CONT SILABUS KOMPETENSI DASAR NGAGUNAKEUN AKSARA SUNDA O SMA/MA /SMK/MAK Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas

/Program Semester Standar Kompetensi : : : : SMA Jawa Barat Basa jeung Sastra Sunda X (sapuluh ) 1 (hiji)

: 10.4 Mampuh nulis pikeun ngebrehkeun eusi pikiran rarasaan jeung kahayang dina wangun narjamahkeun, ngagunakeun aksara s Sarta nulis surat jeung biografi
ALOKASI WAKTU 2 x 45’ SUMBER BAHAN/ ALAT • Alat / Media Notebook dan LCD

KOMPETENSI DASAR 10.4.2 Ngagunakeun aksara sunda

INDIKATOR 1. Latihan nulis aksara ngalagena,sora hirup(vocal),angka jeung rarangken(P2)

MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

PENILAIAN

1. Latihan nulis aksara 1. ngalagena 2. Latihan nulis Vokal mandiri 2. 3. Latihan nulis angka 4. Latihan nulis rarangken 3. a. paneleng 2. Latihan nulis b. pamepet kecap,kalimah c. paneuleung ngagunakeun 4. d. panghulu aksara sunda(C3) e. panolong 3. Nyalin kalimah f . panyuku jeung alinea g. pamaeh 5. ngagunakeu aksara h. pangwisad sunda (C4) . i. panglayar 6. j. pamingkal k. panyiku l . panyecek 7. m. panyakra

Latihan nulis aksara Tes te rtulis : essay ngalagena,vokal,angka Non Tes : jeung rarangken 1. Penilaianunjuk Nulis kecap kalimah jeung kerja berupa alinea (performance Siswa piliganti kahareup test) nyaeta nulis kecap,kalimah jeung presentasi jeung alinea laporan tinulis Siswa anu lainna 2. Penilaian ngabenerkeun proses, jeung babaturannana anu masih Portofolio keneh aya kasalahan penilaian Guru jadi fasilitator dina praktek nulis aksara sunda Sisa ngarasa reueus kana budayana sorangan Siswa bisa ngamekarkeun budaya aksara sunda

• Sumber
1. LKS Miara Basa Maryati dkk.(2010 ) , Bandung : CV Wahana Iptek Bandung . 2. Aksara Sunda : Pangajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda Pikeun 10. Guru Jeung Murid 11. SMP/MTS

6

Bandung : PT Kiblat Buku Utama 7 .M. Latihan nulis angka jeung kecap 6. Nyieun data pribadi make aksara sunda 12.Penugasan mandiri tidak terstruktur 1. Latihan nulis kalimah jeung alinea PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER BAHAN/ ALAT 8.Idin 14. 21.kalimah jeung alinea 9.Pd dkk 15. 22. Neangan informasi ngeunaan sajarah aksara sunda 2. 17. Peperenian Urang 18. Walatra. 13. Sunda : Rachmat 19. Taufiq Hidayat dkk. SMA/SMK/MA. ( 2010 ). 2005 ) . Ngarumuskeun kacindekan babarengan ngeunaan nulis kecap. 3. Baidillah.Bandung : 16.KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 5. ( 20. Evaluasi nulis ngagunakeun aksara sunda 10. H.

1. 1. 1. 8 . 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER BAHAN/ ALAT • 1. 1. 1. 1. 1.

9 .

Conto-conto kecap 6.sarta nulis surat jeung biografi.jeung komfirmasi siswa bisa/mampuh 1.angka.sora hirup ( vokal ). Nyalin kalimah jeung alinea ngagunakeun aksara sunda ( C4 ) : Ngagunakeun Aksara Sunda IV. 2.CONTO RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas/Program Semester Jumlah Pertemuan : SMA Jawa Barat : Basa Sastra jeung Aksara Sunda : X (sapuluh) : 1 (hiji) : 1 x ( 2 x 45 menit) I. Conto-conto kalimah 7. Latihan nulis kecap.eksplorasi. Tujuan Pembelajaran : Ngaliwatan kagiatan ekspositori. Angka 4.jeung rarangken. Kompetensi dasar III. Indikator : 1.rarasaan. Conto alinea VI. V.angka jeung rarangken. Rarangken 5.ngagunakeun aksara sunda.kalimah ngagunakeun aksara sunda ( C 3 ). Alokasi Waktu : 10 .vokal.jeung kahayang dina wangun narjamahkeun. Latihan nulis aksara ngalagena. Standar Kompetensi : Mampuh nulis pikeun ngebrehkeun eusi pikiran. 3. Nulis aksara ngalagena. Aksara ngalagena 2. II.( P2 ) 2. Vokal mandiri 3. Nyalin kalimah jeung alinea make aksara sunda. Materi Ajar : 1.elaborasi. 3. Nulis kecap jeung kalimah ngagunakeun aksara sunda.

c. Tanya jawab ngeunaan pelajaran anu minggu katukang (review) b. b. Siswa ngarasa reueus kana budayana sorangan. 2. Bandung : CV Wahana Iptek Bandung . Siswa piliganti kahareup nulis kecap. Non Tes : a. Siswa latihan nulis aksara ngalagena. tanya jawab VIII. 1. Neangan informasi ngeunaan sejarah aksara sunda b. Guru jadi pasilitator praktek nulis aksara dina 3.kalimah.kalimah jeng alinea. Nilai proses dina prak-prakan diajar. Penutup 1. Eksplorasi a. ( 2010 ) . Penugasan: a. Nepikeun KD anu rek dibahas c. Elaborasi a. 2.2 x 45 menit VII. Kegiatan Pembelajaran Tahap Kegiatan A. Nyieun data pribadi make aksara sunda IX. Alat.Pd dkk ( 2010 ). 2. Media dan Sumber Belajar 1. Ngarumuskeun kacindekan babarengan ngenaan nulis kecap. Konfirmasi a. Nyiapkeun /ngondisikeun siswa dumasar kana pangajaran minggu katukang .kalimah jeung alinea b.angka jeung rarangken b. Aksara Sunda : Pangajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda Pikeun Guru Jeung Murid SMP/MTS SMA/SMK/MA. ceramah. Siswa anu lainna ngabenerkeun anu masih keneh aya kasalahan.vokal. Appersepsi a. Skala sikap b. Siswa bisa ngamekarkeun budaya aksara sunda B. Dihubungkeun jeung KD anu rek dibahas. X. Sumber : 1. Evaluasinulis ngagunakeun aksara sunda 3.jeung alinea.H. Tes tertulis 2. 11 . Ngimpormasikeun kompetensi anu rek dihontal ( tujuan ) 2.Idin Baidillah. Pendahuluan : Aktivitas Siswa/Guru 1.Bandung : Walatra. LKS Miara Basa Maryati dkk. Metoda Pembelajaran : Diskusi kelas . Tiap siswa bisa nulis kecap.M. Alat/ Media : Note book dan LCD 2. Penilaian (terlampir) 1. Inti C.

dan STS = sangat tidak setuju. Imas 2.3. No 1 2 3 4 5 Pernyataan Naha leres aksara sunda t sesah eh Aksara sunda kudu diwanohkeun timimiti SD Aksara sunda bagian tina budaya teu kapalire anu Aksara sunda kiwari kurang diperhatikeunpara siswa ku Aksara sunda kurang dipikawanoh lantaran budaya buhun SS S N TS STS 12 . Tes a. Essay Tulis kecap-kecap. S = setuju. jeung alinea ieu dihandap make aksara sunda 1.jst. Imas nuju diajar aksara sunda 7. Ibu nuju tuang 8. Ibu 3. TS = tidak setuju. Nontes a. N = netral. Skala sikap Format Penilaian Sikap Petunjuk : Bubuhkan tanda silang (X) pada kolom SS= sangat setuju. Teteh 5. Ujang 4. Utamana jalma kudu rea batur Keur silih tulungan Silih titipkeun nya diri Budi akal lantaran ti pada jalma 2. Bapa 6. Abdi mah teu acan neda 9. 10. Barudak nu rek ulin oray-orayan samemehna silih cekel taktak heula. kalimah-kalimah.nu tukang nyekel taktak nu hareupeunana. Peperenian Urang Sunda : Rachmat TaufiqHidayat dkk. Bandung : PT Kiblat Buku Utama LAMPIRAN INSTRUMEN PENILAIAN 1.( 2005 ) .

3 untuk N. 13 . 4 untuk S. 4 untuk TS. 2 untuk S. dan 1 untuk STS. Cara ngitungna ngagunakeun rumus : Skor yang diperoleh X 100 Skor total Hasil penghitungan tersebut dikategorikan menurut skala interval berikut: 92 – 100 = A (sangat baik) 76 – 91 = B (baik) 70 – 75 = C (cukup baik) 60 – 69 = D (kurang baik). dan 5 untuk STS. Pernyataan negatif : beri skor 1 untuk SS. Gambaran sikap siswa. 2 untuk TS. 3 untuk N.Keterangan : Pernyataan positif : beri skor 5 untuk SS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful