalam matematik; strategi pengajaran pemulihan matematik, mengkaji sukatan pelajaran, penilaian kemahiran matematik, bahan bantu belajar, rancangan pengajaran harian, prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik,strategi pengajaran pemulihan matematik, dan pengajaran mikro. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar, profesionalisme guru, pelaksanaan pengajaran, pelabelan, pengasingan dan integrasi, pentaksiran
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-085

pembelajaran murid, pengurusan kelas pendidikan pemulihan, pengawasan penyeliaan dan komunikasi, kepelbagaian kompetensi murid, penglibatan ibu bapa dan komuniti, dan isu sistem sosial. This course discusses strategies and placement of the student, teachers’ professionalism, teaching implementation, labeling, segregation and integration, learning assessment, special classroom management, communication and supeversion, students’ multiple competencies, parents and community involvement and issues in social system .

PKU3112

Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation, principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology)

PKP3113

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education)

PKP 3114

3(3+0)

Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan, struktur organisasi pendidikan di Malaysia, programBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-086

remedial teachers role. pengurusan bilik darjah. organizational structure of Education Department in Malaysia. penganjuran seminar. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. documentation and publication procedure of action research. clasroom management. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan.role of administrator in remedial education. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 . prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. remedial education programs in schools. PKP3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. organizing an action research seminar. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. challenge and vision in management and administration in remedial education. peranan guru pendidikan pemulihan.program pendidikan pemulihan di Malaysia.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. skills and teacher values in a guided and real life situation. preparing teaching aids and classroom management. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. lecturers and peers in a variety of situations. PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 . Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. lecturers and peers in a real life situation. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. BBM. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi.

Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence.PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Formatted Table Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum Fasa 3 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai (mastery) pengetahuan. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers. Pelajar merancang. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. lecturers and peers in a real life situation. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Practicum phase 3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery knowledge. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. endurance. jati diri. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Student teachers are expected to plan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. Pada peringkat ini. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. ketahanan diri. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Bunker and Thorpe Model 1982. respiratory system. sistem otot. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. organizing games and techniques. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Formatted Table Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. children’s games. the relationship of theories and philosophies towards national education policy.Formatted: Malay (Malaysia) PAKEJ ELEKTIF 1 1. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. pengurusan.chemical level. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. sistem penghadaman. jantung. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. Pengelolaan dan Pentadbiran Formatted: Malay (Malaysia) PJMK3110 3(2+1) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted Table Formatted: Malay (Malaysia) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. selular dan tisu organisma. pengelolaan permainan dan teknik permainan. cellular level and tissue level of organisation. management. model Bunker and Thorpe 1982. saluran dan peredaran darah. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. darah. blood. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) Formatted Table Formatted: Malay (Malaysia) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. the importance of physical education. skeletal system. Integumentary system. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. teaching and learning of basic movement. Heart. permainan kanak-kanak. konsep pergerakan asas. blood vessels and circulation. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. sistem limfatik dan imuniti. endocrine system. nutrition and metabolism as well as urinary system. digestive system. lymphatic system and immunity. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . sistem integumentari. criteria in choosing physical education acitivities. sistem respirasi. sistem endokrina. sistem saraf. sistem rangka. muscular system. nervous system. the interpretation of curriculum. kepentingan. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. sukatan dan tafsirannya. basic movement concept.

administration of national and international sports agency. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Formatted Table Formatted: English (United States) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. laws and administration of sports. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. managing physical education and sports. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. values and ethics in sports. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. managing tradisional games. isu-isu dalam sukan. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. nilai dan etika dalam sukan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. undang-undang dan pentadbiran sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sports. program pembangunan sukan. 2. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. sports development programme. pengurusan permainan tradisional. This course focuses on the introduction of strategies. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. pendekatan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. issues in sports. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. approaches.

English (United States) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. This course focuses on topics of assessment. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). bertutur. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Formatted Table Formatted: Font: Italic. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. It also discusses topic for micro and macro in teaching. BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Formatted Table Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. This course focuses on topic selecting. 3. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. and evaluation. syllabus contents and its. membaca dan menulis. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) BAM3109 Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. penilaian dan pentaksiran. kombinasi penggunaan buku teks. focusing on combination of using text book. measurement. text book. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Formatted Table Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. pengukuran.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 . aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. perkembangan aspek fizikal dan sosial. konsep penilaian. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. reading. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. jenis kemahiran. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. pembinaan item. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. penilaian kendalian sekolah. and writing skills.This course discusses on the methodology of teaching listening. Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) BAM3110 3(2+1) Formatted Table Formatted: English (United States) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. speaking. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. Formatted: English (United States) BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Formatted Table Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. assessment.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources. mingguan dan semester. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. 4. terminology of. evaluation and examination of Arabic language. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. describes the teaching steps for every skill. penilaian kemahiran berbahasa Arab.

the philosophy. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. program kesihatan mulut. school cleanliness practices. keselamatan perkhidmatan. and micro teaching. safety services. sejarah. konsep. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. safety of self. This course focusses the basic concepts in health education. safety and environmental safety. penyimpanan bahan bahaya.This course encompasses the knowledge about health sexuality. emergency procedures. storeage of dangerous product. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. The course intends to give an understanding on concept. objectives. keselamatan diri. objektif. pendekatan bersepadu. amalan kebersihan sekolah. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. peraturan keselamatan di sekolah. introduction to health education. behaviour. This course expose to the concept and principles of safety education. safety rules in schools. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. pengenalan pendidikan kesihatan. falsafah. history and the curriculum of health education. mouth health programme. positive approach in sexuality. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. pengenalan program kesihatan sekolah. kaedah. safe road user program and building safety. rancangan makanan tambahan. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. 5. prosedur kecemasan. perkhidmatan kesihatan sekolah. free from prejudice and discrimination. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. school health services. supplementary food plan. physical and social growth. strategies and approaches in teaching health education. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . the learning style. emphases on children’s health. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. method. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. introduction to school health programme integrated approach. stail pembelajaran.

teknik. konstruktivisme. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. application of teaching language approaches. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. kewarganegaraan. Teori Huraian Bahasa. project based language assessment and school based assessment. objektif dan organisasi kandungan. taksonomi dan domain. nilai. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. kemahiran mendengar dan bertutur. 5P concepts. aims. table of test specifications. This course describes and elaborates aspect of philosophy. approaches. application of Road Safety Education. kecerdasan pelbagai. peraturan sosiobudaya. jenis dan kaedah penilaian bahasa. jadual spesifikasi ujian. pengujian dan penilaian. penyerapan. language skills assessment and language activities. Teori Pemerolehan Bahasa. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. konstruktivisme dan kontekstual. techniques. penilaian pengalaman pembelajaran. pembelajaran masteri. content objectives and organization. pendekatan. added value skills and language system. application of value added skills. penilaian bahasa berasaskan projek. pengisian kurikulum: ilmu. pengayaan. application of learning language approach. konsep penggabungjalinan. kaedah. kemahiran belajar cara belajar. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. evaluation. reading. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. kaedah pengajaran bahasa Melayu. This course focuses on teaching component. pemulihan dan penilaian (“5P”). pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. Teori Huraian Bahasa. teaching method for Malay Language. taxonomy and domain. and measurement. the concepts of strategy. kemahiran menulis. and writing. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. assessment of learning experience.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. pembinaan ujian. constructivisme. kajian masa depan dan sistem bahasa. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. mastery. Teori Pemerolehan Bahasa. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. matlamat. method. konsep-konsep: strategi. kemahiran membaca. the implementation of teaching and learning activities through contextual. types and method of language assessment. testing development. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi.

teknik pengajaran kemahiran membaca. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.. followed by planning. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. teaching reading skills. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. . Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. kemahiran menulis. peranan. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto.. matlamat. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) Formatted: Font: Bold. writing skills. preparation of teaching plan for reading skills. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. teori pembelajaran konstruktivisme... Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. . Indent: Left: 1. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. ciri-ciri. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. mengenali dan menulis aksara Cina.BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. roles. managing and implementing teaching and learning. characteristics. .. This course elaborates on listening and speaking skills. approach to teaching writing skills. .. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Formatted Formatted Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Swedish (Sweden) . kemahiran mengarang. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: English (United States) Formatted: English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur... Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. Constructivism Learning Theories. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. Font color: Auto Formatted: Font color: Auto BCN 3105 3(2+1) Formatted: Font color: Auto. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . latihan merancang... reading skill. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis.27 cm Formatted: Font: Not Bold. penilaian kemahiran membaca. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. kemahiran membaca. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. assessment of reading skills.. Swedish (Sweden) Formatted . This course studies the concepts. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. 6. approaches and methods of teaching techniques of reading. This course covers the methodology in learning. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach.

