P. 1
DONGENG B.SUNDA

DONGENG B.SUNDA

|Views: 35|Likes:
Dipublikasikan oleh andoek

More info:

Published by: andoek on Feb 16, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2012

pdf

text

original

NINI-NINI MALARAT JEUNG DELEG (GABUS) KASAATAN[1

]
<!--[endif]--> Jaman baheula aya nini-nini malarat teu kinten-kinten, papakéanana geus butut sarta laip, disampingna ogé, ngan ukur bisa nutupan orat. Kitu deui dahar leueutna salawasna ngan sapoé sakali baé, malah-malah sakapeung mah datang ka potpisan sapoé dua poé henteu manggihmanggih sangu, ngan ukur nginum cai wungkul. Ari buburuh dederep henteu kaduga jeung geus henteu laku, wantu-wantu enggeus kolot kurang tanagana. Jadi kahirupanana taya deui ngan tina ngaroroték baé dina tegal-tegal atawa kebon awi, ari beubeunanganana dipaké nukeuran béas atawa cangkaruk ka tatanggana. Pandéning imahna ngan sempil baé, ditangkodkeun kana pongpok imah baturna, kitu ogé hateupna bilikna geus balocor, wantu-wantu henteu aya pisan, anu daék nulung mangngoméankeun, ku tina henteu boga sanak baraya, sumawona anak incu, éstuning nunggul pinang. Ari éta nini-nini téh sakitu nya kokolotanana henteu pisan nyaho ka gusti Alah, ulahbon ngalampahkeun téa kana paréntahna, jenenganana ogé henteu apal, pangrasana ieu bumi jeung langit téh jadi sorangan baé, euweuh anu midamel. Dina hiji mangsa éta nini-nini geus dua poé henteu manggih-manggih dadaharan, sosoroh nukeuran sangu ka tatanggana taya nu méré. Ti dinya manéhna tuluy ngajentul di imahna bari humandeuar pokna, ³Aduh, cilaka teuing diri aing ieu, nya ayeuna paéh langlayeuseun téh´. Sanggeus ngomong kitu téh, tulcel, boga niat rék ngaroroték deui ka tegal, bari sugan manggih dangdaunan atawa bongborosan nu ngeunah dihakan, keur tamba ulah langlayeuseun teuing. Geus kitu bral leumpang ngajugjug ka tegal kaso urut nyundutan, anu deukeut kana talaga, sarta di sabeulahna deui nyandingkeun walungan gedé. Barang datang ka dinya, éta nini-nini téh manggih lauk deleg pirang-pirang, rék pindah tina walungan kana talaga. Sanggeus nepi kana tengah-tengah éta tegal kabeurangan, panon poé geus kacida teuing panasna, jadi deleg kabéh awakna taluhur kukumurna, ku tina seuseut datang ka henteu bisa maju leumpangna. Kusabab éta deleg kabéh pada nyandang susah tanwandé manggih bilahi paéh kasaatan. Di dinya éta nini-nini téh bungah kacida, pikirna geus tangtu manggih untung meunang lauk pirang-pirang boga keur nukeuran sangu. Tapi manéhna héran neuleu aya hiji deleg, anu panggedéna ti sakabéh baturna, jeung deui leumpangna ogé pangheulana, kawas-kawas nu jadi ratuna sarta bisaeun ngomong, pokna, ³Samiun Alah kuring neda hujan! Samiun Alah kuring neda hujan!´ Kitu baé omongna bari tatanggahan ka luhur. Ari ku nini-nini téh didéngékeun baé saomong-omongna éta deleg téh, hayang nyaho kumaha kajadianana. Barang geus kira-kira satengah jam lilana datang hujan gedé naker wani cileungcangan, ti dinya éta deleg barisaeun deui leumpang tuluy kebat lumakuna, ari nini-nini téh datang ka ngadégdég awakna tina bawaning tiris kahujanan sarta léngoh balikna teu barang bawa.Kacaritakeun éta nininini téh sanggeus datang ka imahna tuluy mikir bari ngomong di jero haténa, ³Ih boa lamun aing ogé

jeung sugan nyeurieun ditinggang tonggongna. ari piomongeunana mah nya cara deleg téa baé. anu boga imah téh. seba duit ka manéh. beuki kacida garétékeunana.neda widi ka nu ngaran Alah téh. karana nu dikarungan téh tétéla pisan yén beling. Geus kitu kersana nu agung. Bareng geus nepi ka lima poéna. datang ka geus teu aya pikiran deui ka nu séjén. aya uwang emas aya uwang pérak. taya pisan répéhna. ngala daun ka leuweung meureun aya hasilna. ngan kitu baé. sarta dititah undur henteu los. moal enya Alah téh sumping ka dieu. Ari isukna tatangga kabéh daratang ngadegdeg. malah kapala distrik sumping ka dinya ngalayad. Anu boga imah téh suka seuri nénjo kalakuan nini dug-dug deg-deg. aya nu jadi ukon. Geus kitu karung téh disembah ku nini-nini téh bari ngomong kieu. yén éta nini-nini meunang bagja boga duit pirang-pirang. bari ngomong tatanggahan ka luhur nurutan sakumaha kalakuan deleg téa. jeung deui. ngan kitu baé euweuh deui kasab. banget ngéwaeunana. Ana geus inget. sina di nyanaan duit paparin Alah ragrag ti luhur.Kitu deui dipikanyaah ku menak-menak tina saregep kumawulana jeung tambah . Ari jalma anu imahna di tangkodan ku imah nininini téh. supaya jejel ambih beurat. asal tina dibobodo. Tuluy baé nyentak ka nininini téh pokna. datang ka pinuh sarta dipékprékan. jeung deui kumaha gedéna baé aya nu jadi ringgit. meureun di paparin. geura undur baé imah manéh ulah ditangkodkeun ka imah aing. jeung diurus dipangmeulikeun lembur imah. lamun manéh henteu beunang di carék. Kira-kira geus wanci sareupna ku éta jalma karung téh dibawa naék ka para. katut eusina. éta nini-nini henteu kaidinan cicing di kampung. semu banget atohna. ³Nini! Répéh aing gandéng. tuluy diponcorkeun tina sipandak ditindihkeun ka handap mener kana tonggongna nininini téh kalengger tina bawaning nyeri. panyanana nya éta karung duit. aya kénéh nun?´ Ti dinya tuluy geuwat dibuka. ³Nuhun Alah! Nuhun! Naha loba-loba teuing maparin duit téh. Panyentakna éta nu boga imah ku nininini henteu digugu. ku sabab gandéng jeung bosen. ngan bédana aing mah rék neda uwang. niatna rék dipaké ngabobodo ka nini-nini téa. Ti dinya éta nininini ség baé tapakur di imahna. sarta tuluy dilaporkeun ka nagara jeung ditétélakeun asal purwana. Ti dinya éta jalma tuluy nyokot karung goni beunang ngeusian ku beling. Geus kataksir piengkéeunana bakal meunang éra kabobodo. ³Samiun Alah kuring neda uwang! Samiun Alah kuring neda uwang!´ Kitu baé omongna teu eureun jeung pikirna anték kacida panedana ka gusti Alah. dumadakan éta beling kabéh jadi duit. mana ari keur ajengan. henteu beunang dicarék. ku éta karung ambih kapok moal ngomong kitukitu deui. paparin ti Alah. tonggoy baé ngomong nyuhunkeun duit ka Alah anggur beuki tambah maksudna. Ari timbalan ti nagara. jeung kitu baé mah anggur ngala suluh. nénjo aya karung ngadungkuk kacida atoheunnana. bisi aya nu nganiaya dipaling duitna. Ti wates harita éta nini-nini téh jadi sugih teu kinten-kinten. saunggal poé unggal peuting ngadéngékeun omongna éta nininini.

lantaran dibobodo karung beling ku manéhna. tina suka tulung ka jalma-jalma nu miskin.alus budina. ambeuh kaula leuwih beunghar manan nini. Barang blug ninggang. sejana rék badami. datang ka henteu kuat nyiar kahirupan rosa-rosa. karana tanwandé jadi duit ogé cara nu geus kalampahan. cara kaula baréto´. kawas-kawas jadi tépa malaratna éta nini ka éta jalma téa . dipangnyieunkeun duit sawaréh? Ari kaula henteu? Jeung deui: kumaha naha atawa Alah téh geus diganti deui tayohna. ség baé bijil omongna suaban ngahina ka gusti Alah pokna. anu méré karung beling téa. da nu baréto mah bisa nyieun duit ku beling. tatapi kaula mah hayang ditinggang ku dua karung. ³Ih naha Alah téh wét pilih kasih. Ti dinya tuluy nganjang. Ku prakara éta ayeuna kaula rék neda dibales ku sampéan. pokna. Kacaritakeun éta jalma. supaya dibales ku éta nini-nini téa sina nindih ku karung beling ka manéhna. kabitaeun naker neuleu éta nini-nini téa jadi beunghar. tatapi tanpadaksa. pokna. ³Nini saterangna éta duit téh asalna beling beunang kula ngarungan. ³Nuhun Alah! Nuhun! Naha maparin duit réa-réa teuing. Tina aya kénéh berkah Alah bisa cageur ogé. hayang ditinggang ku karung beling. kusabab satadina kaula giruk ngadéngékeun ajengan ngomong baé nyuhunkeun duit ka Alah. margi ngaraskeun kadirina basa keur malarat kénéh. ³Samiun Alah kuring neda uwang! Samiun Alah kuring neda uwang!´ Kitu baé omongna jeung pikirna ujub kacida nangtukeun yén bakal meunang duit ti Alah dua karung goni parinuh. ti dinya heug éta dua karunganana ditindihkeun kana tonggongna. ari mentas dikukusan tuluy disembah. tatapi ahir-ahir éta beling dumadakan wet jadi duit kabéh. ³Hadé heug baé geura tapakur. Ti dinya éta jalma téh tuluy balik. pokna. Geus kitu boga niat hayang nurutan. sek baé kapaéhan malah-malah tulang tonggongna datang kapotong. ti dinya kacida hanjakaleunana datang ka ngalembah rék ceurik tina bawaning aral. sarta tuluy dibawa naék nka para. nini-nini téh tuluy ka imahna éta jalma nu keur tapakur téa. jadi bongkok tonggongna. kalulutan ku jalma réa sobatna. sumawonna ka nu keur kasusahan. lawas-lawas manéhna jadi malarat cara nininini téa. dipaké ngabobodo ka sampéan. ari Alah nu jeneng ayeuna tayoh-tayoh henteu bisaeun? Ti wates harita éta jalma gering heubeul pisan nyeri cangkéng. Wangsul nini téh. tatamba kapirang-pirang dukun.Arina inget ngageuwat ménta parukuyan ka pamajikanana. sadatang ka imahna heug baé tapakur nurutan sakumaha polahna nini-nini téa sarta ngomong. bari mawa dua karung beling beunang méprékan. heug karung téh dikukusan. nu galedé. bari ngomong nurutan cara omong nini-nini téa. mana ari keur ajengan? Aya deui?´ Barang geus tamat ngomong karungna dibuka. béh beling kénéh baé henteu daékeun jadi duit. Bareng geus nepi ka lima poéna.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->