Lirik Qasidah

Ya Nabi Salam ¶Alaika Ya Nabi Salam ¶Alaika Ya Rasul Salam ¶Alaika Ya Habib Salam ¶Alaika Sholawatullah ¶Alaika Asyroqol Badru ¶Alaina Fakhtafat Minhul Buduruu Mitsla Husnik Maa Ro¶aina Khottu Ya Wajha Sururii Ya Nabi Salam ¶Alaika Ya Rasul Salam ¶Alaika Ya Habib Salam ¶Alaika Sholawatullah ¶Alaika Anta Syamsun Anta Badrun Anta Nuurun Fauqo Nuuri Anta Iksiru Wagholi« Anta Misbahus Shuduri Ya Nabi Salam ¶Alaika Ya Rasul Salam ¶Alaika Ya Habib Salam ¶Alaika Sholawatullah ¶Alaika Ya Habibi Ya Muhammad Ya ¶Arusal Khofiqoini Ya Muayyad Ya Mumajaad Ya Imamal Qiblataini Ya Nabi Salam ¶Alaika Ya Rasul Salam ¶Alaika Ya Habib Salam ¶Alaika Sholawatullah ¶Alaika

Ya Thoybah
Ya Thoybah Ya Thoybah Ya Dawal Ayaana« Isytaqnalik (Wal Hawa Nadaana 2x) Ya Thoybah Ya Thoybah Ya Dawal Ayaana« Isytaqnalik (Wal Hawa Nadaana 2x) Ya ¶Ali Yabn Abi Tholib Minkumul Masdarul Mawahib Ya Turo Hal ¶Uro Li Haajib ¶Indakum (Afdholul Ghilmana 2x) Ya Thoybah Ya Thoybah Ya Dawal Ayaana« Isytaqnalik (Wal Hawa Nadaana 2x) Astadil Hasan Wal Husaini ¶Ilanna Biqurrot ¶Aini Ya Syabbal balul Jannataini Jaddukum (Shohibul Qur¶ana 2x) Ya Thoybah Ya Thoybah Ya Dawal Ayaana« Isytaqnalik (Wal Hawa Nadaana 2x) Ya Thoybah Ya Thoybah Ya Dawal Ayaana« Isytaqnalik (Wal Hawa Nadaana 2x)

Ya Robbi bil Musthofa Ya Robbibil Musthofa Balighmaqosidana Waghfirlanaa Mamadho Ya Wasyi¶al Karomi Muhammadun Sayyidul Kaunaini Watsaqolaini Walfariqoini Min ¶Urbin Wamin ¶Ajami Maulaya Sholli Wa Salim Da iman Abada µAlan Nabiyyi Wa ¶Alil baitikullihimi Ya Rasulallah Salamun ¶Alaika Ya Rofi ¶Asyani Waddaroji Ahlul Baitil Musthofa Thuhuri Hum Amanul Ardhi Faddakiri Ya Rasulallah Salamun ¶Alaika Ya Rofi ¶Asyani Waddaroji Robbi Fanfa¶na bibarkati Wahdinal Husna bihurmatihim Ya Robbibil Musthofa Balighmaqosidana Waghfirlanaa Mamadho Ya Wasyi¶al Karomi Huwal Habibulladzi Turjan Syafa¶atuhu Likulli Haulan Minal Awali Mukhtaqomi Maulaya Sholli Wa Salim Da iman Abada µAlan Nabiyyi Wa ¶Alil baitikullihimi Ya Robbibil Musthofa Balighmaqosidana Waghfirlanaa Mamadho Ya Wasyi¶al Karomi Bismillah Bismillah Ya Allahu Ya Karim Bismillah Ya Allahu Ya Rohim Bismillah Bismillah Bismillah Bismillah Tawakaltu ¶AlaAllah Bismillah Bismillah Bismillah Bismillah Tawassalna Billah (2x) Bimillah Tawakkalna ¶AlaAllah Bismillah Bismillah Bismillah Ya Allahu Ya Manaanu Ya Karim Ya Allahu Ya Rohmanu Ya Rohim Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allahu Ya Fattahu Ya Kholiq Ya Allah Ya Allah Ya Allah Bismillah Tawassalna Billah (2x) Bimillah Tawakkalna ¶AlaAllah Bismillah Bismillah Bismillah Ya Allahu Sattaru Ya Khobir Ya Allahu Qohharu Ya ¶Aziiz Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allahu Ghoffaru Ya Nashiib Ya Allah Ya Allah Ya Allah Bismillah Tawassalna Billah (2x) Bimillah Tawakkalna ¶AlaAllah Bismillah Bismillah Bismillah Ya Allahu Ya ¶Alaamu Ya Khobir Ya Allahu Ya Wahaabu Ya Majid Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rohmanu Ya Rohim Ya Allah Ya Allah Ya Allah Bismillah Tawassalna Billah (2x) Bimillah Tawakkalna ¶AlaAllah Bismillah Bismillah Bismillah .

Lil Abi Wal Ummi Allahumma Sholli Wa Salim ¶Alaa Sayyidina Muhammadin Adaddama Fil ¶Ilmillahi Sholata Daimata Bidawamin Mulkillahi Lil Abi Wal Ummi Huququn Wajibun Antal Minal Anna Biha Mutholabun Innadaya Kafashri¶u Murobbiya« Waaghfiru Inkhotafaka Mushliyan Allahumma Sholli Wa Salim ¶Alaa Sayyidina Muhammadin Adaddama Fil ¶Ilmillahi Sholata Daimata Bidawamin Mulkillahi Allahumma Sholli Wa Salim ¶Alaa Sayyidina Muhammadin Adaddama Fil ¶Ilmillahi Sholata Daimata Bidawamin Mulkillahi ¶Alaika Antal Taftahilla Allahumma Maghma Yakun Malan Yakunu Walaisal inti tahlufi fi¶ili faqood Ma Adasa Bidwaliu Fissaqor Allahumma Sholli Wa Salim ¶Alaa Sayyidina Muhammadin Adaddama Fil ¶Ilmillahi Sholata Daimata Bidawamin Mulkillahi Allahumma Sholli Wa Salim ¶Alaa Sayyidina Muhammadin Adaddama Fil ¶Ilmillahi Sholata Daimata Bidawamin Mulkillahi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi (Sidi Muhammad Amin Khubtsi Habibin Nabi 2x) Ahmadukallahumma Hamdan Mustamir ¶Adda Athoyakallati Latan Hashier Musholliyan Alaa Khitamil Anbiyaa (Wal µAli Washohobil Hudatil Athqiyaa 2x) Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi (Sidi Muhammad Amin Khubtsi Habibin Nabi 2x) Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi (Sidi Muhammad Amin Khubtsi Habibin Nabi 2x) La Fakhro Lil Binti Bimal Basin Wamaa Bihi Thohallat Min Huliyyin Innama Fakhrol Fata Libil Uluu Biuladaabi (Labil Jamali Wal Hariri Wa dzahabi 2x) Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi Sidnan Nabi (Sidi Muhammad Amin Khubtsi Habibin Nabi 2x) .

