BIOGRAFI BAHASA SUNDA

NAMA TOKOH: CUT NYAK DIEN DITERJEMAHKAN KE DALAM BAHASA SUNDA BY: YIYIN N HEART Kahirupan Awal Cut Nyak Dhien dibabarkeun di kulawarga bangsawan nu taat kana agama di Lamdinang, wilayah VI Mukim dina tahun 1848. Ramana nu namina Teuku Nanta Setia, mangrupi uleebalang VI Mukim, tur katurunan Machmoed Sati, nu ngumbara ti Sumatera Barat. Machmoed Sati kamungkinan dongkap ka Aceh dina abad ke 18 waktos kesultanan Aceh diparentah ku Sultan Jamalul Badrul Munir. kumargi eta, Ramana Cut Nyak Dhien ngagaduhan darah ti Minangkabau[4][2]. Ibu Cut Nyak Dhien nyaeta putri uleebalang Lampagar. Waktos alitna, Cut Nyak Dhien mangrupi gadis nu kakoncara kageulisanna.[2] Anjeunna kenging atikan dina widang agama (nu dididik ku sepuhna atanapi guru agama) sareng lingkungan kulawargana nbgagaduhan kabiasaan ngatik budak gadis pikeun: masak, ngalayanan caroge, tur taat kana atikan). Seueur pameget nu kapincut ku Cut Nyak Dhien sareng pada ngalamar. Dina yuswa 12 tahun, anjeunna tos dinikahkeun ku sepuhna, nyaeta taun 1862 sareng Teuku Cek Ibrahim Lamnga[4][2], putra ti uleebalang Lamnga XIII. Aranjeunna ngaggaduhan hijihijina putera pameget. Teuku Umar, salah sahiji tokoh nu melawan Belanda, ngalamar Cut Nyak Dhien. Kawitna Cut Nyak Dhien nolak, tapi kumargi Teuku Umar ngawidian pikeun ulubiung di medan perang, Cut Nyak Dhien satuju pikeun rimbitan sareng anjeunna dina tahun 1880 nu nyababkeun ngahudangkeun moral pasukan perlawanan Aceh. Aranjeunna dipaparin budak isteri nu dipasihan nami Cut Gambang.[1] Saatos rimbitan sareng Teuku Umar, anjeunna sareng Teuku Umar tempur ngalawan Belanda. Mung, Teuku Umar gugur waktos nyerang Meulaboh dina tanggal 11 Februari 1899, nu nyababkeun anjeunna berjuang nyalira di pedalaman Meulaboh sareng pasukan alit. Cut Nyak Dien waktos eta tos sepuh tur ngaggaduhan panyakit encok sareng rabun, numawi pasukanna nu namina Pang Laot ngalaporkeun kaayaan anjeunna, alatan ngaraos iba.[2][3] anjeunna akhirna ditangkep tur dicandak ka Banda Aceh. Ti dinya, anjeunna dirawat sareng panyawatna mulai damang. Kaayaan anjeunna ngahudangkeun sumanget perlawanan rakyat Aceh tur kalayan bubunian masih hubungan sareng pejuang Aceh nu teu acan katangkep, alatan hal eta, anjeunna dialihkeun ka Sumedang. Tjoet Nyak Dhien pupus dina tanggal 6 November 1908 kalayan dimakamkeun di Gunung Puyuh, Sumedang. Cut Nyak Dhien (Lamdinang, Kerajaan Aceh, 1848 ± Sumedang, Jawa Barat, 6 November 1908; dimakamkeun di Gunung Puyuh, Sumedang) nyaeta Pahlawan Nasional Indonesia ti Aceh nu berjuang ngalawan Walanda dina waktos Perang Aceh. Waktos wilayah VI Mukim diserang, anjeunna ngungsi, sementawis carogena Ibrahim Lamnga tempur ngalawan Belanda. Ibrahim Lamnga pupus di Gle Tarum tanggal 29 Juni 1878 nu nyababkeun Cut Nyak Dhien janten ambek tur sumpah bade ngahancurkeun Belanda.
http://cerpensakitjiwa.blogspot.com/2009/10/biografi-bahasa-sunda.html

Wirantadidjaja sangkan putrana tiasa janten menak karasa pamohalan pikeun ngawujud. Lampung. sareng A¶on. sumanget Sanusi kanggo neraskeun sakolana henteu pareum kitu wae.H. MOHAMAD SANUSI HARDJADINATA BIOGRAFI R. SANUSI SARDJADINATA Harepan R. sedeng Sanusi teu mungkin tiasa lebet ka eta sakola. Sukanda dibawa nasib pikeun aktif dina widang militer. Tapi sanajan kitu. kota anu kiwari disebut Jakarta. Harita kawilang istimewa pikeun guru nonoman bisa ngajar disakola µmenengah¶. Sanusi lebet ka Onderbouw HIK taun 1933 (diploma Mulo B) dugi ka lulus sareng Bovenbouw HIK taun 1936 (Onderwijzers Akte). ari Sanusi ditakdirkeun pikeun milih ancrub di widang pamarentahan. nyaeta: Sukanda Bratamanggala. karir awalna janten guru di HIS partikelir. Betawi. Ti harita Sanusi nunggul pinang. Kaayaan jaman harita teu ngamungkinkeun pikeun ngabiayaan pendidikan anu sakitu mahalna. Teu aya baris pigeusaneun. Tilu sobat opatan sareng Sanusi sok dilalandih kwartet. Kamana deui kedah ngadu nasib. anjeunna ditilar ku ibu ramana mulih ka rohmatulloh. Sabada namatkeun HIS di Garut. Anjeunna ngajar di HIS Kramat. Aya tilu sobat dalit Sanusi nalika sakola di HIK anu salawasna ngancik dina ati sanubarina. Sabada ancrub di masarakat eta opat sosobatan teh naratas karir anu beda-beda. Anjeunna ngalih ka Bandung ngajar di HIS Pasundan. ³Kuring emut keneh.H.H. Ridwan Iskandar Foto R. Sumatera Selatan. Taun 1936 Garut katarajang wabah pes. samemeh jadi guru diuji heula. Taun eta pisan taun musibah kanggo Sanusi.Mengenal Inohong / Tokoh Nasional dari Tatar Sunda: R. Subiadinata. SANUSI HARDJADINATA Ku : M. Eta sakola teh pernahna di Jalan Kopo. Ampir sadaya kulawargina ngantunkeun pikeun salalamina ku alatan eta wabah. MOH.M.Ti kota kolonial ieu anjeunna ngalih deui ka kota leutik teras ngajar di HIS Muara Dua. Di antara kulawargina mung anjeunna wungkul nu nyesa. Teu kungsi lami ngalih deui nyaketan lemburna. Dina taun 1939 anjeunna ngajar di Inheemsche MULO Pasundan. anjeuna ahirna lebet ka sakola pendidikan guru HIK (Hollandsch Inlandsche Kweekschool) anu kocap kalawan sebutan Sakola Raja di Bandung. .´ Kitu kasauran Sanusi waktu diwawancara ku wartawan Mangle dina taun 1985. Sabab jadi menak teh kudu tamatan Sakola Menak (Hoofdenschool). Taun 1936 anjeunna ancrub kana dunia pendidikan. sedengkeun Subiadinata sareng A¶on malang mulintang di dunia pendidikan.

ngajakan deui ngajar di sakola guru anu bade diadegkeun. atasan Sanusi ka bumina deui. Ngan . teu kantos lami jol atasanana di sakola guru sumping ka bumina.O) cabang Bandung hiji organisasi guru para alumni HIK. Ahirna Sanusi mutuskeun pikeun liren janten guru. di Tatar Pasundan. Kasuksesan Sanusi dina ngokolakeun dana Paguyuban Pasundan teu leupas tina sikep anjeunna dina soal ngokolakeun dana. Anjeunna salawasna nandeskeun pola hirup rikrik gemi. ngeureut neundeun (pinter nabung). Paguyuban Pasundan mere rupa-rupa µkontribusi¶ pikeun ngamajukeun masarakat pribumi dina jaman kolonial Belanda. Dina waktu anu singget Panglima Perang Hindia Belanda nandatangan surat serah bongkokan tanpa sarat ka Panglima Militer Jepang di Kalijati. Salasahiji tokoh Pasundan anu dianggap guru ku anjeunna nya eta Bapa Ema Bratakusumah. Oto Iskandar di Nata. Anu engkena ieu pamadegan teh matak pikareueuseun lantaran anjeunna henteu kantos ngadamel di pamarentahan penjajah. Sabab nurutkeun pangemut anjeunna elmu ngajar tos kacangking. Ti harita pamarentah militer Jepang. Ku kituna anjeunna nawisan Sanusi pikeun ngajalankeun dana organisasi dina wangun usaha. Anjeunna dipercanten pikeun ngimpor barang. Sataun ti harita . Dina awal kakawasaanana Jepang nutup sakabeh sakola nu aya di Indonesia. Sanusi dipaparin modal ku Pa Oto anu seueurna saratus ringgit. Kamaheran di widang perekonomian nyababkeun anjeunna diangkat janten anggota ³Pengurus Persatuan Pedagang´ Indonesia di Bandung. jste.V. Sanusi ngaraos kagugah pikeun ngagabung tur aktif di Paguyuban Pasundan. Samalah anjeunna sasarengan sareng Sukanda Brata Manggala ngadegkeun Pandu Organisasi Pasundan disingget POP. Jaman penjajahan jepang teh jaman anu sarwa sulit Sanajan kagungan ijazah guru teu babari nyiar kasab. kapangurusan di BOP dipasrahkeun ka nu sanes. Barang tos genep bulan janten tukang catut. Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang serah bongkokan ka sekutu. Ieu usaha dagang teh lami-lami mah mekar. ngan tacan sabelas taun.Iin Sopiah anu ditikah taun 1938. Eta warung teh dinamian ´Badan Oesaha Perekonomian´ (BOP). Anjeunna tos cukup lami ngajar. Harepan pikeun mangsa nu bakal datang anu leuwih hade teh sirna sapada harita. Anjeunna muka warung dina tilas kantor Paguyuban Pasundan di Jalan Dalem Kaum Bandung. alesanana basajan pisan. Oto Iskandar Di nata kudu nyalametkeun dana organisasi anu dibubarkeun. budaya. sok komo harita teh anjeunna tos kagungan rarabi tina pernikahan sareng R. Sanusi nolak kana eta ajakan lantaran alim ngaletak ciduhna nyalira. Harita Paguyuban Pasundan nuju dipingpin ku R. Paguyuban Pasundan oge bagerak pikeun ngamajukeun bidang sosial. kasab naon wae oge dilakonan asal halal. Anjeunna kapaksa janten tukang catut karcis bioskop. lamaran ditolak. Sanusi tetep nolak lantaran kukuh kana naon anu tos diucapkeunana. Sanusi ngaraos helok ku ayana katangtuan pangalaman ngajar sabelas taun ieu. anjeunna ngaraos tos kagungan kamaheran ngajar anu nyekapan. henteu awuntah (boros atawa royal). Sanusi gasik ngalamar janten guru. perang Asia Timur Raya reureuh. Lain nawaran janten guru tapi janten kepala sakola. guru sakola menengah nu ditarima teh kudu ngabogaan pangalaman salila sabelas taun. nasib teu acan mihak ka anjeunna. Sukarno sareng Hatta nembe mulih ti Vietnam nepungan panglima Jepang. Dina kaayaan kitu. Lantaran tugasna beuki beurat. Untungna sataun ti dinya sakola-sakola teh dibaruka deui. Sagala rupa karasa leuwih werit. ekonomi. Najan kitu. Dina mangsa penjajahan Jepang. Taun 1942 Jepang datang ngajajah lemah cai. R. Tapi dalah dikumaha. sareng ³Pengurus Koperasi Distribusi Priangan´ (Sangio Kumiai Renggokai Priangan-Shu).Salaku nonoman anu icikibung dina dunia pendidikan tur aktif di µSarekat Kerja¶ Onderwijers Vak Organisatie (O. Nya ti harita Sanusi janten ngaligeuh. ngaganti penjajah bule. penjajah kulit koneng jadi nu kawasa di Hindia Belanda. sakabeh organisasi ³pergerakan´ dibubarkeun kaasup Paguyuban Pasundan.

Nalika kalungguhan Residen Priangan dicepeng ku R. Sanusi Hardjadinata kapilih salaku wawakil ti kalangan padagang. hususna urang Sunda umumna bangsa Indonesia. Sanusi Hardjadinata mulih ka rohmatulloh di Bandung 19 Rajab 1416 H/ 12 Desember 1995 Muga ±muga naon anu ditaratas ku anjeunna sing jadi hikmah keur balarea. tapi anjeunna mah salawasna basajan. Teu kakantun dina taun 1955 anjeunna oge mupuhuan panitia lokal Konperensi Asia Afrika di Bandung. anu diwakilan ku wawakil ti Pulo Jawa. di antarana: Taun 1951. Puradireja kapilih 23 urang anggota.ukur dina itungan poe ti harita. Sulawesi. Moh. Ali Sadikin manten Gupernur DKI Jakarta nyarita: ³Sim kuring kalintang ngajenan pisan kana kasederhanaan Bapa Sanusi Hardjadinata. luyu jeung putusan gempungan KNID 1 September 1945. Sumatera. detik-detik proklamasi 17-Agustus-1945 geus muka lambaran hirup anyar pikeun bangsa Indonesia. Sanusi Hardjadinata anu lahir di Desa Cinta Sukawening Garut tanggal 24 Juni 1914 ieu kapilih janten Wakil Residen sareng resmi janten Pegawai Tinggi Residen Priangan. Masih keneh seueur kalungguhan sanesna anu dipercantenkeun ti nagara ka anjeunna. Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) ‡ Taun 1968-1970 Diperbantukeun di Departemen Dalam Negeri ‡ Taun 1975-1978 Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ‡ Jrrd « Sanajan anjeunna nyepeng rupa-rupa kalungguhan di pamarentahan. Salian ti eta PPKI netepkeun ngadegna Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pikeun nampung pangdeudeul ti masarakat kana ngadegna nagara Republik Indonesia.´ RH. Lajeng anjeunna oge diangkat salaku anggota Dewan Pemerintahan Harian Karesidenan Priangan. Ti taun 1945 dugi ka taun 1950 anjeunna ngiring gerilya sareng TNI di Priangan sareng di Madiun JawaTimur. di tingkat karesidenan diwangun Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Luyu jeung kawijakan di pusat. Amin Ya Robbal Alamin. nepi ka kungsi hiji inohong pamarentahan. Taun 1951 sabada janten Komisaris Republik Indonesia Serikat pikeun Jawa Barat sarta Residen Priangan. Indung Ardiwinangun. Taun 1947 janten Pegawai Tinggi Departemen Dalam Negeri RI. Dina gempungan anu dipingpin ku R. anjeunna diangkat janten Gupernur Jawa Barat dugi ka taun 1957. sarta janten Pegawai Tinggi anu diperbantukeun di Residen Madiun. jeung Kalimantan (baheula eta runtuyan pulo teh disebutna Sunda kecil) nyieun rarancang UUD anu geus disiapkeun ku BPUPKI sarta disahkeun anu kiwari disebut UUD 1945. Isukna PPKI. .GupernurJawa Barat ‡ Taun 1957-1959 Mentri dalam negeri ‡ Taun 1960-1964 Duta Besar Indonesia pikeun Republik Persatuan Arab (Mesir) ‡ Taun 1964-1966 Rektor Universitas Negeri Padjadjaran Bandung ‡ Taun 1966 Mentrei Utama RI Bidang Industri dan Pembangunan ‡ Taun 1967 Menteri Pendidikan.

KH. Dalam bidang agama.Jakarta. dan di Pesantren Sukamiskin. Dari Gunung Pari. Kemampuan ekonomis keluarga memungkinkannya untuk menuntut ilmu agama lebih banyak lagi. 28 Maret 1944) adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. ensiklopedia bebas KH. Tasikmalaya Meninggal 28 Maret 1944 (umur 45) Flag of Indonesia. di kampung Bageur.H. Pertama kali ia melanjutkan pendidikannya ke pesantren di Gunung Pari di bawah bimbingan Dimyati. Leuwisari.svg Jakarta Kewarganegaraan Indonesia Nama Panggilan Hudaeni Pekerjaan Pimpinan Pesantren Pahlawan Nasional Agama Islam K. Tasikmalaya. Bandung. sementara tahun yang tertera di atas diperoleh dari catatan Nina Herlina Lubis. Desa Cimerah. Hudaeni memperoleh pendidikan formal di Sekolah Rakyat. putra pasangan Nawapi dan Ny.svg Singaparna.Mengenal Inohong / Tokoh Nasional dari Tatar Sunda : KH. Kecamatan Singaparna (kini termasuk wilayah Desa Sukarapih Kecamatan Sukarame) Kabupaten Tasikmalaya (ada yang menyebut ia lahir tahun 1901 dan Ensiklopedia Islam menyebutnya tahun 1907. Lahir dari keluarga petani berkecukupan. Ratmah. Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat). Namanya menjadi Zaenal Mustofa setelah ia menunaikan ibadah haji pada tahun 1927. ZAENAL MUSTOFA Zainal Mustafa Dari Wikipedia bahasa Indonesia. Zainal Mustafa (lahir di Bageur. Zainal Muhsin. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tasikmalaya. 1899 . Karena itulah ia mahir berbahasa Arab dan memiliki pengetahuan keagamaan yang . ia belajar mengaji dari guru agama di kampungnya. kakak sepupunya. Zaenal Mustofa Zaenal Mustofa adalah pemimpin sebuah pesantren di Tasikmalaya dan pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang. yang dikenal dengan nama KH. ia kemudian mondok di Pesantren Cilenga. Selama kurang lebih 17 tahun ia terus menggeluti ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Zainal Musthofa Lahir 1 Januari 1899 Flag of Indonesia. Nama kecilnya Hudaeni. Singaparna. Cimerah.

Pada tanggal 8 Maret 1942 kekuasaan Hindia Belanda berakhir dan Indonesia diduduki Pemerintah Militer Jepang. Hingga pada waktu Belanda menyerah kepada Jepang. dan Hambali Syafei ditangkap Belanda dengan tuduhan telah menghasut rakyat untuk memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. yaitu menciptakan Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. dan bahkan. Melalui pesantren ini ia menyebarluaskan agama Islam. Bahkan. Dalam pidato singkatnya. Ruhiat (dari Pesantren Cipasung). Ia selalu menyerang kebijakan politik kolonial Belanda yang kerap disampaikannya dalam ceramah dan khutbah-khutbahnya. Kontak dengan dunia luar itu mendorongnya untuk mendirikan sebuah pesantren. ia berkenalan dengan ulama-ulama terkemuka. kebenciannya semakin memuncak saja manakala menyaksikan sendiri kezaliman penjajah terhadap rakyat. Zaenal Mustofa dengan tegas menolaknya. ia masuk Jamiyyah Nahdhatul Ulama (NU) dan diangkat sebagai wakil ro¶is Syuriah NU Cabang Tasikmalaya. patriotik. sikap dan pandangannya itu tidak pernah berubah. ia mendirikan pesantren di Kampung Cikembang dengan nama Sukamanah. ia selalu mendapat peringatan. ia juga mengadakan beberapa kegiatan keagamaan ke pelosok-pelosok desa di Tasikmalaya dengan cara mengadakan ceramah-ceramah agama. Ia malah memperingatkan bahwa fasisme Jepang itu lebih berbahaya dari imperialisme Belanda. dengan harapan ia akan mau membantu Jepang dalam mewujudkan ambisi fasisnya. dan berpandangan jauh ke depan. . Di samping itu. di Kampung Bageur tahun 1922 telah berdiri pula Pesantren Sukahideng yang didirikan KH. Pasca perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Zaenal Mustofa bersama Kiai Rukhiyat kembali ditangkap dan dimasukkan ke penjara Ciamis. KH. Akhir Februari 1942. KH. Ia pun mengadakan tukar pikiran soal keagamaan dan berkesempatan melihat pusat pendidikan keagamaan di Tanah Suci. Tahun 1933. Oleh penjajah yang baru ini. Zaenal Mustofa secara terang-terangan mengadakan kegiatan yang membangkitkan semangat kebangsaan dan sikap perlawanan terhadap pendudukan penjajah. apa yang menjadi harapan Jepang tidak pernah terwujud karena KH. terutama paham Syafi¶i yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam Jawa Barat pada khususnya. Zaenal Mustofa dibebaskan dari penjara. aktivitas perlawanannya terhadap penjajah tidak surut. Setelah Perang Dunia II. Maka sekembalinya dari ibadah haji. Lewat ibadah haji. Zaenal Mustofa terus tumbuh menjadi pemimpin dan anutan yang karismatik. KH. Mereka ditahan di Penjara Tasikmalaya dan sehari kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung. ia memperingatkan para pengikut dan santrinya agar tetap percaya pada diri sendiri dan tidak mudah termakan oleh propaganda asing. Akan tetapi.luas. Zaenal Mustofa bersama KH. dan baru bebas 10 Januari 1942. ia masih mendekam di penjara. Atas perbuatannya ini. tepatnya pada 17 November 1941. Kendati sudah pernah ditahan. tak jarang diturunkan paksa dari mimbar oleh kiai yang pro Belanda. tahun 1927. Haji Syirod. Zainal Muhsin. Maka sebutan kiai pun menjadi melekat dengan namanya. Kedua ulama ini menghadapi tuduhan yang sama dengan penangkapannya yang pertama. KH. KH. [sunting] Perlawanan kepada penjajah Sejak tahun 1940. Sebelumnya. pada upacara penyambutan kembali di Pesantren.

Ia juga mengatakan kepada Kiai Rukhiyat. menjelang waktu salat Asar (sekitar pukul 16. Sikap ini pernah ia tunjukkan secara terang-terangan di muka Jepang. Sebaliknya. Hasilnya. pukul 8 pagi tanggal 25 Februari 1944.00. Ia berprinsip lebih baik mati ketimbang menuruti perintah Jepang. Zaenal Mustofa meminta para santrinya mempersiapkan persenjataan berupa bambu runcing dan golok yang terbuat dari bambu. Zaenal Mustofa yang tetap membangkang. semua ulama terpaksa melakukan perintah itu. datang empat orang opsir Jepang meminta agar KH. Zaenal Mustofa. KH. Keesokan harinya. orang-orang musyrik itu tidak perlu ditakuti. Persiapan para santri ini tercium Jepang. cara memberi hormat kepada kaisar Jepang dengan menundukkan badan ke arah Tokyo. ditambah peralatan lebih lengkap. sekitar pukul 13. Suara takbir mulai terdengar. memutuskan kawat-kawat telepon sehingga militer Jepang tidak dapat berkomunikasi. pasukan Sukamanah sangat terkejut setelah tampak dengan jelas bahwa yang berhadapan dengan mereka adalah bangsa sendiri. karena terkena tembakan salah seorang opsir. barulah para santri menjawab serangan mereka. Dalam ultimatum itu. Dalam insiden itu. Rupanya Jepang telah mempergunakan taktik adu domba. apalagi diikuti perintahnya. Keyakinan seperti ini senantiasa ditanamkan kepada para santrinya dan masyarakat Islam sekitarnya. Setelah kejadian tersebut. Melihat yang datang menyerang adalah bangsa sendiri. Zaenal Mustofa memerintahkan para santrinya untuk tidak melakukan perlawanan sebelum musuh masuk jarak perkelahian. tercatat pula salah seorang santri bernama Nur menjadi korban. Zaenal Mustofa merencanakan akan mengadakan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 25 Pebruari 1944 (1 Maulud 1363 H). tiga opsir itu tewas dan satu orang dibiarkan hidup. dengan jumlah kekuatan lebih besar. serta berlatih pencak silat. akhirnya pasukan Jepang berhasil menerobos dan memorak- . dan membaca wirid-wirid untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.00) datang beberapa buah truk mendekati garis depan pertahanan Sukamanah. hanya KH. Ia juga menentang dan mengecam romusha. yang hadir pada waktu itu. kemudian melakukan sabotase. Pada waktu itu. pengerahan tenaga rakyat untuk bekerja dengan paksa. Setelah musuh mendekat. Untuk melaksanakan rencana ini. Ia yakin bahwa dalam Islam hanya Allah Swt lah yang patut ditakuti dan dituruti. Segera mereka mengirim camat Singaparna disertai 11 orang staf dan dikawal oleh beberapa anggota polisi untuk melakukan penangkapan. membebaskan tahanan-tahanan politik. Kiai juga memberikan latihan spiritual (tarekat) seperti mengurangi makan. semua alim ulama Singaparna harus berkumpul di alun-alun dan semua diwajibkan melakukan seikerei. mereka justeru harus diperangi dan dimusnahkan dari muka bumi. Allah Swt selalu bersama-sama orang yang mau dekat kepada-Nya dan selalu memberikan pertolongan dan kekuatan kepada orang-orang yang mau berjuang membela agamanya. Dengan semangat jihad membela kebenaran agama dan memperjuangkan bangsa. Tiba-tiba. Yang satu orang ini kemudian disuruh pulang dengan membawa ultimatum. tidur. KH. Menurutnya. mereka dilepaskan dan hanya senjatanya yang dirampas. Di bawah todongan senjata. pemerintah Jepang dituntut untuk memerdekakan Pulau Jawa terhitung mulai 25 Pebruari 1944. Zaenal Mustofa menghadap pemerintah Jepang di Tasikmalaya.Pada masa pemerintahan Jepang ini. Mereka malah ditahan di rumah KH. Usaha ini tidak berhasil. bahwa perbuatan tersebut termasuk musyrik. dan terakhir. Namun. Ia menganggap perbuatan itu bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak tauhid karena telah mengubah arah kiblat. Mula-mula ia akan menculik para pembesar Jepang di Tasikmalaya. Perintah tersebut ditolak tegas sehingga terjadilah keributan. ia menentang pelaksanaan seikeirei.

porandakan pasukan Sukamanah. 064/TK/Tahun 1972. Zaenal Mustofa telah dieksekusi pada 25 Oktober 1944 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Belanda Ancol. Sementara itu. pada tahun 1973 keberadaan makamnya itu ditemukan di daerah Ancol. Diangkat menjadi pahlawan : Pada tanggal 6 Nopember 1972. sebanyak 23 orang yang dianggap bersalah. bersama makam-makam para santrinya yang berada di antara makam-makam tentara Belanda. sehari setelah peristiwa itu. Zaenal Mustofa sendiri. Jakarta memberi kabar bahwa KH. Meninggal di Singaparna karena disiksa sebanyak 4 orang. Zaenal Mustofa. dan pertanggungjawaban tentang pemberontakan Singaparna dipikul sepenuhnya oleh KH. Melalui penelusuran salah seorang santrinya. Lalu. Kepala Erevele Belanda Ancol. KH. Besarnya pengaruh KH Zaenal Mustofa dalam pembentukan mental para santri dan masyarakat serta peranan pesantrennya sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan umat membuat pemerintah Jepang merasa tidak bebas jika membiarkan pesantren ini tetap berjalan. antara 700-900 orang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di Tasikmalaya. Jakarta. Maka. termasuk dalam kematian para opsir Jepang. . Para santri yang gugur dalam pertempuran itu berjumlah 86 orang. KH. Kolonel Syarif Hidayat. Tasikmalaya. Zaenal Mustofa sempat memberi instruksi secara rahasia kepada para santri dan seluruh pengikutnya yang ditahan agar tidak mengaku terlibat dalam pertempuran melawan Jepang. termasuk KH. Belakangan. semua makam itu dipindahkan ke Sukamanah. Pun. Peristiwa ini dikenal dengan Pemberontakan Singaparna. setelah peristiwa pemberontakan tersebut. Meninggal di penjara Tasikmalaya karena disiksa sebanyak 2 orang. Namun mereka hilang tak tentu rimbanya. Meninggal di Penjara Sukamiskin Bandung sebanyak 38 orang. pada 25 Agustus 1973. Akibatnya. pesantren ini ditutup oleh Jepang dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun. dibawa ke Jakarta untuk diadili. dan yang mengalami cacat (kehilangan mata atau ingatan) sebanyak 10 orang. Jakarta Utara. Zaenal Mustofa diangkat sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.

Kasadaran politik Hatta terus ngajadi sabab kabiasaanna ngadatangan ceramah-ceramah politik. geus barkembang iklim panggerakan di Indische Vereeniging. Akhirna Bung Hatta ngalanjutkeun diajarna ka MULO di Padang. Ti mulai ayana tilu tokoh Indische Partij (Suwardi Suryaningrat. Sawaktu umur 13 taun. H. manéhna ngaanggeuskeun diajarna di taun 1921 tur hasilna alus pisan. Saacanna. Sumatera Kulon. Bukittinggi. Latar belakang jeung pangajaran Hatta lahir tina kaluwarga ulama Minangkabau. Bung Hatta indit ka Rotterdam. jeung pada taun 1913-1916 ngalanjutkeun diajarna ka Europeesche Lagere School (ELS) di Padang. ngan indungna hayang Hatta anggeur di Padang heula. Ernest Douwes Dekker. Salah saurang inohong politik nu jadi idola Hatta sawaktu éta nyaéta Abdul Moeis. sarta ogé Wawakil Présidén Indonésia anu kahiji. manehna ogé aktif di Jong Sumatranen Bond Pusat jadi Bendahara. manehna tuluy cicing di Walanda Pada tangal 27 November 1956. dan Tjipto Mangunkusumo) di Belanda pada 1913 . Mohammad Hatta (Mohammad Hatta) Dr.). Mohammad Hatta.Meiliana X2/32 Dr. Sawaktu umur 15 taun.) Drs. sabenerna manéhna geus lulus ujian asup ka HBS (satingkat SMA) di Batavia (kini Jakarta).C. Ngaran nu dibérékeun ku kolotna sawaktu manhna dilahirkeun nyaéta Muhammad Athar.V. ngingeut umurna nu masih kénéh ngora. kini menjadi Universitas Erasmus). Pidato pengukuhanna dijudulan ³Lampau dan Datang´(Lampau jeung Datang). Bandara Internasional Jakarta ngagunakeun ngaranna pikeun ngahormatan jasana minangka salah saurang proklamator kamerdikaan Indonésia. Salah sahiji anak awéwé anjeunna. 12 Agustus 1902 ± pupus di Jakarta. Sumatera Barat. Indische Vereeniging nu geus berdiri ti 1908 teu leuwih ti ajang pamanggihan palajar asal tanah air. Drs. Hatta ngarintis karir jadi aktivis organisasi.F. Kakara pada taun 1919 manéhna indit ka Batavia keur diajar di Sekolah Tinggi Dagang ³Prins Hendrik School´. Di Batavia. Sawaktu éta. Meutia Hatta. Sawaktu di Walanda manéhna ngagabungkeun diri ka Parhimpunan Hindia (Indische Vereeniging). Walanda keur diajar ilmu perdagangan/bisnis di Nederland Handelshogeschool (bahasa inggris: Rotterdam School of Commerce.(H. Bung Hatta ogé dipikawanoh minangka Bapa Koperasi Indonésia. 14 Maret 1980. nagarawan.(H. dina umur 77 warsih) nyaéta saurang pajoang. H. Di Belanda. nyekel kalungguhan Menteri Nagara Pemberdayaan Awéwé dina Kabinét Indonésia Bersatu lulugu Présidén Susilo Bambang Yudhoyono. jadi bendahara Jong Sumatranen Bond Cabang Padang. Bung Hatta menangkeun gelar kahormatan akademis nyaéta Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum ti Universitas Gadjah Mada di Yoyakarta. atawa populér minangka Bung Hatta (lahir di Bukittinggi.C. Manéhna ngalewatan pangajaran dasar di Sakola Melayu.

sebagai orang buangan akibat tulisan-tulisan tajam anti-pemerintah mereka di media massa ngagabung di Indische Vereeniging ti dinya mulaina pagerakan-pagerakan. .

Sumatera Barat 14 Maret 1980 (yuswa 77) Jakarta Indonesia Non Partéy Rahmi Rachim Meutia Hatta Gemala Hatta Pupus Kawarganagaraan Partéy pulitik Pasangan Anak .1 Wakil Présidén Indonésia Nyekel kalungguhan 18 Agustus 1945 1 Desember 1956 Présidén Saméméhna Sanggeusna Soekarno Henteu aya Sri Sultan Hamengkubuwono IX 3 Perdana Menteri Indonesia Mangku kalungguhan 29 Januari 1948 5 September 1950 Présidén Saméméhna Sanggeusna Soekarno Amir Sjarifuddin Muhammad Natsir 4 Menteri Pertahanan Republik Indonesia Mangku kalungguhan 29 Januari 1948 4 Agustus 1949 Babar 12 Agustus 1902 Bukittinggi.

boh dina basa Indonésia atawa dina basa Sunda ti rumaja kénéh. Ayip aktif nulis. jeung budaya. pers.Halida Hatta Ageman Islam Ayip Rosidi Ayip Rosidi (éjahan asli Ajip Rosidi. sarta satuluyna ngaluluguan sababaraha lembaga sastra. umur 15 taun geus jadi Pamingpin Rumpaka Majalah Suluh Pelajar (1953-1955). Anjeunna nyipta karya sastra dina basa Sunda jeung basa Indonésia. 31 Januari 1938) téh saurang budayawan sakaligus sastrawan kahot. seni. sarta loba ngawanohkeun sastra Sunda jeung Indonésia ka mancanagara. lahir di Jatiwangi. Anjeunna ngadegkeun Yayasan Pusat Studi Sunda (2003) nu ngulik kabudayaan Sunda sarta Yayasan Kabudayaan Rancagé nu ngabobotohan tumuwuhna .

Jepang. 1957) Ayang-ayang Gung Bébér Layar Hurip Waras! Ucang-ucang Anggé Babasan jeung Paribasa Sunda Masyitoh Si Pucuk Kalumpang Ajip Rosidi Babar: 31 Januari 1938 Jatiwangi. Pagawéan: Ketua Déwan Pembina Yayasan Pusat Studi Sunda . 1956) Pesta (kumpulan sajak. basa Indonésia. Karya-karyana y y y y y y y y y y y y Tahun-tahun Kematian (kumpulan carpon. sagigireun ngajar ogé di Kyoto Sangyo Daigaku (1982-1996) jeung Tenri Daigaku (1982-1995).sastra lokal. Kungsi ngajar basa jeung kabudayaan Indonesia di Osaka Gaikokugo Daigaku (1981-2003). Buku-buku karyana geus leuwih ti saratus judul. mangrupa roman. basa Indonésia. jeung biografi. 1955) Ketemu Dijalan (kumpulan sajak babarengan. basa Indonésia. 1956) Di Tengah Keluarga (kumpulan carpon. mémoar. basa Indonésia. kumpulan sajak. 1956) Sebuah Rumah Buat Haritua (kumpulan carpon. sarta mokalan lumangsungna Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) 2001 di Bandung. basa Indonésia. kumpulan carita pondok. Majalengka Ketua Yayasan Kebudayaan Rancagé. Naratas dilembagakeunana Hadiah Sastra Rancagé ti taun 1989.

Sajak. Patimah (Ceu Empat) Anak: Titi Surti Nastiti Dipangaruhan: H. Éséy Garwa/carogé: Hj. Hasan Mustapa .Kawarganagaraan: Indonésia Genre: Carpon.

Manéhna satuluyna dibéré pangajén pikeun téori rélativitasna alatan kakurangna ieu. Manéhna dibéré kasinugrahan Pangajén Nobel dina widang Fisika dina taun 1921 pikeun guaranana ngeunaan éfék fotoéléktrik sarta "pangabdianana pikeun Fisika Téoritis". manéhna saterusna ngécéskeun pangalamanana ieu minangka salah sahiji waktu anu paling ngailhaman dina hirupna. hiji unsur kimia dingaranan einsteinium. Maranéhanana kawin di Stuttgart-bad Cannstatt. kapanggih kadieunakeun. manéhna sanggup ngamekarkeun kapinteranana. parobahan dina peunteun dina taun satuluyna ngajadikeun jalma katalimbeng. bapana némbongkeun kompas kantong.Albert Einstein Albert Einstein (14 Maret 1879±18 April 1955) nyaéta hiji élmuwan fisika téoritis anu dianggap élmuwan pangbadagna dina abad ka-20. manéhna dianggap murid anu hésé narima pangajaran. Dina mangsa kolotna. sarta kosmologi. saurang padagang ranjang bulu anu saterusna ngajalankeun pagawéan éléktrokimia. sarta hiji asteroid dingaranan 2001 Einstein. Jerman. Einstein jadi kawéntar di sakuliah dunya. Sanggeus téori rélativitas umum dirumuskeun. kira-kira 100 km wétaneun Stuttgart. Sanajan manéhna ngajadikeun modél jeung pakakas mékanik minangka hobina. Kapopuléranana ogé ngajadikeun ngaran "Einstein" dipaké sacara lega dina pariwara sarta barang dagangan séjén. Beungeutna mangrupakeun salasahiji anu pangdipikawanohna di sakuliah dunya. Rumus Einstein anu pangkawéntarna nyaéta (tempo E=mc²): E = mc2 Mangsa ngora jeung universitas Einstein dilahirkeun di Ulm di Württemberg. Timuan séjénna. tapi ieu henteu bener. sarta pamustunganana "Albert Einstein" didaftarkeun minangka mérek dagang. sarta ngaran indungna nyaéta Pauline. ngeunaan kamekaran mentalna nyaéta manéhna ngarandapan Sindrom Asperger. hiji kaayaan anu patali jeung autisme. katénaranana ngaleuwihan ketenaran kabéh élmuwan dina widang sajarah. mékanika statistik. Dina taun 1999. Dua pamanna mantuan ngarojong Einstein supaya . Dina umur lima taun. Einstein mimiti diajar matematika dina umur dua belas taun. Einstein dingaranan "Inohong Abad Kiwari" ku majalah Time. hontalan anu henteu ilahar pikeun saurang élmuwan. sarta Einstein sadar yén hiji hal di rohang anu "kosong" ieu ngalakukeun aksi kana jarum dina kompas kasebut. Albert disakolakeun di sakola Katholik sarta alatan kahayang indungna manéhna dibéré pangajaran biola. kecap Einstein dianggap sinonim jeung kacerdasan atawa malah kajeniusan. Kulawarga maranéhanana turunan Yahudi. Ngaran bapana Hermann Einstein. Aya gosip yén manéhna gagal dina matematika di sakolana. jigana alatan susunan anu arang sarta henteu ilahar dina uteukna (ditalungtik sanggeus maotna). salasahiji hijian dina fotokimia dingaranan einstein. sarta ngajelaskeun kalawan mikir jero ngeunaan rohang jeung waktu ti batan barudak séjénna. Pikeun ngahargaan manéhna. sarta dina widang budaya populér. Manéhna nepikeun téori rélativitas sarta ogé réa nyumbang pikeun mekarna mékanika kuantum.

manéhna dibéré gelar pikeun ngajar ku Eidgenössische Technische Hochschule sarta ditarima minangka warga nagara Swiss dina taun 1901. Manéhna ogé jadi sadar pentingna aplikasi dibandingkeun jeung guaran anu goréng. éfék fotoéléktrik. Einstein henteu bisa manggihan gawé pikeun ngajar. Mileva téh saurang matematikawan. posisi Einstein di Kantor Patén Swiss jadi tetep. Swiss. sarta diajar ti dirékturna kumaha "cara sikap nu bener". Dina taun 1898. . Manéhna masrahkeun tésis-tésisna ka "Annalen der Physik". Salila mangsa ieu Einstein ngadiskusikeun karesepna kana élmu alam ka babaturan deukeutna. Manéhna jeung Mileva ngabogaan saurang putri nu dingaranan Lieserl. Manéhna meunangkeun gelar doktor sanggeus nyieun tésis "Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen" ("On a new determination of molecular dimensions") dina taun 1905 ti Universitas Zürich. dilantarankeun kagagalan usaha éléktrokimia boga bapana. sikepna nu gurunggusuh salaku nonoman sok ngajadikeun profesorna gampang ambek. Dina taun 1894. tapi ogé alatan éfék fotoéléktrik nyaéta hiji fénoména kuantum. Einstein papanggih jeung sarta ragrag asih ka Mileva Hayu . di mana manéhna nampa diploma dina taun 1896. Dina taun 1900. tanpa réa narasi sains.katarik ku dunya inteléktual dina tungtung mansa budakna sarta mangsa mimiti rumajana ku méré bongbolongan sarta buku ngeunaan élmu alam jeung matematika. nu dingaranan Hans Albert Einstein. Gawé jeung gelar doktor Dina waktu kalulusanana. di Zurich) dina taun satuluyna mangrupakeun hiji kamunduran. Kagagalan manéhna dina ujian pikeun asup ka Eidgenössische Technische Hochschule (Institut Téknologi Swiss Federal. Italia (deukeut dayeuh Milan). pikeun ngabéréskeun sakola tengahanana. Einstein pindah ti Munich ka Pavia. Bapa babaturan sakelsana nulungan manéhna méré gawé salaku asistén téknik pamariksa di Kantor Patén Swiss dina taun 1902. Dina taun 1904. saurang warga nagara Sérbia anu mangrupakeun babaturan sakelasna (ogé babaturan Nikola Tesla). Lieserl Einstein. Ieu téh hiji ironi. dina waktu éta. Dina taun anu sarua manéhna nulis opat artikel anu méré dasar fisika modéren. lahir anak kahiji ti papasangan ieu. Dina taun saterusna manéhna ngaleupaskeun kawarganagaraan Württemberg. manéhna dikirim ku kulawargana ka Aarau. lahir dina bulan Januari taun 1902. Réa fisikawan sapuk yén tilu tésis éta (ngeunaan gerak Brownian). Einstein ngimeutan sarta meunteun aplikasi patén para panimu pikeun pakakas anu merlukeun pangaweruh fisika. dianggap henteu legal alatan kolotna henteu kawin. Paguyuban Fisika Murni jeung Aplikasi (IUPAP) ngarancanakeun pikeun ngarayakeun 100 taun publikasi gawé Einstein dina taun 1905 minangka taun Fisika 2005. ngabéréskeun hiji seméster saméméh ngagabung deui jeung kulawargana di Pavia. Dina ping 14 Méi 1904. sarta jadi teu boga kawarganagaraan. lain ngan alatan Einstein leuwih réa nyaho ngeunaan rélativitas. Einstein kawin jeung Mileva dina ping 6 Januari 1903. Tapi ngan tésis ngeunaan éfék fotoéléktrik anu meunangkeun pangajén kasebut. sarta rélativitas husus) pantes meunang Pangajén Nobel. Einstein sakapeung ngabenerkeun desain maranéhanana sarta ogé meunteun kapraktisan hasil gawé maranéhanana. Di dinya. Albert tetep tumetep pikeun ngabéréskeun sakola. kaasup Mileva. Einstein sawatara kali ngadaptar di Eidgenössische Technische Hochschule.

ngawengku panalungtikan ngeunaan gerak Brownian. anu dina waktu harita ogé mangrupakeun kontrovérsi.Artikel kahijina dina taun 1905 nu judulna "On the Motion Required by the Molecular Kinetic Theory of Heat of Small Particles Suspended in a Stationary Liquid". Sarta ogé maké mékanika statistika. méré bukti empirik (hasil pangimeutan sarta ékspérimén) nu lumangsung dina atom. manéhna netepkeun yén fénoména. anu masih kurang guaran anu nyugemakeun sanggeus sawatara dékadeu sanggeus manéhna mimiti diimeutan. Ngagunakeun téori kinétik cacai anu dina waktu éta kontrovérsial. .