Anda di halaman 1dari 41

PENGENALAN

y undang-

undang OSHA bergabung dua keping undangundang: - undang-undang berkanun -undang-undang umun
y

UNDANG-UNDANG BERKANUN
y terdiri daripada akta dan peraturan

-undang-undang oleh kerajaan melanggar undang-undang berkanun adalah jenayah -penalti dan penjara pihak pendakwaan dengan pegawai kerajaan contohnya: Timbalan Peguam Negara di mahkamah jenayah
y

UNDANG-UNDANG UMUM
y -pertimbangan oleh hakim-hakim dan mahkamah sivil

membolehkan pihak yang tercedera untuk membuat tuntutan terhadap pihak yang ingkar -permohonan untuk percubaan yang dibuat oleh peguam yang dilantik oleh orang yang tercedera - Pampasan kewangan jika sabit kesalahan
y

sejarah undang-undang
y Enakmen selangor 1896

Enakmen perak 1903 Enakmen penang 1924 Enakmen johor 1937 ordinan jentera 1953 Kilang & Jentera Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Kilang & Jentera 1967


y Pada tahun 1967, akta kilang dan jentera telah

diluluskan oleh Parlimen malaysia. Pada tahun 1970, akta kilang dan jentera dan lapan peraturan-peraturan di bawah akta itu dikuatkuasakan. Akta ini digubal untuk mengatasi kelemahankelemahan dalam jentera ordinan 1953, mereka tidak dilindungi jika mereka bekerja di tempat kerja yang tidak menggunakan jentera.

FALSAFAH OSHA 1994


y "Tanggungjawab untuk memastikan keselamatan dan

kesihatan di tempat kerja terletak dengan orang-orang yang mewujudkan risiko dan mereka yang bekerja dengan risiko'

y Falsafah "OSHA" membimbing pemikiran kita kerana kita akan

membangunkan satu cadangan program keselamatan dan kesihatan. Peraturan ini akan fleksibel dan mempunyai keperluan minimum untuk worksites berisiko rendah. Majikan bertanggungjawab akan dianggap berbeza daripada orang-orang yang gagal untuk melindungi persekitaran kerja mereka. Agensi akan menekankan keberkesanan daripada dokumentasi. Egency akan menekankan keberkesanan agak bahawa dokumentasi. Matlamat OSHA memaksimum faedah yang terhasil daripada program tersebut semasa membuat pelaksanaan semudah mungkin.

OSHA 1994
y Undang-undang ini telah dibuat mengingati hakikat bahawa akta kilang dan jentera 1967 hanya meliputi keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam sektor perkilangan, perlombongan, kuari dan pembinaan, yang mana industri lain tidak diliputi. Tujuan keselamatan dan kesihatan akta 1994 adalah untuk mempromosikan dan menggalakkan kesedaran keselamatan dan kesihatan di kalangan pekerja dan mewujudkan langkah-langkah keselamatan dan kesihatan yang berkesan dalam organisasi.

OSHA 1994
Prinsip-prinsip utama yang telah diambil sebagai asas dalam penggubalan Akta ini. 1. Pengawal seliaan sendiri Untuk mengendalikan isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, majikan perlu membangunkan system.starting pengurusan yang baik dan teratur dengan pembentukan dasar keselamatan dan kesihatan dan seterusnya majikan perlu membuat perkiraan yang betul yang akan dijalankan. 2.Rundingan tiga pihak Jika majikan, pekerja dan kerajaan perlu berunding untuk menyelesaikan isu-isu dan masalah-masalah yang berhubungan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. 3.Kerjasama Jika majikan dan pekerja perlu bersama berkuat kuasa untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan kualiti keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. Tanpa kerjasama di antara majikan dan pekerja, tiada keselamatan pekerjaan dan program-program kesihatan yang dijalankan kita akan berjaya.

Permohonan daripada OSHA


Terpakai di seluruh malaysia untuk industri seperti berikut (jadual pertama) pembuatan; Perlombongan dan kuari; Pembinaan; Pertanian, perhutanan dan perikanan; Utiliti seperti elektrik, gas, air dan perkhidmatan kebersihan; Trasport, penyimpanan dan communition; Perdagangan borong dan redail; Hotel dan restoran; Perkhidmatan kewangan, insurans, harta tanah, harta dan perniagaan Perkhidmatan awam dan badan berkanun nota: Tidak berkenaan untuk bekerja di atas kapal yang ditadbir oleh ordinan perkapalan saudagar 1952, perkapalan saudagar ordinan 1960-sabah dan sarawak Tidak terpakai bagi angkatan tentera Undang-undang ini adalah tambahan kepada undang-undang sebelum ini yang berkaitan dengan keselamatan pekerjaan dan health.if ada apa-apa percanggahan, undang-undang ini hendaklah menggantikan undang-undang provious.

