KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau

mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Struktur Program. 10.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1. 7 16 19 23 9. 3. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan.09 PE2-01 . dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. 2.018 TK01 12 13. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) i .03 KM-01 .02 11 PE1-01 . LAM-01 LAM-04 14. 2 5. 6. KW-01 . dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 8. Matlamat. 7. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 4.087 AP-01 .06 PP-01 .

Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Di samping itu. Sekian. Agihan Kursus Mengikut Semester. Kementerian Pelajaran Malaysia. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Matlamat. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. selamat maju jaya. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Matriks Hasil Pembelajaran. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised). maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. pelantikan tenaga pengajar. Sinopsis Kursus. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru. Pengenalan. dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Justeru. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) ii . pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian.

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. holistik. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti. responsif. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Developmental REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii . berdaya fikir. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik.KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. futuristik. relevan. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. inovatif. kreatif. dan bersepadu.

lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. v. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. ii. dan Bina Insan Guru. • Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). aktiviti kokurikulum. Melaksanakan amalan terbaik. Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. iv. Berasaskan Hasil Pembelajaran • • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. iii. kemahiran. Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan.i. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iv . nilai/disposisi. Praktikal dan Kontekstual • • • • • Berbentuk praktikal Berasaskan kurikulum sekolah rendah Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. Education for International Understanding (EIU). Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. setiap Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) • Kurikulum.

latihan industri. bahan. b. praktikum. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. pentaksiran prestasi (performance assessments). kajian kes. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . penilaian tugasan terarah. penyelidikan tindakan. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. Penggunaan Unit Plan. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. f. internship. kerja kursus. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. e.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. dan tugasan. d. Portfolio Pembelajaran. c. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah.

Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. hasil pembelajaran. Ujian Akhir Kursus. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik.MQF). dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan Kaedah Saintifik.Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika. struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras.

MATLAMAT.PENGENALAN. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. v. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. budaya. bahan kurikulum. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. iv. vi. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. kemahiran. viii. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. ii. iii. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. etika. vii. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Memiliki dan menampilkan nilai. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . dan etika profesional keguruan. pentaksiran. Sebagai prasyarat. sosial. psikologi.

STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .SISTEM AKADEMIK.

Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit. Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 .

Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. Major. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. KURSUS KURSUS WAJIB 23 (17%) • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) KREDIT Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) 2. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional.STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. dan Amalan Profesional. 3. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . kemahiran generik. Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). 1. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas.

Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . Kursus MUET Formatted: Malay (Malaysia) English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit.Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. major dan elektif. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Sepanjang mengikuti program.

Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: English (United States) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Pattern: Clear (White) Formatted: Pattern: Clear (White) *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6.Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM. KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM.PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3115 WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia Bahasa Melayu Komunikatif I Bahasa Melayu Komunikatif II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum .

Kursus Major. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Kedua (TESL) Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP TSL Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 . Senarai Kursus Major dan Kod BIL.Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. ** Amalan Profesional bagi PISMP (TESL) jalankan dalam Bahasa Inggeris.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Comment [odi2]: Pindaan 081209 – BAM3116 Pengurusan Sumber….Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I .AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2. yang ada sebelum ini digugurkan Comment [odi1]: Pindaan 081209 drp Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab & Profesionalisme Guru 7 .Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II .

KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 8 . BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 5.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 9 . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .5.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

6. 1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 . PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.

PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar. dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .7.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.Membentuk dan Membuat Binaan. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 .

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 . Fractions. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM.9. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers.

PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) SEM. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI . Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 2(0+2) 45 (34%) 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 .11. SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science.

PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 14 . Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.13. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 14. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM.

Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I . 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 SEM. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15 .15.Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM.Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I .

Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II . PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA (TESL) PENDIDIKAN RENDAH KOD TSL3101 TSL3102 TSL3103 TSL3104 TSL3105 TSL3106 TSL3107 TSL3108 TSL3109 TSL3110 TSL3111 TSL3112 TSL3113 TSL3114 TSL3115 KURSUS Introduction to Linguistics Literature in English ELT Methodology English Phonetics and Phonology Teaching Listening & Speaking Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Reading Skills and Vocabulary in the Primary ESL Classroom Teaching Writing Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Grammar in the Primary ESL Classroom Managing the Primary ESL Classroom Linking Theory to Practice Developing & Using Resources for the Primary ESL Classroom Language Assessment Action Research I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 16 .Methodology Curriculum Studies Action Research II – Implementation and Reporting KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) Jumlah SEM.Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 18. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I .17.

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

1. 2 3 4 5 2. Bahasa Arab 4.PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 12 (9%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 18 . Pendidikan Islam 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 2 3 4 5 2 3 4 5 Comment [odi4]: Pindaan pd 081209 drp 3117: Pengurusan Sumber P&P Bahasa Arab dan Penilaian Comment [odi3]: Pindaan pd 081209 perkataan dan sebelum ini digantikan dgn tanda . Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 3(2+1) 2 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3 4 5 7. 3. Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Pendidikan Kesihatan 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 2 3 4 5 2 3 4 5 5.

PAKEJ ELEKTIF 1 Pakej Elektif 1 Bil. 3 4 3(2+1) 3(2+1) 5 6 2. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegara an Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 3. LGA3101: Children’ s Literature LGA3102:Songs and Poetry for Young Learners LGA3103: Stories for Young Learners LGA3104: Plays and Drama for Young Learners 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2 3 4 5 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) PAKEJ ELEKTIF 2 Pakej Elektif 2 Bil. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources Kredit 3(3+0) 3(3+0) Sem. Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 . 1. 8 Elektif 1 Language Arts Ditawarkan mulai ambilan Januari 2011 hanya untuk Major Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) Kursus Kredit Sem.

Pendidikan Seni Visual 6. Pendidikan AlQuran 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 3 4 Comment [odi5]: Pindaan 081209 drp Al-Hadis 12. Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) Sem. Kemahiran Hidup 9. Bahasa Melayu 8.Bil. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 5. PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 11. Pendidikan Muzik 7. English Language Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . Elektif 2 Mathematics Kursus MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers. Fractions. 4.

Bil.

Elektif 2

Kursus ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners

Kredit 3(3+0) 3(2+1)

Sem. 5 6

13.

Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009

BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil

3(2+1)

3

3(3+0) 3(2+1) 3(3+0)

4 5 6

14.

Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009

3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0)

3 4 5 6

Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan, Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK), dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). • Bagi Program (TESL) Pakej Elektif Kedua boleh ditawarkan kepada pelajar mana-mana Pakej Elektif yang tersenarai dalam Pakej Elektif 2 kecuali bahasa.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

21

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ3101 WAJ3115 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 TSL3101 TSL3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia Bahasa Melayu Komunikatif I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Philosophy and Education in Malaysia (dan PBS I) Child Development Introduction to Linguistics Literature in English Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 17

Formatted: Indent: First line: 0 cm

Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 TSL3103 TSL3104 LGA3101 KURSUS Bahasa Melayu Komunikasi II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Learning and the Learner ELT Methodology (dan PBS II) English Phonetics and Phonology Elektif 1: Children’ s Literature KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) Jumlah 18

Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 TSL3105 TSL3106 LGA3102 XXX31XX KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Behaviour and Classroom Management Teaching Listening and Speaking Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Vocabulary and Reading Skills in the Primary ESL Classroom Elektif 1: Songs and Poetry for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.s 17) Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 18

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

22

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3111 WAJ3107 WAJ3114 EDU3105 TSL3107 TSL3108 LGA3103 XXX31XX KURSUS Kokurikulum – Unit Beruniform II Seni dalam Pendidikan Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Technology in Teaching and learning Teaching Writing Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Grammar in the Primary ESL Classroom Elektif 1: Stories for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m.s 17) Jumlah KREDIT 1(0+1) 3(2+1) *KT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 19

* Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 TSL3109 TSL3110 LGA3104 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum - Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Managing the Primary ESL Classroom Linking Theory to Practice Elektif 1: Plays and Drama for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.s 17) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 2 18

Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 TSL3111 TSL3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum - Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Developing and Using Resources for the Primary ESL Classroom Language Assessment Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 4 17

Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 TSL3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Action Research I - Methodology Praktikum III (12 minggu) Jumlah
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 6 12

23

mengumpul. 4. Pengalaman dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak dan amali. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. pendidik yang inovatif. tutorial pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. terarah kendiri. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. serta pemupuk nilai yang gigih. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 24 .5 SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. kendiri Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran.Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 EDU3109 TSL3114 TSL3115 INT3101 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Curriculum Studies Action Research II – Implementation and Reporting Internship (4 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2 14 Bagi PISMP (TESL) semua kursus Pengajian Profesional diajar dalan bahasa Inggeris. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. penguasa ilmu yang mantap. dan penilaian kendiri. pengguna teknologi maklumat yang cekap. Mekanisma penyampaian berlaku bersemuka.

Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial.yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 25 .

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 26 .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS Bahasa Melayu Komunikatif II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3115 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia Bahasa melayu Komunikatif I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional.

**** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 .s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.

Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus. 11 pt. Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum . Malay (Malaysia) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.Olahraga 1(0+1) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) Major 3(x+x) Major 3(x+x) Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.s 3(2+1) 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 22 .Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) Formatted: Indent: First line: 1. KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS KREDIT EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3 (3+0) XXX3114 Major 3(x+x) XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) 3(x+x) INT3101 Internship (4 minggu) 2 Jumlah 14 * Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6.Semester 5 (Tahun 3) KURSUS KREDIT Kokurikulum .27 cm Formatted: Font: Arial. ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran. mengumpul.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. pengguna teknologi maklumat yang cekap. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 . Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. terarah kendiri. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. pendidik yang inovatif. dan penilaian kendiri. tutorial dan amali. penguasa ilmu yang mantap. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. serta pemupuk nilai yang gigih. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program.

SINOPSIS KURSUS WAJIB Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

interaction among various civilisation. bengkel aktiviti penulisan mekanis. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. Pendidikan Seni Visual. seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) Formatted: Malay (Malaysia) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). membaca. This course focuses on the Introduction of Civilisation. Islam dalam tamadun Melayu. dan menulis pelbagai penulisan. Tenses. penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. jenis-jenis soalan. konsep asas tamadun Islam. writing academic papers and writing reflections. Reading Skills. jenis-jenis ayat. interaksi antara pelbagai tamadun. kemahiran mendengar dan bertutur. dan kemahiran mendengar. membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik. Listening and Speaking Skills. dan menulis untuk pelbagai tujuan. 11 pt Formatted: Justified.KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan. Contemporary Issues. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. Indent: Left: 1. bengkel aktiviti pratulisan. Prominent Figures of the Islamic Civilisation. basic concept Islamic Civilisation. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. bengkel pengajaran menggunakan boneka. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. Types of Questions. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). kaedah abjad. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat. bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. tatabahasa. It builds further on parts of speech/word classes. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. bengkel pembelajaran secara individu. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. writing for different text types.27 cm.27 cm Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . tokohtokoh tamadun Islam dan Asia. membaca. Islam in the Malay Civilisation. berpasangan dan berkumpulan. Space After: 0 pt This course aims to build on learners’ current English language skills. Formatted: Indent: Left: 1. It focuses on the English Sound System. Parts of Speech/Word Classes. kaedah pandang dan sebut. reading skills. Sentence Types. Formatted: Malay (Malaysia) WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) Formatted: Font: (Default) Arial. bertutur. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. listening and speaking skills. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan.

This course explains and applies pre-reading activities. application and management in teaching and learning activities. spatial sense. warna dan ruang serta deria dan seni. operasi dan pengiraan. menjalankan aktiviti meneroka. religion and ethnic relation. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. workshop for sound production using digital recorder. Italic. Check spelling and grammar Formatted: Justified Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia. pre-writing activity workshop. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). construct and use non electronic teaching and learning materials. memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. masyarakat pluralistik Alam Melayu. and also data analysis and interpretation. look and seeing method. measurement. English (United States) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. This course focuses on ethnic relation in Malaysia. knowledge and basic skills in arts in primary school. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Formatted: Font: 8 pt. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. basic reading workshop : phonetic method. challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. Check spelling and grammar Formatted: Indent: Left: 1. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. dan juga analisis data dan interpretasi. operation and computation. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). basic concepts in ethnics relation. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. individual. implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia). seminar and exhibition of Malay language remedial materials. pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). melaksanakan aktiviti mengenal irama.27 cm Formatted: Malay (Malaysia). Visual Art Education and Physical and Health Education. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). workshop for using puppets. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). agama dan hubungan etnik. Italic. politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. kesedaran ruang. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). konsep-konsep asas hubungan etnik. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). and the role of government and society in ethnic relation. pengukuran. alphabet method. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. pluralistic society in the Malay world. mechanism of writing workshop. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). The topics discussed are problem solving. constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Formatted: Font: 8 pt. immersed reading and writing remedial workshop for Music Education.

11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. disiplin dan kerohanian. and official function. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. 11 pt. 11 pt. 11 pt. 11 pt. principles of first aid. penubuhan unit-unit kokurikulum. organizing of activities and competition. exploring. This course focuses on cocurriculum in primary school. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. planning and camping. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. structure and organization. management and administration. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. 11 pt. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. 11 pt. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. asas pertolongan cemas. setup of cocurriculum unit. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. pengurusan mesyuarat dan kewangan. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) Formatted Table 1(1+0) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. 11 pt. management of meeting and budget. experiencing. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. pengukuhan kemahiran dalam permainan. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. This course focuses on the history of uniform unit. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. games enrichment. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. knowing. perlembagaan unit beruniform. introduction on equipment. 11 pt. discipline and spiritual. pengurusan dan pentadbiran. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. training and tactical of games. asas kawad kaki. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. latihan dan taktik permainan. filing system. expressing through arts. 11 pt. 11 pt.colour and space as well as senses and arts. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. 11 pt. 11 pt.rhythm. constitution of uniform units. 11 pt. implementing and managing creative activities by integrating music. marching. sistem fail dan surat menyurat. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. court and rules and regulation of games. 11 pt. management of court / field and team and organizing competition. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . struktur dan organisasi. dan majlis rasmi. gelanggang dan undang-undang permainan. mengetahui. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. pengenalan alatan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. pengelolaan aktiviti. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial.

potensi dan citra diri seorang insan guru. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. 11 pt. history. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. progressive and resilient. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. history. development and importance. basic skills. Malay (Malaysia) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. dan berdaya saing. sejarah. implementation and evaluation of project. pengurusan ukuran balapan dan padang. 11 pt. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. preparation. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . persediaan. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. khidmat pendidikan kepada komuniti. berdaya maju. building their self-esteem. guru dan akauntabiliti profesionalisme. organizing competition. management in measurement of track and field events. track events. management. 11 pt. Malay (Malaysia) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. 11 pt. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. rules and regulation. 11 pt. This course focuses on the introduction and concept of society. 11 pt. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. guru dan hubungan dengan komuniti. 11 pt. pengurusan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. pembinaan self-esteem. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Formatted: Font: (Default) Arial. jenis khidmat kemasyarakatan. perkembangan dan kepentingan persatuan. berdaya tahan. team management.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. sejarah dan undang-undang. pelaksanaan dan penilaian projek. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. field event. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. pengkelasan persatuan. classification of society. 11 pt. 11 pt. Through the activities. This course focuses on the general knowledge. aktiviti kemasyarakatan. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. kemahiran asas. This course is a four days camping programme. 11 pt.

creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. The course emphasises on the balanced teacher self development. infrastructure and school curriculum infostructure. mandat. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . khidmat pendidikan kepada komuniti. benchmark leadership characteristics. tertib di meja makan. school climate. mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. protocol. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. jenis khidmat kemasyarakatan. latihan dalam kumpulan. kembara sosial. moral acitivities. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. interaksi dengan komuniti setempat. pengurusan sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. Akta 550 (1996 ). service circulars. iklim sekolah. managing official ceremonies and dressing code. Pekeliling Perkhidmatan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. students are exposed to teachers and law mandate. table ettiquette. profesional circulars. school organisation. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. pengucapan awam. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. Act 550 (1996). effective listening. raising the flag. teacher relationship with community and honesty. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. lawatan benchmarking. public speaking. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. organising and attending workshops. Students are exposed to the skill of planning. ciri-ciri kepimpinan.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. kemahiran mendengar secara efektif. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. kreatif dan inovatif. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. aktiviti kerohanian/moral. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. kesantunan berbahasa. speaking skills.

finding. benchmarking visits. innovation. conflict inventory. This course aims to upgrade continuos self professionalism. professionasme commitment reports and reflective evaluation. administering post inventory test of self direct search. professional. interaksi profesional dengan guru cemerlang. refleksi. reflection. interpretation of test.BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 . The focus of the course is related to workshops. interpretasi dapatan ujian. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. interaction with excellent teachers. workshops theme. inventori konflik. lawatan benchmarking. inovasi guru cemerlang. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. tema bengkel.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. the roles of teachers in classroom management. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. implications of individual differences. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 . This course encompasses the child’s learning environment. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. Western and Eastern philosophy of education. basic principles of child development. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. various learning theories. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. pelbagai teori pembelajaran. model-model pengurusan disiplin. the National Philosophy of Education. This course encompasses the developmental process of a child. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. historical development of the Malaysian education system. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. implications on teaching and learning. implikasi faktor perbezaan individu. factors that influence the development of the child. different stages of development.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. models of discipline management. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. prinsip-prinsip asas perkembangan. the underpinning theories of child development. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. development of children with special needs. motivasi. This course consists of the development of Islamic. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. nature of human beings from the religious and biological perspectives.

learning styles based on different multicultural aspects. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. leadership and roles of teachers. needs. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. integration of information and communication technology in teaching and learning. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. teori. pengurusan media dan sumber pendidikan. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. practices and development of educational technology. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. selection. multicultural relationship skills and issues. teacher politeness. EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. application of technical skills in using various instructional media. matlamat. stages of teacher development. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok.EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. kepemimpinan dan peranan guru. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. types of guidance and counseling services. etika. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. peringkat perkembangan guru. peranan guru biasa sebagai pembimbing. communications skills. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. management of educational media and resources. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. theories. ethics and accountability. This course discusses concepts. akauntabiliti dan kesantunan guru. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. This course discusses the concept of a profession. production. pemilihan. utilization and evaluation of educational media. roles of ordinary teachers as guidance teachers. kemahiran berkomunikasi. characteristics of a teacher as a professional. penggunaan dan penilaian media pengajaran. penghasilan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 .

teachers and ways to overcome. This course discusses educational issues and current challenges. innovation and managing educational changes. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 . early symptoms of emotional disturbances amongst students. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan.EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. penulisan langkah pengajaran. inquiry. simulation. sumbangsaran. added value skills and language system. konstruktivisme dan kontekstual. This course describes and elaborates aspect of philosophy. soal jawab. perbahasan. kajian masa depan dan sistem bahasa. lingusitic. forum. discussion. quiz. penyerapan. natural method. bahasa komuniti.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. method and techniques. perbincangan. objektif dan organisasi kandungan. kemahiran menulis. orientasi rancangan pengajaran harian. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. nilai. pendekatan eklektik dan komunikatif. story telling. drama. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. inductive and deductive approach. konsep penggabungjalinan. kaedah dan teknik. kemahiran membaca. drama. bercerita. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. kewarganegaraan. audio lingual method. kemahiran mendengar dan bertutur. kaedah ajuk hafaz. telephone conversation and report presentation. pemulihan dan penilaian (“5P”). inkuiri penemuan. simulasi. question and answer. pengayaan. oral-aural. tatabahasa terjemahan dan terus. oral-aural. content objectives and organization. definisi. situasional. pengisian kurikulum: ilmu. and writing. perbualan telefon dan penyampaian laporan. the writing of teaching steps. Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) BMM3102 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. approaches. kemahiran belajar cara belajar. eklektik and communicative approach. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . This course describes and elaborates on the concepts of strategy. defination. kuiz. peraturan sosiobudaya. matlamat. daily lesson plan orientation. pendekatan induktif dan deduktif. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. concept and techniques : role play. dialogue. kodkognitif. reading. kaedah natural. code-cognitive. dialog. brain storming. “5P” concepts. kecerdasan pelbagai. drill. forum. linguistik. grammar translation. comunity language. debate. latih tubi. konsep dan jenis teknik : main peranan. aims. situational. pendekatan.

kaedah pengajaran bahasa Melayu. konstruktivisme. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. Teori Pemerolehan Bahasa. application of learning language approach. constructivisme. the concepts of strategy. pendekatan. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. techniques. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. konstruktivisme. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. Teori Pemerolehan Bahasa. approaches. teknik.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. the concepts of strategy. kaedah pengajaran bahasa Melayu. konsep-konsep: strategi. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. Teori Pemerolehan Bahasa. approaches. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . kaedah. pendekatan. teaching method for teaching Malay Language. techniques. application of value added skills. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. application of teaching language approaches. konsep-konsep: strategi. method. the implementation of teaching and learning activities through contextual. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. application of Road Safety education. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. mastery. application of teaching language approaches. mastery. teknik. pembelajaran masteri. application of learning language approach. kaedah. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. teaching method for Malay Language. Teori Pemerolehan Bahasa. application of value added skills. Teori Huraian Bahasa. method. Teori Huraian Bahasa. constructivisme. This course focuses on teaching component. pembelajaran masteri. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. the implementation of teaching and learning activities through contextual. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. application of Road Safety Education.

virtual and video learning. table of test specifications. procedures. taxonomy and domain. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. penggunaan alat pengarangan. use of writing tools. project based language assessment and school based assessment. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. mereksa cipta animasi. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. application of information processing model. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. learning CDs in teaching. internet resources. and measurement. conference and exhibition in ICT. This course describes the use of internet. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. pengaplikasian struktur perpautan. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. animation in presentation. on-line learning of language learning. linkages in application structure. taksonomi dan domain. ethics. language skills assessment and language activities. jadual spesifikasi ujian. teknik pengajaran kemahiran membaca. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . penilaian kemahiran membaca. kemahiran menulis. assessment of learning experience. pengajaran bahasa secara atas talian. testing development. kemahiran membaca. learning homepage. reading skill. preparation of teaching plan for reading skills. bengkel penggunaan cakera padat. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. assessment of reading skills. types and method of language assessment. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. approaches and methods of teaching techniques of reading. jenis dan kaedah penilaian bahasa. teaching reading skills. This course elaborates on listening and speaking skills. evaluation. approach to teaching writing skills. kemahiran mengarang. pembinaan ujian.BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. penilaian pengalaman pembelajaran. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. pengujian dan penilaian. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. writing skills. penilaian bahasa berasaskan projek.

BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. linguistic developement history. fonem suprasegmental. teaching of assessment. sifat bahasa. artikulasi dan artikulator. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. huruf-huruf dan simbol fonetik. linguistik gunaan. This course elaborates on various linguistic fields. enrichment education. implementing of enrichment exercise. dycronic linguistic. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. super segmental phonemes. language characteristics. variasi bahasa. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. and standard pronunciation.BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. articulation and articulators. prosedur program pendidikan pengayaan. lingistik kontekstual. reflection : thinking in linguistic. applied linguistic. sejarah perkembangan ilmu linguistik. external factor. perbezaan pengelolaan dan strategi. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. fonem : fonem segmental. pronunciation and syllablication transcription. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. language variation. dan latihan mentranskripsi. and scientific Malay language. faktor luaran. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. procedure of enrichment education programme. pelaksanaan aktiviti pengayaan. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. teaching practical session. sesi latihan pengajaran. stylistic. This course elaborates on remedial education. peraturan paradigmatik. differences in organizing and strategy. pronunciation and syllablication in Malay language. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. refleksi : pemikiran dalam linguistik. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. pendidikan pengayaan. linguistic structure. struktur linguistik. paradigmatic rule. pronunciation and syllablication exercise. contextual linguistic. linguistik diakronik. This course elaborates on phonetic and phonology theories. phonemes. specific ways in organizing the remedial session. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. segmental phonemes. penyediaan bahan bantu mengajan. alphabet and phonetic symbols. preparing the lesson plan of remedial session. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 .

semantic change. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. complex sentence and sentence construction process. klausa. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. idiomatic meaning. Malay language word form. ayat majmuk. golongan kata kerja.BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. feature meaning. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. the sentence in Malay language included phrase. lambang. frasa sendi nama. adjectives. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. lexical and contextual meanings. imbuhan dalam bahasa Melayu. types of words. skema tatacara pembentukan istilah. proof theory. makna peribahasa. perubahan semantik. verb phrase. ketaksaan dan kekaburan makna. Perkamusan. perkamusan. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . verbs. golongan kata. short forms. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. and functional word. clause. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. adjectives. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. korpus bahasa. affixes in Malay language. frasa kerja. makna ayat. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. verbs. ayat dasar. single sentence. terminology and terminology construction schedule. sumber istilah. ayat tunggal. symbols and spelling. bentuk perkataan bahasa Melayu. fitur makna. dan proses penerbitan ayat. adjectives phrase. makna leksikal. frasa adjektif. sejarah ejaan jawi. jenis kata adjektif. prepositional phrase. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. peristilahan. This course elaborates on semantic. kata kerja. kata adjektif. teori pembuktian. istilah singkatan. dan kelas kata tugas. and the formation of new words. dan kaedah dan teknik terjemahan. isu bahasa terkini. dan pembentukan kata baharu. ambiguity and vague meanings. dan ejaan.

world view and Malay society cosmology. social.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) BMM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) BMM 3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. It discusses introduction to research methods in education. action research prosess. the study of the classical Malay language texts and its shift. dictionary. educational research procedure. masyarakat. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . penganjuran seminar. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. language corpus. writing development of vocabulary of the Malay language. data collection considerations. This course elaborates on concept of culture. and economic aspects). data analysis. planning and proposal. data collection methods. introduction to various types of educational research design. external influence in Malay society. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. the history of Jawi spelling. the flow and experts of the Malay language vocabulary. interprestasi data penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. sosial. spelling. concepts of action research and models. kaedah-kaedah pengumpulan data. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. the history of the development of the romanise. the future and the challenges of the Malay language. Penyelidikan Tindakan II . current language issues. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. society. modernisation and planning of the Malay language. serta kebudayaan kebangsaan. Malay language preindepence and past independence. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. interpreting the action research data. and national culture. Malay culture (from political. pertimbangan dalam pengumpulan data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. Malay culture in literary and non literary resources. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. dan ekonomi). and translation techniques and method. proses penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. types of educational research. analisis data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.

importance. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. tujuan. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. speaking. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. approaches in understanding primary school literary texts. kepentingan. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). bertutur. and writing. speaking. sastera kanakkanak dan remaja. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. and primary school literary texts appreciation. bertutur. describes the teaching steps for every skill. organization an action research seminar. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. and writing skills. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . discusses every component of the language skills including concepts. membaca dan menulis. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. reading. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. and classification. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) BAM3101 Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. literary teaching and learning techniques and activities. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. aims. 2. This course discusses on the methodology of teaching listening. sastera bandingan. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. documentation and publication procedure of action research. reading. children and adolescent literature. membaca dan menulis. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. comparative literature.

Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. kata nama fleksi. mendedahkan kaedah. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. techniques and strategies Rhetoric of Arabic. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. seruan. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. kata kerja tidak fleksi. awzan sarfi (pola morfologi). rules and forms of Arabic Morphology. teaching techniques for primary school. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. approaches. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . articles. juga mendedahkan kaedah. accusative and genitive. types of phrases and sentences using nominative. nouns. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. nominal and verbal sentences. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. teaching suitable syntax. Ma’ani and Badi’. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. struktur ayat namaan dan pembentukannya.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. nouns and verbs approaches. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. techniques and strategies to teach Arabic morphology. akusatif dan genitif. kata kerja fleksi. verbs. gaya kecuali . kata terbitan. the principles. penggunaan gaya bahasa. al-Ma’ani dan al-Badi’.

combination of using text book. software applications explains. syllabus contents and curriculum specifications. tema. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. iaitu zaman Jahiliyah. syllabus and text book. early Islam. types of literature. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. prose and poetry. Arabic multimedia terminology. zaman Bani Umaiyah. zaman permulaan Islam. aplikasi perisian. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. Umayyad. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. hasil-hasil karya penyair.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . various types of knowledge sources such as websites via internet. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. keistimewaan. orators and writers. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. well-known poets. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. assessment book and teacher’s guide. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. Abbasy and Modern. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. Jahily.

the different types of tests and the principles in building Arabic tests items.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. daily. prinsip-prinsip asas penilaian. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. different skills. mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. pengukuran. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. This course discusses the concept of micro and macro teaching. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. This course exposes students to the terminology of assessment. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) BAM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah. prosedur penyelidikan pendidikan. implement of the micro and macro teaching. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. lesson planning. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. evaluation and examination of Arabic language.

phoneme. pronunciation and articulation of every single Arabic letter. second and foreign languages. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. morfem.perancangan dan cadangan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. types of educational research. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. sukukata dan kata. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. pertimbangan dalam pengumpulan data. action research prosess. communicative competency and psychological language. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . data collection methods. introduction to various types of educational research design. writing an action research report and article and ways of making action research data public. It discusses introduction to research methods in education. moneme. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. penganjuran seminar. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. interpreting the action research data. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. data analysis. educational research procedure. monem. bahasa kedua dan bahasa asing. syllable and word. analisis data. documentation and publication procedure of action research. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. kaedah-kaedah pengumpulan data. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. language acquisition theories. data collection considerations. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. planning and proposal. concepts of action research and models. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. interprestasi data penyelidikan tindakan. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. organization an action research seminar. vowel and consonant.

penjelasan konsep. 3. penilaian kendalian sekolah. the terminology of assessment. Indent: Left: 1. konsep penilaian. types of tests and the principles in building Arabic tests items. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. (Asian) Chinese (Simplified. serta konsep pengajaran mikro. teknik soal jawab. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. dan peribahasa. vocabulary. pembinaan item. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Font color: Auto. evaluation and examination of Arabic language. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). penilaian kemahiran berbahasa arab. kosa kata. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. pemulaan dan penutup pelajaran. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto KM-012 .27 cm Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font: Not Bold BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. PRC) Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Justified. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. and idioms. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. Perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab.

komponen ayat. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. writing reflections and understanding micro teaching concepts. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. Left Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified. ciri-ciri. frasa.27 cm Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. phrases. the roles and ethics of language teachers. Spanish (Spain.02 cm. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Indent: Left: 1. types of sentences and rhetoric. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. Formatted: Font color: Auto. principles and objectives of teaching Chinese language. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya. Spanish (Spain. defining concepts. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. sentence structure. This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts. International Sort) BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters.This course discusses the concept. Spanish (Spain. mengenali dan menulis aksara Cina. characteristics. Right: 0. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. questioning techniques. Indent: Left: 1.4 cm. International Sort) Formatted: Font color: Auto. Spanish (Spain. International Sort) Formatted: Font: Not Bold. genre and historical development. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. Tab stops: 15. Swedish (Sweden) Formatted: Font: Not Bold. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. International Sort) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Not Bold. jenis-jenis ayat dan retorik.27 cm.

analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. matlamat.. Kursus ini mengkaji konsep.. latihan merancang... This course covers the teaching and learning methods of reading. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted ... . followed by planning. Formatted Formatted: Font color: Auto . roles. peranan. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah..sekolah rendah. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. managing and implementing teaching and learning.. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools.. .. BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Formatted: Font: Not Bold. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen.. and historical development of prose. This course comprises definitions. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . Kursus ini merangkumi pentakrifan. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Formatted . ciri-ciri. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.... . Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted .. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas.. Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. This course studies the concepts. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.. BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted . teori pembelajaran konstruktivisme. characteristics. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) Formatted: Font color: Auto. characteristics. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya.27 cm Formatted Formatted: Swedish (Sweden) Formatted . Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. This course covers the methodology in learning. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. English (United States) BCN3107 3(3+0) Formatted: Font: Not Bold. Texts from different types of prose are selected as basic reading. Constructivism Learning Theories. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih.. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran.

This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. Each topic will be followed by micro or macro teaching.27 cm Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Puisi (Poetry) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified. Ci and Sanqu. Indent: Left: 1. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. prinsip dan fungsi. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. preparing the table of specification and analysing test results. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini merangkumi pentakrifan. i. dan Sanqu. implementation. proses pelaksanaan. Indent: Left: 1. This course comprises the basic concepts.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) BCN3112 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic .e. methods. iaitu Shi.. This course covers the basic techniques in writing skills. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. English (United States) Formatted: Font: Not Bold.27 cm Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Justified. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. various characteristics and historical development of poetry. are selected as basic texts.27 cm Formatted: Font: Italic. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. Ci. BCN3110 Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. functions. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. Distinctive poems of three different types. principles. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. dipilih sebagai bacaan asas.. Shi. This course comprises definitions. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini membincangkan pengenalan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays.

Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. characteristics and historical development of novel and drama. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. fiksyen. data analysis. Font color: Auto. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. organization an action research seminar. Font color: Auto. analisis data. Formatted: Font: Italic BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Formatted: Font: 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. interprestasi data penyelidikan tindakan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. types of educational research. proses penyelidikan tindakan. Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto. introduction to various types of educational research design. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. perancangan dan cadangan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan.27 cm BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I Formatted: Font: 11 pt. kaedah-kaedah pengumpulan data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. Malay (Malaysia) 3(0+3) Formatted: Font: 11 pt. action research prosess. data collection methods. Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic. prosedur penyelidikan pendidikan. Malay (Malaysia) Formatted: Indent: Left: 1. planning and proposal. educational research procedure. International Sort) Formatted: Font color: Auto Kursus ini merangkumi pentakrifan. Not Bold. Distinctive texts of different short stories. This course encompasses definitions. International Sort) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: 11 pt. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. writing an action research report and article and ways of making action research data public. It discusses introduction to research methods in education.Definisi ilmu linguistik.terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Spanish (Spain. penganjuran seminar. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. pertimbangan dalam pengumpulan data. data collection considerations. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. Font color: Auto. Spanish (Spain. Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. fictions. Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic. documentation and publication procedure of action research. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. novels and dramas are selected as reading texts. bahagian-bahagian Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-016 . 4.

In addition. sistem bunyi vokal. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Solliyal and Thodariyal.dalam ilmu linguistik. sistem fonem bahasa Tamil. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. kajian fonologi bahasa Tamil. konsonan. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. the definition of linguistics. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. Topics discussed include Eluthiyal. Solliyal dan Thodariyal. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-017 . there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. morphem and competence in the Tamil language. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. morphology system. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. articulations. keperluan sukatan. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. sistem morfologi. kaedah. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. It exposes students’ to the theory. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. aims to enhance students knowledge of Phonology. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. tempat atrikulasinya. kaedah. Pendedahan juga diberi tentang teori. This course exposes students to various theories.

approaches and strategies of teaching literature. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. and activities and resources for teaching literature. iklan kartun dan sastera rakyat dalam Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-018 . Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. kepentingan dan peranan berita. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. they are expected to produce various creative texts of their own. It discusses the theory. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. Emphasis is given to inductive. aspek bacaan luas. kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. penguasaan dan penggunaan bahasa. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. kaedah pengajaran elemen tatabahasa. With the exposure.BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. pelbagai genre penulisan. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) BTM3107 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar.

menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. analyzing items. developing the marking scheme and the administration of examinations. aniyiyal dan yaappiyal. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. children’s literature. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. puisi. pentaksiran dan penilaian. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. It discusses the importance of creative Tamil literature. constructing the JSU. Besides looking at themes. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. ‘Aniyiyal’. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . pembelajaran Bahasa Tamil. In addition. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. caricatures. poetry in motion and folklores. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. This course focuses on the various genres relating to children. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. Topics include appreciating poetry. sastera kanak-kanak. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. kaedah pembinaan instrumen. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. menganalisis item.memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. cartoons. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar.

kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. interpreting the action research data. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. prosedur penyelidikan pendidikan.. analisis data. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil. data analysis. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) BTM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan.Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. mengapresiasi keunikannya. the authors and themes. perancangan dan cadangan. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education. pertimbangan dalam pengumpulan data. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. proses penyelidikan tindakan. authors and themes and analysis of epics. Topics discussed include the history of classical poems. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. planning and proposal. data collection considerations. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik. teknik penghasilan cerpen dan novel. action research prosess. types of educational research. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. introduction to various types of educational research design.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.novels. interprestasi data penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. educational research procedure. data collection methods. kaedah-kaedah pengumpulan data. penganjuran seminar. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. zaman sebelum kemerdekaan. thematic strands. interaksi dan struktur sosial. sosialisasi. organization an action research seminar. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . documentation and publication procedure of action research. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. and races and ethnics. culture. This course gives an exposure of Sociology as a discipline. masyarakat dan negara. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. interaction and social structure. multi-disciplinary. society and country. budaya. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. zaman selepas kemerdekaan. devian dan kawalan sosial. dan kaum dan etnik. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara.This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. kandungan pelbagai disiplin. and the amendment of education policy in national development history. socialisation. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. deviant and social control. post-independence era. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. pre-independence era. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. 5. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state.

dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. moral and ethics. moral dan etika. This course requires students to conduct practical activities.tinjauan perbandingan. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. physical system and the relation with human beings. politics. and inculcation of values through government policies. power and authority. peranan guru dalam pemupukan nilai. This course focuses on values. moral and ethics. kewujudan negara. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. moral dan etika. affective domains in instilling positive attitudes. teacher’s role in enhancing values. human interaction with the environment and natural resources. the existing of nation. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . education for sustainable development and education for international understanding. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. sovereignty. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. insan bermoral. types of governments – comparative studies. and politics and government in Islamic perspectives. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. kuasa dan autoriti. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. doctrine of power separation. politik. kedaulatan. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. bentuk-bentuk kerajaan . moral human being.manusia. strategies of education on sustainability in Social Studies. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. doktrin pengasingan kuasa.

This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. which is a part of practical activities in the learning of social service. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. items analysis. pengukuran dan statistik. measurement and statistics. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. penilaian dan ujian. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) PSS3110 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. evaluation and test. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. Students are also exposed to the citizenship project. and Civics and Citizenship Education. issues in assessment. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. validity and reliability of test. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. planning of test. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. analisis items. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. perancangan ujian. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. and Civics and Citizenship Education. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. and the role of teachers in assessment.Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran.

action research prosess. pemikiran kritikal dan analisis logik. data analysis. It discusses introduction to research methods in education. economic sectors in development. analisis wacana dan media massa. perancangan dan cadangan. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. data collection methods. pengenalan analisis wacana. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. lesson planning. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. analisis data. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. human capital investment in knowledge-based economy. faktor pertumbuhan ekonomi. This course focuses on the study of economic development. transformasi dan pembangunan ekonomi. aspek sosial dalam pembangunan. social aspects in development. planning and proposal. kegunaan analisis wacana. rasional dan objektif. interpreting the action research data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. problems of poverty and eradication strategies. concepts of action research and models. teaching-learning modes and techniques. pertimbangan dalam pengumpulan data.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. kemahiran pengajaran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. economic transformation and development. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. types of educational research.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. data collection considerations. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. approaches and strategies in teaching-learning. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. teaching skills. sektor ekonomi dalam pembangunan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. kelebihan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . and Malaysian economy and globalisation. interprestasi data penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. economic growth factors. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. pengajaran mikro dan makro. kaedah-kaedah pengumpulan data. the micro and macro teaching. educational research procedure. perancangan pengajaran. introduction to various types of educational research design. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. prosedur penyelidikan pendidikan. writing an action research report and article and ways of making action research data public.

dan kelemahan analisis wacana, wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical, rational, and objective manner, introduction to discourse analysis, differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis, discourse analysis and mass media, critical thinking and logical analysis, the use of discourse analysis, strengths and weaknesses of discourse analysis, and discourse and social issues, and the solutions. Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting)

PSS3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

6.

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1)

MZU3101

Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda, melodi, triad, kord, kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada, meter dan nilai not. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. It consists of listening to intervals, melodies, triads, chords and cadences. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. This course also focuses on sight singing. In the sight singing section, students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys, meters and note values. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0)

Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim, tidak lazim, irregular meter, pembahagian masa tak sekata, klef-alto dan tenor, skelnada major, minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf, kord-kord dalam pelbagai kedudukan, peraturan pengharmonian, pembentukkan kaden, penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-025

This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. Topics given focus here are meters in simple, compound and irregular time, irregular time division, alto and tenor clefs, major, minor and chromatic scales and compound intervals, knowledge of harmonization such as chord in different inversions, rules of harmony, formation of cadences and the recognition of figured bass. Other than that ornaments in music scores will be taught.

MZU3103

Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I)

1(0+1)

Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah, pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel, arpegio dan kord, aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. In this course, students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom, technical skills through drill exercises such as in the playing of scales, arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0)

Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik, matlamat, fungsi muzik dalam pendidikan, faktor-faktor sosiologi, psikologi, faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education, aims and the functions of music in education, importance of music, philosophical implications, sociological and psychological factors that affect music education, sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0)

Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi, pembentukan kord dominan ketujuh, pergerakan pembalikan kedua, pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah, pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord, progression of six four and chord progession in fifths. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. In addition, students use melodic decoration in their music composition.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-026

MZU3106

Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II)

1(0+1)

Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I, pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel, arpegio, kord dan pengaplikasian teori, harmoni dalam permainan repertoire kibod, jenis rentak iringan, kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. This course continues from the previous keyboard I course. Keyboard technical skills, exercises in scale, arpeggio and chord playing, keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm, accompaniment, develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja, langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian, masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya, pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara, lagu lapisan, teknik pengendalian alat iringan, teknik bermain rekoder soprano, alto digabungkan dengan iringan alat perkusi, penyediaan dan penghasilan skor perkusi. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices, teaching and learning of singing in the music classroom, identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems, a variety of singing repertoire including two part singing, singing, students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments, preparation and arrangement of percussion scores. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano, latihan bermain dalam pelbagai repertoire, permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. This course exposes students to various piano technical skills, playing a wider repertoire, sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-027

trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. triad. petikan dan cara ‘strumming’. bacaan not. jumping chord. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. play block chords. It involves aural studies in intervals. irama.jumping chords and chomping chords at the keyboard. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. reading of notes. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. Focus is on posture. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. kaden.MZP3108G Alat Muzik Utama . broken chords. playing with different rhythm. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . mengenal pasti jeda. melody improvisation. playing the guitar while singing. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. bermain pelbagai rentak. latihan aural. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. mengimprovisasikan melodi di kibod. bermain gitar sambil menyanyi. cadence and rhythm. aural practices. chords and musical concepts.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. alberti bass. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. dan konsep muzikal. kord. Memperkenalkan kord. plucking and strumming style. broken chord.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. melodies. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. This course caters to students without knowledge in guitar playing. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. melodi. triads. latihan dalam permainan iringan kord blok. chords. Kemahiran pendengaran. MZP3108V Alat Muzik Utama . latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. Students also develop listening skills through aural guitar playing. sing melodies in keys changes from major to minor. bes alberti. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively.

Carl Orff and Jaques Dalcroze. pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. progressing to level two in piano playing techniques. Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. bacaan not.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. artikulasi. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. to reinforcement. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. Penekanan kepada perkembangan stail. aural. nyanyian lagu. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 .Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. latihan aural. bimbingan. permainan alat muzik. strumming style with different rhythm and chords. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. kemahiran membuat persembahan. rentak. This course is a continuity from course vocal 1. sight playing and a variety in repertoire. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. dinamik. In addidtion. MZP3112G Alat Muzik Utama . playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak.Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. pelbagai rentak dan kod. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. petikan dan cara ‘strumming’. plucking. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. dynamics and performance preparation. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. articulation. This course focuses on continuity. MZP3112V Alat Muzik Utama . Emphasis is on style development. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. rhythm. In the teaching and learning of music in the classroom. singing folk songs. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar.

MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. rentak.Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. Students are guided in these 3 components throughout the course. It comprises of preparing. planning and writing the year plan. Zapin and walking bass rhythms. dinamik. This course discusses the primary school music curriculum. mingguan. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. rancangan mingguan . latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. perancangan. permainan piano dalam rentak Inang. MZP3115G Alat Muzik Utama . Students’ present their respective music composition present during this course. mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. primarily on the KBSR music education syllabus.pengajaran mikro. artikulasi. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. ciptaan ensembel rekoder. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. format rancangan pelajaran tahunan. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. This course is a continuity towards level III in piano playing technics. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(1+1) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices.MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. sight playing and a variety in repertoire. Zapin. harian .rancangan harian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 . This course exposes the students to compositional devices in music education. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. penekanan kepada perkembangan stail.

Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. Muzik Ensembel Lain. MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1(0+1) KM-031 . MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. video watching or live performances. bengkel. perancangan sesi pengajaran makro. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. MZP3115V Alat Muzik Utama . This course is a continuity from course vocal II. This course focuses on macro teaching sessions. music genres materials are selected from traditional classic music. dynamics and complex skills are developed as the course advances. dan pengalaman praktikal salah satu genre. Muzik Ensembel Sosial Popular. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm.This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. score analisis. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. analisis skor. langkah-langkah pengajaran makro. Music in the form of dance. rhythm. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. articulation. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. practice to reflect and write on the work carried out. “Popular social” ensemble music. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. planning of macro teaching sessions. pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. Style. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. students are exposed to different music genres through listening activity. workshops and practical experiences. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. Muzik Bentuk Tarian Utama. choral vocal music and solo instrumental music.

Alat Muzik Utama . self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. piano playing techniques. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. lawatan ke program konsert / persembahan. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. instrumental ensemble. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. Romantik. menganalisis skor mengikut zaman dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . ensembel instrumental. Klasik. sight playing and a variety in repertoire.(Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV.Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. Abad ke 20 dan Jazz. On this higher level. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. MZU3120 Muzik Dunia (World Music) 2(2+0) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. Jepun. Barok. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. teknik persembahan. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. memimpin. Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. MZP3118V Alat Muzik Utama . conducting and attending program concerts/performance. India. This course focuses on vocal diction techniques. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak.Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber.

romantic and the 20th century eras with different music genres. classic. styles and composers music scores from Renaissance. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. karya dan stail dengan lebih mendalam. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. klasik. kaedah-kaedah pengumpulan data.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. genre and compositional styles. discussions are held to analyse aspects of music genre. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. Thailand and Africa. genre. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. Classical. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. MZP3121G Alat Muzik Utama . proses penyelidikan tindakan. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . India.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. 20th century and Jazz eras. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. Romantic. Japan. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. tempo and phrasing and singing in various rhythm. romantik. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. perancangan dan cadangan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 . prosedur penyelidikan pendidikan.pendedahan kepada beberapa komposer. analisis data. interprestasi data penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. Baroque. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. ekspresi dalam pelbagai dinamik.

penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. data analysis. interpreting the action research data. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. penganjuran seminar. writing an action research report and article and ways of making action research data public. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. 7. MUSIC ACE. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. data collection considerations. Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. documentation and publication procedure of action research. organization an action research seminar. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) MZP3124 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. types of educational research. Jepun dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . data collection methods. introduction to various types of educational research design. the role of technology and music software in the production of music composition. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. planning and proposal. It discusses introduction to research methods in education. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. action research prosess. India. concepts of action research and models. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. China. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. educational research procedure. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS.

PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. This course covers the concepts. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. creativity. and visual expression. konsep 5P. developmental stages of children’s art. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. peranan guru PSV. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. estetika dan ekspresi visual. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology.Barat. influence and background of various cultures. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. kreativiti. This course focuses on introduction to visual language. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. distinguished educationist and researchers in children’s art. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. art of various cultures. aesthetics. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. analyzing basic design concept in visual art works. matlamat. huraian sukatan pelajaran. children’s creativity and imaginations. analisis asas seni reka dalam karya. comparative studies of basic design concept in visual arts. objektif kurikulum. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. principles of design and compositions in art works of various cultures. kepentingan perkembangan kurikulum.philosophy. appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . stimulus and factors that affect children’s art. This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak.

pendekatan. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. goals and objectives of the VAE curriculum. specifications of the syllabus. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. that is: Drawing and Picture Making. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. the importance of curriculum development. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. Modelling and Constructing. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. lesson planning. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. persediaan mengajar. strategi. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. Pattern-Making and Designing. as well as Introduction to Tradisional Crafts. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. management of outdoor and indoor activities. subject matter. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making.This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. the 5P concept. the roles of the VAE teachers. as well as practical activities for explorations of tools and materials. Membuat Corak dan Rekaan. resource and teaching aid management. bahan. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Membuat Corak dan Rekaan. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. content and themes in producing art works for the four areas. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making.

Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. perancangan dan persediaan mengajar. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . applying creativity and artistic process in producing digital art works. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). seni oriental. pengenalan multimedia. as well as teaching and learning resources. micro and macro teaching.kurikulum PSV KBSR. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 . menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. application of ICT in teaching and learning VAE. apresiasi karya seni barat. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. approach. strategy. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. multimedia dalam PSV. pengajaran mikro dan makro. lesson planning. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. Mengenal Kraf Tradisional. Practical activities cover the use of multimedia. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. This course covers the learning theories. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. Introduction to Tradisional Crafts. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. seni oriental. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. dan sumber pengajaran dan pembelajaran.Membentuk dan Membuat Binaan.

methods and forms of assessment. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. concepts of action research and models. pendekatan dan kaedah lukisan. This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). prosedur penyelidikan pendidikan. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. types of assessments. considerations and perceptions in drawings. data analysis. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. peraturan memberi markah. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. kaedah pentaksiran PSV. analisis data. mark schemes. oriental art. pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. alat dan bahan. interpreting the action research data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pelbagai fungsi lukisan. educational research procedure. oriental art. bentuk pentaksiran PSV. teknik menghasilkan lukisan. introduction to various types of educational research design. various functions of drawings from various genres and culture. tujuan pentaksiran PSV. jenis-jenis pentaksiran. action research prosess. writing an action research report and article and ways of making action research data public. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. proses penyelidikan tindakan. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.This course covers the introduction to the art history in western art. drawing techniques. various approaches in the appreciation of visual art. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. approaches and methods. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. types of educational research. interprestasi data kajian tindakan. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. data collection considerations. pertimbangan dalam pengumpulan data. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . kaedah-kaedah pengumpulan data. evaluation of art works and evaluation of portfolios. perancangan dan cadangan. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. It discusses introduction to research methods in education. data collection methods. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. tools and materials. western art. planning and proposal. aims of assessment in VAE. This course covers the types of drawings .

This course covers the management and organisation of art projects. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. penganjuran seminar. pengurusan dan proses pengendalian projek seni. teachers guide book. management and organisational process of art projects. the usage of text books. This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. Penyelidikan Tindakan II . PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. the importance and fundamental knowledge of art projects. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. implementing art projects.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. 8. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. making feedback reports and taking further actions. pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. planning art projects.PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. documentation and publication procedure of action research. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. organization an action research seminar.

aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. memorising and interpreting of the Quranic verses.6. This course focuses on the introduction to Al-Quran education. application of ”tajwid” rules in reciting.6. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an. penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. lesson planning and practical teaching. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an. prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam.6 dan amali pengajaran Ibadah. analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. lesson planning and practical teaching. aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. This course focuses on strategy. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . the strategies. approach. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang .Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies.

lesson plans and practical teaching. Micro and Macro PIM3109 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 . PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam. It also discuses the teaching strategies . lesson planning and practical teaching. analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. kajian teks jawi klasik dan moden. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . The course focuses on the content analysis on ”Jawi”. according to the Islamic education syllabus for primary schools.6. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.6 dan amali pengajaran Sirah. exposure to planning and implementing teaching strategies. exposure to planning and implementing teaching strategies. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. lesson planning and practical teaching . PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6.6. kemahiran menulis khat. Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. exposure to planning and implementing teaching strategies.6 dan amali pengajaran Akhlak. analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 .This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 . penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 .

Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. This course focuses on the “dakwah”. micro and macro teaching concepts. assessment and evaluation in Islamic education.w.a. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. tables of specification and PAFA assessment. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. measurement. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. perancangan pengajaran mikro. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 . and issues of deviance in “aqidah”. analisis sahsiah Rasulullah s. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. the impact of faith in life. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan. planning and practical teaching. types and field of testing. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. This course focuses on concepts. basic skills. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam. This course emphasizes on selection of topics. analysis of the Prophet Muhammad s. contoh dan pelaksanaan. bahagian amali.Teaching in Islamic Education) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia.w. sebagai seorang pendidik. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. their main topic of discussions. pembinaan item Pendidikan Islam. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam.w. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah.a. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. pembinaan bahan sumber. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam. bentuk penilaian. bidang pembelajaran yang diuji.a. dan tokoh ilmuan Islam. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. item building. perbincangan mazhab Ilmu Kalam. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam.’s special traits.

Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. action research prosess. data analysis. interprestasi data kajian tindakan. perancangan dan cadangan. 9. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2(1+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . ekonomi Islam. planning and proposal. analysis and justification on issues related to fiqh studies. Islamic economy and management of properties in Islam. data collection methods. organizing an action research seminar. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. animal slaughtering. kaedah Fiqh. sembelihan dalam Islam. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. types of educational research. concepts of action research and models. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. methodology in fiqh. educational research procedure. pertimbangan dalam pengumpulan data. writing an action research report and article and ways of making action research data public. data collection considerations. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan.PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . introduction to various types of educational research design. analisis data. kaedah-kaedah pengumpulan data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. It discusses introduction to research methods in education. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. documentation and publication procedure of action research.Islamic Education for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. prosedur penyelidikan pendidikan. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies.

kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. teaching and learning of basic movement. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani.related fitness. training schedule of physical fitness. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. This course includes concepts and definition of total fitness. permainan kanak-kanak. keselamatan renang. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. model Bunker and Thorpe 1982. organizing games and techniques. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. kemahiran acara balapan. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. management. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. motorrelated physical fitness componen. penilaian. pengelolaan permainan dan teknik permainan. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. children’s games. asas terjunan. kemahiran acara padang. Bunker and Thorpe Model 1982. the acquiring of skills in the track and field event. physical fitness and the importance of physical fitness. training methodology for physical fitness. struktur dan organisasi persatuan.(Training Methodology for Physical Fitness) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. This course stress on rules and regulations. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. training principles of physical fitness. PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. periodisation of training and effects of training on physical fitness. the component of health. pengurusan. basic movement concept. jadual latihan kecergasan fizikal. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. konsep pergerakan asas. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal.

pertumbuhan dan perkembangan pranatal. pemprosesan maklumat. attention and performance. kematangan dan prestasi fizikal. kematangan. maklumbalas. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. koordinasi. Kursus ini juga Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-045 . evaluation. endocrine system. ‘attention’ dan prestasi. saluran dan peredaran darah. kanak-kanak. adipose tissue and body composition. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. sistem integumentari. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. retention and transfer of learning. Integumentary system. darah. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. lymphatic system and immunity. officiating and organising and management of swimming competition. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. jantung. sistem respirasi. This course includes the definition and concept of growth.This course to expose students to various swimming skilss. Heart. sistem endokrina. maturation and factors that influence growth. human information processing. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. muscular system. sistem rangka.chemical level. sistem otot. perbezaan individu. functional development. blood. penganalisisan perlakuan. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. skeletal system. respiratory system. swimming safety. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. somatic growth. coordination. sistem saraf. tisu adipos dan komposisi badan. maturation and physical performance. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. kematangan dan pembelajaran motor. selular dan tisu organisma. nervous system. digestive system. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. structure and the organisation of society. aktiviti fizikal dan sukan. sistem penghadaman. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. individual differences and capabilities. cellular level and tissue level of organisation. nutrition and metabolism as well as urinary system. pembelajaran motor. blood vessels and circulation. maturation and motor learning. motor control. basic teaching and learning methodology of swimming. pertumbuhan somatik. motor learning. sistem limfatik dan imuniti. feedback. kawalan motor.

peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. history and literatures of outdoor education. kepentingan. objectives. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. pengurusan. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. sukatan dan tafsirannya. aims. Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah. rekreasi dan kesenggangan. planning. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. pengelolaan dan pentadbiran. . konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. konsep. This course covers the philosophies. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-046 . Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. aspek pengurusan. pengurusan. pengelolaan. the aspects of managing. penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. recreation and leisure.menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. The aspects of managing. concepts. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. perancangan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. keselamatan murid-murid. managing. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. pengelolaan. penganalisisan perlakuan. administrating and organizing. analyzing performance. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. administrating and organizing. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition.

analyzing performance. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. the aspects of managing. program pembangunan sukan. managing tradisional games. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. nilai dan etika dalam sukan. pengurusan. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. undang-undang dan pentadbiran sukan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-047 . This course discusses the management and administration of physical education and sports. the importance of physical education. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. aspek pengelolaan. managing physical education and sports. penganalisisan perlakuan. administrating and organizing. isu-isu dalam sukan. values and ethics in sports. aspek pengelolaan. penganalisisan perlakuan. issues in sports. laws and administration of sports. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the interpretation of curriculum.This course includes the history and development of physical education in Malaysia. pengurusan. pengurusan permainan tradisional. sports development programme. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. administration of national and international sports agency. criteria in choosing physical education acitivities.

the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . administrating and organizing. kaedah-kaedah pengumpulan data. criteria in choosing adapted physical education acitivities. analisis data. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. selecting test. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. prosedur penyelidikan pendidikan. measurement and evaluation in physical education and sports. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. the aspects of managing. analyzing performance. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. This course includes the concept of test. physical education and sports.This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. Students will be exposed to different types of research in health. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. The course helps student to develop different type of tests. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. pembinaan ujian. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. interprestasi data kajian tindakan. analysis and interpretation. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. Emphasis given to the concepts of physical education. pendidikan jasmani dan sukan. proses penyelidikan tindakan. pemilihan jenis-jenis ujian. the interpretation of curriculum. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. pertimbangan dalam pengumpulan data.

PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. principles in managing fracture. data collection methods. penetapan matlamat. reinforcement. pencegahan kecederaan dalam sukan. keganasan dalam sukan. badan. deviasi dalam sukan.penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data collection considerations. burn out and overtraining in sports. pressure and anxiety in sports. kecederaan bahagian tangan. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. sukan. kecederaan kulit. sports history. pendekatan rawatan kecederaan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. exposure to extreme heat. sports. pendarahan terbuka. body. introduction to various types of educational research design. teori sosial dalam sukan. approach in treatment of injury. injury to the hand. concepts of action research and models. sociology theories in sports. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. perubatan sukan dan jurulatih sukan. soft tissue injury. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. terdedah kepada haba yang melampau. socialization in sports. deviation and aggression in sports. lifting and carrying of patient. sports personality. open wound. sports and media. arousal. kaki. head and eyes. motivation. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. sukan dan media. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. feedback. kecederaan tisu lembut. educational research procedure. peneguhan. sports and economy. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. kebangkitan. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. interpreting the action research data. prinsip asas pertolongan cemas. prevention of injury in sports. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. asthma and heart attack. maklumbalas. prinsip menguruskan kecederaan patah. goal. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. asma dan serangan jantung. planning and proposal. the definition of sports sociology. mengangkat dan membawa pesakit. This course discusses the basic concept of sports injury. sukan dan ekonomi. child psychology development via sports. motivasi. action research prosess. airways and cardiopulmonary resuscitation. This course includes sports psychology and sports sociology. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan. faint. It discusses introduction to research methods in education. sports medicine and coaches of sports. types of educational research. legs. data analysis. sports and children. kepala dan mata. personaliti. basic principles of first aid. sukan dan kanakkanak. skin injury. pengsan. definisi sosiologi sukan.

Semasa proses pembelajaran. documentation and publication procedure of action research. there is a further exploration into the sets of natural. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry.(Action Research II: Implementation and Reporting) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor.g. Pelajar didedahkan kepada makna. 10. simetri Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . irrational. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. organizing an action research seminar. In the process. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. nombor bukan nisbah. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. real and complex numbers. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. It discusses concepts in plane geometry . This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education.tessellations. 3-dimensional geometry and conic sections. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. nombor nisbah. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. nombor nyata dan nombor kompleks. In addition. rational. In addition. teselasi. symmetries and transformations. penganjuran seminar. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. The use of ICT e. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia.

graf. analisa laluan kritikal. Students will be introduced to printed materials. mathematics facilities and management of resources. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. It provides information about introduction to decision mathematics. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. critical path analysis. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata.dan transformasi. chi-square test. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. ujian chisquare. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. types of searches. Selain itu. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. linear programming. heuristic algorithms and methods of sorting. Dalam kursus ini. pemprograman linear. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. teaching and learning aids. technology in mathematics. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. algoritma. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. algorithms. networks. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. graphs. rangkaian. jenis-jenis carian.

MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. decimals and percentages. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Teaching of Numbers. Selain itu. basic understanding of limits and limit theorem. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. fungsi dan graf. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. perpuluhan dan peratus. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. derivatives and integrals. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Pecahan. fractions. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. pecahan. and patterns and relationships. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro.teknologi dalam matematik. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Fractions. In addition. using relevant mathematical ideas. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions.

This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan.

MTE 31113

Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)I

3(2+1)

In this course, students will learn to teach the key concepts in geometry, measurement and data handling. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Dalam kursus ini, pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0)

This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) [Penyelidikan Tindakan I - Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)]

MTE3113

3(3+0)

This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-053

research data, writing an action research report and article, and ways of making action research data public. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. Its contents cover mathematics in every day life, classical codes and ciphers, codes and cryptography, use of mathematical modeling in biology and ecology, and some key mathematical ideas related to calculus. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian, kod klasik dan nombor rahsia, kod dan kriptografi, penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi, serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)]

MTE3115

3(0+3)

This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

11. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1)

This course discusses life and living processes. It explores the nature of life, food and wellbeing, cell structure and function, animal respiration, plant respiration, cellular respiration in plants and animals, growth, animal nutrition, plant nutrition,
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-054

animal excretion, plant excretion, animal reproduction, plant reproduction, movement and support in animals and plant responses to stimulus. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan, menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan, makanan dan kesihatan, struktur sel dan fungsi, respirasi haiwan, respirasi tumbuhan, respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan, tumbesaran, nutrisi haiwan, nutrisi tumbuhan, perkumuhan haiwan, perkumuhan tumbuhan, pembiakan haiwan, pembiakan tumbuhan, pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan.

SCE 3102

Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains)

3(3+0)

This course discusses how children perceive science, the nature of science and how children learn science, explores the nature of science, how children learn science, understanding children’s development, Bruner’s learning theory, Behaviourist learning theory, Ausubel’s learning theory, Gagne’s learning theory, information-processing theory-Atkins, Shiffrin and Baddeley’s, Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning, the constructivist approaches, what do children need to help them learn through constructivism, understanding children’s ideas in science, assessing children’s ideas and misconceptions in science, dealing with children’s misconceptions and conceptual change. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains, bentuk sains dan mempelajari sains, meneroka ciri-ciri sains, cara kanak-kanak mempelajari sains, perkembangan kanak-kanak, teori pembelajaran Bruner, teori pembelajaran tingkah laku, teori pembelajaran Ausubel, teori pembelajaran Gagne, teori pemprosesan maklumat-Atkin, Shiffrin dan Baddeley, konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains, pendekatan konstruktivisme, beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme, memahami idea kanak-kanak dalam sains, menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains , memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1)

This course discusses exploring materials. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials, fuel, ores and minerals, alloys, aromatic compounds, alcohol, ethers and amines, aldehydes and ketones, carboxylic acids, esters and amides, synthetic polymers and plastics, industrial preparation of ammonia, sulphuric acid and nitric acid, composite materials, soaps and detergents, rubber, natural polymers and paper. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan, bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia, bahan bakar, bijih dan galian, aloi, sebatian beraroma, alkohol, eter dan ammina, aldehid dan keton, asid karboksilik, ester dan amid, polimer tiruan dan plastik, perusahaan penyediaan ammonia, asid sulfur dan asid nitrik, bahan komposit, sabun dan detergen, getah, polimer semulajadi dan kertas.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-055

SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. litar elektrik dalam rumah. acoustic ecology and biodiversity collection submission. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. primary science teaching. forces in fluids. applying Newton’s laws in everyday life. genetic diversity. issues in science education. use of electronics and semi-conductors. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . kepelbagaian biologi. work and machines. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. gerakan. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. Malaysian primary science curriculum II. the physics of music. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. teaching science for all children and science for exceptional children. mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. muzik dalam fizik. planetary and satellite motion. pemuliharaan in situ. Malaysian primary science curriculum I. penjanaan dan transmisi elektrik. physics and measurement in everyday life. termometeri dan termometer. plant diversity. ex-situ conservation. memperolehi kemahiran manipulatif. kegunaan elektronik dan semi konduktor. using light. in-situ conservation. electrical circuits in the house. It explores about ecosystem. biodiversity. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah.SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. generation and transmission of electricity. electricity and magnetism at work. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. the basic science process skills and integrated science process skills. faedah ekosistem. ekosistem. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. threats to biodiversity. animal diversity. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. pengajaran sains sekolah rendah. acquiring manipulative skills. ecosystem services. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1) This course discusses about ecosystems and biodiversity. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. motion. daya dalam cecair. isu-isu dalam pendidikan sains. thermometry and thermometers. menggunakan cahaya. kerja dan mesin. gerakan planet dan satelit. understanding population trends. teaching and learning strategies for primary science.

marking and moderation of test scripts. electrochemistry and nuclear chemistry. kepelbagaian haiwan. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. learning objectives. sistem-sistem utama dan angkasa. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. bentuk-bentuk pentaksiran. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. writing lesson plans. ancaman terhadap kepelbagaian. learning outcomes. rancangan mengajar harian. It explains about lesson planning. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. outer space. penskoran pentaksiran. administration of test. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. kepelbagaian genetik. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . objektif pembelajaran. interpreting test score and forms of examination. dan nuklear kimia. purpose of assessment. scoring of assessment. analysis of test score. the first law of thermodynamics. analisis skor ujian. Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. termokimia. pentadbiran ujian. tenaga. It explores about energy. kepelbagaian tumbuhan. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. hukum pertama termodinamik. types of assessment. definition of terms. definisi istilah. merancang rancangan pelajaran harian. hasil-hasil pembelajaran. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. daily lesson plan. test design and construction. pemahaman tentang trenda populasi.pemuliharaan ex situ. areas of assessment in primary school science. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. sistem solar. rekabentuk dan pembinaan ujian. planning a daily lesson plan. asal usul . SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. elektrokimia. origins and its major systems and space: the solar system. merancang pelajaran. matlamat pentaksiran. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. alat-alat pentaksiran. assessment tools. thermochemistry. microteaching skills and macro teaching. Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) SCE 3108 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. menulis rancangan pelajaran. The earth: structure. bumi: struktur.

teknologi dan masyarakat. safe handling of scientific materials handling of chemicals. issues relating to science. preservation of biological specimens. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia.SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. SCE3114 Science. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. analisis data. project-based learning design. data analysis. interpretasi data penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. teknologi dan masyarakat. interpreting the action research data. innovation and inventions. Kursus ini membincangkan tentang sains. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. peraturan dan keselamatan dalam makmal. proses penyelidikan tindakan. project-based learning for conservation. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. project-based learning for energy in the biosphere. introduction to various types of educational research design. kaedah-kaedah pengumpulan data. action research process. technology and society. Technology and Society (Sains. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. isu-isu yang berkaitan dengan sains. teknik-teknik asas makmal. prosedur penyelidikan pendidikan. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. It will discuss about management of science laboratory. pengawetan spesimen biologi. basic laboratory techniques. It discusses introduction to research methods in education. science teaching and learning resources. project-based learning for additives in food. project-based learning for pollution and its effect on human health. planning and proposal. data collection methods. writing an action research report and article and ways of making action research data public. rules and safety in the laboratory. perancangan dan cadangan. pembaharuan dan penciptaan. pertimbangan dalam pengumpulan data. technology and society. types of educational research. educational research procedure. preparation and improvisation of selected resources and presentation. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. data collection considerations. concepts of action research and models. pengurusan makmal sains. project-based learning for endurance of resources. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan.

Management And Administration In Technical And Vocational Education. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Proses Perancangan. documentation and publication procedure of action research. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. asas pembinaan produk. Philosophy Of Technical And Vocational Education. perkembangan industri pembuatan tempatan. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. sifat bahan mentah. Technical And Vocational Education System. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. The Evolution Of Technical And Vocational Education. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. jenis-jenis bahan mentah. implement the planning and evaluation process. Function Of Technical And Vocational Education. bahan hiasan dalaman dan luaran. the career path and the future of Design and Technology. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional.pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. organizing an action research seminar. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) RBT3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. 12. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. barangan logam dan kelengkapan. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . penganjuran seminar. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran.

Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. accessories. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. This course will also expose the students with Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. planting. teori dan modelmodel kurikulum. penanaman. handling of products. planting. documentation and record keeping. inovasi kurikulum. theory and models of curriculum development. implementation. Teaching and learning approaches. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. perlaksanaan kurikulum. design curriculum. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. teaching method and techniques will also be introduced. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. care of ornamental crops and landscape. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. interior and exterior decoration. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. raw materials and its characteristic. pengurusan kurikulum. strategi. kaedah dan teknik pengajaran. reka bentuk kandungan. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. perancangan. dokumentasi dan penyimpanan rekod. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. planning. propagation. selection and preparation of field for vegetable planting. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. planting vegetable hydroponically. skills on constructions of wood and metal based project. penanaman sayursayuran secara hidroponik. pendekatan pengajaran dan pembelajaran.This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. evaluation. penilaian. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. strategies. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. plant care. curriculum management and innovation. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology.

pleats. pengujian. This course also emphasizes design of garment styles. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. test Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . computers and robotics basic component. merekabentuk PCB dan projek elektronik. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. types of evaluation and the usage of data & interpretation. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. item development. mereka cipta stail pakaian. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. membina robot aras teknologi rendah. asas komputer dan rangkaian. gathers and. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. perancangan pentaksiran. design printed circuit board. kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. pembinaan item ujian. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. kajian fabrik. hemlines and. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. the preparation of work records and dress making. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. openings. pendawaian satu fasa. necklines. Topics related to sewing processes include fasterners. Discussion on validity and reliability of evaluation format. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah.skills of questioning techniques. motor. asas penyenggaraan komputer. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. seni reka pakaian. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. proses jahitan. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. various methods of evaluation. sleeves. domestic wiring. pedagogical elements and assessment. asas elektronik berdigit. mendawai litar pendawaian domestik. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. pengukuran dan penilaian. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. pembentukan dan pelaksanaan ujian. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. analisis item ujian.

selection of pets and ornamental fish. pembiakan ikan. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. punca dan pencegahan kemalangan. reka bentuk bengkel. pembiakan dan pengendalian. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. teknologi dalam penyediaan makanan. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. table setting.specification table.dagang ). housing and equipments for pet rearing. electronic commerce ( E–commerce). pedagogi. This course covers topics on food sanitation. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. preparation of food. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. undang-undang perniagaan. preparation and keeping of documentation and records. pengurusan bahan dan alatan. penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. pengurusan dan pengendalian bengkel. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. basic statistic. prinsip memasak dan tatasajian. penyediaan makanan. finance. English (United States) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. pest breeding. cooking principles and. pengurusan dan penjagaan harian. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi 3(2+1) (Food Management and Technology) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. perniagaan elektronik ( E. reka cipta masakan. business law. pengurusan kewangan. technology in food preparation. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Formatted: Font: Italic. and mark analysis. marking scheme interpretation as well as report writing on assessment. pengurusan personel. kewangan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. selection and preparation of aquarium and cage. dan kerja-kerja amali masakan. design of food preparation pedagogy and cooking practice. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. management and daily care of pets.

data collection considerations. interprestasi data kajian tindakan. layout of interior design and pet’s house . RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. proses dan perancangan projek. perancangan dan cadangan. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . pertimbangan dalam pengumpulan data. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. financial management. It discusses introduction to research methods in education. data analysis. 2D drawing. introduction to various types of educational research design. This course emphasizes on product design with computer aided. aplikasi lukisan 2D. rules and regulation in workshop management. concepts of action research and models. educational research procedure. causes and prevention of accidents.This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. prosedur penyelidikan pendidikan. organization and management. materials and tools management. 3D design. tempat alat tulis. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. kaedah-kaedah pengumpulan data. action research prosess. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. data collection methods. design and managing project such as chair. types of educational research. proses penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. aplikasi lukisan 3D (wireframe. RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. workshop design. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. best practices on workshop safety. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. planning and proposal. prosesses and planning project. interpreting the action research data. analisis data.

Children’s Right. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. industrial design and design for manufacturing. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. pengelolaan aktiviti prasekolah. This course covers the introduction to early childhood education. pendekatan dalam kurikulum. penganjuran seminar. processes and planning. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. reka bentuk industri. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. growth and child development. This course emphasizes on product development and principle. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. Act 308 and Act 550. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. the integration of project base learning assessment. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . 13. the history of early childhood education. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. Akta 308 dan Akta 550. the transition from home to nursery/preschools.Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. organizing an action research seminar. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. product architecture. documentation and publication procedure of action research. PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. views and ideas of earlier scholars of childhood education.

curriculum of language and communicative development. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. persekitaran. PRA3103 Perkembangan Fizikal. activities for physical development in preschools. perancangan program sains. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. language activities and also assessment in preschool education.This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. the National Preschool Curriculum. methods in teaching and learning language at preschool. pembelajaran sains di prasekolah. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. penjagaan kesihatan kanak-kanak. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. merancang aktiviti. children health and safety measures and also sex education in preschools. children diseases and preventive measures. This course includes the theory and foundation for children’s language learning. learning of early science and mathematics components at preschools. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. This course includes understanding of the cognitive development of young children. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. planning of activities and programs for science. the environment. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Children’s Cognitive Development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . teaching and learning techniques in preschools. factors involve in language development. pembelajaran Matematik di prasekolah.

puppetry and children literature. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. developing confidence to face challenges in everyday life. identification of Islamic education and moral curriculum. and spiritual and moral development activities as well its learning center. seni boneka dan sastera kanak-kanak. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. aspects of children’s creativity which involve visual arts. This course covers the introduction to creative development. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education.PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. understanding and managing children’s emotion. pengurusan dan aktiviti. (Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. socio drama. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. teori perkembangan moral. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. curriculum management. sosiodrama. processes of creativity and teaching approaches. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. music and movement. theories on moral development. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. development of sosial skills and prosocial behaviors. management and activities. muzik dan pergerakan. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai.

family relationship. building and managing preschool education centers. the classification of special needs children. ways on improving family. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. objektif. melaksanakan perekodan. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. hubungan keluarga. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. It also includes family surrounding. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . matlamat. ciri-cirinya. aims. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. community and education institution. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. penyimpanan. This course covers the theories and perspective. The focus is on the factors due to the disability. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. importance and principals of authentic assessment in preschool education. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. children’s assessment and evaluation planning. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep.Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. reports and follow up actions based on data collection. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. characteristics. nilai dan budaya. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. data collection based on observation. objectives. komuniti dan institusi pendidikan. penganalisisan. This course includes the concepts. dan perbezaan individu. data recording and compiling. This course discusses in general the children with special needs at preschool. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. data analysis. values and customs. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation.

types of educational research. data collection methods. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. penganjuran seminar. Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) PRA3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. action research process. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. planning and proposal. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. proses penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in childhood Education. konsep kepimpinan dan perwatakan. kecekapan hubungan. data collection considerations. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. pengurusan kesihatan. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. concepts of action research and models. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. pertimbangan dalam pengumpulan data. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . writing an action research report and article and ways of making action research data public. educational research procedure. It discusses introduction to research methods in education. interpretasi data penyelidikan tindakan. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. 14. documentation and publication procedure of action research. introduction to various types of educational research design. perancangan dan cadangan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. data analysis. health. keselamatan dan pemakanan. efficient relationship. analisis data. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah.(Action Reserach I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. kaedah-kaedah pengumpulan data. safety and diet management. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. organizing an action research seminar.

This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. language for children with sensory.PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. pendekatan dan pembelajaran bahasa. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) PKB3104 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. teori dan model tingkah laku. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 . bahasa kanak-kanak terencat akal. language for children with emotional and behavioural problems. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. component in language. strategies of behaviour modification and issues concerned. pembinaan bahan bantu belajar bahasa. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects. kemahiran lisan. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. latihan pengajaran tatabahasa. handicapped children language. bahasa kanakkanak autisme. kemahiran menulis. strategi pengurusan tingkah laku. latihan aktiviti. language for autism children. proses perubahan tingkah laku. teori-teori perkembangan bahasa. speech and language. pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. ciri-ciri. jenis-jenis tingkah laku bermasalah. kajian dan huraian sukatan pelajaran. causes. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa. komponen-komponen dalam bahasa. bahasa dan pertuturan. characteristics. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi . education programmes provided and issues arise in educating these children. kemahiran membaca. isu dan etika pengurusan tingkah laku. This course looks into communication. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. types of problematics behaviour. punca masalah. language development theory.

the ability of basic learning assessment. kemahiran mendengar. kemahiran urus diri. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. reading. approaches and language learning. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. cookery. kajian sukatan pelajaran. writing and mathematic assesment. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 .This course discusses language and communication. keselamatan diri dan adab bertatasusila. amali: aplikasi aktiviti bahasa. menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. social skill and behaviour assesment. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. speaking. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. home living. kemahiran jahitan. kemahiran memasak. ethics and classroom management. This course covers the important of assessment in special education. sewing. study of the syllabus. self-protect. pengajaran tatabahasa. production of teaching aid for language skills and micro teaching. membaca dan menulis. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari. speaking. develop learning material. listening. oral language assesment. practical: application of language activities. rearing pet. peraturan dan keselamatan di bengkel. lesson plan. kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. keusahawanan. mentaksir bahasa lisan. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. pengurusan rumah tangga. writing skills. PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language. reading. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. reading and writing skills. gardening. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris. language acquisition and language assesment tools and micro teaching. kemahiran berkebun. perancangan pengajaran harian. teaching of grammar. kemahiran pertukangan. persediaan mengajar. syllabus studies. mentaksir bacaan. bertutur. kemahiran hidup untuk berdikari. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar.

basic skills of Science process. therapy . visual art. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. pelabelan. bahan bantu mengajar Matematik. pengurusan kelas khas. cara kerja. teaching aids for Mathematics. pertuturan. kajian sukatan pelajaran. pergerakan kreatif. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. This course discusses the introduction to therapy. lesson planning. strategies in teaching Mathematics. assessment of Science skills. pergerakan kreatif. pentaksiran pembelajaran murid. types of therapy: physio. teaching and learning Science. pengajaran dan pembelajaran Sains. occupational.fisio. jenis-jenis terapi: fisio. permainan dan alternatif. hydro. problems of learning Mathematics. hidro. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. teaching aids. play and altenative. pengawasan. speech. functional Mathematics for learning disabilities. pengasingan. Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran. pelaksanaan pengajaran. cara kerja. hydro. hidro. speech. strategies and activities in Mathematics. strategi dan aktiviti Matematik. activities in Mathematics teaching. dan integrasi.physio. music and singing. teaching aids production. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. assessment of Mathematics skills. and micro teaching. pasir dan alternatif. bahan bantu mengajar. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. practical: application of strategies in teaching Science. penyediaan rancangan pengajaran. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. play and altenative. expression art. muzik dan nyanyian. amali: terapi . music and singing. Mathematics syllabus sudy. kajian sukatan pelajaran. occupational. visual art. pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. profesionalisme guru. penilaian kemahiran Matematik. amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains. pentaksiran kepada kemahiran Sains. expression art. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. permainan. pertuturan. muzik dan nyanyian. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains. permasalahan penguasaan Matematik. kemahiran asas proses Sains. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . syllabus study. seni visual.PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics. teaching aids and micro teaching. seni visual. practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. functional Science for learning disabilities students.

principle social work ethics. teaching implementation. kaedahkaedah pengumpulan data. special classroom management. concepts of action research and models. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) PKB3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. data collection methods. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. program pemulihan dalam komuniti. data collection considerations. data analysis. interpretasi data penyelidikan tindakan. prinsip dan etika kerja sosial. prosedur penyelidikan pendidikan. programBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-072 .penyeliaan dan komunikasi. This course discusses strategies and placement of students. proses penyelidikan tindakan. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. perancangan dan cadangan. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. teacher profesionalism. multi disciplinary services offered at the CBR. educational research procedure. types of educational research. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. planning and proposal. introduction to various types of educational research design. segregation and integration. kepelbagaian kompetensi murid. parents and community involvement and social system issues. writing an action research report and article and ways of making action research data public. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. assessment. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). interpreting the action research data. students multiple competencies. labeling. analisis data. supervision and communication. action research process. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. community-based rehabilitation programme. It discusses introduction to research methods in education.

psychosocial development of teenagers with listening problem. This course covers the children psychology development. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran. perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak. special education programmes in Malaysia. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. organisational structure of special education in Malaysia. peranan guru Pendidikan Khas. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-073 . cognitive and psychomotor development of children with impaired listening. psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. classroom management. perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran. perkembangan psikoseksual di kalangan remaja bermasalah pendengaran. documentation and publication procedure of action research. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. 15.program Pendidikan Khas di Malaysia. pengurusan bilik darjah. administration of special education programmes in Malaysia. perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKB3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course discusses the introduction to management and administration of special education. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. role of teachers of special education. cognitive development of children with impaired communication and listening problem. organizing an action research seminar.

buildings. bahasa kanak-kanak terencat akal. kata ganti nama dan keluarga. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. kesihatan. bahasa kanakkanak autisme. pertubuhan. places. bangunan. pengangkutan dan benda. sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20. animals. kerajaan dan pekerjaan. government and occupations. budaya dan perayaan. medicines. tempat. teori-teori perkembangan bahasa. perubatan. gaya hidup komuniti pekak. makanan dan buah-buahan. bahasa dan pertuturan. pronounce and family. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. transports and things. This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. handicapped children language. colour. haiwan. feelings. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication.Kursus ini meninjau komunikasi . language development theory. kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. language for children with sensory. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. kata kerja dan kata sifat. perasaan. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. food and fruit. perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara. keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi. education. language for autism children. klasifikasi kaedah komunikasi. pendekatan bilingual-bicultural. komponen-komponen dalam bahasa. health. pendidikan. direction and time. clothings. impaired and communication. language for children with emotional and behavioural problems. component in language. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-074 . Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan. the life style of the deaf community. Malaysian Sign Language: speech. organisations. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. This course looks into communication. modals. kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakkanak bermasalah pendengaran. Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak. verbs and adjectives. kata bantu. kecacatan dan komunikasi. speech and language. arah dan masa. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. pakaian. This course discusses the introduction to community deaf culture. cultures and festivals. classification communication methods. needs for various communication methods. warna. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) PKD3104 3(3+0) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19. sports and nature. bilingualbicultural approach. manual communication among children with hearing-impaired . combination of oral and manual communication. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. sukan dan alam semula jadi.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . Malay language grammar. support services. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. membaca petikan/bercerita. English Grammar. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. khidmat sokongan. meliputi: Tatabahasa Melayu. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. social skill and behaviour assesment. bentuk program intervensi awal. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) PKD3108 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. reading. kaedah pengajaran penulisan. questiona answer session. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. amali : melaksanakan ujian bahasa. This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. types of early intervention. parents role in early intervention. writing and mathematic assesment. kaedah pengajaran bacaan. singing session. story reading.PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. This course covers the important of assessment in special education. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) PKD3107 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). menjalankan sesi soal jawab. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa.the ability of basic learning assessment. mentaksir bahasa lisan. English Grammar. oral language assesment. perbualan asas pengetahuan bahasa. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. menjalankan sesi nyanyian. mentaksir bacaan. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik.

instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. auditory skill programme.This course provides students with a knowledge of mastering language. audiometry. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. remedial programme planning. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum. This course covers topics of accustic. general strategy in overcoming speech problem. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. basic language knowledge of conversation. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) PKD3111 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. implan koklea. implementation of audiometric pediatric observation. use and maintaining individual hearing aid. speech diability among children of hearing-impaired. This course focusses on speech acquisation among children. program kemahiran auditori. practical: implement language tests. ear anatomy and listening process. listening amplication. basic hearing test and audiogram assessment. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. penggunaan sistem FM. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. penilaian bahan sumber pembelajaran. reading and writing teaching method. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. anatomi telinga dan proses pendengaran. achievement level assessment. audiometri. amplikasi pendengaran. assessment instrument of speech achievement. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. simulating teaching and learning language sessions. cocklea implant. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. amali : Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . jenis masalah pendengaran dan kesannya.type of hearing-impaired and its effect. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. use of FM system.

penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. prosedur penyelidikan pendidikan. Sains dan Kajian Tempatan. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. proses penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. action research process. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. principle social work ethics. perancangan dan cadangan. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. interpreting the action research data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. assessment of learning resources. data collection considerations. pertimbangan dalam pengumpulan data.pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. It discusses introduction to research methods in education. types of educational research. peranan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). educational research procedure. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). data analysis. interpretasi data penyelidikan tindakan. Science and Local Studies learning resources. kaedahkaedah pengumpulan data. introduction to various types of educational research design. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. text books and newspapers as learning resources. planning and proposal. data collection methods. analisis data. pengurusan bilik darjah. community-based rehabilitation programme. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKD3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. practical: developing and managing Mathematics. prinsip dan etika kerja sosial. writing an action research report and article and ways of making action research data public. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. types of learning resources. peranan guru Pendidikan Khas. multi disciplinary services offered at the CBR. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. program pemulihan dalam komuniti.

role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . role of teachers of special education. classroom management. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan PKD3115 Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. the role of parents and community. bahasa dan pertuturan. organisational structure of special education in Malaysia. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. teori-teori perkembangan bahasa.use of other sensors. documentation and publication procedure of action research. factors of Children with Visual Impairment. development of children with visual impairment compare with the normal children. keluarga dan masyarakat. This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. special education programmes in Malaysia. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. komponen-komponen dalam bahasa.pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to management and administration of special education. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. sebab-sebab masalah penglihatan. 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan. administration of special education programmes in Malaysia. penganjuran seminar. bahasa kanak-kanak Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . implication and effect of visual impairment on the early stage and education. organizing an action research seminar.

the visual process and causes of visual impairment. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. bahasa kanakkanak autisme. pelbagai pentaksiran penglihatan. pengurusan rumah. This course looks into communication. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. parents role in early intervention. Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. component in language. punca-punca masalah penglihatan. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. dan laporan mata. recreation and adaptive physical education. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. latihan mengurus diri menggunakann blindfold. skills of buying and stock keeping things. self and house keeping management. kemahiran penglihatan. kemahiran membeli dan menyimpan barang. visual skills training . self management. pengurusan diri. adaptasi persekitaran di dapur.blindfold. cara mengatasi masalah penglihatan. various visual assessment methods and children with low vision report. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. handicapped children language. cooking skills. adaptasi kaedah persediaan memasak. amali : latihan memasak menggunakan blindfold. support services. language for children with sensory. language development theory. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . practical :cooking. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. speech and language. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif.bermasalah pembelajaran. language for autism children. khidmat sokongan. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. bahasa kanak-kanak terencat akal. language for children with emotional and behavioural problems. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. bentuk program intervensi awal. using blindfold and implementation of activities and simulation. introduction of recreational activities and modify physical education. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. types of early intervention. This course covers important concepts in field of living skills.

trancsribing exercise. mentaksir bahasa lisan. latihan braille. social skill and behaviour assesment. gabungan akhir huruf. mentaksir bacaan. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. reading. indices. wordsigns. adatasi kurikulum. oral language assesment. writing and mathematic assesment. komputer braille.Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. Kursus ini melliputi huruf. sets. practise Braille. logarithms. matrices and enrichment exercises in theory and practical. Kursus ini meliputi simbol nombor. matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar.the ability of basic learning assessment. lower wordsigns. practical:Bahasa Melayu braille code system. simple upper groupsigns. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) This course covers the numeral signs. algebra. operasi asas matematik. transcription of braille exercise. pengajaran dan pembelajaran murid buta. geometry. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. huruf terbitan. final groupsigns. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. simbol huruf. geometri. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. ganda dua. pengajaran murid bermasalah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . algebra. latihan menulis pindah. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. logaritham. and enrichment exercise. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. composite signs initial wordsigns. slate and stylus. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. penggunaan teknologi. kaedah menulis pindah. basic Mathematical operation. lower groupsigns. amali: sistem kod braille BM. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. quantities. kuantiti. computerized braille. This course covers the important of assessment in special education. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu.

tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. amali : kaedah pengajaran braille. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. and hands-on experience and to reinforce learning. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). prosedur penyelidikan pendidikan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . community-based rehabilitation programme. individu. educational needs of children with multiple handicaps. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. principal dan terminology in orientation dan mobility. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKL3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. orientation and space. teknik bergerak dengan pemandu celik. orientasi dan ruang. mobility techniques with guidance. This course discuses introduction of orientation and mobility. mobility techniques without guidance. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. This course covers the planning. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. teknik bergerak tanpa pemandu celik. kemahiran membiasakan diri. prinsip dan etika kerja sosial. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. multi disciplinary services offered at the CBR. principle social work ethics. prepare teaching aids. interpretasi data penyelidikan tindakan. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation.penglihatan dengan kecacatan lain. pertimbangan dalam pengumpulan data. proses penyelidikan tindakan. adaptation of curriculum. use ICT and other appropriate special aids. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. micro and macro teaching. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. kaedahkaedah pengumpulan data. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. white stick and other mobility equipment. program pemulihan dalam komuniti. analisis data.

administration of special education programmes in Malaysia. data collection considerations. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. penganjuran seminar. psikologi perkembangan murid pemulihan. peranan guru Pendidikan Khas. program pemulihan dalam dan luar negara. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. planning and proposal. 17. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. classroom management. pengurusan bilik darjah. writing an action research report and article and ways of making action research data public. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. sejarah perkembangan pemulihan. concepts of action research and models.This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. data analysis. role of teachers of special education. data collection methods. special education programmes in Malaysia. organisational structure of special education in Malaysia. organizing an action research seminar. This course discusses the introduction to management and administration of special education. action research process. educational research procedure. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. types of educational research. It discusses introduction to research methods in education. interpreting the action research data. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. documentation and publication procedure of action research. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. profil murid pemulihan. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. pengurusan program pendidikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 .

remedial programs in Malaysia and other countries. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. This course looks into communication. bahasa kanakkanak autisme. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. individual planning education. strategy of implementation remedial program and education for remedial students. teori-teori perkembangan bahasa. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. pengurusan tingkah laku murid pemulihan. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. handicapped children language. remedial students’ behavioral management. penubuhan kelas pemulihan. bahasa dan pertuturan. management of remedial education program. language development theory. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. forming of remedial class. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. the role and characteristics of a remedial teacher. historical development of remedial education.. studens profile. ujian diagnostik masalah pengamatan. component in language. bahasa kanak-kanak terencat akal. komponen-komponen dalam bahasa. This course emphasises on the theories and models of classroom management. speech and language. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan.pemulihan. language for autism children. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . roles of school administrator in remedial education program. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. This course discusses basic remedial education. language for children with emotional and behavioural problems. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. development physchology for remedial students. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. PKP 3104 Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. support services. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. jenis-jenis pengamatan. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. language for children with sensory.

This course focuses on introduction of perception; types of perceptions; causes and strategies to overcome the problems; production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes, practical:. strategies to overcome the problems, production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes.

PKP 3105

Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education)

3(2+1)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia, perkembangan kanakkanak disleksia, pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia, kaedah pengajaran bahasa, kaedah pengajaran matematik, kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat, pengurusan program disleksia, amali: pelaksanaan ujian, pengenalpastian kanak-kanak disleksia; pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. This course discusses the introduction to dyslexia, development of dyslexia chilldren, assesment and evaluation of dyslexia children, method of teaching mathematics, method of or information process, management for dyslexia program, practical: assesment implementation, instruments for identifications of students, diagnostic test, strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan, mentaksir kebolehan pembelajaran asas, mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku, mentaksir bahasa lisan, mentaksir bacaan, mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. This course covers the importance and use of assessment in remedial education, the basic ability assessment, social’s skill assessment, behaviour assessment,oral assessment, reading assessment, writing skill assessment, and mathematics assessment. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa, kemahiran lisan, kemahiran membaca, kemahiran kefahaman, pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan, membaca dan kefahaman, kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran, bahan bantu belajar, rancangan pengajaran dan pembelajaran, amali; pelaksanaan strategi kemahiran lisan, pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran, membaca dan kefahaman, pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. This course discusses the development and language skill, oral skill, reading and comprehension skills; assesment and evaluation for oral skill, reading and comprehension, syallabus studies, learnings aids, lesson plan, practical: the implementaion of oral strategies, application strategies in teaching and learning,

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-084

reading and comprehension, production of perceptual diagnostic test and micro teaching. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan kemahiran menulis, kemahiran mengeja, kemahiran mengarang, pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis, kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran, bahan bantu belajar kemahiran tulisan, ejaan dan menulis karangan, rancangan pengajaran dan pembelajaran, amali: pelaksaan kemahiran menulis, pelakasanaan kemahiran mengeja, pelaksanaan kemahiran mengarang, pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. This course discusses writing skill, spelling skill, comprehension skill, assesment and evaluation in writing skill, syallabus studies, writng skill aids, spelling and comprehension and lesson plan, practical: the implementation of writing skill, spelling skill, comprehension, production of perceptual diagnostic test and micro teaching.

PKP 3109

Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi, jenis-jenis terapi, amali: terapi fisio, terapi cara kerja, terapi pertuturan, terapi muzik dan nyanyian, terapi seni visual, terapi hidro, terapi pergerakan kreatif, terapi main, terapi pasir dan terapi alternatif. This course discusses the introduction of therapy , types of therapy, practical: physiotherapy, speech therapy, music and singing therapy, art therapy, hydro therapy, expression art therapy, play therapy, sand therapy and alternative therapies. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1)

This course focuses on the introduction to mathematics, development and acquisition of mathematics, mathematics competencies, strategies in teaching remedial mathematics, mathematics syallabus study, assessment in mathematics skill, teaching aids for mathematics and lesson plan. Pratical: construction of mathematics, diagnostic test instrument, strategies in teaching remedial mathematics, production of mathematics teaching aids and micro teaching. Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik; kemahiran-kemahiran dalam matematik; strategi pengajaran pemulihan matematik, mengkaji sukatan pelajaran, penilaian kemahiran matematik, bahan bantu belajar, rancangan pengajaran harian, prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik,strategi pengajaran pemulihan matematik, dan pengajaran mikro. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar, profesionalisme guru, pelaksanaan pengajaran, pelabelan, pengasingan dan integrasi, pentaksiran
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-085

pembelajaran murid, pengurusan kelas pendidikan pemulihan, pengawasan penyeliaan dan komunikasi, kepelbagaian kompetensi murid, penglibatan ibu bapa dan komuniti, dan isu sistem sosial. This course discusses strategies and placement of the student, teachers’ professionalism, teaching implementation, labeling, segregation and integration, learning assessment, special classroom management, communication and supeversion, students’ multiple competencies, parents and community involvement and issues in social system .

PKU3112

Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation, principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology)

PKP3113

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education)

PKP 3114

3(3+0)

Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan, struktur organisasi pendidikan di Malaysia, programBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-086

prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. penganjuran seminar.program pendidikan pemulihan di Malaysia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 .role of administrator in remedial education. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. remedial education programs in schools. pengurusan bilik darjah. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. documentation and publication procedure of action research. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. organizational structure of Education Department in Malaysia. challenge and vision in management and administration in remedial education. clasroom management. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. peranan guru pendidikan pemulihan. PKP3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. remedial teachers role. organizing an action research seminar.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 . PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. lecturers and peers in a variety of situations. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. lecturers and peers in a real life situation. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. skills and teacher values in a guided and real life situation. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. BBM.

Praktikum Fasa 3 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai (mastery) pengetahuan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . Pelajar merancang. Student teachers are expected to plan. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. ketahanan diri. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum phase 3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery knowledge. jati diri. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. lecturers and peers in a real life situation. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers.PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Formatted Table Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Pada peringkat ini. Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. endurance. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

jantung. nutrition and metabolism as well as urinary system. Heart. darah. kepentingan. basic movement concept. sistem otot. criteria in choosing physical education acitivities. saluran dan peredaran darah. sistem limfatik dan imuniti.chemical level. respiratory system. sistem respirasi. Bunker and Thorpe Model 1982. sistem endokrina. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Formatted Table Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. nervous system.Formatted: Malay (Malaysia) PAKEJ ELEKTIF 1 1. endocrine system. blood. permainan kanak-kanak. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) Formatted Table Formatted: Malay (Malaysia) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. pengurusan. sistem rangka. Integumentary system. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. digestive system. cellular level and tissue level of organisation. the interpretation of curriculum. pengelolaan permainan dan teknik permainan. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. blood vessels and circulation. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. sistem penghadaman. the importance of physical education. Pengelolaan dan Pentadbiran Formatted: Malay (Malaysia) PJMK3110 3(2+1) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted Table Formatted: Malay (Malaysia) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. sistem integumentari. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . organizing games and techniques. sistem saraf. lymphatic system and immunity. model Bunker and Thorpe 1982. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. konsep pergerakan asas. muscular system. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. sukatan dan tafsirannya. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. skeletal system. teaching and learning of basic movement. selular dan tisu organisma. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. management. children’s games.

issues in sports. laws and administration of sports. administration of national and international sports agency. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. values and ethics in sports. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. This course focuses on the introduction of strategies. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. undang-undang dan pentadbiran sukan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . nilai dan etika dalam sukan. isu-isu dalam sukan. sports development programme. PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Formatted Table Formatted: English (United States) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. This course discusses the management and administration of physical education and sports. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. 2. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. approaches. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. managing physical education and sports. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. pendekatan. pengurusan permainan tradisional. program pembangunan sukan. managing tradisional games.

measurement. penilaian dan pentaksiran. This course focuses on topic selecting.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Formatted Table Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . focusing on combination of using text book. and evaluation. pengukuran. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. kombinasi penggunaan buku teks. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. It also discusses topic for micro and macro in teaching. This course focuses on topics of assessment. membaca dan menulis. English (United States) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. bertutur. text book. BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Formatted Table Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. syllabus contents and its. 3. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) BAM3109 Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Formatted Table Formatted: Font: Italic. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA.

This course discusses on the methodology of teaching listening. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) BAM3110 3(2+1) Formatted Table Formatted: English (United States) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. Formatted: English (United States) BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Formatted Table Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. terminology of. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. and writing skills. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. jenis kemahiran. speaking. describes the teaching steps for every skill. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 . reading. penilaian kendalian sekolah. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. 4. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. penilaian kemahiran berbahasa Arab. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. konsep penilaian. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. perkembangan aspek fizikal dan sosial. evaluation and examination of Arabic language. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. mingguan dan semester. assessment. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. pembinaan item. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti.

safety services. program kesihatan mulut. school cleanliness practices.This course encompasses the knowledge about health sexuality. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. history and the curriculum of health education. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. the learning style. safety and environmental safety. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. behaviour. peraturan keselamatan di sekolah. perkhidmatan kesihatan sekolah. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. school health services. method. physical and social growth. introduction to school health programme integrated approach. supplementary food plan. This course focusses the basic concepts in health education. pendekatan bersepadu. safety of self. the philosophy. stail pembelajaran. keselamatan diri. kaedah. keselamatan perkhidmatan. safety rules in schools. and micro teaching. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. The course intends to give an understanding on concept. free from prejudice and discrimination. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . strategies and approaches in teaching health education. emergency procedures. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. pengenalan pendidikan kesihatan. mouth health programme. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. positive approach in sexuality. rancangan makanan tambahan. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. prosedur kecemasan. falsafah. storeage of dangerous product. penyimpanan bahan bahaya. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. objektif. objectives. This course expose to the concept and principles of safety education. introduction to health education. emphases on children’s health. amalan kebersihan sekolah. sejarah. 5. safe road user program and building safety. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. konsep. pengenalan program kesihatan sekolah.

penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. kemahiran menulis. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. mastery. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. evaluation.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. nilai. the implementation of teaching and learning activities through contextual. and measurement. pemulihan dan penilaian (“5P”). the concepts of strategy. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. application of learning language approach. pengayaan. This course focuses on teaching component. constructivisme. penilaian bahasa berasaskan projek. teaching method for Malay Language. kemahiran belajar cara belajar. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. language skills assessment and language activities. table of test specifications. kaedah. pengujian dan penilaian. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. method. types and method of language assessment. kajian masa depan dan sistem bahasa. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. konstruktivisme. project based language assessment and school based assessment. taxonomy and domain. pembinaan ujian. application of teaching language approaches. kaedah pengajaran bahasa Melayu. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. pengisian kurikulum: ilmu. konsep penggabungjalinan. application of value added skills. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. konstruktivisme dan kontekstual. teknik. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. pendekatan. jadual spesifikasi ujian. Teori Huraian Bahasa. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. techniques. kecerdasan pelbagai. Teori Huraian Bahasa. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. pembelajaran masteri. This course describes and elaborates aspect of philosophy. Teori Pemerolehan Bahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . Teori Pemerolehan Bahasa. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. kewarganegaraan. peraturan sosiobudaya. penyerapan. application of Road Safety Education. matlamat. jenis dan kaedah penilaian bahasa. approaches. objektif dan organisasi kandungan. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. kemahiran mendengar dan bertutur. taksonomi dan domain. 5P concepts. reading. aims. and writing. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. konsep-konsep: strategi. added value skills and language system. penilaian pengalaman pembelajaran. content objectives and organization. assessment of learning experience. testing development. kemahiran membaca.

. This course studies the concepts. reading skill. Font color: Auto Formatted: Font color: Auto BCN 3105 3(2+1) Formatted: Font color: Auto.27 cm Formatted: Font: Not Bold.. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. . approach to teaching writing skills. . Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. Indent: Left: 1. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. roles. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. kemahiran menulis. . teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah.BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified.. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. teori pembelajaran konstruktivisme. assessment of reading skills. teaching reading skills. latihan merancang. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.. writing skills.. Constructivism Learning Theories. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Formatted Formatted Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Swedish (Sweden) . penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. teknik pengajaran kemahiran membaca.. kemahiran membaca.. approaches and methods of teaching techniques of reading. kemahiran mengarang. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. mengenali dan menulis aksara Cina. preparation of teaching plan for reading skills. 6. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto... Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan.. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) Formatted: Font: Bold. This course covers the methodology in learning. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto.. Swedish (Sweden) Formatted . Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. characteristics. . ciri-ciri. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course elaborates on listening and speaking skills. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: English (United States) Formatted: English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. managing and implementing teaching and learning. penilaian kemahiran membaca. followed by planning.. Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. matlamat. peranan. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters.

principles. It exposes students’ to the theory. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. kaedah. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. Indent: Left: 1. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus.27 cm Formatted: Swedish (Sweden) BTM3102 3(2+1) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. This course comprises the basic concepts. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . implementation. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. 7. prinsip dan fungsi. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. keperluan sukatan. methods. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. preparing the table of specification and analysing test results.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. proses pelaksanaan. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) Formatted: Justified. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. Pendedahan juga diberi tentang teori.27 cm BCN3112 3(3+0) Formatted: Font: Not Bold. functions. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1. kaedah.

juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. pembelajaran Bahasa Tamil. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. With the exposure. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . developing the marking scheme and the administration of examinations. kaedah pembinaan instrumen. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. aspek bacaan luas. analyzing items. constructing the JSU. penguasaan dan penggunaan bahasa. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. In addition. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. pentaksiran dan penilaian. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. pelbagai genre penulisan. they are expected to produce various creative texts of their own. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. menganalisis item.This course exposes students to various theories. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. projek kewarganegaraan. types and methods of the preparation of resources. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. perancangan pengajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. Teori Pembelajaran. the methods of teaching and learning.Formatted: Malay (Malaysia) PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. the purposes of the use of resources. matlamat dan objektif. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. aims. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. domain. tujuan penggunaan sumber. kaedah pengajaran dan pembelajaran. merancang. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. lesson planning. mengurus dan melaksanakan projek. domain. This course introduces to students to the rationale. techniques and activities in teaching and learning. bentuk projek kewarganegaraan. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. concept. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. This course details the learning theories. objectives. jenis dan cara menghasilkan sumber. konsep. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran. syllabus of the Civic and Citizenship Education. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. skills in teaching and learning. Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) PSK3104 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat.

methods. approaches. types of citizenship projects. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. kaedah. ethical theories. Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) ELM 3104 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. teori–teori etika. pendekatan. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. lesson planning. managing and implementation of project.This course details the introduction of Service Learning. religious and societal values as well as moral development theories. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. preparing the scheme of work. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. konsep asas nilai. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. citizenship project. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. issues faced in assessment of Moral Education. moral being. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) K f Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. implementation strategy of the citizenship projects. nilai-nilai agama dan masyarakat. planning. values. insan bermoral. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. teori-teori perkembangan moral. In this course. 2. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral.

matlamat pentaksiran. analysis of test score. primary science teaching. acquiring manipulative skills. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. the basic science process skills and integrated science process skills. memperolehi kemahiran manipulatif. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. definisi istilah. alat-alat pentaksiran. mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. assessment tools. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. pentadbiran ujian. areas of assessment in primary school science. teaching and learning strategies for primary science. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. analisis skor ujian. administration of test. definition of terms. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. isu-isu dalam pendidikan sains. bentuk-bentuk pentaksiran. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. 3. SAINS Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) SCE 3104 This course discusses primary science curriculum and pedagogies. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. marking and moderation of test scripts. rekabentuk dan pembinaan ujian.This course focuses on moral problems faced in schools. scoring of assessment. issues in science education. interpreting test score and forms of examination. teaching science for all children and science for exceptional children. types of assessment. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. Malaysian primary science curriculum I. penskoran pentaksiran. test design and construction. Malaysian primary science curriculum II. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. pengajaran sains sekolah rendah. purpose of assessment. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 .

They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. It will discuss about management of science laboratory. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. safe handling of scientific materials handling of chemicals. Pelajar didedahkan kepada makna. pengawetan spesimen biologi. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed.SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. preservation of biological specimens. peraturan dan keselamatan dalam makmal. using relevant mathematical ideas. Selain itu. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. science teaching and learning resources. rules and safety in the laboratory. In addition. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. pengurusan makmal sains. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. basic laboratory techniques. MATEMATIK Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) MTE3102 This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. preparation and improvisation of selected resources and presentation. teknik-teknik asas makmal. 4. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif.

pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. decimals and percentages. pecahan. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. the roles of the VAE teachers. the 5P concept. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. fractions. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 . pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. Pecahan. the importance of curriculum development. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. specifications of the syllabus. Perpuluhan dan Peratus) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. resource and teaching aid management. objektif kurikulum. huraian sukatan pelajaran. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. peranan guru PSV. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. kepentingan perkembangan kurikulum. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’.MTE3109 Teaching of Numbers. perpuluhan dan peratus. management of outdoor and indoor activities. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. goals and objectives of the VAE curriculum. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. konsep 5P. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. matlamat. Fractions. 5. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works.

methods and forms of assessment. aims of assessment in VAE. matlamat. strategy. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Pattern-Making and Designing. as well as practical activities for explorations of tools and materials. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. perancangan dan persediaan mengajar. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. bahan. that is: Drawing and Picture Making. persediaan mengajar. as well as Introduction to Tradisional Crafts. subject matter. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. content and themes in producing art works for the four areas. Modelling and Constructing. micro and macro teaching. types of assessments. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). faktor-faktor sosiologi. peraturan memberi markah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. kaedah pentaksiran PSV. 6. tujuan pentaksiran PSV. lesson planning. as well as teaching and learning resources. psikologi. evaluation of art works and evaluation of portfolios. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. strategi. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. jenis-jenis pentaksiran. This course covers the learning theories. pendekatan.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. bentuk pentaksiran PSV. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. Membuat Corak dan Rekaan. lesson planning. approach. mark schemes. pengajaran mikro dan makro. fungsi muzik dalam pendidikan. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio.

broken chords. permainan alat muzik. permainan alat perkusi. melody improvisation. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. broken chord. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. jumping chord. philosophical implications. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. integrate musical elements in the music class in a varied Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 . music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. latihan dalam permainan iringan kord blok. importance of music. aims and the functions of music in education. bes alberti. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. mengimprovisasikan melodi di kibod. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. Carl Orff and Jaques Dalcroze. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. singing folk songs. play block chords. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. semester. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. permainan alat rekoder. mingguan dan harian. sing melodies in keys changes from major to minor. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. alberti bass.This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. sociological and psychological factors that affect music education. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music.

kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. aims. peraturan sosiobudaya. pengayaan. content objectives and organization. 7. matlamat. the playing of recorder and percussion instruments. teaching and learning of singing in the music classroom. penyerapan. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. reading. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . 5P concepts. kemahiran belajar cara belajar. kemahiran membaca. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. pemulihan dan penilaian (“5P”). pengisian kurikulum: ilmu. and writing. kemahiran menulis.manner in order to bring about effective teaching and learning. kecerdasan pelbagai. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. objektif dan organisasi kandungan.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. types and characteristics of children and adult voices. nilai. remaja. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. added value skills and language system. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kemahiran mendengar dan bertutur. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. aural sensitivity and movement to music. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. This course describes and elaborates aspect of philosophy. konsep penggabungjalinan. kajian masa depan dan sistem bahasa. konstruktivisme dan kontekstual. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. micro and macro training sessions. kewarganegaraan.

pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. teaching method for Malay Language. inductive and deductive approach. kodkognitif. simulasi. perbahasan. soal jawab. simulation. pembelajaran masteri. linguistik. konstruktivisme. bahasa komuniti. brain storming. eklektik and communicative approach. bercerita. approaches. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. the concepts of strategy. pendekatan. konsep dan jenis teknik : main peranan. debate. oral-aural. jenis dan kaedah penilaian bahasa. This course focuses on teaching component. pendekatan eklektik dan komunikatif. mastery. question and answer. situational. konsep-konsep: strategi. latih tubi. pengujian dan penilaian. code-cognitive. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. kaedah dan teknik. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. kaedah natural. application of Road Safety Education. application of teaching language approaches. story telling. inkuiri penemuan. discussion. Teori Huraian Bahasa. oral-aural. perbualan telefon dan penyampaian laporan. the implementation of teaching and learning activities through contextual. telephone conversation and report presentation. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. techniques.BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. penilaian bahasa berasaskan projek. drama. Teori Pemerolehan Bahasa. concept and techniques : role play. kaedah. audio lingual method. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. teknik. method. taksonomi dan domain. the writing of teaching steps. pembinaan ujian. forum. application of learning language approach. defination. dialogue. constructivisme. comunity language. kuiz. Teori Huraian Bahasa. approaches. pendekatan induktif dan deduktif. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. method and techniques. quiz. pendekatan. dialog. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. dan penilaian berasaskan sekolah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . lingusitic. kaedah pengajaran bahasa Melayu. forum. application of value added skills. tatabahasa terjemahan dan terus. sumbangsaran. situasional. definisi. grammar translation. penulisan langkah pengajaran. daily lesson plan orientation. jadual spesifikasi ujian. kaedah ajuk hafaz. penilaian pengalaman pembelajaran. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. drill. drama. natural method. perbincangan. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. Teori Pemerolehan Bahasa. orientasi rancangan pengajaran harian. inquiry. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa.

dan bahan bantu mengajar. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. financial management. preparation of teaching plan for reading skills. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. teaching reading skills. management and administration. teknik pengajaran kemahiran membaca. types and method of language assessment. analisis markah dan statistik asas. kemahiran menulis. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. table of test specifications. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. keselamatan bengkel. writing skills. safety and rule regulation. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. approaches and methods of teaching techniques of reading. assessment of reading skills. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. workshop safety. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). technique and teaching methodology. approach to teaching writing skills. strategi. pelbagai cara penilaian. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. and measurement. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. language skills assessment and language activities. membina Jadual Spesifikasi Ujian. taxonomy and domain. evaluation. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . pendekatan pengajaran kemahiran menulis. project based language assessment and school based assessment. assessment of learning experience. testing development. kemahiran membaca. peraturan pemarkahan. penilaian kemahiran membaca. pengurusan kewangan. penggunaan dan interpretasi data. 8. This course elaborates on listening and speaking skills. jenis penilaian. kemahiran mengarang. implement teaching planning and audio visual aids. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. strategy. reading skill. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. kaedah dan teknik pengajaran KHSR. pengurusan peralatan dan bahan. tool and material management. perancangan pengajaran KHSR. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah.This course explains the concept and principle of testing.

kritik genre dan kritikan baru. pascamoden. and vegetable and ornamental crops production technology. psikoanalisis. harvesting and use of plants produced. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 . management and care of ornamental fish.perniagaan elektronik (E-dagang). business law. basic statistic. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. pemilihan pakaian. This course deals with three main components: home technology. pemeliharaan ikan hiasan. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. tropical freshwater ornamental fish:. surelisme. 9. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. plant care. interpretation as well as report writing on assessment. proses jahitan dan membuat pakaian.alternative evaluation skills for using rubric. short term vegetable and ornamental crops. competency and school based evaluation. rearing ornamental fish technology. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. item development. pengenalan kepada ikan hiasan. femenisme. marking scheme and mark analysis. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. pascakolonial. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. rearing ornamental fish technology. fenomenologi. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. hermeneutic. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. pembiakan dan penanaman. choice of clothing and sewing and clothes making processes. Marxisme. the ornamental fish. undang-undang perniagaan. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. portfolio. penyediaan batas dan bekas menanam. electronic commerce (E-commerce). RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. finance.This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. eksistensialisme. pengurusan dan penjagaan. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. various methods of evaluation. kewangan. Topics coveres studies on fabric. test specification table. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. preparation of planting beds and containers. semiotik. the vegetable and ornamental crops production technology. resepsi dan teori tindak balas pembaca. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. propagation and planting. discussion on validity and reliability of evaluation format. selection and preparation of equipments and materials. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi.

forming production management. a performance. adolescent novel. and forms of children drama. cerpen. fenomenology and hermeneutic. elemen. etika pementasan. bercerita. implementing a screen testing. selection and script writing. asas lakonan dan vokal. pemilihan pelakon. watak dan perwatakan. simulation and improvisation. theatre and children theatre. teater dan teater kanak-kanak. story telling. jenis dan bentuk drama kanakkanak. stage performance theory. creative writing themes and issues. cinematography. novel remaja. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. puisi. theatre inclassroom. teachers in action. post colonial. post structuralism dan deconstruction. genre formation process. directoring. production. autobiography. and teacher as a writer. pementasan. novel popular. proses pengeraman bahan. dialog dan latar tempat. creative writing strength. pengarahan. kekuatan karya kreatif. dan guru sebagai penulis. puppet. simulasi dan improvisasi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . sinematografi dan persembahan. teori pementasan. teater dalam bilik darjah. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan.This course elaborates on literary critics field like. improvisasi. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. latar tempat. tema. theatre for multipurpose. basic dramatisation. This course elaborates on the definition and concept of drama. semiotic. genre critics. This course elaborates on the introduction to theatre in education. pengurusan produksi. popular novel. character and characterisation. existensialism. pemilihan. visitor in action. mengadakan sesi uji bakat. marxism. actors selection. tetamu dalam aksi. psyco-analysis. history and background. and vocalisation. arcitipal. dialog and location background. genre writing publishing. reading reception dan reflection theory. dan new critics. produksi. teater untuk kepelbagaian tujuan. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. sejarah dan latar belakang. boneka. short stories. dan isu karya kreatif. performance ethics. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. plot. plot. sudut pandangan. surelism. reading theatre. guru dalam peranan (teachers in action). and presenting a performance. dan pembinaan skrip. types. poems. element. penerbitan karya. teater pembaca. post modern. persoalan. femenism. opinion angle. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan.

lagu-lagu patriotik. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. unsur-unsur pergerakan. creative movement. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . introduction to children’s songs. teaching and learning resources. jenis-jenis pergerakan. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. children’s songs and cultural songs. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. pengujian dan penilaian. muzik dengan pergerakan. patriotic songs. nyanyian semerta dan aural. technology in teaching and learning music in classroom. perancangan pengajaran dan pembelajaran. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan.10. sumber pengajaran dan pembelajaran. impromptu singing and aural. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. teaching and learning music through movements. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. music with movements elements of movement. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. nyanyian kanak-kanak. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. pergerakan kreatif. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. testing and evaluation. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah.

PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. martabat. tafsir ayat akhlak. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. basmalah. definitions. interpretation ayat akhlak. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. hukum beramal. Muhkam and Mutasyabih. tafsir ayat aqidah. its mukjizat. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. 11. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. penubuhan ensemble alat muzik perkusi. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir.PRM3104 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . Muhkam dan Mutasyabih. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. isti`azah. interpretation ayat aqidah. the degree of Hadith and rules. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. hadith palsu dan implikasinya. takbir. Nasikh and Mansukh. Mansukh. takbir. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. tafsir ayat hukum. dan khatam al-Quran. Hadith Qudsi. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. isti’azah. riwayat hidup perawi hadith. mukjizat al-Quran. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. interpretation ayat hukum. basmalah. Nasikh. and khatam al-Quran. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed.

al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. multiple classroom teaching. classroom management. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. adaptation and simplification. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. burdah. burdah. general principles in the teaching of language skills. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. kemahiran membaca dan menulis. Jin. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. harakat. Nahawand. Nuh. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . methods and techniques. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. The topic Language and literature is also introduced. Nuh. Nahawand. kemahiran mengurus bilik darjah. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. 12. developing classroom skills. Jin. materials selection. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. harakat. syllabus study. wuslah. wuslah. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse.PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. Each tarannum will focus on tabaqat. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. an overview of teaching approaches. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. reading and writing. and introduction to lesson planning. arRahman. pengajaran kelas cantum. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. arRahman. Sikah dan Jiharkah. theories of second language acquisition. remedial and enrichment activities.

peperiksaan dan penilaian. the teaching and assessing of literature for primary schools. sintaks dan semantik. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. the teaching of grammar. kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. syntax. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. morfologi. morphology. the teaching and assessing of vocabulary. Indent: Left: 1. latihan merancang. pengajaran. membaca. This course covers the methodology in learning. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold BCN 3105 3(2+1) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. komunikasi. (Other) English (United States) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. testing and evaluation. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. tatabahasa dan ejaan. 13. pengajaran. spelling and dictation. PRC).27 cm Formatted: Font color: Auto. (Asian) Chinese (Simplified. managing and implementing teaching and learning. integration of language skills and language content. BAHASA CINA Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. the teaching and assessing of writing skills.ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. Formatted: Justified. communication. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. mengenali dan menulis aksara Cina. the English sound system (phonology). and semantics. followed by planning. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. the teaching and assessing of listening and speaking skills. the teaching and assessing of reading skills.

.. .. implementation... . membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. . peranan.. .. .... methods... . ... . This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. preparing the table of specification and analysing test results.. . . . BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) Formatted 3(23+10) Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Kursus ini mengkaji konsep. ... characteristics. Constructivism Learning Theories........ objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.... ... .. ....... functions. ... kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. . ...... ... . . . .... .. .. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.. teori pembelajaran konstruktivisme. . proses pelaksanaan. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. .. roles. principles... . This course comprises the basic concepts. . . Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.... .. .. . matlamat. . ...... This course studies the concepts. . ....... perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. . teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills... . strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. . ......... ..Formatted Formatted Formatted ... Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 .... serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. ... . .. .... . Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas..... ciri-ciri.. .. prinsip dan fungsi.

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. bertutur.KURSUS TANPA KREDIT Formatted: Malay (Malaysia) ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. speaking. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . and Cohesive devices in spoken and written language. It focuses on Tense types and aspects. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. The topics emphasizes on listening. reading and writing. Sentence types. Subject-verb agreement. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

3 mengurus masa.2 3. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. 2.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.1 1. mengintegrasikan kemahiran mengajar.3 2. 1.5 2.2 1. sosial.1 3.6 3. 2. budaya. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.5 1. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.4 1.4 2. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.6 2. emosi dan tekanan secara berkesan. Pentaksiran.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. merancang. psikologi dan etika profesional keguruan. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. bahan kurikulum. 3. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna.2 2. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. teori pembelajaran. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. 1. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. 4.2 Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.6 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan.3 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Kaedah Saintifik. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir 6. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif. mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk 6.5 4.2 aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi. Komunikasi. menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik.3 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. akauntabiliti integriti.2 5.6 5. 4. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.3 5.4 5. 6.1 dan amalan yang bertepatan dengan 4. Etika. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika.5 3. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia. menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. etika 4.4 3. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi.Hasil Pembelajaran 3.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren. 5.4 4. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. 4.1 5. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar.

7. bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan. mengenal pasti kewangan.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu.Hasil Pembelajaran memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan.3 7. tenaga manusia.1 8. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah. 7. membuat muhasabah diri. kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan. menggunakan kemahiran akses kendiri. 7. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8. Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan. menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis.5 8. 6.4 7. kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan.1 7. menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian.4 8.4 6.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan.5 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 8. memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.3 8.5 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 6. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 4. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 5. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • Pendidikan Seni Visual CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • Elektif 1 telah ditetapkan • Untuk setiap unit. 2. 1.LAMPIRAN 2 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang • Pendidikan Moral disenaraikan • Kemahiran Hidup • Persuratan dan Kesenian • Persuratan dan Kesenian Melayu Melayu hanya ditawarkan di • Pendidikan Seni Visual IPBMM. Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Pendengaran • Pendidikan Seni Visual • • • • • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • Muzik Prasekolah Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • Pendidikan Sivik dan • Elektif 1 ditetapkan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Untuk setiap unit. 3. Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Penglihatan • Pendidikan Seni Visual • • • • • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. 7. • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Bahasa Melayu • English Language • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 8.

Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 10. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14.BIL. Matematik Pendidikan Jasmani • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11. Sains Pendidikan Jasmani • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 CATATAN 9. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 17. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan • Elektif 2 telah ditetapkan Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16.BIL. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 CATATAN 15. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit.

Bhg. Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A. Datin Sitti Haishah binti Abd. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful