P. 1
carpon bahasa sunda

carpon bahasa sunda

|Views: 65|Likes:
Dipublikasikan oleh Annisa Septiani Syahviana

More info:

Published by: Annisa Septiani Syahviana on Feb 18, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

Kelas IX B SMP Negeri 6 Kota Cirebon

Carpon Basa Sunda
Fidha Hari Ayuningtias

2012

Jl . Elang Raya no.1 Perumnas Kota Cirebon 45141

basa kuring rék nyawang meletékna panonpoé nu baris maturan hirup kabeurangnakeun. Buru-buru. Pa Érté mani ngabebereg. Geus teu kaciri deui runggunukna pilemburan jeung ngamparna pasawahan. Bekel ieuh. Malah saméméh ema ninggalkeun. sing loba ngumpulkeun bekel. ³Keun baé da engké ogé aya nu ngurus!´ cék Pa Érté sajeroning leumpang. kitu wéh. Ulis Odang. henteu méré pisan témpo. Geus taruluy batur mah!´ Mani asa rurusuhan indit téh. atawa nitipkeun pakaya jeung tangkal samoja ka nu aya di lembur.Bulan beuki pias di awang-awang. pangmiarakeun tangkal samoja. henteu mandi-mandi acan. katémbong keur . henteu ngonci heula imah. Pa Érté ngaronghéap. Rombongan ti lembur kuring. Asana mah. Malah henteu kungsi ngimpi-ngimpi acan. bangun rék indit-inditan. Geus teu kadéngé deui gebyurna lambak. enya baé geus ngagimbung loba jelema. Urang nyiar kasenangan di ditu!´ ³Asa kakara ngadéngé kuring mah?´ ³Aéh-aéh. Isuk-isuk. ukur hiji anu diamanatkeun téh. da kuring mah teu boga nanaon?´ ³Keun baé. ka alas peuntas. Nepi ka palabuan. beberengkes. di bali geusan ngajadi. kapal geus miang ninggalkeun palabuan. ³Har. Katémbongna mani geus saged. misah di beulah wétan. Pa Kuwu. Matak harita bapa omat-omatan. Sing bisa ngajeuhjeuhkeun pakeun sarta ulah natambuh waktu. Kuring nepi ka poho. Tangkal samoja gigireun kuburan bapa. Teu boga niat ti anggalna. Pa Olot. lantaran kuring kaburu indit. amanat ema téh kamomorékeun. Pa Lebé. anu ku ema mah dipiara pisan. bisi katinggaleun ku kapal!´ ³Saha baé nu milu téh?´ ³Loba. kudu mawa bekel!´ ³Kumaha atuh. pabuburit. tur asa detik bieu pisan. apan geus dibéjaan ti tangéhna ogé. Indit téh éstuning taya kereteg ti méméhna. apan kamari geus dibadamian. Ayeuna. henteu maraban domba. Hansip Oding. nyusul bapa ka kalanggengan. Ninggalkeun salaksa katineung di ditu. ³Hayu? Ka mana?´ kuring kerung. Teuing saha nu bakal neruskeun miara éta tangkal samoja. ³Hayu atuh!´ pokna. da ujug-ujug ngajanteng hareupeun. Da éta. Bieu. Bah Wirya. Datangna teuing ti lebah mana. Ukur dibaturan ku tilu béntang anu tingkariceup. Urang téh rék nyaba ka ditu. Asa cikénéh. Urang téh rék nyaba ka jauhna. kuring nénjo marakbakna kembang samoja di pipireun imah.

