Sejarah Aksara Jawa

Dening : Agus Nurrokhmat (X.4/01)

SMA N 1 KEBUMEN .

2. nuduhake tandha wektu sadurunge taun 700 Masehi. Periode kapisan (aksara Pallawa) dening Bp. Contone tinemu ing prasasti Tugu ing Bogor. digunakake sadurunge taun 700 M. Kanthi mangkono kabeh ana nem periode. Sadurunge iku etnis Jawa mung nggunakake basa lesan. Sawise ditemokake sawatara prasasti liyane.Sejarahe Aksara Jawa Ing buku HA NA CA RA KA (Bp. Aksara Pallawa tataran pungkasan. baka sethithik ditindakake studi paleografi (ilmu kanggo nyinaoni aksara kuna). KONSEPSI SECARA ILMIAH Miturut Prof. fungsi. digunakake ing abad VII lan tengahan abad VIII. lan maknane Ha-Na-Ca-Ra-Ka kasebut ana konsepsi cacah loro kanggo nlusur kelairane aksara Jawa lan penyusunan abjad ha-na-ca-ra-ka. sajroning sejarah peradaban etnik Jawa. Tinemu ing prasasti Canggal ing Kedu. Basa pasrawungane mung nggunakake basa lesan. Aksara Pallawa tataran wiwitan. Poerbatjaraka. Atmodjo diperang maneh dadi loro. sadurunge wong-wong India angejawa. Kanthi anane aksara kang digawa saka India kasebut saka sethithik basa tinulis wiwit digunakake. Dr. penyusunan. tulisan sing paling tuwa ditemokake awujud prasasti kanthi nggunakake aksara Pallawa. Miturut Casparis. Magelang. Peradaban sing wis nggunakake basa tinulis kanyatan luwih maju tinimbang sing ora/durung duwe aksara. wong Jawa durung duwe aksara. . Slamet Riyadi) babarane Yayasan Pustaka Nusantara Yogyakarta diandharake manawa ngrembug sejarahe aksara Jawa anyar kang uga diarani sastra sarimbagan utawa carakan iku ora bisa dipisahake karo rembug bab kelairan lan pandhapuke aksara kasebut. ana limang periode aksara Jawa. yaiku konsepsi secara ilmiah lan konsep secara tradisional. Miturut studi paleografi sing ditindakake Casparis. nanging luwih saka iku aksara uga dadi ukuran kemajuane budaya sing ndarbeni aksara kasebut. Pancen aksara ora mung dadi piranti komunikasi sarana tulisan. Miturut Bp Slamet Riyadi ing bukune kang isi kelairan. yaiku: 1.

digunakake ing taun 1250-1450 M. digunakake taun 9251250 M. Yogyakarta.000. Bp. Choesni ing majalah JAMBATAN edisi khusus babaran Lembaga Javanologi Surabaya kang didumake marang para peserta Kongres Basa Jawa II ing Batu. 5. Ma Huan. Choesni nyanggarunggekake (meragukan) apa bener tekane caraka kanthi sandiyuda Sam Poo Kong sing diwerdeni tiga perkasa pembalas dendam samono akehe iku ‘kunjungan persahabatan’ kang tulus? Apa ora ana gandheng-cenenge karo pangrabasane wadya bala Tiongkok kang sumedya nguwasani Singasari sing digagalake dening Raden Wijaya . contone tinemu ing prasasti Polengan ing Kalasan. 15 Agustus 2005. saoraorane wiwit taun 1500 M. Bapak Moch. Dr. penerjemah sing wis ngrasuk agama Islam. Ing rubrik Opini koran Jawa Pos Senen. Aksara Jawa kuna tataran pungkasan. Aksara Jawa anyar lair sawise basa Jawa anyar digunakake kanthi resmi ing sajroning pamarentahan. Bab taun kelairane aksara Jawa iki padha karo andharane Bp. digunakake taun 1500 M nganti saiki. tinemu ing prasasti Singosari lan Malang. Mula ana sing duwe panemu manawa aksara Jawa anyar wiwit digunakake kanthi resmi nalika jaman Demak. Malang sasi Oktober taun 1996. 6. Moch. Nanging beda versine. Aksara Jawa kuna kawitan. Aksara Majapait. Aksara Jawa anyar. sarta ing lontar (ron tal) Kunjarakarna. 4. Choesni nggathukake kelairane aksara Jawa anyar karo tekane muhibah utawa kunjungan persahabatan saka Tiongkok menyang tanah Jawa (Majapait) kang dipandhegani Laksamana/Jendral Cheng Ho (Jeng Ho) kanthi ngirid wadyabala pirang-pirang ewu cacahe sikep gegaman.3. Wektu kasebut punjere pamarentahan ing Jawa ana ing Demak. kanthi irah-irahan Cheng Ho dan Nebula China. Moch. Panemu iki disengkuyung antara liya karo bukti awujud naskah kanthi tulisan aksara Jawa anyar yaiku Kitab Bonang. tinemu ing prasasti Airlangga. Asvi Warman Adam (ahli peneliti LIPI Jakarta) nyebutake ekspedisi kapisan numpak prau cacah 300 kanthi penumpang 27. uga melu dadi penumpang. Tinemu ing Kitab Bonang lan buku-buku sabubare iku. Lair lan ngrembakane aksara Jawa raket sesambungane karo lair lan ngrembakane basa Jawa. digunakake taun 750-925 M.

da-ta-sa-wa-la (tanpa peperangan).lan Arya Wiraraja dhek taun 1293? Ma-ga-ba-tha-nga alias “mangga batangen”. Jalaran larikan kapisan abjad Jawa anyar iku unine ha-na-ca-ra-ka. Dr. Miturut Uhlenbeck. lan Serat Retna Jiwa. mula luwih dikenal kanthi jeneng carakan kaya ing Sundha lan Bali. Poerbatjaraka. Serat Saloka Jiwa. Slamet Riyadi). Apa ana naskah liyane isi legenda Aji Saka sing luwih tuwa tinimbang Serat Manikmaya. Beda karo kang kasebut ing Serat Manikmaya. abjad . lan tujuane sing gawe makna filosofis dhewe-dhewe. lan Serat Momana sing padhadene nggathukake karo legenda Aji Saka. lan ing taun 1981 dibabar dening Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kanthi irah-irahan Manikmaya. Serat Manikmaya ditedhak (disalin) punggawa Mangkunagaran. Serat Sastra Harjendra. Ing majalah Jambatan kasebut ing ngarep ana nem jinis makna filosofis. bisa dipesthekake manawa anane abjad ha-na-ca-ra-ka wiwit jaman Kartasura. Miturut panalitine Prof. Kabeh serat (buku/tulisan) kasebut isi abjad ha-na-ca-ra-ka kagandhengake karo filsafat utawa ngelmu kasampurnan. awit manut wewaton abjad Devanagari dening ka-kha-ga-gha-nga. durung kaweruhan. awit miturut Wiryamartana naskahnaskah saliyane Serat Manikmaya sing ana abjad hanacaraka-ne kehkehane ditulis ing wiwitane abad XIX. Ing buku-buku kasebut abjad ha-na-ca-ra-ka diarani sastra sarimbagan. Durung kalebu sing ana makalah-makalah liyane. dibabar ora kurang saka 20 warna filsafat ha-na-ca-ra-ka miturut daya nalar. Serat Centhini. Serat Manikmaya dikarang dening Kartamursadah ing jaman Kartasura. Panambangan. Upamane Serat Sastra Gendhing. Yen ta Serat Manikmaya mujudake naskah sing paling tuwa. Ing buku HA NA CA RA KA (Bp. Serat Aji Saka. secara tradisional urutan abjad hana-ca-ra-ka digathuk-gathukake karo legenda Aji Saka. ing perangan kang ngrembug bab makna filosofis hana-ca-ra-ka. lan pa-dha-ja-ya-nya (padha jayane. kasembadan sedyane). Nanging data literer nuduhake menawa naskah utawa teks sing ngemot urutan utawa abjad ha-na-ca-ra-ka ora mesthi digathukake karo legenda kasebut. Dene abjad Jawa sing luwih tuwa diarani ka-ga-nga. wawasan. Ing ngarep wis diaturake. ing taun 1740 Jawa utawa taun 1813 Masehi. mangkono pepuntoning andharan sawise ngonceki kanthi njlimet surasane ha-na-ca-ra-ka (ana utusan).

Upamane. yaiku anane pananggalan Jawa. Aji Saka ninggal pusaka awujud keris. Marang Aji Saka si Dora kanthi atur dora wadul warna-warna. Nalika arep angejawa. ing naskah-naskah sadurunge jaman Sultan Agung ora ana abdjad ha-na-ca-ra-ka. Dene Dora lan Sembada tetep ana pulo Majeti ngreksa pusaka. aksara Jawa minangka perangane kabudayan Jawa. Dora . Sembada. Wusana Dora lan Sembada mati sampyuh ngeres-eresi. Duga. Kajaba saka iku. Sawise sawatara lawase. KONSEPSI SECARA TRADISIONAL Adhedhasar konsepsi secara tradisional laire aksara Jawa digathukake karo Legenda Aji Saka. Bisa uga ing jaman Sultan Agung wis ana gagasan bab abjad kasebut. aja pisan-pisan diwenehake wong saliyane Aji Saka dhewe sing teka ing pulo Majeti njupuk pusaka kasebut. Sarehne Sembada puguh ora gelem diajak awit nuhoni dhawuhe Aji Saka. Dora lan Sembada krungu kabar manawa Aji Saka wis dadi ratu ing Medhangkamulan. Ora bisa kita selaki aksara Jawa kanthi abjad ha-na-cara-ka sing umure wis atusan taun kasebut wis akeh lelabuhane. Sadurunge nerusake laku angejawa.ha-na-ca-ra-ka digunakake sawise adoh lete karo wektu sedane Sultan Agung (1645 M) utawa antarane jaman Amangkurat I lan Amangkurat II. kanthi sesidheman si Dora banjur menyang Medhangkamulan tanpa nggawa keris. lan Prayoga lerem ing pulo Majeti sawatara suwene. minangka fungsi literer uga tau ngalami owah gingsir mligine ing bab wewaton panulise basa Jawa nganggo aksara Jawa. Aji Saka kang didherekake para abdine sing jenenge Dora. crita turun-temurun awujud tutur tinular (dari mulut ke mulut) bab padudon lan perang tandhinge Dora lan Sembada jalaran rebutan keris pusakane Aji Saka sing kudune tansah padha direksa bebarengan ing pulo Majeti. Pananggalan kasebut mujudake gabungan antarane kalender taun Saka karo kalender taun Hijriah. Dora ngajak Sembada ninggalake pulo Majeti ngaturake pusaka marang Aji Saka. Aji Saka banjur nerusake laku dikanthi Duga lan Prayoga. Dora lan Sembada kapatah ngreksa kanthi piweling wanti-wanti. Bab iki adhedhasar data literer anane restrukturisasi (pemugaran) kabudayan Jawa ing jaman Sultan Agung. salah siji sing tumekane saiki bisa kita rasakake. Cundhuk karo saya majune panalaran lan wawasane sing duwe kabudayan.

mujudake guritan sing gampang diapalake lan dieling-eling (memoteknik). WA LA penyusunane aksara Jawa anyar. perang tanding lan mati sampyuhe Dora lan Sembada. lan precaya manawa Aji Saka bakal netepi janjine mundhut pusakane tanpa utusan.kadhawuhan bali maneh menyang pulo Majeti. Aji Saka banjur utusan Duga lan Prayoga nusul menyang pulo Majeti. Midhanget ature Duga lan Prayoga. Jalaran panggah ora percaya marang kandhane si Dora. Minangka pangeling-eling. Lelorone padha padudon rebut bener. HA NA DA PA MA bathang Iku mau konsepsi secara tradisional bab kelairan lan TA DHA GA BA pancakara) JA YA NYA = Padha dene digdayane = Wasana padha dadi THA NGA CA SA RA KA = Ana caraka (utusan) = Padha suwala (padudon. Pancen abjad aksara Jawa sing 20 cacahe lan disusun dadi patang larik iku. Sawise ngupakara layone Dora lan Sembada kanthi samesthine. Aji Saka banjur ngripta aksara Jawa legena cacah wong puluh wiwit saka HA nganti NGA. Abjad sing kaya guritan lan digathukake karo legenda Aji Saka mau saya narik kawigaten bareng dikantheni gambar padudon. Wasana Dora lan Sembada padha mati sampyuh ketaman keris sing dienggo rebutan. mligine tumrap sing lagi wiwit sinau maca lan nulis aksara Jawa. Duga lan Prayoga banjur gegancangan marak ratu gustine ngaturake pusaka lan pawarta bab patine Dora lan Sembada. Gelem ora gelem Sembada kudu diajak menyang Medhangkamulan kanthi nggawa keris pusaka. Sembada puguh ora gelem diajak jalaran nuhoni dhawuhe bendarane. Sawise sawatara suwe Dora ora sowan maneh ngajak Sembada ngaturake keris pusaka. Dora banjur budhal. banjur pancakara perang tandhing rebutan keris. Bareng tekan pulo Majeti saiba kagete Duga lan Prayoga meruhi Dora lan Sembada padha mati ketaman pusaka sing isih tumancep ing dhadhane. Aji Saka sakala ngrumangsani kalepyane dene ora netepi janji mundhut pribadi pusaka sing direksa Dora lan Sembada. .

com/2008/05/sejarahaksara-jawa.blogspot.html .Kapethik saka : http://ninkwidya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful