Anda di halaman 1dari 17

Kumpulan Lagu Pujian, GPI sidang Kalimalang

GPI

Gereja Pentakosta Indonesia, sidang Kalimalang Jl. Pondok Kelapa 5 Blok-C, Pondok Kelapa, Kalimalang, Jakarta Timur

1.AbbaBapa AbbaBapa,AbbaBapa,Kausgalanya bagiku KunaikkansyukurpadaMudengan segenaphatiku AbbaBapakumengasihiku LebihdarisgalanyakuinginKauTuhan Masperakdanpermatatiadaartinya Kuinginlebihdekatbersekutu denganMu JadikankuhambasetiakepadaMu 2.Abba,yaBapa Abba,kupanggilEngkauyaBapa Namaterindahdidalamhidupku Lebihdarisgalanya O,o,AbbakupanggilEngkauyaBapa KaulayakkanakujadianakMu MemanggilMuYesus Lebihtinggidarilangit,begitulahkasih Bapa Lebihdalamdarilautan,Engkau mengasihiku Lebihluasdaribumi,takterjangkau pikiranku SemuanyaKausediakanbagiku YesuskucintaKau 3.AboveAll Aboveallpowersaboveallkings Aboveallnatureandallcreatedthings Aboveallwisdomandallthewaysof man Youwereherebeforetheworldbegan Aboveallkingdomsaboveallthrones Aboveallwonderstheworldhasever known Aboveallwealthandtreasuresofthe earth

There'snowaytomeasurewhatYou're worth Crucifiedlaidbehindastone Youlivedtodierejectedandalone Likearosetrampledontheground Youtookthefallandthoughtofme Aboveall 4.AdagerakanRohAllah AdagerakanRohAllahdisini2x Ditimur(hati),dibarat(jiwa) Utara(dalamroh),danselatan(di hatiku) AdagerakanRohAllahdisini. 5.Adagirangbesar Adagirangbesar(2x)adagirangdi hatiku KalauhidupdenganTuhanYesus Senang,senang,selalusenang,Alleluya Senang,selalusenangosenangselalu senang SlamanyaTuhansertaku,slamanya Tuhansertaku Senangselalusenang. 6.AdakuasadalamdarahNya AdakuasadalamdarahNya DarahdombaAllah AdakuasadalamdarahNya DarahanakdombaAllah 7.Adakuasadalampujian TuhanAllahkitabertahta DiataspujianumatNya TuhanAllahkitabertahta

Ger eja DiataspujianumatNya

BilaAllahhadirditengahkita KuasaNyamengalirdengandahsyatnya REFF Adakuasadalampujian Bernyanyilahsegenaphatidanjiwa (Sbab)Adakuasadalampujian Yangsanggupmembungkamkekuatan lawan 8.AdapenghiburandalamkasihNya AdapenghiburandalamkasihNya AdapenghiburandalamkuasaNya Adakekuatanadakelepasan AdakuasadalamYesus Segalapenderitaandanpenyakitkita TlahditanggungolehYesusdikayu salibNya OlehdarahNya,olehbilurNya Kitadisembuhkan,kitadislamatkan OlehdarahNya,olehbilurNya Kitadisucikandarisgaladosa 9.Adasatusobatku Adasatusobatkuyangsetia TakpernahDiatinggalkandiriku Diwaktuakususah,waktukusendirian Diaselalumenemanidiriku NamaNyaYesus,namaNyaYesus NamaYesusyangmenghiburhatiku (2x) 10.Adawaktudihidupku Adawaktudihidupku Pencobaanberatmenekan AkuberserumengapayaTuhan? 2
KumpulanLaguPujian

NyatakankehendakMu JalanTuhanbukanjalanMu Janganbimbangataupunragu NantikanTuhanjadikansemua Indahpadawaktunya PadaTuhanmasadepanku PadaTuhankusrahkanhidupku NantikanTuhanberkarya IndahpadawaktuNya Hariesoktiadakutahu Namuntetaplangkahkumaju KuyakinTuhanjadikansemua IndahpadawaktuNya 11.Adakahdamaidihatimu Adakahdamaidihatimu Adakahsukacita IjinkanKristusRajaDamaiitu Dihatimubertahta 12.Adakahtempatdihatimu Adakahtempatdihatimu Untukmrekayangterluka YangmengharapkanulurantanganMu Sudikahkaumenerima Adakahwaktudihidupmu UntukmelayaniTuhan Menolongsesamayangmenderita Takkenalkasihsayang Osekaranglahsaatnya Kaumerenungkan Apaartihidupini Kemanakaupergipergi Mengapauntukhaldunia Dirimurelaterikat Tapitaksatupuntempattersedia UntukSangJuruSelamat

Kumpulan Lagu Pujian, GPI sidang Kalimalang

GPI

Gereja Pentakosta Indonesia, sidang Kalimalang Jl. Pondok Kelapa 5 Blok-C, Pondok Kelapa, Kalimalang, Jakarta Timur

13.Adakahyangmustahil AdakahyangmustahilbuatYesus AdakahyangsukarbuatDia Diaampuniyangberdosa Dantolongyangmenderita AdakahyangmustahilbuatDia Takadayangmustahildst 14.Adalahbaikuntuk Adalahbaikuntuk MengucapkansyukurkepadaTuhan DanmenyanyikanmazmurbagiNya TukbritakanfirmanNya DiwaktupagikesetiaanNya Diwaktumalampun BesarnyapekerjaanNya DansangatdalamrancanganNya SbabtlahKaubuatkubersukacitaya Tuhan SbabpekerjaanMudanperbuatanMu Kukanbersoraksorai(2x) 15.Adoramustedomine OAdoramustedomine UKamimemujiMuTuhan 16.AgnusDei Haleluyah,Haleluyah S'babEngkauAllahYangBerkuasa Haleluyah,Haleluyah S'babEngkauAllahYangBerkuasa Haleluyah Kudus,Kudus EngkauAllahMahaKuasa LayakDipuji,LayakDisembah EngkauKudus,Kudus EngkauAllahMahaKuasa

LayakDipuji,LayakDisembah Amin 17.AgungmulialahTuhan AgungdanmulialahTuhanku SempurnalahperbuatantanganMu Yangberkuasaatassurgadanseluruh bumi SiapayangdapatsepertiKauTuhan AgungdanmulialahTuhanku MahabesarperbuatantanganMu Akudatangdanbersujuddalam hadiratMu MemujaEngkauseumurhidupku Reff:kusembahKauAllahyang Mahabesar KusembahKauYesuskeslamatanku KusembahKauyangkuduskekuatan hidupku AjaibTuhansungguhEngkaumulia 18.AgunglahnamaMu AgunglahnamaMu MulialahnamaMuYesus Allahsegenapalamsemesta Termuliadarisegalanya(2x) KamiumatMumenyembahMu KamitinggikannamaMu Kamimahsyurkandiantarabangsa bangsa TiadaAllahspertiYesus 19.Ajaibsungguhajaib AjaibsungguhajaibkuasaNyabagiku AjaibsungguhajaibanugrahNyadalam hidupku AjaibsungguhajaibkasihYesusbagiku Betapakagumkumenyaksikan

Ger eja PerbuatanNyayangajaib

Setiapharikumenikmatiberkatyang melimpah Sepanjanghidupkumerasakan kebaikanNya KasihsetiaNya AjaiblahTuhanYesuskuajaib selamanya HalleluyakupujinamaNya 20.AjaiblahKaryaMu TuhanBilaKulihatAlamSemesta SungguhDahsyat,AjaiblahKaryaMu TuhanHebatlahEngkauMenjadikanku KukagumiAllahPenciptaku Reff: KupujiSembahSujudDiHadapanMu JiwakuMemujiNamaMu AllahYangPerkasaDanYangBerkuasa TiadaAllahSepertiKauYesus 21.AjarAkuTuhan TeachMeYourWay AjarAkuTuhan JalanDalamT'rangmu B'rikanKuHatiYangTeguh Mengasihimu Reff: KuPujiKauSelamaLamanya Seg'napHatikuSeg'napKuatku Seg'napHidupkuKus'rahkanPadamu JadilahSesuaiK'hendakmu AjarAkuYesusTuhan TeachMeYourWayOLord AndIWalkInYourTruth GiveMeAnUndividedHeart ThatIMayFearYourName Reff: IWillPraiseYou,ForeverAndEver WithAllOfMyHeart,WithAllOfMy Strength AndAllOfMyLife,IOfferToYouLord 4
KumpulanLaguPujian

LetYourWillBeDoneInMyLife TeachMeYourWay,TeachMeYour Way 22.AjarkamiTuhan AjarkamiTuhanmenghitungharihari Agarkamiperolehhatibijaksana AjarkamiBapahidupdalamjalanMu AgarsemuarencanaMudigenapi MulialahnamaMuTuhan DanajaibjalanMu Pimpinkamidisetiapwaktu BesarsetiaMuTuhan AgunglahkaryaMu YesuskamibersyukurpadaMu 23.Ajarkuberharap BapakuajaibsgalarancanganMu TuhankuheranperbuatanMu Engkausanggupmengadakan Segalayangkuperlukan MenurutkehendakMuterjadilah AjarkumengertisegalarencanaMu AjarkuberserahhanyapadaMu Pimpinlahjalankudalamterang firmanMu AjarkuberharaphanyapadaMu 24.AjarkuMengerti AjarkuMengertiSegalaRencanaMu AjarkuBerserahHanyaPadaMu PimpinlahJalankuDalamTerang FirmanMu AjarkuBerharapHanyaPadaMu BapakuAjaibS'galaRancanganMu TuhankuHeranPerbuatanMu EngkauSanggupMengadakan SegalaYangKuperlukan MenurutKehendakMuTerjadilah

Kumpulan Lagu Pujian, GPI sidang Kalimalang

GPI

Gereja Pentakosta Indonesia, sidang Kalimalang Jl. Pondok Kelapa 5 Blok-C, Pondok Kelapa, Kalimalang, Jakarta Timur

25.AkuAnakRaja,EngkauAnakRaja AkuAnakRaja EngkauAnakRaja KitaSemuaAnakRaja AkuAnakRaja EngkauAnakRaja KitaSemuaAnakRaja HaleluyaPujiTuhan(3x) Haleluya 26.Akubersujud AkubersujuddihadiratMu YaYesusAllahtersamar Yangtelahrelatinggalkansurga UntukmenebusumatNya Reff:terpujilahyaYesusTuhanku Engkauhidupdansukacita Kamihaturkansyukurberlimpah AtascintaMuyangbesar YangKauabadikantiaphari Diruparotidananggur 27.AkuBersukaCita Akubersukacitaketikakumendengar MarikitapergikerumahTuhan Akubersukacitaketikakumendengar MarikitapujidanagungkanTuhan KemuliaanMunyatadidalambaitMu G'rejaMudipulihkandidalam kekudusan FirmanMudinyatakanditengahumat Mu Sukacitamelimpahdidalamrumah Tuhan

28.Akuberubah(Thingsaredifferent now) Akuberubahsungguhakuberubah Waktukusrahkanhatiku Akuberubahsungguhakuberubah Waktukusrahkansemua Yangkukasihikinilenyap Yanglebihbaikakudapat Akuberubahsungguhkuberubah Waktukusrahkansemua Thingsaredifferentnow Somethinghappenedtome WhenIgavemyhearttoJesus Thingsaredifferentnow Igavechangeditmustbe WhenIgavemyhearttoHim ThingsIlovedbeforehavepassedaway ThingsIlovedformorehavecometo stay Thingsaredifferentnowsomething happenedthatday WhenIgavemyhearttoHim 29.Akudatangdankubersujuddi hadapanMu Akudatangdankubersujuddi hadapanMu KurasakanindahhadiratMu Tlahkubukamatahatikudansluruh jiwaku UntukkunikmatifirmanMu FirmanMuyangkuasatukmengubah sikaphati FirmanMuyangtegakkandisaatku terjatuh Penuhkanlahbejanakudenganair sungaiMu KuhausakanfirmanMu

Ger eja 30.AkudengarbisikansuaraMu

AkudengarbisikansuaraMu Menggemalembutdidalambatinku SungguhengkausahabatKu JikalauengkaumenaatiperintahKu Reff:Pergilahdansebarkanlah Kabarsukacitaku SampaiakhirjamanAkusertamu BukanlahengkauyangmemilihKu MelainkanAkuyangmemilihmu KiniAkuserahkantugas Supayaengkaumenghasilkanbuah limpahReff Janganbimbangdanraguhatimu YakinlahAkuhadirdisampingmu Wartakankesluruhdunia Akudatangmembawamakna kehidupanReff 31.AkuDengarBunyiTentaraTuhan AkuDengarBunyiTent'raTuhan(2x) BunyiPujian,BunyiPerang BalaTent'raTuhan(3x) MajuPerang 32.Akudiberkati Akudiberkatisepanjanghidupku diberkati Bilabangunpagiharisiangberganti malam Akudiberkati 33.Akuhendakbersyukur AkuhendakbersyukurpadaTuhan KarnakeadilanNya DanbermazmurbaginamaTuhan YangMahaTinggi 6
KumpulanLaguPujian

YaTuhanTuhankami Betapamulianya NamaMuTuhankami Dimuliakanatasselruhbumi 34.Akuhendakmenyanyikankasih dansetiaMu Akuhendakmenyanyikankasihdan setiaMu KuhendakbermazmurbagiMuTuhan Engkaulahmatahatikusumberair hayatdalamhidupku KumemujinamaMu Akuhendakmelambungkanpujiandan syukurku KarnakasihMuberlimpahbagiku Engkaulahhasrathatikusumber keindahandalamhidupku KuagungkannamaMu Biarlahseluruhhidupkutinggikan namaMu NyatakankasihMudengansegala kebesaranMu Biarlahseluruhhidupkumuliakan namaMu KubertrimakasihKaumengasihiku 35.Akuinginselaluberadadi hadiratMu AkuinginselaluberadadihadiratMu Akuinginselaluberlindungdalam naunganMu DibawahkepaksayapMu Kaubawakuterbangtinggi Melintasilangitbirubagaikanrajawali Bagairajawalimelintasigunungtinggi Bagairajawalimelintasibadaihidup DibawahkepaksayapMu Kaubawakuterbangtinggi Melintasilangitbirubagaikanrajawali

Kumpulan Lagu Pujian, GPI sidang Kalimalang

GPI

Gereja Pentakosta Indonesia, sidang Kalimalang Jl. Pondok Kelapa 5 Blok-C, Pondok Kelapa, Kalimalang, Jakarta Timur

36.Akujalankebenaran Akujalankebenarandanjalan kehidupan ItuyangYesuskatakan Akupercayaaamin DidalamnamaNyaadakeslamatan kekal GloryHalleluya4x DidalamnamaNyaadakeslamatan kekal 37.AkumauikutYesus AkumauikutYesusakumauiringYesus Kinidanselamanya Meskipunakususahkuakansetia selalu KarnaakucintaYesus Kinidanselamanya 38.Akumelangkahjalanihidupini Akumelangkahjalanihidupini Bersamadenganwaktuyangterus melaju UntukapakahakuadadisiniTuhan KalaubukanuntukmelayaniMu Bangkitkanaku2x JadikanakuhambaMuyangsetia Bangkitkanaku2x JadikanakuhambaMuyangberkenan 39.AkumemuliakanTuhan AkumemuliakanTuhan DanhatikubergembiradalamDia KarnaperbuatanNyaamatbesar DansucinamaNya AkumemuliakanTuhan,aku memuliakanTuhan

DanhatikubergembiradalamDia KarnaperbuatanNyaamatbesar DansucinamaNya 40.AkumengasihiEngkauYesus AkumengasihiEngkauYesus Dengansegenaphatiku AkumengasihiEngkauYesus Dengansegenapjiwaku KurenungkanfirmanMusiangdan malam KupegangprintahMudankulakukan EngkautahuyaTuhantujuanhidupku HanyalahuntukmenyenangkanhatiMu 41.AkumengenalMusecarapribadi AkurindumengenalMu MengenalMusecarapribadi Bukanhanyakukagumi SemuakaryadanciptaanMu Tapitiadakukenalpribadi Semuanyasiasiasaja AkumengenalMusecarapribadi HinggakutahurencanaMu AkumengenalMusecarapribadi LewatfirmandanRohKuduskukenal 42.AkurinduakanTuhan AkurinduakanTuhan DalamsakramenTerkudus Akurindumenerima YesusAllahmanusia Yesus,Yesusdatanglah BilaYesusdalamjiwa Akusangatberbahagia Tengahtipumusuhjiwa Yesuslindungmanusia DengannikmatnikmatNya

Ger eja

SalamTubuhtermulia YangdilahirkanMaria Salahkutelahtersilih OlehmautMudisalib HinggalayakbagiMu 43.AkusiapTuhanku AkusiapTuhanku SegenapdirikukusrahkanpadaMu AkusiapTuhanku CurahkanlahRohKudusMuatasku 44.AkutlahsiaptrimafirmanMu AkutlahsiaptrimafirmanMu AkutlahsiaptrimacurahankuasaMu Hatikubagaibejanayangsiapdibentuk SeturutkehendakMuYesus(2x) KutlahsiaptrimakuasafirmanMu Sbagaipelitadidalamhidupku SpertirusakurinduairkehidupanMu Kaupuaskandahagajiwaku 45.Alabare Reff:Alabare,Alabare AlabareTuhanku Yohanesmelihatyangdiselamatkan SemuamemujiTuhanAllah Ribuanberdoa,laksanabersorak SemuamemujiTuhanAllahReff TiadaTuhanseagungDikau Takada,takada TiadaTuhanyangamatkuasa SepertiAllahkita Tanpapasukansertasenjatanya NamundengankuasaRohKudus Gunungpunakandipindahkan3x 8
KumpulanLaguPujian

OlehkuasaRohKudus 46.Alive Alive,alivealiveforevermore MyJesusisalive,aliveforevermore Alive,alivealiveforevermore MyJesussialive Singhalleluya,singhalleluya MyJesusisalive Singhalleluya,singhalleluya MyJesusisalive Hidup,hidup,hidupselamanya Yesuskuhiduplah,hidupselamanya Hidup,hidup,hidupselamanya Yesuskuhiduplah. Ohhalleluya(2x),Yesuskuhiduplah Ohhalleluya(2x),Yesuskuhiduplah 47.AllMydays GivemeahearttoworshipYou GivemeahearttoloveYou TeachmeLordtonumbermydays ThatImypleaseYourheart Inallmydays Reff:forYouareworthy Toreceiveglory ToYoumyliveIyield IwillblessYouallmydays IliftmyhandstoYou MylifeisYourstouse Alivingsacrifice BeacceptabletoYou 48.AllahBangkit AllahBangkit TerseraklahMusuhNya

Kumpulan Lagu Pujian, GPI sidang Kalimalang

GPI

50.AllahBangkitDiTengahKita AllahBangkitDiTengahKita S'bagaiPahlawanPerang BerbajuPerangDanPedangBermata Dua DiaKalahkanSemuaMusuhNya DiaInjakInjakMereka BangkitlahAllah S'bagaiPahlawanPerang (PahlawanPerang) BangkitlahAllah S'bagaiPahlawanPerang (PahlawanPerang) 51.AllahBapadisurga AllahBapadisurga

Gereja Pentakosta Indonesia, sidang Kalimalang Jl. Pondok Kelapa 5 Blok-C, Pondok Kelapa, Kalimalang, Jakarta Timur

AllahBangkit TerseraklahMusuhNya AllahBangkit TerseraklahMusuhNya Allah....,AllahBangkit 49.Allahbangkit,bersoraklah KerahkanlahkekuatanMuyaAllah TunjukkanlahkuasaMuyaTuhan SerakkanmusuhMuslamatkanlah umatMu AllahdahsyatditempatkudusNya Allahbangkitbersoraklah Allahbangkitbernyanyilah MusuhdikalahkanumatNya dibebaskan AllahdahsyatditempatkudusNya GodisrisencomeandpraiseHim Godisrisencomeandworship Theenemiesoverthrown Hispowerhasbeenmadeknown OurGodisawesomeinHisholyplace

Yangkamisangatcinta Allahkuasadanperkasa MahakudusMulia Kamidatangmenyembah Tekuklututmenyerah Dihadapantahtasuci Berdoadanmemuji Reff:halleuyahosana BagiAnakDomba Halleuyahosana BagiRajaYesusKristusTuhan Pokokpujiansgalapuji HormatbagiNya 52.AllahBapakamimengasihiMu AllahBapakamimengasihiMu YesusKristusTuhanyangkudus Kamiyangadadisini MasukhadiratMuyangsuci Berhiaskankekudusandanjubahpujian Kamidatangmelayani SangRajayangMahaSuci Yangtlahbertahtadisurga YesusKristusnamaNya Hosana,hosanaditempatyangtinggi Hosana,hosanadihatiyangsuci 53.Allahdisini Allahdisini(dihatI) Sepertiudarasegaryangkuhirup Diasepastifajaryangmerekahsetiap hari DengarkanlahdoakuyaAllahyang hidup 54.Allahditinggikan Allahditinggikandengansoraksorai Allahditinggikandengansangkalala Allahditinggikandengansoraksorai

Ger eja BersoraklahbagiTuhan2x

Biarsangkalalaberbunyi TepuktanganpujiTuhan Allahdiagungkan.2x Allahdiagungkantinggi 55.Allahitubaik Allahitubaik,sungguhbaikbagiku DitujukanNyakasihsetiaNya Diamenyediakanyangkuperlukan Menyatakankebaikan2x MenyatakankebaikanNyakepadaku KasihsetiaNyatakpernahberubah Dulu,skarangdanselamanya AjaiblahkuasadalamnamaNya Yesuskuluarbiasa 56.Allahkitaherandanbesar Allahkitaherandanbesar,Allahyang heranlah ) Allahyangcintakitasemua,diberkati denganlimpah ) Allahyangheranlah )2X Allahyangheranlah,Allahkitaheran 57.AllahkitaMahaagung Allahkitaagungdanbesar,Allah mahaagung Allahyangkitacintasemua BerkatidenganlimpahAllah mahaagung Allahmahaagung 58.Allahkuasa Allahkuasamelakukansegalaperkara AllahkuMahaKuasa Diaciptakanseisidunia Atursegalamasa 10
KumpulanLaguPujian

AllahkuMahaKuasa Allahkuasamelakukansegalaperkara AllahkuMahaKuasa Diaampuniyangberdosa Sembuhkanyangsakit AllahkuMahaKuasa 59.Allahmana AllahmanaspertiAllahku(tidakada) TuhanmanaspertiTuhanku(tidakada) Diabentengprisaiku,menara pembebasan BagisemuayangpercayapadaNya AllahmanaspertiAllahku(tidakada) TuhanmanaspertiTuhanku(tidakada) Dialatihkuberperang,pimpinkujadi pemenang PujilahnamaNyaselamanya 60.AllahManaYangBesar AllahManaYangBesarSepertiAllah Kita AllahManaYangDahsyatSepertiAllah Kita DiaKuatDanPenuhKuasa TiadaAllahYangSepertiDia DiaPuaskanJiwaYangDahaga DiaGirangkanDenganSukaCita BersorakSoraiHaiSemuaOrang OrangYangTakutAkanTuhan Hosana(4x) 61.Allahmemanggilmu AllahmemanggilmumenjadialatNya Agardalamhidupmubersinarcinta kasihNya 1.Tugasmumemangberattetapi engkaudidampingirahmat

Kumpulan Lagu Pujian, GPI sidang Kalimalang

GPI

ApaYangTakPernahDilihatMata DanTakPernahDidengarTelinga YangTakPernahTimbulDiDalamHati SemuaDisediakanBagiYangMengasihi Dia Reff: AllahSanggupMelakukanSegala Perkara Dulu,S'karangDanS'lamanya KuasaNyaTidakBerubah AllahSanggupMelakukanSegala Perkara Dulu,S'karangDanS'lamanya KuasaNyaTakBerubah 66.Allahsumberkuatku HanyaKaumilikkudisurga TiadayangkuinginidibumihanyaKau Takkuandalkankekuatanku

Gereja Pentakosta Indonesia, sidang Kalimalang Jl. Pondok Kelapa 5 Blok-C, Pondok Kelapa, Kalimalang, Jakarta Timur

2.KasihKristusmemikatkaumenolak tapitakkuat 3.Kamikanmendoakansupayacintamu bertahan 62.Allahmemberkati Allahmemberkatiku Allahmemberkatimu Denganberkatyangbesar Yangtlahdisediakan Allahmengasihimu Allahmengasihiku Dengankasihyangbesar Yangtlahmenyelamatkan RasakankuasaAllah Yangbekerjadidalamkita Dialakukanperkarabesar Untukkitasemua RasakankasihAllah Yangmengalirdidalamkita DiasembuhkanDiaangkatbeban Bagipersoalankita 63.AllahPeduli BanyakPerkaraYangTakDapat Kumengerti MengapakahHarusTerjadi DiDalamKehidupanIni SatuPerkaraYangKusimpanDalam Hati TiadaSatuPun'KanTerjadi TanpaAllahPeduli AllahMengertiAllahPeduli SegalaPersoalanYangKitaHadapi TakAkanPernahDibiarkannya KubergumulSendiri S'babAllahMengerti 64.AllahRohKudus(HolySpiritGod)

AllahRohKuduspenuhikami KurinduKauselalu Dalamhidupku AllahRohKudusubahhatiku Celikankujamahlah KurinduhadiratMu KusembahkuduskuduskuduslahTuhan DankusanjungKaumuliamuliabagiMu Tuhan HolySpiritGodcomeandfilltheplace ForIlongtoknowYoumore Inadeeperway HolySpiritGod Comeandchangemyheart Openmyeyesopenmyears IwanttoknowYoumore AndIcryholyholyholyisTheLord AndIexaltYouglorygloryglorytothe Lord 65.AllahSanggup

Ger eja Namunyangpastikantetapslamanya

Allahsumberkuatku Allahsumberkuatku Allahsumberkuatkudanbagianku Selamanya,selamanya 67.Allahyangbela Allahyangbela,siapalawanDia Lebihdaripemenang,dalamsgalahal Kupastidapat,lakukansemua Yesusyangbrikekuatan,oterpujilah namaNya 68.AllahYangSetia TakPernahKutemui KecuranganPadaMu S'babKauAllahYangBenar TakPernahKudapati KauLalaiDalamJanjiMu S'babKauAllahku AllahYangSetia KauTakPernahKecewakan YangBerharapPadaMu TiapFirmanMuDigenapi KauAllahYangSetia 69.Allahyangsetia2 YesusKautelahmemulai Karyayangmuliadalamku Engkaumenjadikanku SerupagambaranMu DanberhargadimataMu YesusKautelahmemulai Karyayangmuliadalamku Kauberikanhidupku Sbagaigantidosaku KarnakasihMupadaku SkarangkumemujiMuAllahyangsetia 12
KumpulanLaguPujian

Yangtakpernahmeninggalkan PerbuatantanganMu SkarangkumenyembahMuAllahyang setia Sempurnakansgnaphidupku AgarindahbagiMu 70.Allahyangkitasembah Allahyangkitasembah,Allahyang MahaKuasa Malaikattundukdiri,Surgabumipuji AllahyangMahaKuasa 71.AllahkuDahsyat DariUtaraKeSelatan,TerdengarPujian Allah DariBaratSampaiKeTimur,Nama YesusDisanjungTinggi DariPulauPulau,LembahLembah GunungGunungYangTinggi KemuliaanNyaDisaksikan,Kebesaran NyaDic'ritakan Yesus,YesusNamaYesus,NamaYesus DisanjungTinggi DariPulauPulau,LembahLembah GunungGunungYangTinggi Reff: AllahkuDahsyat,Berkuasa S'luruhBumiSujud,Menyembah TinggikanNamaMu AllahkuDahsyat,Berkuasa S'luruhBumiSujud,Menyembah TinggikanNamaMuOooo....... 72.AllahkuHeranDanAjaib AllahkuHeran,DiaAjaib DiaMelakukanPerkaraYangBesar AllahkuHeran,DiaAjaib DiaMengerjakanPerkaraYangDahsyat Chorus: SungguBesarKuasaMuTuhan

Kumpulan Lagu Pujian, GPI sidang Kalimalang

GPI

Gereja Pentakosta Indonesia, sidang Kalimalang Jl. Pondok Kelapa 5 Blok-C, Pondok Kelapa, Kalimalang, Jakarta Timur

SungguhAjaibPerbuatanMu TiadaYangSebandingDenganKau Tuhan S'galanyaMungkinBagiMu 73.Allahkuluarbiasa Allahkuluarbiasa 4X Amien,amien,amien,amien,amien 74.AllahYehova DialahAllahyangmenyembuhkan ) DialahAllahyangmencukupi ) Dialahpanjikeselamatan,DialahAllah Damai )2X YehovaRaphaAllahyang menyembuhkan YehovaJirehAllahyangmencukupi YehovaNissipanjikeselamatan YehovaSyallomsangdamai 75.Allahyangkitasembah Allahyangkitasembah,Allahyang MahaKuasa Malaikattundukdiri,Surgabumipuji AllahyangMahaKuasa 76.Alleluia Alleluia4x Alleluia4x Alleluia4x 77.AlleluyaAlleluya Alleluya(4x)pujiTuhan,Alleluya(4x) pujiTuhan PujiTuhanAlleluya(3x)

PujiTuhan 78.AllofMyDays GivemeahearttoworshipYou GivemeahearttoloveYou TeachmeLordtonumbermydays ThatImaypleaseYourheart Inallmydays ForYouareworthy ToYoumylifeIyield IwillblessYouallmydays IliftmyhandstoYou MylifeisYourstouse Alivingsacrifice BeacceptabletoYou 79.AmazingGrace Amazinggracehowsweetthesound Thatsavedawretchlikeme IoncelostbutnowImfound WasblindbutnowIsee Twasgracethattaughtmyheartto fear Andgracemyfearsrelieved Howpreciousdidthatgraceappear ThehourIfirstbelieved Throughmanydangers,toilsandsnares Ihavealreadycome Thisgracehasbroughtmesafethusfar Andgracewillleadmehome 80.AmbillahyaTuhan AmbillahyaTuhankebebasanku Kehendakkubudiingatanku PimpinlahdirikudanKaukuasai Perintahlahakankutaati HanyarahmatdankasihdariMu

Ger eja Yangkumohonmenjadimilikku

HanyarahmatdankasihdariMu Berikanlahmenjadimilikku Lihatlahsemuayangadapadaku KuhaturkanmenjadimilikMu PimpinlahdirikudanKaukuasai Perintahlahakankutaati 81.Andaikanakulakukanyangluhur mulia Andaikanakulakukanyangluhurmulia Jikatanpakasihcintahampatak berguna AjarilahkamibahasacintaMuagarkami DekatpadaMuyaTuhanku AjarilahkamibahasacintaMuagarkami DekatpadaMu Andaikanakupahamibahasasemua Hanyalahbahasacintakuncitiaphati Reff Cintaitulemahlembutsabar sederhana Cintaitumurahhatirelamenderita Reff Andaikanakudermakansegalamilikku Tapihanyalahcintakusanggup membahgiakanReff 82.Anggurbaru RohKudustercurahditempatini UrapanNyayangajaibmemulihkan umatNya RohKudustercurahbagiGrejaNya MembangkitkanumatpilihanNya HariinilahharinyaTuhan Saatpembebasantiba Belenggudosatlahdipatahkan MaribersorakbagiDia Anggurbarutercurah 14
KumpulanLaguPujian

PenuhiumatNyadengansukacita Minyakbarutercurah UrapiumatNya,nyatakuasaNya 83.Angkatlahwajah Angkatlahwajah,Rajamutiba TundukdansembahDiaNyanyilah SkarangpujilahkeagunganNya MuliakanMahaTuhanRajasgalaraja 84.AnugrahMubagikamitakterkira AnugrahMubagikamitakterkira KebaikanMumelebihidalamsamudra SetiaMubagikamiselamanya SbabkasihMusetiappagi Takpernahberkesudahan BetapabaiknyaKauTuhan Kaminaikkanucapansyukur BetapabaiknyaKauTuhan KamimemujiMu 85.Apaartinyahidupini ApaartinyahidupinitanpaYesuskau miliki ApaartikekayaaninitanpaYesuskau miliki Bilasaatnyatelahtibakitadipanggil olehNya Makasemuayangkitamilikitakkan berartilagi(2x) 86.Apabilaakuberjalandidalam lembahkelam Apabilaakuberjalandidalamlembah kelam TetapakutenangsbabKau menyertaiku Kebajikankemurahanterus

Kumpulan Lagu Pujian, GPI sidang Kalimalang

GPI

Gereja Pentakosta Indonesia, sidang Kalimalang Jl. Pondok Kelapa 5 Blok-C, Pondok Kelapa, Kalimalang, Jakarta Timur

mengikutiku Sekarangdanselamanya FirmanMupelitabagiku Danterangbagijalanku Akutakakantakut SebabEngkaubesertaku Tetappegangerattanganku Dantopangkehidupanku DanpakaiakujadialatMu 87.Apakaumelayanidengankasih Apakaumelayanidengankasih Apakaumemberidengankasih ApakaukerjabuatTuhandengankasih DengankasihdengankasihIlahi Apakaumelayanitanpakasih Apakaumemberitanpakasih ApakaukerjabuatTuhantanpakasih SemuaitutiadaartibuatTuhan 88.Apayangkaualamikini Apayangkaualamikini Mungkintakdapatengkaumengerti Cobaanyangengkaualami Takmelebihikekuatanmu Tuhanmutakakanmemberiular beracun Padayangmintaroti Satuhaltanamkandihati IndahsemuayangTuhanbri Reff:TanganTuhansedangmerenda Suatukaryayangagungmulia Saatnyakantibananti KaulihatpelangikasihNya 89.ApikemuliaanNya Dengarkanlahsuaranafiri

MemanggilsemuaumatNya Darisluruhpenjurubumi DatanguntukmenyembahDia Dengarkanlahsuaranafiri MemanggilsemuaumatNya GrejaTuhanbersatukini MengangkattinggipanjiNya Bersiapmajujanganlahlengah Yesuspanglimakita GunakansemuasenjataAllah DalamkuasaRohKudus ApikemuliaanNyatercurahdarisurga Penuhikamisemuabangkitlah GerejaNya ApikemuliaanNyatercurahdarisurga BritakanpadaduniabahwaYesuslah Raja SgalaRaja 90.ApirohMu(KonvendaV) RohKudusKauhadirdisini SiapmenjamahumatMuTuhan RohKudustercurahditempatini UrapanMumemenuhihidupku ApiRohMumenyalanyaladalamhati kami MembakarsemangattukmelayaniMu Ladangtelahmenguningsiaptukdituai Pakailahkamisemua ApiRohMumenyalanyaladalamhati kami MembakarsmangattukmelayaniMu PakailahkamiurapilahkamiTuhan BagikemuliaanYesusSangRaja 91.ArmsofLove Isingasimplesongoflove tomySavior,tomyJesus.

Ger eja I'mgratefulforthethingsyou'vedone,

mylovingSavior,mypreciousJesus. Myheartisglad thatyou'vecalledmeyourown There'snoplaceI'dratherbe thaninyourarmsoflove, inyourarmsoflove, Holdingmestill, holdingmenear inyourarmsoflove. 92.AsTheDeer Asthedeerpantethforthewater SomysoullongethafterThee Youalonearemyheart'sdesire AndIlongtoworshipThee Youalonearemystrength,myshield ToYoualonemaymyspirityield Youalonearemyheart'sdesire AndIlongtoworshipThee You'remyfriendandYouaremy brother EventhoughYouareaKing IloveYoumorethananyother Somuchmorethananything IwantYoumorethangoldorsilver OnlyYoucansatisfy Youalonearetherealjoygiver Andtheappleofmyeye 93.AveAve DiLourdesdiguasunyiterpencil TampaklahMariaperawanmurni Reff:AveaveaveMaria2x GadisbersahajadipilihTuhan BerhadapanmukadenganIbundaReff PerawanMariamolekbestari BermandicahayakemilauindahReff 16
KumpulanLaguPujian

Wajahnyayangmanisbersunting senyum PakaiannyaputihberikatbiruReff Pesanamatpentingdisampaikannya BertapalahbagiorangberdosaReff BerkataPerawanlembutyangramah Akuyangdikandungtidakbernoda Reff TersingkapdiLourdeswartagembira IbusurgacintakitadibumiReff 94.AveMaria(asIkneel) AsIkneelbeforeYou AsIbowmyheadinprayer Takethisdaymakeityours AndfillmewithYourlove AllIhaveIgiveYou Everydreamandwishareyours MotherofChrist,motherofmine PresentthemtomyLord Reff:Avemariagratiaplena Dominustecumbenedictatu 95.AveMaria(Pance) EngkauyangdipilihAllahBapayangdi surga UntukmelahirkanPutraNyayang kudus EngkaulahbundaKristus Bundasangpenebussegaladosa manusia BundaMariaperawanyangtiada bernoda Hatimubersinarputihtiadabercela EngkauBundaAlmasih Yangdiangkatkesurgapenuh kemuliaan Reff:AveMaria2x TerpujilahBundaterpujilahnamamu Sepanjangsegalamasa AveMaria2x

Kumpulan Lagu Pujian, GPI sidang Kalimalang

GPI

Gereja Pentakosta Indonesia, sidang Kalimalang Jl. Pondok Kelapa 5 Blok-C, Pondok Kelapa, Kalimalang, Jakarta Timur

SyukurkepadaMuTuhanyang Pengasih Selamalamanya 96.AveMaria(Schubert) AveMariagratiaplena Mariagratiaplena2x Aveaveaveavedominus 97.AwesomeGod OurGodisanawesomeGod Hereignsfromheavenabove Withwisdomandpowerandlove OurGodisanawesomeGod 98.AwesomeInThisPlace HereinthishouseoftheGreatKing Wevecometogethernowtoworship Him ThishouseisbuiltonChristourRock Cannotbeshaken,cannotbeshaken CHORUS: Godisawesomeinthisplace WesenseHispresence AswesingHispraise Thereispowerhereformiracles Tosetthecaptivesfree Andmakethebrokenwhole Godisawesome HessoAwesome Godisawesomeinthisplace BRIDGE: IveFoundwhereIbelong Imalivingstone InthishouseIwillgrow

99.ANewSong Youbroughtmeoutofthemiryclay PlantedmyfeetYoudirectmyway Givenmyheartreasontorejoice AnduntoYouwillIliftmyvoice Youdidnotaskmeforsacrifice Yourpreciousbloodithaspaidthe price Iamdeliveredfromsinanddeath IworshipYouLordwitheverybreath Youhaveputinmymouthanewsong AsongofpraiseforallYou'vedone Youhaveputinmymouthanewsong Mylifewillshoutitalldaylong

Anda mungkin juga menyukai