P. 1
PISMP_Buku Panduan Program PISMP 2010

PISMP_Buku Panduan Program PISMP 2010

|Views: 382|Likes:
Dipublikasikan oleh Sean Chen

More info:

Published by: Sean Chen on Feb 06, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau

mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

06 PP-01 . Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan PISMP MUKA SURAT ii iii 1 4. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) i . dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik.09 PE2-01 . Struktur Program. 3. 7. 7 16 19 23 9. KW-01 . Matlamat. 6.018 TK01 12 13. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian.087 AP-01 . 10.03 KM-01 . LAM-01 LAM-04 14. 2. 2 5.02 11 PE1-01 . 8.KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN 1.

Pengenalan. maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPG ditadbirkan secara berpusat (centralised). selamat maju jaya. Dr Khair bin Mohamad Yusof Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) ii . Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Justeru.KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Matlamat. dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optimum. Di samping itu. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Sinopsis Kursus. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. pengurusan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Agihan Kursus Mengikut Semester. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Matriks Hasil Pembelajaran. pelantikan tenaga pengajar. Sekian. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Pendidikan Guru dan Bahagian Pendidikan Guru. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru (IPG) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang.

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. futuristik. berdaya fikir. Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti Rajah 1: Berasaskan Hasil Pembelajaran Spiral & Developmental REKA BENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Rajah 1 : Prinsip Reka Bentuk Kurikulum Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iii . berkebolehan menyelesaikan masalah dan berdaya saing. kreatif. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: • • • • • Bersifat dinamik. inovatif. Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus. Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik. responsif. Ciri-ciri tersebut mampu melahirkan modal insan guru yang berkualiti. dan bersepadu. Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience). holistik. relevan.

jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. iv. lingkaran dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. kemahiran.i. • Kemahiran Psikomotor (hard skills) dan Kemahiran Insaniah (soft skills) • Perspektif global (UNESCO): Education For All (EFA). Education for International Understanding (EIU). dan antara kursus-kursus yang ditawarkan. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus. Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan pengalaman praktikal/klinikal. Education for Sustainable Development (ESD) • Empat Tonggak Pendidikan UNESCO (Pillars of Education): o Belajar untuk mengetahui (Learning to know) o Belajar untuk melakukan (Learning to do) o Belajar untuk hidup bermasyarakat (Learning to live together) o Belajar untuk mencapai matlamat (Learning to be) • Kurikulum. Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) iv . nilai/disposisi. Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications FrameworkMQF). aktiviti kokurikulum. dan Bina Insan Guru. ii. Praktikal dan Kontekstual • • • • • Berbentuk praktikal Berasaskan kurikulum sekolah rendah Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik semester). Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan. v. Melaksanakan amalan terbaik. setiap Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran. Berasaskan Hasil Pembelajaran • • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang. iii. Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) v . Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. c. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktis yang sebenar. Penggunaan Unit Plan. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. Portfolio Pembelajaran. bahan. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dijalankan melalui e-pembelajaran (e-learning) dan pembelajaran secara online. d. kerja kursus. penilaian tugasan terarah. e. pentaksiran prestasi (performance assessments). internship. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar diamalkan termasuk Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). praktikum. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian untuk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. b.Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan secara: a. penyelidikan tindakan. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. Kuliah / Tutorial / Seminar / Perbengkelan / Pembelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar selaras dengan Notional Credit Hours. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. kajian kes. latihan industri. dan tugasan. f.

peperiksaan berpusat dan penulisan akademik.Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah menepati Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework . Penilaian dilaksanakan secara formatif dan sumatif dalam pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan.MQF). struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Ujian Akhir Kursus. Kelulusan Kurikulum Kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengubalan Kurikulum Pendidikan Guru (JPKPG) yang dilantik oleh Menteri Pelajaran. hasil pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) vi . Profesionalisme dan Kemanusiaan Komunikasi. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran program yang hendak dicapai adalah dari segi: • • • • • • • • Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Praktikal Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Etika. Pemikiran Kritikal dan Kemahiran Penyelesaian Masalah Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Kepimpinan dan Kemahiran Berpasukan Kaedah Saintifik.

MATLAMAT.PENGENALAN. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

vi. Menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal. etika. v. Terdapat 27 buah IPG di seluruh negara. Mempamerkan kesungguhan meneruskan pembelajaran sepanjang hayat. Memiliki dan menampilkan nilai. pentaksiran. bahan kurikulum. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. dan Mempraktikkan semangat keusahawanan dalam mengendalikan kehidupan seharian. Menunjukkan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. viii. dan ketrampilan profesionalisme selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. iii. sosial. Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1 . budaya. dan etika profesional keguruan.PENGENALAN Institut Pendidikan Guru (IPG) merupakan nama baru bagi menggantikan maktab perguruan setelah institusi berkenaan dinaikkan taraf mulai 1 April 2006. Sejak itu IPG mula menawarkan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian bagi memenuhi keperluan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berijazah. kemahiran. pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. ii. Sebagai prasyarat. Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira faktor fizikal. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM i. iv. vii. Institut Pendidikan Guru (IPG) menawarkan program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. psikologi. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan.

SISTEM AKADEMIK. STRUKTUR PROGRAM DAN PERINCIAN KURSUS Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Seseorang pelajar dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian setelah berjaya menyempurnakan pengajian selama 8 semester dengan 133 kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 2 . Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing juga diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Amalan Profesional yang terdiri daripada praktikum dan internship diberi peruntukan dua minggu pelaksanaan bersamaan 1 kredit.SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Tahun Akademik Tahun akademik IPG dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. yang mencakupi teori dan amali diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Setiap semester mengandungi 18 minggu interaksi termasuk minggu peperiksaan.

Pengajian Profesional diperuntukkan sejumlah 27 kredit. 3. dan Amalan Profesional. kemahiran generik. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru (IPG). Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 3 .STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Major. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Wajib diperuntukkan sejumlah 23 kredit. 1. Kursus Major diperuntukkan sejumlah 45 kredit. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPG yang mengikuti PISMP. KURSUS KURSUS WAJIB 23 (17%) • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPG KURSUS TERAS 86 (65%) • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF 24 (18%) • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH 133 (100%) KREDIT Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) 2. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan.

Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Amalan Profesional diperuntukkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. IPG diberi kebebasan untuk merancang dan melaksanakan kursus ini. Praktikum dilaksanakan selama 24 minggu yang diagihkan kepada tiga fasa. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah. major dan elektif. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 4 . Sepanjang mengikuti program. Internship dilaksanakan selama 4 minggu pada semester 8. Pakej Elektif diperuntukkan sejumlah 24 kredit. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan bagi membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Kursus MUET Formatted: Malay (Malaysia) English Language Enrichment ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga bentuk iaitu: • • • Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dijalankan selama 4 minggu tanpa kredit menerusi kursus Pengajian Profesional.

KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM. 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 5 .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum – Permainan Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum .PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3115 WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia Bahasa Melayu Komunikatif I Bahasa Melayu Komunikatif II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: English (United States) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Pattern: Clear (White) Formatted: Pattern: Clear (White) *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit yang diagihkan dalam 6 semester dan jumlah 3 kredit lengkap pada semester 6.Unit Beruniform II Kokurikulum – Olahraga Kokurikulum – Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.

Profesional *Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major *Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 *Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum Fasa I Praktikum Fasa II Praktikum Fasa III Internship Jumlah KREDIT SEM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Kedua (TESL) Pendidikan Rendah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL PKP TSL Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 6 .Amalan Profesional KOD KURSUS *Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. ** Amalan Profesional bagi PISMP (TESL) jalankan dalam Bahasa Inggeris. dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 2 (4M) 4 (8M) 6 (12M) 2 (4M) 14 (11%) *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan melalui Kursus Pengajian Profesional. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. Kursus Major.

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3103 Tatabahasa Arab 1 BAM3104 Tatabahasa Arab 2 BAM3105 Morfologi Arab BAM3106 Retorika Bahasa Arab BAM3107 Kesusasteraan Arab BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 3. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Comment [odi2]: Pindaan 081209 – BAM3116 Pengurusan Sumber…. 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2007) BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER 1.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksaanaan dan Pelaporan) BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM.Bahasa Melayu Pendidikan BMM3113 Rendah (Kaedah) BMM3114 Kebudayaan Melayu BMM3115 Penyelidikan Tindakan II . yang ada sebelum ini digugurkan Comment [odi1]: Pindaan 081209 drp Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab & Profesionalisme Guru 7 . Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I .

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 8 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Tamil Moden I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Tamil Klasik Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Tamil Moden II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2007) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .5. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 5. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH(2008) KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan I .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3108 PSS3111 PSS3109 PSS3110 PSS3107 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 9 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

6. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik di dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(1+1) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM. 1 1 1 1 2 2 2 2 KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 10 .

Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 8.7. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I . PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. dan Mengenal Kraf Tradisional Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual KBSR – Menggambar.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II .Membentuk dan Membuat Binaan. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 11 . Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pendidikan Seni Visual KBSR .Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II .

Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) 3 (0+3) 45 (34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114 MTE 3115 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 12 . PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. Fractions.9. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 10.

11. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI . Technology and Society Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD RBT3101 RBT3102 RBT3103 RBT3104 RBT3105 RBT3106 RBT3107 RBT3108 RBT3109 RBT3110 RBT3111 RBT3112 RBT3113 RBT3114 RBT3115 RBT3116 2(0+2) 45 (34%) 8 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 13 .PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional Teknologi Bahan dan Pembuatan Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk Pakaian Teknologi Elektrik dan Elektronik Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan Pengurusan Makanan dan Teknologi Pengurusan Keselamatan Bengkel Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Reka Bentuk Berbantu Komputer Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Proses dan Kaedah Reka Bentuk Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 2(2+0) 3(3+0) 2(0+2) 3(0+3) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 12. SAINS PENDIDIKAN RENDAH KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115 KURSUS Life and Living Processes Children’s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) Science.

1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PKB3101 PKU3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKB3113 PKU3114 PKB3115 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 14 .13. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 14. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Sesi 2007/2008) Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Prasekolah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal.

Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) SEM. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) Bermasalah Penglihatan (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Berkeperluan Khas PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1) PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak3(2+1) kanak Bermasalah Penglihatan PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) PKL3113 Penyelidikan Tindakan I . 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15 . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran (Sesi 2007/2008) PKU3101 Pengenalan kepada Pendidikan Khas (Sesi 2009) 3(3+0) PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) PKU3103 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak3(3+0) kanak Bermasalah Pendengaran PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) Pendengaran PKD3105 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) Inggeris PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) Pendengaran PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran 3(3+0) PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) PKD3113 Penyelidikan Tindakan I .15.Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) 16.Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKD3115 Penyelidikan Tindakan II . 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 SEM.Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) PKL3115 Penyelidikan Tindakan II .

Pendidikan Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 18.Methodology Curriculum Studies Action Research II – Implementation and Reporting KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) Jumlah SEM.17.Pendidikan Khas Pemulihan (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan Penyelidikan Tindakan II . PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH KOD PKP3101 PKU3102 PKP3103 PKP3104 PKP3105 PKP3106 PKP3107 PKP3108 PKP3109 PKP3110 PKU3111 PKU3112 PKP3113 PKU3114 PKP3115 KURSUS Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Perkhidmatan Dalam pemulihan Kemahiran Pengamatan Pendidikan Disleksia Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Terapi dalam Pendidikan Pemulihan Methodology in Remedial Mathematics Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 45 (34%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 16 . PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA (TESL) PENDIDIKAN RENDAH KOD TSL3101 TSL3102 TSL3103 TSL3104 TSL3105 TSL3106 TSL3107 TSL3108 TSL3109 TSL3110 TSL3111 TSL3112 TSL3113 TSL3114 TSL3115 KURSUS Introduction to Linguistics Literature in English ELT Methodology English Phonetics and Phonology Teaching Listening & Speaking Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Reading Skills and Vocabulary in the Primary ESL Classroom Teaching Writing Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Grammar in the Primary ESL Classroom Managing the Primary ESL Classroom Linking Theory to Practice Developing & Using Resources for the Primary ESL Classroom Language Assessment Action Research I .

AGIHAN PAKEJ ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 17 .

Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 3(2+1) 2 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3 4 5 7.PAKEJ ELEKTIF Pakej Elektif 1 Bil. 1. Bahasa Arab 4. Bahasa Melayu * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 6. Makro Pendidikan Islam PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) Sem. Pendidikan Kesihatan 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 2 3 4 5 2 3 4 5 5. 3. Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009 hanya untuk Major Pendidikan Pemulihan 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2 3 4 5 12 (9%) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 18 . 2 3 4 5 2. Pendidikan Islam 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 2 3 4 5 2 3 4 5 Comment [odi4]: Pindaan pd 081209 drp 3117: Pengurusan Sumber P&P Bahasa Arab dan Penilaian Comment [odi3]: Pindaan pd 081209 perkataan dan sebelum ini digantikan dgn tanda .

LGA3101: Children’ s Literature LGA3102:Songs and Poetry for Young Learners LGA3103: Stories for Young Learners LGA3104: Plays and Drama for Young Learners 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2 3 4 5 Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) PAKEJ ELEKTIF 2 Pakej Elektif 2 Bil. Science 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 19 . 8 Elektif 1 Language Arts Ditawarkan mulai ambilan Januari 2011 hanya untuk Major Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) Kursus Kredit Sem. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan Kewarganegara an Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran. Pendidikan Moral 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 3. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources Kredit 3(3+0) 3(3+0) Sem. 1.PAKEJ ELEKTIF 1 Pakej Elektif 1 Bil. 3 4 3(2+1) 3(2+1) 5 6 2.

Decimals and Percentages MTE3112 Assessment Practices in Mathematics PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual MZU3104 Asas Pendidikan Muzik MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal di dalam Bilik Darjah BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) Sem.Bil. Pendidikan Muzik 7. Pendidikan Seni Visual 6. Kemahiran Hidup 9. Elektif 2 Mathematics Kursus MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics MTE3109 Teaching of Numbers. Bahasa Melayu 8. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 5. Pendidikan AlQuran 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 4 5 6 3 4 Comment [odi5]: Pindaan 081209 drp Al-Hadis 12. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah 10. Fractions. PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Prasekolah PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3 4 5 6 11. 4. English Language Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 .

Bil.

Elektif 2

Kursus ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners

Kredit 3(3+0) 3(2+1)

Sem. 5 6

13.

Bahasa Cina * Ditawarkan mulai ambilan 2009

BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina BTM3102 Kajian Sukatan Bahasa Tamil SJK(T)/SK BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil

3(2+1)

3

3(3+0) 3(2+1) 3(3+0)

4 5 6

14.

Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai ambilan 2009

3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0)

3 4 5 6

Jumlah kredit bagi setiap satu Pakej Elektif 12 (9%) Nota: • Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif ditunjukkan dalam Jadual di bawah. • Pemilihan Pakej Elektif 1 dan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan, Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK), dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM). • Bagi Program (TESL) Pakej Elektif Kedua boleh ditawarkan kepada pelajar mana-mana Pakej Elektif yang tersenarai dalam Pakej Elektif 2 kecuali bahasa.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

21

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ3101 WAJ3115 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 TSL3101 TSL3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia Bahasa Melayu Komunikatif I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Philosophy and Education in Malaysia (dan PBS I) Child Development Introduction to Linguistics Literature in English Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 17

Formatted: Indent: First line: 0 cm

Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 TSL3103 TSL3104 LGA3101 KURSUS Bahasa Melayu Komunikasi II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Learning and the Learner ELT Methodology (dan PBS II) English Phonetics and Phonology Elektif 1: Children’ s Literature KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) Jumlah 18

Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 TSL3105 TSL3106 LGA3102 XXX31XX KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Behaviour and Classroom Management Teaching Listening and Speaking Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Vocabulary and Reading Skills in the Primary ESL Classroom Elektif 1: Songs and Poetry for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.s 17) Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 18

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

22

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3111 WAJ3107 WAJ3114 EDU3105 TSL3107 TSL3108 LGA3103 XXX31XX KURSUS Kokurikulum – Unit Beruniform II Seni dalam Pendidikan Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Technology in Teaching and learning Teaching Writing Skills in the Primary ESL Classroom Teaching Grammar in the Primary ESL Classroom Elektif 1: Stories for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m.s 17) Jumlah KREDIT 1(0+1) 3(2+1) *KT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 19

* Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 TSL3109 TSL3110 LGA3104 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum - Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Managing the Primary ESL Classroom Linking Theory to Practice Elektif 1: Plays and Drama for Young Learners Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.s 17) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3 (3+0) 3(x+x) 2 18

Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 TSL3111 TSL3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum - Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Developing and Using Resources for the Primary ESL Classroom Language Assessment Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 4 17

Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 TSL3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Action Research I - Methodology Praktikum III (12 minggu) Jumlah
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 6 12

23

tutorial pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. dan penilaian kendiri.Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 EDU3109 TSL3114 TSL3115 INT3101 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Curriculum Studies Action Research II – Implementation and Reporting Internship (4 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2 14 Bagi PISMP (TESL) semua kursus Pengajian Profesional diajar dalan bahasa Inggeris. 4. serta pemupuk nilai yang gigih. kendiri Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri. pendidik yang inovatif.5 SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 24 . Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Mekanisma penyampaian berlaku bersemuka. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. terarah kendiri. Pengalaman dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak dan amali. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. penguasa ilmu yang mantap. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. pengguna teknologi maklumat yang cekap. mengumpul.

yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 25 . Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 26 .

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut: Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3115 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia Bahasa melayu Komunikatif I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. *** Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3116 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS Bahasa Melayu Komunikatif II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 20 .

Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 XXX31XX XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 dan **PBS Lampiran 3 & m. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 21 . Tugasan PBS diberikan oleh salah satu kursus yang ditawarkan dalam semester 3.s 17) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18 * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 4 kursus.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 Lampiran 3 & m. Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 XXX31XX XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.s 17) Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & m.s 17) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19 Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) * ** *** Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. Pilihan kursus tersebut ditentukan oleh pihak IPG masing-masing. **** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 6 (Tahun 3) KOD KURSUS WAJ3113 Kokurikulum . *** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.s 17) PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2 Jumlah 18 * Kredit Terkumpul (KT) diperuntukkan 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester dan dimasukkan pada semester 6. ** Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 22 .s 3(2+1) 17) XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 2 dan Lampiran 3 & 3(x+x) m. 11 pt.27 cm Formatted: Font: Arial. KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12 Semester 8 (Tahun 4) KOD KURSUS KREDIT EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3 (3+0) XXX3114 Major 3(x+x) XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) 3(x+x) INT3101 Internship (4 minggu) 2 Jumlah 14 * Bagi Major Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.Olahraga 1(0+1) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) Major 3(x+x) Major 3(x+x) Elektif 1: (Rujuk Pakej Kursus Elektif 1 Lampiran 3 & m.Persatuan WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI XXX3111 Major XXX3112 Major XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) PRK3102 Praktikum II (8 minggu) Formatted: Indent: First line: 1. Malay (Malaysia) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 XXX31XX KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 Jumlahl 17 * Jumlah kredit terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6 **Bagi Major Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus dan Major Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah mempunyai 3 kursus.Semester 5 (Tahun 3) KURSUS KREDIT Kokurikulum . Semester 7 (Tahun 4) KOD KURSUS EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) PRK3103 Praktikum III (12 minggu) Jumlah *Bagi Major Bahasa Melayu Pendidikan Rendah mempunyai 2 kursus.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 .

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 23 . dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran dan pembelajaran. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri.SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Mekanisma penyampaian berlaku dalam bentuk interaksi bersemuka dan tidak bersemuka. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. mengumpul. Matriks ini digunakan sebagai rujukan penentuan kualiti program dan sebagai mekanisma yang menunjukkan tahap pencapaian pelajar terhadap hasil pembelajaran. dan penilaian kendiri. penguasa ilmu yang mantap. pendidik yang inovatif. serta pemupuk nilai yang gigih. tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melaksanakan tugas dengan berkesan. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah / tutor dalam sesi tutorial. tutorial dan amali. Hasil Pembelajaran program disepadankan dengan domain hasil pembelajaran MQF. terarah kendiri. Pengalaman pembelajaran pelajar juga berlaku melalui pembelajaran kendiri (Independent Student Learning (ISL) yang memerlukan pelajar mengakses. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN • • • Matriks hasil pembelajaran merupakan suatu pemetaan hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. pengguna teknologi maklumat yang cekap.

SINOPSIS KURSUS WAJIB Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

bertutur. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Contemporary Issues. writing academic papers and writing reflections. jenis-jenis soalan. Listening and Speaking Skills.27 cm. Reading Skills. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) Formatted: Malay (Malaysia) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102).27 cm Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-01 . Isu-isu kontemporari tamadun Islam dan tamadun barat. membaca.KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) (Islamic Civilisation and Asian Civilisation) 2(2+0) Kursus ini menfokuskan pengenalan ilmu ketamadunan. Prominent Figures of the Islamic Civilisation. penulisan ilmiah dan penulisan refleksi. Pendidikan Seni Visual. bengkel asas membaca : kaedah fonetik. basic concept Islamic Civilisation. jenis-jenis ayat. writing for different text types. kaedah pandang dan sebut. membaca. Formatted: Indent: Left: 1. bengkel aktiviti penulisan mekanis. Islam dalam tamadun Melayu. It focuses on the English Sound System. interaksi antara pelbagai tamadun. seminar dan pameran bahan pemulihan bahasa Melayu. bengkel membuat rakaman bunyi-bunyian dengan menggunakan alat perakam digital. Tenses. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. listening and speaking skills. dan menulis pelbagai penulisan. bengkel pembelajaran secara individu. Formatted: Malay (Malaysia) WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) Formatted: Font: (Default) Arial. Parts of Speech/Word Classes. interaction among various civilisation. berpasangan dan berkumpulan. Literasi Bahasa (Language Literacy) WAJ3104 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasikan aktiviti prabacaan. bengkel penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran Pendidikan Muzik. Islam in the Malay Civilisation. 11 pt Formatted: Justified. Types of Questions. Space After: 0 pt This course aims to build on learners’ current English language skills. kemahiran mendengar dan bertutur. kaedah abjad. interaksi tamadun Asia dan relevansinya di Malaysia dan di dunia. bengkel pembinaan bahan pemulihan dengan power point. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. This course focuses on the Introduction of Civilisation. reading skills. tatabahasa. bengkel aktiviti pratulisan. ‘Islam Hadhari’ and Nation Development Process. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). tokohtokoh tamadun Islam dan Asia. Indent: Left: 1. konsep asas tamadun Islam. membina dan menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran bukan elektronik. dan kemahiran mendengar. It builds further on parts of speech/word classes. dan menulis untuk pelbagai tujuan. Sentence Types. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. bengkel pengajaran menggunakan boneka.

This course exposes students to the introduction to the Arts in Education. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). construct and use non electronic teaching and learning materials. Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia).This course explains and applies pre-reading activities. implementing activities on knowing Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-02 . WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Formatted: Font: 8 pt. operasi dan pengiraan. The topics discussed are problem solving. Check spelling and grammar Formatted: Justified Kursus ini memfokuskan hubungan etnik di Malaysia. pluralistic society in the Malay world. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Kursus ini berfokus kepada pendekatan dan strategi yang sepatutnya dikuasai dan dimodeli oleh pelajar sebagai persediaan untuk menyokong pencapaian literasi nombor. aplikasi dan pengurusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. workshop for using puppets. memperoleh pengalaman dan ekspresi melalui seni. immersed reading and writing remedial workshop for Music Education. politics development in the context of ethnic relation in Malaysia. and also data analysis and interpretation. perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. kesedaran ruang. dan juga analisis data dan interpretasi. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. workshop for sound production using digital recorder. operation and computation. Visual Art Education and Physical and Health Education. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). pengetahuan dan kemahiran asas dalam seni peringkat sekolah rendah. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). economic development in the context of ethnic relation in Malaysia. agama dan hubungan etnik. individual. and the role of government and society in ethnic relation. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). look and seeing method. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). knowledge and basic skills in arts in primary school. measurement. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). seminar and exhibition of Malay language remedial materials. Italic. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). alphabet method. spatial sense. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. constitution in the context of ethnic relation in Malaysia. basic reading workshop : phonetic method. Italic. paired and grouped learning work shop for development of remedial materials using powerpoint. challenges and inculcation of ethnic relation in Malaysia. menjalankan aktiviti meneroka. mechanism of writing workshop. application and management in teaching and learning activities. masyarakat pluralistik Alam Melayu. melaksanakan dan menguruskan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan seni visual. muzik dan pergerakan dalam pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran. pre-writing activity workshop. This course focuses on ethnic relation in Malaysia. warna dan ruang serta deria dan seni. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada pengenalan Seni dalam Pendidikan. Check spelling and grammar Formatted: Indent: Left: 1. pengukuran. basic concepts in ethnics relation. konsep-konsep asas hubungan etnik. religion and ethnic relation. pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). English (United States) This course focuses on the approach and strategy students should acquire and model to support the achievement of numerical literacy. Check spelling and grammar Formatted: Malay (Malaysia). WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Formatted: Font: 8 pt.27 cm Formatted: Malay (Malaysia). melaksanakan aktiviti mengenal irama.

11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. pengenalan alatan. dan majlis rasmi. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. 11 pt.colour and space as well as senses and arts. 11 pt. 11 pt. training and tactical of games. This course focuses on the history of uniform unit. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. management of meeting and budget. pengurusan mesyuarat dan kewangan. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. games enrichment. filing system. gelanggang dan undang-undang permainan. 11 pt. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level. Malay (Malaysia) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. organizing of activities and competition. implementing and managing creative activities by integrating music. 11 pt. 11 pt. exploring. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. mengetahui. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. discipline and spiritual. 11 pt. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) Formatted Table 1(1+0) Formatted: Font: Arial. principles of first aid. 11 pt. 11 pt. 11 pt. court and rules and regulation of games. management and administration. sistem fail dan surat menyurat. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. struktur dan organisasi.rhythm. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. movement and visual art which will enhance the teaching in the teaching and learning of various subjects. introduction on equipment. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. expressing through arts. experiencing. 11 pt. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. perlembagaan unit beruniform. and official function. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. constitution of uniform units. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. pengurusan dan pentadbiran. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-03 . knowing. pengelolaan aktiviti. planning and camping. pengukuhan kemahiran dalam permainan. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. setup of cocurriculum unit. 11 pt. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. asas kawad kaki. 11 pt. asas pertolongan cemas. disiplin dan kerohanian. 11 pt. latihan dan taktik permainan. This course focuses on cocurriculum in primary school. penubuhan unit-unit kokurikulum. 11 pt. management of court / field and team and organizing competition. marching. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. structure and organization.

BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. jenis khidmat kemasyarakatan. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. guru dan akauntabiliti profesionalisme. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. organizing competition. history. sejarah dan undang-undang. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. pelaksanaan dan penilaian projek. dan berdaya saing. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. pengurusan. 11 pt. aktiviti kemasyarakatan. history. perkembangan dan kepentingan persatuan. team management. 11 pt. 11 pt. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Formatted: Font: (Default) Arial. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. khidmat pendidikan kepada komuniti. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. persediaan. implementation and evaluation of project. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. track events. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. sejarah. development and importance. pengelolaan kejohanan dan pengurusan pasukan. pengurusan ukuran balapan dan padang. 11 pt. classification of society. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstual. berdaya tahan. 11 pt. teacher trainees will be nurtured with the characteristics and the art of being a teacher. field event. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. 11 pt. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. 11 pt. 11 pt. This course focuses on the general knowledge. 11 pt. 11 pt. This course is a four days camping programme.WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Formatted: Font: Arial. guru dan hubungan dengan komuniti. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. to have a high competetive spirit and the ability to selfreflect to enable them to face challenges in the teaching profession. kemahiran asas. 11 pt. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. This course aims to produce teachers who are knowledgeable. berdaya maju. rules and regulation. Malay (Malaysia) Formatted: Font: Arial. progressive and resilient. This course focuses on the introduction and concept of society. Malay (Malaysia) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. management. potensi dan citra diri seorang insan guru. basic skills. Through the activities. Malay (Malaysia) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. 11 pt. management in measurement of track and field events. Malay (Malaysia) Formatted: Font: (Default) Arial. pembinaan self-esteem. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-04 . preparation. building their self-esteem. pengkelasan persatuan.

The aspect which is given emphasises are social ettiquette. latihan dalam kumpulan. table ettiquette. organising and attending workshops. lawatan benchmarking. teacher relationship with community and honesty. tertib di meja makan. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. ciri-ciri kepimpinan. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. speaking skills. iklim sekolah. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. students are exposed to teachers and law mandate. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. kesantunan berbahasa. pengucapan awam. interaksi dengan komuniti setempat. pengurusan sekolah. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. kemahiran mendengar secara efektif. profesional circulars. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. service circulars. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-05 . protocol. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. The course emphasises on the balanced teacher self development. khidmat pendidikan kepada komuniti. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG.This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. mandat. Surat Pekeliling Ikhtisas. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. managing official ceremonies and dressing code. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. moral acitivities. Pekeliling Perkhidmatan. benchmark leadership characteristics. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. kreatif dan inovatif. Akta 550 (1996 ). creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. public speaking. school organisation. aktiviti kerohanian/moral. infrastructure and school curriculum infostructure. school climate. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. jenis khidmat kemasyarakatan. raising the flag. kembara sosial. Act 550 (1996). mengendali dan menghadiri bengkel serta penekanan tentang etiket sosial dan protokol. Students are exposed to the skill of planning. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. effective listening.

administering post inventory test of self direct search. professionasme commitment reports and reflective evaluation. reflection. inovasi guru cemerlang. professional. The focus of the course is related to workshops. refleksi. benchmarking visits. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KW-06 . interaction with excellent teachers. finding. conflict inventory. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). innovation. tema bengkel. Tumpuan berkaitan dengan perbengkelan. This course aims to upgrade continuos self professionalism. inventori konflik. interaksi profesional dengan guru cemerlang. workshops theme. interpretation of test.BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. lawatan benchmarking. interpretasi dapatan ujian.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. prinsip-prinsip asas perkembangan. peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak. different stages of development. implications of individual differences. This course consists of the development of Islamic. EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. development of children with special needs. model-model pengurusan disiplin. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-01 . motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. nature of human beings from the religious and biological perspectives. various learning theories. pelbagai teori pembelajaran. issues regarding discipline problems of students and management of special need students. historical development of the Malaysian education system. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. models of discipline management. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools. Western and Eastern philosophy of education.KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. implikasi faktor perbezaan individu. the underpinning theories of child development. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. basic principles of child development. factors that influence the development of the child. motivasi. the roles of teachers in classroom management. This course encompasses the developmental process of a child. the National Philosophy of Education. implications on teaching and learning. This course encompasses the child’s learning environment. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas.

integration of information and communication technology in teaching and learning. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. etika.EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. ethics and accountability. needs. pemilihan. akauntabiliti dan kesantunan guru. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. management of educational media and resources. matlamat. roles of ordinary teachers as guidance teachers. penggunaan dan penilaian media pengajaran. teacher politeness. stages of teacher development. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-02 . kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. theories. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. practices and development of educational technology. utilization and evaluation of educational media. kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. pengurusan media dan sumber pendidikan. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. multicultural relationship skills and issues. penghasilan. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. peranan guru biasa sebagai pembimbing. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. peringkat perkembangan guru. types of guidance and counseling services. keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. characteristics of a teacher as a professional. penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok. kemahiran berkomunikasi. EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. leadership and roles of teachers. application of technical skills in using various instructional media. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. selection. communications skills. This course discusses the concept of a profession. teori. This course discusses concepts. learning styles based on different multicultural aspects. production. kepemimpinan dan peranan guru. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling.

tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya. early symptoms of emotional disturbances amongst students. teachers and ways to overcome. innovation and managing educational changes. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan.EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PP-03 . This course discusses educational issues and current challenges.

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

kemahiran membaca. penyerapan.KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. forum. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. penulisan langkah pengajaran. daily lesson plan orientation. bercerita. discussion. kecerdasan pelbagai. pengayaan. and writing. kodkognitif. drill. tatabahasa terjemahan dan terus. linguistik. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. kewarganegaraan. approaches. latih tubi. comunity language. question and answer. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. pendekatan induktif dan deduktif. code-cognitive. inquiry. kemahiran belajar cara belajar. situasional. kemahiran mendengar dan bertutur. This course describes and elaborates aspect of philosophy. perbahasan. debate. content objectives and organization. pemulihan dan penilaian (“5P”). eklektik and communicative approach. concept and techniques : role play. simulasi. aims. forum. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 1 Ambilan Tahun 2007 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-01 . oral-aural. method and techniques. soal jawab. oral-aural. lingusitic. inkuiri penemuan. peraturan sosiobudaya. bahasa komuniti. kuiz. konsep penggabungjalinan. konsep dan jenis teknik : main peranan. drama. matlamat. kemahiran menulis. audio lingual method. story telling. brain storming. drama. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. pendekatan eklektik dan komunikatif. simulation. inductive and deductive approach. “5P” concepts. defination. pendekatan. kajian masa depan dan sistem bahasa. dialogue. dialog. kaedah natural. definisi. kaedah ajuk hafaz. Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) BMM3102 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. grammar translation. situational. pengisian kurikulum: ilmu. perbualan telefon dan penyampaian laporan. reading. objektif dan organisasi kandungan. quiz. natural method. telephone conversation and report presentation. the writing of teaching steps. added value skills and language system. nilai. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. orientasi rancangan pengajaran harian. sumbangsaran. perbincangan. kaedah dan teknik. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. konstruktivisme dan kontekstual.

pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. constructivisme. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. Teori Pemerolehan Bahasa. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. This course focuses on Teori Huraian Bahasa. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar mulai Ambilan Tahun 2010 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-02 . konsep-konsep: strategi. approaches. techniques. the concepts of strategy. the concepts of strategy. teaching method for teaching Malay Language. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. Teori Pemerolehan Bahasa. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. application of learning language approach. Teori Pemerolehan Bahasa. kaedah pengajaran bahasa Melayu. method. the implementation of teaching and learning activities through contextual. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. This course focuses on teaching component. method. teknik. kaedah. constructivisme. konsep-konsep: strategi. pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. techniques. application of value added skills. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. pendekatan. konstruktivisme. pembelajaran masteri. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. application of Road Safety education. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. approaches. teaching method for Malay Language. Teori Huraian Bahasa. mastery. application of Road Safety Education. Teori Huraian Bahasa. application of teaching language approaches. kaedah pengajaran bahasa Melayu. pendekatan. konstruktivisme. Nota Kursus ini ditawarkan kepada pelajar kohort 2 Ambilan Tahun 2008 BMM3117 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. Teori Pemerolehan Bahasa. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. kaedah. pembelajaran masteri. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. teknik. mastery. application of learning language approach. application of value added skills. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. application of teaching language approaches.BMM3102 Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2009 tambahan topik Pendidikan Keselamatan Jalan Raya) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa. the implementation of teaching and learning activities through contextual.

writing skills. kemahiran mengarang. pengajaran bahasa secara atas talian. preparation of teaching plan for reading skills. procedures. jenis dan kaedah penilaian bahasa. taxonomy and domain. learning homepage. animation in presentation. linkages in application structure. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. language skills assessment and language activities. pemilihan bahan internet untuk pengajaran dan pembelajaran. teaching reading skills. table of test specifications. teknik pengajaran kemahiran membaca. evaluation. ethics. application of information processing model. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. kemahiran membaca. internet resources. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. kemahiran menulis. use of writing tools. approach to teaching writing skills. dan seminar dan pameran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran bahasa Melayu. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. approaches and methods of teaching techniques of reading. conference and exhibition in ICT. types and method of language assessment. This course describes the use of internet. This course elaborates on listening and speaking skills. pengajaran dan pembelajaran secara bilik darjah maya dan sidang video. reading skill. assessment of learning experience. and measurement. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. pembinaan dan penggunaan tapak dan laman web. project based language assessment and school based assessment. penilaian kemahiran membaca. virtual and video learning. on-line learning of language learning. pengujian dan penilaian. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-03 . mereksa cipta animasi. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. jadual spesifikasi ujian. learning CDs in teaching. bengkel penggunaan cakera padat. testing development.BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. assessment of reading skills. penggunaan alat pengarangan. pengaplikasian model pemprosesan maklumat. pengaplikasian struktur perpautan. penilaian bahasa berasaskan projek. taksonomi dan domain. pembinaan ujian. aplikasi garis panduan dan etika penggunaan internet. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) BMM3105 3(0+3) Kursus ini menjelaskan penggunaan enjin pencari bahan bahasa Melayu. penilaian pengalaman pembelajaran.

penyediaan bahan bantu mengajan. language characteristics. pendidikan pengayaan. prosedur program pendidikan pengayaan. linguistic developement history. This course elaborates on phonetic and phonology theories. sesi latihan pengajaran. and scientific Malay language. linguistic structure. lingistik kontekstual. dycronic linguistic. language variation. and standard pronunciation. dan latihan mentranskripsi. paradigmatic rule. teaching practical session. learning difficulties and ways of detecting the learning difficulties. linguistik diakronik. This course elaborates on various linguistic fields. teaching of assessment. linguistik gunaan. alphabet and phonetic symbols. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-04 . penyediaan rancangan pengajaran pendidikan pemulihan. implementing of enrichment exercise. external factor.BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan pendidikan pemulihan. pelaksanaan aktiviti pengayaan. specific ways in organizing the remedial session. sebutan baku kata terbitan dan kata pinjaman. fonem : fonem segmental. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. variasi bahasa. pronunciation and syllablication transcription. pronunciation and syllablication exercise. differences in organizing and strategy. penilaian pengajaran pendidikan pemulihan. preparing the lesson plan of remedial session. enrichment education. stylistic. sessions of teaching practical and assessment of enrichment education. super segmental phonemes. sesi latihan pengajaran dan penilaian pengajaran pendidikan pengayaan. This course elaborates on remedial education. fonem suprasegmental. struktur linguistik. masalah penguasaan pembelajaran dan cara mengesan kesukaran pembelajaran. pronunciation and syllablication in Malay language. procedure of enrichment education programme. refleksi : pemikiran dalam linguistik. sejarah perkembangan ilmu linguistik. penyediaan bahan bantu dan rancangan pengajaran aktiviti pengayaan. huruf-huruf dan simbol fonetik. phonemes. peraturan paradigmatik. applied linguistic. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. artikulasi dan artikulator. perbezaan pengelolaan dan strategi. faktor luaran. sifat bahasa. articulation and articulators. latihan sebutan dan penyukuan sebutan. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan bidang linguistik. segmental phonemes. preparing of teaching aids tools and lesson plan of enrichment activities. langkah-langkah khusus dalam pengelolaan sesi pemulihan. contextual linguistic. reflection : thinking in linguistic.

masa depan dan cabaran bahasa Melayu. clause. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantik. Malay language word form. and the formation of new words. bentuk perkataan bahasa Melayu. frasa kerja. pemodenan dan perancangan bahasa Melayu. susur galur perkembangan penulisan tatabahasa bahasa Melayu. makna leksikal. idiomatic meaning. verbs. Perkamusan. This course elaborates on the contents of syntax knowledges including the constituent order of noun phrase. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. golongan kata kerja. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. adjectives. kata adjektif. semantic change. kata kerja. sejarah dan perkembangan ejaan rumi. perubahan semantik. peristilahan. ayat majmuk. kajian teks bahasa Melayu klasik dan peralihan. grammar and semantic aspect of Malay language terminology. golongan kata. imbuhan dalam bahasa Melayu. ambiguity and vague meanings. This course elaborates on the formation of the words of the Malay language including the formation of nouns. dan ejaan. skema tatacara pembentukan istilah.BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. istilah singkatan. and functional word. sejarah ejaan jawi. adjectives. short forms. symbols and spelling. Dictionary Development and Translation) BMM3112 3(3+0) Kursus ini memfokuskan falsafah dan sejarah perkembangan bahasa Melayu. lambang. frasa adjektif. makna ayat. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-05 . fitur makna. proof theory. dan kaedah dan teknik terjemahan. terminology and terminology construction schedule. types of words. BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis. klausa. aliran dan tokoh dalam tatabahasa Melayu. frasa sendi nama. adjectives phrase. sumber istilah. verb phrase. the sentence in Malay language included phrase. dan kelas kata tugas. dan proses penerbitan ayat. affixes in Malay language. korpus bahasa. This course elaborates on semantic. complex sentence and sentence construction process. isu bahasa terkini. prepositional phrase. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan bahasa Melayu. teori pembuktian. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. makna peribahasa. lexical and contextual meanings. jenis kata adjektif. yang merangkumi susunan konstituen frasa nama. ayat dasar. dan pembentukan kata baharu. ketaksaan dan kekaburan makna. single sentence. feature meaning. perkamusan. ayat tunggal. verbs. bahasa Melayu pramerdeka dan pascakolonial.

kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. world view and Malay society cosmology. prosedur penyelidikan pendidikan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. the future and the challenges of the Malay language. the flow and experts of the Malay language vocabulary. social. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-06 . BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. It discusses introduction to research methods in education. Malay culture in literary and non literary resources. dan ekonomi). data collection considerations. tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu. spelling. action research prosess. and economic aspects). and translation techniques and method. analisis data. concepts of action research and models. types of educational research. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. the study of the classical Malay language texts and its shift. data analysis. This course elaborates on concept of culture. and national culture. language corpus. kaedah-kaedah pengumpulan data. writing an action research report and article and ways of making action research data public. This course provides knowledge about action research method in Malay Language for primary education. interprestasi data penyelidikan tindakan. the history of Jawi spelling. pertimbangan dalam pengumpulan data. perancangan dan cadangan. serta kebudayaan kebangsaan. writing development of vocabulary of the Malay language.This course focuses on the philosophy and development history of the Malay language. dictionary. masyarakat. sosial. proses penyelidikan tindakan. planning and proposal. Malay culture (from political. external influence in Malay society. introduction to various types of educational research design. society. modernisation and planning of the Malay language. Malay language preindepence and past independence. the history of the development of the romanise. educational research procedure. interpreting the action research data. penganjuran seminar. current language issues. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Action Research I : Methodology) BMM 3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam PISMP (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah) Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) BMM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Melayu Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. Penyelidikan Tindakan II . konsep dan model-model penyelidikan tindakan. data collection methods. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan.

speaking. importance. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. approaches in understanding primary school literary texts. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. reading. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. This course discusses on the methodology of teaching listening. organization an action research seminar. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. discusses every component of the language skills including concepts. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) BAM3101 Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. bertutur. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. and primary school literary texts appreciation. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. and classification. and writing. dan pengklasan bagi setiap kemahiran. speaking. comparative literature. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. documentation and publication procedure of action research. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. bertutur. This course explicates litrature in primary school Malay language curriculum. BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. tujuan. aims. children and adolescent literature. reading. sastera kanakkanak dan remaja. literary teaching and learning techniques and activities. membaca dan menulis. describes the teaching steps for every skill. and writing skills. membaca dan menulis.This course provides skills in implementating and reporting action research in PISMP (Malay Language for Primary Education). sastera bandingan. and discusses the practical methodology in writing khat and dictation. kepentingan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-07 . BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum bahasa Melayu sekolah rendah. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. 2.

mendedahkan kaedah.BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax 1) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama. techniques and strategies to teach Arabic morphology. verbs. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic morphology. articles. akusatif dan genitif. nouns and verbs approaches. This course is a continuation of Tatabahasa Arab 1. accusative and genitive. approaches. This course discusses the Arabic syntax which is divided into word classifications. the principles. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab 1 mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. seruan. Ma’ani and Badi’. It emphasises on sentence formation correct with the styles and methods of Arabic language. juga mendedahkan kaedah. kata kerja tidak fleksi. Setiap tajuk dalam tiga komponen asas ini dihuraikan secara terperinci dengan mengemukakan contoh– contoh mengikut kesesuaian setiap kategori. types of phrases and sentences using nominative. awzan sarfi (pola morfologi). kata kerja fleksi. peraturan-peraturan morfologi dan juga bentukbentuknya serta makna. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. nouns. BAM3106 Retorika Bahasa Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Bahasa Arab (al-balaghah al – Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-Bayan. gaya kecuali . sistem morfologi Arab dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. struktur ayat namaan dan pembentukannya. rules and forms of Arabic Morphology. al-Ma’ani dan al-Badi’. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-08 . teaching techniques for primary school. penjodoh bilangan dan kata susul dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah . kata nama fleksi. penggunaan gaya bahasa. kata terbitan. Ia juga membincangkan bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan kaedah nominatif. This course is structured students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance of Bayan. teaching suitable syntax. kata kerja dan partikel dari segi bentuk-bentuk perubahannya. techniques and strategies Rhetoric of Arabic. teknik dan strategi pengajaran morfologi Arab. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum yang merangkumi kata nama tidak fleksi. nominal and verbal sentences. kata nama dan kata kerja serta jenis-jenis tasrif.

BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama . This course is structured to expose students to an introduction of learning and teaching sources. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resource Management and Computer Aided in Teaching Arabic) BAM3108 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. early Islam. syllabus and text book. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. kesan dan sumber puisi atau prosa tersebut. This course discusses two important and significant factors in the teaching process. zaman permulaan Islam. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. dianalisis dari pelbagai aspek bahasa untuk pengayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa serta mendedahkan kaedah pengajaran kesusasteraan Arab. aplikasi perisian. zaman Bani Abasiyyah dan zaman moden. hasil-hasil karya penyair. prose and poetry. also analyse various language aspects for enrichment and skills in teaching Arabics literature. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman. menerangkan cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. well-known poets. Arabic multimedia terminology. keistimewaan. Abbasy and Modern. iaitu zaman Jahiliyah. zaman Bani Umaiyah. types of literature. various types of knowledge sources such as websites via internet. mendedahkan pelajar tentang pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully in the teaching and learning process using ICT. Umayyad. Jahily. syllabus contents and curriculum specifications. Pendedahan secara lebih terperinci diberikan mengenai bentuk sastera samada puisi atau prosa. assessment book and teacher’s guide. menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran dari tahun 1 hingga tahun 6 serta memberi penekanan kepada kombinasi penggunaan buku teks. tema. orators and writers. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-09 . software applications explains. istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab. This course focuses on the chronology of Arabics literature which are divided into five main periods. combination of using text book.

This course discusses the concept of micro and macro teaching. daily.BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. menghuraikan jenis–jenis kemahiran. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. prosedur penyelidikan pendidikan. prinsip-prinsip asas penilaian. menghuraikan jenis-jenis ujian dan penilaian. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) BAM3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah. pengukuran. evaluation and examination of Arabic language. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. This course focuses on the approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second or foreign languages. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan ciri-ciri pentaksiran yang baik dan menerangkan prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. mendedahkan kepada pelajar tentang kebaikan dan kekurangan setiap kaedah pengajaran bahasa kedua. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. This course exposes students to the terminology of assessment. implement of the micro and macro teaching. menghuraikan pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. different skills. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. weekly and semester and writing learning outcomes and writing reflections. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-010 . advantages and shortcomings of teaching Arabic as a second language and the characteristics of professional Arabic teacher. proses penyelidikan tindakan. the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. mingguan dan semester mengikut format yang betul dan mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. application of appropriate techniques strategies for effective teaching. lesson planning. BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua.

planning and proposal. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. moneme. pertimbangan dalam pengumpulan data.perancangan dan cadangan. data analysis. menghuraikan sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. writing an action research report and article and ways of making action research data public. concepts of action research and models. second and foreign languages. Pedagogy and phonology in teaching and learning process. phonology and phonetic of Arabic language including phonics system. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. documentation and publication procedure of action research. introduction to various types of educational research design. communicative competency and psychological language. penganjuran seminar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-011 . prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. vowel and consonant. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Arabic Language (Implementation and Reporting) BAM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Arab Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. morfem. types of educational research. educational research procedure. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna dan mengupas sistem perkamusan Arab. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. monem. It discusses introduction to research methods in education. bahasa kedua dan bahasa asing. action research prosess. phoneme. sukukata dan kata. language acquisition theories. syllable and word. data collection considerations. This course provides knowledge about action research method in Arabic Language for primary education. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. analisis data. pronunciation and articulation of every single Arabic letter. kaedah-kaedah pengumpulan data. data collection methods. interpreting the action research data. This course provides skills in implementating and reporting action research in Arabic Language Studies for primary education. interprestasi data penyelidikan tindakan. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Linguistic and Arabic Lexicography) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. organization an action research seminar.

vocabulary. pembinaan item. penilaian kendalian sekolah. perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. penjelasan konsep. 3. and idioms. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto KM-012 . kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching and Learning)Children’s Learning in Science BCN3102 3(32+01) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas.BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Bahasa Arab (Resource Management and Evaluation in Arabic Language) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. kosa kata. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet in teaching Arabic for the primary level. jenis – jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. penilaian kemahiran berbahasa arab. teknik soal jawab. pelbagai pedagogi umum serta integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina. Perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pula meliputi penulisan rancangan mengajar dan refleksi. peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. the terminology of assessment. This course exposes the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese language like morphemes. dan peribahasa. evaluation and examination of Arabic language. types of tests and the principles in building Arabic tests items. several ways on how to prepare and use these sources skillfully and meaningfully usage in teaching and learning process. pemulaan dan penutup pelajaran. (Asian) Chinese (Simplified. prinsip dan objektif pengajaran bahasa Cina. serta penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese language phonetics(Hanyu Pinyin). konsep penilaian. jenis – jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. PRC) Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Justified.27 cm Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font: Not Bold BCN3101 Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi bahasa Cina seperti morfem. Konsep asas meliputi teori pemerolehan bahasa. Ia juga membincangkan mengenai pelbagai perkara yang berkaitan dengan penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran . serta konsep pengajaran mikro. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik bahasa Cina (Hanyu Pinyin). pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. pentaksiran dan pengujian Bahasa Arab. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. Indent: Left: 1. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Font color: Auto. Teknik-teknik asas termasuk kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal.

various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching & learning of Chinese language. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) BCN 3105 3(2+1) Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. International Sort) BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. Right: 0. Tab stops: 15. defining concepts. sentence structure. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisisan. Formatted: Font color: Auto. Planning and implementing teaching and learning involves lesson planning. International Sort) Formatted: Font: Not Bold. dan bentuk genre sastera serta sejarah perkembangannya.This course discusses the concept. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. types of sentences and rhetoric. International Sort) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Not Bold. Indent: Left: 1. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children’s Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak: konsep.27 cm. Penulisan karya sastera kanakkanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Indent: Left: 1. Tatabahasa klasik mengkaji kumpulan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi kumpulan kata. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-013 . Spanish (Spain. induction and closure of a lesson as well as preparing and using teaching aids.02 cm. ciri-ciri. phrases. Articles from different types of children’s literature are selected as reading texts and teaching and learning methods are also introduced. Swedish (Sweden) Formatted: Font: Not Bold. principles and objectives of teaching Chinese language. komponen ayat. This course encompasses the basic knowledge of children’s literature: concepts. questioning techniques. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. The classical Chinese grammar studies the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. International Sort) Formatted: Font color: Auto. mengenali dan menulis aksara Cina. The basic concept includes the theories of acquiring language skills. The basic technique covers the verbal and nonverbal communication skills. jenis-jenis ayat dan retorik. Spanish (Spain. Left Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. Spanish (Spain. frasa. writing reflections and understanding micro teaching concepts. the roles and ethics of language teachers.27 cm Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk bahasa Cina. genre and historical development. Spanish (Spain.4 cm. basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. characteristics.

BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted . BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) 3(23+10) Formatted: Font: Not Bold.. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Formatted ... . characteristics. ciri-ciri. and historical development of prose. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-014 . matlamat. This course comprises definitions. followed by planning. Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1. teori pembelajaran konstruktivisme. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching and Learning of Reading Texts of Different Genre) Formatted: Font color: Auto. managing and implementing teaching and learning. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah..... . mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran... Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.27 cm Formatted Formatted: Swedish (Sweden) Formatted . Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted . Formatted Formatted: Font color: Auto . objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah... reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools.. Constructivism Learning Theories. peranan. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. characteristics. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya.. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. Kursus ini merangkumi pentakrifan. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted . Kursus ini mengkaji konsep. This course covers the teaching and learning methods of reading. roles. This course covers the methodology in learning.sekolah rendah..... . strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. This course studies the concepts. latihan merancang.. Texts from different types of prose are selected as basic reading. English (United States) BCN3107 3(3+0) Formatted: Font: Not Bold.

dan Sanqu. proses pelaksanaan. Indent: Left: 1. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) BCN3112 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic . preparing the table of specification and analysing test results. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan pentaksiran karangan. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Each topic will be followed by micro or macro teaching. Ci. This course comprises definitions. This course comprises the basic concepts.e. implementation. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Chinese Language for Primary Education ( Methodology )) BCN3113 3(3+0) Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis.27 cm Formatted: Font: Italic.. Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan.27 cm Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Puisi (Poetry) 3(3+0) Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified. iaitu Shi. methods. Distinctive poems of three different types. essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. prinsip dan fungsi. Kursus ini membincangkan pengenalan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-015 . kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. principles. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. functions. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. BCN3110 Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1.. i.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. are selected as basic texts. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro atau makro. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini merangkumi pentakrifan. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian.27 cm Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Justified. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold. Shi. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. Indent: Left: 1. Ci and Sanqu. various characteristics and historical development of poetry. This course covers the basic techniques in writing skills. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. dipilih sebagai bacaan asas.

planning and proposal. Not Bold. International Sort) Formatted: Font color: Auto Kursus ini merangkumi pentakrifan. fictions. Malay (Malaysia) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic.terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Chinese Language Studies for primary education. Font color: Auto. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Cina Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. It discusses introduction to research methods in education. 4. writing an action research report and article and ways of making action research data public. Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. International Sort) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: 11 pt. Font color: Auto. fiksyen. interpreting the action research data. educational research procedure. analisis data. pertimbangan dalam pengumpulan data. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. characteristics and historical development of novel and drama. Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto. interprestasi data penyelidikan tindakan. Spanish (Spain.Definisi ilmu linguistik.27 cm BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Chinese Language for Primary Education (Implementation and Reporting)I Formatted: Font: 11 pt. documentation and publication procedure of action research. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. data collection methods. Malay (Malaysia) Formatted: Indent: Left: 1. kaedah-kaedah pengumpulan data. perancangan dan cadangan. Distinctive texts of different short stories. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. introduction to various types of educational research design. penganjuran seminar. Font color: Auto. data analysis. bahagian-bahagian Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-016 . Malay (Malaysia) Formatted: Font: 11 pt. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. types of educational research. proses penyelidikan tindakan. Font color: Auto Formatted: Font: Italic Formatted: Font: Italic. data collection considerations. Formatted: Font: Italic BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Formatted: Font: 11 pt. novel dan drama dipilih sebagai bacaan asas. organization an action research seminar. This course encompasses definitions. Malay (Malaysia) 3(0+3) Formatted: Font: 11 pt. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. prosedur penyelidikan pendidikan. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0) BTM3101 Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. This course provides knowledge about action research method in Chinese Language for primary education. novels and dramas are selected as reading texts. action research prosess. Spanish (Spain.

pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. kaedah. Solliyal and Thodariyal. sistem morfologi. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil. Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. articulations. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. Pendedahan juga diberi tentang teori. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. It exposes students’ to the theory. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. the definition of linguistics. keperluan sukatan. Topics discussed include Eluthiyal. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. konsonan. tempat atrikulasinya. In addition. This course exposes students to various theories. kaedah. sistem bunyi vokal. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. morphology system. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. Solliyal dan Thodariyal. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-017 . dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. aims to enhance students knowledge of Phonology. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua.dalam ilmu linguistik. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. kajian fonologi bahasa Tamil. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. sistem fonem bahasa Tamil. morphem and competence in the Tamil language. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching.

analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. and activities and resources for teaching literature. kepentingan dan peranan berita. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. kaedah pengajaran elemen tatabahasa. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. pelbagai genre penulisan. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. iklan kartun dan sastera rakyat dalam Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-018 . Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. penguasaan dan penggunaan bahasa. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. It discusses the theory.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. approaches and strategies of teaching literature. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. they are expected to produce various creative texts of their own.BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. With the exposure. dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa. aspek bacaan luas. Emphasis is given to inductive. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) BTM3107 3(3+0) Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids.

This course focuses on the various genres relating to children. aniyiyal dan yaappiyal. ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. constructing the JSU. sastera kanak-kanak. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. poetry in motion and folklores. children’s literature. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. analyzing items.memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera. dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-019 . perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. cartoons. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’. It discusses the importance of creative Tamil literature. developing the marking scheme and the administration of examinations. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . menganalisis item. Besides looking at themes. kaedah pembinaan instrumen. penganalisisan karya kreatif seperti sajak. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. pentaksiran dan penilaian. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. puisi. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. pembelajaran Bahasa Tamil. Topics include appreciating poetry. ‘Aniyiyal’. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. In addition. menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan. caricatures.

action research prosess. teknik penghasilan cerpen dan novel. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. kaedah-kaedah pengumpulan data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. data collection methods. pertimbangan dalam pengumpulan data. data collection considerations. It discusses introduction to research methods in education. planning and proposal. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-020 . analisis data. educational research procedure. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. Topics discussed include the history of classical poems. proses penyelidikan tindakan.. Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan BTM3113 Rendah (Kaedah) 3(3+0) (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah. Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) BTM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Bahasa Tamil Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design.Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil. penganjuran seminar. concepts of action research and models. interpreting the action research data. authors and themes and analysis of epics. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.novels. discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories . This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. prosedur penyelidikan pendidikan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. emphasis on the critical appreciation skills and distinguish good short stories and novels. This course provides knowledge about action research method in Tamil Language for primary education. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. data analysis. penulispenulis kesusasteraan Tamil di Malaysia. types of educational research. kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi. aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik.understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. perancangan dan cadangan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. interprestasi data penyelidikan tindakan. the authors and themes. mengapresiasi keunikannya.

zaman selepas kemerdekaan. dan kaum dan etnik. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. and the relationship between Social Studies with the development of child learning process in primary school. documentation and publication procedure of action research. pre-independence era. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. sosialisasi. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan kepentingan Geografi dalam kurikulum Pengajian Sosial. post-independence era. culture. This course focuses on the importance of the history of national development into the establishment of a nation state. dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. This course provides introduction to Social Studies that focuses on the definition of Social Studies. interaksi dan struktur sosial. deviant and social control. thematic strands. organization an action research seminar. This course gives an exposure of Sociology as a discipline. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. masyarakat dan negara. devian dan kawalan sosial. the Malacca Sultanate as the basis of nation development. zaman sebelum kemerdekaan. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada Sosiologi sebagai satu disiplin. socialisation.This course provides skills in implementating and reporting action research in Tamil Language Studies for primary education. society and country. multi-disciplinary. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. 5. interaction and social structure. kandungan pelbagai disiplin. and races and ethnics. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0) PSS3101 Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. and the amendment of education policy in national development history. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik. kemahiran Geografi dan kaitan dengan organisasi ruang dan kehidupan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-021 . budaya.

kuasa dan autoriti. power and authority. and politics and government in Islamic perspectives. This course introduces the importance of Geography in the curriculum of Social Studies. moral and ethics. strategies of education on sustainability in Social Studies. politics. politik. teacher’s role in enhancing values. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-022 . PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi fokus kepada nilai. moral and ethics. and inculcation of values through government policies. moral human being. sistem fizikal dan kaitan dengan manusia. This course exposes the knowledge regarding the introduction of environment studies and sustainable development. This course focuses on values. doctrine of power separation. This course requires students to conduct practical activities. domain afektif dalam pembentukan sikap positif. peranan guru dalam pemupukan nilai. This course details the definition of Political Science and its relation with Social Studies in references to the Malaysian political system. sovereignty. moral dan etika. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. types of governments – comparative studies.tinjauan perbandingan. Geografi Manusia dan kaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dan kaedah menjalankan kerja luar. Human Geography and the relation with the social and economic aspects and the method of implementing field work. the existing of nation.manusia. dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. kewujudan negara. moral dan etika. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud Sains Politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia. kedaulatan. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. Geographical skills and the relation with spatial organisation and human beings. insan bermoral. human interaction with the environment and natural resources. bentuk-bentuk kerajaan . doktrin pengasingan kuasa. affective domains in instilling positive attitudes. physical system and the relation with human beings. education for sustainable development and education for international understanding.

kesahan dan kebolehpercayaan ujian. This course introduces the learning theory and the relation with the use of teaching and learning resources. and Civics and Citizenship Education. measurement and statistics. items analysis. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-023 . dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. and the procedure in creating and organising ICT-based material for Social Studies. and Civics and Citizenship Education. analisis items. the purposes of using teaching and learning resources in Social Studies. and the role of teachers in assessment. the procedure in creating and organising educational technology material for Social Studies. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. which is a part of practical activities in the learning of social service. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. This course focuses on the introduction to Social Studies subjects. This course emphasises on the basic concepts of evaluation and measurement in the teaching and learning of Social Studies. perancangan ujian. Students are also exposed to the citizenship project. pengukuran dan statistik. evaluation and test. validity and reliability of test. the procedure in creating and organising printed materials for Social Studies. penilaian dan ujian. Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) PSS3110 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan konsep-konsep asas penilaian dan pengukuran dalam pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial. tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial.Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial. and learning of social service in Civics and Citizenship Education. Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies) PSS3109 3(3+0) Kursus memperkenalkan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran. planning of test. mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial. sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan. syllabus and curiculum specifications of Local Studies. issues in assessment. Social Studies subjects in primary schools: Local Studies. isu-isu pentaksiran dan peranan guru dalam pentaksiran.

concepts of action research and models. rasional dan objektif. and Malaysian economy and globalisation. perancangan dan cadangan. teaching skills. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I . PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang pelajar memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal. data collection methods. pertimbangan dalam pengumpulan data. pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan. sektor ekonomi dalam pembangunan. pengajaran mikro dan makro. economic sectors in development. lesson planning.Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah. teaching-learning modes and techniques. interpreting the action research data. aspek sosial dalam pembangunan. human capital investment in knowledge-based economy. economic transformation and development. introduction to various types of educational research design. This course describes types of teaching modes suitable for teaching-learning in Social Studies. economic growth factors. prosedur penyelidikan pendidikan. interprestasi data penyelidikan tindakan. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Social Studies for primary education. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PSS3112 3(3+0) (Economic Growth and Development) Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian ekonomi pembangunan. planning and proposal. perbezaan pendekatan klasik dan wacana analisis pascamoden. pemikiran kritikal dan analisis logik. pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. proses penyelidikan tindakan. masalah kemiskinan dan strategi pembasmian. It discusses introduction to research methods in education. This course focuses on the study of economic development. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. data analysis. writing an action research report and article and ways of making action research data public. social aspects in development. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. analisis wacana dan media massa.Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. types of educational research. faktor pertumbuhan ekonomi. dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. pengenalan analisis wacana. problems of poverty and eradication strategies. analisis data. kelebihan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-024 . the micro and macro teaching. kemahiran pengajaran. data collection considerations. transformasi dan pembangunan ekonomi. kegunaan analisis wacana. educational research procedure. action research prosess. perancangan pengajaran. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. approaches and strategies in teaching-learning.

dan kelemahan analisis wacana, wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. This course gives the students the opportunity of acquiring analytical skills to comprehend issues in a more critical, rational, and objective manner, introduction to discourse analysis, differences in classical approaches and the discourse of post-modern analysis, discourse analysis and mass media, critical thinking and logical analysis, the use of discourse analysis, strengths and weaknesses of discourse analysis, and discourse and social issues, and the solutions. Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting)

PSS3115

3(0+3)

Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pengajian Sosial Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan. This course provides skills in implementating and reporting action research in Social Studies for primary education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research.

6.

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1)

MZU3101

Kursus ini memberi fokus kepada penguasaan kemahiran pendengaran iaitu mengenal pasti jeda, melodi, triad, kord, kaden dan irama serta nyanyian semerta menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada, meter dan nilai not. This course focuses on acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. It consists of listening to intervals, melodies, triads, chords and cadences. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. This course also focuses on sight singing. In the sight singing section, students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys, meters and note values. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0)

Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan di mana pelajar diperkenalkan dengan meter-lazim, tidak lazim, irregular meter, pembahagian masa tak sekata, klef-alto dan tenor, skelnada major, minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf, kord-kord dalam pelbagai kedudukan, peraturan pengharmonian, pembentukkan kaden, penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-025

This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. Topics given focus here are meters in simple, compound and irregular time, irregular time division, alto and tenor clefs, major, minor and chromatic scales and compound intervals, knowledge of harmonization such as chord in different inversions, rules of harmony, formation of cadences and the recognition of figured bass. Other than that ornaments in music scores will be taught.

MZU3103

Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I)

1(0+1)

Kursus ini menyediakan teknik dan kemahiran untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah, pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel, arpegio dan kord, aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. In this course, students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom, technical skills through drill exercises such as in the playing of scales, arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0)

Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik, matlamat, fungsi muzik dalam pendidikan, faktor-faktor sosiologi, psikologi, faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education, aims and the functions of music in education, importance of music, philosophical implications, sociological and psychological factors that affect music education, sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0)

Kursus ini memperkenalkan pengharmonian melodi, pembentukan kord dominan ketujuh, pergerakan pembalikan kedua, pergerakan kelima dan pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah, pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. This course introduces the melodic harmonisation using the dominant seventh chord, progression of six four and chord progession in fifths. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. In addition, students use melodic decoration in their music composition.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-026

MZU3106

Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II)

1(0+1)

Kursus ini merupakan lanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I, pelajar mempelajari teknik permainan kibod dalam permainan skel, arpegio, kord dan pengaplikasian teori, harmoni dalam permainan repertoire kibod, jenis rentak iringan, kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. This course continues from the previous keyboard I course. Keyboard technical skills, exercises in scale, arpeggio and chord playing, keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm, accompaniment, develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices are taught. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja, langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian, masalah dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya, pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara, lagu lapisan, teknik pengendalian alat iringan, teknik bermain rekoder soprano, alto digabungkan dengan iringan alat perkusi, penyediaan dan penghasilan skor perkusi. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices, teaching and learning of singing in the music classroom, identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems, a variety of singing repertoire including two part singing, singing, students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments, preparation and arrangement of percussion scores. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano, latihan bermain dalam pelbagai repertoire, permainan semerta pada tahap I dan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri. This course exposes students to various piano technical skills, playing a wider repertoire, sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-027

play block chords. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course I.MZP3108G Alat Muzik Utama . MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-028 . petikan dan cara ‘strumming’. plucking and strumming style. Focus is on posture. bermain gitar sambil menyanyi. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. alberti bass. Kemahiran pendengaran. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. It involves aural studies in intervals. triads. melody improvisation. This course caters to students without knowledge in guitar playing. melodi. cadence and rhythm. reading of notes. playing the guitar while singing. broken chord. jumping chord. sing melodies in keys changes from major to minor. mengimprovisasikan melodi di kibod. MZP3108V Alat Muzik Utama . broken chords. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively.Gitar I (Major Instrument – Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. triad. latihan aural. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. bermain pelbagai rentak. playing with different rhythm. mengenal pasti jeda. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. dan konsep muzikal. Memperkenalkan kord. chords and musical concepts. panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. aural practices. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. melodies. latihan dalam permainan iringan kord blok.Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. kaden. kord. bes alberti. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta akan dipelajari. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. Students also develop listening skills through aural guitar playing. irama. bacaan not. chords.jumping chords and chomping chords at the keyboard.

pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. to reinforcement. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches.Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul. Emphasis is on style development.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. Penekanan kepada perkembangan stail. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. sight playing and a variety in repertoire. This course focuses on continuity. kemahiran membuat persembahan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-029 . progressing to level two in piano playing techniques. Carl Orff and Jaques Dalcroze. This course is a continuity from course vocal 1. artikulasi. MZP3112V Alat Muzik Utama . bacaan not. nyanyian lagu. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. In the teaching and learning of music in the classroom. permainan alat muzik. Alat Muzik Utama – Piano II MZP3112P 1(0+1) (Major Instrument – Piano II) Kursus ini memfokuskan kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua. latihan aural. singing folk songs. aural. dynamics and performance preparation. panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. emphasis is on piano playing accompanying KBSR songs. rentak. bimbingan. strumming style with different rhythm and chords. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. dinamik. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. rhythm. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. pelbagai rentak dan kod. articulation. plucking. MZP3112G Alat Muzik Utama . In addidtion.Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. petikan dan cara ‘strumming’. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. Emphasis is on the phonation of vocal techniques.Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi.

Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II . pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi. Melody composition is put into practice in ensemble recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. dinamik. Zapin. format rancangan pelajaran tahunan. penekanan kepada perkembangan stail. ciptaan ensembel rekoder. melodic composition in single voice/part melody from eight to sixteen bars and the opportunity to perform their respective composition. dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. Students’ present their respective music composition present during this course. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. sight playing and a variety in repertoire. mingguan. This course discusses the primary school music curriculum. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(1+1) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. Students are guided in these 3 components throughout the course. permainan piano dalam rentak Inang. It comprises of preparing. rentak. dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. artikulasi. primarily on the KBSR music education syllabus. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-030 . Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang.pengajaran mikro. MZP3115G Alat Muzik Utama . rancangan mingguan . planning and writing the year plan. Zapin and walking bass rhythms. This course exposes the students to compositional devices in music education. perancangan. This course is a continuity towards level III in piano playing technics. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta.rancangan harian. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus.MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. harian .

music genres materials are selected from traditional classic music. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm. pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. This course is a continuity from course vocal II. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. dynamics and complex skills are developed as the course advances. planning of macro teaching sessions. langkah-langkah pengajaran makro.Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1) Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal II dengan memberi fokus kepada teknik vokal resonan dan penghasilan ton.This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. practice to reflect and write on the work carried out. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. Music in the form of dance. Emphasis is on resonance and tone production of vocal techniques. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. dan pengalaman praktikal salah satu genre. “Popular social” ensemble music. choral vocal music and solo instrumental music. score analisis. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. genre-genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji serta amalan refleksi . workshops and practical experiences. MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) 1(0+1) KM-031 . Style. Muzik Ensembel Sosial Popular. bengkel. This course focuses on macro teaching sessions. Muzik Bentuk Tarian Utama. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo. Muzik Ensembel Lain. articulation. analisis skor. perancangan sesi pengajaran makro. students are exposed to different music genres through listening activity. MZP3115V Alat Muzik Utama . video watching or live performances. rhythm. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics .

mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. This course focuses on vocal diction techniques. Romantik. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. self access and group learning approach and experiences geared towards guitar professionalism. Alat Muzik Utama . menganalisis skor mengikut zaman dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-032 . Jepun. instrumental ensemble. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources. teknik persembahan. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. MZU3120 Muzik Dunia (World Music) 2(2+0) Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika. memimpin. ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi.Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. India. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player.Gitar IV MZP3118G 1(0+1) (Major Instrument – Guitar IV) Kursus ini memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. conducting and attending program concerts/performance. membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments. sight playing and a variety in repertoire. Barok. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. MZP3118V Alat Muzik Utama . Abad ke 20 dan Jazz. ensembel instrumental. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. On this higher level. This course provides skill training and enrichment for a competent guitar player.(Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. Klasik. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. lawatan ke program konsert / persembahan. pendekatan pembelajaran kendiri secara solo dan pengalaman membuat persembahan yang lebih menjurus kepada profesionalisme. piano playing techniques.

perancangan dan cadangan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. 20th century and Jazz eras. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China.Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah.Vokal V (Major Instrument – Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. genre and compositional styles. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-033 . MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. romantic and the 20th century eras with different music genres. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Romantic. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. classic. klasik. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. proses penyelidikan tindakan. romantik. discussions are held to analyse aspects of music genre. Classical. karya dan stail dengan lebih mendalam.pendedahan kepada beberapa komposer. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama .Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. prosedur penyelidikan pendidikan. styles and composers music scores from Renaissance. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I . This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. analisis data. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. ekspresi dalam pelbagai dinamik. MZP3121G Alat Muzik Utama . abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. kaedah-kaedah pengumpulan data. Baroque. interprestasi data penyelidikan tindakan. tempo and phrasing and singing in various rhythm. genre. Japan. Thailand and Africa. India. pertimbangan dalam pengumpulan data.

documentation and publication procedure of action research. concepts of action research and models. China. data collection methods. interpreting the action research data. pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. This course provides skills in implementating and reporting action research in Music Education for primary education. organization an action research seminar. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. data analysis. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS. types of educational research. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. planning and proposal. penganjuran seminar. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) MZP3124 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. India. beberapa pandangan serta sumbangan tokoh dan pendidik seni. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual(PSV) (Introduction to Visual Art Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep Pendidikan Seni Visual(PSV). introduction to various types of educational research design. writing an action research report and article and ways of making action research data public. 7. Jepun dan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-034 . kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. educational research procedure. Teknologi Muzik MZP3123 3(1+2) (Music Technology) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. This course provides knowledge about action research method in Music Education for primary education. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS. the role of technology and music software in the production of music composition. MUSIC ACE. action research prosess. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. data collection considerations.

pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. kreativiti. analyzing basic design concept in visual art works. pengaruh dan latar belakang dalam pelbagai budaya. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan.Barat. comparative studies of basic design concept in visual arts. aims and objectives of Visual Art Education(VAE) in KBSR. analisis asas seni reka dalam karya. creativity. and visual expression. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3104 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak. various views and contributions of distinguished artists and art educationists. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak. kepentingan perkembangan kurikulum. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar.philosophy. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak. asas seni reka karya Seni Visual secara perbandingan. estetika dan ekspresi visual. aesthetics. influence and background of various cultures. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-035 . This course focuses on the background of developmental theory on children’s visual expressions. huraian sukatan pelajaran. apresiasi hasil seni 2-dimensi kanakkanak dan apresiasi hasil seni 3-dimensi kanak-kanak. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi fokus kepada pengenalan bahasa visual – falsafah. children’s creativity and imaginations. developmental stages of children’s art. objektif kurikulum. principles of design and compositions in art works of various cultures. konsep 5P. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. matlamat. This course covers the concepts. distinguished educationist and researchers in children’s art. art of various cultures. appreciations of children’s 2-dimensional art works and appreciations of children’s 3-dimensional art works. stimulus and factors that affect children’s art. the concept of design and craft and the importance of Visual Art Education in the era of high technology. tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanakkanak. konsep reka bentuk dan kraf serta kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi. This course focuses on introduction to visual language. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. peranan guru PSV.

classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. as well as Introduction to Tradisional Crafts. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-036 . Membuat Corak dan Rekaan. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. teaching and learning activities in the area of Drawing and Picture Making. pendekatan. Pattern-Making and Designing) PSV3106 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip Menggambar. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. This course covers the concept of Drawing and Picture Making as well as PatternMaking and Designing. Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2.This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). strategi. Membuat Corak dan Rekaan. subject matter. that is: Drawing and Picture Making. the roles of the VAE teachers. content and themes in producing art works for the four areas. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar. Pattern-Making and Designing. specifications of the syllabus. Membuat Corak dan Rekaan Tahap 1 dan 2. the importance of curriculum development. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. persediaan mengajar. resource and teaching aid management. bahan. Aktiviti amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang. lesson planning. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang Menggambar. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. the 5P concept. Pattern-Making and Designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the areas. Modelling and Constructing. management of outdoor and indoor activities. Integrated Curriculum for Primary School – Drawing and Picture Making. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. as well as practical activities for explorations of tools and materials. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. goals and objectives of the VAE curriculum.

perancangan dan persediaan mengajar.Membentuk dan Membuat Binaan. pengenalan multimedia. producing multimedia art works as well as presenting and exhibiting multimedia art works. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . pelbagai pendekatan apresiasi seni visual. micro and macro teaching. menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia. pengajaran mikro dan makro. multimedia dalam PSV. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut proses berdasarkan jenis kegiatan dalam bidang tersebut. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). seni oriental. approach. application of ICT in teaching and learning VAE. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital.kurikulum PSV KBSR. seni oriental. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. as well as teaching and learning resources. This course focuses on the concept and principles of the area of Modeling and Constructing. applying creativity and artistic process in producing digital art works. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-037 . strategy. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary School in Visual Art Education – Modelling and Constructing. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. Introduction to Tradisional Crafts. lesson planning. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. Mengenal Kraf Tradisional. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). introduction to multimedia as well as multimedia in VAE. This course covers the learning theories. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. Practical activities cover the use of multimedia. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. apresiasi karya seni barat. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang Membentuk dan Membuat binaan. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum.

lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). aims of assessment in VAE. tools and materials. pelbagai fungsi lukisan. types of assessments. data collection considerations. various functions of drawings from various genres and culture. kaedah pentaksiran PSV. oriental art. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. approaches and methods. western art. drawing techniques. PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). perancangan dan cadangan. This course covers the types of drawings . alat dan bahan. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. prosedur penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. various approaches in the appreciation of visual art. considerations and perceptions in drawings. tujuan pentaksiran PSV. pertimbangan dalam pengumpulan data. art in the Malay Lands and visual art in Malaysia. Practical activities include activities in producing digital and non digital drawings and art works. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. data collection methods. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. peraturan memberi markah. concepts of action research and models. teknik menghasilkan lukisan. interpreting the action research data. bentuk pentaksiran PSV. jenis-jenis pentaksiran. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. data analysis. oriental art. kaedah-kaedah pengumpulan data. mark schemes. pertimbangan dan pengamatan asas dalam lukisan. methods and forms of assessment. action research prosess.This course covers the introduction to the art history in western art. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. evaluation of art works and evaluation of portfolios. analisis data. educational research procedure. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-038 . planning and proposal. Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) PSV3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah. types of educational research. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. interprestasi data kajian tindakan. pendekatan dan kaedah lukisan. It discusses introduction to research methods in education. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. introduction to various types of educational research design. This course provides knowledge about action research method in Visual Art Education for primary education. Aktiviti amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital.

pelaksanaan program j-QAF dan pelaksanaan enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah rendah. management and organisational process of art projects. Penyelidikan Tindakan II . This course provides skills in implementating and reporting action research in Visual Art Education for primary education. the usage of text books. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. making feedback reports and taking further actions. 8. organization an action research seminar. documentation and publication procedure of action research. the importance and fundamental knowledge of art projects. pengurusan dan proses pengendalian projek seni. prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) PSV3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan kurikulum pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. implementing art projects. This course focuses on the Islamic education curriculum development and comparative analysis of the old and new curriculum. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. the implementation of “j-QAF” Programme and the first sixth month of Year One. Membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-039 .PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. Aktiviti amali meliputi merancang dan melaksanakan projek seni. penganjuran seminar. planning art projects. This course covers the management and organisation of art projects. teachers guide book.

aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.6 dan amali pengajaran Ibadah. lesson planning and practical teaching. prinsip perkembangan isi pelajaran dalam semua bidang Pendidikan Islam. lesson planning and practical teaching. The principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. penyediaan rancangan pengajaran Ibadah tahun 1 . aplikasi strategi pengajaran Asuhan Tilawah AlQur’an. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-040 . approach. This course focuses on strategy. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Aqidah tahun 1 . kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. It also gives exposure to planning and implementing learning strategies. penyediaan rancangan pengajaran Aqidah tahun 1-6 dan amali pengajaran Aqidah.6. tafsiran surah-surah terpilih dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asas Ulum Syariah.Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Adab dan Akhlak Islamiah dan Pelajaran Jawi. bahagian amali: Aplikasi teknik dan simulasi pengajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. This course focuses on the introduction to Al-Quran education. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam pendidikan Al-Qur’an iaitu pengenalan kepada Al-Qur’an. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Ibadah tahun 1 . penyediaan rancangan pengajaran Asuhan Tilawah Al-Qur’an dan amali pengajaran Asuhan Tilawah al-Qur’an. Bahagian teori: analisis strategi dan pendekatan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. panduan pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam bagi semua bidang . PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep ibadah dalam Islam. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Asuhan Tilawah Al-Quran. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep aqidah dalam Islam. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. analisis dan huraian isi kandungan Ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. analisis dan huraian isi kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. application of ”tajwid” rules in reciting. memorising and interpreting of the Quranic verses. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan ayat Al-Qur’an.6. the strategies.

aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Jawi. kemahiran menulis khat. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Micro and Macro PIM3109 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-041 . exposure to planning and implementing teaching strategies.6. exposure to Arabic caligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi. according to the Islamic education syllabus for primary schools. lesson planning and practical teaching . PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Sirah dalam Islam. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. kajian teks jawi klasik dan moden.6 dan amali pengajaran Akhlak. analisis dan huraian isi kandungan pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 . lesson planning and practical teaching. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Sirah tahun 1 6. analisis dan huraian isi kandungan Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 – 6. penyediaan rancangan pengajaran Sirah tahun 1 .6 dan amali pengajaran Sirah. Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1 . exposure to planning and implementing teaching strategies. It also discuses the teaching strategies . This course focuses on clarifying the concept of ” Sirah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. The course focuses on the content analysis on ”Jawi”.This course focuses on clarifying the concept of ” Ibadah” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic Education syllabus for primary school. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam. penyediaan rancangan pengajaran pembelajaran Jawi kelas pemulihan jawi (j-QAF) dan amali pengajaran Jawi. penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1 . lesson plans and practical teaching.6. exposure to planning and implementing teaching strategies.

analysis of the Prophet Muhammad s. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep.w. perancangan dan bidang pengajaran makro Pendidikan Islam. the impact of faith in life. pendidik dan pendidikan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.a. measurement. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-042 . basic skills. planning and practical teaching.a. analisis sahsiah para sahabat Rasulullah s. assessment and evaluation in Islamic education. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. aplikasi bahan sumber Pendidikan Islam dalam pengajaran dan pembelajaran.’s special traits. perancangan pengajaran mikro. Islamic educators and Islamic Education management in Malaysia. penilaian formatif dan sumatif dalam Pendidikan Islam.w. amali pengajaran mikro dan amali pengajaran makro dalam bidang Pendidikan Islam. types and field of testing. and issues of deviance in “aqidah”.Teaching in Islamic Education) Kursus ini mengandungi dua bahagian iaitu teori dan amali. contoh dan pelaksanaan. pembinaan bahan sumber. This course provides the knowledge and understanding of the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”. their main topic of discussions. pembinaan item Pendidikan Islam. building and using resources in teaching and learning of Islamic education. bidang pembelajaran yang diuji. tables of specification and PAFA assessment. amalan-amalan yang membawa kepada kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu penyelewengan dalam aqidah. perbincangan mazhab Ilmu Kalam. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk dakwah dalam pendidikan. This course focuses on concepts. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tentang pengenalan mazhab-mazhab Ilmu Kalam. bahagian amali. guru Pendidikan Islam dalam Perkhidmatan Awam Malaysia dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia.a. bentuk penilaian. pengajaran mikro dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam. his “sahabah” and some Islamic renowned scholars. This course emphasizes on selection of topics. micro and macro teaching concepts. dan tokoh ilmuan Islam.w. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. sebagai seorang pendidik. This course focuses on the “dakwah”. item building. analisis sahsiah Rasulullah s. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pendidikan Islam dan penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) sekolah rendah. Bahagian teori membincangkan pemilihan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam mengikut bidang.

PIM3113 Penyelidikan Tindakan I . kaedah Fiqh. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. types of educational research. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. data analysis. methodology in fiqh. animal slaughtering. educational research procedure. introduction to various types of educational research design. prosedur penyelidikan pendidikan. penganjuran seminar. pengurusan harta pusaka dalam Islam dan isu-isu semasa dalam bidang Fiqh. interprestasi data kajian tindakan. kaedah-kaedah pengumpulan data. It discusses introduction to research methods in education. planning and proposal. This course focuses on ”Usul Fiqh” studies. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data collection methods. action research prosess.Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research I. organizing an action research seminar. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. concepts of action research and models.Islamic Education for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Action Research II: Islamic Education for Primary Education (Implementation and Reporting) PIM3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Islam Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Islamic economy and management of properties in Islam. writing an action research report and article and ways of making action research data public. This course provides skills in implementing and reporting action research in Islamic Education for primary education. analisis data. interpreting the action research data. ekonomi Islam. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. documentation and publication procedure of action research. perancangan dan cadangan. pertimbangan dalam pengumpulan data. sembelihan dalam Islam. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2(1+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-043 . This course provides knowledge about action research method in Islamic Education for primary education. data collection considerations. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada perbincangan ilmu Usul Fiqh. 9. analysis and justification on issues related to fiqh studies.

organizing games and techniques. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-044 . pengurusan. periodisation of training and effects of training on physical fitness. permainan kanak-kanak. management. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. Bunker and Thorpe Model 1982. struktur dan organisasi persatuan. motorrelated physical fitness componen. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. training principles of physical fitness. asas terjunan. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. basic movement concept. pengelolaan permainan dan teknik permainan. kemahiran acara padang. This course includes concepts and definition of total fitness. PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang.(Training Methodology for Physical Fitness) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. training methodology for physical fitness. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. physical fitness and the importance of physical fitness. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. the acquiring of skills in the track and field event. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. the component of health. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. children’s games. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. konsep pergerakan asas. This course stress on rules and regulations. training schedule of physical fitness. kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal. model Bunker and Thorpe 1982. penilaian. teaching and learning of basic movement. jadual latihan kecergasan fizikal.related fitness. keselamatan renang. kemahiran acara balapan.

kematangan. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. sistem otot. sistem integumentari. lymphatic system and immunity.This course to expose students to various swimming skilss. koordinasi. darah. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. evaluation. aktiviti fizikal dan sukan. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. tisu adipos dan komposisi badan. sistem penghadaman. nutrition and metabolism as well as urinary system. feedback. officiating and organising and management of swimming competition. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. maturation and motor learning. saluran dan peredaran darah. basic teaching and learning methodology of swimming. Heart. sistem rangka. kawalan motor. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. maturation and factors that influence growth. selular dan tisu organisma. coordination. motor control. jantung. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia. ‘attention’ dan prestasi. Kursus ini juga Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-045 . cellular level and tissue level of organisation. muscular system. swimming safety. sistem limfatik dan imuniti. attention and performance. maturation and physical performance. pertumbuhan somatik. maklumbalas. blood vessels and circulation. Integumentary system. sistem saraf. functional development. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. adipose tissue and body composition. structure and the organisation of society. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. kanak-kanak. sistem endokrina. retention and transfer of learning. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. kematangan dan pembelajaran motor. digestive system. pemprosesan maklumat. This course includes the definition and concept of growth. individual differences and capabilities. skeletal system. penganalisisan perlakuan.chemical level. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. somatic growth. sistem respirasi. human information processing. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. motor learning. blood. nervous system. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. perbezaan individu. endocrine system. pembelajaran motor. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Learning Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. kematangan dan prestasi fizikal. respiratory system.

pengurusan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-046 . recreation and leisure. sukatan dan tafsirannya. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. administrating and organizing. administrating and organizing. This course covers the philosophies. Pendidikan Luar PJM3108 3(1+2) (Outdoor Education) Kursus ini mencakupi falsafah.menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the aspects of managing. aspek pengurusan. concepts. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. objectives. planning. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. . matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports. pengelolaan. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. konsep. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. penganalisisan perlakuan. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. kepentingan. pengurusan. The aspects of managing. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. pengelolaan dan pentadbiran. keselamatan murid-murid. history and literatures of outdoor education. analyzing performance. pengelolaan. penggabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya. rekreasi dan kesenggangan. aims. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. perancangan. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. managing.

penganalisisan perlakuan. pengurusan. managing tradisional games. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. This course discusses the management and administration of physical education and sports. program pembangunan sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. criteria in choosing physical education acitivities. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-047 . managing physical education and sports. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. aspek pengelolaan.This course includes the history and development of physical education in Malaysia. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. undang-undang dan pentadbiran sukan. analyzing performance. the interpretation of curriculum. laws and administration of sports. administrating and organizing. nilai dan etika dalam sukan. isu-isu dalam sukan. pengurusan permainan tradisional. values and ethics in sports. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the aspects of managing. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. pengurusan. sports development programme. aspek pengelolaan. penganalisisan perlakuan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. administration of national and international sports agency. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. issues in sports. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. the importance of physical education. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) PJM3112 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan.

the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. This course includes the concept of test. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-048 . kaedah-kaedah pengumpulan data. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) PJM3115 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah. pertimbangan dalam pengumpulan data. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia. selecting test. pembinaan ujian. administrating and organizing. criteria in choosing adapted physical education acitivities. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. The course helps student to develop different type of tests. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. measurement and evaluation in physical education and sports.This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. the interpretation of curriculum. physical education and sports. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. proses penyelidikan tindakan. the aspects of managing. analyzing performance. prosedur penyelidikan pendidikan. Emphasis given to the concepts of physical education. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. interprestasi data kajian tindakan. analysis and interpretation. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. Students will be exposed to different types of research in health. pemilihan jenis-jenis ujian. pendidikan jasmani dan sukan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. analisis data. perancangan dan cadangan. interpretasi serta menggunakan hasil ujian.

data collection methods. introduction to various types of educational research design. approach in treatment of injury. sukan dan kanakkanak.penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. lifting and carrying of patient. ‘burn out’ dan lebihan latihan dalam sukan. perubatan sukan dan jurulatih sukan. asthma and heart attack. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. pendekatan rawatan kecederaan. faint. keganasan dalam sukan. Psikososial Sukan PJM3117 2(2+0) (Psychosocial in Sports) Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. burn out and overtraining in sports. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-049 . planning and proposal. asma dan serangan jantung. kecederaan bahagian tangan. pencegahan kecederaan dalam sukan. This course provides knowledge about action research method in Physical Education for primary education. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. This course discusses the basic concept of sports injury. sports history. basic principles of first aid. principles in managing fracture. sports and media. deviasi dalam sukan. kebangkitan. terdedah kepada haba yang melampau. pengsan. body. definisi sosiologi sukan. arousal. reinforcement. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. exposure to extreme heat. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. the definition of sports sociology. This course includes sports psychology and sports sociology. goal. sports and children. kaki. airways and cardiopulmonary resuscitation. motivation. prinsip asas pertolongan cemas. interpreting the action research data. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. soft tissue injury. educational research procedure. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. sports. concepts of action research and models. kecederaan kulit. prinsip menguruskan kecederaan patah. maklumbalas. It discusses introduction to research methods in education. head and eyes. action research prosess. injury to the hand. personaliti. kecederaan tisu lembut. sports personality. data analysis. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. deviation and aggression in sports. peneguhan. open wound. sports medicine and coaches of sports. skin injury. kepala dan mata. pendarahan terbuka. prevention of injury in sports. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. child psychology development via sports. motivasi. mengangkat dan membawa pesakit. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. sukan dan ekonomi. data collection considerations. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. sukan. writing an action research report and article and ways of making action research data public. legs. feedback. pressure and anxiety in sports. sports and economy. penetapan matlamat. socialization in sports. sukan dan media. types of educational research. sociology theories in sports. teori sosial dalam sukan. badan.

MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. exposure to 3-dimensional geometry of the regular and semi-regular solids is also highlighted. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. rational. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. irrational. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. simetri Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-050 . Kursus ini juga membincangkan konsep dalam geometri satah. pelajar akan mengaplikasikan ilmu tentang nombor dalam penganggaran kuantiti. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. 10. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia.(Action Research II: Implementation and Reporting) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan.g. symmetries and transformations. teselasi. nombor nisbah. students will apply their knowledge of numbers in estimation of quantities. organizing an action research seminar. documentation and publication procedure of action research. This course provides skills in implementing and reporting action research in Physical Education for primary education. 3-dimensional geometry and conic sections. there is a further exploration into the sets of natural. nombor nyata dan nombor kompleks. In addition. Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem angka dan asas teori nombor. Practical skills involving constructions of geometric models are emphasized. The use of ICT e. penganjuran seminar. In addition. geometer sketchpad (GSP) is applied as a tool to investigate plane geometry. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. Semasa proses pembelajaran. real and complex numbers. Pelajar didedahkan kepada makna. In the process. It discusses concepts in plane geometry .tessellations. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. nombor bukan nisbah. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri.

alat bantu pengajaran dan pembelajaran. geometri 3-dimensi dan seksyen konik. graf. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning mathematics. It provides information about introduction to decision mathematics. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-051 . pelajar juga akan didedahkan kepada geometri 3dimensi bagi pepejal sekata dan separa sekata. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. mathematics facilities and management of resources. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. technology in mathematics. jenis-jenis carian. Dalam kursus ini. The use of sampling and estimation theory to estimate the mean of population is discussed. Selain itu.dan transformasi. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. critical path analysis. chi-square test. Teknologi maklumat dan komunikasi seperti geometer sketchpad (GSP) akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat geometri satah. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) This course introduces students to another useful branch of mathematics. graphs. Students will be introduced to printed materials. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t. ujian chisquare. Penggunaan teori pensampelan dan penganggaran untuk menganggar min populasi juga dibincangkan. algoritma. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam dua pembolehubah. rangkaian. types of searches. teaching and learning aids. linear programming. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. analisa laluan kritikal. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada matematik keputusan. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. Kemahiran praktikal melibatkan pembinaan model geometri ditekankan. heuristic algorithms and methods of sorting. algorithms. pemprograman linear. networks. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test.

Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan.teknologi dalam matematik. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam kalkulus. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. basic understanding of limits and limit theorem. decimals and percentages. derivatives and integrals. MTE3110 Linear Algebra (Algebra Linear) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-052 . perpuluhan dan peratus. fungsi dan graf. Fractions. The technology is applied to sketch and interpret the graphs of functions. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Pecahan. kemudahan-kemudahan matematik dan pengurusan resos. derivatif dan integral serta pola dan perhubungan. In addition. Perpuluhan dan Peratus) MTE3109 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. Selain itu. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. and patterns and relationships. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of calculus which includes functions and graphs. using relevant mathematical ideas. fractions. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Teaching of Numbers. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Teknologi diaplikasikan untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. pecahan. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif.

This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Matrix algebra is applied to solve a system of linear equations. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Algebra matriks diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan.

MTE 31113

Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)I

3(2+1)

In this course, students will learn to teach the key concepts in geometry, measurement and data handling. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through related key issues. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Dalam kursus ini, pelajar akan belajar untuk mengajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama yang berkaitan. Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0)

This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. Action Research I – Primary MathematicsManagement of the Science Laboratory and Resources (Methodology) [Penyelidikan Tindakan I - Matematik Pendidikan Rendah (Kaedah)]

MTE3113

3(3+0)

This course provides knowledge on action research method in Mathematics for primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-053

research data, writing an action research report and article, and ways of making action research data public. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai bentuk rekabentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Applications of Mathematics MTE3114 3(2+1) (Aplikasi Matematik) This course focuses on the applications of mathematics in various areas. Its contents cover mathematics in every day life, classical codes and ciphers, codes and cryptography, use of mathematical modeling in biology and ecology, and some key mathematical ideas related to calculus. Experience involving applications of mathematics is provided through practical activities. Kursus ini berfokus kepada aplikasi matematik dalam pelbagai bidang. Isi kandungannya meliputi matematik dalam kehidupan harian, kod klasik dan nombor rahsia, kod dan kriptografi, penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi, serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. Pengalaman melibatkan aplikasi matematik dibekalkan melalui aktiviti-aktiviti praktikal. Action Research II –Primary Mathematics (Implementation and Reporting) [Penyelidikan Tindakan II – Matematik Pendidikan Rendah (Implementasi dan Pelaporan)]

MTE3115

3(0+3)

This course provides skills in implementing and reporting action research in mathematics for primary education. It involves the implementation of an action research in school and the writing of the action research report, organization an action research seminar, documentation and publication procedure of action research. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam matematik pendidikan rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan, penganjuran seminar, prosedur pendokumentasian dan penerbitan penyelidikan tindakan.

11. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Hidupan dan Proses Kehidupan) 3(2+1)

This course discusses life and living processes. It explores the nature of life, food and wellbeing, cell structure and function, animal respiration, plant respiration, cellular respiration in plants and animals, growth, animal nutrition, plant nutrition,
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-054

animal excretion, plant excretion, animal reproduction, plant reproduction, movement and support in animals and plant responses to stimulus. Kursus ini membincangkan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan, menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan, makanan dan kesihatan, struktur sel dan fungsi, respirasi haiwan, respirasi tumbuhan, respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan, tumbesaran, nutrisi haiwan, nutrisi tumbuhan, perkumuhan haiwan, perkumuhan tumbuhan, pembiakan haiwan, pembiakan tumbuhan, pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan.

SCE 3102

Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains)

3(3+0)

This course discusses how children perceive science, the nature of science and how children learn science, explores the nature of science, how children learn science, understanding children’s development, Bruner’s learning theory, Behaviourist learning theory, Ausubel’s learning theory, Gagne’s learning theory, information-processing theory-Atkins, Shiffrin and Baddeley’s, Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning, the constructivist approaches, what do children need to help them learn through constructivism, understanding children’s ideas in science, assessing children’s ideas and misconceptions in science, dealing with children’s misconceptions and conceptual change. Kursus ini membincangkan pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains, bentuk sains dan mempelajari sains, meneroka ciri-ciri sains, cara kanak-kanak mempelajari sains, perkembangan kanak-kanak, teori pembelajaran Bruner, teori pembelajaran tingkah laku, teori pembelajaran Ausubel, teori pembelajaran Gagne, teori pemprosesan maklumat-Atkin, Shiffrin dan Baddeley, konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains, pendekatan konstruktivisme, beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme, memahami idea kanak-kanak dalam sains, menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains , memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1)

This course discusses exploring materials. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials, fuel, ores and minerals, alloys, aromatic compounds, alcohol, ethers and amines, aldehydes and ketones, carboxylic acids, esters and amides, synthetic polymers and plastics, industrial preparation of ammonia, sulphuric acid and nitric acid, composite materials, soaps and detergents, rubber, natural polymers and paper. Kursus ini membincangkan tentang penerokaan bahan-bahan, bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia, bahan bakar, bijih dan galian, aloi, sebatian beraroma, alkohol, eter dan ammina, aldehid dan keton, asid karboksilik, ester dan amid, polimer tiruan dan plastik, perusahaan penyediaan ammonia, asid sulfur dan asid nitrik, bahan komposit, sabun dan detergen, getah, polimer semulajadi dan kertas.
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-055

penjanaan dan transmisi elektrik. acquiring manipulative skills. work and machines. issues in science education. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. biodiversity. kepelbagaian biologi. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. planetary and satellite motion. use of electronics and semi-conductors. Kursus ini membincangkan tentang fizik dalam kehidupan harian. plant diversity. pemuliharaan in situ. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1) This course discusses about ecosystems and biodiversity. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-056 . animal diversity. primary science teaching. faedah ekosistem. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. thermometry and thermometers. electricity and magnetism at work. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. using light. electrical circuits in the house. teaching and learning strategies for primary science. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. threats to biodiversity. ecosystem services. kerja dan mesin. understanding population trends. It explores about ecosystem. acoustic ecology and biodiversity collection submission. menggunakan cahaya. genetic diversity. ex-situ conservation. isu-isu dalam pendidikan sains. Kursus ini membincangkan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. gerakan. forces in fluids. litar elektrik dalam rumah. in-situ conservation. motion. fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. termometeri dan termometer. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. the physics of music. memperolehi kemahiran manipulatif. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. generation and transmission of electricity. muzik dalam fizik. ekosistem. the basic science process skills and integrated science process skills. gerakan planet dan satelit. SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course discusses physics in context. teaching science for all children and science for exceptional children. kegunaan elektronik dan semi konduktor. mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. pengajaran sains sekolah rendah. Malaysian primary science curriculum I.SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course discusses primary science curriculum and pedagogies. applying Newton’s laws in everyday life. physics and measurement in everyday life. Malaysian primary science curriculum II. daya dalam cecair.

learning outcomes. Kursus ini membincangkan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. Kursus ini membincangkan tentang tenaga dalam kimia. sistem solar. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) This course discusses about energetics in chemistry. marking and moderation of test scripts. thermochemistry. rancangan mengajar harian. bumi: struktur. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. analysis of test score. objektif pembelajaran.pemuliharaan ex situ. pentadbiran ujian. sistem-sistem utama dan angkasa. outer space. definisi istilah. Kursus ini membincangkan tentang bumi dan angkasa lepas. matlamat pentaksiran. kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. test design and construction. penskoran pentaksiran. scoring of assessment. kepelbagaian tumbuhan. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. kepelbagaian haiwan. elektrokimia. angkasa lepas: fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. asal usul . tenaga. types of assessment. alat-alat pentaksiran. rekabentuk dan pembinaan ujian. dan nuklear kimia. hasil-hasil pembelajaran. the first law of thermodynamics. menulis rancangan pelajaran. assessment tools. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-057 . administration of test. origins and its major systems and space: the solar system. It explains about lesson planning. hukum pertama termodinamik. purpose of assessment. pemahaman tentang trenda populasi. kepelbagaian genetik. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. learning objectives. It explores about energy. ancaman terhadap kepelbagaian. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course discusses about earth and space. electrochemistry and nuclear chemistry. daily lesson plan. The earth: structure. Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) SCE 3108 3(3+0) This course discusses about planning for teaching primary science. planning a daily lesson plan. termokimia. analisis skor ujian. microteaching skills and macro teaching. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. areas of assessment in primary school science. writing lesson plans. merancang pelajaran. bentuk-bentuk pentaksiran. interpreting test score and forms of examination. merancang rancangan pelajaran harian. definition of terms.

perancangan dan cadangan. proses penyelidikan tindakan. types of educational research. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. project-based learning for conservation. peraturan dan keselamatan dalam makmal. rules and safety in the laboratory. planning and proposal. analisis data. It discusses introduction to research methods in education. data analysis. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. basic laboratory techniques. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. pengurusan makmal sains. pembaharuan dan penciptaan. project-based learning design. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. introduction to various types of educational research design. pertimbangan dalam pengumpulan data. teknik-teknik asas makmal. project-based learning for energy in the biosphere. science teaching and learning resources. Technology and Society (Sains. pengawetan spesimen biologi. kaedah-kaedah pengumpulan data. teknologi dan masyarakat. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Sains pendidikan rendah. data collection considerations. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. isu-isu yang berkaitan dengan sains. It will discuss about management of science laboratory.SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. issues relating to science. safe handling of scientific materials handling of chemicals. This course provides knowledge about action research method in Science for primary education. preparation and improvisation of selected resources and presentation. prosedur penyelidikan pendidikan. educational research procedure. writing an action research report and article and ways of making action research data public. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. interpreting the action research data. project-based learning for endurance of resources. action research process. data collection methods. technology and society. pembelajaran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. innovation and inventions. SCE3114 Science. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. concepts of action research and models. project-based learning for additives in food. Kursus ini membincangkan tentang sains. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. preservation of biological specimens. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. teknologi dan masyarakat. interpretasi data penyelidikan tindakan. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course discusses about science. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. technology and society. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-058 . cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. project-based learning for pollution and its effect on human health. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan.

Management And Administration In Technical And Vocational Education. Technical And Vocational Education System. documentation and publication procedure of action research. sistem Pendidikan Teknik Dan Vokasional. the career path and the future of Design and Technology. barangan logam dan kelengkapan. penggunaan bahan kitar semula dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. falsafah Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Curriculum And Teaching Of Technical And Vocational Education And Primary Living Skill In Malaysia. Leadership Characteristics In Technical And Vocational Education. sifat bahan mentah. Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Teknik Dan Vokasional Serta Prospek Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Pendidikan Negara.pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. Kurikulum Dan Pengajaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Di Malaysia. dasar Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Philosophy Of Technical And Vocational Education. fungsi Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Kepimpinan Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional. asas pembinaan produk. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) RBT3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan kepada pengenalan kepada Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-059 . bahan hiasan dalaman dan luaran. Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) SCE3115 3(0+3) This course provides skills in implementing and reporting action research in Science for primary education. 12. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. implement the planning and evaluation process. evolusi perkembangan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. This course focusses on Introduction To Technical And Vocational Education. Pentadbiran Dan Pengurusan Pendidikan Teknik Dan Vokasional. organizing an action research seminar. penganjuran seminar. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. perkembangan industri pembuatan tempatan. The Evolution Of Technical And Vocational Education. Function Of Technical And Vocational Education. jenis-jenis bahan mentah. Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan sains sekolah rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. Proses Perancangan.

skills on constructions of wood and metal based project. planning. the development of local and the usage of recycle materials and the integration of pedagogical element and assessment. theory and models of curriculum development. care of ornamental crops and landscape. This course will also expose the students with Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-060 . penilaian. handling of products. plant care. Teaching and learning approaches.This course will expose the students to the development of technology and material production and manufacturing industries. accessories. raw materials and its characteristic. planting vegetable hydroponically. penanaman sayursayuran secara hidroponik. strategi. perancangan pengajaran: bahan bantu mengajar berasaskan teknologi. perancangan. design curriculum. dokumentasi dan penyimpanan rekod. curriculum analysis and current issues regarding the curriculum development in Malaysia. evaluation. analisis kurikulum serta isuisu semasa perkembangan kurikulum di Malaysia. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. interior and exterior decoration. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah dari aspek pengenalan. penanaman. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. planting. reka bentuk kandungan. This course will provide the exposure and understanding about the Kemahiran Hidup Sekolah Rendah’s curriculum. pengajaran makro dan pengajaran mikro berasaskan kepada tajuk yang akan diajarkan di sekolah. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. propagation. kaedah dan teknik pengajaran. selection and preparation of field for vegetable planting. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. implementation. pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Kursus ini juga mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. teaching method and techniques will also be introduced. planting. pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran. teori dan modelmodel kurikulum. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan. perlaksanaan kurikulum. strategies. the introduction to the vegetable and ornamental crop industries. curriculum management and innovation. documentation and record keeping. pengurusan kurikulum. inovasi kurikulum.

RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology) 3(2+1) Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus terus dan ulangalik. robotik dan melakukan ujikaji serta merekabentuk projek berasaskan elektrik dan elektronik. proses jahitan. necklines. The integration of suitable pedagogical element and assessment will also be dealt in this course. computers and robotics basic component. komponen elektronik dan aplikasi dalam litar elektronik. pembentukan dan pelaksanaan ujian. Students are provided with the skills of planning a lesson based on primary school syllabus besides the skills in preparing and using the materials for teaching aids with ICT. mereka cipta stail pakaian. pengukuran dan penilaian. pleats. sleeves. kajian fabrik. penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian serta penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran juga didedahkan dalam kursus ini. This course will emphasize on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. asas komputer dan rangkaian. Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment) RBT3108 3(3+0) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. melakukan uji kaji litar arus terus dan ulang alik. various methods of evaluation. Skills in macro and micro teaching based on the topics to be taught in school. Discussion on validity and reliability of evaluation format. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basic principle of electrical and electronics. pedagogical elements and assessment. hemlines and. motor. asas elektronik berdigit. item development. This course also emphasizes design of garment styles. keesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. gathers and. pendawaian satu fasa. openings. analisis item ujian. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Kursus ini meliputi tajuk pengenalan kepada reka bentuk pakaian. seni reka pakaian. asas penyenggaraan komputer. Topics related to sewing processes include fasterners. merekabentuk PCB dan projek elektronik. types of evaluation and the usage of data & interpretation. pengujian. pentaksiran dan penerapan unsur pedagogi.skills of questioning techniques. Kursus ini membincangkan pengenalan pentaksiran dan penilaian. The skills involve are building and interprating schematic diagram to wiring circuit. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. test Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-061 . mendawai litar pendawaian domestik. pembinaan item ujian. kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran. domestic wiring. membina robot aras teknologi rendah. the preparation of work records and dress making. statistik asas dalam pentaksiran dan penilaian serta pentaksiran markah dan laporan pentaksiran. design printed circuit board. perancangan pentaksiran.

basic statistic. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. This course covers topics on food sanitation. finance.specification table. reka cipta masakan.dagang ). prinsip memasak dan tatasajian. reka bentuk bengkel. pedagogi. management and daily care of pets. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in micro teaching. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish. organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel. pembiakan ikan. punca dan pencegahan kemalangan. English (United States) Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. cooking principles and. preparation of food. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-062 . RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan : pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan. pengurusan bahan dan alatan. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan. pembiakan dan pengendalian. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi 3(2+1) (Food Management and Technology) Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan. electronic commerce ( E–commerce). selection and preparation of aquarium and cage. marking scheme interpretation as well as report writing on assessment. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes : marketing. kewangan. perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan. table setting. pengurusan personel. undang-undang perniagaan. design of food preparation pedagogy and cooking practice. penyediaan makanan. perniagaan elektronik ( E. preparation and keeping of documentation and records. technology in food preparation. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan. and mark analysis. pengurusan dan pengendalian bengkel. pengurusan kewangan. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. housing and equipments for pet rearing. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. selection of pets and ornamental fish. teknologi dalam penyediaan makanan. pengurusan dan penjagaan harian. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and safety management) 2(2+0) Formatted: Font: Italic. dan kerja-kerja amali masakan. business law. pest breeding.

educational research procedure. planning and proposal. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. pertimbangan dalam pengumpulan data. rules and regulation in workshop management. design and managing project such as chair. financial management. writing an action research report and article and ways of making action research data public. types of educational research. workshop design. proses penyelidikan tindakan. layout of interior design and pet’s house . RBT3113 Penyelidikan Tindakan I – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Design and Technology for Primary Education (Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah. tempat alat tulis. This course provides knowledge about action research method in Design and Technology for primary education. aplikasi lukisan 2D. interprestasi data kajian tindakan. prosesses and planning project. aplikasi lukisan 3D (wireframe. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. organization and management. 3D design.This course will focus on the philosophy of occupational safety and health. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan tindakan. action research prosess. perancangan dan cadangan. materials and tools management. interpreting the action research data. proses dan perancangan projek. introduction to various types of educational research design. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. best practices on workshop safety. analisis data. dan caracara menyebarkan data penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. surface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi. RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design ) 2(0+2) Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantu komputer. susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan. kaedah-kaedah pengumpulan data. concepts of action research and models. data collection methods. causes and prevention of accidents. This course emphasizes on product design with computer aided. data collection considerations. Penyelidikan Tindakan II – Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pealaporan) Action Research Il – Design and Technology for Primary Education (Implementation and Reporting) RBT3115 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-063 . data analysis. prosedur penyelidikan pendidikan. 2D drawing.

product architecture. Act 308 and Act 550. prosedur pendokumentasian serta penerbitan penyelidikan tindakan. reka bentuk industri. Akta 308 dan Akta 550. the transition from home to nursery/preschools. Children’s Right.Kursus ini memberi kemahiran pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam pendidikan Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. pendekatan dalam kurikulum. growth and child development. hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. and also the transition from nursery/preschools to Year 1 of Primary School. 13. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. penganjuran seminar. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-064 . views and ideas of earlier scholars of childhood education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. processes and planning. organizing an action research seminar. Ia juga membincangkan tentang model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia. pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. pengelolaan aktiviti prasekolah. documentation and publication procedure of action research. the integration of project base learning assessment. This course provides skills in implementing and reporting action research in Design and Technology for primary education. RBT3116 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2) (Design Processes and Methods) Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. This course emphasizes on product development and principle. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran dengan pengajaran di pusat prasekolah. the history of early childhood education. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. This course covers the introduction to early childhood education. industrial design and design for manufacturing. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. PENDIDIKAN PRASEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Foundation of Early Childhood Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak.

factors involve in language development. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak ( Physical Development. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-065 . the National Preschool Curriculum. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. applying teaching and learning approaches and integrating science in children’s daily activities. This course discusses the concept of physical development including the development of fine motor skills. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. Health and Children Safety) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus. language activities and also assessment in preschool education. planning of activities and programs for science. curriculum of language and communicative development. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. children diseases and preventive measures. the environment. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. activities for physical development in preschools.This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. It also discusses the models of overseas preschool programs and their relationship with the local preschools in Malaysia. This course includes understanding of the cognitive development of young children. This course includes the theory and foundation for children’s language learning. learning of early science and mathematics components at preschools. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. merancang aktiviti. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak. pembelajaran Matematik di prasekolah. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. penjagaan kesihatan kanak-kanak. children health and safety measures and also sex education in preschools. PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Children’s Cognitive Development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak. pembelajaran sains di prasekolah. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children Language Development) 3(2+1) Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. PRA3103 Perkembangan Fizikal. persekitaran. the effective factors in the implementation of curriculum and approaches in curriculum. teaching and learning techniques in preschools. methods in teaching and learning language at preschool. perancangan program sains.

development of sosial skills and prosocial behaviors. teaching management and implementation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of its component. seni boneka dan sastera kanak-kanak. memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak. It also covers the factors that encourage and also hinder creativity. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Children With Special Needs) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-066 . This course covers the concept of spiritual and moral from the Islamic and other religions point of views. pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai. sosiodrama. perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. identification of Islamic education and moral curriculum. and also discuss the field of creativity and its assessment in early childhood education. muzik dan pergerakan. theories on moral development. curriculum management. aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and Emotional Development of Children) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. aspects of children’s creativity which involve visual arts. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. developing confidence to face challenges in everyday life. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. pengurusan dan aktiviti. puppetry and children literature. music and movement. and also managing the concept of caring in the teaching and learning in preschools. socio drama.PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. teori perkembangan moral. management and activities. processes of creativity and teaching approaches. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. This course includes the theory and foundation for social and emotional development of children. This course covers the introduction to creative development. understanding and managing children’s emotion. and spiritual and moral development activities as well its learning center. (Creative Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Spiritual and Moral Development for Preschool Children PRA3108 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain.

matlamat. melaksanakan perekodan. ways on improving family. The focus is on the factors due to the disability. It also includes family surrounding. This course exposes students with skills to enrich knowledge and skills in planning. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas. data analysis. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. penyimpanan. data recording and compiling. characteristics.Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. building and managing preschool education centers. kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah. It also discusses the children’s behavior and discipline which includes attending and solving children’s behavioral conflict. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. This course includes the concepts. dan perbezaan individu. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. family relationship. hubungan keluarga. nilai dan budaya. children’s assessment and evaluation planning. penganalisisan. design the interior and exterior floor plan for a preschool building as well as to lay out the suitable indoor and outdoor space for the preschool building PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. This course discusses in general the children with special needs at preschool. Pengurusan Prasekolah PRA3110 3(2+1) (Preschool Management) Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak. objektif. the classification of special needs children. peningkatan kecemerlangan kekeluargaan. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. importance and principals of authentic assessment in preschool education. ciri-cirinya. objectives. reports and follow up actions based on data collection. values and customs. data collection based on observation. komuniti dan institusi pendidikan. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah 3(0+3) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-067 . This course covers the theories and perspective. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. community and education institution. aims.

PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. safety and diet management. This course provides skills in implementing and reporting action research in Preschool for primary education. educational research procedure. kecekapan hubungan. It discusses introduction to research methods in education. analisis data. 14. pertimbangan dalam pengumpulan data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. keselamatan dan pemakanan. organizing an action research seminar. planning and proposal. proses penyelidikan tindakan.(Action Reserach I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Prasekolah. introduction to various types of educational research design. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. perancangan dan cadangan. konsep kepimpinan dan perwatakan. efficient relationship. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. types of educational research. documentation and publication procedure of action research. konsep dan modelmodel penyelidikan tindakan. health. data collection considerations. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah. writing an action research report and article and ways of making action research data public. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. interpreting the action research data. pengurusan kesihatan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. Emphasis is also given on the management and implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters. Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) PRA3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Prasekolah Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. penganjuran seminar. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. interpretasi data penyelidikan tindakan. data analysis. data collection methods. This course provides knowledge about action research method in childhood Education. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-068 . the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. action research process. prosedur penyelidikan pendidikan. kaedah-kaedah pengumpulan data. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan.

ciri-ciri. komponen-komponen dalam bahasa. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan tingkah laku. types of problematics behaviour. latihan aktiviti. bahasa kanakkanak autisme. jenis-jenis tingkah laku bermasalah. kemahiran membaca. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak-kanak tersebut. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. handicapped children language. speech and language. pelaksanaan strategi pengurusan tingkah laku dan program pengubahsuaian tingkah laku. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) PKB3104 3(2+1) Kursus ini membincangkan bahasa dan komunikasi. bahasa dan pertuturan. pembinaan bahan bantu belajar bahasa. teori dan model tingkah laku. prinsip-prinsip asas pengurusan tingkah laku. kajian dan huraian sukatan pelajaran. education programmes provided and issues arise in educating these children.PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. strategi pengurusan tingkah laku. isu dan etika pengurusan tingkah laku. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. latihan pengajaran tatabahasa. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. punca masalah. language development theory. This course looks into communication. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-069 . pembinaan alat penilaian bahasa dan pengajaran mikro. pendekatan dan pembelajaran bahasa. characteristics. This course exposes the considerations to be taken in educating the learning disabilities children and legal aspects. language for children with sensory. This course discusses the introduction to the management of human behaviour theory and behavioural models. language for autism children. kemahiran lisan. kemahiran menulis. strategies of behaviour modification and issues concerned. language for children with emotional and behavioural problems. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. perancangan pengajaran dan pembelajaran bahasa. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi PKU3102 (Introduction to Language and Communication 3(3+0) Disorders) Kursus ini meninjau komunikasi . component in language. teori-teori perkembangan bahasa. proses perubahan tingkah laku. causes. bahasa kanak-kanak terencat akal.

This course discusses language and communication. language acquisition and language assesment tools and micro teaching. cookery. teaching of grammar. approaches and language learning. social skill and behaviour assesment. keusahawanan. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills. oral language assesment. reading and writing skills. reading. peraturan dan keselamatan di bengkel. mentaksir bacaan. persediaan mengajar. pengajaran tatabahasa. kemahiran memasak. reading. amali: aplikasi aktiviti bahasa. writing and mathematic assesment. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. mentaksir bahasa lisan. syllabus studies. lesson plan. kemahiran mendengar. preparing lesson plan and application of language activities teaching grammar. kemahiran jahitan. listening. kemahiran memelihara haiwan dan pengajaran mikro. self-protect. practical: application of language activities. home living. study of the syllabus.the ability of basic learning assessment. perancangan pengajaran harian. gardening. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. menghasilkan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Kursus ini berfokus pengenalan kepada kemahiran asas untuk berdikari. kemahiran pertukangan. sewing. kajian sukatan pelajaran. develop learning material. kemahiran berkebun. PKB3105 English Teaching and Learning Methodology (Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course discusses understanding the English language. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-070 . ethics and classroom management. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. kemahiran urus diri. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. keselamatan diri dan adab bertatasusila. kemahiran hidup untuk berdikari. speaking. bertutur. writing skills. membaca dan menulis. This course covers the important of assessment in special education. speaking. production of teaching aid for language skills and micro teaching. pengurusan rumah tangga. rearing pet.

PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3 (2+1) This course focuses the introduction to Mathematics. pergerakan kreatif. seni visual. visual art. play and altenative. muzik dan nyanyian. pengurusan kelas khas. assessment of Mathematics skills.physio. music and singing. music and singing. jenis-jenis terapi: fisio. strategies and activities in Mathematics. bahan bantu mengajar. assessment of Science skills. Matematik berfungsi untuk masalah pembelajaran. teaching and learning Science. functional Mathematics for learning disabilities. penilaian kemahiran Matematik. pelabelan. pentaksiran kepada kemahiran Sains. strategi dan aktiviti dalam pengajaran Matematik. permainan. permainan dan alternatif. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2)) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi. strategi dan aktiviti Matematik. pengajaran dan pembelajaran Sains. and micro teaching. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Matematik. bahan bantu mengajar Matematik. muzik dan nyanyian. cara kerja. strategies in teaching Mathematics. Mathematics syllabus sudy. functional Science for learning disabilities students. pengawasan. therapy . teaching aids and micro teaching. speech. activities in Mathematics teaching. problems of learning Mathematics. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains) 3(2+1) This course focuses on the introduction to Science. pertuturan. occupational. hidro. practical: application of strategies in teaching Science. profesionalisme guru. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-071 . expression art. penyediaan rancangan pengajaran. occupational. types of therapy: physio. expression art. teaching aids. pentaksiran pembelajaran murid. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar. pertuturan. speech. alat bantu mengajar dan pengajaran mikro. kemahiran asas proses Sains. syllabus study.fisio. amali: terapi . hidro. hydro. play and altenative. permasalahan penguasaan Matematik. visual art. pelaksanaan pengajaran. teaching aids production. cara kerja. seni visual. Sains berfungsi untuk pelajar yang bermasalah pembelajaran. pembinaan bahan bantu mengajar dan pengajaran mikro. pengasingan. teaching aids for Mathematics. This course discusses the introduction to therapy. Kursus ini memfokuskan pengenalan kepada Sains. pergerakan kreatif. kajian sukatan pelajaran. amali: pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas Matematik. hydro. lesson planning. practical: teaching and learning of basic Mathematics skills. basic skills of Science process. dan integrasi. pasir dan alternatif. amali: aplikasi strategi dalam pengajaran Sains. kajian sukatan pelajaran.

kaedahkaedah pengumpulan data. teaching implementation. prinsip dan etika kerja sosial. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. concepts of action research and models. special classroom management. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. data analysis. action research process. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. perancangan dan cadangan. program pemulihan dalam komuniti. prosedur penyelidikan pendidikan. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. segregation and integration. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology) PKB3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah. educational research procedure. supervision and communication. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). planning and proposal. interpretasi data penyelidikan tindakan. kepelbagaian kompetensi murid. introduction to various types of educational research design. This course discusses strategies and placement of students. data collection considerations. This course provides knowledge about action research method in Special Education for Learning Disabilities in primary education. multi disciplinary services offered at the CBR. teacher profesionalism. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. students multiple competencies. assessment.penyeliaan dan komunikasi. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. labeling. parents and community involvement and social system issues. proses penyelidikan tindakan. It discusses introduction to research methods in education. pertimbangan dalam pengumpulan data. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. penglibatan ibubapa dan komuniti dan isu sistem sosial. types of educational research. programBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-072 . principle social work ethics. analisis data. writing an action research report and article and ways of making action research data public. data collection methods. interpreting the action research data. community-based rehabilitation programme. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin.

program Pendidikan Khas di Malaysia. perkembangan aspek bahasa dan komunikasi kanak-kanak bermasalah pendengaran. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. psychosexual development of teenagers with listening problem and roles of family and society in the development of children with impaired listening. pengurusan bilik darjah. perkembangan psikososial remaja bermasalah pendengaran. role of teachers of special education. This course discusses the introduction to management and administration of special education. psychosocial development of teenagers with listening problem. perkembangan psikoseksual di kalangan remaja bermasalah pendengaran. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Learning Disabilities in primary education. special education programmes in Malaysia. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKB3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. penganjuran seminar. documentation and publication procedure of action research. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. organisational structure of special education in Malaysia. cognitive and psychomotor development of children with impaired listening. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi psikologi perkembangan kanak-kanak. organizing an action research seminar. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. This course covers the children psychology development. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. administration of special education programmes in Malaysia. dan peranan keluarga dan masyarakat dalam perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. peranan guru Pendidikan Khas. perkembangan aspek afektif kanak-kanak bermasalah pendengaran. cognitive development of children with impaired communication and listening problem. perkembangan aspek kognitif dan psikomotor kanak-kanak bermasalah pendengaran. 15. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-073 . classroom management.

language development theory. medicines. component in language. bilingualbicultural approach. bangunan. direction and time. This course looks into communication. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-074 . health. the development of education among children with hearing-impaired in Malaysia. warna. kaedah-kaedah komunikasi oral di kalangan kanakkanak bermasalah pendengaran. cultures and festivals. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. combination of oral and manual communication. pertubuhan. pendekatan bilingual-bicultural. trenda dan isu-isu dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran di Malaysia. language for children with emotional and behavioural problems. buildings. bahasa kanakkanak autisme. bahasa kanak-kanak terencat akal. organisations. Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) PKD3104 3(3+0) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di Eropah pada Abad 16-19. education. bahasa dan pertuturan. budaya dan perayaan. kata kerja dan kata sifat. places. perkembangan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran di dalam negara. the life style of the deaf community.Kursus ini meninjau komunikasi . pendidikan. pakaian. perasaan. kesihatan. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. colour. arah dan masa. perubatan. clothings. Bahasa Isyarat Malaysia (BIM): ucapan. history of the deaf education in the United States of America in 18th to 20th centuries. This course discusses the introduction to community deaf culture. sejarah pendidikan orang pekak di Amerika Syarikat pada Abad 18-20. classification communication methods. This course gives an overview of the development of deaf education in Europe in 16th to 19th centuries. kaedah-kaedah komunikasi manual di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia PKD3103 3(3+0) (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada komuniti dan budaya pekak. needs for various communication methods. handicapped children language. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. modals. kecacatan dan komunikasi. kata bantu. food and fruit. verbs and adjectives. language for children with sensory. transports and things. impaired and communication. pronounce and family. manual communication among children with hearing-impaired . kerajaan dan pekerjaan. kaedah-kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual. speech and language. animals. klasifikasi kaedah komunikasi. haiwan. tempat. pengangkutan dan benda. Malaysian Sign Language: speech. makanan dan buah-buahan. gaya hidup komuniti pekak. keperluan untuk pelbagai kaedah komunikasi. feelings. government and occupations. sports and nature. language for autism children. sukan dan alam semula jadi. komponen-komponen dalam bahasa. kata ganti nama dan keluarga. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. trends and issues in Special Education of hearing-impaired in Malaysia. teori-teori perkembangan bahasa.

membaca petikan/bercerita. parents role in early intervention. perbualan asas pengetahuan bahasa. meliputi: Tatabahasa Melayu. English Grammar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-075 . Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) PKD3107 3(1+2) Kursus ini membincangkan pengenalan Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). social skill and behaviour assesment. This course discusses the introduction to using sign codes in bahasa Melayu and sign code in English. kaedah pengajaran bacaan. dan using KTBI in teaching English to hearing-impaired children. kaedah pengajaran penulisan. menjalankan sesi soal jawab. perancangan program pemulihan bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. khidmat sokongan. latihan menggunakan KTBM dalam mengajar Bahasa Melayu kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. amali : melaksanakan ujian bahasa. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. This course covers the important of assessment in special education. practise in using KTBM and KTBI in teaching Malay Language to children with hearing-impaired Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) PKD3108 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan penguasaan bahasa di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran. support services. writing and mathematic assesment. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. menjalankan simulasi perbualan dan merancang dan melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. singing session. oral language assesment. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. This course discusses the need for early intervention for hearing-impaired children. mentaksir bahasa lisan. reading. menjalankan sesi nyanyian.PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah pendengaran.the ability of basic learning assessment. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. pentaksiran tahap pencapaian bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran. mentaksir bacaan. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. story reading. English Grammar. Malay language grammar. bentuk program intervensi awal. questiona answer session. NGOs involved and hearing-impaired children in inclusive education. types of early intervention. rancangan pendidikan individu untuk pembelajaran bahasa.

basic hearing test and audiogram assessment. simulating teaching and learning language sessions. implementation program individual speech implementation programme and factors that influenced the success of the speech programme. program kemahiran auditori. ear anatomy and listening process. audiometry. achievement level assessment. amali : menjalankan pemeriksaan terhadap telinga luar dan membran timpanum. penilaian bahan sumber pembelajaran. speech diability among children of hearing-impaired. penggunaan sistem FM. remedial programme planning. Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) PKD3111 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada peranan bahan sumber pembelajaran dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. use and maintaining individual hearing aid.type of hearing-impaired and its effect. amplikasi pendengaran.This course provides students with a knowledge of mastering language. anatomi telinga dan proses pendengaran. practical: carry out observation external ear and timpanum membrane. use of FM system. jenis-jenis bahan sumber pembelajaran. implementation of audiometric pediatric observation. amali : Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-076 . instrumen-instrumen pentaksiran tahap pencapaian pertuturan. penggunaan dan penyenggaraan alat bantu dengar individu. This course focusses on speech acquisation among children. masalah pertuturan kanak-kanak bermasalah pendengaran. individual education planning for language learning among children with hearing-impaired. This course covers topics of accustic. menjalankan pemerhatian audiometrik pediatrik. akhbar sebagai bahan sumber pembelajaran. PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi topik-topik akustik. audiometri. auditory skill programme. jenis masalah pendengaran dan kesannya. reading and writing teaching method. cocklea implant. strategi-strategi dalam mengatasi masalah pertuturan. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan pemerolehan pertuturan di kalangan kanak-kanak. buku teks sebagai bahan sumber pembelajaran. Malay language sounds system and international phonetic alphabet. ujian pendengaran asas dan pentaksiran audiogram. assessment instrument of speech achievement. general strategy in overcoming speech problem. implan koklea. listening amplication. basic language knowledge of conversation. practical: implement language tests. pelaksanaan program pertuturan individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan program pertuturan. sistem bunyi pertuturan bahasa Melayu dan abjad fonetik antarabangsa.

Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. analisis data. writing an action research report and article and ways of making action research data public. prinsip dan etika kerja sosial. kaedahkaedah pengumpulan data. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. concepts of action research and models. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. types of educational research.pembinaan dan pengurusan bahan sumber pembelajaran Matematik. pertimbangan dalam pengumpulan data. pengurusan bilik darjah. interpreting the action research data. prosedur penyelidikan pendidikan. proses penyelidikan tindakan. practical: developing and managing Mathematics. interpretasi data penyelidikan tindakan. text books and newspapers as learning resources. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. principle social work ethics. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). assessment of learning resources. pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. data analysis. perancangan dan cadangan. community-based rehabilitation programme. It discusses introduction to research methods in education. planning and proposal. program pemulihan dalam komuniti. action research process. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. peranan guru Pendidikan Khas. peranan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-077 . This course provides knowledge about action research method in Special Education for Listening Disabilities in primary education. Science and Local Studies learning resources. educational research procedure. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKD3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. introduction to various types of educational research design. multi disciplinary services offered at the CBR. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). data collection considerations. Sains dan Kajian Tempatan. This course focuses on the role of learning resources among children with hearing-impaired. types of learning resources. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. data collection methods. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK.

keluarga dan masyarakat. perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan perbezaannya dengan kanak-kanak normal. teori-teori perkembangan bahasa. administration of special education programmes in Malaysia. factors of Children with Visual Impairment. classroom management. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan PKD3115 Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. sebab-sebab masalah penglihatan. bahasa dan pertuturan. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) PKL3101 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada definisi dan klasifikasi masalah penglihatan. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Listening Disabilities in primary education. organisational structure of special education in Malaysia. implication and effect of visual impairment on the early stage and education.pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. penganjuran seminar. kesan masalah penglihatan di peringkat awal perkembangan. special education programmes in Malaysia. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) PKU3102 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . role of teachers of special education. implikasi masalah penglihatan terhadap pendidikan. the role of parents and community. penggunaan deria-deria lain dan peranan ibu bapa. documentation and publication procedure of action research. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. bahasa kanak-kanak Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-078 . komponen-komponen dalam bahasa. This course focus on definition and clasification of Children with Visual Impairment. organizing an action research seminar. 16. development of children with visual impairment compare with the normal children. This course discusses the introduction to management and administration of special education.use of other sensors.

handicapped children language. support services. peranan ibu bapa dalam intervensi awal. This course focuses on basic knowledge about the anatomy of the eye. practical :cooking. language for children with sensory. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Kursus ini merangkumi peengenalan konsep kemahiran hidup. skills of buying and stock keeping things. This course discusses the need for early intervention for visual-impaired children. pelaksanaan aktiviti dan simulasi. pengurusan rumah. cooking skills. This course looks into communication. language for children with emotional and behavioural problems. cara mengatasi masalah penglihatan. using blindfold and implementation of activities and simulation. language development theory. strategi pengajaran dan pembelajaran rekreasi pendidikan jasmani suaian. dan laporan mata. recreation and adaptive physical education. khidmat sokongan. the visual process and causes of visual impairment. badan-badan NGO yang terlibat dalam memberi khidmat sokongan dan murid-murid bermasalah penglihatan dalam pendidikan inklusif. Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan PKL3103 (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. speech and language. visual skills training . kemahiran penglihatan. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. types of early intervention. introduction of recreational activities and modify physical education. amali : latihan memasak menggunakan blindfold. language for autism children. punca-punca masalah penglihatan. component in language. bahasa kanakkanak autisme. pengenalan kepada rekreasi dan pendidikan jasmani suaian. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) PKU3105 3(3+0) Kursus ini membincangkan intervensi awal untuk kanak-kanak bermasalah penglihatan. bahasa kanak-kanak terencat akal. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. latihan mengurus diri menggunakann blindfold. adaptasi kaedah persediaan memasak. NGOs involved and visual-impaired children in inclusive education.blindfold. This course covers important concepts in field of living skills. kemahiran membeli dan menyimpan barang. pelbagai pentaksiran penglihatan. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-079 . various visual assessment methods and children with low vision report. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. adaptasi persekitaran di dapur. parents role in early intervention.bermasalah pembelajaran. bentuk program intervensi awal. pengurusan diri. self and house keeping management. self management.

kaedah menulis pindah. huruf terbitan. slate and stylus. PKL3109 Mathematics Braille Code (Kod Braille Matematik) 3(2+1) This course covers the numeral signs. lower wordsigns. amali: sistem kod braille BM. mentaksir kebolehan pembelajaran asas. transcription of braille exercise. indices. algebra. pengajaran dan pembelajaran murid buta. sets. latihan braille. geometri.the ability of basic learning assessment. ganda dua. practical:Bahasa Melayu braille code system. trancsribing exercise. Kursus ini melliputi huruf. wordsigns. adatasi kurikulum. computerized braille. reading. mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir matematik. This course covers the important of assessment in special education.Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan khas. komputer braille. writing and mathematic assesment. logaritham. kuantiti. mentaksir bacaan. mentaksir bahasa lisan. basic Mathematical operation. algebra. pengajaran murid bermasalah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-080 . geometry. mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku. kumpulan gabungan huruf besar dan huruf kecil. transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille in Bahasa melayu. simple upper groupsigns. matrices and enrichment exercises in theory and practical. lower groupsigns. final groupsigns. latihan menulis pindah. PKL3108 English Braille Code (Kod Braille Bahasa Inggeris) 3(2+1) This course covers letters of alphabet. matrik dan latihan pengukuhan dalam bentuk teori dan amali Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) PKL3110 3(3+0) Kursus ini merangkumi persediaan untuk mengajar. logarithms. This course introduces students to the Braille machine and Bahasa Melayu braille code system. social skill and behaviour assesment. and enrichment exercise. gabungan akhir huruf. operasi asas matematik. Kursus ini meliputi simbol nombor. simbol huruf. oral language assesment. penggunaan teknologi. Kod Braille Bahasa Melayu PKL3107 3(2+1) (Bahasa Melayu Braille Code) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sistem kod braille bahasa Melayu. quantities. slate and stylus dan penghasilan bacaan dalam braille bahasa Melayu. practise Braille. Slate and Stylus to pruduce reading material in braille Bahasa Melayu. latihan menulis pindah perkataan dan latihan pengukuhan. composite signs initial wordsigns. penghasilan bahan bacaan dalam braille bahasa melayu. pengajaran dan pembelajaran murid berpenglihatan terhad.

orientation and space. individu. tongkat putih dan alat bantu mobiliti lain. kemahiran membiasakan diri. amali : kaedah pengajaran braille. adaptation of curriculum. penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan. program pemulihan dalam komuniti. teknik bergerak tanpa pemandu celik. kaedahkaedah pengumpulan data. mobility techniques with guidance. teknik bergerak dengan pemandu celik. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision. perancangan dan cadangan.penglihatan dengan kecacatan lain. use ICT and other appropriate special aids. dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. proses penyelidikan tindakan. dan penggunaan teknik bergerak dalam situasi tertentu. prinsip dan etika kerja sosial. This course discuses introduction of orientation and mobility. amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. principle social work ethics. principal dan terminology in orientation dan mobility. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di dalam bangunan. pertimbangan dalam pengumpulan data. prosedur penyelidikan pendidikan. micro and macro teaching. moving skills with white stick inside and outside of domestic building and self adaptation skills in various situation. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK). Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-081 . penyediaan rajah timbul dan sesi pengajaran. program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin. multi disciplinary services offered at the CBR. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation. practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan. persediaan untuk pengajaran mikro dan makro. Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology) PKL3113 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah. orientasi dan ruang. educational needs of children with multiple handicaps. prepare teaching aids. and hands-on experience and to reinforce learning. mobility techniques without guidance. analisis data. konsep dan model-model penyelidikan tindakan. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan. Orientasi dan Mobiliti PKL3111 3(2+1) (Orientation and Mobility) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada orientasi dan mobiliti. prinsipprinsip dan istilah-istilah dalam Orientasi dan Mobiliti. pengajaran kanak-kanak berpenglihatan terhad. interpretasi data penyelidikan tindakan. This course covers the planning. white stick and other mobility equipment. community-based rehabilitation programme. kemahiran bergerak dengan tongkat putih di luar bangunan.

interpreting the action research data. peranan guru Pendidikan Khas. documentation and publication procedure of action research. role of teachers of special education. classroom management. educational research procedure. data analysis. role of administrators of special education programmes and goals of management and administration of special education. writing an action research report and article and ways of making action research data public. profil murid pemulihan. program pemulihan dalam dan luar negara. programprogram Pendidikan Khas di Malaysia. data collection methods. special education programmes in Malaysia. struktur organisasi Pendidikan Khas di Malaysia. Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) PKL3115 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH PKP 3101 Pengenalan kepada Pendidikan Pemulihan (Introduction to Remedial Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan asas pendidikan pemulihan. administration of special education programmes in Malaysia. This course provides skills in implementing and reporting action research in Special Education for Sight Disabilities in primary education. It discusses introduction to research methods in education. organisational structure of special education in Malaysia. pentadbiran program Pendidikan Khas di Malaysia. psikologi perkembangan murid pemulihan. data collection considerations. 17.This course provides knowledge about action research method in Special Education for Sight Disabilities in primary education. This course discusses the introduction to management and administration of special education. It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas PKU3114 (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas. action research process. pengurusan program pendidikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-082 . prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. penganjuran seminar. sejarah perkembangan pemulihan. pengurusan bilik darjah. planning and proposal. organizing an action research seminar. peranan pentadbir program Pendidikan Khas dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Khas. types of educational research. concepts of action research and models. introduction to various types of educational research design.

strategy of implementation remedial program and education for remedial students. bahasa kanak-kanak terencat akal. individual planning education. support services. peranan pentadbir dalam program pendidikan pemulihan. PKP 3103 Perkhidmatan dalam Pemulihan (Remediation Services) 3(2+1) Kursus ini memberi penekanan terhadap teori dan model pengurusan kelas khas. penubuhan kelas pemulihan. forming of remedial class. assessment and level of language achievement and augmentative and alternative communication. remedial students’ behavioral management. amali: pelaksanaan aktiviti pengurusan tingkah laku. This course emphasises on the theories and models of classroom management. teori-teori perkembangan bahasa. roles of school administrator in remedial education program. pentaksiran dan peningkatan tahap pencapaian bahasa dan komunikasi augmentatif dan alternatif. komponen-komponen dalam bahasa. amali: pelaksanaan strategi menangani masalah pengamatan. studens profile. pengurusan tingkah laku murid pemulihan. practical: the implementation of behavioral management activities and administration of remedial class. This course discusses basic remedial education.pemulihan. historical development of remedial education. remedial programs in Malaysia and other countries. development physchology for remedial students. strategi pelaksanaan program pemulihan dan pendidikan murid-murid pemulihan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-083 . the role and characteristics of a remedial teacher.. language for autism children. jenis-jenis pengamatan. component in language. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau komunikasi . language for children with emotional and behavioural problems. ujian diagnostik masalah pengamatan. handicapped children language. peranan dan ciri-ciri guru pemulihan. This course looks into communication. punca dan cara mengatasi masalah pengamatan. management of remedial education program. bahasa kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. language development theory. bahasa dan pertuturan. bahasa kanakkanak autisme. pengurusan tingkah laku murid pemulihan dan pelaksaan pengurusan dan pentadbiran kelas pemulihan. speech and language. language for children with sensory. pembinaan alat ujian diagnostik pengamatan dan pembinaan bahan bantu belajar kemahiran pengamatan. bahan bantu belajar untuk mengatasi masalah pengamatan. bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran. perancangan pendidikan individu dan khidmat sokongan. bahasa kanak-kanak bermasalah sensori. PKP 3104 Kemahiran Pengamatan (Perception Competency) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan kepada pengamatan.

This course focuses on introduction of perception; types of perceptions; causes and strategies to overcome the problems; production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes, practical:. strategies to overcome the problems, production of perceptual diagnostic test and teaching aids for teaching purposes.

PKP 3105

Pendidikan Disleksia (Dyslexia Education)

3(2+1)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada disleksia, perkembangan kanakkanak disleksia, pentaksiran dan penilaian kanak-kanak disleksia, kaedah pengajaran bahasa, kaedah pengajaran matematik, kaedah mengingat atau pemprosesan maklumat, pengurusan program disleksia, amali: pelaksanaan ujian, pengenalpastian kanak-kanak disleksia; pelaksanaan ujian diagnostik dan pelaksanaan strategi menangani disleksia. This course discusses the introduction to dyslexia, development of dyslexia chilldren, assesment and evaluation of dyslexia children, method of teaching mathematics, method of or information process, management for dyslexia program, practical: assesment implementation, instruments for identifications of students, diagnostic test, strategies used to overcome dyslexia problems PKP 3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Pemulihan (Assessment in Remedial Education) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi kepentingan pentaksiran dalam pendidikan pemulihan, mentaksir kebolehan pembelajaran asas, mentaksir kemahiran sosial dan tingkah laku, mentaksir bahasa lisan, mentaksir bacaan, mentaksir kemahiran menulis dan mentaksir Matematik. This course covers the importance and use of assessment in remedial education, the basic ability assessment, social’s skill assessment, behaviour assessment,oral assessment, reading assessment, writing skill assessment, and mathematics assessment. PKP 3107 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 1 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 1) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan perkembangan dan penguasaan bahasa, kemahiran lisan, kemahiran membaca, kemahiran kefahaman, pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran lisan, membaca dan kefahaman, kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran, bahan bantu belajar, rancangan pengajaran dan pembelajaran, amali; pelaksanaan strategi kemahiran lisan, pelaksanaan strategi pengajaranpembelajaran, membaca dan kefahaman, pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. This course discusses the development and language skill, oral skill, reading and comprehension skills; assesment and evaluation for oral skill, reading and comprehension, syallabus studies, learnings aids, lesson plan, practical: the implementaion of oral strategies, application strategies in teaching and learning,

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-084

reading and comprehension, production of perceptual diagnostic test and micro teaching. PKP 3108 Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu 2 (Methodology in Remedial Bahasa Melayu 2) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan kemahiran menulis, kemahiran mengeja, kemahiran mengarang, pentaksiran dan penilaian dalam kemahiran menulis, kajian sukatan dan huraian sukatan pelajaran, bahan bantu belajar kemahiran tulisan, ejaan dan menulis karangan, rancangan pengajaran dan pembelajaran, amali: pelaksaan kemahiran menulis, pelakasanaan kemahiran mengeja, pelaksanaan kemahiran mengarang, pembinaan alat ujian diagnostik dan pengajaran mikro. This course discusses writing skill, spelling skill, comprehension skill, assesment and evaluation in writing skill, syallabus studies, writng skill aids, spelling and comprehension and lesson plan, practical: the implementation of writing skill, spelling skill, comprehension, production of perceptual diagnostic test and micro teaching.

PKP 3109

Terapi dalam Pendidikan Pemulihan (Therapy in Remedial Education)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada terapi, jenis-jenis terapi, amali: terapi fisio, terapi cara kerja, terapi pertuturan, terapi muzik dan nyanyian, terapi seni visual, terapi hidro, terapi pergerakan kreatif, terapi main, terapi pasir dan terapi alternatif. This course discusses the introduction of therapy , types of therapy, practical: physiotherapy, speech therapy, music and singing therapy, art therapy, hydro therapy, expression art therapy, play therapy, sand therapy and alternative therapies. PKP 3110 Methodology in Remedial Mathematics (Kaedah Pemulihan Matematik) 3(2+1)

This course focuses on the introduction to mathematics, development and acquisition of mathematics, mathematics competencies, strategies in teaching remedial mathematics, mathematics syallabus study, assessment in mathematics skill, teaching aids for mathematics and lesson plan. Pratical: construction of mathematics, diagnostic test instrument, strategies in teaching remedial mathematics, production of mathematics teaching aids and micro teaching. Kursus ini memfokus kepada kepentingan menguasai kemahiran matematik; kemahiran-kemahiran dalam matematik; strategi pengajaran pemulihan matematik, mengkaji sukatan pelajaran, penilaian kemahiran matematik, bahan bantu belajar, rancangan pengajaran harian, prakktikal: pembinaan alat ujian diagnostik matematik,strategi pengajaran pemulihan matematik, dan pengajaran mikro. PKP3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan Pemulihan (Issues and Trends in Remedial Education) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan strategi dan penempatan pelajar, profesionalisme guru, pelaksanaan pengajaran, pelabelan, pengasingan dan integrasi, pentaksiran
Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-085

pembelajaran murid, pengurusan kelas pendidikan pemulihan, pengawasan penyeliaan dan komunikasi, kepelbagaian kompetensi murid, penglibatan ibu bapa dan komuniti, dan isu sistem sosial. This course discusses strategies and placement of the student, teachers’ professionalism, teaching implementation, labeling, segregation and integration, learning assessment, special classroom management, communication and supeversion, students’ multiple competencies, parents and community involvement and issues in social system .

PKU3112

Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation)

3(1+2)

Kursus ini membincangkan pengenalan kepada pemulihan dalam komuniti (PDK), prinsip dan etika kerja sosial, program pemulihan dalam komuniti, program pemulihan di PDK dan khidmat pelbagai disiplin, amali: pemerhatian di PDK dan program latihan ilmiah di PDK. This course discusses the introduction to the community-based rehabilitation, principle social work ethics, community-based rehabilitation programme, multi disciplinary services offered at the CBR, practical: observation and implementing a social work project at the CBR (on – site training). Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I : Methodology)

PKP3113

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk penyelidikan pendidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan dan cadangan, kaedah-kaedah pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi data penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara menyebarkan data penyelidikan tindakan. This course provides knowledge about action research method in Remedial Education in primary education. It discusses introduction to research methods in education, types of educational research, introduction to various types of educational research design, educational research procedure, concepts of action research and models, action research process, planning and proposal, data collection methods, data collection considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research report and article and ways of making action research data public. Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Pemulihan (Management and Administration of Remedial Education)

PKP 3114

3(3+0)

Kursus ini merangkumi pengenalan kepada pengurusan dan pentadbiran pendidikan pemulihan, struktur organisasi pendidikan di Malaysia, programBerkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009)

KM-086

This course covers introoduction to management and administration of remedial education programs. This course provides skills in implementing and reporting action research in Remedial Education in primary education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) KM-087 . It involves the implementation of action research in school and writing an action research report. penganjuran seminar. peranan pentadbir program pendidikan pemulihan dan cabaran dan hala tuju pentadbiran dan pengurusan pendidikan pemulihan. PKP3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini memberi kemahiran pelakanaan dan pelaporan penyelidikan tindakan dalam Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah yang melibatkan pelaksanaan penyelidikan tindakan di sekolah dan penulisan laporan. organizational structure of Education Department in Malaysia. pentadbiran program pendidikan pemulihan di sekolah. prosedur pendokumentasian serta peneribatan penyelidikan tindakan. remedial education programs in schools. documentation and publication procedure of action research. clasroom management.program pendidikan pemulihan di Malaysia. remedial teachers role. pengurusan bilik darjah. peranan guru pendidikan pemulihan. challenge and vision in management and administration in remedial education. organizing an action research seminar.role of administrator in remedial education.

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. PRK 3102 Praktikum Fasa II (Practicum II) 4(0+4) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Praktikum Fasa 2 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 1 yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme.KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) PRK 3101 Praktikum Fasa I (Practicum I) 22(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. BBM. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. lecturers and peers in a real life situation. Practicum Phase1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran guru dan mencuba pengajaran dan pembelajaran sendiri. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-01 . Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memantapkan lagi aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) dalam pelbagai situasi. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Praktikum Fasa 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. skills and teacher values in a guided and real life situation. lecturers and peers in a variety of situations. Practicum Phase 2 is a continuity of Practicum Phase 1 which enables student teachers to practise knowledge. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. It aims to provide student teachers the opportunity to enquire and enhance the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher.

Student teachers are expected to plan. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) AP-02 . pelajar juga perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Praktikum Fasa 3 adalah kesinambungan Praktikum Fasa 2 yang memberi peluang kepada pelajar untuk menguasai (mastery) pengetahuan. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam amalan profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. endurance. Student teachers are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities.PRK 3103 Praktikum Fasa III (Practicum III) 66(0+6) Formatted Table Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Pada peringkat ini. lecturers and peers in a real life situation. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. jati diri. Internship is a profesional transitional stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. Internship also gives opportunities to student teachers in developing their self confidence. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. leadership and inculcates professionalism as effective beginning teachers. Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. ketahanan diri. Pelajar merancang. Practicum phase 3 is a continuity of Practicum phase 2 which enables students to mastery knowledge. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri.

SINOPSIS PAKEJ ELEKTIF 1 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. Bunker and Thorpe Model 1982. sistem integumentari. sistem penghadaman. children’s games. lymphatic system and immunity. skeletal system. Pengelolaan dan Pentadbiran Formatted: Malay (Malaysia) PJMK3110 3(2+1) Formatted: Malay (Malaysia) Formatted Table Formatted: Malay (Malaysia) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. the importance of physical education. nervous system.Formatted: Malay (Malaysia) PAKEJ ELEKTIF 1 1. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan. sistem respirasi. jantung. darah. pengurusan. pengelolaan permainan dan teknik permainan. saluran dan peredaran darah. digestive system. sistem endokrina. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Education. sukatan dan tafsirannya. konsep pergerakan asas. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-01 . sistem otot. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. Integumentary system. sistem limfatik dan imuniti. cellular level and tissue level of organisation. basic movement concept.chemical level. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. Heart. selular dan tisu organisma. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. the interpretation of curriculum. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. respiratory system. kepentingan. nutrition and metabolism as well as urinary system. sistem rangka. blood vessels and circulation. permainan kanak-kanak. teaching and learning of basic movement. management. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas (Basic Movement) 3(1+2) Formatted Table Formatted: Malay (Malaysia) PJM 3102 Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani. blood. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. sistem saraf. model Bunker and Thorpe 1982. organizing games and techniques. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Formatted Table Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology. endocrine system. muscular system. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. criteria in choosing physical education acitivities. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia.

administration of national and international sports agency. 2. pendekatan. This course focuses on the introduction of strategies. PIM 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Formatted Table Formatted: English (United States) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. nilai dan etika dalam sukan. undang-undang dan pentadbiran sukan. sports development programme. isu-isu dalam sukan. issues in sports. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction to Islamic Education Curriculum for Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. the principles of content development and the management of teaching-learning procedures in all areas of Islamic education. This course discusses the management and administration of physical education and sports. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam semua bidang pendidikan Islam. approaches. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. program pembangunan sukan.PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. It also includes a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. managing tradisional games. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-02 . pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran. values and ethics in sports. managing physical education and sports. laws and administration of sports. the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. This course discusses the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. pengurusan permainan tradisional.

Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. bertutur. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. penilaian dan pentaksiran. measurement. syllabus contents and its. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. text book. It also discusses topic for micro and macro in teaching. membaca dan menulis. This course focuses on topic selecting. English (United States) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). pengukuran. 3.PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Formatted Table Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. This course focuses on topics of assessment. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) BAM3109 Kursus ini membincangkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya. assessment book and teacher’s guide as well as their contents. focusing on combination of using text book. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-03 . Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. and evaluation. This course discusses the syllabus and curriculum specifications. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Formatted Table Formatted: Font: Italic. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. kombinasi penggunaan buku teks. BAM 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0) Formatted Table Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar. building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa.

assessment. pembinaan item. various types of knowledge resources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources. Formatted: English (United States) BAM3116 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0) Formatted Table Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran. describes the teaching steps for every skill. 4. perkembangan aspek fizikal dan sosial.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. and writing skills. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) BAM3110 3(2+1) Formatted Table Formatted: English (United States) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. reading. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. evaluation and examination of Arabic language. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. penilaian kendalian sekolah. terminology of. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. penilaian kemahiran berbahasa Arab. This course exposes the students to an introduction of learning and teaching sources. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. jenis kemahiran. bebas daripada prasangka negatif dan diskriminasi. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-04 .penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran.This course discusses on the methodology of teaching listening. membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. speaking. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. This course discusses the concepts and skills of micro and macro teaching. ways of implementing micro and macro teaching and to prepare daily. mingguan dan semester. konsep penilaian. weekly and semester plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes.

safety and environmental safety. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan. safety of self. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. The course intends to give an understanding on concept. positive approach in sexuality. konsep. history and the curriculum of health education. safety rules in schools. the philosophy. mouth health programme. peraturan keselamatan di sekolah. physical and social growth. the learning style. stail pembelajaran. pengenalan pendidikan kesihatan. falsafah. This course expose to the concept and principles of safety education. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. supplementary food plan. emergency procedures. program-program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. penyimpanan bahan bahaya.This course encompasses the knowledge about health sexuality. storeage of dangerous product. safe road user program and building safety. rancangan makanan tambahan. and micro teaching. 5. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. sejarah. This course focusses the basic concepts in health education. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. kaedah. school cleanliness practices. amalan kebersihan sekolah. safety services. program kesihatan mulut. BAHASA MELAYU ( Ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-05 . perkhidmatan kesihatan sekolah. keselamatan diri. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan dan amali pengajaran mikro. pengenalan program kesihatan sekolah. strategies and approaches in teaching health education. behaviour. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. method. introduction to school health programme integrated approach. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Programme) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pemahaman berkaitan konsep. objectives. introduction to health education. ADHOC/PROSTAR programme and monitoring and evaluation. acitvities which involved gender and infectious diseases resulted from sexual activities. free from prejudice and discrimination. school health services. keselamatan perkhidmatan. pendekatan bersepadu. objektif. prosedur kecemasan. emphases on children’s health.

This course focuses on teaching component. pembinaan ujian. constructivisme. 5P concepts. konstruktivisme. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. mastery. application of Road Safety Education. evaluation. konsep penggabungjalinan. content objectives and organization. kemahiran menulis. reading. Teori Huraian Bahasa. pengisian kurikulum: ilmu. kecerdasan pelbagai. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. penyerapan. taksonomi dan domain. kewarganegaraan. teknik. objektif dan organisasi kandungan. nilai. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking.Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pemulihan dan penilaian (“5P”). pengujian dan penilaian. Teori Pemerolehan Bahasa. assessment of learning experience. teaching method for Malay Language. peraturan sosiobudaya. penilaian pengalaman pembelajaran. taxonomy and domain. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. penilaian bahasa berasaskan projek. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. jadual spesifikasi ujian. and writing. aims. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. kemahiran membaca. pembelajaran masteri. techniques. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. and measurement. kemahiran mendengar dan bertutur. kaedah pengajaran bahasa Melayu. matlamat. testing development. language skills assessment and language activities. method. konsep-konsep: strategi. application of value added skills. dan penilaian berasaskan sekolah This course explains the concept and principle of testing. Teori Huraian Bahasa. jenis dan kaedah penilaian bahasa. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. table of test specifications. pengayaan. application of teaching language approaches. konstruktivisme dan kontekstual. kaedah. the concepts of strategy. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. pendekatan. application of learning language approach. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. added value skills and language system. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. Teori Pemerolehan Bahasa. This course describes and elaborates aspect of philosophy. kajian masa depan dan sistem bahasa. types and method of language assessment. approaches. project based language assessment and school based assessment. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) BMM3117 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. kemahiran belajar cara belajar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-06 . the implementation of teaching and learning activities through contextual. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa.

prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. approaches and methods of teaching techniques of reading. Constructivism Learning Theories. Swedish (Sweden) Formatted . Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. managing and implementing teaching and learning. kemahiran membaca. penilaian kemahiran membaca.. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-07 . peranan. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar 3(2+1) Formatted Formatted Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Font color: Auto Formatted Formatted: Swedish (Sweden) . strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) BCN3108 3(23+10) Kursus ini mengkaji konsep. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. reading skill.. teori pembelajaran konstruktivisme. This course studies the concepts. latihan merancang.. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. . This course elaborates on listening and speaking skills. kemahiran mengarang. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto.. kemahiran menulis.BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Formatted: Justified.. preparation of teaching plan for reading skills. teknik pengajaran kemahiran membaca. writing skills. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary school.. . Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. teaching reading skills. . followed by planning.. characteristics... proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. Font color: Auto Formatted: Font color: Auto BCN 3105 3(2+1) Formatted: Font color: Auto.. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Formatted: English (United States) Formatted: English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua. roles. This course covers the methodology in learning. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran.. Indent: Left: 1. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. approach to teaching writing skills. pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. mengenali dan menulis aksara Cina. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto.. BAHASA CINA (ditawarkan mulai ambilan 2009) Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto. assessment of reading skills. . 6. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) Formatted: Font: Bold. matlamat. Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. ciri-ciri.27 cm Formatted: Font: Not Bold. Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-08 . It exposes students’ to the theory. This course comprises the basic concepts. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Indent: Left: 1. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold.(Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) Kursus ini merangkumi konsep asas. kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kaedah.27 cm Formatted: Swedish (Sweden) BTM3102 3(2+1) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Swedish (Sweden) Formatted: Font color: Auto Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa. principles. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. functions. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian.27 cm BCN3112 3(3+0) Formatted: Font: Not Bold. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. English (United States) Formatted: Font: Not Bold. prinsip dan fungsi. implementation. English (United States) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Font color: Auto Formatted: Swedish (Sweden) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. BAHASA TAMIL (ditawarkan mulai ambilan 2009) Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) Formatted: Justified. 7. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan. Indent: Left: 1. dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. kaedah. perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. keperluan sukatan. methods. Pendedahan juga diberi tentang teori. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. proses pelaksanaan. preparing the table of specification and analysing test results. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. melaksanakan pengajaran mikro dan makro.

Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil BTM3106 3(2+1) (Enrichment and Use of the Tamil Language) Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. constructing the JSU. analyzing items. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-09 . With the exposure. pelbagai aktiviti pengayaan bahasa. kaedah pembinaan instrumen. In addition. aspek bacaan luas.This course exposes students to various theories. there will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. pembelajaran Bahasa Tamil. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . menganalisis item. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. they are expected to produce various creative texts of their own. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. pelbagai genre penulisan. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. pentaksiran dan penilaian. developing the marking scheme and the administration of examinations. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0) Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran. penguasaan dan penggunaan bahasa. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE1-010 .

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

kaedah pengajaran dan pembelajaran. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. and the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada rasional. lesson planning. projek kewarganegaraan. pengajaran mikro dan makro untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. the purposes of the use of resources.Formatted: Malay (Malaysia) PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. This course introduces to students to the rationale. domain. This course details the approaches and strategies in teaching and learning. Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) PSK3104 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang pengenalan pembelajaran berkhidmat. perancangan pengajaran. micro and macro teaching of Civics and Citizenship Education. techniques and activities in teaching and learning. domain. syllabus of the Civic and Citizenship Education. objectives. types and methods of the preparation of resources. penilaian dan kaedah penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. skills in teaching and learning. concept. the methods of teaching and learning. This course details the learning theories. evaluation and the method of evaluation in Civics and Citizenship Education. tujuan penggunaan sumber. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) PSK3102 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teori pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-01 . merancang. Teori Pembelajaran. mengurus dan melaksanakan projek. bentuk projek kewarganegaraan. sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. aims. strategi pelaksanaan projek kewarganegaraan. matlamat dan objektif. jenis dan cara menghasilkan sumber. konsep. Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) PSK3103 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. kemahiran pengajaran dan pembelajaran.

insan bermoral. pendekatan. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0) ELM 3101 Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. 2. the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. teori-teori perkembangan moral. lesson planning. preparing the scheme of work. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School) ELM 3103 3(3+0) K f Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-02 . penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. issues faced in assessment of Moral Education. kaedah. managing and implementation of project. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. In this course. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. values. teori–teori etika. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) ELM 3104 3(3+0) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah.This course details the introduction of Service Learning. skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. ethical theories. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. planning. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. implementation strategy of the citizenship projects. approaches. methods. nilai-nilai agama dan masyarakat. types of citizenship projects. citizenship project. religious and societal values as well as moral development theories. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. konsep asas nilai. menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. moral being.

Malaysian primary science curriculum II. Kursus ini membincangkan tentang penilaian dalam pengajaran sains. matlamat pentaksiran. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. pengajaran sains sekolah rendah. bentuk-bentuk pentaksiran. teaching science for all children and science for exceptional children. Kursus ini membincangkan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. administration of test. rekabentuk dan pembinaan ujian. mengajar sains untuk kanakkanak dan sains untuk kanak-kanak berkeperluan khas. pentadbiran ujian. areas of assessment in primary school science. memperolehi kemahiran manipulatif. definisi istilah. isu-isu dalam pendidikan sains. the basic science process skills and integrated science process skills. interpreting test score and forms of examination. SAINS Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) SCE 3104 This course discusses primary science curriculum and pedagogies. bidang-bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. alat-alat pentaksiran. assessment tools. definition of terms. interpretasi skor ujian dan bentukbentuk peperiksaan. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia. teaching and learning strategies for primary science. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-03 .This course focuses on moral problems faced in schools. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. analisis skor ujian. marking and moderation of test scripts. purpose of assessment. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. analysis of test score. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik ) 3(3+0) This course discusses thinking and working scientifically. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. test design and construction. Malaysian primary science curriculum I. 3. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course discusses evaluation in science teaching. primary science teaching. issues in science education. types of assessment. Kursus ini membincangkan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. acquiring manipulative skills. penskoran pentaksiran. scoring of assessment. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia.

In addition. safe handling of scientific materials handling of chemicals. It also requires students to study the development of the Malaysian Mathematics Curriculum. rules and safety in the laboratory. Pelajar didedahkan kepada makna. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik dalam pembangunan profesionalisme kendiri. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Pelbagai pendekatan kreatif untuk memperkayakan pembelajaran matematik juga dibincangkan. Various creative approaches to enhance learning of mathematics are also discussed. preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. pengawetan spesimen biologi. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-04 . 4. MATEMATIK Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) MTE3102 This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Selain itu. It will discuss about management of science laboratory. using relevant mathematical ideas. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains.SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) This course discusses about management of the science laboratory and resources. pengurusan makmal sains. basic laboratory techniques. cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. Kursus ini membincangkan tentang pengurusan makmal sains dan sumbersumber. science teaching and learning resources. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. teknik-teknik asas makmal. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher in their own professional development. peraturan dan keselamatan dalam makmal. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Pelajar juga akan meneliti pembangunan Kurikulum Matematik di Malaysia. preservation of biological specimens. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson.

Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Pecahan. huraian sukatan pelajaran. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. goals and objectives of the VAE curriculum. Discussions cover aspects related to children’s conceptual developments. Experience on applying technology in assessment is also provided through hands-on activities. Integrated Curriculum for Primary Schools) PSV3104 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-05 . perpuluhan dan peratus. Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian dalam matematik. fractions. Fractions. the 5P concept. pengurusan bilik PSV dan hasil kerja murid dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar menghayati dan mengembangkan amalan pengajaran yang baik dalam nombor. konsep 5P. decimals and percentages. Kursus ini membantu pelajar menjalankan diagnosis ke atas kesukaran pembelajaran kanak-kanak dan seterusnya mengambil tindakan yang berkesan untuk memenuhi keperluan khas kanakkanak dalam pembelajaran matematik. Pengalaman praktikal diperolehi melalui sesi pengajaran mikro/makro. the roles of the VAE teachers. teaching and learning activities as well as construction of learning resources of these topics. the importance of curriculum development. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pembinaan resos pembelajaran. peranan guru PSV. Pengalaman mengaplikasikan teknologi dalam pentaksiran juga dibekalkan melalui aktiviti ‘hands-on’. pecahan. matlamat. resource and teaching aid management. objektif kurikulum. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Practical experience is gained through micro/macro teaching sessions. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education(VAE). 5. Perpuluhan dan Peratus) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to inculcate and develop good teaching practices in numbers. management of outdoor and indoor activities. kepentingan perkembangan kurikulum. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) This course will equip students with the skills of carrying out testing and evaluation in mathematics. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. It helps students to diagnose children’s learning difficulties and hence take effective actions to fulfill children’s special needs in learning mathematics.MTE3109 Teaching of Numbers. Perbincangan meliputi aspek-aspek berkaitan dengan perkembangan konsep kanak-kanak. specifications of the syllabus.

Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. mark schemes. as well as teaching and learning resources. This course focuses on the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. subject matter. pendekatan. strategi. as well as Introduction to Tradisional Crafts. persediaan mengajar. evaluation of art works and evaluation of portfolios. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. strategy. micro and macro teaching. perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut Tahap 1 dan 2. jenis-jenis pentaksiran. perancangan dan persediaan mengajar. Aktiviti amali meliputi meneroka alat. aims of assessment in VAE. faktor-faktor sosiologi. peraturan memberi markah. Membuat Corak dan Rekaan. psikologi. approach. lesson planning.PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. tujuan pentaksiran PSV. types of assessments. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang. This course covers the learning theories. planning of teaching and learning activities for each area for Levels 1 and 2. pengajaran mikro dan makro. lesson planning. Modelling and Constructing. dan sumber pengajaran dan pembelajaran. PENDIDIKAN MUZIK MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. bentuk pentaksiran PSV. Integrated Curriculum for Primary School) PSV3107 3(2+1) Kursus ini merangkumi teori pembelajaran. fungsi muzik dalam pendidikan. methods and forms of assessment. that is: Drawing and Picture Making. content and themes in producing art works for the four areas. kaedah pentaksiran PSV. matlamat. bahan. 6. methodology and technique of teaching and learning Visual Art Education based on the VAE KBSR curriculum. Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-06 . PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran Pendidikan Seni Visual(PSV). This course covers the concept of the assessment of Visual Art Education(VAE). as well as practical activities for explorations of tools and materials. Pattern-Making and Designing.

This course is an introduction to Zoltan Kodaly. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. mengimprovisasikan melodi di kibod. melody improvisation. permainan alat rekoder. jumping chord. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. importance of music. bes alberti. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. broken chords. music approaches method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts. sociological and psychological factors that affect music education. integrate musical elements in the music class in a varied Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-07 . play block chords. permainan alat muzik. latihan dalam permainan iringan kord blok. MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. permainan alat perkusi. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. aims and the functions of music in education. sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. broken chord. semester. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. Carl Orff and Jaques Dalcroze. sing melodies in keys changes from major to minor. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. singing folk songs. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik. mensintesis pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran. mingguan dan harian. alberti bass. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. philosophical implications. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands.This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education.

apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. objektif dan organisasi kandungan. mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. 7. pengisian kurikulum: ilmu. kemahiran bernilai tambah : kemahiran berfikir. aims. teaching and learning of singing in the music classroom. BAHASA MELAYU Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) BMM3101 3(3+0) Kursus ini menjelas dan menghuraikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. konsep penggabungjalinan. pengenalan huraian sukatan pelajaran Tahap 1 dan Tahap 2. mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak. kemahiran mendengar dan bertutur. aural sensitivity and movement to music. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-08 . and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. kajian masa depan dan sistem bahasa. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. konstruktivisme dan kontekstual. content objectives and organization. added value skills and language system. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. kewarganegaraan. the playing of recorder and percussion instruments. pemulihan dan penilaian (“5P”). 5P concepts. and curriculum specification content which includes language skills: listening and speaking. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. kemahiran membaca. This course describes and elaborates aspect of philosophy. kecerdasan pelbagai. pengayaan. micro and macro training sessions. remaja. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. nilai. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. reading. types and characteristics of children and adult voices. peraturan sosiobudaya.manner in order to bring about effective teaching and learning. and writing. matlamat. kemahiran belajar cara belajar. kemahiran menulis. identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems. penyerapan.

story telling. pengaplikasian pendidikan keselamatan jalan raya. pengaplikasian teknik pengajaran bahasa. mastery. konsep dan jenis teknik : main peranan. inductive and deductive approach. penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa. preparation of annual/daily package of teaching and learning activities. the implementation of teaching and learning activities through contextual. pembelajaran masteri. lingusitic. konstruktivisme. pendekatan induktif dan deduktif. kaedah pengajaran bahasa Melayu. Teori Huraian Bahasa. dialog. simulation. techniques. sumbangsaran. brain storming. oral-aural. tatabahasa terjemahan dan terus. penulisan langkah pengajaran. natural method. situasional. soal jawab. penilaian pengalaman pembelajaran. perbualan telefon dan penyampaian laporan. concept and techniques : role play. the writing of teaching steps. the concepts of strategy. Teori Pemerolehan Bahasa. bercerita. drama. pelaksanaan aktivti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual. This course describes and elaborates on the concepts of strategy. defination. quiz. simulasi. forum. Pedagogi Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3117 (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) (sesi 2010 menggantikan BMM3102) *(Ditawarkan mulai ambilan 2009) 3(2+1) Kursus ini memfokuskan kepada Komponen Pengajaran. teaching method for Malay Language. pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa. method. approaches. teknik. konsep-konsep: strategi. pendekatan. question and answer. This course focuses on teaching component. definisi. inkuiri penemuan. pendekatan. forum. linguistik. audio lingual method.BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini menjelas dan menghuraikan konsep strategi. grammar translation. jenis dan kaedah penilaian bahasa. dan penilaian berasaskan sekolah Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-09 . kaedah ajuk hafaz. latih tubi. inquiry. pendekatan eklektik dan komunikatif. Teori Huraian Bahasa. application of teaching language approaches. taksonomi dan domain. drama. method and techniques. code-cognitive. pembinaan ujian. constructivisme. perbahasan. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran. perbincangan. drill. application of value added skills. bahasa komuniti. dialogue. kaedah natural. pengujian dan penilaian. kuiz. telephone conversation and report presentation. application of Road Safety Education. jadual spesifikasi ujian. kodkognitif. eklektik and communicative approach. debate. pengaplikasian kemahiran bernilai tambah. approaches. comunity language. kaedah. kaedah dan teknik. pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa. situational. oral-aural. penyediaan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian. discussion. Teori Pemerolehan Bahasa. application of learning language approach. daily lesson plan orientation. orientasi rancangan pengajaran harian. penilaian bahasa berasaskan projek.

financial management. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan kemahiran mendengar dan bertutur. writing skills. penyediaan rancangan pelajaran kemahiran membaca. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. penggunaan dan interpretasi data. dan bahan bantu mengajar. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-010 . kaedah dan teknik pengajaran KHSR. safety and rule regulation.This course explains the concept and principle of testing. kemahiran membaca. peraturan pemarkahan. 8. technique and teaching methodology. pendekatan dan kaedah pengajaran bacaan. pelbagai cara penilaian. language skills assessment and language activities. approach to teaching writing skills. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. pengurusan peralatan dan bahan. evaluation. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. penilaian kemahiran membaca. assessment of reading skills. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. perancangan pengajaran KHSR. strategy. assessment of learning experience. prosedur pengajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar dan penilaian pengajaran kemahiran menulis. table of test specifications. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum. types and method of language assessment. analisis markah dan statistik asas. KEMAHIRAN HIDUP RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR). membina Jadual Spesifikasi Ujian. teaching procedure and preparation of teaching materials and teaching assessment of writing skills. preparation of teaching plan for reading skills. strategi. management and administration. keselamatan bengkel. This course elaborates on listening and speaking skills. testing development. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. taxonomy and domain. and measurement. jenis penilaian. teknik pengajaran kemahiran membaca. reading skill. kemahiran mengarang. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR. pengurusan kewangan. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. kemahiran menulis. pendekatan pengajaran kemahiran menulis. implement teaching planning and audio visual aids. approaches and methods of teaching techniques of reading. workshop safety. tool and material management. teaching reading skills. project based language assessment and school based assessment. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran.

harvesting and use of plants produced. pembiakan dan penanaman. surelisme.alternative evaluation skills for using rubric. penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan. This course deals with three main components: home technology. item development. fenomenologi. Topics coveres studies on fabric. tropical freshwater ornamental fish:. teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:. hermeneutic. types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made. psikoanalisis. preparation of planting beds and containers. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. the ornamental fish. pengurusan dan penjagaan. test specification table. propagation and planting.This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. selection and preparation of equipments and materials. semiotik. short term vegetable and ornamental crops. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. portfolio. undang-undang perniagaan. rearing ornamental fish technology. kewangan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-011 . finance. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. management and care of ornamental fish. proses jahitan dan membuat pakaian. marking scheme and mark analysis. various methods of evaluation. pemilihan pakaian. plant care. resepsi dan teori tindak balas pembaca. discussion on validity and reliability of evaluation format. femenisme. pascamoden. interpretation as well as report writing on assessment. tanaman sayur-sayuran dan hiasan. pascakolonial. pemeliharaan ikan hiasan. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek. electronic commerce (E-commerce). rearing ornamental fish technology. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan. basic statistic. competency and school based evaluation. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. kritik genre dan kritikan baru. 9. eksistensialisme. pengenalan kepada ikan hiasan. Marxisme. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. choice of clothing and sewing and clothes making processes. business law. and vegetable and ornamental crops production technology.perniagaan elektronik (E-dagang). penyediaan batas dan bekas menanam. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. the vegetable and ornamental crops production technology.

psyco-analysis. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. dan pembinaan skrip. sinematografi dan persembahan. pengurusan produksi. visitor in action. elemen. post modern. fenomenology and hermeneutic. existensialism. adolescent novel. tema. post structuralism dan deconstruction. mengadakan sesi uji bakat. genre formation process. reading theatre. sejarah dan latar belakang. puppet. improvisasi. implementing a screen testing. genre writing publishing. a performance. simulation and improvisation. opinion angle. dialog dan latar tempat. theatre and children theatre. pementasan. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. bercerita. genre critics. This course elaborates on the introduction to theatre in education. poems. puisi. pengarahan. latar tempat. simulasi dan improvisasi. teater dan teater kanak-kanak. selection and script writing. dan guru sebagai penulis. story telling. tetamu dalam aksi. marxism. stage performance theory. teori pementasan. history and background. pemilihan. directoring. This course elaborates on the definition and concept of drama. dialog and location background. surelism. femenism. and vocalisation. cinematography. jenis dan bentuk drama kanakkanak. sudut pandangan. penerbitan karya. kekuatan karya kreatif. teachers in action. asas lakonan dan vokal. teater untuk kepelbagaian tujuan. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. element. teater pembaca. types. forming production management. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-012 . creative writing themes and issues. pemilihan pelakon. novel remaja. actors selection. dan new critics. performance ethics. boneka. short stories. character and characterisation. popular novel. dan isu karya kreatif. basic dramatisation. persoalan. proses pengeraman bahan. reading reception dan reflection theory. watak dan perwatakan. and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. plot. cerpen. post colonial. etika pementasan. semiotic. penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif. theatre for multipurpose. novel popular. and teacher as a writer. plot. autobiography. and presenting a performance. produksi. and forms of children drama. production.This course elaborates on literary critics field like. creative writing strength. teater dalam bilik darjah. theatre inclassroom. guru dalam peranan (teachers in action). arcitipal.

sumber pengajaran dan pembelajaran. children’s songs and cultural songs. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. music with movements elements of movement. nyanyian semerta dan aural. creative movement. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschool children. teaching and learning music through movements. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. testing and evaluation. pergerakan kreatif. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. jenis-jenis pergerakan. This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. lagu kanak-kanak dan lagu rakyat. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. impromptu singing and aural. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-013 . teaching and learning resources. muzik dengan pergerakan. lagu-lagu patriotik. MUZIK PRASEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. unsur-unsur pergerakan. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. perancangan pengajaran dan pembelajaran. patriotic songs. introduction to children’s songs. pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. pengujian dan penilaian. nyanyian kanak-kanak.10. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. technology in teaching and learning music in classroom.

the degree of Hadith and rules. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. 11. tafsir ayat akhlak. Nasikh and Mansukh. interpretation ayat akhlak. takrif dan beberapa istilah penting al-Hadith. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. The course discusses topics of Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith consist of the arrangement of verses and chapters of the al-Quran. Muhkam dan Mutasyabih. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. tafsir ayat hukum. penubuhan muzik mini orkestra prasekolah. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies. its mukjizat. basmalah. definitions. and khatam al-Quran. interpretation ayat hukum. hadith palsu dan implikasinya. basmalah. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat. dan khatam al-Quran. mukjizat al-Quran. Muhkam and Mutasyabih. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-014 . PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (3+0) Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. takbir. interpretation ayat aqidah. isti’azah. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kursus ini membincangkan tajuk Ulum al-Quran dan Ulum al-Hadith yang terdiri daripada penyusunan ayat dan surah dalam al-Quran. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to alQuran. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. Mansukh. interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran. Hadith Qudsi. isti`azah. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran.PRM3104 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. tafsir ayat aqidah. Nasikh. riwayat hidup perawi hadith. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with al-Quran and Hadith Nabawi. hukum beramal. penubuhan ensemble alat muzik perkusi. martabat. traditional musical and preschool musical instrument in teaching and learning activities. takbir.

harakat. burdah. classroom management. Pelajar dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. harakat. Sikah dan Jiharkah. adaptation and simplification. an overview of teaching approaches. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. wuslah. developing classroom skills. materials selection. and introduction to lesson planning. Each tarannum will focus on tabaqat. syllabus study. Nahawand. wuslah. al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. burdah. 12. Kursus ini memberi fokus kepada pelbagai pendekatan. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-015 . theories of second language acquisition. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. Nuh. arRahman. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. Sikah and Jiharkah is carried out both in theory and in practice. remedial and enrichment activities. Nuh. kemahiran mengurus bilik darjah. kemahiran membaca dan menulis. ENGLISH LANGUAGE ELE3101 English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse. methods and techniques. Jin. The course will expose and guide students on the theories of memorization the alQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. general principles in the teaching of language skills. multiple classroom teaching. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course focuses on language acquisition and language learning.PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu: Hijazi. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. Jin. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. The topic Language and literature is also introduced. dibincangkan secara teori dan amali dari sudut tabaqat. kajian terperinci sukatan pelajaran dan perancangan pengajaran. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. arRahman. bimbingan menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. pengajaran kelas cantum. Nahawand. reading and writing.

the teaching of grammar. pengajaran. syntax. spelling and dictation. This course covers the methodology in learning. kesusteraan sekolah rendah integrasi kemahiran dan isi kandungan.27 cm Formatted: Font color: Auto. morfologi. pengajaran. 13. Indent: Left: 1. sintaks dan semantik. morphology. the teaching and assessing of vocabulary. the teaching and assessing of writing skills. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. PRC). peperiksaan dan penilaian. (Other) English (United States) Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-016 . managing and implementing teaching and learning. proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. (Asian) Chinese (Simplified. BAHASA CINA Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. mengenali dan menulis aksara Cina. the teaching and assessing of listening and speaking skills. testing and evaluation. membaca. followed by planning. latihan merancang. the teaching and assessing of literature for primary schools. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font: Not Bold BCN 3105 3(2+1) Formatted: Font color: Auto Formatted: Font: Not Bold Formatted: Font color: Auto Kursus ini meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran. Formatted: Justified. English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 3(2+1) This course focuses on the topics of lesson planning. komunikasi. tatabahasa dan ejaan. pengujian dan penilaian kemahiran mendengar dan bertutur.ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. the teaching and assessing of reading skills. the English sound system (phonology). and semantics. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. communication. mengurus dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. integration of language skills and language content.

BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus Study for Primary School) Formatted 3(23+10) Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Kursus ini mengkaji konsep.. . . . This course studies the concepts.... ...... .. .. teaching and learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. .. . ...... analyzing the present Chinese Language syllabus in Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. . ciri-ciri.. .. . ....... .. ... This course covers the basic concepts of assessment and its implementation including the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool.......... characteristics.. Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching and Learning of Listening and Speaking Skills) BCN3109 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. .. . peranan. .... . . Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted BCN3112 Pentaksiran dan Penilaian dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Formatted Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan kebolehpercayaan. .. .. . perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar. . .. .... . .. . .. roles. ... .. ..Formatted Formatted Formatted .... Constructivism Learning Theories.. .. kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran.... functions... .. ... objectives and the teaching and learning strategies of the Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.. aplikasi kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Cina dan prinsip asas pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua.. . This course comprises the basic concepts.. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian... implementation. . strategi pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.. ... prinsip dan fungsi. preparing the table of specification and analysing test results.. proses pelaksanaan.. . matlamat. application generic skills in the teaching and learning of the Chinese language and the basic principles of second language teaching approach.... membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian... ... ... Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) PE2-017 .... ..... .. ... methods. ... teori pembelajaran konstruktivisme. principles. . pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. .

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) TK-01 . Subject-verb agreement. speaking. Tumpuan diberi kepada kemahiran-kemahiran mendengar. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. bertutur.KURSUS TANPA KREDIT Formatted: Malay (Malaysia) ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di Semester 4 selama 10 minggu. It focuses on Tense types and aspects. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). The topics emphasizes on listening. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. Sentence types. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. reading and writing. and Cohesive devices in spoken and written language.

LAMPIRAN Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) .

3. Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan.6 3.3 mengurus masa. menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.1 3. 1.LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1.4 1. mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. budaya. emosi dan tekanan secara berkesan.2 3. merancang. menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. teori pembelajaran. 2.5 2.1 1. 1.5 1.3 2.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. sosial. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. Kemahiran Sosial dan Tanggungjawab Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.3 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. 2. Pentaksiran. bahan kurikulum. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. psikologi dan etika profesional keguruan.4 2. mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.2 1.2 2. mengintegrasikan kemahiran mengajar. menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi.6 2.

2 5. mengkaji konsep dan proses utama daripada perspekstif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknonolgi maklumat dan komunikasi. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. profesionalisme dan kemanusiaan Memiliki dan menampilkan nilai. 6.3 5.4 4.6 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.3 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. mematuhi amalan kerja berdasarkan prinsip etika kerja perkhidmatan awam dan kod etika keguruan Malaysia. Etika. akauntabiliti integriti. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama.1 5. mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk 6. menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.4 5. menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik.1 masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir 6.5 membina dan mempertahankan hujahan yang berasaskan isu pendidikan secara jelas dan koheren.5 4. kepimpinan dan kemahiran berpasukan Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi.6 5.1 dan amalan yang bertepatan dengan 4. Komunikasi. mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. Kaedah Saintifik.2 aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. 5. pemikiran kritikal dan kemahiran penyelesaian masalah Menggunakan proses penyelesaian 6.5 3. kepemimpinan dan kerja berpasukan dalam pelbagai situasi sebenar. 4. melaksanakan tangunggjawab dan memberikan secara profesional dan beretika. 4. etika 4.Hasil Pembelajaran 3.3 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. 4. berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efekfif. bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.4 3.2 Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.

2 mengenal pasti peluang dan risiko untuk melaksanakan tanggungjawab baharu. tenaga manusia.5 Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . 7.5 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.1 8. Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan Menggunakan peluang untuk menyusun strategi bagi melaksanakan sesuatu yang menunjukkan ciri-ciri keusahawanan 8. bahan dan peralatan serta pengurusan untuk melaksanakan sesuatu projek dengan berkesan. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. menghubungkaitkan pelbagai idea untuk menghasilkan pelbagai projek baharu. memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.Hasil Pembelajaran memperoleh pemahaman yang koheren tentaang teori dan amalan. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk Penambahbaikan yang berterusan.5 8. 8. kreatif dan inovatif untuk melaksanakan sesuatu tugasan.2 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. membuat muhasabah diri. kadar kendiri dan terarah kendiri untuk kecemerlangan diri yang berterusan.3 7. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.4 7. mengenal pasti kewangan. 7. 6. Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan. 7.4 8.4 6. Pembelajaran Sepanjang Hayat Berusaha kearah peningkatan pengetahuan dan kemahiran untuk diamalkan dalam kehidupan harian.3 8.1 7. menyusunkan strategi untuk melaksanakan sesuatu tugasan secara kritis. menggunakan kemahiran akses kendiri.

1. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan • • • • Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 4.LAMPIRAN 2 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . 2. Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Penglihatan • Pendidikan Seni Visual • • • • • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. 7. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 5. MAJOR Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran ELEKTIF 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani ELEKTIF 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • Pendidikan Seni Visual CATATAN Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • Elektif 1 telah ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Bahasa Melayu English Language * Bahasa Cina * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 6. Pendidikan Khas Masalah Pendidikan Jasmani Pendengaran • Pendidikan Seni Visual • • • • • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang • Pendidikan Moral disenaraikan • Kemahiran Hidup • Persuratan dan Kesenian • Persuratan dan Kesenian Melayu Melayu hanya ditawarkan di • Pendidikan Seni Visual IPBMM. Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani • Muzik Prasekolah Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • Pendidikan Sivik dan • Elektif 1 ditetapkan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Untuk setiap unit. 3. • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Bahasa Melayu • English Language • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 8.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14. Pengajian Sosial Pendidikan Jasmani • • • • • Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Jasmani • • • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral * Bahasa Cina * Bahasa Tamil • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Bahasa Cina Pendidikan Jasmani • • • • • Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 12. Sains Pendidikan Jasmani • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 10. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 11. Bahasa Tamil Pendidikan Jasmani • • • • • Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Muzik • Pendidikan Moral • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 CATATAN 9.BIL. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 13. Matematik Pendidikan Jasmani • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Pendidikan Pemulihan • Bahasa Melayu • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Matematik • Untuk setiap unit.BIL. MAJOR ELEKTIF 1 ELEKTIF 2 CATATAN 15. pilih satu Elektif 1 daripada yang disenaraikan • Elektif 2 telah ditetapkan Nota: • Pemilihan Pakej Elektif perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan kecuali bagi Pakej Elektif yang ditetapkan. Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009 • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 16. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 17. Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani • Bahasa Melayu • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Mora • * Bahasa Cina • * Bahasa Tamil * Ditawarkan mulai Ambilan Januari 2009l • Elektif 1 ditetapkan • Untuk setiap unit. Pakej Elektif Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan (PSK). dan Pakej Elektif Pendidikan Moral (ELM).

Datin Sitti Haishah binti Abd.Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Dr Noriati binti A. Rahman Puan Zainab binti Yusoff Cik Norliza binti Yusof Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Ustaz Osman bin Loman Berkuat kuasa mulai Januari 2007 (kemas kini 15 Disember 2009) . Bhg. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Tuan Haji Aleas bin Md Isa Y.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->