KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau

mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. LAM-01 LAM-04 14.018 TK01 12 13.087 AP-01 . 2 5. 10. Matlamat.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. 7 16 19 23 9. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 4. KW-01 . 3.02 11 PE1-01 . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) i .06 PP-01 . dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 8. Struktur Program. 2. 7.03 KM-01 . Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. 6.09 PE2-01 .

Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) ii . maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru. Matlamat. Justeru. Kementerian Pelajaran Malaysia.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Di samping itu. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. selamat maju jaya. Matriks Hasil Pembelajaran. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Sinopsis Kursus. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. pelantikan tenaga pengajar. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Sekian. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised). pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Pengenalan. Agihan Kursus Mengikut Semester.

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. holistik. berdaya fikir. Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. relevan. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Developmental REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii . futuristik. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. responsif. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. kreatif. inovatif. dan bersepadu. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik.

Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) • Kurikulum. kemahiran. • Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. dan Bina Insan Guru. Berasaskan Hasil Pembelajaran • • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iv . aktiviti kokurikulum.i. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). iii. Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. Education for International Understanding (EIU). setiap Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. nilai/disposisi. Melaksanakan amalan terbaik. Praktikal dan Kontekstual • • • • • Berbentuk praktikal Berasaskan kurikulum sekolah rendah Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). ii. v. Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. iv. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman.

d. f.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. c. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. Portfolio Pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . e. dan tugasan. b. penilaian tugasan terarah. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). kerja kursus. bahan. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. praktikum. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. internship. latihan industri. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. pentaksiran prestasi (performance assessments). Penggunaan Unit Plan. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. penyelidikan tindakan. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. kajian kes.

Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan Kaedah Saintifik. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Ujian Akhir Kursus. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . hasil pembelajaran. Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika.Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras.MQF).

DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .PENGENALAN. MATLAMAT.

budaya. Sebagai prasyarat. sosial. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. vii. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. v. etika. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . vi. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. iii. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Memiliki dan menampilkan nilai. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. bahan kurikulum. dan etika profesional keguruan. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. psikologi. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. ii. pentaksiran. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. kemahiran. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. viii. iv.

STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .SISTEM AKADEMIK.

Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 .

Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. KURSUS KURSUS WAJIB 23 (17%) • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) KREDIT Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) 2. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. 3. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. kemahiran generik. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. dan Amalan Profesional.STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. 1. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Major. Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT).

Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah.Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Sepanjang mengikuti program. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. major dan elektif. Kursus MUET Formatted: Malay (Malaysia) English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini.

Unit Beruniform I Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 . KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM. 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: English (United States) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Pattern: Clear (White) Formatted: Pattern: Clear (White) *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum .Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3115 WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia Bahasa Melayu Komunikatif I Bahasa Melayu Komunikatif II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Kedua (TESL) Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP TSL Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 . ** Amalan Profesional bagi PISMP (TESL) jalankan dalam Bahasa Inggeris. Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan.Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. Kursus Major.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Comment [odi2]: Pindaan 081209 – BAM3116 Pengurusan Sumber…. yang ada sebelum ini digugurkan Comment [odi1]: Pindaan 081209 drp Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab & Profesionalisme Guru 7 . BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I .AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1.Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 8 .KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 9 . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 5.5.

1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 . PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.6.

Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .Membentuk dan Membuat Binaan.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .7. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 . Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .

Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 . Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Fractions.9.

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI .11. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12.PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) SEM. SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science. Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 2(0+2) 45 (34%) 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 .

Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 14 .13. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 14.

15. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15 .Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 SEM. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM.

Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II . PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA (TESL) PENDIDIKAN RENDAH KOD TSL3101 TSL3102 TSL3103 TSL3104 TSL3105 TSL3106 TSL3107 TSL3108 TSL3109 TSL3110 TSL3111 TSL3112 TSL3113 TSL3114 TSL3115 KURSUS Introduction to Linguistics Literature in English ELT Methodology English Phonetics and Phonology Teaching Listening & Speaking Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Reading Skills and Vocabulary in the Primary ESL Classroom Teaching Writing Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Grammar in the Primary ESL Classroom Managing the Primary ESL Classroom Linking Theory to Practice Developing & Using Resources for the Primary ESL Classroom Language Assessment Action Research I .Methodology Curriculum Studies Action Research II – Implementation and Reporting KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) Jumlah SEM. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 16 .Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 18.17.

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. 3. Pendidikan Islam 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 2 3 4 5 2 3 4 5 Comment [odi4]: Pindaan pd 081209 drp 3117: Pengurusan Sumber P&P Bahasa Arab dan Penilaian Comment [odi3]: Pindaan pd 081209 perkataan dan sebelum ini digantikan dgn tanda . Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 12 (9%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 18 . 1.PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. 2 3 4 5 2. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 3(2+1) 2 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3 4 5 7. Pendidikan Kesihatan 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 2 3 4 5 2 3 4 5 5. Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. Bahasa Arab 4.

Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegara an Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 3. 1. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources Kredit 3(3+0) 3(3+0) Sem.PAKEJ ELEKTIF 1 Pakej Elektif 1 Bil. Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 . LGA3101: Children’ s Literature LGA3102:Songs and Poetry for Young Learners LGA3103: Stories for Young Learners LGA3104: Plays and Drama for Young Learners 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2 3 4 5 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) PAKEJ ELEKTIF 2 Pakej Elektif 2 Bil. 8 Elektif 1 Language Arts Ditawarkan mulai ambilan Januari 2011 hanya untuk Major Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) Kursus Kredit Sem. 3 4 3(2+1) 3(2+1) 5 6 2.

Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10. Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) Sem. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 5. Kemahiran Hidup 9. Elektif 2 Mathematics Kursus MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers. English Language Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . Pendidikan Seni Visual 6. Pendidikan Muzik 7.Bil. Bahasa Melayu 8. Pendidikan AlQuran 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 3 4 Comment [odi5]: Pindaan 081209 drp Al-Hadis 12. PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 11. Fractions. 4.

Bil.

Elektif 2

Kursus ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners

Kredit 3(3+0) 3(2+1)

Sem. 5 6

13.

Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009

BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil

3(2+1)

3

3(3+0) 3(2+1) 3(3+0)

4 5 6

14.

Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009

3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0)

3 4 5 6

Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan, Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK), dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). • Bagi Program (TESL) Pakej Elektif Kedua boleh ditawarkan kepada pelajar mana-mana Pakej Elektif yang tersenarai dalam Pakej Elektif 2 kecuali bahasa.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

21

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ3101 WAJ3115 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 TSL3101 TSL3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia Bahasa Melayu Komunikatif I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Philosophy and Education in Malaysia (dan PBS I) Child Development Introduction to Linguistics Literature in English Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 17

Formatted: Indent: First line: 0 cm

Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 TSL3103 TSL3104 LGA3101 KURSUS Bahasa Melayu Komunikasi II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Learning and the Learner ELT Methodology (dan PBS II) English Phonetics and Phonology Elektif 1: Children’ s Literature KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) Jumlah 18

Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 TSL3105 TSL3106 LGA3102 XXX31XX KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Behaviour and Classroom Management Teaching Listening and Speaking Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Vocabulary and Reading Skills in the Primary ESL Classroom Elektif 1: Songs and Poetry for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.s 17) Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 18

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

22

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3111 WAJ3107 WAJ3114 EDU3105 TSL3107 TSL3108 LGA3103 XXX31XX KURSUS Kokurikulum – Unit Beruniform II Seni dalam Pendidikan Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Technology in Teaching and learning Teaching Writing Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Grammar in the Primary ESL Classroom Elektif 1: Stories for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m.s 17) Jumlah KREDIT 1(0+1) 3(2+1) *KT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 19

* Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 TSL3109 TSL3110 LGA3104 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum - Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Managing the Primary ESL Classroom Linking Theory to Practice Elektif 1: Plays and Drama for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.s 17) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 2 18

Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 TSL3111 TSL3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum - Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Developing and Using Resources for the Primary ESL Classroom Language Assessment Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 4 17

Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 TSL3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Action Research I - Methodology Praktikum III (12 minggu) Jumlah
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 6 12

23

4. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. serta pemupuk nilai yang gigih. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. pendidik yang inovatif. Mekanisma penyampaian berlaku bersemuka. tutorial pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. kendiri Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah.Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 EDU3109 TSL3114 TSL3115 INT3101 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Curriculum Studies Action Research II – Implementation and Reporting Internship (4 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2 14 Bagi PISMP (TESL) semua kursus Pengajian Profesional diajar dalan bahasa Inggeris. Pengalaman dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak dan amali. mengumpul. terarah kendiri.5 SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 24 . penguasa ilmu yang mantap. dan penilaian kendiri. pengguna teknologi maklumat yang cekap.

yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 25 . Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 26 .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

*** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3115 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia Bahasa melayu Komunikatif I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS Bahasa Melayu Komunikatif II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.

Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 . Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m.s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.s 3(2+1) 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m. *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS KREDIT EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3 (3+0) XXX3114 Major 3(x+x) XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) 3(x+x) INT3101 Internship (4 minggu) 2 Jumlah 14 * Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.27 cm Formatted: Font: Arial. 11 pt. Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.Olahraga 1(0+1) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) Major 3(x+x) Major 3(x+x) Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. Malay (Malaysia) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) Formatted: Indent: First line: 1. Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum . ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 22 .Semester 5 (Tahun 3) KURSUS KREDIT Kokurikulum .

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 . mengumpul. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. serta pemupuk nilai yang gigih. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. pendidik yang inovatif. dan penilaian kendiri.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. terarah kendiri. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran. penguasa ilmu yang mantap. tutorial dan amali. pengguna teknologi maklumat yang cekap. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut.

SINOPSIS KURSUS WAJIB Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

dan kemahiran mendengar. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) Formatted: Malay (Malaysia) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). Sentence Types.27 cm Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. tokohtokoh tamadun Islam dan Asia. Pendidikan Seni Visual. tatabahasa. penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. dan menulis untuk pelbagai tujuan. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. konsep asas tamadun Islam. Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. Parts of Speech/Word Classes. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. bengkel aktiviti penulisan mekanis. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. interaction among various civilisation. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. writing academic papers and writing reflections.KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan. Tenses. kaedah pandang dan sebut. kaedah abjad. It focuses on the English Sound System. Types of Questions. membaca. jenis-jenis soalan. berpasangan dan berkumpulan. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. membaca.27 cm. bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. bengkel pembelajaran secara individu. This course focuses on the Introduction of Civilisation. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. Space After: 0 pt This course aims to build on learners’ current English language skills. membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik. writing for different text types. interaksi antara pelbagai tamadun. Formatted: Malay (Malaysia) WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) Formatted: Font: (Default) Arial. bertutur. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan. Islam dalam tamadun Melayu. It builds further on parts of speech/word classes. reading skills. 11 pt Formatted: Justified. Indent: Left: 1. Formatted: Indent: Left: 1. Contemporary Issues. basic concept Islamic Civilisation. bengkel aktiviti pratulisan. Islam in the Malay Civilisation. jenis-jenis ayat. listening and speaking skills. Listening and Speaking Skills. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). bengkel pengajaran menggunakan boneka. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. dan menulis pelbagai penulisan. Prominent Figures of the Islamic Civilisation. kemahiran mendengar dan bertutur. Reading Skills.

pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. pre-writing activity workshop. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia). Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. seminar and exhibition of Malay language remedial materials. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. menjalankan aktiviti meneroka. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Formatted: Font: 8 pt. pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. religion and ethnic relation. implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . alphabet method. spatial sense. pengukuran. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. kesedaran ruang. constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. konsep-konsep asas hubungan etnik. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Italic. paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. English (United States) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. basic concepts in ethnics relation. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). melaksanakan aktiviti mengenal irama. pluralistic society in the Malay world. basic reading workshop : phonetic method. Visual Art Education and Physical and Health Education. masyarakat pluralistik Alam Melayu. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Formatted: Font: 8 pt. operasi dan pengiraan. measurement. economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. The topics discussed are problem solving. application and management in teaching and learning activities.27 cm Formatted: Malay (Malaysia). operation and computation. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). immersed reading and writing remedial workshop for Music Education. warna dan ruang serta deria dan seni. challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). dan juga analisis data dan interpretasi. individual. knowledge and basic skills in arts in primary school. workshop for using puppets.This course explains and applies pre-reading activities. memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. look and seeing method. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). agama dan hubungan etnik. mechanism of writing workshop. politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). and also data analysis and interpretation. construct and use non electronic teaching and learning materials. and the role of government and society in ethnic relation. workshop for sound production using digital recorder. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. Italic. Check spelling and grammar Formatted: Indent: Left: 1. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). This course focuses on ethnic relation in Malaysia. Check spelling and grammar Formatted: Justified Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia.

Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. 11 pt. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. 11 pt. perlembagaan unit beruniform. 11 pt. 11 pt. introduction on equipment. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. structure and organization. pengurusan mesyuarat dan kewangan. pengelolaan aktiviti. experiencing. management and administration. This course focuses on cocurriculum in primary school. court and rules and regulation of games. asas pertolongan cemas. implementing and managing creative activities by integrating music. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) Formatted Table 1(1+0) Formatted: Font: Arial. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. knowing. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. setup of cocurriculum unit. constitution of uniform units. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. pengenalan alatan. pengurusan dan pentadbiran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial.colour and space as well as senses and arts. 11 pt. 11 pt. 11 pt. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. discipline and spiritual. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial.rhythm. struktur dan organisasi. management of court / field and team and organizing competition. principles of first aid. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. pengukuhan kemahiran dalam permainan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. sistem fail dan surat menyurat. expressing through arts. filing system. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. disiplin dan kerohanian. management of meeting and budget. 11 pt. 11 pt. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. exploring. planning and camping. marching. and official function. 11 pt. 11 pt. latihan dan taktik permainan. games enrichment. 11 pt. asas kawad kaki. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. penubuhan unit-unit kokurikulum. mengetahui. 11 pt. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. organizing of activities and competition. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. This course focuses on the history of uniform unit. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. 11 pt. training and tactical of games. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. gelanggang dan undang-undang permainan. Malay (Malaysia) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. dan majlis rasmi.

Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. history. 11 pt. field event. This course is a four days camping programme. 11 pt. This course focuses on the introduction and concept of society. basic skills. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. 11 pt. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. pelaksanaan dan penilaian projek. khidmat pendidikan kepada komuniti. Through the activities. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. jenis khidmat kemasyarakatan. kemahiran asas. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. track events. building their self-esteem. potensi dan citra diri seorang insan guru. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. pembinaan self-esteem. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. management. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. classification of society. sejarah. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. perkembangan dan kepentingan persatuan. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. berdaya maju. team management. Malay (Malaysia) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. 11 pt. implementation and evaluation of project. guru dan hubungan dengan komuniti. 11 pt. guru dan akauntabiliti profesionalisme.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Formatted: Font: Arial. organizing competition. berdaya tahan. management in measurement of track and field events. 11 pt. 11 pt. persediaan. 11 pt. dan berdaya saing. 11 pt. preparation. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. pengkelasan persatuan. pengurusan. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. pengurusan ukuran balapan dan padang. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. sejarah dan undang-undang. progressive and resilient. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. rules and regulation. Malay (Malaysia) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. This course focuses on the general knowledge. 11 pt. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. history. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Formatted: Font: (Default) Arial. aktiviti kemasyarakatan. development and importance. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt.

Act 550 (1996). state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. school climate.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. aktiviti kerohanian/moral. khidmat pendidikan kepada komuniti. table ettiquette. teacher relationship with community and honesty. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. effective listening. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. moral acitivities. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. infrastructure and school curriculum infostructure. latihan dalam kumpulan. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. managing official ceremonies and dressing code. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. interaksi dengan komuniti setempat. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. ciri-ciri kepimpinan. mandat. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. service circulars. profesional circulars. lawatan benchmarking. Surat Pekeliling Ikhtisas. benchmark leadership characteristics. school organisation. students are exposed to teachers and law mandate. Pekeliling Perkhidmatan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . Malaysia cergas dan menaikkan bendera. kembara sosial. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. pengucapan awam. public speaking. iklim sekolah. kemahiran mendengar secara efektif. pengurusan sekolah. kesantunan berbahasa. Akta 550 (1996 ). Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. tertib di meja makan. organising and attending workshops. The course emphasises on the balanced teacher self development. raising the flag. kreatif dan inovatif. Students are exposed to the skill of planning. speaking skills. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. jenis khidmat kemasyarakatan. protocol.

professionasme commitment reports and reflective evaluation. innovation. tema bengkel. refleksi. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. reflection. interpretasi dapatan ujian. inventori konflik.BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. interpretation of test. interaction with excellent teachers. The focus of the course is related to workshops. This course aims to upgrade continuos self professionalism. workshops theme. finding. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). lawatan benchmarking. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 . administering post inventory test of self direct search. inovasi guru cemerlang. conflict inventory. professional. benchmarking visits. interaksi profesional dengan guru cemerlang.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. the National Philosophy of Education. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. This course consists of the development of Islamic. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. implications of individual differences.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. This course encompasses the child’s learning environment. the underpinning theories of child development. implications on teaching and learning. This course encompasses the developmental process of a child. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. implikasi faktor perbezaan individu. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 . pelbagai teori pembelajaran. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. factors that influence the development of the child. model-model pengurusan disiplin. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. different stages of development. motivasi. nature of human beings from the religious and biological perspectives. the roles of teachers in classroom management. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. various learning theories. basic principles of child development. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. models of discipline management. prinsip-prinsip asas perkembangan. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. historical development of the Malaysian education system. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. development of children with special needs. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. Western and Eastern philosophy of education.

kepemimpinan dan peranan guru. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. matlamat. pemilihan. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. penggunaan dan penilaian media pengajaran. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. practices and development of educational technology. selection. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . penghasilan. akauntabiliti dan kesantunan guru. utilization and evaluation of educational media. teori. This course discusses concepts. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. production. types of guidance and counseling services. roles of ordinary teachers as guidance teachers. needs. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. pengurusan media dan sumber pendidikan. integration of information and communication technology in teaching and learning. stages of teacher development. leadership and roles of teachers. peranan guru biasa sebagai pembimbing. communications skills. learning styles based on different multicultural aspects. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. This course discusses the concept of a profession. teacher politeness. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. ethics and accountability. application of technical skills in using various instructional media. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. management of educational media and resources. characteristics of a teacher as a professional. EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. multicultural relationship skills and issues.EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. peringkat perkembangan guru. theories. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. kemahiran berkomunikasi. etika.

inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. innovation and managing educational changes. early symptoms of emotional disturbances amongst students.EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 . tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. teachers and ways to overcome. This course discusses educational issues and current challenges.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

kemahiran mendengar dan bertutur. “5P” concepts. content objectives and organization. sumbangsaran. comunity language.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. forum. kemahiran membaca. pemulihan dan penilaian (“5P”). drama. and writing. telephone conversation and report presentation. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. latih tubi. kodkognitif. discussion. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. oral-aural. approaches. kemahiran belajar cara belajar. kewarganegaraan. concept and techniques : role play. natural method. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. method and techniques. kaedah natural. kuiz. pendekatan. inductive and deductive approach. konsep penggabungjalinan. inquiry. simulasi. added value skills and language system. question and answer. the writing of teaching steps. grammar translation. bahasa komuniti. penyerapan. konsep dan jenis teknik : main peranan. kecerdasan pelbagai. nilai. lingusitic. inkuiri penemuan. objektif dan organisasi kandungan. Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) BMM3102 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. code-cognitive. daily lesson plan orientation. forum. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . situational. definisi. matlamat. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. bercerita. quiz. kemahiran menulis. eklektik and communicative approach. This course describes and elaborates aspect of philosophy. linguistik. konstruktivisme dan kontekstual. perbualan telefon dan penyampaian laporan. drama. drill. perbincangan. dialogue. pendekatan induktif dan deduktif. pendekatan eklektik dan komunikatif. kajian masa depan dan sistem bahasa. tatabahasa terjemahan dan terus. simulation. pengisian kurikulum: ilmu. audio lingual method. situasional. perbahasan. aims. kaedah ajuk hafaz. penulisan langkah pengajaran. story telling. oral-aural. brain storming. orientasi rancangan pengajaran harian. defination. peraturan sosiobudaya. kaedah dan teknik. debate. reading. soal jawab. pengayaan. dialog.

Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. application of value added skills. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. teaching method for Malay Language. teknik. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . the implementation of teaching and learning activities through contextual. kaedah. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. teknik. This course focuses on teaching component. konsep-konsep: strategi. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. application of Road Safety education. konstruktivisme. konstruktivisme. pembelajaran masteri. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. mastery. method. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. kaedah. application of teaching language approaches. pendekatan. constructivisme. the concepts of strategy. mastery. the implementation of teaching and learning activities through contextual. the concepts of strategy. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. Teori Huraian Bahasa. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. approaches. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. method. application of learning language approach. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. application of teaching language approaches. application of learning language approach. kaedah pengajaran bahasa Melayu. approaches. techniques. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. techniques. Teori Huraian Bahasa. application of value added skills. application of Road Safety Education. pendekatan. teaching method for teaching Malay Language. kaedah pengajaran bahasa Melayu. pembelajaran masteri. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. Teori Pemerolehan Bahasa. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. constructivisme. konsep-konsep: strategi. Teori Pemerolehan Bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa.

learning CDs in teaching. virtual and video learning. application of information processing model. procedures. kemahiran membaca. mereksa cipta animasi. bengkel penggunaan cakera padat. penilaian pengalaman pembelajaran. writing skills. assessment of learning experience. taksonomi dan domain. preparation of teaching plan for reading skills. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. evaluation. penilaian kemahiran membaca. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. teaching reading skills. This course describes the use of internet. project based language assessment and school based assessment. animation in presentation. pengajaran bahasa secara atas talian. teknik pengajaran kemahiran membaca. taxonomy and domain. pembinaan ujian. learning homepage. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. linkages in application structure. jadual spesifikasi ujian. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. approach to teaching writing skills. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. jenis dan kaedah penilaian bahasa. penggunaan alat pengarangan. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. table of test specifications. use of writing tools. internet resources. This course elaborates on listening and speaking skills. reading skill. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. penilaian bahasa berasaskan projek. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. on-line learning of language learning. pengaplikasian struktur perpautan. testing development. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. and measurement. language skills assessment and language activities. types and method of language assessment. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. assessment of reading skills. ethics. conference and exhibition in ICT. kemahiran menulis. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. kemahiran mengarang.BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. approaches and methods of teaching techniques of reading. pengujian dan penilaian.

linguistic developement history. reflection : thinking in linguistic. phonemes. language characteristics. This course elaborates on remedial education. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. stylistic. pronunciation and syllablication in Malay language. and standard pronunciation. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. penyediaan bahan bantu mengajan. linguistik gunaan. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. linguistic structure. super segmental phonemes. paradigmatic rule. contextual linguistic. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. variasi bahasa. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. faktor luaran. sesi latihan pengajaran. procedure of enrichment education programme. and scientific Malay language. lingistik kontekstual. differences in organizing and strategy. pendidikan pengayaan. linguistik diakronik. dycronic linguistic. enrichment education. alphabet and phonetic symbols. language variation. pronunciation and syllablication exercise. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. sifat bahasa. articulation and articulators. pronunciation and syllablication transcription. dan latihan mentranskripsi. fonem suprasegmental. fonem : fonem segmental. specific ways in organizing the remedial session. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. artikulasi dan artikulator. struktur linguistik. perbezaan pengelolaan dan strategi. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. prosedur program pendidikan pengayaan. implementing of enrichment exercise. This course elaborates on various linguistic fields. refleksi : pemikiran dalam linguistik. teaching of assessment. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . huruf-huruf dan simbol fonetik. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. preparing the lesson plan of remedial session. pelaksanaan aktiviti pengayaan. sejarah perkembangan ilmu linguistik.BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. peraturan paradigmatik. teaching practical session. external factor. This course elaborates on phonetic and phonology theories. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. segmental phonemes. applied linguistic.

Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. frasa sendi nama. complex sentence and sentence construction process. terminology and terminology construction schedule. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. semantic change. perubahan semantik. adjectives phrase. single sentence. klausa. This course elaborates on semantic. dan ejaan. idiomatic meaning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . istilah singkatan. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. adjectives. sumber istilah. masa depan dan cabaran bahasa Melayu.BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. makna ayat. makna peribahasa. dan pembentukan kata baharu. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. dan kaedah dan teknik terjemahan. jenis kata adjektif. skema tatacara pembentukan istilah. adjectives. dan proses penerbitan ayat. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. golongan kata. ayat dasar. isu bahasa terkini. prepositional phrase. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. proof theory. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. Malay language word form. short forms. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. imbuhan dalam bahasa Melayu. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. makna leksikal. peristilahan. verbs. Perkamusan. affixes in Malay language. dan kelas kata tugas. fitur makna. frasa kerja. symbols and spelling. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. ketaksaan dan kekaburan makna. teori pembuktian. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. korpus bahasa. lexical and contextual meanings. clause. verbs. ayat tunggal. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. ambiguity and vague meanings. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. verb phrase. perkamusan. golongan kata kerja. kata kerja. feature meaning. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. and the formation of new words. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. lambang. the sentence in Malay language included phrase. ayat majmuk. bentuk perkataan bahasa Melayu. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. kata adjektif. frasa adjektif. and functional word. sejarah ejaan jawi. types of words.

penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. the history of the development of the romanise. writing development of vocabulary of the Malay language. It discusses introduction to research methods in education. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. current language issues. prosedur penyelidikan pendidikan. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) BMM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. This course elaborates on concept of culture. external influence in Malay society. data collection considerations. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. the flow and experts of the Malay language vocabulary. the study of the classical Malay language texts and its shift. Malay language preindepence and past independence. society.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. spelling. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. writing an action research report and article and ways of making action research data public. educational research procedure. penganjuran seminar. the history of Jawi spelling. Malay culture in literary and non literary resources. proses penyelidikan tindakan. modernisation and planning of the Malay language. serta kebudayaan kebangsaan. and translation techniques and method. Malay culture (from political. world view and Malay society cosmology. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. masyarakat. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. data analysis. planning and proposal. interprestasi data penyelidikan tindakan. sosial. dictionary. concepts of action research and models. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. and economic aspects). types of educational research. dan ekonomi). kebudayaan Melayu (dari sudut politik. the future and the challenges of the Malay language. interpreting the action research data. analisis data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. Penyelidikan Tindakan II . data collection methods. language corpus. perancangan dan cadangan. kaedah-kaedah pengumpulan data. and national culture. introduction to various types of educational research design. social. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) BMM 3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. action research prosess.

pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. discusses every component of the language skills including concepts. speaking. sastera kanakkanak dan remaja. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) BAM3101 Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. 2. membaca dan menulis. organization an action research seminar. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. membaca dan menulis. children and adolescent literature. reading. documentation and publication procedure of action research. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . speaking. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. aims. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. approaches in understanding primary school literary texts. tujuan. and writing. sastera bandingan. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. and primary school literary texts appreciation. importance. This course discusses on the methodology of teaching listening. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. reading. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. and classification.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. and writing skills. bertutur. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. literary teaching and learning techniques and activities. kepentingan. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. describes the teaching steps for every skill. comparative literature. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. bertutur.

kata terbitan. kata kerja fleksi. struktur ayat namaan dan pembentukannya. teaching techniques for primary school. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. rules and forms of Arabic Morphology. gaya kecuali . BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. nouns. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. types of phrases and sentences using nominative. the principles. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. teaching suitable syntax. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. akusatif dan genitif.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. nouns and verbs approaches. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. Ma’ani and Badi’. nominal and verbal sentences. penggunaan gaya bahasa. accusative and genitive. seruan. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . articles. techniques and strategies to teach Arabic morphology. verbs. mendedahkan kaedah. techniques and strategies Rhetoric of Arabic. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. al-Ma’ani dan al-Badi’. approaches. awzan sarfi (pola morfologi). juga mendedahkan kaedah. kata kerja tidak fleksi. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. kata nama fleksi. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab.

aplikasi perisian. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. Umayyad. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. orators and writers. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. well-known poets. software applications explains. prose and poetry. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. various types of knowledge sources such as websites via internet. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. zaman permulaan Islam. tema. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. iaitu zaman Jahiliyah. dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. keistimewaan. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. Jahily. zaman Bani Umaiyah. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. assessment book and teacher’s guide. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. syllabus contents and curriculum specifications. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. hasil-hasil karya penyair. Abbasy and Modern. types of literature. Arabic multimedia terminology. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. early Islam. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. syllabus and text book. combination of using text book.

daily. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. different skills. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. prosedur penyelidikan pendidikan.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. lesson planning. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. proses penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) BAM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. prinsip-prinsip asas penilaian. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. This course discusses the concept of micro and macro teaching. implement of the micro and macro teaching. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. evaluation and examination of Arabic language. This course exposes students to the terminology of assessment. menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. pengukuran.

data collection methods. action research prosess. data analysis. concepts of action research and models. bahasa kedua dan bahasa asing. organization an action research seminar. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. analisis data. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. It discusses introduction to research methods in education. communicative competency and psychological language. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. kaedah-kaedah pengumpulan data. syllable and word. pertimbangan dalam pengumpulan data. vowel and consonant. introduction to various types of educational research design. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . phoneme. penganjuran seminar. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. planning and proposal. interprestasi data penyelidikan tindakan. data collection considerations. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. writing an action research report and article and ways of making action research data public. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. sukukata dan kata. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. language acquisition theories.perancangan dan cadangan. pronunciation and articulation of every single Arabic letter. types of educational research. interpreting the action research data. educational research procedure. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. moneme. monem. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. second and foreign languages. documentation and publication procedure of action research. morfem. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan.

dan peribahasa. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). 3. types of tests and the principles in building Arabic tests items. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. kosa kata. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. teknik soal jawab. pemulaan dan penutup pelajaran. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. serta konsep pengajaran mikro. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Font color: Auto. konsep penilaian. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. vocabulary. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. Indent: Left: 1. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. and idioms. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. pembinaan item. PRC) Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Justified. penjelasan konsep. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto KM-012 .BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. the terminology of assessment. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. evaluation and examination of Arabic language. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab.27 cm Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font: Not Bold BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. penilaian kendalian sekolah. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. Perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. (Asian) Chinese (Simplified. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. penilaian kemahiran berbahasa arab. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran .

and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran.27 cm. sentence structure. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . questioning techniques. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Indent: Left: 1. Formatted: Font color: Auto. Spanish (Spain. mengenali dan menulis aksara Cina. International Sort) BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. Spanish (Spain. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. International Sort) Formatted: Font color: Auto. phrases. Right: 0. Left Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. the roles and ethics of language teachers. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. jenis-jenis ayat dan retorik. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. International Sort) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Not Bold. principles and objectives of teaching Chinese language. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. Spanish (Spain. Tab stops: 15.27 cm Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. International Sort) Formatted: Font: Not Bold. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. Swedish (Sweden) Formatted: Font: Not Bold.This course discusses the concept. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. ciri-ciri. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. komponen ayat. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan.4 cm. Spanish (Spain. defining concepts. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. Indent: Left: 1.02 cm. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. writing reflections and understanding micro teaching concepts. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. characteristics. frasa. types of sentences and rhetoric. Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. genre and historical development. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts.

. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. Kursus ini merangkumi pentakrifan. Texts from different types of prose are selected as basic reading. This course covers the methodology in learning.... BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted ... Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . English (United States) BCN3107 3(3+0) Formatted: Font: Not Bold. This course studies the concepts. This course covers the teaching and learning methods of reading. matlamat. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted .. characteristics. latihan merancang. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran.. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Formatted .. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. roles. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. and historical development of prose. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen.27 cm Formatted Formatted: Swedish (Sweden) Formatted . BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Formatted: Font: Not Bold.. Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah..... followed by planning. ciri-ciri. . pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.. peranan..sekolah rendah. characteristics. This course comprises definitions. Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted . managing and implementing teaching and learning. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. . ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. Kursus ini mengkaji konsep. .. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) Formatted: Font color: Auto.. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Formatted Formatted: Font color: Auto . Constructivism Learning Theories. teori pembelajaran konstruktivisme. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih.

English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. implementation. Indent: Left: 1. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini merangkumi pentakrifan.27 cm Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Puisi (Poetry) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified. i. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian.27 cm Formatted: Font: Italic.. Shi. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. This course comprises the basic concepts. proses pelaksanaan. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. prinsip dan fungsi. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. Each topic will be followed by micro or macro teaching. This course comprises definitions. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. methods. Ci. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) BCN3112 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic . ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. various characteristics and historical development of poetry. functions. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi.. Indent: Left: 1. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. Kursus ini membincangkan pengenalan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . principles. Ci and Sanqu. dipilih sebagai bacaan asas. are selected as basic texts. This course covers the basic techniques in writing skills. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian.e. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. dan Sanqu. English (United States) Formatted: Font: Not Bold.27 cm Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Justified. BCN3110 Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1. preparing the table of specification and analysing test results. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. Distinctive poems of three different types. iaitu Shi.

Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic. Font color: Auto. This course encompasses definitions.27 cm BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I Formatted: Font: 11 pt. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. educational research procedure. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic. International Sort) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: 11 pt. fiksyen. data collection methods. Font color: Auto. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. novels and dramas are selected as reading texts.Definisi ilmu linguistik. interprestasi data penyelidikan tindakan. bahagian-bahagian Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-016 . ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. proses penyelidikan tindakan. Spanish (Spain. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. Not Bold. data collection considerations. It discusses introduction to research methods in education. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. types of educational research. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. organization an action research seminar. action research prosess. Distinctive texts of different short stories. pertimbangan dalam pengumpulan data. perancangan dan cadangan. Spanish (Spain. characteristics and historical development of novel and drama. kaedah-kaedah pengumpulan data. International Sort) Formatted: Font color: Auto Kursus ini merangkumi pentakrifan. analisis data. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Indent: Left: 1. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. Malay (Malaysia) 3(0+3) Formatted: Font: 11 pt. prosedur penyelidikan pendidikan. Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto. Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. 4. introduction to various types of educational research design. data analysis. Formatted: Font: Italic BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Formatted: Font: 11 pt. penganjuran seminar. planning and proposal. documentation and publication procedure of action research. concepts of action research and models. fictions. interpreting the action research data. Font color: Auto. Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan.

strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. Solliyal dan Thodariyal. It exposes students’ to the theory. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. sistem bunyi vokal. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. kajian fonologi bahasa Tamil. sistem morfologi. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. konsonan. kaedah. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. Solliyal and Thodariyal. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. articulations. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. tempat atrikulasinya. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. aims to enhance students knowledge of Phonology. sistem fonem bahasa Tamil. morphem and competence in the Tamil language. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-017 . This course exposes students to various theories. the definition of linguistics. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar.dalam ilmu linguistik. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. morphology system. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. kaedah. Topics discussed include Eluthiyal. Pendedahan juga diberi tentang teori. In addition. keperluan sukatan.

approaches and strategies of teaching literature. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. they are expected to produce various creative texts of their own. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. kepentingan dan peranan berita. iklan kartun dan sastera rakyat dalam Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-018 . deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. pelbagai genre penulisan. kaedah pengajaran elemen tatabahasa. kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. With the exposure. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil.BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. and activities and resources for teaching literature. aspek bacaan luas. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) BTM3107 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. penguasaan dan penggunaan bahasa. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. Emphasis is given to inductive. It discusses the theory. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them.

memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. cartoons. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. developing the marking scheme and the administration of examinations. pembelajaran Bahasa Tamil. poetry in motion and folklores. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. analyzing items. puisi. menganalisis item. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. caricatures. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. constructing the JSU. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. Topics include appreciating poetry. children’s literature. pentaksiran dan penilaian. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. ‘Aniyiyal’. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. sastera kanak-kanak. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. aniyiyal dan yaappiyal. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. kaedah pembinaan instrumen. It discusses the importance of creative Tamil literature. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. Besides looking at themes. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. This course focuses on the various genres relating to children. In addition.

This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. Topics discussed include the history of classical poems. prosedur penyelidikan pendidikan. planning and proposal. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil. pertimbangan dalam pengumpulan data. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. teknik penghasilan cerpen dan novel. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. interprestasi data penyelidikan tindakan. penganjuran seminar.novels.Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) BTM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. data collection considerations. types of educational research. educational research procedure. writing an action research report and article and ways of making action research data public. proses penyelidikan tindakan. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. mengapresiasi keunikannya. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. interpreting the action research data. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. action research prosess. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. It discusses introduction to research methods in education. authors and themes and analysis of epics. perancangan dan cadangan..understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . data analysis. analisis data. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. kaedah-kaedah pengumpulan data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. data collection methods. the authors and themes. concepts of action research and models.

dan kaum dan etnik.This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. interaction and social structure. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. budaya. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. society and country. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. devian dan kawalan sosial. deviant and social control. post-independence era. socialisation. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. and races and ethnics. culture. zaman sebelum kemerdekaan. multi-disciplinary. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. This course gives an exposure of Sociology as a discipline. kandungan pelbagai disiplin. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. interaksi dan struktur sosial. thematic strands. organization an action research seminar. 5. pre-independence era. documentation and publication procedure of action research. masyarakat dan negara. zaman selepas kemerdekaan. sosialisasi. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. and the amendment of education policy in national development history.

dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. bentuk-bentuk kerajaan . affective domains in instilling positive attitudes. insan bermoral. and inculcation of values through government policies. kewujudan negara. strategies of education on sustainability in Social Studies. doktrin pengasingan kuasa. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. This course requires students to conduct practical activities. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . moral dan etika.tinjauan perbandingan. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. human interaction with the environment and natural resources. kedaulatan. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. moral and ethics. education for sustainable development and education for international understanding. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar.manusia. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. types of governments – comparative studies. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. the existing of nation. politics. power and authority. teacher’s role in enhancing values. moral human being. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. moral and ethics. moral dan etika. This course focuses on values. sovereignty. and politics and government in Islamic perspectives. kuasa dan autoriti. politik. doctrine of power separation. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. physical system and the relation with human beings. peranan guru dalam pemupukan nilai.

isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. penilaian dan ujian. and Civics and Citizenship Education. pengukuran dan statistik. and the role of teachers in assessment. This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. measurement and statistics. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) PSS3110 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. evaluation and test. which is a part of practical activities in the learning of social service. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. planning of test. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. validity and reliability of test. Students are also exposed to the citizenship project. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. items analysis. perancangan ujian. analisis items. issues in assessment. and Civics and Citizenship Education.Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. and learning of social service in Civics and Citizenship Education.

kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. educational research procedure. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. kemahiran pengajaran. problems of poverty and eradication strategies. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. kegunaan analisis wacana. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. proses penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. It discusses introduction to research methods in education. teaching skills. rasional dan objektif. the micro and macro teaching. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . perancangan pengajaran. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. concepts of action research and models. planning and proposal. pertimbangan dalam pengumpulan data. introduction to various types of educational research design. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. data collection methods. kelebihan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . economic sectors in development. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. faktor pertumbuhan ekonomi. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. social aspects in development. prosedur penyelidikan pendidikan. perancangan dan cadangan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pengenalan analisis wacana. economic growth factors. pemikiran kritikal dan analisis logik. action research prosess. aspek sosial dalam pembangunan. interpreting the action research data. interprestasi data penyelidikan tindakan. analisis wacana dan media massa. data analysis. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. transformasi dan pembangunan ekonomi. This course focuses on the study of economic development. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. human capital investment in knowledge-based economy. pengajaran mikro dan makro. economic transformation and development. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. types of educational research. kaedah-kaedah pengumpulan data. and Malaysian economy and globalisation. data collection considerations. teaching-learning modes and techniques. lesson planning. sektor ekonomi dalam pembangunan. analisis data. approaches and strategies in teaching-learning.

dan kelemahan analisis wacana, wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical, rational, and objective manner, introduction to discourse analysis, differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis, discourse analysis and mass media, critical thinking and logical analysis, the use of discourse analysis, strengths and weaknesses of discourse analysis, and discourse and social issues, and the solutions. Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting)

PSS3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

6.

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1)

MZU3101

Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda, melodi, triad, kord, kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada, meter dan nilai not. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. It consists of listening to intervals, melodies, triads, chords and cadences. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. This course also focuses on sight singing. In the sight singing section, students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys, meters and note values. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0)

Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim, tidak lazim, irregular meter, pembahagian masa tak sekata, klef-alto dan tenor, skelnada major, minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf, kord-kord dalam pelbagai kedudukan, peraturan pengharmonian, pembentukkan kaden, penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-025

This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. Topics given focus here are meters in simple, compound and irregular time, irregular time division, alto and tenor clefs, major, minor and chromatic scales and compound intervals, knowledge of harmonization such as chord in different inversions, rules of harmony, formation of cadences and the recognition of figured bass. Other than that ornaments in music scores will be taught.

MZU3103

Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I)

1(0+1)

Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah, pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel, arpegio dan kord, aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. In this course, students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom, technical skills through drill exercises such as in the playing of scales, arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0)

Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik, matlamat, fungsi muzik dalam pendidikan, faktor-faktor sosiologi, psikologi, faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education, aims and the functions of music in education, importance of music, philosophical implications, sociological and psychological factors that affect music education, sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0)

Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi, pembentukan kord dominan ketujuh, pergerakan pembalikan kedua, pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah, pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord, progression of six four and chord progession in fifths. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. In addition, students use melodic decoration in their music composition.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-026

MZU3106

Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II)

1(0+1)

Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I, pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel, arpegio, kord dan pengaplikasian teori, harmoni dalam permainan repertoire kibod, jenis rentak iringan, kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. This course continues from the previous keyboard I course. Keyboard technical skills, exercises in scale, arpeggio and chord playing, keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm, accompaniment, develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja, langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian, masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya, pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara, lagu lapisan, teknik pengendalian alat iringan, teknik bermain rekoder soprano, alto digabungkan dengan iringan alat perkusi, penyediaan dan penghasilan skor perkusi. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices, teaching and learning of singing in the music classroom, identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems, a variety of singing repertoire including two part singing, singing, students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments, preparation and arrangement of percussion scores. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano, latihan bermain dalam pelbagai repertoire, permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. This course exposes students to various piano technical skills, playing a wider repertoire, sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-027

latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. reading of notes. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . latihan dalam permainan iringan kord blok. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. playing the guitar while singing. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. It involves aural studies in intervals. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. kord. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. latihan aural.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. sing melodies in keys changes from major to minor. dan konsep muzikal. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. chords. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. chords and musical concepts. broken chords. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. triad. mengimprovisasikan melodi di kibod.jumping chords and chomping chords at the keyboard. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. This course caters to students without knowledge in guitar playing. mengenal pasti jeda. Focus is on posture. Memperkenalkan kord. irama. melodi. melody improvisation. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. bes alberti. broken chord. aural practices. bacaan not. triads. petikan dan cara ‘strumming’. kaden. MZP3108V Alat Muzik Utama . panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. bermain gitar sambil menyanyi. Students also develop listening skills through aural guitar playing. alberti bass. play block chords. bermain pelbagai rentak. Kemahiran pendengaran. jumping chord.MZP3108G Alat Muzik Utama . This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. playing with different rhythm. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. melodies. cadence and rhythm. plucking and strumming style.

This course focuses on continuity. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. nyanyian lagu. Penekanan kepada perkembangan stail. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. dynamics and performance preparation. articulation. kemahiran membuat persembahan. MZP3112V Alat Muzik Utama . panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. aural. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. artikulasi. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. latihan aural. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. progressing to level two in piano playing techniques. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. pelbagai rentak dan kod. rentak. Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. permainan alat muzik. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. singing folk songs. MZP3112G Alat Muzik Utama . In the teaching and learning of music in the classroom. Carl Orff and Jaques Dalcroze. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. to reinforcement. petikan dan cara ‘strumming’. dinamik. rhythm. plucking. This course is a continuity from course vocal 1. bacaan not.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. strumming style with different rhythm and chords. Emphasis is on style development. In addidtion. bimbingan. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. sight playing and a variety in repertoire. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. This course is an introduction to Zoltan Kodaly.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 .Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly.

mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. Students’ present their respective music composition present during this course. It comprises of preparing. perancangan.MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. Students are guided in these 3 components throughout the course. harian . sight playing and a variety in repertoire. format rancangan pelajaran tahunan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 . Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. primarily on the KBSR music education syllabus. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. This course exposes the students to compositional devices in music education. mingguan. ciptaan ensembel rekoder. Zapin and walking bass rhythms. permainan piano dalam rentak Inang. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(1+1) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar.pengajaran mikro. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. planning and writing the year plan. This course discusses the primary school music curriculum. MZP3115G Alat Muzik Utama . artikulasi. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. Zapin. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. dinamik. This course is a continuity towards level III in piano playing technics.rancangan harian. rancangan mingguan . weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus.Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . rentak. penekanan kepada perkembangan stail. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa.

students are exposed to different music genres through listening activity. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. articulation. Muzik Ensembel Sosial Popular. Music in the form of dance.Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. analisis skor.This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. perancangan sesi pengajaran makro. planning of macro teaching sessions. rhythm. workshops and practical experiences. practice to reflect and write on the work carried out. MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1(0+1) KM-031 . merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. dynamics and complex skills are developed as the course advances. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. MZP3115V Alat Muzik Utama . bengkel. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. This course focuses on macro teaching sessions. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. dan pengalaman praktikal salah satu genre. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. video watching or live performances. choral vocal music and solo instrumental music. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . Muzik Bentuk Tarian Utama. This course is a continuity from course vocal II. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. music genres materials are selected from traditional classic music. Style. langkah-langkah pengajaran makro. “Popular social” ensemble music. score analisis. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. Muzik Ensembel Lain. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching.

On this higher level. sight playing and a variety in repertoire. Romantik. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. MZP3118V Alat Muzik Utama . Klasik. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. lawatan ke program konsert / persembahan. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. MZU3120 Muzik Dunia (World Music) 2(2+0) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China.Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. menganalisis skor mengikut zaman dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . teknik persembahan.(Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. Abad ke 20 dan Jazz. India. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. instrumental ensemble. piano playing techniques. memimpin. Alat Muzik Utama . This course focuses on vocal diction techniques. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta.Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. Jepun. conducting and attending program concerts/performance. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. ensembel instrumental. Barok.

This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. Thailand and Africa. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. prosedur penyelidikan pendidikan. Classical. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. discussions are held to analyse aspects of music genre. Japan. interprestasi data penyelidikan tindakan.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. romantic and the 20th century eras with different music genres.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. romantik. India. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. klasik. MZP3121G Alat Muzik Utama . classic.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. pertimbangan dalam pengumpulan data. genre. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Baroque. Romantic.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. styles and composers music scores from Renaissance. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. analisis data. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . perancangan dan cadangan. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. 20th century and Jazz eras. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. karya dan stail dengan lebih mendalam. kaedah-kaedah pengumpulan data. ekspresi dalam pelbagai dinamik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 . genre and compositional styles. tempo and phrasing and singing in various rhythm. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu.pendedahan kepada beberapa komposer.

penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. data collection considerations. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. organization an action research seminar. the role of technology and music software in the production of music composition. educational research procedure. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. planning and proposal. data analysis. 7. It discusses introduction to research methods in education. India. data collection methods. interpreting the action research data. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Jepun dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . action research prosess. concepts of action research and models. types of educational research. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. introduction to various types of educational research design. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) MZP3124 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. documentation and publication procedure of action research. Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. MUSIC ACE. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. China.

tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . aesthetics. distinguished educationist and researchers in children’s art. This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions. kepentingan perkembangan kurikulum. principles of design and compositions in art works of various cultures. appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. and visual expression. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. analisis asas seni reka dalam karya. estetika dan ekspresi visual. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. comparative studies of basic design concept in visual arts.Barat. This course covers the concepts. konsep 5P. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. stimulus and factors that affect children’s art. peranan guru PSV. huraian sukatan pelajaran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. analyzing basic design concept in visual art works. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. developmental stages of children’s art. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. children’s creativity and imaginations. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. matlamat. This course focuses on introduction to visual language. objektif kurikulum. art of various cultures. influence and background of various cultures.philosophy. kreativiti. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. creativity.

Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. resource and teaching aid management. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. persediaan mengajar. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. that is: Drawing and Picture Making. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas.This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). pendekatan. Modelling and Constructing. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. specifications of the syllabus. bahan. the roles of the VAE teachers. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. Pattern-Making and Designing. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. subject matter. strategi. Membuat Corak dan Rekaan. as well as practical activities for explorations of tools and materials. the importance of curriculum development. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. management of outdoor and indoor activities. lesson planning. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. content and themes in producing art works for the four areas. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. the 5P concept. goals and objectives of the VAE curriculum. Membuat Corak dan Rekaan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . as well as Introduction to Tradisional Crafts.

membuat persembahan dan pameran karya multimedia. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. apresiasi karya seni barat.kurikulum PSV KBSR. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. multimedia dalam PSV. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. Practical activities cover the use of multimedia. perancangan dan persediaan mengajar. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. pengenalan multimedia. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. micro and macro teaching. Introduction to Tradisional Crafts. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. application of ICT in teaching and learning VAE. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. Mengenal Kraf Tradisional. pengajaran mikro dan makro. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. applying creativity and artistic process in producing digital art works. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. seni oriental. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 .Membentuk dan Membuat Binaan. lesson planning. This course covers the learning theories. strategy. approach. seni oriental. as well as teaching and learning resources.

western art.This course covers the introduction to the art history in western art. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. evaluation of art works and evaluation of portfolios. oriental art. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. types of educational research. prosedur penyelidikan pendidikan. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. kaedah-kaedah pengumpulan data. approaches and methods. It discusses introduction to research methods in education. analisis data. kaedah pentaksiran PSV. interprestasi data kajian tindakan. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. teknik menghasilkan lukisan. mark schemes. data analysis. drawing techniques. alat dan bahan. pelbagai fungsi lukisan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. planning and proposal. tools and materials. writing an action research report and article and ways of making action research data public. data collection considerations. various approaches in the appreciation of visual art. proses penyelidikan tindakan. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. bentuk pentaksiran PSV. oriental art. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pendekatan dan kaedah lukisan. methods and forms of assessment. action research prosess. peraturan memberi markah. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. considerations and perceptions in drawings. aims of assessment in VAE. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. various functions of drawings from various genres and culture. tujuan pentaksiran PSV. introduction to various types of educational research design. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). jenis-jenis pentaksiran. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. data collection methods. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. educational research procedure. perancangan dan cadangan. types of assessments. pertimbangan dalam pengumpulan data. This course covers the types of drawings . PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 .

prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. pengurusan dan proses pengendalian projek seni. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. implementing art projects. This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. teachers guide book. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. 8. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . organization an action research seminar. planning art projects. documentation and publication procedure of action research. the importance and fundamental knowledge of art projects. This course covers the management and organisation of art projects.PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. the usage of text books. making feedback reports and taking further actions. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. management and organisational process of art projects. Penyelidikan Tindakan II . the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One.

PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. application of ”tajwid” rules in reciting. analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. lesson planning and practical teaching. The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an. approach. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . the strategies. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. memorising and interpreting of the Quranic verses. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . This course focuses on strategy. This course focuses on the introduction to Al-Quran education. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.6. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran.6 dan amali pengajaran Ibadah.6. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an. penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah.Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an. penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . lesson planning and practical teaching. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.

PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam. Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Micro and Macro PIM3109 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 . It also discuses the teaching strategies . aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam. analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 . The course focuses on the content analysis on ”Jawi”.6. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. according to the Islamic education syllabus for primary schools. lesson planning and practical teaching. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi. lesson plans and practical teaching. This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school. Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. lesson planning and practical teaching . penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 . Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management.6 dan amali pengajaran Akhlak. exposure to planning and implementing teaching strategies. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. exposure to planning and implementing teaching strategies. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6. exposure to planning and implementing teaching strategies.6. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 . kemahiran menulis khat. penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. kajian teks jawi klasik dan moden.6 dan amali pengajaran Sirah.

the impact of faith in life. sebagai seorang pendidik.w. contoh dan pelaksanaan.w. micro and macro teaching concepts.a. their main topic of discussions. assessment and evaluation in Islamic education.w. This course emphasizes on selection of topics. pembinaan item Pendidikan Islam. item building. and issues of deviance in “aqidah”. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam.a. tables of specification and PAFA assessment. basic skills. bidang pembelajaran yang diuji. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. analisis sahsiah Rasulullah s. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam. perancangan pengajaran mikro. bentuk penilaian. This course focuses on the “dakwah”.a. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. types and field of testing.Teaching in Islamic Education) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. measurement. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan. perbincangan mazhab Ilmu Kalam. This course focuses on concepts.’s special traits. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 . Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep. pembinaan bahan sumber. analysis of the Prophet Muhammad s. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam. dan tokoh ilmuan Islam. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam. bahagian amali. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. planning and practical teaching.

action research prosess. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.Islamic Education for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. ekonomi Islam. organizing an action research seminar. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. pertimbangan dalam pengumpulan data. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. proses penyelidikan tindakan. kaedah Fiqh. data collection considerations. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan.PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . planning and proposal. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. data analysis. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. animal slaughtering. perancangan dan cadangan. methodology in fiqh. This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2(1+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . analysis and justification on issues related to fiqh studies. It discusses introduction to research methods in education. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. types of educational research. educational research procedure. data collection methods. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Islamic economy and management of properties in Islam. analisis data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. prosedur penyelidikan pendidikan. 9. sembelihan dalam Islam. concepts of action research and models. penganjuran seminar. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. documentation and publication procedure of action research. writing an action research report and article and ways of making action research data public. interprestasi data kajian tindakan.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. introduction to various types of educational research design.

training principles of physical fitness.(Training Methodology for Physical Fitness) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. pengurusan. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. the acquiring of skills in the track and field event.related fitness. basic movement concept. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . organizing games and techniques. teaching and learning of basic movement. keselamatan renang. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. training schedule of physical fitness. permainan kanak-kanak. PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. This course includes concepts and definition of total fitness. management. kemahiran acara balapan. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. Bunker and Thorpe Model 1982. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. children’s games. penilaian. model Bunker and Thorpe 1982. This course stress on rules and regulations. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. physical fitness and the importance of physical fitness. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. training methodology for physical fitness. pengelolaan permainan dan teknik permainan. periodisation of training and effects of training on physical fitness. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. konsep pergerakan asas. the component of health. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. jadual latihan kecergasan fizikal. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. kemahiran acara padang. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. asas terjunan. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. struktur dan organisasi persatuan. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. motorrelated physical fitness componen. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia.

sistem integumentari.chemical level. sistem limfatik dan imuniti. adipose tissue and body composition. retention and transfer of learning. digestive system. maturation and physical performance. sistem endokrina. nervous system. saluran dan peredaran darah. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. coordination. perbezaan individu. pembelajaran motor. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. maturation and factors that influence growth. This course includes the definition and concept of growth. endocrine system. kematangan dan prestasi fizikal. structure and the organisation of society. somatic growth. basic teaching and learning methodology of swimming. kematangan dan pembelajaran motor. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. maturation and motor learning. tisu adipos dan komposisi badan. human information processing. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. sistem respirasi. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. sistem saraf. blood vessels and circulation. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. Kursus ini juga Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-045 . feedback. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. respiratory system. kawalan motor. jantung. cellular level and tissue level of organisation. kanak-kanak. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. sistem rangka. lymphatic system and immunity. selular dan tisu organisma. pemprosesan maklumat. individual differences and capabilities. skeletal system.This course to expose students to various swimming skilss. functional development. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. kematangan. penganalisisan perlakuan. blood. darah. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. koordinasi. Heart. sistem penghadaman. officiating and organising and management of swimming competition. ‘attention’ dan prestasi. motor learning. motor control. nutrition and metabolism as well as urinary system. attention and performance. muscular system. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. evaluation. maklumbalas. Integumentary system. pertumbuhan somatik. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. sistem otot. swimming safety. aktiviti fizikal dan sukan.

penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. pengurusan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. planning. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. concepts. The aspects of managing.menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. the aspects of managing. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. managing. aims. rekreasi dan kesenggangan. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. perancangan. aspek pengurusan. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. administrating and organizing. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. pengelolaan. penganalisisan perlakuan. konsep. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-046 . Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. sukatan dan tafsirannya. pengelolaan. objectives. analyzing performance. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. . Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. kepentingan. keselamatan murid-murid. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. administrating and organizing. This course covers the philosophies. pengelolaan dan pentadbiran. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. recreation and leisure. history and literatures of outdoor education. pengurusan. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani.

pengurusan. sports development programme. the aspects of managing. administration of national and international sports agency. This course discusses the management and administration of physical education and sports.This course includes the history and development of physical education in Malaysia. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. values and ethics in sports. program pembangunan sukan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. administrating and organizing. laws and administration of sports. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. undang-undang dan pentadbiran sukan. aspek pengelolaan. pengurusan permainan tradisional. penganalisisan perlakuan. the importance of physical education. the interpretation of curriculum. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. nilai dan etika dalam sukan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. issues in sports. managing tradisional games. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. penganalisisan perlakuan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. managing physical education and sports. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. analyzing performance. isu-isu dalam sukan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-047 . aspek pengelolaan. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. criteria in choosing physical education acitivities. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. pengurusan.

Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. analysis and interpretation. analyzing performance. pertimbangan dalam pengumpulan data. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. pembinaan ujian. This course includes the concept of test. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. interprestasi data kajian tindakan. selecting test. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. the aspects of managing. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. Emphasis given to the concepts of physical education. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. administrating and organizing. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. The course helps student to develop different type of tests. the interpretation of curriculum. criteria in choosing adapted physical education acitivities. pemilihan jenis-jenis ujian.This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. kaedah-kaedah pengumpulan data. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . proses penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. Students will be exposed to different types of research in health. analisis data. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. measurement and evaluation in physical education and sports. pendidikan jasmani dan sukan. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. physical education and sports. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro.

sukan dan media. personaliti. planning and proposal. prinsip menguruskan kecederaan patah. sukan dan kanakkanak. maklumbalas. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. motivation. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. prinsip asas pertolongan cemas. basic principles of first aid. concepts of action research and models. pressure and anxiety in sports. pencegahan kecederaan dalam sukan. pengsan. ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan. reinforcement. terdedah kepada haba yang melampau. sports. pendekatan rawatan kecederaan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. head and eyes. interpreting the action research data. sukan. kecederaan bahagian tangan. keganasan dalam sukan. open wound. types of educational research. pendarahan terbuka. approach in treatment of injury. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. data collection methods. child psychology development via sports. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. sports and media. This course includes sports psychology and sports sociology. socialization in sports. educational research procedure. perubatan sukan dan jurulatih sukan. prevention of injury in sports. It discusses introduction to research methods in education. asthma and heart attack. kebangkitan. data analysis. kepala dan mata. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. badan. the definition of sports sociology. feedback. body. deviation and aggression in sports. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. goal. kecederaan kulit. penetapan matlamat. lifting and carrying of patient. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . kaki. introduction to various types of educational research design. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. definisi sosiologi sukan. sociology theories in sports. legs. mengangkat dan membawa pesakit. injury to the hand. sports and economy. faint.penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. deviasi dalam sukan. sports history. principles in managing fracture. data collection considerations. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. sukan dan ekonomi. sports personality. teori sosial dalam sukan. action research prosess. sports and children. This course discusses the basic concept of sports injury. soft tissue injury. kecederaan tisu lembut. motivasi. writing an action research report and article and ways of making action research data public. arousal. asma dan serangan jantung. skin injury. peneguhan. exposure to extreme heat. sports medicine and coaches of sports. burn out and overtraining in sports. airways and cardiopulmonary resuscitation.

It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Pelajar didedahkan kepada makna. penganjuran seminar. In addition. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. nombor bukan nisbah. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. In the process. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah.g. irrational. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. 10. In addition. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. symmetries and transformations. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. nombor nisbah. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. teselasi. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. simetri Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . organizing an action research seminar. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. documentation and publication procedure of action research. nombor nyata dan nombor kompleks. 3-dimensional geometry and conic sections. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri.tessellations. Semasa proses pembelajaran. rational. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. It discusses concepts in plane geometry . This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. The use of ICT e. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized.(Action Research II: Implementation and Reporting) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. real and complex numbers. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. there is a further exploration into the sets of natural.

graphs. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. jenis-jenis carian. teaching and learning aids. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. rangkaian. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. algorithms. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. algoritma. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. chi-square test. analisa laluan kritikal. critical path analysis. networks. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. types of searches. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. Students will be introduced to printed materials. mathematics facilities and management of resources. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. linear programming. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. heuristic algorithms and methods of sorting. It provides information about introduction to decision mathematics. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. ujian chisquare. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. technology in mathematics. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. graf. Selain itu. Dalam kursus ini. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t.dan transformasi. pemprograman linear.

Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. perpuluhan dan peratus. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Teaching of Numbers. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. fungsi dan graf. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. and patterns and relationships. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. decimals and percentages. derivatives and integrals. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . Selain itu. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. kefahaman asas mengenai had dan teorem had.teknologi dalam matematik. fractions. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. In addition. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Pecahan. pecahan. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. using relevant mathematical ideas. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Fractions. basic understanding of limits and limit theorem. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran.

This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan.

MTE 31113

Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)I

3(2+1)

In this course, students will learn to teach the key concepts in geometry, measurement and data handling. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Dalam kursus ini, pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0)

This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) [Penyelidikan Tindakan I - Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)]

MTE3113

3(3+0)

This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-053

research data, writing an action research report and article, and ways of making action research data public. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. Its contents cover mathematics in every day life, classical codes and ciphers, codes and cryptography, use of mathematical modeling in biology and ecology, and some key mathematical ideas related to calculus. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian, kod klasik dan nombor rahsia, kod dan kriptografi, penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi, serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)]

MTE3115

3(0+3)

This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

11. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1)

This course discusses life and living processes. It explores the nature of life, food and wellbeing, cell structure and function, animal respiration, plant respiration, cellular respiration in plants and animals, growth, animal nutrition, plant nutrition,
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-054

animal excretion, plant excretion, animal reproduction, plant reproduction, movement and support in animals and plant responses to stimulus. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan, menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan, makanan dan kesihatan, struktur sel dan fungsi, respirasi haiwan, respirasi tumbuhan, respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan, tumbesaran, nutrisi haiwan, nutrisi tumbuhan, perkumuhan haiwan, perkumuhan tumbuhan, pembiakan haiwan, pembiakan tumbuhan, pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan.

SCE 3102

Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains)

3(3+0)

This course discusses how children perceive science, the nature of science and how children learn science, explores the nature of science, how children learn science, understanding children’s development, Bruner’s learning theory, Behaviourist learning theory, Ausubel’s learning theory, Gagne’s learning theory, information-processing theory-Atkins, Shiffrin and Baddeley’s, Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning, the constructivist approaches, what do children need to help them learn through constructivism, understanding children’s ideas in science, assessing children’s ideas and misconceptions in science, dealing with children’s misconceptions and conceptual change. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains, bentuk sains dan mempelajari sains, meneroka ciri-ciri sains, cara kanak-kanak mempelajari sains, perkembangan kanak-kanak, teori pembelajaran Bruner, teori pembelajaran tingkah laku, teori pembelajaran Ausubel, teori pembelajaran Gagne, teori pemprosesan maklumat-Atkin, Shiffrin dan Baddeley, konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains, pendekatan konstruktivisme, beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme, memahami idea kanak-kanak dalam sains, menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains , memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1)

This course discusses exploring materials. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials, fuel, ores and minerals, alloys, aromatic compounds, alcohol, ethers and amines, aldehydes and ketones, carboxylic acids, esters and amides, synthetic polymers and plastics, industrial preparation of ammonia, sulphuric acid and nitric acid, composite materials, soaps and detergents, rubber, natural polymers and paper. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan, bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia, bahan bakar, bijih dan galian, aloi, sebatian beraroma, alkohol, eter dan ammina, aldehid dan keton, asid karboksilik, ester dan amid, polimer tiruan dan plastik, perusahaan penyediaan ammonia, asid sulfur dan asid nitrik, bahan komposit, sabun dan detergen, getah, polimer semulajadi dan kertas.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-055

ecosystem services.SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. ekosistem. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. genetic diversity. using light. Malaysian primary science curriculum II. biodiversity. thermometry and thermometers. menggunakan cahaya. litar elektrik dalam rumah. gerakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . the physics of music. kegunaan elektronik dan semi konduktor. daya dalam cecair. mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. planetary and satellite motion. understanding population trends. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. acoustic ecology and biodiversity collection submission. animal diversity. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. in-situ conservation. applying Newton’s laws in everyday life. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. primary science teaching. electrical circuits in the house. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. issues in science education. It explores about ecosystem. pengajaran sains sekolah rendah. threats to biodiversity. memperolehi kemahiran manipulatif. pemuliharaan in situ. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. kerja dan mesin. kepelbagaian biologi. forces in fluids. the basic science process skills and integrated science process skills. generation and transmission of electricity. isu-isu dalam pendidikan sains. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. electricity and magnetism at work. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. faedah ekosistem. termometeri dan termometer. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. Malaysian primary science curriculum I. teaching and learning strategies for primary science. gerakan planet dan satelit. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. teaching science for all children and science for exceptional children. acquiring manipulative skills. ex-situ conservation. plant diversity. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. use of electronics and semi-conductors. physics and measurement in everyday life. work and machines. motion. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1) This course discusses about ecosystems and biodiversity. muzik dalam fizik. penjanaan dan transmisi elektrik.

bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . thermochemistry. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. rekabentuk dan pembinaan ujian. bentuk-bentuk pentaksiran. hukum pertama termodinamik. analisis skor ujian. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. origins and its major systems and space: the solar system. microteaching skills and macro teaching.pemuliharaan ex situ. rancangan mengajar harian. tenaga. sistem-sistem utama dan angkasa. assessment tools. administration of test. the first law of thermodynamics. It explains about lesson planning. The earth: structure. menulis rancangan pelajaran. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. kepelbagaian tumbuhan. termokimia. penskoran pentaksiran. kepelbagaian genetik. writing lesson plans. matlamat pentaksiran. test design and construction. outer space. hasil-hasil pembelajaran. merancang pelajaran. interpreting test score and forms of examination. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. merancang rancangan pelajaran harian. scoring of assessment. alat-alat pentaksiran. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. analysis of test score. ancaman terhadap kepelbagaian. Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) SCE 3108 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. pemahaman tentang trenda populasi. pentadbiran ujian. types of assessment. objektif pembelajaran. sistem solar. asal usul . celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. kepelbagaian haiwan. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. marking and moderation of test scripts. learning objectives. Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. definisi istilah. daily lesson plan. planning a daily lesson plan. bumi: struktur. elektrokimia. dan nuklear kimia. electrochemistry and nuclear chemistry. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. It explores about energy. definition of terms. areas of assessment in primary school science. purpose of assessment. learning outcomes.

proses penyelidikan tindakan. science teaching and learning resources. peraturan dan keselamatan dalam makmal. data collection considerations. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. project-based learning for pollution and its effect on human health.SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. introduction to various types of educational research design. analisis data. basic laboratory techniques. data collection methods. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. Technology and Society (Sains. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. issues relating to science. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. SCE3114 Science. It will discuss about management of science laboratory. rules and safety in the laboratory. project-based learning for conservation. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. educational research procedure. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. types of educational research. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. kaedah-kaedah pengumpulan data. Kursus ini membincangkan tentang sains. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. project-based learning for endurance of resources. technology and society. action research process. interpretasi data penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. planning and proposal. pengawetan spesimen biologi. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. project-based learning for energy in the biosphere. teknik-teknik asas makmal. concepts of action research and models. pertimbangan dalam pengumpulan data. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. prosedur penyelidikan pendidikan. preparation and improvisation of selected resources and presentation. pembaharuan dan penciptaan. isu-isu yang berkaitan dengan sains. innovation and inventions. teknologi dan masyarakat. perancangan dan cadangan. preservation of biological specimens. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . project-based learning design. safe handling of scientific materials handling of chemicals. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. It discusses introduction to research methods in education. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. technology and society. writing an action research report and article and ways of making action research data public. teknologi dan masyarakat. data analysis. project-based learning for additives in food. pengurusan makmal sains. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan.

documentation and publication procedure of action research. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. Management And Administration In Technical And Vocational Education. penganjuran seminar. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. the career path and the future of Design and Technology. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) RBT3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. bahan hiasan dalaman dan luaran. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. asas pembinaan produk. barangan logam dan kelengkapan. perkembangan industri pembuatan tempatan. Technical And Vocational Education System. implement the planning and evaluation process. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. 12. Proses Perancangan. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Function Of Technical And Vocational Education. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. sifat bahan mentah. organizing an action research seminar. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. jenis-jenis bahan mentah. The Evolution Of Technical And Vocational Education. Philosophy Of Technical And Vocational Education. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 .pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan.

penanaman. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. propagation. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum. planning. teaching method and techniques will also be introduced. planting. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. This course will also expose the students with Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . Teaching and learning approaches. documentation and record keeping. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. implementation. inovasi kurikulum. evaluation. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. plant care. strategi. perancangan. theory and models of curriculum development. teori dan modelmodel kurikulum.This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. design curriculum. curriculum management and innovation. perlaksanaan kurikulum. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. interior and exterior decoration. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. reka bentuk kandungan. raw materials and its characteristic. the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. penanaman sayursayuran secara hidroponik. handling of products. planting vegetable hydroponically. planting. pengurusan kurikulum. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. penilaian. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. strategies. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. selection and preparation of field for vegetable planting. care of ornamental crops and landscape. kaedah dan teknik pengajaran. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. accessories. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. skills on constructions of wood and metal based project. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. dokumentasi dan penyimpanan rekod.

computers and robotics basic component. pendawaian satu fasa. pleats. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. test Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. asas elektronik berdigit. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. design printed circuit board. various methods of evaluation. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. merekabentuk PCB dan projek elektronik. This course also emphasizes design of garment styles. necklines. membina robot aras teknologi rendah.skills of questioning techniques. motor. pembentukan dan pelaksanaan ujian. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. analisis item ujian. hemlines and. pembinaan item ujian. mendawai litar pendawaian domestik. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. gathers and. mereka cipta stail pakaian. the preparation of work records and dress making. pedagogical elements and assessment. Discussion on validity and reliability of evaluation format. seni reka pakaian. domestic wiring. proses jahitan. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. perancangan pentaksiran. kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. kajian fabrik. asas penyenggaraan komputer. sleeves. pengujian. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. types of evaluation and the usage of data & interpretation. asas komputer dan rangkaian. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. pengukuran dan penilaian. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. item development. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. openings. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. Topics related to sewing processes include fasterners. This course covers topics related to fabric studies and cloth design.

electronic commerce ( E–commerce). Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. marking scheme interpretation as well as report writing on assessment. management and daily care of pets. table setting. punca dan pencegahan kemalangan. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. pengurusan bahan dan alatan. finance. technology in food preparation. penyediaan makanan. undang-undang perniagaan. selection of pets and ornamental fish. penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. pengurusan personel. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. teknologi dalam penyediaan makanan. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. design of food preparation pedagogy and cooking practice. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi 3(2+1) (Food Management and Technology) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. cooking principles and. prinsip memasak dan tatasajian. pengurusan kewangan. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. dan kerja-kerja amali masakan. pembiakan dan pengendalian. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . reka bentuk bengkel. basic statistic. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. perniagaan elektronik ( E. English (United States) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. kewangan. pengurusan dan pengendalian bengkel. reka cipta masakan. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching.specification table. and mark analysis. selection and preparation of aquarium and cage. pembiakan ikan. business law. housing and equipments for pet rearing. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Formatted: Font: Italic.dagang ). pedagogi. This course covers topics on food sanitation. pest breeding. pengurusan dan penjagaan harian. preparation of food. preparation and keeping of documentation and records. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing.

surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. data analysis. kaedah-kaedah pengumpulan data. planning and proposal. analisis data. This course emphasizes on product design with computer aided. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. tempat alat tulis. workshop design. design and managing project such as chair. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. action research prosess. interpreting the action research data. layout of interior design and pet’s house . dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. causes and prevention of accidents. 3D design. interprestasi data kajian tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. materials and tools management. educational research procedure. proses penyelidikan tindakan.This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. prosedur penyelidikan pendidikan. concepts of action research and models. organization and management. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. rules and regulation in workshop management. types of educational research. proses dan perancangan projek. prosesses and planning project. 2D drawing. perancangan dan cadangan. aplikasi lukisan 3D (wireframe. data collection methods. aplikasi lukisan 2D. introduction to various types of educational research design. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. financial management. data collection considerations. RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. It discusses introduction to research methods in education. best practices on workshop safety.

Akta 308 dan Akta 550. organizing an action research seminar. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. penganjuran seminar. processes and planning. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. 13. This course covers the introduction to early childhood education. the history of early childhood education. growth and child development. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. This course emphasizes on product development and principle. the transition from home to nursery/preschools. pendekatan dalam kurikulum. PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. views and ideas of earlier scholars of childhood education. Act 308 and Act 550. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia.Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. industrial design and design for manufacturing. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. Children’s Right. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. pengelolaan aktiviti prasekolah. reka bentuk industri. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. documentation and publication procedure of action research. the integration of project base learning assessment. product architecture.

merancang aktiviti. factors involve in language development. penjagaan kesihatan kanak-kanak. curriculum of language and communicative development. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Children’s Cognitive Development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. pembelajaran sains di prasekolah. PRA3103 Perkembangan Fizikal. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. persekitaran. methods in teaching and learning language at preschool. This course includes the theory and foundation for children’s language learning. pembelajaran Matematik di prasekolah. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. language activities and also assessment in preschool education. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. the environment. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. activities for physical development in preschools. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. the National Preschool Curriculum. children health and safety measures and also sex education in preschools. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. teaching and learning techniques in preschools. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. planning of activities and programs for science. children diseases and preventive measures. applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak.This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . This course includes understanding of the cognitive development of young children. perancangan program sains. learning of early science and mathematics components at preschools. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development.

It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. This course covers the introduction to creative development. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. (Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. teori perkembangan moral. developing confidence to face challenges in everyday life. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. socio drama. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. music and movement. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. management and activities. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . sosiodrama. identification of Islamic education and moral curriculum. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. and spiritual and moral development activities as well its learning center.PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. puppetry and children literature. processes of creativity and teaching approaches. understanding and managing children’s emotion. development of sosial skills and prosocial behaviors. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. seni boneka dan sastera kanak-kanak. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. pengurusan dan aktiviti. aspects of children’s creativity which involve visual arts. muzik dan pergerakan. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. curriculum management. theories on moral development.

It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. The focus is on the factors due to the disability. building and managing preschool education centers. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. This course includes the concepts. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. penganalisisan. the classification of special needs children. children’s assessment and evaluation planning. family relationship. dan perbezaan individu. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. aims. values and customs. This course covers the theories and perspective. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. This course discusses in general the children with special needs at preschool. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. community and education institution. data analysis. hubungan keluarga. nilai dan budaya. importance and principals of authentic assessment in preschool education. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. melaksanakan perekodan. matlamat. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. characteristics. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan.Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. penyimpanan. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. ways on improving family. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. komuniti dan institusi pendidikan. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. reports and follow up actions based on data collection. objektif. data collection based on observation. ciri-cirinya. This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. objectives. data recording and compiling. It also includes family surrounding.

action research process. kaedah-kaedah pengumpulan data. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. writing an action research report and article and ways of making action research data public. planning and proposal. pertimbangan dalam pengumpulan data. pengurusan kesihatan. data collection methods. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. 14. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. documentation and publication procedure of action research. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. concepts of action research and models. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report.(Action Reserach I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. proses penyelidikan tindakan. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. perancangan dan cadangan. data analysis. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. interpretasi data penyelidikan tindakan. safety and diet management. types of educational research. organizing an action research seminar. Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) PRA3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. efficient relationship. kecekapan hubungan. analisis data. penganjuran seminar. educational research procedure. interpreting the action research data. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. health. introduction to various types of educational research design. prosedur penyelidikan pendidikan. It discusses introduction to research methods in education. keselamatan dan pemakanan. konsep kepimpinan dan perwatakan. This course provides knowledge about action research method in childhood Education. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. data collection considerations.

latihan aktiviti. isu dan etika pengurusan tingkah laku. kemahiran membaca. prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. language development theory. kemahiran lisan. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. handicapped children language. proses perubahan tingkah laku. bahasa kanakkanak autisme. causes. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. teori-teori perkembangan bahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 . component in language. language for children with emotional and behavioural problems. kajian dan huraian sukatan pelajaran. pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) PKB3104 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi. pendekatan dan pembelajaran bahasa. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. language for children with sensory. education programmes provided and issues arise in educating these children. perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa. ciri-ciri.PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. strategi pengurusan tingkah laku. punca masalah. kemahiran menulis. latihan pengajaran tatabahasa. This course looks into communication. speech and language. types of problematics behaviour. teori dan model tingkah laku. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi . bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. jenis-jenis tingkah laku bermasalah. bahasa kanak-kanak terencat akal. characteristics. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. pembinaan bahan bantu belajar bahasa. language for autism children. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. strategies of behaviour modification and issues concerned. bahasa dan pertuturan. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. komponen-komponen dalam bahasa.

kemahiran urus diri. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. language acquisition and language assesment tools and micro teaching. menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. kajian sukatan pelajaran. pengurusan rumah tangga.the ability of basic learning assessment. listening. sewing. practical: application of language activities. kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. kemahiran berkebun. self-protect. mentaksir bahasa lisan. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. speaking. kemahiran hidup untuk berdikari. kemahiran memasak. social skill and behaviour assesment. cookery. reading. amali: aplikasi aktiviti bahasa. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. writing skills. lesson plan. mentaksir bacaan. study of the syllabus. teaching of grammar. perancangan pengajaran harian. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar. rearing pet. peraturan dan keselamatan di bengkel. reading and writing skills. persediaan mengajar. home living. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. writing and mathematic assesment. production of teaching aid for language skills and micro teaching. keselamatan diri dan adab bertatasusila. develop learning material. bertutur. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris. pengajaran tatabahasa. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. membaca dan menulis. reading. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari. oral language assesment. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. approaches and language learning. keusahawanan. gardening. kemahiran mendengar.This course discusses language and communication. kemahiran pertukangan. speaking. kemahiran jahitan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 . PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language. syllabus studies. This course covers the important of assessment in special education. ethics and classroom management.

pengurusan kelas khas. seni visual. kajian sukatan pelajaran. teaching aids. occupational. speech. basic skills of Science process. bahan bantu mengajar Matematik. pentaksiran pembelajaran murid. pengajaran dan pembelajaran Sains. lesson planning. amali: terapi . muzik dan nyanyian. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. practical: application of strategies in teaching Science. pertuturan. muzik dan nyanyian. pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. kemahiran asas proses Sains. occupational. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. penyediaan rancangan pengajaran. pelaksanaan pengajaran. pergerakan kreatif. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains. therapy . hidro. assessment of Mathematics skills. teaching aids and micro teaching. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. functional Science for learning disabilities students. cara kerja. penilaian kemahiran Matematik. visual art. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. Mathematics syllabus sudy. strategies and activities in Mathematics.physio. kajian sukatan pelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . teaching aids production. visual art. play and altenative. functional Mathematics for learning disabilities. hydro. pasir dan alternatif. bahan bantu mengajar. types of therapy: physio. and micro teaching. assessment of Science skills. expression art. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. syllabus study. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. strategies in teaching Mathematics. pentaksiran kepada kemahiran Sains. permainan dan alternatif. seni visual. This course discusses the introduction to therapy. pengawasan. expression art. play and altenative. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. hydro. problems of learning Mathematics. teaching and learning Science. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. activities in Mathematics teaching. pergerakan kreatif. speech. hidro. amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains. strategi dan aktiviti Matematik. permasalahan penguasaan Matematik.fisio. pengasingan. Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran. pertuturan. music and singing. cara kerja. music and singing. profesionalisme guru.PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics. permainan. dan integrasi. pelabelan. teaching aids for Mathematics. jenis-jenis terapi: fisio.

prinsip dan etika kerja sosial. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. types of educational research. students multiple competencies. interpretasi data penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data collection considerations. kaedahkaedah pengumpulan data. community-based rehabilitation programme. analisis data. educational research procedure. teaching implementation. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) PKB3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. kepelbagaian kompetensi murid. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. multi disciplinary services offered at the CBR. program pemulihan dalam komuniti. segregation and integration. writing an action research report and article and ways of making action research data public. assessment. principle social work ethics. planning and proposal. prosedur penyelidikan pendidikan. data collection methods. supervision and communication. introduction to various types of educational research design. penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. special classroom management.penyeliaan dan komunikasi. teacher profesionalism. labeling. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. programBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-072 . action research process. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. This course discusses strategies and placement of students. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. It discusses introduction to research methods in education. proses penyelidikan tindakan. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. parents and community involvement and social system issues. interpreting the action research data. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. perancangan dan cadangan. concepts of action research and models. data analysis. pertimbangan dalam pengumpulan data.

perkembangan psikoseksual di kalangan remaja bermasalah pendengaran. This course discusses the introduction to management and administration of special education. peranan guru Pendidikan Khas. psychosocial development of teenagers with listening problem. role of teachers of special education. organisational structure of special education in Malaysia. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. special education programmes in Malaysia. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. pengurusan bilik darjah. organizing an action research seminar. perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran. classroom management.program Pendidikan Khas di Malaysia. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKB3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. administration of special education programmes in Malaysia. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran. psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-073 . cognitive development of children with impaired communication and listening problem. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran. This course covers the children psychology development. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak. documentation and publication procedure of action research. penganjuran seminar. 15. cognitive and psychomotor development of children with impaired listening.

government and occupations. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. component in language. sports and nature. keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi. tempat. cultures and festivals. language for autism children. This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. warna. places. kata bantu. buildings. colour. pronounce and family. manual communication among children with hearing-impaired . haiwan. kata ganti nama dan keluarga.Kursus ini meninjau komunikasi . pertubuhan. kerajaan dan pekerjaan. budaya dan perayaan. speech and language. This course discusses the introduction to community deaf culture. clothings. language for children with emotional and behavioural problems. Malaysian Sign Language: speech. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. food and fruit. bahasa dan pertuturan. perubatan. pendekatan bilingual-bicultural. Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak. pendidikan. perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara. the life style of the deaf community. modals. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. verbs and adjectives. kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) PKD3104 3(3+0) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19. animals. teori-teori perkembangan bahasa. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. classification communication methods. transports and things. health. direction and time. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. bangunan. handicapped children language. combination of oral and manual communication. education. needs for various communication methods. kata kerja dan kata sifat. gaya hidup komuniti pekak. kesihatan. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. medicines. language development theory. sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20. impaired and communication. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. pakaian. kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakkanak bermasalah pendengaran. bahasa kanak-kanak terencat akal. perasaan. organisations. makanan dan buah-buahan. language for children with sensory. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-074 . kecacatan dan komunikasi. bahasa kanakkanak autisme. This course looks into communication. sukan dan alam semula jadi. komponen-komponen dalam bahasa. klasifikasi kaedah komunikasi. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan. pengangkutan dan benda. arah dan masa. feelings. bilingualbicultural approach.

mentaksir kebolehan pembelajaran asas. English Grammar. parents role in early intervention. amali : melaksanakan ujian bahasa. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. support services. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. singing session. questiona answer session. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. meliputi: Tatabahasa Melayu. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. menjalankan sesi nyanyian. Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) PKD3107 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). social skill and behaviour assesment. mentaksir bacaan. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. mentaksir bahasa lisan. kaedah pengajaran bacaan. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) PKD3108 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English.the ability of basic learning assessment. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. bentuk program intervensi awal. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. menjalankan sesi soal jawab. English Grammar. This course covers the important of assessment in special education.PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. writing and mathematic assesment. perbualan asas pengetahuan bahasa. oral language assesment. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . membaca petikan/bercerita. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. types of early intervention. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. khidmat sokongan. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. reading. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. story reading. Malay language grammar. kaedah pengajaran penulisan. This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa.

type of hearing-impaired and its effect. assessment instrument of speech achievement. use and maintaining individual hearing aid. ear anatomy and listening process. This course focusses on speech acquisation among children. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. basic language knowledge of conversation. amali : Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. simulating teaching and learning language sessions. general strategy in overcoming speech problem. remedial programme planning. implan koklea. achievement level assessment. listening amplication. audiometry. cocklea implant. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. anatomi telinga dan proses pendengaran. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. audiometri. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik. program kemahiran auditori. speech diability among children of hearing-impaired. penilaian bahan sumber pembelajaran. implementation of audiometric pediatric observation. amplikasi pendengaran. Malay language sounds system and international phonetic alphabet.This course provides students with a knowledge of mastering language. jenis masalah pendengaran dan kesannya. reading and writing teaching method. Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) PKD3111 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum. instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. basic hearing test and audiogram assessment. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. This course covers topics of accustic. practical: implement language tests. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. penggunaan sistem FM. use of FM system. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. auditory skill programme.

community-based rehabilitation programme. Sains dan Kajian Tempatan. action research process. prosedur penyelidikan pendidikan. perancangan dan cadangan. interpreting the action research data. program pemulihan dalam komuniti. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan.pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. data collection methods. educational research procedure. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. concepts of action research and models. pertimbangan dalam pengumpulan data. analisis data. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). Science and Local Studies learning resources. planning and proposal. prinsip dan etika kerja sosial. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. peranan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. kaedahkaedah pengumpulan data. text books and newspapers as learning resources. data collection considerations. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. introduction to various types of educational research design. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. practical: developing and managing Mathematics. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. principle social work ethics. multi disciplinary services offered at the CBR. assessment of learning resources. peranan guru Pendidikan Khas. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. types of educational research. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. types of learning resources. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. pengurusan bilik darjah. interpretasi data penyelidikan tindakan. data analysis. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKD3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training).

role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. role of teachers of special education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. keluarga dan masyarakat. This course discusses the introduction to management and administration of special education. the role of parents and community. This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. teori-teori perkembangan bahasa. komponen-komponen dalam bahasa. implication and effect of visual impairment on the early stage and education. sebab-sebab masalah penglihatan. organisational structure of special education in Malaysia. bahasa kanak-kanak Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . 16. development of children with visual impairment compare with the normal children. organizing an action research seminar.use of other sensors. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan PKD3115 Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. administration of special education programmes in Malaysia.pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. classroom management. factors of Children with Visual Impairment. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. special education programmes in Malaysia. perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. penganjuran seminar. bahasa dan pertuturan. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan. documentation and publication procedure of action research. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa.

badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. pengurusan diri. adaptasi persekitaran di dapur. Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. cooking skills. handicapped children language. parents role in early intervention. kemahiran membeli dan menyimpan barang. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. types of early intervention. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. visual skills training . various visual assessment methods and children with low vision report. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. adaptasi kaedah persediaan memasak. pelbagai pentaksiran penglihatan. bahasa kanak-kanak terencat akal. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. language development theory. support services. amali : latihan memasak menggunakan blindfold. using blindfold and implementation of activities and simulation. pengurusan rumah. cara mengatasi masalah penglihatan. bentuk program intervensi awal. language for autism children. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. self management. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. skills of buying and stock keeping things.bermasalah pembelajaran. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. khidmat sokongan. speech and language. recreation and adaptive physical education. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. language for children with emotional and behavioural problems. kemahiran penglihatan. punca-punca masalah penglihatan. component in language. bahasa kanakkanak autisme. introduction of recreational activities and modify physical education. dan laporan mata. the visual process and causes of visual impairment. This course covers important concepts in field of living skills. latihan mengurus diri menggunakann blindfold. practical :cooking. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . self and house keeping management. This course looks into communication. language for children with sensory. peranan ibu bapa dalam intervensi awal.blindfold.

amali: sistem kod braille BM. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. kaedah menulis pindah. latihan braille. social skill and behaviour assesment. huruf terbitan. matrices and enrichment exercises in theory and practical. final groupsigns. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. logaritham. ganda dua. trancsribing exercise. wordsigns. mentaksir bacaan. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. simple upper groupsigns. algebra.Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. writing and mathematic assesment. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. latihan menulis pindah. This course covers the important of assessment in special education. slate and stylus. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. adatasi kurikulum. pengajaran murid bermasalah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . pengajaran dan pembelajaran murid buta. practise Braille. geometry. and enrichment exercise. basic Mathematical operation. quantities. computerized braille. operasi asas matematik. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. penggunaan teknologi. algebra. simbol huruf. sets. mentaksir bahasa lisan. logarithms. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) This course covers the numeral signs. reading. lower groupsigns. practical:Bahasa Melayu braille code system. gabungan akhir huruf. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. geometri. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. kuantiti. composite signs initial wordsigns. lower wordsigns.the ability of basic learning assessment. indices. Kursus ini melliputi huruf. Kursus ini meliputi simbol nombor. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. oral language assesment. komputer braille. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. transcription of braille exercise.

pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. prepare teaching aids. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKL3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. This course discuses introduction of orientation and mobility. micro and macro teaching. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. individu. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. kemahiran membiasakan diri. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). and hands-on experience and to reinforce learning. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. prosedur penyelidikan pendidikan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). program pemulihan dalam komuniti. perancangan dan cadangan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. interpretasi data penyelidikan tindakan. mobility techniques without guidance. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. white stick and other mobility equipment. amali : kaedah pengajaran braille. teknik bergerak tanpa pemandu celik. teknik bergerak dengan pemandu celik. orientasi dan ruang. mobility techniques with guidance. community-based rehabilitation programme. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. This course covers the planning. multi disciplinary services offered at the CBR. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. principal dan terminology in orientation dan mobility. kaedahkaedah pengumpulan data. use ICT and other appropriate special aids. analisis data. prinsip dan etika kerja sosial. pertimbangan dalam pengumpulan data. persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. principle social work ethics. orientation and space. educational needs of children with multiple handicaps.penglihatan dengan kecacatan lain. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. adaptation of curriculum. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. proses penyelidikan tindakan.

documentation and publication procedure of action research. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. role of teachers of special education. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. administration of special education programmes in Malaysia. special education programmes in Malaysia. data collection considerations. data collection methods. interpreting the action research data. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. planning and proposal. pengurusan program pendidikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . penganjuran seminar. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. sejarah perkembangan pemulihan. introduction to various types of educational research design. psikologi perkembangan murid pemulihan. This course discusses the introduction to management and administration of special education. classroom management. data analysis. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. concepts of action research and models. program pemulihan dalam dan luar negara. types of educational research. educational research procedure.This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. organizing an action research seminar. pengurusan bilik darjah. peranan guru Pendidikan Khas. organisational structure of special education in Malaysia. action research process. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. profil murid pemulihan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. 17. It discusses introduction to research methods in education.

strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. language for autism children. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. studens profile. strategy of implementation remedial program and education for remedial students. language for children with sensory. This course emphasises on the theories and models of classroom management.. remedial programs in Malaysia and other countries. language development theory. bahasa kanakkanak autisme. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. This course discusses basic remedial education. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan.pemulihan. jenis-jenis pengamatan. This course looks into communication. pengurusan tingkah laku murid pemulihan. the role and characteristics of a remedial teacher. komponen-komponen dalam bahasa. penubuhan kelas pemulihan. development physchology for remedial students. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. support services. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. bahasa dan pertuturan. roles of school administrator in remedial education program. language for children with emotional and behavioural problems. management of remedial education program. teori-teori perkembangan bahasa. historical development of remedial education. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. forming of remedial class. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. ujian diagnostik masalah pengamatan. individual planning education. component in language. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. remedial students’ behavioral management. PKP 3104 Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. bahasa kanak-kanak terencat akal. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. speech and language. handicapped children language.

This course focuses on introduction of perception; types of perceptions; causes and strategies to overcome the problems; production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes, practical:. strategies to overcome the problems, production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes.

