RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 6 SD

e-mail:wahyonosaputro@ymail.com, blog: wahyonosaputro’s blog@wordpress.com

Mata Pelajaran Kelas/ Semester Alokasi Waktu Pertemuan Ke

Standar Kompetensi Al-Qur’an 1. Membaca surah-surah Al-Qur’an Kompetensi Dasar 1. 1. Membaca QS. Al-Fatihah dengan lancar. Indikator Membaca QS. Al-Fatihah dengan lancar. I. Tujuan Pembelajaran Siswa dapat membaca QS. Al-Fatihah dengan lancar. II. Materi Pokok

: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : IV / I : 3 x 35 menit :1

o QS. Al-Fatihah

Terjemahan
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Text Qur'an

Ayat 1 2 3 4 5 6 7

ِ ‫ﺑِﺴﻢِ اﻟَ ِ اﻟ َّﺣْ َ ِ اﻟ ّ ِﯿ‬ ‫ْ ّﮫ ﺮ ﻤﻦ َﺣ ﻢ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻠ‬ َ ‫اﻟ َﻤْ ُ َِﮫِ َ ّ اﻟْ َﺎَﻤِﯿ‬ ‫ْﺤ ﺪ ﻟّ ر ِ ﻌ ﻟ ﻦ‬ ‫ﻠ ب‬ ِ ‫اﻟ َّﺣْ َ ِ اﻟ َّﺣِﯿ‬ ‫ﺮ ﻤﻦ ﺮ ﻢ‬ ِ ‫َﺎﻟﻚِ ﯾَﻮْ ِ اﻟ ّﯾ‬ ‫م ِﻦ‬ ‫ﺪ‬ ِ‫ﻣ‬ ‫َ ﻧ ُﺪ و َ ك َﻌ ﻦ‬ ُ ‫إِ ّﺎكَ َﻌْﺒ ُ َإِ ّﺎ َ ﻧَﺴْﺘ ِﯿ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﯾ‬ َ ‫اھْﺪِﻧَﺎ اﻟ ِّ َاطَ اﻟْﻤﺴْﺘ ِﯿ‬ ‫ُ َﻘ ﻢ‬ ‫ﺼﺮ‬ ‫ﺻ َاطَ اّﺬِﯾﻦ أَﻧْ َﻤْﺖ َﻠَﯿْﮭِﻢ ﻏَﯿﺮ‬ ِ ْ ْ ‫ِﺮ َ َ ﻌ َ ﻋ‬ ‫ﻟ‬ ِ ‫َﻠَﯿْﮭﻢْ َﻻ اﻟ ّﺎّﯿ َ اﻟْ َﻐْ ُﻮ‬ ‫َِﻦ ﻤ ﻀ ب‬ ‫ﻋ ِ و ﻀﻟ‬

III.

Metode  Drill dan penugasan

IV.

V.

VI.

Langkah-langkah Pembelajaran: Kegiatan Awal ( 5 menit )  Salam dan do’a  Guru melakukan appersepsi Kegiatan Inti ( 25 menit )  Pada setiap awal pembelajaran, guru membimbing siswa dengan membaca Al-Qur’an dengan baik selama 5 menit.  Guru menunjuk salah seorang murid untuk membacakan QS. Al-Fatihah / 1 Ayat 1-7  Guru memperbaiki bacaan murid yang kurang tepat. Kemudian seluruh murid diminta untuk membacakan QS. Al-Fatihah / 1 Ayat 1-7 Kegiatan Penutup ( 5 menit )  Guru memberikan kesimpulan hasil belajar  Guru dan siswa merefleksikan hasil pembelajaran, yaitu manfaat mempelajari kompetensi ini.  Guru menugaskan siswa membaca surah Al-Fatihah / 1 Ayat 1-7 di rumah masingmasing Alat dan Sumber Belajar:  Media Audio-visual (MP3)bacaan ayat-ayat pendek.  buku teks (Saya ingin menjadi anak saleh_Kelas IV, Jakarta: Grafindo, 2008), Hal.1-6. Penilaian: Format penilaian bacaan siswa (psikomotorik)
No 1 Aspek Kelancaran a. Lancar b. kurang lancar c. tidak lancar Adab membaca a. berani b. Malu-malu Skor 5 3 1 3 1

2

Banyuasin, Mengetahui, Kepala Guru PAI

2011

(Hidirman, S.Pd) NIP.196412121989061001

( Wahyono Saputro, S.Pd.I ) NIP. 19751227 200902 1 002

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 6 SD
e-mail:wahyonosaputro@ymail.com, blog: wahyonosaputro’s blog@wordpress.com

Mata Pelajaran Kelas/ Semester Alokasi Waktu Pertemuan Ke

Standar Kompetensi Al-Qur’an 1. Membaca surah-surah Al-Qur’an Kompetensi Dasar 1. 1. Membaca QS. Al-Fatihah dengan lancar. Indikator Menyalin QS. Al-Fatihah dengan baik dan benar. I. Tujuan Pembelajaran Siswa dapat menyalin QS. Al-Fatihah dengan baik dan benar. II. Materi Pokok

: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : IV / I : 3 x 35 menit :2

o QS. Al-Fatihah

Terjemahan
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Text Qur'an

Ayat 1 2 3 4 5 6 7

ِ ‫ﺑِﺴﻢِ اﻟَ ِ اﻟ َّﺣْ َ ِ اﻟ ّ ِﯿ‬ ‫ْ ّﮫ ﺮ ﻤﻦ َﺣ ﻢ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻠ‬ َ ‫اﻟ َﻤْ ُ َِﮫِ َ ّ اﻟْ َﺎَﻤِﯿ‬ ‫ْﺤ ﺪ ﻟّ ر ِ ﻌ ﻟ ﻦ‬ ‫ﻠ ب‬ ِ ‫اﻟ َّﺣْ َ ِ اﻟ َّﺣِﯿ‬ ‫ﺮ ﻤﻦ ﺮ ﻢ‬ ِ ‫َﺎﻟﻚِ ﯾَﻮْ ِ اﻟ ّﯾ‬ ‫م ِﻦ‬ ‫ﺪ‬ ِ‫ﻣ‬ ‫َ ﻧ ُﺪ و َ ك َﻌ ﻦ‬ ُ ‫إِ ّﺎكَ َﻌْﺒ ُ َإِ ّﺎ َ ﻧَﺴْﺘ ِﯿ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﯾ‬ َ ‫اھْﺪِﻧَﺎ اﻟ ِّ َاطَ اﻟْﻤﺴْﺘ ِﯿ‬ ‫ُ َﻘ ﻢ‬ ‫ﺼﺮ‬ ‫ﺻ َاطَ اّﺬِﯾﻦ أَﻧْ َﻤْﺖ َﻠَﯿْﮭِﻢ ﻏَﯿﺮ‬ ِ ْ ْ ‫ِﺮ َ َ ﻌ َ ﻋ‬ ‫ﻟ‬ ِ ‫َﻠَﯿْﮭﻢْ َﻻ اﻟ ّﺎّﯿ َ اﻟْ َﻐْ ُﻮ‬ ‫َِﻦ ﻤ ﻀ ب‬ ‫ﻋ ِ و ﻀﻟ‬

III. Metode  Drill dan penugasan

IV. Langkah-langkah Pembelajaran: Kegiatan Awal ( 5 menit )  Salam dan do’a  Guru melakukan appersepsi Kegiatan Inti ( 25 menit )  Pada setiap awal pembelajaran, guru membimbing siswa dengan membaca Al-Qur’an dengan baik selama 5 menit.  Guru menunjuk salah seorang murid untuk membacakan arti QS. Al-Fatihah / 1 Ayat 1-7  Guru memperbaiki cara murid yang kurang tepat dalam mengartikan. Kemudian seluruh murid diminta untuk menyalin arti QS. Al-Fatihah / 1 Ayat 1-7 Kegiatan Penutup ( 5 menit )  Guru memberikan kesimpulan hasil belajar  Guru dan siswa merefleksikan hasil pembelajaran, yaitu manfaat mempelajari kompetensi ini.  Guru menugaskan siswa membaca arti surah Al-Fatihah / 1 Ayat 1-7 di rumah masing-masing V. Alat dan Sumber Belajar:  Media Audio-visual (MP3)bacaan ayat-ayat pendek.  buku teks (Saya ingin menjadi anak saleh_Kelas IV, Jakarta: Grafindo, 2008), Hal.1-6. VI. Penilaian: Format penilaian “arti terjemahan” siswa (psikomotorik)
No 1 Aspek Kelancaran a. Lancar b. kurang lancar c. tidak lancar Adab membaca a. berani b. Malu-malu Skor 5 3 1 3 1

2

Banyuasin, Mengetahui, Kepala Guru PAI

2011

(Hidirman, S.Pd) NIP.196412121989061001

( Wahyono Saputro, S.Pd.I ) NIP. 19751227 200902 1 002

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 6 SD
e-mail:wahyonosaputro@ymail.com, blog: wahyonosaputro’s blog@wordpress.com

Mata Pelajaran Kelas/ Semester Alokasi Waktu Pertemuan Ke

Standar Kompetensi Al-Qur’an 1. Membaca surah-surah Al-Qur’an Kompetensi Dasar 1. 1. Membaca QS. Al-Fatihah dengan lancar. Indikator Menghafal QS. Al-Fatihah dengan lancar. I. Tujuan Pembelajaran Siswa dapat menghafal QS. Al-Fatihah dengan lancar. II. Materi Pokok

: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : IV / I : 3 x 35 menit :3

o QS. Al-Fatihah

Terjemahan
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Text Qur'an

Ayat 1 2 3 4 5 6 7

ِ ‫ﺑِﺴﻢِ اﻟَ ِ اﻟ َّﺣْ َ ِ اﻟ ّ ِﯿ‬ ‫ْ ّﮫ ﺮ ﻤﻦ َﺣ ﻢ‬ ‫ﺮ‬ ‫ﻠ‬ َ ‫اﻟ َﻤْ ُ َِﮫِ َ ّ اﻟْ َﺎَﻤِﯿ‬ ‫ْﺤ ﺪ ﻟّ ر ِ ﻌ ﻟ ﻦ‬ ‫ﻠ ب‬ ِ ‫اﻟ َّﺣْ َ ِ اﻟ َّﺣِﯿ‬ ‫ﺮ ﻤﻦ ﺮ ﻢ‬ ِ ‫َﺎﻟﻚِ ﯾَﻮْ ِ اﻟ ّﯾ‬ ‫م ِﻦ‬ ‫ﺪ‬ ِ‫ﻣ‬ ‫َ ﻧ ُﺪ و َ ك َﻌ ﻦ‬ ُ ‫إِ ّﺎكَ َﻌْﺒ ُ َإِ ّﺎ َ ﻧَﺴْﺘ ِﯿ‬ ‫ﯾ‬ ‫ﯾ‬ َ ‫اھْﺪِﻧَﺎ اﻟ ِّ َاطَ اﻟْﻤﺴْﺘ ِﯿ‬ ‫ُ َﻘ ﻢ‬ ‫ﺼﺮ‬ ‫ﺻ َاطَ اّﺬِﯾﻦ أَﻧْ َﻤْﺖ َﻠَﯿْﮭِﻢ ﻏَﯿﺮ‬ ِ ْ ْ ‫ِﺮ َ َ ﻌ َ ﻋ‬ ‫ﻟ‬ ِ ‫َﻠَﯿْﮭﻢْ َﻻ اﻟ ّﺎّﯿ َ اﻟْ َﻐْ ُﻮ‬ ‫َِﻦ ﻤ ﻀ ب‬ ‫ﻋ ِ و ﻀﻟ‬

III. Metode  Drill dan penugasan

IV. Langkah-langkah Pembelajaran:

Kegiatan Awal ( 5 menit )  Salam dan do’a  Guru melakukan appersepsi Kegiatan Inti ( 25 menit )  Pada setiap awal pembelajaran, guru membimbing siswa dengan membaca Al-Qur’an dengan baik selama 5 menit.  1. Guru melafalkan hafalan bacaan QS. Al-Fatihah / 1 Ayat 1-4 dengan suara jelas dan sesuai tajwid secara berulang [3 kali].  2. Siswa mendengar dengan seksama kemudian mengulang pelafalan hafalan QS. Al-Fatihah/1 ayat 1-4 secara klasikal  3. Guru menunjuk seorang murid untuk menampilkan hafalan QS. Al-Fatihah/1 ayat 1-4 [dilakukan perindividu dan dicobakan pada beberapa siswa lain]  Guru memperbaiki pelafalan hafalan siswa yang kurang tepat.  Selanjutnya guru mengulangi kembali langkah 1-3 untuk penghafalan QS Al-Fatihah ayat 4-7. Kegiatan Penutup ( 5 menit )  Guru memberikan kesimpulan hasil belajar  Guru dan siswa merefleksikan hasil pembelajaran, yaitu manfaat mempelajari kompetensi ini.  Guru menugaskan siswa menghafal surah Al-Fatihah / 1 Ayat 1-7 di rumah masing-masing

V. Alat dan Sumber Belajar:  Media Audio-visual (MP3)bacaan ayat-ayat pendek.  buku teks (Saya ingin menjadi anak saleh_Kelas IV, Jakarta: Grafindo, 2008), Hal.1-6. VI. Penilaian: Format penilaian hafalan siswa (psikomotorik)
No 1 Aspek Kelancaran a. Lancar b. kurang lancar c. tidak lancar Adab membaca a. berani b. Malu-malu Skor 5 3 1 3 1

2

Banyuasin, Mengetahui, Kepala Guru PAI

2011

(Hidirman, S.Pd) NIP.196412121989061001

( Wahyono Saputro, S.Pd.I ) NIP. 19751227 200902 1 002

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 6 SD
e-mail:wahyonosaputro@ymail.com, blog: wahyonosaputro’s blog@wordpress.com

Mata Pelajaran Kelas/ Semester Alokasi Waktu Pertemuan Ke

Standar Kompetensi Al-Qur’an 1. Membaca surah-surah Al-Qur’an Kompetensi Dasar 1. 2. Membaca QS. Al-Ikhlas dengan lancar. Indikator Membaca QS. Al-Ikhlas dengan baik dan benar. I. Tujuan Pembelajaran Siswa dapat membaca QS. Al-Ikhlas dengan baik dan benar. II. Materi Pokok

: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : IV / I : 3 x 35 menit :4

o QS. Al-Ikhlas

SURAT 112. AL IKHLASH
Terjemahan Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia". Text Qur'an

ٌ َ‫ﻗﻞْ ھ َ اﻟّﮫ َﺣ‬ ‫ُ ُﻮ َ ُ أ ﺪ‬ ‫ﻠ‬ ‫َﮫ َ ﺪ‬ ُ َ‫اﻟّ ُ اﻟ ّﻤ‬ ‫ﻠ ﺼ‬ ْ‫ﻟَﻢْ ﯾﻠﺪْ وﻟَﻢْ ُﻮﻟَﺪ‬ ‫َِ َ ﯾ‬ ٌ َ‫وﻟَﻢْ ﯾَﻜﻦ َ ُ ُﻔ ًا َﺣ‬ ‫َ ُ ْ ﻟﮫ ﻛ ُﻮ أ ﺪ‬

Ayat 1 2 3 4

III. Metode  Drill dan penugasan

IV. Langkah-langkah Pembelajaran: Kegiatan Awal ( 5 menit )  Salam dan do’a  Guru melakukan appersepsi Kegiatan Inti ( 25 menit )  Pada setiap awal pembelajaran, guru membimbing siswa dengan membaca Al-Qur’an dengan baik selama 5 menit.  Guru menunjuk salah seorang murid untuk membacakan QS. Al-Ikhlas / 112 Ayat 1-4  Guru memperbaiki bacaan murid yang kurang tepat. Kemudian seluruh murid diminta untuk membacakan QS. Al-Ikhlas / 112 Ayat 1-4 Kegiatan Penutup ( 5 menit )  Guru memberikan kesimpulan hasil belajar  Guru dan siswa merefleksikan hasil pembelajaran, yaitu manfaat mempelajari kompetensi ini.  Guru menugaskan siswa membaca surah Al-Ikhlas / 112 Ayat 1-4 di rumah masingmasing V. Alat dan Sumber Belajar:  Media Audio-visual (MP3)bacaan ayat-ayat pendek.  buku teks (Saya ingin menjadi anak saleh_Kelas IV, Jakarta: Grafindo, 2008), Hal.7-10. VI. Penilaian: Format penilaian bacaan siswa (psikomotorik)
No 1 Aspek Kelancaran a. Lancar b. kurang lancar c. tidak lancar Adab membaca a. berani b. Malu-malu Skor 5 3 1 3 1

2

Banyuasin, Mengetahui, Kepala Guru PAI

2011

(Hidirman, S.Pd) NIP.196412121989061001

( Wahyono Saputro, S.Pd.I ) NIP. 19751227 200902 1 002

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 6 SD
e-mail:wahyonosaputro@ymail.com, blog: wahyonosaputro’s blog@wordpress.com

Mata Pelajaran Kelas/ Semester Alokasi Waktu Pertemuan Ke

Standar Kompetensi Al-Qur’an 1. Membaca surah-surah Al-Qur’an Kompetensi Dasar 1. 2. Membaca QS. Al-Ikhlas dengan lancar. Indikator Menyalin QS. Al-Ikhlas dengan lancar. I. Tujuan Pembelajaran Siswa dapat menyalin QS. Al-Ikhlas dengan lancar. II. Materi Pokok

: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : IV / I : 3 x 35 menit :5

o QS. Al-Ikhlas

SURAT 112. AL IKHLASH
Terjemahan Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia". Text Qur'an

ٌ َ‫ﻗﻞْ ھ َ اﻟّﮫ َﺣ‬ ‫ُ ُﻮ َ ُ أ ﺪ‬ ‫ﻠ‬ ‫َﮫ َ ﺪ‬ ُ َ‫اﻟّ ُ اﻟ ّﻤ‬ ‫ﻠ ﺼ‬ ْ‫ﻟَﻢْ ﯾﻠﺪْ وﻟَﻢْ ُﻮﻟَﺪ‬ ‫َِ َ ﯾ‬ ٌ َ‫وﻟَﻢْ ﯾَﻜﻦ َ ُ ُﻔ ًا َﺣ‬ ‫َ ُ ْ ﻟﮫ ﻛ ُﻮ أ ﺪ‬

Ayat 1 2 3 4

III. Metode  Drill dan penugasan

IV. Langkah-langkah Pembelajaran: Kegiatan Awal ( 5 menit )  Salam dan do’a  Guru melakukan appersepsi Kegiatan Inti ( 25 menit )  Pada setiap awal pembelajaran, guru membimbing siswa dengan membaca Al-Qur’an dengan baik selama 5 menit.  Guru menunjuk salah seorang murid untuk membacakan arti QS. Al-Ikhlas / 112 Ayat 1-4  Guru memperbaiki cara murid yang kurang tepat dalam mengartikan. Kemudian seluruh murid diminta untuk menyalin arti QS. Al-Ikhlas / 112 Ayat 1-4 Kegiatan Penutup ( 5 menit )  Guru memberikan kesimpulan hasil belajar  Guru dan siswa merefleksikan hasil pembelajaran, yaitu manfaat mempelajari kompetensi ini.  Guru menugaskan siswa membaca arti surah Al-Ikhlas / 112 Ayat 1-4 di rumah masing-masing V. Alat dan Sumber Belajar:  Media Audio-visual (MP3)bacaan ayat-ayat pendek.  buku teks (Saya ingin menjadi anak saleh_Kelas IV, Jakarta: Grafindo, 2008), Hal.7-10. VI. Penilaian: Format penilaian “arti terjemahan” siswa (psikomotorik)
No 1 Aspek Kelancaran a. Lancar b. kurang lancar c. tidak lancar Adab membaca a. berani b. Malu-malu Skor 5 3 1 3 1

2

Banyuasin, Mengetahui, Kepala Guru PAI

2011

(Hidirman, S.Pd) NIP.196412121989061001

( Wahyono Saputro, S.Pd.I ) NIP. 19751227 200902 1 002

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS 6 SD
e-mail:wahyonosaputro@ymail.com, blog: wahyonosaputro’s blog@wordpress.com

Mata Pelajaran Kelas/ Semester Alokasi Waktu Pertemuan Ke

Standar Kompetensi Al-Qur’an 1. Membaca surah-surah Al-Qur’an Kompetensi Dasar 1. 2. Membaca QS. Al-Ikhlas dengan lancar. Indikator Menghafal QS. Al-Ikhlas dengan lancar. I. Tujuan Pembelajaran Siswa dapat menghafal QS. Al-Ikhlas dengan lancar. II. Materi Pokok

: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM : IV / I : 3 x 35 menit :6

o QS. Al-Ikhlas

SURAT 112. AL IKHLASH
Terjemahan Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia". Text Qur'an

ٌ َ‫ﻗﻞْ ھ َ اﻟّ ُ َﺣ‬ ‫ُ ُﻮ َﮫ أ ﺪ‬ ‫ﻠ‬ ‫َﮫ َ ﺪ‬ ُ َ‫اﻟّ ُ اﻟ ّﻤ‬ ‫ﻠ ﺼ‬ ْ‫ﻟَﻢْ ﯾﻠﺪْ وﻟَﻢْ ُﻮﻟَﺪ‬ ‫َِ َ ﯾ‬ ٌ َ‫وﻟَﻢْ ﯾَﻜﻦ َ ُ ُﻔ ًا َﺣ‬ ‫َ ُ ْ ﻟﮫ ﻛ ُﻮ أ ﺪ‬

Ayat 1 2 3 4

III. Metode  Drill dan penugasan

IV. Langkah-langkah Pembelajaran:

Kegiatan Awal ( 5 menit )  Salam dan do’a  Guru melakukan appersepsi Kegiatan Inti ( 25 menit )  Pada setiap awal pembelajaran, guru membimbing siswa dengan membaca Al-Qur’an dengan baik selama 5 menit.     1. Guru melafalkan hafalan bacaan QS. Al-Ikhlas secara berulang [3 kali].

/ 112 Ayat 1-2dengan suara jelas dan sesuai tajwid / 112

2. Siswa mendengar dengan seksama kemudian mengulang pelafalan hafalan bacaan QS. Al-Ikhlas 3. Guru menunjuk seorang murid untuk menampilkan hafalan QS. Al-Ikhlas [dilakukan perindividu dan dicobakan pada beberapa siswa lain] Guru memperbaiki pelafalan hafalan siswa yang kurang tepat.

Ayat 1-2 secara klasikal

/ 112 Ayat 1-2 3-4.

 Selanjutnya guru mengulangi kembali langkah 1-3 untuk penghafalan QS Al-Ikhlas / 112 Ayat Kegiatan Penutup ( 5 menit )  Guru memberikan kesimpulan hasil belajar  Guru dan siswa merefleksikan hasil pembelajaran, yaitu manfaat mempelajari kompetensi ini.

 Guru menugaskan siswa menghafal surah Al-Ikhlas / 112 Ayat 1-4 di rumah masing-masing V. Alat dan Sumber Belajar:  Media Audio-visual (MP3)bacaan ayat-ayat pendek.  buku teks (Saya ingin menjadi anak saleh_Kelas IV, Jakarta: Grafindo, 2008), Hal.7-10. VI. Penilaian: Format penilaian hafalan siswa (psikomotorik)

No 1

Aspek Kelancaran a. Lancar b. kurang lancar c. tidak lancar Adab membaca a. berani b. Malu-malu

Skor 5 3 1 3 1

2

Banyuasin, Mengetahui, Kepala Guru PAI

2011

(Hidirman, S.Pd) NIP.196412121989061001

( Wahyono Saputro, S.Pd.I ) NIP. 19751227 200902 1 002