P. 1
Cerkak B. Jawa

Cerkak B. Jawa

|Views: 341|Likes:
Dipublikasikan oleh Budi Heboh Dewe'an

More info:

Published by: Budi Heboh Dewe'an on Feb 13, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2014

pdf

text

original

SINDHEN

MANGKELING mangkel, ora kaya wong lagi pegel. Gelaning gela, ora kaya diblenjani tresna. Ora perduli bagus apa elek, ora perduli pinter apa bodho, Kabeh sami mawon. Jas bukak iket blangkon, sama jugak sami mawon. Mengkono uga Anjasmara. Mripate kelop-kelop, nyawang eternit sing ana ndhuwure peturone. Jane arep nyawang usuk, ning kaling-kalingan eternit. Dadi sing disawang mung eternit. Kang gambarane endah edi, kaya ukir-ukiran. Dhek wingi yen disawang katon edi peni, ning saiki kok ora. Dhek emben sawangane nggemesake ati, ning saiki kok mboseni. Anjasmara melek ora turu nanging atine bingung uleng-ulengan. Kepiye anggone ora, nduwe pacar siji wae nglungani ati. "Njas Anjas, aja ndongang-ndongong kaya sapi ompong. Kae kanca-kanca wis padha nglumpuk. Tangiya, aja ngglethak ana dhipan wae," swarane Sumani keprungu saka walike lawang kamar. "Sapa....?" pitakone Anjas sakena-ne. "Kae pacarmu barang wis dha ngenteni ana ndhapa," Sumani nerangake. Krungu wangsulane Sumani ngono mau, Anjasmara gregah tangi. Pacare teka, edan ane. Perlu diaturake ing kene sing jenenge Anjasmara kuwi dudu Anjasmara ari mami jaman Menakjingga lan Damarwulan. Yen jaman Menakjingga, Anjasmara kuwi ayu kinyis-kinyis, eseme pait madu. Ning yen Anjasmara jaman komputer iki eseme ya nggregetake, ning yen sing nyawang kuwi wanita. Mula ora maido sakploke dheweke nggabung Orkes Campursari "Nyidham Sari" akeh wanita sing kapiluyu nyawang tukang ngendhang siji iki. Tujune dheweke wis dikondhangake pacaran karo penyanyine, sing jenenge Wulandari. Mula akeh wanita penontone campursari sing padha ngeses. Bejamu Lan, Wulan. Duwe pacar wae kok dhe-gus, gedhe tur bagus. Ya wis begjane Wulandari, nduwe hyang wae baguse setengah mati tur dhasare tunggal sak kuliahan, ing Sekolah Tinggi Seni Indonesia ing kutha Sala. Ya ora maido, sing jenenge Wulandari kuwi ayune tumpuk undhung. Baut njoged, pinter nyanyi campursari. Ya ora maido yen Anjasmara gandrung lan gandheng karo Wulandari. Tumbu entuk tutup. Sing lanang bagus, sing putri ayu. Sing lanang tukang ngendhang sing putri baut nembang. Mula bareng Sumani mbengoki, Anjasmara tangi gregah, nguceg-uceg mripate, banjur mudhun saka peturon. Nyedhaki Sumani karo takon bisik-bisik, "Wulandari melu mapag mrene?" Sumani mangsuli alon: "Mrene congormu kuwi. Wulandari ya neng desa Purwantara kana, karo bojone. Apa gunane ngenteni kowe, jaka tukang ngendhang, entuke job mung kala-kala. Luwih becik karo bojone sing anggota DPR. Blanjane tetep. Ora kaya kowe Njas, panji klathung, blanjane wae durung, yen turu njingkrung." "Lha kok kowe kandha pacarku mrene?" celathune Anjasmoro karo mrengut. "Lha pacarmu kuwi pira?" Sumani njegeges. "Kae....Nanik ya teka. Jare pacarmu serep?" "Edan kowe," tembunge Anjasmara karo njotos lengene Sumani. "Nik....Nanik, iki lho Anjas lagi tangi. Gereten metu." Sumani mbengok "Mas piye, kendharaane wis siap?" pitakone Nanik karo marani kamare Anjasmara. "Wis beres," wansulane Anjasmara alon. "Beres beres, paling sing golek kendharaan ya aku," Sumani melu nyaut senajan ora ditakoni. "Ngono-ngono rak uga kanggo kepentingan kanca dhewe ta mas?" celathune Nanik karo tumuju kamare Anjas. "He, aja mlebu kamar dhisik, bocahe isih arep kathokan," pembengoke Sumani. "Diangkrik, kana padha metuwa nyang kendaraan wae, tak dandan dhisik," celathune Anjasmara karo mlebu kamar maneh. Kanca-kancane padha munggah kendharaan. Tujuwane arep tanggapan menyang Purwantara, dhaerah kang mapan ana sawetane Wonogiri. "Bangku sandhinge Nanik aja dienggoni lo, sudah dipesan. Mau dipakai Anjas," Sumani mbengok karo ngguyu. Liyanene melu ngguyu. Nanik mung mesem manis. Anjasmara ora isan-isin trus lungguh sandhinge Nanik. "Kanca-kanca, minangka kancane Nanik aku matur nuwun dene dhek wingi wis padha rawuh ngestreni slametan neng Nanik," swarane Sumani ing sela-selane swara mesin kendharaan. Nanik mencep, liyane ngguyu nyekakak, merga ngerti yen Sumani tukang gojeg. Anjas nyikut Nanik karo celathu, "Ora sah digagas, ben muni sak unine cangkeme." "Lha dhek emben kuwi Nanik rak syukuran, merga Anjas karo Wulan wis putus. Lha calone Anjas rak kembali ke Nanik," Sumani isih nrocos karo ngguyu. Liyane padha ngguyu ger-geran. Jan jane Nanik kuwi ora nganakake syukuran. Kuwi mung guyone Sumani wae.

Sakdalan-dalan kanca-kanca Campursari padha cekakakan. Mung Anjas sing kelangan guyu. Dheweke mung mesam-mesem cilik nadyan semu kepeksa. "Nik...mengko aja nyanyi "Wuyung" Utawa "Weke Sapa", ndhak Anjas ora bisa ngendhang," tembunge Sumani karo isih mbebeda. Anjas nyikut bangkekane Nanik karo kandha lirih, "Ora sah kok tanggapi. Mengko yen kesel rak meneng dhewe cangkeme kuwi." Lagi mingkem lambene Anjas, hand phone sing ana kanthongane muni. Nanik sing ngandhani. "Tilpun mas." Anjasmara meneng wae terus ngrogoh sak-e, HP ditempelake kupinge. Nanik meneng tanggap sasmita. "Halo, okey boss, bener aku tiga-tiga," Anjas mangsuli liwat HP ne. "Anu....piye boss? Iki aku ana perjalanan. Nyang Purwantara dhaerah Wonogiri. Bener, aku bareng-bareng njagong nyang omahe Wulandari." Meneng sedhela sajaKe ngrungokake sing nilpun. Let sedhela wis sumaur: "Iki aku jejer dhik Nanik. Iya...tidak ada rahasia. Lha terus leh nangkep kapan? Yen cathetanku wis komplit boss, taksimpen ana disket, taktengeri RHS. Iya, isih ana kantor. Wis ya bengi iki mengko bubar main Campursari aku bali, tak njujug omahmu boss." HP dipateni terus dikanthongi. Sumani sing lungguhe ora adoh mbengok, "Edan Njas, lunga nyang Purwantara, sambene ndhempel pacare, isih ketambahan ditilpun boss-e. Mesthi entuk job sing penting". Anjas meneng wae karo mesem. Nanik sing nrenjel takon: "Ana apata mas, boss-e?" "Biasa, kabar gaweyan. Aku dikon bali, penting," jawabe Anjasmara. "Lha kok isih semaya?" pitakone Nanik. "Wis kadhung jejer cah ayu kok dipisahke. Ya emoh ta?" wangsulane Anjas nggodha. Sing digodha njiwit lengene Anjas. Jane ya lara, ning wong sing njiwit bocah ayu ya nggleges wae. "Tutugna leh jiwit-jiwitan," pambengoke Sumani. "Kancane uyel-uyelan kaya ngene, kono mat-matan sakepenake dhewe," Krungu celathune Sumani mau kabeh dha ngguyu mak gerr, nanging Anjas karo Nanik meneng wae. Nanik nutupi pipine sing abang merga isin, Anjas isih gawang-gawang swarane boss-e mau. Kabar seneng nanging uga gela. Seneng merga boss-e ngabari, yen Rudy Pancadnyana, anggota DPR calone Wulandari, saiki wis ditangkep polisi, jalaran nylewengake dhuwit APBN. Sing mbongkar pokale Rudy kuwi klebu Anjasmara sing uga wartawan ing kutha Sala. Malah laporan penting ana disket-e Anjas ing kantor. Mula yen dina iki mengko boss-e nemokake diskete, ora wurunga Rudy ora bisa endha maneh. Durung yen ketambahan interogasine polisi. Sing dibingungake Anjasmara, nasibe sing repot. Yen Rudy ditangkep polisi, mangka bengi iki uga dheweke kudu menyang Purwantara nglamar Wulandari, wis mesthi gagal, ora sida. Sing untung Anjas. Nanging kabeh wong padha mangerti menawa ditangkepe Rudy, merga laporan ing korane Anjas. Pikire wong-wong mesthi iki trekahe Anjas anggone berjuang ngrebut Wulandari. Paling ora, wong sak Orkes "Nyidham Sari" padha mangerti persaingan Anjas karo Rudy rebutan sindhen Campursari. Durung pikiran liya. Yen dheweke balen karo Wulandari, lha njur Nanik piye? Loro-lorone sindhen Campursari. Ayune padha, padha dene leh ulengulengan. Anjas ngeses-ngeses karo gedrug-gedrug. "Ana apa ta mas?" pitakone Nanik alon, karo mesem. Anjas mung mengo karo nggleges:"Pipimu kuwi lho, yen mesem dhekik nggregetne," celathune sakecekele wae timbang ora mangsuli. "Ah.... mas Anjas," Nanik mbales karo njiwit lengen. Sing dijiwit isih bingung.*
Dening:Andjar Any/ Panjebar Semangat-12/2006

BU GURU
YEN ing kampungku ana jeneng Bu Guru, sing dimaksud mesthi Bu Warsini garwane Pak Marno. Bu Warsini ora dadi guru, nanging dadi bojone Pak Marno sing dadi guru SD. Malah Bu Ratmi, Bu Jamilah sing ngasta dadi guru wae ora diundang tau Guru. Undang-undangane ya mung Bu Ratmi, Bu Jamilah ngono wae. Semono uga Bu Tarmi lan Bu Kasmi sing kakunge uga ngasta dadi Guru, undang-undangane ya ora Bu Guru, nanging mung Bu Tarmi lan Bu kasmi ngono wae. Dadi yen ana wong ngomong Bu Guru, sing dikarepke mesthi Bu Warsini iku.

. ka-be iku yen dijawakake dadi keluwarga rinancang. bab iku ditakokake marang Bu Guru. "Ya manuta pemerintah ta Bu. Nanging Bu Guru kipa-kipa ora gelem. apadene pak Bayan. pak! Bisa dipamerke marang liyan gilo iki anakku sing lanang sing nggantheng... kok dikon ka-be.. Diinfus nganti ngentekake pirangpirang botol. Kudune kowe kuwi wis leren ora nglairake.Sidane Bu Guru dhaftarake melu kabe temenan. Kowe melu ka-be temenan kanthi kesadharan. nanging aja mbangkang dhawuhe pemerintah ngono kuwi. Mengko yen wis padha duwe jodho. Njur apa critane Bu Guru. nanging mung ditumpuk ing laci mejane. ora gelem melu ka-be. Bu Guru wis ora nyadhong jatahe pil kabe maneh. lha kok ngandheg malih.. akibate mboktanggung dhewe. Nyatane nganti wektu nem sasi Bu Guru durung katon ngandheg maneh. Mula Bu Bidan meneng-meneng mbatin marang Bu Guru. nek ngono aku ngalah. Nganti Pak Marno judheg.ngaten ta?" Bu Bidan mlenggong semu maido. Ya mung rada akeh ." "Wong kemutan-kemutan sampun tigang ndinten kok. Pak Marno ganti pekewuh saben-saben diparani perangkat kelurahan iku.." "Bedane nggon ngendi? Apa yen anak mantu kuwi ora gemati? Akeh lho Bu contone. ora arep meksa. melua ka-be. Sidane bojone direpa-repa.priksa karepmu.. Kesupen mboten nedha pil tigang dinten. aku malah seneng. aku iki ora malangi kekarepanmu duwe anak lanarg. endi sing ngerti karo wong tuwa? Mara pendhak bakda wae sok-sok ora?!" "Embuh gemati embuh ora. malah batine . endhog.:' Bu Guru mencep krungu tembunge sing lanang mengkono iku. Malah wis telung sasi dheweke ora ngaton ing omahe Bu Bidan. Saben sasi nyadhong jatah pil ka-be ing omahe Bu Bidan." "Ya wis. Bu Bidan ngira Bu Guru iku wis melu kabe temenan.. pendhak sasi sowan nggawa gula teh. Nanging pil cadhongan iku ora tau dipangan... nek ora oleh mbangkang?" "Dhaftarna ka-be nyang Bu Bidan. Yen manut istilahe Pak Wisnu. Ngapunten Bu Bidan. ya Bu Warsini iku? Critane Bu Guru iku ora duwe anak lanang. Ning aku aja mbokpeksa melu ka-be tenan lho. kula kebobolan malih.. alah Bu.. "Bu Guru kok sakmenika mboten mendhet jatahipun pil kabe?" Karo klimputan Bu Guru wangsulan setengah bisik-bisik. amarga isih kepengin duwe anak lanang.. mbok wis trima. anak mantu utawa anak angkat kuwi malah luwih ngerti marang wong tuwa! Coba kae. amarga mung dhokter sing keconggah nangani. Tujune isih bisa dislametake. ah pokoke aku isih kepengin duwe anak lanang!´ "Ya uwis yen ora kena takkandhani. Parmanto anak angkate Pak dhe Sastro kae. Mangka jaman saiki anak lima iku ya wis kepetung akeh.Amarga ing kampungku sing dadi guru dhisik dhewe ya mung Pak Marno sing saiki wis pensiun iku.. supaya melu ka-be. Malah kober ora eling barang. pendhak dintenipun dipundhobeli. anak mantu kok karo anak leh mbrejelke dhewe. Nalika semana. senajan Pak Ketua RT. ora ya kena! Ning ketoke rak wis melu kabe. Pak!" "Ora-ora! Aku ora arep meksa. pokoke aku gemang!" "Mengko dhisik ta." "Ya beda Pak.. Ya gene garwane Pak Marno iku ora njaluk jatah maneh. Nanging mung ethok-ethokan. ngono lho karepku!" "Dadi saben sasi mengko aku nyadhong jatah pil?" "Ha iya! Bu Bidan rak ngira yen kowe wis melu ka-be tenan.. Bu! Dospundi malih?! Nanging Bu Bidan ora arep ndedawa crita. isih oleh-oleh bandeng. Nyatane sajerone ngandheg sangang sasi Bu Guru mung mriksakake kaping pindho. nanging rasane ora kaya yen duwe anak lanang dhewe. "Kula rumiyin rak sampun matur.. Balik anak-anake.. Sidane Bu Guru digawa menyang rumah sakit. Bu Warsini isih tetep diundang Bu Guru. Pak Ketua RW. rak ya padha wae ta. Nanging sakbubare kuwi. Mula Pak Marno tansah ngandhani marang garwane iku. "0. Bu Bidan ora saguh nangani. Wong dieman kok ora kena.. Mula nalika pertemuan PKK. ora mriksakake ya sakkarepmu-. Mula ora mokal yen anggone nglairake rada rekasa." "Wooo.." "Lha trus piye.. ngerti karo wong tuwa apa ora... kuwi ya anakmu.´ "Wegah! Wegah tenan aku pak! Wong diaturi aku iki isih kepengin duwe anak lanang. Senajan Pak Marno wis pensiun. Wong anakmu ya wis lima ngono. menawi kesupen mboten dhahar pil ka-be.. anake lima wadon kabeh. parandene bubar nglairake meksa katon nglentrih tanpa daya amarga kentekan tenaga. Nanging Bu Guru tetep mbeguguk nguthawaton. kowe rak ya duwe anak lanang ta? Senajan mung anak mantu. kabeh padha nganjurake melu ka-be." Aja maneh kok Pak Marno sing bojone Bu Guru. mengko njupuka pil wae! Mbokpangan pile ya kena. mangka mengko yen mulih isih ninggali dhuwit.

amarga anake mbarep wis omah-omah taun kepungkur.. Pak Marno barang sok melu nimbrung rembug. jebul metu wadon. ora ethokethokan kaya dhek emben. Bu Guru gegetun. Mripate kethap-kethip. "Hus. jebul malah wadon maneh.lumrah ta nek njur kepengin putu lanang?" "Nggih mugi-mugi kadumugen kepengin panjenengan. Putune Bu Guru wis umur telung taun. Ibu ki aneh! Wong kula sing arep diparingi momongan. ewadene kok kaya ora ana dina gothang.wragad sing kudu diwetokake. rasane beda momong anak karo momong putu... Lagi iki pepenginane duwe putu lanang kelakon. Umur nem taun sampun saged dipunkengken. ngarep-arep putu lanang. Bu Guru wis bisa mupus. Bu Guru dikroyok anak-anake lan bojone.. Ibuu.ngalahi rembug. Ngertia yen anake iku bakal metu wadon maneh. Seminggu wae ora weruh putune. ora ana eleke yen nyandhang pantes. kabeh wis dienggo.bbarepe Bu Guru iku . sajake kongkonane Ndari anake wadon. Bu!" Ndari . Ndari rumangsa lega dene anake mbarep metu wadon temenan. Kaningaya temen uripku! Kepengin duwe anak lanang ora klakon. Senajan wadon. anak nenem wadon kabeh.Yen anak lanang?" "Nanging ora kaya nek anak wadon duwe. Sidane kanthi kesadharan dheweke njaluk disteril pisan..' wong kula kepengine anak estri kok!" "Sebabe?" "Ha inggih. Bareng jabang bayi lair. sakala Bu Guru lunjak-lunjak karo nangis ngguguk. Malah Pak Marno sing pinter dhewe mbebeda. kowe kuwi durung ngrasakake duwe putu. lanang pa wadon?" "Jaler!´ Krunqu anake Ndari lanang. Kosok baline Bu Guru sing mbrabak arep nangis. banjur mrembet-mrembet tekan ngendi-endi. kok njenengan sing nyuwun! "Witikna. Sing dikandhani ora wangsulan." ngendikane dhokter ngandhani. Wong wadon iku gemati banget marang putune iku. Geguyonan ngono iku dadi kerep kedadeyan. "Ibu ki jare ora seneng putu wadon. lan sepatu loakan merk Nike olehe tuku ing pasar Beringharjo. Kala mangsane padha diece dening anak-anake." "Ah." ature anake ragil. Bune?" kandhane Pak Marno. Arul wis cepak-cepak arep mangkat. Mula pepenginane iku dikandhakake marang Ndari sing cekel gawe dadi guru SD. mesthi wis mara niliki. Nanging batine tetep kepengin duwe anak wadon. lanang ya ben!" wangsulane Bu Guru nyenthe-nyenthe. Saiki pepenginane duwe anak lanang genti malih dadi kepengin duwe putu lanang.. Kowe nadhzar apa. Gandheng anakku nenem wis wadon kabeh.. anake Ndari sing nomer loro iki metu lanang bakale. clana jeans kluwus ning resik.* Dening:Nurmin/ Panjebar Semangat-05/2006 SAWIJINING WENGI ING MALIOBORO Jam sanga kurang seprapat. Idhep-idhep kanggo ngajeni wong sing . ora nggagas putu lanang! Wedok ya ben. Ndari nglairake. Mlebu ngomah langsung kandha.. coba mbesuk yen wis diundang Mbah kakung. Klambi kothakkothak lengen dawa.. "Wong ditakoni apik-apik. "Embuh Pak. anak lanang ya duwe. rasakna!" Yen wis ngrembug prekara putu.. Temenan. Malah nganti kepara nglalekake marang anak-anak liyane. "Nyaosi priksa. anak estri menika umumipun mboten nakal. kok wangsulane kaya ngono " Sauntara iku ana nom-noman mudhun saka sepedha motor. sirku anakmu kuwi tak suwun metua lanang. ngono lho!" "Ha-ha-haa. Mbak Ndari babaran!" "Hah. mesthi niliki putune. Senajan mung arep ngamen. "Aku wis trima kok Ndhuk ora diparingi anak lanang! Ning mugamuga wae anakmu mbarep iki mbesuk metu lanang. Bu Guru lagi pasrah marang panguasane Sing Maha Kuwasa sing nakdirake dheweke ora duwe anak lanang. "Putra njenengan estri. athuka dheweke rak melu ka-be temenan. "Yen manut ramalanku. nanging wis kebacut. jalaran rumangsa dibebeda dening bojone.

Pancen wonq loro iku anggone memitran rakete ngungkuli sedulur. dheweke weruh Herman. Kaya kere sing nyadhong kawelasan.. Yen lagune mbutuhake vokal Tenor. "Dak kira nek cuti. nyaut waton muni. Padha-padha lulusan S-1. pendhak wengi lan parak esuk." "Ngonoa apa ya sajege awake dhewe arep dadi kaya ngene?" Arul nyedhot rokoke jero. Arul njupuk gitar sing gumlethak ing peturon. kerep ana perang campuh ing atine Arul. wong niyat jajan mono mesthine saka ngomah ya wis sangu dhuwit kepara turah. Malioboro pancen ora tau turu. kancane ngamen lagi lungguh jegang ing bangku pojok karo ngadhep kopi. Yen sing siji atine lagi susah. nalika dheweke mangkat lan mulih ngamen. Tekan palang sepur wetan Pasar Kembang. "Apa wong tuwamu neng Ambon ya wis marem. nganti watuk-watuk. nanging kendharaan panggah liwat pating sliri. Lan weteng sing mlilit ora bisa wareg yen saderma dipakani gengsi. kelingan marang nasibe dhewe. Embuh apa sing digoleki . Sauntara kuwi. Arul mara nyedhaki. Arul sing nyanyi. tur mlindhes telek lencung sisan. "Ya ditrimak-trimakna wae dhisik. Nanging arep kepiye maneh?! Urip iki angel. ki? Apa ora eman-eman? Ora ilok lho. Jam setengah siji. Nanging senajan mengkono. yen kanggo golek dhuwit sewu-rong ewu wae. sinambi ngetung pengasilane "Wah." Herman unjal ambagan abot.. Arul menggok menyang sawenehe warung Hik pinggir dalan. kok. Mbokmenawa merga rumangsa senasib. "Isih akeh sing dha jajan.. Dene yen lagune mbutuhake vokal Bariton. Anggone nyanyi gentenan. yen ngerti kowe sing dikuliahake adoh-adoh. apa operasi maneh. Nyatane nganti seprene ya tetep durung ana asile . Lagi wae manyuk lawangan. dene sing rada anyar disaki dhewe." Arul sing lagi sumpeg atihe." . saweneh maneh ana sing jajan lan ngenggar-enggar ati. ndadak ndlosor kaya ula. wis apal karo kelakuwanekancane sitok iku.dingameni. Ora maido." pratelane Herman. mengkono panglocitane batine. mesthi liyane nyoba nglelipur. nolak rejeki. gengsimu kuwi mbok wis ora usah diingu. penere lesehan. poncot kidul Malioboro. Rada suwe wong loro banjur mung padha meneng-menengan..?" Arul ngguwang tegesane sing meh nylomot driji. Lakune tumungkul. wong loro leren ing ngarep benteng Vredeburg. banjur jumahgkah metu saka omah. kaya adat sabene. mecaki trotoar dawa sing wis rong taun iki ajeg diliwati." Arul lungguh karo nyaut sega kucing rong wungkus. Yen mung saderma kanggo mangan wae turah. nggawa ganda amrik kembang sedhep malem. Pancen rodha nasibe awake dhewe iki saiki lagi neng ngisor. Satemene asile mono lumayan. Arul mung meneng wae. Dheweke menyat saka anggone lungguh. Saka rumangsane. Rul. lumayan. sing kumel-kumel diwenehake Arul. "Malioboro pancen lahan subur. Arul ngomong lirih karo ngempakne rokok. sing blasteran Jawa-Ambon iku. Saweneh ana sing dodolan. Malah umume sewu munggah. Ing ngarep pertokoan kang tutup jam sanga mau. Her . "Bener kandhamu. senajan wis lingsir wengi. gumantung karo karakter lagune." cluluke Herman. Rampung dandan. Angin wengi semilir. warung-warung lesehan wis akeh sing digelar. dadak dilabuhi nyanyi karo jengkeng utawa timpuh ing ngarepe wong-wong kang lagi mangan. ya wis dilakoni. nalika sawijining wengi Arul ngetokne uneg-unege. menyang warung lesehan liyane. Dadine ambune ya blarengan. Cuti ya sesuk ora sarapan. "Padhakna pegawe wae . Herman nyekakak saambane lambene. kentir marang gagasane dhewe-dhewe. Arul lan Herman wis katon jengkeng sinambi genjrang-genjreng. Gengsine minangka sarjana S1 sok-sok ora bisa narimakake. Rodhane lagi neng ngisor. ora ana sing menehi kurang saka limang atus rupiyah. ning kepeksa mung padha dadi panji klanthung. golek rejeki. Herman sing nyanyi. banjur nginguk menjaba. awit gaweyan iku pancen wis rada suwe dilakoni bareng. ajining dhirine dadi ilang babar pisan.. Setengah jam candhake. Wong loro wis apal karo bageyane dhewe-dhewe. Wong nyatane ijazahmu ya ora bisa nggolek pangan wae. Herman nyawang mengalor. Bening kaya kristal. "Oalah Rul. "Mulih saiki. jebul mung dadi tukang mbarang?" "Lha witikna arep kepiye maneh? Wong awake dhewe olehe usaha ya wis ora kurang-kurang. Nanging Arul babar pisan ora nggagas kabeh mau. Herman mung nggleges.. Mobil lan motor thariktharik ngebaki parkiran. Dhuwit banjur dibagi loro." cluluke Herman sing dadi Bendahara. Mbulan satampah lan lintang-lintang abyor madhangi langit. Lampulampu merkuri kang jejer-jejer ing sadawaning Malioboro katon putih kencar-kencar. Mlebu plataran kantor disingkang-singkang Satpam. Entuk nemlikur ewu wolung atus. Mengko rak ya tiba titi mangsane rodhane mubeng mendhuwur. Awit racake wong sing padha jajan. Her. adol swara sake warung lesehan sing siji.. Rina-wengi tansah dadi papan jujugane uwong.. Ning yakuwi.

Mung emane. Sauntara Arum dhewe sing tinitah wadon. Tanpa sraba-sraba.:" Herman ngomong lirih ing sandhing kupinge Arul.. Mbokmenawa mung durung ketemu dalane wae. ing warung-warung lesehan sing manggon ing iring wetane dalan Malioboro. Kerep diskusi. mesem. senajan rada anyel. mripate ijo. beda karo kancakancane lanang liyane iku. Ooo . Kahanan mengkono iku lumaku terus. Wusanane terus plas. ing warung lesehan sing manggon ing iring kulon. mripate uga wis mbliyut. Arum iku satemene kancasaangkatane Arul. Rum. Dadi iki Mas Arul sing kerep mbokcritakne kae? Sing jaremu "cool" tur "smart" . Tangane kemawe." Arum mesam-mesem. sumelang yen kleru. kalih malih . nganti bocahe njomblak karo misuh-misuh.! tanpa maelu Arul sing plenggang-plenggong. Her . Arul grenengan dhewe ing batin. apa maneh saiki sawise adoh? "Sabar.. Nalika teka titi wancine wisudha. jaman isih kuliah biyen. Anggone layang-layangan mung lumaku watara telung sasinan... "Lha awakmu dhewe piye. Soale iki mau wong loro wis rencana arep mulih. Nanging biyen wae ora kelakon. Arum banjur ngenalake kancane. Kamangka pacare sing fotone tansah dislempitake ing dhompet iku ya ayu . O. banjur padha janji bakal tetep terus sesambungan lan kabar-kinabaran...?!" Arul ngulati karo njengkerutake alis.. Aku ngerti banget yen awakmu iku pinter. kegawa awake kang sayah. Rul? Kok nganti rong taun punjul. !" Arum klejingan. Ana kangen sumembul saka pletik-pletik sorot mripate. jebul nasibe ala banget. Babar pisan dheweke ora ngira. Siji lan sijine padha dene ora ngerti kabare. Herman kuwi wiwit biyen watake ora malih.! Lha kok tengah... bocah wadon iku aba marang bakule.. Saben weruh prawan. "Mbak..?" Arum takon ngati-ati sawise Arul mungkasi critane. Arul mung mlongo. Bareng anggone mlaku tekan kidule toko Dynasti. roti bakar kalih susu segar. njiwit bangkekane kancane. Arum trenyuh banget. banjur dakjak mrene sisan."Ya ayo .srawung. ora wani ndhisiki... ayam goreng.! Padhakna pe-es-ka wae . "Kluyuran .. "He'eh.. Arul kepeksa melu nginthil ing mburine. suwe-suwe banjur nukulake wiji-wiji tresna ing atine bocah sakarone. Tur mboseni. Rada tidha-tidha. Ayu jelih-jelih karo ngguyu kemekelen. kok. kaya kepaten obor. Nanging sajake pancen dudu jodhone. Rul . Kejaba drijine keju. tekan Sea Food. Bubar iku banjur padha repot karo urusane dhewe-dhewe..! Kapan olehku crita?! Senengane ngarang . Rul ... ora wani mblakakake pangrasane marang Arum. Kancane sing nganggo sleyer abang nyekikik. sinambi ngadhep roti bakar lan susu segar. Sauntara Herman lan Ayu lagi ketungkul . marang Arul lan Herman. Herman langsung menggok. Arum . Yen mau anggone ngamen saka lor mengidul. mung bisa ngenteni. ta? Play Boy-ne Fakultas Hukum sing biyen pas dhemo sirahe bocor dipopor tentara kae ta?" Herman mringis karo nggrayahi tilas jahitan sepuluh senti ing sirahe. merga kapribadene kang apik. yen priya sing meneng-meneng wiwit biyen tansah dikagumi. Sumelang yen dikira ora ngilo githok. Arum repot karo urusane minangka pegawe anyar. Wong loro nlusur wiwit saka lesehan cedhake Gedhung Agung mengalor. "Dadi nganti seprene awakmu isih nganggur. "Ngawur ." ujug-ujug si sleyer abang sing jenenge Ayu iku cluluk. dene Arul repot anggone mider-mider golek gaweyan.. Arul sing minder merga kahanane sing kesrakat. iki kancaku. "Arum . banjur nglelipur lan nggedhekake atine.!" Arum mecucu... Mula kanggo nyambung urip. Mripate nganti kaca-kaca.. "Wedhus .... tur tipikal pekerja keras. Mula ora jeneng aneh yen merga saka kerepe ketemu lan. Sing diceluk jenenge mung mesem karo mbalang liring. "Iki lho. dumadakan gitare direbut cewek sing lungguhe ngungkuri dalan. sing banjur nimbangi kanthi nggegem kenceng tangane Arul. Nalika Arul lagi wae siap-siap arep nyanyi. Idhep-idhep karo bernostalgia.. ndhelikake atine kang getir. Herman ngetutake ing mburine... Sumelang yen nganti nggepok pangrasane. Kenalke... debat lan.! Homosex-mu kumat ya. iya . Saking kagete. kancaku pengin weruh sing jeneng Malioboro." Arum munggel cepet. nganti bocah sakarone lulus." Arum nggegem tangane Arul kebak empat.. Mula mumpung ana prei......"Arul mesem.!" Arul menyat karo nyangking gitare. Malah kanca raket banget. Lor-kulon arah jam sepuluh. Arul nglirik papan sing dibisikake Herman."Iki rak Herman. ya kepeksa pendhak wengi dadi kalong neng Malioboro. Saiki ganti saka kidul mengalor." "Aku wis ngerti. Ana bocah wadon loro lagi lungguh ing lesehan. Saka bakul gudheg. ora ana sing kliwatan. Kenang-kenangan nalika kerusuhah Mei 1998 kepungkur. Pantesa mono dheweke kepengin ngrangkul priya ing ngarepe iku.!" "Ssstt . wengi kluyuran neng kene?! Jarene awakmu kerja neng Batam?! Arul nyalami cewek lencir mripate bening iku...nindakake tugas kampus bareng. "Ya ampun. awit kekarone padha dene aktif ing Senat Mahasiswa. dumadakan Herman ngruwes bokonge Arul seru. "Dawa critane.. blas ora ana kabare?" bacute karo mandeng manther praupane Arul.

marakake dheweke kelingan jaman isih kuliah biyen. Aku isih bujangan: Padha karo kowe lagi ngumbara golet pangan. Lungguh adhep-adhepan sinambi omong-omongan karo Arum ngene iki." kandhane Pak Anton sawise mlebu kamar. aja bingung inyong nganggo jeneng tuwa. Sing mangsude wara-wara nggoleti Kakange sinarawedi sing jenenge Suhadi. Adimulya tgl: 22 Oktober 2005 Wassalam Hadi Sumarto. Mung beda carane.. wengi siki ndherek sisan. nembe niliki alamat sing ngirimi. Arul unjal ambegan landhung. "Kaya kiye Las. cara ndesa diwei jeneng tuwa. Nalikane sepasarane dadi penganten. "Menyang endi lungane wektu-wektu kang manis iku . Gombale ditingkesi". Durung tau kenal karo jeneng mau.kojah ngethuprus. Sing tek suwun sliramu sagotrah muga tansah pinaringan rahayu tan ana rubedaning urip. Kowe tugase mung ngladeni aku. Dening:A. nemoni. Ora kaya saiki. Padha-padha kelangan lacak. sawise nang ndesa jeneng mau tek lestarekaken. Sedhela-sedhela . Sekang critane Kang Karmo. Mula saiki kowe. Mesthi baen Sulastri atine bombong banget. Kelingan marang wektu-wektu kepungkur kang endah lan kebak semangat urip. Apa sing dicritakena Kang Karmo kebukten. . Kalah cacak menang cacak amplop dibukak. nginthil melu Kang Karmo. Mbuh apa sing digunem. Sulastri digondhol mobil. Sisan omahku. amarga rumangsa dibutuhake dening liyan. Mbok menawa bocah-bocah sing nang paran padha bisa prei. Mula kanggo ngormati sing paring jeneng. Isih padha kumpul. Saking senenge arep ketemu karo Kakange sing bisa ngentas dheweke sekang jejember. Rampung nggone maca. Warisane mbah Buyut. Embuh padha ngrembug apa. wb. Lengkap Er Te Er We lan nomer HP-ne. Wis Pirang dasa warsa ora bisa sesambungan. Ora ketang mung dadi tukang becak. Gira-giru inyong terusgawe surat kiye. Cara kuwe mau wis dadi budaya ing padesan. Inyong ora ngira blas arep bisa ketemu maning karo kowe padha. Melu Kang Karmo sing wis suwe urip nang kana. luhe olihe ndrojos kaya kali banjir. Mlebu kamar ningkesi gombalane. Limang dina tumekaning dina Lebaran taun siki dheweke tampa surat pos. Saben nem sasi sepisan tilik ngomah. Assalamu 'alaikum wr. "Ya nang Hotel kene nggonku nginep. Bareng wis genah surat mau kanggo Mas Sutrisno. Sulastri ngumbara maring Jakarta. Kemliwer kaya casset vidio.. nekketemu dadisemanger. Ning dudu Suhadi Tukang Cukur sing asring nulis nang Panjebar Semangat. Nyepet-nyepeti mripate sinq nyawang. Angin kang midid wiwit krasa adhem ing kulit. padha ngguyu cekikikan. Omonge Kang Karmo. Ora dadi gawene Kang Karmo maning. Rumangsa yen uripe ana gunane. Ngenteni bojone sekang BRI lagi njukut pensiunan dirasa suwe kaya nganteni matenge liwetan. Kaya mung semene dhingin kabar sekang Kakang. Lumayan nek mbecak nganti puluhan dina. Mula Sulastri gawe surat maring salah sawijining Surat Kabar ing rubrik Surat Pembaca. Pak Anton butuh rewang. Sulastri kepencut. Ngetut mburi Pak Anton. ya Bapake bocah-bocah. Tek arep-arep kowe maring nggone inyong Badan dina pindhone.???!!!". Sawijining bengi ana tamu nemoni Kang Karmo. Terus marani. Gampang nek wis padha ketemu baen. Kejaba sekang kuwe. Lumantar layang iki inyong mung kirim kabar kewarasane wong sekeluwarga. Pikirane temlawung kelingan lelakon dhek semana. Jenenge Hadi Sumarto. Mung keprungu guyone ger-geran Sulastri diceluk. sajak gayeng banget. Kang Karmo mesem. Sulastri pikirane dadi goreh kok mlebu plataran Hotel? Apa Pak Anton sing duwe Hotel? Sulastri mung manut apa sing dikarepaken calon bendarane mau.Adi/ Panjebar Semangat-03/2006 NGLARI SEDULUR RASA kangene maring Kakang sinarawedi ora kena disayuti. mung kaya uwuh kang ora kanggo. pas inyong maca nang nggone kanca. Arul nggresah sajroning ati. Mesthi baen Sulastri bingung. nyatane bisa nyukupi keluwargane sing nang desa. Niliki amplop sekang Pak Anton. Wengine mrambat sangsaya tuwa. Rampung terus metu. Awal taun sewidak lima. Neng kene ora bisa ngomong pirang pirang. Tujune kowe duwe ada-ada nulis nang Surat Pembaca nang Suara Merdeka.

Maeme nang restoran. Wengi candhake. Nganti olih seminggu urip nang Hotel. weruh cah wadon klimis. Tinimbang kerja nang sawah. kaya tawon weruh kembang. Dilendhoti kaya ora ngrewes. Akhire dheweke malah dipasrahaken maring Bu Wasri sawijining germo klethekan. Apa maning sing nggawa Lastri sawijining aparat." pandheseke Lastri. bisa nekakaken rejekine.. Yen dhong salah paham Sulastri trima ngalah. Kanthi pawadan arep dipet bojo dening Mas Suhadi. Malah ngglongsor ngrukebi sikile Suhadi. Sulastri wis cumbu. Mula tamune padha marem. tangane terus diglandhang digawa mlebu kamare. Wis pirang-pirang sore Sulastri bingung ngadhepi tamune sing nyalawadi. Ora mung kuwe. Sing ketiban pulung Pratu Sutrisno. Arep budi keprimen. buktine Anton lan Kang Karmo sing isih sedesa baen kolu ngedol awake."Kamar kula pundi Pak?" Ujare Sulastri." Krungu jawaban mau. Arep minggat. kowe kebanjiran dhuwit. melu aku mangan ora mangan. Lah wong teka nang warung ngonoan kok dijak "ngono" ra gelem. Seminggu ngladeni Pak Anton nek embret matun apa tandur mbok menawa nganti pirang-pirang wulanan. Mula yen kowe gelem leren. Bu Warsi wis paham maring aparat sing sok teka ing warung istimewane.. Jakarta kinemulan mendhung angendanu. Sulasti mung nurut apa karepe. Nek Ibu mung trima sewane kamar lan enteke nggonmu maem. Nggoleti kunci lawang ora ketemu. Awak kesel dadi ireng kenang srengenge." Kojahe Bu Wasri terus ninggalaken Sulastri.. pegawe sipil bageyan masak ya anak buahe Suhadi. Metu mlebu mobil dibukakaken lawange. Sebanjure dadi jatukramane. Sulastri ngebrukaken awake nang peturon. Sebanjure kon melu rewang-rewang bareng Pak Jiman. Bener apa sing dikandhakaken Bu Wasri. Tekan asrama Sulastri dititipakan nang nggone Pak Jiman. Nang kene nek kowe pinter ngladeni tamune. Sidane wengi iku uga Sulastri pamit karo Bu Warsi. Nganti ora emut. Wengi kuwe barang sing paling pengaji wis dimamah dening Pak Anton. "Iki kamarmu ndhuk. Jere nek wis nyawang dheweke atine w's tentrem njur pamit bali. Malah nek ditari pamit lunga. Sing jenenge sradhadhu bujangan. Mung lumah-lumah olih upah. Mung dikaya nganakaken baen lomane ora karuwan. Sing bisa nylametaken jiwane Bung Karno jere Kolonel Untung. adhem ayem baen." Lastri ethok-ethok ora ngerti. Dipilalahi nolak langganane. mlebu maring kandhang macan. Senadyan kala-kala sok padha rebutan bener. Keduten kabeh. Pak Jiman lan bojone atine melu trenyuh bareng dicritani apa anane Sulastri. Kena diarani metu sekang kandhang baya. Wong sakloron netrane dadi mata yuyunen. Krungu critamu nggone kesasar ing panggonan iki aku dadi krasa ngawak. Mula liggare sekang warunge Bu Warsi rumangsa padha kelangan. Bareng weruh isine. Sing maune krasa ngajok kejlomprong. Sorene Sulastri dijak mubeng kota Jakarta. Ing cipta ora mudheng. Lan wis dililani dening Kakang sinarawedi ya Mas Suhadi. siki umbaring esem lan renyahing guyone. Ora rila. Ora ngertiya mung trima dadi wadon simpenan. Awake Sulastri mrinding. Sulastri ora bisa kumecap. keturon. "Okh. Sulastri bayune kaya dilolosi. Kabeh nduweni karep padha. Witing tresna jalaran saka kulina kuwe parikan sing lumrah ana jagading katresnan. Amplop dibukak. mikat Sulastri. Peturone uga barengan. Isih ana manungsa sing duwe welas maring sepadha-padha. Apa maning Jakarta. sawise gawe wedang klangenane. Sing kaya ngana kuwe dadi pikirane Sulastri. Jebul priya kuwe bodhone kaya kebo. Jane kersane primen sih? Nek wong penginyongan biasane mbokan cablaka. Akhiring sasi September taun nem lima. Apa dheweke Suhadi wantah apa sawijining Malaikat kang ngeja wantah? "Primen dhik Lastri kok meneng baen". malah ditukokaken sandhangan kon milih dhewek. Sing ora ngerti ya nganggep bojone. Pak Anton isih turu. Lumakuning dina terus mrambat miturut garising kodrat. Bu Wasri ora bisa menging. tetangisan. Mbok kepenak. Sulastri arep nanting apa karepe. Jebul awak sakojur tanpa awer-awer." Krungu jawaban sing keri mau.perkarane mung merga kowe ki sedhaerah karo aku. "Mas Di. Njenengan deneng gawe bingungku Mas. Mula nggone Pak Jiman tamune remaja gilir gumanti. Kanca-kancane sing dipamiti padha rerangkulan. Apa omonge Anton mleset satus wolung puluh drajat. Sepisanan teka mung kenalan. Karo nangis sesengrukan. "Ya kiye bareng. Dijukut nang tase. Geger anane kabar Dewan Jendral njongkeng kelanggahane Bung Karno. Nglegena kaya bligo. Ora liya mung pasrah. "Dereng Bu. mripate Sulastri mlolo kamitenggengen. Ngerti-ngerti wis parak esuk. Apa abot ninggal papan iki? Kepenak? Krungu jawaban mau. Kelingan amplop sing diwehi nang Pak Anton. Terus tangi reresik awak senadyan isih krasa lungkrah. . upahe mung pirang rupiah. Arep cara apa diadhepi. Arep ditinggal eman ngganthenge. "Kepenak kok ndhuk. Apa maning Anton kandha jere arep dinikah barang. Senajan Anton lunga. Wis ngerti gaweyane ndhuk?" pitakone Bu Wasri. Pindho ping telu tekane mung andon medang. Awake krasa adhem. Dhasare wis tengah wengi tur sapa sing arep bisa disambat. Anggone nglakoni urip ngana kuwe wis krasan.

Ora banjur dolanen BOM ing sadhengah papan. Sing lanang ngresiki Angdese mbok nganti mogok nang dalan. Wis tekan titi mangsane. yen sowane Badan rong dinane. "Kiye Mas layang sekang Mas Suhadi teka. Nanging kabar mau mung sakedheping netra. Liwat HP Sulastri ngabari Kakange. Bangsa Indonesia sing kewentar ramah. Semana uga tamune kaya laron metu sekang lenge. adoh saka laku gendhak sikara.) ÉSUK-ÉSUK aku wis sumadya mangkat menyang kantor pusat perusahaan jroning 30 taun aku nyambut gawé ing kana lan telung taun iki aku wis nglakoni pènsiun. Gawe papan cintrakaning liyan. sing mun ngerti Kanjeng Nabi ana ing Al Qur'an. Cara lakon nang pakeliran wayang purwa wis ngancik gagat raina. Palembang. Rasa kangen kababar kanthi suka pari suka ketemuning Kakang karo adhi sinarawedi. Badan rong dinane. Ana bat repot disangga bebarengan. Ya ayo ngesuk diperlokaken sowan. Senadyan tilas saradhadhu suprandene mripate kaca-kaca maca layang mau. mbokmenawa isih ana rasa curiga. Parman lan liya-liyane ana nem. pancen mboseni. Merjaya para Jendral antarane Jendral A. Sing methuk pating brubul. Kap mesin mobil tak bukak nyoba ndeleng mesin mobil ngadhat iki sing sejatiné aku ora paham thèthèk-mbengèk mesin mobil. Bojone Sulastri tiba neng Kalimantan. S. Karodene bocah-bocah urung padha teka. dalah anak putu. Sulastri ora sabar mbradhat nggapyuk ngrangkul Kakange. Ana perkara dirembug." Rencana sing wis mateng bisa kaleksanan. Mahanani urip ayem tentrem. ora ngerti marang pri kamanungsan. mlesat ngirid balane se Kompi. mesthine ora kudu nganggo kekejeman. Ora ketang mung gawe wedang. nganti ana sing nemahi pralaya. Kaya dhewek kiye mbok wis patbelas abad. Ing omahe Suhadi wis katon regeng. Wong nunggu kuwe. Pokoke tekane wis sangu pangan secukupe. Tur langsung dingendikani Nabi SAW. Sing mandan sering tah Sing Lucu. Bola-bali tak starter. Mbok padha eling lha wong Pamane Kanjeng Nabi SAW baen tumekaning mati ya ora gelem Iman. Jebul Mas Hadi senadyan pengarang cilik. Urun rembug bab wayang kulit lan cercak. Nunggu adhi sinarawedi kang wis patang dasa warsa ora ketemu. Dipencarpencar ana sing nang Aceh." Ora sranta layang disaut. Lha wong bareng tekan kana isih dipencar-pencar. Lumayan nggo sangu pensiun Sutrisno melu kridit Angdes olih telu. Sing arep kedhayohan uga padha rerigen. "Alhamdulillah Jeng. siki diregedi dening teror Bom. Kalimantan. Siji Kapten Piere Tendean pengawale Jendral AH Nasution sing lolos saka wengise PKI. asu gede menang kerahe. Gotong royong kudu diwiwiti sekang keluwarga. Ya sekang peristiwa mau Pasukan Cakrabirawa khusus TNI/AD Yon I melu dadi korban. "Aku setuju ning aja ngesuk lah. nanging mesin mobilku rèwèl ora gelem urip. Kantor iku mapan ing kutha Sala adohé rong jam laku darat saka omahku. Sing dadi korban putra putrine Ade Irma Nasution. Untung Komandan Yon I Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa. "Deneng nglamun Jeng. Lan pesen Mbakyune ora susah repot-repot masak. Pokoke holopis kuntul baris. Sawise dianakaken penelitian utawa skrining. Tinutup kanthi wecaning lakon pinanggih tata tentrem rahayu kang tinemu. Jane nek dhewek kit ganu ngerti asmane sepuhe. ning karyane kadhang kala bisa nembus blabar kawate Redaksi Panjebar Semangat. Wong sing ora ngerti apa-apa melu nandhang sengsara. pungkasane sing ora ana tandha-tandha kelibat." Swarane bojone sing nembe teka sekang BRI. wis bisa ketemu ya Jeng. Dening:Hadi Sumarto / Panjebar Semangat-02/2006 NGEDOL SING ORA DIDUWENI (déning: Adinda AS. Lakune rombongan tamu terus dipandu liwat HP. Sumrambah neng lingkungan jembare tekan saindenging Nuswantara. Ana paribasan perek kebo gupak kecepretan. Saploke kuwe sesambungane pedhot dhot. Hp-ne terus moni." Ujare Lastri wis ora sranta. Ing rubrik Sing Lucu. Sakwisé tak . Ana urusan administrative. Dina keng diarep-arep wis tekan. Sapa sira sapa ingsun. Yen karo anak putu dadi semanger mbokan Jeng. Terus diwaca. Yen tresna Nabi SAW. dene Kakange neng Aceh. Mobil angdes mlebu plataran. Lebarane mbok wis kari pirang dina maning. Primen sebanjure Jeng. dipindhah. Mula wiwit awan wong saomah padha rerigen gotong royong. Ketone dadi bangsa sing bringas. Sulastri karo anake wadon masak-masak. Yani." "Mbok dhewek wis kangen Mas. kaya dene wong nunggu tekane besan.Wis sebenere wong Kol. Ana wong mlebu kok dijorna baen. Kol Untung minangka begundhale. Jebule sing gawe ontran-ortran mau Partai Komunis Indonesia. Alaming Lelembut. gawe casset vidione buyar.

Rumpakaning chord-chord iku diambali bola-bali. Jebul swarané salah siji panumpang ing satengahé petikané gitar pambarang sing wis mingkem lambéné tanpa swara. Aku iki sing mbiyèn duwé pangkat dhuwur.. Werna-werna patrapé. Priya bisu iku mau dumadakan njerit banter lan gitaré ditabuh sora gawé mengkorogé githoké sing padha krungu. Riwayatmuuu.´ panjlèntréhé kondèktur bis sing sajaké wis raket. Ana sing lagi nyanyi sabait rong bait langsung wis narik dhuwit. Sapandurat wong-wong padha kagèt banjur padha ngguyu bareng. ngiwa nengen dhèwèké atur pakurmatan panumpang bis tanpa pocapan apa-apa kejaba ing lambéné mèsem ngujiwat. nanging mandheg manéh sakwisé ana swara gemlothak banter nggawé kagètku. Nanging ya akèh sesawangan sing lagi saiki aku ngerti. ih. Aku rumangsa éntuk piwulang sing becik banget saka kedadèn sing mentas waé tak adhepi. Banjur dhèwèké njenggèlèkaké rainé wiwit nyanyi. éwasemono padha diparingi pangan déning Gusti Allah. aah«« Mbok menawa intro lagu anggitané dhéwé. Dhèwèké main wirama kroncong. Endi ana mobil sing kudu diservice abot. Kebeneran pambarang sing ana ndhuwur bis mung dhèwèkan. Krungu kojahé kondèktur mau akèh wong sing banjur ngguyu gleges.gèdhèg gumun. Dhuwit pènsiun saben wulané mung cukup kanggo ragad urip saben dinané kanthi prasaja. seprapat jam sadurungé tekan kutha Sala. Priya pambarang bisu banjur ngideraké kothak karton. Aku sing seneng main kroncong ora ngerti pambarang iku arep main lagu apa. ³Bengawaaan Sooloooo«. telung tahun sakwisé pènsiun durung tau tak lebokaké bèngkèl.nggon ajeg ana waé klompok pambarang munggah lan mudhun. yaiku kepéngin ngrebut kawigatèné wong-wong supaya gelem mènèhi dhuwit rècèhé. ³Mboten. Priya pambarang iku wiwit nabuh gitaré. Tak rungokaké mainé resik. Pramila bisu saèstu. endi ana kulawarga sing dumadakan lara kudu mlebu RS. Ucapané banter mèmper swara ah. Pindhahé chord-chord C-C7-F-G7-C ya mapan apik. ana priya pambarang umur udakara 40 taun munggah bis. èh. Kanggo ngawèkani awèté mobil pribadi biasané nem wulan sepisan dak lebokaké ing bèngkèl lengganan. Kanthi trapsila mbungkuk mengarep . Saka lambéné kanthi semangat menga amba nanging durung ana sing ngerti dhèwèké arep nyanyi apa. uh. lan iya padha ora duwé lumbung kanggo nandho pangan. Aku dhéwé mung lungguh meneng ngungun. iniiiii«««´ keprungu swarané wong nyanyi. Bisa urip sedhéla. Nanging wektuné nikah. Lan isih akèh manèh kekuwatiran lan rasa sumelang sing ngreridu pikiranku ! Kanca-kanca pènsiunan sak nasib ana sing ngayem-ayemi kanthi nuding sabda tama: ³Coba delengen manuk gagak. ³Tiyang punika pambarang bisu««´ cluluké pak kondèktur bis. aku minangka wong tuwa rak kudu sumadya sakabèhé««. oh. Swarané bening merdu. bayaré gedhé bareng wis tuwa pènsiun malah kebak was-sumelang lan kekuwatiran ? Genéya? Ya embuh«« Wusanané aku tetep budhal nunggang bis umum sing akèh liwat ing ngarep omahku. Nunggang ing bis umum sing pancèné kudu suk-sukan kahanan sing arang tak lakoni sadurungé. . Begjané anakku loro-loroné wis rampung kuliahé.gèdhèg. Ana sing gèdhèg . nanging pamrihé siji. Kanthi ngungun aku nglebokaké dhuwit sèket èwu rupiah ing njeroné kothak cilik sing diideraké pambarang bisu mau. Tak deleng driji-drijiné methik kawat gitar kanthi luwes. ³Wah iki mung akal-akalan waé !´ ujaré salah siji panumpang cubriya karo ngguyu nyekikik. ya iku. Manuk-manuk kuwi ora padha nyebar lan ora padha derep. Aku dadi yakin lan faham sabdatama pitutur luhur sing nyebutaké: ³Manuk gagak kuwi ora padha nyebar lan ora padha derep. Punika pedamelané saben dinten kanggé pagesangan éstri lan anakipun setunggal. Piyambaké bisu tuli gawan bayi. Kowé rak luwih aji ketimbang karo manuk-manuk mau !´ Lha. Sakwisé rong menit luwih pambarang iku mung ngucap swara iku sing babar pisan tanpa wirama ora jumbuh karo gitaré. Tetéla nunggang bis umum ya kepénak angler uga. batinku. gitaré sidhem. sing cetha ragadé adoh luwih murah yèn katandhingaké nggawa mobil pribadi dhéwé. akèh para panumpang sing gèdhèg . Tak deleng kondektur nyawang aku karo mèsem.dhéwé. Mèh telung menit pambarang iku main gitar karo tumungkul sirahé. Utawa ana prakara sing mbutuhaké dhuwit akèh. Ing sawijining terminal cilik. Nanging pétungan ragad. Wiwit aku pènsiun akèh bab-bab sing nggawé was sumelang jroning uripku. Ana sawenèh panumpang sing keplok. lan iya padha ora duwé lumbung kanggo nandho pangan. tak coba nguripaké mesin manèh. Akèh pambarang (=pengamen) nggawa alat musik kanthi solah bawa dhéwé . Aku ngungun sakwetara wektu.uthak-uthik kana-kéné. awit wiwit sepisanan mung main chord babar pisan tanpa melodi. Ana sing pidato dawa sadurungé nyanyi ana sing mung terus nabuh gitaré karo sirahé manthuk-manthuk tanpa swara. Ing nggon . Kedadéyan ngéné iki pancèn wis suwé tak kuwatiraké. Aku kagèt banget. pak. Ngadeg ing tengah-tengah bis. Nyandhang penganggoné rapi lan resik ora kaya pambarang umumé sing kummel lan nglomprot. Atur pakurmatan manèh.

Kondèktur sapa aruh aku karo mèsèm grapyak. ngadhep kopi karo ngobrol. LEMPUYANGAN Setya Amrih Prasaja Jam 11. dalan aspalan katon ireng sajak kemebul kena dayaning srengéngé mangsa ketiga. Akèh copeté barang. Kebeneran. Rampung markirké motor. Cekikikan dhéwé. Kaya adat biasané lé menyang lan tuku tikèt rada ngèri. awit wis kulina. kantin Sastra sing panggonané biasa. 12 juli 2003. Jam setengah enem ésuk. kuwi pas dhèwèké meksa mulih bengi dhéwé... blaik. Aku saiki yakin ora perlu sumelang manèh. kamangka kudu dina iki uga dhèwèké wis tekan Tasik wong jaré ana acara keluarga. siré dhèkné arep mulih dina kuwi uga. Sakwisé mripatku loro bener-bener melèk. akèh tukangé ngamén. Aku nunggoni sangareping lokèt karo maca jadwal. ning rumangsaku kaya nduwèni pangaribawa kang narik kawigatènané mahasiswa padha jajan nèng kono. Bakulé ya ana sing lagi lekas nata dagangané. biasa kaya padatan.. gagé aku menyang kampus. Dhèwèké ngedol sing ora diduwèni kok ya bisa urip. Apa manèh sanajan ta iki nèng jogja meksa tetep krasa adem rasané. salahé sapa rada lelet. aku mudhun saka bis kanthi jumangkah ènthèng. kamangka sing arep ditumpaki kereta kelas ekonomi. Wong nyanyi mung ah. umpel-umpelan. kamangka lehku kansénan jam setengah wolu. sepuré ya mesthi telat lé teka. Wédhang kopi panas wis sumadya. aku ngalem bagusku. turu waé ing susuhé ya ora bakal éntuk pangan sapuluk-puluka. sakperlu rembugan kepiyé beciké. Ora lali karo nggondhol bungkus rokok..´ ucapé kondèktur mau ngguyoni. ³Weit. Wah pokoké semrawut. Durung suwi iki Sari kelangan barang.sreetttt´.. Gusti mesthi bakal maringi sing kita butuhaké angger disuwun kanthi donga. aku wis tangi. petugasé kandha yèn sepur pasundan ntas waé mangkat durung ana rong menit lewat. ³Sreeetttt. nanging lèrèn sedhéla nèng angkringan pojok gelanggang adat biasané angkringan bukak jam papat soré ning ora kanggo angkringan gaul iki. rega tikèt lan sepur sarta jurusané. tuku tikèt terus langsung munggah sepur rasah ngentèni sepuré teka kaya adat biasané. Jebul disemayani tikèt jam setengah sepuluh bengi. Apa manèh iki mlaku bengi. wah aku kuatir mengko ana apa-apa nèng ndalan. wong biasané. gagé aku nyandak anduk. Bocahé langsung njujug warung Telkom sing ana sandhingé lokèt karcis.45 stasiun Lempuyangan. para maos rak wis mangerténi kaya ngapa kahanané sepur kelas ekonomi. bakul-bakul sing pating sliwer. Dina setu kang panas ngenthang-ngenthang.hi. karepé gati arep ngeterké Sari nggolèk tikèt sepur. Aku mung mèsem manthuk.éwasemono padha diparingi pangan déning Gusti Allah. èh. Mula dina kuwi lèhku ngeterké tuku tikèt ya wayah jam rolas kurang seprapat.´ Nanging mesthi waé nèk manuk gagak mau tetep meneng. Èsemé katon kecut. Seminggu kepungkur.. ana kansèn karo dosen. oh! Nanging piwulang sing prayoga saka dhèwèké. sajak kuciwa. Bathinku ngapokaké Sari. Motor wis siap. Ésuk-èsuk ngéné énaké ngopi karo ngudud. sing tak jujug ora liya ya Bonbin. isih katon kebul-kebul ngana kaé. Barang wis tekan ngarep lokèt karcis Sari langsung njaluk tikèt menyang Tasik. kagèt aku meruhi awakku dhéwé jroning pengilon.géné nèk nyandhang rapi ngéné ya kethok bagus´. . lagi kèthok paling wong papat kalebu aku sing wis padha nonkrong.. ndodok tenguk-tenguk ndhisik karo udud. ³Wah bapak kepranan laguné pambarang bisu tuli wau nggih. Jan-jané setengah enem tumrapku isih ésuk banget. Mesthi dudu ³swara merduné´ pambarang bisu mau. Dina jemuwah bareng karo plethèking srengéngé saka sisih wétan. Jan-jané aku ora tegel ngeculké Sari mulih bengi. kapitayan lan ikhtiar ! Wong bisu mbarang dodol swarané bisa nguripi anak bojoné... ³Hi. krasa ana tangan alus njawil pundhakku tengen saka mburi. karepé teka. satengahing lalu-lintas jogja sing padhet. Gusti Allah Maha Adil.´. Tekan kampus isih jam pitu. uh. Sumpek. Bali saka stasiun ora langsung njujug kosé Sari. motor takplayoké ngidul terus mangétan setithik njujug ing Lempuyangan. Kenapa aku kudu sumelang lan tansah kuwatir ?? Saktekané terminal Sala. ³Mas tumben jam segini dah nyampe kampus ?´. mlotot odol. gandha parfum krasa maknyus nyogok irung. pak ? Sèket èwu regi ingkang pantes sanget. Kahanan bonbin durung ramé.

³Rokok mas ?´. Kepiyé lèhku matur apa nganggo cara Jawa apa Indonesia. Bubar konsultasi kang kurang luwih ora krasa nganti ana rong jam. pakulitané putih katon saka cahyané kang suminar meksa gawé blèrèng mripatku sing ketutup kaca mata ribèn. Jam 07. padha pating sliwer rebut papan colong playu. Mbuh aku dhéwé ra pati ngematké tulisan sing kapampang. Ana pitakonan sing gawé kagèt nggonku ngalamun iki mau.´. Sak jroning kantor sejatiné aku rada tambah gagap. jenengé wawan saka Batu Malang.´. makasih´. Wah awak krasa pènuk rasané pirang jam waé aku ngadeg karo nyangga awakké Sari sing lumayan abot. arep menyang Bandung.. rambuté dawa semanak semedulur. ³Ada. wong mripat iki rasané kaya kari setengah watt. Akh luwèh. Bocahé pahen.30 WIB. Ora sakwetara suwi. Jejerku persis cah nom-noman bagus warnané. dah lama ya nunggu ?´.. Kamangka nèk cara Jawa tetembungan basa kramaku ki durung jangkep. Aku ngrogoh sak. Lempunyangan. mengko takkèi ngerti nèk wis teka Ciawi´. Sepuré lèrèn rada suwi ing stasiun apa ta kaé. Ning tetep ora keduman lungguhan. 13 Juli 2003 Wawan njawil pundhakku aweh ngerti yèn wis tekan Ciawi. Kampus. pating sliwer calon penumpang ngétan ngulon nggolèk papan sing kepénak nggo lungguh ngentèni sepuré teka. mripatku kaya-kaya mak pencorong melèk amba.. Suwi-suwi saya gayèng lèhku ngobrol karo dhèwèké.´ Wangsulanku rada gagap. Genéya ana sing masang lowongan kaya mangkono. sepur sing ditunggu-tunggu mak kluwer siji mbaka siji gerbongé mlebu stasiun.Sakwisé wedhang kopi taksruput sing pungkasan nganti sak ampasé katut gawé garis sakduwur lambé. Jam 09. ³Mas rong jam manèh nèk gak telat sampéyan teka Ciawi. lumayan ora pati umpel-umpelan kaya gerbong liyané. Gemrudug swarané rèl kaya swarané bledèg ing mangsa udan. Bareng tekan stasiun Banjar lagi ana lungguhan sing kosong.nggih sampun sakwetawis. ³Punten ak. krasa nèk sikilkku kepidhak tukang ngamèn sing liwat ngarepku.. aku njujug kantor jurusan sing wektu kuwi wis bukak ning isih katon sepi tur kosong. karo nyilih manèh. ³Wah lha dos pundi ta bu. Nganti bola-bali lèhku maca.. ehm coba aku wis lulus. ³Dicari Sarjana Sastra Jawa IPK min... tetembungan Jawa campur aduk kaliyan tembung Indonesia. ning nèk cara Indonesia kok katon lucu. Akh mbuh. Aku gagé menyat Sari takgugah. jelas sinerat jroning katalog. Bathinku misuh-misuh ning ora kumecap. Karo ngetutké bu dosen mlebu kantor. 12 juli 2003.. Aku munggah gerbong watara jam sepuluh kurang seprapat. ³Oh. Karo ngulungké rokok aku ngajak tetepungan.Bu. Ciawi. Tangané Sari dakkanthi. istirahata. Bocahé seneng banget musik lan ngeband dadi ora mokal nèk sadalan-dalan sing dirembug mung kahanan musik karo band..³Wah iya no´. Wangsulané petugas perpustakaan sakwisé maca daftar katalog sing takulungké. Makjenggirat aku tangi kagèt. Jam 21. Mlongo aku maca lowongan gawéan kang surasané mbutuhké Sarjana Sastra Jawa.. kamangka punika wonten.00 WIB. Mangkono kandhané. cara campursari baé sing gampang tur padha penaké. gagé aku lungguh. karo nuduhké bungkusan rokok Mild. Karo ngentèni tekané dosenku. Jebul dosen pembimbingku wis ana jejerku. Ora krasa lakuné sepur wis setengah dalan.. Mbok menawa iki sing kepindhoné aku numpak sepur kelas ekonomi manèh.. . Kahanané katon ramé. Tanpa dikomando puluhan calon penumpang sing saka mau ngentèni sajak ora sranta. Diutamakan Keahlian Filologi. Sari dakkanthi sacedhakku. mbuh padha ilang menyang ngendi buku-buku kuwi. Sidané bisa mlebu gerbong. Kayané ora mung sepisan kuwi olèhku nggolèki buku ning ora tau ana. aku nggolèki warta saka mading sakngarepé kantor jurusan. untuk bergabung pada Lembaga Kajian Naskah Jawa. 3... Ngalor ngidul nggonku angon ilat adol omongan -. Krunguku sih jaréné padha dicolongi mahasiswané.. Rampung konsultasi aku nyelakké sedéla menyang perpustakaan sakperlu mbalèkake buku. Sajroning gerbong ramé banget ana sing ngomong cara sunda ya ora sithik sing ngomong cara Jawa. barang weruh aku ongap-angop saka mau.02 WIB. Aku seméndhé pinggiring kursi. Oh ya tegesé campursari para maos rak nggih sampun pirsa ta. Wangsulané cekak.´ Wangsulanku rada ngèyèl. wong jaré jurusan sastra Jawa rak kuduné anèng kono nggo sarana gladen wawan rembug cara Jawa antarané mahasiswa lan dosen. Wangsulanku cekak karo ngajak lungguh bocah wadon sing njawil pundhakku mau.. ³Bukunya ngga ada je mas´. ngétan-ngulon aku nggolèk gerbong sing isih sela. ³Mas.

³Ciawi´. tur ora bisa kanyana kapan ning duwur. awit saka dawaning jènggot kuwi mau. Giman bengak-bengok karo ngubengi pinggiring kali kang mili satengahing dapuran pring. Kang pinaringan cipta. . rasa lan karsa. awit tumraping Giman ora ana kang mokal. ya kuwi bangsaning manungsa kang tinakdir minangka titahing Gusthi kang paling sampurna tinimbang tumitah liyané. Jebul kang saka mau dicelak-celuké Giman. Gaib kuwi barang kang kasat netra tur angèl ginayuh déning panggulawenthahing manah. ya kapeksa aku mulih Jogja dina kuwi uga. kapan anèng ngisor´. kumecap omong ya sakperluné waé. mung pingin mastekaké Sari tekan panggonané kanthi slamet. ya kuwi Allah kang Maha Gaib. Wangsulanku cekak. sampéyan menyang ngendi baé ?´. Adem sing krasa saya nambah wetengku luwé. Ora liya ya dapuran pring pinggir kali wétan désa. Giman ganti takon. tur praupané ya ora medèni. Pambengoké Giman ing ngisor dapurané pring pinggir désa wanci surup srengéngé. kok nggoné golèk kanca mesthi nglurug panggonan sing kondang angker tur singup ing désané. Sari njawil bakulé sing lagi sibuk ngladeni. karo ngentèni rada awan. Awit manungsa pinaringan cipta. malah katon wicaksana. Dadi kaya jim kuwi. ana pawongan sepuh nganthi teken samar-samar metu saka sela-selaning dapuran pring. Soré kuwi. GAIB Setya Amrih Prasaja ³Aku naté takon karo sapadha-padhaning urip. suwé taksabani panggonmu dunung kok tansah sepi-sepi. lambéku kaku ora bisa kumecap njaluk pamit karo kursi stasiun. pitakoné Sari karo ngucek-ucek mripat. ana wigati apa cah bagus´. mbok menawa tumraping kang Paijo. Tegesé. amarga dhèwèké durung nyumurupi kaya ngapa lan kepiyé wewujudan sejatiné. Sepur kang tak jaluk ngintirké lakuku bali menyang lempuyangan wis teka. Jan-jané aku aku wis krasa lan ngerti yèn tekaku ngancani Sari mulih ora bakal dadi atiné wong tuwané loro.³Dah nyampe mana ?´. ning tetep baé aku menyang. tangané loro nglumpukké godhong garing kanggo sarap lungguhan. kowé nèng ndi ki !!?´. melu nglesot.. wong Giman bisa nyumurupi lan grasakaké anané. persis kaya Sunguting ula naga. awit manungsa dikeparengaké daya cipta kang tinemu ing rasa lan kinarya ing karsa. Gagé aku nyandhak lawangé gerbong. Kang diceluk ora metu. pangudarasaning Giman kang kaya mangkono. njur lungguh sacedhaku. Jebul lèhku adoh-adoh saka lempuyangan tekan Ciawi mung teka langsung lunga. Aku coba golek pitakonan bab apa sebabé kok saka lempuyangan nganti tekan ciawi kéné Sari ora akèh tembungé alias mèndhel kémawon. Angin adem krasa manjing balung sungsumku mapag tekaku ésuk kuwi ing Ciawi tanah Pasundan. Mula jan-jané ora jeneng mokal yèn Giman duwé pangudarasa kaya mangkono. Ya pancén kaya Sungut gegambaraning naga wong cina kaé. ³Whè lha nak Giman. Giman mesthi golèk kanca wawan rembug lan gegojègan. Kayata bangsaning jim. Bok menawa. Wondéné pancèn bener kahanan sing kudu daktampa kaya mangkono. bakal ora tinemu nalar ginayuh ing rasa tumraping jalma lumrah kang sebangsa karo dhèwèké. ³Ki Sungut. nganti tekan bangsaning jim pripayangan. bok menawa pancèn wis dadi garising takdir dèning Gusthi. Sakwisé weteng krasa anget lan wareg. kok Giman bisa kaya mangkono kuwi ya mbuh. aku Giman ki. Kang ditakoni ya semono uga. Awit tekaku ora dadi senènging penggalihé wong tuwané Sari sakloron. mung pawongan sepuh rikmané dawa kinucir siji. Mula pawongan mau pinaraban ki Sungut karo Giman. Apa ta sejatining urip kuwi. yèn Giman dadi salah sawijining titah kang dikeparengaké nyumurupi kahanan titahing Gusthi kang liya lan béda alam kuwi. mung èloké kabèh sarwa putih. Makbedunduk. Ora kaya swasaning atiku sing gemrejeg-grejeg kaya lakuning kreta sakduwuring rel kang panas antarané Ciawi ± Lempuyangan. rèl lan kahanan ing stasiun Ciawi sing sepi nglangut. njanur gunung teka anèng papan dununganku. Ngalor ngidul isih bengak-bengok. mbuh kuwi bangsané manungsa. ³Ora ki. tumrap Giman ora kalebu barang kang gaib. kepiyé cak-cakané lan paran sebabé cakraning kala gumlinding kaya wis dadi padatané. Aku pamitan karo wawan banjur medhun saka gerbong. kalebu barang kang gaib. Nanging kenangapa. ³Mang bubur nyak´. mung semiliring samirana antarané gegodhongan gawé kemresek. Lan sebab mula bukané. Tumrap Giman mung siji kang Gaib.´. kaya padatan yèn wanciné bosen nèng ngomah. nglèsèh sakcedhaké Giman. duwé brèngos kang dawa nglawér klangsrah lemah. malah bisa dadi kanca wawan rembug jaré. Sawetara ana telung jam karo tengak-tenguk ngentèni tekané sepur menyang lempuyangan manèh. ³Ki«ki«.

ana bocah lima kang loro wèdhok. Krungu tembungé ki Sungut. aku lan kowé iki. mung baé dhèwèké meneng. atis. mesthi baé padha kapok munggah gunung. ana kang pingin taksuwunaké pirsa karo sampéyan. nanging gandèng rinasa saya adem. ³Bar. anané jim tumraping kancaku pancèn gaib. kamangka aku dipasrahi dadi wakiling mantèn wedhok. Pitakonané Giman karo nyedot udud superé. Ganti dina. apa iya kabèh kuwi mau bakal mbadar pitakonan kang tansah ngglayut angen-angenku. ³Coba yèn cah-cah kaé bisa ngerti kaya kang takweruhi.´ Sabar awéh wangsulan karo mbenahi taliné sepatu. astha sedhakep nyikep tongkat ngarep dhadha kuwi. ³Aku kudu nggolèki ngerti saka sapada-padaning titah. sejatiné pada-pada dadi titahing Gusti. bareng keprungu adan isya saka langgar kulon kali. Rencana sakawit arep langsung mbacutké laku. Giman gagé menyat ninggalké panggonan papringan kang saya katon singup tur peteng. dhèwèké meneng sedéla karo jenggirat tangi nggoné lenggah. kok aku bisa nyumurupi anané sampéyan´. Sakwisé ngliwati kebonan tèh kang ijo. ya saka piyambaké kuwi aku diparingi ngerti prakara kang koktakokaké marang aku. ponakanku ngalas roban kana kaé lagi duwé gawé mantu. Lan wektu iki uga aku njaluk pamit. saka kabèh kang sumebar. ³Nah cah bagus. ora ana samubarang kang gaib. Banjur ana wigati apa. ki Sungut maklap ilang saka pandulu. kang dadi pikiranmu cah bagus. mengko olehé ngaso neng pos telu bae ya´. Giman lunga camping bareng kanca-kancané. déné aku iki ana ing alam pangangen-angen. Kahanan ing pos loro katon saya peteng. mbuh kepiyé kaya-kaya ana samirana kang nyèrèt-nyèrèt sandanganku. Kuwi bedané aku karo kowé.´ Batiné Giman karo lambéné komat-kamit muji Asmaning Gusti ora lèrèn-lerèn. Ki Sungut ora mbacutaké aturé. binareng tekaning samirana. tegesé kowé nduwèni badan kasar. muga-muga danyangé kono ora nggiri goda. Bubar sakecapan. dadi ora jeneng mokal wewujudanku kang alus ora kasat ing netrané jalma manungsa akèh. akhiré Sabar awèh préntah supaya gawé geni kanggo ngopi apa nggodhok mie. mung merga saka kersaning Allah. ateges klebu sato kéwan lan tetuwuhan . ya kuwi kang nitahaké kowé kalawan aku kalebu jinising sétan lan malaikat´. ing alamku kana akèh manungsa kang ngarani sampéyan kuwi barang kang gaib tur kebak wewadiné uga nyalawadi. ki Sungut banjur mbacutké nggoné ngendika. Giman mung ndoplong karo mantuk. isih pirang jam manèh ketug puncak´. oh ya siji manèh welingku. Sampéyan kuwi rak kalebu bangsané jim ta. ³Mula yèn kowé wis ngerti. Pedhut mulai tambah tumurun saka puncaking arga. marang pawongan sepuh kang lenggah sila. takonana karo sapada-pada titahing Gusti kang sumebar ing marcapada iki´. Sak ilangé ki Sungut. Giman isih lungguh sila ora obah saka panggonané sakawit. lèhé ngaso sak ududan baé ya cah. Ntas iki mau. aku lagi ngiring mantèné. kejaba mung Allah Kang Maha Gaib. awit lungaku iki mau dadi pitakonané kang lagi nduwé gawé. njur kenangapa. mula sinebut badan alus. batiné isih ngira-ngira apa kang sinamun sajroning pangucapé ki Sungut kuwi mau. nèng papan kaya ngéné kok ya akèh bangsaning ki Sungut ya. déné kok kowé bisa nyumurupi anané aku ora liya.´ Atiné krasa rada marem. rombongan kuwi pada lèrèn ngeculké rasa kesel. sajak ana sungkawa ing atimu cah bagus ?´. Giman lan kanca-kancané mbacutké nggoné mlaku SAJRONING ANGKRINGAN Setya Amrih Prasaja . wayahé wis ngancik madyaning ratri. mung keprungu kemrosaking papringan pinggir kali. ³O«o«jebul kuwi ta. ³Wah-wah. Bengoké Sabar kang wis rada apal marang kahanan ing gunung kono. Awit wis dadi garising takdir. yèn kowé pingin luwih ngerti bab gaibing gaib. Pangudarasané Giman kang sakawit mau meruhi kahanan liya sak kiwa tengené. mung baé béda alam. Kuatir mengko kanca-kancané pada mlayu sipat kuping yèn dikandhani sakiwa tengené akèh wewujudan anèh. Giman nggolèk panggonan kang rada akéh suketé kanggo nyèlèhké bokong karo ngrogoh sak nyumet udud. Sabar. Ajeng lan Ayu nggolèk panggonan ngaso dhéwé-dhéwé. Kang tianakonan mung mèsem karo monthak-manthuk. ³Kurang luwih rong jaman manéh. lan ora sembarangan wong pinaringan nikmating gusti kaya kang kokduwèni kuwi´. kamangka. ³ Anu ki Sungut. Banjur awèh wangsulan. pedhut putih dadi kemul nambahi adem kang krasa njarem ning balung sungsum. jebul aku arep ketekan dayoh kowé ta nak Giman.³Anu nak Giman. Yèn kowé cinipta ing alam wadag. kahanan saya peteng. kok sajak ngemu bingung praupanmu. Mangkono Giman mulai awèh pitakonan. mung bédané katon isih nomnom´. ³Man. déné Budi. njalukana pirsa karo Kang Maha Gaib.

. ³Yèn aku dadi njenengan pak. Ana wong papat. ³tok. Prof. Wong cilik kaya awaké dhéwé klebu aku iki mung padha dadi gedibal sandal politik lan ancik-ancik nggoné padha arep nggayuh kamulyaning diri pribadiné. ³Dina iki. sing miturut para mahasiswa dianggep mblènjani amanat pendidikan. rembug duwé rembug. Asih. siji. puluhan nganti atusan mahasiswa kang padha démo katon wis ora sranta selak kepéngin ketemu karo tetungguling birokrat kampus ya Prof. sajaké padha nggenahaké. amrih bisa disowanaké ana kantor Rektorat.´ grenengé Prof. Pisan pindho pambengoké. dokter. Pitakoné bu Asti sajak gumun nyawang solah bawané Prof. ³Njenegan ki ana apa ta pak.. kampus ini kampus rakyat bukan kampus konglomerat.tok. Rektor no 212/2000. ³kringgg.³Aku ya sarujuk. gawé kasarujukan bareng. nguntapké lungané Fajar.tok.Dr... Acong. Ingatasé piyambaké mangerteni kahanan keuangan universitas kang minim---ditambah manéh akeh fasilitas-fasilitas kampus kang perlu ditambah lan dandani. Bab anané démo kang perluné nggolèk warta alasané biaya SPP tumrapé mahasiswa anyar kok malah diundhaki. turunkan SPP. sapa waé waton bisa lolos ujian masuk perguruan tinggi negeri (UMPTN). sing wektu kuwi lagi sedeku saja tenanan nggoné Maos tuntutané mahasiswa ngenani S. nduwèni hak ngangsu kawruh ana kampus negeri ora perduli kuwi anaké tukang bécak. Lukman mung gèdhak-gèdhèk sajak gumun²wong sejatiné kuwi ora becik ditindhakaké. Sing dibutuhké bangsa iki dudu mahasiswa sing kebak duwité nanging ya kebak utekké tegesé pinter. Alon swarané bu Asti maringi pirsa kang garwa. siji wadon sing telu lanang maju nyedhaki barisaning satpam kang jaga siaga tata.. ³Piyé buné. lenggah cedhakku kéné´. lan Ucok kang arep gawé urun rembug karo pihak Rektorat. Ya kuwi kang sinebut ing pasal 31 UUD 1945. ³Masuk !!!´. aku kudu kepiyé saiki ?¶... ora mban cindé mban ciladan. Wusanané pikir duwé pikir.´ Prof. Lukman unjal napas. luwih becik nggolèk dalan tengahé baé´. sakwisé satpamé kantor matur ngarsané saka purwa. rakyat bersatu tak dapat dikalahkan´. sebab mangertèni yèn kwitansi beasiswané tinulis sasi maret-april ning nyatané lagi bisa dicairké sasi juli-agustus. Wektu semana uga sakjabaning kantor. kamangka subsidi pendidikan saka pamaréntah pusat tumrap universitas wis kalong malah disetop.. ³Pak. Terus arep ditutup saka ngendi sekabèhing biaya kuwi.K. Alasané ya warna-warna. Mula jeneng ora mokal yèn bocah-bocah sing kuduné padha anteng sinau malah banjur ngusang-usung spanduk. negara nduweni kewajiban minterké rakyaté ora pilih-pilih. karo kekarepané bocah-bocah kuwi. bengak-bengok . Lukman katon saya biru pasuryané nalika pirsa saka satpam yèn para mahasiswané kang padha nggelar démo dina kuwi kepéngin ketemu lan ngajak rerembugan kepiyé lan apa kang dadi sebab mula bukané SPP bisa saya mlejit larangé. tetep ora ana wangsulan saka Prof. lan wusana. Wangsulané Prof. asthané kiwa nyangking layang kabar kang pepak isi warta cacad-cinacad antarané èlit politik siji lan sijiné. Prof. aku lagi mangertèni jebul ora ènthèng dadi pimpinan kuwi´. Lukman maringi idi. pejabat apadené presiden. Sing angka loro duwit bèasiswa tumrap mahasiswa ditangguh mudhunké.. Lukman.´ Lan sakpanunggalané.. pambengoké swara saka jroning kantor... Lukman njaluk uruné rembug bu Asti garwané. Msc kuwi. ³Kéné lho buné. kang ginelar ngebaki spanduk-spanduk lan lambé-lambé teles..kringg. ngobong awak. ³Dalan tengah kepiyé sing dadi panemumu buné´. Bebasan wong ngerti yèn tumindhak maling kuwi nistha ning tetep dilakoni baé. Lukman sajroning bathin karo nyawang spanduk-spanduk kang pating slebar ngebaki panyawang saka waliké jendéla kantor.. Prof. Prof. ³Hidup mahasiswa. Yel-yel tansah kumandang ambata rubuh ngebaki kahanan lan sesawangan.. guru.. madya. Sakwisé nampa masukan lan anthuk kasarujukan saka senat universitas.!!!. . Pitakonané Prof.. kang padha nggolèk beneré dhéwé ngutak-atik salahing liyan---lali marang jejibahan kang sinanggul ana pundhaké kiwa lan tengen. rumangsa yèn dhéwéke kaya nemu kahanan kang siji lan sijiné rinasa padha imbang abot lan entengé. SPP tumrap mahasiswa anyar diundhaké 50%.. Lukman Prasetya. nanging kok ya tetep dilakoni.. hidup rakyat indonesia. Mula jeneng ora mokal yèn akèh mahasiswa kang padha bingung.. Lukman mung mèsem mireng pitakonan garwané kang kaya mangkono. ³Urusi pendidikan murah bagi rakyat. nanging kepiyé manèh. Lukman kang ora kaya adat biasané.kringggg. Lukman karo nganthi bu Asti lenggah sakcedhakké.. galo unjugan kendel wis cumawis ana méja makan´. Kepiyé manèh ?. Ana rong prakara kang dadi hasil kebijakané ya kuwi . ditimbali kok mung mèndel ora awèh wangsulan´.!!!. perluné bisa éntuk tinggalan bunga saben sasiné.

jaré modèrn tur modèl malah rumangsaku saya lèhé deksura ora ngerti hakekaté wong nyandhang. Lajeng negara. uggah-unggahan SPP kuwi mau.K. menawi badhé kuliah mawon kedah ngukur boboting arta dédé kapinterané laré. kelebu kampusé njenengan. Mbah Sastra iki sanajan wis sepuh ing yuswa. Awit dianggep yèn kampus-kampus kuwi. yèn S. Lukman karo wong papat wakilé sing padha démo setu kepungkur---mbacutké rembugan. ³Kuduné.. utawa gampangé atur otonomi kampus. Jagongan bareng wong loro. kowé kabéh nggawaa aspirasi kuwi langsung ana ngarsané wakil-wakil rakyat kang ana gedung DPR. Bu Asti mèsem karo mantuk tanda yèn sarujuk karo apa kang diaturké Prof. aspirasi kang ana kuwi takbalikake satengahing mahasiswa amrihé mahasiswa lan masyarakat mau mangerteni bab mula bukané ana S. Nanging tetep baé kaya setu kepungkur Prof. Mula simbah sing wis tua ngaten mung saged nuturi amrih nak mas ènget kalih punapa ingkang dados kewajiban sinau wonten papan ngriki. iki nganti mudhun ya ana sebab lan musababé ya kuwi anané UU pendidikan anyar sing dadi rujukan S. . laré-laré ingkang sinau wonten pawiyatan luhur negeri mliginipun. mataku ora kedhép nyawang pawongan sepuh kuwi. Wangsulané bu Asti kanthi ngunjal ambegan lirih. lan nang ngendi yèn arep mlayoaké aspirasiné. Lukman ora bisa maringi kejelasan. Lukman. kepiyé carané njenengan ora dioyak-oyak karo aliansi mahasiswa bab anané S. Bathinku.´ Aturé Prof. ngendikané mbah Sastra marang aku .´. bakulé angkringan ya mung doplang-doplong karo udud ngentèni pelanggané. nanging kedahipun rak mawi larasing manah kanthi menggalih ingkang prayogi. kang uga nduwèni kalodhangan ngurusi keuangan dhéwé.. wis kudu golèk dana déné ora ngendelké subsidi saka pamaréntah´.K. Kang surasané ngowahi status Perguruan Tinggi Negeri kang minangka instansi pendidikan utuh dadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). ³Dadi bèn mahasiswa lan masyarakat ngerti saknyatané kaya ngapa. dudu malah njenengan sing ketiban sampur.K. Lukman kang kaya mangkono kuwi mau.. Ya ing papan kono kuwi aku ketemu piyambaké. Kula nggih prihatos nyumurupi laré-laré punika bengak-bengok salebeting barisan demo. ³Ya bèn terang diaturké purwa. lha malah kojur ta. Nalika semana. saking tiyang sepuh setunggal lan setunggalipun menawi pun kempalaken rak saged ugi sinebat masyarakat. nanging ya isih wikan ing samubarangé.. buruh. madya lan wusana apa anané´.K. Langkunglangkung masyarakat. tuk kringet sing saben dinané mili nelesi agemané tiyang sepuh kekalih. Kaya arep ambruk-ambruka ruang Senat Universitas mangerteni apa kang diaturké Prof.K kuwi mau panjenengan tapak asmani. awit pamaréntah pusat duwé kekarepan arep nyuda subsidi pendidikan tumrap kampus kang wis di-BHMN-ke kuwi. Karo nyawiské unjugan bu Asti mbacutké nggoné ngendikan. Aku banjur kèlingan marang apa kang wus dingendikakaké dening mbah Sastra. Rektor kuwi metu. kamangka tumraping mahasiswa kados nak mas niku lagi gedhégedhené duwé kekarepan. awit saka ananing S.³Ya dalan tengah. dhéwéke durung bisa ngotak-atik apa manèh nyabut anané S. Boten wonten ingkang nglepataken tumindhak ingkang mekaten. Ana anggota sing sarujuk karo gegayuhan lan kawicaksanané Prof. ´Wah simbah iki deksura surjanan ya iketan barang kok ora ngagem nyamping´. nawu eluh sajroning donga saben-saben wengi. Nanging ora nyamping mung katokan modhèl silat. kuwi wektu iki. kuwi. ³Nak mas. Lukman apa anané lan blak-blakané sakngarepe mahasiswa.. Amarga S. Bu Asti tansah mènèhi semangat tumrap garwané kakung. iketé wulung. kapan negara niki saged dados negara ingkang maju lan pinter. Bengi kuwi béda. dina kang wis ditemtoaké antarané Prof. ora kaya padatan biasané. Dina Senin. Lan S.K.K. ingkang badhé ngundhuh menawi kuliah awis niku mangké sinten. Pasuryané gawé adem sapa baé kang nyawang. Aku uga diparingi ngerti. niku rak mahasiswa ta. ³ning ya ra papa tinimbang nyandhang cara saiki sing ora mbejaji. ngagem surjan lurik soklat sing wis katon lusuh ngana kaé. iki mau bisa baé dicabut waton ana perubahan utawa peninjauan kembali bab anané UU pendidikan kang surasané ndadekaké Perguruan Tinggi Negeri nduwèni status BHMN..K. rak kathah ingkang namung anak-anaké tani. ngudi bab kabusanan. Kamangka sakngertosé simbah. aku lagi ngadem ana ing salah sawijining angkringan pojok gelanggang.. Lukman. Segané kucing isih katon numpuk akèh. ³Paling-paling mengko njenengan ditimbali ana ing rapat Senat. Wong njenengan ki rak mung nyèndikani dhawuh saka nduwur ta pak´. bab kahanan kang lagi tak rasakké sajroning aku neruské sinau ana ing pawiyatan luhur. kanthi ngajak rembugan uga maringana pirsa. Dikti ngenani otonomi kampus. wis dirembug lan dirapataké ana ing Senat Universitas. cobi mang penggalih nggih nak mas. Panci leres nak mas. punika lho ingkang tansah nak mas ènget.. gedhe-gedhené bisa uga dadi sebab lèngsèré njenengan saka kursi Rektorat´. karo nyruput wedhang jahé. ³Dadi panemumu. gawé jeneng ala tumrapé Birokrasi kampus. Rak nggih tiyangé sepuh laré sing ajeng kuliah ta.ahk luwèh. lagi duwur-duwuré nduwèni idealismé. Lukman. nanging ya ora setithik sing nduwèni béda pamanggih²malah nganggep yèn tumindhaké Prof. jer basuki mawa béya. pawongané wis sepuh udakara ngancik yuswa 80-an. Gumun kula malah wonten ngriku.

ning ya ra papa muga-muga aku bisa ngerti apa kang dingendikakaké simbah. aku énthuk kabar ibuné kancaku mlebu Rumah Sakit. Nadyan nganggo wektu sing ora sepira suwéné. pak Utama gegancangan ngudhah-udhah tumpukan naskah lagu-lagu sing durung rampung garapané musik nalika dhéwéké isih waras. bareng-bareng program mau kanggo ngiringi wong nyanyi. Kagawa saka rasa gedhé kebungahané lan kélingan nazar sing naté diucapaké. yaiku: ³Hidupku Miliku-Mu´. tengah wengi dhéwéké nglilir saka anggoné turu dirasakaké driji-drijiné dadi lemas ora nyengkerem manèh. Gusti sampun marengaken kasembadan donga lan panyuwun kula. Nadyan limang taun ora naté nyénggol. Maklum nadyan ora seniman musik nanging pak Utama 20 taun luwih nlatèni keyboard sing limang taun pungkasan iki dijaraké njamur ora tau disénggol. Kamangka ratu-ratuning wengi lagi katon ndadari sisih wétan kaé nyurutke cahyaning sasangka. Gusti. Dirungokaké swara musik sing diputer kanthi cara play back song sing wis muni wiwit bojoné mlebu kamar musik iki. mengko mundhak diarani bocah sing ora nduwé tata krama. ³Bu.guru. Nganti sawijiné dina. Akèh-akèhé nyanyi lagu-lagu keroncong. sikilé kiwa uga dicoba njangkah rasané ènthèng. Ing mripaté mili luh rasa syukur lan trenyuh . Sakaroné tangis-tangisan. Tangan lan sikilé kiwa diobah-obahaké kanthi luwes lan trengginas kanggo mbuktèkaké omongané. bakul. bener-bener éndah lan nuju prana lagu lan musik sing dianggit dhéwéké iku kaya sing dikarepaké! ³Matur nuwun. Kawula énggal ngleksanani nazar kula!´ mengkono aturé pak Utama jroning donga muji syukur kanthi patrap jèngkèng. Gusti. ³Matur nuwun. Tetéla tangan lan sikilé sing setengah lumpuh limang taun suwéné wis pulih kaya tangan lan sikilé tengen! Gegancangan pak Utama mlebu kamar musik lan nyoba main sawenèhé lagu-lagu nganggo salah sijiné keyboard duweké. Bareng nyoba dirungokaké lagu sak wutuhé atiné pak Utama ngrasa trenyuh . ora dadi. sirahé ndangak lan tangaé loro nadhah mendhuwur. Nanging kepiyé manèh Hand Phone-ku muni. mung aturé simbah mau durung tuntas jé. . ³Mencari Kasih Tuhan´ lan ³Ajarilah Aku Bersyukur´. gagé aku mbayar. Sakwisé tak aturaké karo mbah Sastra. Sasuwéné iku uga dhéwéké ora bisa main musik keyboard salah sijiné alat musik sing disenengi dhéwé. Matur nuwun. aku wis waras!´ pambengoké pak Utama nalika bojoné nginguk dhéwéké ing kamar musik. angèl nggoné arep nyetop. Mesthi Gusti ingkang kersa nuntun kawula!´ aturé pak Utama kalegan kebak rasa syukur.´ aturé sakaroné bebarengan. Kanthi nggawé style. Banjur ngrangkul kakungé raket. kepénak. gawat jaré. Mbah Sastra katon mung mèsem nglilani lungaku.´ Sisihané gawok ngadhepi kasunyatan iki. Lagu kuwi biyèn tau dicoba nggawé musiké kanthi tangan siji. ³Lan wiwit tengah wengi mau lagu rohani iki wis tak garap rampung. Sawetara driji tangan kiwa diobah-obahaké terus. Awit saking peparinganipun nikmat pinter saged sinau wonten ngriku´. Nanging pak Utama kurang marem. Dipilih telung lagu rohani sing kober diripta jroning tahun kapindho nalika pak Utama rong tahun bubar keserang stroke. nanging mainé keyboard ya isih éndah yèn dirongokaké. ´Nuwun sèwu mbah. Gusti. kepareng kula munggel pangandikan simbah´. Sanadyan mangkono kanca-kancané padha nyengkuyung pak Utama tetep bisa ngiringi yèn kancakanca sing rata-rata wis pènsiunan. NAZAR UTAMA Dening: Adinda AS SAWIJINING mujizat. Banjur diobah-obahaké niru obahé driji yen lagi main keyboard kok ya luwes. nalika tangané kiwa pak Utama bisa diobah-obahaké kanthi lemes sawisé limang taun kaganggu amarga kena stroke. parak pajar musik lagu Hidupku Milik-Mu bisa rampung. Tangis bungah mesthiné! ³Matur nuwun. Adat biasané yèn simbah wis ngendikan. Jalaran main musik nganggo keyboard iku driji tangan kiwa kanggo main achord lan driji tangan tengen kanggo melody. lan sakpinunggalané sanajan ta boten sakedhik ingkang putrané tiyang gadhah lan kecukupan. Kanthi bombongé ati pak Utama nyoba gawé aransemené lagu ³Hidupku Milik-Mu´ kanthi methode multi track record. Nambahi èndahing sesawangan kutha Yoja wayah bengi. Bojoné kasengsem ngrungokaké. multipad lan song MIDI. Nadyan main mung nganggo tangan siji awit pak Utama sregep nggawé program musik dhéwé yèn dirungokaké ora béda kaya wong main musik salumprahé. Njaluk digawèkaké kancakancané ya ora kebeneran. pamitan terus bablas. Sajroning angkringan.

Ingkang perlu kedah dipun jagi. nanging bojoné ngejaraké waé nalika pak Utama tuku keyboard merk pinunjul type pungkasan akehé telung unit. Kedadéyan bab sing dikuwatirake iku numusi.´ mengkono aturé Iwan nyengkuyung tékadé mertuwané. Sing perlu gunggungé pitung dina.´ ³Nek kowé isin nngamping-ampingi bapak. Karo mèsem pak dokter matur: ³Mboten masalah. Nanging ing kéné sing baku dhéwé iku anggoné ngamen minangka nazar pokoké. Marga lan ibuné meksa bapaké kontrol dokter langganan. ³Iku bener. saben bapak sayah kedah ngaso. Bapak ora perlu kesel-kesel.´ wangsulané bapaké. Edy lan Atok sing kebeneran manggoné sakutha. pak. Bu Utama ngerti nalika pak Utama nyritakaké iki kabèh. Sidané Marga lan Iwan bojoné karo anaké sing isih TK teka ing Yogya. malah nyanggupi arep mbiyantu mengko nèk ana angèl-angèlé bojone Marga sing pengusaha sibuk lan kinurmatan ing kiwa tengené. Nèk bapak kesel rak bisa lèrèn ngaso. Bapak mesthi kuwalahen ngadhepi kabèh iki. nuwuhaké kawigatèn gedhé saka masyarakat. seneng-aten. dipasang payung motha antik gedhé. Bayaré pak Utama nyambut gawé ing BUMN luwih déning cukup kanggo ngragadi bojo siji lan anaké loro sing wis ngrampungaké kuliahé. Limang tahun kepungkur nalika nunggoni kakungé ngathang-athang tanpa daya ing RS jalaran serangan stroke setaun sadurungé pènsiun. Aku mung mrihatinaké kewarasané bapak. Marga kuwi putri pambarepé sing wis omah-omah manggon ing Pontianak mèlu bojoné. bisa pedhot-pedhot. kebeneran dina iku Minggu. kanthi senenging ati mbiyantu laku ngluwari nazar iki.´ ³Ora ngono. Ubarampé sound system. Dhéwéké pancèn dudu seniman musik. Saka kersané pak Utama dhéwé alat musik sing digawa keyboard loro sing ditata sap loro kanggo main solo organ. Sawenèhé barang-barang pangrengga gawéané Edy lan Atok dipasang uga nambah asriné panggung-mobil iki. Kayakayané adicara nguntabaké tindaké pejabat waé! . Dhéwéké kepranan nalika ndeleng acara TV. Mesthi nuwuhaké controversi. digawé rencana-kerja. Kerep pak Utama nglimbang-nglimbang yèn pinuju thenguk-thenguk ing kamar musiké. Bojoné pak Utama nyengkuyung kabèh kersané kakungé. Kakunge mbiyen priya sing dinamis. sing manut kanca-kancané Marga mau unik ya narik kawigatèn«« Mobil pic-up silihan pamané Marga disulap dadi panggung cilik ing bak mburi sing tinarbuka.´ ³Mesthiné prakteké ngluwari nazar iki rak ora terus-terusan. Spandoek mori warna pink tinulis ³NAZAR UTAMA´ kapasang ing kiwa tengené awak mobil pic-up iku. Telung dina kabèh répot nyamektakaké samubarang kabutuhan. Kajagia mboten ngantos kesayahen!´ Esuk-ésuk rombongan cilik wis sumadiya ing ngarep omahé pak Utama. pak Utama arep ngamèn seminggu suwéné lan olèh-olèhané arep disumbangaké sawijining panti asuhan bocah yatim piatu. Ora liya iku kanggo nyukupi pepénginan lan kesenangané sing gedhé ing bab seni musik! Malah jalaran kawigatèné sing gedhé. Jatah dhuwit blanja ora tau kurang. bocah-bocah sing manggon ing panti main musik band sing manut panemuné pak Utama apik banget. Kowé ngetutaké saka kadohan ya bisa. Supaya ora panas. Kebeneran Marga ya seneng musik mliginé main keyboard. Wong sing ora ngerti mesthi ngarani iku mobil hias sing arep mèlu karnaval! Sedina sadurung ngluwari nazar. Nganti kawetu nazar: Samangsané mengko pinaringan waras sikil lan tangané lan bisa main musik manèh. Pak Utama jroning nunggu dawa ing pangarep arep pulihé tangan lan sikilé kiwa kanthi sawenèhé terapi nanging durung keturutan. kowé ndhelik waé jroning mobil. Pitungpuluhlima yuta rupiah dak kira cukup nggo tuku alat-alat musik prasaja bisa kasumbangaké panti asuhan.´ Marga usul. Dhéwéké kerep ngruntuhaké luh mesakaké kakungé. Bu Utama serujuk. speaker loro gedhé-gedhé ngebaki panggung cilik iki. aku sanggup nyawisaké. ³Iki kedadéyan luar biasa.´ ujaré pak Utama. ³NAZAR UTAMA´ . malah kegedhèen gumantungé mring liyan. karepé nazar sing dilakoni pak Utama Sejati jenengé bapaké Marga.Bojoné ngadhepi prastawa iku minangka mujizat. Putusan gumathok. Akeh uga tangga teparo ngumpul ing kono nguntabaké mangkaté rombongan ngluwari ujar iku. pak Utama wis naté rekaman ing studio record. Nanging dhéwéké ora tau nampa sak sèn-sèna. sing nembé nglakoni ngluwari nazar. Jroning rembug kluwarga iku isih ana rembug usul lan pendapat ³Nék bapak butuh dana kanggo nyumbang panti asuhan. ³Aku kepéngin dikancani Marga jroné ngluwari nazarku mengko. aktif. Nanging Bambang adiné Marga sing nyambut gawé ing Banjarmasin nélpon ora bisa bali awit lagi ana penataran dines ing kantoré. awit honoré didumaké grup musiké sing kabèh karyawan andhané. dumadakan dadi pawongan sing ora kwawa tumindak akèh. Kanca-kancané Marga.

Sawisé lagu kuwi ranmpung keplok-kepplok lan asesurak ngregengaké swasana ésuk iku. Malah ana stasiun TV ibu kota lengkap karo crew lan pirantiné njaluk palilah pak Utama kanggo ngrekam lan nyiaraké ngluwari nazar iki kanthi cara live. mula wong-wong sing krungu cengkoké Siska padha lenggak-lenggok. Dilagokaké kanthi intro lan interlude musik aransemen sing rinipta nalika wengi sepisan pak Utama pinaringan kewarasan. Mesthi waé pak Utama ora kabotan ora merga mengko bakal diwènèhi honor akèh.Ngarep dhéwé panggung mobil. Bagas. ngayahi tugas mandu acara lan ngrangkep nyanyi. Siska kuwi sawijining announcer wanita professional sing dijarag diséwa. Tamu mau manager hotel gedhe dhewe sak kutha Yogja. Sing padha nonton umumé serujuk lagu-lagu sing dimainaké lan dikidungaké pak Utama iku pancèn éndah. sapèrangan lagi mbukak dompeté. Rombongan ngamèn pindah saka papan siji lan sijiné. ora percaya nèk iku ngluwari nazar. Jam setengah papat sorè rombongan ngrampungaké ngamèn dina kapisan. bapak-ibu««´ aturé pak Utama groyok ora kuwat nahan tangisé. Mburi dhéwé mobil Kijang INOVA. akal-akalané wong bèn bisa ngeruk dhuwit akèh. Ing omah ngétung oleholehané ngamèn dina kapisan rombongan rumangsa surprise sawisé ngitung oleh dhuwit rong yuta patangatus patangpuluh èwu rupiah. Kabèh padha mèlu nyanyi karo keplok-keplok bungah. 50 rupiah 50 iji lan 100 rupiah 100 iji. Keprungu lagu ³Mencari Kasih Tuhan´ dibacutaké lagu ³Hidupku Milik-Mu´ sing dikidungaké pak Utama kanthi kebak pangrasa. Yèn disawang kaya rombongan sing arep lunga picnic waé! ³Sadèrèngipun bidhal mainaken setunggal kalih lagu rumiyin. Akèh wong sing ngrekam gambar nganggo handycam. Sing nggumunaké ing antarané ana dhuwit receh logam. Siska ngaturaké panuwun marang masyarakat sing wis akèh paring panyangkuyung. snack. swarané Siska sing lungguh jèjèré supir mobil panggung. ombènombèn lan woh-wohan kanggo sanguné kabèh rombongan. Kanggo selingan kala-kala lagu pop. Trenyuh««. Saka speaker ing panggung mobil kaprungu swaran ulem wanita. Swarané pak Utama sing wis 60 taun luwih iku ora merdu nanging swarané abot endhek. pak!´ usulé wong-wong ngombyongi pak Utama. Sangu sing digawa saka ngomah luwih déné cukup. Ana wong sing mung mesem-mèsem nyecengès. Nanging ibuné Marga ora mèlu kanthi pawadan nyawis-nyawisaké ubarampé kanggo ngamèn dina sapituruté. Njeron mobil INOVA dikebaki werna-werna pangan. rock lan dangdut. Underané panggonan sing akeh ngumpulé publik. Pak Utama kaget nalika nyumurupi wong-wong pada mepet nyedhaki panggung mobil ing tangané sumelip lembaran dhuwit. Banjur keprungu swarané musik keyboard sing dimainaké pak Utama. rombongan ngamèn budhal. Lagu dangdut sing nyanyi Siska saka njeron mobil. Ndadèkaké sangsaya nges lan anget! Jam 12 awan rombongan ngamèn ngaso mangan awan. goyanggoyang ing sakupenging panggung mobil. Benginé nalika pak Utama ngaso ing omah bubar nglaksanakaké ngluwari nazar dina katelu. Ndeleng glagat iki Atok tumuli metu saka mobil kanthi trengginas ngideraké kotak kubus saka karton sing pancèn wis kasediyakaké kanggo piranti ngamen iki! ³Matur nuwun. Ing mburiné jeep Taft di tumpangi Edy lan Atok sing wis ancang-ancang pirang-pirang dina sadurungé. Nanging akèh uga sing katarik kanti mènèhi dhuwit cukup akèh sing dilebokaké ing kotak kubus sing sregep diideraké Edy lan Atok. Krungu musik lan lagu mau akèh ibu-ibu sing ora bisa ngempet metuné luh. Kabèh padha ngrungokaké kanthi jinem. Dhasaré Siska tau dadi solist grup dangdut. Kekaroné tugas minangka tehnisi ngrangkep scurity. mall. pusat belanja terminal lan liya-liyané. pak Utama wis lenggah ing kursi sangisoré payung kanthi ageman adat: surjan Ngayogjakarta. sing numpak Marga karo bojo lan anaké.priya nom-noman ponakané pak Utama mahasiswa semester pungkasan Institute Seni jurusan musik nggabung Edy lan Atok. Kajelasaké uga pikolehé ngamén nazar kabèh arep disumbangaké panti asuhan. blangkon mondholan. Malah kanthi swara tuwané pak Utama sing rada serak-serak iku malah muwuhi trep nalika dhéwé ngidungaké lagu ³Hidupku Milik-Mu´ asipat pasrah nanging melancholis. tanpa keris. ana tamu loro teka nemoni pak Utama. upamané pasar. Ngarepaké jam setengah sepuluh. Lagu rohani sing lagi sepisan iki kakidungaké déning pangriptané dhéwé. njaluk kasanggupané . Tumindaké rombongan ngamèn iki banget nuwuhaké kawigatèn masyarakat sing gedhé. Nyuwun donga pangèstu kabèh lumaku lancar lan rahayu. kairingan lagu mars ³Maju Tak Gentar´. kawigaten lan partisipasi sajrone pak Utama ngluwari nazar iki pitung dina suwéné. utamané lagu ³Hidupku Milik-Mu´ Saperangan gedhé lagu-lagu sing dimainaké pak Utama lagu rohani anggitané dhéwé. Dina kapindho sangsaya regeng. bareng krungu lagu rohani iki dikumandhangaké kabèh padha meneng anteng tanpa swara. Bocahbocah sing mauné ramé brisik.

mripate melek merem lan lambene comuk-camuk. makaping-kaping nyiaraké lagu ³Hidupku Milik-Mu´ lan lagu-lagu rohani anggitané Kakanda jeneng samarané Utama Sejati.«««. Sabeneré Marga prihatin mikir kawarasané bapaké sing wis tau kena stroke sepisan. Kain bathik cap-capan kasar dawane paling karotengah meter. Warsih nderek keluargane pak Dirdjo wis rong taun iki. Pak Utama nyanggupi paling cepet sawisé dina pungkasan ngluwari nazar. ³Wah. bu. nanging katon satètès waspa ing mripaté mili ing pipiné sing wiwit kriput. supaya sisa-sisa umurku ing ngalam donya iki bener-bener migunani mring pepadha. Dheweke ngira wong wadon iku sawijining sales sing mlebu metu saben omah nawakake dagangan. njenggelek. Marga nawakaké honor gedhé sing fantastic karepé wong hotel bèn mundur.´ . Kain punika taksih enggal!´ ³Mosok kain kasar ngene regane seket ewu. Nyoba nyetel TV ing ruwang tengah.´ ujare wanita mau sawise dilungguhake Warsih ing kursi teras cedak kursi males. bu!!´ Warsih kaget. nyambutgawe ing Yogya. Kosokbaliné pak Utama ngadhepi iki malah sangsaya semangat. NJALUK TULUNG (dening: Adinda AS. Kula bade nyuwun tulung«. sapunika bapak ibu nembe tindak. ³Seket ewu. Marga sing diangkat dadi ³manager´.pak Utama sak rombongané pentas ing hotelé. Raine pucet kumel ngemu wewayangan urip kebak susah. Dheweke kepeksa ninggalake kutha Wonosari asline. lagi sedhela bosen. Ora kaya Warsih dhewe sekolahe mung tekan kelas 1 SMP medhot. Kula piyambakan wonten griya.. Kanthi kuwatir Marga ngudarasa karo Iwan bojoné: ³Apa klakon ing yuswané bapak sing 60 taun luwih bar kena stroke iki malah dadi selebriti?´ Iwan bojonè mung ngguyu nggleges.) WARSIH esuk iku dhewekan ing omah. Sawetara iku salah siji stasiun TV ibu-kota. Dhéwéké merlokaké ngajari Marga lan Siska duet minangka backing vocal nalika Pak Utama ngidungaké lagu ³Hidupku Milik-Mu´. lan kabèh urusan kapasrahaké Marga.. bu. anaké. nggadang-nggadang anake wadon sabisa-bisane sekolah saora-orane lulus SMU. Sawenèhing alamat panti asuhsan lan uga panti jompo dicatet sing ing wayahé mengko bakal di tekani lan diwènèhi sumbangan. Dene mas Didiet putrane mbarep bu Dirjo mangkat kuliah esuk-esuk mau. ³Punika dipun sade pinten?´ pitakone Warsih sawise kain bathik dibukak-bukak kanggo pantes-pantes. Rasane kaya ³nyonya boss besar´ wae.´ wangsulane Warsih.´ ature wanita mau karo ngetokake barang saka tas sing digawa.´ sumaure tamune karo nginguk dalan ngarep omah. kabeh gawean ngomah kuwajibane Warsih wis rampungan. Mumpung lagi dadi ³panguwasa tunggal´ ing omah loji gedhe iki. Sugeng siyang. ³Gusti Allah maringi rajeki bocah-bocah yatim piatu lan para jompo iku liwat tanganku sing wis tua iki bakal tak lakoni amanah iki kanthi sabecik-beciké. Pak Dirdjo karo garwane wiwit wingi tindak Semarang kondangan adine mantu putrane putri. abot-abote kepengin nyekolahake anake wadon siji ben bisa nutugake sekolah sawise tamat SMP mengko. bu««. Tansah keprungu pesene bojone sadurunge tinggal donya. ngrembug ngenani gedhéné honor. Nitik nyandhang penganggone wanita sepantaran bu Dirjo mau ngatonake wong kecingkrangan. Meja cilik ing sisihe ana segelas wedang kopi panas lan sepiring pacitan. Pindah ing teras ngarep nggejojor ing kursi males. ³Kula badhe nyade kain batik punika. Mula pancen enak dadi wong sugih! ³Kula nuwun. Kala wingi kula tumbas langkung alus mung selawe ewu. ³Kersa penjenengan punapa?´ pitakone Warsih karo namatake tas plastik sing dicangking tamune.. dina iku bisa tumindak apa wae. ³Kula kepareng matur. ³Kula betah kaliyan ibu kemawon. Ngereti-ngerti ana pawongan wanita setengah umur nyedhaki dheweke. Ah. nanging kok ya gelem tanpa nganyang! Atiné Marga sangsaya prihatin manèh nalika ana penjalukan kontrak kerja saka perusahaan studio rekaman musik sing pinunjul ing Negara iki. Warsih mbedek tamune iki ngira yen dheweke sing nduwe omah gedhe iku. Durung jam sewelas awan. Karo ngrungokake radio cilik siaran Radio Retjo Buntung.´ ujaré Utama kanthi rai bungah. pancen laras temenan.

³Matur nuwun. ³Ana apa kok sajak kesusu-susu. Warsih niteni ing acara tv MINTA TOLONG sawise nuku barang sing didol. Wonten ingkang ditengga. Ngladekake dhahar awan cepet-cepet metu lungguh ing kursi teras. Kula warandha katilar pejah. ³Sekedhap. Lare kula sakit.´ kandhane Warsih karo mlebu ngomah.´ sumaure tamune karo tolah-toleh mengarep maneh. Warsih uga mlebu njero ngomah.´ gemremenge tamune karo ringkes-ringkes barange.Punika. Dhuwit blanjane sewulan sing telung dina kepungkur diparingi bu Dirjo di jupuk separo banjur diwenehake tamune mau. mbak? Ana sing dienteni?´ ´Mboten kok. mbak. Warsih metu tekan lawang pager noleh ngiwa nengen. barang ora mbejaji. mbak?´ pitakone Didiet kiaro isih ngremet-ngremet kain bathik kasar mau. sapunika reginipun ««kalih atus ewu!´ ³Lho piye. Nembe ngetingal sak jam utawi kalih jam mangke«« Menawi penjenengan kersa mundhut kain nika. lambene tansah mesem seneng. Bisa tuku ali-ali emas limang gram nggo ijole ali-aline sing wis diedol ndek bojone mlebu panti-usada marga kacilakan. Setengah jam Didiet wis bali. Omonga mbok menawa butuh pitulunganku. Banjur nyedhaki tamune maneh sing isih lungguh ing teras. let sedhela banjur ana wong sing nyedhaki menehi dhuwit akeh minangka piwalese wong sing wis gelem tetulung. ta? Durung-durung kok wis mundak tikel papat. batine. Krungu tembung ³tim´ Warsih banjur kelingan angger ana siaran acara MINTA TOLONG ing TV RCTI dheweke karo bu Dirjo mesthi nonton. bu.. ³Bu Harto RT sebelah ya kapusan mbak. Mula dheweke waleh nyritakake kabeh kedadeyan mau. Tim««. apese limang yuta rupiah! Wah. ³Betah kula ngge tumbas regine obat seket ewu. Warsih sanalika lemes dedes. Mau baline tamu ngalor apa ngidul?´ Didiet ngetokake speda motore mlaku mengalor kaya sing dikandhake Warsih. Mengko nek entuk dhuwit ³rejeki´ akeh kaya ing tv kae dhuwit eketan ewon sabengket. ³Nek seket ewu kok kawisen. Kain bathik sing bar dituku rongatus ewu rupiah mau wis ora digantekake maneh. ora ana wong mlaku.´ critane Didiet. kula tak mendhet arta rumiyin. Bubar mangan Didiet metu ing teras ngaruh-aruhi Warsih. melas nyawang Warsih sing isih lungguh dheleg-dheleg ing kursi teras. Kalih yuta mawon penjenengan taksih bathi kathah. ³Aku tak metu ndisik. mas´ wangsulane Warsih wiwit bingung. kaya patrape mbakyu-adi. Mangke nek tim dateng rak lajeng kepanggih. bisa enggal-enggal nukokake speda Palupi anake wadon. isih akeh maneh rancangan nanjakake dhuwit limang yuta mau. lho ««. Penjenengan nengga kemawon wonten ngajengan.´ ³Ketoke pikirane mbak Warsih kok ora jenjem. Lungguhe ketok ora jenjem. Sorene pak lan bu Dirjo kondur. Kanthi gegambaran kabeh mau ndadekake raine Warsih bingar. mengkono ujare wong mau sing ora liya salah sijine ³tim´. bu««´ ujare Warsih. Bisa tuku busana Muslim sing nganggo renda-renda endah««« Wah. Utange karo lik Sadiyem limang atus ewu bisa dilunasi. Nasibe tamune iku kaya aku wae. Warsih mung manthuk-manthuk mesem seneng. ³Nggih kula purun.´ wangsulane tamune lirih sajak keweden. Menawi ibu saged mbiyantu kula«. separo bayare sewulan ilang muspra. Dirantos. bu?´ ³Mboten«. Didiet bali saka kuliah.´ ³Nggih sampun nek penjenengan mboten kersa. mas Didiet««. ³ memgkono ujare tamu wadon mau karo pamitan. uga jam tangan sing didama-dama wiwit palupi isih kelas-6 SD. ³Kenging punapa kok sajak bingung. Dhuwit rong atus ewu.´ ujare Didiet karo nyawang Warsih sing isih ngetokake rai sumringah bungah. Dhuwur-dhuwure pengaji rongpuluh ewu wis apik! Warsih lungguh ing kursi teras.. mboten. Dheweke menyat ninggalake tamune. Bali maneh lungguh kursi ing teras.´ Karo mas Didiet Warsih rumangsa wis cedhak.³Menawi mboten kepepet kain punika mboten kula sade. kok«. ³Jam pira kedadeyane. ³Ketoke kowe kapusan. bu?´ ujare tamune ndheseg. Ing atine thukul pengangen-angen. Kula betah arta seket ewu rupiah kangge nebus resep obat anak kula. ³Rejeki´. Terus menyat nyedhak lawang pager noleh ngiwa nengen nyawang dalan gedhe. Wingenane tanggane kancaku ya diapusi model kaya iku. Didiet wadul karo bapake.´ ujare wanita mau karo bola-bali nginguk dalan ngarep omah. Tim«´ ³Tim punapa?´ ³Ah.´ panganyange Warsih. ³Nggih mboten ketingal. ³Dos pundi kersa mundhut kain kula. Kepeksa golek pangupa jiwa dhewe merga ditinggal sing lanang mati. ³Kalih jaman. Warsih kaget ing dhadhane tuwuh pangarep-arep.«. Durung nganti sejam sawise kuwi. Nggih punika rejekine tiyang sing remen tetulung kados ibu punika. . Warsih nggregel.

Dhuwitmu sing kapusan mau mengko ben diijoli ibu««. Warsih sing dikandhani mung tumungkul.´ ature Warsih karo nangis sesenggukan. Saiki pancen akeh wong julig. Lha kowe tetulung kagawa kepengin entuk rejeki limang yuta.´ ngendikane pak Dirjo sabubare dhahar bengi. Tontonan ing tv kae bisa pancen gambaran lelakon wong tetulung tanpa pamrih.´ ³Kain kaya ngene iki sepuluh ewu wae ora payu. nanging ya bisa wae diatur kaya sinetron. ³Matur sembah nuwun bapak-ibu««..³Jaman saiki akeh wong apus-apus. Mumpung akeh wong seneng nonton acara tv. melu-melu ethok-ethok dadi paraga ³minta tolong´ ³Ya suk mben maneh sing luwih ngati-ati. Awake dhewe kudu ngati-ati. mung kanggo hiburan pamirsa. ³Wong niyate tetulung rak tanpa pamrih.´ ujare bu Dirjo njereng-njereng kain batik pengaji rong atus ewu mau karo ngguyu cekikan. . mripate mbrebes mili.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->