CONT SILABUS KOMPETENSI DASAR NGAGUNAKEUN AKSARA SUNDA O SMA/MA /SMK/MAK Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas

/Program Semester Standar Kompetensi : : : : SMA Jawa Barat Basa jeung Sastra Sunda X (sapuluh ) 1 (hiji)

: 10.4 Mampuh nulis pikeun ngebrehkeun eusi pikiran rarasaan jeung kahayang dina wangun narjamahkeun, ngagunakeun aksara s Sarta nulis surat jeung biografi
ALOKASI WAKTU 2 x 45’ SUMBER BAHAN/ ALAT • Alat / Media Notebook dan LCD

KOMPETENSI DASAR 10.4.2 Ngagunakeun aksara sunda

INDIKATOR 1. Latihan nulis aksara ngalagena,sora hirup(vocal),angka jeung rarangken(P2)

MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

PENILAIAN

1. Latihan nulis aksara 1. ngalagena 2. Latihan nulis Vokal mandiri 2. 3. Latihan nulis angka 4. Latihan nulis rarangken 3. a. paneleng 2. Latihan nulis b. pamepet kecap,kalimah c. paneuleung ngagunakeun 4. d. panghulu aksara sunda(C3) e. panolong 3. Nyalin kalimah f . panyuku jeung alinea g. pamaeh 5. ngagunakeu aksara h. pangwisad sunda (C4) . i. panglayar 6. j. pamingkal k. panyiku l . panyecek 7. m. panyakra

Latihan nulis aksara Tes te rtulis : essay ngalagena,vokal,angka Non Tes : jeung rarangken 1. Penilaianunjuk Nulis kecap kalimah jeung kerja berupa alinea (performance Siswa piliganti kahareup test) nyaeta nulis kecap,kalimah jeung presentasi jeung alinea laporan tinulis Siswa anu lainna 2. Penilaian ngabenerkeun proses, jeung babaturannana anu masih Portofolio keneh aya kasalahan penilaian Guru jadi fasilitator dina praktek nulis aksara sunda Sisa ngarasa reueus kana budayana sorangan Siswa bisa ngamekarkeun budaya aksara sunda

• Sumber
1. LKS Miara Basa Maryati dkk.(2010 ) , Bandung : CV Wahana Iptek Bandung . 2. Aksara Sunda : Pangajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda Pikeun 10. Guru Jeung Murid 11. SMP/MTS

6

KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 5. H. Peperenian Urang 18. 17. 13.Penugasan mandiri tidak terstruktur 1. Ngarumuskeun kacindekan babarengan ngeunaan nulis kecap. SMA/SMK/MA. 3. 2005 ) . Baidillah. Taufiq Hidayat dkk. Evaluasi nulis ngagunakeun aksara sunda 10. Sunda : Rachmat 19. 22. ( 20. Nyieun data pribadi make aksara sunda 12. Bandung : PT Kiblat Buku Utama 7 . ( 2010 ). Neangan informasi ngeunaan sajarah aksara sunda 2.M.kalimah jeung alinea 9.Idin 14. Latihan nulis kalimah jeung alinea PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER BAHAN/ ALAT 8.Pd dkk 15. Latihan nulis angka jeung kecap 6.Bandung : 16. 21. Walatra.

1. 1. 1. 1. 1. 1.KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER BAHAN/ ALAT • 1. 1. 8 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

9 .

Nulis kecap jeung kalimah ngagunakeun aksara sunda. Conto alinea VI. Latihan nulis aksara ngalagena.sarta nulis surat jeung biografi.CONTO RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas/Program Semester Jumlah Pertemuan : SMA Jawa Barat : Basa Sastra jeung Aksara Sunda : X (sapuluh) : 1 (hiji) : 1 x ( 2 x 45 menit) I.( P2 ) 2. Nulis aksara ngalagena. 2. Indikator : 1.jeung komfirmasi siswa bisa/mampuh 1.kalimah ngagunakeun aksara sunda ( C 3 ). V.jeung rarangken. 3.rarasaan. Nyalin kalimah jeung alinea ngagunakeun aksara sunda ( C4 ) : Ngagunakeun Aksara Sunda IV. Vokal mandiri 3. Conto-conto kecap 6. Angka 4. Tujuan Pembelajaran : Ngaliwatan kagiatan ekspositori.ngagunakeun aksara sunda. 3. Alokasi Waktu : 10 .jeung kahayang dina wangun narjamahkeun.elaborasi. Materi Ajar : 1.sora hirup ( vokal ).vokal.angka jeung rarangken. Nyalin kalimah jeung alinea make aksara sunda. Standar Kompetensi : Mampuh nulis pikeun ngebrehkeun eusi pikiran. Kompetensi dasar III. Latihan nulis kecap.eksplorasi. Conto-conto kalimah 7. Aksara ngalagena 2. Rarangken 5. II.angka.

Siswa anu lainna ngabenerkeun anu masih keneh aya kasalahan. c. Aksara Sunda : Pangajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda Pikeun Guru Jeung Murid SMP/MTS SMA/SMK/MA. Nyiapkeun /ngondisikeun siswa dumasar kana pangajaran minggu katukang . Siswa ngarasa reueus kana budayana sorangan. Penugasan: a. Konfirmasi a. Alat/ Media : Note book dan LCD 2. Penilaian (terlampir) 1. Tanya jawab ngeunaan pelajaran anu minggu katukang (review) b.H. ceramah. Ngarumuskeun kacindekan babarengan ngenaan nulis kecap. Evaluasinulis ngagunakeun aksara sunda 3. X. Elaborasi a.jeung alinea.angka jeung rarangken b. Siswa bisa ngamekarkeun budaya aksara sunda B.Idin Baidillah.kalimah jeung alinea b. 1. Non Tes : a. Nilai proses dina prak-prakan diajar. Tes tertulis 2. Dihubungkeun jeung KD anu rek dibahas. Eksplorasi a. Siswa latihan nulis aksara ngalagena. Alat.2 x 45 menit VII. Kegiatan Pembelajaran Tahap Kegiatan A. Neangan informasi ngeunaan sejarah aksara sunda b. Bandung : CV Wahana Iptek Bandung . 2. Sumber : 1. Siswa piliganti kahareup nulis kecap. Guru jadi pasilitator praktek nulis aksara dina 3. Penutup 1. b.vokal. 11 . Tiap siswa bisa nulis kecap.Bandung : Walatra. Nepikeun KD anu rek dibahas c. Appersepsi a. ( 2010 ) .M.kalimah. Metoda Pembelajaran : Diskusi kelas . Skala sikap b. Media dan Sumber Belajar 1. tanya jawab VIII. Pendahuluan : Aktivitas Siswa/Guru 1.kalimah jeng alinea. 2. Ngimpormasikeun kompetensi anu rek dihontal ( tujuan ) 2.Pd dkk ( 2010 ). Nyieun data pribadi make aksara sunda IX. LKS Miara Basa Maryati dkk. Inti C. 2.

jst. Tes a. Imas 2. Ibu nuju tuang 8. Essay Tulis kecap-kecap. S = setuju. Abdi mah teu acan neda 9. No 1 2 3 4 5 Pernyataan Naha leres aksara sunda t sesah eh Aksara sunda kudu diwanohkeun timimiti SD Aksara sunda bagian tina budaya teu kapalire anu Aksara sunda kiwari kurang diperhatikeunpara siswa ku Aksara sunda kurang dipikawanoh lantaran budaya buhun SS S N TS STS 12 . 10. jeung alinea ieu dihandap make aksara sunda 1.nu tukang nyekel taktak nu hareupeunana. dan STS = sangat tidak setuju. Peperenian Urang Sunda : Rachmat TaufiqHidayat dkk. Barudak nu rek ulin oray-orayan samemehna silih cekel taktak heula. N = netral. Utamana jalma kudu rea batur Keur silih tulungan Silih titipkeun nya diri Budi akal lantaran ti pada jalma 2. Teteh 5.3. Bapa 6. Nontes a. kalimah-kalimah. TS = tidak setuju.( 2005 ) . Ibu 3. Bandung : PT Kiblat Buku Utama LAMPIRAN INSTRUMEN PENILAIAN 1. Imas nuju diajar aksara sunda 7. Skala sikap Format Penilaian Sikap Petunjuk : Bubuhkan tanda silang (X) pada kolom SS= sangat setuju. Ujang 4.

3 untuk N. Gambaran sikap siswa. 3 untuk N. 4 untuk S.Keterangan : Pernyataan positif : beri skor 5 untuk SS. Cara ngitungna ngagunakeun rumus : Skor yang diperoleh X 100 Skor total Hasil penghitungan tersebut dikategorikan menurut skala interval berikut: 92 – 100 = A (sangat baik) 76 – 91 = B (baik) 70 – 75 = C (cukup baik) 60 – 69 = D (kurang baik). 13 . 4 untuk TS. 2 untuk TS. 2 untuk S. dan 1 untuk STS. Pernyataan negatif : beri skor 1 untuk SS. dan 5 untuk STS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful