BIOGRAFI BAHASA SUNDA

BIOGRAFI BAHASA SUNDA

NAMA TOKOH: CUT NYAK DIEN DITERJEMAHKAN KE DALAM BAHASA SUNDA BY: YIYIN N HEART Kahirupan Awal Cut Nyak Dhien dibabarkeun di kulawarga bangsawan nu taat kana agama di Lamdinang, wilayah VI Mukim dina tahun 1848. Ramana nu namina Teuku Nanta Setia, mangrupi uleebalang VI Mukim, tur katurunan Machmoed Sati, nu ngumbara ti Sumatera Barat. Machmoed Sati kamungkinan dongkap ka Aceh dina abad ke 18 waktos kesultanan Aceh diparentah ku Sultan Jamalul Badrul Munir. kumargi eta, Ramana Cut Nyak Dhien ngagaduhan darah ti Minangkabau[4][2]. Ibu Cut Nyak Dhien nyaeta putri uleebalang Lampagar. Waktos alitna, Cut Nyak Dhien mangrupi gadis nu kakoncara kageulisanna.[2] Anjeunna kenging atikan dina widang agama (nu dididik ku sepuhna atanapi guru agama) sareng lingkungan kulawargana nbgagaduhan kabiasaan ngatik budak gadis pikeun: masak, ngalayanan caroge, tur taat kana atikan). Seueur pameget nu kapincut ku Cut Nyak Dhien sareng pada ngalamar. Dina yuswa 12 tahun, anjeunna tos dinikahkeun ku sepuhna, nyaeta taun 1862 sareng Teuku Cek Ibrahim Lamnga[4][2], putra ti uleebalang Lamnga XIII. Aranjeunna ngaggaduhan hijihijina putera pameget. Teuku Umar, salah sahiji tokoh nu melawan Belanda, ngalamar Cut Nyak Dhien. Kawitna Cut Nyak Dhien nolak, tapi kumargi Teuku Umar ngawidian pikeun ulubiung di medan perang, Cut Nyak Dhien satuju pikeun rimbitan sareng anjeunna dina tahun 1880 nu nyababkeun ngahudangkeun moral pasukan perlawanan Aceh. Aranjeunna dipaparin budak isteri nu dipasihan nami Cut Gambang.[1] Saatos rimbitan sareng Teuku Umar, anjeunna sareng Teuku Umar tempur ngalawan Belanda. Mung, Teuku Umar gugur waktos nyerang Meulaboh dina tanggal 11 Februari 1899, nu nyababkeun anjeunna berjuang nyalira di pedalaman Meulaboh sareng pasukan alit. Cut Nyak Dien waktos eta tos sepuh tur ngaggaduhan panyakit encok sareng rabun, numawi pasukanna nu namina Pang Laot ngalaporkeun kaayaan anjeunna, alatan ngaraos iba.[2][3] anjeunna akhirna ditangkep tur dicandak ka Banda Aceh. Ti dinya, anjeunna dirawat sareng panyawatna mulai damang. Kaayaan anjeunna ngahudangkeun sumanget perlawanan rakyat Aceh tur kalayan bubunian masih hubungan sareng pejuang Aceh nu teu acan katangkep, alatan hal eta, anjeunna dialihkeun ka Sumedang. Tjoet Nyak Dhien pupus dina tanggal 6 November 1908 kalayan dimakamkeun di Gunung Puyuh, Sumedang. Cut Nyak Dhien (Lamdinang, Kerajaan Aceh, 1848 ± Sumedang, Jawa Barat, 6 November 1908; dimakamkeun di Gunung Puyuh, Sumedang) nyaeta Pahlawan Nasional Indonesia ti Aceh nu berjuang ngalawan Walanda dina waktos Perang Aceh. Waktos wilayah VI Mukim diserang, anjeunna ngungsi, sementawis carogena Ibrahim Lamnga tempur ngalawan Belanda. Ibrahim Lamnga pupus di Gle Tarum tanggal 29 Juni 1878 nu nyababkeun Cut Nyak Dhien janten ambek tur sumpah bade ngahancurkeun Belanda.
http://cerpensakitjiwa.blogspot.com/2009/10/biografi-bahasa-sunda.html

Teu aya baris pigeusaneun. Anjeunna ngajar di HIS Kramat. MOH. SANUSI SARDJADINATA Harepan R. karir awalna janten guru di HIS partikelir. anjeuna ahirna lebet ka sakola pendidikan guru HIK (Hollandsch Inlandsche Kweekschool) anu kocap kalawan sebutan Sakola Raja di Bandung. Betawi. Taun eta pisan taun musibah kanggo Sanusi. sumanget Sanusi kanggo neraskeun sakolana henteu pareum kitu wae. Di antara kulawargina mung anjeunna wungkul nu nyesa. Ridwan Iskandar Foto R. Wirantadidjaja sangkan putrana tiasa janten menak karasa pamohalan pikeun ngawujud. anjeunna ditilar ku ibu ramana mulih ka rohmatulloh. Lampung. Eta sakola teh pernahna di Jalan Kopo. sedeng Sanusi teu mungkin tiasa lebet ka eta sakola. Subiadinata.H.H.M. Kaayaan jaman harita teu ngamungkinkeun pikeun ngabiayaan pendidikan anu sakitu mahalna. ari Sanusi ditakdirkeun pikeun milih ancrub di widang pamarentahan. sareng A¶on.Mengenal Inohong / Tokoh Nasional dari Tatar Sunda: R.H. nyaeta: Sukanda Bratamanggala. samemeh jadi guru diuji heula. Sukanda dibawa nasib pikeun aktif dina widang militer. Kamana deui kedah ngadu nasib. Sabada ancrub di masarakat eta opat sosobatan teh naratas karir anu beda-beda. Sumatera Selatan. Sabab jadi menak teh kudu tamatan Sakola Menak (Hoofdenschool). Sabada namatkeun HIS di Garut. Ti harita Sanusi nunggul pinang. Taun 1936 anjeunna ancrub kana dunia pendidikan. Anjeunna ngalih ka Bandung ngajar di HIS Pasundan. SANUSI HARDJADINATA Ku : M. MOHAMAD SANUSI HARDJADINATA BIOGRAFI R. Tilu sobat opatan sareng Sanusi sok dilalandih kwartet. ³Kuring emut keneh. Dina taun 1939 anjeunna ngajar di Inheemsche MULO Pasundan. kota anu kiwari disebut Jakarta. Taun 1936 Garut katarajang wabah pes.Ti kota kolonial ieu anjeunna ngalih deui ka kota leutik teras ngajar di HIS Muara Dua. Sanusi lebet ka Onderbouw HIK taun 1933 (diploma Mulo B) dugi ka lulus sareng Bovenbouw HIK taun 1936 (Onderwijzers Akte). Harita kawilang istimewa pikeun guru nonoman bisa ngajar disakola µmenengah¶. Tapi sanajan kitu. sedengkeun Subiadinata sareng A¶on malang mulintang di dunia pendidikan. Aya tilu sobat dalit Sanusi nalika sakola di HIK anu salawasna ngancik dina ati sanubarina. . Teu kungsi lami ngalih deui nyaketan lemburna.´ Kitu kasauran Sanusi waktu diwawancara ku wartawan Mangle dina taun 1985. Ampir sadaya kulawargina ngantunkeun pikeun salalamina ku alatan eta wabah.

Sukarno sareng Hatta nembe mulih ti Vietnam nepungan panglima Jepang. teu kantos lami jol atasanana di sakola guru sumping ka bumina. di Tatar Pasundan. Samalah anjeunna sasarengan sareng Sukanda Brata Manggala ngadegkeun Pandu Organisasi Pasundan disingget POP. ngeureut neundeun (pinter nabung). Najan kitu. Sanusi gasik ngalamar janten guru. sakabeh organisasi ³pergerakan´ dibubarkeun kaasup Paguyuban Pasundan. alesanana basajan pisan. Anjeunna muka warung dina tilas kantor Paguyuban Pasundan di Jalan Dalem Kaum Bandung. Lantaran tugasna beuki beurat. Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang serah bongkokan ka sekutu. Paguyuban Pasundan mere rupa-rupa µkontribusi¶ pikeun ngamajukeun masarakat pribumi dina jaman kolonial Belanda. sok komo harita teh anjeunna tos kagungan rarabi tina pernikahan sareng R.Salaku nonoman anu icikibung dina dunia pendidikan tur aktif di µSarekat Kerja¶ Onderwijers Vak Organisatie (O. henteu awuntah (boros atawa royal). Anu engkena ieu pamadegan teh matak pikareueuseun lantaran anjeunna henteu kantos ngadamel di pamarentahan penjajah. Oto Iskandar di Nata. Sataun ti harita . Ku kituna anjeunna nawisan Sanusi pikeun ngajalankeun dana organisasi dina wangun usaha. Anjeunna kapaksa janten tukang catut karcis bioskop. Sanusi nolak kana eta ajakan lantaran alim ngaletak ciduhna nyalira. Ahirna Sanusi mutuskeun pikeun liren janten guru. Sanusi ngaraos kagugah pikeun ngagabung tur aktif di Paguyuban Pasundan. nasib teu acan mihak ka anjeunna. kapangurusan di BOP dipasrahkeun ka nu sanes. Tapi dalah dikumaha. Dina awal kakawasaanana Jepang nutup sakabeh sakola nu aya di Indonesia. Ngan . Harepan pikeun mangsa nu bakal datang anu leuwih hade teh sirna sapada harita. Taun 1942 Jepang datang ngajajah lemah cai. Anjeunna salawasna nandeskeun pola hirup rikrik gemi. Kasuksesan Sanusi dina ngokolakeun dana Paguyuban Pasundan teu leupas tina sikep anjeunna dina soal ngokolakeun dana. Kamaheran di widang perekonomian nyababkeun anjeunna diangkat janten anggota ³Pengurus Persatuan Pedagang´ Indonesia di Bandung. ngan tacan sabelas taun. penjajah kulit koneng jadi nu kawasa di Hindia Belanda.O) cabang Bandung hiji organisasi guru para alumni HIK. ngajakan deui ngajar di sakola guru anu bade diadegkeun.Iin Sopiah anu ditikah taun 1938. Salasahiji tokoh Pasundan anu dianggap guru ku anjeunna nya eta Bapa Ema Bratakusumah. Barang tos genep bulan janten tukang catut. Sanusi tetep nolak lantaran kukuh kana naon anu tos diucapkeunana. Untungna sataun ti dinya sakola-sakola teh dibaruka deui. atasan Sanusi ka bumina deui. guru sakola menengah nu ditarima teh kudu ngabogaan pangalaman salila sabelas taun. kasab naon wae oge dilakonan asal halal. anjeunna ngaraos tos kagungan kamaheran ngajar anu nyekapan. Sagala rupa karasa leuwih werit. Anjeunna dipercanten pikeun ngimpor barang. Dina mangsa penjajahan Jepang. Ti harita pamarentah militer Jepang. R. Harita Paguyuban Pasundan nuju dipingpin ku R. ngaganti penjajah bule. Dina kaayaan kitu. Paguyuban Pasundan oge bagerak pikeun ngamajukeun bidang sosial. Ieu usaha dagang teh lami-lami mah mekar. Eta warung teh dinamian ´Badan Oesaha Perekonomian´ (BOP).V. Lain nawaran janten guru tapi janten kepala sakola. ekonomi. Oto Iskandar Di nata kudu nyalametkeun dana organisasi anu dibubarkeun. Dina waktu anu singget Panglima Perang Hindia Belanda nandatangan surat serah bongkokan tanpa sarat ka Panglima Militer Jepang di Kalijati. perang Asia Timur Raya reureuh. Sanusi dipaparin modal ku Pa Oto anu seueurna saratus ringgit. Jaman penjajahan jepang teh jaman anu sarwa sulit Sanajan kagungan ijazah guru teu babari nyiar kasab. Anjeunna tos cukup lami ngajar. Sanusi ngaraos helok ku ayana katangtuan pangalaman ngajar sabelas taun ieu. sareng ³Pengurus Koperasi Distribusi Priangan´ (Sangio Kumiai Renggokai Priangan-Shu). lamaran ditolak. budaya. jste. Sabab nurutkeun pangemut anjeunna elmu ngajar tos kacangking. Nya ti harita Sanusi janten ngaligeuh.

. anu diwakilan ku wawakil ti Pulo Jawa. Sulawesi. Isukna PPKI. Lajeng anjeunna oge diangkat salaku anggota Dewan Pemerintahan Harian Karesidenan Priangan. Teu kakantun dina taun 1955 anjeunna oge mupuhuan panitia lokal Konperensi Asia Afrika di Bandung. Sanusi Hardjadinata mulih ka rohmatulloh di Bandung 19 Rajab 1416 H/ 12 Desember 1995 Muga ±muga naon anu ditaratas ku anjeunna sing jadi hikmah keur balarea. Luyu jeung kawijakan di pusat. Dina gempungan anu dipingpin ku R.´ RH.ukur dina itungan poe ti harita. Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) ‡ Taun 1968-1970 Diperbantukeun di Departemen Dalam Negeri ‡ Taun 1975-1978 Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ‡ Jrrd « Sanajan anjeunna nyepeng rupa-rupa kalungguhan di pamarentahan. Taun 1947 janten Pegawai Tinggi Departemen Dalam Negeri RI. Ti taun 1945 dugi ka taun 1950 anjeunna ngiring gerilya sareng TNI di Priangan sareng di Madiun JawaTimur.GupernurJawa Barat ‡ Taun 1957-1959 Mentri dalam negeri ‡ Taun 1960-1964 Duta Besar Indonesia pikeun Republik Persatuan Arab (Mesir) ‡ Taun 1964-1966 Rektor Universitas Negeri Padjadjaran Bandung ‡ Taun 1966 Mentrei Utama RI Bidang Industri dan Pembangunan ‡ Taun 1967 Menteri Pendidikan. jeung Kalimantan (baheula eta runtuyan pulo teh disebutna Sunda kecil) nyieun rarancang UUD anu geus disiapkeun ku BPUPKI sarta disahkeun anu kiwari disebut UUD 1945. Ali Sadikin manten Gupernur DKI Jakarta nyarita: ³Sim kuring kalintang ngajenan pisan kana kasederhanaan Bapa Sanusi Hardjadinata. anjeunna diangkat janten Gupernur Jawa Barat dugi ka taun 1957. sarta janten Pegawai Tinggi anu diperbantukeun di Residen Madiun. Sanusi Hardjadinata kapilih salaku wawakil ti kalangan padagang. Taun 1951 sabada janten Komisaris Republik Indonesia Serikat pikeun Jawa Barat sarta Residen Priangan. Sanusi Hardjadinata anu lahir di Desa Cinta Sukawening Garut tanggal 24 Juni 1914 ieu kapilih janten Wakil Residen sareng resmi janten Pegawai Tinggi Residen Priangan. Amin Ya Robbal Alamin. nepi ka kungsi hiji inohong pamarentahan. Moh. Masih keneh seueur kalungguhan sanesna anu dipercantenkeun ti nagara ka anjeunna. Indung Ardiwinangun. Nalika kalungguhan Residen Priangan dicepeng ku R. luyu jeung putusan gempungan KNID 1 September 1945. Salian ti eta PPKI netepkeun ngadegna Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pikeun nampung pangdeudeul ti masarakat kana ngadegna nagara Republik Indonesia. Sumatera. di tingkat karesidenan diwangun Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). hususna urang Sunda umumna bangsa Indonesia. detik-detik proklamasi 17-Agustus-1945 geus muka lambaran hirup anyar pikeun bangsa Indonesia. Puradireja kapilih 23 urang anggota. di antarana: Taun 1951. tapi anjeunna mah salawasna basajan.

kakak sepupunya. Zaenal Mustofa Zaenal Mustofa adalah pemimpin sebuah pesantren di Tasikmalaya dan pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang. putra pasangan Nawapi dan Ny.Jakarta. Zainal Musthofa Lahir 1 Januari 1899 Flag of Indonesia. Dari Gunung Pari. Kemampuan ekonomis keluarga memungkinkannya untuk menuntut ilmu agama lebih banyak lagi.Mengenal Inohong / Tokoh Nasional dari Tatar Sunda : KH. Desa Cimerah. dan di Pesantren Sukamiskin. Pertama kali ia melanjutkan pendidikannya ke pesantren di Gunung Pari di bawah bimbingan Dimyati. 28 Maret 1944) adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Lahir dari keluarga petani berkecukupan. Bandung. Kecamatan Singaparna (kini termasuk wilayah Desa Sukarapih Kecamatan Sukarame) Kabupaten Tasikmalaya (ada yang menyebut ia lahir tahun 1901 dan Ensiklopedia Islam menyebutnya tahun 1907. Singaparna. 1899 . Cimerah. Tasikmalaya. Namanya menjadi Zaenal Mustofa setelah ia menunaikan ibadah haji pada tahun 1927. Zainal Mustafa (lahir di Bageur. ZAENAL MUSTOFA Zainal Mustafa Dari Wikipedia bahasa Indonesia. Selama kurang lebih 17 tahun ia terus menggeluti ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat). Zainal Muhsin. Hudaeni memperoleh pendidikan formal di Sekolah Rakyat. Karena itulah ia mahir berbahasa Arab dan memiliki pengetahuan keagamaan yang . Leuwisari.svg Jakarta Kewarganegaraan Indonesia Nama Panggilan Hudaeni Pekerjaan Pimpinan Pesantren Pahlawan Nasional Agama Islam K. yang dikenal dengan nama KH. ia belajar mengaji dari guru agama di kampungnya. Nama kecilnya Hudaeni.svg Singaparna. Ratmah. Dalam bidang agama. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tasikmalaya. ensiklopedia bebas KH. KH. Tasikmalaya Meninggal 28 Maret 1944 (umur 45) Flag of Indonesia. sementara tahun yang tertera di atas diperoleh dari catatan Nina Herlina Lubis. ia kemudian mondok di Pesantren Cilenga.H. di kampung Bageur.

Ia pun mengadakan tukar pikiran soal keagamaan dan berkesempatan melihat pusat pendidikan keagamaan di Tanah Suci. tak jarang diturunkan paksa dari mimbar oleh kiai yang pro Belanda. Kedua ulama ini menghadapi tuduhan yang sama dengan penangkapannya yang pertama. dan bahkan. Melalui pesantren ini ia menyebarluaskan agama Islam. Di samping itu. patriotik. ia masih mendekam di penjara. Zaenal Mustofa bersama Kiai Rukhiyat kembali ditangkap dan dimasukkan ke penjara Ciamis. Ia malah memperingatkan bahwa fasisme Jepang itu lebih berbahaya dari imperialisme Belanda. Zaenal Mustofa terus tumbuh menjadi pemimpin dan anutan yang karismatik. dan berpandangan jauh ke depan. ia masuk Jamiyyah Nahdhatul Ulama (NU) dan diangkat sebagai wakil ro¶is Syuriah NU Cabang Tasikmalaya. Bahkan. sikap dan pandangannya itu tidak pernah berubah. Mereka ditahan di Penjara Tasikmalaya dan sehari kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung. ia berkenalan dengan ulama-ulama terkemuka. pada upacara penyambutan kembali di Pesantren. Oleh penjajah yang baru ini. Hingga pada waktu Belanda menyerah kepada Jepang. Zaenal Mustofa dengan tegas menolaknya. Zaenal Mustofa secara terang-terangan mengadakan kegiatan yang membangkitkan semangat kebangsaan dan sikap perlawanan terhadap pendudukan penjajah. tahun 1927. Maka sebutan kiai pun menjadi melekat dengan namanya. [sunting] Perlawanan kepada penjajah Sejak tahun 1940. Dalam pidato singkatnya. . KH. aktivitas perlawanannya terhadap penjajah tidak surut. Akhir Februari 1942. terutama paham Syafi¶i yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam Jawa Barat pada khususnya. Atas perbuatannya ini.luas. dan baru bebas 10 Januari 1942. Ruhiat (dari Pesantren Cipasung). ia memperingatkan para pengikut dan santrinya agar tetap percaya pada diri sendiri dan tidak mudah termakan oleh propaganda asing. KH. ia selalu mendapat peringatan. kebenciannya semakin memuncak saja manakala menyaksikan sendiri kezaliman penjajah terhadap rakyat. KH. KH. Pada tanggal 8 Maret 1942 kekuasaan Hindia Belanda berakhir dan Indonesia diduduki Pemerintah Militer Jepang. Maka sekembalinya dari ibadah haji. Akan tetapi. Ia selalu menyerang kebijakan politik kolonial Belanda yang kerap disampaikannya dalam ceramah dan khutbah-khutbahnya. Kendati sudah pernah ditahan. Kontak dengan dunia luar itu mendorongnya untuk mendirikan sebuah pesantren. dan Hambali Syafei ditangkap Belanda dengan tuduhan telah menghasut rakyat untuk memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Lewat ibadah haji. KH. ia mendirikan pesantren di Kampung Cikembang dengan nama Sukamanah. ia juga mengadakan beberapa kegiatan keagamaan ke pelosok-pelosok desa di Tasikmalaya dengan cara mengadakan ceramah-ceramah agama. Setelah Perang Dunia II. Zaenal Mustofa bersama KH. Zaenal Mustofa dibebaskan dari penjara. Tahun 1933. Zainal Muhsin. Pasca perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. di Kampung Bageur tahun 1922 telah berdiri pula Pesantren Sukahideng yang didirikan KH. Sebelumnya. apa yang menjadi harapan Jepang tidak pernah terwujud karena KH. Haji Syirod. yaitu menciptakan Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. dengan harapan ia akan mau membantu Jepang dalam mewujudkan ambisi fasisnya. tepatnya pada 17 November 1941.

Ia yakin bahwa dalam Islam hanya Allah Swt lah yang patut ditakuti dan dituruti. Setelah kejadian tersebut. ia menentang pelaksanaan seikeirei. Kiai juga memberikan latihan spiritual (tarekat) seperti mengurangi makan. pukul 8 pagi tanggal 25 Februari 1944.00) datang beberapa buah truk mendekati garis depan pertahanan Sukamanah. Zaenal Mustofa memerintahkan para santrinya untuk tidak melakukan perlawanan sebelum musuh masuk jarak perkelahian. mereka dilepaskan dan hanya senjatanya yang dirampas. serta berlatih pencak silat. dan membaca wirid-wirid untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. pengerahan tenaga rakyat untuk bekerja dengan paksa. Usaha ini tidak berhasil. Namun. mereka justeru harus diperangi dan dimusnahkan dari muka bumi. Pada waktu itu.00. KH.Pada masa pemerintahan Jepang ini. membebaskan tahanan-tahanan politik. Dalam insiden itu. cara memberi hormat kepada kaisar Jepang dengan menundukkan badan ke arah Tokyo. menjelang waktu salat Asar (sekitar pukul 16. datang empat orang opsir Jepang meminta agar KH. Keesokan harinya. kemudian melakukan sabotase. tidur. Allah Swt selalu bersama-sama orang yang mau dekat kepada-Nya dan selalu memberikan pertolongan dan kekuatan kepada orang-orang yang mau berjuang membela agamanya. dan terakhir. Keyakinan seperti ini senantiasa ditanamkan kepada para santrinya dan masyarakat Islam sekitarnya. Dalam ultimatum itu. Melihat yang datang menyerang adalah bangsa sendiri. Tiba-tiba. Menurutnya. bahwa perbuatan tersebut termasuk musyrik. ditambah peralatan lebih lengkap. Hasilnya. orang-orang musyrik itu tidak perlu ditakuti. semua ulama terpaksa melakukan perintah itu. dengan jumlah kekuatan lebih besar. yang hadir pada waktu itu. Zaenal Mustofa menghadap pemerintah Jepang di Tasikmalaya. Perintah tersebut ditolak tegas sehingga terjadilah keributan. Dengan semangat jihad membela kebenaran agama dan memperjuangkan bangsa. hanya KH. tercatat pula salah seorang santri bernama Nur menjadi korban. Zaenal Mustofa meminta para santrinya mempersiapkan persenjataan berupa bambu runcing dan golok yang terbuat dari bambu. Rupanya Jepang telah mempergunakan taktik adu domba. Yang satu orang ini kemudian disuruh pulang dengan membawa ultimatum. akhirnya pasukan Jepang berhasil menerobos dan memorak- . Setelah musuh mendekat. Zaenal Mustofa merencanakan akan mengadakan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 25 Pebruari 1944 (1 Maulud 1363 H). Ia juga menentang dan mengecam romusha. Mereka malah ditahan di rumah KH. Ia juga mengatakan kepada Kiai Rukhiyat. Segera mereka mengirim camat Singaparna disertai 11 orang staf dan dikawal oleh beberapa anggota polisi untuk melakukan penangkapan. Di bawah todongan senjata. Zaenal Mustofa. Sebaliknya. semua alim ulama Singaparna harus berkumpul di alun-alun dan semua diwajibkan melakukan seikerei. Untuk melaksanakan rencana ini. Mula-mula ia akan menculik para pembesar Jepang di Tasikmalaya. tiga opsir itu tewas dan satu orang dibiarkan hidup. pemerintah Jepang dituntut untuk memerdekakan Pulau Jawa terhitung mulai 25 Pebruari 1944. barulah para santri menjawab serangan mereka. Sikap ini pernah ia tunjukkan secara terang-terangan di muka Jepang. Suara takbir mulai terdengar. KH. Ia menganggap perbuatan itu bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak tauhid karena telah mengubah arah kiblat. Ia berprinsip lebih baik mati ketimbang menuruti perintah Jepang. sekitar pukul 13. pasukan Sukamanah sangat terkejut setelah tampak dengan jelas bahwa yang berhadapan dengan mereka adalah bangsa sendiri. Persiapan para santri ini tercium Jepang. karena terkena tembakan salah seorang opsir. apalagi diikuti perintahnya. Zaenal Mustofa yang tetap membangkang. memutuskan kawat-kawat telepon sehingga militer Jepang tidak dapat berkomunikasi.

Kolonel Syarif Hidayat. . pada 25 Agustus 1973. Namun mereka hilang tak tentu rimbanya. Jakarta. sebanyak 23 orang yang dianggap bersalah. dibawa ke Jakarta untuk diadili.porandakan pasukan Sukamanah. antara 700-900 orang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di Tasikmalaya. Kepala Erevele Belanda Ancol. 064/TK/Tahun 1972. Zaenal Mustofa telah dieksekusi pada 25 Oktober 1944 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Belanda Ancol. termasuk KH. Besarnya pengaruh KH Zaenal Mustofa dalam pembentukan mental para santri dan masyarakat serta peranan pesantrennya sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan umat membuat pemerintah Jepang merasa tidak bebas jika membiarkan pesantren ini tetap berjalan. KH. sehari setelah peristiwa itu. Diangkat menjadi pahlawan : Pada tanggal 6 Nopember 1972. Para santri yang gugur dalam pertempuran itu berjumlah 86 orang. Sementara itu. Jakarta memberi kabar bahwa KH. Belakangan. Zaenal Mustofa. Maka. setelah peristiwa pemberontakan tersebut. dan pertanggungjawaban tentang pemberontakan Singaparna dipikul sepenuhnya oleh KH. Pun. Meninggal di Penjara Sukamiskin Bandung sebanyak 38 orang. pesantren ini ditutup oleh Jepang dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun. Meninggal di Singaparna karena disiksa sebanyak 4 orang. Zaenal Mustofa diangkat sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. Tasikmalaya. Jakarta Utara. pada tahun 1973 keberadaan makamnya itu ditemukan di daerah Ancol. Lalu. dan yang mengalami cacat (kehilangan mata atau ingatan) sebanyak 10 orang. Peristiwa ini dikenal dengan Pemberontakan Singaparna. semua makam itu dipindahkan ke Sukamanah. Akibatnya. bersama makam-makam para santrinya yang berada di antara makam-makam tentara Belanda. Zaenal Mustofa sendiri. Melalui penelusuran salah seorang santrinya. Zaenal Mustofa sempat memberi instruksi secara rahasia kepada para santri dan seluruh pengikutnya yang ditahan agar tidak mengaku terlibat dalam pertempuran melawan Jepang. Meninggal di penjara Tasikmalaya karena disiksa sebanyak 2 orang. KH. termasuk dalam kematian para opsir Jepang.

H. nyekel kalungguhan Menteri Nagara Pemberdayaan Awéwé dina Kabinét Indonésia Bersatu lulugu Présidén Susilo Bambang Yudhoyono. geus barkembang iklim panggerakan di Indische Vereeniging.Meiliana X2/32 Dr.) Drs. dina umur 77 warsih) nyaéta saurang pajoang. Indische Vereeniging nu geus berdiri ti 1908 teu leuwih ti ajang pamanggihan palajar asal tanah air. Mohammad Hatta (Mohammad Hatta) Dr. Mohammad Hatta. Sawaktu umur 15 taun. sabenerna manéhna geus lulus ujian asup ka HBS (satingkat SMA) di Batavia (kini Jakarta). H. Di Batavia. Salah saurang inohong politik nu jadi idola Hatta sawaktu éta nyaéta Abdul Moeis. manéhna ngaanggeuskeun diajarna di taun 1921 tur hasilna alus pisan. Sawaktu di Walanda manéhna ngagabungkeun diri ka Parhimpunan Hindia (Indische Vereeniging). Salah sahiji anak awéwé anjeunna.C. Bung Hatta ogé dipikawanoh minangka Bapa Koperasi Indonésia. Bung Hatta indit ka Rotterdam. Kasadaran politik Hatta terus ngajadi sabab kabiasaanna ngadatangan ceramah-ceramah politik.(H. Kakara pada taun 1919 manéhna indit ka Batavia keur diajar di Sekolah Tinggi Dagang ³Prins Hendrik School´.V. Manéhna ngalewatan pangajaran dasar di Sakola Melayu. ngingeut umurna nu masih kénéh ngora. Meutia Hatta.F. sarta ogé Wawakil Présidén Indonésia anu kahiji. Latar belakang jeung pangajaran Hatta lahir tina kaluwarga ulama Minangkabau.(H. Drs. kini menjadi Universitas Erasmus). Sawaktu éta. Akhirna Bung Hatta ngalanjutkeun diajarna ka MULO di Padang. Pidato pengukuhanna dijudulan ³Lampau dan Datang´(Lampau jeung Datang). Bung Hatta menangkeun gelar kahormatan akademis nyaéta Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum ti Universitas Gadjah Mada di Yoyakarta. Saacanna. Sumatera Barat. atawa populér minangka Bung Hatta (lahir di Bukittinggi. manehna ogé aktif di Jong Sumatranen Bond Pusat jadi Bendahara. Sumatera Kulon.C. 12 Agustus 1902 ± pupus di Jakarta.). jadi bendahara Jong Sumatranen Bond Cabang Padang. jeung pada taun 1913-1916 ngalanjutkeun diajarna ka Europeesche Lagere School (ELS) di Padang. Walanda keur diajar ilmu perdagangan/bisnis di Nederland Handelshogeschool (bahasa inggris: Rotterdam School of Commerce. Ti mulai ayana tilu tokoh Indische Partij (Suwardi Suryaningrat. nagarawan. Sawaktu umur 13 taun. Ernest Douwes Dekker. Bandara Internasional Jakarta ngagunakeun ngaranna pikeun ngahormatan jasana minangka salah saurang proklamator kamerdikaan Indonésia. 14 Maret 1980. Hatta ngarintis karir jadi aktivis organisasi. manehna tuluy cicing di Walanda Pada tangal 27 November 1956. Bukittinggi. Ngaran nu dibérékeun ku kolotna sawaktu manhna dilahirkeun nyaéta Muhammad Athar. ngan indungna hayang Hatta anggeur di Padang heula. Di Belanda. dan Tjipto Mangunkusumo) di Belanda pada 1913 .

.sebagai orang buangan akibat tulisan-tulisan tajam anti-pemerintah mereka di media massa ngagabung di Indische Vereeniging ti dinya mulaina pagerakan-pagerakan.

Sumatera Barat 14 Maret 1980 (yuswa 77) Jakarta Indonesia Non Partéy Rahmi Rachim Meutia Hatta Gemala Hatta Pupus Kawarganagaraan Partéy pulitik Pasangan Anak .1 Wakil Présidén Indonésia Nyekel kalungguhan 18 Agustus 1945 1 Desember 1956 Présidén Saméméhna Sanggeusna Soekarno Henteu aya Sri Sultan Hamengkubuwono IX 3 Perdana Menteri Indonesia Mangku kalungguhan 29 Januari 1948 5 September 1950 Présidén Saméméhna Sanggeusna Soekarno Amir Sjarifuddin Muhammad Natsir 4 Menteri Pertahanan Republik Indonesia Mangku kalungguhan 29 Januari 1948 4 Agustus 1949 Babar 12 Agustus 1902 Bukittinggi.

pers. Ayip aktif nulis. umur 15 taun geus jadi Pamingpin Rumpaka Majalah Suluh Pelajar (1953-1955). sarta loba ngawanohkeun sastra Sunda jeung Indonésia ka mancanagara.Halida Hatta Ageman Islam Ayip Rosidi Ayip Rosidi (éjahan asli Ajip Rosidi. sarta satuluyna ngaluluguan sababaraha lembaga sastra. seni. lahir di Jatiwangi. Anjeunna nyipta karya sastra dina basa Sunda jeung basa Indonésia. Anjeunna ngadegkeun Yayasan Pusat Studi Sunda (2003) nu ngulik kabudayaan Sunda sarta Yayasan Kabudayaan Rancagé nu ngabobotohan tumuwuhna . 31 Januari 1938) téh saurang budayawan sakaligus sastrawan kahot. boh dina basa Indonésia atawa dina basa Sunda ti rumaja kénéh. jeung budaya.

jeung biografi. 1957) Ayang-ayang Gung Bébér Layar Hurip Waras! Ucang-ucang Anggé Babasan jeung Paribasa Sunda Masyitoh Si Pucuk Kalumpang Ajip Rosidi Babar: 31 Januari 1938 Jatiwangi. Pagawéan: Ketua Déwan Pembina Yayasan Pusat Studi Sunda . kumpulan carita pondok. mémoar. Buku-buku karyana geus leuwih ti saratus judul. sagigireun ngajar ogé di Kyoto Sangyo Daigaku (1982-1996) jeung Tenri Daigaku (1982-1995). basa Indonésia. basa Indonésia. mangrupa roman. kumpulan sajak. 1956) Sebuah Rumah Buat Haritua (kumpulan carpon. basa Indonésia. basa Indonésia. Jepang. basa Indonésia. Karya-karyana y y y y y y y y y y y y Tahun-tahun Kematian (kumpulan carpon. Majalengka Ketua Yayasan Kebudayaan Rancagé. 1956) Pesta (kumpulan sajak. sarta mokalan lumangsungna Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) 2001 di Bandung. Naratas dilembagakeunana Hadiah Sastra Rancagé ti taun 1989.sastra lokal. Kungsi ngajar basa jeung kabudayaan Indonesia di Osaka Gaikokugo Daigaku (1981-2003). 1956) Di Tengah Keluarga (kumpulan carpon. 1955) Ketemu Dijalan (kumpulan sajak babarengan.

Hasan Mustapa .Kawarganagaraan: Indonésia Genre: Carpon. Éséy Garwa/carogé: Hj. Sajak. Patimah (Ceu Empat) Anak: Titi Surti Nastiti Dipangaruhan: H.

Beungeutna mangrupakeun salasahiji anu pangdipikawanohna di sakuliah dunya. sarta kosmologi. salasahiji hijian dina fotokimia dingaranan einstein. kecap Einstein dianggap sinonim jeung kacerdasan atawa malah kajeniusan. sarta pamustunganana "Albert Einstein" didaftarkeun minangka mérek dagang. Dina mangsa kolotna. katénaranana ngaleuwihan ketenaran kabéh élmuwan dina widang sajarah. Dina taun 1999. hiji unsur kimia dingaranan einsteinium. Maranéhanana kawin di Stuttgart-bad Cannstatt. Sanggeus téori rélativitas umum dirumuskeun. Manéhna satuluyna dibéré pangajén pikeun téori rélativitasna alatan kakurangna ieu. kapanggih kadieunakeun. Dina umur lima taun. Kulawarga maranéhanana turunan Yahudi. mékanika statistik. Einstein mimiti diajar matematika dina umur dua belas taun. Pikeun ngahargaan manéhna. Jerman. Manéhna nepikeun téori rélativitas sarta ogé réa nyumbang pikeun mekarna mékanika kuantum. Kapopuléranana ogé ngajadikeun ngaran "Einstein" dipaké sacara lega dina pariwara sarta barang dagangan séjén.Albert Einstein Albert Einstein (14 Maret 1879±18 April 1955) nyaéta hiji élmuwan fisika téoritis anu dianggap élmuwan pangbadagna dina abad ka-20. Timuan séjénna. manéhna sanggup ngamekarkeun kapinteranana. Rumus Einstein anu pangkawéntarna nyaéta (tempo E=mc²): E = mc2 Mangsa ngora jeung universitas Einstein dilahirkeun di Ulm di Württemberg. manéhna saterusna ngécéskeun pangalamanana ieu minangka salah sahiji waktu anu paling ngailhaman dina hirupna. jigana alatan susunan anu arang sarta henteu ilahar dina uteukna (ditalungtik sanggeus maotna). Albert disakolakeun di sakola Katholik sarta alatan kahayang indungna manéhna dibéré pangajaran biola. Manéhna dibéré kasinugrahan Pangajén Nobel dina widang Fisika dina taun 1921 pikeun guaranana ngeunaan éfék fotoéléktrik sarta "pangabdianana pikeun Fisika Téoritis". Ngaran bapana Hermann Einstein. Einstein dingaranan "Inohong Abad Kiwari" ku majalah Time. ngeunaan kamekaran mentalna nyaéta manéhna ngarandapan Sindrom Asperger. kira-kira 100 km wétaneun Stuttgart. saurang padagang ranjang bulu anu saterusna ngajalankeun pagawéan éléktrokimia. sarta ngajelaskeun kalawan mikir jero ngeunaan rohang jeung waktu ti batan barudak séjénna. sarta dina widang budaya populér. Einstein jadi kawéntar di sakuliah dunya. bapana némbongkeun kompas kantong. hiji kaayaan anu patali jeung autisme. sarta hiji asteroid dingaranan 2001 Einstein. sarta ngaran indungna nyaéta Pauline. tapi ieu henteu bener. Dua pamanna mantuan ngarojong Einstein supaya . hontalan anu henteu ilahar pikeun saurang élmuwan. sarta Einstein sadar yén hiji hal di rohang anu "kosong" ieu ngalakukeun aksi kana jarum dina kompas kasebut. Sanajan manéhna ngajadikeun modél jeung pakakas mékanik minangka hobina. Aya gosip yén manéhna gagal dina matematika di sakolana. parobahan dina peunteun dina taun satuluyna ngajadikeun jalma katalimbeng. manéhna dianggap murid anu hésé narima pangajaran.

manéhna dikirim ku kulawargana ka Aarau. Di dinya. Einstein sawatara kali ngadaptar di Eidgenössische Technische Hochschule. sikepna nu gurunggusuh salaku nonoman sok ngajadikeun profesorna gampang ambek. di mana manéhna nampa diploma dina taun 1896.katarik ku dunya inteléktual dina tungtung mansa budakna sarta mangsa mimiti rumajana ku méré bongbolongan sarta buku ngeunaan élmu alam jeung matematika. Tapi ngan tésis ngeunaan éfék fotoéléktrik anu meunangkeun pangajén kasebut. Dina taun 1894. Lieserl Einstein. Einstein kawin jeung Mileva dina ping 6 Januari 1903. lahir anak kahiji ti papasangan ieu. Manéhna meunangkeun gelar doktor sanggeus nyieun tésis "Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen" ("On a new determination of molecular dimensions") dina taun 1905 ti Universitas Zürich. Einstein henteu bisa manggihan gawé pikeun ngajar. Salila mangsa ieu Einstein ngadiskusikeun karesepna kana élmu alam ka babaturan deukeutna. Dina taun 1900. pikeun ngabéréskeun sakola tengahanana. kaasup Mileva. posisi Einstein di Kantor Patén Swiss jadi tetep. sarta diajar ti dirékturna kumaha "cara sikap nu bener". Kagagalan manéhna dina ujian pikeun asup ka Eidgenössische Technische Hochschule (Institut Téknologi Swiss Federal. tapi ogé alatan éfék fotoéléktrik nyaéta hiji fénoména kuantum. Albert tetep tumetep pikeun ngabéréskeun sakola. Dina taun anu sarua manéhna nulis opat artikel anu méré dasar fisika modéren. éfék fotoéléktrik. lahir dina bulan Januari taun 1902. Italia (deukeut dayeuh Milan). Bapa babaturan sakelsana nulungan manéhna méré gawé salaku asistén téknik pamariksa di Kantor Patén Swiss dina taun 1902. tanpa réa narasi sains. Dina taun 1898. lain ngan alatan Einstein leuwih réa nyaho ngeunaan rélativitas. nu dingaranan Hans Albert Einstein. ngabéréskeun hiji seméster saméméh ngagabung deui jeung kulawargana di Pavia. Réa fisikawan sapuk yén tilu tésis éta (ngeunaan gerak Brownian). . Dina taun 1904. Einstein sakapeung ngabenerkeun desain maranéhanana sarta ogé meunteun kapraktisan hasil gawé maranéhanana. Manéhna ogé jadi sadar pentingna aplikasi dibandingkeun jeung guaran anu goréng. Manéhna masrahkeun tésis-tésisna ka "Annalen der Physik". Ieu téh hiji ironi. Dina taun saterusna manéhna ngaleupaskeun kawarganagaraan Württemberg. manéhna dibéré gelar pikeun ngajar ku Eidgenössische Technische Hochschule sarta ditarima minangka warga nagara Swiss dina taun 1901. dilantarankeun kagagalan usaha éléktrokimia boga bapana. Einstein ngimeutan sarta meunteun aplikasi patén para panimu pikeun pakakas anu merlukeun pangaweruh fisika. Dina ping 14 Méi 1904. Mileva téh saurang matematikawan. di Zurich) dina taun satuluyna mangrupakeun hiji kamunduran. saurang warga nagara Sérbia anu mangrupakeun babaturan sakelasna (ogé babaturan Nikola Tesla). Manéhna jeung Mileva ngabogaan saurang putri nu dingaranan Lieserl. dianggap henteu legal alatan kolotna henteu kawin. sarta jadi teu boga kawarganagaraan. Einstein papanggih jeung sarta ragrag asih ka Mileva Hayu . Einstein pindah ti Munich ka Pavia. Gawé jeung gelar doktor Dina waktu kalulusanana. Swiss. sarta rélativitas husus) pantes meunang Pangajén Nobel. Paguyuban Fisika Murni jeung Aplikasi (IUPAP) ngarancanakeun pikeun ngarayakeun 100 taun publikasi gawé Einstein dina taun 1905 minangka taun Fisika 2005. dina waktu éta.

. anu masih kurang guaran anu nyugemakeun sanggeus sawatara dékadeu sanggeus manéhna mimiti diimeutan. manéhna netepkeun yén fénoména.Artikel kahijina dina taun 1905 nu judulna "On the Motion Required by the Molecular Kinetic Theory of Heat of Small Particles Suspended in a Stationary Liquid". méré bukti empirik (hasil pangimeutan sarta ékspérimén) nu lumangsung dina atom. Sarta ogé maké mékanika statistika. Ngagunakeun téori kinétik cacai anu dina waktu éta kontrovérsial. anu dina waktu harita ogé mangrupakeun kontrovérsi. ngawengku panalungtikan ngeunaan gerak Brownian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful