KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau

mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Struktur Program. 7 16 19 23 9.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1.018 TK01 12 13.087 AP-01 . LAM-01 LAM-04 14. 6. 3. dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik.09 PE2-01 . Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 4. 2. 2 5. 10. KW-01 . 8.02 11 PE1-01 . dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 7. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) i .03 KM-01 .06 PP-01 . Matlamat.

selamat maju jaya. pelantikan tenaga pengajar. dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Matlamat. Agihan Kursus Mengikut Semester. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Justeru. pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Sinopsis Kursus. Sekian. Kementerian Pelajaran Malaysia. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) ii . Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru. Matriks Hasil Pembelajaran. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Pengenalan. Di samping itu. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi al-Rahman al-Rahim. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised). Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum.

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

inovatif. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Developmental REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii . Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. holistik. futuristik. kreatif. dan bersepadu. berdaya fikir. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. relevan. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience).KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. responsif.

dan Bina Insan Guru. Berasaskan Hasil Pembelajaran • • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) • Kurikulum. v. dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. Education for International Understanding (EIU). tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. kemahiran. Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iv . Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Praktikal dan Kontekstual • • • • • Berbentuk praktikal Berasaskan kurikulum sekolah rendah Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). ii. nilai/disposisi. • Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). iv. aktiviti kokurikulum.i. iii. lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). Melaksanakan amalan terbaik. setiap Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran.

dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. praktikum. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. kerja kursus. c. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. Penggunaan Unit Plan. bahan. latihan industri. penyelidikan tindakan. f. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. e. pentaksiran prestasi (performance assessments). penilaian tugasan terarah. dan tugasan. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. Portfolio Pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. d.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. kajian kes. b. internship. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning).

hasil pembelajaran. Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan. peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Ujian Akhir Kursus. Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan Kaedah Saintifik. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika.MQF). struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi.Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework .

DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .PENGENALAN. MATLAMAT.

pentaksiran. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. bahan kurikulum. ii. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. vii. etika. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . Memiliki dan menampilkan nilai. sosial. kemahiran. viii. iv. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. v. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. iii. dan etika profesional keguruan. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. Sebagai prasyarat. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. budaya. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. psikologi.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. vi. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan.

SISTEM AKADEMIK. STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 . Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit.

Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). KURSUS KURSUS WAJIB 23 (17%) • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) KREDIT Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) 2. Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 . Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. dan Amalan Profesional.STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. 3. Major. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. 1. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. kemahiran generik. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru.

Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. major dan elektif. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah.Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Kursus MUET Formatted: Malay (Malaysia) English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Sepanjang mengikuti program. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8.

Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM. 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: English (United States) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Pattern: Clear (White) Formatted: Pattern: Clear (White) *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6.PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3115 WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia Bahasa Melayu Komunikatif I Bahasa Melayu Komunikatif II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum . KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM.

** Amalan Profesional bagi PISMP (TESL) jalankan dalam Bahasa Inggeris. Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Kedua (TESL) Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP TSL Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 . Senarai Kursus Major dan Kod BIL. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional.Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Kursus Major.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2.AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1.Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II .Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Comment [odi2]: Pindaan 081209 – BAM3116 Pengurusan Sumber…. yang ada sebelum ini digugurkan Comment [odi1]: Pindaan 081209 drp Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab & Profesionalisme Guru 7 . BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I .

BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 8 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4.

5.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 9 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 5. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .

1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 .6. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM.

Membentuk dan Membuat Binaan.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I . Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 . PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.7. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar. dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .

Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 . 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10. Fractions. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers.9. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 2(0+2) 45 (34%) 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 . SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science.PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) SEM. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI .11. Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

13. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 14. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 14 .

1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 SEM. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I . 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15 .Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM.15.

17. PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA (TESL) PENDIDIKAN RENDAH KOD TSL3101 TSL3102 TSL3103 TSL3104 TSL3105 TSL3106 TSL3107 TSL3108 TSL3109 TSL3110 TSL3111 TSL3112 TSL3113 TSL3114 TSL3115 KURSUS Introduction to Linguistics Literature in English ELT Methodology English Phonetics and Phonology Teaching Listening & Speaking Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Reading Skills and Vocabulary in the Primary ESL Classroom Teaching Writing Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Grammar in the Primary ESL Classroom Managing the Primary ESL Classroom Linking Theory to Practice Developing & Using Resources for the Primary ESL Classroom Language Assessment Action Research I . PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 18.Methodology Curriculum Studies Action Research II – Implementation and Reporting KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) Jumlah SEM.Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 16 .

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 12 (9%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 18 . Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 3(2+1) 2 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3 4 5 7. Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. 1. Pendidikan Kesihatan 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 2 3 4 5 2 3 4 5 5. Pendidikan Islam 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 2 3 4 5 2 3 4 5 Comment [odi4]: Pindaan pd 081209 drp 3117: Pengurusan Sumber P&P Bahasa Arab dan Penilaian Comment [odi3]: Pindaan pd 081209 perkataan dan sebelum ini digantikan dgn tanda . 2 3 4 5 2. 3. Bahasa Arab 4. Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem.PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil.

Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegara an Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 3. 8 Elektif 1 Language Arts Ditawarkan mulai ambilan Januari 2011 hanya untuk Major Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) Kursus Kredit Sem. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources Kredit 3(3+0) 3(3+0) Sem. 3 4 3(2+1) 3(2+1) 5 6 2. Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 .PAKEJ ELEKTIF 1 Pakej Elektif 1 Bil. 1. LGA3101: Children’ s Literature LGA3102:Songs and Poetry for Young Learners LGA3103: Stories for Young Learners LGA3104: Plays and Drama for Young Learners 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2 3 4 5 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) PAKEJ ELEKTIF 2 Pakej Elektif 2 Bil.

Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) Sem. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10.Bil. PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 11. Pendidikan AlQuran 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 3 4 Comment [odi5]: Pindaan 081209 drp Al-Hadis 12. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 5. Pendidikan Muzik 7. Kemahiran Hidup 9. 4. English Language Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 . Elektif 2 Mathematics Kursus MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers. Bahasa Melayu 8. Pendidikan Seni Visual 6. Fractions.

Bil.

Elektif 2

Kursus ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners

Kredit 3(3+0) 3(2+1)

Sem. 5 6

13.

Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009

BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil

3(2+1)

3

3(3+0) 3(2+1) 3(3+0)

4 5 6

14.

Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009

3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0)

3 4 5 6

Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan, Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK), dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). • Bagi Program (TESL) Pakej Elektif Kedua boleh ditawarkan kepada pelajar mana-mana Pakej Elektif yang tersenarai dalam Pakej Elektif 2 kecuali bahasa.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

21

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ3101 WAJ3115 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 TSL3101 TSL3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia Bahasa Melayu Komunikatif I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Philosophy and Education in Malaysia (dan PBS I) Child Development Introduction to Linguistics Literature in English Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 17

Formatted: Indent: First line: 0 cm

Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 TSL3103 TSL3104 LGA3101 KURSUS Bahasa Melayu Komunikasi II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Learning and the Learner ELT Methodology (dan PBS II) English Phonetics and Phonology Elektif 1: Children’ s Literature KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) Jumlah 18

Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 TSL3105 TSL3106 LGA3102 XXX31XX KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Behaviour and Classroom Management Teaching Listening and Speaking Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Vocabulary and Reading Skills in the Primary ESL Classroom Elektif 1: Songs and Poetry for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.s 17) Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 18

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

22

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3111 WAJ3107 WAJ3114 EDU3105 TSL3107 TSL3108 LGA3103 XXX31XX KURSUS Kokurikulum – Unit Beruniform II Seni dalam Pendidikan Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Technology in Teaching and learning Teaching Writing Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Grammar in the Primary ESL Classroom Elektif 1: Stories for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m.s 17) Jumlah KREDIT 1(0+1) 3(2+1) *KT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 19

* Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 TSL3109 TSL3110 LGA3104 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum - Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Managing the Primary ESL Classroom Linking Theory to Practice Elektif 1: Plays and Drama for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.s 17) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 2 18

Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 TSL3111 TSL3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum - Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Developing and Using Resources for the Primary ESL Classroom Language Assessment Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 4 17

Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 TSL3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Action Research I - Methodology Praktikum III (12 minggu) Jumlah
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 6 12

23

Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut.Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 EDU3109 TSL3114 TSL3115 INT3101 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Curriculum Studies Action Research II – Implementation and Reporting Internship (4 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2 14 Bagi PISMP (TESL) semua kursus Pengajian Profesional diajar dalan bahasa Inggeris. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. pengguna teknologi maklumat yang cekap. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 24 . tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Mekanisma penyampaian berlaku bersemuka. dan penilaian kendiri. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. serta pemupuk nilai yang gigih. Pengalaman dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak dan amali.5 SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. mengumpul. 4. pendidik yang inovatif. terarah kendiri. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. kendiri Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. tutorial pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. penguasa ilmu yang mantap.

yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 25 .

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 26 .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 .AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3115 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia Bahasa melayu Komunikatif I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS Bahasa Melayu Komunikatif II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.

Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 . **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m.

27 cm Formatted: Font: Arial.s 3(2+1) 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m.Olahraga 1(0+1) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) Major 3(x+x) Major 3(x+x) Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus. Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 22 .Semester 5 (Tahun 3) KURSUS KREDIT Kokurikulum . *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. 11 pt. KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS KREDIT EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3 (3+0) XXX3114 Major 3(x+x) XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) 3(x+x) INT3101 Internship (4 minggu) 2 Jumlah 14 * Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) Formatted: Indent: First line: 1. Malay (Malaysia) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. pengguna teknologi maklumat yang cekap. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. tutorial dan amali.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. serta pemupuk nilai yang gigih. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. penguasa ilmu yang mantap. Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. dan penilaian kendiri. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 . MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. terarah kendiri. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. mengumpul. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran. pendidik yang inovatif.

SINOPSIS KURSUS WAJIB Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

bengkel pengajaran menggunakan boneka. basic concept Islamic Civilisation. konsep asas tamadun Islam. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. reading skills. penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Indent: Left: 1. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. Islam in the Malay Civilisation. Islam dalam tamadun Melayu. Parts of Speech/Word Classes. interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. bengkel pembelajaran secara individu. tatabahasa. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. bengkel aktiviti pratulisan. membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik.KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. Types of Questions. writing for different text types. jenis-jenis ayat. Sentence Types. tokohtokoh tamadun Islam dan Asia. Tenses. writing academic papers and writing reflections. Formatted: Malay (Malaysia) WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) Formatted: Font: (Default) Arial.27 cm.27 cm Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . Formatted: Indent: Left: 1. It builds further on parts of speech/word classes. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. Listening and Speaking Skills. dan menulis untuk pelbagai tujuan. dan kemahiran mendengar. berpasangan dan berkumpulan. kaedah pandang dan sebut. Reading Skills. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. bengkel aktiviti penulisan mekanis. interaksi antara pelbagai tamadun. 11 pt Formatted: Justified. Prominent Figures of the Islamic Civilisation. kemahiran mendengar dan bertutur. bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. listening and speaking skills. It focuses on the English Sound System. This course focuses on the Introduction of Civilisation. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan. membaca. jenis-jenis soalan. Space After: 0 pt This course aims to build on learners’ current English language skills. interaction among various civilisation. membaca. Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat. dan menulis pelbagai penulisan. seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Pendidikan Seni Visual. kaedah abjad. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) Formatted: Malay (Malaysia) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). bertutur. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. Contemporary Issues.

Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. The topics discussed are problem solving. individual. melaksanakan aktiviti mengenal irama. application and management in teaching and learning activities. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Italic. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia).27 cm Formatted: Malay (Malaysia). dan juga analisis data dan interpretasi. workshop for using puppets. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Formatted: Font: 8 pt. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. and also data analysis and interpretation. operasi dan pengiraan. pengukuran. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Italic. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Visual Art Education and Physical and Health Education. constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Formatted: Font: 8 pt. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. operation and computation. immersed reading and writing remedial workshop for Music Education. English (United States) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. konsep-konsep asas hubungan etnik.This course explains and applies pre-reading activities. Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia). masyarakat pluralistik Alam Melayu. seminar and exhibition of Malay language remedial materials. paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. pre-writing activity workshop. politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. mechanism of writing workshop. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). workshop for sound production using digital recorder. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. spatial sense. look and seeing method. basic reading workshop : phonetic method. warna dan ruang serta deria dan seni. measurement. construct and use non electronic teaching and learning materials. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. kesedaran ruang. pluralistic society in the Malay world. economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. religion and ethnic relation. knowledge and basic skills in arts in primary school. agama dan hubungan etnik. Check spelling and grammar Formatted: Justified Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia. This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. menjalankan aktiviti meneroka. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). basic concepts in ethnics relation. This course focuses on ethnic relation in Malaysia. and the role of government and society in ethnic relation. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. Check spelling and grammar Formatted: Indent: Left: 1. alphabet method.

Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. structure and organization. sistem fail dan surat menyurat. introduction on equipment. pengukuhan kemahiran dalam permainan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. constitution of uniform units. 11 pt. planning and camping. 11 pt. struktur dan organisasi. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. organizing of activities and competition.colour and space as well as senses and arts. penubuhan unit-unit kokurikulum. 11 pt. filing system. 11 pt. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. management and administration. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. games enrichment. court and rules and regulation of games. 11 pt. Malay (Malaysia) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. expressing through arts. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. This course focuses on cocurriculum in primary school. 11 pt. 11 pt. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. principles of first aid. 11 pt. management of court / field and team and organizing competition. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. dan majlis rasmi. disiplin dan kerohanian. 11 pt. setup of cocurriculum unit. asas kawad kaki. gelanggang dan undang-undang permainan. experiencing. marching. 11 pt. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. pengurusan mesyuarat dan kewangan. and official function. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. latihan dan taktik permainan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. discipline and spiritual. training and tactical of games.rhythm. 11 pt. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. pengelolaan aktiviti. 11 pt. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. pengurusan dan pentadbiran. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. asas pertolongan cemas. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. perlembagaan unit beruniform. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. implementing and managing creative activities by integrating music. This course focuses on the history of uniform unit. 11 pt. exploring. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. management of meeting and budget. knowing. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. pengenalan alatan. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) Formatted Table 1(1+0) Formatted: Font: Arial. mengetahui.

This course is a four days camping programme. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. pembinaan self-esteem. preparation. 11 pt. implementation and evaluation of project. history. development and importance. persediaan. guru dan hubungan dengan komuniti. management. 11 pt. Malay (Malaysia) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. sejarah dan undang-undang. rules and regulation. 11 pt. basic skills. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Formatted: Font: (Default) Arial. 11 pt. field event. pengurusan. potensi dan citra diri seorang insan guru. berdaya maju. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. pengurusan ukuran balapan dan padang. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. classification of society. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. 11 pt. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. pelaksanaan dan penilaian projek. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. building their self-esteem. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. This course focuses on the introduction and concept of society. 11 pt. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. 11 pt. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. track events. management in measurement of track and field events. dan berdaya saing. 11 pt. jenis khidmat kemasyarakatan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. organizing competition. team management. Through the activities. berdaya tahan. history. khidmat pendidikan kepada komuniti. perkembangan dan kepentingan persatuan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. 11 pt. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. Malay (Malaysia) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. kemahiran asas. aktiviti kemasyarakatan. 11 pt. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. This course focuses on the general knowledge. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. pengkelasan persatuan. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. progressive and resilient. sejarah. guru dan akauntabiliti profesionalisme.

pengucapan awam. interaksi dengan komuniti setempat. iklim sekolah. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. managing official ceremonies and dressing code. jenis khidmat kemasyarakatan. infrastructure and school curriculum infostructure. Surat Pekeliling Ikhtisas. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. raising the flag. lawatan benchmarking. The aspect which is given emphasises are social ettiquette. profesional circulars. moral acitivities. service circulars. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. speaking skills. Students are exposed to the skill of planning. tertib di meja makan. ciri-ciri kepimpinan. school climate. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. protocol. organising and attending workshops. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. school organisation. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. Akta 550 (1996 ). This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. The course emphasises on the balanced teacher self development. effective listening. table ettiquette. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. Act 550 (1996). benchmark leadership characteristics. students are exposed to teachers and law mandate. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. aktiviti kerohanian/moral. public speaking. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. kembara sosial. Pekeliling Perkhidmatan. pengurusan sekolah. kemahiran mendengar secara efektif. teacher relationship with community and honesty.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. latihan dalam kumpulan. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. kreatif dan inovatif. khidmat pendidikan kepada komuniti. kesantunan berbahasa. mandat.

BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. interaction with excellent teachers. professional. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). interaksi profesional dengan guru cemerlang. tema bengkel. benchmarking visits. This course aims to upgrade continuos self professionalism. finding. lawatan benchmarking. conflict inventory. workshops theme. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. interpretation of test. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. administering post inventory test of self direct search. inovasi guru cemerlang. inventori konflik. professionasme commitment reports and reflective evaluation. interpretasi dapatan ujian. innovation. reflection. The focus of the course is related to workshops. refleksi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 .

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

implications on teaching and learning. implikasi faktor perbezaan individu. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. nature of human beings from the religious and biological perspectives. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. development of children with special needs. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. issues regarding discipline problems of students and management of special need students.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. This course consists of the development of Islamic. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. the National Philosophy of Education. various learning theories. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 . the underpinning theories of child development. different stages of development. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. prinsip-prinsip asas perkembangan. basic principles of child development. motivasi. pelbagai teori pembelajaran. Western and Eastern philosophy of education. historical development of the Malaysian education system. This course encompasses the child’s learning environment. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. This course encompasses the developmental process of a child. factors that influence the development of the child. the roles of teachers in classroom management. implications of individual differences. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. models of discipline management. model-model pengurusan disiplin.

kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. integration of information and communication technology in teaching and learning. This course discusses the concept of a profession. management of educational media and resources. pemilihan. peringkat perkembangan guru. theories. needs. leadership and roles of teachers. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. application of technical skills in using various instructional media. teori. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. pengurusan media dan sumber pendidikan. characteristics of a teacher as a professional. learning styles based on different multicultural aspects. kepemimpinan dan peranan guru. utilization and evaluation of educational media. kemahiran berkomunikasi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. akauntabiliti dan kesantunan guru. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. production. selection. communications skills. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. ethics and accountability. peranan guru biasa sebagai pembimbing. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. practices and development of educational technology. stages of teacher development. This course discusses concepts. penggunaan dan penilaian media pengajaran. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. types of guidance and counseling services. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. roles of ordinary teachers as guidance teachers. teacher politeness. penghasilan. etika. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion.EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. matlamat. multicultural relationship skills and issues.

This course discusses educational issues and current challenges. early symptoms of emotional disturbances amongst students. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 . tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. innovation and managing educational changes. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan.EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. teachers and ways to overcome.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

simulasi. comunity language. bercerita. inquiry. oral-aural. reading. sumbangsaran. kemahiran membaca. and writing. defination. “5P” concepts. kewarganegaraan. perbualan telefon dan penyampaian laporan. approaches. penyerapan. kemahiran mendengar dan bertutur. code-cognitive. objektif dan organisasi kandungan. konsep dan jenis teknik : main peranan. definisi. oral-aural. situasional. pengayaan. kajian masa depan dan sistem bahasa. question and answer. situational. kemahiran belajar cara belajar. linguistik. drama. natural method. simulation. content objectives and organization. Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) BMM3102 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. drill. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. audio lingual method. perbahasan. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. story telling. drama. kodkognitif. dialogue. brain storming. forum. lingusitic. telephone conversation and report presentation. debate. kaedah natural. inkuiri penemuan.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. pendekatan eklektik dan komunikatif. discussion. pengisian kurikulum: ilmu. soal jawab. kemahiran menulis. This course describes and elaborates aspect of philosophy. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . dialog. konsep penggabungjalinan. pendekatan. forum. penulisan langkah pengajaran. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. method and techniques. perbincangan. inductive and deductive approach. quiz. the writing of teaching steps. daily lesson plan orientation. kaedah ajuk hafaz. kaedah dan teknik. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. grammar translation. pendekatan induktif dan deduktif. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. matlamat. added value skills and language system. latih tubi. konstruktivisme dan kontekstual. kuiz. concept and techniques : role play. eklektik and communicative approach. orientasi rancangan pengajaran harian. kecerdasan pelbagai. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. tatabahasa terjemahan dan terus. nilai. pemulihan dan penilaian (“5P”). bahasa komuniti. peraturan sosiobudaya. aims.

This course focuses on Teori Huraian Bahasa. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. mastery. pendekatan. application of teaching language approaches. the implementation of teaching and learning activities through contextual. mastery. pembelajaran masteri. approaches. kaedah pengajaran bahasa Melayu. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. kaedah pengajaran bahasa Melayu. This course focuses on teaching component. application of Road Safety Education. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. teaching method for teaching Malay Language. Teori Pemerolehan Bahasa. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. Teori Pemerolehan Bahasa. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. method. pendekatan. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. the concepts of strategy. the concepts of strategy. konstruktivisme. approaches. techniques. Teori Huraian Bahasa. kaedah. Teori Huraian Bahasa. application of learning language approach. application of Road Safety education. konsep-konsep: strategi. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. the implementation of teaching and learning activities through contextual. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. teknik. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. application of value added skills. kaedah. application of teaching language approaches. teknik.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. method. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. Teori Pemerolehan Bahasa. application of learning language approach. constructivisme. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. konstruktivisme. application of value added skills. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. konsep-konsep: strategi. pembelajaran masteri. teaching method for Malay Language. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. constructivisme. Teori Pemerolehan Bahasa. techniques.

mereksa cipta animasi. This course elaborates on listening and speaking skills. pengaplikasian struktur perpautan. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. reading skill. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. preparation of teaching plan for reading skills. taksonomi dan domain. application of information processing model. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. kemahiran membaca.BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. bengkel penggunaan cakera padat. teknik pengajaran kemahiran membaca. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. internet resources. linkages in application structure. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. language skills assessment and language activities. penilaian pengalaman pembelajaran. teaching reading skills. penggunaan alat pengarangan. pengujian dan penilaian. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. penilaian kemahiran membaca. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. kemahiran mengarang. learning homepage. conference and exhibition in ICT. animation in presentation. jadual spesifikasi ujian. approach to teaching writing skills. assessment of reading skills. pengajaran bahasa secara atas talian. evaluation. ethics. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. approaches and methods of teaching techniques of reading. on-line learning of language learning. testing development. This course describes the use of internet. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. jenis dan kaedah penilaian bahasa. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. learning CDs in teaching. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. penilaian bahasa berasaskan projek. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . procedures. pembinaan ujian. types and method of language assessment. taxonomy and domain. virtual and video learning. table of test specifications. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. writing skills. project based language assessment and school based assessment. kemahiran menulis. and measurement. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. assessment of learning experience. use of writing tools.

sifat bahasa. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. perbezaan pengelolaan dan strategi. pronunciation and syllablication exercise. penyediaan bahan bantu mengajan. pronunciation and syllablication in Malay language. implementing of enrichment exercise. linguistik diakronik. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. alphabet and phonetic symbols. penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. sejarah perkembangan ilmu linguistik. teaching practical session. pronunciation and syllablication transcription. linguistic structure. reflection : thinking in linguistic. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. language characteristics. phonemes.BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. This course elaborates on phonetic and phonology theories. paradigmatic rule. preparing the lesson plan of remedial session. peraturan paradigmatik. external factor. enrichment education. teaching of assessment. and standard pronunciation. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. procedure of enrichment education programme. lingistik kontekstual. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. sesi latihan pengajaran. variasi bahasa. dan latihan mentranskripsi. prosedur program pendidikan pengayaan. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . contextual linguistic. pendidikan pengayaan. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. fonem : fonem segmental. specific ways in organizing the remedial session. differences in organizing and strategy. struktur linguistik. huruf-huruf dan simbol fonetik. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. linguistic developement history. linguistik gunaan. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. This course elaborates on various linguistic fields. language variation. stylistic. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. segmental phonemes. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. dycronic linguistic. articulation and articulators. artikulasi dan artikulator. and scientific Malay language. faktor luaran. super segmental phonemes. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. refleksi : pemikiran dalam linguistik. applied linguistic. This course elaborates on remedial education. pelaksanaan aktiviti pengayaan. fonem suprasegmental.

frasa sendi nama. adjectives phrase. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial. semantic change. kata kerja. complex sentence and sentence construction process. single sentence. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. lambang. verb phrase. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. perubahan semantik. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. makna leksikal. imbuhan dalam bahasa Melayu. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. the sentence in Malay language included phrase. dan kaedah dan teknik terjemahan. verbs. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. symbols and spelling. terminology and terminology construction schedule. masa depan dan cabaran bahasa Melayu. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . sumber istilah. prepositional phrase.BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. isu bahasa terkini. bentuk perkataan bahasa Melayu. This course elaborates on semantic. clause. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. dan pembentukan kata baharu. peristilahan. dan proses penerbitan ayat. short forms. adjectives. ayat tunggal. perkamusan. ambiguity and vague meanings. and functional word. frasa kerja. skema tatacara pembentukan istilah. kata adjektif. adjectives. dan kelas kata tugas. proof theory. ketaksaan dan kekaburan makna. korpus bahasa. istilah singkatan. types of words. feature meaning. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. ayat majmuk. ayat dasar. idiomatic meaning. lexical and contextual meanings. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. fitur makna. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. makna peribahasa. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. verbs. sejarah ejaan jawi. klausa. teori pembuktian. jenis kata adjektif. and the formation of new words. dan ejaan. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. Malay language word form. golongan kata. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. golongan kata kerja. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. Perkamusan. makna ayat. frasa adjektif. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. affixes in Malay language.

serta kebudayaan kebangsaan. action research prosess. Malay language preindepence and past independence. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. the study of the classical Malay language texts and its shift. data analysis. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. the future and the challenges of the Malay language. the history of Jawi spelling. educational research procedure. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. types of educational research. It discusses introduction to research methods in education.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. and translation techniques and method. perancangan dan cadangan. Malay culture in literary and non literary resources. proses penyelidikan tindakan. analisis data. This course elaborates on concept of culture. language corpus. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. planning and proposal. prosedur penyelidikan pendidikan. interpreting the action research data. interprestasi data penyelidikan tindakan. sosial. and national culture. world view and Malay society cosmology. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. external influence in Malay society. kaedah-kaedah pengumpulan data. dictionary. and economic aspects). writing an action research report and article and ways of making action research data public. penganjuran seminar. kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. society. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. masyarakat. pertimbangan dalam pengumpulan data.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) BMM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. the history of the development of the romanise. introduction to various types of educational research design. data collection methods. the flow and experts of the Malay language vocabulary. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . data collection considerations. Malay culture (from political. dan ekonomi). Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) BMM 3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. social. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. current language issues. modernisation and planning of the Malay language. writing development of vocabulary of the Malay language. Penyelidikan Tindakan II . concepts of action research and models. spelling.

BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. importance. speaking. aims. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. 2. reading. tujuan. and writing. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. organization an action research seminar. membaca dan menulis. approaches in understanding primary school literary texts. sastera kanakkanak dan remaja. and writing skills. literary teaching and learning techniques and activities. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. documentation and publication procedure of action research. bertutur. children and adolescent literature. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. speaking. describes the teaching steps for every skill. sastera bandingan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 .This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. discusses every component of the language skills including concepts. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. reading. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) BAM3101 Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. bertutur. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. and primary school literary texts appreciation. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. comparative literature. and classification. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. kepentingan. This course discusses on the methodology of teaching listening. membaca dan menulis.

This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. accusative and genitive. penggunaan gaya bahasa. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. teaching suitable syntax. struktur ayat namaan dan pembentukannya.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. akusatif dan genitif. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. verbs. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . approaches. gaya kecuali . kata kerja fleksi. kata terbitan. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. kata nama fleksi. kata kerja tidak fleksi. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. mendedahkan kaedah. kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. Ma’ani and Badi’. seruan. juga mendedahkan kaedah. teaching techniques for primary school. techniques and strategies Rhetoric of Arabic. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. rules and forms of Arabic Morphology. techniques and strategies to teach Arabic morphology. nouns and verbs approaches. articles. nominal and verbal sentences. nouns. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. types of phrases and sentences using nominative. the principles. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. awzan sarfi (pola morfologi). al-Ma’ani dan al-Badi’.

kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. types of literature. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya.BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. hasil-hasil karya penyair. combination of using text book. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. early Islam. software applications explains. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . tema. prose and poetry. dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. Jahily. well-known poets. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. zaman permulaan Islam. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. keistimewaan. orators and writers. Arabic multimedia terminology. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. zaman Bani Umaiyah. syllabus contents and curriculum specifications. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. iaitu zaman Jahiliyah. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. Abbasy and Modern. assessment book and teacher’s guide. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. Umayyad. various types of knowledge sources such as websites via internet. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. syllabus and text book. aplikasi perisian.

dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. different skills.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. This course exposes students to the terminology of assessment. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . prinsip-prinsip asas penilaian. advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. lesson planning. prosedur penyelidikan pendidikan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. proses penyelidikan tindakan. implement of the micro and macro teaching. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. This course discusses the concept of micro and macro teaching. evaluation and examination of Arabic language. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. pengukuran. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) BAM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. daily. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab.

documentation and publication procedure of action research. concepts of action research and models. communicative competency and psychological language. pertimbangan dalam pengumpulan data. language acquisition theories. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. educational research procedure. planning and proposal. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. sukukata dan kata. introduction to various types of educational research design. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. pronunciation and articulation of every single Arabic letter.perancangan dan cadangan. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. syllable and word. interpreting the action research data. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. second and foreign languages. moneme. kaedah-kaedah pengumpulan data. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. monem. types of educational research. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. penganjuran seminar. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. data collection considerations. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. data collection methods. data analysis. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. It discusses introduction to research methods in education. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. phoneme. action research prosess. morfem. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. interprestasi data penyelidikan tindakan. analisis data. organization an action research seminar. bahasa kedua dan bahasa asing. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. vowel and consonant.

serta konsep pengajaran mikro. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. pemulaan dan penutup pelajaran. Perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. konsep penilaian. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Font color: Auto. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. the terminology of assessment. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. pembinaan item. teknik soal jawab. penilaian kemahiran berbahasa arab. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). types of tests and the principles in building Arabic tests items. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. vocabulary. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. 3. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto KM-012 . various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. PRC) Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Justified. Indent: Left: 1. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. penilaian kendalian sekolah.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. evaluation and examination of Arabic language. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. and idioms. (Asian) Chinese (Simplified. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . penjelasan konsep.27 cm Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font: Not Bold BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. kosa kata. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. dan peribahasa. jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin).

genre and historical development. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. jenis-jenis ayat dan retorik.27 cm Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. mengenali dan menulis aksara Cina. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. International Sort) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Not Bold. types of sentences and rhetoric. Indent: Left: 1. ciri-ciri. defining concepts. frasa. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. Spanish (Spain. International Sort) Formatted: Font color: Auto. Swedish (Sweden) Formatted: Font: Not Bold. the roles and ethics of language teachers. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. Spanish (Spain. principles and objectives of teaching Chinese language. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Indent: Left: 1. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. writing reflections and understanding micro teaching concepts. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids. Left Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified.02 cm. International Sort) BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts. sentence structure.4 cm. questioning techniques. International Sort) Formatted: Font: Not Bold. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. Right: 0. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language.This course discusses the concept. komponen ayat. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. Formatted: Font color: Auto. Spanish (Spain.27 cm. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep. Tab stops: 15. phrases. characteristics. Spanish (Spain. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya.

BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Formatted: Font: Not Bold. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. This course studies the concepts. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. matlamat. Kursus ini mengkaji konsep. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Formatted .. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. Texts from different types of prose are selected as basic reading. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. characteristics. roles. and historical development of prose... . ciri-ciri..27 cm Formatted Formatted: Swedish (Sweden) Formatted . teori pembelajaran konstruktivisme. characteristics. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) Formatted: Font color: Auto.. This course covers the methodology in learning. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran... Formatted Formatted: Font color: Auto . Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted . reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. managing and implementing teaching and learning. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua.sekolah rendah. latihan merancang.. . English (United States) BCN3107 3(3+0) Formatted: Font: Not Bold. Kursus ini merangkumi pentakrifan. .. followed by planning.. peranan.. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1.. BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted . Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted . Constructivism Learning Theories.. This course covers the teaching and learning methods of reading. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 .. This course comprises definitions... Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen..

Indent: Left: 1. This course comprises the basic concepts. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) BCN3112 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic . Ci and Sanqu. This course comprises definitions. functions. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini merangkumi pentakrifan. prinsip dan fungsi. dan Sanqu. various characteristics and historical development of poetry. Shi. dipilih sebagai bacaan asas.e. i. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. BCN3110 Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1. preparing the table of specification and analysing test results. Distinctive poems of three different types.. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar.. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. proses pelaksanaan. Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. This course covers the basic techniques in writing skills. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. Ci. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. methods. iaitu Shi. implementation.27 cm Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Puisi (Poetry) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. principles. Kursus ini membincangkan pengenalan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . are selected as basic texts.27 cm Formatted: Font: Italic. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays.27 cm Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Justified. Indent: Left: 1. Each topic will be followed by micro or macro teaching.

Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. It discusses introduction to research methods in education. Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. data collection methods. writing an action research report and article and ways of making action research data public. interpreting the action research data. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. action research prosess. International Sort) Formatted: Font color: Auto Kursus ini merangkumi pentakrifan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. Not Bold. organization an action research seminar. Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic. novels and dramas are selected as reading texts. educational research procedure. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. interprestasi data penyelidikan tindakan. data analysis. Distinctive texts of different short stories. documentation and publication procedure of action research. Spanish (Spain. fiksyen. International Sort) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: 11 pt. penganjuran seminar. types of educational research. Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto. perancangan dan cadangan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. planning and proposal. Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. Formatted: Font: Italic BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Formatted: Font: 11 pt. bahagian-bahagian Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-016 . kaedah-kaedah pengumpulan data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Font color: Auto. Spanish (Spain. pertimbangan dalam pengumpulan data. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Malay (Malaysia) 3(0+3) Formatted: Font: 11 pt.Definisi ilmu linguistik. concepts of action research and models. Font color: Auto. prosedur penyelidikan pendidikan. Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. data collection considerations. Malay (Malaysia) Formatted: Indent: Left: 1. proses penyelidikan tindakan. This course encompasses definitions.27 cm BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I Formatted: Font: 11 pt. fictions. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing.terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Font color: Auto. introduction to various types of educational research design. 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. analisis data. characteristics and historical development of novel and drama.

It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. sistem fonem bahasa Tamil. aims to enhance students knowledge of Phonology. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. kaedah. morphem and competence in the Tamil language. This course exposes students to various theories. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. sistem bunyi vokal. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids.dalam ilmu linguistik. morphology system. Pendedahan juga diberi tentang teori. the definition of linguistics. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. konsonan. It exposes students’ to the theory. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. Topics discussed include Eluthiyal. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. tempat atrikulasinya. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. Solliyal and Thodariyal. articulations. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-017 . sistem morfologi. Solliyal dan Thodariyal. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. keperluan sukatan. kaedah. In addition. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. kajian fonologi bahasa Tamil.

Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. This course focuses on topics related to various functions of language and its use.BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. penguasaan dan penggunaan bahasa. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. Emphasis is given to inductive. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. and activities and resources for teaching literature. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. pelbagai genre penulisan. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. aspek bacaan luas. they are expected to produce various creative texts of their own. Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) BTM3107 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. iklan kartun dan sastera rakyat dalam Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-018 . dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids. With the exposure. kepentingan dan peranan berita. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. approaches and strategies of teaching literature. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. kaedah pengajaran elemen tatabahasa. It discusses the theory. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah.

BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. menganalisis item. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. In addition. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. pembelajaran Bahasa Tamil. ‘Aniyiyal’. pentaksiran dan penilaian. Topics include appreciating poetry. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. puisi. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. constructing the JSU.memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. analyzing items. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. children’s literature. Besides looking at themes. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. developing the marking scheme and the administration of examinations. kaedah pembinaan instrumen. sastera kanak-kanak. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. poetry in motion and folklores. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. aniyiyal dan yaappiyal. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. caricatures. It discusses the importance of creative Tamil literature. cartoons. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . This course focuses on the various genres relating to children. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children.

interprestasi data penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. interpreting the action research data. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . teknik penghasilan cerpen dan novel. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. data collection considerations. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan..Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. planning and proposal. concepts of action research and models. data analysis. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. mengapresiasi keunikannya. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education. penganjuran seminar. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. authors and themes and analysis of epics. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. kaedah-kaedah pengumpulan data. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . action research prosess. types of educational research. pertimbangan dalam pengumpulan data. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. Topics discussed include the history of classical poems. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) BTM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. introduction to various types of educational research design. analisis data. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. data collection methods. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. the authors and themes.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. educational research procedure. perancangan dan cadangan.novels. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik.

This course gives an exposure of Sociology as a discipline. interaction and social structure. documentation and publication procedure of action research. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. devian dan kawalan sosial. deviant and social control. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. zaman sebelum kemerdekaan. dan kaum dan etnik. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. socialisation. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. interaksi dan struktur sosial. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. culture. kandungan pelbagai disiplin.This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. and the amendment of education policy in national development history. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. multi-disciplinary. zaman selepas kemerdekaan. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. budaya. organization an action research seminar. thematic strands. sosialisasi. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. society and country. and races and ethnics. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. 5. pre-independence era. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. post-independence era. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. masyarakat dan negara.

dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. teacher’s role in enhancing values. and politics and government in Islamic perspectives. sovereignty. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. moral and ethics. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. kuasa dan autoriti. physical system and the relation with human beings. politics. politik. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. peranan guru dalam pemupukan nilai. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. moral dan etika. types of governments – comparative studies. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . education for sustainable development and education for international understanding. and inculcation of values through government policies. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. moral human being. bentuk-bentuk kerajaan . power and authority. This course focuses on values. human interaction with the environment and natural resources. moral dan etika. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. moral and ethics. doctrine of power separation. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. kedaulatan. the existing of nation. insan bermoral. domain afektif dalam pembentukan sikap positif.tinjauan perbandingan. affective domains in instilling positive attitudes.manusia. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. This course requires students to conduct practical activities. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. doktrin pengasingan kuasa. strategies of education on sustainability in Social Studies. kewujudan negara.

sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. evaluation and test. validity and reliability of test. measurement and statistics. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. items analysis. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. issues in assessment. This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. and Civics and Citizenship Education. kesahan dan kebolehpercayaan ujian. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. which is a part of practical activities in the learning of social service. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . planning of test. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies.Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran. penilaian dan ujian. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. and Civics and Citizenship Education. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) PSS3110 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. analisis items. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. pengukuran dan statistik. Students are also exposed to the citizenship project. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. perancangan ujian. and the role of teachers in assessment.

teaching skills. kemahiran pengajaran. pengenalan analisis wacana. educational research procedure. pengajaran mikro dan makro. lesson planning. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. analisis data. social aspects in development. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. rasional dan objektif. problems of poverty and eradication strategies. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . perancangan dan cadangan. data collection methods. aspek sosial dalam pembangunan.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. economic growth factors. planning and proposal. transformasi dan pembangunan ekonomi. analisis wacana dan media massa. the micro and macro teaching. interpreting the action research data. approaches and strategies in teaching-learning. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. data collection considerations. faktor pertumbuhan ekonomi. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. economic transformation and development. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. concepts of action research and models. kaedah-kaedah pengumpulan data. pemikiran kritikal dan analisis logik. proses penyelidikan tindakan. This course focuses on the study of economic development. and Malaysian economy and globalisation. action research prosess. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. interprestasi data penyelidikan tindakan. kegunaan analisis wacana. introduction to various types of educational research design. kelebihan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . sektor ekonomi dalam pembangunan.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. pertimbangan dalam pengumpulan data. types of educational research. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. teaching-learning modes and techniques. prosedur penyelidikan pendidikan. perancangan pengajaran. human capital investment in knowledge-based economy. writing an action research report and article and ways of making action research data public. data analysis. It discusses introduction to research methods in education. economic sectors in development. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan.

dan kelemahan analisis wacana, wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical, rational, and objective manner, introduction to discourse analysis, differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis, discourse analysis and mass media, critical thinking and logical analysis, the use of discourse analysis, strengths and weaknesses of discourse analysis, and discourse and social issues, and the solutions. Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting)

PSS3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

6.

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1)

MZU3101

Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda, melodi, triad, kord, kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada, meter dan nilai not. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. It consists of listening to intervals, melodies, triads, chords and cadences. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. This course also focuses on sight singing. In the sight singing section, students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys, meters and note values. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0)

Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim, tidak lazim, irregular meter, pembahagian masa tak sekata, klef-alto dan tenor, skelnada major, minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf, kord-kord dalam pelbagai kedudukan, peraturan pengharmonian, pembentukkan kaden, penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-025

This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. Topics given focus here are meters in simple, compound and irregular time, irregular time division, alto and tenor clefs, major, minor and chromatic scales and compound intervals, knowledge of harmonization such as chord in different inversions, rules of harmony, formation of cadences and the recognition of figured bass. Other than that ornaments in music scores will be taught.

MZU3103

Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I)

1(0+1)

Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah, pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel, arpegio dan kord, aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. In this course, students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom, technical skills through drill exercises such as in the playing of scales, arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0)

Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik, matlamat, fungsi muzik dalam pendidikan, faktor-faktor sosiologi, psikologi, faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education, aims and the functions of music in education, importance of music, philosophical implications, sociological and psychological factors that affect music education, sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0)

Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi, pembentukan kord dominan ketujuh, pergerakan pembalikan kedua, pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah, pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord, progression of six four and chord progession in fifths. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. In addition, students use melodic decoration in their music composition.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-026

MZU3106

Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II)

1(0+1)

Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I, pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel, arpegio, kord dan pengaplikasian teori, harmoni dalam permainan repertoire kibod, jenis rentak iringan, kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. This course continues from the previous keyboard I course. Keyboard technical skills, exercises in scale, arpeggio and chord playing, keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm, accompaniment, develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja, langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian, masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya, pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara, lagu lapisan, teknik pengendalian alat iringan, teknik bermain rekoder soprano, alto digabungkan dengan iringan alat perkusi, penyediaan dan penghasilan skor perkusi. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices, teaching and learning of singing in the music classroom, identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems, a variety of singing repertoire including two part singing, singing, students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments, preparation and arrangement of percussion scores. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano, latihan bermain dalam pelbagai repertoire, permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. This course exposes students to various piano technical skills, playing a wider repertoire, sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-027

playing with different rhythm.jumping chords and chomping chords at the keyboard. bermain gitar sambil menyanyi. latihan dalam permainan iringan kord blok. kaden. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. petikan dan cara ‘strumming’. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. jumping chord. aural practices. Students also develop listening skills through aural guitar playing. sing melodies in keys changes from major to minor. plucking and strumming style. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. chords and musical concepts. melody improvisation. MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . dan konsep muzikal. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. mengenal pasti jeda. kord. bermain pelbagai rentak. cadence and rhythm. It involves aural studies in intervals.MZP3108G Alat Muzik Utama . trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I. alberti bass. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. MZP3108V Alat Muzik Utama . Students are guided throughout the course at this preliminary stage. melodies. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. Focus is on posture.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. broken chords. bes alberti. chords. play block chords. bacaan not. Memperkenalkan kord. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. broken chord. latihan aural. Kemahiran pendengaran. triads. mengimprovisasikan melodi di kibod. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. This course caters to students without knowledge in guitar playing. triad. reading of notes. irama. playing the guitar while singing. melodi.

students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. petikan dan cara ‘strumming’. This course is a continuity from course vocal 1.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. MZP3112G Alat Muzik Utama . playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. rentak. nyanyian lagu. sight playing and a variety in repertoire. Emphasis is on style development. dinamik. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. dynamics and performance preparation. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. MZP3112V Alat Muzik Utama . articulation. permainan alat muzik. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. This course focuses on continuity. to reinforcement. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. pelbagai rentak dan kod. bacaan not. rhythm. singing folk songs. aural. Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. strumming style with different rhythm and chords. plucking. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . Penekanan kepada perkembangan stail. progressing to level two in piano playing techniques. kemahiran membuat persembahan.Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. latihan aural. In addidtion. pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. bimbingan. Carl Orff and Jaques Dalcroze. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. artikulasi.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. In the teaching and learning of music in the classroom.

permainan piano dalam rentak Inang. primarily on the KBSR music education syllabus. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. ciptaan ensembel rekoder. planning and writing the year plan. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. Students are guided in these 3 components throughout the course. format rancangan pelajaran tahunan. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. rentak. penekanan kepada perkembangan stail. dinamik. MZP3115G Alat Muzik Utama . Zapin. It comprises of preparing. This course is a continuity towards level III in piano playing technics.pengajaran mikro. artikulasi. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro.Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. rancangan mingguan . MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(1+1) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah.rancangan harian. Zapin and walking bass rhythms. mingguan. harian . Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. sight playing and a variety in repertoire.MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. This course discusses the primary school music curriculum. perancangan. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. This course exposes the students to compositional devices in music education. Students’ present their respective music composition present during this course. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 .

rhythm. Muzik Ensembel Sosial Popular. This course is a continuity from course vocal II. workshops and practical experiences. Muzik Bentuk Tarian Utama. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. analisis skor. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . dan pengalaman praktikal salah satu genre. planning of macro teaching sessions. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. music genres materials are selected from traditional classic music. choral vocal music and solo instrumental music. langkah-langkah pengajaran makro. score analisis. articulation. Style. MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1(0+1) KM-031 . bengkel.This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. Muzik Ensembel Lain. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. dynamics and complex skills are developed as the course advances. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. video watching or live performances. pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. “Popular social” ensemble music. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. students are exposed to different music genres through listening activity. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. MZP3115V Alat Muzik Utama . planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. practice to reflect and write on the work carried out. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm.Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton. Music in the form of dance. perancangan sesi pengajaran makro. This course focuses on macro teaching sessions. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia.

sight playing and a variety in repertoire. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. Abad ke 20 dan Jazz. menganalisis skor mengikut zaman dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. piano playing techniques. Klasik. MZP3118V Alat Muzik Utama . MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. India. instrumental ensemble. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. ensembel instrumental. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. memimpin.Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. Alat Muzik Utama . MZU3120 Muzik Dunia (World Music) 2(2+0) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. conducting and attending program concerts/performance.Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Romantik. lawatan ke program konsert / persembahan. On this higher level.(Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. teknik persembahan. Jepun. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player. This course focuses on vocal diction techniques. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. Barok. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta.

tempo and phrasing and singing in various rhythm. proses penyelidikan tindakan. Thailand and Africa. romantik. Baroque. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 . perancangan dan cadangan. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. analisis data. Japan. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . klasik. Romantic. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. interprestasi data penyelidikan tindakan. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. genre and compositional styles. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. kaedah-kaedah pengumpulan data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. India. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. Classical.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. romantic and the 20th century eras with different music genres. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. styles and composers music scores from Renaissance. ekspresi dalam pelbagai dinamik. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. karya dan stail dengan lebih mendalam. classic. genre. discussions are held to analyse aspects of music genre. prosedur penyelidikan pendidikan. MZP3121G Alat Muzik Utama . This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV.Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. 20th century and Jazz eras. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing.pendedahan kepada beberapa komposer. pertimbangan dalam pengumpulan data.

prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. action research prosess. the role of technology and music software in the production of music composition. 7. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. concepts of action research and models. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. data collection methods. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Jepun dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 .penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. organization an action research seminar. data collection considerations. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) MZP3124 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. penganjuran seminar. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. documentation and publication procedure of action research. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. India. MUSIC ACE. types of educational research. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. interpreting the action research data. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. data analysis. educational research procedure. planning and proposal. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. China. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education.

children’s creativity and imaginations. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan.Barat. creativity. stimulus and factors that affect children’s art. peranan guru PSV. matlamat. This course covers the concepts. This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. konsep 5P. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. objektif kurikulum. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. distinguished educationist and researchers in children’s art. and visual expression. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. art of various cultures. kreativiti. developmental stages of children’s art. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. comparative studies of basic design concept in visual arts. analyzing basic design concept in visual art works. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. This course focuses on introduction to visual language. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. kepentingan perkembangan kurikulum. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. analisis asas seni reka dalam karya. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. estetika dan ekspresi visual.philosophy. huraian sukatan pelajaran. aesthetics. principles of design and compositions in art works of various cultures. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. influence and background of various cultures. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak.

Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. bahan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . Aktiviti amali meliputi meneroka alat. as well as Introduction to Tradisional Crafts. the importance of curriculum development. specifications of the syllabus. Pattern-Making and Designing. that is: Drawing and Picture Making. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. as well as practical activities for explorations of tools and materials. the roles of the VAE teachers. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. pendekatan. Modelling and Constructing. Membuat Corak dan Rekaan. strategi. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar.This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). persediaan mengajar. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. content and themes in producing art works for the four areas. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. the 5P concept. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. subject matter. goals and objectives of the VAE curriculum. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. lesson planning. management of outdoor and indoor activities. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. Membuat Corak dan Rekaan. resource and teaching aid management. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works.

PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital. applying creativity and artistic process in producing digital art works. This course covers the learning theories. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. lesson planning. micro and macro teaching. Mengenal Kraf Tradisional. This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. application of ICT in teaching and learning VAE. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . Introduction to Tradisional Crafts. seni oriental. introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. seni oriental. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. pengajaran mikro dan makro. approach.kurikulum PSV KBSR. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. apresiasi karya seni barat. as well as teaching and learning resources. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). Practical activities cover the use of multimedia. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 . multimedia dalam PSV. pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. perancangan dan persediaan mengajar.Membentuk dan Membuat Binaan. pengenalan multimedia. strategy. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia.

action research prosess. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. jenis-jenis pentaksiran. tools and materials. proses penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. methods and forms of assessment. mark schemes. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. evaluation of art works and evaluation of portfolios. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). kaedah-kaedah pengumpulan data. pertimbangan dalam pengumpulan data. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. considerations and perceptions in drawings. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. interprestasi data kajian tindakan. PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). analisis data. data analysis. introduction to various types of educational research design. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. This course covers the types of drawings . types of assessments. alat dan bahan. approaches and methods. interpreting the action research data. teknik menghasilkan lukisan. aims of assessment in VAE. writing an action research report and article and ways of making action research data public.This course covers the introduction to the art history in western art. kaedah pentaksiran PSV. types of educational research. It discusses introduction to research methods in education. pendekatan dan kaedah lukisan. oriental art. planning and proposal. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . concepts of action research and models. data collection methods. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. pelbagai fungsi lukisan. prosedur penyelidikan pendidikan. western art. oriental art. various functions of drawings from various genres and culture. drawing techniques. tujuan pentaksiran PSV. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. various approaches in the appreciation of visual art. educational research procedure. peraturan memberi markah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. data collection considerations. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. bentuk pentaksiran PSV.

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. the usage of text books. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. 8. This course covers the management and organisation of art projects. making feedback reports and taking further actions. This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. the importance and fundamental knowledge of art projects. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. penganjuran seminar. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. documentation and publication procedure of action research. planning art projects. teachers guide book. Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. implementing art projects. This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. pengurusan dan proses pengendalian projek seni. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 . management and organisational process of art projects. organization an action research seminar. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah.PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan.

analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. memorising and interpreting of the Quranic verses. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an. penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an. lesson planning and practical teaching. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. This course focuses on the introduction to Al-Quran education.6 dan amali pengajaran Ibadah. the strategies. The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. application of ”tajwid” rules in reciting. penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies. This course focuses on strategy. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. lesson planning and practical teaching. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.6. approach. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an. penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 .6. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an.

exposure to planning and implementing teaching strategies. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. The course focuses on the content analysis on ”Jawi”. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. exposure to planning and implementing teaching strategies. lesson planning and practical teaching.This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school. Micro and Macro PIM3109 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 . penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 .6. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 . analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam. kajian teks jawi klasik dan moden. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi.6 dan amali pengajaran Sirah. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam. penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. lesson planning and practical teaching . Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 . lesson plans and practical teaching. It also discuses the teaching strategies .6. exposure to planning and implementing teaching strategies. kemahiran menulis khat. according to the Islamic education syllabus for primary schools. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6.6 dan amali pengajaran Akhlak. Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.

pembinaan bahan sumber. analisis sahsiah Rasulullah s.a. micro and macro teaching concepts. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. measurement. sebagai seorang pendidik.w. tables of specification and PAFA assessment. This course focuses on the “dakwah”.a.w. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. types and field of testing. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan. dan tokoh ilmuan Islam.a. bidang pembelajaran yang diuji. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang.w. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam. bahagian amali.’s special traits. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. the impact of faith in life. perbincangan mazhab Ilmu Kalam. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. analysis of the Prophet Muhammad s. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. item building. This course focuses on concepts. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep. planning and practical teaching. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 .Teaching in Islamic Education) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. This course emphasizes on selection of topics. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. assessment and evaluation in Islamic education. bentuk penilaian. perancangan pengajaran mikro. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. basic skills. pembinaan item Pendidikan Islam. and issues of deviance in “aqidah”. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. contoh dan pelaksanaan. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam. their main topic of discussions.

methodology in fiqh. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. analisis data. kaedah Fiqh.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. types of educational research. 9. prosedur penyelidikan pendidikan. documentation and publication procedure of action research. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2(1+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 .Islamic Education for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. kaedah-kaedah pengumpulan data. proses penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. sembelihan dalam Islam.PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . concepts of action research and models. Islamic economy and management of properties in Islam. animal slaughtering. interprestasi data kajian tindakan. This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. writing an action research report and article and ways of making action research data public. introduction to various types of educational research design. It discusses introduction to research methods in education. penganjuran seminar. data collection methods. planning and proposal. educational research procedure. action research prosess. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. ekonomi Islam. perancangan dan cadangan. analysis and justification on issues related to fiqh studies. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. data collection considerations. data analysis. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. organizing an action research seminar. pertimbangan dalam pengumpulan data. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan.

Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. training principles of physical fitness. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. pengurusan. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. children’s games. konsep pergerakan asas. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. jadual latihan kecergasan fizikal. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. asas terjunan. training schedule of physical fitness. model Bunker and Thorpe 1982. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. training methodology for physical fitness. penilaian. keselamatan renang. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. kemahiran acara balapan. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. physical fitness and the importance of physical fitness. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . motorrelated physical fitness componen. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. Bunker and Thorpe Model 1982. teaching and learning of basic movement. organizing games and techniques. pengelolaan permainan dan teknik permainan. struktur dan organisasi persatuan. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. basic movement concept.related fitness.(Training Methodology for Physical Fitness) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. permainan kanak-kanak. the component of health. the acquiring of skills in the track and field event. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. This course includes concepts and definition of total fitness. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. management. kemahiran acara padang. periodisation of training and effects of training on physical fitness. PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. This course stress on rules and regulations.

human information processing. motor learning. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. sistem penghadaman. sistem respirasi. individual differences and capabilities. sistem saraf. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. endocrine system. sistem limfatik dan imuniti. sistem integumentari. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. attention and performance. skeletal system. blood. maturation and physical performance. maturation and motor learning. officiating and organising and management of swimming competition. pemprosesan maklumat. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. swimming safety. penganalisisan perlakuan. kematangan dan prestasi fizikal. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. maturation and factors that influence growth. sistem endokrina. koordinasi. respiratory system. structure and the organisation of society. digestive system. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. nervous system. retention and transfer of learning. perbezaan individu. blood vessels and circulation. motor control.This course to expose students to various swimming skilss. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. This course provides knowledge on motor skills learning and performance.chemical level. This course includes the definition and concept of growth. Kursus ini juga Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-045 . sistem rangka. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Integumentary system. sistem otot. cellular level and tissue level of organisation. somatic growth. Heart. functional development. nutrition and metabolism as well as urinary system. evaluation. kematangan. maklumbalas. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. coordination. muscular system. saluran dan peredaran darah. jantung. kematangan dan pembelajaran motor. aktiviti fizikal dan sukan. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. kanak-kanak. kawalan motor. ‘attention’ dan prestasi. basic teaching and learning methodology of swimming. lymphatic system and immunity. tisu adipos dan komposisi badan. darah. pembelajaran motor. pertumbuhan somatik. feedback. selular dan tisu organisma. adipose tissue and body composition. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi.

aspek pengurusan. Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah. penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. pengurusan. . administrating and organizing. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. konsep. history and literatures of outdoor education. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. pengurusan. keselamatan murid-murid. pengelolaan dan pentadbiran. aims. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. planning. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. analyzing performance. managing. objectives.menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. concepts. pengelolaan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. sukatan dan tafsirannya. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. pengelolaan. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. penganalisisan perlakuan. The aspects of managing. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. administrating and organizing. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course covers the philosophies. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-046 . kepentingan. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. recreation and leisure. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. rekreasi dan kesenggangan. the aspects of managing. perancangan.

sports development programme. isu-isu dalam sukan. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching.This course includes the history and development of physical education in Malaysia. criteria in choosing physical education acitivities. analyzing performance. managing tradisional games. administration of national and international sports agency. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. pengurusan. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. values and ethics in sports. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. managing physical education and sports. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. the aspects of managing. nilai dan etika dalam sukan. program pembangunan sukan. laws and administration of sports. pengurusan permainan tradisional. administrating and organizing. the interpretation of curriculum. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-047 . pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the importance of physical education. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. aspek pengelolaan. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. This course discusses the management and administration of physical education and sports. aspek pengelolaan. undang-undang dan pentadbiran sukan. pengurusan. issues in sports. penganalisisan perlakuan. penganalisisan perlakuan. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran.

pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. analyzing performance. measurement and evaluation in physical education and sports. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. selecting test. This course includes the concept of test. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. The course helps student to develop different type of tests. analisis data. interprestasi data kajian tindakan. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. pembinaan ujian.This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. prosedur penyelidikan pendidikan. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. pertimbangan dalam pengumpulan data. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. physical education and sports. administrating and organizing. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. the aspects of managing. criteria in choosing adapted physical education acitivities. pendidikan jasmani dan sukan. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. analysis and interpretation. pemilihan jenis-jenis ujian. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Students will be exposed to different types of research in health. Emphasis given to the concepts of physical education. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. the interpretation of curriculum. kaedah-kaedah pengumpulan data. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. proses penyelidikan tindakan.

prinsip menguruskan kecederaan patah. concepts of action research and models. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. approach in treatment of injury. writing an action research report and article and ways of making action research data public. skin injury. sports personality. kepala dan mata. peneguhan. socialization in sports. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. sukan. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. body. motivation. goal. perubatan sukan dan jurulatih sukan. action research prosess. mengangkat dan membawa pesakit. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. pengsan. principles in managing fracture. motivasi. sports history. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. reinforcement. prevention of injury in sports. sukan dan kanakkanak. sociology theories in sports. pendekatan rawatan kecederaan. teori sosial dalam sukan. child psychology development via sports. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. pencegahan kecederaan dalam sukan. sports medicine and coaches of sports. airways and cardiopulmonary resuscitation. sports. sports and media. the definition of sports sociology. sports and children. types of educational research. pendarahan terbuka. ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan. data analysis. faint.penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . sports and economy. This course includes sports psychology and sports sociology. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. deviasi dalam sukan. kecederaan bahagian tangan. introduction to various types of educational research design. terdedah kepada haba yang melampau. injury to the hand. This course discusses the basic concept of sports injury. feedback. arousal. data collection considerations. interpreting the action research data. kecederaan kulit. lifting and carrying of patient. definisi sosiologi sukan. badan. maklumbalas. prinsip asas pertolongan cemas. sukan dan media. pressure and anxiety in sports. legs. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. soft tissue injury. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. burn out and overtraining in sports. open wound. exposure to extreme heat. basic principles of first aid. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. deviation and aggression in sports. keganasan dalam sukan. asthma and heart attack. kecederaan tisu lembut. personaliti. kebangkitan. data collection methods. asma dan serangan jantung. planning and proposal. kaki. penetapan matlamat. It discusses introduction to research methods in education. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. educational research procedure. sukan dan ekonomi. head and eyes.

Semasa proses pembelajaran. teselasi. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. nombor nisbah. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. The use of ICT e. rational.(Action Research II: Implementation and Reporting) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. In addition. It discusses concepts in plane geometry . geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. nombor bukan nisbah. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. irrational. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education.g. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. simetri Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. 10. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. 3-dimensional geometry and conic sections. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. organizing an action research seminar. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. real and complex numbers. nombor nyata dan nombor kompleks. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. In the process. In addition. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. penganjuran seminar. symmetries and transformations. documentation and publication procedure of action research. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted.tessellations. Pelajar didedahkan kepada makna. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. there is a further exploration into the sets of natural.

Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan.dan transformasi. graphs. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. Dalam kursus ini. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. It provides information about introduction to decision mathematics. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. graf. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. algorithms. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. mathematics facilities and management of resources. heuristic algorithms and methods of sorting. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . algoritma. linear programming. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. Selain itu. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. types of searches. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. analisa laluan kritikal. technology in mathematics. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. jenis-jenis carian. pemprograman linear. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. teaching and learning aids. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. critical path analysis. rangkaian. Students will be introduced to printed materials. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. ujian chisquare. networks. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. chi-square test. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata.

Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. decimals and percentages. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. fungsi dan graf. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro.teknologi dalam matematik. fractions. Pecahan. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. derivatives and integrals. Selain itu. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. perpuluhan dan peratus. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. basic understanding of limits and limit theorem. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. and patterns and relationships. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Fractions. pecahan. using relevant mathematical ideas. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. Teaching of Numbers. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. In addition.

This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan.

MTE 31113

Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)I

3(2+1)

In this course, students will learn to teach the key concepts in geometry, measurement and data handling. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Dalam kursus ini, pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0)

This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) [Penyelidikan Tindakan I - Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)]

MTE3113

3(3+0)

This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-053

research data, writing an action research report and article, and ways of making action research data public. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. Its contents cover mathematics in every day life, classical codes and ciphers, codes and cryptography, use of mathematical modeling in biology and ecology, and some key mathematical ideas related to calculus. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian, kod klasik dan nombor rahsia, kod dan kriptografi, penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi, serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)]

MTE3115

3(0+3)

This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

11. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1)

This course discusses life and living processes. It explores the nature of life, food and wellbeing, cell structure and function, animal respiration, plant respiration, cellular respiration in plants and animals, growth, animal nutrition, plant nutrition,
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-054

animal excretion, plant excretion, animal reproduction, plant reproduction, movement and support in animals and plant responses to stimulus. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan, menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan, makanan dan kesihatan, struktur sel dan fungsi, respirasi haiwan, respirasi tumbuhan, respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan, tumbesaran, nutrisi haiwan, nutrisi tumbuhan, perkumuhan haiwan, perkumuhan tumbuhan, pembiakan haiwan, pembiakan tumbuhan, pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan.

SCE 3102

Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains)

3(3+0)

This course discusses how children perceive science, the nature of science and how children learn science, explores the nature of science, how children learn science, understanding children’s development, Bruner’s learning theory, Behaviourist learning theory, Ausubel’s learning theory, Gagne’s learning theory, information-processing theory-Atkins, Shiffrin and Baddeley’s, Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning, the constructivist approaches, what do children need to help them learn through constructivism, understanding children’s ideas in science, assessing children’s ideas and misconceptions in science, dealing with children’s misconceptions and conceptual change. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains, bentuk sains dan mempelajari sains, meneroka ciri-ciri sains, cara kanak-kanak mempelajari sains, perkembangan kanak-kanak, teori pembelajaran Bruner, teori pembelajaran tingkah laku, teori pembelajaran Ausubel, teori pembelajaran Gagne, teori pemprosesan maklumat-Atkin, Shiffrin dan Baddeley, konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains, pendekatan konstruktivisme, beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme, memahami idea kanak-kanak dalam sains, menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains , memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1)

This course discusses exploring materials. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials, fuel, ores and minerals, alloys, aromatic compounds, alcohol, ethers and amines, aldehydes and ketones, carboxylic acids, esters and amides, synthetic polymers and plastics, industrial preparation of ammonia, sulphuric acid and nitric acid, composite materials, soaps and detergents, rubber, natural polymers and paper. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan, bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia, bahan bakar, bijih dan galian, aloi, sebatian beraroma, alkohol, eter dan ammina, aldehid dan keton, asid karboksilik, ester dan amid, polimer tiruan dan plastik, perusahaan penyediaan ammonia, asid sulfur dan asid nitrik, bahan komposit, sabun dan detergen, getah, polimer semulajadi dan kertas.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-055

menggunakan cahaya. kerja dan mesin. termometeri dan termometer. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. electricity and magnetism at work. using light. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. motion. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. ekosistem. generation and transmission of electricity. acquiring manipulative skills. the basic science process skills and integrated science process skills. planetary and satellite motion. electrical circuits in the house. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. gerakan. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. plant diversity. muzik dalam fizik. memperolehi kemahiran manipulatif. Malaysian primary science curriculum I. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. daya dalam cecair. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. pengajaran sains sekolah rendah. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. teaching science for all children and science for exceptional children. It explores about ecosystem. use of electronics and semi-conductors. primary science teaching. acoustic ecology and biodiversity collection submission. work and machines. Malaysian primary science curriculum II. ecosystem services. the physics of music. physics and measurement in everyday life. in-situ conservation. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1) This course discusses about ecosystems and biodiversity. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. gerakan planet dan satelit. understanding population trends. genetic diversity. biodiversity. mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. teaching and learning strategies for primary science.SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. kepelbagaian biologi. issues in science education. applying Newton’s laws in everyday life. forces in fluids. penjanaan dan transmisi elektrik. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. thermometry and thermometers. isu-isu dalam pendidikan sains. threats to biodiversity. pemuliharaan in situ. faedah ekosistem. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. ex-situ conservation. kegunaan elektronik dan semi konduktor. animal diversity. litar elektrik dalam rumah. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian.

microteaching skills and macro teaching. daily lesson plan. asal usul . termokimia. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. merancang rancangan pelajaran harian. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. sistem solar. origins and its major systems and space: the solar system. bumi: struktur. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. hukum pertama termodinamik. types of assessment. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. matlamat pentaksiran. planning a daily lesson plan. electrochemistry and nuclear chemistry. kepelbagaian tumbuhan. definisi istilah. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. merancang pelajaran. It explores about energy. objektif pembelajaran. Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) SCE 3108 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. tenaga. ancaman terhadap kepelbagaian. rancangan mengajar harian. analysis of test score. administration of test. analisis skor ujian. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. assessment tools. alat-alat pentaksiran. learning objectives. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. bentuk-bentuk pentaksiran. It explains about lesson planning. pemahaman tentang trenda populasi. writing lesson plans. pentadbiran ujian. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. interpreting test score and forms of examination. hasil-hasil pembelajaran. penskoran pentaksiran. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. scoring of assessment. kepelbagaian genetik. sistem-sistem utama dan angkasa. The earth: structure. outer space. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. purpose of assessment. test design and construction. rekabentuk dan pembinaan ujian. areas of assessment in primary school science. menulis rancangan pelajaran. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia.pemuliharaan ex situ. marking and moderation of test scripts. definition of terms. the first law of thermodynamics. elektrokimia. kepelbagaian haiwan. learning outcomes. thermochemistry. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. dan nuklear kimia.

SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . project-based learning for energy in the biosphere. project-based learning for pollution and its effect on human health. Technology and Society (Sains. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. innovation and inventions. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science.SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. preservation of biological specimens. analisis data. perancangan dan cadangan. action research process. types of educational research. teknologi dan masyarakat. technology and society. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. data collection considerations. interpretasi data penyelidikan tindakan. project-based learning for endurance of resources. project-based learning for additives in food. pengurusan makmal sains. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. issues relating to science. isu-isu yang berkaitan dengan sains. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. data collection methods. kaedah-kaedah pengumpulan data. preparation and improvisation of selected resources and presentation. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. teknologi dan masyarakat. pengawetan spesimen biologi. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. teknik-teknik asas makmal. technology and society. pembaharuan dan penciptaan. introduction to various types of educational research design. project-based learning for conservation. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. planning and proposal. prosedur penyelidikan pendidikan. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. basic laboratory techniques. pertimbangan dalam pengumpulan data. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. project-based learning design. educational research procedure. It discusses introduction to research methods in education. It will discuss about management of science laboratory. proses penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. safe handling of scientific materials handling of chemicals. SCE3114 Science. science teaching and learning resources. Kursus ini membincangkan tentang sains. data analysis. concepts of action research and models. rules and safety in the laboratory. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. peraturan dan keselamatan dalam makmal. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education.

Management And Administration In Technical And Vocational Education. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. jenis-jenis bahan mentah. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. Philosophy Of Technical And Vocational Education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . bahan hiasan dalaman dan luaran. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Proses Perancangan. penganjuran seminar. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. documentation and publication procedure of action research. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. perkembangan industri pembuatan tempatan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. The Evolution Of Technical And Vocational Education. the career path and the future of Design and Technology. organizing an action research seminar. Function Of Technical And Vocational Education. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) RBT3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. asas pembinaan produk. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. implement the planning and evaluation process. Technical And Vocational Education System. sifat bahan mentah.pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara. barangan logam dan kelengkapan. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. 12.

Teaching and learning approaches. theory and models of curriculum development. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. perlaksanaan kurikulum. curriculum management and innovation. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum. teaching method and techniques will also be introduced. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. strategi. care of ornamental crops and landscape. perancangan. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. planting. evaluation. kaedah dan teknik pengajaran. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. skills on constructions of wood and metal based project. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. accessories.This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. implementation. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. reka bentuk kandungan. planning. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. penanaman sayursayuran secara hidroponik. planting vegetable hydroponically. inovasi kurikulum. handling of products. propagation. the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. raw materials and its characteristic. plant care. teori dan modelmodel kurikulum. selection and preparation of field for vegetable planting. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. pengurusan kurikulum. documentation and record keeping. interior and exterior decoration. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. planting. strategies. design curriculum. penanaman. dokumentasi dan penyimpanan rekod. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. This course will also expose the students with Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . penilaian.

The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. asas komputer dan rangkaian. membina robot aras teknologi rendah. openings. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. pengukuran dan penilaian. merekabentuk PCB dan projek elektronik. pembentukan dan pelaksanaan ujian. pengujian. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. hemlines and. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi. Topics related to sewing processes include fasterners. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. mereka cipta stail pakaian. asas elektronik berdigit. gathers and. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. pedagogical elements and assessment. proses jahitan. the preparation of work records and dress making.skills of questioning techniques. pleats. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. Discussion on validity and reliability of evaluation format. perancangan pentaksiran. various methods of evaluation. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. necklines. mendawai litar pendawaian domestik. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. test Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . analisis item ujian. item development. kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. motor. computers and robotics basic component. kajian fabrik. pendawaian satu fasa. seni reka pakaian. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. This course also emphasizes design of garment styles. sleeves. domestic wiring. types of evaluation and the usage of data & interpretation. asas penyenggaraan komputer. pembinaan item ujian. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. design printed circuit board. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school.

English (United States) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. dan kerja-kerja amali masakan. business law. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Formatted: Font: Italic. cooking principles and. teknologi dalam penyediaan makanan. basic statistic. perniagaan elektronik ( E. pembiakan dan pengendalian. pengurusan dan pengendalian bengkel. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. table setting.dagang ). kewangan. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . housing and equipments for pet rearing. pedagogi. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi.specification table. pengurusan bahan dan alatan. marking scheme interpretation as well as report writing on assessment. pengurusan personel. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. electronic commerce ( E–commerce). pengurusan kewangan. preparation of food. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi 3(2+1) (Food Management and Technology) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. reka cipta masakan. penyediaan makanan. selection and preparation of aquarium and cage. punca dan pencegahan kemalangan. pest breeding. This course covers topics on food sanitation. and mark analysis. technology in food preparation. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. selection of pets and ornamental fish. pengurusan dan penjagaan harian. undang-undang perniagaan. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. finance. management and daily care of pets. design of food preparation pedagogy and cooking practice. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. prinsip memasak dan tatasajian. preparation and keeping of documentation and records. reka bentuk bengkel. pembiakan ikan. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish.

financial management. aplikasi lukisan 2D. prosedur penyelidikan pendidikan. data analysis. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. aplikasi lukisan 3D (wireframe. types of educational research. interprestasi data kajian tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. It discusses introduction to research methods in education. planning and proposal. rules and regulation in workshop management. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. introduction to various types of educational research design. concepts of action research and models. analisis data. perancangan dan cadangan. interpreting the action research data. best practices on workshop safety. data collection methods. RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. 2D drawing. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. educational research procedure. 3D design. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. causes and prevention of accidents. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. proses dan perancangan projek. layout of interior design and pet’s house . Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. action research prosess. organization and management. workshop design. prosesses and planning project. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. data collection considerations. materials and tools management. design and managing project such as chair. proses penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. tempat alat tulis. writing an action research report and article and ways of making action research data public.This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. This course emphasizes on product design with computer aided.

penganjuran seminar. RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. documentation and publication procedure of action research. reka bentuk industri. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. processes and planning. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. Children’s Right. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. pengelolaan aktiviti prasekolah. pendekatan dalam kurikulum. product architecture. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. views and ideas of earlier scholars of childhood education. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. This course emphasizes on product development and principle. growth and child development. industrial design and design for manufacturing. the history of early childhood education.Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. the integration of project base learning assessment. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. 13. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. This course covers the introduction to early childhood education. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. the transition from home to nursery/preschools. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Act 308 and Act 550. organizing an action research seminar. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. Akta 308 dan Akta 550. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 .

planning of activities and programs for science. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Children’s Cognitive Development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. pembelajaran Matematik di prasekolah. penjagaan kesihatan kanak-kanak. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. the environment. learning of early science and mathematics components at preschools. merancang aktiviti. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah.This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. children health and safety measures and also sex education in preschools. pembelajaran sains di prasekolah. curriculum of language and communicative development. This course includes understanding of the cognitive development of young children. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . teaching and learning techniques in preschools. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. perancangan program sains. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. activities for physical development in preschools. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. methods in teaching and learning language at preschool. language activities and also assessment in preschool education. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. PRA3103 Perkembangan Fizikal. the National Preschool Curriculum. persekitaran. children diseases and preventive measures. factors involve in language development. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. This course includes the theory and foundation for children’s language learning.

curriculum management. aspects of children’s creativity which involve visual arts. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. muzik dan pergerakan. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. and spiritual and moral development activities as well its learning center. This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. developing confidence to face challenges in everyday life. socio drama. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. pengurusan dan aktiviti. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. This course covers the introduction to creative development. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya.PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. puppetry and children literature. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. seni boneka dan sastera kanak-kanak. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. theories on moral development. teori perkembangan moral. sosiodrama. processes of creativity and teaching approaches. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. identification of Islamic education and moral curriculum. understanding and managing children’s emotion. management and activities. development of sosial skills and prosocial behaviors. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. (Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. music and movement. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti.

This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. dan perbezaan individu. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. objektif.Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict. matlamat. reports and follow up actions based on data collection. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. values and customs. melaksanakan perekodan. nilai dan budaya. ways on improving family. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. objectives. community and education institution. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. ciri-cirinya. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. children’s assessment and evaluation planning. data collection based on observation. This course discusses in general the children with special needs at preschool. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. penganalisisan. data analysis. the classification of special needs children. It also includes family surrounding. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. family relationship. data recording and compiling. aims. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. This course covers the theories and perspective. The focus is on the factors due to the disability. building and managing preschool education centers. penyimpanan. This course includes the concepts. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. characteristics. komuniti dan institusi pendidikan. importance and principals of authentic assessment in preschool education. hubungan keluarga.

pengurusan kesihatan. proses penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) PRA3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. keselamatan dan pemakanan. action research process. It discusses introduction to research methods in education. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. analisis data. documentation and publication procedure of action research. data analysis. the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. konsep kepimpinan dan perwatakan. prosedur penyelidikan pendidikan. This course provides knowledge about action research method in childhood Education. planning and proposal.(Action Reserach I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. introduction to various types of educational research design. 14. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. educational research procedure. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. health. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. perancangan dan cadangan. data collection methods. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. types of educational research. interpretasi data penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. concepts of action research and models. safety and diet management. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. data collection considerations. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. pertimbangan dalam pengumpulan data. organizing an action research seminar. interpreting the action research data. kecekapan hubungan. efficient relationship.

language for autism children. bahasa kanakkanak autisme. strategi pengurusan tingkah laku. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. This course looks into communication. isu dan etika pengurusan tingkah laku. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi . language for children with emotional and behavioural problems. bahasa kanak-kanak terencat akal. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) PKB3104 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. language development theory. komponen-komponen dalam bahasa. kajian dan huraian sukatan pelajaran. component in language. strategies of behaviour modification and issues concerned. types of problematics behaviour. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. teori-teori perkembangan bahasa. speech and language. characteristics. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. proses perubahan tingkah laku. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. handicapped children language. kemahiran menulis. jenis-jenis tingkah laku bermasalah. latihan aktiviti. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. bahasa dan pertuturan. latihan pengajaran tatabahasa. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. pendekatan dan pembelajaran bahasa. pembinaan bahan bantu belajar bahasa. perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa. kemahiran membaca. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 . bahasa kanak-kanak bermasalah sensori.PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. teori dan model tingkah laku. prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. punca masalah. kemahiran lisan. language for children with sensory. causes. education programmes provided and issues arise in educating these children. pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. ciri-ciri.

menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro.the ability of basic learning assessment. language acquisition and language assesment tools and micro teaching. rearing pet. social skill and behaviour assesment. sewing. production of teaching aid for language skills and micro teaching. pengurusan rumah tangga. keusahawanan. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. mentaksir bacaan. teaching of grammar. cookery. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari. keselamatan diri dan adab bertatasusila. gardening. This course covers the important of assessment in special education. writing and mathematic assesment. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 . kemahiran hidup untuk berdikari. perancangan pengajaran harian. kemahiran mendengar. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. reading. membaca dan menulis. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar. study of the syllabus. amali: aplikasi aktiviti bahasa. PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language. writing skills. listening.This course discusses language and communication. reading and writing skills. kemahiran pertukangan. peraturan dan keselamatan di bengkel. pengajaran tatabahasa. syllabus studies. approaches and language learning. practical: application of language activities. speaking. home living. persediaan mengajar. mentaksir bahasa lisan. kajian sukatan pelajaran. kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. kemahiran urus diri. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. kemahiran jahitan. kemahiran berkebun. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. ethics and classroom management. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris. kemahiran memasak. self-protect. oral language assesment. speaking. reading. develop learning material. lesson plan. bertutur.

practical: application of strategies in teaching Science. amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains. amali: terapi . pertuturan. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. music and singing. teaching aids production. pertuturan. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. pentaksiran kepada kemahiran Sains. teaching aids for Mathematics. kemahiran asas proses Sains. therapy . Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains. play and altenative. strategies in teaching Mathematics. Mathematics syllabus sudy. speech. teaching aids and micro teaching. permasalahan penguasaan Matematik. play and altenative. strategi dan aktiviti Matematik. muzik dan nyanyian. expression art. visual art. assessment of Mathematics skills. muzik dan nyanyian. profesionalisme guru. occupational. types of therapy: physio. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. This course discusses the introduction to therapy. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . teaching and learning Science. lesson planning. hidro. pergerakan kreatif. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. dan integrasi.fisio. pengawasan. pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. problems of learning Mathematics. functional Mathematics for learning disabilities. pelabelan. music and singing. penyediaan rancangan pengajaran. visual art. bahan bantu mengajar. pengasingan. pentaksiran pembelajaran murid. syllabus study. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. hydro. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. functional Science for learning disabilities students. pergerakan kreatif.physio. pasir dan alternatif. practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. expression art. teaching aids. seni visual. cara kerja. pelaksanaan pengajaran.PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics. bahan bantu mengajar Matematik. kajian sukatan pelajaran. speech. jenis-jenis terapi: fisio. permainan. permainan dan alternatif. pengajaran dan pembelajaran Sains. and micro teaching. occupational. pengurusan kelas khas. seni visual. basic skills of Science process. hidro. cara kerja. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. kajian sukatan pelajaran. Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran. penilaian kemahiran Matematik. assessment of Science skills. activities in Mathematics teaching. hydro. strategies and activities in Mathematics.

kepelbagaian kompetensi murid. segregation and integration. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. multi disciplinary services offered at the CBR. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. program pemulihan dalam komuniti. teaching implementation. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. proses penyelidikan tindakan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. principle social work ethics. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. action research process. students multiple competencies. pertimbangan dalam pengumpulan data. penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. parents and community involvement and social system issues. data analysis. data collection considerations.penyeliaan dan komunikasi. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). community-based rehabilitation programme. analisis data. concepts of action research and models. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) PKB3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. This course discusses strategies and placement of students. types of educational research. programBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-072 . kaedahkaedah pengumpulan data. supervision and communication. labeling. It discusses introduction to research methods in education. prosedur penyelidikan pendidikan. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. data collection methods. writing an action research report and article and ways of making action research data public. interpreting the action research data. interpretasi data penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. prinsip dan etika kerja sosial. educational research procedure. special classroom management. perancangan dan cadangan. teacher profesionalism. assessment. planning and proposal.

administration of special education programmes in Malaysia. perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran. role of teachers of special education. This course discusses the introduction to management and administration of special education. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-073 . peranan guru Pendidikan Khas. This course covers the children psychology development. perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran. documentation and publication procedure of action research. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. organizing an action research seminar. dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. cognitive and psychomotor development of children with impaired listening. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. special education programmes in Malaysia. classroom management. psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. 15. perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran.program Pendidikan Khas di Malaysia. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. perkembangan psikoseksual di kalangan remaja bermasalah pendengaran. perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran. psychosocial development of teenagers with listening problem. pengurusan bilik darjah. organisational structure of special education in Malaysia. cognitive development of children with impaired communication and listening problem. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKB3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. penganjuran seminar.

component in language. animals. direction and time. pronounce and family. health. clothings. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. kata kerja dan kata sifat. speech and language. This course discusses the introduction to community deaf culture. sukan dan alam semula jadi. pertubuhan. transports and things. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. colour. impaired and communication. combination of oral and manual communication. language development theory. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakkanak bermasalah pendengaran. needs for various communication methods. bahasa kanakkanak autisme. kata ganti nama dan keluarga. pengangkutan dan benda. places. modals. food and fruit. arah dan masa. teori-teori perkembangan bahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-074 . haiwan. bahasa dan pertuturan. government and occupations. budaya dan perayaan. This course looks into communication. language for autism children. kerajaan dan pekerjaan. cultures and festivals. tempat. kata bantu. pendekatan bilingual-bicultural. pendidikan. bilingualbicultural approach. the life style of the deaf community. language for children with emotional and behavioural problems. bahasa kanak-kanak terencat akal. sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. buildings. manual communication among children with hearing-impaired . sports and nature. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. bangunan. gaya hidup komuniti pekak. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) PKD3104 3(3+0) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. language for children with sensory. education. Malaysian Sign Language: speech. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. kesihatan. kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. verbs and adjectives. perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara. makanan dan buah-buahan. handicapped children language. kecacatan dan komunikasi. Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan. classification communication methods. Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak. medicines. organisations. feelings. klasifikasi kaedah komunikasi. perasaan. perubatan. pakaian. warna. This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. komponen-komponen dalam bahasa.Kursus ini meninjau komunikasi .

pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. amali : melaksanakan ujian bahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . membaca petikan/bercerita. reading. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) PKD3108 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. kaedah pengajaran penulisan. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. meliputi: Tatabahasa Melayu. mentaksir bahasa lisan. English Grammar. questiona answer session. Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) PKD3107 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). social skill and behaviour assesment. story reading. mentaksir bacaan. writing and mathematic assesment. support services. khidmat sokongan. menjalankan sesi soal jawab. kaedah pengajaran bacaan. parents role in early intervention. menjalankan sesi nyanyian. English Grammar.PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran. bentuk program intervensi awal. perbualan asas pengetahuan bahasa. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif.the ability of basic learning assessment. This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. singing session. This course covers the important of assessment in special education. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. types of early intervention. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. Malay language grammar. oral language assesment. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas.

This course focusses on speech acquisation among children. practical: implement language tests. implementation of audiometric pediatric observation. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. penggunaan sistem FM. achievement level assessment. implan koklea. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. penilaian bahan sumber pembelajaran. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik. basic language knowledge of conversation. use and maintaining individual hearing aid. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. cocklea implant. assessment instrument of speech achievement. Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) PKD3111 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. This course covers topics of accustic.type of hearing-impaired and its effect. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. simulating teaching and learning language sessions. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. auditory skill programme. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. speech diability among children of hearing-impaired. audiometri. amplikasi pendengaran. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. ear anatomy and listening process. general strategy in overcoming speech problem.This course provides students with a knowledge of mastering language. basic hearing test and audiogram assessment. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa. remedial programme planning. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. anatomi telinga dan proses pendengaran. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. reading and writing teaching method. use of FM system. jenis masalah pendengaran dan kesannya. program kemahiran auditori. listening amplication. amali : Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. audiometry. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum.

This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. peranan guru Pendidikan Khas. perancangan dan cadangan. text books and newspapers as learning resources. analisis data. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. data analysis. planning and proposal. prinsip dan etika kerja sosial. introduction to various types of educational research design. principle social work ethics. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). types of educational research. peranan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKD3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. multi disciplinary services offered at the CBR. kaedahkaedah pengumpulan data. prosedur penyelidikan pendidikan. concepts of action research and models. pengurusan bilik darjah. program pemulihan dalam komuniti. types of learning resources. writing an action research report and article and ways of making action research data public. practical: developing and managing Mathematics. data collection considerations. pertimbangan dalam pengumpulan data. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. action research process. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. interpreting the action research data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. It discusses introduction to research methods in education. Science and Local Studies learning resources. assessment of learning resources.pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Sains dan Kajian Tempatan. proses penyelidikan tindakan. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. community-based rehabilitation programme. interpretasi data penyelidikan tindakan. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). educational research procedure. data collection methods. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation.

bahasa kanak-kanak Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan. keluarga dan masyarakat. role of teachers of special education. implication and effect of visual impairment on the early stage and education. classroom management. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. organisational structure of special education in Malaysia. This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. documentation and publication procedure of action research. factors of Children with Visual Impairment. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. administration of special education programmes in Malaysia. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. development of children with visual impairment compare with the normal children. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. the role of parents and community. special education programmes in Malaysia. bahasa dan pertuturan. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan PKD3115 Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan.use of other sensors. 16. penganjuran seminar.pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to management and administration of special education. sebab-sebab masalah penglihatan. komponen-komponen dalam bahasa. organizing an action research seminar. perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. teori-teori perkembangan bahasa.

self management. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. pelbagai pentaksiran penglihatan. the visual process and causes of visual impairment. latihan mengurus diri menggunakann blindfold. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . self and house keeping management.bermasalah pembelajaran. component in language. amali : latihan memasak menggunakan blindfold. support services. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. practical :cooking. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. language for children with emotional and behavioural problems. bentuk program intervensi awal. kemahiran penglihatan.blindfold. types of early intervention. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. skills of buying and stock keeping things. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. bahasa kanak-kanak terencat akal. Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. using blindfold and implementation of activities and simulation. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. language development theory. This course looks into communication. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. various visual assessment methods and children with low vision report. cooking skills. introduction of recreational activities and modify physical education. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. cara mengatasi masalah penglihatan. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. This course covers important concepts in field of living skills. adaptasi kaedah persediaan memasak. handicapped children language. parents role in early intervention. speech and language. dan laporan mata. adaptasi persekitaran di dapur. kemahiran membeli dan menyimpan barang. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. khidmat sokongan. pengurusan diri. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. visual skills training . language for children with sensory. language for autism children. recreation and adaptive physical education. pengurusan rumah. bahasa kanakkanak autisme. punca-punca masalah penglihatan.

algebra. writing and mathematic assesment.the ability of basic learning assessment. wordsigns.Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. latihan menulis pindah. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. and enrichment exercise. basic Mathematical operation. composite signs initial wordsigns. pengajaran murid bermasalah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad. lower groupsigns. mentaksir bacaan. penggunaan teknologi. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. social skill and behaviour assesment. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. lower wordsigns. Kursus ini melliputi huruf. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. simbol huruf. sets. slate and stylus. mentaksir bahasa lisan. matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. geometri. komputer braille. geometry. latihan braille. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. oral language assesment. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. algebra. ganda dua. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. gabungan akhir huruf. practical:Bahasa Melayu braille code system. operasi asas matematik. kuantiti. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. kaedah menulis pindah. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. quantities. computerized braille. final groupsigns. practise Braille. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) This course covers the numeral signs. matrices and enrichment exercises in theory and practical. simple upper groupsigns. Kursus ini meliputi simbol nombor. reading. logaritham. amali: sistem kod braille BM. transcription of braille exercise. This course covers the important of assessment in special education. adatasi kurikulum. indices. trancsribing exercise. huruf terbitan. logarithms. pengajaran dan pembelajaran murid buta.

persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. principal dan terminology in orientation dan mobility. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . community-based rehabilitation programme. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. teknik bergerak dengan pemandu celik. individu. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. interpretasi data penyelidikan tindakan. program pemulihan dalam komuniti. amali : kaedah pengajaran braille. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. prepare teaching aids. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. multi disciplinary services offered at the CBR. kemahiran membiasakan diri. teknik bergerak tanpa pemandu celik. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. and hands-on experience and to reinforce learning. use ICT and other appropriate special aids. white stick and other mobility equipment. perancangan dan cadangan. orientasi dan ruang. prinsip dan etika kerja sosial. pertimbangan dalam pengumpulan data. educational needs of children with multiple handicaps. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. This course covers the planning. orientation and space. kaedahkaedah pengumpulan data. mobility techniques without guidance. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. mobility techniques with guidance. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. prosedur penyelidikan pendidikan. adaptation of curriculum. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKL3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. micro and macro teaching. analisis data.penglihatan dengan kecacatan lain. principle social work ethics. penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discuses introduction of orientation and mobility.

concepts of action research and models. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to management and administration of special education. data collection methods. It discusses introduction to research methods in education. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. types of educational research. role of teachers of special education. organisational structure of special education in Malaysia. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. penganjuran seminar. special education programmes in Malaysia. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. profil murid pemulihan. pengurusan bilik darjah. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. peranan guru Pendidikan Khas. administration of special education programmes in Malaysia. program pemulihan dalam dan luar negara. organizing an action research seminar. planning and proposal. psikologi perkembangan murid pemulihan. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. sejarah perkembangan pemulihan. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. educational research procedure.This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. interpreting the action research data. introduction to various types of educational research design. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. action research process. 17. data analysis. documentation and publication procedure of action research. pengurusan program pendidikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . writing an action research report and article and ways of making action research data public. classroom management. data collection considerations.

PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. support services. bahasa kanakkanak autisme. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. This course looks into communication. PKP 3104 Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan. language for children with emotional and behavioural problems. handicapped children language. component in language. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. penubuhan kelas pemulihan. studens profile. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. language for children with sensory. forming of remedial class. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . historical development of remedial education. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. the role and characteristics of a remedial teacher. language for autism children. This course emphasises on the theories and models of classroom management. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. komponen-komponen dalam bahasa. pengurusan tingkah laku murid pemulihan. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. jenis-jenis pengamatan. remedial students’ behavioral management. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. This course discusses basic remedial education. management of remedial education program. individual planning education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . speech and language. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan..pemulihan. roles of school administrator in remedial education program. teori-teori perkembangan bahasa. strategy of implementation remedial program and education for remedial students. remedial programs in Malaysia and other countries. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. language development theory. ujian diagnostik masalah pengamatan. development physchology for remedial students. bahasa kanak-kanak terencat akal. bahasa dan pertuturan.

This course focuses on introduction of perception; types of perceptions; causes and strategies to overcome the problems; production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes, practical:. strategies to overcome the problems, production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes.

PKP 3105

Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education)

3(2+1)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia, perkembangan kanakkanak disleksia, pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia, kaedah pengajaran bahasa, kaedah pengajaran matematik, kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat, pengurusan program disleksia, amali: pelaksanaan ujian, pengenalpastian kanak-kanak disleksia; pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. This course discusses the introduction to dyslexia, development of dyslexia chilldren, assesment and evaluation of dyslexia children, method of teaching mathematics, method of or information process, management for dyslexia program, practical: assesment implementation, instruments for identifications of students, diagnostic test, strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan, mentaksir kebolehan pembelajaran asas, mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku, mentaksir bahasa lisan, mentaksir bacaan, mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. This course covers the importance and use of assessment in remedial education, the basic ability assessment, social’s skill assessment, behaviour assessment,oral assessment, reading assessment, writing skill assessment, and mathematics assessment. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa, kemahiran lisan, kemahiran membaca, kemahiran kefahaman, pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan, membaca dan kefahaman, kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran, bahan bantu belajar, rancangan pengajaran dan pembelajaran, amali; pelaksanaan strategi kemahiran lisan, pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran, membaca dan kefahaman, pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. This course discusses the development and language skill, oral skill, reading and comprehension skills; assesment and evaluation for oral skill, reading and comprehension, syallabus studies, learnings aids, lesson plan, practical: the implementaion of oral strategies, application strategies in teaching and learning,

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-084

reading and comprehension, production of perceptual diagnostic test and micro teaching. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan kemahiran menulis, kemahiran mengeja, kemahiran mengarang, pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis, kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran, bahan bantu belajar kemahiran tulisan, ejaan dan menulis karangan, rancangan pengajaran dan pembelajaran, amali: pelaksaan kemahiran menulis, pelakasanaan kemahiran mengeja, pelaksanaan kemahiran mengarang, pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. This course discusses writing skill, spelling skill, comprehension skill, assesment and evaluation in writing skill, syallabus studies, writng skill aids, spelling and comprehension and lesson plan, practical: the implementation of writing skill, spelling skill, comprehension, production of perceptual diagnostic test and micro teaching.

PKP 3109

Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi, jenis-jenis terapi, amali: terapi fisio, terapi cara kerja, terapi pertuturan, terapi muzik dan nyanyian, terapi seni visual, terapi hidro, terapi pergerakan kreatif, terapi main, terapi pasir dan terapi alternatif. This course discusses the introduction of therapy , types of therapy, practical: physiotherapy, speech therapy, music and singing therapy, art therapy, hydro therapy, expression art therapy, play therapy, sand therapy and alternative therapies. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1)

This course focuses on the introduction to mathematics, development and acquisition of mathematics, mathematics competencies, strategies in teaching remedial mathematics, mathematics syallabus study, assessment in mathematics skill, teaching aids for mathematics and lesson plan. Pratical: construction of mathematics, diagnostic test instrument, strategies in teaching remedial mathematics, production of mathematics teaching aids and micro teaching. Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik; kemahiran-kemahiran dalam matematik; strategi pengajaran pemulihan matematik, mengkaji sukatan pelajaran, penilaian kemahiran matematik, bahan bantu belajar, rancangan pengajaran harian, prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik,strategi pengajaran pemulihan matematik, dan pengajaran mikro. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar, profesionalisme guru, pelaksanaan pengajaran, pelabelan, pengasingan dan integrasi, pentaksiran
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-085

pembelajaran murid, pengurusan kelas pendidikan pemulihan, pengawasan penyeliaan dan komunikasi, kepelbagaian kompetensi murid, penglibatan ibu bapa dan komuniti, dan isu sistem sosial. This course discusses strategies and placement of the student, teachers’ professionalism, teaching implementation, labeling, segregation and integration, learning assessment, special classroom management, communication and supeversion, students’ multiple competencies, parents and community involvement and issues in social system .

PKU3112

Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation, principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology)

PKP3113

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education)

PKP 3114

3(3+0)

Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan, struktur organisasi pendidikan di Malaysia, programBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-086

remedial education programs in schools. This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. PKP3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. documentation and publication procedure of action research. remedial teachers role. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. penganjuran seminar.program pendidikan pemulihan di Malaysia. organizing an action research seminar. pengurusan bilik darjah. peranan guru pendidikan pemulihan. challenge and vision in management and administration in remedial education. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. organizational structure of Education Department in Malaysia. clasroom management. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 .role of administrator in remedial education.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. lecturers and peers in a real life situation. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. BBM. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 . Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. lecturers and peers in a variety of situations. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. skills and teacher values in a guided and real life situation. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing.

It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Pelajar merancang. Student teachers are expected to plan. Pada peringkat ini. Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. endurance. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . Practicum phase 3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery knowledge. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. lecturers and peers in a real life situation. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities.PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Formatted Table Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. ketahanan diri. pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. jati diri. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. Praktikum Fasa 3 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai (mastery) pengetahuan. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

konsep pergerakan asas. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. Bunker and Thorpe Model 1982. sistem otot. children’s games. organizing games and techniques. nervous system. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Formatted Table Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. muscular system. kepentingan. respiratory system. cellular level and tissue level of organisation. lymphatic system and immunity. criteria in choosing physical education acitivities. sistem saraf. Integumentary system. blood vessels and circulation. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. sukatan dan tafsirannya. management. Pengelolaan dan Pentadbiran Formatted: Malay (Malaysia) PJMK3110 3(2+1) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted Table Formatted: Malay (Malaysia) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. blood. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . This course includes the history and development of physical education in Malaysia. selular dan tisu organisma. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. teaching and learning of basic movement.chemical level. basic movement concept. skeletal system. nutrition and metabolism as well as urinary system. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. permainan kanak-kanak. sistem integumentari. sistem rangka. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. the importance of physical education. saluran dan peredaran darah. sistem penghadaman.Formatted: Malay (Malaysia) PAKEJ ELEKTIF 1 1. pengelolaan permainan dan teknik permainan. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) Formatted Table Formatted: Malay (Malaysia) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. pengurusan. Heart. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. sistem endokrina. sistem respirasi. the interpretation of curriculum. endocrine system. sistem limfatik dan imuniti. model Bunker and Thorpe 1982. darah. digestive system. jantung.

PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Formatted Table Formatted: English (United States) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. isu-isu dalam sukan. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. administration of national and international sports agency. nilai dan etika dalam sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. approaches.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. This course focuses on the introduction of strategies. This course discusses the management and administration of physical education and sports. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. 2. managing physical education and sports. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. managing tradisional games. undang-undang dan pentadbiran sukan. pendekatan. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. program pembangunan sukan. pengurusan permainan tradisional. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. issues in sports. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. laws and administration of sports. sports development programme. values and ethics in sports. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 .

This course discusses the syllabus and curriculum specifications. This course focuses on topics of assessment. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. penilaian dan pentaksiran. syllabus contents and its. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. membaca dan menulis. bertutur. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. This course focuses on topic selecting. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. and evaluation. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. 3. measurement. kombinasi penggunaan buku teks.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Formatted Table Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. It also discusses topic for micro and macro in teaching. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) BAM3109 Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. focusing on combination of using text book. text book. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Formatted Table Formatted: Font: Italic. English (United States) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Formatted Table Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. pengukuran.

aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. evaluation and examination of Arabic language. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. mingguan dan semester. and writing skills. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills.This course discusses on the methodology of teaching listening. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. Formatted: English (United States) BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Formatted Table Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. pembinaan item. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. perkembangan aspek fizikal dan sosial. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 .how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. assessment. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. penilaian kendalian sekolah. jenis kemahiran. Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) BAM3110 3(2+1) Formatted Table Formatted: English (United States) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. penilaian kemahiran berbahasa Arab. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. describes the teaching steps for every skill. terminology of. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. speaking. 4. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. reading. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. konsep penilaian. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources.

mouth health programme. pengenalan pendidikan kesihatan. peraturan keselamatan di sekolah. school health services. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. kaedah. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . emphases on children’s health. safety rules in schools. stail pembelajaran.This course encompasses the knowledge about health sexuality. behaviour. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. school cleanliness practices. the learning style. falsafah. the philosophy. penyimpanan bahan bahaya. objektif. and micro teaching. This course focusses the basic concepts in health education. strategies and approaches in teaching health education. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. rancangan makanan tambahan. history and the curriculum of health education. keselamatan perkhidmatan. positive approach in sexuality. objectives. safety services. introduction to school health programme integrated approach. pengenalan program kesihatan sekolah. program kesihatan mulut. free from prejudice and discrimination. introduction to health education. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. amalan kebersihan sekolah. storeage of dangerous product. sejarah. method. konsep. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. The course intends to give an understanding on concept. This course expose to the concept and principles of safety education. safety and environmental safety. 5. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. safe road user program and building safety. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. safety of self. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. physical and social growth. pendekatan bersepadu. emergency procedures. supplementary food plan. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. prosedur kecemasan. perkhidmatan kesihatan sekolah. keselamatan diri.

testing development. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. reading. Teori Pemerolehan Bahasa. pengisian kurikulum: ilmu. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. the concepts of strategy. konstruktivisme dan kontekstual. penilaian pengalaman pembelajaran. This course describes and elaborates aspect of philosophy. evaluation. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. Teori Pemerolehan Bahasa. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. table of test specifications. application of Road Safety Education. teaching method for Malay Language. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. kemahiran menulis. and measurement. penyerapan. the implementation of teaching and learning activities through contextual. peraturan sosiobudaya. pembelajaran masteri. jadual spesifikasi ujian. content objectives and organization. added value skills and language system. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. taxonomy and domain. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. project based language assessment and school based assessment. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. application of value added skills. and writing. pembinaan ujian. techniques. application of teaching language approaches. method. objektif dan organisasi kandungan. pemulihan dan penilaian (“5P”). and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. teknik. konsep-konsep: strategi. This course focuses on teaching component. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. 5P concepts. taksonomi dan domain. nilai. Teori Huraian Bahasa. approaches. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. assessment of learning experience. kewarganegaraan. language skills assessment and language activities. kemahiran belajar cara belajar. jenis dan kaedah penilaian bahasa. application of learning language approach. constructivisme. matlamat. kajian masa depan dan sistem bahasa. konstruktivisme. kaedah. types and method of language assessment.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. kemahiran membaca. penilaian bahasa berasaskan projek. pengayaan. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. kecerdasan pelbagai. Teori Huraian Bahasa. pengujian dan penilaian. kemahiran mendengar dan bertutur. pendekatan. konsep penggabungjalinan. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. mastery. kaedah pengajaran bahasa Melayu. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. aims.

. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified. characteristics. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach.. 6. latihan merancang. mengenali dan menulis aksara Cina. matlamat.27 cm Formatted: Font: Not Bold. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: English (United States) Formatted: English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Formatted Formatted Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Swedish (Sweden) . Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. reading skill. This course studies the concepts. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. roles. managing and implementing teaching and learning. kemahiran menulis. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) Formatted: Font: Bold. kemahiran membaca. followed by planning. Indent: Left: 1... approaches and methods of teaching techniques of reading.. . Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. This course covers the methodology in learning. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. kemahiran mengarang. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. assessment of reading skills. writing skills. ciri-ciri. teori pembelajaran konstruktivisme. Swedish (Sweden) Formatted . teknik pengajaran kemahiran membaca. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto..... peranan. penilaian kemahiran membaca. .. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. approach to teaching writing skills. This course elaborates on listening and speaking skills. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto.. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis.. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. teaching reading skills. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school. . Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. Constructivism Learning Theories. Font color: Auto Formatted: Font color: Auto BCN 3105 3(2+1) Formatted: Font color: Auto.. preparation of teaching plan for reading skills.

kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . preparing the table of specification and analysing test results. implementation. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. functions. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. keperluan sukatan. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. proses pelaksanaan. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. This course comprises the basic concepts. kaedah. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) Formatted: Justified. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. prinsip dan fungsi. principles. Pendedahan juga diberi tentang teori. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. 7. Indent: Left: 1. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language.27 cm BCN3112 3(3+0) Formatted: Font: Not Bold. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. kaedah. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. methods.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas.27 cm Formatted: Swedish (Sweden) BTM3102 3(2+1) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. It exposes students’ to the theory.

This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. With the exposure. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. pentaksiran dan penilaian. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. penguasaan dan penggunaan bahasa. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. constructing the JSU. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . In addition. pembelajaran Bahasa Tamil. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. they are expected to produce various creative texts of their own. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. menganalisis item. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. pelbagai genre penulisan. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. kaedah pembinaan instrumen.This course exposes students to various theories. developing the marking scheme and the administration of examinations. aspek bacaan luas. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. analyzing items.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

types and methods of the preparation of resources.Formatted: Malay (Malaysia) PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. aims. the methods of teaching and learning. techniques and activities in teaching and learning. bentuk projek kewarganegaraan. Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) PSK3104 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. konsep. kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Teori Pembelajaran. merancang. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. jenis dan cara menghasilkan sumber. objectives. domain. tujuan penggunaan sumber. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. This course introduces to students to the rationale. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. mengurus dan melaksanakan projek. matlamat dan objektif. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. concept. lesson planning. kaedah pengajaran dan pembelajaran. This course details the learning theories. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran. perancangan pengajaran. domain. the purposes of the use of resources. syllabus of the Civic and Citizenship Education. projek kewarganegaraan. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. skills in teaching and learning.

types of citizenship projects. 2. citizenship project. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. nilai-nilai agama dan masyarakat. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. managing and implementation of project. methods. In this course. kaedah. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . planning. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) K f Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. teori-teori perkembangan moral. religious and societal values as well as moral development theories. lesson planning. preparing the scheme of work. ethical theories. teori–teori etika. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) ELM 3104 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. approaches. issues faced in assessment of Moral Education.This course details the introduction of Service Learning. implementation strategy of the citizenship projects. pendekatan. insan bermoral. konsep asas nilai. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. moral being. values. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral.

3. teaching science for all children and science for exceptional children. memperolehi kemahiran manipulatif. assessment tools. areas of assessment in primary school science. isu-isu dalam pendidikan sains. scoring of assessment. penskoran pentaksiran. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. test design and construction. analysis of test score. marking and moderation of test scripts. SAINS Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) SCE 3104 This course discusses primary science curriculum and pedagogies. teaching and learning strategies for primary science. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. interpreting test score and forms of examination.This course focuses on moral problems faced in schools. matlamat pentaksiran. definition of terms. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. types of assessment. pengajaran sains sekolah rendah. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. issues in science education. the basic science process skills and integrated science process skills. mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. primary science teaching. definisi istilah. alat-alat pentaksiran. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. Malaysian primary science curriculum II. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. pentadbiran ujian. analisis skor ujian. Malaysian primary science curriculum I. acquiring manipulative skills. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. bentuk-bentuk pentaksiran. administration of test. rekabentuk dan pembinaan ujian. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 . purpose of assessment.

Selain itu. preservation of biological specimens. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Pelajar didedahkan kepada makna. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia.SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. MATEMATIK Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) MTE3102 This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. 4. peraturan dan keselamatan dalam makmal. pengawetan spesimen biologi. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. It will discuss about management of science laboratory. pengurusan makmal sains. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. teknik-teknik asas makmal. using relevant mathematical ideas. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. rules and safety in the laboratory. science teaching and learning resources. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. basic laboratory techniques. preparation and improvisation of selected resources and presentation. In addition. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. safe handling of scientific materials handling of chemicals.

5. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. the importance of curriculum development. management of outdoor and indoor activities. resource and teaching aid management. fractions. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. perpuluhan dan peratus. objektif kurikulum.MTE3109 Teaching of Numbers. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Fractions. huraian sukatan pelajaran. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. specifications of the syllabus. kepentingan perkembangan kurikulum. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Pecahan. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. pecahan. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 . Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. konsep 5P. matlamat. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. peranan guru PSV. Perpuluhan dan Peratus) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. the roles of the VAE teachers. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. goals and objectives of the VAE curriculum. the 5P concept. decimals and percentages. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar.

methods and forms of assessment. kaedah pentaksiran PSV. strategy. fungsi muzik dalam pendidikan. Pattern-Making and Designing. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. 6. subject matter. as well as teaching and learning resources. lesson planning. evaluation of art works and evaluation of portfolios. perancangan dan persediaan mengajar. faktor-faktor sosiologi. approach. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). lesson planning. bentuk pentaksiran PSV. Modelling and Constructing. pengajaran mikro dan makro. as well as Introduction to Tradisional Crafts.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. mark schemes. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. strategi. content and themes in producing art works for the four areas. that is: Drawing and Picture Making. types of assessments. This course covers the learning theories. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. psikologi. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . matlamat. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. pendekatan. tujuan pentaksiran PSV. jenis-jenis pentaksiran. micro and macro teaching. peraturan memberi markah. bahan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). aims of assessment in VAE. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. as well as practical activities for explorations of tools and materials. Membuat Corak dan Rekaan. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. persediaan mengajar.

broken chord. mengimprovisasikan melodi di kibod. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. broken chords. alberti bass. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. bes alberti. semester. integrate musical elements in the music class in a varied Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 . sociological and psychological factors that affect music education. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. importance of music. sing melodies in keys changes from major to minor. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. melody improvisation. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. mingguan dan harian. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. permainan alat muzik. play block chords. permainan alat perkusi. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. singing folk songs. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. philosophical implications. jumping chord. Carl Orff and Jaques Dalcroze. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. permainan alat rekoder. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands.This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. aims and the functions of music in education. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. latihan dalam permainan iringan kord blok. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches.

5P concepts. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. micro and macro training sessions. objektif dan organisasi kandungan. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. reading. matlamat. kewarganegaraan. kemahiran membaca. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. peraturan sosiobudaya. penyerapan. aural sensitivity and movement to music. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. nilai. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. teaching and learning of singing in the music classroom. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. kemahiran menulis. and writing. kemahiran mendengar dan bertutur. kajian masa depan dan sistem bahasa. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. konstruktivisme dan kontekstual. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. types and characteristics of children and adult voices. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. This course describes and elaborates aspect of philosophy. the playing of recorder and percussion instruments. pemulihan dan penilaian (“5P”). kemahiran belajar cara belajar. pengisian kurikulum: ilmu. added value skills and language system. 7. teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. pengayaan. aims. konsep penggabungjalinan. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . remaja. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems.manner in order to bring about effective teaching and learning. content objectives and organization. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . kecerdasan pelbagai.

preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. pendekatan eklektik dan komunikatif. the implementation of teaching and learning activities through contextual. inkuiri penemuan. telephone conversation and report presentation. dialog. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. techniques. pembelajaran masteri. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. kaedah pengajaran bahasa Melayu. Teori Huraian Bahasa. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. dan penilaian berasaskan sekolah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . situational. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. method. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. application of teaching language approaches. penulisan langkah pengajaran. inductive and deductive approach. bercerita. brain storming. simulasi. penilaian bahasa berasaskan projek. application of Road Safety Education. the writing of teaching steps. Teori Huraian Bahasa. Teori Pemerolehan Bahasa. perbincangan. linguistik. pendekatan induktif dan deduktif. method and techniques. sumbangsaran. oral-aural. situasional. the concepts of strategy. kuiz. kaedah. oral-aural. approaches. teknik. soal jawab. tatabahasa terjemahan dan terus. code-cognitive. daily lesson plan orientation. definisi. teaching method for Malay Language. kaedah dan teknik. Teori Pemerolehan Bahasa. kaedah ajuk hafaz. inquiry. konstruktivisme. comunity language. question and answer. simulation. discussion. drama. drill. constructivisme. pengujian dan penilaian.BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. eklektik and communicative approach. debate. jenis dan kaedah penilaian bahasa. audio lingual method. kaedah natural. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. mastery. concept and techniques : role play. dialogue. grammar translation. story telling. pendekatan. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. natural method. approaches. penilaian pengalaman pembelajaran. orientasi rancangan pengajaran harian. quiz. application of value added skills. konsep-konsep: strategi. latih tubi. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. lingusitic. pendekatan. bahasa komuniti. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. forum. application of learning language approach. jadual spesifikasi ujian. pembinaan ujian. drama. This course focuses on teaching component. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. perbualan telefon dan penyampaian laporan. defination. kodkognitif. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. perbahasan. konsep dan jenis teknik : main peranan. taksonomi dan domain. forum.

writing skills. assessment of reading skills. taxonomy and domain. reading skill. penggunaan dan interpretasi data. perancangan pengajaran KHSR. keselamatan bengkel. strategy. analisis markah dan statistik asas. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . jenis penilaian. kemahiran membaca. pelbagai cara penilaian. technique and teaching methodology. types and method of language assessment. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. assessment of learning experience. penilaian kemahiran membaca. strategi. management and administration. pengurusan kewangan. testing development. safety and rule regulation. membina Jadual Spesifikasi Ujian. teknik pengajaran kemahiran membaca. This course elaborates on listening and speaking skills. financial management. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. approaches and methods of teaching techniques of reading. kemahiran menulis. tool and material management. teaching reading skills. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. approach to teaching writing skills. table of test specifications. 8. and measurement. workshop safety. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum.This course explains the concept and principle of testing. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. dan bahan bantu mengajar. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. evaluation. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. language skills assessment and language activities. peraturan pemarkahan. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. preparation of teaching plan for reading skills. project based language assessment and school based assessment. kemahiran mengarang. pengurusan peralatan dan bahan. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. implement teaching planning and audio visual aids. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. kaedah dan teknik pengajaran KHSR.

selection and preparation of equipments and materials. Topics coveres studies on fabric. hermeneutic. basic statistic. short term vegetable and ornamental crops. management and care of ornamental fish. pembiakan dan penanaman. competency and school based evaluation. undang-undang perniagaan. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. This course deals with three main components: home technology. electronic commerce (E-commerce). harvesting and use of plants produced. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. semiotik. kritik genre dan kritikan baru. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. finance. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. femenisme. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. proses jahitan dan membuat pakaian. the vegetable and ornamental crops production technology. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan.alternative evaluation skills for using rubric. plant care. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. penyediaan batas dan bekas menanam. tropical freshwater ornamental fish:. rearing ornamental fish technology. choice of clothing and sewing and clothes making processes. pascamoden. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. kewangan. preparation of planting beds and containers. propagation and planting. the ornamental fish. 9. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. discussion on validity and reliability of evaluation format.perniagaan elektronik (E-dagang). psikoanalisis. pemeliharaan ikan hiasan. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. test specification table.This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. business law. eksistensialisme. various methods of evaluation. marking scheme and mark analysis. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. pemilihan pakaian. Marxisme. pengenalan kepada ikan hiasan. resepsi dan teori tindak balas pembaca. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. fenomenologi. item development. and vegetable and ornamental crops production technology. pengurusan dan penjagaan. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. pascakolonial. interpretation as well as report writing on assessment. portfolio. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 . surelisme. rearing ornamental fish technology. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing.

psyco-analysis. element. watak dan perwatakan. puppet. basic dramatisation. improvisasi. production. surelism. dialog dan latar tempat. elemen. pemilihan pelakon. guru dalam peranan (teachers in action). teachers in action. cerpen. sejarah dan latar belakang. persoalan. This course elaborates on the introduction to theatre in education. tema. proses pengeraman bahan. reading reception dan reflection theory. selection and script writing. tetamu dalam aksi. and presenting a performance. and vocalisation. pemilihan. types. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. bercerita. simulasi dan improvisasi. genre writing publishing. plot. visitor in action. dan pembinaan skrip. penerbitan karya. novel popular. theatre for multipurpose. post modern. teori pementasan. pengurusan produksi. pementasan. and forms of children drama. genre formation process. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. dan guru sebagai penulis. post structuralism dan deconstruction. fenomenology and hermeneutic. story telling. existensialism.This course elaborates on literary critics field like. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. teater untuk kepelbagaian tujuan. history and background. performance ethics. cinematography. simulation and improvisation. implementing a screen testing. jenis dan bentuk drama kanakkanak. forming production management. creative writing strength. short stories. a performance. puisi. directoring. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. reading theatre. mengadakan sesi uji bakat. actors selection. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. etika pementasan. creative writing themes and issues. dan new critics. novel remaja. dan isu karya kreatif. semiotic. post colonial. stage performance theory. produksi. poems. teater dan teater kanak-kanak. and teacher as a writer. autobiography. opinion angle. theatre inclassroom. teater pembaca. teater dalam bilik darjah. theatre and children theatre. This course elaborates on the definition and concept of drama. popular novel. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . arcitipal. femenism. adolescent novel. character and characterisation. marxism. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. genre critics. pengarahan. dialog and location background. asas lakonan dan vokal. sudut pandangan. kekuatan karya kreatif. plot. latar tempat. boneka. sinematografi dan persembahan.

sumber pengajaran dan pembelajaran. teaching and learning resources. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. music with movements elements of movement. nyanyian kanak-kanak. introduction to children’s songs. children’s songs and cultural songs. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. testing and evaluation. unsur-unsur pergerakan. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. pergerakan kreatif. perancangan pengajaran dan pembelajaran. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah.10. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. impromptu singing and aural. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. jenis-jenis pergerakan. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children. patriotic songs. nyanyian semerta dan aural. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. creative movement. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. technology in teaching and learning music in classroom. muzik dengan pergerakan. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. lagu-lagu patriotik. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . pengujian dan penilaian. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. teaching and learning music through movements.

Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. isti`azah. interpretation ayat aqidah. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. martabat. interpretation ayat hukum. Nasikh and Mansukh. Hadith Qudsi. Muhkam and Mutasyabih. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. definitions. basmalah. Mansukh. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 11. its mukjizat. mukjizat al-Quran. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. dan khatam al-Quran. penubuhan ensemble alat muzik perkusi. basmalah. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. and khatam al-Quran. tafsir ayat hukum. riwayat hidup perawi hadith. isti’azah. hukum beramal. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. the degree of Hadith and rules. Muhkam dan Mutasyabih.PRM3104 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. hadith palsu dan implikasinya. tafsir ayat aqidah. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. takbir. tafsir ayat akhlak. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. takbir. interpretation ayat akhlak. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. Nasikh.

syllabus study. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. kemahiran membaca dan menulis. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. theories of second language acquisition. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. harakat. Nahawand. kemahiran mengurus bilik darjah. classroom management. multiple classroom teaching. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. developing classroom skills. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. arRahman. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. 12. Each tarannum will focus on tabaqat. remedial and enrichment activities. an overview of teaching approaches. Nuh. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. burdah. general principles in the teaching of language skills. methods and techniques. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. Jin. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. harakat. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. Nuh. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning. wuslah. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Sikah dan Jiharkah. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. and introduction to lesson planning. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . adaptation and simplification. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat.PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. arRahman. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. pengajaran kelas cantum. materials selection. Jin. reading and writing. wuslah. burdah. Nahawand. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. The topic Language and literature is also introduced.

the teaching and assessing of reading skills. (Other) English (United States) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . the teaching and assessing of vocabulary. sintaks dan semantik. spelling and dictation. the teaching and assessing of listening and speaking skills. the teaching and assessing of writing skills. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. the teaching of grammar. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold BCN 3105 3(2+1) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. the English sound system (phonology). communication. pengajaran.ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. membaca. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur. komunikasi. and semantics. kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan. managing and implementing teaching and learning. This course covers the methodology in learning. Indent: Left: 1. followed by planning. morfologi. tatabahasa dan ejaan. testing and evaluation.27 cm Formatted: Font color: Auto. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. morphology. BAHASA CINA Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. Formatted: Justified. syntax. PRC). the teaching and assessing of literature for primary schools. pengajaran. latihan merancang. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. integration of language skills and language content. mengenali dan menulis aksara Cina. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. (Asian) Chinese (Simplified. peperiksaan dan penilaian. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. 13.

preparing the table of specification and analysing test results. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah... . . . perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. ciri-ciri... Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 . . .. Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. . peranan. .. .. .. Constructivism Learning Theories..... . . characteristics....... . . .. . ... membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills.. implementation.. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.. .. ... .. .. . ..... This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool..... .... ... proses pelaksanaan... . This course studies the concepts.... matlamat..... serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. ... .. strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.. This course comprises the basic concepts... . .. . ... ... teori pembelajaran konstruktivisme... ...... . BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) Formatted 3(23+10) Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Kursus ini mengkaji konsep.. . . roles.. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. methods.. principles...... ....... functions.... .. . . . .Formatted Formatted Formatted . analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. prinsip dan fungsi..... . . ..... .. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach.. .. .

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

speaking. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. Subject-verb agreement.KURSUS TANPA KREDIT Formatted: Malay (Malaysia) ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. reading and writing. bertutur. The topics emphasizes on listening. Sentence types. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. It focuses on Tense types and aspects. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). and Cohesive devices in spoken and written language.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran.3 2. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1.1 1. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. 2. psikologi dan etika profesional keguruan. teori pembelajaran. 1.4 2. 2.2 3.5 2. Pentaksiran.2 2.6 3.2 1. emosi dan tekanan secara berkesan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . budaya.5 1. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. bahan kurikulum. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. 1. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. sosial. mengintegrasikan kemahiran mengajar.3 mengurus masa.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum.4 1. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.1 3. 3. merancang. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.6 2. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian.

berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar. bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan.5 3. 4.3 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.5 4. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif.4 4. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. etika 4.6 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. Etika. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.3 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .4 5.1 dan amalan yang bertepatan dengan 4. 4. menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. Kaedah Saintifik.6 5. akauntabiliti integriti. 5. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika.Hasil Pembelajaran 3. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas.2 Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.2 aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri.4 3.2 5. mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk 6.3 5. 4. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi. 6.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir 6. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama.1 5. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. Komunikasi. menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara.

5 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.1 8.4 6. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian. mengenal pasti kewangan. Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan.4 7. 6. kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan. kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan. menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis.5 8. bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan. 8. 7.2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan.1 7.Hasil Pembelajaran memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan. menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu.4 8.3 7. tenaga manusia. menggunakan kemahiran akses kendiri. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. 7. membuat muhasabah diri. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8.3 8. memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. 7.5 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • Muzik Prasekolah Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • Pendidikan Sivik dan • Elektif 1 ditetapkan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang • Pendidikan Moral disenaraikan • Kemahiran Hidup • Persuratan dan Kesenian • Persuratan dan Kesenian Melayu Melayu hanya ditawarkan di • Pendidikan Seni Visual IPBMM. • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Bahasa Melayu • English Language • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 8.LAMPIRAN 2 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 BIL. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 4. 2. Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Pendengaran • Pendidikan Seni Visual • • • • • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • Pendidikan Seni Visual CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • Elektif 1 telah ditetapkan • Untuk setiap unit. 7. Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Penglihatan • Pendidikan Seni Visual • • • • • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. 3. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 5. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 6. 1.

Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Sains Pendidikan Jasmani • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11. Matematik Pendidikan Jasmani • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 CATATAN 9. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13.BIL. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 10.

dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM).BIL. pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan • Elektif 2 telah ditetapkan Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 CATATAN 15. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 17. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit.

Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A. Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Datin Sitti Haishah binti Abd. Bhg.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.