KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG BPPDP BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELlDIKAN DASAR PENDIDIKAN ARAS 1 4, BLOK E8 KOMPLEKS KERAJAAN

PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Telefon: 03-88846591 62604 PUTRAJAYA.

1

-

Faks : 03-88846579

PERINGATAN KEPADA PENYELIDIK
.

1. Tiap-tiap permohonan hendaklah menggunakan satu salinan Borang BPPDP 1 2. Satu salinan cadangan penyelidikan yang lengkap hendaklah juga disertakan. 3. Satu salinan instrumen kajian dan satu salinan senarai sampel hendaklah juga dilampirkan sekiranya cadangan penyelidikan tidak mengandungi perkara-perkara tersebut. Penyelidik tidak digalak melibatkan kelas-kelas peperiksaan dalam penyelidikan. 4. Sila sertakan permohonan bersama TIGA sampul surat (bersaiz biasa) bersetem yang mencukupi tiap-tiap satu. 5. Satu naskah disertasi/tesis/laporan kajian ini hendaklah dihantar kepada Pengarah, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia sebaik sahaja ia siap. 6. Kementerian Pelajaran Malaysia berhak menolak sebarang permohonan untuk menjalankan penyelidikan di institusi di bawah Kementerian Pelajaran dan membatalkan kebenaran yang telah diberi tanpa memberi apa-apa sebab. SENARAI SEMAK
I

1. Disertakan satu salinan Borang Penyelidikan BPPDP 1. 2. Disertakan satu salinan cadangan penyelidikan yang lengkap mengandungi Bab 1: Pendahuluan, Bab 2: Tinjauan Literatur dan Bab 3: Metodologi. 3.Disertakan satu salinan instrumen kajian sekiranya cadangan penyelidikan tidak mengandunginya. 4. Disertakan satu salinan senarai sampel kajian sekiranya cadangan penyelidikan tidak mengandunginya. 5. Sampel kajian melibatkan pelajar yang akan mengambil peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM. 6. Disertakan tiga sampul surat masing-masing bersetem yang mencukupi.(RM0.80 sen ) * Satu sampul surat beralamat sendiri

Ya Ya

Tidak Tidak Tidak o Tidak Tidak

Ya Ya

Ya

Ya

Tidak

6.-I Pengarah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Aras 1 . Telefon BAHAGIAN B: Maklumat mengenai institusi tempat ancla bela 8. No. No. Maktab-Maktab Perguruan. Nama Penyelidik: 2 . 11 Fakulti/Jabatan/Tahun C: Maklumat Mengenai Penyelidikan 12.4. No. Name 9. 11 . Jabatan-Jabatan Pelajaran dan Bahagian-Bahagian di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia BAHAGIAN A: Butir-Butir Diri Penyelidik (Untuk diisi oleh pemohon) 1. Blok ES Kompleks Kerajaan Parcel E Borang BPPDP 1 (Diisi dalam satu salinan Tarikh Pusat Pentadbiran Kerajaan Permohonan Untuk Menjalankan Penyelidikan Di Sekolah-Sekolah. Alamat 7. Tajuk Penyelidikan BAHAGIAN L 661945391. Alamat ar 10. Pekerjaan (Lintuk mereka yang 5.No Kad 3 Alamat surat Bandar Poskod Negeri 4.

Ed.Sc Ph.A/B.A/M./M. Dengan ini saya mengaku bahawa saya akan mematuhi segala syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia metalui Ketua Jabatan/Fakurti saya sebaik sahaja ianya siap. Kementerian Pelajaran Malaysia apabila ianya slap melalui Ketua Jabatan/Fakulti. Tarikh penyelidikan sebenar: Dan Dari 16. Tarikh laporanitesis/disertasi dijangka siap 17.Sc M.D/Ed. Saya mernberj jaminan bahawa satu naskah disertasi/tesis/laporan yang berkenaan akan dihantar kepada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.D Kajian Am 7 Han Bu lan Tahun hingga hingga Han Bu lan Tahun 14 Tarikh menjalankan kajian rintis: 15.13 Peringkat Penyelidikan (Tandakan X di dalam kotak yang berkenaan) Diploma B. Tarikh Tandatangan Penyelidik BAHAG1AN D: Untuk Diisi oleh Ketua Jabatan/Fakulti Penyelidik Permohonan ini Disokong Ticiak disokong Ulasan (jika ada) Penyelidik telah mernbuat pengakuan bahawa satu salinan disertasi/tesis/iaporan akan dihantar kepada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Tarikh Tandatangan Ketua Jabatan/Fakulti Nama Cop Rasmi: L n0004 .

BAHAGIAN E: Rincikasan Cadannan Penyelidikan (Untuk diisi oleh pemohon) bjektif Kajian 2. Jabatan Pelajaran atau Bahagian-Bahagian di bawah Kementerian Pelajaran di mane kajian akan dijalankan.) 5.) 4. Kepentingan kajian kepada Kementerian Pelajaran 3. Instrumen kajian L 7165 953911 . Tempat kajian akan dijaiankan (Senaraikan nama sekolah. Guru Besar/Pengetua/guru/pensyarah/pegawai-pegawai yang akan dijadikan sampel dalam kajian ini. maktab perguruan. Sekiranya menggunakan pelajar-pelajar sekolah nyatakan Tahun/Tingkatan mereka belajar. Sampel kajian (Nyatakan bilangan murid.

Masalah penyelidikan .kesesuaian sampel dari segi tidak mengganggu perjalanan sekolah/Jabatan-Jabatan Pelajaran/Bahagian-Bahagian di Kementerian Pelajaran. Hasil penyelidikan .p. Sangat Sesuai Sesuai Tidak Sesuai 4. 4 . Panel Penilai Cadangan Penyelidikan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Hari Bu lan Tahun Tarikh L . Sangat Sesuai Sesuai Tidak Sesuai 2.faedah penyelidikan kepada Kementerian Pelajaran.data yang dikunnpul dan kaitannya dengan dasar kerajaan Tidak Bercanggah Bercanggah 3 Sampel kajian . Kaedah penyelidikan .kesesuaiannya dengan keutamaan Kementerian Pelajaran.BAHAG1AN F: Penilaian Cadangan Penyelidikan (Untuk kegunaan pejabat) 1. Sangat Sesuai Sesuai Tidak Sesuai lllasan dan Pandangan Kelulusan Diluluskan Disediakan Diluluskan dengan bersyarat Tidak diluluskan (Tandatangan Pegawai Penilai) b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful