P. 1
Rpp Aksara Sunda Pesona

Rpp Aksara Sunda Pesona

|Views: 197|Likes:
Dipublikasikan oleh Didi Mulyadi

More info:

Published by: Didi Mulyadi on Feb 14, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2015

pdf

text

original

CONT SILABUS KOMPETENSI DASAR NGAGUNAKEUN AKSARA SUNDA O SMA/MA /SMK/MAK Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas

/Program Semester Standar Kompetensi : : : : SMA Jawa Barat Basa jeung Sastra Sunda X (sapuluh ) 1 (hiji)

: 10.4 Mampuh nulis pikeun ngebrehkeun eusi pikiran rarasaan jeung kahayang dina wangun narjamahkeun, ngagunakeun aksara s Sarta nulis surat jeung biografi
ALOKASI WAKTU 2 x 45’ SUMBER BAHAN/ ALAT • Alat / Media Notebook dan LCD

KOMPETENSI DASAR 10.4.2 Ngagunakeun aksara sunda

INDIKATOR 1. Latihan nulis aksara ngalagena,sora hirup(vocal),angka jeung rarangken(P2)

MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

PENILAIAN

1. Latihan nulis aksara 1. ngalagena 2. Latihan nulis Vokal mandiri 2. 3. Latihan nulis angka 4. Latihan nulis rarangken 3. a. paneleng 2. Latihan nulis b. pamepet kecap,kalimah c. paneuleung ngagunakeun 4. d. panghulu aksara sunda(C3) e. panolong 3. Nyalin kalimah f . panyuku jeung alinea g. pamaeh 5. ngagunakeu aksara h. pangwisad sunda (C4) . i. panglayar 6. j. pamingkal k. panyiku l . panyecek 7. m. panyakra

Latihan nulis aksara Tes te rtulis : essay ngalagena,vokal,angka Non Tes : jeung rarangken 1. Penilaianunjuk Nulis kecap kalimah jeung kerja berupa alinea (performance Siswa piliganti kahareup test) nyaeta nulis kecap,kalimah jeung presentasi jeung alinea laporan tinulis Siswa anu lainna 2. Penilaian ngabenerkeun proses, jeung babaturannana anu masih Portofolio keneh aya kasalahan penilaian Guru jadi fasilitator dina praktek nulis aksara sunda Sisa ngarasa reueus kana budayana sorangan Siswa bisa ngamekarkeun budaya aksara sunda

• Sumber
1. LKS Miara Basa Maryati dkk.(2010 ) , Bandung : CV Wahana Iptek Bandung . 2. Aksara Sunda : Pangajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda Pikeun 10. Guru Jeung Murid 11. SMP/MTS

6

Evaluasi nulis ngagunakeun aksara sunda 10. Neangan informasi ngeunaan sajarah aksara sunda 2.Bandung : 16.Pd dkk 15. 13.M. Sunda : Rachmat 19. 3. ( 2010 ). 21. Ngarumuskeun kacindekan babarengan ngeunaan nulis kecap. SMA/SMK/MA. Bandung : PT Kiblat Buku Utama 7 . Peperenian Urang 18. 17. Taufiq Hidayat dkk. Latihan nulis kalimah jeung alinea PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER BAHAN/ ALAT 8. H.Penugasan mandiri tidak terstruktur 1. 2005 ) . Nyieun data pribadi make aksara sunda 12. Baidillah.Idin 14.KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 5. Latihan nulis angka jeung kecap 6.kalimah jeung alinea 9. Walatra. 22. ( 20.

8 . 1.KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI WAKTU SUMBER BAHAN/ ALAT • 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

9 .

Conto alinea VI. Standar Kompetensi : Mampuh nulis pikeun ngebrehkeun eusi pikiran.angka jeung rarangken.jeung kahayang dina wangun narjamahkeun.kalimah ngagunakeun aksara sunda ( C 3 ).rarasaan.jeung komfirmasi siswa bisa/mampuh 1. Nyalin kalimah jeung alinea ngagunakeun aksara sunda ( C4 ) : Ngagunakeun Aksara Sunda IV.ngagunakeun aksara sunda.jeung rarangken. Nyalin kalimah jeung alinea make aksara sunda. Vokal mandiri 3.elaborasi.( P2 ) 2.sora hirup ( vokal ).CONTO RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Kelas/Program Semester Jumlah Pertemuan : SMA Jawa Barat : Basa Sastra jeung Aksara Sunda : X (sapuluh) : 1 (hiji) : 1 x ( 2 x 45 menit) I. Nulis kecap jeung kalimah ngagunakeun aksara sunda. 3. 2. Nulis aksara ngalagena. Alokasi Waktu : 10 . Indikator : 1. Conto-conto kecap 6. Rarangken 5. V.sarta nulis surat jeung biografi. Aksara ngalagena 2.angka. Latihan nulis aksara ngalagena. 3. Kompetensi dasar III. Latihan nulis kecap.vokal. Angka 4. Tujuan Pembelajaran : Ngaliwatan kagiatan ekspositori. Materi Ajar : 1. II.eksplorasi. Conto-conto kalimah 7.

