BIOGRAFI BAHASA SUNDA

NAMA TOKOH: CUT NYAK DIEN DITERJEMAHKAN KE DALAM BAHASA SUNDA BY: YIYIN N HEART Kahirupan Awal Cut Nyak Dhien dibabarkeun di kulawarga bangsawan nu taat kana agama di Lamdinang, wilayah VI Mukim dina tahun 1848. Ramana nu namina Teuku Nanta Setia, mangrupi uleebalang VI Mukim, tur katurunan Machmoed Sati, nu ngumbara ti Sumatera Barat. Machmoed Sati kamungkinan dongkap ka Aceh dina abad ke 18 waktos kesultanan Aceh diparentah ku Sultan Jamalul Badrul Munir. kumargi eta, Ramana Cut Nyak Dhien ngagaduhan darah ti Minangkabau[4][2]. Ibu Cut Nyak Dhien nyaeta putri uleebalang Lampagar. Waktos alitna, Cut Nyak Dhien mangrupi gadis nu kakoncara kageulisanna.[2] Anjeunna kenging atikan dina widang agama (nu dididik ku sepuhna atanapi guru agama) sareng lingkungan kulawargana nbgagaduhan kabiasaan ngatik budak gadis pikeun: masak, ngalayanan caroge, tur taat kana atikan). Seueur pameget nu kapincut ku Cut Nyak Dhien sareng pada ngalamar. Dina yuswa 12 tahun, anjeunna tos dinikahkeun ku sepuhna, nyaeta taun 1862 sareng Teuku Cek Ibrahim Lamnga[4][2], putra ti uleebalang Lamnga XIII. Aranjeunna ngaggaduhan hijihijina putera pameget. Teuku Umar, salah sahiji tokoh nu melawan Belanda, ngalamar Cut Nyak Dhien. Kawitna Cut Nyak Dhien nolak, tapi kumargi Teuku Umar ngawidian pikeun ulubiung di medan perang, Cut Nyak Dhien satuju pikeun rimbitan sareng anjeunna dina tahun 1880 nu nyababkeun ngahudangkeun moral pasukan perlawanan Aceh. Aranjeunna dipaparin budak isteri nu dipasihan nami Cut Gambang.[1] Saatos rimbitan sareng Teuku Umar, anjeunna sareng Teuku Umar tempur ngalawan Belanda. Mung, Teuku Umar gugur waktos nyerang Meulaboh dina tanggal 11 Februari 1899, nu nyababkeun anjeunna berjuang nyalira di pedalaman Meulaboh sareng pasukan alit. Cut Nyak Dien waktos eta tos sepuh tur ngaggaduhan panyakit encok sareng rabun, numawi pasukanna nu namina Pang Laot ngalaporkeun kaayaan anjeunna, alatan ngaraos iba.[2][3] anjeunna akhirna ditangkep tur dicandak ka Banda Aceh. Ti dinya, anjeunna dirawat sareng panyawatna mulai damang. Kaayaan anjeunna ngahudangkeun sumanget perlawanan rakyat Aceh tur kalayan bubunian masih hubungan sareng pejuang Aceh nu teu acan katangkep, alatan hal eta, anjeunna dialihkeun ka Sumedang. Tjoet Nyak Dhien pupus dina tanggal 6 November 1908 kalayan dimakamkeun di Gunung Puyuh, Sumedang. Cut Nyak Dhien (Lamdinang, Kerajaan Aceh, 1848 ± Sumedang, Jawa Barat, 6 November 1908; dimakamkeun di Gunung Puyuh, Sumedang) nyaeta Pahlawan Nasional Indonesia ti Aceh nu berjuang ngalawan Walanda dina waktos Perang Aceh. Waktos wilayah VI Mukim diserang, anjeunna ngungsi, sementawis carogena Ibrahim Lamnga tempur ngalawan Belanda. Ibrahim Lamnga pupus di Gle Tarum tanggal 29 Juni 1878 nu nyababkeun Cut Nyak Dhien janten ambek tur sumpah bade ngahancurkeun Belanda.
http://cerpensakitjiwa.blogspot.com/2009/10/biografi-bahasa-sunda.html

Teu aya baris pigeusaneun.H. karir awalna janten guru di HIS partikelir. Dina taun 1939 anjeunna ngajar di Inheemsche MULO Pasundan. Wirantadidjaja sangkan putrana tiasa janten menak karasa pamohalan pikeun ngawujud. sedengkeun Subiadinata sareng A¶on malang mulintang di dunia pendidikan. Anjeunna ngajar di HIS Kramat. Aya tilu sobat dalit Sanusi nalika sakola di HIK anu salawasna ngancik dina ati sanubarina. Sukanda dibawa nasib pikeun aktif dina widang militer. Subiadinata. Anjeunna ngalih ka Bandung ngajar di HIS Pasundan. Tapi sanajan kitu. Kamana deui kedah ngadu nasib.H. Sabada namatkeun HIS di Garut. MOH. Sabada ancrub di masarakat eta opat sosobatan teh naratas karir anu beda-beda. Sanusi lebet ka Onderbouw HIK taun 1933 (diploma Mulo B) dugi ka lulus sareng Bovenbouw HIK taun 1936 (Onderwijzers Akte). Di antara kulawargina mung anjeunna wungkul nu nyesa.Mengenal Inohong / Tokoh Nasional dari Tatar Sunda: R. SANUSI SARDJADINATA Harepan R. Ti harita Sanusi nunggul pinang. sareng A¶on. MOHAMAD SANUSI HARDJADINATA BIOGRAFI R. Ridwan Iskandar Foto R. Betawi. sumanget Sanusi kanggo neraskeun sakolana henteu pareum kitu wae. Taun eta pisan taun musibah kanggo Sanusi. ari Sanusi ditakdirkeun pikeun milih ancrub di widang pamarentahan. nyaeta: Sukanda Bratamanggala. samemeh jadi guru diuji heula. Sumatera Selatan. Lampung. Teu kungsi lami ngalih deui nyaketan lemburna. Tilu sobat opatan sareng Sanusi sok dilalandih kwartet. SANUSI HARDJADINATA Ku : M. Taun 1936 Garut katarajang wabah pes.H.Ti kota kolonial ieu anjeunna ngalih deui ka kota leutik teras ngajar di HIS Muara Dua. Kaayaan jaman harita teu ngamungkinkeun pikeun ngabiayaan pendidikan anu sakitu mahalna.M. Taun 1936 anjeunna ancrub kana dunia pendidikan. kota anu kiwari disebut Jakarta.´ Kitu kasauran Sanusi waktu diwawancara ku wartawan Mangle dina taun 1985. sedeng Sanusi teu mungkin tiasa lebet ka eta sakola. Sabab jadi menak teh kudu tamatan Sakola Menak (Hoofdenschool). anjeuna ahirna lebet ka sakola pendidikan guru HIK (Hollandsch Inlandsche Kweekschool) anu kocap kalawan sebutan Sakola Raja di Bandung. ³Kuring emut keneh. Harita kawilang istimewa pikeun guru nonoman bisa ngajar disakola µmenengah¶. Ampir sadaya kulawargina ngantunkeun pikeun salalamina ku alatan eta wabah. . anjeunna ditilar ku ibu ramana mulih ka rohmatulloh. Eta sakola teh pernahna di Jalan Kopo.

Ieu usaha dagang teh lami-lami mah mekar. kapangurusan di BOP dipasrahkeun ka nu sanes. Harita Paguyuban Pasundan nuju dipingpin ku R. Ti harita pamarentah militer Jepang. anjeunna ngaraos tos kagungan kamaheran ngajar anu nyekapan. Sukarno sareng Hatta nembe mulih ti Vietnam nepungan panglima Jepang. Kasuksesan Sanusi dina ngokolakeun dana Paguyuban Pasundan teu leupas tina sikep anjeunna dina soal ngokolakeun dana. alesanana basajan pisan. Anjeunna salawasna nandeskeun pola hirup rikrik gemi. ngaganti penjajah bule. Lain nawaran janten guru tapi janten kepala sakola. Ku kituna anjeunna nawisan Sanusi pikeun ngajalankeun dana organisasi dina wangun usaha. ekonomi. teu kantos lami jol atasanana di sakola guru sumping ka bumina. R. Barang tos genep bulan janten tukang catut. Untungna sataun ti dinya sakola-sakola teh dibaruka deui. Sanusi ngaraos kagugah pikeun ngagabung tur aktif di Paguyuban Pasundan. di Tatar Pasundan. Tapi dalah dikumaha. guru sakola menengah nu ditarima teh kudu ngabogaan pangalaman salila sabelas taun. Oto Iskandar di Nata. Harepan pikeun mangsa nu bakal datang anu leuwih hade teh sirna sapada harita. ngajakan deui ngajar di sakola guru anu bade diadegkeun. ngeureut neundeun (pinter nabung). Lantaran tugasna beuki beurat. Ngan . Najan kitu. sakabeh organisasi ³pergerakan´ dibubarkeun kaasup Paguyuban Pasundan. Salasahiji tokoh Pasundan anu dianggap guru ku anjeunna nya eta Bapa Ema Bratakusumah. nasib teu acan mihak ka anjeunna. Sanusi nolak kana eta ajakan lantaran alim ngaletak ciduhna nyalira. kasab naon wae oge dilakonan asal halal. Sataun ti harita . Sanusi tetep nolak lantaran kukuh kana naon anu tos diucapkeunana. Paguyuban Pasundan mere rupa-rupa µkontribusi¶ pikeun ngamajukeun masarakat pribumi dina jaman kolonial Belanda. henteu awuntah (boros atawa royal). Dina kaayaan kitu. lamaran ditolak. Anjeunna kapaksa janten tukang catut karcis bioskop. Sanusi ngaraos helok ku ayana katangtuan pangalaman ngajar sabelas taun ieu. Nya ti harita Sanusi janten ngaligeuh. ngan tacan sabelas taun. sareng ³Pengurus Koperasi Distribusi Priangan´ (Sangio Kumiai Renggokai Priangan-Shu). Anjeunna muka warung dina tilas kantor Paguyuban Pasundan di Jalan Dalem Kaum Bandung. jste. Dina awal kakawasaanana Jepang nutup sakabeh sakola nu aya di Indonesia. Sagala rupa karasa leuwih werit. Ahirna Sanusi mutuskeun pikeun liren janten guru. Anjeunna tos cukup lami ngajar. sok komo harita teh anjeunna tos kagungan rarabi tina pernikahan sareng R. Sanusi dipaparin modal ku Pa Oto anu seueurna saratus ringgit. atasan Sanusi ka bumina deui. Sabab nurutkeun pangemut anjeunna elmu ngajar tos kacangking. penjajah kulit koneng jadi nu kawasa di Hindia Belanda. Sanusi gasik ngalamar janten guru.Iin Sopiah anu ditikah taun 1938. budaya. Paguyuban Pasundan oge bagerak pikeun ngamajukeun bidang sosial. Anjeunna dipercanten pikeun ngimpor barang. Jaman penjajahan jepang teh jaman anu sarwa sulit Sanajan kagungan ijazah guru teu babari nyiar kasab.O) cabang Bandung hiji organisasi guru para alumni HIK. Dina mangsa penjajahan Jepang. Taun 1942 Jepang datang ngajajah lemah cai. Oto Iskandar Di nata kudu nyalametkeun dana organisasi anu dibubarkeun. Dina waktu anu singget Panglima Perang Hindia Belanda nandatangan surat serah bongkokan tanpa sarat ka Panglima Militer Jepang di Kalijati.Salaku nonoman anu icikibung dina dunia pendidikan tur aktif di µSarekat Kerja¶ Onderwijers Vak Organisatie (O. perang Asia Timur Raya reureuh.V. Kamaheran di widang perekonomian nyababkeun anjeunna diangkat janten anggota ³Pengurus Persatuan Pedagang´ Indonesia di Bandung. Eta warung teh dinamian ´Badan Oesaha Perekonomian´ (BOP). Samalah anjeunna sasarengan sareng Sukanda Brata Manggala ngadegkeun Pandu Organisasi Pasundan disingget POP. Anu engkena ieu pamadegan teh matak pikareueuseun lantaran anjeunna henteu kantos ngadamel di pamarentahan penjajah. Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang serah bongkokan ka sekutu.

Ti taun 1945 dugi ka taun 1950 anjeunna ngiring gerilya sareng TNI di Priangan sareng di Madiun JawaTimur. luyu jeung putusan gempungan KNID 1 September 1945. Masih keneh seueur kalungguhan sanesna anu dipercantenkeun ti nagara ka anjeunna. Dina gempungan anu dipingpin ku R. Sulawesi. anjeunna diangkat janten Gupernur Jawa Barat dugi ka taun 1957. Moh. Taun 1951 sabada janten Komisaris Republik Indonesia Serikat pikeun Jawa Barat sarta Residen Priangan. nepi ka kungsi hiji inohong pamarentahan. Teu kakantun dina taun 1955 anjeunna oge mupuhuan panitia lokal Konperensi Asia Afrika di Bandung. hususna urang Sunda umumna bangsa Indonesia. Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) ‡ Taun 1968-1970 Diperbantukeun di Departemen Dalam Negeri ‡ Taun 1975-1978 Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ‡ Jrrd « Sanajan anjeunna nyepeng rupa-rupa kalungguhan di pamarentahan. Lajeng anjeunna oge diangkat salaku anggota Dewan Pemerintahan Harian Karesidenan Priangan. . Sanusi Hardjadinata mulih ka rohmatulloh di Bandung 19 Rajab 1416 H/ 12 Desember 1995 Muga ±muga naon anu ditaratas ku anjeunna sing jadi hikmah keur balarea. Salian ti eta PPKI netepkeun ngadegna Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pikeun nampung pangdeudeul ti masarakat kana ngadegna nagara Republik Indonesia. Sanusi Hardjadinata kapilih salaku wawakil ti kalangan padagang. Puradireja kapilih 23 urang anggota. Sanusi Hardjadinata anu lahir di Desa Cinta Sukawening Garut tanggal 24 Juni 1914 ieu kapilih janten Wakil Residen sareng resmi janten Pegawai Tinggi Residen Priangan. di antarana: Taun 1951.´ RH. jeung Kalimantan (baheula eta runtuyan pulo teh disebutna Sunda kecil) nyieun rarancang UUD anu geus disiapkeun ku BPUPKI sarta disahkeun anu kiwari disebut UUD 1945. Amin Ya Robbal Alamin. detik-detik proklamasi 17-Agustus-1945 geus muka lambaran hirup anyar pikeun bangsa Indonesia. Isukna PPKI. di tingkat karesidenan diwangun Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). tapi anjeunna mah salawasna basajan.ukur dina itungan poe ti harita. Ali Sadikin manten Gupernur DKI Jakarta nyarita: ³Sim kuring kalintang ngajenan pisan kana kasederhanaan Bapa Sanusi Hardjadinata.GupernurJawa Barat ‡ Taun 1957-1959 Mentri dalam negeri ‡ Taun 1960-1964 Duta Besar Indonesia pikeun Republik Persatuan Arab (Mesir) ‡ Taun 1964-1966 Rektor Universitas Negeri Padjadjaran Bandung ‡ Taun 1966 Mentrei Utama RI Bidang Industri dan Pembangunan ‡ Taun 1967 Menteri Pendidikan. anu diwakilan ku wawakil ti Pulo Jawa. Nalika kalungguhan Residen Priangan dicepeng ku R. Sumatera. Indung Ardiwinangun. Luyu jeung kawijakan di pusat. sarta janten Pegawai Tinggi anu diperbantukeun di Residen Madiun. Taun 1947 janten Pegawai Tinggi Departemen Dalam Negeri RI.

