Anda di halaman 1dari 83

NASLOV IZVORNIKA

LEWIS CARROLL ALICE IN WONDERLAND


IZDAVA

MOZAIK KNJIGA - ZAGREB


ZA IZDAVAA

MARIJAN GROELJ
OBLIKOVANJE BIBLIOTEKE

ALI SA U ZEMLJI UDESA


CARROLL
PREVEO-

ANDREA KNAPI
GRAFIKI UREDNIK

SREKO JOLI
NAS LOVNI GA

TOMISLAV TOM1
1LUSTRAC1IE

PREDRAG RAOS
PREDGOVOR-

JOHN TENN1EL
KOREKTOR

MLADEN JANKOVI SPECIJALNO IZDANJE ZA VEERNJI LIST

VIS INKO

CIP - Katalog izacija u publikaciji Nacionalna i sveuilina knjinica, Zagreb

UDK 821.111-93-31=163.42
CARROLL, Lewis Alisa u Zemlji udesa / Lewis Carroll -. preveo Predrag Raos. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2004.- (Biblioteka Zlatna laa) Prijevod djela: Alice in wonderland.

ISBN 953-196-375-4
440812006

GRAFIKO OBLIKOVANJE NASLOVNICE

TOMISLAV BOBINEC
ILUSTRACIJA NASLOVNE STRANE

GETTY IMAGES

SLIKA, RAZGOVOR, IGRA - TEMELJCI ALISE U ZEMLJI UDESA

A kakva mije i to knjiga bez slika ili razgovora?


Alisa Lewisa Carrolla

atematiar i znanstvenik Charles Lutwidge Dodgson s 0x-fordskog sveuilita dao si je knjievno ime Lewis Carroll, pod kojim je stvarao i objavio mnoge knjievne tekstove. Najpoznatije su dvije njegove prie, Alisa u Zemlji udesa i Alisa kroz ogledalo. Te su mu prie donijele svjetsku slavu. Lewis Carroll (1832.-1898.) ve je zarana potvrivao svoju stvaralaku svestranost, ne samo rijeima, nego i ostalim sredstvima izraza. Izmiljao je razne igre i izraivao igrake, za igru i razonodu pravio je lutkarsko kazalite i pokrenuo obiteljske asopise, bavio se ilustracijama i, dakako, uvelike je pisao. S 24 godine (1856.) nabavio je sav potreban materijal za bavljenje fotografijom te je postao poznat i kao umjetnik fotografije.

O so bitu je sk lo n ost p ok aziv ao p re m a sv ijetu djece . T o g a je p oticalo n a p ri an je p ria . T a ko je n asta la lisa ri aZ em lji A i p u udesa . A lisa je uistinu postojala. B ila je to A lica Liddell, desetogodinja djevojica, jedna od triju keri dekana K oleda na kojem u je L ew is C arroU radio kao profesor m atem atike. C arroU je istinski prijateljevao s djecom Liddell, najstarijim H arrvjem i njegovim sestram a Lorinom , A lk o m i E d ith . S njim a je p ro vod io m no go za je dn i kih tren utak a, vodio ih u etnje i na izlete. D jeca su uivala u C arrollovu prianju, p o p ra e nu n jeg o v im crte im a u o lo v ci ili tin ti. P ri u k o ja se n a lazi u o v oj kn jiz i, p rv i je p u t L e w is C arro U isp riao jed no g p e tk a, 4 . srp nja d av ne 18 6 2. go d in e. A lica je tad a C a rro llu iz ra zila e lju d a isp ri a n u p riu z a n ju i n ap ie . U m jetn ik je to p rih v a tio te je s p isa n je m z a p o e o v e s lje d e e g d a n a . N o zb o g ra z li itih se o k o ln o sti p isa n je o d u p rip a za A lk u ilo a je L id d e ll o s ta la v rlo s lo e n p ro je k t. p P rv u v erziju pri e C arro U je zavrio u stud en o m 18 6 4. T a je v e rz ija b ila k ra a , isp u n jen a m n o g im d o sjetk am a p riv a tn e n a ra v i k oje e k asn ije izb ac iti i n o sila je Anlisin iv d o iv lja ji u -P o d a slo ze m lju U v rijem e njez in a n asta jan ja, C arro U u op e n ije razm iljao . o ob javljiv anju . N a ob javljiva nje n ag ov o rili su g a p rija te lji k oji su p riu s u itk o m ita li n ag la s u sv o jim o b ite ljim a . T o je C arro lla p ota k lo n a p rera iv an je i p ro iriv an je tek sta o A lisin im d o ivlja jim a. K ad je pron aa o izd av aa, o d lu io se i za p ro fesio na ln o g ilu stra to ra , Jo h n a T e n n ie la , je d n o g o d n a jb o ljih k a rik a tu rista . P o d n a m a p o zn a tim n as lo v o m u Z e m lji u d e sa , a je u g led ala A lisa p ri s v je t lo d a n a u lip n ju 1 8 6 5 . g o d in e . U ra zv o ju u m je tn ik e d je je A lisa ,u Z em lji udL ep rie esa w isa C a rro lla o staje jed in stvnen aon o vljiva fa n ta stin a p ria . ep i D r im o je k la sin im d je lo m sv je tsk e k n jie v n o sti za- d je cu i m la d e .A lisura d o ita ju i o d ra s li, o s o b ito u m je tn ic i i z n a n s tv e n ic i.

D o iv lja ji lik o v a i s itu a c ije iz te s u p ri e u li u s v ije t lik o v n ih i g la z b e n ih o s tv a re n ja , k a z a lin ih i film sk ih u p riz o re n ja . A lisin o p u to v an je Z e m ljo m u d e sa o d v ija se u A li- a m a . 0 slik i u s Z e m lji u d e m o e m o g o v o riti k a o o k o m p o z ic iji s k o aje S v a sa lik . p o g lav lje jed n a slik a - A lisin u d e sn i d o iv lja j. Alis in i ji d o iv lja se p re d n a m a o tv a ra ju k a o s lik e sn a , k o je iz ra n ja juru gd n a iz d je e , o p e t s v a k a s lik a p re d s ta v lja z a o k ru e n u , z a s e b n ua k jenlin u . N co k ra tk o g u v o d a , u k o je m u A lis a lista ju i k n jig u tra zi gsliv o re , k e i ra o v rlo se b rzo zb u d e z ap le t - A lisin p rije laz stvsv ije s ti u sv ije t iz a rn o ta u d e sa . D o g o d i se to k ao u sn u , a li ta k oi s prreotnd a n i A l i s a n i b z o i t a t e l j n i s u s i g u r n i d a j e p o s r ij e d tosm n . d0a je A l is a s a n ja la i ae s a z n a j e m o te k n a k r a ju p ri e . P rdi k leed o g a a u Z e m lji aa s , u d e s a , k o ja s e p o ja v lju je u A lis in u m e u . i sm isa o Z e m lje T e sn ljn u d e sa n a la z im o u o tk riv an ju o sjeaja glavnoga lika, djevojice m is li i A lise. U p ravo e bo rav ak u Z em lji potaknuti sve A lisine vrline i udesa slabosti. P ratei A lisino kretanje no zapa am o njezin u ten ju za p ostup otkriv an jem istin e, n jez in o an je za prav ed n a rjeenja, o sjeam o lag z a njezinu d ob ro h otno st i ljurem a ivo tu i sv ije tu . A lisa je d ra g a p bav djev o j ic a, d o b ro n am je rn a , no v rlo zn a tie ljn a te z bo g to g a sp re m n a n a ra zn a istra iv an ja p ro sto ra i situ a cija u ko je sm je lo za la zi. O so bito su jo j z an im ljiv i lik o v i, p ri ici Z em lje u d esa, s k ojim a re do v ito padn po ku av a u spo stav itilo g , ali jo j to u v ije k i n e u sp ijev a. V rh u n a c je d ija u su d n ic i, u tre n uk ad se iek uje isho d A lisina bo ra vk a u to j tk u ud esn o j zem lji. T adA lis a m ije n ja , i u fiz i k o m izg le d u i u s v o jim a se ra z m i lja n jim a istupcim a. M oem o rei da u konanici A lisa osnai, po postaje sigurnom se u sp ije v a o slo b o d iti sv ih n eu tem e lje n ih n a re d b i te k o je zra e laeg o d o m , stra h o m i z lim slu tn ja m a . n U prii prev lad av a razgo vo r. U prav o razgo vo rom - A lisa uspo stav lja su o dn o se s lik o v im a k o je su sre e. N o ko m u n-ik a cija z ap o in je n ajp rije m o no lo g o m . T ijeko m pad a A lisa razg ov ara sa sam om
7

sobom. Pratimo njezina unutarnja i glasna razmiljanja. U sreditu su Alisini upiti to e s njom biti i kamo ide. Bespomonost u iznalaenju odgovora u Alisi izaziva tjeskobu, pa joj samoa postaje teretom. Zato e se obradovati susretu s Miem i silno e se truditi da ga ne izgubi za sugovornika. Mi je njezin prvi sugovornik. Ubrzo nakon njega, Alisini znanci postaju udnovata stvorenja, mnoge ptice i ivotinje. Premda je pokuavala, Alisi nije uspjelo razgovarati s Bijelim Zecom. Silno ju je privlailo pitanje kamo to Zec uri. Uspjela ga je donekle slijediti. Tako je ula u njegovu kuu i u vrt Kraljice i Kralja Srca. Pomno itajui priu itatelj e saznati to je Alisa radila u Zejoj kui, koje je promjene doivljavala. Takoer, itatelj e saznati o Alisinim dogodovtinama u dvorskome vrtu. Ima tu njezinih strahovanja, suza, radovanja i smijeha. U ovome nas kraemu pregledu zanimaju osobiti Alisini razgovori. Izdvajamo susret s vrlo mudrom Gusjenicom i s Makom Koja Je Pojela Kanarinca. Gusjenica gotovo opinjava Alisu svojom mirnoom, usporenim govorom i odmjerenim kretnjama. S dunom pristojnou Alisa odgovara na Gusjeniina pitanja i kratke, katkad odrjeite komentare, koji je donekle i vrijeaju. Pokuava se zbog toga suprotstaviti Gusjenici; ljutita, htjede i otii. Meutim, mudra je Gusjenica pozove natrag i upozori: ovjee, ne ljuti se. Dok s Gusjenicom Alisa uvjebava strpljivost, Maka Koja Je Pojela Kanarinca bit e izvrsna prigoda da Alisa ue u zagonetnost kazivanja i vienja. Makina igra pojavljivanja i nestajanja mnoge plai, ali Alisa se ne da zbuniti. Tajnu prihvaa lako i jednostavno, kao zabavu. Takva e Alisa biti hrabrija od Kralja koji se plaljivo skriva od Makina pogleda. Bit e i pribranija od Kraljice koja sve, pa tako i Makinu tajnu rjeava nepromiljenom naredbom za unitenje. Ne samo s Makom Koja Je Pojela Kanarinca, nego i s trojicom ludih (Oujskim Zecom, Klobuarem i Spi-Miom), kasnije s

Lanom Kornjaom i Grifonom, vrlo se esto zapoeti razgovor razvija poput igre. Posrijedi je igra rijeima koju nazivamo nonsensom. Takvo je npr. aljivo igranje nekim poznatim engleskim frazama (ludi Klobuar I lud kao klobuar, veli engleska fraza za pomahnitalog) i obiajima (vrijeme za aj), kritikim prosudbama kole i nastave (npr. obvezni predmeti plivanje i disanje; nastavnik brkanja), neproivljenim, deklamatorskim recitiranjem. Sve to da bi se pronaao smisao odnosno nesmisao ili besmisao lika, govora, misli, prigode, dogaaja. U prii prepoznajemo i poslovice (npr. o srdbi: uz ve spomenutu ovjee, ne ljuti se! navodimo i ovu: Nikada ne treba pustiti na volju slijepoj srdbi; o ljubavi: Od ljubavi i svijet se okree). Neki su razgovori vrlo zamreni uslijed naglih obrata u postupcima i ponaanju likova. Takve emo nai u dijelu prie u kojemu susreemo dvojicu lakaja, kuharicu i vojvotkinju s djetetom u naruju. Carrollova je pria zapravo vrlo zahtjevna s gledita izraza. Prevoditelji dugo trae rjeenja koja bi bila najblia sjajnom engleskom izvorniku. U prijevodima je vano sauvati duh igre. Unato potekoama, Alisa u Zemlji udesa doivjela je mnoge prijevode, i to ve za Carrollova ivota. Mnogi su se sporili i oko sadraja prie: kako priu razumjeti, kako je tumaiti? No podsjetimo se da ilustracije i tekst o Alisi nisu napravljeni za uenje lekcija, nego za uitak. Carroll nas poduava da rijei znae vie od onoga to, koristei ih, njima izraavamo; tako bi i sadraj knjige trebao znaiti prilino vie od onoga to je autor mislio dok je knjigu pisao. Navedene pripomene usmjeravaju itatelja na slobodnije druenje s priom, u koju moe ui igrom i matom te se druiti s njezinim junacima kao sudionik pustolovine. U tome mu moe pomoi literarno, likovno, lutkarsko, scensko i glazbeno stvaralatvo. KAROL VISINKO 9 ._______......

ALISA U ZEMLJI UDESA

Popodneva usred zlatna Sasvim lijeno klizi un; Oba vesla ruke male Dre kao i timun, Te se prave da kurs dre Dok vrluda brodu kljun. Okrutnice tri! U takav as Pod nebom san to proze, Moljakat priu, a slab mi dah Nit perce trenut moe! Al vaj, to jedan vrijedi glas Kad tri s' jezica sloe? Prijestolnim e glasom Prva Svoj ukaz Poni! rei. Blae i s nadom Druga e: Gluposti ne umeci! A tek jednom na minutu Uskakat e glas Trei. I gle, tad umuknu sve, I tragom poe mata Djevojice te snovite Kroz uda nova, svata 13

LEWIS CARROLL

Zbore sa pticom i z'vjerom, S malo sumnje na ta. A kad god da vrelo mate Poe da se sui, I on trudan, zadnjom snagom Priu bi da svri: Dalje sutra... Ve je sutra! Pokli ui glui. Sve pomalo tad izraste Cijela Zemlja uda; Sve pomalo iskovasmo Sva zbivanja luda, Pa sad kui u smiraju Vesel un vrluda. 0, Aliso, njenom rukom Ovu priu savi U djetinjstva skrovit v'jenac Matanja u glavi: S hodoaa suhi cv'jetak Dalek kraj to slavi.

GLAVA I.

U ZEJU RUPU
lis a s e v e b ila ja k o u m o rila o d s jed e n ja s a s es tro m n a p ristran k u , a b ez ik ak v a p o sla. U n ek o lik o je zg o d a ak v ir n u la u k n jig u to ju je it a la s e s tr a , n o u n jo j n ije b ilo n i slik a n i razg o v o ra, a k ak v a k o rist o d k n jig e , p o m islila , u k o jo j n e m a n i s lik a n i ra z g o v o ra ? je I b a je tak o p o ela o d v ag iv ati u g lav i (n aim e, k o lik o je to u o p e m o g la, jer je o d sp arn o g a d an a sv u ju b io o b u zeo jak osjeaj snenosti i tuposti), bi li zadovoljstvo pletenja cvjet15

14

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

noga vijen ca bilo vrijedno truda ustajanja i branja tratinica, kad n ajedn om kraj n je projuri B ijeli Z ec s crv enim oicam a. U to m e d o ista n ije b ilo b a jaieg eo b in o g , a n iti n ko n se sam oj A lisi u inio nesv akid anjim kad g a je u la sasvim k ak o s i m rm lja u b rad u : 0 lju d i! 0 lju d i! O p e t u z a k a sn iti! (k ad je o to m e razm iljala k asn ije, p alo jo j je n a u m da se tom e trebala zauditi, no u tom joj se to trenutku uini lo p osve n aravn im ); n o k ad je Z eko i stv arno sat iz izvad io d ep a n a p rslu iku o g led ao n a n j, p a zatim u rn o p ro d u io p p u t, A lisa je sk o ila n a n o g e, jer jo j je n ajed n o m b ljesn u lo k ro z g lav u d a jo n ik ad n ije v id jela zeca n i s d ep o m n a p rslu k u , a jo m an je sato m k o ji b i iz n jeg a m o g ao izv ad iti, pa je, izg arajui od radozn alosti, pohitala za njim preko polja, i na svu sreu stigla tam an na vrijem e da ga vidi kako uskae u v elik u z e ju ru p u p o d iv ico m . Trenutak kasnije ve je i sam a pola za njim , ni na trenutak i ne prom islivi o tom e kako e, m a svega ti, iz nje opet izai. A zeja se rupa neko vrijem e nastavljala ravno, kao tunel, no o nd a se n ag lo n ag nu la, n ag nu la tako naglo da A lisa n ije stig la n i p o m isliti d a se za neto p rih v ati p rije n eg o to je o tk rila d a p a d a u v rlo d u b o k o o k n o . S ad ili je to okno bilo vrlo duboko, ili je kroza nj pad ala v rlo p o lak o , jer je n ajed n o m im ala o b ilato v rem en a d a se osvrne oko seb e i upita se to e dalje biti. N ajprije je poku a la p ro d rije ti p o g le d o m u d u b in u i ra z a b ra ti u to to id e , a li je b ilo p re m r a n o a d a b i s e i ta d a lo n a z rije ti. A o n d a je pogledala i stijenke okna, te otkrila da su ispunjen e kred e n cim a i p o lic a m a z a k n jig e; tu b i i ta m o u g led a la i k a rte i slik e o b jeen e o k lin . U p ro lazu je s p o lice sk in u la teg licu , i na njoj je bila naljepnica M A RM ELA D A O D N A RA NA A , ali
16

se onda grdno razoarala otkrivi da je prazn a. K ako je nije h tjela isp u stiti, u strah u d a n ek o g n e u b ije, u sp jela ju je u p ro la z u o p e t v ra titi n a je d a n u m n o tv u k re d e n a c a . D ak le lju d i! p o m islila je A lisa. N ak o n tak v o g a p ad a, i sa m o e tu m b an je n iza stu b e z a m en e b iti n ita! K ak o e m e sam o h rab ro m sm a trati sv i m o ji k o d k u e! M islim , sv e d a p ad n e m i s k ro v a, o to m e n e b ih n i p is n u la ! (K ak o b i v rlo v jero jatn o d o ista i b ilo .) I tako sve dublje i dublje i dublje. T a zar tom propadanju z a is tan e m ak ra ja ? P itam se koliko sam ve m ilja do sad a propala? ree glasno. Z acijelo sam ve negdje pri sreditu Z em lje. D aj da v id im o : to b i, m islim , b ila d u b in a o d etiri tisu e m ilja... (jer, k ao to v id ite, A lisa je v e b ila u k o li n au ila p o n eto o d takv ih stv ari, i m ak ar o vo ba n ije sasvimprimbio b a jeren tren u tak za p ro d u ciran je zn an jem , jer n ije b ilo n ik o g a d a je u je, ip ak je to b ilo zg o d n o u in iti m ak ar za v jeb u ) da, tako bi to nekako bilo ali se onda pitam na koju u zem ljopisnu duljinu i irinu stii? (A lisa, dakako, nije im ala poj ma to je to zem ljop isna d uljina, a jo m an je irin a, ali je pom islila kako su to krasn e i velike rijei, ba prikladne za ovakvu zgodu.) I o n d a o d m a h p o e la o p e t. A pitam se i hou li propasti krozaZ em lju! K ako ravno bi bilo sm ijeno izai m eu ljude koji hodaju naglavce! A ntip ati," ak o se ne varam ... (o vaj joj je pu t bilo n it- to d rago
Antipati - Alisa ih oito brka s Antipodima (Protunocima), mitskim biima koji ive na suprotnoj strani Zemlje, a okrenuti su nam stopalima. (Op. pr.)

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

ko ne slua, jer joj se uinilo da ta rije moda i nije ona prava) ali u ih onda morati upitati, zna, kako se zove ta zemlja. Molim vas, milostiva gospoo, je li to Novi Zeland ili moda Australija? (i jo dok je to izgovarala, pokuala je napraviti knips - zamislite, napraviti knips sred propadanja u dubinu! I to mislite, bi li to vama polo za rukom?) I kakvom bi me onda malom neznalicom smatrali! Ne, stoga je bolje uope i ne pitati; moda negdje vidim da pie. I tako sve dublje i dublje i dublje. Kako i nije imala drugoga posla, Alisa se opet prihvatila prie. 0, mislim da e Dina noas biti jako tuna to me nema! (Dina je bila maka.) Nadam se da moji, kad budu pili aj, nee zaboraviti ni njezin tanjuri mlijeka. Dina, najmilije moje, o, to bih dala da si sada sa mnom! U zraku, istina i naalost, dodue nema mieva, ali bi zato mogla uhvatiti imia, a oni su, zna, vrlo slini mievima. Ali se sad pitam, jedu li make imie? No sad je Alisu najednom obuzela nekakva silna snenost, pa je nastavila mrmljati u bradu, a nekako pospano: Jedu li mie ice? Jedu li mie ice?, no ponekad bi to bilo i Jedu li ice mie?, jer, shvaate, kako nije znala odgovoriti ni na jedno od ta dva pitanja, zapravo i nije bilo jako vano koje od njih postavlja. Osjeala je kako tone u drijem, da koraa drei se s Dinom za ruku, i da joj govori vrlo gorljivo: Dina, molim te, reci mi istinu: Jesi li ikad pojela imia? Kad najednom, dum, dum! pade ona na hrpu suhoga lia, i to bijae kraj njezina pada. Alisa se pritom nije ba nimalo nabila, pa je istog asa skoila na noge. Podigla je pogled, no gore je bila samo tama. Pred njom je bio jo jedan dugi prolaz, i u njemu se jo vidio
1 8

Bijeli Zec u silnoj urbi. Nije se smjelo gubiti ni aska; i stoga krenu Alisa brzinom vjetra, i stie taman na vrijeme da ga uje kako veli, zamiui za ugao: 0 uiju mi i brka, koliko ve kasnim! Kad je i sama skrenula za ugao bila mu je za petama, ali ga je izgubila iz vida. I sad se nala u dugoj i niskoj dvorani, osvijetljenoj nizom svjetiljki objeenih o strop. Posvuda po dvorani bila su vrata, no sva zakljuana, i kad je Alisa prola itavu jednu stranu u jednom smjeru i drugu u povratku, i pritom prodrmala sve kvake, tuno je krenula sredinom pitajui se kako e se vie ikada od tuda izvui. A onda je najednom naila na trononi stoli, napravljen od jednog komada stakla. Na njemu je bio samo siuni zlatni kljui, pa je Alisa u prvi as pomislila da bi moda mogao pristajati u koja vrata u dvorani, no, vaj! ili su brave bile prevelike, ili je klju, naprotiv, bio premalen - otvorio, u svakom sluaju, nije nijedna. Pa ipak, kad je jo jednom obila dvoranu, naila je na nisku zavjesu koju prvom zgodom nije opazila, a iza nje bijahu vratanca visoka moda petnaest palaca.* Gurnula je u njih zlatni kljui, i gle veselja, pristajao je! Alisa je otvorila vrata i otkrila da vode u malen prolaz, ne mnogo vei od takorove jazbine. Kleknula je pa kroza nj ugledala najljepi vrt to ga vidjee oi. Obuze je iva enja da izae iz te mrane dvorane te se proee izmeu lijeha tog arenog cvijea i tih hladnih vodoskoka, ali kroz vrata nije mogla protjerati ni glavu, no ak kad bi glava i prola, po15 palaca - oko 40 cm. (Op. pr.)

19

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

mislila je nesretna Alisa, koja mi korist od nje bez ramena. Oh, kad bih se bar mogla skupiti poput durbina! A mislim da bih i mogla, samo ne znam otkuda da ponem. Jer, shvaate, u zadnje se doba dogodilo ve toliko neobinosti da je Alisa ve poela pomiljati da je na svijetu zapravo vrlo malo toga i stvarno nemogue. Nije imalo nikakva smisla stajati tako i ekati kraj vra-tanca, pa se vratila stoliu, skoro u nadi da bi na njemu mogla nai jo jedan klju, ili bar knjigu s naputkom o sklapanju ljudi poput durbina. Ovaj je put na njemu, meutim, otkrila boicu (koja tu prije sasvim sigurno nije bila, ree), a oko njezina grlia papirnu naljepnicu s rijeima ISPIJ ME ispisanim lijepim velikim slovima. Bilo je lako rei Ispij me, ali mala umnica tako neto svakako nije bila spremna uiniti na brzinu. Ne, najprije u pogledati, rekla je, da vidim pie li na njoj otrov ili ne, jer je ve bila proitala nekoliko lijepih pri-

20

cica o djeci koja su se opekla, ili doivjela da ih pojedu divlje zvijeri, kao i mnoge druge sline neugodnosti, a samo zato to se nisu sjetila jednostavnih pravila kojima ih nauie prijatelji. Primjerice, da e te crveno usijani ara sigurno opeci ako ga predugo dri u ruci; i da e ti iz prsta, ako ga noem zaree ba jako duboko, u pravilu potei krv; a nikad nije ni zaboravila da e, popije li sadraj boice oznaene s otrov, s tim sadrajem skoro sigurno, prije ili kasnije, doi do tekih nesuglasica. Ova boica, meutim, nije bila obiljeena kao otrov, pa se Alisa odvaila liznuti tekuinu, pa naavi njen okus vrlo ukusnim (bila je to zapravo nekakva smjesa aroma torte od vianja, kremnita, ananasa, peene purice, karamela i vrueg, maslacem premazana prepeenca), vrlo ju je brzo i popila. 21

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

N eo bin a li o sjeaja! ree tad a. Z acijelo se sk lap am k ao d u rb in . K ako je doista i bilo, jer je sad bila tek neto via od deset p alac a,* p a jo j s e lic e o z arilo p ri p o m isli d a je sad p o stala ba prim jerenog a rasta kani li proi kroz vrataca i stii u prekrasni vrt. P rije je, m eutim , priekala nekoliko trenutaka d a v id i h o e li se sk u p iti jo m alo ; i p rito m je o b u ze n ek a m a la n e rv o z a , je r b ih s e n a k raju , zn a , re k la je , m o g la i sasv im sk u p iti, k ao u trn u ti p lam en sv ijee. P itam se k ak o b ih tad a izg led ala? P o ku ala je zam isliti k ak o izgled a p la m en sv ijee k ad g a u trn em o , jer se n ik ak o n ije m o g la sjetiti d a je ik a d v id jela ta k o n e to . N akon nekog vrem ena, otkrivi da se vie nita ne zbiva, o d lu ila je sm jesta p o i u v rt, n o v aj, siro ta n aa A liso ! k ad je stig la do v rata, otkrila je da je zabo rav ila zlatni k ljui, a kad se po nj vratila do stola, otkrila je da ga nikako ne m oe dosegnuti. K ro za staklo ga je vidjela sasvim jasno, te je dala sve od sebe da se uzvere uz noge od stola, no one za takvo penjanje bijahu i previe skliske. N apokon je svi - ti silni po k u a ji to lik o iz m o ri e, d a m ala siro tic a sje d e i z a p lak a . N o daj, to im a od plak anja! obratila se A lisa sam oj sebi, i to prilino otro. S avjetujem ti da s tim sm jesta pre stane! O na je sebi u pravilu dijelila vrlo dobre savjete (iako ih je v rlo rijetk o i slu ala), a g d jek ad b i i s am u seb e k o rila to li o tro d a b i s i s v e n a tje ra la s u z e n a o i. S je a s e k a k o je j e d n o m z g o d o m s a m o j s e b i d a la p o u im a i to z a to to
10 palaca - oko 25 cm. {Op. pr.)

j e v a r a la u k r ik e tu to g a je ig r a l a s a m a s a s o b o m , je r s e to vrlo neobino dijete neobino voljelo igrati da nije jedna, n eg o dv ije osob e. A li k ak v a sad a k orist o d tog a , p om islila je n esretn a A lisa, d a se p retv aram d a sam n e jed n a, n eg o dvije! M islim , od m ene je jedva ostalo dovoljno i zajedriti p risto jn u o so b u ! U skoro joj je, m eutim , pogled pao na staklenu kutijicu pod stolom . O tvorila ju je te u njoj otkrila sasvim- m alen ko lai, na kojem su rijei pojedi m e bile lijepo ispisan e m a lim slov im a. D obro, pojest u ga, rekla je A lisa, pa ako m e povea, m o i u d o h v atiti k lju ; a ak o m e p ak sm an ji, p ro p u zat u ispod vrata; tako u ili ovako ili onako stii do vrta, pa m e za p rav o i n ije b rig a to e se d o g o d iti! O dgrizla je kom adi i zabrinuto se upitala: U -kom sm je ru? U ko m sm jeru ? S tav ila si je ru ku n a glav u d a o sjeti u kojem sm jeru raste, te se doista iznen adila otkrivi da je osta la ista. D a se razum ijem o, tako to obino i biva kad jedem o kolae, ali se A lisa ve bila toliko navikla na krajnje neobina zbivanja, da bi joj bilo i tupo i glupo da se ivot nastavi onako obino. Z ato se p rih v atila p o sla, p a v rlo b rzo d o k rajila k o lai.

22

23

G L A V AI . I

ALISA U ZEMLJI UDESA

JEZERO SUZA

Morat u ih poslati po raznosau, pomislila je. 0, kako e to smijeno biti, slati darove vlastitim nogama! A kako li e tek udna biti adresa! Milostiva gospoa Alisina Desna pl. Noga kraj Reetke od Kamina (Voli te tvoja Alisa) 0, ljudi, kakve ja to gluposti trabunjam! I ba joj je u tom trenutku glava lupila o strop dvorane. Sad je zapravo ve bila izrasla do skoro tri metra u visinu, pa je jo jednom dohvatila zlatni kljui i pohitala prema vratima vrta. Sirota Alisa! Sad je mogla samo leati na boku i jednim okom gledati u vrt, ali je, to se tie prelaenja, bila bespomonija no ikad. I tako je opet sjela i zaplakala. Trebala bi se stidjeti, rekla je Alisa. Tako velika djevojica, (to je sad zaista mogla rei!), pa da tako plae! Smjesta da si prestala, nemoj da moram ponavljati! Ipak je i dalje nastavila, lijui suze na vjedrice, sve dok se posvuda oko nje nije stvorilo pravo malo jezerce, duboko etiri palca* i protegnuto do sredine dvorane. Nakon nekog vremena zauje, meutim, sitno tapkanje nogu u daljini, pa hitro otare suze da vidi tko to dolazi. A bijae to Bijeli Zec. Vraao se prelijepo odjeven, s parom bijelih konih rukavica u jednoj, i velikom lepezom u drugoj
4 palca - oko 10 cm. (Op. pr.)

ve vie udno i udnije! uskliknula je Alisa (sve ju je to toliko iznenadilo da je na trenutak sasvim zaboravila na gramtiku); sad se razvlaim kao najvei durbin na svijetu! Zbogom, noge! (jer kad je pogledala noge, toliko su se ve bile udaljile kao da su se ve skoro gubile iz vida). 0, uboge moje noge, pitam se, najmilije moje, tko e sada na vas navlaiti arape i cipele?/ sigurno neu! Jer ja u biti i predaleko da bih se brinula o vama; morat ete se same snalaziti kako najbolje znate i umijete -no ipak u prema njima morati biti fina, pomislila je Alisa, jer inae moda nee htjeti koraati meni po volji! Daj da vidimo: Za svaki u vam Boi darovati novi par zimskih cipela. Pa je sad poela smiljati kako to i obaviti.

24

25

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

ruci. D okaskao je u velikoj urbi, sve si m rm ljaju i u bradu: 0! V ojvotkinja, V ojvotkinja! 0! o, kako e podivljati ako je o stav im d a ek a! A lisa je bila u tak o oajno m stanju, da je b ila sp rem n a sv ak o g a zam o liti za p o m o . I tak o , k ad jo j je Z ec priao, poela je, i to tihim , bojaljivim glasom : G ospo dine, ako dozvolite... Z eko se divlje prenuo, ispustio bijele k on e ru kavice i lep ezu , pa m ug nu o u m rak ko liko ga no ge nose. A lisa je podigla lepezu i rukavice pa se, budui da je u dv oran i b ilo jak o vrue, po ela hladiti, to je i n astav ila sv e dok nije izgovorila:
26

0 lju d i, lju d i! K ak o je d an as sv e n eo b in o ! A jo ju er s v e je b ilo k a o i s v a k i d ru g i d an . S ad se p ita m , n isa m li se to ja p rek o n o i p ro m ijen ila? D a raz m islim : Jesa m li, k ad sam ju tro s u stala, b ila ista? P a sk o ro d a se sjeam k ak o sam se osjeala nekako m alo drukije. A li ako nisam ista, sljedee p itan je g lasi: T k o sam o n d a, za im e sv ijeta, ja?je , eto to 0 velik a glavolom ka! I sad je poela prebirati u m islim a svu d jecu ko ju je p oznav ala, sv e sv oje vrn jakinje, d a vidi nije li s e p r o m e tn u la u k o ju o d n jih . Ja sasvim sigurno nisam A da, rekla je, jer ona na glavi im a to lik e v itic e, a ja ih n em a m u o p e; a s ig u rn a sa m i d a ne m o gu b iti M ab el, jer ja zn am to liko tog a d ok on a, oh ! n e zn a sk o ro n ita! O sim to g a, oonnaa ,je ja sa m ./ , i - o , a ljudi, prsnut e m i glava! D a vidim znam li sve to sam znala. Id em o : etiri p u ta p et je d v ad eset, a etiri p u ta - est je tri naest, i etiri pu ta sed am je - o, lju di! O v om brzino m n ik ad neu doi do dvadeset! O sim toga, tablica m noenja ne znai nita, da v id im o zem ljo pis. L on do n je glav ni grad P ariza, a P a riz je g lav n i g rad R im a , a R im je e je e, k riv o , u sv - n to to sam sigurna! Z acijelo sam se prom etnula u M abel! D a po kuam izrecitirati V idi m alog... Pa je prekriila ruke u krilu k ao d a o d g o v ara u k o li, te p o ela recitirati p jesm icu , ali jo j je g las b io n ek ak o p ro m u k ao i n eo b ian , a i sam e rijei k ao d a n is u b ile o n e s ta r e :
Vidi malog krokodila Gdje repinu blatnu, Mije bistrom vodom Nila I ljusku si zlatnu! 27

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

Veselo svim sm'jeak alje, eljusti se ire, Pa prijazno zovu ralje Ribe da zavire!

S igurna sam da to nisu prav e rijei, rekla je sirota A lisa, a kad je nastavila, oi joj se opet napunie suzam a. Z a cijelo sam ja ipak ona M abel, pa u m orati ivjeti -u onoj stra ari, te neu skoro ni im ati igraaka, i, o! toliko u jo toga m orati nauiti! N e, glede toga sam ve odluila: ako sam zai sta M a b el, o s ta je m tu d o lje! N ik a k v a im k o rist o d toug a to e ru p u g u rati g lav u i g o v o riti: 'M ilo , d aj se v ratiu oih Ja g re!' sam o pogledati i rei: 'A li tko sam ja zapravo?mN ajprije i r e c ite to , i o n d a , a k o m i s e s v id i d a b u d e m b me ta , e to a g o re; ak o li p ak n e, o stajem do lje sv e d o k n e p o stan em netko drugi' - ali, o, ljudi! uskliknula je A lisa, pa najednom briznula. K ako bih voljelada gurnu glave! K ako m i je ve s tr a n o o d ija lo b iti tu d o lje i to s a s v im sa m a ! d K ad je to izgovorila, spustila je pogled na ruke, pa se za udila otkrivi da je, sve tako govorei, na jednu stavila Z ecovu m alu bijelu rukavicu. K ako m i je to uspjelo? pom islila je. Z ac ije lo sa m s e o p et sm an jila. U stala je i p rila sto lu da se prem a njem u izm jeri, te otkrila da je, koliko je m ogla procijeniti, sad im ala oko dvije stope,* no da se vrlo brzo sku p lja u seb e. U b rzo je, m e u tim , o tk rila d a je k riv ac to m e leOko 60 cm. (Op. pr)

28

p e z a to ju je d r a la u ru c i, p a ju je b rz o o d b a c ila , i to u z a d n ji a s , je r b i s e b ila s k u p ila u n i ta . O v o je b ilo zbiljaza dlaku ! rekla je A lisa. N em alo se bila uplaila te nagle prom jene, ali ju je zato jako razveselilo otkrie da jo postoji. A sad u vrt! Pa je koliko je noge nose potrala prem a vratacim a, no vaj! vrataca bijahu opet za k lju an a, a zlatn i je k lju i leao n a zlatn o m sto liu k ao i prije, i sve je jo gore nego ikad, pom islilo je siroto dijete, jer jo n ik ad n isam b ila tak o m ala, n ik ad ! I sto g a v elim d a je to u p rav o p res tra n o , sv eg a m i, je st! N o jo d o k je izg o v ara la te rije i, n o g a jo j s e o k lizn u la , i u sljed eem asu , p lju s! v e je b ila d o g rla u slan o j v o d i. P rv a jo j je m is a o b ila d a je , tk o z n a k a k o , p a la u m o re , a u to m se slu aju m o gu vratiti eljezn ico m , rek la je u sebi. (A lisa je d o sad n a m o ru b ila sam o jed n o m u iv o tu , p a je tak o d o la d o o p en ito g zak lju k a d a e, g d je g o d d o e n a
29

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

en g lesk u o b alu , u m o ru zatei m n o tv o k o la za k u p an je,* djecu s drvenim lopaticam a gdje kopaju po pijesku, a iza njih red p an sio n a , te iza p an sio n a n ap o k o n k o lo d v o r.) Ip ak je u b rzo zak lju ila d a se zap rav o n ala u lo k v i su za to ju je sa m a b ila isp lak ala jo d o k je b ila v iso k a d ev et sto p a.* * 0 , d a b ar n isam to lik o p lak ala! rek la je A lisa d o k je, sve plivajui kroz suze, traila nekakav izlaz. I sad m e valjda z a to e k a i k a z n a , a to je u ta p a n je u v la s titim s u z a m a ! A to b i b ilo a u v rn u to ! A li d a n a s je i ta k o s v e u v rn u to . b I b a je u taj as zaula kako se m alo po dalje u jezercu neto praaka, pa prila blie da vidi to je to. U prvi je m ah pom islila da je to zacijelo kakav m or ili vodenkonj, no onda se p risjetila k o lik o je m alen a, te u sk o ro razab rala d a je rije o m iu k o ji je u lo k v u u p ao b a k ao i o n a. B i li bilo i od kakve koristi, pom islila je A lisa, obratiti se to m m iu ? O v d je je sv e tak o o k ren u to n a g lav u , d a se n e bih nim alo iznenadila da i on progovori. N o bilo kako bilo, p o k u a j m e n i ta n e k o ta . T e s to g a p o e : 0 M i u , z n a li izlaz iz ove lokve? Jer ve se um orih vrlo plivaju i po njoj, o M iu ! (A lisa je vjero vala d a je ba to p rav a fo rm a o bra an ja m iu : n ik ad u iv o tu n ije u in ila n ita slin o , ali se prisjetila kako je u bratovoj latinskoj gram atici vidjela: M i m ia m iu m ia oj m iu! M i ju je pogledao prilino ispi tivaki, a uinilo joj se i da joj je nam ignuo okcem , ali rek ao n ije n ita.
Rije je o kabinama za presvlaenje, na dva kotaa i s konjskom zapregom. Zbog velikih pliina i visokih plima engleske obale, more se na plaama stalno primie i odmie, pa kupai moraju ii za njim. (Op. pr.) ' Oko 2,7 m. (Op. pr.)

I
M oda ne razum ije engleski, pom islila je A lisa, te se u s u u jem re i d a b i to m o d a m o g a o b iti i fran c u s k i m i, koji je doao jo s V ilim om O svajaem .* (Jer je A lisa, bez o b zira n a sv e sv o je p o zn av an je p o v ijesti, im ala sam o v rlo m u tn e p o jm o v e o v rem en u to je u m e u v rem en u p ro tek lo .) I zato m u se o b rati p o n o v n o : O u est m a ch atte? * * to je b ila p rv a reen ica u n jezin o j k n jizi iz fran cu sk o g . N ato je M i najednom dipio iz vode, i od straha zadrhtao itavim tijelo m . O h , o p ro stite, n isam h tjela! u sk lik n u la je A lisa urno, u strahu da je sirotoj ivotinji povrijedila osjeaje. Sa sv im s a m z a b o r a v ila d a v a m s e m a k e b a n e m ile .
Vilim I. Osvaja (oko 1027.-87.) - normanski (francuski) vojvoda, potukao Harolda II. kod Hastingsa 1066. i proglasio se engleskim kraljem. Rije je moda o jednoj od najprelomnijih toki engleske povijesti - zadnjoj uspjeloj invaziji na Britansko otoje. (Op. pr.) * Gdje mi je maka? (Op. pr.)

30

31

LEW1S CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

D a m i se ne m ile! zakriao je M i prodornim i vrlo u zru jan im g laso m . ti b i ih n a m o m e m jestu o b o av ala? A O vaj, vjerojatno ne, odgovorila je A lisa um irujuim to nom , ali se zbog toga nem ojte uzrujavati. Pa ipak bi m i bilo d ra g o d a v a m m o g u p o k a z ati n a u m a k u D in u : u v je ren a sam d a b i v am , d a je u p o zn ate, m ak e p o stale -v rlo o b lju b ljen e. K ako je sam o slatk a i m irn a , nastavila je A lisa, na p ola za seb e, do k je lijen o p livala p o jezercu , i kako lijepo sjed i k raj v atre i p red e, p a si lie cap ice, p a se u m iv a - k ak o je m ek a, kao stvorena za m aenje - a kakva je tek velem ajstorica za hvatanje m iev a - O h, oprostite, nisam htjela! uskliknula je A lisa opet, jer se M i ovaj put bijae sav nak ostrijeio , te je po m islila d a ga je sad zaista b - jako po a v rijedila. A li n eem o v ie o n jo j, ako vam to n ije po vo lji. N eem ota to n e v elite! u sk lik n u o je M i, u zd rh tao , sv e d o v rk a rep ic a . K ao ma jed o ta k v e tem e ! M o ja d en i je o b itelj o d u v ijek m rzilam ak e, ta g n u sn a, b ijed n a - i p ro s ta k a s tv o re n ja ! D a to im e v i e n is a m n i u o ! N eu ga vie ni spom enuti! rekla je A lisa, obuzeta sil n o m u rb o m d a to p rije p ro m ijen i te m u ra zg o v o ra. A d a li - d a li m o d a - v o lite - v o lite p se? K ak o M- i n ije o d govorio, A lisa je nastavila ushieno: K raj nae kue ivi takav prekrasan psi, m oram vam ga pokazati! K ako su m u sam o sjajn e o k ice, zn ate, to m terijeru , a k ak o m u je tek , o v aj, d u g a i ko vrav a d lak a! A kad b acite tap, on v am g a d on ese, a zn a se i usprav iti i p ro siti jelo , i jo svata - n i po la se n e m og u sjetiti - a gazda m u je, znate, seljak, i veli da je tako koristan, da vrijedi stotinu funti! V eli da taj davi sve takore - o, ne b esa! u sk lik n u la je A lisa tu n im g laso m . B o jim se d a sam
32

vas opet neim povrijedila! Jer je M i plivaoiz petnih od nje ila , i p rito m b a p o te n o b u k a o je z e rc e . I tak o je A lis a tih o d o v ik n u la z a n jim : 0 M iu m oj dragi! D ajte se vratite, pa vie neem o pri ati o m ak am a, a n i o p sim a, ak o ih b a to lik o n e v o lite! K ad je to M i uo, okrenuo se i polako zapliv ao prem a njoj. L ice m u je bilo sasvim blijedo (od bijesa, pom islila je A lisa), p a rek a o tih im , d rh ta v im g las o m : D aj id em o n a ob alu, d a ti isp riam svo ju iv otnu priu, p a e s h v a titi z a to to lik o m rz im i p se i m a k e . A b ilo je v e i k ra jn je v rije m e , je r je u je z e ru v e b ila n asta la p o p rilin a g u v a o d p tica i d ru g ih iv o tin ja k o je su u n j p ale . S ad b ijah u u n jem u P atk a i D o d o ,* L o ry " i O rli, te jo n ek o lik o rad o zn alih stv o ren ja. A lisa je b ila n a elu , p a za n jo m itav o d ru tv o isp liv a n a o b alu .

* Izumrla ptica trkaica, visoka oko 60 cm. (Op. pr.) ** Pripadnik porodice australskih papigica, velikih otprilike kao vrabac. (Op. pr.)

33

ALISAUZEML|[ UDESA

G L A V AI I . I

se odnedavna ve poprilino navikoe na uzurpaciju i osvajanja. Edwin i Morcar, erlovi od Mercije i Northumbrije...' Ufh! ree Lori i sav se strese. Molim vas! ree Mi, no iako se namrtio, uinio je to vrlo uljudno. Neto ste izvoljeli? Ne ja! odvrati Lori urno. Onda mi se uinilo, ree Mi. Da nastavim. 'Edwin i Morcar, erlovi od Mercije i Northumbrije, izjasnie se za nj; dok je ak i Stigand, rodoljubivi nadbiskup canterburvjski, to naao primjerenim...' Naao to? upita Patka. Naao to, odvrati Mi prilino prijekim glasom, pretpostavljam da znate to znai rije 'to'. Znam ja to jako dobro to znai neto nai, rekla je Patka. U pravilu je to aba ili crv. Ali je pitanje, to je bio taj to to ga je nadbiskup naao? Mi je pitanje odluio preuti, pa smjesta zabrzao: '... da s Edgarom Athelingom poe u susret Vilimu i ponudi mu krunu. Vilimovo je ponaanje u poetku bilo vrlo odmjereno. Ali razuzdanost njegovih Normana...' Draga moja, ide li kako? upitao je i okrenuo se prema Alisi. Mokra kao i prije, odgovori Alisa melankolinim glasom. Ne ini mi se da me to osuilo ba nimalo. U tom sluaju, ree Dodo sveanim glasom te ustade na noge, iznosim svoj prijedlog da se zasjedanje odloi, a radi promptne primjene uinkovitijih protumjera... Daj govori engleski! nato e Orli. Ja ne znam to znai ni pola tih dugih rijei a, to je jo gore, ne zna ih, vje35

TRKA U IZBORNOM KRUGU I MAJE PRAVDE MA


na obali se bilo skupilo zaista neobino drutvo - ptice iznereena perja, ivotinje s dlakom poleglom niz tijelo, a svi promoeni do koe, u prijekom i nelagodnom ustrojstvu duha. Prvo je pitanje, dakako, bilo kako se osuiti: o tome su odrali konzultacije, pa je ve nakon nekoliko minuta Alisa s njima razgovarala sasvim prisno, kao da se znaju od roenja. S Lorijem se ak i dugo prepirala, sve dok se napokon nije nadurio, pa bi samo ponavljao: Stariji sam od tebe, pa sam valjda i pametniji, a to Alisa nije mogla prihvatiti sve dok joj ne veli koliko mu je godina, a kako je to Lori odluno odbijao, to se tu jo i moglo rei. Napokon je Mi, koji je oito meu njima uivao najvei autoritet, uzviknuo: Sjednite, molim, svi, pa me posluajte! Ja u vas uskoro sve osuiti! Nato svi posjedae u iroki krug, s Miem u sredini. Alisa je za nj upravo zalijepila pogled pun nestrpljivog oekivanja, jer je bila uvjerena da e se, ako se brzo ne osui, ba opako prehladiti. Khm! ree Mi i zauze velevanu pozu. Svi spremni? Ovo je, dakle, neto najsuhlje mi poznato. Svi tiho, molim vas lijepo! 'Vilima Osvajaa, na iju se stranu stavio i papa, uskoro prihvatie i Englezi, koji su s jedne strane eljeli vou, a s druge
34

LEWISCARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

rujem, ni ti! Pa nato obori glavu da prikrije smijeak; dok su se neke druge ptice u pol glasa zahihotale. Ono to sam mislio rei jest, odgovori Dodo uvrijeenim tonom, da bi nas od svega najprije osuila trka u izbornom krugu. A to je to trka u izbornom krugu? upita Alisa. Ne zato to joj je ba bilo stalo da to dozna, nego zato to je Dodo zastao kao da smatra da bi to netko svakako morao upitati, a uinilo se da ba nitko ne osjea nikakvu elju da u tom pogledu ita uini. Mislim, ree Dodo, moda e najbolje biti da vam to zorno pokaem. (A budui da biste to moda i sami poeljeli uiniti jednog zimskog dana, rei u vam kako je to Dodo izveo.) Najprije je oznaio trkalite, vie kao nekakav krug (toan oblik nije vaan, ree on), a onda je itavo drutvo rasporedio du staze, jednog tu, drugog tamo. Nije bilo Jedan, dva, tri, krei, nego bi potrali kad bi im se svidjelo, i prestajali trati isto tako, tako da i nije bilo lako odrediti kad je trka gotova. Ipak, kad su tako trali moda pola sata, svi su opet bili sasvim suhi, i tada je Dodo najednom viknuo: Trka je gotova! nato su se svi zgurali oko njega, onako zadihali, i upitali ga: Ali tko je pobijedio? Na ovo pitanje Dodo nije mogao odgovoriti bez dubokog razmiljanja, pa je ostao dugo sjediti prsta uprta u elo (u pozi u kojoj obino na slikama vidimo Shakespearea), dok je ostatak drutva nijemo ekao. Napokon Dodo ree: Svi su pobijedili, i zato svi moraju dobiti nagradu.
36

Ali tko e je dodijeliti? upitao je itav kor glasova. Pa naravno, ona, ree Dodo pa prstom pokae na Alisu. Sad se itavo drutvo najednom sjati oko nje, pa stade zbrkano klicati: Nagrade! Nagrade! Alisa nije imala ni pojma to bi sad trebala uiniti, pa je u oaju gurnula ruku u dep te izvukla kutiju ueerenog voa (u koju, na svu sreu, nije prodrla slana voda), pa ga svima podijelila za nagradu. Svakog je doao tono jedan komad. Ali bi i ona, znate, morala dobiti nekakvu nagradu, ree Mi. Naravno, odgovori Dodo smrtno ozbiljnim glasom. to jo ima u depu? Ree pa se okrenu Alisi. Samo naprstak, ree Alisa tuno. Daj ga ovamo, odvrati joj Dodo. Sad se svi jo jednom sjate oko nje, a Dodo joj sveano urui naprstak i ree: Molimo vas da primite ovaj otmjeni naprstak i time zavrio svoj kratki govor, nato svi zaklicae. Alisi se sve to uinilo sasvim besmislenim, ali svi su se drali tako ozbiljno da se nije usudila nasmijati; a kako nije znala to bi rekla, samo se naklonila i uzela naprstak, sve to, dakako, to je sveanije znala. Zatim je valjalo i pojesti ueereno voe, zbog ega je dolo do izvjesne graje i komeanja, jer su se velike ptice alile da ga ne mogu ni dohvatiti kljunom, dok bi malima zastajalo u grlu pa ih je valjalo lupati po leima. Pa ipak, napokon i to bi gotovo, pa svi opet posjedae u krug, te udarie u moljakanje, jer su htjeli da im Mi ispria jo neto.
37

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

Krznik nae Micka


gdje po kui gricka: Nema kud, slijedi sud; nema neu, sudski predmet izvidjeu.
Jer prodajem zjake, pa me svrbe ake. Ree Micko ga du : 0 stra hote, sud bez suca i porote. Gospodine potovani, tim se bave zgubidani. Ja porota sam i sudac,
lukavi e miogubac. Razmotrit u itav

Obeao si mi, zna, da e mi ispriati svoju ivotnu priu, ree Alisa, a i zato toliko mrzi M i P, dodala je aptom, jer se pomalo bojala da bi ga opet mogla povrijediti. 0, pria je to duga i alosna! ree Mi, pa joj se okrenu i duboko uzdahne. Jer mievi imaju svirep, ree pa duboko uzdahnu, i doda jedva ujno: kraj. Naravno da mievi imaju svi rep, odvrati Alisa, pa mu se zadivljeno zagleda u rep, ali zato bi pria zbog toga bila duga i alosna? Pa se nastavila tako iuavati za itave Mieve prie, koja joj u glavi ispade nekako ovako: MAJE PRAVDE MA
38

spor i osudil te na smrt.

39

LEVVIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

Daj, molimo te! Ali je Mi na to samo ljutito odmahnuo glavom i jo malo ubrzao korak. Ba teta to nee s nama! uzdahnuo je Lori im se Mi izgubio iz vida; a stara je Rakovica iskoristila zgodu da podui ker: Eto vidi, milo moje! Ovo neka ti je pouka da nikad ne smije gubiti ivce! Daj komi, stara! odgovori joj na to mala Raia, poneto nabusito. Od tebe bi ih izgubila i ostriga! 0, da mi je bar sad tu moja Dina, o da mi je bar! ree Alisa ne obraajui se nikom odreenom. Kako bi ga brzo vratila! A tko izvoli biti ta Dina, budi mi doputeno odvaiti se postaviti vam to pitanje? upita Lori. Ti mene uope i ne slua! ree Mi Alisi strogim glasom. 0 emu to razmilja? Oprosti, odgovori Alisa vrlo smjerno, no stigao si, ini mi se, ve i do same otre poante? Ja? Nisam,// uskliknu Mi ljutito. Ti nisi ti! ree Alisa vrlo iznenaeno, pa se zabrinuto osvrne svud oko sebe. Ako ti nisi ti, a tko si ti onda? Ja da nisam ja, zato to nisam ja? ree Mi, pa ustane i ode. Sluati takve gluposti, prva je uvreda za mozak! Ali ja nisam nita mislila! zajadikuje sirota Alisa. Ali da zna, ti se ba lako vrijea! Nato Mi odgovori samo gunanjem. 0, molim te, vrati se i ispriaj nam priu do kraja! doviknula je Alisa za njim. A svi joj se ostali pridruie u koru.
40

Nato Alisa odgovori sa zamjetnim ushitom, jer uvijek bijae spremna na razgovor o svojoj mezimici: Dina je naa maka. A prava je velemajstorica za hvatanje mieva, ne moete to ni zamisliti! I da, da je tek vidite kako se baca na ptice! Nije jo pravo ni pogledala ptiicu, i ve je pojedena! Ovaj mali govor izazove u druini poprilinu pometnju. Neke ptice urno se udaljie, a neka stara Svraka poe se vrlo paljivo umatati, te ree: A sad stvarno moram ii; noni mi zrak grlu ne ini najbolje! dok Kanarinka treperavim glasom sazove svu djeicu: Idemo kui, mileni moji! Ve ste odavno svi morali biti u krevetu! I tako, jedan zbog ovog, drugi zbog onog, svi odoe, i Alisa uskoro osta sama. 0, to mi bi da spominjem Dinu! ree ona samoj sebi vrlo sjetnim tonom. Ovdje kao da je ba nitko ne voli, a si1541

LEWIS CARROLL

g urna sam da je o na n ajbo lja m ak a n a svijetu ! 0, ljub ljen a m o ja D in a! S v e se p itam , h o u li te ik ad v ie v id jeti! I tu se siro ta A lisa p o n o v n o rasp lae, k ao d a je sam a n a sv ijetu , i sva se skrui. N e proe, m eutim , dugo, kad eto ti opet iz d aljin e sitn o g tap k an ja, p a A lisa u d n o p o d ie o i, n ap o l u nadi da se M i ipak predom islio, pa se vraa dovriti svoju priu.

GLAVA . IV

GUST OD ZECA

o bijae to B ijeli Z ec. V raao se lag anim kaso m , pa se u h o d u sv e zab rin u to o g led av ao , k ao d a je- n eto iz gubio, a ula ga je i kako m rm lja sebi u bradu: V ojvotkinja! V ojvotkinja! 0 m ilih m i na rukam a apica! I krzn a i brkova! D at e m e p o g ub iti, to je sig u rn o k ao to je lisica lisica! D a m i je znati, gdje li sam ih sam o ostavio? A lisa na trenutak p om isli da on to trai lep ezu i b ijele ruk av ice, p a u sluno sm jesta za n jim a k ren e u lov , ali njih nigd je na vidiku - jer nakon onog plivanja u jezercu kao da se sve prom ijenilo, dok je v elik e d v o ran e, sa stak len im sto liem i v ratacim a, i sa svim n estalo. Zec, m eutim , vrlo brzo opazi A lisu gdje trai na sve stra n e, p a jo j d o v ik n u lju titim g laso m : M islim , M ary A nn, to tu, zaboga, radi? Sm jesta trk ku i, i d o n esi m i ru k av ice i lep ezu ! B re, trk o m ! I A lisa se toliko uplai da sm jesta poleti u pokazano m sm jeru, a da m u n ije n i p o k u ala o b jasn iti d a je o ito p o g rijeio . Z am ijen io m e sa sv ojom sob arico m , p om isli u trk u. K ak o b i se sam o izn en ad io d a o tk rije tk o sam ja zap rav o ! A li b it e m i b o lje d a m u d o n esem tu lep ezu i ru k av ice -m islim rei, ak o ih n a em . T o izrek av i u seb i, n aleti n a lijep u k u icu . N a v ra tim a jo j b ija e sja jn a m jed e n a p lo ic a i na njoj urezano im e: B . Z E C . U la je bez kucanja, pouri43

42

LEVVISCARROLL

ALISA U ZEML|I UDESA

la u za stu b e, u siln o m strah u d a b i m o g la n aletjeti n a p rav u M ary A n n , p a d a je istjeraju jo p rije n eg o to n a e ru k av ice i lep ezu . K ako je to neobino, ree A lisa za sebe, biti potrko jednom e zecu! Jo m alo pa e m e i D in a poeti slati po stva ri! I sad pone zam iljati to bi se sve m oglo dogoditi. 'G o spoice A lisa! S m jesta dolazite, i sprem ite se za etnju!' 'E vo m e o dm ah , g ospo ice dadiljo! A li m oram paziti na tu m iju rup u sv e do k se D in a ne v rati, d a m i n e bi sluajno nek am o otiao.' Sam o to ne vjerujem , nastavila je A lisa, da bi D ina d u g o o s ta la u k u i k a d b i p o ela ta k o z a p o v ijed a ti! U m e u v rem en u je v e b ila o tk rila p u t d o u red n e so b ice sa stolom u prozoru, a na njem u (kako se i bila nadala) lepezu i dva-tri para siunih bijelih rukavica. D ohvatila je lepezu i par rukavica, i ve se sprem ala otii, kad joj pogled padne na boicu kraj zrcala. N a ovoj nije bilo naljepnice s rijeim a Popij m e, ali je ipak izv ad ila ep i prin ijela je usnam a. Z n am d a se k ad g o d n eto p o jed em ili p o p ijem , rek la je u seb i, d o g o d i jak o zan im ljiv o , p a sam u v jeren a d a n eto to vrijed i i za o vu b oicu . S vesrd no se n ad am d a u od tog a o p et n arasti, jer m i je v e stv arn o d o d ijalo d a b u d em tak o siu n o stv o ren je. A to se d o ista i d o g o d ilo , i to m n o g o b r e n o to je i m o g la p o m is liti. N ije , n a im e, jo b ila isp ila n i p o la b o ic e , a g la v a jo j je v e u p rla o s tro p , p a ju je m o r a la s a g n u ti d a n e s lo m i v ra t. H itro je s p u s tila b o ic u i r e k la u s e b i: O v o je v e b ilo s a sv im d o sta - n ad a m s e d a n e u v i e - a v id i sad , n e m o g u k ro z v rata - d a b ar n isa m- to lik o p o pila!
44

N o v aj! p rek asn e li elje! Jer je n astav ila rasti, i rasti, p a je u sk o ro m o ra la k le k n u ti n a p o d , a a s ak p o to m n ije v ie b ilo m jesta ak n i za to , p a je p ok uala lei, s -lak to m pri s lo n jen im n a v ra ta , d o k je d ru g u ru k u o v ila o k o g lav e . P a ip ak je i d alje rasla , te je n ap o k o n , k ao z ad n ji sp as, jed n u ru k u g u rn u la k ro z p ro zo r, a sto p alo u d im n jak k ro z o g n jite, te r e k la u s e b i: V ie od to ga n e m o gu , p a ku d pu klo. to m e -jo n a kra ju ek a ? N o im ala je sree, jer je aro bn a bo ica sad d ola do kra ja svog djelovanja, pa je A lisa prestala rasti. Ipak se i dalje o sjeala v rlo n eu d o b n o , a k ak o je sv e slu tilo n a to d a v ie nikad nee izai iz te sobe, nem ojm o se uditi to je bila jako n esretn a.

45

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

0, koliko mi je ljepe bilo kod kue, pomislila je sirota Alisa, gdje ovjek nije stalno bivao as manji, as vei, i gdje mu nisu zapovijedali kojekakvi zeevi i mievi. Skoro pa da poalim to sam uope i ulazila u tu zeju rupetinu - pa ipak - pa ipak - ipak je sve to, zna, vrlo zanimljivo, takav ivot! Stalno se pitam to bi mi se sve moglo dogoditi! Kad sam itala bajke, mislila sam da se to nikad stvarno ne dogaa, a sad, evo me usred jedne takve! 0 meni bi trebalo napisati knjigu, o da, ba bi trebalo! A kad budem velika, ja u je i napisati - ali ve sam velika, dodala je tunim glasom, ili ba tako velika da vie i nemam kamo rasti. Ali onda, pomislila je Alisa, zar nikad neu biti starija nego sada? To bi, s jedne strane, bilo ba fino - nikad ne biti stara baba - ali opet - morati stalno uiti! 0, to ne bih voljela ba nimalo! 0, glupe li djevojice! smjesta si je i odgovorila. Kako bi tu uope i mogla neto uiti? Mislim, tu jedva ima mjesta i za tebe, a kud bi jo stale i nekakve kolske knjige? I tako je priala i priala, pa govorila malo za jednu, malo za drugu stranu, i sve u svemu vodila prilino iv razgovor. Nakon nekoliko, meutim, trenutaka, odnekud je izvana zaula glas, pa zastala da oslune. Mary Ann! Mary Ann! rekao je taj glas. Smjesta mi donesi rukavice! Zatim se zaulo sitno tapkanje na stubama. Alisa je znala da to dolazi Zec, pa je zadrhtala tako da se stresla kua, jer je bila zaboravila da je od Zeca vea i tisuu puta, te da se stoga nema ega bojati. Sad je ve i Zec stigao do vrata i pokuao ih otvoriti. Vrata su se, meutim, otvarala prema unutra, a Alisin ih je lakat 46

bio pritisnuo tako jako da je pokuaj zavrio neuspjehom. Onda ga je zaula kako veli za sebe: Onda idem okolo, pa u kroz prozor. E ba nee! pomislila je Alisa, pa priekala sve dok joj se nije uinilo da Zeca uje tono pod prozorom, i tada naglo ispruila ruku i zahvatila zrak. Nije uspjela uhvatiti nita, ali je zato zaula sitan krik i pad, i zvek razbijena stakla, i po tome zakljuila kako nije iskljueno da je Zec upao u staklenik s krastavcima ili kakvom srodnom biljkom.

Zatim se zauo ljutit glas - glas Zeca: Pat! Pat! Ta gdje si! I zatim glas koji jo nikad nije ula: Tu sam, ta gdje bih bio! Iskapam jabuke, milostivi gospodine! Iskapa jabuke, ma nemoj! odgovorio je Zec ljutito. Dolazi ovamo! Daj pomozi da se izvuem iz ovog! (Zatim jo malo razbijanja stakla.)
47

LEWIS CARROLL

A sad mi reci, Pat, to je to na prozoru? A to drugo, ruka, milostivi gospodine! (to je on izgovorio vie kao rouka.) Ruka, gusane! Tko je ikad vidio toliku? Mislim, ima je pun prozor! A to drugo, tako je, milostivi gospodine, ali je za to taman dovoljna. Mislim, to ona tu uope radi? Idi i makni je! Uslijedila je duga utnja, za koje je Alisa uspijevala tek tu i tamo razabrati sitan apat, kao: A to drugo, ne svia se ni meni, milostivi gospodine, nimalo, ba ni malo! Uini kako ti rekoh, kukavice! Napokon Alisa ponovno isprui ruku, i opet zahvati zrak. Ovaj su se put zaula dva sitna krika, i jo malo krhanja stakla. Koliko tu mora biti staklenika, pomislila je Alisa. Sve se pitam to sad slijedi! to se pak tie izvlaenja kroz prozor, kamo sree da me mogu izvui! Jer mi se sasvim sigurno tu vie ne biva ni jednoga aska! Priekala je jo malo, ali vie nita nije ula. Napokon se ipak zaula kripa kotaa malih dvokolica, i najednom mnotvo glasova to su svi upadali jedni drugima u rije, a iz kojih je uspjela razabrati: Gdje su druge ljestve? - Mislim, pa Gust je trebao donijeti druge - Gust! Daj, mali, bre donesi! - Na, stavi ih tu na ugao - Ne, prvo ih povezi - ne hvataju ni do pola - 0! bit e sasvim dobro, ne pravimo ke-refeke - Daj, Gust, hvataj taj konop - Samo da krov izdri! - Pazi na taj labavi crijep - Pazi, pada! Sagni glavu! (glasan prasak) - Mislim, ije je to sad djelo? - Gutovo, ini mi se - Tko e onda kroz dimnjak? - Ne, ja neu! Daj ti! -Ma ni sluajno! - Onda Gust - Hej, Gust! Gazda veli da se ti sputa kroz dimnjak! 48

ALISA U ZEMLJI UDESA

0! To znai da e se Gusta spustiti kroz dimnjak? rekla je Alisa u sebi. Mislim, sve prebacuju na njegova lea! Ne bih nizato bila u njegovoj koi: ognjite je, istina, neto usko, ali se ipak u njemu jo mogu dobrano ritnuti! Ugurala je nogu to je mogla dublje u dimnjak, pa priekala sve dok nije zaula ivotinjicu (nije ni slutila od koje je vrste) kako grebe i strue malo vie u dimnjaku, pa rekla: To je Gust, i otro se rit-nula i priekala da vidi to sad slijedi. A najprije se zauo itav kor glasova: Evo Gusta! pa onda samo Zecov glas: Hvataj ga, ti kraj ivice! pa tiina, pa opet zbrka glasova: Uhvati ga za glavu - Daj malo rakije -Nemoj ga daviti - Kako je bilo, stari moj? to ti se dogodilo? Daj nam priaj! Napokon se zauo i slabaan, piskutav glas (To je Gust, pomislila je Alisa), Mislim, ne znam ni sam - Hvala, hvala, dosta; ve mi je bolje -al sav sam smuvan, nije mi do prie - znam samo, izletjelo neto kao na feder, i odoh ja u nebo kao protugradna raketa!
49

LEVVIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

B a tak o , stari m o j! re k o e d ru g i. N ita, zap alit em o k u u ! rek ao je Z eco v g las. N ato je A lisa d rek n u la k o lik o je grlo n o si: S am o d ajte, p a u n a v as n ah u ck ati D in u ! Isti je as zavladala grobna tiina, a A lisa je pom islila: P itam se to e sadapasti na pam et! D a je uope im aju, im kao prvo bi skinuli krov. Proe asak-dva, i onda opet poe gibanje, i A lisa zau Zeca kako veli: Za poetak e bava toga b iti do sta. B ava ega? pom islila je A lisa. A li se nije m orala dugo prem iljati, jer je sljed eeg trenutka po prozoru zatropotao pravi pljusak kam en ia, a neki su je i pogodili u- nos. M o ram ovo prekinuti, rekla je u sebi, pa viknula: D aj probajte jo jed a n p u t! to je iz a z v alo jo je d n u g ro b n u tiin u . A lis a je tad a izn en a en o o p a zila d a se k am en ii, d o k lee na podu, pretvaraju u kolaie, pa joj je na uma pala sjaj n zam isao . A k o p o jed em k o lai , p o m islila je, e sig u rn o m i s e p ro m ijen iti rast. A li k ak o n e m o g u b iti ve a n eg o to je sa m , o n d a u v a ljd a p o s ta ti m a n ja . I tak o je k olai i po jela, i siln o se razv eselila op aziv i kako se sm jesta poela sm anjiv ati. im se toliko sm anjila da m oe proi kroz vrata, istrala je iz kue, a vani ju je ekalo itav o m n o tv o p tiica i d ru g ih iv o tin jica. P o sred sv ih n jih leao je g u teri G u st, a p rid rav ala su g a d v a z a m o r i a i d a v a la m u d a p ije n e to iz b o ic e . im se pojavila, svi su joj poletjeli ususret, no ona se okrenula i potrala koliko je noge nose i uskoro se nala na sig u rn o m , u g u s to j u m i.
50

P rije sv eg a se m o ram p o b rin u ti , g o v o rila je A lisa u seb i, d o k je tak o lu tala u m o m , d a o p et d o em n a sv o ju prav u m jeru ; a zatim m o ram pron ai p ut u taj p rekrasn i vrt. M islim d a e to b iti n a jb o lji p lan . P lan je, nem a d vo jb e, izgled ao zap rav o izvrsn o, zbijen o n a k o s k lad n o i je d n o s ta v n o ; n ev o lja je b ila s a m o u to m e to n ije im ala n i n ajb laeg p o jm a k ak o d a g a izv ed e; n o d o k je tako bojaljivo zavirivala izm eu stabala, sitan al otar krik n a d n jo m n a tje ra je d a u rn o p o d ig n e g la v u . O dozgo ju je, prekrupnim okruglim oim a, gledalo pregolem o ten e, i slabano prualo apu te je kualo dotaknuti. 0, ubogo stvorenje! rekla je um ilnim glasom , pa m u ak pokuala i funuti. Ipak se sve to vrijem e silno bojala da m o d a nije gladan, u kojem bi je sluaju lasno sm azao usprkos sv em n jezin u u m iljav an ju . Jedva i prom islivi, dohvatila je granicu i pruila je tenetu, nato je ono skoilo u zrak sa sve etiri noge odjednom , p a cik n u lo o d v eselja i p o letilo p rem a tap u , p a g a to b o e poelo gnjaviti. A lisa se pak sklonila iza velikoga ik a da je n e p reg azi, a u trenu tk u kad se p ojav ila s d ru ge stran e, ten e je jo jed n o m p o letjelo n a tap , i u siln o j se h itn ji p rek o bicnulo preko glave, pa je tad a A lisa, pom islivi kako sve to slii razigrano m trk aranju pred k op itim a fijak ersko g k on ja, te u strahu da bi je svakog asa m oglo izgaziti, opet potrala o k o ik a, jer je ten e b a k ren u lo u itav n iz k ratk ih ju ria na granu, pa bi svaki put potralo sam o m alo naprijed i jako d alek o n atrag , sv e v rijem e h rip av o laju i, sv e d o k n ap o k o n n ije sjelo d o b ran o p o d alje, za d ih an o , s jez ik o m isp la e n im iz u s ta , i k ru p n ih o iju n ap o l z a tv o re n ih .
51

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

S ko ro sam zab oravila d a bih m orala op et n arasti!- D aj da vi dim -kakobi se to dalo izvesti? V aljda bih opet m orala neto p o jesti ili p o p iti, n o v elik o je p itan je, to ? V eliko je pitanje zacijelo bilo ovo ili ono? A lisala osvrnu se n a sv e stran e, n a cv ijee i v lati trav e, ali n ije v id jela b a n ita to b i jo j, s o b ziro m n a o k o ln o sti, izg led alo k ao o n o p rav o . K raj n je je rasla v elik a g ljiv a, o tp rilik e n jezin a rasta; a k ad je p o g led ala p o d a n ju , p a s o b je stran e, i iza n je, p ad e jo j n a u m d a b i b a m o g la p o g le d a ti n an jojj. i to e P o d ig la se n a n o n e p rste p a p o g led ala p rek o n je zin a ruba, i tad joj se pogled istog asa sreo s oim a velike m odre gusjenice. S jedila je na njoj, ruku prekrienih na prsim a, pa ibukala iz nargile,* m alo m arei i za nju i za sve drugo na svijetu.

to se A lisi uini dobrom zgodom za bijeg; u koji sm jesta i krenu, pa nastavi trati sve dok se sasvim ne zam ori i ostade b e z d a h a , te d o k te n e v la v e s a s v im n e o s la b i u d a ljin i. P a ipak, kako je sladak bio! ree A lisa, pa se, da m alo o dahn e, n aslo ni n a ljuti, te se jo stad e i h laditi njeg ov im listom kao lepezom . K ako bih ga voljela uiti raznim triko v im a , k a d b i - k a d b i to m e b ila d o r a s l a r a s t o m ! 0 , lju d i!
52

Perzijska vodom hlaena lula. Na nju se nije puio samo duhan, nego i opijum. Ovdje nije stavljena sluajno, jer je Gusjenica oito napuena. Mladi itatelj neka to ne shvati kao poticaj, nego upozorenje: u prvi as moda i stvarno ugleda zemlju udesa, ali se na kraju sigurno pretvara u glistu! (Op. pr)

53

ALISA U ZEMLJI UDESA

GLAVA V.

GUSJENIIN SAVJET
u sjen ic a i A lisa n ek o s u se v rije m e g led a le b e z rije i,a o n d a je G u s je n ic a n a p o k o n iz v a d ila ib u k iz u s ta o b ratila jo j s e m ala k s a lim , p o sp an im g las o m . i T k o si F u pitala je. U To ba nije bio poticajan poetak razgovora. Pa je A lisa odgovorila, prilino bojaljivo, Ja... m islim , to u ovom asu je d v a d a i s a m a z n a m , g o s p o o - a li s a m to b a r z n a la k a d
54

sam ju tro s u stala, n o v jeru jem d a sam se o d tad a p ro m ijen ila n ek o lik o p u ta. K ako to m isli? upitala je G usjenica strogo. D aj ob ja sn i to tim e m isli ! B ojim se, go sp oo , da n e m og u ob jasn iti e to jatim m islim , o d g o v o ri A lisa, zato to , v id ite, ja v ie n isam ja. Ja to n e v id im , o d g ov o ri G u sjen ica. B o jim se d a to n e b ih zn a la izraz iti jasn ije , o d v ratila je A lisa v rlo u lju d n o , jer to , k ao p rv o , n i sam a -n e razu m i jem , a k ad o v jek u jed n o m d an u p ro m ijen i to lik o v eliin a, to zn a b a jak o zb u n jiv ati. N i najm an je , od gov ori G u sjenica. M islim , m o d a to jo niste o tk rili, ree A lisa, ali k ad se jed n o g d an a p retv o rite u liin k u k u k u ljicu - a to e v am se, m islim , jedn og dan a zacijelo d og od iti - a n ak on to ga u le p tira , z a r se n e e te , re k la b ih , o s je a ti p o m a lo u d n o ? N i najm an je , od gov ori G u sjenica. M islim , m od a se vi prem a tom e odnosite drukije, re e A lisa, a ja zn am sam o dsejaihsjeala jak o u d n o . a bo T i! ree G u sjen ica p rezriv o . A tk o si uo p e ti? to ih je opet vratilo na poetak razgovora. A-lisu je po m alo nerviralo to G usjenica govori tako kratkim reenicam a, p a s e u sp ra v ila i re k la , i to v rlo d o sto jan stv e n o : A ja m is lim d a b is te v i p rv o m e n i tre b a li re i tk o s te zap rav o vi. Z ato ? ree G usjen ica. E vo jo jednog zbunjujueg pitanja; pa kako nije znala sm isliti nikakav valjani razlog, a G usjenica je, po- svem u su d ei, b ila vrlon ezg o d n o m stan ju d u h a, o k ren u la se o d n je. u
55

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEML|I UDESA

D aj se vrati! d o v ik n u la je G u sjen ica za n jo m . M o ram ti re i n e to v a n o ! T o je z v u a lo p rili n o p rim am ljiv o , p a se A lisa o k re n u la i v ra tila. u v a j iv c e , rek la je G u sjen ic a. I to je sv e? rek la je A lisa , p a p ro g u tala b ije s k ak o je z n a la i u m je la . N e , re e G u sjen ica. A lisa je p o m islila ka k o b i m o da m og la i prie ka ti, je r io n a k o n ije im a la d ru g o g p o sla , a m o d a b i jo j n a k ra ju i m o g la rei n eto vrijed no sluan ja. G usjen ica je n ek o vrijem e pu ck ala bez rije i, da b i n apok on ra sp lela ru k e, jo jed no m iz v a d ila ib u k iz u s ta , i re k la : I o n d a , m is li d a s i s e p ro m ije n ila ? B o jim se d a je sam , g o sp o o , o d v ratila je A lisa . N e m o g u se v ie n i sje titi sve ga kao n ek ad a - a n iti d eset m in u ta n e m o g u o s ta ti je d n a k o v e lik a ! e g as e to s v e n e m o e s je titi? u p ita G u s je n ic a . M islim , p ok u ala sam izrecitirati 'L eti p ela m alen a', ali je sve isp alo nekako drukije! odvratila je A lisa vrlo sjetn im glasom . D aj onda izrecitiraj, 'Star si, oe W illly ', ree G usjenica. A lis a p re k ri i ru k e n a p rs im a i p o n e :
Star si, oe Willy, mladi upit stavi, Kosu ima sasvim sijedu, Pa ipak povazdan ti dubi na glavi: U toj dobi, zar je to u redu?
56

U mladosti mojoj, odgovori sinu, Mnih da e mi tetit vijugama, Sad kad znadem da me pamet sasvim minu, inim to stalno i bez srama. Star si, ree mladac, pa ipak od ale, A sa svojih sto pedeset kila, Napravio, eto, salto si mortale, Od kuda ti samo sila? U mladosti gipkim' drao sam ude, Ree mudrac s'jed tresui pram, Pomau za iling to torbari nude, Kutijicu da ti je prodam? Star si, ree mladac, pa i snagom punom eljust tvoja jedva vae loja. Ipak smaza gusku s kostima i kljunom, 0 starce, gdje je tajna tvoja? U mladosti, sine, io sam na pravo, Ter ojaah vanoga miia. Rasprave sa enom jer sam prevakavo, Ostade mi to do kraja ica.

Smrtni skok, prekobicavanje u zraku, i to natrake; jedna od najteih akrobacija.

(Op. pr)

57

ALISA U ZEML|1 UDESA LEWIS CARROLL

Star si, sin mu ree, i sjedine prosu. Ve zac'jelo izdaje te oko. A jegulju ti onglira na nosu -Otkud znanje to duboko? Tri pitanja r'jeih, sad je bilo dosta! Spusti nosa, sit sam vie ale. Nemam dana za ta mudrovanja prosta. Kidaj, nogom u te niza skale!

T o n e id e b a tak o , re e G u sjen ic a . B ojim se, ne ba tako, odgovori A lisa skrueno, sasvim je r s u s e n e k e rije i p ro m ijen ile . Sve je krivo od poetka do kraja, ree G usjenica odlu n o , i p o to m u s lije d i n e k o lik o tr e n u ta k a u tn je . P rv a je prog ovo rila G usjen ica. A k ak o b i v elik a eljela b iti? u pita. 0, to se toga tie, nisam ba izbirljiva, odgovori A lisa urno . S am o, zn ate, ba ne v olim d a se stalno- tolik o m i jenjam . N e , ja to e z n a m , re e G u s je n ic a . n A lisa n a o v o n e re e n ita; n ik ad jo j jo n itk o u iv o tu n ije to lik o p ro tu rje io , p a je o sjetila d a g u b i iv ce . Jesi li sad zad o v o ljn a? u p ita G u sjen ica. M islim , gospoo, voljela bih ah vea, ako nem ate m biti nita protiv, ree A lisa, jer su tri palca* zaista bijedna visina.
3 p a lc a o k o 7 ,5 c m . p . p r .) (O 58

N e, nego ba sjajna! ree G usjenica ljutito, pa se sm je s ta u s p ra v i ( a b ila je v is o k a to n o tri p a lc a ). A li ja na to nisam navikla! zavapi A lisa prealosnim glasom . I pritom po m isli: D a se bar svi ti stv orov i tak o lak o ne vrije aju! V re m e n o m e s e n av ik n u ti , re e G u sje n ic a , p a v ra ti u s n ik u u sta i o p e t z a ib u k a . O vaj put je A lisa strpljivo priekala da joj opet doe volja. Z a n e k o lik o a s a k a G u s je n ic a o p e t iz v a d i ib u k iz u s ta , p a zijev n e jed n o m , p a d v ap u t, i sv a se strese. Z atim si e s g ljiv e i o tp u z a u tr a v u , i u s p u t sa m o z a m ije ti: O d je d n e e s tra n e b iti v ia , a o d d ru gJedne. e n i a straneega?D ruge strane ega? upitala se A lisa u seb i. G ljive, odgovori G usjenica, ba kao da je to- pitanje iz g o v o rila n ag las; tren u tak se p o to m izg u b i iz v id a. A lisa je na trenutak ostala zam iljeno zagledan a u gljivu, p a p o k u av ala o d red iti g d je su jo j te d v ije stran e, a k ak o je bila savreno okrugla, pitanje je bilo doista teko. A onda je ipak napokon ispruila ruke to je najvie m ogla, obgrlila klo b u k , p a o b je m a ru k a m a o d lo m ila p o k o m a d i o b o d a . A sad , k o ja je k o ja ? rek la je u seb i, p a g ricn u la m a lo iz d esn e ru ke d a vidi kako djelu je. V e u sljed eem tren utku o sjetila je esto k u d arac p o d b rad u , jer jo j je u d-arila o sto palo! T a ju je nagla prom jena zaista uplaila, ali je osjeala da nem a vrem en a za gubljenje, jer se skupljala doista jako brzo; sto g a se sm jesta b acila n a d ru g i k o m ad i i o d g rizla zalo g aj.
59

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

B rad a jo j se b ila tak o v rsto p ritisn u la o sto p alo d a je jed v a i im ala m jesta da otvori usta; ipak je to napokon uinila, pa u sp jela p o jesti za lo g aji iz k o m ad ia u lijev o j ru ci. V idi, glava m i je napokon slobodna! rekla je A lisa silno veselim g laso m , no ton se v e u sljed eem tren utku pretvo rio u p an in i, k ad je o tk rila d a jo j n ig d je n a v id ik - n em a ra u m en a: k ad b i sp u stila p o g led, v id jela b i sam o siln u d u in u v rata, k o ji k ao d a se d izao , p o p u t stap k e, iz m o ra zelen o g a li a to je le a lo d u b o k o is p o d n je . M a to bi oglabiti sva ta zelenjava? upitala se A lisa. m I g d je su m i d jelaram en a? I, jao , siro te m o je ru k e, k ak o se to da vas vie ne vidim ? Sve tako zborei poela ih je m icati, no bez ikakvih vidljivih posljedica, izuzm em o li -sitno potre san je d alek o g zelen o g lia. K ako joj se svaki pokuaj da ruke digne do glav e inio sasv im jalo v im , p o k u ala je sp u stiti g lav u d o ru k u , p a ju je silno zabavilo kad je otkrila da joj se vrat lako svija u svim sm jerovim a, kao zm ija. B a ga je uspjela svinuti dolje u gra c io zn o m cik -cak u , i v e se sp rem a la u ro n iti u li e, za k o je je o tk rila d a su tek k ro n je stab ala p o d k o jim a je lu tala, k ad ju je o tro p sik an je n atjeralo d a se u rn o p o v u e; n a lice jo j je n a le tio k ru p a n g o lu b i s a d ju je d iv lje m la tio k r ilim a . Z m ijo! zavritao je G olub . Ja n isa mzm ija! rek la je A lisa s n eg o d o v an jem . D aj m i m ira ! Zm ija, tvrdim ja i dalje! ponovio je G olub, ali priguen ijim to n o m , p a d o d a o k a o n e k a k v im je c a je m : P o k u a o sa m n a sv e m ile m o g u e n a in e, n o n ita im n ije p o v o lji!
60

N em am n i n ajb laeg p o jm a o em u ti to zap rav o , ree Alisa. P o k uav ao sam u k o rijen ju stab ala, p o k u av-ao u g rm lju, pokuavao u ivici, nastavio je G olub, ni m alo ne haju i z a n ju ; ali te zm ije! N ik ad ih zad o v o ljiti! A lisa je osjeala sve veu zbunjenost, ali je pom islila kako nem a sm isla nita govoriti sve dok G olub ne izgovori svoje. K ao da m i nije dovoljno brige ve i sa sjedenjem na ja jim a, ree G olub, nego jo m oram i obdan i obno biti na staln o m o p rezu p red tim zm ijam a! M islim , u zad-n ja tri tjed n a n is a m n i o k a s k lo p io ! S tvarn o m i je jak o ao to v as tolik o g njav e, rekla je A lisa , k o ja je sad p o ela n a zirati sm isao n jeg o v ih rije i. I b a kad sam se po peo na najv ie stablo u -u m i, na stav io je G o lu b , a g las m u se p o d ig ao d o k rik a, i b a k ad sam p o m islio d a sam ih se n ap o k o n o slo b o d io , p o ele su se m ig o ljiti i n a s a m o m n e b u ! F u j, Z m ija ! A li ja isa mzm ija, k ad v am v elim ! rek la je A lisa. Ja n s a m ... ja s a m ... D obro, si ti? upitao je G olub. V idim da pokuava to neto izm isliti! Ja... ja sam m ala cu rica , rek la je A lisa, ali sa p o p ri lino m su m n jo m u glasu, jer se prisjetila svih p ro m jen a k ro z k o je je to g d a n a p ro la . 0, uvjerljive li prie! rekao je G olub glasom koji je izra avao najdublji prezir. U ivotu sam ve vidio podosta m alih curica, ali nikad nu tolik im vratom ! N e, n e! T i ja, zm i n ijed s si p a p riala ti to te v olja. S ad sam o p oni jo i ton isi n ik ad da n i o k u s ila jaje !
61

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

Njih sam svakako jela, odgovorila je Alisa, jer je bila vrlo iskreno dijete, ali ih curice, znate, jedu ba kao i zmije. Ja u to ne vjerujem, ree Golub, no ako je zaista tako, onda si, mislim, i ti nekakva zmija, i to je sve to ja o tome imam rei. Ta je misao za Alisu bila sasvim nova, pa je na nekoliko trenutaka sasvim zanijemila, to je Golubu dalo priliku da doda: Ti trai jaja, i to mi je sasvim jasno; i to me onda briga jesi li curica ili zmija? Ali je zato itekako briga mene, odvratila je Alisa urno. Meutim ja, eto, sluajno ba ne traim jaja, a kad bih to i inila, ne bih traila tvoja, jer ih ne volim sirova. Mislim, onda se isti! rekao je Golub mrgodnim tonom, pa se opet spustio u gnijezdo. Alisa je unula kroz kronje kako je najbolje znala i umjela, jer joj se vrat stalno zaplitao u granje, pa je morala zastajati i otpetljavati ga. Nakon nekog se vremena sjetila da u ruci i dalje dri komade gljive, pa se vrlo paljivo prihvatila posla, i to tako da je grickala as jedan, as drugi komadi, tako da je bivala as malo via, as malo nia, sve dok se nije uspjela svesti na svoju uobiajenu visinu. Prolo je dugo vremena prije nego to se primakla pravoj veliini, pa se u prvi as ak osjetila pomalo udno; ipak se i na to domalo privikla, pa, kao i obino, progovorila u sebi. No daj, ostvarila sam ve pola svog plana! A koliko samo zbunjuju sve te promjene! Nikad ne znam to u biti sljedee minute! Pa ipak, ako nita drugo, vratila sam se na svoju pravu veliinu: sad jo treba ui u onaj prelijepi vrt pa se pi62

tam kako to izvesti? I ba kad je to izrekla, najednom se nala na istini. A na njoj kuica visoka oko etiri stope. Bez obzira tko u njoj ivi, pomislila je Alisa, svakako nee biti dobro da doem ovako velika; mislim, poludjet ce od straha! I tako je opet zagrickala komadi u desnoj ruci, te se nije odvaila prii kui sve dok se opet nije svela na visinu od oko devet palaca.**

* 4 stope - oko 120 cm. (Op. pr) " 9 palaca - oko 23 cm. (Op. pr)

63

ALISA U ZEMLJI UDESA

GLAVA VI.

PRASE KOME SU ZAPAPRILI

ekoliko je trenutaka stajala tako, zagledana u kuu i pitajui se to dalje, kad najednom iz ume istri lakaj u livreji - (smatrala ga je lakajem zato to je bio u livreji; da nije bilo tako, prosudila bi ga po licu i nazvala ribom) - pa zglavcima glasno zakuca na vrata. Njih sad otvori drugi lakaj u livreji, okrugloga lica i oiju buljavih kao u abe. Opazila je da su obojica napudrala kosu i nakovrala je po itavoj glavi. Osjetila je silnu elju da dozna to se to zapravo zbiva, pa ispuzala malo iz ume da poslua. Prvo je Ribni Lakaj ispod miice izvadio pregolemo pismo, malo manje od sebe, pa ga predao drugom i rekao sveanim glasom: Za Vojvotkinju. Kraljiin poziv na kriket. Nato je abni Lakaj odgovorio, podjednako sveanim glasom, i tek malo izmijenjenim rijeima: Od Kraljice. Vojvotkinji poziv na kriket. Potom se obojica naklonie tako duboko da su im se splele kovre. Zbog ovog je Alisa prasnula u takav smijeh da se morala trkom vratiti u umu, u strahu da bi je mogli uti; a kad je potom virnula van, Ribnog Lakaja vie nije bilo, dok je drugi sjedio na tlu kraj vrata i glupavo buljio u nebo. Alisa je bojaljivo prila vratima i pokucala. 64

Nikakve vidne korisnosti od kucanja na vrata, ree Lakaj, i to zbog razloga dvojaka. Kao prvo, s iste sam strane istih, a drugo, zbog buke to je unutra diu, teko da vas i mogu uti. I doista, iznutra je dopirala neka ba neobina buka - stalno nekakvo nukanje i kihanje, a onda bi se opet zaula silna lomljava, kao da se tanjur ili kotao razbio na tisuu komada.
65

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLII UDESA

M olim vas lijepo, ree A lisa, pa kako da onda uem ? M od a bi vae k ucanje i im alo nek ak vo g sm isla, n a sta v io je L a k a j n e u re i d a je u s lu zi, k ad b i m e u nta a bila am vrata. K ad biste, prim jerice, vi bili m ogli biste unutra, pokucati, i onda bih vas ja, znate, pustio van. Z a sve je to vrijem e zurio u nebo, to je, zakljuila je A lisa, bilo ba ne p risto jn o . A li m u p ro tiv to ga n ita i n e p o m aem , rek la je u seb i, jer su m u sko rosasv im n a tjem en u . A li b - o b o i ez z ir a n a to , ip a k b i m i m o g a o o d g o v o riti n a p ita n je - K a k o d a u e m ? p o n o v ila je g lasn o . A ja u tu o s ta ti s je d iti , re e L ak a j, s v e d o ju tra... N o u to m se tren u tk u v rata k u e o tv o rie, i k ro z n jih d o lep ra v e lik i tan ju r, p a L ak a ju rav n o p re m a g la v i. Ip a k m u je sam o o k rzn u o n o s, p a se u stab lo iza n jeg a rasu o u tisu u kom ada. ... ili m od a preksutra, nastavio je L ak aj sve istim to n o m , k a o d a s e b a n i ta n ije d o g o d ilo . A li kako da uem ? upitala je A lisa ponovno, ovaj put glasnije. H oete li ui uope?ree Lakaj. To je, m islim , prvo pitanje. to je n ed v o jb en o i b ilo , sam o to A lisi n ije b ilo d rag o d a je n e tk o n a to p o d sje a . P a to je zb ilja stran o , p ro m rm ljala je u b radu , kako sv a ta stv o re n ja sta ln o o p o n iraju . D o e ti d a p o lu d i! L ak aj je o ito sm atrao d a m u se sad u k azala -zlatn a p ri lik a d a p o n o v i sv o ju o p a sk u , v arija c iju n a s ta ru tem u . O stat u tu sjediti, ree, m alo da, m alo ne,- i tako da n im a i d a n im a .
66

A li to . jaradim ? up ita A lisa. da M a rad i to te v o lja , o d g o v o ri L ak aj p a zafiu k a. 0, kakva korist da m u ita govorim , ree A lisa oajnim g las o m , k ad je sav r en i id io t! P a o tv o ri v ra ta i u e . A vrata su se otvarala u v elik u k uh in ju , ispu njen u dim o m s k raja n a k raj. U sred in i je sjed ila V o jv o tk in ja i d ad iljala b eb u , k u h arica je p ak b ila p o g nu ta n ad v atro m , te m ijeala v elik i k o tao , o ito p u n ju h e. U toj je juhi zacijelo i previe papra! rekla je A lisa za s e b e , b a r k o lik o je u o p e m o g la o d k ih a n ja . U zraku ga je n ed vo jb en o bilo . P o vrem eno b i kihn ula ak i sam a V ojvotkinja; dok je beba naizm jence to kihala to ur la la n e z a sta ju i n i n a tren u ta k . U itav o j to j k u h in ji k ih ali
67

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

n isu s am o k u h aric a i v elik a m a k a to je sjed ila n a o g n jitu i cerila se o d u h a d o u h a. M olim vas, hoete li m i rei, rekla je A lisa pom alo b o jaljiv o , jer n ije zn ala je li b a o d g o jen o tak o se o b ratiti p rv a, z a to se ta m a k a to lik o c e ri? Zato to je to M aka K oja Je Pojela K anarinca, odgovori V ojvotkinja, a zar se ne veli 'sm ijei se kao m ak a koja je p o jela k an arin ca'? S v in jo ! T u je p o sljed n ju rije izg o v o rila tak o n ag lo i esto k o d a je A lisa upravo odskoila. U sljedeem je ve trenutku shva tila d a to n ije b ilo u p u en o njo j, n eg o b eb i, p a je- sto g a sk u p ila h rab ro st i n astav ila: N isam zn ala da se m ake koje su pojele kanarin ca cere; z a p r a v o n ije m i p o z n a to d a to m o p em o g u . u ak S ve to one m ogu, odgovori V ojvotkinja, a veinom to i in e. Ja ne znam nijednu koja to ini, rekla je A lisa vrlo ulju d n o , a b ilo jo j je ja k o d ra g o to je p o k re n u la ra z g o v o r. V i ba i ne zn ate m nogo, odgovorila je V ojvotkinja, i to je in jen ica. A lisi se ton ove opaske nije svidio ni najm anje, pa je po m islila k ak o b i b ilo zg o d n o n aeti n ek u d ru g u tem u . D o k ju je tako pokuavala pronai, kuharica je skinula kotao s vatre, pa stala na V ojvotkinju i bebu bacati sve to joj se nalo pod ru k o m - p rv i je n a red u b io ara, a p o to m je u slijed io p lju sak tav a, p ladn jev a, tan ju ra. V ojvo tk in ja, m e utim , n ita od toga nije ni opaala, ak i kad bi je pogodilo, a beba se ionako v e to lik o d erala d a je b ilo n em o g u e rei b o le li je ti u d arci ili n e.
68

0 , m olim va s, azite to rad ite! u sk likn ula je A lisa, pa p zask ak u tala n a p rav im m u k am a o d strah a. 0 p re-d e m u , o lijep in osi, ree kad m u neob in o velik a tav a za pirjan je p r o le ti ta k o b liz u n o s a d a m u g a s k o r o o d n e s e . K ad bi svatko gledao svoja posla, m uklo proguna V oj v o tk in ja, i sv ijet b i s e o k retao m n o g e b re . to ne bi bilo nim alo bolje, odvrati A lisa, koja se poveseli prilici da opet m alo pokae znanje. P om islite sam o kolikog bi okap anja bilo s danom i noi! Z em lji, zn ate, treb a d vad eset etiri sata da se o kren e ok o sv oje osi i na e se u povratu... Po vratu, ponovi V ojvotkinja zam iljeno. K ad sm o ve k o d to g a , d ajte jo j m a lo sjek iro m p o v ra tu . A lisa je zab rin u to p o g led ala k u h aricu , d a v id i h o e li sh v atiti to se o d n je trai, ali je k u h arica im ala p u n e ru k e posla i oko m ijeanja juhe, pa kao da i nije sluala, zbog eg a se A lisa o dv ai da nastavi: D vadeset etiri sata, ;ili je m oda bilo dvanaest? m islim

J a ...
0, dajte m e ne gnjavite, ree V ojvotkinja, nikad nisam im ala g lav u za b ro jev e! I s tim rijeim a n astav i n in ati b eb u , i pritom joj pjevati uspavanku, a na kraju bi je svakoga stiha esto ko p ro tresla:
Sina svoga kori ivo, Lemaj ga kad kie: Jer to ini, d'jete krivo, Da te ljuti vie. 69

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

Zbor (Vojvotkinja u pratnji kuharice i bebe): Jao! Jao! Joj! Joj!

D ok je V ojvotkinja pjevala i drugu kiticu pjesm e, nastavila je estoko tresti bebu gore-dolje, a siroto se stvorenje toliko d eralo d a je A lis a jed v a i u sp ijev a la ra zab rati rije i:
Sina svoga korih ivo, Lemah ga kad kie: Jer da hoe, bi uivo, Papar kad mirie. Zbor Jao! Jao! Joj! Joj!

to dijete ne odnesem odavde, pom islila je A lisa, do sutrap rek su tra v e e g a i u b iti. D a g a o stav im , n e b i li to b ilo upravo um orstvo? P osljednje je rijei izrekla glasno, pa je stvorenjce u odgovor groknulo (a u m euvrem enu se ve bilo o k an ilo i k ih an ja). N e g ro k i , rek la je A lisa, jer to n ije lijep n ain izraav an ja.

D ajte je, ako hoete, sad vi m alo pripazite!- ree V oj vo tk in ja A lisi, pa jo j h itne b eb u. M o ram se ii sprem iti za kriket s K raljicom , pa pohita iz prostorije. K uharica za njom b a c i tav u , a li je p ro m a i. A lisa je jedva uspjela dohvatiti bebu, jer bijae to zaista neobino oblikovano stvorenjce. R uke su m u i noge, naim e, trcale na sve stran e, ba kao u zvjezdae, pom islila je A li sa. K ad ga je uhvatila, siroto je stvorenje hrkalo kao parnjaa, p a se staln o p resav ijalo i p rualo , tak o d a je, sv e u sv em u , p rv ih neko liko trenu tak a i sam o to d ranje b ilo p ravi po dv ig . im je o tk rila k ak o g a treb a d rati (a treb alo g a je za p rav o sav iti k ao u v o r, i o n da g a v rsto d rati za d esn o u h o i lijev u no gu , tak o d a se ne razv ee), iznijela ga je v an . A k o
70

B eba je m eutim opet groknula, pa joj se A lisa vrlo za brin uto zag led ala u lice da vidi to je to bilo . A n ije b ilo n i m alo dv ojbe da dijete vrlo prast n osi, slin iji rilu no im a p rav o m e n o su , a i o i m u za b eb u b ijah u n eo b in o m alen e: A lisi se, sv e u svem u , n jego v izg led nije svidio n i najm an je. A li v a ljd a je to sa m o o d je c a n ja , p o m is lila je , p a m u s e o p e t z a g le d a la u o i, d a v id i im a li s u z a . N e , n ije ih b ilo .
71

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

Ako se, dragoviu, kani pretvoriti u prase, rekla je Alisa ozbiljno, s tobom onda vie ne mislim imati nikakva posla. Pa se ti misli! Nato je siroto stvorenjce opet mrcnulo (ili groknulo, nemogue je bilo odrediti to zapravo), pa su neko vrijeme produili u tiini. Sad se Alisa zamislila: Mislim, a to da ponem s tim stvorenjem kad se vratim kui? Sad je ono groknulo opet, i to tako estoko da mu se pomalo ustraeno zagledala u lice. Ovaj put nije moglo biti zabune: bilo je to ni manje ni vie nego prase, pa je pomislila kako bi bilo zaista besmisleno i dalje ga nositi na rukama. I tako ga je spustila, i kad je ono otrkaralo u umu, osjetila prilino olakanje. Da odraste, rekla je u sebi, bilo bi zaista grozno grdo dijete: ali kao svinja, bilo bi, mislim, i prekrasno. I sad je poela razmiljati o drugoj poznatoj joj djeci, iz koje bi ispali sasvim lijepi pajceki, i ba kad je u sebi rekla Kad bih samo znala kako ih promijeniti... pomalo se prepala ugledavi Maku Koja Je Pojela Kanarinca kako lei na grani nekoliko koraka dalje. Kad ju je ugledala, Maka Koja Je Pojela Kanarinca iroko se nasmijeila. Izgleda mi dobroudno, pomislila je Alisa: pa ipak ona i dalje ima vrh duge pande i hrpu zuba, zbog ega je osjeala da se prema njoj mora odnositi s uvaavanjem. Mica-Maco Koja Je Pojela Kanarinca, poela je prilino bojaljivo, jer nije imala ni pojma hoe li joj se to ime svidjeti; ona se, meutim, na to samo jo malo ire nasmijeila. Vidi, dosad joj se svidjelo, pomislila je Alisa, pa nastavila. Biste li, molim vas, bili ljubazni, pa mi rekli kamo da krenem?
72

To u velikoj mjeri ovisi i o tome kamo ste namjerili, odvrati Maka. Nije mi ni vano kamo... ree Alisa. Onda nije vano ni kojim putem da krenete, ree Maka. dokle god je nekamo, dodala je Alisa objanjenje. 0, to e vam svakako uspjeti, ree Maka, samo ako budete dovoljno hodali. Alisa je shvatila da tome nema pogovora, pa je sad pokuala s drugim pitanjem.
73

ALISA U ZEMLJI UDESA LEWIS CARROLL

A k ak vi to ljud i iv e ov dje? U o vo msm jeru , ree M ak a, p a m ahn u apo m u kru g, ivi K lobuar, aonom ,ree pa zam ahnu drugom , ivi u O u jsk i Z e c . P o s je ti k o g a h o e ; o b a s u lu d a . A li m en i s e n e id e m e u lu ak e , z am ije tila je A lis a. 0 , tu ti n em a p o m o i , ree M ak a, jer tu sm o ti sv i lu d i. J a s a m lu d a . I ti s i lu d a . K a k o z n a d a s a m ja lu d a ? u p ita A lis a . D a n is i , re e M a k a , n e b i b ila tu . A lisa n ije sm atrala d a to ita d ok azu je, n o ip ak je n a stavila: A k a k o z n a d a s i ti lu d a ? D a krenem o od ovog, ree M ak a. P as nije lud. S tim se slae? P a valjd a , ree A lisa. N o d ob ro , n astav i M ak a. A sad v id i da p as rei kad je lju t i m a e re p o m k a d s e v e s e li. A v idja m e n e , i r e im k ad sam v esela, a m aem repo m k ad se lju tim . to zn ai d a sa m lu d a . Ja to zovem predenjem , ne rezanjem , usprotivi se A lisa. M a zovi to kako hoe, odgovori M aka. H-oe li da n as s K raljico m ig rati k rik et? 0, to bih ba jako voljela, ree A lisa, ali m e jo nisu pozvali. V id im o se ta m o , re e M a k a i n e sta . A lisu to ba jako ne izn enadi, jer se ve bila rip sasvim v ik la n a n eo b in o sti. A li jo do k je g led ala n a m jesto g d je je to m a lo a s b ila m a c a , o n a s e n a je d n o m o p e t p o ja v i.
74

U spu t reen o, to je b ilo s bebo m ? up ita M ak a. S k o ro z a b o ra v ih d a p itam . P retv o rila se u sv in ju , o d g o v o rila je A lisa, b a k ao d a s e m a c a v ra tila n a n a jp riro d n iji n a in . T a k o s a m s i i m is lila , re e M a k a p a o p e t n e s ta . A lisa je m alo p riek ala, napo l o ek ujui da e je o pet ug led ati, ali se o na vie ne p ojav i, p a zato d osko ra kren e u sm jeru koji je, kako joj ree, vodio prem a O ujskom Z ecu. K lobuare sam ve vidjela, ree u sebi, pa e O ujski Z ec biti m nogo zanim ljiviji, a s obzirom na to da je ve svibanj, m o d a i n e b u d e tak o izb ezu m ljen o lu d k ao u o u jk u . T o ree p a p o d ie p o g led , k ad eto ti M ak e o p et, g d je lei n a grani. Jesi li rek la sv in ja ili d in ja? u p ita M ak a.
75

LEWIS CARROLL

R ekoh svinja, ree A lisa, a bilo bi m i drago i da se prestane tako naglo pojavljivati i nestajati: sve m i se zavrtjelo u glavi. O nda dobro, ree M aka, i ovaj put nestade -sasvim po lako, krenuvi od vrka repa, a zavrivi s cerom koji se jo zad ra n ek o v rijem e i n ak o n to je sv e d rug o v e b ilo o tilo . D akle ljudi! P oesto sam viala m aku bez -cera, po m islila je A lisa, ali cer bez m ake! N eto udnije- nisam vid jela u iv o tu ! N e proe dugo, kad ugleda kuu O ujskoga Z eca. Pom isli d a je to z a c ije lo o n a , je r jo j d im n ja c i b ija h u k a o u e s a , a krov , kao slam o m , po kriv en krzn om . A bila je tako v elik a d a jo j n ije rad o p rila sv e d o k n ije o d g rizla jo k o m ad i g ljiv e u lijev o j ru c i, p a se p o d ig la d o v isin e o d o k o tri p ed lja, n o ak je i on da nastavila ho dati sasv im bo jaljivo , g ov orei u sebi: A to ak o je ba bezu m n o lud ! S ko ro da p oalim to n isam p o la K lo b u aru !

G L A V A II. V

LUDA AJANKA

76

red k u o m , u h lad o v in i, stajao je p o stav ljen sto l, z a k o jim se O ujsk i Z ec i K lob uar astie ajem . M eu njim a je le ao P u h i sp av ao k ao z ak lan , a o n a se d v o jica n a n j b i jah u n alak tila i razg o v arala p rek o n jeg a. N eu go dn a li po lo aja za p uh a , po m isli A lisa. S am o , a k o s p a v a , z n a i d a g a i n e s m e ta . Stol je bio povelik, no sva su se trojica sabila na jednom njegovu kraju. N em a m jesta! N em a m jesta! uskliknue kad je u g led ae k ak o d o lazi. N e, nego ga im a koliko voli\ A lisa s negodova ree n je m , p a s je d n e u v e lik i n a s lo n ja n a e lu . Ponudite se vinom , ree O ujski Zec gostoljubivim gla som . A lis a s e o s v rn u , n o n a s to lu n ije b ilo n i e g o s im a ja . Ja tu n e v id im n ik ak v o v in o , z am ije ti. K ad g a i n em a , o d g o v o ri O u jsk i Z ec. O n d a g a b a n ije ja k o p ris to jn o n i n u d iti , r e e A lis a ogoreno. K ao to nije ba jako pristojno ni nepozvan sjesti za tui sto l , ree O u jsk i Z ec. N isam zn ala da jeva sto l , ree A lisa, jer je po to sta v lje n z a m n o g o u z v a n ik a , a n e s a m o tro jic u .
77

ALISA U ZEMLJI UDESA

T rebala bi se oiati, ree K lobuar. O n je A lisu ve ne ko vrijem e gledao s velikim zanim anjem , i to su m u bile prve rijei. N e biste sm jeli praviti opaske na raun neijeg izgleda, re e A lis a d o n ek le stro g o . T o je b a n eo tes an o . K ad to u , K lobuar ba razrogai reesam o ovo: oi, no K ak v a je razlik a izm e u g av ran a i p isaeg sto la? V idi, napokon em o se m alo zabaviti, pom isli A lisa, a n ag las ree: D ra g o m i je to ste p o e li s p italic a m a - n ad a m s e d a u zn ati p o g od iti. M isli li da e na to znati nai odgovora? upita O ujski Zec. M islim b a tak o , o d v rati A lisa. O n d a b i m o rala re i to m isli , n astav i O u jsk i Z e c.
78

I hou, odgovori A lisa brzopleto, jer to m islim to i g o v o rim - p a o n d a i g o v o r im to m is lim , to j e is to . N e, n ije isto ni n ajm anje! ree K lob uar. O nd a b i se isto tako m oglo rei da 'V idim to jed em ' znai isto to i 'Je d e m to v id im '! O nda bi se isto tako m oglo rei, doda O ujski Z ec, da je 'V o lim s v e to im a m ' is to to i 'Im a m s v e to v o lim '! O nda bi se isto tako m oglo rei, doda P uh, kao da bun ca u snu, da je 'K ad god spavam , diem ' isto to i 'K ad god d ie m , sp av am '! K od tebe je to doista ti pospani S pi-M iu, ree isto, K lobuar, i tu se razgovor prekine, pa drutvo nekoliko tre nutaka ostade sjediti bez rijei, dok je A lisa prem etala po gla v i sv e eg a se m o g la sjetiti o g av ran im a i p isaim sto lo v im a, a toga ba i nije bilo puno. ju je p rek in u o K lo b u ar. u tn K o ji je d an as d an u m jesecu ? u p ita, o k ren um i se p re va A lisi. B io je izv ad io sat iz d ep a, p a g a n erv o-zn o p o g le d a v a o , te g a s v a k o m a lo p o tre s a o i p rin oAio u h u . s lisa m alo ra zm isli, p a re etvrti. e : G rijei za d v a d an a! u zd ah n e K lo b u ar. R ek o h ti d a ne stavlja m aslac u zupanike! doda, pa lju tilo pogleda O ujskoga Zeca. A li to je bio najbolji aslac, odvrati O ujski Z -ec pri m lin o sk ru en o . D a, ali je zacijelo pokupio i poneku m rvicu, proguna K lo b u a r. N isi g a sm io stav lja ti n o em za k ru h .
79

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

O u js k i Z e c u z e s a t, p a s e u n j z a g le d a tu ro b n o . O n d a g a n am o i u aj, p a g a o p et p o g led a; ip ak n ije u sp io sm isliti to d a b o lje k a e , p a je s a m o p o n o v io p r v u m is a o : A li je to , z n a , n a jb o lji a s la c . b io m A lisa m u je, s izv jesno m do zo m radoznalosti, gled ala p re ko ra m e n a . u d n o g li sa ta ! z a m ije ti. V e li k o ji je d a n u m je se c u , a n e p o k a z u je k o lik o je s a ti! A zato i bi, pro m rm lja K lo bu ar. P okazu je li tvoj sat k o ja je g o d in a? N a ra v n o d a n e , o d v ra ti A lis a sa sv im sp rem n o , a li to je z a to to is ta g o d in a o s ta je o d je d n o m ta k o d u g o . K o dm o je gje is ti s lu a j , re e K lo b u a r. A lisu sv e o v o siln o zb u n i. K lo b u a ro v a re e n ica k a o d a nije im ala ba nikakv a sm isla, iak o je, sasv im izv jesno , b ila iz g o v o re n a n a is to m e n g le sk o m je z ik u . N isam v as b a sasv im razu m jela , ree A lisa n aju lju d n ije to je m o g la . N a, P u h je op et zaspao , ree K lob u ar, p a m u nju k icu z a li s m a lo v ru e g a ja . N a to S p i-M i lju tito z av rti g lav om i re e n e o tv araju i oi: D a k a k o , d a k a k o , b a s a m to i m is lio re i. Jesi li ve pogod ila zagonetku? ree K lobuar, pa joj se o p e t o k re n u . N e, predajem se , o dv rati A lisa. I k ak o o nd a glasi od govor? N e m a m n i n a jb la e g p o jm a , re e K lo b u a r.
80

N i ja , re e O u jsk i Z e c . A lisa u m o rn o u z d a h n e . M islim da b i se v rijem e d alo i p am etn ije utro iti , ree, n o tra titi g a n a p o sta v lja n je z a g o n e tk i b e z o d g o n e tk i. K ad b i ti V rijem e po zn av ala k ao ja , ree K lo b iuar, ne ni s p o m in ja la tra e n je . V r ije iv oje N ije m i jasn o , re e m e . A lisa . N aravn o d a n ije! ree K lo b uar, p a p rez riv o o dm ah nu g lavo m . U sud io bih se rei d a s V rem en om n ikad n isi proz b o rila n i rije i! V jerojatno n e, od vrati A lisa o prezno , ali sam g a zato , z n a te , u b ija la k a d g o d m i je b ilo d o s a d n o . A h ! T o je o n d a to ! re e K lo b u a r. O n o , raz u m ije se , n e trp i d a g a n e tk o u b ija . A li m islim , ak o si s n jim u d o b rim o dn osim a, o no e ti sa satom n apraviti to zaeli. U zm im o , na p rim je r, d a je d e v e t u ju tro , ta m a n v rije m e d a se pio n e u iti; s a d V re m e n u tre b a s a m o n e to p ri a p n u ti, i d o k tre p n e o k o m , za k ru i li k a za ljk a ! Jed a n i p o l, ru a k ( D a lu ! n a s to b a r je s t , p ro m r m lja O u js k i Z e c s e b i u T ra d u .) ilo bo bi b s u p e r , p a d a , r e e A lis a z a m i lje noon. daA lin a te ,z o n d a jo n e b ih b il a g la d n a . U p rv i as m o d a i ne , ree K lo b uar, a li ga za to m o e d r a ti n a je d a n i p o l d o k le ti s e s v id i. Jel v i to tak o rad ite? u pita A lisa . A li K lo bu ar tu ro b n o zavrti glavom . N e ja! odgovori. A ovog sm o se oujka zakaili - prije, zn a, n ego to je p o lu d io ... (p a p ok aza ajno m liico m n a O u jsk o g Z e c a ), ... a b ilo je to n a v e lik o m k o n c e rtu to g a je d a v a la K ra ljic a S rc a , p a s a m m o ra o p je v a ti:
81

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

Trepti, trepti ii-mi! U toj glavi, to misli?

M o d a je zn a? N ik ad u la n ita n i slin o , re e A lis a. A d alje, zn a , n astav i K lo bu ar, ide ov ak o:


Pod nebom se akrobacnu. Na ajnu mi slii tacnu. Trepti, trepti...

N ato se puh Spi-M i strese, pa u snu zapjeva: T repti, trep ti, trep ti, trep ti... p a p ro du i tako d aleko da su g a m orali tip a ti d a p re sta n e . M islim , nisam jo pravo ni dovrio prvu strofu, ree K lobuar, kad K raljica skoi i dreknu: 'O vo nije ubijanje vre m en a, n eg o n jeg o v o u m o rstv o ! D o lje m u g lav a!' S tran o g li b arb arstv a! u sk lik n u A lisa.
82

I sve od tada, nastavi K lobuar alobnim glasom , ono n e e b a n i ta to g a z a m o lim ! I s a d je s ta ln o e st s a ti. N ato A lisi u g lav i b a p ro sin u . J e li b a z a to n a sto lu to lik o a jn o g a su d a ? u p ita . D a, ba zato, odgovori K lobuar pa uzdahne. Z ato to je staln o v rijem e aju , a izm e u to g a n em a v rem en a d a se o p ere su e. T o, pretpostavljam , znai da se stalno vrtite u krugu? ree A lisa. B a tako, ree K lobuar. S ve dok se sue ne polupa. A li to biva kad se opet vratite na poetak? odvai se A lisa n a p itan je. A da prom ijenim o tem u? ubaci se O ujski -Z ec u raz g o v o r i iro k o zijev n e. O v o m e v e z am ara. G lasa m z a to d a n a m m l a d a d a m a is p r i a p r i u . B o jim se d a n e zn am n ijed n u , o d g o vo ri A lisa, k o ju je taj p rijed lo g b a p o ten o u p laio . N eka nam je onda ispria Spi-M i, uskliknue obojica. D a j, P u h , p ro b u d i s e ! P a g a z a tip a e s o b je s tra n e . S pi-M i polako otvori oi: Ja n e sp av am , ree p ro m u k lim i slab an im g laso m . u o sa m , d ek i, sv ak u v au rije . Isp riaj n am p riu ! re e O u jsk i Z e c. D aj, d aj! zam o ljak a i A lisa. I daj m alo pouri, doda K lobuar, da ne zaspe prije kraja. Jednom davno ivjele tri sestrice, poe Spi-M i u ve likoj urbi, a zvale su se ila, ipak a i T ila, a ognjite im h lad n o v relo .
83

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

as h lad n o , as v relo ? u p ita A lisa. H ladno vrelo. Jer kuno im ognjite bijae bunar hladni. U ! A od eg a su ivjele? upita A lisa, koja se oduvijek jak o z a n im a la p ita n jim a je la i p ila. O d ip k a , re e S p i-M i n a tren u tak se za m isliv i. O tk u d ip ak n a d n u b u n ara ? u p ita A lis a z a u en o . N a dnu bu-nara bu nar, a nar je ipak, odgovori P uh sp rem n o . A li ako su jele ipak znai, zn ai da nisu jele nita! A ko j e d n u b u - n a r b u - ip a k , z n a i d a u n j e m u n e m a n i t a ! O sim ipk a , ree S pi-M i. A lisa je pokuala zam isliti kako bi to bilo, ivjeti tako neob in o, n o to je pitanje toliko zbu ni, d a g a p resk o i i ree: A li z a to su iv je le n a d n u b u n ara ? D aj uzm i jo m alo aja, ree joj O ujski Zec, i to vrlo gorljivo. Jo ga nisam dobila nim alo, odvrati A lisa uvrijeenim g la s o m , p a g a o n d a i n e m o g uv izee ti u . H tjela si valjd a rei da ga ne m oe anje, m uzeti ree K lo b u a r, je r je v rlo la k o v i e o d n ita . u z ti V a sn itk o n ije p itao za m iljen je , re e A lisa . I tk o je s a d a o so b a n ? u p ita K lo b u a r p o b jed o n o sn o . A lisa nije pravo znala to da m u na to odgovori. Z ato se p o slu ila ajem te k ru h o m i m aslacem , p a se o k ren u la S p i-M iu i p o n ov ila p itan je. Z a to s u iv je le n a d n u b u n a ra ? Spi-M i je opet m orao na trenutak razm isliti, pa je rekao: Z a to to je to b io b u n a r s a s ir u p o m .
84

T o ne po stoji! p oela je A lisa v rlo ljutito, ali su K lo b u ar i O u jsk i Z ec p o eli p sik ati P s! P s! , a p u h S p i-M i je n a d u ren o z a m ije tio : A k o n e b u d e p ris to jn a , p ri a j s i je s a m a . N e, m olim te, priaj dalje! ree A lisa. N eu te vie p rek id ati. M o d a stv arn o p o sto ji b ar av . jed a ntak Jed an, m a da! rek ao je S pi-M i s og orenjem , no ip ak je pristao nastaviti. I tako su te tri sestrice - i tako su, znate, u ile i e d n o u p ija le... to ? u p ita A lisa, sasv im zab o rav iv i n a o b ean je. Sirup, odgovori puh Spi-M i, ovaj put sasvim bez raz m iljanja. H o u istu alicu , p rek in e g a K lo b u ar. P o m ak n im o s e sv i z a je d n o m je s to . P a s e p rito m i p o m ak n e, a i S p i-M i za n jim : O u jsk i Z ec se sad prem jestio na P uhovo m jesta, a A lisa,- sasvim ne voljko, zauze m jesto O ujskoga Z eca. O d itavog- je tog po m ican ja sam o K lob uar neto p ro fitirao, a A lisa je zap rav o dola na gore, jer je O ujski Z ec bio prevrnuo vr s m lijekom n a sv o j tan ju r. A lisa sv ak ak o n ije eljela jo jed n o m p o v rijed iti S p iM ia, p a je p o ela v rlo o p re zn o : S v e m i to n ije jasn o . O d ak le su u p ijale taj siru p , o tk u d su g a v ad ile? Isk o p a e n a jp rije s i ru p n i b u n ar , o b ja sn i K lo b u a r, jer k ak av je to b u n ar b ez ru p e? A siru p n i b u n ar d aje siru p , k a o to v o d n i d aje v o d u . P a su iz n jeg a v u k le s iru p ?
85

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

A zn ale su i d a v u k u u e k an te iz b u n ara n av u k u p rek o glave. M o lim ? u p ita A lisa u v elik o m u d u . K ad bi doao vuk, objasni Spi-M i. A osim- to su vu kle ue, vukle su i crte. D ok ne bi na crtu stavile -sve to po in je s M ... Z ato s M ? u pita A lisa. A zato n e? u p ita O u jsk i Z ec. N ato A lisa o stad e b ez rijei. D o ta d a je , m e u tim , p u h S p i-M i v e b io s k lo p io o i i o tp lo v io u d rije m ; a li, k a d g a je K lo b u a r u tip n u o , o p e t je s itn o c ik n u o , p ro b u d io s e i n a s ta v io : ... s v e to p o in je s M , a to su m io lo v k a, i M jese c, i m iljen je , i m n o tv o -zn ate k ak o se v eli, d a se tu sk u p ilo 'm n o g o b ro jn o m n o tv o ' - jeste li ikada vidjeli da je netko ik ad nacrtao m nogobrojno m notvo?
86

M islim , sad kad m e ve pitate, je A lisa, sasvim rekla zb u n jen a , n e m islim ... O n d a i n e g o v o ri , ree K lo b u ar. O v a je prostota prevrila m jeru, pa je A lisa ustala sa sil n im g n u an je m i o ti la; a S p i -M i je sm jes ta p ao u s a n , a n i d ru g i se n isu n i n ajm an je o b a zre li n a n jen o d laz ak , iak o se ona nekoliko puta obazrela, sve u nadi da bi je m ogli zazvati. A li kad ih je zadnji put pogledala, ba su se sprem ali S p i-M ia strp ati u ajn ik . M a ne v raam se ov am o vie n i m rtv a! rekla je A lisa d o k je traila p u t k ro z u m u . T o je n ajg lu p lja ajan k a n a k o jo j s a m b ila u iv o tu ! I b a k ad je to izrek la, o p azila je n a jed n o m stab lu v rata to su v o d ila rav n o u n j. O v o je v rlo n eo b in o ! p o m islila je. A li tako je danas i sve ostalo. M islim da bih ba i m ogla u i. P a je ta k o i u in ila . I sad se jo jed n o m n ala u d u g o j d v o ran i, -i k raj sta k len o g sto lia. M islim , o v aj u p u t b iti p am etn ija , rek la je u seb i, p a p am etno do hv ati zlatni klju i, pa o tk ljuala vrata to vode u vrt. Pa se prihvatila grickanja gljive (kom adi je sauvala u depu) sve dok se nije sm anjila na otprilike jednu sto p u .* N ak o n to g a je k ren u la u sk im p ro lazo m , d atad a ta i se napokon nala u prelijepom vrtu, sred ivih gredica sa cvi je em i h lad n ih v o d o sk o k a.

/ s t o p a o k o 3 0 c m O p . p r .) (. 87

ALISA U ZEMLJI UDESA

GLAVA VIII.

KRALJIINO KRIKETITE
a ulazu u v rt sta jae ve lik i ru in g rm ; ru e na n je m u b ija h u b ije le , a li s e g rm a b ija h u d o h v a tila tri v rtla ra d a ih urno o b oje u crv eno .* A lisi se to u ini v rlo n eo b inim , p a p r i e d a v id i, i b a k a d je p r i la , z a u je d n o g a o d n jih : D a j p a z i m a lo , P e tic e ! S v o g si m e z a sv in jio b o jo m ! N isam ja kriv, odgovori Petica zlovoljnim glasom . Sed m ic a m e tr k n u la u la k a t. N a to je S e d m ic a p o d ig la p o g le d i re k la : D a j d o s ta v ie , P e tic o ! U v ije k ti je n e tk o d ru g i za sv e kriv! B olje ti je u ti! odvrati Petica. B a juer uh gdje K ra ljic a v e li d a ti tre b a o d sje i g la v u ! A z a to to ? u p ita o n a j k o ji s e p rv i b io o g la s io . N isu tv o ja p o sla, D v ico ! re e S ed m ica. N e , n e g b a je s u ! e P e tic a . I ja u m u re i - to o re je zato to je u m jesto lu k a k u haric i d o n io lu ko v ice tu lipa na . N ato 7 hitne kist, i ve po ne: M islim , ako je to ne p rav d a... k ad m u p o gled slu ajn o pa dn e n a A lisu k o ja je staOita aluzija na Rat dviju rua ili Rat crvene i bijele rue, niz dinastikih graanskih ratova u Engleskoj od 1455. do 1487.

jala i gledala ih, zbog ega naglo zastane. Sad se i drugi osvrnue, pa se svi duboko naklonie. Biste li mi mogli kazati, obrati im se Alisa pomalo bojaljivo, zato bojite te rue? 5 i 7 ne rekoe nita, ali zato pogledae 2. 2 pak poe tihim glasom: Mislim, injenica jest, vidite, gospoice, ovo je trebao biti crveni ruin grm, ali smo ga zabunom pobijelili, pa da to Kraljica vidi, onda bi nam, znate, poskidala glave. I kao to vidite, gospoice, mi dajemo sve od sebe, da prije nego to doe... U tom trenutku 5, koji je bio zabrinuto gledao preko vrta, uzviknu: Kraljica! Kraljica! nato se sva tri vrtlara smjesta bace nauznak. Zaue se mnogi koraci, pa se Alisa okrenu, jer je silno eljela vidjeti Kraljicu. 89

LEW1S CARROLL

ALISA U ZEML]I UDESA

Najprije doe deset vojnika s toljagama u rukama. Svi su tijelom bili kao i ona tri vrtlara, pravokutni i plosnati, s rukama i nogama na uglovima. Za njima opet doe deset dvorjanika, i svi oni bijahu ureeni rombovima, a koraali su sve dva po dva, kao i vojnici. Zatim dooe kraljevska djeca; ukupno ih bijae deset, i ti su draesni maliani samo skakutali drei se za ruke, u parovima, i oni bijahu ureeni srcima. Iza njih opet dooe gosti, mahom Kraljevi i Kraljice, a meu njima Alisa prepozna i Bijeloga Zeca: koraao je urno i nervozno, smjekao se na svaku rije. Proao je i ne opazivi je. Za njima opet doe Deko Srca. Na grimiznom je jastuku od baruna nosio Kraljevu krunu. I onda napokon, na koncu te duge povorke, eto i Kralja i Kraljice Srca. Alisa nije zapravo znala bi li se i sama morala baciti nie kao i ona tri vrtlara, ali se nije mogla sjetiti da je ikad ula za takvo pravilo o doekivanju povorka, a osim toga, kakva korist od povorki, pomislila je, ako svi lee nie, tako da nitko nita i ne vidi? I tako je ostala stajati na mjestu i ekati. Kad se povorka napokon nala pred Misom, svi su zastali i pogledali je, a Kraljica je rekla otro: Tko je to? Rekla je to Deku Srca, koji se u odgovor samo naklonio i nasmijeio. Blesavac! rekla je Kraljica, pa ljutito zabacila glavu. A onda se okrenula Alisi pa nastavila: Dijete, kako se zove? Zovem se Alisa, ako izvoli Vae Velianstvo, ree Alisa vrlo uljudno, pa doda, ali u sebi: Pa mislim, to je na koncu konca, samo snop karata. to ih se imam bojati! A tko su ovi? upitala je Kraljica, pa pokazala na tri vrtlara to su leala oko ruina grma, jer, shvaate, budui da su leali nauznak, a are su im na leima bile kao i svim
90

ostalima u snopu, nije mogla odrediti jesu li to vrtlari, vojnici ili dvorjanici, ili ak i njezina vlastita djeca. Otkud da ja to znam? rekla je Alisa, i sama iznenaena vlastitom smionou. Nisu to moja posla. Nato je Kraljica sva pogrimiznila od bijesa, pa je, palei je na trenutak pogledom kao da gleda divlju zvijer, zavritala: Dolje joj glava! Dolje...
91

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

Gluposti! odgovori nato Alisa, i to vrlo glasno i odluno, pa Kraljica umuknu. Kralj joj poloi ruku na podlakticu, pa bojaljivo ree: Razmislite jo jednom, draga moja, ta ona je jo dijete! No Kraljica se ljutito okrenu od njega, te ree Deku: Okreni ih! to Deko i uini, i to vrlo oprezno, i to nogom. Di se! ree Kraljica vritavim, glasnim glasom, pa tri vrtlara istog asa skoe na noge, te se poee klanjati to Kralju, to Kraljici, to kraljevskoj djeci, to svim ostalima. Dajte prestanite s tim! zavrita opet Kraljica. Od toga mi se sve vrti u glavi. I tada, okrenuvi se ruinu grmu, nastavi: to tu uope radite? Ako izvoli Vae Velianstvo, ree 2 vrlo poniznim glasom, pa se spusti na koljeno, ba smo poeli... Vidim! ree Kraljica, koja je u meuvremenu ve pogledala rue. Dolje im glava! pa povorka nastavi put, ostavivi za sobom samo tri vojnika da pogube nesretne vrtlare, koji potrae prema Alisi da ih uzme u zatitu. Nee vama nitko sjei glavu! ree Alisa pa ih sve stavi u veliki oblinji lonac za cvijee. Ona su tri vojnika neko vrijeme bazala okolo i traila ih, a onda utke odmarirala za ostalima. A njihove dolje glave? dreknuh je Kraljica. Ve odoe, ako izvoli Vae Velianstvo! odviknue vojnici u odgovor. Onda dobro! vikne Kraljica. Znate li igrati kriket? Vojnici su utjeli i gledali Alisu, kao da se pitanje oito ticalo nje.
92

Da! viknu Alisa. Onda dolazite! zaurlala je Kraljica, pa se Alisa pridruila povorci, ba se pitajui to sad slijedi. Lijepa li, da ba lijepa dana! ree bojaljiv glas sa strane. Koraala je uz Bijeloga Zeca, koji joj je zabrinuto virkao u lice. Ba lijepa, ree Alisa. A gdje je Vojvotkinja? Pst! Pst! ree Zec tihim i urnim glasom. Pritom se zabrinuto osvrnuo preko ramena, pa se digao na prste, prinio joj usta uhu i proaptao: Osuena je na pogubljenje. A zato? upitala je Alisa. Niste li rekli 'iva teta!'? upita je Zec. Ne, nisam, odgovorila je Alisa. Jer ne vidim po emu bi to bilo teta. Nego rekoh 'A zato?' Ispljuskala je Kraljicu po uima... otpoe Zec. Nato Alisa sitno cikne od smijeha. 0, tiho! proaptao je Zec uplaenim glasom. Kraljica e vas uti! Vidite, bila je prilino zakasnila, i Kraljica je rekla... Na svoja mjesta! dreknula je Kraljica glasom grmljavine, pa su se svi rastrali na sve strane, sve padajui jedan preko drugog; za nekoliko su se asaka ipak svi razmjestili, pa je igra mogla poeti. Alisa je pomislila kako nikad u ivotu nije vidjela tako neobino kriketite; bilo je svo od grba i jaraka, a lopte pak bijahu ivi jeevi, batovi ivi plamenci, dok su lukovi bili vojnici koji su se morali izviti, oslonjeni na noge i ruke. Alisi je najtee od svega bilo baratanje s plamencem. Tijelo bi tog flaminga jo nekako uspijevala, prilino udobno,
93

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

sta v iti p o d m iicu , d o k b i m u n o g e v is ile, a li k ad b i m u b a lije po iz ra vn ala v ra t, i sp rem ala se n jeg o v o m g lav o m k resn u ti u jea, on bi se u pravilu izvio i pogledao je u oi, i to s tako sm eten im izrazom na licu da je naprosto m orala prasnuti u sm i je h . A k a d b i m u sp u stila g lav u , p a k ren u la p o n o v n o , stv arn o bi joj nateglo ivce kad bi vidjela da se je ve razm otao, te se sprem a odm igoljiti. A povrh svega toga, kam o god da nam jerila isp u cati jea , u v ijek b i se n a p utu n ala ka kv a g rba ili b ra zd a, a presav ijeni su se vojn ici stalno u sp rav ljali i odlazili na d ru gi kraj igralita, pa je zbog svega toga A lisa uskoro dola do zaklju k a d a je to z aista v rlo te k a ig ra . Ig ra i s u s v i ig ra li o d je d n o m , n e e k a ju i n a re d , i s v e se vrijem e p rep irali i o tim ali za jeev e. Z a v rlo je k ratko v ri jem e K ra ljica b ila sva ze len a o d b ijesa, p a je sam-o lju tito g a zila i v ik ala : D o lje m u g la va ! i D o lje jo j g lav a! i to ot p r ilik e je d n o m u m in u ti.
94

A lisa se p o e la o sjeati v rlo ne lag o d no . D a n e b u d e za b u n e , d o s a d s K ra ljic o m jo n ija im a la s p o ra , a li je z n a la d a s e to sv a k o g asa m o e d o g o d iti, i tad a , p o m is lila je , to e b iti sa m no m ? O v d je se b a strano vese le o dsijec an ju g la v a , p a je v e lik o u d o d a ih jo u o p e im a iv ih ! P o e la s e o g le d a v a ti z a n e k a k v im iz la z o m , i pli se se b i ita ti m o g la n eo p azic e m ak n u ti, i ba je tad a u zrak u o p azila n e o b i n u p o ja v u . U p rv i ju je a s z a is ta n e o b i n o z b u n ila , a li n a k o n to ju je m o trila n e k o lik o a sa k a , re k la je u se b i: T o je M a k a K o ja J e P o je la K a n a rin c a : s a d sb a r im a m k im p ri a ti. O nd a, kako ide? up ita la je M ak a im je d o-bila do v olj n o u s ta z a ra z g o v o r. A lisa je prie k ala d a jo j se po ja ve i o i, p a k-im n u la g la v o m . N em a jo j n ik a k v a sm isla ita g o v o riti , p o m islila je , d o k se n e p o jav e u i, ili b ar jed n o . Jo tren u ta-k , p a se p o javila i itava glava, i tada je A lisa spustila p lam en ca, p a se ra sp ri ala o ig ri, je r jo j je b ilo jak o d rag o da je n etk o slu a . M a k a je p a k o ito sm a tra la d a je se v id i i p rev ie , p a se o d n je n ije v i e p o ja v ilo n ita . N e in i m i se d a u o p e ig raju p o te n o , p o e la je A lisa , i to p rilino g un drav im to no m , a sv i se tako stran o sv aa ju , da n ik o g a i n e u je - a o s im to g a , k a o d a i n ekm a vb a n i ak ih p o se b n ih p rav ila ; ili ih se b a r, ak o ih i im a , n ea d ritk-o b n i a n e m a p o jm a k o lik o te to m o ta to je s a v p rib oo iv. T ak r je p rim jerice n a d ru g om k raju ig ralita lu k b ih k oji k roz m o ra la p r o i u s lje d e o j ru n d i - i s a d s a m b lup tre b a la a iti K raljiina jea, sam o to je p ob jegao kad je vidioo m og a k ak do laz i!
95

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

I ka ko ti se sv i a K ra ljic a? u p ita la je M a k a tih im g lasom . U ope m i se ne svia, odgovorila je A lisa. O na je takoo p asn o ... i b a je u to m tren u tk u o p azila d a jo j se K ra ljic an a la tik z a le im a , te d a s v e to s lu a , p a je n a sta v ila : b liz u p o b jed i, d a se p itam im a li u o p e i sm isla ... d alje ig rati. K ra ljic a se n a sm ije ila i p ro la . S kim ti to zapravo pria? upitao je K ralj i priao A lisi, p a s e s v e lik im z a n im a n je m z a g le d a o u M a k in u g la v u . T o je m oja prijateljica - M aka K oja Je Po jela K an arin c a , re k la je A lisa . D o p u s tite d a v a s u p o z n a m . N e sv i a m i se n i n a jm a n je , re e K ra lj, n o a k o b a ja k o e li, m o e m i p o lju b iti ru k u . R a d ije n e b ih , re e M a k a . N e b u d i d rsk a , o d g o v o rio je n a to K ra lj, i n e g led a j m e ta k o ! I v e s e s a k rio iz a A lise . I m a a k m o e g led ati b isk u p a, p a on d a v aljda i m ak a k ra lja , re e A lisa . P ro ita la sa m to u je d n o j k n jiz i, sa m o v i e n e z n a m k o jo j. M islim , treb a je u kloniti , ree K ralj vrlo o dlu nim g la so m , pa d oz ov e K raljic u , k o ja je b a p ro la zila . M ilo ! V o lio b ih d a m a k n u tu m a k u ! A K raljica je znala sam o za jedan nain rjeavan ja sv ih te k o a , k ak o m a lih , tak o i v e lik ih . D o lje jo j g la v a ! re k la je i n e o s v rn u v i s e . Id em po k rv n ik a , sam u ga d ov esti , re e -K ralj u sh i e n o , p a s e u r n o u d a lji. A lisa je pom islila kako bi se m ogla vratiti da vidi kako nap redu je igra, jer je u d aljin i zau la K ralji in gla s gd je vriti
96

od bijesa. V e je bila u la k ak o je tri ig raa od red ila za po gu b ljen je zato to su p ro p u stili sv o j red , i sv e jo j se to sk up a n ije sv i a lo b a n i n a jm a n je , je r s e ig ra lo ta k o z b rk an o d a nik ad nije znala je li n a nju red ili n e. I tako je po la potraiti svog jea. J e s e , m e u tim , b a b io u h v a tio u k o ta c s -d ru g im je o m , to se A lis i u in ilo p ra v o m z g o d o m d a je d n o g n a p u c a
97

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

u drugog. N evolja je bila sam o u tom e to se njezin plam enac ve bio odetao na drugi kraj vrta, i tu ga je A lisa vidjela kako b ezu sp jen o p o k u av a u zletjeti u k ro n ju . D o k je u h v atila p lam en ca i v ratila g a, d v o b o j je jeev a ve bio gotov, i oba su se jea izgubila: ali to i tako ne znai m n o g o , p o m islila je A lisa, jer su s o v e stran e ig ralita v e i tako o tili svi lu ko vi. I tako g a je gu rn ula p od m iicu , ed a jo j n e b i o p et p o b jeg ao , p a se v ratila n a jo m alo ra zg o v o ra s prijateljico m . A kad se vratila do M ake K oja Je Pojela K anarinca, iz nenadila se opazivi da se oko nje skupilo veliko m notvo. U pravo je aktualno bilo natezanje izm eu krvnika, K ralja i K raljice, i svi su oni govorili u isti as, dok su svi ostali bili sa sv im tih o , i o ito s u s e o s je a li v rlo n e lag o d n o . im se A lisa pojavila, odm ah je svo troje pozvae da ra zrijei spor, pa joj izlo ie svoje razlog e, no kako su svi go vorili u isti as, vrlo je teko m ogla razabrati to to zapravo zbore. K rv n ik je tv rd io d a se g lav a n e m o e o d sjei ak o n em a tije la o d k o je g b i se m o g la o d sje i, te d a s e jo n ik ad n ije s re o s ta k v im s lu a je m , k a o i d a s e p o d s ta r e d a n e s tim i n e k an i u p o zn av ati. K ralj je p ak tv rd io d a se sv em u to im a g lav u ta g lav a m o e i s k in u ti, i d a d o s ta v ie g lu p o s ti. K raljica je n ap ok on tvrdila, ako n eto ne po du zm u u ro ku o dm ah , d a e dati p og ubiti sv e u ok olo. (I b a je ta zadn ja reenica i izazvala toliku ozbiljnost i zabrinutost u itavom d ru tvu .) A lis a p ak n ije zn a la sm isliti n ita b o lje n eg o :
98

N jezina je gazdarica i tako V ojvotkinja, pa je onda naj b o lje p itatiju . n V ojvotkinja je u zatvoru, ree K raljica krvniku, daj je o v am o . N ato k rv n ik o tp erja k ao o d ap eta strelic a. im se o n , m e u tim , izg u b io , M ak a je p o ela b lijed iti, a u tren u tk u k ad se v ratio u d ru tv u V o jv o tk in je, n estad e je i sasv im . Z ato se K ralj i k rv nik b ijesno rastrae - sve stra na n e , d o k s e o stata k d ru tv a v rati ig ri.

99

ALISA U ZEMLJI UDESA

GLAVA . IX

PRIA LALJIVE KORNJAE


o e te si m isliti k ak o m i je d rag o to v as o p e t v id im , d rag a sta ra m oja! rek la je V o jvo tk inja , p a srd an o u h v a tila A lis u p o d ru k u , n a to o b je o ti o e . A lisi je bilo drago to ju je zatekla u tako prijaznom ra sp o lo en ju , p a p o m islila d a je o n a k o d iv lja , k ad su se o n o m a d u p o z n a li u k u h in ji, b ila v je r o ja tn o s a m o z b o g p a p ra . D a sam V o jv o tk in ja , re e u sebi (iak o n e b a ton o m ja k o ji je iz ra a v a o ja k o s tv a rn u n a d u ), ja u k u h in ji n e b ih u o p e d ra la p ap a r. T a ju h a je i b e z n jeg a sa sv im d o b ra -m o d a su lju d i b a zb o g n jeg a ta ko za pa ljiv e n arav i , n asta v ila je , te se i siln o p o v ese lila to je p ro n a la n o v o p ra v ilo , d o k su z b o g o c ta ta k o k ise li - a o d k a m ilic e ta k - o g o r e n i o d o k - d o k s u d je c a ta k o s la tk a b a z b o g k a r a mie la . K a d b b a r to lju d i z n a li; o n d a , z n a te , n e b i n jim e to lik o k rta rili... U to m je asu v e b ila sa svim zabo rav ila n a V o jvo tk in ju , p a s e m a lo p r e n u la k a d j e k ra j u h a z a u la n je n g la s . O ito o n e em ja k o ra zm ilja te , d rag a m o ja , zb o g e g a ste za b o rav ili g o v oriti. N e m o g u va m o v o g asa re i k ak va je u to m e p o u k a , a li u s e s ig u rn o s je titi. M o d a je i n e m a , o d v a ila se A lisa .
100

N o dajte, dajte, dijete drago ! ree V ojvotkinm u U sve ja. im a n e k a k v a p o u k a , s a m o je tr e b a n a i. P a joe p r ip ila s tje n je u z A lisu . A lisi nije b ilo d ra go d a se u z n ju to lik o stie . K a o p rv o zato to je V o jvo tkin ja b ila upravo runa, a kao dru stravino g o , z a to to je b ila v is o k a ta m a n d o v o ljn o d a o s lo n i b ra d u n a n jezin o ra m e, a ta je b rada b ila neu g od n o tv rd a. K ak o , m e u tim , n ije e lje la b iti n e p ris to jn a , p o d n o s ila je to k a k o je n a jb o lje z n a la i u m je la . Ig r a s a d a k a o d a je k re n u la m n o g o b o lje , r e e . Istin a , o d go v o ri V o jv o tk in ja, a p o u k a u to m e g la si... '0 , lju b a v je , lju b a v je , lju b a v je o n o to o k re e s v ije t!' A n etk o je d ru g i rek ao , p ro ap ta A lisa , d a se sv ije t o k re e z a to to sv a tk o g le d a s v o ja p o sla !
101

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

N o dobro! T o m u ga zapravo doe na isto,- ree V oj v otkinja pa svo ju tv rd u b radu zako p a jo d ub lje A lisi u ram e, te d o d a : a p o u k a u e g la s i... 'P o b rin i s e z a s m is a o , a to m r ije i e s e p o b rin u ti s a m e z a s e b e .' K ako sam o voli otkrivati pouke u svem u! ree A lisa u sebi. R ek la b ih d a se zacijelo u d ite to v as n isam o b u jm ila o ko pasa , ree V ojvo tk in ja nako n stan k e, a razlo g je tom e to jo n isam n acistu g led e rasp o lo en ja v aeg p lam en ca. S m ijem li izv riti m ali p o k u s? M oda grize, odgovorila je A lisa oprezno, jer joj uope n ije b ilo d o p o k u s a. B a tak o , o d g o v o ri V o jv o tk in ja, jer g rizu i p lam en ci i g o ric a. A p o u k a u to m e g lasi: 'S v ak a p tica sv o m e jatu .' S am o to g o rica n ije p tica , zam ijeti A lisa. U pravu ste, kao i obino, odvrati V ojvotkinja. K ako sa m o d o b ro b istrite p o jm o v e! M islim a je g o rica m in era l , re e A lisa . d N aravno da jest, odgovori V ojvotkinja, koja -je, po sve m u sudei, bila sprem n a prihvatiti svaku A lisinu tvrdnju, jer tu u blizini im am o veliki rudnik gorice, vad e je iz jam e. A p o u k a u to m e g la s i: 'V i e ja m i, m a n je u ja m i.' 0, znam ! uskliknula je A lisa, koja nije ni sluala to V ojvotkinja govori. G orica spada u povre. N e izgleda ba tak o , ali jest. S asv im se s v am a slaem , ree V o jv o tk in ja, a p o u k a u to m e g lasi: 'B u d i to se p retv ara d a jesi' ili, ak o v am je d ra e je d n o s ta v n ije : 'N ik ad i n e p o m iljajte d a b u d e te d ru 102

kiji od do jm a to ga stvarate, k oji ne sm ije b iti druk iji od onog pod kakvim vas doivljavaju ili bi m ogli doivljavati dru gi, kad biste stvarali dojam drukiji od onog koji nije drukiji od vaeg p on aan ja u sklad u s d ojm o m to ga stvarate ili b i ste treb ali stv arati. ini m i se da bih to m nogo bolje razum jela, ree A lisa v rlo u lju d n o , d a to v id im n ap isan o . B o jim se, m e u tim , d a to , o v ak o k ak o ste to izrek li, b a i n isam sasv im razu m jela. N ije to n ita p re m a o n o m to b ih m o g la izg o v o riti d a m i se sam o hoe, odgovori V ojvotkinja vrlo sam o zadovolj n im g laso m . M olim vas, nem ojte se truditi da to izreete u im alo duljem o b lik u , ree A lisa. 0, m a kakav trud! ree V ojvotkinja. Sve to sam izre k la , s h v a tite k a o m o j m a li d a r. Jeftin a li d ara! p o m isli A lisa. A li m i je d rag o to b ar za ro en d an n e d o n o se tak v e d aro v e! Ip ak se n ije o d v aila to izre i i g lasn o . O pet razm iljate? upitala je V ojvotkinja pa - jo jed joj n o m u r a m e z a b ila s v o ju tv rd u m a lu b r a d u . P a im am p rav o razm iljati , o d g o v o rila je A lisa o tro , je r s e v e p o e la p o m a lo b rin u ti. N a to im ate tono toliko prava, odgovorila - je V ojvot k in ja, k o lik o i v rb a d a ro d i g ro e , a p o u k a... A li tu, a na A lisino veliko iznenaenje, V ojvotkinji najed n om zam re g las, i to b a u sred n jezin e om iljen e rijei, p ou k a , a ru k u k o jo m se b ila p o d vu k la p o d n jezin u n ajed n o m obuze drhtavica. A lisa podie pogled, i gle, pred njim a je sta103

LEW1S CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

ja la K r a ljic a , r u k u p r e k r i e n ih n a p r s im a , i m r tila s e k a o o lu jn i o b lak . L ijepa li dana, V ae V elianstvo! zapoe V ojvotkinja ti h im , s la b a n im g la s o m . A sad vas lijepo u po zoravam , zaderala se K raljica, pa z a ta b an ala p o tlu , ili id e te v i ili id e g lav a , i to u ro k u k ek s! P a sa d b ira jte ! P a je V o jv o tk in ja i iz a b ra la , i u a s u je v e n ije b ilo . V ra tim o se ig ri , re k la je K raljic a A lisi, a A lisa se p a k b ila to lik o u p la ila da n ije m o gla p ro zb o riti n i rijei, te je p o la k o k re n u la n a tra g z a n jo m n a k r ik e ti te . D ru g i su gosti isko ristili K raljiinu od sutno st pa se izvalili u h la d u . P a ip a k , im s u je u g le d a li, u rn o s u s e v ra tili ig ri, i to n a k o n to je K ra ljic a sa m o sp o m e n u la d a b i ih tre n u tak o k lije v an ja m o g ao sta ja ti g lav e . Z a sve v rijem e ig re K raljica se n ije n i n a tren utak ok an ila sv a e s d ru g im ig ra im a i d relje n ja u stilu D o lje m u g la v a ! i D o lje jo j g lava! O n e pak ko je b i osud ila sm jesta bi uzaptili vo jn ic i, k o ji bi, d akako , zbo g to g a m ora li p resta ti izig rav ati lu k o v e , ta k o d a ih p o s lije p o la s a ta v i e n ije n i b ilo , a s v i su igrai, s izn im ko m K ralja, K raljice i A lise v e- bili za b ra v o m i o s u e n i n a p o g u b lje n je . A o n d a se i K ra ljica o ka nila ig re p a, ve b ez d ah a, rek la Alisi: Jesi li v e v id je la L a ljiv u K o rnjaeu?, N re e A lis a . Ja i n e z n a m to je to . T o je o n a k o rn ja a k o ja rad i lan u ko rn ja in u ju h u , odgovori K raljica.
104

N ik a d n i u la n i v id je la , re e A lisa . O n d a id em o , re e K raljica. Ispriat u ti -n jezin u p o vijest. B a kad su odlazili, A lisa je ula kako K ralj veli tihim gla so m , o b ra aju i se ita v o m d ru tv u : S v i ste p o m ilo v an i. N ato je u seb i rekla: V idi ovo, ba fino! jer je zbog to je e to lik o g b ro ja p o gu b ljen ja to ih je K raljica b ila n ared ila, b ila b a n e s re tn a . V rlo brzo naioe na G rifona, koji je na suncu spavao kao klada . (A ak o n e zn ate to je to grifo n, sam o po gled ajte slik u .) D a j se d ig n i, m rcin o lijen a! re e K ra ljic a. I o d v ed i m la d u d a m u d o L a ljiv e K o rn ja e d a u je n je z in u p r i u . A ja s e m o ra m v ra titi d a a ra n ira m ta p o g u b lje n ja k o ja s a m b ila n aredila . P a o d e, ostav lja ju i A lisu s G rifo n o m . A lisi se o n n a iz g le d b a n ije s v id io , a li je p o m is lila k a k o , u c je lin i
105

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEML]I UDESA

g le d a n o , s n jim n ije n i ta o p a s n ije n o s k rv o e d-n o m K ra lji c o m , p a je o s ta la i p o e k a la . G rifon je sjeo i protrljao oi. Ispratio je pogledom K raljicu d o k s e n ije iz g u b ila iz v id a , p a s e z a s m iju ljio . 0 , d a s m iju rije ! re k a o je , n a p o l z a s e b e , n a p o l z b o g A lise. K ak v e sm iju rije? u p ita A lisa. to M is lim , tons m re e G r ifo n . S v e je to s a m o n jo j jo , u g lav i, itav a ta p ria. O n i, zna, nik ad n e po g ub e n ik og a. Id e m o ! O vd je svi staln o g ov ore 'id em o!', p om islila je A lisa, n a k o n to je p o lak o k re n u la za n jim . N ik ad m i u iv o tu n isu to lik o z ap o v ije d ali, n ik ad a ! N isu o tili dalek o, k ad u d aljini ugledae L aljiv u K orn ja u g dje sam o tn a sjed i n a ru b u litice , a k ad su jo j prili b lie , A lis a ju je u la g d je u z d i e k a o d a jo j s e s r c e c ije p a . to je to lik o ti ti? u p ita la je G rifo n a , a o n jo j je o d g o vo rio , sk o ro istim rije im a k ao i m a lo as: S v e je to sa m o n jo j u g lavi, itav a ta pria. N ita nju , zn a, n ikad a n e titi. Idem o ! T ako prioe L aljivo j K ornjai, i ona ih pog leda krupn im o im a p u n im s u z a , a li n e r e e n i ta . O va tu m lad a dam a , ree G rifo n , eli u ti tv oju p riu , e li z aista . O nda u joj je i ispriati, ree Laljiva K ornjaa dubokim , u p ljim g laso m . S jed ite o b oje, ali n i rije i d o k n e zav rim . I ta k o su i sje li, p a n e k o lik o tre n u ta k a n itk o n e iz g o v o ri ni rijei. A A lisa p om isli: N ije m i jasn oikad zavriti k ak o e a k o n ik a d n e p o n e . P a ip a k s trp ljiv o p ri e k a .
106

Jed no m , re e L aljiv a K o rn jaa n apo k on , po p rativ i to d u b o k im u z d a h o m , ja b ija h is tin s k a K o rn ja a . P o slije tih rijei u slijed i v rlo d u ga u tn ja, p o p ra en a tek po v re m e n im G rifon o v im usk lic im a H jck rrh ! te staln im te k im K ornjain im jecajim a. A lisa je ve b ila n a rubu tog a da u stan e i k a e : H v a la v am , g o sp o o , n a v ao j za ista z an im ljiv o j p ri i , a li n ije se m o g la o th rv a ti m isali ijealotu z cd im a j o n e to , p a je n a s ta v ila s je d iti i n e u p a d a ti u r ije . K ad sm o jo bile jako m ale, nastavi L aljiva K ornjaa n a p o k o n , sad v e sm iren ije , ia k o b i i d a lje zn a la p o v re m en o z aje cati, ile sm o u k o lu u m oru . A u itelj n am b ijae sta ra k o r n ja a - z v a li s m o g a P o d u ite lj, ia k o to n ije b io . A za to , k ad je b io ? u p ita A lisa . N ije bio jer je uio nas, a ne pod! rekla je Laljiva K or n ja a lju tito . S tv a rn o s i d o s a d n a ! Trebala bi se stidjeti to postavlja tako glupa pitanja, pri d ru i se sad i G rifo n . Z a tim su o b o je n a s ta v ili sje d iti u m u k u i gledati sirotu A lisu , kojoj je bilo da propadne u - zem lju . N a pokon G rifon ree Laljivoj K ornjai: V ozi dalje, stara m oja! N e m am o za to itav d an ! N ato o n a n astav i ov im rije im a: D a , ili sm o u k o lu u m o ru , iak o ti u to m o d a n e vjeru je... T o n ik a d n is a m re k la ! p re k in u la ju je A lis a . Je si , ree L a ljiv a K o rn ja a . D a j je z ik z a z u b e ! d o d a o je G rifo n p rije n e g o to se A lisa stig la p o n ov n o o glasiti. A L a ljiv a K o rn ja a n a stav i: D o b iv a le sm o n a jv iu n ao b ra z b u - z a p ra v o sm o sv ak i d a n i le u k o lu ...
107

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

I ja sam ila u k o lu , ree A lisa. N e biste se zb o g tog a m o ra li d r a ti ta k o v a n o . I im a li ste d o d atn e p re d m e te ? u p itala je L aljiv a K o r n ja a p o m a lo z a b rin u to . D a , o d g o v o ri A lisa . U ili sm o fran c u sk i Isv ira ti. i p rati? u p ita L a ljiva K o rn jaa . N i slu a jn o ! o d vrati A lisa ind ig n iran o . A h ! O n d a to i n ije b ila b a n ek a k o la , o d v ra ti L a ljiv a o rn ja a to n o m v e lik o g o la k a n ja . A m i, m is lim , K m i sm o
108

n a k ra ju sa tn ic e im a li 'fra n cu sk i, gilazb en je d o d at p ra n i no .' T o v a m b a i n ije jak o tre b a lo , re e A lisa , s o b z iro m n a to d a s te iv je li n a d n u m o r a . Ja si to nisam ni m ogla priutiti, odgovori L aljiva K or n ja a i d u b o k o u zd a h n e . Ja sam u ila sa m o o sn o v n e p red m ete. A ti su ? u p ita A lisa . R itanje i klisan je, naravno, to kao prvo, odvrati L aljiva K o rn jaa, a o nd a i osn ov n e raun ske o peracije - jajan je, o d u iv an je , g lo en je i d re ljen je . Jo nikad nisam ula za 'jajan je', odvaila se A lisa. to je to ? N a to G rifo n z a p re p a te n o d i e o b je a p e . K ako ! N ik ad u la za jajan je ! u sklik n u on . A li v aljd a z n a to je k a lja n je ? Z nam , ree A lisa, ali ne ba sigu rno. K aljanje je pro iz v o d n ja k a lja z a k a lje v e p e i. O nda to pita , nastavi G rifo n . A ko ne zna to je ja ja n je , o n d a s e o b je s i. T o A lisu ba nije potak lo na n ov a p itanja o tom e, pa se o k ren u la L a ljiv o j K o rn jai i u p ita la : A to ste jo u ili? M islim , im ali sm o jo i histeriju, odvratila je L aljiva K o rn jaa, pa poela sve na peraje bro jati predm ete. H isteriju s ta ru i m o d e rn u , i m o rep is, p a p ik a n je - u ite ljica n a m je p ik a n ja b ila je d n a s ta ra ig lic a , o n a n a s je n a u ila to su to trta , p o re z i ra z n i p a p ir i.
109

LEWIS CARROLL

I kako je izgledalo to pikanje? upita Alisa. Mislim, to ti teko mogu rei, odgovori Laljiva Kornjaa, jer imam debelu kou. A Grifon to nikad nije nauio. Nisam za to imao vremena, odvrati Grifon, a osim toga sam iao u klasinu. A kolu je drao neki stari rak, ali stvarno star. Ja k njemu nikad nisam ila, ree Laljiva Kornjaa pa uzdahnu. On je, vele, bio jak u lamentitini i grenju od smijeha. Bome i jest, bome i jest, ree Grifon pa i sam uzdahnu, nato oba stvora sakriju lice u ape. I koliko ste sati imali dnevno? upita Alisa, jer joj se urilo promijeniti temu. Prvi dan deset sati, ree Laljiva Kornjaa, sutradan devet, deset ili jedanaest, trei osam, devet, deset, jedanaest ili dvanaest, i tako dalje. Neobina li rasporeda! uskliknu Alisa. Zato se to i zove raspored, zamijeti Grifon, zato to se na kraju raspo svaki red. Ta je misao za Alisu bila sasvim nova, pa se malo zamislila prije nego to je opet progovorila. Ali ste tako nakon jedanaest dana doli i do nule, pa je sigurno bio slobodan dan? Naravno da jest, odvrati Laljiva Kornjaa. A to je onda bilo dvanaesti? upitala je Alisa vrlo gorljivo. Dosta vie o uenju, prekinuo je nato Grifon razgovor vrlo odlunim glasom. A sad joj ispriaj neto o igrama. 110

GLAVA X.

UMORENI PLESAI

aljiva Kornjaa je duboko uzdahnula, pa povukla peraju preko oiju. Pogledala je Alisu, pokuala neto izgovoriti, ali su joj jecaji na nekoliko trenutaka zaguili glas. Kao da joj je zapela kost u grlu, ree Grifon pa je stade tresti i tui akom u lea. Laljivoj se Kornjai napokon vrati glas, pa ona, dok su joj suze urkom tekle niz lice, nastavi: Moda ba niste puno ivjeli ispod mora... (Nisam, ree Alisa), i moda se nikad niste upoznali s jastogom... (Alisa je ve htjela rei Samo sam jednom probala... ali se u zadnji as suzdrala i rekla: Ne, nikad.) ... te stoga ne moete imati ni pojma kako je prekrasna kadrila jastoga, takozvani ples umorenih plesaa! Ne, zaista nemam, ree Alisa. A kakav je to ples... Mislim, ree Grifon, najprije se du obale napravi vrsta... Dvije vrste! uskliknu Laljiva Kornjaa. Tuljani, kornjae i tako dalje, i onda, kad s puta maknete sve morske klobuke... A to obino zna potrajati, upadne joj u rije Grifon. ... napravite dva koraka naprijed... A svatko za partnera ima jastoga! uskliknu Grifon.
lll

LEVVIS CARROLL

ALISA U ZEML|I UDESA

Naravno, ree Laljiva Kornjaa, dva koraka naprijed, pa se okrenete partneru... ... promijenite jastoga, pa se vratite istim redom, nadovee se Grifon. I tada, znate, nastavi Laljiva Kornjaa, zavrtite... Jastoge! uzviknu Grifon, pa skoi u zrak. ... i onda ih umorite... Pa zaplivate za njima! uskliknu Grifon. Pa u moru umoreni izvedete salto mortale! podvrisnu Laljiva Kornjaa, te stade divlje potcupkivati. Opet promijenite jastoge! uskliknu Grifon. I zatim opet na kopno i - to je kraj prve figure, ree Laljiva Kornjaa, a glas joj naglo pade. I sad ta dva stvorenja, koja su poela hopsati kao poludjela, opet sjedoe tuno i tiho pa pogledae Alisu. To je zacijelo vrlo lijep ples, ree Alisa smjernim glasom. Bi li ga voljela malo vidjeti? upita Laljiva Kornjaa. Itekako, ree Alisa. Da vidimo prvu figuru! ree Laljiva Kornjaa Grifonu. Snai emo se, znate, i bez jastoga. Tko e pjevati? 0, ti pjevaj, ree Grifon. Zaboravio sam rijei. I sad poee sveano plesati oko Alise, krug za krugom, pa bi se svako malo, kad bi se mimoili preblizu, okrenuli na prstima, pa zamahali prednjim apama da udare takt, dok je Laljiva Kornjaa pjevala ovako, vrlo i sporo i tuno:

Moe ipak malo bre? ree salpa puu. Dupin nam je za petama, zubi rep mi struu. Gle jastoge i kornjae, veseli ih nosi b'jes! Dame sjede na oblutku - jeste, molim, vi za ples? Jeste, niste, jeste, niste, jeste, niste, jeste li za ples? Jeste, niste, jeste, niste, jeste, niste, jeste li za ples? Vi nemate stvarno pojma, kakvu radost nama ini Kad nas uzmu, pa nas bace, ka modroj puini! Al pu ree: Predaleko! - iz oka mu iskra kres Ree salpi hvala lijepo, ali nisam ba za ples. Nisam, ne bih, nisam, ne bih, nisam, ne bih, nisam ba za ples. Nisam, ne bih, nisam, ne bih, nisam, ne bih, nisam ba za ples. to je vano kak daleko? ljuskava e prija. Obala je druga tamo, nebo gdje se svija. Francuskoj smo blii od Engleske to dalje napravimo tres: Stog ne blijedi, ljubljen puu, nego doi, idemo na ples! Jesi, nisi, jesi, nisi, jesi, nisi, jesi li za ples? Jesi, nisi, jesi, nisi, jesi, nisi, jesi li za ples?

112

Hvala, taj ples je bilo zaista zanimljivo pogledati, ree Alisa, a zapravo joj je bilo jako drago to je s tim napokon gotovo, a jako mi se svidjela i ta neobina pjesma o salpi! 0, to se tie salpi, ree Laljiva Kornjaa, njih... njih si zacijelo vidjela? Da, ree Alisa, esto sam ih vidjela na tanju... pa se u zadnji as zadra. 113

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

N em am pojm a gdje vam je taj T anj, ree L aljiv a K or n ja a , a li a k o s i ih ta k o e sto v i a la , o n d a z a c ije lo z n a i k ak o izg le da ju . M islim d a zn am , od g o vo ri A lisa zam iljen o . R ep o v e d r e u u s t im a i u v a l ja n e s u u b r a n o . G led e brana zacijelo se vara , ree L aljiva K orn jaa, je r b i b ra n o sp ra lo m o re . A li rep o v io s utau u stim a , d is im a razlog je tom e... I tu L aljiva K o rnjaa zijevnu i sk lopi oi. R e c i jo j to je to m e ra z lo g i s v e te p ri e , re e G r ifo n u . R az lo g je , re e G rifo n , to istap le u s ja s-to za o n e zim a. I zb o g to ga ih , ka d se u m o re, u m ore. I zb og to g a o d le te d a le k o u m o r e . I ta k o im s e r e p z a b ije u u s ta . P a g a v i e n e m o g u iz v a d iti. T o je s v e .
114

B a v am h v ala , re e A lisa, b ilo je b a zan im ljivo . N i k a d n is a m to lik o n a u ila o s a lp a m a . R e i u ti ja i v ie , ak o eli , re e G rifo n . -Z n a li, re c im o , d a je s a lp a v rh u n s k a r ib a ? Z a to s a m v e u la , s a m o n e z n a m z a to . V rh u n sk a je z a to to d o la z i s v rh u n c a , to je b a re m s a s v im ja s n o . K a k o to ? O tk u d to z n a? Z a to to je sa lp a s A lp a , a p o z n a to je d a s u- b a n a A l p am a n a jv ii v rh u n c i. Z a rib u v rije d i to je g o re to je b o lje . A to je d o lje ? N ije g o re . A z n a li k o je s u r ib e o d m a h iz a n je ? A lis a s e s a s v im z b u n ila i s a m o o d m a h n u la g la v o m . U g o ri, je r iv e u g o ri. U gori? V rsta jegu je? V rsta je g u je ? N ije v rsta g u je . S a d s e A lis a o p r e z n a o o s v r n u la snt a asn e , i m a lo r v p ri e k a la p rije n e g o to je o d g o v o r ila . P a n is a m n i r e k la d a je v r s ta g u je , n e g o je g u je ! G u ja je g u ja , a je g u ja je je g u ja ! Je g u ja n ije g u ja . K a k o m o e re i d a je g u ja je g u ja ! D o b ro , p u stim o to , re e A lisa v e p o m a lo u m o rn o . A k a k o s u s A lp a s tig li u g o r i u g o r i s a lp a ? C ipal-cugom , naravno, odgovori G rifon ve m alo lju tito . T o b i ti m o g a o re i sv a k i m o l, d a m o re n isu d e m o lira li. K a k o s u m o re m o g li d e m o lira ti? z a u d i s e A lis a . L ije p o , o d g o v o ri G r ifo n , iz lo v ili s v e m o lo v e , p a je m ore o stalo d em o liran o . A to to je o sta lo to i n isu m o li, n eg o
115

ALI SA

u ZEMLJI UDESA

n ek ak v i p i-m o li. O sim o n ih k o ji su p o b je g li n a o b a lu i p re ru ili s e u m o lo v e . A li kakve veze im a m ol s m olom ? skoro se nalju ti A lisa. J e s i li ik a d v id je la m o la n a m o lu ? Ili b a r m o la isp o d m o la ? u p lete se sa d i L a ljiv a K o rn ja a. P a b-i v id jela ra z lik u . K ao to ju je v id io i on aj E ng le z n a Jad ran u k ad je re k a o :'P le a s ek a v ic u ', p a s u m u s e rv ir a li p lis k a v ic u . , P a je li ju p o je o ? iv o s e z a in te re s ira A lisa . N e, nego ju je popio! ljutnu se L aljiva K ornjaa, koja je sebe sm atrala preozbiljnom za takve budalatine. A G rifon ree: N o p u sti, d a j sa d a lo p ria j o sv o jim p u sto-lo v in a ti m m a. R ad o u v am isp ri a ti sv o je z g o d e i n e zg o d e - p o e v i od jutros , ree A lisa pom alo bojaljivo. A vraati se do juer n e b i im a lo n ik a kv o g sm isla , je r sa m o n d a b ila sa sv im d ru g a djevojica. D a j n a m sa d sv e to i o b ja sn i , re e L a ljiv a K o rn ja a . 0 ne, ne! Prvo zgode i nezgode, ree G rifon pom alo srdi tim gla so m . O b janjen ja su u vijek tako g ro zno besk o nana. I tak o im A lisa po e p riati sv o je d o iv ljaje -sv e o d tre nutka kad je ugledala B ijelog Z eca. U p rvi je as bila m alo n erv o zn a, jer su jo j se ta d v a stv o re n ja sasv im prim ak la , sva ko s a s v o je s tra n e , p a ra z ro g a ila i o b ai iro k o , a li i u s ta je sku p ila h rab ro st i nastavila . N jezin i su slua i b ili sav ren o m irn i sv e d ok n ije d o la d o to g a k ak o je G u sjen ic i rec itirala S tar si, oe W illy , i sad su sve rijei poele ispadati n ekak o d ru k ije , p a je L a ljiv a K o rn ja a d u b o k o uz da hn u la i re k la : O v o je v rlo zan im ljiv o .
116

T o je za n im ljiv o d a sk o ro i n e m o e b iti za n im ljiv ije , re e G rifo n . A li je sve ispalo drukije! ponovila je L aljiva K ornjaa zam iljeno . V o ljela bih u ti recitaciju neeg dru go g . R eci jo j d a p on e. P og led ala je G rifo n a kao d a on nad A liso m im a n ek ak v u v last. U stan i pa na m izre citira j 'P re po zn a jem g las lijen in e' , re e G rifo n . K ak o m i ta stv o ren ja sam o zap o v ijed aju i tje ra ju d a re c itira m p je s m ic e ! p o m is lila je A lis a . Is to m i je k a o i u k o li. Ip ak je u sta la i p o e la re c itira ti, a li jo j je g la v a b ila

to lik o p u n a u m o re n ih p le sa a , d a je jed v a i zn ala p a g o v o ri, to s u rije i is p a le d o is ta v r lo u d n o :


117

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

Prepoznajem glas jastoga, uh ga gdje oglasi: 'Prepeen sam pa u morat eeriti vlasi.' Kako patka vjeam, tako i on nosom Redi pojas, dugmad, spaja s nogom bosom. Kad su plae suhe, vesel je ko ptica, Sa Psinom se sprda, o njoj pria vica. Al kad doe plima, s njom i morska psina, Glas mu straljiv titra ba ko violina.

Kada jednom krenuh vrtu u vizitu, Vidjeh Sovu, Pumu, gdje krkaju pitu. Puma sos i meso, pa i t'jesto vadi, Sovi osta tanjur, da se njime lai. Na koncu jo Sova, kao poslasticu, Doputenje dobi da odnese licu -Puma pak vilicu i noinu novu, Pa gozbu zavri alabrcnuv...

Kad sam ja bio mali, to sam recitirao sasvim drukije, ree Grifon. Mislim, ovo jo nikad nisam ula, ree Laljiva Kornjaa, ali to to ujem, zvui mi vrlo zdravo-razumski, hou rei kao kad se pozdravi s razumom. Alisa na ovo ne ree nita. Sjedila je zabivi lice u dlanove i pitala se hoe li se ikad vie ita dogaati na prirodan nain. Voljela bih da mi to objasni, ree Laljiva Kornjaa. Ne moe to ona objasniti, urno se ubaci Grifon. Idemo na sljedeu strofu. Ali to je s nogom bosom? bila je uporna Laljiva Kornjaa. Zato je nogu bosu spajao s nosom? To je polazni poloaj u plesu, ree Alisa, ali je to strano zbuni, pa poeli promijeniti temu. Idemo na sljedeu strofu, ponovi Grifon. Ona poinje s 'Kada jednom krenuh vrtu u vizitu.' Alisa mu se nije usudila rei ne, iako je bila sasvim uvjerena da e sve ispasti krivo, pa je nastavila drhtavim glasom:

Kakva korist od ponavljanja sveg tog svata, prekine je Laljiva Kornjaa, ako usput sve i ne objasni? Nikad u ivotu nisam ula nita zbrkanije! Da, moda je bolje da se toga okanimo, ree nato Grifon, a Alisa to jedva doeka. Da izvedemo sljedeu figuru umorenog plesa? nastavi Grifon. Ili bi vie voljela da ti Laljiva Kornjaa otpjeva pjesmicu? 0, pjesmicu, najljepe molim, ako bi Laljiva Kornjaa bila tako ljubazna, odvrati Alisa, i to tako gorljivo, da Grifon ree, i to prilino uvrijeenim glasom: Hm! 0 ukusima se ne raspravlja! Daj joj otpjevaj 'Kornjainu juhu', jel moe, stara moja? Nato Laljiva Kornjaa duboko uzdahne pa zapoe, i to glasom koji se povremeno guio u jecajima:
Juha slasna, sva zelena, eka vrua, razlivena. Tko je ne bi, brka t' masna! Veerjuho, juho slasna! 119

118

LEW1S CARROLL

Veer-juho, juho slasna! Juuuuu-ho slaaaaa-sna! Juuuuu-ho slaaaaa-sna! Veer-juuuuuuuuho, Juho slasna, slasna, slasna! Juho slasna! Fukaj ribu I svu drugu puni-tibu. Ma tko za te licu, divlja i sve drugo ne bi dao, juho slasna! Juuuuu-ho slaaaaa-sna! Juuuuu-ho slaaaaa-sna! Veer-juuuuuuuuho, Juho slasna, slasna, slasna!

G L A V A I. X

TKO JE UKRAO KOLAE?

Jo jednom napjev! uskliknu G rifon, no ba -kad je La ljiva K ornjaa krenula da ga ponovi, iz daljine se zau krik: P o in je su en je! Idem o! uskliknu G rifon pa, uhvativi A lisu za ruku, pohita o d L aljiv e K o rn jae, i ne ek aju i d a d op jeva p jesm icu . K akvo to suenje? zadih ano e A lisa u trku, no G rifon jo j o d v rati sa m o s Id em o ! p a p o tr i jo b r e , d o k s u d o n jih sv e s la b ije i s la b ije , n o en e v jetro m to ih je tu k ao u le a, d o p irale tu g aljiv e rijei: Veer-juuuuuuuuho, Juho slasna, slasna, slasna!

ad su stig li, K ralj i K raljica S rca sjed ili su na p rijestolju. , a oko njih se skupilo veliko m notvo. B ilo je tu svao jak ih p tica i iv o tin ja u m sk ih , a b ile su tu i k arte k slo en eu b o jn e r e d o v e , je r je sv a k i b io u d ru g o j b o ji. P r e d s v im je njim a stajao D eko,* sav u lancim a, a s lijev e a m u i desn e stran e stajahu vojnici da na nj paze, dok je pokraj K ralja bio B ijeli Z ec. U jednoj m u ruci fanfara, a u drugoj pergam entni itak . U sam o m sreditu sud nice stajao je veliki sv plad anj kolaim a, ve i naizgled tako ukusnim a, da je A lisa i s na sam pogled ogladnila... D a bar to prije zgotove to suenje, poislila je, p a n as p o slu e zak u sk o m ! N o sv e m je slu tilo dod toga nee biti nita, pa se poela ogled avati za a neim imb i u b ila v rijem e. e A lis a jo n ik a d n ije b ila u s u d n ic i, a li je o to m e ita la u kn jigam a, p a se razv eselila otkriv i kako za sk oro sv e zn a k ak o se to zo v e. O n o tam o je su d ac , ree u seb i, jer n a g lav i im a tu v elik u v lasu lju .
Deko (engl. Knave) to znai i nitkov - zbog ega mu zapravo i sude. (Op.

120

pr.)

121

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

A sud ac je , u sp u t reeno , b io sam K ralj; a k ak o je sad krun u no sio na vlasu lji, n ije m u bilo nim a lo ug o dn o , a n ije ba n i izg led alo ja k o p rili n o. O no tam o je pregrada za porotnike, pom islila je A lisa dalje, a onaj tucet ivotinja, to pretpostavljam da su lanovi su dsko ga vijea. T u je zadnju rije dva-tri puta po novila u se b i, s iln o n a n ju p o n o sn a , jer je p o m islila , i to s p ra v o m , da m alo djevojica njezina uzrasta uo pe i zna to on a znai. M oda bi rekle suci porotn ici, m od a porotn ici, no najvjero ja tn ije n e b i re k le u o p e n ita . D vanaestero je porotnika pisalo vrlo urno po svojim plo icam a. to to oni rade? upitala je aptom G rifona. to to im a ju p is a ti, k a d s u e n je jo n ije n i p o e lo ? Piu kako se zovu, odgovorio je G rifon podjednako ap tom , jer se boje da bi to do kraja suenja m ogli i zaboraviti. 0, da tup astih stvoren ja! poela je A lisa glasno i indignirano, ali se sm jesta zaustavila, jer je B ijeli Zec dreknuo: T iina u sudnici! a K ralj je stavio naoale i zabrinuto se o sv rn u o d a v id i tk o to p ria . S ad je A lisa opazila, ba kao da im gleda preko ram ena, kako svi porotnici na svoje ploice zapisuju 0, da tupastih stvo ren ja ! , pa je ak raz ab rala d a je da n o d n jih n e zn a n i gdje tu dolazi zarez, zbog ega je m orao potraiti savjet od su sjeda. K ako li e sam o do kraja suenja te ploice biti navrljane! pom islila je A lisa. O lovka je jednog od porotnika zakripala. da T o A lisa, kako,nije m ogla podnijeti, pa je kren ula ukrug dvorane i do122

la m u z a le a , te u s k o ro u g ra b ila z g o d u d a m u je u g ra b i. A uinila je to tako hitro da siroti m ali porotnik (a bijae to gu teri G ust) nije m ogao nik ako razab rati to se to s njom d o g o d ilo , p a je ta k o , n a k o n to je o lo v k u u za lu d tra io n a sve strane, itav dan m orao pisati prstom , od ega je zapravo bilo jako m alo koristi, jer on na ploici nije ostavljao nikakav trag. V jesn ie, p ro itaj o ptun icu ! ree K ralj. N ato B ijeli Z ec triput puhne u trublju, pa razm ota svitak p erg am e n e i pro ita slje d ee :

Kraljica Srca pun pleh nakrca Kolaa u ljetni dan; Deko od Srca, kolae pomrca, I s njima zbrie van. 123

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

Odvagnite i presudite, ree Kralj poroti. Ne jo, ne jo! urno ga prekine Zec. Prije toga jo dolazi kojeta! Pozovi prvoga svjedoka, ree Kralj, pa Bijeli Zec tri puta puhne u trublju te povika: Prvi svjedok! A prvi je svjedok bio Klobuar. A doao je s ajnom alicom u jednoj, a kruhom s maslacem u drugoj ruci. Jako se ispriavam, Vae Velianstvo, otpoe on, to sam doao s ovim, ali kad ste poslali po mene jo nisam popio aj. A trebao si, ree Kralj. Kad si s tim poeo? Klobuar je pogledao Oujskoga Zeca, koji je doao za njim, ruku pod ruku s puhom Spi-Miom. etrnaestog oujka, mislim da je tako bilo, ree. Petnaestog, ree Oujski Zec. esnaestog, ree Spi-Mi. Zapiite, ree Kralj porotnicima, a oni marljivo na ploice zapisu sva tri datuma, pa ih zbroje i pretvore u ilinge i penije. Skini svoj eir, ree Kralj Klobuaru. Nije moj, ree Klobuar. Ukraden! uskliknu Kralj, pa se okrenu poroti, koja odmah zapisniki utvrdi tu injenicu. Imam ih za prodaju, doda Klobuar kao objanjenje. Pa ih stoga nemam. Ja sam Klobuar. Nato Kraljica stavi naoale, pa se otro zagleda u Klobuara, koji se nato uzvrpolji i problijedi. 124

Da ujemo tvoj iskaz, ree Kralj, i ne budi tako ivan, jer u te dati pogubiti na licu mjesta. To svjedoku kao da nije pomoglo ba nimalo. I dalje se nastavio premijetati s noge na nogu, s nelagodom pogledavati Kraljicu, pa je u smetenosti ak, umjesto zalogaja kruha s maslacem, odgrizao omaan komad alice. I ba je u tom asu Alisa osjetila neto vrlo neobino, a to u njoj izazove silnu smetenost sve dok ne otkri to je to. A zapravo je poela opet rasti, pa je u prvi as pomislila kako bi trebala ustati i izai iz sudnice; u drugi je, meutim, odluila ostati dok god za nju tu bude mjesta. Nemoj se toliko stiskati, ree Spi-Mi, koji je sjedio kraj nje. Ne mogu vie ni disati. to ja tu mogu, ree Alisa sasvim skrueno. Kad rastem. Ne, ovdje nema prava rasti, ree Spi-Mi. Ne govori gluposti, ree Alisa, sad ve malo hrabrije. Pa zna da i ti raste. Da, ali nekakvom razumnom brzinom, ree Spi-Mi. I ne tako smijeno. Pa se jako naduri te usta i ode na drugi kraj sudnice. Za sve to vrijeme Kraljica nije prestajala zuriti u Klobuara, i ba kad je Spi-Mi prolazio kroz sudnicu, ree jednom od sudskih slubenika: Donesi mi popis pjevaa s posljednjeg koncerta! Nato bijedni Klobuar toliko uzdrhta da su mu od trenje odletjele cipele. Da ujemo tvoj iskaz, ponovi Kralj ljutito, ili u te dati smaknuti, pa bio ivan ili ne. 125

LEWIS CARROLL

ALISAU ZEMLJI UDESA

O d v ag n ite i p resu d ite , ree K ralj pN ro jo , n e o e ti. jo ! u rn o g a p re k in e Z e c . P rije to g a jo dolazi kojeta! Pozovi prvoga svjedoka, ree K ralj, pa B ijeli Zec tri puta p u h n e u tru b lju te p o v ik a : Prvi svjedok! A prvi je svjedok bio K lobuar. A doao je s ajnom ali co m u jedn oj, a k ru h o m s m aslacem u d ru g oj ru ci. Jako se ispriavam , V ae V elianstvo, otpoe on, to sam d oao s ov im , ali kad ste p oslali p o m en e jo n isam po pio aj. A treb ao si , re e K ralj. K ad si s tim p o eo ? K lob uar je p og ledao O u jsko ga Z eca, ko ji je do ao za n jim , r u k u p o d ru k u s p u h o m S p i -M i o m . etrn a e s to g o u jk a, d a je tak o b ilo , re e . m islim P etn aesto g , ree O u jsk i Z ec. esnaestog, ree S pi-M i. Z apiite, ree K ralj porotnicim a, a oni m arljivo na plo ic e z a p is u sv a tri d a tu m a , p a ih z b ro je i p re tv o re u ilin g e i p en ije. S k in i sv o j eir , ree K ralj K lo b u aru . N ije m o j , ree K lob uar. U kraden! uskliknu K ralj, pa se okrenu poroti, -koja od m a h z a p is n i k i u tv rd i tu in je n ic u . Im am ih za p ro d aju , d o d a K lo b u ar k ao o b jan jen je. P a ih s to g a n e m a m . Ja s a m K lo b u a r. N ato K raljica stavi naoale, pa se otro zagleda u K lo b u a ra , k o ji se n ato u zv rp o lji i p ro b lijed i.
124

D a ujem o tvoj iskaz, ree K ralj, i ne budi tako ivan, je r u te d a ti p o g u b iti n a lic u m je s ta . To svjedoku kao da nije pom oglo ba nim alo. I dalje se n astav io prem ijetati s n og e na n og u, s n elag od om p og leda v ati K raljicu , p a je u sm eten o sti ak , u m jesto zalo g aja k ru h a s m a sla c e m , o d g riz ao o m a a n k o m a d alic e . I b a je u to m a s u A lis a o s je tila n e to v rlo n e o b i n o , a to u n jo j iz azo v e siln u sm eten o st sv e d o k n e o tk ri to je to. A zapravo je p oela o pet rasti, pa je u prvi as po m islila kako bi trebala ustati i izai iz sudnice; u drugi je, m eutim , o d lu ila o s ta ti d o k g o d z a n ju tu b u d e m je s ta . N em o j se tolik o stiskati, ree S p i-M i, ko ji je sjed io k ra j n je. N e m o g u v i e n i d isa ti. to ja tu m ogu, ree A lisa sasvim skrueno. K ad rastem . N e,o vd jen em a p rav a rasti , re e S p i-M i. N e govori gluposti, ree A lisa, sad ve m alo hrabrije. P a z n a d a i ti r a s te . D a, ali n ek akv om razum no m b rzino m , ree S p i-M i. I ne tako sm ijeno. P a se jako naduri te usta i ode na drugi k raj su d n ice. Z a sve to vrijem e K raljica nije prestajala zuriti u K lobu ara, i b a k ad je S p i-M i p ro lazio k ro z su d n icu , ree jed n om o d sud sk ih slub en ik a: D o nesi m i po pis p jev aa s p o sljednjeg koncerta! N ato bijedni K lobuar toliko uzdrhta da s u m u o d tre n je o d le tje le c ip e le . D a ujem o tvoj iskaz, ponovi K ralj ljutito, ili u te dati s m ak n u ti, p a b io iv a n ili n e .
125

LEVVIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

B ijedan sam ovjek, V ae V elianstvo, otpoe dK lobuar g laso m , i n isa m n i p o eo p iti sv o j a j - n e p red v ie o d tjed an d an a - a rh tav im k ak o k ru h i m aslac p o staju sv e tan ji p t a n je a ja ... - i tre T rep tan je a ? p ita K ralj. eg u Treptanje poinje s te... poe K lobuar, ali ga idralj aprek a d je h tio re i a lic e a ja . kK e b N ara v n o d a tre p ta n je p o in je s T ! re e v rlo ri m. e za g lu p an a? D alje? D o tro B ijed an sam o v jek , n astav i K lo b u ar, i n ak o n o ro as v e p o elo trep tati... a O u jsk i Z e c je rek a o ... je sk to g N isa m ! p rek in e g a O u jsk i Z e c v rlo u rn o . Jesi! ree K lobuar. T o n ijeem , ree O u jsk i Z ec.

O n to n ije e , re e K raljica . Isp u stite taj d io .


126

N o d o b ro , o n d a je p u h rek ao ... n astav io je K a seu ar,rn u o d a v id i h o e li i o n to zan ijek ati, alin ije i-Mije k ao n ita, jer p lo b o sv S p z a n i je sp av a o k ao k lad a . N akon toga sam , nastavi K lobuar, na kruhm a lo azao la c a i... nam m as A li to je p u h re k a o ? u p ita je d a n o d p o ro tn ik a . N e m o g u se sjetiti , ree K lo b u ar. A li se orasjetiti, zam ijeti K ralj, ili u te gubiti. m dati po N ato bijedni K lobuar ispusti i alicu i kruh s m aslaceme, n a k o lje n a . pa padn B ijed an sam ov jek , V ae V elianstv o , otpo e. B ije d an sio vo rn iki, to vr lo ,re e K ra lj. g N a ovo jedan zam ori veselo ciknu, nato ga sluiteljpo jesta uutka. (A kako je to vrlo teka rije, vodm ah b jasn iti k ak o se sudski sm u am i o to u -u t-k av a. N esretn u iv o tin ju
127

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

o k re n u , p a je o n d a u tk a ju u d o n ji d io tije la d o k je s a s v im n e p ro e e lja d a s e d a lje ja v lja .) B a m i je d rag o to sam to v id jela, p om isli -A lisa . e s to s a m ita la u n o v in a m a 'P u b lik a je h tje la z a p lje sk a ti, a li su je p o slu itelji sm je sta u u tk ali', a sv e d o sa d a n isa m n i sh v a a la to to z n a i. A k o je to sv e to z n a , m o e o d stu p iti , n a s ta v i K ra lj. K ak o d a o d stup im , o dg ov o ri K lob uar, kad nisam k raj stupa? M a li, o d b ij o d m e n e ! lju tn u s e K ra lj. v o lje , sa m o D ge m i re c ite to , o d v ra ti K lo b u a r. to d ru g i z a m o ra c p o p ra ti v e se lim o d o b ra v a n je m , n a je g a u u tk a e . i n to K o n ac p o s la s tim z am o rc im a ! p o m isli A lisa . S ad e s v e k r e n u ti n a b o lje . R adije bih u m iru popio svoj aj, ree K lobuar pa uputi zabrin ut p og led K raljici, k oja je b a itala po p is pjevaa. M oe ii, ree K ralj, nato se K lobuar hitro izgub i iz su d n ic e , n e p ri e k a v i n i k o lik o tre b a d a s e p o n o v n o o b u je . ... a glav u m u do lje v ani, d od a K raljica jed no m od su d sk ih slun ika, ali d ok je ov aj stigao do v rata, K lob uar se ve o d a v n o izg u b io iz v id a . P o z ov ite slje de e g sv jed o k a ! ree K ra lj. S ljed e i je sv jed o k bila V o jv o tk injina ku h arica . U je dn o j je ru c i n o s ila p a p re n k u , a A lis a je n a s lu tila d a je to b a to , jo i p rije n eg o to je u la u su d n ic u , jer je sv ijet k ra j u la za s m je s ta u d a r io u k ih a n je . N ju im lju t d o k az , re e K ra lj.
128

D a vidim o to nam to nosi, ree K ralj. Predo i m i ga. N e , re e k u h a ric a . Sad K ralj zabrinuto pogleda B ijelog Z eca, i ovaj ree tihim glasom : V ae bi V elianstvo svjedoka m oralo podvrgnuti ovog u n a k rsn o m isp itiv a n ju . M islim to se m o ra, m o ra se , ree K ralj m elank olin im g la so m i p re k ri i ru k e n a p rsim a , p a se ta k o m-rtio n a k u h aric u sv e d o k m u se n ije z am ag lilo p re d o im a, te n ap o k o n re e d u b o k im g la s o m : O d e g a s u ti k o la i? O d p a p ra , u g la v n o m , re e k u h a ric a . O d s iru p a , re e s n e n i g la s iz a n je . U okove tog Spi-M ia! zavriti K raljica. O dsijecite m u glav u! Izbacite ga iz su dn ice! U utk ajte ga! S tipljite ga! D o lje m u b rc i! N ek o lik o je tre n u tak a ita v a su d n ica b ila u -sta n ju p o t p u n o g m e te a , sv e d o k n isu izb ac ili p u h a , a d o k - se sv e sm i r ilo , n e s ta d e i k u h a r ic e . M a nije ni vano! ree K ralj tonom velikog olakanja. Po zovite sljedeeg svjedoka. A onda se u pol glasa obrati K raljici: M islim , draga m oja, da biste sljedeeg svjedoka m orali preuzeti vi. O d tog m e u n akrsno g isp itiv anja v e zabo lje glav a! A lisa je gled ala k ako B ije li Z ec p rtlja po p op isu, te ju je s iln o z a n im a lo tk o e b iti slje d e i sv je d o k ,o sa dje r d ... a b a i n is u sk u p ili p u n o d o k az a , re k la je u se b i. I z am islite o nd a n jezino iznen a en je kad je B ijeli Z ec, i to ko liko g a nosi p ita v i g la s i , p ro ita o b a n je z in o im e : A lisa!
129

ALISA U ZEMLJI UDESA

G L A V A II. X

ALISINO SVJEDOENJE
vdje! uskliknu A lisa, u groznici trenutka sasvim zaboravivi koliko je velika narasla u posljednjih nekoliko trenutaka, pa je poskoila u takvoj hitnji da je sku tom zapela za kutiju u kojoj su bili porotnici i tako po rotn ike sasu la na g lav u m notv a do lje, p a su sad leali p rostrti po p od u, i jako je p o d sje ali n a ak varij sa zlatnim ribicam a to ga je p rije tje d a n d a n a b ila n e h o tic e sru ila . O h, oprostite, m olim vas! uskliknula je, pa ih poela sk u p lja ti i v ra ati to je p rije m o g la , jer jo j s e o n a n esre a sa zlatnim ribicam a nije prestajala vrtjeti po g lavi, pa joj je n e to n e ja s n o g o v o rilo d a ih m o ra s m je s ta sk u p iti i v ra titi ili e u m rije ti. S uenje se ne m oe nastaviti, rekao je K ralj vrlo oz b iljn im g la so m , sv e d o k se sv i po ro tn ici n a v ra te n a sv o ja za n jih o d re en a m jes ta - a k a d k a em sv i, o n d a i m islim svi,pono vio je sa siln om teinom , sve vrijem e otro gleda ju i u A lisu. A lisa je pogledala u kutiju s porotom i opazila da je, sve on ako u u rbi, gu tera G u sta stavila glavom strm og lav ce, te da siroto stvorenje k rajnje tun o m ae rep om , jer se ne m oe ni m aknuti. U skoro ga je, m eutim , izvadila i postavila kako treb a , ia k o n e m is lim d a je to b a ja k o v a n o , re k la je u
130

sebi, jer m islim da bi na ovom su enju bio jednako koristan o k re n u t n a b ilo k o ju stra n u . im se porota m alo oporavila od udarca koji ju je bio potresao, te kad su pronaene i vraene im olovke i ploice, sm jesta se m arljivo prihvatie zadae opisivanja itave povi je sti to g m alo g in cid en ta . T o ne u in i sam o G u st, ko jeg a je
131

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

sv e to to liko sm lav ilo , da je sad m o g ao sam o zija-ti, ra zja p lje n ih z v a la , u s tro p s u d n ic e . to ti z n a o ita v o j to j p ri i? u p ita K ra lj A lisu . N ita , ree A lisa. B a n i ta ? n ije s e d a o K ra lj. B a n ita , re e A lisa . T o je v rlo znaajno , ree K ralj pa se ok rene poro ti. O na je to b a p o e la z a p is iv a ti n a p lo ic e , k a d je p re k in e B ije li Z ec: B eznaajn o, tak o je d akak o m islilo V ae V elianstvo, re e to n o m p u n im p o to v an ja , a li m u to n ije sm eta lo d a se p r ito m k r e v e lji i d a m u s e b e lji. B ezn aa jno , n arav n o , to sam m islio , re e K ra lj u rn o , pa n astav i u p ol glasa seb i u b radu : Z n aajno b ezn aa jno zn a a jn o b ez n a a jn o zn a a jn o ... k ao d a p o k u av a o d red iti k o ja rije b o lje zv u i. T ako n eki p o ro tnici zap isa e znaajn o a d ru gi b ezn a ajno. A lisa je to sasvim jasno vidjela, jer im je bila dovoljno b lizu d a im m oe gled a ti n a p loice, ali to je sav ren o n e v a n o , re e u se b i. U to m trenu tku K ralj, ko ji je nek o vrijem e sv e- n eto m ar ljiv o b ilje io u n o te s, v ik n u T iin a ! p a p ro ita iz sv o je knjiice: P rav ilo e trd ese t dv a.v ii o d m ilje* m o ra ju se ud a Svi ljiti iz su d n ic e . S ad sv i p og led ae A lisu.
Duljina je engleske milje 1609 m. (Op. pr.)

A li ja e m a mm ilju , re e A lis a . n Im a , re e K ra lj. S ko ro d v ije , do d a K raljica. M islim , ja ne id em , p a g otov o , ree A lisa. O sim toga, n e ti p ra v ila ; o v a j s te g a a s iz m is lili. T o je n a js ta rije p ra v ilo u o v o j k n jiz i , re e K ra lj. O n d a b i m o ra lo b iti p ra v ilo b ro j je d a n , re e A lis a . S a d K ra lj p ro b lije d i, p a h itro s k lo p i k n ji ic u . D o ne site p re su d u , ree p oro ti tih im i d rh tav im glaso m . T reb alo b i razm o triti jo n eke d ok aze, m o lim vas, V ae V elianstvo, ree B ijeli Z ec, pa ipi u veliko j urb i. E vo, p ro n a li su o v a j p a p iri . I to je n a n je m u ? u p ita K ra ljic a . Jo g a n isa m raz m o tao , re e B ijeli Z ec , n o in i se d a je to p is m o k o je je z a tv o re n ik n a p is a o ... n e k o m . Z acijelo je tako, ree K ralj. Jed ino ako ga n ije napisao n ik o m , to , z n a , i n ije ta k o n e o b i n o . N a k o g a je u p u e n o ? u p ita je d a n o d p o ro tn ik a . N ije u p ueno u o pe , ree B ijeli Z ec, jer m u izvana z a p ra v o n i ta i n e p i e . P rito m ra z m o ta p a p ir i re e : A li to ip a k n ije p is m o , n e g o n iz s tih o v a . Je su li p isan i op tu en ik o v im ruk o p iso m ? u p ita d ru g i p orotn ik . N e, nisu, ree B ijeli Z ec, i to je ono najudnije u sve m u . (N a to s e s v i p o ro tn ic i u d o m z a u d i e .) Z acijelo je o po n aa o n eiji ru k o p is , ree K ralj. (N a to s e sv i p o ro tn ic i o p e t ra z v e d re .)
133

132

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

M olim vas, V ae V elianstvo, ree D eko, ja to nisam n a p is a o , i to s e n e m o e n a p is a ti. N a k ra ju n e m a p o tp is a . A ko g a nisi potp isao , ree K ralj, utolik o gore. Zacijelo ti je nek a op a ina b ila u g lav i, inae bi se p otp isao k ao d ek o , a n e k a o k lip a n . O v o po p rati op i pljesak ; bijae to zap rava p rva p am etna re e n ic a to ju je K ra lj ta j d a n b io iz re k a o . im e je n je g o v a k riv ic a n e p o b itnza n a re e doka o , K raljica. T o ne dokazuje ba nita! ree A lisa. M islim , ne znate a k n i to u s tih o v im a p i e ! P ro ita j ih , re e K ra lj. B ije li Z ec s tav i n ao ale . O tkuda da pon em , ako izvo li V ae V elianstvo ? up ita. P oni od p oetk a , ree K ralj dosto janstven o . I nastav i s v e d o k n e s tig n e d o k r a ja ; ta d s ta n i. A e v o i s tih o v a to ih je p ro ita o B ije li Z e c :
Kod nje bio, veli svaka, I s njom bjee traa: Dri me sa potenjaka No slabog plivaa. On razglasi, jo da sam tu, (Znamo da je tako), Privue li ako pria nju, Zaglavit e lako.

Ja njoj jedan, oni njem dv'je, Ti nam tri il vie. Od njega ti se vrate sve Mada moje bie. Ona i ja, sred tih zgoda, Tad upali bismo. Uzdamo se pustit e ih, Slobodne ko mi smo. Prepreka si, slutim, bio (Pr'je iza joj zloga) to pr'jeie zbor nam cio Njega, nas i toga. On nek ne zna, onda da ih Volje vie svega. Jer tu tajnu ja zatajih Od sv'jeta i njega.

T o je do sad na jvaniji po d astrti nam d o kaz, ree K ra lj p a p r o tr lja ru k e , p a n e k a d a k le p o ro ta ... A ko m i itko od njih m oe ovo objasniti, ree A lisa (a u zadnjih je nekoliko trenutaka bila ve toliko narasla da ih se nije nim alo b o ja la prekinu ti), dat u m u n o vi o d est p en ija. A ja n e v je ru je m d a u s v e m u to m e im a i a to m s m is la . N ato sv a p orota zapisa n a svo je p loice: v jeru je O nane d a u to m e im a i a to m sm isla , a li se n itk o o d n jih n e p o tru d i i o b ja s n iti to z n a i ta p je s m ic a .
135

134

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

A k o u to m e n am a n ik ak v a sm isla , ree K ralj, o n d a sm o si p rited jeli k rv av og a trud a, jer sm isao on da i ne m o ram o traiti. P a ip ak , n e zn am ... nastav io je, pa- rairio sti hove na koljenu i pogledao ih jednim okom : K ao da u njim a ipak vidim nekakvo znaenje. 'N o slabog plivaa.' A ti ne zna p liv ati? d o d ao je i o k ren u o se D ek u . N ato je o v aj tu n o zav rtio g lav o m . Z ar vam tako izgledam ? upita. (K ako nije izsvakako g le d ao , je r je ita v b io o d k arto n a.) D obro, bar do sada, ree K ralj, pa nastavi m-rm ljati sti h ov e seb i u b radu : 'Z n am o da je tako ...' to se, dak ak o, od n o si n a p o ro tu ... 'Ja n jo j jed an , o n i n jem d v 'je...' M islim , to sad sig u rn o , zn ate, g o v o ri to je u in io s k o la im a, to n ije , s to rticam a... A li se zatim nastavlja s 'O d njega ti se vrate sve', ree Alisa. P a da, eto nas! usklikne K ralj pobjedonosno pa pokaza n a k o lae n a sto lu . to m oe b iti jasn ije .Io d n d a to g a o o p et... 'P r'je iza jo j zlo g a...' A v as, d rag a m o ja, m islim d a n ik ad n e h v ataju izo v i? u p ita K raljicu . N ikada! ree K raljica ljutito pa na G utera baci tintarn icu . (N esretn i se, n aim e, m ali G u st o k an io p isan ja p rsto m p o p lo ici, jer je o tk rio d a n e o stav lja trag ; sad se m e u tim to g a o p et u rn o p rih v atio , sam o to je p rst o v aj p u t u m ak ao u tin tu to m u j e k a p a la n iz lic e , b a r d o k je tr a ja la .) O n d a se ti izo v ihn e ta juv as , rek ao je K ralj, p a se va sa sm ijekom osvrnuo po sudnici. U kojoj je zavladala grobna tiina.
136

T o je bila igra rijei kalam bur! dodao je K ralj uvrije enim tonom , pa su se sv i n asm ijali. N ek a p orota d on ese p resu d u , ree tad a K ralj i to otprilike dvadeseti put to g d an a. Pa to je glupost na kvadrat! ree A lisa- gla sn o . R ei d a k azn a d o lazi p rije p resu d e! >Jezik zazub e! rekla je K raljica i poljubiastila od bijesa.

N e, ne! uskliknula je K raljica. N ajprije kazna - pa po slije p resu d a. B a neu! o dv rati jo j A lisa.
137

LEWIS CARROLL

ALISA U ZEMLJI UDESA

N a to se s n o p p re tv o ri u ro j, p a s e d ig n e u v is i p o le ti n a nju. O n a sam o sitn o v risn u, napol u strahu a n apo l u b i jesu , pa ih po k ua od b iti, i tad o tk rije d a lei n a padini, s g lav om u sestrinu k rilu , i da jo j on a n jeno otire s lica suho lie d o le p ralo s gra n a. P ro budi se, A lisa, m ilo m o je! ree sestra. 0 ljudi, to ov a m o e spavati! 0, da zna kakav sam neobian san usnila! ree A lisa, pa ga ispria sestri, naim e sve ega se m ogla sjetiti, sve te n eo bin e sv oje pu stolov in e ko je n etom p roitaste; a k ad ih sv e isp ri a , se stra je p o lju b i i re e : B io je to zaista n eob ian san , sestrice m ila, ali sad tri na aj, jer je ve puno sati. I tako A lisa ustade i otra, sve vrijem e u trku razm iljajui, koliko je m ogla, kako prekrasan b ija e taj sa n . * * * A li njezina sestra osta sjediti nepom ino, ba onako kako ju je A lisa bila ostavila, s glavom naslonjenom na- ruku. G le dala je sm iraj i razm iljala o m aloj A lisi i njezinim udesnim p u sto lo v ina m a, d a b i na p o k o n i sa m a p o e la san ja ti sli n o , a ev o k a k o je iz g led a o n jen san : N ajp rije je sanjala sam u m alu A lisu , ije joj sitne ruice jo jednom obujm ie koljeno, a bistre je gorljive oi gledahu odozdo - jasno je ula ak i ton njezina glasa, i vidjela ono neobino sitno zabacivanje glave kojim je odbacivala zalutalu k o su to jo j je stalno p adala u o i - no jo d o k ju je slu ala, ili se bar pretvarala da to ini, sve je oko nje najednom oiv je lo u d e sn im stv o ren jim a iz se stri in a sn a.
139

D olje joj glava! dreknu K raljica koliko je grlo- nosi. N it k o s e , m e u tim , i n e p o m a k n u . M a tko vas ljivi? ree A lisa (koja je u m euvrem enu ve bila izrasla do pola svoje pune visine). S vi -ste vi naj ob iniji sno p karata!
138

LEWIS CARROLL

P o d n o g a m a jo j za u ta v iso k a tra v a i k ra j n je p ro b rza B ije li Z e c - u p la e n i je p ak M i p lju sk ao k ro z o b li n ju b a ru - a u la je i z v e c k a n je a jn ih a lic a d o k s u O u js k i Z e c i n je g o v i p rija te lji b e s k o n a n o b la g o v a li, k a o i k re ta v i g la s K ra ljice g d je o d re u je k oji se n jezin i n esretn i go sti im aju p o g u b iti - i jo je jed n o m m a li od o ji k ih ao na V o jv o tk in jin o m k o lje n u , d o k s u s e o k o n jih lu p a li p la d n je v i i ta n ju ri - i jo s u je d n o m k rik G rifo n o v , k rip a G u to v e p is a lic e i u d a rc i u tu r u u tk iv a n ih z a m o r i a isp u n ili z ra k i p o m ije a li se s d a lek im jec a jim a siro te L a ljiv e K o rn ja e. I tako je sjedila zatvorenih oiju, i napo l vjerovala da se i sam a nala u Z em lji udesa, iako je znala da bi ih trebala sam o o p et otv o riti, p a da se o p et sv e p ro m etn e u d osad n u stv a rn o st - d a trava sam o uti n a vjetru , a na jezercu d a kolo bare stvara s am o z ib an je trsk e - d a se z v ek a jn ih a lic a p re tv o ri u z v o n ovnujskih zvonaca, a K raljiini vritavi krikovi u glas m aloga pa stira - te da se napokon kihan je bebe, k rik G rifo no v , i sv i ostali ud n i zv uk o vi prom etn u (znala je) u zb rk an u gu n gu lu u urba nog seoskog dvorita - kao to e i m ukanje stoke u daljini zau zeti m jesto tekih jecaja L aljive K ornjae. N apokon je zam islila i kako e ta ista njezina sestrica jed n o m u b u d u n o sti p o s ta ti o d ra s lo m e n o m , i k a k o e , k ro z sv a zrelija ljeta, sau vati jednostav n o i ljup k o srce iz djetin j s tv a ; i k a k o e o k o se b e z n a ti o k u p iti d ru g u d je ic u , i k a k o e sad a o i te d je ice b listati u sh ito m zb o g m no g e n eo b in e p ri e , m o d a a k i p ri e o d a v n o m sn u o Z e m lji u d e sa ; i k ak o e o n a s u o sje a ti sa s v im n jih o v im je d n o-sta v n im b o lim a, i nalaziti zad ov oljstvo u sv im n jih ov im jed no stav n im ra do stim a, p risjea jui se vla stitog iv ljenja u d jetin jo j do b i i s re tn ih lje tn ih d a n a .
140

PREVODIOEVA NAPOMENA

vako je knjievno djelo neprevedivo, ali su neka neprevedivija od drugih. Alisa u Zemlji udesa svakako je jedno od takvih, to bi se dalo dokazivati ve i injenicom da se to nezaobilazno djelo, praizdano jo 1865-, u hrvatskom (oljanovu) prijevodu pojavilo tek 1985., dok je dotad postojalo samo u vrlo slobodnoj (i preslobodnoj!) preradbi, pa i ta se pojavila tek 1944. Razlog je tome ne samo veliko mnotvo stihova s viestrukim i zapletenim rimama, nego jo vie neobuzdano i prpono igranje rijeima pred kojima prevodilac - ako je samo prevodilac - moe samo bespomono zijevati. Njegov je posao jo tei zbog nekih posebnosti engleskog jezika - i njegove fundamentalne razliitosti od hrvatskog. Hrvatski je, naime, zbog svoje izoliranosti, sauvao svoju iskonsku gramatiku strukturu, s mnotvom pravila i promjena rijei, dok je engleski, izloen tolikim utjecajima (mogli bismo rei i razornim iskrivljavanjima i pojednostavljivanjima), evoluirao do jezika koji smisao prenosi slaganjem jednostavnih, esto jednoslonih i nepromjenjivih rijei iji smisao ovisi prije svega o kontekstu. 141

E ngleski je jezik skoro idealan za igre rijei, to se za hrva tski ne b i m o glo rei. K a o prvo, ko d n je ga ista rije m o e -(e sto i isto d o b n o ! ) b iti im e n ic a , g la g o l i p r id je v , to s p re tn o m u p o tr e b o m m o e d o v e sti d o z a b u n a . K a o d ru g o , z b o g sv e v e e g- p o je d n o sta vljivanja rijei, jak o ih je m n ogo evoluiralo d o jednoslo nih i dv oslo n ih , n o k a k o je m o g u i b ro j ta k v ih rije i o g ra n i e n , n u n o je da m no ge rijei sasvim razli itog znae nja zvue isto ili skoro isto. to se e n g le s k i n e p ie fo n e tsk i, i to n e m a ja sn a p ra v ila ita n ja , nije nip o to slua jn o ! E n g le sk e b ism o (p isane) rije i v oog li zap ra m sh va titi i k a o sv o je vrsn e p ik to g ra m e (h ije ro g life ), btaj k o jih b i ez jez ik po stao te k o razu m ljiv. T re i razlo g izv ire iz je je n ice da in e n g le sk i n a sta o k a le m lje n je m r o m a n s k e ( n o r m a n s knea) p le m k e g e rm a n sk u (sa k so n sk u ) p o d lo g u , te sto g a im a d v ije o d v o je n e e tim o lo g ije , z b o g eg a m n o g e sli ne rije i im a ju sa sv im raz li ito z n a e n je , a v rije d i, d a k a k o i o b ra tn o . T o s tv a r a n e sa m o g o le m b ro j sin o n im a i h o m o n im a , n e g o i z b u n ju ju ih ta k o z v a n ih la n ih e tim o lo g ija . S ve m u to m e , d a k a ko , tre b a p rib ro jiti i e tvrti raz lo g , n a im e iz v a n re d n o la k o stv a ra n je s lo e n ic a , n o k o je b a z b o g te la k o e sla g a n ja , z b o g te g r a m a ti k e la b a v o s ti im a ju n e ja sn a , zbu njujua i viesm islena znaenja. A to tek prev oditelja eka k od stih o v a , g d je tije sn ih o sa m slo g o v a z a E n g le z a m o e z n a iti isto to lik o rije i, to g a se b o lje i n e p risje a ti! Igre rijeim a ili kalam b uri u kn jievnosti, m eu tim , n isu nita ne o b i no - S hak e spea re, re cim o, n jim a v rv i - pa sto ga n u n o sli jedi pitanje zatoAbi bila neprevodljivija od drugih? Z ar sam o lisa z a to to je tih ig r i n e to v ie n e g o u d ru g im d je lim a ? R a z u m ije se, n e. R ije je za pra v o o to m e da su ig re rije im a u d r u g im d je lim a s a m o d ig re sije , v in je te i s itn e ig re p e ra , k o je se ponekad, bez velike tete, dadu i preskoiti. A lisina, m eutim , Z em lja uda, nije zem lja sam o svega snovitog to probija u djeju m a tu - nego je to zem lja prije ud esa ljudskog g ovora, svega unutranjeg svijeta ovjekove interpretacije vanjskoga svijeta, a koji 142

dijete otkriva s jednakom radoznalou, naivnou, arom i nesna laenjem kao i m aterijalni svijet. Z bog toga lisi nijeu m edij A jezik kroz koji se izraavaju likovi, nego upravo jedan od aktera, upravo glavni lik koji se izraava kroz ive junake. Iz toga nuno slijedi da A lisa,uz nevaljalo prevedene ili uope neprevedene igre rijei ne gubi sam o neto od svoje ljepote, nego i sam ivot, vlastitu bit i raison d'etre.A ko je uobiajeni knjievni prijevod sam o m anje ili vie uspje la interp retacija, prijevod bism o naprotiv m orali nazvati A lise upravo p lastinom operacijom , jer prevoditelja, do klisi, na A radi uprav o progan ja osjeaj da sp aav a ljep otic u iznakae nu u bru talnom sudaru dvaju tak o raznoro dnih jezika i dvaju tako razli itih kultura, m isao da joj m ora vratiti izgub ljenu ljepotu , a to m oe postii sam o stvarajui sasvim no vo lice, po neem u podjed nak o njezino kao i ono prvo. U z stalan strah, dakako, da bi od previe z ah v a taA lisa iz te o pe ra c ije m o g la iza i i k a o le , i k a o m rtv a m a s k a , s k a m e n je n o - n i ije - lic e . T o je zapravo onaj trenutak kad prevodilac shvaa - to esto zaboravljaju i sam i prevoditelji! - da nije tek puki tum a, nego rekreato r, da je knjievni prijevod k njievno djelo, i - za prevo da e n je n ije d o v o ljn o p o z n a va n je o ba je z ika i o b je k u ltu re , n e g o i ono neto to pisca in i piscem i prev oditelja prevoditeljem . O no n e to to b ism o m o g li sa e ti u m a k sim u : A k o su d v a p rije v o d a v rlo sli n a , o b a d v a su lo a ! Igre su rijei - osim u rijetkim sre tnim zgodam a - u pravilu neprevedive, pa ih valja ili preskoiti ( im e se djelo -krnji), ili ra zloiti u biljekam a (im e se unitava cjelovito st djela) ili ih za m ije n iti n o v im a - n o to se o n d a v ie n i na k o ji na in ne m o e naz vati prevoenjem ! N ije stoga ni udno to tren utno u m alenoj H rva tsk o j, i to n a k o n v ie n o sto lje tn o g z ak a n je n ja, p o sto je ak tri prijevoda lise - ve spom enuti oljanov, o vaj m oj i R adakoA v i e v , k o ji b i u s k o ro m o ra o u g le d a ti s v je tlo d a n a - i to s u s v a tri nap rav ili ljud i k o ji su prije sv ega kn jiev nic i. P a ako b ism o ih
143

m oda i m ogli rangirati, teko da bism o ijedan m ogli proglasiti suvin im - jer je tu gotovo rije o tri knjievna d jela- na istu , za d a n u te m u ! to, m e u tim , im a i svo ju cije nu, a plaa je itate lj, na po se onaj najm lai, zb unjenim pitanjem : G dje tu prestaje C arroll, a poinje o ljan, R adakovi, R aos? Z bog to ga sam sm atrao kori snim ovom pogov oru dodati i objanjenje ne sam o igra rijei, neg o i svojih rjeenja. R adoznalom itatelju za o bjanje nje, a bud uim m la d im p re v o d ite ljim a z a p o u k u !
Da li mie jedu ice? (str. 18) - Ako ica i zvui malo neobino, teko da bi Alisa mogla deklamirati Da li make jedu imie, pa se jo i zabuniti i preokrenuti reenicu! U engleskom su, meutim, rijei maka (caf) i imi (bat) vrlo sline, pa je Alisina razigranost u engleskom sasvim razumljiva - kao to je u hrvatskom razumljivo i ovakvo djeje poigravanje rijeima, bez imalo potovanja prema njihovoj stalnosti i nepromjenjivosti! Ovo rjeenje - da se ne kitim tuim perjem - dugujem mladoj pjesnikinji Dorti Jagi, kojoj sam se potuio da sam se naao pred nerjeivim problemom. maje pravde ma, svirep kraj (str. 38) - Engleska rije tale (pria) i tail (rep) izgovaraju se jednako, pa Mieva duga i tuna pria postaje njegov dug i tuan rep, otkud i nesporazumi izmeu njega i Alise, a zbog ega i sama pjesmica, koja iza toga slijedi, u izvorniku ima oblik repa. Kako sam tu neprevedivu igru rijei zamijenio drugom, morao sam promijeniti i oblik pjesmice. ma je pravde otar zub, krznik (str. 39) - Mieva pjesmica u izvorniku nosi naslov Fury and the Mouse, i ima oblik repa. Zato je to tako, i zato sam to primijenio, objasnio sam u prethodnoj biljeci. Izvorni bi naslov, doslovno preveden, bio Furija i mi, meutim sefury (furija) pie slino (iako ne i izgovara) kao furry (krznat), pa bi to bila nekakva krznata furija, a to sam ja preveo kao krznik, tj. krznati krvnik pa i drznik. U izvorniku to je stvorenje psina (cur), a ja sam 144

ga pretvorio u maku, i to ne samo zato to bi mi sa psom propala igra rijei, nego i zato to bi pas koji lovi mieve nama zazvuao prilino udno, to se meutim nipoto ne bi moglo rei i za Carrollove suvremenike. U njegovo je naime doba omiljena puka zabava bio lov na takore. Promuurni su poduzetnici imali dresirane pse, koji bi se u areni zalijetali u gomile takora, pa ih davili udesnom brzinom. Gledatelji su plaali ulaznicu, a te su se mini-gladijatorske igre izvodile uglavnom po privatnim stanovima. Da bi se shvatilo zato gledalite za taj spektakl nikad nije bilo prazno, dovoljno se sjetiti koliko je u to doba London imao ljudskih, a koliko takorskih stanovnika! Ja? Nisam ja! (str. 40) - U engleskom se not (ne) ita kao i knot (vor), pa Miev Ja nisam Alisa uje kao Ja sam vor, te se nudi da e ga raspetljati. Dakako da se to nije dalo prevesti, pa je valjalo stvoriti novu igru rijei. Gust od Zeca (str. 43) - U izvorniku se guter zove Bili, to nije samo skraeni oblik imena William, nego i bili (raun). Zbog toga je naslov poglavlja Zec alje malog Billa/rauni. Guteru, meutim, mnogo bolje pristaje ime Gust (Gusti, Gustav, Augustin), to omoguuje i novu igru rijeima. prase kojem su zapaprili (str. 64) - U izvorniku je to Pig and Pepper (Prase i papar), a igra je u tome lio pepper, osim papar, znai i izlemati. Nae paprenje ima ire znaenje, no ipak doputa skoro doslovan prijevod igre rijei, to je rijetka srea. Maka Koja Je Pojela Kanarinca (str. 68) - U izvorniku je to Cheshirska maka, a zbog fraze ceri se kao Cheshirska maka. Kako je ona nastala, nitko zapravo ne zna, no nagaa se da je izvedena iz slike nasmijeene make na kutijama s Cheshirskim sirom. oljan je prevodi kao Cerigradsku maku, to je doista vrlo duhovito, i savreno bi pristajalo negdje drugdje, ali ovdje, drim, rui itavu arhitekturu originala, jer se ta poslovina maka, pojavljuje s podjednako poslovinim Klobuarom i Oujskim Zecom. Englezi naime vele lud kao klobuar 145

i lud kao oujski zec, a etimologija je u ovom sluaju sasvim jasna. Klobuari su naime pust preparirali ivinim solima, pa bi od trovanja ivom esto i poludjeli. (Isto se dogodilo i velikom fiziaru Isaacu Newtonu, dodue ne zbog izrade klobuka, nego izvoenja alkemistikih pokusa!) Trovanja, dakle, raznim zagaivalima, nisu nipoto suvremen problem, nego ih je moderno doba tek poelo otkrivati i shvaati. to se pak tie Oujskoga Zeca, dovoljno je kazati da zeevi u proljee prolaze kroz lude godine zejeg puberteta. u povratu (str. 69) - U izvorniku Alisa veli da se Zemlja okree oko svoje osi (axis) to Vojvotkinju odmah podsjea na sjekiru (axe). Spi-Mi (str. 79) - Engleski Dormouse je doista Puh, meutim je i sloenica izvedena iz normanskog dormir (spavati) i saksonskog mouse (mi), pa bi to bio mi-spavalica, kojeg englesko uho lako prepoznaje zbog mnogo slinih rijei (dorm, dormitoij, dormant itd.). ubijati vrijeme (str. 121) - U izvorniku Alisa beat time, to jest udara takt ali i tue vrijeme. trepti, trepti i-mi (str. 82) - Moj je prijevod uglavnom vjeran, dok oljan uvodi parodiju Nemieve pjesme, za to mislim da nema valjanog razloga. I druge su naime pjesme u ovoj knjizi parodije na napjeve dobro poznate i Carrollu i njegovim suvremenicima, pa je tu valjalo biti dosljedan. ila, ipaka i Tita (str. 83) - U izvorniku su to Elsie, Lacie i Tillie, to se oito izvodi iz elsin (ilo), lace (ipka) i tulle (til). Nije jasno zato ih oljan prevodi kao Zdravka, ivka i Zdenka. ognjite im hladno vrelo (str. 83) - Ovdje je rije o vjerojatno, za prevodioca, najteem dijelu Alise. Sestrice, naime, ive u treackle-tvellu, doslovce sirupnom bunaru. Vjerojatno je to igra rijei na trickle-ivell to bi mogao biti kaptani bunar. One u tom bunaru ue draiv (crtati, ali i potezati, recimo vodu), a sve se na kraju zavrava 146

igrom rijei tvell (bunar) i tvell (dobro). Naravno da se ovakva igra rijei nije mogla prevesti, pa svaki prevodilac mora smisliti neku drugu kojom e je zamijeniti. vie jami, manje u jami (str. 102) - U izvorniku je to to je manje u mine (rudniku, ali i mom), vie je uyours (tvom). Jamiti je dijalektalni izraz, a znai uzeti. vrba da rodi grozde (str. 103) - U izvorniku je to pravo praseta da leti, no engleska fraza kad svinje budu letjele odgovara naem kad na vrbi rodi groe. Laljiva Kornjaa (str. 106) - U izvorniku Mock Turile. Lana kornjaina juha (zapravo juha od ovje, odnosno junee glave) engleski se veli mock turtle soup. Pri tome, meutim, nije gramatiki jasno (iako smisleno jest) na koga se onaj mock (lani) odnosi - na kornjau (turtle) ili juhu (soup), pa se to dade itati i kao juha od lane kornjae (mock turtle), kako to oljan i prevodi. Time se, meutim, gubi igra rijei, i to ne samo s kornjaom i juhom, nego i s jo jednim znaenjem rijei mock. Kod nas dvoznanost nije u tome je li lana juha ili kornjaa, nego je li kornjaina juha juha od kornjae ili pak juha to ju je skuhala kornjaa. A kornjaa koja kuha lane juhe, oito je i sama laljivica! to nas odmah dovodi i do igre s rijei mock, koja ne znai samo laan nego i podrugljiv pa i laljiv (najee u smislu kad se nekom izrugujemo lano se javljajui njegovim glasom). U tom je smislu Carrollova Mock Turle doista manje lana, a mnogo vie laljiva kornjaa, upravo Kornjaa Laitorba, to se vidi ne samo po njezinu imenu nego i ukupnom ponaanju. poduitelj (str. 107) - Kod Carrolla uitelj je bila kornjaa (tortoise) zato to nas je uila (tought us) - a to se izgovara savreno jednako! ritanje i klisanje, jajanje, kaljanje, histerija, pikanje, lamentitina - (str. 109) Rije je uglavnom o mnotvu iskrivljenih rijei koje ne treba posebno obrazlagati. 147

raspored (str. 110) - U izvorniku je igra rijei izmeu lesson (kolski sat) i lessen (smanjivati se), pa se tako satnica stalno smanjuje. umoreni plesai (str. 111) - U izvorniku je to Kadrila jastoga - koje bacaju u more. Zato je to Englezima tako smijeno shvatit emo tek kad jastoga {lobster) napiemo kao lob-ster. Kako lob znai (visoko) hitnuti, lobster je neto to se baca. Dakako da je ovu neprevedivu igru rijeima valjalo zamijeniti neim drugim. salpa, jeguja (str. 113) - U izvorniku nije salpa nego osli ili mol (tvhiting) to se dade itati i kao bijeljenje, koji Carroll zatim suprotstavlja crnjenju (blacking) to jest latenju cipela, te povezuje i s jeguljom ili jegujom (eel) koja se izgovara slino kao (heel) peta. Razumije se da je ovaj dio Alise valjalo ponovno stvoriti na sasvim nov nain. Englez na Jadranu (str. 116) - U izvorniku je igra rijei izmeu porpoise (pliskavica) [purpose (svrha). to se tie pomalo nategnutog Engleza na Jadranu, mogao sam ga i preskoiti, ali se nisam mogao svladati. zdravorazumski (str. 118) - U izvorniku je to uncommon nonsense, to je doista, kako prevodi oljan besprimjerna besmislica, no takvim se prijevodom gubi igra rijei, budui da je engleski common sense na razum. bojni redovi (karata) (str. 121) - U izvorniku je to pack of cards, to je samo snop karata, no kad se te karte nau meu raznim ivotinjama, otkriva se i drugo znaenje rijei pack naime opor (kao primjerice u oporu vukova), pa te karte vie nisu nimalo bezazlene! Tu sam suptilnu igru znaenja zamijenio manje suptilnom, no svakako arenijom. nato ga sudski posluitelj smjesta uutka (str. 127) - U izvorniku ih sudski posluitelj suppress, doslovce gui (ne na mrtvo, naravno), platnenim vreama. Zbog izmijenjene je igre rijei i izmijenjena morala biti i sama scena. 148

odstupim, odbij od mene (str. 128) - U izvorniku je tand dovm (odstupiti, doslovce stupiti dolje) nato Klobuar odgovara da ne moe stupiti dublje, jer je ve na podu. kao deko, a ne kao klipan (str. 134) - Deku se sudi zapravo zato to Knave na engleskom nije samo Deko iz karata, nego i probisvijet, hulja. Pokuao sam sauvati bar neto od toga. kutija u kojoj su bili porotnici (str. 130) - Ograda za porotnike (jury-box) na engleskom se dade itati i kao kutija za porotnike zbog vrlo irokog znaenja rijei box. pretvorio u roj (str. 139) - U izvorniku je zapravo pack (u smislu snop) postao pack (u smislu opora), v. gore.

149

SADRAJ

SLIKA, RAZGOVOR, IGRA - TEMELJCI


ALISE U ZEMLJI UDESA (KAROL
VISINKO )

ALISA U ZEMLJI UDESA


GLAVA I. U 15 GLAVA II. JEZERO SUZA GLAVA III. TRKA U IZBORNOM KRUGU I MAJE PRAVDE MA GLAVA IV. GUST OD ZECA GLAVA V. GUSJENI1N SAVJET GLAVA VI. PRASE KOME SU ZAPAPRILI GLAVA VII. LUDA 77 GLAVA VIII. KRALJIINO KRIKETITE GLAVA IX. PRIA LALJIVE KORNJAE GLAVA X. UMORENI PLESAI 111 88 100 24 ZEJU RUPU

34 43 54 64

AJANKA

GLAVA XI. TKO JE UKRAO KOLAE? GLAVA XII. ALISINO SVJEDOENJE


PREVODIOEVA NAPOMENA

121 130 141