P. 1
Rpp Aksara Sunda Pesona

Rpp Aksara Sunda Pesona

|Views: 190|Likes:
Dipublikasikan oleh Didi Mulyadi

More info:

Published by: Didi Mulyadi on Feb 14, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2015

pdf

text

original

CONT SILABUS KOMPETENSI DASAR NGAGUNAKEUN AKSARA SUNDA O SMA/MA /SMK/MAK Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas

/Program Semester Standar Kompetensi : : : : SMA Jawa Barat Basa jeung Sastra Sunda X (sapuluh ) 1 (hiji)

: 10.4 Mampuh nulis pikeun ngebrehkeun eusi pikiran rarasaan jeung kahayang dina wangun narjamahkeun, ngagunakeun aksara s Sarta nulis surat jeung biografi
ALOKASI WAKTU 2 x 45’ SUMBER BAHAN/ ALAT • Alat / Media Notebook dan LCD

KOMPETENSI DASAR 10.4.2 Ngagunakeun aksara sunda

INDIKATOR 1. Latihan nulis aksara ngalagena,sora hirup(vocal),angka jeung rarangken(P2)

MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

PENILAIAN

1. Latihan nulis aksara 1. ngalagena 2. Latihan nulis Vokal mandiri 2. 3. Latihan nulis angka 4. Latihan nulis rarangken 3. a. paneleng 2. Latihan nulis b. pamepet kecap,kalimah c. paneuleung ngagunakeun 4. d. panghulu aksara sunda(C3) e. panolong 3. Nyalin kalimah f . panyuku jeung alinea g. pamaeh 5. ngagunakeu aksara h. pangwisad sunda (C4) . i. panglayar 6. j. pamingkal k. panyiku l . panyecek 7. m. panyakra

Latihan nulis aksara Tes te rtulis : essay ngalagena,vokal,angka Non Tes : jeung rarangken 1. Penilaianunjuk Nulis kecap kalimah jeung kerja berupa alinea (performance Siswa piliganti kahareup test) nyaeta nulis kecap,kalimah jeung presentasi jeung alinea laporan tinulis Siswa anu lainna 2. Penilaian ngabenerkeun proses, jeung babaturannana anu masih Portofolio keneh aya kasalahan penilaian Guru jadi fasilitator dina praktek nulis aksara sunda Sisa ngarasa reueus kana budayana sorangan Siswa bisa ngamekarkeun budaya aksara sunda

• Sumber
1. LKS Miara Basa Maryati dkk.(2010 ) , Bandung : CV Wahana Iptek Bandung . 2. Aksara Sunda : Pangajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda Pikeun 10. Guru Jeung Murid 11. SMP/MTS

6

( 2010 ). 21.Bandung : 16.KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 5. Walatra. Ngarumuskeun kacindekan babarengan ngeunaan nulis kecap. Latihan nulis angka jeung kecap 6. Sunda : Rachmat 19. 2005 ) . Baidillah.kalimah jeung alinea 9. Peperenian Urang 18. SMA/SMK/MA. 17. Latihan nulis kalimah jeung alinea PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER BAHAN/ ALAT 8. 13. ( 20. Evaluasi nulis ngagunakeun aksara sunda 10. Neangan informasi ngeunaan sajarah aksara sunda 2. H.Pd dkk 15. Taufiq Hidayat dkk. Bandung : PT Kiblat Buku Utama 7 . 3. 22.Penugasan mandiri tidak terstruktur 1. Nyieun data pribadi make aksara sunda 12.Idin 14.M.

1. 8 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER BAHAN/ ALAT • 1. 1. 1.

9 .

rarasaan.sarta nulis surat jeung biografi. 3.angka.elaborasi.jeung kahayang dina wangun narjamahkeun. Vokal mandiri 3. Nyalin kalimah jeung alinea ngagunakeun aksara sunda ( C4 ) : Ngagunakeun Aksara Sunda IV.vokal.( P2 ) 2. Standar Kompetensi : Mampuh nulis pikeun ngebrehkeun eusi pikiran. Conto-conto kalimah 7. Conto alinea VI. Tujuan Pembelajaran : Ngaliwatan kagiatan ekspositori. V.jeung komfirmasi siswa bisa/mampuh 1.jeung rarangken.angka jeung rarangken. Nulis kecap jeung kalimah ngagunakeun aksara sunda. Nulis aksara ngalagena. Latihan nulis aksara ngalagena. 2. Alokasi Waktu : 10 . Latihan nulis kecap. II.sora hirup ( vokal ). Angka 4. Nyalin kalimah jeung alinea make aksara sunda. 3.ngagunakeun aksara sunda. Indikator : 1. Materi Ajar : 1. Rarangken 5. Kompetensi dasar III. Aksara ngalagena 2. Conto-conto kecap 6.kalimah ngagunakeun aksara sunda ( C 3 ).eksplorasi.CONTO RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas/Program Semester Jumlah Pertemuan : SMA Jawa Barat : Basa Sastra jeung Aksara Sunda : X (sapuluh) : 1 (hiji) : 1 x ( 2 x 45 menit) I.

( 2010 ) . Penugasan: a.angka jeung rarangken b. Elaborasi a. Appersepsi a. Nepikeun KD anu rek dibahas c. Pendahuluan : Aktivitas Siswa/Guru 1.Bandung : Walatra. Skala sikap b. X. Nilai proses dina prak-prakan diajar.jeung alinea. Tes tertulis 2. Bandung : CV Wahana Iptek Bandung . Penutup 1. b. Dihubungkeun jeung KD anu rek dibahas. Nyiapkeun /ngondisikeun siswa dumasar kana pangajaran minggu katukang . 2. 2. 2. LKS Miara Basa Maryati dkk. ceramah. Inti C. Metoda Pembelajaran : Diskusi kelas . Media dan Sumber Belajar 1. c. Kegiatan Pembelajaran Tahap Kegiatan A. Siswa anu lainna ngabenerkeun anu masih keneh aya kasalahan. Guru jadi pasilitator praktek nulis aksara dina 3. Sumber : 1.Idin Baidillah.M. Siswa bisa ngamekarkeun budaya aksara sunda B. Konfirmasi a.kalimah. Eksplorasi a. Ngimpormasikeun kompetensi anu rek dihontal ( tujuan ) 2. Neangan informasi ngeunaan sejarah aksara sunda b. Tiap siswa bisa nulis kecap. Siswa latihan nulis aksara ngalagena. 1. Siswa piliganti kahareup nulis kecap.2 x 45 menit VII.kalimah jeng alinea. Ngarumuskeun kacindekan babarengan ngenaan nulis kecap.vokal. 11 . Penilaian (terlampir) 1.Pd dkk ( 2010 ).kalimah jeung alinea b. Non Tes : a. Siswa ngarasa reueus kana budayana sorangan. Alat. Nyieun data pribadi make aksara sunda IX. Alat/ Media : Note book dan LCD 2. Aksara Sunda : Pangajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda Pikeun Guru Jeung Murid SMP/MTS SMA/SMK/MA. tanya jawab VIII. Tanya jawab ngeunaan pelajaran anu minggu katukang (review) b.H. Evaluasinulis ngagunakeun aksara sunda 3.

Essay Tulis kecap-kecap. Utamana jalma kudu rea batur Keur silih tulungan Silih titipkeun nya diri Budi akal lantaran ti pada jalma 2. No 1 2 3 4 5 Pernyataan Naha leres aksara sunda t sesah eh Aksara sunda kudu diwanohkeun timimiti SD Aksara sunda bagian tina budaya teu kapalire anu Aksara sunda kiwari kurang diperhatikeunpara siswa ku Aksara sunda kurang dipikawanoh lantaran budaya buhun SS S N TS STS 12 . Abdi mah teu acan neda 9.jst. 10. Barudak nu rek ulin oray-orayan samemehna silih cekel taktak heula.nu tukang nyekel taktak nu hareupeunana. jeung alinea ieu dihandap make aksara sunda 1. Ujang 4. kalimah-kalimah. TS = tidak setuju. N = netral. Nontes a.3. Teteh 5. S = setuju. Imas nuju diajar aksara sunda 7. Bandung : PT Kiblat Buku Utama LAMPIRAN INSTRUMEN PENILAIAN 1. Skala sikap Format Penilaian Sikap Petunjuk : Bubuhkan tanda silang (X) pada kolom SS= sangat setuju. dan STS = sangat tidak setuju. Ibu nuju tuang 8.( 2005 ) . Tes a. Bapa 6. Ibu 3. Peperenian Urang Sunda : Rachmat TaufiqHidayat dkk. Imas 2.

13 . Gambaran sikap siswa. 4 untuk S. 3 untuk N. 3 untuk N. 2 untuk TS. Cara ngitungna ngagunakeun rumus : Skor yang diperoleh X 100 Skor total Hasil penghitungan tersebut dikategorikan menurut skala interval berikut: 92 – 100 = A (sangat baik) 76 – 91 = B (baik) 70 – 75 = C (cukup baik) 60 – 69 = D (kurang baik). 2 untuk S. dan 1 untuk STS. 4 untuk TS.Keterangan : Pernyataan positif : beri skor 5 untuk SS. Pernyataan negatif : beri skor 1 untuk SS. dan 5 untuk STS.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->