Tasikmalaya. Zainal Mustafa (lahir di Bageur.Mengenal Inohong / Tokoh Nasional dari Tatar Sunda : KH. Desa Cimerah. ZAENAL MUSTOFA Zainal Mustafa Dari Wikipedia bahasa Indonesia. 1899 . Zainal Muhsin. Namanya menjadi Zaenal Mustofa setelah ia menunaikan ibadah haji pada tahun 1927. Dari Gunung Pari. Lahir dari keluarga petani berkecukupan. Kecamatan Singaparna (kini termasuk wilayah Desa Sukarapih Kecamatan Sukarame) Kabupaten Tasikmalaya (ada yang menyebut ia lahir tahun 1901 dan Ensiklopedia Islam menyebutnya tahun 1907. Zainal Musthofa Lahir 1 Januari 1899 Flag of Indonesia. dan di Pesantren Sukamiskin. putra pasangan Nawapi dan Ny. Karena itulah ia mahir berbahasa Arab dan memiliki pengetahuan keagamaan yang . yang dikenal dengan nama KH. di kampung Bageur. Kemampuan ekonomis keluarga memungkinkannya untuk menuntut ilmu agama lebih banyak lagi. KH. Nama kecilnya Hudaeni.Jakarta. Hudaeni memperoleh pendidikan formal di Sekolah Rakyat.svg Jakarta Kewarganegaraan Indonesia Nama Panggilan Hudaeni Pekerjaan Pimpinan Pesantren Pahlawan Nasional Agama Islam K. ia kemudian mondok di Pesantren Cilenga. ia belajar mengaji dari guru agama di kampungnya. sementara tahun yang tertera di atas diperoleh dari catatan Nina Herlina Lubis. Leuwisari. Pertama kali ia melanjutkan pendidikannya ke pesantren di Gunung Pari di bawah bimbingan Dimyati. 28 Maret 1944) adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Cimerah. Bandung.svg Singaparna. kakak sepupunya. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tasikmalaya.H. ensiklopedia bebas KH. Ratmah. Singaparna. Zaenal Mustofa Zaenal Mustofa adalah pemimpin sebuah pesantren di Tasikmalaya dan pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang. Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat). Selama kurang lebih 17 tahun ia terus menggeluti ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Dalam bidang agama. Tasikmalaya Meninggal 28 Maret 1944 (umur 45) Flag of Indonesia.

di Kampung Bageur tahun 1922 telah berdiri pula Pesantren Sukahideng yang didirikan KH. Lewat ibadah haji. KH. Oleh penjajah yang baru ini. Ruhiat (dari Pesantren Cipasung). kebenciannya semakin memuncak saja manakala menyaksikan sendiri kezaliman penjajah terhadap rakyat. ia berkenalan dengan ulama-ulama terkemuka. Zaenal Mustofa dengan tegas menolaknya.luas. dan bahkan. dan berpandangan jauh ke depan. ia masih mendekam di penjara. [sunting] Perlawanan kepada penjajah Sejak tahun 1940. Ia pun mengadakan tukar pikiran soal keagamaan dan berkesempatan melihat pusat pendidikan keagamaan di Tanah Suci. Sebelumnya. Zaenal Mustofa dibebaskan dari penjara. tahun 1927. ia juga mengadakan beberapa kegiatan keagamaan ke pelosok-pelosok desa di Tasikmalaya dengan cara mengadakan ceramah-ceramah agama. KH. Di samping itu. tak jarang diturunkan paksa dari mimbar oleh kiai yang pro Belanda. KH. Zaenal Mustofa bersama KH. Kedua ulama ini menghadapi tuduhan yang sama dengan penangkapannya yang pertama. yaitu menciptakan Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Hingga pada waktu Belanda menyerah kepada Jepang. dengan harapan ia akan mau membantu Jepang dalam mewujudkan ambisi fasisnya. ia masuk Jamiyyah Nahdhatul Ulama (NU) dan diangkat sebagai wakil ro¶is Syuriah NU Cabang Tasikmalaya. Zaenal Mustofa bersama Kiai Rukhiyat kembali ditangkap dan dimasukkan ke penjara Ciamis. Kontak dengan dunia luar itu mendorongnya untuk mendirikan sebuah pesantren. ia selalu mendapat peringatan. Haji Syirod. Atas perbuatannya ini. aktivitas perlawanannya terhadap penjajah tidak surut. pada upacara penyambutan kembali di Pesantren. tepatnya pada 17 November 1941. KH. ia mendirikan pesantren di Kampung Cikembang dengan nama Sukamanah. patriotik. KH. Zainal Muhsin. Bahkan. dan Hambali Syafei ditangkap Belanda dengan tuduhan telah menghasut rakyat untuk memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Setelah Perang Dunia II. Ia malah memperingatkan bahwa fasisme Jepang itu lebih berbahaya dari imperialisme Belanda. Akan tetapi. Maka sekembalinya dari ibadah haji. Dalam pidato singkatnya. Zaenal Mustofa terus tumbuh menjadi pemimpin dan anutan yang karismatik. Pada tanggal 8 Maret 1942 kekuasaan Hindia Belanda berakhir dan Indonesia diduduki Pemerintah Militer Jepang. . Kendati sudah pernah ditahan. Zaenal Mustofa secara terang-terangan mengadakan kegiatan yang membangkitkan semangat kebangsaan dan sikap perlawanan terhadap pendudukan penjajah. dan baru bebas 10 Januari 1942. Maka sebutan kiai pun menjadi melekat dengan namanya. Tahun 1933. terutama paham Syafi¶i yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam Jawa Barat pada khususnya. ia memperingatkan para pengikut dan santrinya agar tetap percaya pada diri sendiri dan tidak mudah termakan oleh propaganda asing. sikap dan pandangannya itu tidak pernah berubah. Melalui pesantren ini ia menyebarluaskan agama Islam. Mereka ditahan di Penjara Tasikmalaya dan sehari kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung. Akhir Februari 1942. Pasca perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Ia selalu menyerang kebijakan politik kolonial Belanda yang kerap disampaikannya dalam ceramah dan khutbah-khutbahnya. apa yang menjadi harapan Jepang tidak pernah terwujud karena KH.

yang hadir pada waktu itu. Zaenal Mustofa merencanakan akan mengadakan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 25 Pebruari 1944 (1 Maulud 1363 H). membebaskan tahanan-tahanan politik. tiga opsir itu tewas dan satu orang dibiarkan hidup. menjelang waktu salat Asar (sekitar pukul 16. mereka dilepaskan dan hanya senjatanya yang dirampas. dengan jumlah kekuatan lebih besar. Ia menganggap perbuatan itu bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak tauhid karena telah mengubah arah kiblat. KH. KH. Dalam insiden itu. Allah Swt selalu bersama-sama orang yang mau dekat kepada-Nya dan selalu memberikan pertolongan dan kekuatan kepada orang-orang yang mau berjuang membela agamanya. cara memberi hormat kepada kaisar Jepang dengan menundukkan badan ke arah Tokyo. mereka justeru harus diperangi dan dimusnahkan dari muka bumi. Dalam ultimatum itu. pukul 8 pagi tanggal 25 Februari 1944. hanya KH. Sebaliknya. semua alim ulama Singaparna harus berkumpul di alun-alun dan semua diwajibkan melakukan seikerei. Segera mereka mengirim camat Singaparna disertai 11 orang staf dan dikawal oleh beberapa anggota polisi untuk melakukan penangkapan. Kiai juga memberikan latihan spiritual (tarekat) seperti mengurangi makan. ditambah peralatan lebih lengkap. Mula-mula ia akan menculik para pembesar Jepang di Tasikmalaya. akhirnya pasukan Jepang berhasil menerobos dan memorak- . Dengan semangat jihad membela kebenaran agama dan memperjuangkan bangsa. Zaenal Mustofa memerintahkan para santrinya untuk tidak melakukan perlawanan sebelum musuh masuk jarak perkelahian.00. karena terkena tembakan salah seorang opsir. Rupanya Jepang telah mempergunakan taktik adu domba. Pada waktu itu. Tiba-tiba. Keesokan harinya. Setelah kejadian tersebut. serta berlatih pencak silat. sekitar pukul 13. dan membaca wirid-wirid untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Namun. Yang satu orang ini kemudian disuruh pulang dengan membawa ultimatum. Zaenal Mustofa yang tetap membangkang. Zaenal Mustofa meminta para santrinya mempersiapkan persenjataan berupa bambu runcing dan golok yang terbuat dari bambu. bahwa perbuatan tersebut termasuk musyrik. semua ulama terpaksa melakukan perintah itu. kemudian melakukan sabotase. Sikap ini pernah ia tunjukkan secara terang-terangan di muka Jepang. Zaenal Mustofa menghadap pemerintah Jepang di Tasikmalaya. Untuk melaksanakan rencana ini. ia menentang pelaksanaan seikeirei. Setelah musuh mendekat. Mereka malah ditahan di rumah KH. datang empat orang opsir Jepang meminta agar KH. Suara takbir mulai terdengar. Usaha ini tidak berhasil. Ia juga mengatakan kepada Kiai Rukhiyat. pengerahan tenaga rakyat untuk bekerja dengan paksa. tercatat pula salah seorang santri bernama Nur menjadi korban.00) datang beberapa buah truk mendekati garis depan pertahanan Sukamanah. Melihat yang datang menyerang adalah bangsa sendiri. Keyakinan seperti ini senantiasa ditanamkan kepada para santrinya dan masyarakat Islam sekitarnya. tidur. Ia berprinsip lebih baik mati ketimbang menuruti perintah Jepang. Ia yakin bahwa dalam Islam hanya Allah Swt lah yang patut ditakuti dan dituruti. barulah para santri menjawab serangan mereka. Zaenal Mustofa. memutuskan kawat-kawat telepon sehingga militer Jepang tidak dapat berkomunikasi. orang-orang musyrik itu tidak perlu ditakuti. dan terakhir. Perintah tersebut ditolak tegas sehingga terjadilah keributan. Ia juga menentang dan mengecam romusha. pemerintah Jepang dituntut untuk memerdekakan Pulau Jawa terhitung mulai 25 Pebruari 1944.Pada masa pemerintahan Jepang ini. Persiapan para santri ini tercium Jepang. pasukan Sukamanah sangat terkejut setelah tampak dengan jelas bahwa yang berhadapan dengan mereka adalah bangsa sendiri. Menurutnya. Hasilnya. apalagi diikuti perintahnya. Di bawah todongan senjata.

pesantren ini ditutup oleh Jepang dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun. Lalu. Belakangan.porandakan pasukan Sukamanah. Zaenal Mustofa sempat memberi instruksi secara rahasia kepada para santri dan seluruh pengikutnya yang ditahan agar tidak mengaku terlibat dalam pertempuran melawan Jepang. Diangkat menjadi pahlawan : Pada tanggal 6 Nopember 1972. Jakarta. dan pertanggungjawaban tentang pemberontakan Singaparna dipikul sepenuhnya oleh KH. pada 25 Agustus 1973. Jakarta memberi kabar bahwa KH. termasuk KH. Namun mereka hilang tak tentu rimbanya. Sementara itu. Melalui penelusuran salah seorang santrinya. KH. Pun. dibawa ke Jakarta untuk diadili. Zaenal Mustofa sendiri. antara 700-900 orang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di Tasikmalaya. termasuk dalam kematian para opsir Jepang. Akibatnya. Kepala Erevele Belanda Ancol. 064/TK/Tahun 1972. pada tahun 1973 keberadaan makamnya itu ditemukan di daerah Ancol. Zaenal Mustofa telah dieksekusi pada 25 Oktober 1944 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Belanda Ancol. Para santri yang gugur dalam pertempuran itu berjumlah 86 orang. Besarnya pengaruh KH Zaenal Mustofa dalam pembentukan mental para santri dan masyarakat serta peranan pesantrennya sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan umat membuat pemerintah Jepang merasa tidak bebas jika membiarkan pesantren ini tetap berjalan. Tasikmalaya. Zaenal Mustofa diangkat sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. dan yang mengalami cacat (kehilangan mata atau ingatan) sebanyak 10 orang. KH. Maka. Zaenal Mustofa. sebanyak 23 orang yang dianggap bersalah. Jakarta Utara. Meninggal di Penjara Sukamiskin Bandung sebanyak 38 orang. Kolonel Syarif Hidayat. Meninggal di penjara Tasikmalaya karena disiksa sebanyak 2 orang. bersama makam-makam para santrinya yang berada di antara makam-makam tentara Belanda. semua makam itu dipindahkan ke Sukamanah. sehari setelah peristiwa itu. . Meninggal di Singaparna karena disiksa sebanyak 4 orang. setelah peristiwa pemberontakan tersebut. Peristiwa ini dikenal dengan Pemberontakan Singaparna.

Bung Hatta ogé dipikawanoh minangka Bapa Koperasi Indonésia. ngingeut umurna nu masih kénéh ngora. Kasadaran politik Hatta terus ngajadi sabab kabiasaanna ngadatangan ceramah-ceramah politik. H. Ngaran nu dibérékeun ku kolotna sawaktu manhna dilahirkeun nyaéta Muhammad Athar.Meiliana X2/32 Dr. Mohammad Hatta. manehna ogé aktif di Jong Sumatranen Bond Pusat jadi Bendahara. Sawaktu umur 15 taun.) Drs. sabenerna manéhna geus lulus ujian asup ka HBS (satingkat SMA) di Batavia (kini Jakarta). Salah sahiji anak awéwé anjeunna. Bung Hatta indit ka Rotterdam. Salah saurang inohong politik nu jadi idola Hatta sawaktu éta nyaéta Abdul Moeis.F. dina umur 77 warsih) nyaéta saurang pajoang. Kakara pada taun 1919 manéhna indit ka Batavia keur diajar di Sekolah Tinggi Dagang ³Prins Hendrik School´. nyekel kalungguhan Menteri Nagara Pemberdayaan Awéwé dina Kabinét Indonésia Bersatu lulugu Présidén Susilo Bambang Yudhoyono. nagarawan. kini menjadi Universitas Erasmus). Walanda keur diajar ilmu perdagangan/bisnis di Nederland Handelshogeschool (bahasa inggris: Rotterdam School of Commerce.V.C. Di Batavia. jeung pada taun 1913-1916 ngalanjutkeun diajarna ka Europeesche Lagere School (ELS) di Padang. Pidato pengukuhanna dijudulan ³Lampau dan Datang´(Lampau jeung Datang). 14 Maret 1980. manéhna ngaanggeuskeun diajarna di taun 1921 tur hasilna alus pisan. Di Belanda. Manéhna ngalewatan pangajaran dasar di Sakola Melayu. ngan indungna hayang Hatta anggeur di Padang heula. Sumatera Barat. atawa populér minangka Bung Hatta (lahir di Bukittinggi. Bung Hatta menangkeun gelar kahormatan akademis nyaéta Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum ti Universitas Gadjah Mada di Yoyakarta. Akhirna Bung Hatta ngalanjutkeun diajarna ka MULO di Padang. Drs. Hatta ngarintis karir jadi aktivis organisasi. Meutia Hatta. Indische Vereeniging nu geus berdiri ti 1908 teu leuwih ti ajang pamanggihan palajar asal tanah air. Sawaktu di Walanda manéhna ngagabungkeun diri ka Parhimpunan Hindia (Indische Vereeniging). sarta ogé Wawakil Présidén Indonésia anu kahiji. Sawaktu umur 13 taun. manehna tuluy cicing di Walanda Pada tangal 27 November 1956. Sawaktu éta. Ernest Douwes Dekker. dan Tjipto Mangunkusumo) di Belanda pada 1913 . Saacanna.). jadi bendahara Jong Sumatranen Bond Cabang Padang.C. geus barkembang iklim panggerakan di Indische Vereeniging. Bandara Internasional Jakarta ngagunakeun ngaranna pikeun ngahormatan jasana minangka salah saurang proklamator kamerdikaan Indonésia. Ti mulai ayana tilu tokoh Indische Partij (Suwardi Suryaningrat.(H. Mohammad Hatta (Mohammad Hatta) Dr. H. 12 Agustus 1902 ± pupus di Jakarta.(H. Latar belakang jeung pangajaran Hatta lahir tina kaluwarga ulama Minangkabau. Bukittinggi. Sumatera Kulon.

.sebagai orang buangan akibat tulisan-tulisan tajam anti-pemerintah mereka di media massa ngagabung di Indische Vereeniging ti dinya mulaina pagerakan-pagerakan.

1 Wakil Présidén Indonésia Nyekel kalungguhan 18 Agustus 1945 1 Desember 1956 Présidén Saméméhna Sanggeusna Soekarno Henteu aya Sri Sultan Hamengkubuwono IX 3 Perdana Menteri Indonesia Mangku kalungguhan 29 Januari 1948 5 September 1950 Présidén Saméméhna Sanggeusna Soekarno Amir Sjarifuddin Muhammad Natsir 4 Menteri Pertahanan Republik Indonesia Mangku kalungguhan 29 Januari 1948 4 Agustus 1949 Babar 12 Agustus 1902 Bukittinggi. Sumatera Barat 14 Maret 1980 (yuswa 77) Jakarta Indonesia Non Partéy Rahmi Rachim Meutia Hatta Gemala Hatta Pupus Kawarganagaraan Partéy pulitik Pasangan Anak .

31 Januari 1938) téh saurang budayawan sakaligus sastrawan kahot. sarta loba ngawanohkeun sastra Sunda jeung Indonésia ka mancanagara. umur 15 taun geus jadi Pamingpin Rumpaka Majalah Suluh Pelajar (1953-1955). pers. jeung budaya. Anjeunna ngadegkeun Yayasan Pusat Studi Sunda (2003) nu ngulik kabudayaan Sunda sarta Yayasan Kabudayaan Rancagé nu ngabobotohan tumuwuhna .Halida Hatta Ageman Islam Ayip Rosidi Ayip Rosidi (éjahan asli Ajip Rosidi. boh dina basa Indonésia atawa dina basa Sunda ti rumaja kénéh. seni. lahir di Jatiwangi. sarta satuluyna ngaluluguan sababaraha lembaga sastra. Anjeunna nyipta karya sastra dina basa Sunda jeung basa Indonésia. Ayip aktif nulis.

1955) Ketemu Dijalan (kumpulan sajak babarengan. Buku-buku karyana geus leuwih ti saratus judul. Pagawéan: Ketua Déwan Pembina Yayasan Pusat Studi Sunda . 1956) Pesta (kumpulan sajak. basa Indonésia. sagigireun ngajar ogé di Kyoto Sangyo Daigaku (1982-1996) jeung Tenri Daigaku (1982-1995). Naratas dilembagakeunana Hadiah Sastra Rancagé ti taun 1989. basa Indonésia. kumpulan sajak. mangrupa roman. basa Indonésia. Kungsi ngajar basa jeung kabudayaan Indonesia di Osaka Gaikokugo Daigaku (1981-2003). jeung biografi. basa Indonésia.sastra lokal. sarta mokalan lumangsungna Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) 2001 di Bandung. Jepang. basa Indonésia. 1957) Ayang-ayang Gung Bébér Layar Hurip Waras! Ucang-ucang Anggé Babasan jeung Paribasa Sunda Masyitoh Si Pucuk Kalumpang Ajip Rosidi Babar: 31 Januari 1938 Jatiwangi. 1956) Sebuah Rumah Buat Haritua (kumpulan carpon. Majalengka Ketua Yayasan Kebudayaan Rancagé. mémoar. kumpulan carita pondok. Karya-karyana y y y y y y y y y y y y Tahun-tahun Kematian (kumpulan carpon. 1956) Di Tengah Keluarga (kumpulan carpon.

Patimah (Ceu Empat) Anak: Titi Surti Nastiti Dipangaruhan: H.Kawarganagaraan: Indonésia Genre: Carpon. Sajak. Éséy Garwa/carogé: Hj. Hasan Mustapa .

Albert Einstein Albert Einstein (14 Maret 1879±18 April 1955) nyaéta hiji élmuwan fisika téoritis anu dianggap élmuwan pangbadagna dina abad ka-20. Dina mangsa kolotna. hontalan anu henteu ilahar pikeun saurang élmuwan. sarta ngajelaskeun kalawan mikir jero ngeunaan rohang jeung waktu ti batan barudak séjénna. jigana alatan susunan anu arang sarta henteu ilahar dina uteukna (ditalungtik sanggeus maotna). Kulawarga maranéhanana turunan Yahudi. Manéhna dibéré kasinugrahan Pangajén Nobel dina widang Fisika dina taun 1921 pikeun guaranana ngeunaan éfék fotoéléktrik sarta "pangabdianana pikeun Fisika Téoritis". kira-kira 100 km wétaneun Stuttgart. Kapopuléranana ogé ngajadikeun ngaran "Einstein" dipaké sacara lega dina pariwara sarta barang dagangan séjén. sarta Einstein sadar yén hiji hal di rohang anu "kosong" ieu ngalakukeun aksi kana jarum dina kompas kasebut. bapana némbongkeun kompas kantong. Einstein mimiti diajar matematika dina umur dua belas taun. Dina taun 1999. Maranéhanana kawin di Stuttgart-bad Cannstatt. tapi ieu henteu bener. salasahiji hijian dina fotokimia dingaranan einstein. manéhna sanggup ngamekarkeun kapinteranana. ngeunaan kamekaran mentalna nyaéta manéhna ngarandapan Sindrom Asperger. kapanggih kadieunakeun. manéhna saterusna ngécéskeun pangalamanana ieu minangka salah sahiji waktu anu paling ngailhaman dina hirupna. Dina umur lima taun. Jerman. sarta kosmologi. sarta ngaran indungna nyaéta Pauline. katénaranana ngaleuwihan ketenaran kabéh élmuwan dina widang sajarah. Dua pamanna mantuan ngarojong Einstein supaya . Albert disakolakeun di sakola Katholik sarta alatan kahayang indungna manéhna dibéré pangajaran biola. kecap Einstein dianggap sinonim jeung kacerdasan atawa malah kajeniusan. Timuan séjénna. Aya gosip yén manéhna gagal dina matematika di sakolana. manéhna dianggap murid anu hésé narima pangajaran. sarta pamustunganana "Albert Einstein" didaftarkeun minangka mérek dagang. hiji unsur kimia dingaranan einsteinium. Ngaran bapana Hermann Einstein. Einstein dingaranan "Inohong Abad Kiwari" ku majalah Time. Sanajan manéhna ngajadikeun modél jeung pakakas mékanik minangka hobina. Beungeutna mangrupakeun salasahiji anu pangdipikawanohna di sakuliah dunya. sarta hiji asteroid dingaranan 2001 Einstein. Sanggeus téori rélativitas umum dirumuskeun. Manéhna nepikeun téori rélativitas sarta ogé réa nyumbang pikeun mekarna mékanika kuantum. Manéhna satuluyna dibéré pangajén pikeun téori rélativitasna alatan kakurangna ieu. Einstein jadi kawéntar di sakuliah dunya. parobahan dina peunteun dina taun satuluyna ngajadikeun jalma katalimbeng. mékanika statistik. Pikeun ngahargaan manéhna. sarta dina widang budaya populér. Rumus Einstein anu pangkawéntarna nyaéta (tempo E=mc²): E = mc2 Mangsa ngora jeung universitas Einstein dilahirkeun di Ulm di Württemberg. hiji kaayaan anu patali jeung autisme. saurang padagang ranjang bulu anu saterusna ngajalankeun pagawéan éléktrokimia.

Salila mangsa ieu Einstein ngadiskusikeun karesepna kana élmu alam ka babaturan deukeutna. pikeun ngabéréskeun sakola tengahanana. Mileva téh saurang matematikawan. Ieu téh hiji ironi. Manéhna jeung Mileva ngabogaan saurang putri nu dingaranan Lieserl. Einstein henteu bisa manggihan gawé pikeun ngajar. Dina taun saterusna manéhna ngaleupaskeun kawarganagaraan Württemberg. Bapa babaturan sakelsana nulungan manéhna méré gawé salaku asistén téknik pamariksa di Kantor Patén Swiss dina taun 1902. sikepna nu gurunggusuh salaku nonoman sok ngajadikeun profesorna gampang ambek. tapi ogé alatan éfék fotoéléktrik nyaéta hiji fénoména kuantum. Réa fisikawan sapuk yén tilu tésis éta (ngeunaan gerak Brownian). Kagagalan manéhna dina ujian pikeun asup ka Eidgenössische Technische Hochschule (Institut Téknologi Swiss Federal. Einstein ngimeutan sarta meunteun aplikasi patén para panimu pikeun pakakas anu merlukeun pangaweruh fisika. Albert tetep tumetep pikeun ngabéréskeun sakola. Manéhna ogé jadi sadar pentingna aplikasi dibandingkeun jeung guaran anu goréng. Dina taun 1894. sarta diajar ti dirékturna kumaha "cara sikap nu bener". Einstein papanggih jeung sarta ragrag asih ka Mileva Hayu . di mana manéhna nampa diploma dina taun 1896. lahir anak kahiji ti papasangan ieu. dilantarankeun kagagalan usaha éléktrokimia boga bapana. ngabéréskeun hiji seméster saméméh ngagabung deui jeung kulawargana di Pavia. di Zurich) dina taun satuluyna mangrupakeun hiji kamunduran. sarta rélativitas husus) pantes meunang Pangajén Nobel. Manéhna meunangkeun gelar doktor sanggeus nyieun tésis "Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen" ("On a new determination of molecular dimensions") dina taun 1905 ti Universitas Zürich. Dina taun 1898. dina waktu éta. Einstein pindah ti Munich ka Pavia. kaasup Mileva. lain ngan alatan Einstein leuwih réa nyaho ngeunaan rélativitas. lahir dina bulan Januari taun 1902. sarta jadi teu boga kawarganagaraan. Dina taun 1900. Swiss. nu dingaranan Hans Albert Einstein. manéhna dibéré gelar pikeun ngajar ku Eidgenössische Technische Hochschule sarta ditarima minangka warga nagara Swiss dina taun 1901. Paguyuban Fisika Murni jeung Aplikasi (IUPAP) ngarancanakeun pikeun ngarayakeun 100 taun publikasi gawé Einstein dina taun 1905 minangka taun Fisika 2005. Di dinya. Dina taun 1904. Italia (deukeut dayeuh Milan). Manéhna masrahkeun tésis-tésisna ka "Annalen der Physik". éfék fotoéléktrik. Lieserl Einstein. . Tapi ngan tésis ngeunaan éfék fotoéléktrik anu meunangkeun pangajén kasebut. Dina ping 14 Méi 1904. Einstein sakapeung ngabenerkeun desain maranéhanana sarta ogé meunteun kapraktisan hasil gawé maranéhanana. dianggap henteu legal alatan kolotna henteu kawin. tanpa réa narasi sains. saurang warga nagara Sérbia anu mangrupakeun babaturan sakelasna (ogé babaturan Nikola Tesla). Dina taun anu sarua manéhna nulis opat artikel anu méré dasar fisika modéren. posisi Einstein di Kantor Patén Swiss jadi tetep. Einstein kawin jeung Mileva dina ping 6 Januari 1903. Einstein sawatara kali ngadaptar di Eidgenössische Technische Hochschule. manéhna dikirim ku kulawargana ka Aarau. Gawé jeung gelar doktor Dina waktu kalulusanana.katarik ku dunya inteléktual dina tungtung mansa budakna sarta mangsa mimiti rumajana ku méré bongbolongan sarta buku ngeunaan élmu alam jeung matematika.

manéhna netepkeun yén fénoména. anu dina waktu harita ogé mangrupakeun kontrovérsi. Ngagunakeun téori kinétik cacai anu dina waktu éta kontrovérsial. anu masih kurang guaran anu nyugemakeun sanggeus sawatara dékadeu sanggeus manéhna mimiti diimeutan. . méré bukti empirik (hasil pangimeutan sarta ékspérimén) nu lumangsung dina atom.Artikel kahijina dina taun 1905 nu judulna "On the Motion Required by the Molecular Kinetic Theory of Heat of Small Particles Suspended in a Stationary Liquid". Sarta ogé maké mékanika statistika. ngawengku panalungtikan ngeunaan gerak Brownian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful