Permohonan Pindahmilik Tanah Kuasa Melulus Hakmilik Pejabat Pendaftar (Geran / Pajakan Negeri / HSD) diluluskan oleh Pendaftar

Hakmilik di Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri. Hakmilik Pejabat Tanah (Geran Mukim / Pajakan Mukim / HSM) diluluskan oleh Pentadbir Tanah di Pejabat Tanah berkaitan. Penerangan ringkas Pindahmilik tanah ialah memindahkan hak pemilikan tanah dari pemilik semasa kepada pemilik baru sama ada melalui pemberian kasih sayang, jual beli tanah atau Perintah Mahkamah. Borang yang digunakan Permohonan pindahmilik tanah hendaklah menggunakan Borang 14A yang boleh dibeli di manamana Pejabat Tanah. Seksyen 215 KTN Permohonan pindahmilik jika ada sekatan kepentingan Perlu mendapatkan kebenaran pindahmilik daripada Pihak Berkuasa Negeri (PBN). Permohonan dikemukakan kepada :
• •

Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak - Hakmilik Pendaftar Pentadbir Tanah - Hakmilik Pejabat Tanah

Permohonan pindahmilik kepada bukan warganegara Perlu mendapatkan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri(PBN) kecuali tanah kategori industri. Seksyen 433BKTN Cara mengisi borang 14A Segala maklumat dalam Borang 16N boleh ditaip atau ditulis dengan terang dan jelas menggunakan dakwat hitam atau biru kehitaman. Borang yang sudah diisi dengan lengkap mestilah diakusaksi oleh mana-mana pegawai atau orang yang disenaraikan diantaranya seperti berikut :• • • • • •

Majistret Pengarah Tanah dan Galian Pendaftar Hakmilik Pentadbir Tanah Peguambela dan Peguam Cara. Penyaksi Awam (Notary Public).

Bagi permohonan pindahmilik tanah Pegangan Melayu di dalam kawasan Rizab Melayu Borang 14A mestilah diakusaksi oleh Pentadbir Tanah. Seksyen 211, 436 & 436A KTN Tindakan selepas menyempurnakan borang 14A i. Melekatkan setem hasil RM 10/- di atas Borang 14A dan dimatikan di Pejabat Pemungut Duti Setem ii. Membuat bayaran cukai setem di Pejabat Pemungut Duti Setem iii. Menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke kaunter Bahagian Hakmilik Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri / Bahagian Pendaftaran Pejabat Tanah berkenaan
• • • • • • • • • • • •

Borang 14A yang lengkap. Resit Cukai Tanah semasa. Dokumen hakmilik keluaran tanah berkenaan atau permohonan hakmilik gantian bersama surat akuan hakmilik hilang. Surat kebenaran PBN jika berkaitan Surat Kebenaran Pemegang Kaveat/ Pemegang gadaian jika berkaitan Suratkuasa Wakil jika berkaitan Borang DS.01 ( Borang Penyerahan Dokumen) Borang DS.05 ( Borang Butir-butir Pembeli dan Penerima) Borang Taksiran Duti Setem (PDS 14- 1(Pin.9/99) Perintah Mahkamah jika berkaitan. Sesalinan Undang-undang Tubuh (Syarikat/Pertubuhan). Bayaran-bayaran yang ditetapkan.

Penyerahan hakmilik(geran) dikembalikan Penyerah akan dimaklumkan setelah nama pemilik baru didaftarkan di dalam hakmilik berkaitan.

Bayaran

Pembelian Borang 14A Penyaksian Borang 14A Pendaftaran : Suratkuasa Wakil Baru

RM 3 satu set RM 5 satu penyaksian

RM 100 satu suratkuasa

Suratkuasa Wakil Daftar RM 50 satu suratkuasa Bayaran pendaftaran Lewat Diganda mengikut bayaran pendaftaran selepas 3 bulan dari tarikh Borang 14A tertakluk kepada maksima 5 kali penyaksian ganda Bayaran pendaftaran untuk pindahmilik tanah adalah seperti kadar yang ditetapkan dalam jadual di bawah:JUMLAH NILAIAN (RM) 0-30,000 30,001-50,000 50,001-100,000 100,001-150,000 150,001-200,000 200,001-250,000 250,001-300,000 300,001-500,000 500,001 ke atas KADAR 50 80 150 250 300 350 400 0.15% 0.20%

Bayaran Tambahan Kepada Bukan Warganegara Malaysia 5,000 ( 1 Hakmilik ) Peringatan Had umur penerima pindahmilik mestilah 18 tahun ke atas. Seksyen 43 KTN Bagi tanah pertanian bahagian yang hendak di pindahmilik mestilah tidak kurang daripada 1 ekar(0.404686 hektar), atau kurang daripada 1 ekar (0.404686 hektar) jika dari bahagian yang tidak dipecahkan. Seksyen 205(3) KTN Contoh Borang dan dokumen

Borang 14A

• • •

Resit Cukai Tanah Semasa Borang DS.01 Borang DS.05