BIOGRAFI BAHASA SUNDA

NAMA TOKOH: CUT NYAK DIEN DITERJEMAHKAN KE DALAM BAHASA SUNDA BY: YIYIN N HEART Kahirupan Awal Cut Nyak Dhien dibabarkeun di kulawarga bangsawan nu taat kana agama di Lamdinang, wilayah VI Mukim dina tahun 1848. Ramana nu namina Teuku Nanta Setia, mangrupi uleebalang VI Mukim, tur katurunan Machmoed Sati, nu ngumbara ti Sumatera Barat. Machmoed Sati kamungkinan dongkap ka Aceh dina abad ke 18 waktos kesultanan Aceh diparentah ku Sultan Jamalul Badrul Munir. kumargi eta, Ramana Cut Nyak Dhien ngagaduhan darah ti Minangkabau[4][2]. Ibu Cut Nyak Dhien nyaeta putri uleebalang Lampagar. Waktos alitna, Cut Nyak Dhien mangrupi gadis nu kakoncara kageulisanna.[2] Anjeunna kenging atikan dina widang agama (nu dididik ku sepuhna atanapi guru agama) sareng lingkungan kulawargana nbgagaduhan kabiasaan ngatik budak gadis pikeun: masak, ngalayanan caroge, tur taat kana atikan). Seueur pameget nu kapincut ku Cut Nyak Dhien sareng pada ngalamar. Dina yuswa 12 tahun, anjeunna tos dinikahkeun ku sepuhna, nyaeta taun 1862 sareng Teuku Cek Ibrahim Lamnga[4][2], putra ti uleebalang Lamnga XIII. Aranjeunna ngaggaduhan hijihijina putera pameget. Teuku Umar, salah sahiji tokoh nu melawan Belanda, ngalamar Cut Nyak Dhien. Kawitna Cut Nyak Dhien nolak, tapi kumargi Teuku Umar ngawidian pikeun ulubiung di medan perang, Cut Nyak Dhien satuju pikeun rimbitan sareng anjeunna dina tahun 1880 nu nyababkeun ngahudangkeun moral pasukan perlawanan Aceh. Aranjeunna dipaparin budak isteri nu dipasihan nami Cut Gambang.[1] Saatos rimbitan sareng Teuku Umar, anjeunna sareng Teuku Umar tempur ngalawan Belanda. Mung, Teuku Umar gugur waktos nyerang Meulaboh dina tanggal 11 Februari 1899, nu nyababkeun anjeunna berjuang nyalira di pedalaman Meulaboh sareng pasukan alit. Cut Nyak Dien waktos eta tos sepuh tur ngaggaduhan panyakit encok sareng rabun, numawi pasukanna nu namina Pang Laot ngalaporkeun kaayaan anjeunna, alatan ngaraos iba.[2][3] anjeunna akhirna ditangkep tur dicandak ka Banda Aceh. Ti dinya, anjeunna dirawat sareng panyawatna mulai damang. Kaayaan anjeunna ngahudangkeun sumanget perlawanan rakyat Aceh tur kalayan bubunian masih hubungan sareng pejuang Aceh nu teu acan katangkep, alatan hal eta, anjeunna dialihkeun ka Sumedang. Tjoet Nyak Dhien pupus dina tanggal 6 November 1908 kalayan dimakamkeun di Gunung Puyuh, Sumedang. Cut Nyak Dhien (Lamdinang, Kerajaan Aceh, 1848 ± Sumedang, Jawa Barat, 6 November 1908; dimakamkeun di Gunung Puyuh, Sumedang) nyaeta Pahlawan Nasional Indonesia ti Aceh nu berjuang ngalawan Walanda dina waktos Perang Aceh. Waktos wilayah VI Mukim diserang, anjeunna ngungsi, sementawis carogena Ibrahim Lamnga tempur ngalawan Belanda. Ibrahim Lamnga pupus di Gle Tarum tanggal 29 Juni 1878 nu nyababkeun Cut Nyak Dhien janten ambek tur sumpah bade ngahancurkeun Belanda.
http://cerpensakitjiwa.blogspot.com/2009/10/biografi-bahasa-sunda.html

nyaeta: Sukanda Bratamanggala. ari Sanusi ditakdirkeun pikeun milih ancrub di widang pamarentahan. MOHAMAD SANUSI HARDJADINATA BIOGRAFI R. Sukanda dibawa nasib pikeun aktif dina widang militer. Ti harita Sanusi nunggul pinang. . kota anu kiwari disebut Jakarta. samemeh jadi guru diuji heula. Aya tilu sobat dalit Sanusi nalika sakola di HIK anu salawasna ngancik dina ati sanubarina. Lampung. Tapi sanajan kitu. Taun 1936 anjeunna ancrub kana dunia pendidikan. SANUSI SARDJADINATA Harepan R. Sanusi lebet ka Onderbouw HIK taun 1933 (diploma Mulo B) dugi ka lulus sareng Bovenbouw HIK taun 1936 (Onderwijzers Akte). Teu aya baris pigeusaneun. Ampir sadaya kulawargina ngantunkeun pikeun salalamina ku alatan eta wabah. Sabada ancrub di masarakat eta opat sosobatan teh naratas karir anu beda-beda. Tilu sobat opatan sareng Sanusi sok dilalandih kwartet. Harita kawilang istimewa pikeun guru nonoman bisa ngajar disakola µmenengah¶. Wirantadidjaja sangkan putrana tiasa janten menak karasa pamohalan pikeun ngawujud. anjeunna ditilar ku ibu ramana mulih ka rohmatulloh. Taun eta pisan taun musibah kanggo Sanusi.H. Kaayaan jaman harita teu ngamungkinkeun pikeun ngabiayaan pendidikan anu sakitu mahalna. Sumatera Selatan. sedeng Sanusi teu mungkin tiasa lebet ka eta sakola. Dina taun 1939 anjeunna ngajar di Inheemsche MULO Pasundan. Eta sakola teh pernahna di Jalan Kopo. SANUSI HARDJADINATA Ku : M.Ti kota kolonial ieu anjeunna ngalih deui ka kota leutik teras ngajar di HIS Muara Dua.H. Sabab jadi menak teh kudu tamatan Sakola Menak (Hoofdenschool).H.´ Kitu kasauran Sanusi waktu diwawancara ku wartawan Mangle dina taun 1985. Teu kungsi lami ngalih deui nyaketan lemburna. Di antara kulawargina mung anjeunna wungkul nu nyesa. Betawi. ³Kuring emut keneh.M. Anjeunna ngajar di HIS Kramat. Anjeunna ngalih ka Bandung ngajar di HIS Pasundan. MOH. Sabada namatkeun HIS di Garut. sumanget Sanusi kanggo neraskeun sakolana henteu pareum kitu wae. sareng A¶on. sedengkeun Subiadinata sareng A¶on malang mulintang di dunia pendidikan. anjeuna ahirna lebet ka sakola pendidikan guru HIK (Hollandsch Inlandsche Kweekschool) anu kocap kalawan sebutan Sakola Raja di Bandung. karir awalna janten guru di HIS partikelir.Mengenal Inohong / Tokoh Nasional dari Tatar Sunda: R. Ridwan Iskandar Foto R. Subiadinata. Kamana deui kedah ngadu nasib. Taun 1936 Garut katarajang wabah pes.

alesanana basajan pisan. Ahirna Sanusi mutuskeun pikeun liren janten guru. Salasahiji tokoh Pasundan anu dianggap guru ku anjeunna nya eta Bapa Ema Bratakusumah. jste.Salaku nonoman anu icikibung dina dunia pendidikan tur aktif di µSarekat Kerja¶ Onderwijers Vak Organisatie (O. Eta warung teh dinamian ´Badan Oesaha Perekonomian´ (BOP). Ngan . Harita Paguyuban Pasundan nuju dipingpin ku R.Iin Sopiah anu ditikah taun 1938. Kamaheran di widang perekonomian nyababkeun anjeunna diangkat janten anggota ³Pengurus Persatuan Pedagang´ Indonesia di Bandung. lamaran ditolak. Sanusi ngaraos kagugah pikeun ngagabung tur aktif di Paguyuban Pasundan. Samalah anjeunna sasarengan sareng Sukanda Brata Manggala ngadegkeun Pandu Organisasi Pasundan disingget POP. di Tatar Pasundan. Sataun ti harita . Anjeunna muka warung dina tilas kantor Paguyuban Pasundan di Jalan Dalem Kaum Bandung. kapangurusan di BOP dipasrahkeun ka nu sanes. Oto Iskandar di Nata. Najan kitu. ngan tacan sabelas taun. Dina waktu anu singget Panglima Perang Hindia Belanda nandatangan surat serah bongkokan tanpa sarat ka Panglima Militer Jepang di Kalijati. Ti harita pamarentah militer Jepang. Oto Iskandar Di nata kudu nyalametkeun dana organisasi anu dibubarkeun. ngajakan deui ngajar di sakola guru anu bade diadegkeun. Jaman penjajahan jepang teh jaman anu sarwa sulit Sanajan kagungan ijazah guru teu babari nyiar kasab. Kasuksesan Sanusi dina ngokolakeun dana Paguyuban Pasundan teu leupas tina sikep anjeunna dina soal ngokolakeun dana. Anjeunna salawasna nandeskeun pola hirup rikrik gemi. Paguyuban Pasundan mere rupa-rupa µkontribusi¶ pikeun ngamajukeun masarakat pribumi dina jaman kolonial Belanda. teu kantos lami jol atasanana di sakola guru sumping ka bumina. anjeunna ngaraos tos kagungan kamaheran ngajar anu nyekapan. Sanusi tetep nolak lantaran kukuh kana naon anu tos diucapkeunana. Sabab nurutkeun pangemut anjeunna elmu ngajar tos kacangking. Lantaran tugasna beuki beurat. Anjeunna kapaksa janten tukang catut karcis bioskop. Dina mangsa penjajahan Jepang. Ieu usaha dagang teh lami-lami mah mekar. nasib teu acan mihak ka anjeunna.O) cabang Bandung hiji organisasi guru para alumni HIK. Sagala rupa karasa leuwih werit. Sanusi nolak kana eta ajakan lantaran alim ngaletak ciduhna nyalira. Sanusi gasik ngalamar janten guru. Anjeunna tos cukup lami ngajar. R. Nya ti harita Sanusi janten ngaligeuh. Dina kaayaan kitu. Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang serah bongkokan ka sekutu. budaya. Ku kituna anjeunna nawisan Sanusi pikeun ngajalankeun dana organisasi dina wangun usaha. Harepan pikeun mangsa nu bakal datang anu leuwih hade teh sirna sapada harita. ekonomi. Paguyuban Pasundan oge bagerak pikeun ngamajukeun bidang sosial. ngeureut neundeun (pinter nabung). Sanusi dipaparin modal ku Pa Oto anu seueurna saratus ringgit. atasan Sanusi ka bumina deui. Untungna sataun ti dinya sakola-sakola teh dibaruka deui. Sukarno sareng Hatta nembe mulih ti Vietnam nepungan panglima Jepang. henteu awuntah (boros atawa royal). Anu engkena ieu pamadegan teh matak pikareueuseun lantaran anjeunna henteu kantos ngadamel di pamarentahan penjajah. Sanusi ngaraos helok ku ayana katangtuan pangalaman ngajar sabelas taun ieu. sok komo harita teh anjeunna tos kagungan rarabi tina pernikahan sareng R. Lain nawaran janten guru tapi janten kepala sakola. sakabeh organisasi ³pergerakan´ dibubarkeun kaasup Paguyuban Pasundan. Barang tos genep bulan janten tukang catut. Anjeunna dipercanten pikeun ngimpor barang. ngaganti penjajah bule. kasab naon wae oge dilakonan asal halal. sareng ³Pengurus Koperasi Distribusi Priangan´ (Sangio Kumiai Renggokai Priangan-Shu).V. Dina awal kakawasaanana Jepang nutup sakabeh sakola nu aya di Indonesia. Tapi dalah dikumaha. Taun 1942 Jepang datang ngajajah lemah cai. penjajah kulit koneng jadi nu kawasa di Hindia Belanda. perang Asia Timur Raya reureuh. guru sakola menengah nu ditarima teh kudu ngabogaan pangalaman salila sabelas taun.

anjeunna diangkat janten Gupernur Jawa Barat dugi ka taun 1957. . Nalika kalungguhan Residen Priangan dicepeng ku R. nepi ka kungsi hiji inohong pamarentahan. Taun 1947 janten Pegawai Tinggi Departemen Dalam Negeri RI. Sulawesi. Sanusi Hardjadinata kapilih salaku wawakil ti kalangan padagang.ukur dina itungan poe ti harita. Isukna PPKI. luyu jeung putusan gempungan KNID 1 September 1945. Lajeng anjeunna oge diangkat salaku anggota Dewan Pemerintahan Harian Karesidenan Priangan. Sanusi Hardjadinata mulih ka rohmatulloh di Bandung 19 Rajab 1416 H/ 12 Desember 1995 Muga ±muga naon anu ditaratas ku anjeunna sing jadi hikmah keur balarea. Amin Ya Robbal Alamin. Indung Ardiwinangun. di antarana: Taun 1951.´ RH. Teu kakantun dina taun 1955 anjeunna oge mupuhuan panitia lokal Konperensi Asia Afrika di Bandung. Ti taun 1945 dugi ka taun 1950 anjeunna ngiring gerilya sareng TNI di Priangan sareng di Madiun JawaTimur. Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) ‡ Taun 1968-1970 Diperbantukeun di Departemen Dalam Negeri ‡ Taun 1975-1978 Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ‡ Jrrd « Sanajan anjeunna nyepeng rupa-rupa kalungguhan di pamarentahan. di tingkat karesidenan diwangun Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). anu diwakilan ku wawakil ti Pulo Jawa. Dina gempungan anu dipingpin ku R. Puradireja kapilih 23 urang anggota. Luyu jeung kawijakan di pusat. Masih keneh seueur kalungguhan sanesna anu dipercantenkeun ti nagara ka anjeunna. tapi anjeunna mah salawasna basajan. hususna urang Sunda umumna bangsa Indonesia. Moh. detik-detik proklamasi 17-Agustus-1945 geus muka lambaran hirup anyar pikeun bangsa Indonesia.GupernurJawa Barat ‡ Taun 1957-1959 Mentri dalam negeri ‡ Taun 1960-1964 Duta Besar Indonesia pikeun Republik Persatuan Arab (Mesir) ‡ Taun 1964-1966 Rektor Universitas Negeri Padjadjaran Bandung ‡ Taun 1966 Mentrei Utama RI Bidang Industri dan Pembangunan ‡ Taun 1967 Menteri Pendidikan. Sumatera. Salian ti eta PPKI netepkeun ngadegna Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pikeun nampung pangdeudeul ti masarakat kana ngadegna nagara Republik Indonesia. Sanusi Hardjadinata anu lahir di Desa Cinta Sukawening Garut tanggal 24 Juni 1914 ieu kapilih janten Wakil Residen sareng resmi janten Pegawai Tinggi Residen Priangan. sarta janten Pegawai Tinggi anu diperbantukeun di Residen Madiun. Ali Sadikin manten Gupernur DKI Jakarta nyarita: ³Sim kuring kalintang ngajenan pisan kana kasederhanaan Bapa Sanusi Hardjadinata. Taun 1951 sabada janten Komisaris Republik Indonesia Serikat pikeun Jawa Barat sarta Residen Priangan. jeung Kalimantan (baheula eta runtuyan pulo teh disebutna Sunda kecil) nyieun rarancang UUD anu geus disiapkeun ku BPUPKI sarta disahkeun anu kiwari disebut UUD 1945.

Karena itulah ia mahir berbahasa Arab dan memiliki pengetahuan keagamaan yang . yang dikenal dengan nama KH. Dalam bidang agama. KH. Pertama kali ia melanjutkan pendidikannya ke pesantren di Gunung Pari di bawah bimbingan Dimyati. Dari Gunung Pari. Zainal Muhsin. Cimerah. Kecamatan Singaparna (kini termasuk wilayah Desa Sukarapih Kecamatan Sukarame) Kabupaten Tasikmalaya (ada yang menyebut ia lahir tahun 1901 dan Ensiklopedia Islam menyebutnya tahun 1907. Leuwisari. Desa Cimerah. Lahir dari keluarga petani berkecukupan.svg Jakarta Kewarganegaraan Indonesia Nama Panggilan Hudaeni Pekerjaan Pimpinan Pesantren Pahlawan Nasional Agama Islam K. Namanya menjadi Zaenal Mustofa setelah ia menunaikan ibadah haji pada tahun 1927. dan di Pesantren Sukamiskin. Singaparna.Mengenal Inohong / Tokoh Nasional dari Tatar Sunda : KH.Jakarta. Kemampuan ekonomis keluarga memungkinkannya untuk menuntut ilmu agama lebih banyak lagi. Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat). Zainal Mustafa (lahir di Bageur.H. Nama kecilnya Hudaeni. ia belajar mengaji dari guru agama di kampungnya.svg Singaparna. 28 Maret 1944) adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Hudaeni memperoleh pendidikan formal di Sekolah Rakyat. sementara tahun yang tertera di atas diperoleh dari catatan Nina Herlina Lubis. ensiklopedia bebas KH. Ratmah. Tasikmalaya. ia kemudian mondok di Pesantren Cilenga. di kampung Bageur. ZAENAL MUSTOFA Zainal Mustafa Dari Wikipedia bahasa Indonesia. Tasikmalaya Meninggal 28 Maret 1944 (umur 45) Flag of Indonesia. Zaenal Mustofa Zaenal Mustofa adalah pemimpin sebuah pesantren di Tasikmalaya dan pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang. kakak sepupunya. putra pasangan Nawapi dan Ny. Zainal Musthofa Lahir 1 Januari 1899 Flag of Indonesia. Bandung. 1899 . Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tasikmalaya. Selama kurang lebih 17 tahun ia terus menggeluti ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lainnya.

ia juga mengadakan beberapa kegiatan keagamaan ke pelosok-pelosok desa di Tasikmalaya dengan cara mengadakan ceramah-ceramah agama. Sebelumnya. dengan harapan ia akan mau membantu Jepang dalam mewujudkan ambisi fasisnya. Mereka ditahan di Penjara Tasikmalaya dan sehari kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung. dan baru bebas 10 Januari 1942. Di samping itu. Ia pun mengadakan tukar pikiran soal keagamaan dan berkesempatan melihat pusat pendidikan keagamaan di Tanah Suci. ia selalu mendapat peringatan. patriotik. Maka sekembalinya dari ibadah haji. KH. Ia malah memperingatkan bahwa fasisme Jepang itu lebih berbahaya dari imperialisme Belanda. ia mendirikan pesantren di Kampung Cikembang dengan nama Sukamanah. Hingga pada waktu Belanda menyerah kepada Jepang. Oleh penjajah yang baru ini. Tahun 1933. Zaenal Mustofa secara terang-terangan mengadakan kegiatan yang membangkitkan semangat kebangsaan dan sikap perlawanan terhadap pendudukan penjajah. aktivitas perlawanannya terhadap penjajah tidak surut. Kendati sudah pernah ditahan. tepatnya pada 17 November 1941. Zaenal Mustofa dibebaskan dari penjara. Ia selalu menyerang kebijakan politik kolonial Belanda yang kerap disampaikannya dalam ceramah dan khutbah-khutbahnya. Pada tanggal 8 Maret 1942 kekuasaan Hindia Belanda berakhir dan Indonesia diduduki Pemerintah Militer Jepang. dan bahkan. Haji Syirod. Akhir Februari 1942. dan Hambali Syafei ditangkap Belanda dengan tuduhan telah menghasut rakyat untuk memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. kebenciannya semakin memuncak saja manakala menyaksikan sendiri kezaliman penjajah terhadap rakyat. Pasca perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. apa yang menjadi harapan Jepang tidak pernah terwujud karena KH. Zainal Muhsin. Lewat ibadah haji. Melalui pesantren ini ia menyebarluaskan agama Islam. Maka sebutan kiai pun menjadi melekat dengan namanya. terutama paham Syafi¶i yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam Jawa Barat pada khususnya. pada upacara penyambutan kembali di Pesantren. yaitu menciptakan Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. tahun 1927. KH. Zaenal Mustofa dengan tegas menolaknya. dan berpandangan jauh ke depan. tak jarang diturunkan paksa dari mimbar oleh kiai yang pro Belanda. ia memperingatkan para pengikut dan santrinya agar tetap percaya pada diri sendiri dan tidak mudah termakan oleh propaganda asing.luas. Zaenal Mustofa bersama KH. Atas perbuatannya ini. KH. Kedua ulama ini menghadapi tuduhan yang sama dengan penangkapannya yang pertama. ia masuk Jamiyyah Nahdhatul Ulama (NU) dan diangkat sebagai wakil ro¶is Syuriah NU Cabang Tasikmalaya. sikap dan pandangannya itu tidak pernah berubah. Dalam pidato singkatnya. Kontak dengan dunia luar itu mendorongnya untuk mendirikan sebuah pesantren. Zaenal Mustofa terus tumbuh menjadi pemimpin dan anutan yang karismatik. . di Kampung Bageur tahun 1922 telah berdiri pula Pesantren Sukahideng yang didirikan KH. Ruhiat (dari Pesantren Cipasung). Bahkan. Zaenal Mustofa bersama Kiai Rukhiyat kembali ditangkap dan dimasukkan ke penjara Ciamis. Akan tetapi. [sunting] Perlawanan kepada penjajah Sejak tahun 1940. ia masih mendekam di penjara. KH. KH. Setelah Perang Dunia II. ia berkenalan dengan ulama-ulama terkemuka.

barulah para santri menjawab serangan mereka. sekitar pukul 13. Zaenal Mustofa meminta para santrinya mempersiapkan persenjataan berupa bambu runcing dan golok yang terbuat dari bambu. Allah Swt selalu bersama-sama orang yang mau dekat kepada-Nya dan selalu memberikan pertolongan dan kekuatan kepada orang-orang yang mau berjuang membela agamanya. akhirnya pasukan Jepang berhasil menerobos dan memorak- . Pada waktu itu. Zaenal Mustofa. Kiai juga memberikan latihan spiritual (tarekat) seperti mengurangi makan. Keesokan harinya. Dalam insiden itu. tiga opsir itu tewas dan satu orang dibiarkan hidup. datang empat orang opsir Jepang meminta agar KH. mereka justeru harus diperangi dan dimusnahkan dari muka bumi. Di bawah todongan senjata. menjelang waktu salat Asar (sekitar pukul 16. Segera mereka mengirim camat Singaparna disertai 11 orang staf dan dikawal oleh beberapa anggota polisi untuk melakukan penangkapan. orang-orang musyrik itu tidak perlu ditakuti. tercatat pula salah seorang santri bernama Nur menjadi korban. memutuskan kawat-kawat telepon sehingga militer Jepang tidak dapat berkomunikasi. Zaenal Mustofa memerintahkan para santrinya untuk tidak melakukan perlawanan sebelum musuh masuk jarak perkelahian. dan membaca wirid-wirid untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. semua ulama terpaksa melakukan perintah itu. karena terkena tembakan salah seorang opsir.00. dengan jumlah kekuatan lebih besar. KH. Melihat yang datang menyerang adalah bangsa sendiri. mereka dilepaskan dan hanya senjatanya yang dirampas. Ia juga menentang dan mengecam romusha. Mula-mula ia akan menculik para pembesar Jepang di Tasikmalaya. Rupanya Jepang telah mempergunakan taktik adu domba. Mereka malah ditahan di rumah KH. Sebaliknya. Sikap ini pernah ia tunjukkan secara terang-terangan di muka Jepang. Menurutnya. Tiba-tiba. Zaenal Mustofa merencanakan akan mengadakan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 25 Pebruari 1944 (1 Maulud 1363 H). cara memberi hormat kepada kaisar Jepang dengan menundukkan badan ke arah Tokyo. Untuk melaksanakan rencana ini. dan terakhir. ditambah peralatan lebih lengkap. Persiapan para santri ini tercium Jepang. apalagi diikuti perintahnya. pengerahan tenaga rakyat untuk bekerja dengan paksa. bahwa perbuatan tersebut termasuk musyrik. semua alim ulama Singaparna harus berkumpul di alun-alun dan semua diwajibkan melakukan seikerei. pasukan Sukamanah sangat terkejut setelah tampak dengan jelas bahwa yang berhadapan dengan mereka adalah bangsa sendiri. serta berlatih pencak silat. tidur. pemerintah Jepang dituntut untuk memerdekakan Pulau Jawa terhitung mulai 25 Pebruari 1944. Setelah kejadian tersebut. Yang satu orang ini kemudian disuruh pulang dengan membawa ultimatum. Suara takbir mulai terdengar. ia menentang pelaksanaan seikeirei. Dalam ultimatum itu. Zaenal Mustofa menghadap pemerintah Jepang di Tasikmalaya. yang hadir pada waktu itu. hanya KH. Setelah musuh mendekat. Keyakinan seperti ini senantiasa ditanamkan kepada para santrinya dan masyarakat Islam sekitarnya. Ia juga mengatakan kepada Kiai Rukhiyat. Namun. Hasilnya. KH. Ia menganggap perbuatan itu bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak tauhid karena telah mengubah arah kiblat.00) datang beberapa buah truk mendekati garis depan pertahanan Sukamanah. Ia berprinsip lebih baik mati ketimbang menuruti perintah Jepang.Pada masa pemerintahan Jepang ini. Perintah tersebut ditolak tegas sehingga terjadilah keributan. Usaha ini tidak berhasil. Dengan semangat jihad membela kebenaran agama dan memperjuangkan bangsa. Ia yakin bahwa dalam Islam hanya Allah Swt lah yang patut ditakuti dan dituruti. pukul 8 pagi tanggal 25 Februari 1944. membebaskan tahanan-tahanan politik. Zaenal Mustofa yang tetap membangkang. kemudian melakukan sabotase.

Pun. Lalu. dan yang mengalami cacat (kehilangan mata atau ingatan) sebanyak 10 orang. Jakarta. Namun mereka hilang tak tentu rimbanya. Belakangan. dan pertanggungjawaban tentang pemberontakan Singaparna dipikul sepenuhnya oleh KH. antara 700-900 orang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di Tasikmalaya. Sementara itu. Zaenal Mustofa. setelah peristiwa pemberontakan tersebut. Akibatnya. pesantren ini ditutup oleh Jepang dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun. . semua makam itu dipindahkan ke Sukamanah. Zaenal Mustofa sempat memberi instruksi secara rahasia kepada para santri dan seluruh pengikutnya yang ditahan agar tidak mengaku terlibat dalam pertempuran melawan Jepang. Melalui penelusuran salah seorang santrinya. Meninggal di Singaparna karena disiksa sebanyak 4 orang. termasuk KH. Jakarta memberi kabar bahwa KH. pada tahun 1973 keberadaan makamnya itu ditemukan di daerah Ancol. Besarnya pengaruh KH Zaenal Mustofa dalam pembentukan mental para santri dan masyarakat serta peranan pesantrennya sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan umat membuat pemerintah Jepang merasa tidak bebas jika membiarkan pesantren ini tetap berjalan. KH. Meninggal di Penjara Sukamiskin Bandung sebanyak 38 orang. sehari setelah peristiwa itu. Kepala Erevele Belanda Ancol. sebanyak 23 orang yang dianggap bersalah. dibawa ke Jakarta untuk diadili. Zaenal Mustofa sendiri. 064/TK/Tahun 1972.porandakan pasukan Sukamanah. pada 25 Agustus 1973. Para santri yang gugur dalam pertempuran itu berjumlah 86 orang. Peristiwa ini dikenal dengan Pemberontakan Singaparna. Jakarta Utara. Zaenal Mustofa diangkat sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. KH. Kolonel Syarif Hidayat. Diangkat menjadi pahlawan : Pada tanggal 6 Nopember 1972. bersama makam-makam para santrinya yang berada di antara makam-makam tentara Belanda. Zaenal Mustofa telah dieksekusi pada 25 Oktober 1944 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Belanda Ancol. termasuk dalam kematian para opsir Jepang. Tasikmalaya. Meninggal di penjara Tasikmalaya karena disiksa sebanyak 2 orang. Maka.

Akhirna Bung Hatta ngalanjutkeun diajarna ka MULO di Padang. Sumatera Barat. Ngaran nu dibérékeun ku kolotna sawaktu manhna dilahirkeun nyaéta Muhammad Athar.(H. geus barkembang iklim panggerakan di Indische Vereeniging. sarta ogé Wawakil Présidén Indonésia anu kahiji. Pidato pengukuhanna dijudulan ³Lampau dan Datang´(Lampau jeung Datang). H. Walanda keur diajar ilmu perdagangan/bisnis di Nederland Handelshogeschool (bahasa inggris: Rotterdam School of Commerce. Salah saurang inohong politik nu jadi idola Hatta sawaktu éta nyaéta Abdul Moeis. atawa populér minangka Bung Hatta (lahir di Bukittinggi. Ernest Douwes Dekker. sabenerna manéhna geus lulus ujian asup ka HBS (satingkat SMA) di Batavia (kini Jakarta). nagarawan.Meiliana X2/32 Dr.) Drs. H. Bukittinggi. Hatta ngarintis karir jadi aktivis organisasi. manéhna ngaanggeuskeun diajarna di taun 1921 tur hasilna alus pisan. Mohammad Hatta. ngingeut umurna nu masih kénéh ngora. Sawaktu éta. Di Batavia.(H. ngan indungna hayang Hatta anggeur di Padang heula. Indische Vereeniging nu geus berdiri ti 1908 teu leuwih ti ajang pamanggihan palajar asal tanah air. Kasadaran politik Hatta terus ngajadi sabab kabiasaanna ngadatangan ceramah-ceramah politik. Bung Hatta indit ka Rotterdam.V.). Manéhna ngalewatan pangajaran dasar di Sakola Melayu. nyekel kalungguhan Menteri Nagara Pemberdayaan Awéwé dina Kabinét Indonésia Bersatu lulugu Présidén Susilo Bambang Yudhoyono. Di Belanda. Bung Hatta ogé dipikawanoh minangka Bapa Koperasi Indonésia. Salah sahiji anak awéwé anjeunna. Bung Hatta menangkeun gelar kahormatan akademis nyaéta Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum ti Universitas Gadjah Mada di Yoyakarta. dan Tjipto Mangunkusumo) di Belanda pada 1913 . manehna ogé aktif di Jong Sumatranen Bond Pusat jadi Bendahara. jeung pada taun 1913-1916 ngalanjutkeun diajarna ka Europeesche Lagere School (ELS) di Padang. Sawaktu umur 13 taun.C. Bandara Internasional Jakarta ngagunakeun ngaranna pikeun ngahormatan jasana minangka salah saurang proklamator kamerdikaan Indonésia. 14 Maret 1980. dina umur 77 warsih) nyaéta saurang pajoang. Sawaktu umur 15 taun. Kakara pada taun 1919 manéhna indit ka Batavia keur diajar di Sekolah Tinggi Dagang ³Prins Hendrik School´. Saacanna. Latar belakang jeung pangajaran Hatta lahir tina kaluwarga ulama Minangkabau. Sawaktu di Walanda manéhna ngagabungkeun diri ka Parhimpunan Hindia (Indische Vereeniging). Meutia Hatta. manehna tuluy cicing di Walanda Pada tangal 27 November 1956. Sumatera Kulon.C. jadi bendahara Jong Sumatranen Bond Cabang Padang. 12 Agustus 1902 ± pupus di Jakarta. Drs. kini menjadi Universitas Erasmus). Mohammad Hatta (Mohammad Hatta) Dr.F. Ti mulai ayana tilu tokoh Indische Partij (Suwardi Suryaningrat.

.sebagai orang buangan akibat tulisan-tulisan tajam anti-pemerintah mereka di media massa ngagabung di Indische Vereeniging ti dinya mulaina pagerakan-pagerakan.

Sumatera Barat 14 Maret 1980 (yuswa 77) Jakarta Indonesia Non Partéy Rahmi Rachim Meutia Hatta Gemala Hatta Pupus Kawarganagaraan Partéy pulitik Pasangan Anak .1 Wakil Présidén Indonésia Nyekel kalungguhan 18 Agustus 1945 1 Desember 1956 Présidén Saméméhna Sanggeusna Soekarno Henteu aya Sri Sultan Hamengkubuwono IX 3 Perdana Menteri Indonesia Mangku kalungguhan 29 Januari 1948 5 September 1950 Présidén Saméméhna Sanggeusna Soekarno Amir Sjarifuddin Muhammad Natsir 4 Menteri Pertahanan Republik Indonesia Mangku kalungguhan 29 Januari 1948 4 Agustus 1949 Babar 12 Agustus 1902 Bukittinggi.

pers. Anjeunna ngadegkeun Yayasan Pusat Studi Sunda (2003) nu ngulik kabudayaan Sunda sarta Yayasan Kabudayaan Rancagé nu ngabobotohan tumuwuhna . seni. sarta loba ngawanohkeun sastra Sunda jeung Indonésia ka mancanagara. Ayip aktif nulis. jeung budaya. sarta satuluyna ngaluluguan sababaraha lembaga sastra. Anjeunna nyipta karya sastra dina basa Sunda jeung basa Indonésia. boh dina basa Indonésia atawa dina basa Sunda ti rumaja kénéh. lahir di Jatiwangi.Halida Hatta Ageman Islam Ayip Rosidi Ayip Rosidi (éjahan asli Ajip Rosidi. 31 Januari 1938) téh saurang budayawan sakaligus sastrawan kahot. umur 15 taun geus jadi Pamingpin Rumpaka Majalah Suluh Pelajar (1953-1955).

basa Indonésia. kumpulan sajak. Kungsi ngajar basa jeung kabudayaan Indonesia di Osaka Gaikokugo Daigaku (1981-2003). Naratas dilembagakeunana Hadiah Sastra Rancagé ti taun 1989. Jepang. basa Indonésia. 1956) Di Tengah Keluarga (kumpulan carpon. mémoar. basa Indonésia. kumpulan carita pondok. mangrupa roman. Karya-karyana y y y y y y y y y y y y Tahun-tahun Kematian (kumpulan carpon. basa Indonésia.sastra lokal. Buku-buku karyana geus leuwih ti saratus judul. Majalengka Ketua Yayasan Kebudayaan Rancagé. sagigireun ngajar ogé di Kyoto Sangyo Daigaku (1982-1996) jeung Tenri Daigaku (1982-1995). 1956) Sebuah Rumah Buat Haritua (kumpulan carpon. 1957) Ayang-ayang Gung Bébér Layar Hurip Waras! Ucang-ucang Anggé Babasan jeung Paribasa Sunda Masyitoh Si Pucuk Kalumpang Ajip Rosidi Babar: 31 Januari 1938 Jatiwangi. jeung biografi. Pagawéan: Ketua Déwan Pembina Yayasan Pusat Studi Sunda . sarta mokalan lumangsungna Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) 2001 di Bandung. 1955) Ketemu Dijalan (kumpulan sajak babarengan. 1956) Pesta (kumpulan sajak. basa Indonésia.

Kawarganagaraan: Indonésia Genre: Carpon. Éséy Garwa/carogé: Hj. Patimah (Ceu Empat) Anak: Titi Surti Nastiti Dipangaruhan: H. Sajak. Hasan Mustapa .

Sanggeus téori rélativitas umum dirumuskeun. tapi ieu henteu bener. sarta kosmologi. hiji kaayaan anu patali jeung autisme. Einstein jadi kawéntar di sakuliah dunya. manéhna dianggap murid anu hésé narima pangajaran. ngeunaan kamekaran mentalna nyaéta manéhna ngarandapan Sindrom Asperger. Albert disakolakeun di sakola Katholik sarta alatan kahayang indungna manéhna dibéré pangajaran biola. sarta ngaran indungna nyaéta Pauline. kapanggih kadieunakeun. manéhna saterusna ngécéskeun pangalamanana ieu minangka salah sahiji waktu anu paling ngailhaman dina hirupna. kecap Einstein dianggap sinonim jeung kacerdasan atawa malah kajeniusan. hiji unsur kimia dingaranan einsteinium. Timuan séjénna. salasahiji hijian dina fotokimia dingaranan einstein. katénaranana ngaleuwihan ketenaran kabéh élmuwan dina widang sajarah. Einstein dingaranan "Inohong Abad Kiwari" ku majalah Time. Dua pamanna mantuan ngarojong Einstein supaya . Kapopuléranana ogé ngajadikeun ngaran "Einstein" dipaké sacara lega dina pariwara sarta barang dagangan séjén. manéhna sanggup ngamekarkeun kapinteranana. kira-kira 100 km wétaneun Stuttgart. Aya gosip yén manéhna gagal dina matematika di sakolana. Ngaran bapana Hermann Einstein. Rumus Einstein anu pangkawéntarna nyaéta (tempo E=mc²): E = mc2 Mangsa ngora jeung universitas Einstein dilahirkeun di Ulm di Württemberg. Einstein mimiti diajar matematika dina umur dua belas taun. sarta ngajelaskeun kalawan mikir jero ngeunaan rohang jeung waktu ti batan barudak séjénna. sarta hiji asteroid dingaranan 2001 Einstein. hontalan anu henteu ilahar pikeun saurang élmuwan. parobahan dina peunteun dina taun satuluyna ngajadikeun jalma katalimbeng. sarta Einstein sadar yén hiji hal di rohang anu "kosong" ieu ngalakukeun aksi kana jarum dina kompas kasebut. saurang padagang ranjang bulu anu saterusna ngajalankeun pagawéan éléktrokimia. sarta pamustunganana "Albert Einstein" didaftarkeun minangka mérek dagang. Dina mangsa kolotna. jigana alatan susunan anu arang sarta henteu ilahar dina uteukna (ditalungtik sanggeus maotna). Pikeun ngahargaan manéhna. Sanajan manéhna ngajadikeun modél jeung pakakas mékanik minangka hobina. bapana némbongkeun kompas kantong. Manéhna satuluyna dibéré pangajén pikeun téori rélativitasna alatan kakurangna ieu. Dina umur lima taun. Dina taun 1999. Manéhna nepikeun téori rélativitas sarta ogé réa nyumbang pikeun mekarna mékanika kuantum. sarta dina widang budaya populér. mékanika statistik. Manéhna dibéré kasinugrahan Pangajén Nobel dina widang Fisika dina taun 1921 pikeun guaranana ngeunaan éfék fotoéléktrik sarta "pangabdianana pikeun Fisika Téoritis". Jerman.Albert Einstein Albert Einstein (14 Maret 1879±18 April 1955) nyaéta hiji élmuwan fisika téoritis anu dianggap élmuwan pangbadagna dina abad ka-20. Kulawarga maranéhanana turunan Yahudi. Maranéhanana kawin di Stuttgart-bad Cannstatt. Beungeutna mangrupakeun salasahiji anu pangdipikawanohna di sakuliah dunya.

lain ngan alatan Einstein leuwih réa nyaho ngeunaan rélativitas. Einstein kawin jeung Mileva dina ping 6 Januari 1903. sarta jadi teu boga kawarganagaraan. nu dingaranan Hans Albert Einstein. Réa fisikawan sapuk yén tilu tésis éta (ngeunaan gerak Brownian). Dina taun 1894. Einstein sawatara kali ngadaptar di Eidgenössische Technische Hochschule. dina waktu éta. sikepna nu gurunggusuh salaku nonoman sok ngajadikeun profesorna gampang ambek. Albert tetep tumetep pikeun ngabéréskeun sakola. Swiss. éfék fotoéléktrik. dianggap henteu legal alatan kolotna henteu kawin. tapi ogé alatan éfék fotoéléktrik nyaéta hiji fénoména kuantum. Dina taun saterusna manéhna ngaleupaskeun kawarganagaraan Württemberg. kaasup Mileva. Einstein sakapeung ngabenerkeun desain maranéhanana sarta ogé meunteun kapraktisan hasil gawé maranéhanana. lahir dina bulan Januari taun 1902. Mileva téh saurang matematikawan. Italia (deukeut dayeuh Milan). Dina ping 14 Méi 1904. Ieu téh hiji ironi. tanpa réa narasi sains. posisi Einstein di Kantor Patén Swiss jadi tetep. saurang warga nagara Sérbia anu mangrupakeun babaturan sakelasna (ogé babaturan Nikola Tesla). Bapa babaturan sakelsana nulungan manéhna méré gawé salaku asistén téknik pamariksa di Kantor Patén Swiss dina taun 1902. Gawé jeung gelar doktor Dina waktu kalulusanana. Dina taun anu sarua manéhna nulis opat artikel anu méré dasar fisika modéren. . di mana manéhna nampa diploma dina taun 1896. di Zurich) dina taun satuluyna mangrupakeun hiji kamunduran. Lieserl Einstein. Dina taun 1898. Dina taun 1900. sarta diajar ti dirékturna kumaha "cara sikap nu bener". Einstein pindah ti Munich ka Pavia. Manéhna masrahkeun tésis-tésisna ka "Annalen der Physik".katarik ku dunya inteléktual dina tungtung mansa budakna sarta mangsa mimiti rumajana ku méré bongbolongan sarta buku ngeunaan élmu alam jeung matematika. Dina taun 1904. Tapi ngan tésis ngeunaan éfék fotoéléktrik anu meunangkeun pangajén kasebut. Paguyuban Fisika Murni jeung Aplikasi (IUPAP) ngarancanakeun pikeun ngarayakeun 100 taun publikasi gawé Einstein dina taun 1905 minangka taun Fisika 2005. Einstein henteu bisa manggihan gawé pikeun ngajar. lahir anak kahiji ti papasangan ieu. manéhna dibéré gelar pikeun ngajar ku Eidgenössische Technische Hochschule sarta ditarima minangka warga nagara Swiss dina taun 1901. Di dinya. Einstein ngimeutan sarta meunteun aplikasi patén para panimu pikeun pakakas anu merlukeun pangaweruh fisika. Manéhna jeung Mileva ngabogaan saurang putri nu dingaranan Lieserl. manéhna dikirim ku kulawargana ka Aarau. Kagagalan manéhna dina ujian pikeun asup ka Eidgenössische Technische Hochschule (Institut Téknologi Swiss Federal. Salila mangsa ieu Einstein ngadiskusikeun karesepna kana élmu alam ka babaturan deukeutna. Einstein papanggih jeung sarta ragrag asih ka Mileva Hayu . sarta rélativitas husus) pantes meunang Pangajén Nobel. ngabéréskeun hiji seméster saméméh ngagabung deui jeung kulawargana di Pavia. Manéhna meunangkeun gelar doktor sanggeus nyieun tésis "Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen" ("On a new determination of molecular dimensions") dina taun 1905 ti Universitas Zürich. pikeun ngabéréskeun sakola tengahanana. dilantarankeun kagagalan usaha éléktrokimia boga bapana. Manéhna ogé jadi sadar pentingna aplikasi dibandingkeun jeung guaran anu goréng.

manéhna netepkeun yén fénoména. anu dina waktu harita ogé mangrupakeun kontrovérsi. Sarta ogé maké mékanika statistika. Ngagunakeun téori kinétik cacai anu dina waktu éta kontrovérsial. . ngawengku panalungtikan ngeunaan gerak Brownian. anu masih kurang guaran anu nyugemakeun sanggeus sawatara dékadeu sanggeus manéhna mimiti diimeutan. méré bukti empirik (hasil pangimeutan sarta ékspérimén) nu lumangsung dina atom.Artikel kahijina dina taun 1905 nu judulna "On the Motion Required by the Molecular Kinetic Theory of Heat of Small Particles Suspended in a Stationary Liquid".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful