r'--'"

Laman Web: http://www.llloE.gov.my

j

bs

Ruj. Kami : KP(BPSH-PKICf)103/020/31 Tari~ jJ ;0 Januari 2012 Semua Pengarah Pelajaran labatan Pelajaran Negeri
YBhg. Datuk/Dato'jTuan/Puan,
PELAKSANAAN PROJEK PREMIS SEKOLAH

( ~O )

~J.-f

l~:;;~I'!~~:J~:t~;l::~) i ,
-1:: fl.. !..J~r ~ __ ~~eldl~!lW:".G
-Sa~1ff.,,.,..,,,v-af')
0

_!

rT~R!MP.,

I

I

U

.. t

lBESTARlNET .L:

fJ6d J

KEBENARAN

'>..I~u. ~"-f
idJ,......

Denqan seqata horrnatnya perkara di atas .dal.h!f;:;Jt"2. Sukadta

san.

dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia tel melaksanakan Projek Perkhidmatan lBestariNet mulai Januari 2012,2i semua sekQlah. seluruh negara secara berperingkat. Projek ini dilaksanakan oleh YTL Communication Bhd. laltu syanI<at yang telah dilantik bagi me!ak.sanakan perkhidmatan lnl,

-'fil .... ,vN r

tl!'il r4,W~ \ t
~ $"~

MEM~UKI

I

()

/)

/1-

j;:~~t

I

3. Dalam proses pelaksanaan, pihak syarikat akan melakukan lawatan tapak dan kerja-kerja pemasangan di dalam kawasan seko!ah dl lokasi yang dikenalpasti dengan melibatkan jentera berat. 5ehubungan dengan ltu, pihak YBhg. Datuk/Dato'/Tuan/Puan M'pohon untuk memaklumkan kepada Pejabat Pelajaran Daerah/Gabungan dan sekolahsekolah yang berkenaan perkara ini memmta seko!ah member; kerjasama supaya peiakSanaan lBestariNet ini dapat dilaksanakan denqen jayanya. Bersama-Sama ini dilampirkan senarai sekolah yang dibekalkan oleh pihak pembekal seoerti di Lampiran A untuk tindakan dan perhatian pihak YBhg. Datuk/Dato'(TuanjPuan serta memaklurnkan kepada sekolah berkenaan.

serra

4. Sekiranya pihak YBhg. Datuk/Dato'jTuan/Puan mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan perkara lnl, sila berhubung dengan Encik Ahmad Faris bin Johan di talian 03-88849443 dan Encik Azlin bin Sanip di tslien 03-88849458 darl Bahagian ini atau Endk Mohd Zaidi bin Mohd Mustapa di tallen 03-88846260 dari Programme Management Office·(Inisiatif ICT), Kementerian Pelajaran Malaysia. Manakala maklumat bagi syarikat pembekal adalah seperti berikut: Syarikat Pembekal

m Communication

No. Telefon/faks

Pegawai Bertanggungjawab

:

Sdn.Bhd 8th Floor, One Oriental Place No.1} Jalan Hang Lekiu 50100 Kuala Lumpur 03-20278888/03-20278828 Shahirul Amran (019-575 7711) Darrin Todd (012-381 2745)

"1 Malaysia: Rakyat Dldahulukan, Pencapaian Diutamakan"
Sita catatkan rujuk8n Bahaglan in! apabila ber.'wbung

I''''

L

.. _

"

i

IWL,I'"'

.,

-

...

-

....

I
I
5. Bersama-sama ini dlsertakan garis panduan untuk pihak sekolah mengetahui dan rnengambi! tindakan bagi pelaksanaan projek lni seperti larnplran B. Kerjasama dan keprihatinan YBhg. DatukjDato'/Tuan/Puan dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih, Sekian. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" berhubung perkara ini amat

Saya yang menurut peri tah,

DATO' HAJI

1l"'~8<I<LR

Pengarah Bahagian Pengurusan Se ah Harian Kementerian Pelajaran laysia

s. k.

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Sektor operas Pendldlkan Pengarah Sahagian Pengurusan Sekolah Berasrarna Penuh dan Sekolah Kecemerlangan Pengarah Sahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional

Pengarah
Sahagian Pendidikan Islam Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Programme Management Office Kementerian Pelajaran Malaysia

I'

~

,'
;"

,I

'I

I
LAMPIRANA SENARAI SEKOLAH SEKOAH BAGI CADANGAN PEMASANGAN STRUKTUR 18RIS NO KOD SEKOLAH BRA6001 SBA6020 BFT60C1 BBC6033 BEA6042 BFT6D05 BBA6014 8886028 8BA6016 88S6029 BBA6002 BEA6044 SBA6009 BBA6032 BFT6D04 BBA6030 BFT5001 BEA5062 BEA7621 BBD5043 BBA5020 SBASOOS BBA3021 BEA3079 BBA3019 BBA3020 BBA3018 BEB3080 BBA3015 BBA3017 BBA501't BBC3035 BBA3026 BBC3041 BBD3060 BBC5031 BBA3013 BRA3001 BBA3012 BBA3031 8BD3066 BBA3024 BBA3009 BBD3068 BFT5002 8B05045 BEA5068 NAMA SEKOLAH SSPI SABAK SERNAM SK SUNGAI TENGAR SAM PARIT BARU SJK{G)_ MOON TECK SMK MUNSHI ABDULLAH SAlA MUHAMMADIAH SK BATU 38 SK KHIR JOHARI SK TUN DOKTOR ISMAIL SK SERI UT AMA SK SG HJ DORANI SMK BAGAN TERAP SK TOK KHALIFAH SK BINJAI JAYA SAM PASIR PANJANG SK PASIR PANJANG SAM SUNGAI SELISEK SMK KAMPONG SOEHARTO SMK TAMAN OESA 2 SJKffi LOG CHANGKA T ASA SKSG TENGI SK HULU SERNAM SKPARIT EMPAT SMK SG. 8URONG SK SERI GAM BUT SK SUNGAI SIREH SK DATO' MAN AN (INTEG) SMKSERI DESA SK TANJONG KARANG SKSRITIRAM SKKALUMPANG SJK{C_lBAGAN PASIR SK PARIT SERONG SJK(C) MING TEE SJK(T) lADANG SUNGAI TERAP SJK(Cl KERLING SK BKT BELIMBING SMKA KUALA SELANGOR SK TANJUNG KERAMAT SK BANDAR 8ARU SJK(T) LOG RIVERSIDE SK JALAN RAJA MUSA SKPASANGAN SJK(T) LOG SELANGOR RIVER SAMT KUALA KUBU BHARU SJK(T) KUALA KUBU BHARU SMK AM PANG PECAH NEGERI SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SEu..NGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELPo,NGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR

1

2
3
4

5 6
7

8 9
10 11 12 13

14

15
16

17
18
19

20 21

22
23 24

25 26
27

28 29
30

31

32
33
34

35
36 37 38 39

40
41 42 43

44

45
46 47

,'

LAMP IRAN A
SENARAI SEKOLAH SEKOAH BAGI CADANGAN PEMASANGAN STRUKTUR 1BRIS

NO 48

KOOSEKOLAH

NAMA SEKOLAH

NEGERI

BBC5028
88D3048 BEA3081 BBA3008 BBC3042 BEA5071 SBA5032 BBA5014 BBA5023 BBA5030 BBC5037 BEA50n BBA3002 BBA3Q11 BBA30:34 8805059 BBA5031 BBA5006 BBC5030 BEA5067 BBA5003 BBC5035 BBA5025 BBA3004 BFT3001 BBC3043 B8C3040 BBA3035 8BA3003 BBA3033 8BA3030 BBC7401 6EA7617 BRA7001 8EA7618 BBA7242 BBA5004 88A7231 BBC7404 BBC7405 BFT7001 8BA7234 8BA1208 BEA7619 BBA7212 BBA7220 BEA7609

SJK(C} BUKIT FRASER
SJKCn BESTARI JAY A SMK RANTAU PANJANG
SK JA YA SETIA SJK(C) PUI CHI SMK TAMAN 6UNGA RAY A (i) SK BUKIT BERUNTUNG 2 SK SUNGAI BUAYA SK BUKIT 6ERUNTUNG SK 8UKIT SENTOSA SJK(C) SERENDAH

SELANGOR
SELANGOR SELANGOR SELANGOR
SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR

49
50

51

52
53

56 58
59

55

54

57
60

SELANGOR
SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELP.NGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SElJo.NGOR SELOtNGOR

SMK SERENDAH
SK BKT BADONG SKIJOK SK SAUJANA UTAMA IJOK SJK{r) BUKIT BERUNTUNG SK ANTARA GAP I SK ULU YAM SHARU SJK{C) KAMPUNG GURNEY 8M SAINS HUlU SELANGOR SKRASA SJK(C} RASA SK BANDAR BARU SATANG KAL.! SK DA TO' MAHARAJA LELA SAMJERAM SJK{C) PUI TEH SJK(C) L1AT CHOON SK PUNCAK ALAM 2 SK BKT KERA YONG SK PUNCAK ALA.M SK BUKIT CERAKA SJK(C) CHAP KHUAN SMK TAMAN OESA SBPI RAWANG SMK BANDAR TASIK PUTERI SK TASIK PUTERl 2 SKSC; CHOH SK BUKIT RAWANG JAVA SJK{C) KUNDANG SJK(C) SAN YUK SAMRAWANG I SK SERI KUNDANG SKKUANG SMK BUKIT RAHMAN PUTRA SKSG BULUH SK BANDAR BARU SELAYANG SMK IDEAL HEIGHTS

61 62
63

64 65
66 67 68 69 70
71 72

SELANGOR
SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR BELANGOR

73 74 75 76
77 78 79 80
81

SELANGOR
SELANGOR SELANGOR SELANGOR

SELA.NGOR
SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR

82
83 84

85

86
87 88 89

i
I

SELANGOR
SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR

,

:

gO
91
92

! 1

93
94

"

.

'

I
!

I

iI

LAMPIRANA SENARAI SEKOLAH SEKOAH BAGI CADANGAN PEMASANGAN STRUKTUR 1BRIS

NO

KODSEKOLAH BBA7241 BBA7225 BBA7101 BBA7240 BBA7205 BBA72i9 BEB7651 BEA7613 88Ai213 BEA7612 BBC7402 88A7235 8EA7608 BBA7227 BEA7607 8BAOO29 BEAOO95 BBAOO30 BBAOO38 BBAOO12 BEA011D 88A0039 88AOO32 8800062 BBCOO52 BBAOOOB BBAOOO7 BBAOO28 BEB0103 BBB0026 BBCOO57 B880036 BFTOO03 BBA8275 BBCOO51 8808464 BEA8648 BBA8272 BBD8463 BRA7002 BEA7616 BBA7229 8B87302 BBA7214 BBA7202 BB07456 BBA7224

NAMA SEKOLAH SK 8ANDAR BARU SELA YANG (2) SK SK SK SK SK SELAYANG UTAMA SELAYANG BARU (2) TAMAN PRIMA SELAYANG SG TUA BAHARU SELAYANG JAYA

NEGERI SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR

95

96
97 98
99

100
101 102

SMKKEPONG SMK SUNGAI KERTAS SK TAMAN EHSAN SMK SERl SELA YANG SJK(C) KHEOW BIN SK TAMAN SERI GOMBAK 2 SMK HILLCREST SK USAHA EHSAN SMK SERI GOM8AK SK ABDUL SAMAT SMK TENGKU IDRIS SHAH SKMERU SK MERU (2) SK SUNGAI BINJAI SMK SUNGAI KAPAR INDAH SK SUNGA! KAPAR INDAH SK TAMAN KLANG UTAMA SJKm LDG BUKIT RAJAH SJK(C) PUI YING SK RANTAU PANJANG SK BATU BELAH SK PELA8UHAN UTARA SMK KWANG HUA SK (2) JALAN BA TU TIGA SJK(C) WU TECK SK PEREMPUAN BUKIT KUDA SAM NURUL IMAN SK TAMAN BUKIT SUBANG SJK(C) PIN HWA (1)

103
104 105 106 107

108

109
110

111
112

113 114
115

116
117 118

119
120

121 122 123
124 125 126 127 128 129

130
131

SJKm LOG NORTH HUMMOCK
SMK SEKSYEN 7 SK SEKSYEN 7 SJKm LADANG MIDLANDS SBPI GOMBAK SMK SUNGAI PUSU SK TAMAN SETIA SK GOMBAK (2) SK TAMAN MELAWATI SK KLANG GATE SJK(T) TAMAN MELAWATI SK TAMAN MELAWATI2

132

133 134
135 136

137 138
139 140 141

,

,'

J. U i IJ L

~ U J. ~

J,.'".KJ..

.J. L: I.J b

J/ AX

LAM PI RAN A
SENARAI SEKOLAH SEKOAH BAGI CADANGAN PEMASANGAN STRlJKTUR 18RlS

NO

KODSEKOLAH BBA7222

NAMA SEKOLAH SK TAMAN PERMA TA SMK BUKIT GADING SM TEKNIK SUNGAI BULOH SJK(C} SUNGAI BULOH SMK SUBANG BESTARI SK SUBANG BESTARf SK DAMANSARA DAMAI 1 SMK DAMANSARA DAMAI 1 SK BANDAR BARU SRI OAMANSARA SMK BANDAR SRI DAMANSARA (2) SKJALA.N U3 SJK(T) RRI SK SEKSYEN 9 KOTA DAMANSARA SK SEKSYEN 7 SG. BULOH. SJK(C) DESA JAY A 2 SJK(C) SUBANG SK BAN DAR SRI DAMANSARA 3 SK SYS 6 KOTA DAMANSARA SK BUKIT LANJAN SK SEKSYEN 11, KOTA DAMANSARA SMK SEKSYEN 4 KOTA DAMANSARA SJKC PUAY CHAt 2 SJK(C) DAMAN SARA SMK BANDAR UTAMA DAMANSARA 3 SMK 8ANDAR UT AMA DAMAN SARA (2) SK TROPICANA SK DAMANSARA UTAMA SK BANDAR UTAMA DAMANSARA SMK DAMANSARA JAYA (INTEG) SMK DAMANSARA UTAMA SK DAMANSARA JAY A (2) SJK(C) YUK CHAI SKTAMAN SEA SMKMERU SJK(C) KONG HOE SKKLANG KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH (SMBP) SK HULU KELANG SMK TAMAN KERAMAT SK (2) KUALA AMPANG SMK BUKIT INOAH SKSRI DAMAI SMK SULTAN ABDUL SAMAD SMK (P) SRI AMAN SMK SRI UT AMA SMK KA THOLIK (M) SK ASSUNT A (2) (M)

NEGERI SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SEL6,NGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR BELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR

142 143 144
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

SEAB605
BKA8001 BBC8409
BEA8662

_J

I

8BA8268 8BA8271 BEA8652 BBA8241
BEA8641

BBA8282 B808456 BBA8270 BBA8236 BBC8418

I

!

BBC8407
BBA8259 BBA8250 BBA8206 BBA8277 BEA6655 BBC6415 BBC8402 BEA8643 BEA8658 881'.8263 86A8208 BBA8244 BEA8608 BEA8611 BBA8103 BBC8411
BBA8214

i
!

163 164 165
166
167

168 169 170 171 172

173
174 175 176 177

178
179 180 181 182 183

BEB0110 BBCOO47 BBAODOI BRADOO1 BBA7201 8EA7606 BB67304BEA4619 BBA8209

.-

184 185
186 187 188 '----

BEB8657 BEB8655
8EA8624

BEB8653 88B8302

.,
!

,

I

LAMPlRAN A SENARA! SEKOLAH SEKOAH BAGI CADANGAN PEMASANGAN STRUKTUR 1BRlS

NO 189 190 191 192 193 194 195 196

KODSEKOLAH BBC8401 BBA6201 BEB8658 BBAS233 BEAS650 BEAS629 BEA8S61 BEA860S 9808462 BBA8256 BBA8203 BEA8616 BBB8315 BEA8615 BBAB211 BBA8245 BBA8221 9EA8617 BEA8602 B8AB232

NAMA SEKOLAH
SJI«_C_lCHEN MOH SK PETALING JAYA SMK{P) TMN PETALlNG SK TUDM SUBANG SMK BUKJT JELUTONG SMK SEKSYEN 9 SMK LEMBAH SUBANG SMK SUL TAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH SJK(T) LOG GLENMARIE SK SEKSYEN 13 SK PADANG JAWA SMK SEKSYEN SEBELAS SKSHAHALAM SMK KELANA JAYA SK KELANA JAYA (,I) SK PENDIDIKAN KHAS SELANGOR{Pl SK SRI KELANA SMK SEKSYEN 18 SMK SRI PERMATAISEAPORT SK SS17 SUSANG JAYA SMK SEKSYEN 19 SK SEKSYEN 20 SK SEKSYEN 24 SK KAMPUNG TUNKU SJKCD SEAPORT SJK(C) LICK HUNG SK KAMPUNG L1NDUNGAN SJK(C) SUNGAI WAY SMK SUBANG JAYA SM TEKNIK SHAH ALAM SK USJ 2 SMKUSJ4 SMK SEAFIELD SMKUSJ 12 SK SEAFIELD 3 SKHICOM SJK(C) TUN TAN CHENG LOCK SK SEKSYEN 27(1) SJKm LDG SEAFIELD SMK ALAM MEGAH SMK USJ 23 SK TAMAN ALAM MEGAH SJKjC) KENG CHEE SJK(C) HWA LIEN SMK PULAU KETAM SK TELOK PULAI SJK(T) JALAN TEPI SUNGAI

NEGERI
SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR

197 198
199 200
201

202 203 204

205
206

207 208
209
210 211

BEA8621
BBA8225 BBA8105 88B8305 BBDS467 BBC8414 BBA8281 BBC8408 BEA8604

212 213 214 215
216 217

218 219
220 221

BKA8003
BBA8247 BEA8632 BEA8618 BEA8635 BBA8243 B8A8223 BBC8416 BBA8267 B808469 BEA8622 BEA8642 B8A8230 BBCOO45 BBCOO44 BEB0111 B8AOO25 BB00076

222 223 224
225 226

227 228 229
230 231 232

233
234

235

,

'

LAMPIRAN A

SENARAI SEKOLAH SEKOAH BAGI CADANGAN PEMASANGAN STRUKTUR 1BRIS

NO 236 237 238 239 240 241

KOD SEKOLAH BBAOOO2 BBAOO35 8B80024 8BCOOse BBAOO42 SEB010S 8BOOO77 8BAOO33 BEA0104 BBAOO04 88AOO44 BFTOOO1 BBDOOS4 BEAOO91 BBAOO36 BBAOO31 BBAOO23 8E80100 SEAOO97 BBAOO22 8800074 BBD0060 BBAOO24

NAMA SEKOLAH SK TELOK GADONG (1) SK TAMAN GEMBIRA SK METHODIST ACS SJK{C) TSHING NIAN SK PULAU INOAH 2 SMK DATO HAMZAH SJK{T) PERSIARAN RAJA MUDA MUSA SK KAMPUNG JAWA SMK SRI ANDALAS SK TELOK MENEGON SK BA TU UNJUR SAMT HISAMUDOIN SJKm SIMPANG LIMA SMK RAJA MAHADI SK BUKrT TINGGI SK KAMPUNG IDAMAN SK TAMAN KLANG JAYA SMJK CHUNG HWA SMK PULAU INDAH SK TELOK GONG SJK(T) LOG HIGHLANDS SJKm lOG BATU AMPAT SKTAMAN SRI MUDA SK KG PENDAMAR SK TAMAN SRI MUDA (2) SMK TAMAN SRI MUDA SJK1ClKHE BENG SK BUKIT NAGA SJK(T) LOG EMERALD SK KG JOHAN SETIA SK BUKIT RIMAU SMK JALAN KEBUN SK BUKIT KEMUNING SK JALAN KE8UN SMK SUKIT KEMUNING SMK DATO' AHMAD RAZALI SMK PAN DAN JAYA SK TAMAN NIRWANA SJK{C) ON PONG SK TAMAN KOSAS SJK(C) KG BARU SK CHERAS INDAH SMK BANDAR BARU AMPANG SK PANDAN INOAH SJK(C) ON PONG 2 SK LEMBAH JAYA SMK TAMAN TASIK

NEGERI SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR BELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR BELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR ,SELANGOR [SELANGOR ISELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR

I

242 243
244 245 246 247 248

249
250 251 252 253 254 255 256 257 258 259

BBAOO21
BBA8231 8EA8623 8BCOO46 BBAOO05 BBDOO72 BBAOO18 8BAOO43 BEA010S 8BAOO40 8BAOO06 BEA0108 BEA4618 BEA4615 BBA4014 BBC4047 88A4030 B8C4046 BBA4040 BEA4622 BBA4033 BBC4049 BBA4020 BEA4601

260
261

262 263 264 265
266

267
268

269
270 271 272 273

I
I

274 275 276 277 278 279 280
281 282

I'

,

'

I,WjVU,,'

V.10

LAMPIRAN A SENARAI SEKOLAH SEKOAH BAGI CADANGAN PEMASANGAN STRUKTUR 1BRIS

NO 283 284 285

KODSEKOLAH BBA4019 BEA461 0 BEA4612 BBA4056 BBA1030 BBA4008 BBA401 0 B8C4037 BBA4011 BEA4606 BBC4043 BEA4627 BBA4007 B8C6412 BEA8626 BBA8101 BBC8417 BBA8229 BBA8239 BBCMi0 BBA8262

NAMA SEKOLAH SK KG CHERAS BARU SMK TAMAN SERA YA SMK TASEK PERMAI SK TAMAN 8UKIT TERA TAl SK PERMATANG PASIR SK KUALA POMSON SK LUBOK KELUBI SJKrc) CHOON HWA SK SUNGAI LUI SMK ABDUL JALIL SJK(C) BATU 14 SMK DUSUN NANDING SKSG TEKALI SJK(C) YUK CHYUN SMK BAN DAR SUNWAY SK TAMAN DATO' HARUN (2) SJK(C) CHEE WEN SK PUCHONG JAY A SK BUKlT KUCHAI SJK(C) YAK CHEE SK SEKSYEN 2 BANOAR KINRARA SJKm LDG K1NRARA SJK(C) LAOANG HARCROFT SJK.m LOG CASTLEFIELD SMK SEKSYEN 4 B}l.NDAR KINRARA SMK SEKSYEN 3 BANDAR KINRARA SK PUSAT BANDAR PUCHONG 2 SK PUCHONG INDAH SMK PUCHONG PERDANA SMK PUCHONG PERMAI SK PUCHONG UTAMA 3 SMKPUCHONG SMK PUCHONG UTAMA (1) SMK SERI KEMBANGAN SJK(C) SERDANG BARU 1 SK TAMAN SUNGAI8ESIINDAH SK TAMAN UNIVERSITI SJK(C} SERDANG BARU (2) SKSERDANG SK SIJANGKANG SMK SIJANGKANG JAVA SMK TELOK PANGLIMA GARANG SK KEBUN BAHARU SJK(C) PENG MING SK TAMAN CUEPACS SJK(C) BATU 9 SJK(C) CONNAUGHTf2)

NEGERI SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELP.NGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELJI.NGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELJI.NGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELJI.NGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR

286 287 288 289
290 291 292 293 294 295

296 297
298

299
300 301 302

303
304 305 306

8908455
BBC8419 88D8451 BEA8647 BEA8645 B8A8269 BBA8257 BEA8828 BEA8663 B8A8279 BEA8601 BEA8636 BEB8659 B8C8405 B8A8280 B8A8228 BBC8406 BBAB205 BBA1011 BEA1072 BEA1069 8BA1010 8BC1038 8BA4029 BBC403S BBC4048

307 308
309 310 311 312 313 314 315 316 317

318
319 320 321

322
323 324 325

326
327 328 329

,

'

I
I I
I

.1. li

i \J ~

~ U .1'::

1" Kl.

1 ~:

4::1

r AX

I,j010.'018

LAMPIRANA SENARAI SEKOLAH SEKOAH BAGI CADANGAN PEMASANGAN STRUKTUR 1BRIS

NO 330 331 332

KOD SEKOLAH BBA4055 BFT4001 BBA4043 BBA4034 BEA4617 BEA4623 BEA4620
B8A4004

NAMA SEKOLAH SK BANDAR TUN HUSSEIN ONN (2) SAM HULU LANGAT SK DESA BAIDURI SK BAN DAR TUN HUSSEIN ONN SMK CHERAS PERDANA SMK BAr'mAR BARU SUNGAI LONG SMK CHERAS JAYA SK SERI SEKAMAT SKBANDAR SK SUNGAI SUA VA SJK(T) SUNGAI BUAYA SKJENJAROM SJK(C) JENJAROM SK SERI CHEDING SJK(C) KAH WAH SK SRI LANGAT (INTEG) SMK METHODIST SK SUNGAI MANGGIS SK OLAK LEMPIT SKSG LANG SK BKT CHANG GANG SK SG KELAMBU SMK BUKIT CHANGGANG SK LABOHAN DAGANG SK RTB BUKIT CHANG GANG SK PULAU MERANTI SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 SK TAMAN PUTRA PERDANA SK SG MERAB LUAR SMKDENGKIL SJK(T) DENGKI L SK SG MELUT (ASLI) SK KLiA SMK SERI SEPANG SMK SAUJANA IMPLA.N SMK SULTAN ABDUL AZIZ SHAH (INTEG) SMKA IlltAAHAD HAMIDIAH SK LEFTENAN ADNAN SJK(C) SUNGAI CHUA SMJKYU HUA SK JALAN SEMENYIH '2' (INTEG! SMK CONVENT{M) SK SG RAMAL DALAM SMK JALAN BUKIT SKSRI JELOK SKSEKSYEN 7 SMK KAJANG UTAMA

NEGERI SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SEUo.NGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SEL~NGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SEUo.NGOR SELANGOR SELANGOR SEUo.NGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR

333
334 335 336 337

338 339
340 341 342 343 344 345

346
347

348
349 350 351

352
353 354 355 356

357
358

359 360
361

362 363 364 365
366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

BBA1003 BBA1002 B801061 B8A1008 BSC1036 B6A1015 BSC1037 B881032 BEB1069 BBA1004 BBA1D05 BBA1028 BBA1007 BBA103i BEA1070 BBA1006 BBA1036 BBA9214 BBA9228 8BA9224 BBA9211 BEB9701 B8D9455 BBA9215 BBA9227 8EA9602 BEA4621 BEA4604
BRA4001 BBA4012

BBC4041 BE84D70 B684032 BE84068 BBA4013 BEB4071
BBA4039

316

BBA4047 BEA4625

,

,

,

'

.i

1 CI 0 2

201 2 1'RI

1 2: 50

l' AX

i4:ZJOllIOU

II

I
LAMPIRANA
SENARAI SEKOLAH SEKOAH BAGI CADANGAN PEMASANGAN STRUKTUR 1BRlS

NO

KODSEKOLAH
BEA4813 BEA4624 BBA4025 88A4045 B8A4002 8BA4018 88C1040 B8A1027 BBA1034 SBA4044 BBA4053 BEA4608 8804060 8BA4052 BEA4632 BBA1026 BBA1025 88D1053 B8A4023 BEA4628 BBA4017 8BC4042 BBA1024 B8A1C23 B8C1041 BBD1065 88A9205 BBA9204 BBA9202 BBC9406 BBA9221

NAMA SEKOLAH SMK JALAN REKO SMK JALAN EMPAT SK BANDAR BARU BANGI SKJALAN .. SK JLN ENAM SANDAR BARU BANG! SKBANGI SJK(C) SIMPANG MORIS SK KANCHONG DARAT SK KANCHONG TENGAH SK TAMAN JASMIN SK BANDAR TEKNOLOGI SMK ENGKU HUSAIN SJKm LADANG SEMENYIH SK BANDAR RINCHING SMK BAN OAR RINCHING SKMORIB SK KAMPONG ENDAH SJK(T) LOG GADONG SK R1NCHING HILIR SMK BANOAR TASIK KESUMA SK KG KUALA PAJAM SJK(C) TON FAH SKBATU LAUT SKTGSEPAT SJK(C) TANJONG SEPAT SJKm LAOANG TUMBUK SK KG BAHARU LANJUT SKSALAK SK BKT BANGKONG SJK(C) WAH UAN SK TAMAN PANTAI SEPANG PUTRA

NEGERI SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR SELANGOR

377 378 379 380 381
382 383 384

385 386 387 388 389

390 391 392 393
394
395

396 397
398 399 400 401 402
403 404 405 406

407

f'
I'

l.

UI U~

Co U J.':'

1"KJ,.

.1

z : :> J.

l' AX

.A W Kementerian Pelajaran MaJ8ysia

GarIS Panduan Projek 1BestariNet

Lampiran B

GARIS PANDUAN UNTUK PIHAK SEKOLAH BAGI PEMASANGAN PERALATAN CUSTOMER PREMISE EQUIPMENT (CPE) BAGI PROJEK 1BESTARINET

SEBELUM PEMASANGAN

1.

Sekolah perlu memahami bahawa Projek1 BestariNet adalah projek jalur lebar
capaian internet bagi semua sekolah untuk mengakses dengan menggunakan bahan pembelajaran (VLE).

platform Virtual Learning Environment

2.

Projek ini mempunyai dua (2) elemen iaitu :

2.1. Pemasangan

capaian

internet

menggunakan

peralatan Customer

Premise Equipment

(CPE) yang terdiri daripada :

2.1.1.

Peralatan ZOOM dengan standard bilangan ZOOM adalah 3

+1

(bilangan adalah bergantung kepada kaiian pihak kontraktor di mana semua kawasan utama iaitu makmal komputer, bilik guru,
pejabat pengurusan dan pentadbiran sekolah, pusat sumber dan common area boleh mencapai internet termasuk kawasan asrama

jika asrama dalam kawasan sekolah dan boleh melebihi atau
kurang dari 3+1)

2.1.2.

4G Dongle, dim ana sebanyak 20 unit bilangan alat ini ditetapkan bagi setiap sekolah. Alat ini akan digunakan di kawasan-kawasan yang tiada akses kepada Rangkaian Dalaman Setempat (Local Area Network - LAN) fizikal sakolah dan tiada liputan wireless ZOOM (contohnya seperti kelas, bilik guru, surau, asrama dan

sebagainya).

1

.

,

,'

.L U / U L

L U 1':

1"Kl

1':::>

1

l' A1I.

~v.J....)r

VJ..O

-[
":1

i

A W Garis

'1

I
I

y.

PdndlJan PrcM 1BesfariNet KGmenterian ~Iajar&n Malaysia

Akses kepada VLE hendaklah melalui talian internet yang dipasang di sekolah. Sila pastikan akses ke VLE atau akses internet dipero!ehi
t""

I
3.

sebelum pihak kontraktor meninggalkan premis sekolah,

Skop projek juga adalah termasuk membuat dan memastikan Rangkaian Dalarnan Setempat (LAN) sedia ada disambungkan ke CPE dan boleh berfungsi dan dapat mencapai internet. Disamping itu pihak syarikat juga akan memastikan peralatan komputer sekolah yang tldak termasuk dalam sistem LAN sedia ada dapat mencapai internet dengan menggunakan penyelesaian syarikat sendiri berdasarkan dapatan kajian mereka.

4.

Sebelum kerja-kerja pemasangan dijalankan, pihak syarikat melalui kontraktor yang dilantik akan membuat kajian keperluan di sekolah. Pihak sekolah dikehendaki memberikan kerjasarna dalam perkara berkenaan.

J'
6.

Memastikan bahawa pihak pembekal telah memperoleh kebenaran dari pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)/Jabatan Pelajaran Negeri

(JPN)JPejabatPelajaran Daerah (PPD) untuk memasuki premis sekolah. Mendapatkan tarikh yang sesuai untuk proses kajian keperluanJpemasangan peralatan CPE dimana pihak pembekal akan membuat temujanji atau menetapkan tarikh yang sesuai dengan wakil sekolah terlebih dahulu. 7. Memastikan pembekal yang datang membuat kajian keperluan/pemasangan peralatan ePE adalan wakit sah kontraktor yang dilantik oleh KPM dengan mengambil tindakan berikut : 7.1. Mendapatkan pengesahan dari KPM/JPNJPPDjika timbul keraguan. 7.2. Memastikan kontraktor membawa surat atau menggunakan pengenalan diri bagi Projek 1BestariNet. 7.3. Menghubungi talian meja bantuan (helpdesk) berlaku keraguan di talian 018-7998787.
2

Projek 1BestariNet jika

.I

,

I

.j

I

10/02

2012

PRI

' e
1:::: 52

PAX

,,"Ul4/VlO

Gar's Panduan Prqek 1BestariNet Kemer/alian Pelajaran Malaysia

="

7.4. Meminta

apa-apa dari

surat

atau

dokumen yang
hadir

berkaitan
untuk

dengan
membuat

Projek kajtan

1BestariNet

kontraktor

keperluan/pernasangan. 7.5. Pihak pembekal akan memaklumkan kepada pentadbir sekolah bahawa mereka adalah pembekal yang dilantik untuk membuat kajian keperluanJpemasangan peralatan CPE bagi Projek 1BestariNet 8. Sekolah perlu memahami proses dalam perkara 1, 2 dan 3, maka pihak sekolah boleh membenarkan pihak kontraktor membuat kajian keperluan/pemasangan peralatan CPE di premis sekolah.

_;g,
10.

Sekolah perlu melantik seorang guru atau kakitangan untuk memastikan
pemasangan dilakukan mengikut piawai yang telah ditetapkan.

Memastikan pihak pembekal sentiasa mempamerkan tanda pengenalan din yang menyatakan bahawa mereka adalah pembekal yang dilantik untuk membuat kajian keperluan/pemasangan peralatan Projek 1BestariNet.

11.

Pihak sekolah

perlu berbincang

dengan

kontraktor

untuk

mengenalpasti

tempat-tempat yang dicadangkan untuk pemasangan peralatan ePE seperti di pejabat pentadbiran dan pengurusan sekolah, makmal kornputer, bilik guru dan sebagainya semasa kajian keperluan dijalankan,

12. Mengenalpasti

punca sambungan elektrik bagi memudahkan

pemasangan sambungan

ZOOM. Sila pastikan bahawa pihak kontraktor menggunakan

(extension cable) sendiri dari punca kuasa yang tidak dikongsi dengan peralatan lain atau dedicated switch atau extension switch berasingan.

3

I'

J..\"',

v s:

:"VJ.i..

!:J.\'.L

J."~:J~

!.'Ai\.

' G
--1,'

Garis Panduan Projek 1BestariNei Kementerlan Pei&jaran Malaysia

SEIVIASA PEMASANGA
Sebelum penyerahan, pihak sekolah dinasihati agar memastikan pemasangan dibuat dengan baik dan sernpurna di mana tiada memberi kesan bahaya

kepada pengguna,

2.

Pihak

pembekal

akan

menyediakan

semua

dokumen

iaitu Siji! Akuan

Penerimaan (SAP) dan Sijil Pemasanqan dan Pengujian (SPP) yang berkaitan untuk disemak dan disahkan oleh pihak sekolah bagi memastikan komputer atau komputer riba sekolah boleh akses ke internet dan VLE.

3,

Pemasangan peralatan ePE di lokasi yang ditetapkan perlu dipersetujui oleh

pihak sekolah. Wakil pihak sekolah dikehendaki mernastikan pemasangan
dibuat mengikut ketetapan yang berikut :

3.1. Peralatan CPE dipasang di lokasi yang telah ditetapkarvdipersetuiut

3.2. Sila pastikan pihak pembekai menggunakanlmenyediakan

soket elektrik

(dedicated socket) yang berasingan dan khusus untuk kegunaan
peralatan ePE sahaja.

3.3. Semua

konfigurasi

untuk

mendapatkan

akses

internet

perlu dibuat

dengan sempurna oleh pihak pembekal.

3.4. Wakil pihak sekolah perlu membuat uji lari (akses internet dan kelajuan internet mencapai tahap yang telah ditetapkan) pada laman-Iaman web tertentu seperti 'Iv'vvw.youtube.com, www.moe.gov.my.WWiN.google.com. http://eduwebtv.com/v2!home! lekasi peralatan CPE. pada pemasangan yang dibuat di semua

3.5.

Memastikan

pihak

pernbekal

memben

panduan/taklimat

ringkas

berkenaan peralatan CPE tersebut kepada wakil pihak sekolah supaya pihak sekolah memahami fungsi peralatan tersebut. Antara maklumat

peralatan ePE yang perlu diketahui oleh pihak sekolah ialah :
4

I'

,'

I

10/02

2012

I'RI

12: 53

FAX

IoZl016/018

I

A W Garis Pandua,1 Projek
3.5.1.

1Best8riNei KamentBrian PBlajeran Malaysia

Pengenalan kepada SSID bagi setiap ZOOM yang dipasang;

3.5.2. Alamat IP, kata pengguna (username) dan kata kunci (password) bagi setiap ZOOM;

3.5.3.

Kata kunci rangkaian (nenvork key) bagi setiap ZOOM berkenaan; dan

3.5.4.

Akaun Pengguna untuk mengakses ke internet menggunakan 4G Dongle.

3.6. Memastikan mempunyai

pemasangan

peralatan

CPE

oleh

pihak

pembeka!

ciri-ciri keselamatan

pada peralatan ePE yang dipasang

(contoh : jeriji/kotak besi) yang boleh dikunci bagi mengelakkan sebarang kerosakanlgangguan/kehilangan.

3.7. Pihak sekolah

perlu memastikan

bahawa peralatan

tersebut adalah

sentiasa dalam keadaan sedia guna (always on) bagi memudahkan akses oleh semua pengguna dan memudahkan pihak KPM/pembekal membuat pemantauan status keadaan peralatan ePE.

3.8. Pihak pembekal dengan sentiasa jelas dalam

dikehendaki

menyediakan bahawa

pelekat yang dipamerkan CPE tersebut adalah dengan

menyatakan keadaan

peralatan

sedia guna (always

on) berserta

dokumen panduan kepada pengguna.

5

L

f'

1.

U I U;':

<: U 1;':

I'Rl

l:'::!)

j

l' AX

~o

17

I

0i

s

W Kementerian Pe/sjeran Malaysia
,~

Garis Panduan Projek 1BestarlNet

SElEPAS PEMASANGAN

1,

Pihak sekolah perlu membuat pengujian capaian internet secara berulang kali

pada sernua peralatan ePE yang telah dipasang di semua lokasi dengan : 1,1. Memastikan
dengan baik. sekolah menerima 3 + 1 ZOOM atau mengikut dapatan

kajian keperluan pemasangan dan memastikan semua ZOOM be riungsi

1.2. Memastikan komputer atau komputer riba di kawasan sekolah mendapat

akses carl ZOOM. 1.3. Memastikan ZOOM dipasang/dihidupkan sepanjang masa (a/ways on).
2, Pihak sekolah mempunyai masa sehingga maksma 30 hari untuk membuat pengujian capaian internet selepas pihak kontraktor membuat pemasangan

ZOOM di sekolah. Dalam tempoh tersebut pihak sekolah boleh menghubungi pihak komtraktor untuk mengemukakan sebarang aduan. Sila pastikan nama

kontraktor, syarikat kontraktor, alarnat kontraktor dan nombor telefon kontraktor yang dapat dihubungi.

3,

Se/epas tempoh maksima 30 hari pihak sekolah perlu menghubungi JPN/PPD bagi memaklumkan bahawa capaian intemet menggunakan

1BestariNet

berfungsi dengan baik.

4,

Mendapatkan sebarang

talian hotline atau erne! atau nombor talian meja bantuan bagi berkaitan dengan capaian ja!ur lebar

aduan atau pertanyaan

1Bestari Net.

5.

Pihak pembekal

dikehendaki

menyediakan

semua dokumen yang berkaitan

untuk disemak dan disahkan oleh pihak sekolah.

6.

Memastikan pihak pembekal rnenyediakan Manual Pengguna Lengkap sebagai panduan kepada pihak sekolah.
6

,
I

,
_

,

I

L__

10/02

2012

I'RI

12:

54

PAX

,,"U.10iV.10

"~,A W
7.

Garis Panduan PrOj9k 1BestariNet Kementerian Peiajeren Malaysia

Seorang wakil oleh pihak sekolah perlu dilantik untuk mengawal selia peralatan CPE yang dibekalkan. Pihak sekolah juga dikehendaki memastikan peralatan ePE diuruskan penyimpananlagihannya dengan baik kerana status peralatan

tersebut ialah dipinjamkan kepada pihak sekolah oleh syarikat pembekal.
Pihak sekolah dikehendaki memberi notis pemberitahuan kepada pihak PPD

8.

atau JPN yang menyatakan bahawa pemasangan peralatan CPE bagi Projek 1SestariNet telah disempurnakan dalam tempoh maksima 30 hari se!epas pemasangan dibuat. Rujuk perkara 2 dalam tajuk SELEPAS PEMASANGAN.
9. Memastikan pihak kontraktor te!ah memberikan taklimat ringkas kepada wakil

sekolah bagaimana untuk akses ke internet. 10. Memastikan pihak kontraktor menyediakan dokumen penerangan dan latihan bagi akses kepada VLE : 10 1. uri VLE atau alamat VLE. 10.2. Nama pengguna 10.3. Kata Laluan 10.4. Peranan setiap pengguna VLE

PROGRAMME MANAGEMENT OFFICE (INISIATIF ICT) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

7

I'

I'