PKP 3105

Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education)

3(2+1)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia, perkembangan kanakkanak disleksia, pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia, kaedah pengajaran bahasa, kaedah pengajaran matematik, kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat, pengurusan program disleksia, amali: pelaksanaan ujian, pengenalpastian kanak-kanak disleksia; pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. This course discusses the introduction to dyslexia, development of dyslexia chilldren, assesment and evaluation of dyslexia children, method of teaching mathematics, method of or information process, management for dyslexia program, practical: assesment implementation, instruments for identifications of students, diagnostic test, strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan, mentaksir kebolehan pembelajaran asas, mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku, mentaksir bahasa lisan, mentaksir bacaan, mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. This course covers the importance and use of assessment in remedial education, the basic ability assessment, social’s skill assessment, behaviour assessment,oral assessment, reading assessment, writing skill assessment, and mathematics assessment. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa, kemahiran lisan, kemahiran membaca, kemahiran kefahaman, pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan, membaca dan kefahaman, kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran, bahan bantu belajar, rancangan pengajaran dan pembelajaran, amali; pelaksanaan strategi kemahiran lisan, pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran, membaca dan kefahaman, pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. This course discusses the development and language skill, oral skill, reading and comprehension skills; assesment and evaluation for oral skill, reading and comprehension, syallabus studies, learnings aids, lesson plan, practical: the implementaion of oral strategies, application strategies in teaching and learning,

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-084

reading and comprehension, production of perceptual diagnostic test and micro teaching. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan kemahiran menulis, kemahiran mengeja, kemahiran mengarang, pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis, kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran, bahan bantu belajar kemahiran tulisan, ejaan dan menulis karangan, rancangan pengajaran dan pembelajaran, amali: pelaksaan kemahiran menulis, pelakasanaan kemahiran mengeja, pelaksanaan kemahiran mengarang, pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. This course discusses writing skill, spelling skill, comprehension skill, assesment and evaluation in writing skill, syallabus studies, writng skill aids, spelling and comprehension and lesson plan, practical: the implementation of writing skill, spelling skill, comprehension, production of perceptual diagnostic test and micro teaching.

PKP 3109

Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi, jenis-jenis terapi, amali: terapi fisio, terapi cara kerja, terapi pertuturan, terapi muzik dan nyanyian, terapi seni visual, terapi hidro, terapi pergerakan kreatif, terapi main, terapi pasir dan terapi alternatif. This course discusses the introduction of therapy , types of therapy, practical: physiotherapy, speech therapy, music and singing therapy, art therapy, hydro therapy, expression art therapy, play therapy, sand therapy and alternative therapies. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1)

This course focuses on the introduction to mathematics, development and acquisition of mathematics, mathematics competencies, strategies in teaching remedial mathematics, mathematics syallabus study, assessment in mathematics skill, teaching aids for mathematics and lesson plan. Pratical: construction of mathematics, diagnostic test instrument, strategies in teaching remedial mathematics, production of mathematics teaching aids and micro teaching. Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik; kemahiran-kemahiran dalam matematik; strategi pengajaran pemulihan matematik, mengkaji sukatan pelajaran, penilaian kemahiran matematik, bahan bantu belajar, rancangan pengajaran harian, prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik,strategi pengajaran pemulihan matematik, dan pengajaran mikro. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar, profesionalisme guru, pelaksanaan pengajaran, pelabelan, pengasingan dan integrasi, pentaksiran
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-085

pembelajaran murid, pengurusan kelas pendidikan pemulihan, pengawasan penyeliaan dan komunikasi, kepelbagaian kompetensi murid, penglibatan ibu bapa dan komuniti, dan isu sistem sosial. This course discusses strategies and placement of the student, teachers’ professionalism, teaching implementation, labeling, segregation and integration, learning assessment, special classroom management, communication and supeversion, students’ multiple competencies, parents and community involvement and issues in social system .

PKU3112

Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation, principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology)

PKP3113

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education)

PKP 3114

3(3+0)

Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan, struktur organisasi pendidikan di Malaysia, programBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-086

peranan guru pendidikan pemulihan. clasroom management. challenge and vision in management and administration in remedial education. organizational structure of Education Department in Malaysia. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. PKP3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. organizing an action research seminar. remedial teachers role. remedial education programs in schools. penganjuran seminar. documentation and publication procedure of action research. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 . prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan.role of administrator in remedial education.program pendidikan pemulihan di Malaysia. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. pengurusan bilik darjah. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. lecturers and peers in a variety of situations. BBM. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. preparing teaching aids and classroom management. PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 . skills and teacher values in a guided and real life situation. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. lecturers and peers in a real life situation. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati.

Pelajar merancang. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Student teachers are expected to plan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. Pada peringkat ini. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. jati diri. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations.PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Formatted Table Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. endurance. ketahanan diri. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. lecturers and peers in a real life situation. Praktikum Fasa 3 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai (mastery) pengetahuan. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Practicum phase 3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery knowledge. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. children’s games. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. skeletal system. digestive system. sistem integumentari. konsep pergerakan asas. the importance of physical education. criteria in choosing physical education acitivities. pengurusan. model Bunker and Thorpe 1982. basic movement concept. sistem saraf. sistem otot. Pengelolaan dan Pentadbiran Formatted: Malay (Malaysia) PJMK3110 3(2+1) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted Table Formatted: Malay (Malaysia) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Formatted Table Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Bunker and Thorpe Model 1982. muscular system. organizing games and techniques. sistem limfatik dan imuniti. nutrition and metabolism as well as urinary system. blood vessels and circulation. selular dan tisu organisma. blood. the interpretation of curriculum. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. cellular level and tissue level of organisation. Heart. sukatan dan tafsirannya. sistem rangka. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. saluran dan peredaran darah. jantung. respiratory system. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. endocrine system. lymphatic system and immunity. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. nervous system. the relationship of theories and philosophies towards national education policy.chemical level. kepentingan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. permainan kanak-kanak. sistem respirasi. Integumentary system. management. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. darah. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) Formatted Table Formatted: Malay (Malaysia) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. sistem endokrina. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. pengelolaan permainan dan teknik permainan. teaching and learning of basic movement.Formatted: Malay (Malaysia) PAKEJ ELEKTIF 1 1. sistem penghadaman.

PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. sports development programme. values and ethics in sports. managing tradisional games. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. This course discusses the management and administration of physical education and sports. program pembangunan sukan. pengurusan permainan tradisional. nilai dan etika dalam sukan. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. isu-isu dalam sukan. approaches. issues in sports. This course focuses on the introduction of strategies. administration of national and international sports agency. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. managing physical education and sports. 2. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. laws and administration of sports. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. undang-undang dan pentadbiran sukan. PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Formatted Table Formatted: English (United States) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. pendekatan.

BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) BAM3109 Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. and evaluation. syllabus contents and its. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . focusing on combination of using text book.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Formatted Table Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. It also discusses topic for micro and macro in teaching. pengukuran. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). membaca dan menulis. English (United States) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Formatted Table Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. kombinasi penggunaan buku teks. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Formatted Table Formatted: Font: Italic. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. measurement. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. This course focuses on topics of assessment. text book. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. 3. This course focuses on topic selecting. bertutur. penilaian dan pentaksiran.

jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. penilaian kemahiran berbahasa Arab. Formatted: English (United States) BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Formatted Table Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. jenis kemahiran. penilaian kendalian sekolah. terminology of. reading. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) BAM3110 3(2+1) Formatted Table Formatted: English (United States) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. evaluation and examination of Arabic language. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. pembinaan item. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. and writing skills. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. mingguan dan semester. speaking.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. assessment. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti.This course discusses on the methodology of teaching listening. perkembangan aspek fizikal dan sosial. konsep penilaian. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 . The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. describes the teaching steps for every skill. 4.

the philosophy. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. prosedur kecemasan. falsafah. school cleanliness practices. behaviour. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. history and the curriculum of health education. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. This course expose to the concept and principles of safety education. objektif. free from prejudice and discrimination. and micro teaching. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. rancangan makanan tambahan. pendekatan bersepadu. introduction to school health programme integrated approach. safety services. safe road user program and building safety. strategies and approaches in teaching health education. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. The course intends to give an understanding on concept. amalan kebersihan sekolah. perkhidmatan kesihatan sekolah. pengenalan program kesihatan sekolah. This course focusses the basic concepts in health education. mouth health programme. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. safety rules in schools. emergency procedures. konsep. kaedah. pengenalan pendidikan kesihatan. 5. method. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . penyimpanan bahan bahaya. keselamatan diri. supplementary food plan. emphases on children’s health. safety and environmental safety. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. school health services. positive approach in sexuality. safety of self. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. stail pembelajaran. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. objectives. keselamatan perkhidmatan.This course encompasses the knowledge about health sexuality. program kesihatan mulut. introduction to health education. the learning style. physical and social growth. peraturan keselamatan di sekolah. sejarah. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. storeage of dangerous product.

kemahiran mendengar dan bertutur. penyerapan. project based language assessment and school based assessment. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. pengujian dan penilaian. kewarganegaraan. types and method of language assessment. pembelajaran masteri. 5P concepts. techniques. konstruktivisme. kaedah. application of learning language approach. konstruktivisme dan kontekstual. konsep penggabungjalinan. assessment of learning experience. taxonomy and domain. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. teknik. kajian masa depan dan sistem bahasa. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. konsep-konsep: strategi. the concepts of strategy. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. testing development. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. method. peraturan sosiobudaya. and writing. objektif dan organisasi kandungan. taksonomi dan domain. pendekatan. Teori Huraian Bahasa. kemahiran menulis. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. mastery. pembinaan ujian. kemahiran belajar cara belajar. Teori Pemerolehan Bahasa. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. constructivisme. Teori Pemerolehan Bahasa. application of teaching language approaches. Teori Huraian Bahasa. reading. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. pemulihan dan penilaian (“5P”). kemahiran membaca. application of value added skills. table of test specifications. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. application of Road Safety Education. kecerdasan pelbagai. added value skills and language system. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. evaluation. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. and measurement. nilai. the implementation of teaching and learning activities through contextual. This course focuses on teaching component. jenis dan kaedah penilaian bahasa. penilaian bahasa berasaskan projek. This course describes and elaborates aspect of philosophy. penilaian pengalaman pembelajaran. aims. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. content objectives and organization. language skills assessment and language activities. teaching method for Malay Language. kaedah pengajaran bahasa Melayu. matlamat. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. jadual spesifikasi ujian. approaches. pengayaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . pengisian kurikulum: ilmu. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2.

Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. followed by planning. . matlamat. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. approach to teaching writing skills. 6. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.. characteristics. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 .. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) Formatted: Font: Bold. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school.BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified. roles. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. teknik pengajaran kemahiran membaca. kemahiran membaca. Swedish (Sweden) Formatted . Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. mengenali dan menulis aksara Cina.. latihan merancang. teori pembelajaran konstruktivisme.. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. . Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. managing and implementing teaching and learning. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course covers the methodology in learning. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto.. reading skill. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis.. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep.. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach.. approaches and methods of teaching techniques of reading. Font color: Auto Formatted: Font color: Auto BCN 3105 3(2+1) Formatted: Font color: Auto. ciri-ciri. kemahiran menulis. kemahiran mengarang. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. assessment of reading skills. . . aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. Indent: Left: 1.27 cm Formatted: Font: Not Bold.. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. preparation of teaching plan for reading skills.. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto.. This course studies the concepts. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Formatted Formatted Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Swedish (Sweden) . Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. teaching reading skills. peranan. This course elaborates on listening and speaking skills.. writing skills. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: English (United States) Formatted: English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. Constructivism Learning Theories. penilaian kemahiran membaca.

kaedah. prinsip dan fungsi. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. keperluan sukatan. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. preparing the table of specification and analysing test results. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. 7. Pendedahan juga diberi tentang teori. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas.27 cm Formatted: Swedish (Sweden) BTM3102 3(2+1) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. implementation. Indent: Left: 1. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) Formatted: Justified. methods. principles. functions. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. It exposes students’ to the theory. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. kaedah. This course comprises the basic concepts.27 cm BCN3112 3(3+0) Formatted: Font: Not Bold. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. proses pelaksanaan.

With the exposure. menganalisis item. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. penguasaan dan penggunaan bahasa. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. analyzing items. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. aspek bacaan luas. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. pelbagai genre penulisan. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. constructing the JSU. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. pembelajaran Bahasa Tamil. they are expected to produce various creative texts of their own. developing the marking scheme and the administration of examinations. kaedah pembinaan instrumen. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. pentaksiran dan penilaian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan.This course exposes students to various theories. In addition.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

skills in teaching and learning. bentuk projek kewarganegaraan. kaedah pengajaran dan pembelajaran. the purposes of the use of resources. matlamat dan objektif. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. objectives. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . lesson planning. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. jenis dan cara menghasilkan sumber. syllabus of the Civic and Citizenship Education. Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) PSK3104 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. domain. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. projek kewarganegaraan. mengurus dan melaksanakan projek. types and methods of the preparation of resources. pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Teori Pembelajaran. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. the methods of teaching and learning. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. concept. konsep. This course introduces to students to the rationale. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. This course details the learning theories.Formatted: Malay (Malaysia) PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. domain. merancang. perancangan pengajaran. aims. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. techniques and activities in teaching and learning. tujuan penggunaan sumber. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran.

penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. implementation strategy of the citizenship projects. types of citizenship projects. 2. lesson planning. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) K f Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. issues faced in assessment of Moral Education. Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) ELM 3104 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. citizenship project. religious and societal values as well as moral development theories. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. insan bermoral. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. teori-teori perkembangan moral. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. pendekatan. planning. ethical theories. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. values. approaches. kaedah. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. preparing the scheme of work. managing and implementation of project. konsep asas nilai. moral being. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. In this course.This course details the introduction of Service Learning. methods. nilai-nilai agama dan masyarakat. teori–teori etika. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 . kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. acquiring manipulative skills. 3. areas of assessment in primary school science. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. assessment tools. bentuk-bentuk pentaksiran. test design and construction. primary science teaching. memperolehi kemahiran manipulatif. definition of terms. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. teaching science for all children and science for exceptional children. definisi istilah. pengajaran sains sekolah rendah. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah.This course focuses on moral problems faced in schools. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. scoring of assessment. issues in science education. teaching and learning strategies for primary science. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. interpreting test score and forms of examination. administration of test. the basic science process skills and integrated science process skills. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. isu-isu dalam pendidikan sains. pentadbiran ujian. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. purpose of assessment. alat-alat pentaksiran. penskoran pentaksiran. matlamat pentaksiran. types of assessment. Malaysian primary science curriculum I. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. marking and moderation of test scripts. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. rekabentuk dan pembinaan ujian. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. analisis skor ujian. SAINS Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) SCE 3104 This course discusses primary science curriculum and pedagogies. analysis of test score. Malaysian primary science curriculum II. mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian.

It will discuss about management of science laboratory. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. In addition. Selain itu. using relevant mathematical ideas. preparation and improvisation of selected resources and presentation. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. MATEMATIK Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) MTE3102 This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. safe handling of scientific materials handling of chemicals. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. pengurusan makmal sains. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. 4. pengawetan spesimen biologi. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. teknik-teknik asas makmal. basic laboratory techniques. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson.SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. rules and safety in the laboratory. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. peraturan dan keselamatan dalam makmal. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. science teaching and learning resources. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. Pelajar didedahkan kepada makna. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. preservation of biological specimens.

resource and teaching aid management. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid.MTE3109 Teaching of Numbers. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. matlamat. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. the 5P concept. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 . 5. Fractions. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. Perpuluhan dan Peratus) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. huraian sukatan pelajaran. specifications of the syllabus. peranan guru PSV. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. decimals and percentages. perpuluhan dan peratus. the importance of curriculum development. konsep 5P. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. fractions. the roles of the VAE teachers. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. kepentingan perkembangan kurikulum. pecahan. management of outdoor and indoor activities. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. Pecahan. objektif kurikulum. goals and objectives of the VAE curriculum. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik.

peraturan memberi markah. psikologi. Membuat Corak dan Rekaan. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). fungsi muzik dalam pendidikan. kaedah pentaksiran PSV. lesson planning. as well as Introduction to Tradisional Crafts. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. evaluation of art works and evaluation of portfolios. content and themes in producing art works for the four areas. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. 6. aims of assessment in VAE. as well as teaching and learning resources. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. bentuk pentaksiran PSV. strategy. pengajaran mikro dan makro. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. that is: Drawing and Picture Making. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. types of assessments. faktor-faktor sosiologi. matlamat. Pattern-Making and Designing. subject matter. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. tujuan pentaksiran PSV. Modelling and Constructing. bahan. approach. strategi. lesson planning. methods and forms of assessment. mark schemes. micro and macro teaching. as well as practical activities for explorations of tools and materials. jenis-jenis pentaksiran. persediaan mengajar. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). pendekatan. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . This course covers the learning theories. perancangan dan persediaan mengajar.

perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. aims and the functions of music in education. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. sing melodies in keys changes from major to minor. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. sociological and psychological factors that affect music education. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. mengimprovisasikan melodi di kibod. jumping chord. philosophical implications. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. semester. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. broken chords. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. mingguan dan harian. permainan alat rekoder. permainan alat muzik. broken chord. play block chords. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. singing folk songs. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. alberti bass. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. permainan alat perkusi. bes alberti.This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. importance of music. melody improvisation. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. integrate musical elements in the music class in a varied Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 . Carl Orff dan Jaques Dalcroze. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. Carl Orff and Jaques Dalcroze. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. latihan dalam permainan iringan kord blok.

added value skills and language system.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. kemahiran mendengar dan bertutur. types and characteristics of children and adult voices. kemahiran menulis. matlamat. penyerapan. remaja.manner in order to bring about effective teaching and learning. the playing of recorder and percussion instruments. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. konsep penggabungjalinan. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. pemulihan dan penilaian (“5P”). This course describes and elaborates aspect of philosophy. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. peraturan sosiobudaya. konstruktivisme dan kontekstual. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. 7. nilai. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . aural sensitivity and movement to music. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. pengayaan. micro and macro training sessions. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. aims. and writing. 5P concepts. kemahiran membaca. kajian masa depan dan sistem bahasa. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. teaching and learning of singing in the music classroom. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. reading. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. kecerdasan pelbagai. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. objektif dan organisasi kandungan. kewarganegaraan. kemahiran belajar cara belajar. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. content objectives and organization. pengisian kurikulum: ilmu. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

application of Road Safety Education. brain storming. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. pembinaan ujian. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. dialogue. lingusitic. pendekatan. kodkognitif. definisi. kuiz. comunity language. teknik. dialog. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. konstruktivisme. natural method. bercerita. application of learning language approach. pengujian dan penilaian. forum. approaches. defination. application of value added skills. sumbangsaran. story telling. kaedah ajuk hafaz. oral-aural. drama. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. situational. linguistik. method. simulasi. penulisan langkah pengajaran. kaedah. approaches. the concepts of strategy. teaching method for Malay Language. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. mastery. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. application of teaching language approaches. penilaian bahasa berasaskan projek. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. Teori Pemerolehan Bahasa. perbincangan. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. concept and techniques : role play. perbahasan. kaedah natural. pendekatan. eklektik and communicative approach. debate. inductive and deductive approach. drill. simulation. constructivisme. Teori Huraian Bahasa. Teori Huraian Bahasa. daily lesson plan orientation. konsep dan jenis teknik : main peranan. the implementation of teaching and learning activities through contextual. techniques. the writing of teaching steps. audio lingual method. code-cognitive. dan penilaian berasaskan sekolah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . drama. penilaian pengalaman pembelajaran. taksonomi dan domain. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. pendekatan induktif dan deduktif. question and answer. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. oral-aural.BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. orientasi rancangan pengajaran harian. Teori Pemerolehan Bahasa. soal jawab. perbualan telefon dan penyampaian laporan. inkuiri penemuan. bahasa komuniti. jenis dan kaedah penilaian bahasa. method and techniques. discussion. quiz. kaedah pengajaran bahasa Melayu. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. latih tubi. forum. This course focuses on teaching component. situasional. pendekatan eklektik dan komunikatif. konsep-konsep: strategi. grammar translation. telephone conversation and report presentation. jadual spesifikasi ujian. inquiry. tatabahasa terjemahan dan terus. kaedah dan teknik. pembelajaran masteri.

taxonomy and domain. approaches and methods of teaching techniques of reading. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. analisis markah dan statistik asas. workshop safety. assessment of learning experience. project based language assessment and school based assessment. tool and material management. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. teknik pengajaran kemahiran membaca. kemahiran mengarang. financial management. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. testing development. strategi. strategy. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. kemahiran menulis. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. keselamatan bengkel. penilaian kemahiran membaca. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . approach to teaching writing skills. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). dan bahan bantu mengajar. membina Jadual Spesifikasi Ujian. technique and teaching methodology. perancangan pengajaran KHSR. types and method of language assessment. pelbagai cara penilaian. management and administration. assessment of reading skills. safety and rule regulation. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. and measurement. jenis penilaian. kemahiran membaca. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. evaluation. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. This course elaborates on listening and speaking skills. penggunaan dan interpretasi data.This course explains the concept and principle of testing. pengurusan kewangan. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. teaching reading skills. 8. table of test specifications. reading skill. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. writing skills. pengurusan peralatan dan bahan. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. peraturan pemarkahan. implement teaching planning and audio visual aids. language skills assessment and language activities. preparation of teaching plan for reading skills.

electronic commerce (E-commerce). short term vegetable and ornamental crops. basic statistic. portfolio. business law. Marxisme. propagation and planting. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. competency and school based evaluation. preparation of planting beds and containers. choice of clothing and sewing and clothes making processes. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. discussion on validity and reliability of evaluation format. plant care. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. eksistensialisme. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. interpretation as well as report writing on assessment. pascakolonial. pemeliharaan ikan hiasan. undang-undang perniagaan. proses jahitan dan membuat pakaian. selection and preparation of equipments and materials. management and care of ornamental fish. various methods of evaluation. semiotik. kewangan. Topics coveres studies on fabric. rearing ornamental fish technology.This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. pengenalan kepada ikan hiasan. pengurusan dan penjagaan. item development. marking scheme and mark analysis. pembiakan dan penanaman. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 . the vegetable and ornamental crops production technology. 9. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. kritik genre dan kritikan baru. pemilihan pakaian.perniagaan elektronik (E-dagang).alternative evaluation skills for using rubric. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. tropical freshwater ornamental fish:. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. harvesting and use of plants produced. test specification table. This course deals with three main components: home technology. and vegetable and ornamental crops production technology. surelisme. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. resepsi dan teori tindak balas pembaca. femenisme. penyediaan batas dan bekas menanam. pascamoden. fenomenologi. rearing ornamental fish technology. psikoanalisis. the ornamental fish. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. finance. hermeneutic.

produksi. improvisasi. pementasan. marxism. and presenting a performance. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. and vocalisation. guru dalam peranan (teachers in action). This course elaborates on the introduction to theatre in education. dialog dan latar tempat. puisi. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. production. novel remaja. adolescent novel. pengurusan produksi. short stories. proses pengeraman bahan. surelism. teori pementasan. element. dan isu karya kreatif. creative writing strength. popular novel. plot. asas lakonan dan vokal. selection and script writing. theatre inclassroom. jenis dan bentuk drama kanakkanak. persoalan.This course elaborates on literary critics field like. and forms of children drama. cinematography. character and characterisation. puppet. dan pembinaan skrip. stage performance theory. opinion angle. a performance. story telling. simulasi dan improvisasi. directoring. post structuralism dan deconstruction. fenomenology and hermeneutic. dan new critics. reading theatre. post modern. penerbitan karya. teater dan teater kanak-kanak. femenism. etika pementasan. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. autobiography. performance ethics. cerpen. genre writing publishing. novel popular. genre formation process. teater dalam bilik darjah. forming production management. pemilihan pelakon. psyco-analysis. post colonial. boneka. teater untuk kepelbagaian tujuan. sudut pandangan. reading reception dan reflection theory. teachers in action. implementing a screen testing. dialog and location background. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. types. elemen. kekuatan karya kreatif. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . latar tempat. semiotic. pemilihan. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. history and background. visitor in action. creative writing themes and issues. existensialism. tema. tetamu dalam aksi. dan guru sebagai penulis. poems. basic dramatisation. sinematografi dan persembahan. mengadakan sesi uji bakat. This course elaborates on the definition and concept of drama. watak dan perwatakan. theatre and children theatre. plot. bercerita. theatre for multipurpose. arcitipal. and teacher as a writer. genre critics. pengarahan. teater pembaca. simulation and improvisation. actors selection. sejarah dan latar belakang.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . perancangan pengajaran dan pembelajaran. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. unsur-unsur pergerakan. pergerakan kreatif. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. testing and evaluation. nyanyian kanak-kanak. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah.10. teaching and learning music through movements. pengujian dan penilaian. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. sumber pengajaran dan pembelajaran. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. introduction to children’s songs. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. lagu-lagu patriotik. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. impromptu singing and aural. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. jenis-jenis pergerakan. creative movement. patriotic songs. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. music with movements elements of movement. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. nyanyian semerta dan aural. technology in teaching and learning music in classroom. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. muzik dengan pergerakan. children’s songs and cultural songs. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. teaching and learning resources.

Muhkam and Mutasyabih. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. interpretation ayat hukum. tafsir ayat akhlak. basmalah. hukum beramal. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . Hadith Qudsi. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. dan khatam al-Quran. riwayat hidup perawi hadith. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. Muhkam dan Mutasyabih. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. takbir. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. Mansukh. hadith palsu dan implikasinya. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. tafsir ayat aqidah. isti’azah. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. interpretation ayat akhlak. its mukjizat. isti`azah. definitions. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. Nasikh and Mansukh. interpretation ayat aqidah. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. martabat.PRM3104 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. basmalah. and khatam al-Quran. tafsir ayat hukum. mukjizat al-Quran. takbir. 11. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. Nasikh. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. the degree of Hadith and rules. penubuhan ensemble alat muzik perkusi.

and introduction to lesson planning. Nuh. developing classroom skills. Sikah dan Jiharkah. Each tarannum will focus on tabaqat. an overview of teaching approaches. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures.PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. burdah. harakat. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. Nuh. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. methods and techniques. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. 12. remedial and enrichment activities. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. kemahiran membaca dan menulis. Jin. Nahawand. general principles in the teaching of language skills. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. multiple classroom teaching. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. theories of second language acquisition. syllabus study. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. pengajaran kelas cantum. kemahiran mengurus bilik darjah. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. arRahman. wuslah. Nahawand. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. wuslah. harakat. adaptation and simplification. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. burdah. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. Jin. reading and writing. The topic Language and literature is also introduced. classroom management. arRahman. materials selection.

the teaching and assessing of writing skills. komunikasi. morfologi. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. 13. BAHASA CINA Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. This course covers the methodology in learning. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. spelling and dictation. Formatted: Justified.ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. the teaching and assessing of vocabulary. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. pengajaran. kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. (Other) English (United States) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . (Asian) Chinese (Simplified. syntax. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold BCN 3105 3(2+1) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. testing and evaluation. membaca. morphology. communication. PRC). the English sound system (phonology). managing and implementing teaching and learning. and semantics. the teaching and assessing of literature for primary schools. the teaching and assessing of listening and speaking skills. peperiksaan dan penilaian. followed by planning. Indent: Left: 1. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. integration of language skills and language content. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools.27 cm Formatted: Font color: Auto. the teaching of grammar. the teaching and assessing of reading skills. mengenali dan menulis aksara Cina. sintaks dan semantik. tatabahasa dan ejaan. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. latihan merancang. pengajaran.

Constructivism Learning Theories.. . ... . . ... ....... . .. . functions. ....... . strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. .. ... analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.... This course studies the concepts......... pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah... serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. . proses pelaksanaan. peranan.. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran...... Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. principles. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. . .. . . preparing the table of specification and analysing test results.. Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan.... . ..... Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 ... . . . prinsip dan fungsi.. . .... roles. . . ...... matlamat... .. . .... perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar.. methods. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. .... characteristics. teori pembelajaran konstruktivisme. .. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. implementation... . . . ...Formatted Formatted Formatted .. .. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah... ... . membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. . .. ..... .. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) Formatted 3(23+10) Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Kursus ini mengkaji konsep.. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua.. .. . ciri-ciri.... This course comprises the basic concepts..... .. .

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

The topics emphasizes on listening. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. speaking. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. It focuses on Tense types and aspects. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . reading and writing. Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). bertutur.KURSUS TANPA KREDIT Formatted: Malay (Malaysia) ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. Subject-verb agreement. and Cohesive devices in spoken and written language. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. Sentence types.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

6 3. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum.5 1. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal.2 1. sosial. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. emosi dan tekanan secara berkesan. psikologi dan etika profesional keguruan. mengintegrasikan kemahiran mengajar.1 1.2 2. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian.5 2. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.3 2.3 mengurus masa.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. 2. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.1 3.2 3. 1. bahan kurikulum. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. Pentaksiran.4 2. budaya. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 1.6 2. 3.4 1. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. teori pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. 2. merancang.

Hasil Pembelajaran 3. 4.2 Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.4 4. menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara.5 4. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar. Kaedah Saintifik.6 5.3 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .6 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan.2 5. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir 6. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.3 5. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.1 5. 5. 4. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi.4 3. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama.5 3.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6.4 5. Etika. akauntabiliti integriti. Komunikasi. menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.1 dan amalan yang bertepatan dengan 4. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif.2 aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. etika 4. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia. 4. 6.3 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk 6. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan.

8. 6. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian.4 6. 7. menggunakan kemahiran akses kendiri. tenaga manusia. 7.1 8.5 8. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.1 7. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.Hasil Pembelajaran memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan. memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. mengenal pasti kewangan. Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan.3 7. menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu. 7.5 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan.5 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu. menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis. membuat muhasabah diri.3 8.4 7.4 8. kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan. kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan.

Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • Muzik Prasekolah Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • Pendidikan Sivik dan • Elektif 1 ditetapkan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Untuk setiap unit. Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Penglihatan • Pendidikan Seni Visual • • • • • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 5. pilih satu Elektif 2 daripada yang • Pendidikan Moral disenaraikan • Kemahiran Hidup • Persuratan dan Kesenian • Persuratan dan Kesenian Melayu Melayu hanya ditawarkan di • Pendidikan Seni Visual IPBMM. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 4.LAMPIRAN 2 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 BIL. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • Pendidikan Seni Visual CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • Elektif 1 telah ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 6. 7. Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Pendengaran • Pendidikan Seni Visual • • • • • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. 1. 3. 2. • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Bahasa Melayu • English Language • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 8.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13. Matematik Pendidikan Jasmani • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14. Sains Pendidikan Jasmani • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 CATATAN 9. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit.BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 10. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 17. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan • Elektif 2 telah ditetapkan Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM).BIL. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 CATATAN 15. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16. Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit.

Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Datin Sitti Haishah binti Abd. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y. Bhg.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful