P. 1
Sejarahe Aksara Jawa

Sejarahe Aksara Jawa

|Views: 30|Likes:
Dipublikasikan oleh boeingan

More info:

Published by: boeingan on Feb 16, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2012

pdf

text

original

Sejarah Aksara Jawa

Dening : Agus Nurrokhmat (X.4/01)

SMA N 1 KEBUMEN .

wong Jawa durung duwe aksara.Sejarahe Aksara Jawa Ing buku HA NA CA RA KA (Bp. fungsi. digunakake sadurunge taun 700 M. sadurunge wong-wong India angejawa. Kanthi mangkono kabeh ana nem periode. Tinemu ing prasasti Canggal ing Kedu. Atmodjo diperang maneh dadi loro. baka sethithik ditindakake studi paleografi (ilmu kanggo nyinaoni aksara kuna). Pancen aksara ora mung dadi piranti komunikasi sarana tulisan. Miturut Bp Slamet Riyadi ing bukune kang isi kelairan. Aksara Pallawa tataran pungkasan. lan maknane Ha-Na-Ca-Ra-Ka kasebut ana konsepsi cacah loro kanggo nlusur kelairane aksara Jawa lan penyusunan abjad ha-na-ca-ra-ka. 2. Dr. Periode kapisan (aksara Pallawa) dening Bp. Miturut studi paleografi sing ditindakake Casparis. Kanthi anane aksara kang digawa saka India kasebut saka sethithik basa tinulis wiwit digunakake. Poerbatjaraka. Miturut Casparis. Contone tinemu ing prasasti Tugu ing Bogor. KONSEPSI SECARA ILMIAH Miturut Prof. yaiku: 1. Sawise ditemokake sawatara prasasti liyane. penyusunan. Slamet Riyadi) babarane Yayasan Pustaka Nusantara Yogyakarta diandharake manawa ngrembug sejarahe aksara Jawa anyar kang uga diarani sastra sarimbagan utawa carakan iku ora bisa dipisahake karo rembug bab kelairan lan pandhapuke aksara kasebut. yaiku konsepsi secara ilmiah lan konsep secara tradisional. Aksara Pallawa tataran wiwitan. sajroning sejarah peradaban etnik Jawa. digunakake ing abad VII lan tengahan abad VIII. Magelang. nuduhake tandha wektu sadurunge taun 700 Masehi. nanging luwih saka iku aksara uga dadi ukuran kemajuane budaya sing ndarbeni aksara kasebut. Sadurunge iku etnis Jawa mung nggunakake basa lesan. . ana limang periode aksara Jawa. Basa pasrawungane mung nggunakake basa lesan. Peradaban sing wis nggunakake basa tinulis kanyatan luwih maju tinimbang sing ora/durung duwe aksara. tulisan sing paling tuwa ditemokake awujud prasasti kanthi nggunakake aksara Pallawa.

15 Agustus 2005. digunakake taun 9251250 M. Ing rubrik Opini koran Jawa Pos Senen. tinemu ing prasasti Airlangga. Dr. Mula ana sing duwe panemu manawa aksara Jawa anyar wiwit digunakake kanthi resmi nalika jaman Demak.3. Malang sasi Oktober taun 1996. digunakake ing taun 1250-1450 M. Panemu iki disengkuyung antara liya karo bukti awujud naskah kanthi tulisan aksara Jawa anyar yaiku Kitab Bonang. contone tinemu ing prasasti Polengan ing Kalasan. digunakake taun 750-925 M. saoraorane wiwit taun 1500 M. Aksara Majapait. Yogyakarta. Choesni nyanggarunggekake (meragukan) apa bener tekane caraka kanthi sandiyuda Sam Poo Kong sing diwerdeni tiga perkasa pembalas dendam samono akehe iku ‘kunjungan persahabatan’ kang tulus? Apa ora ana gandheng-cenenge karo pangrabasane wadya bala Tiongkok kang sumedya nguwasani Singasari sing digagalake dening Raden Wijaya . Moch. 6. Wektu kasebut punjere pamarentahan ing Jawa ana ing Demak. uga melu dadi penumpang. digunakake taun 1500 M nganti saiki. Choesni ing majalah JAMBATAN edisi khusus babaran Lembaga Javanologi Surabaya kang didumake marang para peserta Kongres Basa Jawa II ing Batu. Bp. Choesni nggathukake kelairane aksara Jawa anyar karo tekane muhibah utawa kunjungan persahabatan saka Tiongkok menyang tanah Jawa (Majapait) kang dipandhegani Laksamana/Jendral Cheng Ho (Jeng Ho) kanthi ngirid wadyabala pirang-pirang ewu cacahe sikep gegaman. Tinemu ing Kitab Bonang lan buku-buku sabubare iku. Moch. Aksara Jawa anyar. kanthi irah-irahan Cheng Ho dan Nebula China.000. Ma Huan. sarta ing lontar (ron tal) Kunjarakarna. 5. Aksara Jawa kuna kawitan. Nanging beda versine. Aksara Jawa anyar lair sawise basa Jawa anyar digunakake kanthi resmi ing sajroning pamarentahan. Lair lan ngrembakane aksara Jawa raket sesambungane karo lair lan ngrembakane basa Jawa. Aksara Jawa kuna tataran pungkasan. Asvi Warman Adam (ahli peneliti LIPI Jakarta) nyebutake ekspedisi kapisan numpak prau cacah 300 kanthi penumpang 27. 4. Bab taun kelairane aksara Jawa iki padha karo andharane Bp. penerjemah sing wis ngrasuk agama Islam. Bapak Moch. tinemu ing prasasti Singosari lan Malang.

Poerbatjaraka. Ing buku HA NA CA RA KA (Bp. Serat Aji Saka. Slamet Riyadi). mula luwih dikenal kanthi jeneng carakan kaya ing Sundha lan Bali. ing perangan kang ngrembug bab makna filosofis hana-ca-ra-ka. Panambangan. Miturut panalitine Prof. Serat Saloka Jiwa. Kabeh serat (buku/tulisan) kasebut isi abjad ha-na-ca-ra-ka kagandhengake karo filsafat utawa ngelmu kasampurnan. Dr. da-ta-sa-wa-la (tanpa peperangan). Apa ana naskah liyane isi legenda Aji Saka sing luwih tuwa tinimbang Serat Manikmaya. Jalaran larikan kapisan abjad Jawa anyar iku unine ha-na-ca-ra-ka. lan pa-dha-ja-ya-nya (padha jayane. kasembadan sedyane). lan Serat Momana sing padhadene nggathukake karo legenda Aji Saka. Ing majalah Jambatan kasebut ing ngarep ana nem jinis makna filosofis. Beda karo kang kasebut ing Serat Manikmaya. dibabar ora kurang saka 20 warna filsafat ha-na-ca-ra-ka miturut daya nalar. Ing ngarep wis diaturake. Serat Manikmaya ditedhak (disalin) punggawa Mangkunagaran. awit miturut Wiryamartana naskahnaskah saliyane Serat Manikmaya sing ana abjad hanacaraka-ne kehkehane ditulis ing wiwitane abad XIX. Nanging data literer nuduhake menawa naskah utawa teks sing ngemot urutan utawa abjad ha-na-ca-ra-ka ora mesthi digathukake karo legenda kasebut. lan ing taun 1981 dibabar dening Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kanthi irah-irahan Manikmaya. awit manut wewaton abjad Devanagari dening ka-kha-ga-gha-nga. wawasan. abjad . lan tujuane sing gawe makna filosofis dhewe-dhewe. Dene abjad Jawa sing luwih tuwa diarani ka-ga-nga. Miturut Uhlenbeck. ing taun 1740 Jawa utawa taun 1813 Masehi. Yen ta Serat Manikmaya mujudake naskah sing paling tuwa. Serat Centhini. secara tradisional urutan abjad hana-ca-ra-ka digathuk-gathukake karo legenda Aji Saka. Serat Sastra Harjendra. Durung kalebu sing ana makalah-makalah liyane. Serat Manikmaya dikarang dening Kartamursadah ing jaman Kartasura. mangkono pepuntoning andharan sawise ngonceki kanthi njlimet surasane ha-na-ca-ra-ka (ana utusan).lan Arya Wiraraja dhek taun 1293? Ma-ga-ba-tha-nga alias “mangga batangen”. lan Serat Retna Jiwa. Upamane Serat Sastra Gendhing. Ing buku-buku kasebut abjad ha-na-ca-ra-ka diarani sastra sarimbagan. durung kaweruhan. bisa dipesthekake manawa anane abjad ha-na-ca-ra-ka wiwit jaman Kartasura.

Aji Saka ninggal pusaka awujud keris. Wusana Dora lan Sembada mati sampyuh ngeres-eresi.ha-na-ca-ra-ka digunakake sawise adoh lete karo wektu sedane Sultan Agung (1645 M) utawa antarane jaman Amangkurat I lan Amangkurat II. salah siji sing tumekane saiki bisa kita rasakake. aksara Jawa minangka perangane kabudayan Jawa. Aji Saka banjur nerusake laku dikanthi Duga lan Prayoga. kanthi sesidheman si Dora banjur menyang Medhangkamulan tanpa nggawa keris. Dene Dora lan Sembada tetep ana pulo Majeti ngreksa pusaka. Dora . yaiku anane pananggalan Jawa. Marang Aji Saka si Dora kanthi atur dora wadul warna-warna. Dora ngajak Sembada ninggalake pulo Majeti ngaturake pusaka marang Aji Saka. Upamane. KONSEPSI SECARA TRADISIONAL Adhedhasar konsepsi secara tradisional laire aksara Jawa digathukake karo Legenda Aji Saka. Sadurunge nerusake laku angejawa. crita turun-temurun awujud tutur tinular (dari mulut ke mulut) bab padudon lan perang tandhinge Dora lan Sembada jalaran rebutan keris pusakane Aji Saka sing kudune tansah padha direksa bebarengan ing pulo Majeti. Dora lan Sembada kapatah ngreksa kanthi piweling wanti-wanti. Sawise sawatara lawase. Kajaba saka iku. Bab iki adhedhasar data literer anane restrukturisasi (pemugaran) kabudayan Jawa ing jaman Sultan Agung. Sembada. Cundhuk karo saya majune panalaran lan wawasane sing duwe kabudayan. minangka fungsi literer uga tau ngalami owah gingsir mligine ing bab wewaton panulise basa Jawa nganggo aksara Jawa. ing naskah-naskah sadurunge jaman Sultan Agung ora ana abdjad ha-na-ca-ra-ka. Duga. aja pisan-pisan diwenehake wong saliyane Aji Saka dhewe sing teka ing pulo Majeti njupuk pusaka kasebut. Aji Saka kang didherekake para abdine sing jenenge Dora. Sarehne Sembada puguh ora gelem diajak awit nuhoni dhawuhe Aji Saka. Nalika arep angejawa. Dora lan Sembada krungu kabar manawa Aji Saka wis dadi ratu ing Medhangkamulan. lan Prayoga lerem ing pulo Majeti sawatara suwene. Pananggalan kasebut mujudake gabungan antarane kalender taun Saka karo kalender taun Hijriah. Bisa uga ing jaman Sultan Agung wis ana gagasan bab abjad kasebut. Ora bisa kita selaki aksara Jawa kanthi abjad ha-na-cara-ka sing umure wis atusan taun kasebut wis akeh lelabuhane.

Aji Saka banjur ngripta aksara Jawa legena cacah wong puluh wiwit saka HA nganti NGA. Sawise ngupakara layone Dora lan Sembada kanthi samesthine. HA NA DA PA MA bathang Iku mau konsepsi secara tradisional bab kelairan lan TA DHA GA BA pancakara) JA YA NYA = Padha dene digdayane = Wasana padha dadi THA NGA CA SA RA KA = Ana caraka (utusan) = Padha suwala (padudon. Midhanget ature Duga lan Prayoga. Lelorone padha padudon rebut bener. Gelem ora gelem Sembada kudu diajak menyang Medhangkamulan kanthi nggawa keris pusaka. lan precaya manawa Aji Saka bakal netepi janjine mundhut pusakane tanpa utusan. mujudake guritan sing gampang diapalake lan dieling-eling (memoteknik).kadhawuhan bali maneh menyang pulo Majeti. Aji Saka banjur utusan Duga lan Prayoga nusul menyang pulo Majeti. Sembada puguh ora gelem diajak jalaran nuhoni dhawuhe bendarane. mligine tumrap sing lagi wiwit sinau maca lan nulis aksara Jawa. banjur pancakara perang tandhing rebutan keris. perang tanding lan mati sampyuhe Dora lan Sembada. Abjad sing kaya guritan lan digathukake karo legenda Aji Saka mau saya narik kawigaten bareng dikantheni gambar padudon. Jalaran panggah ora percaya marang kandhane si Dora. . Minangka pangeling-eling. Wasana Dora lan Sembada padha mati sampyuh ketaman keris sing dienggo rebutan. Sawise sawatara suwe Dora ora sowan maneh ngajak Sembada ngaturake keris pusaka. WA LA penyusunane aksara Jawa anyar. Duga lan Prayoga banjur gegancangan marak ratu gustine ngaturake pusaka lan pawarta bab patine Dora lan Sembada. Bareng tekan pulo Majeti saiba kagete Duga lan Prayoga meruhi Dora lan Sembada padha mati ketaman pusaka sing isih tumancep ing dhadhane. Aji Saka sakala ngrumangsani kalepyane dene ora netepi janji mundhut pribadi pusaka sing direksa Dora lan Sembada. Dora banjur budhal. Pancen abjad aksara Jawa sing 20 cacahe lan disusun dadi patang larik iku.

Kapethik saka : http://ninkwidya.html .com/2008/05/sejarahaksara-jawa.blogspot.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->