Shalawat Badar Sholatullah Salamullahi µAlaa Thoha Rosulillah Sholatullah Salamullahi µAlaa Yasiin Habibillah Tawasalna Bibismillah Wabil Hadi Rosulillah Wakulli Mujahidin lillah Bi Ahlil Badri Ya Allah Ilahi Sallimil Ummah Minal ¶Afaati Wan Niqmah Wamin Hammin Wamin Ghummah Bi Ahlil Badri Ya Allah Sholatullah Salamullahi µAlaa Thoha Rosulillah Sholatullah Salamullahi µAlaa Yasiin Habibillah Tawasalna Bibismillah Wabil Hadi Rosulillah Wakulli Mujahidin lillah Bi Ahlil Badri Ya Allah Ilahi fil Waakrimna Minaili Maqoolibil Minna Wadhof¶imasa ¶Atin Anna Bi Ahlil Badri Ya Allah Sholatullah Salamullahi µAlaa Thoha Rosulillah Sholatullah Salamullahi µAlaa Yasiin Habibillah Tawasalna Bibismillah Wabil Hadi Rosulillah Wakulli Mujahidin lillah Bi Ahlil Badri Ya Allah Ya Abaz Zahro Ahmad Ya Habibi Ahmad Ya Habibi Ahmad Ya Habibi Ya Habibi Salam ¶Alaika« Salam ¶Alaika Ya ¶Aunal Ghoribi Ya Nurozzholami Ya Syafi¶al Kholqi Ya Habibi Salam ¶Alaika Salam ¶Alaika Ahmad Ya Habibi Ahmad Ya Habibi Ahmad Ya Habibi Ya Habibi Salam ¶Alaika« Salam ¶Alaika Ya Abal Qoshimi Ya Abaz Zahro-i Ya Jaddal Husaini Ya Habibi Salam ¶Alaika« Salam ¶Alaika Ahmad Ya Habibi Ahmad Ya Habibi Ahmad Ya Habibi Ya Habibi Salam ¶Alaika« Salam ¶Alaika Ya Thoha Thohibi Ya Muhyil Qulubi Ya Qurrotaini Ya Habibi Salam ¶Alaika« Salam ¶Alaika Ahmad Ya Habibi Ahmad Ya Habibi Ahmad Ya Habibi Ya Habibi Salam ¶Alaika« Salam ¶Alaika Ya Shofwatallahi Ya Rosulallahi Ya Habiballlahi Ya Habibi Salam ¶Alaika« Salam ¶Alaika Ahmad Ya Habibi Ahmad Ya Habibi Ahmad Ya Habibi Ya Habibi Salam ¶Alaika« Salam ¶Alaika .

Ummi Ummi Yalahnan ¶Asyaqohu Wansyidan Dauman Ansyuduhu Fikulli Makanin Adzkuruhu« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi Yalahnan ¶Asyaqohu Wansyidan Dauman Ansyuduhu Fikulli Makanin Adzkuruhu Wa Adzhollu Adzollu Uroddiduhu Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi Ya Ruuhi Wa Hayati Ya Bahjatan Nafsi Wal Munati Unsi Fil Hadhiri Wal Ati Unsi Fil Hadhiri Wal Ati Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Allahu Ta¶ala Aushoni Fissirri Walau Fil ¶Ilani Bilbirri Laki Wal Ihsani Bilbirri Laki Wal Ihsani Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ismuki Man Khusyun Fi Qolbi Hubbuki Yahdiini Fi Darbi Wadhu¶aiyah Fadzuki Robbi Wadhu¶aiyah Fadzuki Robbi Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Ummi« Nurul Musthofa Nurul Musthofa Nurul Musthofa Mala Al-Akwaan Mala Al-Akwaan Habibi Muhammad Muhammad Muhammad Khoiril Mursalin Allahul Jalal Athokal Jamal Allahul Jalal Athokal Jamal Ya Syamsal Kamal Ya Nurol ¶Aini Nurul Musthofa Nurul Musthofa Mala Al-Akwaan Mala Al-Akwaan Habibi Muhammad Muhammad Muhammad Khoiril Mursalin Kafaka Fadhlan Fil ¶Ulal A¶laa Kafaka Fadhlan Fil ¶Ulal A¶laa Danafatadalla Khobal Khusain Nurul Musthofa Nurul Musthofa Mala Al-Akwaan Mala Al-Akwaan Habibi Muhammad Muhammad Muhammad Khoiril Mursalin Ya Allah Ya Badii¶ Balighna Jamii¶ Ya Allah Ya Badii¶ Balighna Jamii¶ Hadhrotasyafi Khoiri Tsaqolain Nurul Musthofa Nurul Musthofa Mala Al-Akwaan Mala Al-Akwaan Habibi Muhammad Muhammad Muhammad Khoiril Mursalin Ya Khoiro Mu¶ti Ausin Sholati Ya Khoiro Mu¶ti Ausin Sholati Lisirridzati Nuril Kaunain Nurul Musthofa Nurul Musthofa Mala Al-Akwaan Mala Al-Akwaan Habibi Muhammad Muhammad Muhammad Khoiril Mursalin .

Ya Sayyidi Ya Rasulallah Ya Sayyidi Ya Rasulallah Ya Man lahul Jaa ¶Indallah Innal Musii Inna Qodja¶uu Lidzambi Ya Astagfirunallah Ya Sayyidi Ya Rasulallah Ya Man lahul Jaa ¶Indallah Innal Musii Inna Qodja¶uu Lidzambi Ya Astagfirunallah Ya Sayyidar Rusli Ya Thohir Ya Ghoyatal Qoshdi Wasyani Sholla ¶Alaikal ¶Alal Qodiir Fikulli Waakhtim Wa Ahyani Ya Sayyidi Ya Rasulallah Ya Man lahul Jaa ¶Indallah Innal Musii Inna Qodja¶uu Lidzambi Ya Astagfirunallah Ya Sayyidar Rusli Ya Thohir ¶Abduk µAlaa Babikum Hami Daim Limaan Rufiku Syakir Fikulli Waakhtim Wa Ahyani Ya Sayyidi Ya Rasulallah Ya Man lahul Jaa ¶Indallah Innal Musii Inna Qodja¶uu Lidzambi Ya Astagfirunallah Ya Ahlal Baiti Rasulillah Ya Ahlal Karoom Wa Ahlal Wafa¶ Ghitsu Ubaidan Qod Hafaa Haair Mudhoii Ilil Ma¶ad Ya Sayyidi Ya Rasulallah Ya Man lahul Jaa ¶Indallah Innal Musii Inna Qodja¶uu Lidzambi Ya Astagfirunallah Annabiy Shollu ¶Alaihi Annabiy Shollu ¶Alaihi Sholawatullahi ¶Alaihi Wayam Na¶ul Barokah Kulluman Sholla ¶Alaihi Annabiy Ya Hadhirin ¶Ilamu ¶Ilmal Yakin Annabiy Ya Hadhirin ¶Ilamu ¶Ilmal Yakin Annarobbal ¶Alamiin Faradhosholawatullahi ¶Alaihi Annabiy Shollu ¶Alaihi Sholawatullahi ¶Alaihi Wayam Na¶ul Barokah Kulluman Sholla ¶Alaihi Annabiy Ya Manhadhor Annabiy Khoirul Basyar Annabiy Ya Manhadhor Annabiy Khoirul Basyar Mandana Lahul Qomar Wanazal Salam ¶Alaihi Annabiy Shollu ¶Alaihi Sholawatullahi ¶Alaihi Wayam Na¶ul Barokah Kulluman Sholla ¶Alaihi Annabiy Dzakal ¶Aruus Dzikruhu Yuhyi Nufuus Annabiy Dzakal ¶Aruus Dzikruhu Yuhyi Nufuus Annashoro Wal Majus Aslamu Baina Yadaihi Alhasan Tsumal Husain Linnabi qurrotul ¶Aini Alhasan Tsumal Husain Linnabi qurrotul ¶Aini Nuruhum Kalkaukabain Jadduhum Shollu ¶Alaihi .

Salamun ¶Alaik Salamun ¶Alaika Ya Habiballahi Salamun ¶Alaika Ya Ya Rasulallah Salamun ¶Alaika Ya Habiballahi Salamun ¶Alaika Ya Ya Rasulallah Salamun ¶Alaika Adzkal Adzkiya-i Salamun ¶Alaika Thoha Ya Thohibi Salamun ¶Alaika Adzkal Adzkiya-i Salamun ¶Alaika Thoha Ya Thohibi Salamun ¶Alaika Ya Nurul Qulub Salamun ¶Alaika Ya Miski Wathibi Salamun ¶Alaika Ya Nurul Qulub Salamun ¶Alaika Ya Miski Wathibi Salamun ¶Alaika (2x) Ya Khotamar Rusuli Salamun ¶Alaika Dzainal Ambiya-i Salamun ¶Alaika Ashfal Ashfiya-i Salamun ¶Alaika Dzainal Ambiya-i Salamun ¶Alaika Ashfal Ashfiya-i Salamun ¶Alaika Ya Nurodz Dzholam Salamun ¶Alaika Hadil Hudaati Salamun ¶Alaika Ya Nurodz Dzholam Salamun ¶Alaika Hadil Hudaati Salamun ¶Alaika (2x) Mirobbi Samaa¶i Salamun ¶Alaika Ya Abaz Zahro-i Salamun ¶Alaika Ya Jaddal Husaini Salamun ¶Alaika Ya Abaz Zahro-i Salamun ¶Alaika Ya Jaddal Husaini Salamun ¶Alaika Ya Abal Yatim Salamun ¶Alaika Ahmad Ya Habibi Salamun ¶Alaika Ya Abal Yatim Salamun ¶Alaika Ahmad Ya Habibi Salamun ¶Alaika (2x) Ya Khoirol Anaami Ya Ghoffar Laa Ilaha Illallah« 3x Yuhyi Qolba Dzikrullah« Ya Allah« Ya Robbi Sholli Afdholis Sholawat ¶Alan Nabi Mahbubana Thoha Rasuul Muhammadun wa ¶Alaihi Shollu ¶Alaihi Wasallimu Sholallahu ¶Alaa Muhammad Wa ¶Alaa Aliihi Wa Salam Sholallahu ¶Alaa Muhammad Wa ¶Alaa Aliihi Wa Salam Allah« Allah« ¶Alaikum Bisyukrillahi Ya Khoirol Umatin Allah« Allah« Bijahil Nabiy Mukhtarol Zainal Anbiyai Allah« Allah« Sholatun Wataslimun Wa Azka tahiatin Allah« Allah« µAlal Musthofa Mukhtari Khoirol Bariyati Allah« Allah« Ya Arhamarrohimin Irhmana« Ya Arhamarrohimin Irhamna« Wa¶afina Wa¶fuanna Wa¶alaa Tho¶atika Wa Syukrika« Inna« Astagfirullah« Astaghfirullah« Astagfirullah« Astaghfirullah« Astagfirullah« Astaghfirullah« Allahu Akbar Allahu Akbar .

Maulaya Maulaya Maulaya Maulaya Maulaya Allah Ya Rasulallah Allah Ya Rasulallah Maulaya Maulaya Maulaya Maulaya Allah Ya Habiballah Allah Ya Habiballah Sakantum Fu¶adi Warobbul ¶Ibad Sakantum Fu¶adi Warobbul ¶Ibad Wantum Muna¶i Wa Aqhsol Murod Wantum Muna¶i Wa Aqhsol Murod Maulaya Maulaya Maulaya Maulaya Allah Ya Rasulallah Allah Ya Rasulallah Maulaya Maulaya Maulaya Maulaya Allah Ya Habiballah Allah Ya Habiballah Fahal Tus¶iduni Bishofwil Widad Fahal Tus¶iduni Bishofwil Widad Wahal Tamnahuni Syariefal Maqoom Wahal Tamnahuni Syariefal Maqoom Maulaya Maulaya Maulaya Maulaya Allah Ya Rasulallah Allah Ya Rasulallah Maulaya Maulaya Maulaya Maulaya Allah Ya Habiballah Allah Ya Habiballah Amutu Wa Ahya µAlaa Hubbikum Amutu Wa Ahya µAlaa Hubbikum Wazurri Ladaikum Wa Izzi Bikum Wazurri Ladaikum Wa Izzi Bikum Maulaya Maulaya Maulaya Maulaya Allah Ya Rasulallah Allah Ya Rasulallah Maulaya Maulaya Maulaya Maulaya Allah Ya Habiballah Allah Ya Habiballah Farobbi Rohiemun Kariemun Wadud Farobbi Rohiemun Kariemun Wadud Yajuzu ¶Ala ManYasyabil Maroom Yajuzu ¶Ala ManYasyabil Maroom Ya Zahro Ya Zahro-u Ya Zahro Ya Zahro-u Ya Zahro Ya Zahro-u Ya Zahro Ya Zahro-u Ya Zahro (Zahro-u Nuru ¶Aini Man Hadzaha Yu¶dzini 2x) Hakadza Qolarrasul Fathimah Antil Batul Ya Zahro-u Ya Zahro Ya Zahro-u Ya Zahro Ya Zahro-u Ya Zahro Ya Zahro-u Ya Zahro (Fathimah Laki Hubbi Walaki Khotwu Darbi 2x) (Yanmu Dauman Fi Qolbi 2x) Hubbu Fathimal Batul Ya Zahro-u Ya Zahro Ya Zahro-u Ya Zahro Ya Zahro-u Ya Zahro Ya Zahro-u Ya Zahro Ilahi Zidfi Umri Ma Baqitu Mindahri Ilahi Zidfi Umri Ma Baqitu Mindahri Hubbun Fi Qolbi Yajri Hubbu Fathimal Batul Ya Zahro-u Ya Zahro Ya Zahro-u Ya Zahro Ya Zahro-u Ya Zahro Ya Zahro-u Ya Zahro (Shollu ¶Alaa Thohaz Zaini Bimaulid Ummil Hasanain 2x) (Nurun Sati¶un Mubin 2x) Fathimah Antil Batul .

Marhaban Ya Nurul Aini Marhaban Ya Nurol ¶Aini Marhaban Marhaban Marhaban Jaddal Husaini Marhaban Marhaban Izhabana Biwujudin Marhaban Marhaban Musthofal Hadi Muhammad Marhaban Marhaban Ya Rasulallahi Ahlan Bika Inna Bika Nus¶ad Wabijahih Ya Ilahi Jud Wabaligh Kulla Maqsod Ya Nabi Salam ¶Alaika Ya Rasul Salam ¶Alaika Ya Habib Salam ¶Alaika Sholawatullah ¶Alaika Wahdinan Nahja Sabilih Kaibihim Nus¶ad Wa Nursyad Robbi Balighna Bijahih Fijiwarih Khoiro Maq¶aat Asyroqol Kaunub Tihaja Biwujudil Musthofa Ahmad Wali Ahli Kauni Unsun Wa Suruun Qod Tajaddal Allah Ya Nabi Salam ¶Alaika Ya Rasul Salam ¶Alaika Ya Habib Salam ¶Alaika Sholawatullah ¶Alaika Fathrobu Ya Ahlan Masani Fahazhoru Yummi Ghorrod Wastahidu Bijamalin Fauqo Fil Husni Tafarrod Marhaban Marhaban Ya Nurol ¶Aini Marhaban Marhaban Jaddal Husaini Marhaban Walanal Busyro Bisa¶din Marhaban Mustamirin Laisa Yanfat Marhaban Marhaban Ya Nurol ¶Aini Marhaban Marhaban Jaddal Husaini Marhaban Haitsu Utina Atho¶an Marhaban Jama¶al Fakhrol Mu¶abbad Falirobbi Kullu Hamdin Marhaban Marhaban Jala¶al Ya Surohul¶ad Marhaban Marhaban Marhaban Ya Nurol ¶Aini Marhaban Marhaban Marhaban Jaddal Husaini Marhaban Marhaban Ya Rasulallahi Ahlan Bika Inna Bika Nus¶ad Wabijahih Ya Ilahi Jud Wabaligh Kulla Maqsod Ya Nabi Salam ¶Alaika Ya Rasul Salam ¶Alaika Ya Habib Salam ¶Alaika Sholawatullah ¶Alaika Washolatullahi Taghsya Asyrofal Rusli Muhammad Washolatullahi Taghsya Asyrofal Rusli Muhammad Sholallahu ¶Alaa Muhammad Marhaban Sholallahu ¶Alaihi Wa Salam Marhaban Sholallahu ¶Alaa Muhammad Marhaban Sholallahu ¶Alaihi Wa Salam Marhaban Wasalamun Mustamirun Kulla Hinni Ya Tajaddal Sholallahu ¶Alaa Muhammad Marhaban Sholallahu ¶Alaihi Wa Salam Marhaban .

Allah Allah Allahu Allah Lamma Nadani Huwwa Fashirtu ¶Abdan Mamlukan Lahu Huwa ( Khoirol Bariyah Nazhroh ¶Ilayya Ma Anta Illa Kanzul ¶Athiyyah 2x) Allahu Allah Lamma Nadani Huwwa Fashirtu ¶Abdan Mamlukan Lahu Huwa (Inni Muhibbun Bidzikri Ahmad Basyir Muhibban Walau Biruuya 2x) La Ilaha Illallah Allah Allah Ya Maulana La Ilaha Illallah Allahu Ghofarrudzunub Ya Rasulallahi Ya Man Hubbuhu Yasyfisiqom Anta Wa Allahi Syafi¶u lilWaro Yaumaz Ziham La Ilaha Illallah Allah Allah Ya Maulana La Ilaha Illallah Allahu Ghofarrudzunub Nahnu Zurna Bihimakum Wa Allah Ya Khoirol Anam Anta Badrun Anta Syamsun Anta Nuurun Ya Imam La Ilaha Illallah Allah Allah Ya Maulana La Ilaha Illallah Allahu Ghofarrudzunub Allah Allah Al-Madad Ya Rasulallah Yadimal Jah ¶Alaika Sholawatullah Antal Ma¶ruf Bil Judil Mukhlidh Dhuyuf Inni Malhuf Akhidzni Bihaqillah« Antal Habibul ¶Adzhom Sirrul Mujiib Hasya Yakif Man Lana Bi Rasulillah Shohibal Khodro Akrimna Minka Binzroh Wa Abaz Zahro Wal Qosim Wa Abdillah Allah Allah Al-Madad Ya Rasulallah Yadimal Jah ¶Alaika Sholawatullah Laka Ya Robb Laka Ya Robbi Usholli Wa Uhibbul Qoo Imiin Wa Du¶ai Wa Roja-i Ya Ilahal ¶Alamiin Lastu Aqdho Lisiwaka Wa Ana Tho¶u Hudaka Wa ¶Aduwwul Li¶idaka Wa ¶Aduwwul Kafirin Laka Ya Robbi Usholli Wa Uhibbul Qoo Imiin Wa Du¶ai Wa Roja-i Ya Ilahal ¶Alamiin Fisholati Wa Khusyu¶i Fisujudi Wa Ruku¶i Fi Qiyami Wa Khudu¶i Aslukud Darbal Mubin Laka Ya Robbi Usholli Laka Ya Robbi Usholli« Innani Ahwa Sholati Innaha Nuru Hayati Wasabili Linajati Fisabilil Muttaqin Laka Ya Robbi Usholli Wa Uhibbul Qoo Imiin Wa Du¶ai Wa Roja-i Ya Ilahal ¶Alamiin Robbi Ya Robbi Taqobbal Sholawati Wa Tafadhol Laka Inni Atawasal Bikhitamil Mursalin Laka Ya Robbi Usholi Laka Ya Robbi Usholi« Laka Ya Robbi Usholi Laka Ya Robbi Usholi« .