CONT SILABUS KOMPETENSI DASAR NGAGUNAKEUN AKSARA SUNDA O SMA/MA /SMK/MAK Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas

/Program Semester Standar Kompetensi : : : : SMA Jawa Barat Basa jeung Sastra Sunda X (sapuluh ) 1 (hiji)

: 10.4 Mampuh nulis pikeun ngebrehkeun eusi pikiran rarasaan jeung kahayang dina wangun narjamahkeun, ngagunakeun aksara s Sarta nulis surat jeung biografi
ALOKASI WAKTU 2 x 45’ SUMBER BAHAN/ ALAT • Alat / Media Notebook dan LCD

KOMPETENSI DASAR 10.4.2 Ngagunakeun aksara sunda

INDIKATOR 1. Latihan nulis aksara ngalagena,sora hirup(vocal),angka jeung rarangken(P2)

MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

PENILAIAN

1. Latihan nulis aksara 1. ngalagena 2. Latihan nulis Vokal mandiri 2. 3. Latihan nulis angka 4. Latihan nulis rarangken 3. a. paneleng 2. Latihan nulis b. pamepet kecap,kalimah c. paneuleung ngagunakeun 4. d. panghulu aksara sunda(C3) e. panolong 3. Nyalin kalimah f . panyuku jeung alinea g. pamaeh 5. ngagunakeu aksara h. pangwisad sunda (C4) . i. panglayar 6. j. pamingkal k. panyiku l . panyecek 7. m. panyakra

Latihan nulis aksara Tes te rtulis : essay ngalagena,vokal,angka Non Tes : jeung rarangken 1. Penilaianunjuk Nulis kecap kalimah jeung kerja berupa alinea (performance Siswa piliganti kahareup test) nyaeta nulis kecap,kalimah jeung presentasi jeung alinea laporan tinulis Siswa anu lainna 2. Penilaian ngabenerkeun proses, jeung babaturannana anu masih Portofolio keneh aya kasalahan penilaian Guru jadi fasilitator dina praktek nulis aksara sunda Sisa ngarasa reueus kana budayana sorangan Siswa bisa ngamekarkeun budaya aksara sunda

• Sumber
1. LKS Miara Basa Maryati dkk.(2010 ) , Bandung : CV Wahana Iptek Bandung . 2. Aksara Sunda : Pangajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda Pikeun 10. Guru Jeung Murid 11. SMP/MTS

6

Pd dkk 15. 2005 ) . 13. Baidillah.KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 5. Taufiq Hidayat dkk. 22. ( 20. 3.kalimah jeung alinea 9. Latihan nulis angka jeung kecap 6. Evaluasi nulis ngagunakeun aksara sunda 10.Penugasan mandiri tidak terstruktur 1.M. Latihan nulis kalimah jeung alinea PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER BAHAN/ ALAT 8. Peperenian Urang 18. Neangan informasi ngeunaan sajarah aksara sunda 2.Bandung : 16. H. 21. Bandung : PT Kiblat Buku Utama 7 .Idin 14. ( 2010 ). SMA/SMK/MA. Sunda : Rachmat 19. Walatra. Ngarumuskeun kacindekan babarengan ngeunaan nulis kecap. 17. Nyieun data pribadi make aksara sunda 12.

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER BAHAN/ ALAT • 1. 1. 8 . 1. 1. 1. 1.

9 .

angka jeung rarangken. 2.kalimah ngagunakeun aksara sunda ( C 3 ).( P2 ) 2. Angka 4. Nyalin kalimah jeung alinea make aksara sunda.rarasaan. Tujuan Pembelajaran : Ngaliwatan kagiatan ekspositori.CONTO RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas/Program Semester Jumlah Pertemuan : SMA Jawa Barat : Basa Sastra jeung Aksara Sunda : X (sapuluh) : 1 (hiji) : 1 x ( 2 x 45 menit) I. Kompetensi dasar III.ngagunakeun aksara sunda.jeung komfirmasi siswa bisa/mampuh 1.eksplorasi.angka.jeung rarangken.jeung kahayang dina wangun narjamahkeun. Rarangken 5. Latihan nulis kecap. Indikator : 1. Conto alinea VI. Nyalin kalimah jeung alinea ngagunakeun aksara sunda ( C4 ) : Ngagunakeun Aksara Sunda IV. Vokal mandiri 3. Latihan nulis aksara ngalagena. Aksara ngalagena 2. Nulis aksara ngalagena. Nulis kecap jeung kalimah ngagunakeun aksara sunda. V. 3.sarta nulis surat jeung biografi. 3. Materi Ajar : 1.vokal. Conto-conto kecap 6. Standar Kompetensi : Mampuh nulis pikeun ngebrehkeun eusi pikiran. II.elaborasi. Alokasi Waktu : 10 .sora hirup ( vokal ). Conto-conto kalimah 7.

Appersepsi a.Bandung : Walatra. Pendahuluan : Aktivitas Siswa/Guru 1. Kegiatan Pembelajaran Tahap Kegiatan A.2 x 45 menit VII. Evaluasinulis ngagunakeun aksara sunda 3. Tiap siswa bisa nulis kecap. b. Guru jadi pasilitator praktek nulis aksara dina 3. Nepikeun KD anu rek dibahas c. Penugasan: a. Siswa latihan nulis aksara ngalagena. 11 . Sumber : 1. Skala sikap b. Media dan Sumber Belajar 1. Non Tes : a.kalimah jeng alinea. Tes tertulis 2. Alat/ Media : Note book dan LCD 2. Alat.jeung alinea. tanya jawab VIII. Penutup 1. ( 2010 ) . Ngarumuskeun kacindekan babarengan ngenaan nulis kecap. Eksplorasi a.angka jeung rarangken b. Nyieun data pribadi make aksara sunda IX. X. 2.vokal. ceramah.Pd dkk ( 2010 ).M. Siswa ngarasa reueus kana budayana sorangan. Siswa piliganti kahareup nulis kecap.kalimah. Metoda Pembelajaran : Diskusi kelas . Elaborasi a.kalimah jeung alinea b. Siswa anu lainna ngabenerkeun anu masih keneh aya kasalahan. Neangan informasi ngeunaan sejarah aksara sunda b. Dihubungkeun jeung KD anu rek dibahas. 1. Nilai proses dina prak-prakan diajar. 2. c. 2. LKS Miara Basa Maryati dkk. Tanya jawab ngeunaan pelajaran anu minggu katukang (review) b. Aksara Sunda : Pangajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda Pikeun Guru Jeung Murid SMP/MTS SMA/SMK/MA. Inti C. Konfirmasi a.Idin Baidillah.H. Siswa bisa ngamekarkeun budaya aksara sunda B. Ngimpormasikeun kompetensi anu rek dihontal ( tujuan ) 2. Penilaian (terlampir) 1. Bandung : CV Wahana Iptek Bandung . Nyiapkeun /ngondisikeun siswa dumasar kana pangajaran minggu katukang .

Tes a. Skala sikap Format Penilaian Sikap Petunjuk : Bubuhkan tanda silang (X) pada kolom SS= sangat setuju.3.jst. Essay Tulis kecap-kecap. N = netral. Bandung : PT Kiblat Buku Utama LAMPIRAN INSTRUMEN PENILAIAN 1. Ibu 3. No 1 2 3 4 5 Pernyataan Naha leres aksara sunda t sesah eh Aksara sunda kudu diwanohkeun timimiti SD Aksara sunda bagian tina budaya teu kapalire anu Aksara sunda kiwari kurang diperhatikeunpara siswa ku Aksara sunda kurang dipikawanoh lantaran budaya buhun SS S N TS STS 12 . Utamana jalma kudu rea batur Keur silih tulungan Silih titipkeun nya diri Budi akal lantaran ti pada jalma 2. Ibu nuju tuang 8. Abdi mah teu acan neda 9. Teteh 5.nu tukang nyekel taktak nu hareupeunana.( 2005 ) . Nontes a. Bapa 6. dan STS = sangat tidak setuju. Ujang 4. 10. S = setuju. Barudak nu rek ulin oray-orayan samemehna silih cekel taktak heula. TS = tidak setuju. Peperenian Urang Sunda : Rachmat TaufiqHidayat dkk. kalimah-kalimah. jeung alinea ieu dihandap make aksara sunda 1. Imas 2. Imas nuju diajar aksara sunda 7.

Cara ngitungna ngagunakeun rumus : Skor yang diperoleh X 100 Skor total Hasil penghitungan tersebut dikategorikan menurut skala interval berikut: 92 – 100 = A (sangat baik) 76 – 91 = B (baik) 70 – 75 = C (cukup baik) 60 – 69 = D (kurang baik). 13 . 4 untuk S. Gambaran sikap siswa. dan 5 untuk STS.Keterangan : Pernyataan positif : beri skor 5 untuk SS. Pernyataan negatif : beri skor 1 untuk SS. dan 1 untuk STS. 2 untuk S. 4 untuk TS. 3 untuk N. 3 untuk N. 2 untuk TS.