KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG BPPDP BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELlDIKAN DASAR PENDIDIKAN ARAS 1 4, BLOK E8 KOMPLEKS KERAJAAN

PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Telefon: 03-88846591 62604 PUTRAJAYA.

1

-

Faks : 03-88846579

PERINGATAN KEPADA PENYELIDIK
.

1. Tiap-tiap permohonan hendaklah menggunakan satu salinan Borang BPPDP 1 2. Satu salinan cadangan penyelidikan yang lengkap hendaklah juga disertakan. 3. Satu salinan instrumen kajian dan satu salinan senarai sampel hendaklah juga dilampirkan sekiranya cadangan penyelidikan tidak mengandungi perkara-perkara tersebut. Penyelidik tidak digalak melibatkan kelas-kelas peperiksaan dalam penyelidikan. 4. Sila sertakan permohonan bersama TIGA sampul surat (bersaiz biasa) bersetem yang mencukupi tiap-tiap satu. 5. Satu naskah disertasi/tesis/laporan kajian ini hendaklah dihantar kepada Pengarah, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia sebaik sahaja ia siap. 6. Kementerian Pelajaran Malaysia berhak menolak sebarang permohonan untuk menjalankan penyelidikan di institusi di bawah Kementerian Pelajaran dan membatalkan kebenaran yang telah diberi tanpa memberi apa-apa sebab. SENARAI SEMAK
I

1. Disertakan satu salinan Borang Penyelidikan BPPDP 1. 2. Disertakan satu salinan cadangan penyelidikan yang lengkap mengandungi Bab 1: Pendahuluan, Bab 2: Tinjauan Literatur dan Bab 3: Metodologi. 3.Disertakan satu salinan instrumen kajian sekiranya cadangan penyelidikan tidak mengandunginya. 4. Disertakan satu salinan senarai sampel kajian sekiranya cadangan penyelidikan tidak mengandunginya. 5. Sampel kajian melibatkan pelajar yang akan mengambil peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM. 6. Disertakan tiga sampul surat masing-masing bersetem yang mencukupi.(RM0.80 sen ) * Satu sampul surat beralamat sendiri

Ya Ya

Tidak Tidak Tidak o Tidak Tidak

Ya Ya

Ya

Ya

Tidak

No.4. No. Maktab-Maktab Perguruan. Name 9.No Kad 3 Alamat surat Bandar Poskod Negeri 4. 11 Fakulti/Jabatan/Tahun C: Maklumat Mengenai Penyelidikan 12. Blok ES Kompleks Kerajaan Parcel E Borang BPPDP 1 (Diisi dalam satu salinan Tarikh Pusat Pentadbiran Kerajaan Permohonan Untuk Menjalankan Penyelidikan Di Sekolah-Sekolah. Nama Penyelidik: 2 . No.-I Pengarah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Aras 1 . Jabatan-Jabatan Pelajaran dan Bahagian-Bahagian di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia BAHAGIAN A: Butir-Butir Diri Penyelidik (Untuk diisi oleh pemohon) 1. 6. Telefon BAHAGIAN B: Maklumat mengenai institusi tempat ancla bela 8. 11 . Alamat 7. Pekerjaan (Lintuk mereka yang 5. Alamat ar 10. Tajuk Penyelidikan BAHAGIAN L 661945391.

Tarikh Tandatangan Ketua Jabatan/Fakulti Nama Cop Rasmi: L n0004 ./M. Kementerian Pelajaran Malaysia apabila ianya slap melalui Ketua Jabatan/Fakulti.D/Ed. Dengan ini saya mengaku bahawa saya akan mematuhi segala syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran.Sc M.D Kajian Am 7 Han Bu lan Tahun hingga hingga Han Bu lan Tahun 14 Tarikh menjalankan kajian rintis: 15. Tarikh laporanitesis/disertasi dijangka siap 17. Tarikh Tandatangan Penyelidik BAHAG1AN D: Untuk Diisi oleh Ketua Jabatan/Fakulti Penyelidik Permohonan ini Disokong Ticiak disokong Ulasan (jika ada) Penyelidik telah mernbuat pengakuan bahawa satu salinan disertasi/tesis/iaporan akan dihantar kepada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.Ed.A/B. Tarikh penyelidikan sebenar: Dan Dari 16. Saya mernberj jaminan bahawa satu naskah disertasi/tesis/laporan yang berkenaan akan dihantar kepada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan.13 Peringkat Penyelidikan (Tandakan X di dalam kotak yang berkenaan) Diploma B. Kementerian Pelajaran Malaysia metalui Ketua Jabatan/Fakurti saya sebaik sahaja ianya siap.Sc Ph.A/M.

Guru Besar/Pengetua/guru/pensyarah/pegawai-pegawai yang akan dijadikan sampel dalam kajian ini. Sekiranya menggunakan pelajar-pelajar sekolah nyatakan Tahun/Tingkatan mereka belajar. Tempat kajian akan dijaiankan (Senaraikan nama sekolah. Instrumen kajian L 7165 953911 .) 4. Sampel kajian (Nyatakan bilangan murid. Kepentingan kajian kepada Kementerian Pelajaran 3.) 5. maktab perguruan. Jabatan Pelajaran atau Bahagian-Bahagian di bawah Kementerian Pelajaran di mane kajian akan dijalankan.BAHAGIAN E: Rincikasan Cadannan Penyelidikan (Untuk diisi oleh pemohon) bjektif Kajian 2.

data yang dikunnpul dan kaitannya dengan dasar kerajaan Tidak Bercanggah Bercanggah 3 Sampel kajian .p. Sangat Sesuai Sesuai Tidak Sesuai lllasan dan Pandangan Kelulusan Diluluskan Disediakan Diluluskan dengan bersyarat Tidak diluluskan (Tandatangan Pegawai Penilai) b. Hasil penyelidikan . Sangat Sesuai Sesuai Tidak Sesuai 4. 4 .faedah penyelidikan kepada Kementerian Pelajaran. Masalah penyelidikan .BAHAG1AN F: Penilaian Cadangan Penyelidikan (Untuk kegunaan pejabat) 1. Kaedah penyelidikan . Sangat Sesuai Sesuai Tidak Sesuai 2.kesesuaiannya dengan keutamaan Kementerian Pelajaran. Panel Penilai Cadangan Penyelidikan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Hari Bu lan Tahun Tarikh L .kesesuaian sampel dari segi tidak mengganggu perjalanan sekolah/Jabatan-Jabatan Pelajaran/Bahagian-Bahagian di Kementerian Pelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful