CONT SILABUS KOMPETENSI DASAR NGAGUNAKEUN AKSARA SUNDA O SMA/MA /SMK/MAK Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas

/Program Semester Standar Kompetensi : : : : SMA Jawa Barat Basa jeung Sastra Sunda X (sapuluh ) 1 (hiji)

: 10.4 Mampuh nulis pikeun ngebrehkeun eusi pikiran rarasaan jeung kahayang dina wangun narjamahkeun, ngagunakeun aksara s Sarta nulis surat jeung biografi
ALOKASI WAKTU 2 x 45’ SUMBER BAHAN/ ALAT • Alat / Media Notebook dan LCD

KOMPETENSI DASAR 10.4.2 Ngagunakeun aksara sunda

INDIKATOR 1. Latihan nulis aksara ngalagena,sora hirup(vocal),angka jeung rarangken(P2)

MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

PENILAIAN

1. Latihan nulis aksara 1. ngalagena 2. Latihan nulis Vokal mandiri 2. 3. Latihan nulis angka 4. Latihan nulis rarangken 3. a. paneleng 2. Latihan nulis b. pamepet kecap,kalimah c. paneuleung ngagunakeun 4. d. panghulu aksara sunda(C3) e. panolong 3. Nyalin kalimah f . panyuku jeung alinea g. pamaeh 5. ngagunakeu aksara h. pangwisad sunda (C4) . i. panglayar 6. j. pamingkal k. panyiku l . panyecek 7. m. panyakra

Latihan nulis aksara Tes te rtulis : essay ngalagena,vokal,angka Non Tes : jeung rarangken 1. Penilaianunjuk Nulis kecap kalimah jeung kerja berupa alinea (performance Siswa piliganti kahareup test) nyaeta nulis kecap,kalimah jeung presentasi jeung alinea laporan tinulis Siswa anu lainna 2. Penilaian ngabenerkeun proses, jeung babaturannana anu masih Portofolio keneh aya kasalahan penilaian Guru jadi fasilitator dina praktek nulis aksara sunda Sisa ngarasa reueus kana budayana sorangan Siswa bisa ngamekarkeun budaya aksara sunda

• Sumber
1. LKS Miara Basa Maryati dkk.(2010 ) , Bandung : CV Wahana Iptek Bandung . 2. Aksara Sunda : Pangajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda Pikeun 10. Guru Jeung Murid 11. SMP/MTS

6

Neangan informasi ngeunaan sajarah aksara sunda 2. Taufiq Hidayat dkk. ( 20. SMA/SMK/MA. 3.M. Latihan nulis angka jeung kecap 6. Bandung : PT Kiblat Buku Utama 7 .Bandung : 16. Ngarumuskeun kacindekan babarengan ngeunaan nulis kecap. 2005 ) . Walatra. 21. Sunda : Rachmat 19.KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 5. Peperenian Urang 18. Latihan nulis kalimah jeung alinea PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER BAHAN/ ALAT 8.Idin 14.Penugasan mandiri tidak terstruktur 1. Evaluasi nulis ngagunakeun aksara sunda 10.kalimah jeung alinea 9. Baidillah. 22. H. 17. Nyieun data pribadi make aksara sunda 12. 13. ( 2010 ).Pd dkk 15.

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER BAHAN/ ALAT • 1. 1. 1. 1. 1. 8 . 1.

9 .

Latihan nulis kecap.( P2 ) 2. Vokal mandiri 3. Nyalin kalimah jeung alinea make aksara sunda.rarasaan. Kompetensi dasar III. 3.elaborasi. Conto alinea VI. Nyalin kalimah jeung alinea ngagunakeun aksara sunda ( C4 ) : Ngagunakeun Aksara Sunda IV.kalimah ngagunakeun aksara sunda ( C 3 ). Alokasi Waktu : 10 .jeung rarangken.CONTO RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas/Program Semester Jumlah Pertemuan : SMA Jawa Barat : Basa Sastra jeung Aksara Sunda : X (sapuluh) : 1 (hiji) : 1 x ( 2 x 45 menit) I. V.jeung kahayang dina wangun narjamahkeun. Conto-conto kecap 6.sarta nulis surat jeung biografi.angka.ngagunakeun aksara sunda.angka jeung rarangken.sora hirup ( vokal ). Conto-conto kalimah 7.eksplorasi. II.vokal. Aksara ngalagena 2. 2. Latihan nulis aksara ngalagena. Materi Ajar : 1. Standar Kompetensi : Mampuh nulis pikeun ngebrehkeun eusi pikiran. Angka 4. 3. Tujuan Pembelajaran : Ngaliwatan kagiatan ekspositori. Rarangken 5. Indikator : 1. Nulis aksara ngalagena.jeung komfirmasi siswa bisa/mampuh 1. Nulis kecap jeung kalimah ngagunakeun aksara sunda.

2. c. Inti C. Eksplorasi a. Nilai proses dina prak-prakan diajar.Pd dkk ( 2010 ). Aksara Sunda : Pangajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda Pikeun Guru Jeung Murid SMP/MTS SMA/SMK/MA. Alat. Siswa ngarasa reueus kana budayana sorangan. Dihubungkeun jeung KD anu rek dibahas.Bandung : Walatra. Bandung : CV Wahana Iptek Bandung . Metoda Pembelajaran : Diskusi kelas . Sumber : 1. Tanya jawab ngeunaan pelajaran anu minggu katukang (review) b. Siswa piliganti kahareup nulis kecap.jeung alinea. Konfirmasi a. Non Tes : a.M. Penilaian (terlampir) 1. Nyieun data pribadi make aksara sunda IX. Siswa bisa ngamekarkeun budaya aksara sunda B. Pendahuluan : Aktivitas Siswa/Guru 1.2 x 45 menit VII. 1.kalimah. Neangan informasi ngeunaan sejarah aksara sunda b. Ngimpormasikeun kompetensi anu rek dihontal ( tujuan ) 2. b. Elaborasi a. Skala sikap b. Nepikeun KD anu rek dibahas c. Nyiapkeun /ngondisikeun siswa dumasar kana pangajaran minggu katukang . Ngarumuskeun kacindekan babarengan ngenaan nulis kecap. Penutup 1.kalimah jeung alinea b. Siswa latihan nulis aksara ngalagena. LKS Miara Basa Maryati dkk. Tiap siswa bisa nulis kecap. Tes tertulis 2.kalimah jeng alinea. ( 2010 ) . Kegiatan Pembelajaran Tahap Kegiatan A. Penugasan: a.angka jeung rarangken b. 2.Idin Baidillah. X. Appersepsi a. ceramah. tanya jawab VIII. Evaluasinulis ngagunakeun aksara sunda 3. Guru jadi pasilitator praktek nulis aksara dina 3. 2. Alat/ Media : Note book dan LCD 2. Siswa anu lainna ngabenerkeun anu masih keneh aya kasalahan.H.vokal. 11 . Media dan Sumber Belajar 1.

kalimah-kalimah. Ibu nuju tuang 8. Peperenian Urang Sunda : Rachmat TaufiqHidayat dkk. Ibu 3. Skala sikap Format Penilaian Sikap Petunjuk : Bubuhkan tanda silang (X) pada kolom SS= sangat setuju. Bandung : PT Kiblat Buku Utama LAMPIRAN INSTRUMEN PENILAIAN 1. Abdi mah teu acan neda 9. Bapa 6. dan STS = sangat tidak setuju. N = netral. Imas 2.nu tukang nyekel taktak nu hareupeunana.jst. Nontes a. jeung alinea ieu dihandap make aksara sunda 1. Essay Tulis kecap-kecap. Teteh 5. Utamana jalma kudu rea batur Keur silih tulungan Silih titipkeun nya diri Budi akal lantaran ti pada jalma 2. Imas nuju diajar aksara sunda 7. 10. Barudak nu rek ulin oray-orayan samemehna silih cekel taktak heula. Ujang 4.( 2005 ) . TS = tidak setuju. S = setuju. Tes a.3. No 1 2 3 4 5 Pernyataan Naha leres aksara sunda t sesah eh Aksara sunda kudu diwanohkeun timimiti SD Aksara sunda bagian tina budaya teu kapalire anu Aksara sunda kiwari kurang diperhatikeunpara siswa ku Aksara sunda kurang dipikawanoh lantaran budaya buhun SS S N TS STS 12 .

Keterangan : Pernyataan positif : beri skor 5 untuk SS. 4 untuk S. 3 untuk N. dan 5 untuk STS. dan 1 untuk STS. 2 untuk S. 4 untuk TS. Gambaran sikap siswa. 13 . Pernyataan negatif : beri skor 1 untuk SS. 3 untuk N. 2 untuk TS. Cara ngitungna ngagunakeun rumus : Skor yang diperoleh X 100 Skor total Hasil penghitungan tersebut dikategorikan menurut skala interval berikut: 92 – 100 = A (sangat baik) 76 – 91 = B (baik) 70 – 75 = C (cukup baik) 60 – 69 = D (kurang baik).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful