BIOGRAFI BAHASA SUNDA

NAMA TOKOH: CUT NYAK DIEN DITERJEMAHKAN KE DALAM BAHASA SUNDA BY: YIYIN N HEART Kahirupan Awal Cut Nyak Dhien dibabarkeun di kulawarga bangsawan nu taat kana agama di Lamdinang, wilayah VI Mukim dina tahun 1848. Ramana nu namina Teuku Nanta Setia, mangrupi uleebalang VI Mukim, tur katurunan Machmoed Sati, nu ngumbara ti Sumatera Barat. Machmoed Sati kamungkinan dongkap ka Aceh dina abad ke 18 waktos kesultanan Aceh diparentah ku Sultan Jamalul Badrul Munir. kumargi eta, Ramana Cut Nyak Dhien ngagaduhan darah ti Minangkabau[4][2]. Ibu Cut Nyak Dhien nyaeta putri uleebalang Lampagar. Waktos alitna, Cut Nyak Dhien mangrupi gadis nu kakoncara kageulisanna.[2] Anjeunna kenging atikan dina widang agama (nu dididik ku sepuhna atanapi guru agama) sareng lingkungan kulawargana nbgagaduhan kabiasaan ngatik budak gadis pikeun: masak, ngalayanan caroge, tur taat kana atikan). Seueur pameget nu kapincut ku Cut Nyak Dhien sareng pada ngalamar. Dina yuswa 12 tahun, anjeunna tos dinikahkeun ku sepuhna, nyaeta taun 1862 sareng Teuku Cek Ibrahim Lamnga[4][2], putra ti uleebalang Lamnga XIII. Aranjeunna ngaggaduhan hijihijina putera pameget. Teuku Umar, salah sahiji tokoh nu melawan Belanda, ngalamar Cut Nyak Dhien. Kawitna Cut Nyak Dhien nolak, tapi kumargi Teuku Umar ngawidian pikeun ulubiung di medan perang, Cut Nyak Dhien satuju pikeun rimbitan sareng anjeunna dina tahun 1880 nu nyababkeun ngahudangkeun moral pasukan perlawanan Aceh. Aranjeunna dipaparin budak isteri nu dipasihan nami Cut Gambang.[1] Saatos rimbitan sareng Teuku Umar, anjeunna sareng Teuku Umar tempur ngalawan Belanda. Mung, Teuku Umar gugur waktos nyerang Meulaboh dina tanggal 11 Februari 1899, nu nyababkeun anjeunna berjuang nyalira di pedalaman Meulaboh sareng pasukan alit. Cut Nyak Dien waktos eta tos sepuh tur ngaggaduhan panyakit encok sareng rabun, numawi pasukanna nu namina Pang Laot ngalaporkeun kaayaan anjeunna, alatan ngaraos iba.[2][3] anjeunna akhirna ditangkep tur dicandak ka Banda Aceh. Ti dinya, anjeunna dirawat sareng panyawatna mulai damang. Kaayaan anjeunna ngahudangkeun sumanget perlawanan rakyat Aceh tur kalayan bubunian masih hubungan sareng pejuang Aceh nu teu acan katangkep, alatan hal eta, anjeunna dialihkeun ka Sumedang. Tjoet Nyak Dhien pupus dina tanggal 6 November 1908 kalayan dimakamkeun di Gunung Puyuh, Sumedang. Cut Nyak Dhien (Lamdinang, Kerajaan Aceh, 1848 ± Sumedang, Jawa Barat, 6 November 1908; dimakamkeun di Gunung Puyuh, Sumedang) nyaeta Pahlawan Nasional Indonesia ti Aceh nu berjuang ngalawan Walanda dina waktos Perang Aceh. Waktos wilayah VI Mukim diserang, anjeunna ngungsi, sementawis carogena Ibrahim Lamnga tempur ngalawan Belanda. Ibrahim Lamnga pupus di Gle Tarum tanggal 29 Juni 1878 nu nyababkeun Cut Nyak Dhien janten ambek tur sumpah bade ngahancurkeun Belanda.
http://cerpensakitjiwa.blogspot.com/2009/10/biografi-bahasa-sunda.html

karir awalna janten guru di HIS partikelir. Anjeunna ngajar di HIS Kramat. Di antara kulawargina mung anjeunna wungkul nu nyesa. Taun 1936 anjeunna ancrub kana dunia pendidikan. ari Sanusi ditakdirkeun pikeun milih ancrub di widang pamarentahan. Teu aya baris pigeusaneun.H.Ti kota kolonial ieu anjeunna ngalih deui ka kota leutik teras ngajar di HIS Muara Dua. Eta sakola teh pernahna di Jalan Kopo. anjeuna ahirna lebet ka sakola pendidikan guru HIK (Hollandsch Inlandsche Kweekschool) anu kocap kalawan sebutan Sakola Raja di Bandung. anjeunna ditilar ku ibu ramana mulih ka rohmatulloh.M. Betawi.H. Sukanda dibawa nasib pikeun aktif dina widang militer.H. Harita kawilang istimewa pikeun guru nonoman bisa ngajar disakola µmenengah¶. Dina taun 1939 anjeunna ngajar di Inheemsche MULO Pasundan. nyaeta: Sukanda Bratamanggala. Aya tilu sobat dalit Sanusi nalika sakola di HIK anu salawasna ngancik dina ati sanubarina. sareng A¶on. Subiadinata. Wirantadidjaja sangkan putrana tiasa janten menak karasa pamohalan pikeun ngawujud. ³Kuring emut keneh.Mengenal Inohong / Tokoh Nasional dari Tatar Sunda: R. SANUSI SARDJADINATA Harepan R. samemeh jadi guru diuji heula. . Lampung. Anjeunna ngalih ka Bandung ngajar di HIS Pasundan. Tilu sobat opatan sareng Sanusi sok dilalandih kwartet. Ampir sadaya kulawargina ngantunkeun pikeun salalamina ku alatan eta wabah. Sumatera Selatan. Kaayaan jaman harita teu ngamungkinkeun pikeun ngabiayaan pendidikan anu sakitu mahalna. Taun 1936 Garut katarajang wabah pes. sumanget Sanusi kanggo neraskeun sakolana henteu pareum kitu wae. MOH. Teu kungsi lami ngalih deui nyaketan lemburna. SANUSI HARDJADINATA Ku : M. Ridwan Iskandar Foto R. Sanusi lebet ka Onderbouw HIK taun 1933 (diploma Mulo B) dugi ka lulus sareng Bovenbouw HIK taun 1936 (Onderwijzers Akte). kota anu kiwari disebut Jakarta. Kamana deui kedah ngadu nasib. Sabada namatkeun HIS di Garut. Tapi sanajan kitu. Ti harita Sanusi nunggul pinang. Sabab jadi menak teh kudu tamatan Sakola Menak (Hoofdenschool). MOHAMAD SANUSI HARDJADINATA BIOGRAFI R. Sabada ancrub di masarakat eta opat sosobatan teh naratas karir anu beda-beda. Taun eta pisan taun musibah kanggo Sanusi. sedengkeun Subiadinata sareng A¶on malang mulintang di dunia pendidikan. sedeng Sanusi teu mungkin tiasa lebet ka eta sakola.´ Kitu kasauran Sanusi waktu diwawancara ku wartawan Mangle dina taun 1985.

Ku kituna anjeunna nawisan Sanusi pikeun ngajalankeun dana organisasi dina wangun usaha. lamaran ditolak. Sanusi nolak kana eta ajakan lantaran alim ngaletak ciduhna nyalira.V. sareng ³Pengurus Koperasi Distribusi Priangan´ (Sangio Kumiai Renggokai Priangan-Shu). Oto Iskandar Di nata kudu nyalametkeun dana organisasi anu dibubarkeun. Sanusi gasik ngalamar janten guru. budaya. nasib teu acan mihak ka anjeunna. Sanusi tetep nolak lantaran kukuh kana naon anu tos diucapkeunana. Kasuksesan Sanusi dina ngokolakeun dana Paguyuban Pasundan teu leupas tina sikep anjeunna dina soal ngokolakeun dana.Salaku nonoman anu icikibung dina dunia pendidikan tur aktif di µSarekat Kerja¶ Onderwijers Vak Organisatie (O. Sanusi dipaparin modal ku Pa Oto anu seueurna saratus ringgit. Salasahiji tokoh Pasundan anu dianggap guru ku anjeunna nya eta Bapa Ema Bratakusumah. Dina waktu anu singget Panglima Perang Hindia Belanda nandatangan surat serah bongkokan tanpa sarat ka Panglima Militer Jepang di Kalijati. Untungna sataun ti dinya sakola-sakola teh dibaruka deui. kasab naon wae oge dilakonan asal halal. Paguyuban Pasundan mere rupa-rupa µkontribusi¶ pikeun ngamajukeun masarakat pribumi dina jaman kolonial Belanda. perang Asia Timur Raya reureuh. di Tatar Pasundan. Kamaheran di widang perekonomian nyababkeun anjeunna diangkat janten anggota ³Pengurus Persatuan Pedagang´ Indonesia di Bandung. ngaganti penjajah bule. Sanusi ngaraos kagugah pikeun ngagabung tur aktif di Paguyuban Pasundan. Ngan . Ieu usaha dagang teh lami-lami mah mekar. Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang serah bongkokan ka sekutu. Dina mangsa penjajahan Jepang. ngan tacan sabelas taun. anjeunna ngaraos tos kagungan kamaheran ngajar anu nyekapan. Dina awal kakawasaanana Jepang nutup sakabeh sakola nu aya di Indonesia. atasan Sanusi ka bumina deui. alesanana basajan pisan. Harepan pikeun mangsa nu bakal datang anu leuwih hade teh sirna sapada harita. jste. guru sakola menengah nu ditarima teh kudu ngabogaan pangalaman salila sabelas taun. teu kantos lami jol atasanana di sakola guru sumping ka bumina. Barang tos genep bulan janten tukang catut. Eta warung teh dinamian ´Badan Oesaha Perekonomian´ (BOP). Anjeunna dipercanten pikeun ngimpor barang. Ti harita pamarentah militer Jepang. Dina kaayaan kitu. Anjeunna tos cukup lami ngajar. henteu awuntah (boros atawa royal). Lantaran tugasna beuki beurat. Ahirna Sanusi mutuskeun pikeun liren janten guru. Anjeunna kapaksa janten tukang catut karcis bioskop. kapangurusan di BOP dipasrahkeun ka nu sanes. Lain nawaran janten guru tapi janten kepala sakola. sakabeh organisasi ³pergerakan´ dibubarkeun kaasup Paguyuban Pasundan. Sanusi ngaraos helok ku ayana katangtuan pangalaman ngajar sabelas taun ieu. Jaman penjajahan jepang teh jaman anu sarwa sulit Sanajan kagungan ijazah guru teu babari nyiar kasab. Oto Iskandar di Nata. Nya ti harita Sanusi janten ngaligeuh. Paguyuban Pasundan oge bagerak pikeun ngamajukeun bidang sosial. sok komo harita teh anjeunna tos kagungan rarabi tina pernikahan sareng R. Tapi dalah dikumaha. Sagala rupa karasa leuwih werit. Taun 1942 Jepang datang ngajajah lemah cai. Najan kitu. Samalah anjeunna sasarengan sareng Sukanda Brata Manggala ngadegkeun Pandu Organisasi Pasundan disingget POP. Anu engkena ieu pamadegan teh matak pikareueuseun lantaran anjeunna henteu kantos ngadamel di pamarentahan penjajah. Harita Paguyuban Pasundan nuju dipingpin ku R. Anjeunna salawasna nandeskeun pola hirup rikrik gemi. R. Sukarno sareng Hatta nembe mulih ti Vietnam nepungan panglima Jepang. Sabab nurutkeun pangemut anjeunna elmu ngajar tos kacangking. ngajakan deui ngajar di sakola guru anu bade diadegkeun.Iin Sopiah anu ditikah taun 1938. ekonomi. Sataun ti harita . ngeureut neundeun (pinter nabung).O) cabang Bandung hiji organisasi guru para alumni HIK. Anjeunna muka warung dina tilas kantor Paguyuban Pasundan di Jalan Dalem Kaum Bandung. penjajah kulit koneng jadi nu kawasa di Hindia Belanda.

