Anda di halaman 1dari 10

Tidak dapat dinafikan betapa pentingkan kemahiran guru dalam aspek penyoalan sem asa melaksanakan pengajaran dan

pembelajaran di bilik darjah. Dalam setiap boran g penilaian pemerhatian bagi penyeliaan pengajaran dan pembelajaran semasa latih an perguruan atau borang penyeliaan oleh Jemaah Nazir Sekolah atau sesiapa sahaj a dalam proses penilaian atau pemantauan pengajaran dan pembelajaran guru, pasti sahaja ada elemen ini dinilai. Betapa pentingnya seseorang guru itu menguasai t eknik dan kemahiran menyoal adalah menentukan keberkesanan sesuatu proses pengaj aran dan pembelajaran. Terdapat amalan guru yang tidak memberikan perhatian kepa da teknik menyoal, umpamanya guru menyoal dengan soalan yang tidak jelas, bersif at spontan, tidak menentukan tujuan, stereotaip dan hanya berkisar sekitar mencu ngkil ingatan serta memahami fakta sahaja. Soalan sedemikian tidak akan dapat me ncapai matlamat pengajaran dan pembelajaran. Apakah Penyoalan? Penyoalan adalah apa jua pernyataan atau perlakuan yang memerlukan maklumbalas m urid. Selain daripada berbentuk lisan, penyoalan juga boleh dilakukan melalui ek spresi muka, isyarat dan konteks fizikal. SOALAN -> MAKLUMBALAS -> REAKSI SELEPAS MAKLUM BALAS Penyoalan guru adalah merupakan salah satu bentuk interaksi yang berlaku dalam b ilik darjah. Teknik penyoalan adalah merupakan salah satu alat untuk mencapai ma tlamat dan merangsang aktiviti mental. Beberapa kebaikan penyoalan adalah sepert i berikut; Merangsang pembelajaran Mengembangkan potensi berfikir murid Memandu kepada idea yang jelas Menggerakkan imaginasi Insentif kepada tindakan Guru perlu menyedari bahawa kuantiti soalan dan kualiti penyoalan semasa mengend alikan sesi pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah adalah merupakan salah s atu unsur penting dalam menentukan keberkesanan dan kualiti sesi pengajaran mere ka. Oleh itu, guru perlu merancang dengan teliti dan rapi dengan mengambil kira beberapa faktor seperti berikut; Mental Psikologi Persekitaran Pengalaman murid Keperluan sesuatu mata pelajaran Mengapakah penyoalan guru ini begitu penting?

Terdapat beberapa unsur yang dapat membantu pengajaran dan pembelajaran guru mel alui penyoalan iaitu unsur penyiasatan (interrogation) dan unsur rangsangan yang menunjukkan apa yang harus dipelajari dan arahan yang perlu dilakukan. Janganla h pula kita sendiri yang menyoal dan kita sendiri yang menjawab, tanpa memberika n ruang untuk murid berfikir dan mencari jawapan. Amalan sesetengah guru memang begitu seperti guru mengemukakan soalan kepada semua murid: Faham tak? kemudian tanp a menunggu jawapan murid, beliau meneruskan percakapannya. Atau pun menyoal: Faham tak? dan keseluruhan murid menjawab Faham. Adakah beliau mengetahui siapakah yang se enarnya faham dan siapa pulan yang tidak faham. Murid cenderung untuk menjawab s ecara beramai-ramai apabila rakan lain menjawab Faham. Fikirkanlah tindakan yang tel ah kita lakukan ini dan buatlah renungan atau refleksi mengenai amalan penyoalan kita. Apakan tujuan guru menyoal? Berikut adalah antara beberapa tujuan guru menggunakan teknik penyoalan dalam se si pengajaran dan pembelajaran.

Merangsang penglibatan murid Mengulangkaji Merangsang murid untuk berbincang Melibatkan murid untuk berfikir secara kreatif Menguji kebolehan murid Menilai kemajuan murid Menentukasn sejauh manakah objektif pembelajaran tercapai Menarik minat murid Mengawal tingkah laku murid Menyokong sumbangan idea murid Meningkatkan kognitif dan metakognitif murid Nabi Muhammad (SAW) kerap menggunakan pendekatan dialog dan bersoal jawab sebaga i kaedah berinteraksi secara dua hala dalam sesi pengajaran Beliau. Ini adalah b ertujuan untuk menarik perhatian pendengnar dan mengajak mereka agar memberikan respon atau maklum balas terhadap soalan yang dikemukakan. Dengan cara ini idea yang bernas dapat digunakan dalam menjawab soalan. Sekiranya para sahabat Beliau tidak dapat menjawab, Beliau sendiri akan memberikan jawapan yang mudah untuk d ifahami dan berkesan kepada orang yang mendengar. Soalan yang dikemukakan oleh R asulullah adalah menguji minda dan membawa pengertian yang begitu jauh serta men dalam, disamping mengandungi unsur-unsur analogi atau perumpamaan. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah, Rasulullah bersabda (menyoal): Apakah pandangan kalian sekiranya ada sebatang sungai di pintu rumah masing-masing , dan kalian mandi di dalamnya sebanyak lima kali setiap hari, apakah akan ada k ekotoran yang masih tinggal? Jawapan daripada pengikut beliau:

Tidak akan ada kekotoran sedikit pun Lalu Rasulullah bersabda lagi: Demikianlah perum amaan solat lima waktu, Allah akan menghapuskan segala dosa dengannya Baginda juga sering menyoal para sahabat mengenai perkara yang sudah baginda sen diri ketahui untuk mencungkil kebijaksanaan, mengasah kecerdikan dan menyalurkan ilmu kepada mereka melalui teknik mengemukakan hujah agar dapat menguji ilmu ya ng ada dalam minda masing-masing. Contohnya (menurut riwayat oleh Sayyidina Abdu llah bin Umar) semasa Baginda lalu di bawah sepohon kurma, Baginda mengambil bua h dan memakannya dan berkata: Sesungguhnya ada sejenis pokok yang berwarna hijau, keberkatannya umpama keberkata n seorang muslim, daunnya tidak gugur, dan tidak pula bertaburan, dan ia mengelu arkan buah sepanjang musim dengan izin Allah Taala, dan sesungguhnya ia seumpama seorang muslim, maka khabarkan padaku apakah pohon tersebut? Ramai para sahabat telah meneka pohon yang dimaksudkan oleh baginda, dan akhirny a Rasulullah telah memberikan jawapan: Ia adalah pohon kurma Walau pun Sayyidina Abdullah bin Umar yang mendengar soalan tersebut mengetahui jawapannya, namun beliau merasa malu untuk menjawab kerana beliau adalah paling muda dalam kalangan mereka sedangkan orang lain diam membisu. Oleh itu, seseorang guru yang memiliki nilai-nilai profesionalisme yang tinggi s ewajarnya mengajukan persoalan kepada murid bagi menguji kefahaman, menggalakkan agar mereka sentiasa berfikir serta menjelaskan jawapan yang sebenar kepada mer eka sekiranya mereka tidak mengetahuinya. Guru juga perlu menggunakan perumpamaa n, metafora, analogi yang bersesuaian untuk menambahkan kefahaman dan menggambar kan maknanya agar ia kukuh menetap dalam fikiran atau minda murid.

http://deriakacamata.blogspot.com/2008/09/teknik-penyoalan-guru.html

Kemahiran Penyoalan Pendahuluan Kemahiran menyoal dalam sesi pengajaran dan Pembelajaran adalah salah satu kaeda h yang digunakan oleh guru untuk mendapatkan tindak balas daripada pelajar sama ada mereka memahami atau tidak tajuk yang disampaikan. Selain itu, soalan juga d apat membantu pelajar secara langsung dalam meningkatkan prestasi pelajaran mere ka. Teknik menyoal adalah penting dalam proses pengajaran dan pembelajar an. Soalan digunakan untuk mendapatkan maklumat atau jawapan daripada pelajar. K hususnya, guru menggunakan teknik menyoal untuk memastikan sama ada mereka memah ami pelajaran baru. Selain itu, menyoal juga mempunyai nilai sosial kemasyarakatan dengan menyoal d apat membantu pelajar mengukuhkan hubungan dan menyatukan kumpulan melalui inter aksi hati ke hati.Walaubagaimanapun, guru harus memberi perhatian terhadap tekni k menyoal kerana kekerapan memberikan soalan boleh menjadi alat dan jalan untuk menghasilkan pengajran yang baik ( Groisser, 1964 : 193 ) OBJEKTIF PENYOALAN Secara umumnya apabila guru ingin menyoal pelajar, guru akan memberi soalan kepada keseluruhan kelas. Setelah memberi mereka waktu untuk memikirkan jawapn, barulah guru memilih secara rawak beberapa orang pelajar untuk menjawab soalan tersebut. Kaedah menyoal yang betul seperti ini dapat membangkitkan kecer dasan serta menggalakkan pelajar untk berfikir. Kaedah ini juga dapat merangsang pemikiran pelajar. Selain itu, tujuan menyoal adalah untuk memperoleh maklum balas tent ang pengajaran dan pembelajaran. Tambahan pula bahawa kebanyakan penilaian adala h bergantung kepada soalan, maksudnya bahawa setiap soalan mesti ada objektifnya iaitu: a) Menggerak Minda Murid

Guru dapat merangsang dan mencungkil fikiran pelajar semasa sesi soal jawab deng an menggunakan teknik soalan kemahiran berfikir kreatif dan kritis terutamanya k etika mengajar tajuk baru. Pada masa yang sama, guru boleh menimbulkan minat dan rasa ingin tahu pelajar semasa sesi soal jawab dijalankan. b) Menilai Pemahaman Pelajar

Guru dapat mengukur tahap kefahaman pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembel

ajaran yang dilaksanakan. Sesi soal jawab merupakan satu latihan sebelum menghad api ujian atau peperiksaan. c) Membimbing Pelajar

Pelajar biasanya sering menunjukkan kelemahan dalam memberikan jawapan. Dalam ka edaan ini guru hendaklah tidak terus menyalahkan jawapan pelajar. Sebaliknya, gu ru wajar menggunakan teknik soalan yang memberikan panduan kearah jawapan yang d ikehendaki sehingga pelajar menyedari kesilapan mereka dan cuba membetulkan kesa lahan itu. d) Merantas Pembelajaran

Proses pembelajaran pelajar harus berlaku secara aktif sepanjang masa. Bentuk so alan boleh juga menggunakan konsep yang diperoleh dalam sesuatu mata pelajaran k epada situasi yang lain.(Kamarul &Abd. Halim,2007 : 181 ) e) Menggalakkan Mutu Pemikiran Yang Tinggi

Soalan yang dibuat mestilah mempunyai unsur penganalisisan, penggabungan atau si ntesis dan penilaian( Zawawi,1988:215) f) Mengekalkan Perhatian Murid

Guru dapat mengenal pasti tingkah laku pelajar semasa pengajaran dan pembelajara n sedang berlaku. Jika guru ternampak pelajarnya sedang berkhayal atau leka, tek nik soalan boleh digunakan untuk mengembalikan semula perhatiannya tanpa memarah i dan mengherdik pelajar terbabit( Zawawi, 1988: 215 ) g) Mengeratkan Interaksi

Tujuan menyoal juga dapat mengeratkan interaksi antara guru dengan murid dan ses ama murid. Interaksi guru-murid, murid-guru dan murid sesama murid penting keran a dapat mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik dan garmo ni ( Zawawi, 1988 : 216 ) Objektib yang telah disebutkan di atas, menjadi asas tujuan guru menggunakan tek ni menyoal kepada para pelajar di dalam kelas. Dengan menggunakan teknik menyoal yang betul, sudah pasti suasana kelas akan lebih aktif dan seturusnya pengajara n dan pembelajaran guru akan lebih berkesan. ARAS-ARAS PENYOALAN Soalan-soalan yang hendak dikemukakan dalam aktiviti pengajaran guru hendaklah d ipelbagaikan mengikut peringkat aras-aras penyoalan. Bloom dalam bukunya Taxonomy of Education objective membahagikan enam peringkat aras-aras penyoalan: ? Pengetahuan ? Kefahaman ? Aplikasi ? Analisis ? Sintesis ? Penilaian

Enam aras ini boleh diaplikaskan dalam mata pelajaran Pengetahuan Ug ama Islam di sekolah-sekolah menengah. Sebagai contoh, ketika guru mengajar pel ajaran Tauhid, dalam tajuk khas Ilmu Tauhid. Guru boleh menggunakan soalan dala m pelbagai bentuk aras seperti berikut: PENGETAHUAN Soalan-soalan diperingkat ini bertujuan menguji kebolehan calon mengingat kembal i fakta asas, istilah, erti, hukum, difinisi, tarikh, tempat dan nama-nama yang telah dipelajari. Perkataan yang biasa digunakan ialah namakan, nyatakan,berikan, terangkan, siapa , apa, mana, bila dan senaraikan. Contoh: 1) Berikan pengertian Ilmu Tauhid?

2) Nyatakan nama-nama lain bagi ilmu Tauhid ? KEFAHAMAN Soalan-soalan di peringkat ini bertujuan menguji keboleham calon memahami, menterjemah dan meninterpretasikan fakta asas, konsep, prinsip atau bahan yang telah dipelajari. Perkataan-perkataan yang biasa digunakan ialah terangkan, tuliskan, mengapa, hur aikan dan lain-lain. Contoh: 1) Mengapa Ilmu Usuluddin dinamakan juga sebagai ilmu Tauhid ?

2) Terangkan ilmu Marifat yang telah kamu pelajari ? APLIKASI Soalan-soalan di peringkat ini bertujuan menguji kebolehan calon menggunakan fak ta asas, konsep, prinsip dan kemahiran yang dipelajari untuk menyelesaikan masal ah. Perkataan-perkataan yang biasa digunakan ialah bagaimana, selesaikan, carikan, k erakan, gunakan, huraikan dan lain-lain. Contoh : 1) Huraikan kepentingan mempelajari ilmu Tauhid ?

2) Bagaimana kita mengenal Allah ? ANALISIS

Soalan-soalan di peringkat ini bertujuan menguji keboleham calon membuat perband ingan dan menghuraikan faktor-faktor Perbezaan, kesamaan dan hubungkait antara s atu sama lain. Perkataan yang biasa digunakan ialah bandingkan, bezakan, Analisis, cerkinkan, a singkan, bahagikan dan sebagainya. Contoh :

1)

Bezakan maksud ilmu Kalam dan ilmu Marifat ?

2) Bandingkan ilmu Tauhid dan ilmu Fiqh ? SINTESIS

Soalan-soalan di peringkat ini bertujuan menguji kebolehan calon menggabungkan, mengintegrasikan atau mencantumkan idea-idea serta mentafsir dan merumuskan hasi l yang dianalisiskan melalui prinsip induksi atau deduksi. Perkataan yang biasa digunakan ialah rumuskan, membuat keputusan, membuat kesimp ulan, bentukkan ciptakan, rekakan, gubahkan, integrasikan, gabungkan dan lain-la in. Contoh: 1) Rumuskan tentang nama-nama lain dalam ilmu Tauhid ?

2) Buat kesimpulan tentang perkara-perkara dalam Rukun Iman ? PENILAIANNN

Soalan-soalan di peringkat ini bertujuan menguji kebolehan calon membuktikan, me ngesahkan, memberi pendapat atau hujah, mengkritik, memberi komen dan menilai se suatu pernyataan, ciptaan, karya, perinsip, teori dan lain-lain. Perkataan yang biasa diunakan seperti beri kritikan, buktikan, nilaikan, berikan komen dan sebagainya. Contoh : 1) Berikan pendapat kamu tentang orang yang engkar tentang percaya adanya A llah ? 2) Berikan dalil Naqli dan dalil Aqli tentang adanya Allah Taala ?

Pendahuluan Kemahiran menyoal dalam sesi pengajaran dan Pembelajaran adalah salah satu kaeda h yang digunakan oleh guru untuk mendapatkan tindak balas daripada pelajar sama ada mereka memahami atau tidak tajuk yang disampaikan. Selain itu, soalan juga d apat membantu pelajar secara langsung dalam meningkatkan prestasi pelajaran mere ka. Teknik menyoal adalah penting dalam proses pengajaran dan pembelajar an. Soalan digunakan untuk mendapatkan maklumat atau jawapan daripada pelajar. K hususnya, guru menggunakan teknik menyoal untuk memastikan sama ada mereka memah ami pelajaran baru. Selain itu, menyoal juga mempunyai nilai sosial kemasyarakatan dengan menyoal d apat membantu pelajar mengukuhkan hubungan dan menyatukan kumpulan melalui inter aksi hati ke hati.Walaubagaimanapun, guru harus memberi perhatian terhadap tekni k menyoal kerana kekerapan memberikan soalan boleh menjadi alat dan jalan untuk menghasilkan pengajran yang baik ( Groisser, 1964 : 193 ) OBJEKTIF PENYOALAN Secara umumnya apabila guru ingin menyoal pelajar, guru akan memberi

soalan kepada keseluruhan kelas. Setelah memberi mereka waktu untuk memikirkan jawapn, barulah guru memilih secara rawak beberapa orang pelajar untuk menjawab soalan tersebut. Kaedah menyoal yang betul seperti ini dapat membangkitkan kecer dasan serta menggalakkan pelajar untk berfikir. Kaedah ini juga dapat merangsang pemikiran pelajar. Selain itu, tujuan menyoal adalah untuk memperoleh maklum balas tent ang pengajaran dan pembelajaran. Tambahan pula bahawa kebanyakan penilaian adala h bergantung kepada soalan, maksudnya bahawa setiap soalan mesti ada objektifnya iaitu: a) Menggerak Minda Murid

Guru dapat merangsang dan mencungkil fikiran pelajar semasa sesi soal jawab deng an menggunakan teknik soalan kemahiran berfikir kreatif dan kritis terutamanya k etika mengajar tajuk baru. Pada masa yang sama, guru boleh menimbulkan minat dan rasa ingin tahu pelajar semasa sesi soal jawab dijalankan. b) Menilai Pemahaman Pelajar

Guru dapat mengukur tahap kefahaman pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembel ajaran yang dilaksanakan. Sesi soal jawab merupakan satu latihan sebelum menghad api ujian atau peperiksaan. c) Membimbing Pelajar

Pelajar biasanya sering menunjukkan kelemahan dalam memberikan jawapan. Dalam ka edaan ini guru hendaklah tidak terus menyalahkan jawapan pelajar. Sebaliknya, gu ru wajar menggunakan teknik soalan yang memberikan panduan kearah jawapan yang d ikehendaki sehingga pelajar menyedari kesilapan mereka dan cuba membetulkan kesa lahan itu. d) Merantas Pembelajaran

Proses pembelajaran pelajar harus berlaku secara aktif sepanjang masa. Bentuk so alan boleh juga menggunakan konsep yang diperoleh dalam sesuatu mata pelajaran k epada situasi yang lain.(Kamarul &Abd. Halim,2007 : 181 ) e) Menggalakkan Mutu Pemikiran Yang Tinggi

Soalan yang dibuat mestilah mempunyai unsur penganalisisan, penggabungan atau si ntesis dan penilaian( Zawawi,1988:215) f) Mengekalkan Perhatian Murid

Guru dapat mengenal pasti tingkah laku pelajar semasa pengajaran dan pembelajara n sedang berlaku. Jika guru ternampak pelajarnya sedang berkhayal atau leka, tek nik soalan boleh digunakan untuk mengembalikan semula perhatiannya tanpa memarah i dan mengherdik pelajar terbabit( Zawawi, 1988: 215 ) g) Mengeratkan Interaksi

Tujuan menyoal juga dapat mengeratkan interaksi antara guru dengan murid dan ses ama murid. Interaksi guru-murid, murid-guru dan murid sesama murid penting keran a dapat mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik dan garmo ni ( Zawawi, 1988 : 216 ) Objektib yang telah disebutkan di atas, menjadi asas tujuan guru menggunakan tek ni menyoal kepada para pelajar di dalam kelas. Dengan menggunakan teknik menyoal yang betul, sudah pasti suasana kelas akan lebih aktif dan seturusnya pengajara

n dan pembelajaran guru akan lebih berkesan.

ARAS-ARAS PENYOALAN Soalan-soalan yang hendak dikemukakan dalam aktiviti pengajaran guru hendaklah d ipelbagaikan mengikut peringkat aras-aras penyoalan. Bloom dalam bukunya Taxonomy of Education objective membahagikan enam peringkat aras-aras penyoalan: ? Pengetahuan ? Kefahaman ? Aplikasi ? Analisis ? Sintesis ? Penilaian Enam aras ini boleh diaplikaskan dalam mata pelajaran Pengetahuan Ug ama Islam di sekolah-sekolah menengah. Sebagai contoh, ketika guru mengajar pel ajaran Tauhid, dalam tajuk khas Ilmu Tauhid. Guru boleh menggunakan soalan dala m pelbagai bentuk aras seperti berikut: PENGETAHUAN Soalan-soalan diperingkat ini bertujuan menguji kebolehan calon mengingat kembal i fakta asas, istilah, erti, hukum, difinisi, tarikh, tempat dan nama-nama yang telah dipelajari. Perkataan yang biasa digunakan ialah namakan, nyatakan,berikan, terangkan, siapa , apa, mana, bila dan senaraikan. Contoh: 1) Berikan pengertian Ilmu Tauhid?

2) Nyatakan nama-nama lain bagi ilmu Tauhid ? KEFAHAMAN

Soalan-soalan di peringkat ini bertujuan menguji keboleham calon memahami, ment erjemah dan meninterpretasikan fakta asas, konsep, prinsip atau bahan yang telah dipelajari. Perkataan-perkataan yang biasa digunakan ialah terangkan, tuliskan, mengapa, hur aikan dan lain-lain. Contoh: 1) 2) Mengapa Ilmu Usuluddin dinamakan juga sebagai ilmu Tauhid ? Terangkan ilmu Marifat yang telah kamu pelajari ?

APLIKASI Soalan-soalan di peringkat ini bertujuan menguji kebolehan calon menggunakan fak ta asas, konsep, prinsip dan kemahiran yang dipelajari untuk menyelesaikan masal ah. Perkataan-perkataan yang biasa digunakan ialah bagaimana, selesaikan, carikan, k erakan, gunakan, huraikan dan lain-lain. Contoh : 1) Huraikan kepentingan mempelajari ilmu Tauhid ?

2) Bagaimana kita mengenal Allah ? ANALISIS

Soalan-soalan di peringkat ini bertujuan menguji keboleham calon membuat perband ingan dan menghuraikan faktor-faktor Perbezaan, kesamaan dan hubungkait antara s atu sama lain. Perkataan yang biasa digunakan ialah bandingkan, bezakan, Analisis, cerkinkan, a singkan, bahagikan dan sebagainya. Contoh : 1) Bezakan maksud ilmu Kalam dan ilmu Marifat ?

2) Bandingkan ilmu Tauhid dan ilmu Fiqh ? SINTESIS

Soalan-soalan di peringkat ini bertujuan menguji kebolehan calon menggabungkan, mengintegrasikan atau mencantumkan idea-idea serta mentafsir dan merumuskan hasi l yang dianalisiskan melalui prinsip induksi atau deduksi. Perkataan yang biasa digunakan ialah rumuskan, membuat keputusan, membuat kesimp ulan, bentukkan ciptakan, rekakan, gubahkan, integrasikan, gabungkan dan lain-la in. Contoh: 1) Rumuskan tentang nama-nama lain dalam ilmu Tauhid ?

2) Buat kesimpulan tentang perkara-perkara dalam Rukun Iman ? PENILAIANNN

Soalan-soalan di peringkat ini bertujuan menguji kebolehan calon membuktikan, me ngesahkan, memberi pendapat atau hujah, mengkritik, memberi komen dan menilai se suatu pernyataan, ciptaan, karya, perinsip, teori dan lain-lain. Perkataan yang biasa diunakan seperti beri kritikan, buktikan, nilaikan, berikan komen dan sebagainya. Contoh :

1) Berikan pendapat kamu tentang orang yang engkar tentang percaya adanya A llah ? 2) Berikan dalil Naqli dan dalil Aqli tentang adanya Allah Taala ?

http://pancaindera.wordpress.com/2010/03/04/kemahiran-penyoalan/

Anda mungkin juga menyukai