jeung alinea. Tanya jawab ngeunaan pelajaran anu minggu katukang (review) b. Siswa piliganti kahareup nulis kecap.Pd dkk ( 2010 ).Bandung : Walatra. Ngimpormasikeun kompetensi anu rek dihontal ( tujuan ) 2. Siswa anu lainna ngabenerkeun anu masih keneh aya kasalahan.Idin Baidillah.M. Siswa latihan nulis aksara ngalagena. Alat/ Media : Note book dan LCD 2. Penilaian (terlampir) 1.kalimah jeung alinea b. Neangan informasi ngeunaan sejarah aksara sunda b. Non Tes : a. Nyieun data pribadi make aksara sunda IX. Konfirmasi a. Kegiatan Pembelajaran Tahap Kegiatan A. Media dan Sumber Belajar 1. Nyiapkeun /ngondisikeun siswa dumasar kana pangajaran minggu katukang . 11 . Guru jadi pasilitator praktek nulis aksara dina 3. 2. Sumber : 1. 2. Penugasan: a. Metoda Pembelajaran : Diskusi kelas . LKS Miara Basa Maryati dkk. tanya jawab VIII. Skala sikap b. Tes tertulis 2. b.kalimah jeng alinea. 1. Siswa bisa ngamekarkeun budaya aksara sunda B. Tiap siswa bisa nulis kecap.H. Evaluasinulis ngagunakeun aksara sunda 3. Inti C. Elaborasi a.kalimah. Eksplorasi a. X.2 x 45 menit VII.angka jeung rarangken b. Dihubungkeun jeung KD anu rek dibahas. Siswa ngarasa reueus kana budayana sorangan. Alat. ( 2010 ) . 2. Aksara Sunda : Pangajaran Maca Jeung Nulis Aksara Sunda Pikeun Guru Jeung Murid SMP/MTS SMA/SMK/MA. c. Pendahuluan : Aktivitas Siswa/Guru 1. ceramah. Penutup 1. Bandung : CV Wahana Iptek Bandung . Appersepsi a. Ngarumuskeun kacindekan babarengan ngenaan nulis kecap. Nepikeun KD anu rek dibahas c.vokal. Nilai proses dina prak-prakan diajar.

nu tukang nyekel taktak nu hareupeunana. S = setuju. Abdi mah teu acan neda 9. Ibu nuju tuang 8. N = netral. 10. Skala sikap Format Penilaian Sikap Petunjuk : Bubuhkan tanda silang (X) pada kolom SS= sangat setuju. Nontes a. TS = tidak setuju. jeung alinea ieu dihandap make aksara sunda 1. Teteh 5. dan STS = sangat tidak setuju. Ibu 3. Utamana jalma kudu rea batur Keur silih tulungan Silih titipkeun nya diri Budi akal lantaran ti pada jalma 2. Bandung : PT Kiblat Buku Utama LAMPIRAN INSTRUMEN PENILAIAN 1. Barudak nu rek ulin oray-orayan samemehna silih cekel taktak heula.jst.( 2005 ) .3. Bapa 6. Tes a. Ujang 4. Imas nuju diajar aksara sunda 7. Peperenian Urang Sunda : Rachmat TaufiqHidayat dkk. Essay Tulis kecap-kecap. kalimah-kalimah. Imas 2. No 1 2 3 4 5 Pernyataan Naha leres aksara sunda t sesah eh Aksara sunda kudu diwanohkeun timimiti SD Aksara sunda bagian tina budaya teu kapalire anu Aksara sunda kiwari kurang diperhatikeunpara siswa ku Aksara sunda kurang dipikawanoh lantaran budaya buhun SS S N TS STS 12 .

2 untuk TS. 3 untuk N. 13 . Cara ngitungna ngagunakeun rumus : Skor yang diperoleh X 100 Skor total Hasil penghitungan tersebut dikategorikan menurut skala interval berikut: 92 – 100 = A (sangat baik) 76 – 91 = B (baik) 70 – 75 = C (cukup baik) 60 – 69 = D (kurang baik). 4 untuk TS. dan 1 untuk STS. dan 5 untuk STS. 3 untuk N. 4 untuk S. 2 untuk S.Keterangan : Pernyataan positif : beri skor 5 untuk SS. Gambaran sikap siswa. Pernyataan negatif : beri skor 1 untuk SS.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->