CONT SILABUS KOMPETENSI DASAR NGAGUNAKEUN AKSARA SUNDA O SMA/MA /SMK/MAK Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas

/Program Semester Standar Kompetensi : : : : SMA Jawa Barat Basa jeung Sastra Sunda X (sapuluh ) 1 (hiji)

: 10.4 Mampuh nulis pikeun ngebrehkeun eusi pikiran rarasaan jeung kahayang dina wangun narjamahkeun, ngagunakeun aksara s Sarta nulis surat jeung biografi
ALOKASI WAKTU 2 x 45’ SUMBER BAHAN/ ALAT • Alat / Media Notebook dan LCD

KOMPETENSI DASAR 10.4.2 Ngagunakeun aksara sunda

INDIKATOR 1. Latihan nulis aksara ngalagena,sora hirup(vocal),angka jeung rarangken(P2)

MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

PENILAIAN

1. Latihan nulis aksara 1. ngalagena 2. Latihan nulis Vokal mandiri 2. 3. Latihan nulis angka 4. Latihan nulis rarangken 3. a. paneleng 2. Latihan nulis b. pamepet kecap,kalimah c. paneuleung ngagunakeun 4. d. panghulu aksara sunda(C3) e. panolong 3. Nyalin kalimah f . panyuku jeung alinea g. pamaeh 5. ngagunakeu aksara h. pangwisad sunda (C4) . i. panglayar 6. j. pamingkal k. panyiku l . panyecek 7. m. panyakra

Latihan nulis aksara Tes te rtulis : essay ngalagena,vokal,angka Non Tes : jeung rarangken 1. Penilaianunjuk Nulis kecap kalimah jeung kerja berupa alinea (performance Siswa piliganti kahareup test) nyaeta nulis kecap,kalimah jeung presentasi jeung alinea laporan tinulis Siswa anu lainna 2. Penilaian ngabenerkeun proses, jeung babaturannana anu masih Portofolio keneh aya kasalahan penilaian Guru jadi fasilitator dina praktek nulis aksara sunda Sisa ngarasa reueus kana budayana sorangan Siswa bisa ngamekarkeun budaya aksara sunda

• Sumber
1. LKS Miara Basa Maryati dkk.(2010 ) , Bandung : CV Wahana Iptek Bandung . 2. Aksara Sunda : Pangajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda Pikeun 10. Guru Jeung Murid 11. SMP/MTS

6

( 20. Taufiq Hidayat dkk. Peperenian Urang 18.Idin 14. 2005 ) . H.Bandung : 16. Latihan nulis kalimah jeung alinea PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER BAHAN/ ALAT 8. 3. 21.Pd dkk 15. SMA/SMK/MA. Ngarumuskeun kacindekan babarengan ngeunaan nulis kecap. Latihan nulis angka jeung kecap 6.kalimah jeung alinea 9.M. ( 2010 ). 17. 22.KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 5. Nyieun data pribadi make aksara sunda 12. Walatra. Sunda : Rachmat 19. 13. Evaluasi nulis ngagunakeun aksara sunda 10. Bandung : PT Kiblat Buku Utama 7 .Penugasan mandiri tidak terstruktur 1. Baidillah. Neangan informasi ngeunaan sajarah aksara sunda 2.

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 8 . 1. 1.KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER BAHAN/ ALAT • 1. 1. 1.

9 .

( P2 ) 2.jeung komfirmasi siswa bisa/mampuh 1. Vokal mandiri 3. Rarangken 5.elaborasi. Nyalin kalimah jeung alinea make aksara sunda. Indikator : 1.kalimah ngagunakeun aksara sunda ( C 3 ). Conto-conto kalimah 7. V.jeung kahayang dina wangun narjamahkeun.angka. 2. Tujuan Pembelajaran : Ngaliwatan kagiatan ekspositori. Nulis aksara ngalagena. Conto-conto kecap 6. Nulis kecap jeung kalimah ngagunakeun aksara sunda. Materi Ajar : 1. Aksara ngalagena 2. 3. Alokasi Waktu : 10 . Kompetensi dasar III.sarta nulis surat jeung biografi. II.rarasaan. Nyalin kalimah jeung alinea ngagunakeun aksara sunda ( C4 ) : Ngagunakeun Aksara Sunda IV.jeung rarangken. Conto alinea VI. Angka 4. Latihan nulis kecap. Standar Kompetensi : Mampuh nulis pikeun ngebrehkeun eusi pikiran.eksplorasi.CONTO RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas/Program Semester Jumlah Pertemuan : SMA Jawa Barat : Basa Sastra jeung Aksara Sunda : X (sapuluh) : 1 (hiji) : 1 x ( 2 x 45 menit) I.ngagunakeun aksara sunda.sora hirup ( vokal ). Latihan nulis aksara ngalagena. 3.angka jeung rarangken.vokal.

Aksara Sunda : Pangajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda Pikeun Guru Jeung Murid SMP/MTS SMA/SMK/MA. Siswa piliganti kahareup nulis kecap. 2.H.Idin Baidillah. 2. Siswa anu lainna ngabenerkeun anu masih keneh aya kasalahan. Nyieun data pribadi make aksara sunda IX. X. Penilaian (terlampir) 1. 2. Ngimpormasikeun kompetensi anu rek dihontal ( tujuan ) 2. Inti C. Ngarumuskeun kacindekan babarengan ngenaan nulis kecap. Media dan Sumber Belajar 1. Neangan informasi ngeunaan sejarah aksara sunda b. Konfirmasi a. Evaluasinulis ngagunakeun aksara sunda 3.Bandung : Walatra. 11 . Skala sikap b. Eksplorasi a. Nyiapkeun /ngondisikeun siswa dumasar kana pangajaran minggu katukang . Nepikeun KD anu rek dibahas c. Sumber : 1.vokal. c.angka jeung rarangken b. Appersepsi a. b. Non Tes : a. LKS Miara Basa Maryati dkk. Tes tertulis 2. Alat. Metoda Pembelajaran : Diskusi kelas .2 x 45 menit VII.kalimah jeng alinea. Guru jadi pasilitator praktek nulis aksara dina 3. Penutup 1. tanya jawab VIII. Elaborasi a. Penugasan: a.kalimah jeung alinea b. Siswa ngarasa reueus kana budayana sorangan. Pendahuluan : Aktivitas Siswa/Guru 1. 1. Dihubungkeun jeung KD anu rek dibahas. Alat/ Media : Note book dan LCD 2. Siswa latihan nulis aksara ngalagena.kalimah.jeung alinea. ( 2010 ) . Bandung : CV Wahana Iptek Bandung . Siswa bisa ngamekarkeun budaya aksara sunda B.M. ceramah. Tanya jawab ngeunaan pelajaran anu minggu katukang (review) b. Nilai proses dina prak-prakan diajar.Pd dkk ( 2010 ). Kegiatan Pembelajaran Tahap Kegiatan A. Tiap siswa bisa nulis kecap.

dan STS = sangat tidak setuju. Bapa 6. No 1 2 3 4 5 Pernyataan Naha leres aksara sunda t sesah eh Aksara sunda kudu diwanohkeun timimiti SD Aksara sunda bagian tina budaya teu kapalire anu Aksara sunda kiwari kurang diperhatikeunpara siswa ku Aksara sunda kurang dipikawanoh lantaran budaya buhun SS S N TS STS 12 . Bandung : PT Kiblat Buku Utama LAMPIRAN INSTRUMEN PENILAIAN 1. Ibu 3. Abdi mah teu acan neda 9. Tes a. N = netral. Utamana jalma kudu rea batur Keur silih tulungan Silih titipkeun nya diri Budi akal lantaran ti pada jalma 2. S = setuju. Ibu nuju tuang 8. TS = tidak setuju.jst. jeung alinea ieu dihandap make aksara sunda 1. Ujang 4.nu tukang nyekel taktak nu hareupeunana. Skala sikap Format Penilaian Sikap Petunjuk : Bubuhkan tanda silang (X) pada kolom SS= sangat setuju. 10. Nontes a. Imas 2. Essay Tulis kecap-kecap. Imas nuju diajar aksara sunda 7. Barudak nu rek ulin oray-orayan samemehna silih cekel taktak heula. kalimah-kalimah. Peperenian Urang Sunda : Rachmat TaufiqHidayat dkk.3.( 2005 ) . Teteh 5.

13 . 3 untuk N. 2 untuk S. Cara ngitungna ngagunakeun rumus : Skor yang diperoleh X 100 Skor total Hasil penghitungan tersebut dikategorikan menurut skala interval berikut: 92 – 100 = A (sangat baik) 76 – 91 = B (baik) 70 – 75 = C (cukup baik) 60 – 69 = D (kurang baik).Keterangan : Pernyataan positif : beri skor 5 untuk SS. Gambaran sikap siswa. Pernyataan negatif : beri skor 1 untuk SS. 4 untuk S. 4 untuk TS. 3 untuk N. dan 5 untuk STS. 2 untuk TS. dan 1 untuk STS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful