KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG BPPDP BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELlDIKAN DASAR PENDIDIKAN ARAS 1 4, BLOK E8 KOMPLEKS KERAJAAN

PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Telefon: 03-88846591 62604 PUTRAJAYA.

1

-

Faks : 03-88846579

PERINGATAN KEPADA PENYELIDIK
.

1. Tiap-tiap permohonan hendaklah menggunakan satu salinan Borang BPPDP 1 2. Satu salinan cadangan penyelidikan yang lengkap hendaklah juga disertakan. 3. Satu salinan instrumen kajian dan satu salinan senarai sampel hendaklah juga dilampirkan sekiranya cadangan penyelidikan tidak mengandungi perkara-perkara tersebut. Penyelidik tidak digalak melibatkan kelas-kelas peperiksaan dalam penyelidikan. 4. Sila sertakan permohonan bersama TIGA sampul surat (bersaiz biasa) bersetem yang mencukupi tiap-tiap satu. 5. Satu naskah disertasi/tesis/laporan kajian ini hendaklah dihantar kepada Pengarah, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia sebaik sahaja ia siap. 6. Kementerian Pelajaran Malaysia berhak menolak sebarang permohonan untuk menjalankan penyelidikan di institusi di bawah Kementerian Pelajaran dan membatalkan kebenaran yang telah diberi tanpa memberi apa-apa sebab. SENARAI SEMAK
I

1. Disertakan satu salinan Borang Penyelidikan BPPDP 1. 2. Disertakan satu salinan cadangan penyelidikan yang lengkap mengandungi Bab 1: Pendahuluan, Bab 2: Tinjauan Literatur dan Bab 3: Metodologi. 3.Disertakan satu salinan instrumen kajian sekiranya cadangan penyelidikan tidak mengandunginya. 4. Disertakan satu salinan senarai sampel kajian sekiranya cadangan penyelidikan tidak mengandunginya. 5. Sampel kajian melibatkan pelajar yang akan mengambil peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM. 6. Disertakan tiga sampul surat masing-masing bersetem yang mencukupi.(RM0.80 sen ) * Satu sampul surat beralamat sendiri

Ya Ya

Tidak Tidak Tidak o Tidak Tidak

Ya Ya

Ya

Ya

Tidak

No Kad 3 Alamat surat Bandar Poskod Negeri 4. Tajuk Penyelidikan BAHAGIAN L 661945391. Telefon BAHAGIAN B: Maklumat mengenai institusi tempat ancla bela 8. 11 Fakulti/Jabatan/Tahun C: Maklumat Mengenai Penyelidikan 12.-I Pengarah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Aras 1 . 6. Jabatan-Jabatan Pelajaran dan Bahagian-Bahagian di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia BAHAGIAN A: Butir-Butir Diri Penyelidik (Untuk diisi oleh pemohon) 1. Maktab-Maktab Perguruan. Alamat ar 10. Nama Penyelidik: 2 . No. Pekerjaan (Lintuk mereka yang 5. No. No. 11 . Name 9.4. Alamat 7. Blok ES Kompleks Kerajaan Parcel E Borang BPPDP 1 (Diisi dalam satu salinan Tarikh Pusat Pentadbiran Kerajaan Permohonan Untuk Menjalankan Penyelidikan Di Sekolah-Sekolah.

Kementerian Pelajaran Malaysia metalui Ketua Jabatan/Fakurti saya sebaik sahaja ianya siap. Tarikh Tandatangan Penyelidik BAHAG1AN D: Untuk Diisi oleh Ketua Jabatan/Fakulti Penyelidik Permohonan ini Disokong Ticiak disokong Ulasan (jika ada) Penyelidik telah mernbuat pengakuan bahawa satu salinan disertasi/tesis/iaporan akan dihantar kepada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan./M.Sc M.A/M. Dengan ini saya mengaku bahawa saya akan mematuhi segala syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran.13 Peringkat Penyelidikan (Tandakan X di dalam kotak yang berkenaan) Diploma B. Saya mernberj jaminan bahawa satu naskah disertasi/tesis/laporan yang berkenaan akan dihantar kepada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Tarikh Tandatangan Ketua Jabatan/Fakulti Nama Cop Rasmi: L n0004 . Tarikh penyelidikan sebenar: Dan Dari 16.Ed.A/B.Sc Ph.D/Ed. Kementerian Pelajaran Malaysia apabila ianya slap melalui Ketua Jabatan/Fakulti. Tarikh laporanitesis/disertasi dijangka siap 17.D Kajian Am 7 Han Bu lan Tahun hingga hingga Han Bu lan Tahun 14 Tarikh menjalankan kajian rintis: 15.

) 5. Instrumen kajian L 7165 953911 .BAHAGIAN E: Rincikasan Cadannan Penyelidikan (Untuk diisi oleh pemohon) bjektif Kajian 2. Sekiranya menggunakan pelajar-pelajar sekolah nyatakan Tahun/Tingkatan mereka belajar.) 4. Guru Besar/Pengetua/guru/pensyarah/pegawai-pegawai yang akan dijadikan sampel dalam kajian ini. Jabatan Pelajaran atau Bahagian-Bahagian di bawah Kementerian Pelajaran di mane kajian akan dijalankan. Kepentingan kajian kepada Kementerian Pelajaran 3. Sampel kajian (Nyatakan bilangan murid. Tempat kajian akan dijaiankan (Senaraikan nama sekolah. maktab perguruan.

data yang dikunnpul dan kaitannya dengan dasar kerajaan Tidak Bercanggah Bercanggah 3 Sampel kajian .kesesuaian sampel dari segi tidak mengganggu perjalanan sekolah/Jabatan-Jabatan Pelajaran/Bahagian-Bahagian di Kementerian Pelajaran.faedah penyelidikan kepada Kementerian Pelajaran. Sangat Sesuai Sesuai Tidak Sesuai lllasan dan Pandangan Kelulusan Diluluskan Disediakan Diluluskan dengan bersyarat Tidak diluluskan (Tandatangan Pegawai Penilai) b. Hasil penyelidikan . Masalah penyelidikan .BAHAG1AN F: Penilaian Cadangan Penyelidikan (Untuk kegunaan pejabat) 1. Sangat Sesuai Sesuai Tidak Sesuai 2. Panel Penilai Cadangan Penyelidikan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Hari Bu lan Tahun Tarikh L .kesesuaiannya dengan keutamaan Kementerian Pelajaran. Kaedah penyelidikan .p. Sangat Sesuai Sesuai Tidak Sesuai 4. 4 .