English (United States) Formatted: Font: Not Bold. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. implementation. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. kaedah. Indent: Left: 1. proses pelaksanaan. It exposes students’ to the theory. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. methods. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) Formatted: Justified. principles. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. Pendedahan juga diberi tentang teori. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. 7. preparing the table of specification and analysing test results. keperluan sukatan.27 cm Formatted: Swedish (Sweden) BTM3102 3(2+1) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. functions. kaedah. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. prinsip dan fungsi. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. This course comprises the basic concepts.27 cm BCN3112 3(3+0) Formatted: Font: Not Bold.

pelbagai aktiviti pengayaan bahasa.This course exposes students to various theories. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . pelbagai genre penulisan. With the exposure. penguasaan dan penggunaan bahasa. In addition. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. kaedah pembinaan instrumen. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. pentaksiran dan penilaian. developing the marking scheme and the administration of examinations. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. they are expected to produce various creative texts of their own. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. pembelajaran Bahasa Tamil. menganalisis item. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. aspek bacaan luas. analyzing items. Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. constructing the JSU. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) .

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

lesson planning. objectives. syllabus of the Civic and Citizenship Education. tujuan penggunaan sumber. pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. skills in teaching and learning. kaedah pengajaran dan pembelajaran. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. konsep. projek kewarganegaraan. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) PSK3104 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. techniques and activities in teaching and learning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. bentuk projek kewarganegaraan. domain. merancang. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. the methods of teaching and learning. This course details the learning theories. aims. mengurus dan melaksanakan projek.Formatted: Malay (Malaysia) PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. This course introduces to students to the rationale. the purposes of the use of resources. jenis dan cara menghasilkan sumber. Teori Pembelajaran. perancangan pengajaran. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. domain. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. matlamat dan objektif. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. types and methods of the preparation of resources. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. concept.

Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) K f Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. issues faced in assessment of Moral Education. preparing the scheme of work. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. kaedah. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. ethical theories. lesson planning. pendekatan. nilai-nilai agama dan masyarakat. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. insan bermoral. planning. managing and implementation of project. konsep asas nilai. values. teori-teori perkembangan moral. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. In this course. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. 2. teori–teori etika.This course details the introduction of Service Learning. citizenship project. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. moral being. types of citizenship projects. religious and societal values as well as moral development theories. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. approaches. implementation strategy of the citizenship projects. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) ELM 3104 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. methods.

acquiring manipulative skills. penskoran pentaksiran. the basic science process skills and integrated science process skills.This course focuses on moral problems faced in schools. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. definisi istilah. alat-alat pentaksiran. Malaysian primary science curriculum II. matlamat pentaksiran. rekabentuk dan pembinaan ujian. types of assessment. interpreting test score and forms of examination. 3. areas of assessment in primary school science. purpose of assessment. assessment tools. primary science teaching. administration of test. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. issues in science education. test design and construction. bentuk-bentuk pentaksiran. SAINS Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) SCE 3104 This course discusses primary science curriculum and pedagogies. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 . scoring of assessment. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. memperolehi kemahiran manipulatif. teaching and learning strategies for primary science. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. analisis skor ujian. pentadbiran ujian. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. marking and moderation of test scripts. pengajaran sains sekolah rendah. teaching science for all children and science for exceptional children. definition of terms. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. analysis of test score. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. isu-isu dalam pendidikan sains. Malaysian primary science curriculum I.

Selain itu. preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. peraturan dan keselamatan dalam makmal. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. rules and safety in the laboratory. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. It will discuss about management of science laboratory. 4. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. science teaching and learning resources. safe handling of scientific materials handling of chemicals. teknik-teknik asas makmal. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. Pelajar didedahkan kepada makna. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. basic laboratory techniques. MATEMATIK Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) MTE3102 This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. using relevant mathematical ideas. In addition. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. pengawetan spesimen biologi. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya.SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. preservation of biological specimens. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. pengurusan makmal sains.

huraian sukatan pelajaran. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual.MTE3109 Teaching of Numbers. peranan guru PSV. matlamat. Pecahan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. objektif kurikulum. goals and objectives of the VAE curriculum. decimals and percentages. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. fractions. 5. the roles of the VAE teachers. perpuluhan dan peratus. pecahan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 . Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. management of outdoor and indoor activities. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. the 5P concept. konsep 5P. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. resource and teaching aid management. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Perpuluhan dan Peratus) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Fractions. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. the importance of curriculum development. kepentingan perkembangan kurikulum. specifications of the syllabus. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE).

Membuat Corak dan Rekaan. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. as well as Introduction to Tradisional Crafts. perancangan dan persediaan mengajar. methods and forms of assessment. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. bentuk pentaksiran PSV. approach. psikologi. pendekatan. lesson planning. that is: Drawing and Picture Making. as well as teaching and learning resources. strategi. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. aims of assessment in VAE.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. faktor-faktor sosiologi. Modelling and Constructing. pengajaran mikro dan makro. mark schemes. Pattern-Making and Designing. types of assessments. persediaan mengajar. lesson planning. micro and macro teaching. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. tujuan pentaksiran PSV. kaedah pentaksiran PSV. subject matter. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. as well as practical activities for explorations of tools and materials. strategy. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). evaluation of art works and evaluation of portfolios. matlamat. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. jenis-jenis pentaksiran. peraturan memberi markah. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. fungsi muzik dalam pendidikan. content and themes in producing art works for the four areas. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. 6. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. This course covers the learning theories. bahan.

bes alberti. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. integrate musical elements in the music class in a varied Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 . philosophical implications. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. permainan alat perkusi. latihan dalam permainan iringan kord blok. singing folk songs. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. melody improvisation. mengimprovisasikan melodi di kibod. play block chords. sing melodies in keys changes from major to minor. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. permainan alat muzik. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. importance of music. alberti bass. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. Carl Orff and Jaques Dalcroze. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. sociological and psychological factors that affect music education. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. broken chord. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. broken chords. semester. permainan alat rekoder. aims and the functions of music in education. jumping chord. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. mingguan dan harian. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor.This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian.

and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. kemahiran belajar cara belajar. the playing of recorder and percussion instruments. aural sensitivity and movement to music. This course describes and elaborates aspect of philosophy. reading. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. nilai. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. teaching and learning of singing in the music classroom. micro and macro training sessions. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. 5P concepts. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. and writing. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. pengisian kurikulum: ilmu. types and characteristics of children and adult voices. 7.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. kemahiran membaca. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. matlamat. kemahiran menulis. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . konsep penggabungjalinan. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. konstruktivisme dan kontekstual. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. kewarganegaraan. added value skills and language system. pemulihan dan penilaian (“5P”). penyerapan. pengayaan. objektif dan organisasi kandungan. remaja. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. peraturan sosiobudaya. aims. content objectives and organization. kemahiran mendengar dan bertutur. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. kajian masa depan dan sistem bahasa. kecerdasan pelbagai.manner in order to bring about effective teaching and learning.

Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. the concepts of strategy.BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. Teori Huraian Bahasa. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. application of Road Safety Education. drama. grammar translation. This course focuses on teaching component. constructivisme. sumbangsaran. perbincangan. natural method. latih tubi. kaedah natural. drill. kodkognitif. konstruktivisme. kaedah dan teknik. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. approaches. kaedah. application of learning language approach. story telling. inductive and deductive approach. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. dan penilaian berasaskan sekolah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . simulation. penulisan langkah pengajaran. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. mastery. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. pendekatan. kaedah ajuk hafaz. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. soal jawab. perbahasan. code-cognitive. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. dialogue. teknik. brain storming. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pendekatan eklektik dan komunikatif. dialog. Teori Pemerolehan Bahasa. perbualan telefon dan penyampaian laporan. linguistik. concept and techniques : role play. Teori Huraian Bahasa. inkuiri penemuan. jenis dan kaedah penilaian bahasa. situasional. inquiry. oral-aural. daily lesson plan orientation. eklektik and communicative approach. orientasi rancangan pengajaran harian. application of teaching language approaches. jadual spesifikasi ujian. pembinaan ujian. the implementation of teaching and learning activities through contextual. forum. bercerita. pendekatan. penilaian bahasa berasaskan projek. discussion. telephone conversation and report presentation. forum. pengujian dan penilaian. lingusitic. defination. simulasi. method and techniques. drama. kaedah pengajaran bahasa Melayu. kuiz. debate. definisi. taksonomi dan domain. tatabahasa terjemahan dan terus. oral-aural. situational. Teori Pemerolehan Bahasa. audio lingual method. bahasa komuniti. method. konsep-konsep: strategi. question and answer. quiz. comunity language. approaches. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. penilaian pengalaman pembelajaran. techniques. the writing of teaching steps. application of value added skills. konsep dan jenis teknik : main peranan. teaching method for Malay Language. pembelajaran masteri. pendekatan induktif dan deduktif. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa.

table of test specifications. membina Jadual Spesifikasi Ujian. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. assessment of learning experience. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. teknik pengajaran kemahiran membaca. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. penggunaan dan interpretasi data. teaching reading skills. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . perancangan pengajaran KHSR. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. pengurusan peralatan dan bahan. strategi. language skills assessment and language activities.This course explains the concept and principle of testing. penilaian kemahiran membaca. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. approaches and methods of teaching techniques of reading. preparation of teaching plan for reading skills. peraturan pemarkahan. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. pengurusan kewangan. safety and rule regulation. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. types and method of language assessment. strategy. project based language assessment and school based assessment. 8. assessment of reading skills. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. kemahiran membaca. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. tool and material management. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. and measurement. taxonomy and domain. pelbagai cara penilaian. kemahiran menulis. testing development. evaluation. implement teaching planning and audio visual aids. writing skills. kemahiran mengarang. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. dan bahan bantu mengajar. financial management. workshop safety. reading skill. keselamatan bengkel. management and administration. approach to teaching writing skills. jenis penilaian. technique and teaching methodology. This course elaborates on listening and speaking skills. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. analisis markah dan statistik asas.

portfolio. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. semiotik. the ornamental fish. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. item development. 9. pengurusan dan penjagaan. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. This course deals with three main components: home technology. surelisme. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. pascamoden. test specification table. plant care. proses jahitan dan membuat pakaian. business law. various methods of evaluation. pemilihan pakaian. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. tropical freshwater ornamental fish:. pembiakan dan penanaman. hermeneutic.perniagaan elektronik (E-dagang). kritik genre dan kritikan baru. resepsi dan teori tindak balas pembaca. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. pascakolonial. finance. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made.alternative evaluation skills for using rubric. selection and preparation of equipments and materials. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. basic statistic. psikoanalisis. kewangan.This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. and vegetable and ornamental crops production technology. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. pengenalan kepada ikan hiasan. the vegetable and ornamental crops production technology. femenisme. competency and school based evaluation. rearing ornamental fish technology. interpretation as well as report writing on assessment. eksistensialisme. discussion on validity and reliability of evaluation format. penyediaan batas dan bekas menanam. Marxisme. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. marking scheme and mark analysis. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. fenomenologi. harvesting and use of plants produced. propagation and planting. preparation of planting beds and containers. Topics coveres studies on fabric. undang-undang perniagaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 . management and care of ornamental fish. pemeliharaan ikan hiasan. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. choice of clothing and sewing and clothes making processes. rearing ornamental fish technology. short term vegetable and ornamental crops. electronic commerce (E-commerce).

element. creative writing themes and issues. dan guru sebagai penulis. surelism. fenomenology and hermeneutic. tetamu dalam aksi. directoring. reading reception dan reflection theory. dan isu karya kreatif. short stories. history and background. production. a performance. actors selection. visitor in action. latar tempat. pengurusan produksi. popular novel. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . and presenting a performance. post structuralism dan deconstruction. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. character and characterisation. produksi. arcitipal. bercerita. story telling. implementing a screen testing. stage performance theory. asas lakonan dan vokal. forming production management. reading theatre. tema. This course elaborates on the definition and concept of drama. improvisasi. novel remaja. sinematografi dan persembahan. teori pementasan. basic dramatisation. persoalan. genre writing publishing. autobiography. creative writing strength. dialog and location background. pemilihan. teater dan teater kanak-kanak. semiotic. opinion angle. elemen. genre formation process. and forms of children drama. teater untuk kepelbagaian tujuan. cerpen. simulation and improvisation. marxism. theatre for multipurpose. sejarah dan latar belakang. pengarahan. puisi. poems. femenism. selection and script writing. genre critics. theatre and children theatre. puppet. dan pembinaan skrip. boneka. plot. pemilihan pelakon. etika pementasan. penerbitan karya. plot. pementasan. and teacher as a writer. psyco-analysis. teachers in action. novel popular.This course elaborates on literary critics field like. and vocalisation. types. jenis dan bentuk drama kanakkanak. post modern. sudut pandangan. simulasi dan improvisasi. cinematography. proses pengeraman bahan. This course elaborates on the introduction to theatre in education. teater pembaca. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. performance ethics. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. kekuatan karya kreatif. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. adolescent novel. dialog dan latar tempat. post colonial. mengadakan sesi uji bakat. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. dan new critics. existensialism. theatre inclassroom. watak dan perwatakan. teater dalam bilik darjah. guru dalam peranan (teachers in action).

jenis-jenis pergerakan. technology in teaching and learning music in classroom. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. teaching and learning music through movements. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. teaching and learning resources. music with movements elements of movement.10. perancangan pengajaran dan pembelajaran. patriotic songs. sumber pengajaran dan pembelajaran. pengujian dan penilaian. unsur-unsur pergerakan. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. impromptu singing and aural. nyanyian kanak-kanak. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. creative movement. nyanyian semerta dan aural. children’s songs and cultural songs. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. muzik dengan pergerakan. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. introduction to children’s songs. lagu-lagu patriotik. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. testing and evaluation. pergerakan kreatif. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik.

Hadith Qudsi. Nasikh. its mukjizat. interpretation ayat hukum. isti’azah. the degree of Hadith and rules. Muhkam dan Mutasyabih. basmalah. takbir. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. hadith palsu dan implikasinya. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. hukum beramal. dan khatam al-Quran. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. mukjizat al-Quran.PRM3104 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. Mansukh. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. martabat. tafsir ayat aqidah. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. Nasikh and Mansukh. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. interpretation ayat aqidah. takbir. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. basmalah. and khatam al-Quran. riwayat hidup perawi hadith. Muhkam and Mutasyabih. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. tafsir ayat akhlak. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. interpretation ayat akhlak. definitions. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . penubuhan ensemble alat muzik perkusi. isti`azah. tafsir ayat hukum. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. 11. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith.

burdah. classroom management. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. Nahawand. arRahman. remedial and enrichment activities. Nuh. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . kemahiran mengurus bilik darjah. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. multiple classroom teaching. wuslah. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. Jin. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. harakat. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. materials selection. theories of second language acquisition. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. Nahawand. harakat. Each tarannum will focus on tabaqat. reading and writing. wuslah. pengajaran kelas cantum. syllabus study. general principles in the teaching of language skills. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma.PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. methods and techniques. burdah. Nuh. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. kemahiran membaca dan menulis. 12. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. arRahman. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. developing classroom skills. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. The topic Language and literature is also introduced. Jin. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. and introduction to lesson planning. Sikah dan Jiharkah. adaptation and simplification. an overview of teaching approaches. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse.

kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold BCN 3105 3(2+1) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. the teaching of grammar. the teaching and assessing of vocabulary. This course covers the methodology in learning. latihan merancang. morphology.27 cm Formatted: Font color: Auto. and semantics. PRC). the teaching and assessing of writing skills. mengenali dan menulis aksara Cina. (Other) English (United States) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . (Asian) Chinese (Simplified. tatabahasa dan ejaan. testing and evaluation. the English sound system (phonology). communication. the teaching and assessing of listening and speaking skills. Formatted: Justified. membaca. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. 13. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. syntax. the teaching and assessing of literature for primary schools. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. spelling and dictation. sintaks dan semantik. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. Indent: Left: 1. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. the teaching and assessing of reading skills. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. managing and implementing teaching and learning. morfologi. followed by planning. integration of language skills and language content. peperiksaan dan penilaian. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. BAHASA CINA Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. pengajaran. pengajaran. komunikasi.ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language.

methods....... . Constructivism Learning Theories.... ... .... Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. .. . .. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. . perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. teori pembelajaran konstruktivisme... implementation..... . .. ... .. ..... This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. . matlamat.. preparing the table of specification and analysing test results.. ..... ..... . Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. peranan.......... . . membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian.. .. ..... . principles.. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.. .. characteristics. proses pelaksanaan.... ... serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 . . analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah..... .. .. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. . This course comprises the basic concepts. ..... ciri-ciri.. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran.. . ... .. . . . .. roles.Formatted Formatted Formatted . functions. . This course studies the concepts. .. ... . objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. .... . prinsip dan fungsi. . . .. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. .... BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) Formatted 3(23+10) Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Kursus ini mengkaji konsep...... ..... .

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET.KURSUS TANPA KREDIT Formatted: Malay (Malaysia) ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. speaking. It focuses on Tense types and aspects. and Cohesive devices in spoken and written language. Sentence types. reading and writing. Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. bertutur. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. Subject-verb agreement. The topics emphasizes on listening. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 .

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

5 2.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1. bahan kurikulum. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. emosi dan tekanan secara berkesan. mengintegrasikan kemahiran mengajar. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. 3. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan.6 2. merancang.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. teori pembelajaran. Pentaksiran.2 1. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.4 2. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .2 3.6 3. 2.5 1.1 1. 2. budaya.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. psikologi dan etika profesional keguruan. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. sosial.3 mengurus masa. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.1 3.2 2.3 2. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.4 1. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. 1.

mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk 6.2 5. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai.4 3. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.2 aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri.6 5.3 5.3 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.1 dan amalan yang bertepatan dengan 4. menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara.2 Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. Kaedah Saintifik. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6. Komunikasi. menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. 4.6 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia.1 5. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas.5 4. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. akauntabiliti integriti. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan.Hasil Pembelajaran 3. 4.3 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir 6.5 3. 6.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren. 5.4 5. Etika. 4.4 4. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar. etika 4.

5 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 7. 6.1 8. bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu. mengenal pasti kewangan. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah. Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan. tenaga manusia. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8.5 8. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian. menggunakan kemahiran akses kendiri. membuat muhasabah diri. kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan.3 8. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian.4 7.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu. 8.4 6. kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan.3 7. 7. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan. menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis. 7.5 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .4 8.Hasil Pembelajaran memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan.1 7.

3. Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • Muzik Prasekolah Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • Pendidikan Sivik dan • Elektif 1 ditetapkan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Untuk setiap unit. 2. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . 7. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 6. • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Bahasa Melayu • English Language • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 8.LAMPIRAN 2 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 BIL. Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Pendengaran • Pendidikan Seni Visual • • • • • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. 1. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • Pendidikan Seni Visual CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • Elektif 1 telah ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 5. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Penglihatan • Pendidikan Seni Visual • • • • • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 4. pilih satu Elektif 2 daripada yang • Pendidikan Moral disenaraikan • Kemahiran Hidup • Persuratan dan Kesenian • Persuratan dan Kesenian Melayu Melayu hanya ditawarkan di • Pendidikan Seni Visual IPBMM.

Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 CATATAN 9. Matematik Pendidikan Jasmani • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13.BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 10. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Sains Pendidikan Jasmani • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan • Elektif 2 telah ditetapkan Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 CATATAN 15. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 17. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit.BIL. Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit.

Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A. Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Bhg. Datin Sitti Haishah binti Abd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful