CONT SILABUS KOMPETENSI DASAR NGAGUNAKEUN AKSARA SUNDA O SMA/MA /SMK/MAK Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas

/Program Semester Standar Kompetensi : : : : SMA Jawa Barat Basa jeung Sastra Sunda X (sapuluh ) 1 (hiji)

: 10.4 Mampuh nulis pikeun ngebrehkeun eusi pikiran rarasaan jeung kahayang dina wangun narjamahkeun, ngagunakeun aksara s Sarta nulis surat jeung biografi
ALOKASI WAKTU 2 x 45’ SUMBER BAHAN/ ALAT • Alat / Media Notebook dan LCD

KOMPETENSI DASAR 10.4.2 Ngagunakeun aksara sunda

INDIKATOR 1. Latihan nulis aksara ngalagena,sora hirup(vocal),angka jeung rarangken(P2)

MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

PENILAIAN

1. Latihan nulis aksara 1. ngalagena 2. Latihan nulis Vokal mandiri 2. 3. Latihan nulis angka 4. Latihan nulis rarangken 3. a. paneleng 2. Latihan nulis b. pamepet kecap,kalimah c. paneuleung ngagunakeun 4. d. panghulu aksara sunda(C3) e. panolong 3. Nyalin kalimah f . panyuku jeung alinea g. pamaeh 5. ngagunakeu aksara h. pangwisad sunda (C4) . i. panglayar 6. j. pamingkal k. panyiku l . panyecek 7. m. panyakra

Latihan nulis aksara Tes te rtulis : essay ngalagena,vokal,angka Non Tes : jeung rarangken 1. Penilaianunjuk Nulis kecap kalimah jeung kerja berupa alinea (performance Siswa piliganti kahareup test) nyaeta nulis kecap,kalimah jeung presentasi jeung alinea laporan tinulis Siswa anu lainna 2. Penilaian ngabenerkeun proses, jeung babaturannana anu masih Portofolio keneh aya kasalahan penilaian Guru jadi fasilitator dina praktek nulis aksara sunda Sisa ngarasa reueus kana budayana sorangan Siswa bisa ngamekarkeun budaya aksara sunda

• Sumber
1. LKS Miara Basa Maryati dkk.(2010 ) , Bandung : CV Wahana Iptek Bandung . 2. Aksara Sunda : Pangajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda Pikeun 10. Guru Jeung Murid 11. SMP/MTS

6

SMA/SMK/MA. Evaluasi nulis ngagunakeun aksara sunda 10.Pd dkk 15.Penugasan mandiri tidak terstruktur 1. Bandung : PT Kiblat Buku Utama 7 .kalimah jeung alinea 9. Taufiq Hidayat dkk. 13. ( 20. 3. H. Latihan nulis angka jeung kecap 6. Ngarumuskeun kacindekan babarengan ngeunaan nulis kecap.Idin 14. Latihan nulis kalimah jeung alinea PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER BAHAN/ ALAT 8. Neangan informasi ngeunaan sajarah aksara sunda 2. Walatra. Nyieun data pribadi make aksara sunda 12. ( 2010 ). Sunda : Rachmat 19. 22. Baidillah.Bandung : 16.KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 5. Peperenian Urang 18. 2005 ) .M. 21. 17.

1. 1. 8 .KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER BAHAN/ ALAT • 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

9 .

sora hirup ( vokal ). Nyalin kalimah jeung alinea ngagunakeun aksara sunda ( C4 ) : Ngagunakeun Aksara Sunda IV.rarasaan. 2.kalimah ngagunakeun aksara sunda ( C 3 ). 3.jeung kahayang dina wangun narjamahkeun.jeung rarangken. Conto-conto kalimah 7. Conto-conto kecap 6.elaborasi. Conto alinea VI. Standar Kompetensi : Mampuh nulis pikeun ngebrehkeun eusi pikiran. Nyalin kalimah jeung alinea make aksara sunda.angka. Alokasi Waktu : 10 . V. Nulis kecap jeung kalimah ngagunakeun aksara sunda. 3. Materi Ajar : 1. Angka 4. Rarangken 5. Vokal mandiri 3.ngagunakeun aksara sunda.CONTO RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas/Program Semester Jumlah Pertemuan : SMA Jawa Barat : Basa Sastra jeung Aksara Sunda : X (sapuluh) : 1 (hiji) : 1 x ( 2 x 45 menit) I. Latihan nulis aksara ngalagena.angka jeung rarangken. Aksara ngalagena 2.jeung komfirmasi siswa bisa/mampuh 1. Indikator : 1. Tujuan Pembelajaran : Ngaliwatan kagiatan ekspositori.( P2 ) 2. Latihan nulis kecap. Kompetensi dasar III.vokal.sarta nulis surat jeung biografi.eksplorasi. II. Nulis aksara ngalagena.

X.kalimah jeng alinea. Siswa piliganti kahareup nulis kecap. Tanya jawab ngeunaan pelajaran anu minggu katukang (review) b. Nyiapkeun /ngondisikeun siswa dumasar kana pangajaran minggu katukang . Siswa latihan nulis aksara ngalagena. Bandung : CV Wahana Iptek Bandung . Inti C. Penilaian (terlampir) 1. Siswa ngarasa reueus kana budayana sorangan. Tes tertulis 2. Skala sikap b. tanya jawab VIII. Alat/ Media : Note book dan LCD 2. Tiap siswa bisa nulis kecap.Idin Baidillah.vokal. Guru jadi pasilitator praktek nulis aksara dina 3. 2. Nyieun data pribadi make aksara sunda IX. Ngimpormasikeun kompetensi anu rek dihontal ( tujuan ) 2.2 x 45 menit VII.kalimah jeung alinea b. Nilai proses dina prak-prakan diajar. ceramah.angka jeung rarangken b. Appersepsi a. Eksplorasi a.Bandung : Walatra.H. Nepikeun KD anu rek dibahas c.kalimah.Pd dkk ( 2010 ). 11 . Elaborasi a. 2. Metoda Pembelajaran : Diskusi kelas . Non Tes : a. Sumber : 1. 2. Siswa anu lainna ngabenerkeun anu masih keneh aya kasalahan. Penugasan: a. Neangan informasi ngeunaan sejarah aksara sunda b. Ngarumuskeun kacindekan babarengan ngenaan nulis kecap. Pendahuluan : Aktivitas Siswa/Guru 1.jeung alinea. Siswa bisa ngamekarkeun budaya aksara sunda B. Penutup 1.M. Media dan Sumber Belajar 1. Kegiatan Pembelajaran Tahap Kegiatan A. LKS Miara Basa Maryati dkk. ( 2010 ) . b. c. Konfirmasi a. Dihubungkeun jeung KD anu rek dibahas. Evaluasinulis ngagunakeun aksara sunda 3. 1. Aksara Sunda : Pangajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda Pikeun Guru Jeung Murid SMP/MTS SMA/SMK/MA. Alat.

3. Imas nuju diajar aksara sunda 7. Imas 2. N = netral. Ibu 3. Utamana jalma kudu rea batur Keur silih tulungan Silih titipkeun nya diri Budi akal lantaran ti pada jalma 2. kalimah-kalimah. Peperenian Urang Sunda : Rachmat TaufiqHidayat dkk. TS = tidak setuju. No 1 2 3 4 5 Pernyataan Naha leres aksara sunda t sesah eh Aksara sunda kudu diwanohkeun timimiti SD Aksara sunda bagian tina budaya teu kapalire anu Aksara sunda kiwari kurang diperhatikeunpara siswa ku Aksara sunda kurang dipikawanoh lantaran budaya buhun SS S N TS STS 12 . Ibu nuju tuang 8. Skala sikap Format Penilaian Sikap Petunjuk : Bubuhkan tanda silang (X) pada kolom SS= sangat setuju. jeung alinea ieu dihandap make aksara sunda 1. Barudak nu rek ulin oray-orayan samemehna silih cekel taktak heula.jst. Teteh 5. 10. Abdi mah teu acan neda 9. Essay Tulis kecap-kecap. Bandung : PT Kiblat Buku Utama LAMPIRAN INSTRUMEN PENILAIAN 1. Nontes a. Bapa 6. S = setuju. Tes a.( 2005 ) . dan STS = sangat tidak setuju.nu tukang nyekel taktak nu hareupeunana. Ujang 4.

13 . 4 untuk TS. 4 untuk S. dan 5 untuk STS.Keterangan : Pernyataan positif : beri skor 5 untuk SS. 2 untuk S. Pernyataan negatif : beri skor 1 untuk SS. dan 1 untuk STS. 3 untuk N. Gambaran sikap siswa. Cara ngitungna ngagunakeun rumus : Skor yang diperoleh X 100 Skor total Hasil penghitungan tersebut dikategorikan menurut skala interval berikut: 92 – 100 = A (sangat baik) 76 – 91 = B (baik) 70 – 75 = C (cukup baik) 60 – 69 = D (kurang baik). 2 untuk TS. 3 untuk N.