Rpp Aksara Sunda Pesona

CONT SILABUS KOMPETENSI DASAR NGAGUNAKEUN AKSARA SUNDA O SMA/MA /SMK/MAK Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas

/Program Semester Standar Kompetensi : : : : SMA Jawa Barat Basa jeung Sastra Sunda X (sapuluh ) 1 (hiji)

: 10.4 Mampuh nulis pikeun ngebrehkeun eusi pikiran rarasaan jeung kahayang dina wangun narjamahkeun, ngagunakeun aksara s Sarta nulis surat jeung biografi
ALOKASI WAKTU 2 x 45’ SUMBER BAHAN/ ALAT • Alat / Media Notebook dan LCD

KOMPETENSI DASAR 10.4.2 Ngagunakeun aksara sunda

INDIKATOR 1. Latihan nulis aksara ngalagena,sora hirup(vocal),angka jeung rarangken(P2)

MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

PENILAIAN

1. Latihan nulis aksara 1. ngalagena 2. Latihan nulis Vokal mandiri 2. 3. Latihan nulis angka 4. Latihan nulis rarangken 3. a. paneleng 2. Latihan nulis b. pamepet kecap,kalimah c. paneuleung ngagunakeun 4. d. panghulu aksara sunda(C3) e. panolong 3. Nyalin kalimah f . panyuku jeung alinea g. pamaeh 5. ngagunakeu aksara h. pangwisad sunda (C4) . i. panglayar 6. j. pamingkal k. panyiku l . panyecek 7. m. panyakra

Latihan nulis aksara Tes te rtulis : essay ngalagena,vokal,angka Non Tes : jeung rarangken 1. Penilaianunjuk Nulis kecap kalimah jeung kerja berupa alinea (performance Siswa piliganti kahareup test) nyaeta nulis kecap,kalimah jeung presentasi jeung alinea laporan tinulis Siswa anu lainna 2. Penilaian ngabenerkeun proses, jeung babaturannana anu masih Portofolio keneh aya kasalahan penilaian Guru jadi fasilitator dina praktek nulis aksara sunda Sisa ngarasa reueus kana budayana sorangan Siswa bisa ngamekarkeun budaya aksara sunda

• Sumber
1. LKS Miara Basa Maryati dkk.(2010 ) , Bandung : CV Wahana Iptek Bandung . 2. Aksara Sunda : Pangajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda Pikeun 10. Guru Jeung Murid 11. SMP/MTS

6

Bandung : PT Kiblat Buku Utama 7 . ( 20. Peperenian Urang 18. 3. Nyieun data pribadi make aksara sunda 12. 22. 2005 ) .kalimah jeung alinea 9. Latihan nulis angka jeung kecap 6. Neangan informasi ngeunaan sajarah aksara sunda 2. Baidillah. Latihan nulis kalimah jeung alinea PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER BAHAN/ ALAT 8.Penugasan mandiri tidak terstruktur 1.Pd dkk 15. 13. Walatra.KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 5. SMA/SMK/MA. Sunda : Rachmat 19. Ngarumuskeun kacindekan babarengan ngeunaan nulis kecap. Taufiq Hidayat dkk. 17. H.M.Idin 14.Bandung : 16. Evaluasi nulis ngagunakeun aksara sunda 10. 21. ( 2010 ).

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 8 . 1. 1. 1. 1.KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER BAHAN/ ALAT • 1. 1. 1.

9 .

Indikator : 1.elaborasi.ngagunakeun aksara sunda.vokal. Conto-conto kecap 6. Tujuan Pembelajaran : Ngaliwatan kagiatan ekspositori. Rarangken 5. Nyalin kalimah jeung alinea make aksara sunda. Latihan nulis aksara ngalagena. 3.sarta nulis surat jeung biografi. Alokasi Waktu : 10 . II. Materi Ajar : 1.sora hirup ( vokal ). Vokal mandiri 3.angka. Aksara ngalagena 2.CONTO RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas/Program Semester Jumlah Pertemuan : SMA Jawa Barat : Basa Sastra jeung Aksara Sunda : X (sapuluh) : 1 (hiji) : 1 x ( 2 x 45 menit) I. Conto alinea VI.jeung rarangken.eksplorasi.jeung kahayang dina wangun narjamahkeun. 3. Nulis aksara ngalagena.( P2 ) 2. Nulis kecap jeung kalimah ngagunakeun aksara sunda.rarasaan.kalimah ngagunakeun aksara sunda ( C 3 ). Standar Kompetensi : Mampuh nulis pikeun ngebrehkeun eusi pikiran. Angka 4. V. Conto-conto kalimah 7. Nyalin kalimah jeung alinea ngagunakeun aksara sunda ( C4 ) : Ngagunakeun Aksara Sunda IV. Kompetensi dasar III.angka jeung rarangken.jeung komfirmasi siswa bisa/mampuh 1. Latihan nulis kecap. 2.

Penilaian (terlampir) 1. Eksplorasi a. Nepikeun KD anu rek dibahas c. Nilai proses dina prak-prakan diajar.kalimah.2 x 45 menit VII. 2. Aksara Sunda : Pangajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda Pikeun Guru Jeung Murid SMP/MTS SMA/SMK/MA. Tes tertulis 2. Kegiatan Pembelajaran Tahap Kegiatan A. 11 . Skala sikap b. Appersepsi a.vokal. Ngimpormasikeun kompetensi anu rek dihontal ( tujuan ) 2.angka jeung rarangken b. Alat. ( 2010 ) .kalimah jeung alinea b.jeung alinea. Nyiapkeun /ngondisikeun siswa dumasar kana pangajaran minggu katukang . Siswa latihan nulis aksara ngalagena. Elaborasi a. Bandung : CV Wahana Iptek Bandung . Evaluasinulis ngagunakeun aksara sunda 3. Penugasan: a.Bandung : Walatra. tanya jawab VIII. Inti C. Non Tes : a. Konfirmasi a. Siswa anu lainna ngabenerkeun anu masih keneh aya kasalahan. LKS Miara Basa Maryati dkk. Pendahuluan : Aktivitas Siswa/Guru 1. Alat/ Media : Note book dan LCD 2. Ngarumuskeun kacindekan babarengan ngenaan nulis kecap. Siswa ngarasa reueus kana budayana sorangan.H.kalimah jeng alinea. X.M. c. 2.Idin Baidillah. 2. b.Pd dkk ( 2010 ). Tanya jawab ngeunaan pelajaran anu minggu katukang (review) b. 1. Tiap siswa bisa nulis kecap. Siswa bisa ngamekarkeun budaya aksara sunda B. Siswa piliganti kahareup nulis kecap. Media dan Sumber Belajar 1. Metoda Pembelajaran : Diskusi kelas . Sumber : 1. ceramah. Neangan informasi ngeunaan sejarah aksara sunda b. Guru jadi pasilitator praktek nulis aksara dina 3. Nyieun data pribadi make aksara sunda IX. Dihubungkeun jeung KD anu rek dibahas. Penutup 1.

Skala sikap Format Penilaian Sikap Petunjuk : Bubuhkan tanda silang (X) pada kolom SS= sangat setuju. Nontes a. dan STS = sangat tidak setuju. Bandung : PT Kiblat Buku Utama LAMPIRAN INSTRUMEN PENILAIAN 1. Peperenian Urang Sunda : Rachmat TaufiqHidayat dkk. Ujang 4.nu tukang nyekel taktak nu hareupeunana.jst. No 1 2 3 4 5 Pernyataan Naha leres aksara sunda t sesah eh Aksara sunda kudu diwanohkeun timimiti SD Aksara sunda bagian tina budaya teu kapalire anu Aksara sunda kiwari kurang diperhatikeunpara siswa ku Aksara sunda kurang dipikawanoh lantaran budaya buhun SS S N TS STS 12 . jeung alinea ieu dihandap make aksara sunda 1. kalimah-kalimah.( 2005 ) . Ibu nuju tuang 8. TS = tidak setuju. Imas nuju diajar aksara sunda 7. N = netral. Bapa 6. 10. Barudak nu rek ulin oray-orayan samemehna silih cekel taktak heula. Ibu 3. Teteh 5. Tes a. Abdi mah teu acan neda 9. Utamana jalma kudu rea batur Keur silih tulungan Silih titipkeun nya diri Budi akal lantaran ti pada jalma 2. S = setuju. Essay Tulis kecap-kecap.3. Imas 2.

Gambaran sikap siswa. dan 5 untuk STS. 4 untuk S. 3 untuk N. 13 . 4 untuk TS. Cara ngitungna ngagunakeun rumus : Skor yang diperoleh X 100 Skor total Hasil penghitungan tersebut dikategorikan menurut skala interval berikut: 92 – 100 = A (sangat baik) 76 – 91 = B (baik) 70 – 75 = C (cukup baik) 60 – 69 = D (kurang baik). 3 untuk N. dan 1 untuk STS. Pernyataan negatif : beri skor 1 untuk SS. 2 untuk TS. 2 untuk S.Keterangan : Pernyataan positif : beri skor 5 untuk SS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful