Anda di halaman 1dari 1

'

95-;
El
El'r

Ef

.,

.1;a:ai

17"':
::

:u:i

iil:';
81,.:

f3t Barr4 PEMERINITAH KOTA BANDUNG

f,i.

'

tl; i:i,
"::.i

ii'

iii

i:
:t: l

DINAS PEilDIDIKAN
Jend. Aclrrnad Yani No. 289 Telp, eZZ) ?1O6F68 BANDUNG

ril
iti

30
Nsmor
Sifat l-ampuan

Januafi 2012

4FI / 47).sew20t2
Biasa

Yth.

KepalaSD, SMP,SMA & SMI(


Negeri/Swasta se-Kota Bandung

I{at

LarangaoLKS

di

Bandurrg

+{

SURAT

EDARAN

Berdasarkan'permediknas Nomor
Pelajaran, dan Perda Nomor :

Puu.S dilarang: Pendidikan


1.

Tahun 2005 tentang Buku Teks Tahun 200g tentsng nenyetlntg3raan pendidikan (Lerangan) pasal 138 (b) yang antara rain irerutriyi bahwa satuan

l5

: II

2.

Memaksa atau mewqiibkan peserra didik membeli Lembar Kerja siswa (Il(S) dan sejenisnya Memaksakan atau mewajibkan kepada peserta didik mernbeli seragam dan/atau keperluan sekolah l"inoyu
dengan-har terseLut diatas,

mauplm tidak langpung. 'l'

ini kami peringatkan so, sMp, sl4a d.; {?oq* $El"ik-Tegin_ataunun agar frdah rr*tsiuh{i..?Ajuatn E*i, LEs, d*
-sglubuag;an seluruh Kepala sebraa

i"ii"tiiyiiffi-ilgfi;

kepada swasta

ketenhnn ini, akan kami kepadapihakrnsper.ior#r"tuiil;il;t"tli6.rTJuffi5u, rimpahkan


Demikian kami sarnpaikan kiranya maklum.

Bagi sekolatr.)ang tidak relratuhi

Tembusan:-

UtarnaMuda r984031005 Waliksta Bandung (sebaga laporan)

l:Y_q.

?.I9, 3.Yth.

-Bapak supuk wakil watikora

4.Ytr. B+rk lnspektur Kota Bandunf

Bapak Sekretarias

fiil; (;;f"s"i lapua4 Dt rah rotu"nI"A"ig tsinpilaemnl --

Anda mungkin juga menyukai