Anda di halaman 1dari 28

AEMS 1512 TAMADUN ISLAM & ASIA

Kerja Kursus (Coursework)


Penilaian 1
20 % Tugasan berkumpulan ( 3-4 orang ) Esei.

Penilaian 2
40 % Individu

Penilaian 3
40 % Individu

Objektif & Struktur (Pengenalan Ilmu Ketamadunan & Tamadun Islam) Kelas tutorial kedua minggu ketiga

Objektif & Soalan Betul/Salah (Tamadun Melayu) Kelas tutorial kedua minggu kelima

Kelas tutorial kedua minggu kedua

 Coursework : 60 %

Final Exam : 40 %

Sistem kepercayaan dan agama Peningkatan daya kreativiti Penempatan tetap

Peningkatan daya reka cipta

CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

Peningkatan kualiti hidup

Wujud sistem perundangan Wujud bahasa & tulisan untuk berkomunikasi

Wujud sistem organisasi

KEPERCAYAAN AGAMA DAN TAMADUN


merupakan aspek yang penting dalam kebanyakan tamadun - peranan agama merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia. manusia . Agama membentuk sifat / peribadi sifat/ yang mulia & bermoral tinggi . tinggi. Contoh: Contoh :
tamadun Islam dengan agama Islam. tamadun India & China dengan agama Hindu dan Buddha.

* x agama = x consider as civilize !

J atuh bangunnya sesebuah tamadun atau kerajaan adalah selari dengan jatuh bangunnya agama. agama . Agama juga mempunyai hubungan dengan unsur - unsur tamadun yang unsurlain seperti moral, etika, ekonomi dan sains. P ekerti yang mulia dan moral yang tinggi adalah penting bagi masyarakat bertamadun. bertamadun .

HUBUNGAN TAMADUN DAN BUDAYA


B udaya masyarakat yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan yang bertamadun. bertamadun . Masyarakat berbudaya tinggi mempunyai kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang juga ciri kehidupan bertamadun . bertamadun. Persamaan : mempunyai aspek material dan moral (spiritual). eg. eg . : lion dance.

PERBEZAAN
Tamadun
Unsur kekal

Budaya
Unsur berubah

Melampaui batas-batas agama dan negara

Dikaitkan dengan negara atau wilayah

FAKTOR KELAHIRAN & PERKEMBANGAN

Lokasi

Agama dan rohani

Ilmu dan nilai

Kemahiran & Teknologi

Persaingan

(1) -

Lokasi strategik : masyarakat mudah untuk mendapatkan sumbersumber - sumber semulajadi untuk meneruskan hidup. hidup . Contoh - Tamadun Mesir di Lembah Sg. Nil. Sg . - Tamadun China di Lembah Huang- He. Huang -

(2) Rangsangan keagamaan dan kerohanian : - mendorong penghayatan nilai murni kehidupan bertamadun. bertamadun . - masyarakat akan berusaha menuju kepada kesempurnaan kemanusiaan dan ketinggian budaya. budaya .

(3) Kecintaan ilmu : - nilai - nilai murni yang diserap di dalam diri nilaiseseorang pemimpin boleh menyebabkan rakyat berganding bahu untuk membangunkan negara . negara. - nilai - nilai murni ini telah direalisasikan oleh nilaitokohtokoh - tokoh terkenal pada zaman tamadun silam seperti Plato dalam tamadun Yunani . Yunani. (4) Peningkatan kemahiran dan penghasilan teknologi : - setiap ahli dalam sesebuah masyarakat bersatu tenaga untuk membebaskan diri mereka daripada kesengsaraan hidup. hidup . - menjadikan mereka lebih berdisiplin dan kreatif untuk membangunkan kehidupan mereka. (necessity mereka . ( necessity is the matter of invention) invention )

(5) Persaingan dengan tamadun lain : - Semangat mewujudkan interaksi merangsang pemupukan nilai kehidupan bertamadun . bertamadun. - Gambaran sikap terbuka untuk menerima tamadun yang baik - membentuk tamadun baru. baru . - Sikap pemimpin memainkan peranan penting . penting. - Contoh : Tamadun Islam merupakan tamadun yang terbuka untuk menerima sumbersumber - sumber ilmu daripada tamadun Yunani, Parsi , Yunani , Parsi, India dan Cina . Cina.

Jurang sosial

Bencana alam

KEMEROSOTAN TAMADUN

Kezaliman

Jumud

Keruntuhan moral

(1)

Jurang sosial :

- jurang perbezaan antara kaya dan miskin. miskin . - golongan kaya menindas org miskin. miskin . - kerahan tenaga berlaku. berlaku . (2) Kezaliman : - hak - hak kemanusiaan seperti hakkebebasan bersuara diketepikan . diketepikan. - sistem perundangan kucar - kacir . kucar- kacir.

(3) Keruntuhan moral : - akhlak atau nilai sesebuah masyarakat berada di paras bawah. bawah . - Pemimpin : berfoya- foya , tamak kuasa. berfoya - foya, kuasa . - orang bawahan : memberontak. memberontak . (4) Jumud : - Berlakunya sikap tertutup dan tidak mahu menerima perubahan : teknologi, politik, teknologi , politik , ekonomi, sosial . ekonomi , sosial. - Kesan : merencatkan kreativiti dan inovasi. inovasi .

(5) Bencana alam : - malapetaka seperti penyakit menyebabkan kematian dan bencana alam seperti ribut taufan menyebabkan kerosakan. kerosakan. - Contoh : hakisan tanah yang melampau di Mesopotamia. - faktor ini adalah di luar kawalan manusia. manusia .

PANDANGAN SEMESTA TAMADUN ISLAM


Terkandung dalam al - Quran dan As - sunnah . alAs- sunnah. Meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan alam . alam. KonsepKonsep - konsep untuk memahami pandangan semesta :
(1)

Konsep keimanan : - asas tamadun Islam : beriman kepada Tuhan (Allah). - terkandung di dalam Tauhid ( konsep di dalam al - Quran - kehidupan orang Islam) al- beriman kepada Tuhan yang Esa. Dimana percaya, percaya , tunduk dan patuh kepada laranganNya serta suruhanNya . suruhanNya.

(2) Konsep Kekuasaan: Kekuasaan:


- al - Quran menyatakan Allah sebagai alpencipta alam termasuk manusia . manusia. - manusia tidak mempunyai kuasa mutlak untuk memerintah alam ini. ini . - manusia mesti melaksanakan setiap yang dikehendaki sebagai khalifah Allah kepada seluruh alam. alam .
-

ingkar kepadaNya bermaksud manusia berada di dalam kebinasaan. kebinasaan .

(3) Konsep kemanusiaan: kemanusiaan : menjelaskan manusia adalah makhluk yang diberi tanggungjawab dan kewajipan kewajipan tertentu . kewajipan tertentu. - manusia berada di tahap tertinggi berbanding makhluk yang lain. - gabungan roh dan jasad . jasad. - tanggungjawab yang dipikul amat berat : - hubungan dengan Allah. - hubungan sesama manusia. manusia . - hubungan dengan alam semesta. semesta . - sebarang tamadun yang berlawanan dengan tamadun yang lain dianggap perosak kepada perkembangan tamadun . tamadun.

Ketiga Ketiga tiga konsep ini mempengaruhi pembentukan dan pembangunan tamadun Islam. Contohnya : al- Quran merupakan sumber utama al tamadun Islam yang mana kandungannya menggalakkan manusia berfikir untuk kesejahteraan hidup . hidup. - Ini dapat dibuktikan pada Era Abbasiah dimana lahir ilmuan Islam dalam pelbagai bidang seperti Abu Hanifah , Malik, Syafie dan Ahmad Hanifah, Malik , merupakan ilmuan dalam perundangan Islam. - Selain itu , penubuhan universiti di Andalus , itu, Andalus, Mesir dan Malaga membuktikan bahawa pandangan semesta tamadun Islam banyak mempengaruhi perkembangan dan pembentukannya . pembentukannya.

KONSEP TAMADUN ISLAM


Konsep tamadun Islam diasaskan oleh beberapa prinsip :
(1)

Syariah : - peraturan yang telah ditentukan oleh Allah kepada hambaNya kepada RasulNya. RasulNya . - bertujuan untuk memelihara hak- hak manusia hak dan mereka dapat hidup dalam keadaan yang aman sejahtera. sejahtera .

(2) Akhlak : - tingkahlaku yang lahir secara spontan. spontan . - bersifat menyeluruh . menyeluruh. - contoh : akhlak sesama manusia. manusia .

(3) Akidah : kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Tuhan . ia mendorong untuk sentiasa berperangai mulia dan melaksanakan segala perintah Allah.

Beberapa istilah digunakan untuk pemahaman lanjut tentang konsep tamadun Islam :
(1)

Umran : digunakan oleh Ibn Khaldun dalam al alMuqaddimah abad 14M. ia bermaksud perbandaran dan tamadun. tamadun .

(2) Hadarah : digunakan oleh Ibn Khaldun yang seerti dengan Umran. Umran . maksud : menetap dalam sesebuah wilayah, wilayah , daerah atau bahagian ibu kota dan bandar . bandar.

(3) Madaniyyah : Muhammad Firid Wajdi dalam bukunya al alMadaniyyah Wal- Islam (Tamadun dan Islam) Wal ( Tamadun dalam tahun l899. digunakan pada awal abad 20- an sahaja. 20 sahaja . maksud : bandar atau kehidupan bandar . bandar.

(4) Tamadun : Yang berakarkan perkataan Madaniyyah.. Madaniyyah .. penulis Arab, Jurji Zaidan dalam bukunya yang berjudul Tarikh at- Tamaddun al - Islam at al(The History of Islamic Civilization).

Konsep hadarah dan madaniyyah lebih sesuai dengan konsep tamadun Islam. Hadharah mempunyai nilai- nilai yang menjadi nilai asas kepada kehidupan masyarakat . masyarakat. Madaniyyah : merangkumi aspek kebendaan dalam kehidupan dan bersifat umum . umum.

PENGERTIAN KONSEP TAMADUN ISLAM


(1) Syed Muhammad Naquib al - Attas : alTamadun ialah keadaan kehidupan insan yang bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi masyarakatnya. masyarakatnya .

(2) Abu Bakar Hamzah : Tamadun ialah sesuatu yang lahir dan kembang bersama - sama dengan kehidupan bersamamanusia dan perkembangan - perkembangan perkembanganyang lahir daripadanya, sama ada sesuatu daripadanya , yang berupa niskala ( abstrak ) mahupun yang abstrak) berupa sekala (material).

SUMBER TAMADUN ISLAM


Bersifat mutlak iaitu tidak berubah , sesuai sepanjang berubah, masa dan keadaan . keadaan.
(1)

al - Quran : alDefinisi : Kalamullah yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw melalui perantaraan Jibril secara mutawatir ( beransur - ansur ), dibukukan dalam satu beransur- ansur), mashaf, mashaf , dimulai dengan Surah al - Fatihah dan di alakhiri dengan Surah al - Nas . al- Nas. sumber utama dalam Islam. menekankan ajaran mengenai : - kehidupan beragama spt beriman kepada Tuhan. Tuhan . - kehidupan yang berperaturan dan bersistem seperti hubungan sesama manusia. manusia .

- kehidupan yang mempunyai sistem nilai spt bertanggungjawab. bertanggungjawab . (2) as - Sunnah : asDefinisi : Segala yang disandar pada Rasulullah dari sudut percakapan , perbuatan dan pengakuan . percakapan, pengakuan. Fungsi : menjelaskan maksud al - Quran dalam : al- perlaksanaan kehidupan beragama . beragama. - perlaksanaan syariah Islam. - perlaksanaan akhlak dan bertatasusila . bertatasusila. pengabaian al - Quran dan as - Sunnah akan alasmembawa kepada tamadun kebendaan ( tiada aspek rohani dan moral).

(3) Ijtihad :
Maksud : usaha yang dilakukan oleh ilmuan dan pemikir Islam dalam menangani masalah masalahmasalah umat Islam, terutamanya dalam bidangbidang - bidang yang berkaitan dengan : - kemajuan sains dan teknologi . teknologi. - reka cipta dan kreativiti . kreativiti. ketetapan yang tidak boleh bercanggah dengan hukum . hukum. tamadun Islam dapat mencapai tahap yang agung seperti yang dinyatakan dalam sejarah. sejarah .

(4) Tamadun dan budaya lain : Islam tidak menolak sebarang penghasilan tamadun asing yang tidak bertentangan dengan nilai - nilai Islam. nilaiContoh : - tamadun Yunani : falsafah dan ilmu . ilmu. - tamadun India : matematik dan astronomi. astronomi .