P. 1
carpon bahasa sunda

carpon bahasa sunda

|Views: 64|Likes:
Dipublikasikan oleh Annisa Septiani Syahviana

More info:

Published by: Annisa Septiani Syahviana on Feb 18, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

Kelas IX B SMP Negeri 6 Kota Cirebon

Carpon Basa Sunda
Fidha Hari Ayuningtias

2012

Jl . Elang Raya no.1 Perumnas Kota Cirebon 45141

Teuing saha nu bakal neruskeun miara éta tangkal samoja. Pa Érté mani ngabebereg. ka alas peuntas. Ninggalkeun salaksa katineung di ditu. Malah saméméh ema ninggalkeun. Hansip Oding. bangun rék indit-inditan. Pa Lebé. Bah Wirya. Indit téh éstuning taya kereteg ti méméhna. pabuburit. henteu méré pisan témpo. apan kamari geus dibadamian. Rombongan ti lembur kuring. Urang téh rék nyaba ka ditu. Geus teu kaciri deui runggunukna pilemburan jeung ngamparna pasawahan. Datangna teuing ti lebah mana. nyusul bapa ka kalanggengan. misah di beulah wétan. Bekel ieuh. Buru-buru. da kuring mah teu boga nanaon?´ ³Keun baé. Malah henteu kungsi ngimpi-ngimpi acan. Asa cikénéh. Matak harita bapa omat-omatan. anu ku ema mah dipiara pisan. ³Hayu atuh!´ pokna. ukur hiji anu diamanatkeun téh. tur asa detik bieu pisan. Geus teu kadéngé deui gebyurna lambak. Teu boga niat ti anggalna. ³Hayu? Ka mana?´ kuring kerung. bisi katinggaleun ku kapal!´ ³Saha baé nu milu téh?´ ³Loba. beberengkes. ³Keun baé da engké ogé aya nu ngurus!´ cék Pa Érté sajeroning leumpang. Sing bisa ngajeuhjeuhkeun pakeun sarta ulah natambuh waktu. da ujug-ujug ngajanteng hareupeun. basa kuring rék nyawang meletékna panonpoé nu baris maturan hirup kabeurangnakeun. Ukur dibaturan ku tilu béntang anu tingkariceup. Pa Kuwu. Nepi ka palabuan. Ulis Odang. henteu mandi-mandi acan. ³Har. kuring nénjo marakbakna kembang samoja di pipireun imah. Asana mah. henteu maraban domba. sing loba ngumpulkeun bekel. Ayeuna. amanat ema téh kamomorékeun. atawa nitipkeun pakaya jeung tangkal samoja ka nu aya di lembur. Pa Olot. katémbong keur . lantaran kuring kaburu indit. Pa Érté ngaronghéap. Katémbongna mani geus saged. kitu wéh. Da éta. henteu ngonci heula imah. kapal geus miang ninggalkeun palabuan. Kuring nepi ka poho. di bali geusan ngajadi. Isuk-isuk. enya baé geus ngagimbung loba jelema. Bieu. Tangkal samoja gigireun kuburan bapa.Bulan beuki pias di awang-awang. Geus taruluy batur mah!´ Mani asa rurusuhan indit téh. apan geus dibéjaan ti tangéhna ogé. kudu mawa bekel!´ ³Kumaha atuh. pangmiarakeun tangkal samoja. Urang téh rék nyaba ka jauhna. Urang nyiar kasenangan di ditu!´ ³Asa kakara ngadéngé kuring mah?´ ³Aéh-aéh.

boh Pa Lebé. teu ngiceup-ngiceup. napel kénéh dina angen-angen. ³Geus kumpul saréréa?´ cék Pa Lebé. da tadi mah anu ngajanteng lebah dinya téh Pa Olot. Pa Érté ngajanteng pisan gigireun kuring. Basa hatong kapal disada. Tapi naon anu karasa ku kuring. aya nu ngahariring lagu Pileuleuyan. nu keur ngalamun kawas kuring. kuring bingung kénéh. Gancangna teuing sakumaha. Pa Érte gancang ditoél. Asa manggih kasempetan pikeun nepikeun kapanasaran. Poékeun. keur anteng narangtung bari nyawang cai laut nu ririakan kasorot bulan nu beuki pias. Sabab kabéh ogé. Sorot panon ka jauhna. Nya kapaksa baé. Euleuh. Panonna neuteup ka tengah jaladri. Enya ari nineungna mah. Kapal anu rék mawa kuring ± teuing ka mana. Dumasar kana sawatara kajadian harénghéng di lembur. Ngan can aya waktu nu rinéh. Rék ka mana ieu téh? Saenyana. Ngajajar heuleut saméter. ieu kapal keur nyuruwuk meulah jaladri. Kawas nu dikomando. Taneuh nu angar. biheung kasampeur deui. Ngadéngé jawaban kitu mah. Ngan anu matak héran téh. ³Pa. kawas nu mentingkeun . asa aya nu ngajedud dina jajantung. pangna Pa Lebé saparakanca ngajak miang téh. keur saheulaanan mah. Nya di basisir ieu pisan. da Pa Érté can kungsi ngécéskeun ± geus ngajugrug di basisir. Moal boa. Dipingpin ku Pa Lebé. Loba kasakit. lantaran kaayaan lembur geus henteu pikabetaheun deui. Kapal anu nya badag nya jangkung. ari barudakna mah henteu sina milu. ³Hayu atuh urang indit ayeuna!´ Kabéh asup kana kapal. Miang ti lembur pikeun nyingkahan rereged. Nu ngajanteng di dék kapal téh.ngabaredega. asa can kungsi manggih tandinganana. atawa ka saha baé. Loba nu carinakdak. rék kamana urang téh?´ ³Engké ogé apal sorangan!´ walonna bari henteu ngarérét-rérét acan. Bisa jadi. geuning aya nu maca tahlil sagala rupa. Bangun nu keur nyawang pikahareupeun. Matak rungsing jeung henteu tingtrim. Pagebug. Teuing iraha jolna. éta pananya bisa ditepikeun ka Pa Érté. geus teu karasa. Nepi ka ayeuna. maranéhna bangun sedih naker.´ Pa Kuwu nu ngawalon téh. dijawab ku sorangan. moal bina jeung maranéhna. Malah kadéngé lapat-lapat. Paceklik nu panjang. Katémbongna. angger baé lebeng. leungeun maranéhna nangkeup harigu. saniskara katineung baris diteundeun. Tapi anéh. boh nu séjénna. ³Parantos sigana mah. Kalah ka diantep ngajanteng di sisi basisir. jumlahna teuing sabaraha urang. Kurang dahareun. sajeroning nangtung dina dék kapal.

da basa ditinggalkeun téh keur meujeuhna bureuyeung. Henteu robah. Boa manéhna keur ingeteun ka pamajikanana. Si Unéd anu kakocapkeun sakola ka kota. Si Unéd anu kungsi ngagadabah Nyi Imas. di lembur. Cék béja. pangna panon Pa Érté nepi ka ngembeng ogé alatan inget ka dinya. ³Cék kuring mah. sarua pisan. Atawa inget ka anak anu keur meujeuhna kembang buruan. Nyaritana bangun hanjelu naker. Nyarakclakan. pédah hirup Pa Érté taya menyatna. Kuring leumpang lalaunan. ti barang rumah tangga Pa Érté hayang ngoméan éta imah téh. jieun heula tihangna anu weweg!´ walon Pa Lebé. Kuring ngaléngkah deui. Pa Olot téh jadi jelema anu dipikolot. hareupeun Pa Lebé. Naha Pa Olot téh inget ka budakna anu minculak ti batur? Enya. Si Unéd anu sok mabok. hirup Pa Érté ti baheula ogé henteu manggih kamarasan. Keun bae panggung ogé. Kari-kari ayeuna dikotoran ku kalakuan anak. Pa Olot téh geus masagi dina dunya barana mah. Naha ari anak pamajikan henteu dibawa. Inget ka imah anu henteu kungsi kaoméan. Kawas bijil tina haté nu pangjerona. Dina panon Pa Érté katara aya nu ngembeng. Alesan anu ku kuring karasa jeung karampa.sorangan. Salila mingpin . nu geus déngdék ka kénca alatan dihakan umur. Komo saprak Si Unéd mangkat rumaja mah. Ninggalkeun pasualan di ditu. aya alesan maranéhna indit ninggalkeun lembur ogé. Henteu bisa ngalelempang paripolah anak!´ kadéngé Pa Olot gegerendengan. Murag kana dék kapal. Komo apan. diculjeunkeun kitu baé? Saha nu ngurusna? Kituna mah. dina panonna aya nu ngembeng. Si Unéd anu ± cék Pa Olot ± jauh tina agama. kawasna mah. Mapay-mapay jajaran jelema-jelema anu keur narangtung nyawang jaladri. ³Hésé geuning hayang ngawangun imah téh. ³Aing téh henteu bisa mingpin kulawarga. biheung geus réngsé. Malah katémbong geus aya nu ngalémbéréh. Malah leuwih ngembeng ti panon Pa Érté. mindeng nyieun masalah anu matak wirang Pa Olot. sarua pisan. Mindeng gering jeung kurang kasabaran. Kuring apal pisan. weweg-weweg atuh. Kuring ngaléngkah deui. Tapi tepi ka ayeuna ogé angger baé. Kuring neuteup Pa Érté. picontoeun urang lembur. Naon anu dipaké sedih ku Pa Kuwu? Asana téh taya cawadeunana. henteu kaganti golodog-golodogna acan. Bagean Pa Olot ayeuna mah anu diteuteup téh. Sarua. Jang!´ cék Pa Érté harita. Pa Kuwu ayeuna mah anu diteuteup téh. Sarua. Pasualan anu nepi ka maranéhna miang ogé. Imahna nu nenggang di tungtung lembur. Tur kuring henteu kungsi nyaksian Pa Kuwu meunang bangbaluh. Méh kabéh anu ayeuna keur nangtung dina dék kapal. Ngan sapopoéna teu weléh ngungun alum. Enya. papada boga bangbaluh hirup. dina panonna aya nu ngembeng. Enya. Kalah ka pamajikanana ririwit.