keur anteng narangtung bari nyawang cai laut nu ririakan kasorot bulan nu beuki pias. asa aya nu ngajedud dina jajantung. da tadi mah anu ngajanteng lebah dinya téh Pa Olot. Rék ka mana ieu téh? Saenyana. aya nu ngahariring lagu Pileuleuyan.´ Pa Kuwu nu ngawalon téh. Pagebug. Gancangna teuing sakumaha. Tapi naon anu karasa ku kuring. sajeroning nangtung dina dék kapal. Bisa jadi. angger baé lebeng. Nya di basisir ieu pisan. Sabab kabéh ogé. Panonna neuteup ka tengah jaladri. Loba nu carinakdak. Tapi anéh. keur saheulaanan mah. atawa ka saha baé. Nya kapaksa baé. Dipingpin ku Pa Lebé. Enya ari nineungna mah. rék kamana urang téh?´ ³Engké ogé apal sorangan!´ walonna bari henteu ngarérét-rérét acan. Kawas nu dikomando. Pa Érte gancang ditoél. lantaran kaayaan lembur geus henteu pikabetaheun deui. Miang ti lembur pikeun nyingkahan rereged. Poékeun. napel kénéh dina angen-angen. ³Hayu atuh urang indit ayeuna!´ Kabéh asup kana kapal. Moal boa. Ngadéngé jawaban kitu mah. Pa Érté ngajanteng pisan gigireun kuring. Matak rungsing jeung henteu tingtrim. Kapal anu nya badag nya jangkung. Taneuh nu angar. éta pananya bisa ditepikeun ka Pa Érté. Malah kadéngé lapat-lapat. Ngajajar heuleut saméter. Kapal anu rék mawa kuring ± teuing ka mana. Paceklik nu panjang. Bangun nu keur nyawang pikahareupeun. saniskara katineung baris diteundeun. Nepi ka ayeuna. asa can kungsi manggih tandinganana. Nu ngajanteng di dék kapal téh. nu keur ngalamun kawas kuring. Teuing iraha jolna. ari barudakna mah henteu sina milu. moal bina jeung maranéhna. Dumasar kana sawatara kajadian harénghéng di lembur. da Pa Érté can kungsi ngécéskeun ± geus ngajugrug di basisir. kuring bingung kénéh. Asa manggih kasempetan pikeun nepikeun kapanasaran. boh Pa Lebé.ngabaredega. Katémbongna. Kurang dahareun. jumlahna teuing sabaraha urang. pangna Pa Lebé saparakanca ngajak miang téh. maranéhna bangun sedih naker. Basa hatong kapal disada. ³Pa. ³Geus kumpul saréréa?´ cék Pa Lebé. Euleuh. Ngan can aya waktu nu rinéh. biheung kasampeur deui. leungeun maranéhna nangkeup harigu. Sorot panon ka jauhna. teu ngiceup-ngiceup. ieu kapal keur nyuruwuk meulah jaladri. boh nu séjénna. Kalah ka diantep ngajanteng di sisi basisir. Ngan anu matak héran téh. dijawab ku sorangan. geus teu karasa. geuning aya nu maca tahlil sagala rupa. ³Parantos sigana mah. kawas nu mentingkeun . Loba kasakit.

henteu kaganti golodog-golodogna acan. weweg-weweg atuh. dina panonna aya nu ngembeng. papada boga bangbaluh hirup. Boa manéhna keur ingeteun ka pamajikanana. dina panonna aya nu ngembeng. Naon anu dipaké sedih ku Pa Kuwu? Asana téh taya cawadeunana. Kuring apal pisan. Atawa inget ka anak anu keur meujeuhna kembang buruan. kawasna mah.sorangan. Naha Pa Olot téh inget ka budakna anu minculak ti batur? Enya. Sarua. Tur kuring henteu kungsi nyaksian Pa Kuwu meunang bangbaluh. Henteu robah. Salila mingpin . Enya. nu geus déngdék ka kénca alatan dihakan umur. Alesan anu ku kuring karasa jeung karampa. Kuring neuteup Pa Érté. sarua pisan. hareupeun Pa Lebé. Kuring leumpang lalaunan. Kawas bijil tina haté nu pangjerona. Nyaritana bangun hanjelu naker. Naha ari anak pamajikan henteu dibawa. Tapi tepi ka ayeuna ogé angger baé. jieun heula tihangna anu weweg!´ walon Pa Lebé. Murag kana dék kapal. aya alesan maranéhna indit ninggalkeun lembur ogé. mindeng nyieun masalah anu matak wirang Pa Olot. Sarua. Pa Olot téh geus masagi dina dunya barana mah. Kari-kari ayeuna dikotoran ku kalakuan anak. sarua pisan. Mindeng gering jeung kurang kasabaran. Komo apan. Si Unéd anu kungsi ngagadabah Nyi Imas. ³Hésé geuning hayang ngawangun imah téh. da basa ditinggalkeun téh keur meujeuhna bureuyeung. Kuring ngaléngkah deui. Si Unéd anu kakocapkeun sakola ka kota. hirup Pa Érté ti baheula ogé henteu manggih kamarasan. Malah katémbong geus aya nu ngalémbéréh. diculjeunkeun kitu baé? Saha nu ngurusna? Kituna mah. Henteu bisa ngalelempang paripolah anak!´ kadéngé Pa Olot gegerendengan. ti barang rumah tangga Pa Érté hayang ngoméan éta imah téh. Kuring ngaléngkah deui. Méh kabéh anu ayeuna keur nangtung dina dék kapal. di lembur. Ninggalkeun pasualan di ditu. Keun bae panggung ogé. Si Unéd anu ± cék Pa Olot ± jauh tina agama. Bagean Pa Olot ayeuna mah anu diteuteup téh. Mapay-mapay jajaran jelema-jelema anu keur narangtung nyawang jaladri. pédah hirup Pa Érté taya menyatna. Si Unéd anu sok mabok. Komo saprak Si Unéd mangkat rumaja mah. Jang!´ cék Pa Érté harita. Kalah ka pamajikanana ririwit. ³Aing téh henteu bisa mingpin kulawarga. Enya. Ngan sapopoéna teu weléh ngungun alum. Cék béja. Malah leuwih ngembeng ti panon Pa Érté. Inget ka imah anu henteu kungsi kaoméan. Dina panon Pa Érté katara aya nu ngembeng. pangna panon Pa Érté nepi ka ngembeng ogé alatan inget ka dinya. Pa Olot téh jadi jelema anu dipikolot. Imahna nu nenggang di tungtung lembur. picontoeun urang lembur. biheung geus réngsé. Nyarakclakan. ³Cék kuring mah. Pa Kuwu ayeuna mah anu diteuteup téh. Pasualan anu nepi ka maranéhna miang ogé.

henteu kabaca saeutik ogé. Pa Lebé. Henteu kapikir. parat nepi kana sukuna. ninggalkeun pamajikan bahénol. kuring téh hayang nanya kitu. Pamajikanana maot. Enya. ngabiur teuing ka mana. Kawas nu surti. Bisa dirarasakeun. sapuluh taun katukang. Ti harita. aya kénéh sajaba ti éta.désa.´ ³Naon?´ kuring dangah. *** . Lalaki anu sapopoéna teu weléh basajan. ³Di dinya moal apal. cék manéhna sorangan. Sapopoéna idek-liher di tajug. ladang dug hulu pet nyawa. Tinggal kuring ngajanteng sorangan. mapay beuheung. Malah kapaké pisan. ku di dinya ogé bisa dijawab. Nilik kahirupanana mah. anu ngajaranteng dina dék kapal téh arasup ka jero. Tapi meunang meres késang. asana mah henteu ninggalkeun kabeubeurat. Pa Kuwu. Malah tepi ka kiwari. Imahna lebakeun tajug. ari kabeungharanana mah misah ti batur. ³Pikiran baé ku sorangan!´ Lebeng. ukur kahalangan tangkal jambu. dina panonna aya nu ngembeng. Sabab lir dikomando deui. Kapal terus ngabiur. Malah lain ngembeng deui. Pa Kuwu méré jawaban. teu némbongkeun robahna semu. Imah geus rék runtuh. Henteu kaburu bisa ngawangkong. ngan asa betah kénéh. Bagéan Pa Lebé anu diteuteup téh. Sarua. Atawa melang ku tajug. Bisa jadi. bisi euweuh nu ngurus. Inggis taya nu bisa neruskeun tapak-lacakna. najan sorotna beuki pias. sawah jeung tegal teu boga. Pa Lebé anu tara leupas ti kopéah jeung ± sakanyaho ± tara ninggalkeun istigpar. lain hasil idek-liher di balé-désa. kawas henteu boga deui niat rarabi. Naha henteu lebar ninggalkeun pakaya. Ukur hiji anu dipaké hanjelu téh. ³Kuring mah henteu boga nanaon. nyurulung mapay pipi. asa taya codéka nanaon. kuring geus ngamomorékeun amanat Ema. Kakocapkeun bulan hareup mah rék meuli mobil. Tapi sanggeus sakitu lilana didagoan. Pakayana nu lubaklibuk. naon anu keur jadi kabingung. kuring apal pisan. Mapagahan barudak nu hayang diajar ngaji. teu riuk-riuk. Pa Kuwu ogé milu indit jeung Pa Lebé. Miangna ti lembur. ngan éta-étana anu dipaké hariwang ku Pa Lebé mah. naon anu dipaké sedih pikeun Pa Lebé mah. Pa Lebé henteu kasebut bisa usaha. Padahal. Satadina mah rék nuturkeun. Sabenerna. Naon anu ku di dinya dipaké handeueul satutas ninggalkeun lembur?´ pokna. miara tangkal samoja!´ ³Lain. Kari-kari ayeuna. Sabab bulan anteng maturan peuting. Imahna ngajengléng. ninggalkeun kasugemaan hirup? Naon anu keur diimpleng ku Pa Kuwu. Cai laut angger ririakan. neuteup Pa Kuwu nu paromanna angger. sarua pisan. hirupna angger nyorangan.

Cék dongéng Mang Satibi. Pangeusina geus loba nu inghak-inghakan. geus mangbulan-bulan. di ditu téh manéhna geus bisa nyieun gedong. Anu séjénna mah. sarua henteu ngawalon.Transmigrasi. Kapal téh terus nyemprung meulah jaladri. henteu nepi baé ka nu dituju. Nyampeurkeun Pa Érté. di tempat nu rék dituju. Angger teu . Taya salahna sapanjang jalan gogonjakan. nu aya dina kapal. rék transmigrasi. naha kudu milu ceurik? Tapi kapal angger nyemprung. Ngan anéhna. Rék ngarobah hirup di ditu. bet henteu nyaritakeun kaayaan di ditu. ³Ku naon Pa Olot?´ Henteu ngajawab. Geus henteu kadéngé sorana. Mang Satibi kungsi indit ninggalkeun lembur. Kuring bingung pipetaeun. awahing ku tarik. kumaha senangna di alas peuntas. katurug-turug kawasna mah ingeteun kana dongéng Mang Satibi téa. Malah terus careurik patarik-tarik. Henteu mawa bekel nanaon. ³Rék iraha nepina ieu téh?´ kuring nanya ka Pa Olot. Beuki anteng ngalamun. Néangan hirup jeung huripna. sarua ngabaretem. Kalah ka patingharuleng bangun ngadadak manggih kabingung. Pindah ka alas peuntas. seuseurian. kalah ka tingbirigidig diajak nyorang sagara téh. teuing rék iraha eureunna. Puluhan taun ka tukang. Kawasna Pa Lebé saparakanca kapincut ku dongéng Mang Satibi baréto. Pa Lebé saparakanca. kawas peunggas harepan. Sabab rék ka mana deui. meuli motor. Ngan Mang Satibi anu beunang disebut nékad. patingcakakak sangeunahna. Malah aya ti antarana anu nepi ka luhlah. Hansip Oding. ari lain transmigrasi mah. Di ditu. Di ditu. Maranéhna kawas nu jongjon jeung dirina séwang-séwangan. Enya. Kapal angger nyemprung. pinuh ku nu ngadon ngalamun. harita. Kalah ka pengeusi kapal lir nu beuki tagiwur. Pasti. Tapi ditanya ngadon ngeluk. meuli sawah jeung tanah. Inditna kadua pamajikan. Beuki jongjon jeung dirina séwang-séwangan. Heuleut lima taun ti harita. Taya nu katangén ngobrol ngalér-ngidul. Ulis Odang. Ngan anéhna. Terus ngadongéng. di dieu. Malah sakuduna béar marahmay. ukur ngurus kebon sawit. kaasup kuring. Ilaharna mah. Bah Wirya. Taya nu katémbong melenyun udud. Eukeur mah kaayaan di lembur geus teu pikabetaheun. Ukur éta anu aya dina ingetan kuring mah. Padahal pagawéan sapopoéna mah henteu hésé. lamun rék nyanghareupan kabagjaan ± sebut baé kahirupan di alas peuntas téh kabagjaan ± lain ngeluk tungkul siga nu bingung. Ngaguruh sapangeusi kapal. di alas peuntas. di tempat nu ayeuna rék dijugjug. kaayaan di jero kapal téh kalah matak sareukseuk. bari kapireng sorana inghak-inghakan. Komo ari Pa Kuwu mah. Mang Satibi nganjang deui ka lembur.

Sora anu agem. Tur kuring kakara ngadéngé sora sakitu agemna. Tapi kapal henteu eureun. Terus ngeyembeng. Kalah cimatana pangeusina terus maruragan. Tapi kapal terus nyemprung. basa kuring keur nangtung ngumbar katineung dina dék kapal. Kawasna. ³Hayang balik deui. maranéhna ceurik hayang balik deui ka lembur. Terus déngdék. dipikir-pikir mah. Kaasup kuring bet hayang balik deui. jeung nu séjénna. Tapi taya sasaha. Gancang balik deui!´ pokna. karah kumaha ogé. ³Moal. kuring ogé asa aya nu tinggaleun. jadi patinggorowok patarik-tarik. Sabab asa aya nu tinggaleun di lembur téh.soraan. Saméméh karem. ³Saha anjeun?´ ³Pangeusi ieu kapal!´ ³Enya. Sadetik wé cenah. Nu gogorowokan beuki tarik. ³Hayang balik deui!´ cenah. ka rohang nahkoda. Kapal beuki tilelep. Jajauheun nepi malik arahna. anjeun moal bisa balik deui!´ aya sora ti gigireun. Kuring ukur bati ngahulengna. Pamustunganana mah sapamadegan jeung maranéhna : hayang balik deui. Beuki loba. kuring bisa kénéh neuteup bulan nu beuki pias « *** . Basa dilieuk. Ngamalir dina dék-dék kapal. Pa Kuwu. Enya. Kaasup Pa Érté. Pangeusina patingkocéak. katémbongna siga nu bingung!´ ³Naha anjeun henteu milu ceurik?´ ³Naon nu perlu diceungceurikan?´ ³Itu geuning batur mah «´ ³Enya. Enya. tina ceurik téh. Beuki pinuh. ari ieu kapal téh rék kamana? Geuning henteu nepi baé?´ ³Engké ogé bakal nyaho!´ pokna bari terus ngaléos. Lila-lila. Teuing meunang sabaraha bulan. Pa Lebé. maranéhna ceurik téh. tapi naha bet nyampeurkeun kuring?´ ³Pédah wé. Teu beunang dieureunkeun. Asa ketir nénjo kitu mah. aya nu maké baju sarwa bodas ngajanteng. Sora Pa Kuwu mani pangtarikna. nahkodana ogé keur milu ceurik. Pamustunganana kapal déngdék pinuh ku cimata. Kuring hareugeueun. Asa teu kaharti. Kapal maju ku sorangan. Kuring kukurilingan. Aya nu tinggaleun di ditu!´ ³Kabéh aya nu tinggaleun?´ ³Enya!´ ³Kaasup kuring?´ ³Bisa jadi!´ ³Ké. asa aya nu tinggaleun.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->