Luyu jeung kawijakan di pusat. Lajeng anjeunna oge diangkat salaku anggota Dewan Pemerintahan Harian Karesidenan Priangan. Sanusi Hardjadinata anu lahir di Desa Cinta Sukawening Garut tanggal 24 Juni 1914 ieu kapilih janten Wakil Residen sareng resmi janten Pegawai Tinggi Residen Priangan. Puradireja kapilih 23 urang anggota. Ali Sadikin manten Gupernur DKI Jakarta nyarita: ³Sim kuring kalintang ngajenan pisan kana kasederhanaan Bapa Sanusi Hardjadinata. Sulawesi. Indung Ardiwinangun. . Nalika kalungguhan Residen Priangan dicepeng ku R.´ RH. Ti taun 1945 dugi ka taun 1950 anjeunna ngiring gerilya sareng TNI di Priangan sareng di Madiun JawaTimur. Taun 1947 janten Pegawai Tinggi Departemen Dalam Negeri RI. anu diwakilan ku wawakil ti Pulo Jawa. Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) ‡ Taun 1968-1970 Diperbantukeun di Departemen Dalam Negeri ‡ Taun 1975-1978 Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ‡ Jrrd « Sanajan anjeunna nyepeng rupa-rupa kalungguhan di pamarentahan. luyu jeung putusan gempungan KNID 1 September 1945. Amin Ya Robbal Alamin. Isukna PPKI. detik-detik proklamasi 17-Agustus-1945 geus muka lambaran hirup anyar pikeun bangsa Indonesia.GupernurJawa Barat ‡ Taun 1957-1959 Mentri dalam negeri ‡ Taun 1960-1964 Duta Besar Indonesia pikeun Republik Persatuan Arab (Mesir) ‡ Taun 1964-1966 Rektor Universitas Negeri Padjadjaran Bandung ‡ Taun 1966 Mentrei Utama RI Bidang Industri dan Pembangunan ‡ Taun 1967 Menteri Pendidikan. Sanusi Hardjadinata kapilih salaku wawakil ti kalangan padagang. Sanusi Hardjadinata mulih ka rohmatulloh di Bandung 19 Rajab 1416 H/ 12 Desember 1995 Muga ±muga naon anu ditaratas ku anjeunna sing jadi hikmah keur balarea. sarta janten Pegawai Tinggi anu diperbantukeun di Residen Madiun.ukur dina itungan poe ti harita. Dina gempungan anu dipingpin ku R. Masih keneh seueur kalungguhan sanesna anu dipercantenkeun ti nagara ka anjeunna. anjeunna diangkat janten Gupernur Jawa Barat dugi ka taun 1957. Teu kakantun dina taun 1955 anjeunna oge mupuhuan panitia lokal Konperensi Asia Afrika di Bandung. di antarana: Taun 1951. Moh. di tingkat karesidenan diwangun Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Salian ti eta PPKI netepkeun ngadegna Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pikeun nampung pangdeudeul ti masarakat kana ngadegna nagara Republik Indonesia. tapi anjeunna mah salawasna basajan. Sumatera. Taun 1951 sabada janten Komisaris Republik Indonesia Serikat pikeun Jawa Barat sarta Residen Priangan. jeung Kalimantan (baheula eta runtuyan pulo teh disebutna Sunda kecil) nyieun rarancang UUD anu geus disiapkeun ku BPUPKI sarta disahkeun anu kiwari disebut UUD 1945. nepi ka kungsi hiji inohong pamarentahan. hususna urang Sunda umumna bangsa Indonesia.

Zainal Musthofa Lahir 1 Januari 1899 Flag of Indonesia. Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat). di kampung Bageur. Cimerah. ia kemudian mondok di Pesantren Cilenga. Leuwisari.Mengenal Inohong / Tokoh Nasional dari Tatar Sunda : KH. Zainal Mustafa (lahir di Bageur. Singaparna. Karena itulah ia mahir berbahasa Arab dan memiliki pengetahuan keagamaan yang . Namanya menjadi Zaenal Mustofa setelah ia menunaikan ibadah haji pada tahun 1927. 1899 . ZAENAL MUSTOFA Zainal Mustafa Dari Wikipedia bahasa Indonesia. Bandung. Kecamatan Singaparna (kini termasuk wilayah Desa Sukarapih Kecamatan Sukarame) Kabupaten Tasikmalaya (ada yang menyebut ia lahir tahun 1901 dan Ensiklopedia Islam menyebutnya tahun 1907. Dari Gunung Pari. Zaenal Mustofa Zaenal Mustofa adalah pemimpin sebuah pesantren di Tasikmalaya dan pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang. KH.svg Jakarta Kewarganegaraan Indonesia Nama Panggilan Hudaeni Pekerjaan Pimpinan Pesantren Pahlawan Nasional Agama Islam K. Lahir dari keluarga petani berkecukupan. ensiklopedia bebas KH. yang dikenal dengan nama KH. sementara tahun yang tertera di atas diperoleh dari catatan Nina Herlina Lubis. dan di Pesantren Sukamiskin. Desa Cimerah. Dalam bidang agama. Pertama kali ia melanjutkan pendidikannya ke pesantren di Gunung Pari di bawah bimbingan Dimyati.H. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tasikmalaya. Nama kecilnya Hudaeni. kakak sepupunya. Hudaeni memperoleh pendidikan formal di Sekolah Rakyat.Jakarta. Tasikmalaya Meninggal 28 Maret 1944 (umur 45) Flag of Indonesia. 28 Maret 1944) adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. ia belajar mengaji dari guru agama di kampungnya. Kemampuan ekonomis keluarga memungkinkannya untuk menuntut ilmu agama lebih banyak lagi. Tasikmalaya. Ratmah.svg Singaparna. putra pasangan Nawapi dan Ny. Zainal Muhsin. Selama kurang lebih 17 tahun ia terus menggeluti ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lainnya.

kebenciannya semakin memuncak saja manakala menyaksikan sendiri kezaliman penjajah terhadap rakyat. Dalam pidato singkatnya. Pasca perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Oleh penjajah yang baru ini. dengan harapan ia akan mau membantu Jepang dalam mewujudkan ambisi fasisnya. Di samping itu. dan berpandangan jauh ke depan. Maka sekembalinya dari ibadah haji. Maka sebutan kiai pun menjadi melekat dengan namanya. . dan baru bebas 10 Januari 1942. Ia selalu menyerang kebijakan politik kolonial Belanda yang kerap disampaikannya dalam ceramah dan khutbah-khutbahnya. Zainal Muhsin. Melalui pesantren ini ia menyebarluaskan agama Islam. [sunting] Perlawanan kepada penjajah Sejak tahun 1940. Akhir Februari 1942. tahun 1927. KH. Mereka ditahan di Penjara Tasikmalaya dan sehari kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung. Setelah Perang Dunia II. aktivitas perlawanannya terhadap penjajah tidak surut. Akan tetapi. Zaenal Mustofa terus tumbuh menjadi pemimpin dan anutan yang karismatik. apa yang menjadi harapan Jepang tidak pernah terwujud karena KH. ia masuk Jamiyyah Nahdhatul Ulama (NU) dan diangkat sebagai wakil ro¶is Syuriah NU Cabang Tasikmalaya. Zaenal Mustofa bersama KH. terutama paham Syafi¶i yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam Jawa Barat pada khususnya. ia juga mengadakan beberapa kegiatan keagamaan ke pelosok-pelosok desa di Tasikmalaya dengan cara mengadakan ceramah-ceramah agama. ia masih mendekam di penjara. yaitu menciptakan Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. dan Hambali Syafei ditangkap Belanda dengan tuduhan telah menghasut rakyat untuk memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. ia memperingatkan para pengikut dan santrinya agar tetap percaya pada diri sendiri dan tidak mudah termakan oleh propaganda asing. ia selalu mendapat peringatan. Pada tanggal 8 Maret 1942 kekuasaan Hindia Belanda berakhir dan Indonesia diduduki Pemerintah Militer Jepang. Hingga pada waktu Belanda menyerah kepada Jepang.luas. dan bahkan. Ia pun mengadakan tukar pikiran soal keagamaan dan berkesempatan melihat pusat pendidikan keagamaan di Tanah Suci. Atas perbuatannya ini. Zaenal Mustofa bersama Kiai Rukhiyat kembali ditangkap dan dimasukkan ke penjara Ciamis. Bahkan. KH. Tahun 1933. Kontak dengan dunia luar itu mendorongnya untuk mendirikan sebuah pesantren. Kendati sudah pernah ditahan. Zaenal Mustofa dibebaskan dari penjara. Ruhiat (dari Pesantren Cipasung). Ia malah memperingatkan bahwa fasisme Jepang itu lebih berbahaya dari imperialisme Belanda. tepatnya pada 17 November 1941. tak jarang diturunkan paksa dari mimbar oleh kiai yang pro Belanda. di Kampung Bageur tahun 1922 telah berdiri pula Pesantren Sukahideng yang didirikan KH. Haji Syirod. Kedua ulama ini menghadapi tuduhan yang sama dengan penangkapannya yang pertama. Zaenal Mustofa secara terang-terangan mengadakan kegiatan yang membangkitkan semangat kebangsaan dan sikap perlawanan terhadap pendudukan penjajah. patriotik. sikap dan pandangannya itu tidak pernah berubah. ia berkenalan dengan ulama-ulama terkemuka. KH. Lewat ibadah haji. Sebelumnya. KH. pada upacara penyambutan kembali di Pesantren. KH. ia mendirikan pesantren di Kampung Cikembang dengan nama Sukamanah. Zaenal Mustofa dengan tegas menolaknya.

membebaskan tahanan-tahanan politik. Di bawah todongan senjata. Zaenal Mustofa yang tetap membangkang. KH. dengan jumlah kekuatan lebih besar. dan membaca wirid-wirid untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Usaha ini tidak berhasil. tidur. Untuk melaksanakan rencana ini. mereka justeru harus diperangi dan dimusnahkan dari muka bumi. Mula-mula ia akan menculik para pembesar Jepang di Tasikmalaya. menjelang waktu salat Asar (sekitar pukul 16. orang-orang musyrik itu tidak perlu ditakuti. memutuskan kawat-kawat telepon sehingga militer Jepang tidak dapat berkomunikasi. yang hadir pada waktu itu. Ia juga mengatakan kepada Kiai Rukhiyat. Keyakinan seperti ini senantiasa ditanamkan kepada para santrinya dan masyarakat Islam sekitarnya. Zaenal Mustofa memerintahkan para santrinya untuk tidak melakukan perlawanan sebelum musuh masuk jarak perkelahian. Dalam ultimatum itu. Suara takbir mulai terdengar. Dengan semangat jihad membela kebenaran agama dan memperjuangkan bangsa. Pada waktu itu. Setelah musuh mendekat. tiga opsir itu tewas dan satu orang dibiarkan hidup. Namun. sekitar pukul 13. dan terakhir. pengerahan tenaga rakyat untuk bekerja dengan paksa. Zaenal Mustofa meminta para santrinya mempersiapkan persenjataan berupa bambu runcing dan golok yang terbuat dari bambu. Zaenal Mustofa merencanakan akan mengadakan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 25 Pebruari 1944 (1 Maulud 1363 H). hanya KH. Melihat yang datang menyerang adalah bangsa sendiri. kemudian melakukan sabotase.00) datang beberapa buah truk mendekati garis depan pertahanan Sukamanah. Ia menganggap perbuatan itu bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak tauhid karena telah mengubah arah kiblat. pemerintah Jepang dituntut untuk memerdekakan Pulau Jawa terhitung mulai 25 Pebruari 1944. Keesokan harinya. Ia yakin bahwa dalam Islam hanya Allah Swt lah yang patut ditakuti dan dituruti. ia menentang pelaksanaan seikeirei. Allah Swt selalu bersama-sama orang yang mau dekat kepada-Nya dan selalu memberikan pertolongan dan kekuatan kepada orang-orang yang mau berjuang membela agamanya. Tiba-tiba.00. Ia juga menentang dan mengecam romusha.Pada masa pemerintahan Jepang ini. Mereka malah ditahan di rumah KH. barulah para santri menjawab serangan mereka. mereka dilepaskan dan hanya senjatanya yang dirampas. semua alim ulama Singaparna harus berkumpul di alun-alun dan semua diwajibkan melakukan seikerei. bahwa perbuatan tersebut termasuk musyrik. Setelah kejadian tersebut. KH. Sikap ini pernah ia tunjukkan secara terang-terangan di muka Jepang. tercatat pula salah seorang santri bernama Nur menjadi korban. Persiapan para santri ini tercium Jepang. Zaenal Mustofa menghadap pemerintah Jepang di Tasikmalaya. Perintah tersebut ditolak tegas sehingga terjadilah keributan. semua ulama terpaksa melakukan perintah itu. akhirnya pasukan Jepang berhasil menerobos dan memorak- . karena terkena tembakan salah seorang opsir. cara memberi hormat kepada kaisar Jepang dengan menundukkan badan ke arah Tokyo. Rupanya Jepang telah mempergunakan taktik adu domba. apalagi diikuti perintahnya. Sebaliknya. Kiai juga memberikan latihan spiritual (tarekat) seperti mengurangi makan. ditambah peralatan lebih lengkap. Segera mereka mengirim camat Singaparna disertai 11 orang staf dan dikawal oleh beberapa anggota polisi untuk melakukan penangkapan. Yang satu orang ini kemudian disuruh pulang dengan membawa ultimatum. pasukan Sukamanah sangat terkejut setelah tampak dengan jelas bahwa yang berhadapan dengan mereka adalah bangsa sendiri. Hasilnya. serta berlatih pencak silat. Menurutnya. Ia berprinsip lebih baik mati ketimbang menuruti perintah Jepang. pukul 8 pagi tanggal 25 Februari 1944. datang empat orang opsir Jepang meminta agar KH. Dalam insiden itu. Zaenal Mustofa.

Kolonel Syarif Hidayat. Jakarta memberi kabar bahwa KH. KH. dan pertanggungjawaban tentang pemberontakan Singaparna dipikul sepenuhnya oleh KH. Tasikmalaya. KH. Meninggal di penjara Tasikmalaya karena disiksa sebanyak 2 orang. Zaenal Mustofa telah dieksekusi pada 25 Oktober 1944 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Belanda Ancol.porandakan pasukan Sukamanah. Lalu. Para santri yang gugur dalam pertempuran itu berjumlah 86 orang. termasuk KH. Akibatnya. Pun. Melalui penelusuran salah seorang santrinya. semua makam itu dipindahkan ke Sukamanah. Meninggal di Singaparna karena disiksa sebanyak 4 orang. . Besarnya pengaruh KH Zaenal Mustofa dalam pembentukan mental para santri dan masyarakat serta peranan pesantrennya sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan umat membuat pemerintah Jepang merasa tidak bebas jika membiarkan pesantren ini tetap berjalan. Zaenal Mustofa diangkat sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. antara 700-900 orang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di Tasikmalaya. Zaenal Mustofa. pada 25 Agustus 1973. Sementara itu. Namun mereka hilang tak tentu rimbanya. Peristiwa ini dikenal dengan Pemberontakan Singaparna. Jakarta. bersama makam-makam para santrinya yang berada di antara makam-makam tentara Belanda. Zaenal Mustofa sempat memberi instruksi secara rahasia kepada para santri dan seluruh pengikutnya yang ditahan agar tidak mengaku terlibat dalam pertempuran melawan Jepang. Belakangan. Kepala Erevele Belanda Ancol. pada tahun 1973 keberadaan makamnya itu ditemukan di daerah Ancol. 064/TK/Tahun 1972. setelah peristiwa pemberontakan tersebut. Zaenal Mustofa sendiri. pesantren ini ditutup oleh Jepang dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun. Diangkat menjadi pahlawan : Pada tanggal 6 Nopember 1972. dibawa ke Jakarta untuk diadili. Jakarta Utara. sebanyak 23 orang yang dianggap bersalah. dan yang mengalami cacat (kehilangan mata atau ingatan) sebanyak 10 orang. sehari setelah peristiwa itu. termasuk dalam kematian para opsir Jepang. Maka. Meninggal di Penjara Sukamiskin Bandung sebanyak 38 orang.

Indische Vereeniging nu geus berdiri ti 1908 teu leuwih ti ajang pamanggihan palajar asal tanah air.Meiliana X2/32 Dr. Di Belanda.C. H. Ngaran nu dibérékeun ku kolotna sawaktu manhna dilahirkeun nyaéta Muhammad Athar. Pidato pengukuhanna dijudulan ³Lampau dan Datang´(Lampau jeung Datang). atawa populér minangka Bung Hatta (lahir di Bukittinggi. sarta ogé Wawakil Présidén Indonésia anu kahiji. Mohammad Hatta (Mohammad Hatta) Dr.V.F. Ti mulai ayana tilu tokoh Indische Partij (Suwardi Suryaningrat. Akhirna Bung Hatta ngalanjutkeun diajarna ka MULO di Padang. Mohammad Hatta. Latar belakang jeung pangajaran Hatta lahir tina kaluwarga ulama Minangkabau. Walanda keur diajar ilmu perdagangan/bisnis di Nederland Handelshogeschool (bahasa inggris: Rotterdam School of Commerce. manéhna ngaanggeuskeun diajarna di taun 1921 tur hasilna alus pisan. jadi bendahara Jong Sumatranen Bond Cabang Padang. manehna ogé aktif di Jong Sumatranen Bond Pusat jadi Bendahara. Sumatera Barat. Drs.(H. Bandara Internasional Jakarta ngagunakeun ngaranna pikeun ngahormatan jasana minangka salah saurang proklamator kamerdikaan Indonésia.C. nagarawan. 12 Agustus 1902 ± pupus di Jakarta. Salah saurang inohong politik nu jadi idola Hatta sawaktu éta nyaéta Abdul Moeis. 14 Maret 1980. Kakara pada taun 1919 manéhna indit ka Batavia keur diajar di Sekolah Tinggi Dagang ³Prins Hendrik School´.). nyekel kalungguhan Menteri Nagara Pemberdayaan Awéwé dina Kabinét Indonésia Bersatu lulugu Présidén Susilo Bambang Yudhoyono. Sawaktu umur 13 taun. ngan indungna hayang Hatta anggeur di Padang heula. Hatta ngarintis karir jadi aktivis organisasi. dina umur 77 warsih) nyaéta saurang pajoang. manehna tuluy cicing di Walanda Pada tangal 27 November 1956. Sawaktu di Walanda manéhna ngagabungkeun diri ka Parhimpunan Hindia (Indische Vereeniging). Bung Hatta indit ka Rotterdam. Kasadaran politik Hatta terus ngajadi sabab kabiasaanna ngadatangan ceramah-ceramah politik. Meutia Hatta.(H.) Drs. kini menjadi Universitas Erasmus). sabenerna manéhna geus lulus ujian asup ka HBS (satingkat SMA) di Batavia (kini Jakarta). Di Batavia. H. jeung pada taun 1913-1916 ngalanjutkeun diajarna ka Europeesche Lagere School (ELS) di Padang. Bukittinggi. Saacanna. Salah sahiji anak awéwé anjeunna. Sawaktu umur 15 taun. geus barkembang iklim panggerakan di Indische Vereeniging. Sawaktu éta. Bung Hatta ogé dipikawanoh minangka Bapa Koperasi Indonésia. dan Tjipto Mangunkusumo) di Belanda pada 1913 . Bung Hatta menangkeun gelar kahormatan akademis nyaéta Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum ti Universitas Gadjah Mada di Yoyakarta. Sumatera Kulon. Manéhna ngalewatan pangajaran dasar di Sakola Melayu. Ernest Douwes Dekker. ngingeut umurna nu masih kénéh ngora.

.sebagai orang buangan akibat tulisan-tulisan tajam anti-pemerintah mereka di media massa ngagabung di Indische Vereeniging ti dinya mulaina pagerakan-pagerakan.

Sumatera Barat 14 Maret 1980 (yuswa 77) Jakarta Indonesia Non Partéy Rahmi Rachim Meutia Hatta Gemala Hatta Pupus Kawarganagaraan Partéy pulitik Pasangan Anak .1 Wakil Présidén Indonésia Nyekel kalungguhan 18 Agustus 1945 1 Desember 1956 Présidén Saméméhna Sanggeusna Soekarno Henteu aya Sri Sultan Hamengkubuwono IX 3 Perdana Menteri Indonesia Mangku kalungguhan 29 Januari 1948 5 September 1950 Présidén Saméméhna Sanggeusna Soekarno Amir Sjarifuddin Muhammad Natsir 4 Menteri Pertahanan Republik Indonesia Mangku kalungguhan 29 Januari 1948 4 Agustus 1949 Babar 12 Agustus 1902 Bukittinggi.

umur 15 taun geus jadi Pamingpin Rumpaka Majalah Suluh Pelajar (1953-1955). sarta loba ngawanohkeun sastra Sunda jeung Indonésia ka mancanagara. lahir di Jatiwangi. jeung budaya. Anjeunna ngadegkeun Yayasan Pusat Studi Sunda (2003) nu ngulik kabudayaan Sunda sarta Yayasan Kabudayaan Rancagé nu ngabobotohan tumuwuhna . boh dina basa Indonésia atawa dina basa Sunda ti rumaja kénéh. Ayip aktif nulis. sarta satuluyna ngaluluguan sababaraha lembaga sastra.Halida Hatta Ageman Islam Ayip Rosidi Ayip Rosidi (éjahan asli Ajip Rosidi. seni. 31 Januari 1938) téh saurang budayawan sakaligus sastrawan kahot. Anjeunna nyipta karya sastra dina basa Sunda jeung basa Indonésia. pers.

1956) Pesta (kumpulan sajak. Kungsi ngajar basa jeung kabudayaan Indonesia di Osaka Gaikokugo Daigaku (1981-2003). kumpulan sajak.sastra lokal. Buku-buku karyana geus leuwih ti saratus judul. Naratas dilembagakeunana Hadiah Sastra Rancagé ti taun 1989. Karya-karyana y y y y y y y y y y y y Tahun-tahun Kematian (kumpulan carpon. 1956) Di Tengah Keluarga (kumpulan carpon. Pagawéan: Ketua Déwan Pembina Yayasan Pusat Studi Sunda . basa Indonésia. Jepang. basa Indonésia. mémoar. 1955) Ketemu Dijalan (kumpulan sajak babarengan. sagigireun ngajar ogé di Kyoto Sangyo Daigaku (1982-1996) jeung Tenri Daigaku (1982-1995). mangrupa roman. 1956) Sebuah Rumah Buat Haritua (kumpulan carpon. sarta mokalan lumangsungna Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) 2001 di Bandung. basa Indonésia. Majalengka Ketua Yayasan Kebudayaan Rancagé. basa Indonésia. 1957) Ayang-ayang Gung Bébér Layar Hurip Waras! Ucang-ucang Anggé Babasan jeung Paribasa Sunda Masyitoh Si Pucuk Kalumpang Ajip Rosidi Babar: 31 Januari 1938 Jatiwangi. jeung biografi. kumpulan carita pondok. basa Indonésia.

Éséy Garwa/carogé: Hj.Kawarganagaraan: Indonésia Genre: Carpon. Patimah (Ceu Empat) Anak: Titi Surti Nastiti Dipangaruhan: H. Sajak. Hasan Mustapa .

Manéhna nepikeun téori rélativitas sarta ogé réa nyumbang pikeun mekarna mékanika kuantum. manéhna sanggup ngamekarkeun kapinteranana. Albert disakolakeun di sakola Katholik sarta alatan kahayang indungna manéhna dibéré pangajaran biola. kapanggih kadieunakeun. Sanajan manéhna ngajadikeun modél jeung pakakas mékanik minangka hobina. bapana némbongkeun kompas kantong. hontalan anu henteu ilahar pikeun saurang élmuwan. sarta ngaran indungna nyaéta Pauline. sarta ngajelaskeun kalawan mikir jero ngeunaan rohang jeung waktu ti batan barudak séjénna. Manéhna satuluyna dibéré pangajén pikeun téori rélativitasna alatan kakurangna ieu. Dua pamanna mantuan ngarojong Einstein supaya . Dina taun 1999. Rumus Einstein anu pangkawéntarna nyaéta (tempo E=mc²): E = mc2 Mangsa ngora jeung universitas Einstein dilahirkeun di Ulm di Württemberg. Ngaran bapana Hermann Einstein. Sanggeus téori rélativitas umum dirumuskeun. hiji unsur kimia dingaranan einsteinium. sarta pamustunganana "Albert Einstein" didaftarkeun minangka mérek dagang. manéhna dianggap murid anu hésé narima pangajaran. hiji kaayaan anu patali jeung autisme. tapi ieu henteu bener. Kapopuléranana ogé ngajadikeun ngaran "Einstein" dipaké sacara lega dina pariwara sarta barang dagangan séjén. Timuan séjénna. ngeunaan kamekaran mentalna nyaéta manéhna ngarandapan Sindrom Asperger. Einstein dingaranan "Inohong Abad Kiwari" ku majalah Time. sarta dina widang budaya populér. Aya gosip yén manéhna gagal dina matematika di sakolana. Kulawarga maranéhanana turunan Yahudi.Albert Einstein Albert Einstein (14 Maret 1879±18 April 1955) nyaéta hiji élmuwan fisika téoritis anu dianggap élmuwan pangbadagna dina abad ka-20. kecap Einstein dianggap sinonim jeung kacerdasan atawa malah kajeniusan. Beungeutna mangrupakeun salasahiji anu pangdipikawanohna di sakuliah dunya. manéhna saterusna ngécéskeun pangalamanana ieu minangka salah sahiji waktu anu paling ngailhaman dina hirupna. Dina umur lima taun. katénaranana ngaleuwihan ketenaran kabéh élmuwan dina widang sajarah. Maranéhanana kawin di Stuttgart-bad Cannstatt. sarta kosmologi. Manéhna dibéré kasinugrahan Pangajén Nobel dina widang Fisika dina taun 1921 pikeun guaranana ngeunaan éfék fotoéléktrik sarta "pangabdianana pikeun Fisika Téoritis". mékanika statistik. jigana alatan susunan anu arang sarta henteu ilahar dina uteukna (ditalungtik sanggeus maotna). Einstein jadi kawéntar di sakuliah dunya. saurang padagang ranjang bulu anu saterusna ngajalankeun pagawéan éléktrokimia. salasahiji hijian dina fotokimia dingaranan einstein. Einstein mimiti diajar matematika dina umur dua belas taun. sarta hiji asteroid dingaranan 2001 Einstein. Dina mangsa kolotna. parobahan dina peunteun dina taun satuluyna ngajadikeun jalma katalimbeng. sarta Einstein sadar yén hiji hal di rohang anu "kosong" ieu ngalakukeun aksi kana jarum dina kompas kasebut. Pikeun ngahargaan manéhna. Jerman. kira-kira 100 km wétaneun Stuttgart.

Réa fisikawan sapuk yén tilu tésis éta (ngeunaan gerak Brownian). sarta jadi teu boga kawarganagaraan. ngabéréskeun hiji seméster saméméh ngagabung deui jeung kulawargana di Pavia. Dina taun 1904. posisi Einstein di Kantor Patén Swiss jadi tetep. Manéhna masrahkeun tésis-tésisna ka "Annalen der Physik". Di dinya. Tapi ngan tésis ngeunaan éfék fotoéléktrik anu meunangkeun pangajén kasebut. dina waktu éta. saurang warga nagara Sérbia anu mangrupakeun babaturan sakelasna (ogé babaturan Nikola Tesla). di Zurich) dina taun satuluyna mangrupakeun hiji kamunduran. Kagagalan manéhna dina ujian pikeun asup ka Eidgenössische Technische Hochschule (Institut Téknologi Swiss Federal. Dina taun 1898. lain ngan alatan Einstein leuwih réa nyaho ngeunaan rélativitas. manéhna dibéré gelar pikeun ngajar ku Eidgenössische Technische Hochschule sarta ditarima minangka warga nagara Swiss dina taun 1901. Albert tetep tumetep pikeun ngabéréskeun sakola. dilantarankeun kagagalan usaha éléktrokimia boga bapana. manéhna dikirim ku kulawargana ka Aarau. Salila mangsa ieu Einstein ngadiskusikeun karesepna kana élmu alam ka babaturan deukeutna. kaasup Mileva. pikeun ngabéréskeun sakola tengahanana. Mileva téh saurang matematikawan. Lieserl Einstein. Einstein kawin jeung Mileva dina ping 6 Januari 1903. éfék fotoéléktrik. sarta rélativitas husus) pantes meunang Pangajén Nobel. Einstein henteu bisa manggihan gawé pikeun ngajar. nu dingaranan Hans Albert Einstein. Gawé jeung gelar doktor Dina waktu kalulusanana. Einstein papanggih jeung sarta ragrag asih ka Mileva Hayu . Einstein ngimeutan sarta meunteun aplikasi patén para panimu pikeun pakakas anu merlukeun pangaweruh fisika. sikepna nu gurunggusuh salaku nonoman sok ngajadikeun profesorna gampang ambek. Manéhna ogé jadi sadar pentingna aplikasi dibandingkeun jeung guaran anu goréng. Einstein pindah ti Munich ka Pavia. Dina taun saterusna manéhna ngaleupaskeun kawarganagaraan Württemberg. tanpa réa narasi sains. dianggap henteu legal alatan kolotna henteu kawin. Dina taun anu sarua manéhna nulis opat artikel anu méré dasar fisika modéren. Einstein sakapeung ngabenerkeun desain maranéhanana sarta ogé meunteun kapraktisan hasil gawé maranéhanana. tapi ogé alatan éfék fotoéléktrik nyaéta hiji fénoména kuantum. Dina taun 1894. lahir anak kahiji ti papasangan ieu. Bapa babaturan sakelsana nulungan manéhna méré gawé salaku asistén téknik pamariksa di Kantor Patén Swiss dina taun 1902. Paguyuban Fisika Murni jeung Aplikasi (IUPAP) ngarancanakeun pikeun ngarayakeun 100 taun publikasi gawé Einstein dina taun 1905 minangka taun Fisika 2005. sarta diajar ti dirékturna kumaha "cara sikap nu bener". Dina taun 1900. Manéhna meunangkeun gelar doktor sanggeus nyieun tésis "Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen" ("On a new determination of molecular dimensions") dina taun 1905 ti Universitas Zürich. Einstein sawatara kali ngadaptar di Eidgenössische Technische Hochschule. Dina ping 14 Méi 1904. lahir dina bulan Januari taun 1902. Manéhna jeung Mileva ngabogaan saurang putri nu dingaranan Lieserl. di mana manéhna nampa diploma dina taun 1896. Ieu téh hiji ironi.katarik ku dunya inteléktual dina tungtung mansa budakna sarta mangsa mimiti rumajana ku méré bongbolongan sarta buku ngeunaan élmu alam jeung matematika. . Swiss. Italia (deukeut dayeuh Milan).

anu masih kurang guaran anu nyugemakeun sanggeus sawatara dékadeu sanggeus manéhna mimiti diimeutan. . manéhna netepkeun yén fénoména. Ngagunakeun téori kinétik cacai anu dina waktu éta kontrovérsial. anu dina waktu harita ogé mangrupakeun kontrovérsi. Sarta ogé maké mékanika statistika.Artikel kahijina dina taun 1905 nu judulna "On the Motion Required by the Molecular Kinetic Theory of Heat of Small Particles Suspended in a Stationary Liquid". méré bukti empirik (hasil pangimeutan sarta ékspérimén) nu lumangsung dina atom. ngawengku panalungtikan ngeunaan gerak Brownian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful