KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

1

“Peneraju Pendidikan Negara”

2

3 .

keGagasan ke-3 Ucapan Dasar Y. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu.B.A. kemahiran dan maklumat Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan alinsan Ulul al-bab 4 .

kemahiran dan kompetensi serta menerapkan nilai 5 .Teras ke-2 PIPP Dasar Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni Matlamat Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan.

Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan untuk melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan 6 .

Kurikulum Sekolah Rendah 1983 – Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) 1993 – Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2003 – KBSR (Semakan) 2011 – Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) 7 .

ROHANI. MENTAL DAN EMOSI SERTA UNTUK MENANAM DAN MEMPERTINGKATKAN NILAI MORAL YANG DIINGINI DAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENGETAHUAN” [ AKTA PENDIDIKAN 1996 PERATURAN-PERATURAN (KURIKULUM KEBANGSAAN) PENDIDIKAN 1997 ] 8 .KURIKULUM KEBANGSAAN “… SUATU PROGRAM PENDIDIKAN YANG TERMASUK KURIKULUM DAN KEGIATAN KOKURIKULUM YANG MERANGKUMI SEMUA PENGETAHUAN. KEMAHIRAN. NORMA. UNSUR KEBUDAYAAN DAN KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANTU PERKEMBANGAN SESEORANG MURID DENGAN SEPENUHNYA DARI SEGI JASMANI. NILAI.

jasmani dan emosi • • • • • • Berilmu Pengetahuan Berketrampilan Percaya kepada Tuhan Berakhlak Mulia Berkeyakinan Murid yang Berdikari Warga Negara Bertanggung jawab • • • • • • Berbudi Bersatu padu Patriotik Adil Penyayang Berbakti TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM • Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Dasar Pendidikan Kebangsaan • Wawasan 2020 • Rangka Rancangan Jangka Panjang Pekerja Berilmu Inovatif Kreatif Dahagakan Ilmu Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi • Pencipta Teknologi • Belajar Sepanjang Hayat • • • • Global Player • Daya Saing • Daya Tahan • Kemahiran Berkomunikasi • Jati Diri • Cabaran Abad Ke-21 • Model Baru Ekonomi (MBE) • Teori Pembelajaran • 4 Pillars of Education (UNESCO) 9 .Murid yang seimbang dari segi intelek. rohani.

peruntukan masa. organisasi. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. kaedah pentaksiran. 10 . kandungan. pedagogi.Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk.

BENTUK BAHAN ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM KSSR KANDUNGAN PENTAKSIRAN PEDAGOGI PERUNTUKAN MASA 11 .

• Berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Berasaskan Prinsip KBSR : .Pendidikan Seumur Hidup 12 .Pendekatan Bersepadu .Perkembangan Individu Secara Menyeluruh .Peluang dan Kualiti Pendidikan yang Sama untuk Semua Murid .

Menulis & Mengira) Bahasa Matematik MANUSIA DENGAN ALAM SEKELILINGNYA Kerohanian.KOMUNIKASI Kemahiran Asas (Membaca. Nilai dan Sikap Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Kemanusiaan dan Persekitaran Sains Kajian Tempatan MURID PERKEMBANGAN DIRI INDIVIDU Kesenian dan Rekreasi Muzik Seni Visual Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup 13 .

.

BAHASA Keusahawanan NILAI MURNI SAINS & TEKNOLOGI INSAN SEIMBANG Berfikiran Kritis & Kreatif dan Inovatif Kreativiti dan Inovasi Teknologi Maklumat & Komunikasi PATRIOTISME PENDIDIKAN ALAM SEKITAR 15 .

sikap dan nilai Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 – 3) penguasaan kemahiran 3M dan menaakul. fizikal. dan nilai Prasekolah perkembangan sosioemosi. fizikal. kemahiran asas TMK. perkembangan sosioemosi. perkembangan sosioemosi. persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 3M dan menaakul 16 . sahsiah. sikap. kerohanian. kognitif. kerohanian. kerohanian. fizikal. kemahiran asas TMK.Tahap ll Sekolah Rendah (Tahun 4 – 6) pengukuhan dan aplikasi 3M dan menaakul. kognitif.

17 .KSSR digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

kemahiran dan nilai diukur dengan jelas • Memberi fokus terhadap keberkesanan pelaksanaan p&p • Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning) 18 .• Memastikan semua murid mencapai tahap yang ditetapkan dalam standard • Membolehkan pengetahuan.

BIL MODUL TERAS ASAS 1 2 3 4 5 6 7 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil MODUL MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) SK 360 300 SJKC 300 150 360 SJKT 300 150 360 180 60 30 180 120 60 30 180 120 60 30 180 Pendidikan Islam /Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Matematik MODUL TERAS TEMA 8 Dunia Kesenian: • Dunia Seni Visual • Dunia Muzik 9 Dunia Sains dan Teknologi 60 30 60 60 30 60 60 30 60 MODUL ELEKTIF 10 B. Arab/BCSK/BTSK//B. Kadazandusun Perhimpunan 90 30 30 30 Jumlah 19 1380 1380 1380 . Iban/B.

Iban/B. Muzik Reka Bentuk & Teknologi/TMK Sejarah MATA PELAJARAN ELEKTIF B. Arab/BCSK/BTSK/B. Seni Visual Pend. Kadazandusun/B. Semai Perhimpunan 300 300 180 120 180 60 30 60 30 60 60 90 30 1500 270 150 300 180 120 150 60 30 60 30 60 60 30 1500 270 150 300 180 120 150 60 30 60 30 60 60 30 1500 20 13 Jumlah .MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) BIL MATA PELAJARAN SK SJKC SJKT MATA PELAJARAN TERAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Sains Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Pend.

Masalah Penglihatan “Peneraju Pendidikan Negara” . Masalah Pendengaran 3. Masalah Pembelajaran 2.PENDIDIKAN KHAS Kurikulum Pendidikan Khas terdiri daripada :1.

Bahan Kurikulum •Dokumen Standard Kurikulum Bahan Sokongan Kurikulum • Buku Teks • Buku Panduan Pengajaran • Buku Panduan Kreativiti • Buku Panduan Keusahawanan • Buku Panduan TMK 22 .

Belajar Cara Belajar Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran & Pembelajaran Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran & Pembelajaran Pembelajaran Masteri PEDAGOGI Penggunaan Teknologi Maklumat & Komunikasi Pembelajaran Akses Kendiri Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Secara Konstruktivisme 23 .

Penilaian P&P • Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran • Menggunakan kaedah penilian pelbagai • Bersifat autentik dan holistik 24 .

Apakah saluran yang disediakan kepada guru-guru yang menghadapi masalah berkaitan KSSR? 1.KPM menyediakan laman web KSSR (www. 25 .my/bpk) untuk memudahkan guru berinteraksi sekiranya menghadapi masalah. pegawai PPD atau pegawai JPN untuk mendapatkan khidmat nasihat berkaitan KSSR.moe.gov. 2.Guru digalakkan menghubungi JU.

2 & 3) dan •Mata pelajaran Teras. Wajib & Tambahan FOKUS FOKUS 3M (Membaca. Tahap II (Tahun 4.KBSR VS KSSR KBSR (1983-2010) REKA BENTUK KURIKULUM Linear berasaskan 3 Bidang: •Komunikasi •Manusia dan Alam Kelilingnya •Perkembangan Diri Individu KSSR (bermula 2011) REKA BENTUK KURIKULUM Modular berasaskan 6 Tunjang: •Komunikasi •Kerohanian. 5 & 6) •Mata pelajaran Teras. Modul Teras Tema & Modul Elektif. Elemen Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Elemen Kreativiti dan Inovasi. 2 & 3) •Modul Teras Asas. Menulis Mengira dan Menaakul). 5 & 6) •Mata pelajaran Teras & Elektif BAHAN KURIKULUM •Sukatan Pelajaran ORGANISASI KURIKULUM Tahap I (Tahun 1. Menulis dan Mengira) 4M (Membaca. Sikap & Nilai •Kemanusiaan •Perkembangan Fizikal & Estetika •Sains dan Teknologi •Keterampilan Diri BAHAN KURIKULUM •Dokumen Standard Kurikulum ORGANISASI KURIKULUM Tahap I (Tahun 1. Keusahawanan dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) secara eksplisit . Wajib & Tambahan Tahap II (Tahun 4.

Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan. 27 . pengurus kurikulum.Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21. ibu bapa serta pihak berkepentingan. dan Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar.

28 .