y nota: Tidak berkenaan untuk bekerja di atas kapal yang ditadbir oleh ordinan perkapalan saudagar 1952, perkapalan saudagar ordinan 1960-sabah dan sarawak Tidak terpakai bagi angkatan tentera Undang-undang ini adalah tambahan kepada undangundang sebelum ini yang berkaitan dengan keselamatan pekerjaan dan health.if ada apa-apa percanggahan, undang-undang ini hendaklah menggantikan undangundang provious. y

Akta Jentera dan FMA 1967 OSHA 1994 Kilang, 1997 vs OSHA 1994
Pandangan Hanya meliputi dalam sektor perkilangan,perlombong an, kerja-kerja kejuruteraan dan penguncupan meliputi 24% daripada kuasa orang preskriptif terlalu bergantung kepada kerajaan Keprihatinan atau pemeri ksaan oleh pihak berkuasa Meliputi semua aktivitiaktiviti ekonomi & keraja an kecuali kuasakuasa bersenjata &pelaut meliputi 90% daripada kuasa manusia

pendekatan

kawal selia sendiri disokong oleh kod pracic es, garis panduan dan lain-lain -kebertanggungjawapan kerjasama pekerja& peny ertaan

objektif

memberi tumpuan untuk kepada kawalan ke melindungi, kesihatan atas kilangdan kebajikan pekerja & o kilang & jentera rang-orang di tempat kerjabagi pelawat pendaftaran & pemeriksa contoh, kontraktor an mesin kurang peruntukan untuk kesihatan

Objektif OSHA 1994


Untuk mendapatkan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang bekerja terhadap risiko Untuk melindungi orang-orang di tempat orang-orang daripada di tempat kerja terhadap kerja risiko yang lain Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka. Untuk menyediakan bermakna di mana oleh keselamatan yang berkaitan pekerjaan dan undang-undang kesihatan boleh secara beransur-ansur digantikan dengan sistem peraturan-peraturan dan tataamalan industri yang diluluskan operasi amalan dalam kombinasi dengan peruntukan-peruntukan akta ini direka untuk mengekalkan atau memperbaiki standard keselamatan dan kesihatan

Konsep OSHA 1994


Pencegahan kemalangan adalah bahagian penting pengurusan dan kemahiran kerja yang baik Pengurusan dan pekerja mesti bekerjasama Pengurusan atasan mesti menerajui A keselamatan mentakrifkan dan dikenali dan dasar kesihatan Organisasi dan sumber-sumber untuk mencapai dasar pengetahuan yang sedia ada dan kaedah

y Akta 514

Akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan

Keselamatan dan kesihatan pekerjaan (pegawai keselamatan dan kesihatan)perintah 1997 Keselamatan dan kesihatan pekerjaan (larangan penggunaan bahan) Perintah1999

Peraturan-peraturan di bawah OSHA 1994

kod amalan

Garis Panduan

peraturan-peraturan
y OSH (keselamatan majikan dan statesments dasar kesihatan am)

(kecuali) peraturan-peraturan 1995 OSH (mengawal bahaya kemalangan inductrial utama), peraturan-peraturan 1996-CIMAH OSH (pengelasan, pembungkusan dan pelabelan bahan kimia berbahaya), peraturan-peraturan 1997-CPL OSH (pegawai keselamatan dan kesihatan) peraturan-peraturan 1997-CPL OSH (pegawai keselamatan dan kesihatan) peraturan-peraturan 1997-SHO OSH (penggunaan dan standard pendedahan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan) peraturan-peraturan 2000USECHH OSH (pemberitahuan kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan) peraturanperaturan 2004-NADOOPOD

OSHA 1994
y Majlis Negara bagi OSH (MNKKP)

Tugas-tugas am Majikan, orang yang bekerja sendiri -Pereka bentuk, mengeluar dan pembekal -Pekerja Organisasi keselamatan dan kesihatan Melaporkan kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit Larangan penggunaan loji atau bahan Tataamalan industri Penguatkuasaan dan penyiasatan Liabiliti bagi kesalahan Rayuan penalti

Majlis Kebangsaan
Keahlian Majlis Majlis Negara bagi keselamatan dan kesihatan pekerjaan perlu diwujudkan di bawah act.membership ini Majlis: -3 Orang daripada organisasi yang mewakili majikan; -3 Orang atau lebih daripada kementerian atau jabatan yang bertanggungjawab berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan; Peruntukan jadual kedua hendaklah terpakai kepada ahli-ahli majlis itu.

Majlis Kebangsaan
Kuasa dan fungsi Majlis Majlis mempunyai kuasa untuk melakukan semua perkara yang perlu untuk membantu objek akta ini. Menjalankan siasatan dan membuat laporan kepada menteri berkenaan dengan apa-apa perkara yang berhubungan dengan objek akta ini, khususnya, dengan mengambil kira: Perubahan ia difikirkan wajar kepada perundangan keselamatan dan kesihatan; Penambahbaikan pentadbiran dan penguatkuasaan keselamatan dan legistion kesihatan; Memupuk hubungan kerjasama perundingan antara pengurusan dengan buruh tentang keselamatan, kesihatan dan weifare orangorang yang sedang bekerja; Masalah khas dengan merujuk kepada kesihatan pekerjaan, keselamatan dan kebajikan wanita, orang kurang upaya dan kumpulan-kumpulan lain dalam masyarakat;

Majlis Kebangsaan
y Penubuhan kaedah kawalan bahan kimia industri di tempat kerja yang

mencukupi; -Analisis statistik pekerjaan kematian dan kecederaan yang berkaitan; Povision kemudahan penjagaan kesihatan di tempat kerja; Postering pembangunan dan diterima pakai oleh undang-undang daripada industrycodes amalan relaved keselamatan, kesihatan pekerjaan dan kebajikan; Pembangunan rancangan dan kemudahan pemulihan untuk membantu orang-orang yang cedera di tempat kerja.

y Perlantikan setiausaha kepada Majlis y

Menteri hendaklah melantik seorang pegawai awam daripada pejabat pengarah umum untuk menjadi setiausaha kepada Majlis. Majlis boleh, dengan kelulusan menteri, membuat perkiraan bagi penggunaan perkhidmatan mana-mana kakitangan atau kemudahan pejabat Ketua Pengarah.

KEWAJIPAN AM MAJIKAN DAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI


y Kewajipan am majikan dan orang yang bekerja sendiri kepada pekerja-pekerja

mereka Untuk memastikan setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan di tempat kerja semua employeeswhich termasuk yang berikut; Pengadaan dan penyenggaraan loji ana sistem kerja yang, setakat yang praktik, selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan Membuat arrengements untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan dan ketiadaan Risiko kepada kesihatan berkaitan dengan penggunaan atau pengendalian, penanganan, penyimpanan, dan pengangkutan loji dan bahan-bahan Pengadaan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan sebagaimana yang perlu untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan dan kesihatan di tempat kerja pekerjanya; Akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1994 Digubal pada februari 1994 Meliputi semua industri

y Akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1994

Digubal pada februari 1994 meliputi semua industri

y Objektif OSHA 1994: y Untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan

pekerja-pekerja terhadap risiko daripada aktiviti kerja Untuk melindungi orang awam dan pekerja-pekerja terhadap risiko daripada aktiviti-aktiviti kerja Menggalakkan persekitaran yang fisiologi dan psikologi yang positif kerja yang diperlukan oleh pekerja-pekerja Mewujudkan peningkatan secara beransur-ansur oleh sistem, peraturan-peraturan dan tata amalan industri yang diluluskan amalan yang digunakan dalam gabungan dengan akta 1994

Pengertian 'majikan' (mengikut 199 4 akta)


y Majikan Langsung

/ pemilik industri / orang yang pagi pekerja kontrak danperkhidmatan pengurus, ejen, penghuni, wakil, jab atan kerajaan, pihak berkuasatempatan (PBT), badanbadan berkanun (badan berkanun)

Kewajipan Majikan
y Setakat mana yang praktik ... ....

Menyediakan dan mengekalkan keselamatan kilang dan Sistem kerja Buat perkiraan bagi penggunaan yang selamat, operasi, pengendalian penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan-bahan Memberi arahan, maklumat, latihan dan penyeliaan

Kewajipan majikan (sambungan)


y

Merangka dasar keselamatan dan kesihatan pernyataan bertulis OSH organisasi perkiraan OSH Dapat dilaksanakan'???? Keterukan bahaya atau risiko dalam soalan Negeri pengetahuan mengenai bahaya atau risiko dan cara untuk menghapuskan atau mengurangkan Ketersediaan dan kesesuaian cara-cara untuk menghapuskan atau mengurangkanbahaya atau risiko Kos menghapuskan atau mengurangkan bahaya atau risiko

Siapa yang 'pekerja' (mengikut 1994 akta )????


y Seseorang yang diambil bekerja dan dibayar di

bawah kontrak itu pada atauberkaitan dengan industri Bekerja secara langsung oleh majikan Yang diambil bekerja oleh majikan di bawah pengawasan majikan atau ejennya Perkhidmatan yang dipinjamkan atau disewa oleh majikan

Kewajipan pekerja
y Perhatian yang munasabah bagi keselamatan dan kesihatan dirinya dan lain-lain Bekerjasama dengan majikan dan lain-lain Pakai dan menggunakan PPE Mematuhi arahan pada OSH ORGANISASI KESELAMATAN DAN KESIHATAN BERKAI TAN DI MALAYSIA Resoulce kementerian Manusia JKKP NIOSH CIDB PERKESO Siapakah mereka??

AKTIVITI
y Terangkan tanggungjawab majikan dan

pekerja mengikut kepada OSHA

Kursus hasil bersandar Jelaskan peraturan-peraturan OSHA dan pematuhan dan bagaimana ia akan mewujudkan persekitaran kerja yang selamat

PENGENALAN
y

KESELAMATAN

-Bahaya? -api Mana-mana penggera Api -kecemasan amaran Apa yang Anda Perlu Lakukan? tahu keluar -berjalan pantas tidak menjalankan berhimpun di kawasan yang selamat menyemak kawan-kawan anda

HORSE PERATURAN
-sila hidupkan telefon bimbit anda kepada mod senyap atau getaran -berkongsi idea anda dan bertanya jika anda ragu-ragu

Takrif Yang Berikut:


y

Keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah suatu keadaan di mana seseorang pekerja memerlukan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk diri sendiridan lain-lain yang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktiviti

Konsep OF OSH
kesihatan dan keselamatan-pekerjaan adalah luas keratan tatatertib yangberkenaan dengan melindungi keselamat an, kesihatan dan kebajikan orang-orangyang terlibat dalam kerja-kerja atau pekerjaan -matlamat semua program kesihatan dan keselamatan adalah untuk memupuk persekitaran kerja yang selamat sebagai kesan sekunder, ia juga boleh melindungi rakan sekerja, ahli keluarga, majikan, pelanggan, pembekal, komuniti berdekatan, dan ahliahli lain yang terjejas oleh persekitaran tempat

y -ia mungkin

melibatkan interaksi di kalangan banyak bidang mata pelajaran,termasuk ubatubatan pekerjaan, kebersihan pekerjaan (atau perindustrian),kesihatan awam, keselamatan kejuruteraan, kimia, fizik kesihatan, ergonomik,toksikologi, epidemiologi, kesihatan alam sekitar, perhubungan industri, dasarawam, sosiologi industri,perubatan sosiologi kerja

Antara punca-punca kemalangan di tempat kerja:


mementingkan diri sendiri sikap memandang rendah insiden tidak memahami apa yang betul-betul keselamatan kepentingan keselamatan rakyat untuk mengatasi invidual

Jenis kemalangan Pekerjaan:


-pembinaan -manufactoring -ladang -dan lain-lain

KEPENTINGAN KESELAMATAN DI TEMPAT KERJA


1.moral-pekerja tidak sepatutnya kepada risiko kecederaan atau kematian di tempat kerja, tidak lain yang berkaitan dengan persekitaran kerja Kerajaan 2.economic-ramai menyedari bahawa kesihatan pekerjaan yang miskindan keputusan Prestasi keselamatan dalam kos kepada negeri ini, misalnya melalui pembayaran keselamatan sosial kepada kos, tidak berupaya untuk rawatan perubatan, dan kehilangan keupayaan menggaji pekerja.

3.Keperluan undang-undangpekerjaan boleh rainforced dalam undang-undang sivil dan / atau undangundang jenayah, ia diterima bahawa tanpa galakan"tambahan tindakan kawal selia atau tindakan undangundang yang berpotensi,banyak organisasi tidak akan bertindak ke atas kewajipan moral mereka yang tersirat.......

YANG UTAMA KESELAMATAN termi nologi


y Terminologi yang digunakan dalam OSH berbeza-beza antara negara-

negara,tetapi secara umumnya bercakap: Bahaya adalah sesuatu yang boleh menyebabkan mudarat jika tidak dikawal. Kesudahan yang baik adalah kemudaratan yang terhasil daripada bahaya yang dikawal. Risiko adalah gabungan kebarangkalian bahawa matlamat tertentu akan berlakudan keterukan kecederaan yang terlibat. "Bahaya", risiko ', dan hasil', yang digunakan dalam bidang-bidang lain untuk menggambarkan kerosakan alam sekitar contohnya, atau kerosakan kepadaperalatan. Walau bagaimanapun, dalam konteks OSH, kemudaratan amnya desci blesdegradasi secara langsung atau tidak langsung, sementara atau kekal, fizikal, mental, atau kesejahteraan sosial pekerja. Sebagai contoh, repeatively menjalankan hardling manual objek berat adalahb ahaya.

YANG UTAMA KESELAMATAN TERMINOLOGI


y

-terminologi yang digunakan dalam OSH berbezabeza di antara negeri, tetapi umumnya: -bahaya adalah sesuatu yang boleh menyebabkan mudarat jika tidak dikawal -hasil kemudaratan yang terhasil dari bahaya yang tidak terkawal -risiko adalah gabungan kebarangkalian bahawa matlamat tertentu akan berlakudan keterukan kecederaan yang terlibat