Anda di halaman 1dari 2

Definisi Kesihatan

WHO Kesihatan adalah sesuatu yangsempurna dari segi fizikal, mental dan sosialdan bukan hanya sekadar tiada penyakitatau cacat cedera sahaja.

Kesihatan adalah kualiti hidup yg melibatkansosial, emosi, mental, spritual dankecergasan biologikal individu hasil drp adaptasi individu terhadap persekitaran.(Dubos R.,1968) Falsafah Pendidikan Kesihatan

Pendidikan Kesihatan adalah pendidikanuntuk kesihatan, bukan hanya pengetahuantentang kesihatan.

PK bukan semata-mata utk menyembuh,mengurang atau mencegah penyakit, malahutk mencapai keadaan fizikal, mental dansosial yang optimum untuk individu, keluargadan komuniti. Program PK seharusnya menggalakkan danmemudahkan aplikasi pengetahuan kesihatan utkmeningkatkan amalan gaya hidup sihat sepanjanghayat.

Indvidu perlu faham dan menghayati pengetahuan,kemahiran dan pengalaman PK agar dapat amalkangaya hidup sihat sebagai budaya masyarakat.

Individu perlu bersedia menyesuaikan diri dgncabaran perubahan persekitaran dan sosial. Definisi Pendidikan Kesihatan

Pendidikan Kesihatan adalah sbrg pengalaman pembelajaranyg dibentuk bagi memudahkan adaptasi dan t/laku yangkondusif utk kesihatan(Green, 1980)

PK sbg pembelajaran di bilik darjah yg menyediakan dimensikesihatan fizikal, mental, emosi dan sosial,memperkembangkan pengetahuan, sikap dan kemahiranberkenaan kesihatan. (Marx & Wooley, 1998)

PK merupakan proses utk mengembang dan membekalkanpengalaman pembelajaran yg terancang dlm cara utk memberimaklumat, mengubah sikap dan mempengaruhi t/laku(Anspaugh & Enzell, 1995)

Falsafah pendidikan kebangsaan


"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

http://www.scribd.com/doc/9640457/Topik-1-Falsafah-Konsep-Dan-Definisi-Pendidikan-Kesihatan

Anda mungkin juga menyukai