Tinggal kuring ngajanteng sorangan. Kakocapkeun bulan hareup mah rék meuli mobil. Atawa melang ku tajug.désa. Malah kapaké pisan. bisi euweuh nu ngurus. ukur kahalangan tangkal jambu. miara tangkal samoja!´ ³Lain. Sapopoéna idek-liher di tajug. Sabab bulan anteng maturan peuting. ninggalkeun pamajikan bahénol. Pa Kuwu ogé milu indit jeung Pa Lebé. Sabab lir dikomando deui. Naon anu ku di dinya dipaké handeueul satutas ninggalkeun lembur?´ pokna. Kapal terus ngabiur. kuring geus ngamomorékeun amanat Ema. teu riuk-riuk. cék manéhna sorangan. hirupna angger nyorangan. Mapagahan barudak nu hayang diajar ngaji. Inggis taya nu bisa neruskeun tapak-lacakna. Sabenerna. Tapi sanggeus sakitu lilana didagoan. ninggalkeun kasugemaan hirup? Naon anu keur diimpleng ku Pa Kuwu. nyurulung mapay pipi. ku di dinya ogé bisa dijawab. Lalaki anu sapopoéna teu weléh basajan. henteu kabaca saeutik ogé. Miangna ti lembur. Enya. Padahal. Bisa dirarasakeun. ngan éta-étana anu dipaké hariwang ku Pa Lebé mah. Kawas nu surti. Cai laut angger ririakan. Pa Kuwu. lain hasil idek-liher di balé-désa. kuring apal pisan. kuring téh hayang nanya kitu. Ukur hiji anu dipaké hanjelu téh. *** . asana mah henteu ninggalkeun kabeubeurat. Pa Lebé. najan sorotna beuki pias. Pa Lebé anu tara leupas ti kopéah jeung ± sakanyaho ± tara ninggalkeun istigpar. ari kabeungharanana mah misah ti batur. Imahna ngajengléng. Pa Lebé henteu kasebut bisa usaha. sarua pisan. anu ngajaranteng dina dék kapal téh arasup ka jero. naon anu keur jadi kabingung. Nilik kahirupanana mah. Bagéan Pa Lebé anu diteuteup téh. Pakayana nu lubaklibuk. Pamajikanana maot. Bisa jadi. sawah jeung tegal teu boga. Ti harita. ³Di dinya moal apal. kawas henteu boga deui niat rarabi. Sarua. ³Pikiran baé ku sorangan!´ Lebeng. asa taya codéka nanaon. Kari-kari ayeuna. ngan asa betah kénéh. dina panonna aya nu ngembeng. Malah tepi ka kiwari. ngabiur teuing ka mana. parat nepi kana sukuna. ladang dug hulu pet nyawa. Satadina mah rék nuturkeun. ³Kuring mah henteu boga nanaon. naon anu dipaké sedih pikeun Pa Lebé mah. Naha henteu lebar ninggalkeun pakaya. sapuluh taun katukang. Imahna lebakeun tajug. Imah geus rék runtuh. teu némbongkeun robahna semu. Malah lain ngembeng deui. Henteu kapikir. aya kénéh sajaba ti éta. Pa Kuwu méré jawaban.´ ³Naon?´ kuring dangah. Henteu kaburu bisa ngawangkong. neuteup Pa Kuwu nu paromanna angger. Tapi meunang meres késang. mapay beuheung.

di alas peuntas. Kalah ka pengeusi kapal lir nu beuki tagiwur. Ngan anéhna. Mang Satibi nganjang deui ka lembur. nu aya dina kapal. bet henteu nyaritakeun kaayaan di ditu. kaayaan di jero kapal téh kalah matak sareukseuk. teuing rék iraha eureunna. Henteu mawa bekel nanaon. ukur ngurus kebon sawit. Néangan hirup jeung huripna. Nyampeurkeun Pa Érté. Kalah ka patingharuleng bangun ngadadak manggih kabingung. Pasti. ³Rék iraha nepina ieu téh?´ kuring nanya ka Pa Olot. rék transmigrasi. Hansip Oding. di ditu téh manéhna geus bisa nyieun gedong. Kuring bingung pipetaeun. harita. Angger teu . Pangeusina geus loba nu inghak-inghakan. Ilaharna mah. Malah terus careurik patarik-tarik.Transmigrasi. Taya salahna sapanjang jalan gogonjakan. awahing ku tarik. Tapi ditanya ngadon ngeluk. di tempat nu rék dituju. kawas peunggas harepan. Kapal téh terus nyemprung meulah jaladri. seuseurian. Malah sakuduna béar marahmay. Di ditu. naha kudu milu ceurik? Tapi kapal angger nyemprung. Terus ngadongéng. Pindah ka alas peuntas. Inditna kadua pamajikan. henteu nepi baé ka nu dituju. Rék ngarobah hirup di ditu. Di ditu. lamun rék nyanghareupan kabagjaan ± sebut baé kahirupan di alas peuntas téh kabagjaan ± lain ngeluk tungkul siga nu bingung. kumaha senangna di alas peuntas. Beuki anteng ngalamun. sarua henteu ngawalon. patingcakakak sangeunahna. bari kapireng sorana inghak-inghakan. Pa Lebé saparakanca. Ngan anéhna. Taya nu katémbong melenyun udud. geus mangbulan-bulan. Puluhan taun ka tukang. Mang Satibi kungsi indit ninggalkeun lembur. Geus henteu kadéngé sorana. Maranéhna kawas nu jongjon jeung dirina séwang-séwangan. Sabab rék ka mana deui. katurug-turug kawasna mah ingeteun kana dongéng Mang Satibi téa. Komo ari Pa Kuwu mah. Heuleut lima taun ti harita. Kawasna Pa Lebé saparakanca kapincut ku dongéng Mang Satibi baréto. Anu séjénna mah. Ulis Odang. meuli motor. Cék dongéng Mang Satibi. ari lain transmigrasi mah. di tempat nu ayeuna rék dijugjug. Bah Wirya. Taya nu katangén ngobrol ngalér-ngidul. Kapal angger nyemprung. Enya. Ngaguruh sapangeusi kapal. kaasup kuring. di dieu. sarua ngabaretem. Ngan Mang Satibi anu beunang disebut nékad. Beuki jongjon jeung dirina séwang-séwangan. Padahal pagawéan sapopoéna mah henteu hésé. meuli sawah jeung tanah. Malah aya ti antarana anu nepi ka luhlah. pinuh ku nu ngadon ngalamun. Eukeur mah kaayaan di lembur geus teu pikabetaheun. ³Ku naon Pa Olot?´ Henteu ngajawab. kalah ka tingbirigidig diajak nyorang sagara téh. Ukur éta anu aya dina ingetan kuring mah.

Beuki loba. Kawasna. Ngamalir dina dék-dék kapal. Pamustunganana kapal déngdék pinuh ku cimata. Terus déngdék. Sora Pa Kuwu mani pangtarikna. Teuing meunang sabaraha bulan. ³Hayang balik deui. Pangeusina patingkocéak. Jajauheun nepi malik arahna. Lila-lila. ³Hayang balik deui!´ cenah. Pamustunganana mah sapamadegan jeung maranéhna : hayang balik deui. kuring ogé asa aya nu tinggaleun. Tur kuring kakara ngadéngé sora sakitu agemna. Asa ketir nénjo kitu mah. maranéhna ceurik téh. ³Moal. jeung nu séjénna. dipikir-pikir mah. aya nu maké baju sarwa bodas ngajanteng. ari ieu kapal téh rék kamana? Geuning henteu nepi baé?´ ³Engké ogé bakal nyaho!´ pokna bari terus ngaléos. Kalah cimatana pangeusina terus maruragan. Sabab asa aya nu tinggaleun di lembur téh. Kaasup kuring bet hayang balik deui. Kuring hareugeueun. Kapal beuki tilelep. tina ceurik téh. Kaasup Pa Érté. tapi naha bet nyampeurkeun kuring?´ ³Pédah wé. Basa dilieuk. Kapal maju ku sorangan. Tapi taya sasaha. jadi patinggorowok patarik-tarik. Kuring kukurilingan. anjeun moal bisa balik deui!´ aya sora ti gigireun. Beuki pinuh. nahkodana ogé keur milu ceurik. maranéhna ceurik hayang balik deui ka lembur. kuring bisa kénéh neuteup bulan nu beuki pias « *** . Enya. Tapi kapal terus nyemprung. Pa Lebé. Nu gogorowokan beuki tarik. Gancang balik deui!´ pokna. katémbongna siga nu bingung!´ ³Naha anjeun henteu milu ceurik?´ ³Naon nu perlu diceungceurikan?´ ³Itu geuning batur mah «´ ³Enya. basa kuring keur nangtung ngumbar katineung dina dék kapal. Teu beunang dieureunkeun. asa aya nu tinggaleun. Terus ngeyembeng. karah kumaha ogé. Kuring ukur bati ngahulengna. Asa teu kaharti. Aya nu tinggaleun di ditu!´ ³Kabéh aya nu tinggaleun?´ ³Enya!´ ³Kaasup kuring?´ ³Bisa jadi!´ ³Ké.soraan. Tapi kapal henteu eureun. Sora anu agem. Enya. Sadetik wé cenah. Pa Kuwu. ³Saha anjeun?´ ³Pangeusi ieu kapal!´ ³Enya. ka rohang nahkoda. Saméméh karem.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->