Anda di halaman 1dari 9

Muatan LOKAL Bahasa dan Aksara Simalungun Kelas : V (Lima) Semester : 2 (Genap)

Aksara Simalungun (Surat 19) I. INDUNG NI SURAT (Induk Surat ) Aa a g Gga y Yya Hha / Kka k j Jja d Dda l Lla Bba b r Rra I Ii Ppa p m Mma U Uu Nna n t Tta Wwa w s Ssa

Nnga

Nnya

II. ANAK NI SURAT (Anak Surat) 1. Sihorlu O = X 2. Haluan i = = 3. Hatalingan e = 4. Haboritan U = 5. Hajoringan h = =

6. Hamisaran ng = 7. Hatadingan ei = = 8. Hatulungan Ou = dan 9. Hatuluyan ui/uy = dan 10 Panongonan/Pangolat = \

Hatorangon (Keterangan) 1. SiHorlu : - Tandanya Seperti x (Sihorlu O ) - Dituliskan Di Belakang indungni surat - Gunanya mengubah bunyi a pada indungni surat menjadi O Contoh: Menjadi x n Menjadi nx Hha ho Nna no m 2. Haluan: Contoh: w menjadi wi Wwa g menjadi nga j Wwi gi ngi menjadi Ja t ta ji menjadi Ji ti ti Tandanya seperti = (Haluan i ) Dituliskan di belakang indungni surat Gunanya mengubah bunyi a indungni surat menjadi i Menjadi mx r menjadi rx

3. Hatalingan: - Tandanya seperti (Hatalingan e ) - Dituliskan di sebelah kiri atas indungni surat - Gunanya mengubah bunyi a pada indungni surat menjadi e Contoh: b Ba menjadi be be < nga menjadi

<e
nge

4.

5.

6.

7.

8.

9.

s menjadi se l menjadi le Haboritan: - Tandanya seperti (Haboritan u ) - Dituliskan disebelah kanan bawah indungni surat - Gunanya mengubah bunyi a pada indungni surat Contoh: r menjadi R p menjadi P Ra ru Pa Pu (Khusus) b menjadi B menjadi ba bu la lu (Khusus) Hajoringon: - Tandanya Seperti = (Hajoringan h ) - Dituliskan disebelah kanan atas indungni surat - Gunanya menambah bunyi h pada indungni surat Contoh : b menjadi bh n menjadi nh ba bah na nah m menjadi mh w menjadi wh ma mah wa wah Hamisaran: - Tandanya seperti - (Hamisaran ng ) - Ditulis di sebelah kanan atas indungni surat - Gunanya menambah bunyi ng pada indungni surat Contoh: b menjadi b r menjadi r ba bang ra rang t menjadi t g menjadi g ta tang ra rang Hatadingan: - Tandanya seperti = (Hatadingan ei - Ditulis di sebelah kiri atas indungni surat - Gunanya mengubah bunyi a pada indungni surat Contoh : m menjadi m l menjadi l ma mei la lei t menjadi t w menjadi w ta tei wa wei Hatulungan : - Tandanya seperti: dan - Ditulis di sekolah kiri atas dan kanan atas indungni surat - Gunanya mengubah bunyi a pada indungni surat menjadi ou Contoh: b menjadi b l menjadi l ba bou la lou r menjadi r g menjadi g ra rou ga gou Hatuluyan: - Tandanya seperti dan - Dituliskan di sebelah kiri atas dan kanan bawah indungni surat - Gunanya mengubah bunyi a pada indungni surat menjadi uy Contoh:

menjadi

menjadi

ha huy pa puy b menjadi be < menjadi < ba buy nga nguy 10. Panongonan / Pangolat: - Tandanya seperti \ - Dituliskan dibelakang indungni surat - Gunanya menghilangkan bunyi a pada indungni surat Contoh : a menjadi a\ m menjadi m\ ha h ma m Contoh kata: am\ dibaca Ham Catatan Khusus : Untuk suku kata lu, pu dan su, untuk penulisan anakni surat Haboritan U ditulis secara khusus yaitu l menjadi l p menjadi p s menjadi s

III. Lambang Bilangan Pada Aksara Simalungun 0= 6= 1=I 7= 2= 8= 3= 9= 4= 10 = I 5=

Contoh : 2012 = I 1945 = I 1961 = I

MUATAN LOKAL KELAS V SEMESTER 2 BAHASA DAN AKSARA SIMALUNGUN


MATERI POKOK A. Bahasa Simalungun 1. Uppama (Perumpamaan) 2. Kosakata 3. Keterampilan bahasa B. Aksara Simalungun 1. Perubahan bunyi indung ni surat akibat pencantuman anak ni surat 2. Menulis 3. Membaca C. Industri Rumah/Menganyam dan Makanan Ringan 1. Mambayu (Menganyam) rata langkah Satu 2. Menganyam 3. Makanan ringan : Cakar ayam/kerupuk manis 4. Menggoreng/Pencetakan D. Seni Musik 1. Nyanyian lagu daerah Simalungun 2. Bernyanyi 3. Dengan not angka 4. Syair nyanyian 5. Lagu satu dan lagu dua

URAIAN MATERI A. Bahasa Simalungun Pemahaman 1. Mengenal perumpamaan-perumpamaan dan memahami arti dan tujuan perumpamaan. 2. Pengertian kosakata yang memiliki penekanan arti dari perumpamaan/pembicaraan. 3. Melafalkan kata-kata dengan jelas serta mengucapkannya dalam kalimat dengan intonasi dan lagu yang tepat.

1. Uppama (Perumpamaan) Contoh : a. Songon anduhur na tarpagut lapung. Namar arti doai ; halak na jonong, soh songon naso marpikkir. b. Songon na manakkih palia gunung, mulak singgan gutulni. Namar arti doai ; Surasura/Usaha na gagal (lang marhasil). c. Songon baliang nalaho tappulon. Namar arti doai ; Halak na mote-ote, lepe-lepe, maila malang atei. d. Songon tanja na lupa. Namar arti doai ; Halak na jong-jong, pajok, lang marpikkir. e. Songon tanggiang na tarpulou, magou tarelang-elang. Namar arti doai ; Halak na pamunjungon, lang marsaor, lang adong hasomanni.

2. Kosakata Anduhur Baliang Jonong Lapung Magou Marpikkir Mulak Pagut Palia Palia gunung Pulou Pikkir Soh Songon Takkih Tappul Tangiang Tanja Tarelang-elang Tarpagut Tarpulao

= Burung Perkutut = Anjing = Berdiri binggung/ Ternganga = Kosong/Buah padi yang kosong = Hilang = Berpikir = Pulang/Kembali = Paruh = Petai = Lamtoro = Pulau = Pikir = Berhenti = Seperti = Panjat = Tebas/Potong = Tumbuhan sejenis pakis/berbatang = Tombak/Lembing = Terkatung-katung, tidak tahu arah = Terpatok = Tersendiri/Tanpa teman

3. Keterampilan Berbahasa Basa ma pakkei.


MULOK SEMESTER 2 BAB I BAHASA SIMALUNGUN NILAI GURU PARAF ORANG TUA

UJI KOMPETENSI 1 MAMBAHEN GARAM Agepe siap arian do hita mangan garam, lang pala siap ari gabe parsahapan na ngalut pasal garam. Halani anggo bani panorang sonarion, dakdanak pe i suruh laho mangalop garam hu kodei atap hu tiga, mittor dong do janah murah do homa hargani. Garam panorang on aima na i padear i pabrik-pabrik songon na i pulou Madura. Halani ipakei do zat kimia, aima mambahen lopak rupani, janah boi do huma hippong i setak, aima na i goran garam tepekan. Ango sopari, paima dong pabrik garam, halak partopi na borsih atap pe na lihou, aido i pamasak i bagas balanga baggal rossi gurgur janah malhot. Dob ai, i pamalum ma ai janah i pahorah, dob ni masabur ma ia songon horsik. Bani panorang sonarion, ibahen do zat kimia hubagas garam aima na margoran zodium . Zat on marguna do bani jolma, ase ulang roh naborit barut (gondok). I. Bahen ma tanda silang (x) bani huruf a,b,c, atappe d i lobei ni balos na sittong! 1) Lowoh na bahattu na garam ni, daini a. Matobu b. Maporad c. Mapaet d. Masapot 2) Pulou na buei juppah pabrik garam aima a. Pulau Samosir b. Pulau Nias c. Pulau Maluku d. Pulau Madura 3) Na Sappari garam i pamasak (i gor-gori) i bagas a. Hudon na baggal b. Hudon tano c. Tong baggal d. Balanga baggal 4) Sipanganon na laong somal i garami aima a. Gulei b. Lowoh c. Indahan d. Ni durung 5) Gulei na i bolgang dob ai igarami janah i jomur-jomur goranni aima a. Hina sumba b. Na pinanggang c. Salei-salei d. Labar 6) Anggo hurang mangan garam, akkula boi do gabe a. Galekb. Posi c. Gogo d. Mombur 7) Anggo bahat tu hita mangan garam, boi do gabe a. Bussiton b. Daroh tinggi c. Mapingor ulu d. Malariaon 8) Rupani garam na sapari paima dong pabrik garam a. Maratah b. Mabirong c. Magerger d. Magorsing 9) Bah na boi i paturei mambahen garam aima bah a. Na maspot b. Na mapaet c. Na maporad d. Na migar 10) Sang ngawan buluh na i paturei jenges, marlutup, somal do ibahen gabe ianan ni garam i rumah atappe i juma, goranni aima a. Assubah b. Garigit c. Tunggom d. Abal-abal 11) Sanggah pariama, omeina ipur-pur dong do nalang marisi. Omei nalang marisi i goran do a. Lapung b. Porngis c. Botah d. Suyu 12) Songon uppama na makkatahon : Songon anduhur na lapung a. Tarbondut b. Tarpagut c. Tarharat d. Tardilat 13) Songon sanggar i topi dalan, rombang a. Marsikawahan b. Marsisayatan c. Marsisiseian d. Marsidungdungan 14) Anggo makkorjahon sada horja, ulang ma i takkap a. i gijihon b. i bonduthon c. i palua d. i rageihon 15) Uppasa : Na suan ma timbahou Dua gattang sadari Ulang songon sapari a. Rajin hita marlajar b. Ulang ma hita kahou

16) 17) 18) 19) 20)

c. Naubah ma parlahou d. Timbahou ni Sim Marbou Anggo daini garam maporad, daini sihala aima a. Matobu b. Migar c. Mapaet d. Masappot Anggo bahattu lassina ibagas giniling ma namangankon a. Siakan b. Horahan c. Bulissah d. Hitir-hitir Hutinta ! Songon goranni daini, aima a. Garam b. Salak c. Uttei d. Tobu Hita maningon ringas marlajar ase a. Pistarb. Bayak c. Buei Hasoman d. Lagak Ase ulang baruton, porlu do hita mangan a. Indahan na malas b. Hina sumbah c. Garam na marzodium d. Lowoh na i randu

II. Isima titik-titik na itoruh on ! 1) Anggo bapa margotong, inang 2) Daini kasang tanoh aima 3) Halak na mar pambotoh i goran doai jolma na 4) Parlobei i suruh baru i lahoi, i goran ma ai jolma 5) Ase ulang tarpudi tu sikkola maningon do girah 6) Uppama songon manakkih palia gunung, mulak 7) Pisou ase marot. 8) Tartawa do inang mambogei turi-turian ni amboru. Lawan hata ni tartawa aima 9) Durung, aima parugas laho 10) Naborit barut somal ni marianan bani jolma III. Bahen ma balos marhite hatorangan na pondok ! 1) Bahen ma uppama marhite hata : Tangiang . 2) Suratkon ma goran-goran ni jari-jari ni jolma bani bahasa simalungun ! 3) Suratkon ma goran-goran ni tutur i Simalungun, siotikan ni lima ! 4) Tuliskon ma nidokan (kalimat) marhite hata : a. Pokkut = b. Garam = c. Marsikkolah = 5) Suratkon ma uppasa marhite hata Palia na iduru !
MULOK SEMESTER 2 BAB II AKSARA SIMALUNGUN NILAI GURU PARAF ORANG TUA

URAIAN MATERI B. AKSARA SIMALUNGUN 1. Perubahan bunyi indungni surat akibat pencantuman anakni surat a. Sihorlu O tandanya seperti kali (x) diletakkan sejajar didepan indungni surat, untuk mengubah bunyi: b menjadi bx p menjadi px ba bo pa po dan Indungni Surat lainnya b. Haluan i tandanya seperti samadengan ( = ) Dituliskan/Diletakkan di depan indungni surat untuk mengubah bunyi: b menjadi b= p menjadi p= ba bi pa pi

C. INDUSTRI RUMAH/MENGANYAM DAN MAKANAN RINGAN 1. Mambayu (Menganyam) Rata langkah satu y Bambu tali yang mentah di potong dibelah dikerat tipis dan dijemur y Anyaman datar langkah satu berganti-ganti selebar yang dikehendaki y Anyaman membentuk sudut mengarah ke bentuk bakul (Haroduk) y Anyaman kunci/pinggiran mulut bakul/haduduk/haronduk y Digapit dengan bambu rangkap dua dan di ikat secara khusus

2. Cakar Ayam/Kerupuk Manis y Ubi rambat/ubi jalar dikupas dibersihkan lalu dibelah-belah tipis kemudian dikerat kecil sehingga menyerupai lidi yang pendek y Hasil Olahan di atas di goreng dengan minyak yang bermutu baik agar jangan tengik. Setelah masak dikeluarkan digelas dan dibiarkan beberapa saat. y Gula merah / gula aren dihancurkan, dipanaskan hingga encer. Hasil olahan di atas di celupkan kedalam gula yang panas dan encer. Ditiriskan sebentar kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang lebih dahulu disiapkan. Jadilah kue cakar ayam, siap untuk dipasarkan D. SENI MUSIK y Nyanyian-nyanyian lagu daerah simalungun y Bernyanyi dengan not angka y Bernyanyi dengan syair nyayian daerah y Bernyanyi dengan suara satu dan suara dua y Judul lagu daerah Tuan ma Gunung malela Naskah lagu diambil dari buku-buku lagu daerah simalungun (Dukungan guru) dan indungni surat lainnya C. Hatalingan e tandanya seperti tanda kurang (-) diletakkan di seblah kiri aras indungni surat untuk mengubah bunyi : 2. Menulis : Bx l = bola lx b = Loba ti ti = Titi a ri =Ari g le = Gale t pe = Tape bx dri =Bodari gx lpn\ =Golapan

3. Basa ma Pakkei Hbonr\aondobon diat tpm Mambasa : Habonaran do Bona Diatei tupa ma UJI KOMPETENSI 2 Boasama Pakkei! UPPASA Halambirni Sin damak Ikuhur dob i bolah Naha pe nini halak Na nunut Marsikolah Palia na i duru Sibahutna I toppoh Namaila mangguru Seng Saud mar pambotoh Marasar ma taruhu Bani rattingni buluh dihon Anggo ajarni guru Pakkeima na tangihon Omei Siholang pagei Jadi siratting buluh Anggo seng diri pandei Ise pe lang marosuh Mokkut gasing sibola darngos bai bulung langgei Pokkut ma ham marsikolah anggo sihol do ham pandei Anggo padear pordah buluh posol baen pahatni Naso managihon podah manossal do hadotan ni

UJI KOMPETENSI 3 PRAKTEK 1. Menganyam bakul/harounduk 2. Membuat Cakar Ayam/Kerupuk manis 3. Bernyanyi Nyanyian lagu daerah simalungun Yang berjudul : Tuan ma Gunung Makela PENILAIAN (Kebijakan Guru)