BIOGRAFI BAHASA SUNDA

NAMA TOKOH: CUT NYAK DIEN DITERJEMAHKAN KE DALAM BAHASA SUNDA BY: YIYIN N HEART Kahirupan Awal Cut Nyak Dhien dibabarkeun di kulawarga bangsawan nu taat kana agama di Lamdinang, wilayah VI Mukim dina tahun 1848. Ramana nu namina Teuku Nanta Setia, mangrupi uleebalang VI Mukim, tur katurunan Machmoed Sati, nu ngumbara ti Sumatera Barat. Machmoed Sati kamungkinan dongkap ka Aceh dina abad ke 18 waktos kesultanan Aceh diparentah ku Sultan Jamalul Badrul Munir. kumargi eta, Ramana Cut Nyak Dhien ngagaduhan darah ti Minangkabau[4][2]. Ibu Cut Nyak Dhien nyaeta putri uleebalang Lampagar. Waktos alitna, Cut Nyak Dhien mangrupi gadis nu kakoncara kageulisanna.[2] Anjeunna kenging atikan dina widang agama (nu dididik ku sepuhna atanapi guru agama) sareng lingkungan kulawargana nbgagaduhan kabiasaan ngatik budak gadis pikeun: masak, ngalayanan caroge, tur taat kana atikan). Seueur pameget nu kapincut ku Cut Nyak Dhien sareng pada ngalamar. Dina yuswa 12 tahun, anjeunna tos dinikahkeun ku sepuhna, nyaeta taun 1862 sareng Teuku Cek Ibrahim Lamnga[4][2], putra ti uleebalang Lamnga XIII. Aranjeunna ngaggaduhan hijihijina putera pameget. Teuku Umar, salah sahiji tokoh nu melawan Belanda, ngalamar Cut Nyak Dhien. Kawitna Cut Nyak Dhien nolak, tapi kumargi Teuku Umar ngawidian pikeun ulubiung di medan perang, Cut Nyak Dhien satuju pikeun rimbitan sareng anjeunna dina tahun 1880 nu nyababkeun ngahudangkeun moral pasukan perlawanan Aceh. Aranjeunna dipaparin budak isteri nu dipasihan nami Cut Gambang.[1] Saatos rimbitan sareng Teuku Umar, anjeunna sareng Teuku Umar tempur ngalawan Belanda. Mung, Teuku Umar gugur waktos nyerang Meulaboh dina tanggal 11 Februari 1899, nu nyababkeun anjeunna berjuang nyalira di pedalaman Meulaboh sareng pasukan alit. Cut Nyak Dien waktos eta tos sepuh tur ngaggaduhan panyakit encok sareng rabun, numawi pasukanna nu namina Pang Laot ngalaporkeun kaayaan anjeunna, alatan ngaraos iba.[2][3] anjeunna akhirna ditangkep tur dicandak ka Banda Aceh. Ti dinya, anjeunna dirawat sareng panyawatna mulai damang. Kaayaan anjeunna ngahudangkeun sumanget perlawanan rakyat Aceh tur kalayan bubunian masih hubungan sareng pejuang Aceh nu teu acan katangkep, alatan hal eta, anjeunna dialihkeun ka Sumedang. Tjoet Nyak Dhien pupus dina tanggal 6 November 1908 kalayan dimakamkeun di Gunung Puyuh, Sumedang. Cut Nyak Dhien (Lamdinang, Kerajaan Aceh, 1848 ± Sumedang, Jawa Barat, 6 November 1908; dimakamkeun di Gunung Puyuh, Sumedang) nyaeta Pahlawan Nasional Indonesia ti Aceh nu berjuang ngalawan Walanda dina waktos Perang Aceh. Waktos wilayah VI Mukim diserang, anjeunna ngungsi, sementawis carogena Ibrahim Lamnga tempur ngalawan Belanda. Ibrahim Lamnga pupus di Gle Tarum tanggal 29 Juni 1878 nu nyababkeun Cut Nyak Dhien janten ambek tur sumpah bade ngahancurkeun Belanda.
http://cerpensakitjiwa.blogspot.com/2009/10/biografi-bahasa-sunda.html

´ Kitu kasauran Sanusi waktu diwawancara ku wartawan Mangle dina taun 1985.Mengenal Inohong / Tokoh Nasional dari Tatar Sunda: R. . Taun eta pisan taun musibah kanggo Sanusi. Tapi sanajan kitu. MOHAMAD SANUSI HARDJADINATA BIOGRAFI R. Kamana deui kedah ngadu nasib. kota anu kiwari disebut Jakarta. Kaayaan jaman harita teu ngamungkinkeun pikeun ngabiayaan pendidikan anu sakitu mahalna.Ti kota kolonial ieu anjeunna ngalih deui ka kota leutik teras ngajar di HIS Muara Dua. Tilu sobat opatan sareng Sanusi sok dilalandih kwartet. karir awalna janten guru di HIS partikelir. Betawi. Harita kawilang istimewa pikeun guru nonoman bisa ngajar disakola µmenengah¶. Ampir sadaya kulawargina ngantunkeun pikeun salalamina ku alatan eta wabah. Ti harita Sanusi nunggul pinang. Lampung. SANUSI SARDJADINATA Harepan R. MOH. ³Kuring emut keneh. Sabada namatkeun HIS di Garut. Aya tilu sobat dalit Sanusi nalika sakola di HIK anu salawasna ngancik dina ati sanubarina.H. Sabab jadi menak teh kudu tamatan Sakola Menak (Hoofdenschool). sedeng Sanusi teu mungkin tiasa lebet ka eta sakola. Taun 1936 anjeunna ancrub kana dunia pendidikan. Sabada ancrub di masarakat eta opat sosobatan teh naratas karir anu beda-beda. Sukanda dibawa nasib pikeun aktif dina widang militer. anjeunna ditilar ku ibu ramana mulih ka rohmatulloh. Eta sakola teh pernahna di Jalan Kopo. Dina taun 1939 anjeunna ngajar di Inheemsche MULO Pasundan. Anjeunna ngajar di HIS Kramat. anjeuna ahirna lebet ka sakola pendidikan guru HIK (Hollandsch Inlandsche Kweekschool) anu kocap kalawan sebutan Sakola Raja di Bandung. nyaeta: Sukanda Bratamanggala. SANUSI HARDJADINATA Ku : M. Teu aya baris pigeusaneun. Wirantadidjaja sangkan putrana tiasa janten menak karasa pamohalan pikeun ngawujud. Ridwan Iskandar Foto R. Subiadinata. Di antara kulawargina mung anjeunna wungkul nu nyesa. sedengkeun Subiadinata sareng A¶on malang mulintang di dunia pendidikan.H. Teu kungsi lami ngalih deui nyaketan lemburna. samemeh jadi guru diuji heula. sumanget Sanusi kanggo neraskeun sakolana henteu pareum kitu wae. Sanusi lebet ka Onderbouw HIK taun 1933 (diploma Mulo B) dugi ka lulus sareng Bovenbouw HIK taun 1936 (Onderwijzers Akte). Taun 1936 Garut katarajang wabah pes. Sumatera Selatan. ari Sanusi ditakdirkeun pikeun milih ancrub di widang pamarentahan.H. sareng A¶on. Anjeunna ngalih ka Bandung ngajar di HIS Pasundan.M.

R. Anjeunna salawasna nandeskeun pola hirup rikrik gemi. Tapi dalah dikumaha. lamaran ditolak. Najan kitu. Barang tos genep bulan janten tukang catut. Ku kituna anjeunna nawisan Sanusi pikeun ngajalankeun dana organisasi dina wangun usaha. Samalah anjeunna sasarengan sareng Sukanda Brata Manggala ngadegkeun Pandu Organisasi Pasundan disingget POP. Harita Paguyuban Pasundan nuju dipingpin ku R. perang Asia Timur Raya reureuh. Anu engkena ieu pamadegan teh matak pikareueuseun lantaran anjeunna henteu kantos ngadamel di pamarentahan penjajah. Ieu usaha dagang teh lami-lami mah mekar. Harepan pikeun mangsa nu bakal datang anu leuwih hade teh sirna sapada harita. Eta warung teh dinamian ´Badan Oesaha Perekonomian´ (BOP). Anjeunna dipercanten pikeun ngimpor barang. henteu awuntah (boros atawa royal). Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang serah bongkokan ka sekutu. teu kantos lami jol atasanana di sakola guru sumping ka bumina. ngeureut neundeun (pinter nabung). anjeunna ngaraos tos kagungan kamaheran ngajar anu nyekapan. Sataun ti harita . Ti harita pamarentah militer Jepang. alesanana basajan pisan. Jaman penjajahan jepang teh jaman anu sarwa sulit Sanajan kagungan ijazah guru teu babari nyiar kasab. Ngan . Sanusi tetep nolak lantaran kukuh kana naon anu tos diucapkeunana. kasab naon wae oge dilakonan asal halal. Sukarno sareng Hatta nembe mulih ti Vietnam nepungan panglima Jepang. ekonomi. Untungna sataun ti dinya sakola-sakola teh dibaruka deui. Sabab nurutkeun pangemut anjeunna elmu ngajar tos kacangking. Sagala rupa karasa leuwih werit. Salasahiji tokoh Pasundan anu dianggap guru ku anjeunna nya eta Bapa Ema Bratakusumah.Iin Sopiah anu ditikah taun 1938. Sanusi dipaparin modal ku Pa Oto anu seueurna saratus ringgit. nasib teu acan mihak ka anjeunna. Oto Iskandar di Nata. guru sakola menengah nu ditarima teh kudu ngabogaan pangalaman salila sabelas taun.V.O) cabang Bandung hiji organisasi guru para alumni HIK. Taun 1942 Jepang datang ngajajah lemah cai. Nya ti harita Sanusi janten ngaligeuh. sakabeh organisasi ³pergerakan´ dibubarkeun kaasup Paguyuban Pasundan. Dina awal kakawasaanana Jepang nutup sakabeh sakola nu aya di Indonesia. Lain nawaran janten guru tapi janten kepala sakola. ngaganti penjajah bule. sareng ³Pengurus Koperasi Distribusi Priangan´ (Sangio Kumiai Renggokai Priangan-Shu). Sanusi nolak kana eta ajakan lantaran alim ngaletak ciduhna nyalira. di Tatar Pasundan.Salaku nonoman anu icikibung dina dunia pendidikan tur aktif di µSarekat Kerja¶ Onderwijers Vak Organisatie (O. kapangurusan di BOP dipasrahkeun ka nu sanes. Paguyuban Pasundan oge bagerak pikeun ngamajukeun bidang sosial. ngajakan deui ngajar di sakola guru anu bade diadegkeun. Kamaheran di widang perekonomian nyababkeun anjeunna diangkat janten anggota ³Pengurus Persatuan Pedagang´ Indonesia di Bandung. Sanusi ngaraos helok ku ayana katangtuan pangalaman ngajar sabelas taun ieu. Sanusi ngaraos kagugah pikeun ngagabung tur aktif di Paguyuban Pasundan. jste. Oto Iskandar Di nata kudu nyalametkeun dana organisasi anu dibubarkeun. Dina mangsa penjajahan Jepang. Kasuksesan Sanusi dina ngokolakeun dana Paguyuban Pasundan teu leupas tina sikep anjeunna dina soal ngokolakeun dana. Anjeunna muka warung dina tilas kantor Paguyuban Pasundan di Jalan Dalem Kaum Bandung. Anjeunna tos cukup lami ngajar. Dina kaayaan kitu. Lantaran tugasna beuki beurat. sok komo harita teh anjeunna tos kagungan rarabi tina pernikahan sareng R. Dina waktu anu singget Panglima Perang Hindia Belanda nandatangan surat serah bongkokan tanpa sarat ka Panglima Militer Jepang di Kalijati. ngan tacan sabelas taun. Paguyuban Pasundan mere rupa-rupa µkontribusi¶ pikeun ngamajukeun masarakat pribumi dina jaman kolonial Belanda. penjajah kulit koneng jadi nu kawasa di Hindia Belanda. budaya. Anjeunna kapaksa janten tukang catut karcis bioskop. Sanusi gasik ngalamar janten guru. atasan Sanusi ka bumina deui. Ahirna Sanusi mutuskeun pikeun liren janten guru.

Dina gempungan anu dipingpin ku R.´ RH. Ti taun 1945 dugi ka taun 1950 anjeunna ngiring gerilya sareng TNI di Priangan sareng di Madiun JawaTimur. Luyu jeung kawijakan di pusat.GupernurJawa Barat ‡ Taun 1957-1959 Mentri dalam negeri ‡ Taun 1960-1964 Duta Besar Indonesia pikeun Republik Persatuan Arab (Mesir) ‡ Taun 1964-1966 Rektor Universitas Negeri Padjadjaran Bandung ‡ Taun 1966 Mentrei Utama RI Bidang Industri dan Pembangunan ‡ Taun 1967 Menteri Pendidikan. Amin Ya Robbal Alamin. Sulawesi. luyu jeung putusan gempungan KNID 1 September 1945. di antarana: Taun 1951. Taun 1951 sabada janten Komisaris Republik Indonesia Serikat pikeun Jawa Barat sarta Residen Priangan. Sanusi Hardjadinata mulih ka rohmatulloh di Bandung 19 Rajab 1416 H/ 12 Desember 1995 Muga ±muga naon anu ditaratas ku anjeunna sing jadi hikmah keur balarea.ukur dina itungan poe ti harita. hususna urang Sunda umumna bangsa Indonesia. . nepi ka kungsi hiji inohong pamarentahan. Teu kakantun dina taun 1955 anjeunna oge mupuhuan panitia lokal Konperensi Asia Afrika di Bandung. Nalika kalungguhan Residen Priangan dicepeng ku R. Sanusi Hardjadinata kapilih salaku wawakil ti kalangan padagang. Lajeng anjeunna oge diangkat salaku anggota Dewan Pemerintahan Harian Karesidenan Priangan. di tingkat karesidenan diwangun Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Indung Ardiwinangun. Taun 1947 janten Pegawai Tinggi Departemen Dalam Negeri RI. detik-detik proklamasi 17-Agustus-1945 geus muka lambaran hirup anyar pikeun bangsa Indonesia. Masih keneh seueur kalungguhan sanesna anu dipercantenkeun ti nagara ka anjeunna. Ali Sadikin manten Gupernur DKI Jakarta nyarita: ³Sim kuring kalintang ngajenan pisan kana kasederhanaan Bapa Sanusi Hardjadinata. Moh. sarta janten Pegawai Tinggi anu diperbantukeun di Residen Madiun. Puradireja kapilih 23 urang anggota. tapi anjeunna mah salawasna basajan. Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) ‡ Taun 1968-1970 Diperbantukeun di Departemen Dalam Negeri ‡ Taun 1975-1978 Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ‡ Jrrd « Sanajan anjeunna nyepeng rupa-rupa kalungguhan di pamarentahan. anu diwakilan ku wawakil ti Pulo Jawa. Sumatera. Isukna PPKI. jeung Kalimantan (baheula eta runtuyan pulo teh disebutna Sunda kecil) nyieun rarancang UUD anu geus disiapkeun ku BPUPKI sarta disahkeun anu kiwari disebut UUD 1945. anjeunna diangkat janten Gupernur Jawa Barat dugi ka taun 1957. Sanusi Hardjadinata anu lahir di Desa Cinta Sukawening Garut tanggal 24 Juni 1914 ieu kapilih janten Wakil Residen sareng resmi janten Pegawai Tinggi Residen Priangan. Salian ti eta PPKI netepkeun ngadegna Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pikeun nampung pangdeudeul ti masarakat kana ngadegna nagara Republik Indonesia.

Pertama kali ia melanjutkan pendidikannya ke pesantren di Gunung Pari di bawah bimbingan Dimyati.H. Karena itulah ia mahir berbahasa Arab dan memiliki pengetahuan keagamaan yang . ensiklopedia bebas KH. Nama kecilnya Hudaeni.Mengenal Inohong / Tokoh Nasional dari Tatar Sunda : KH. Zaenal Mustofa Zaenal Mustofa adalah pemimpin sebuah pesantren di Tasikmalaya dan pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang. Zainal Muhsin.svg Jakarta Kewarganegaraan Indonesia Nama Panggilan Hudaeni Pekerjaan Pimpinan Pesantren Pahlawan Nasional Agama Islam K.Jakarta. Ratmah. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tasikmalaya. Cimerah. Namanya menjadi Zaenal Mustofa setelah ia menunaikan ibadah haji pada tahun 1927. dan di Pesantren Sukamiskin. ia belajar mengaji dari guru agama di kampungnya. Zainal Mustafa (lahir di Bageur. yang dikenal dengan nama KH. di kampung Bageur. Leuwisari. Kemampuan ekonomis keluarga memungkinkannya untuk menuntut ilmu agama lebih banyak lagi. kakak sepupunya. sementara tahun yang tertera di atas diperoleh dari catatan Nina Herlina Lubis. 28 Maret 1944) adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Selama kurang lebih 17 tahun ia terus menggeluti ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lainnya. 1899 . Dalam bidang agama. Hudaeni memperoleh pendidikan formal di Sekolah Rakyat. ZAENAL MUSTOFA Zainal Mustafa Dari Wikipedia bahasa Indonesia. Lahir dari keluarga petani berkecukupan. Dari Gunung Pari. Kecamatan Singaparna (kini termasuk wilayah Desa Sukarapih Kecamatan Sukarame) Kabupaten Tasikmalaya (ada yang menyebut ia lahir tahun 1901 dan Ensiklopedia Islam menyebutnya tahun 1907. Tasikmalaya. Zainal Musthofa Lahir 1 Januari 1899 Flag of Indonesia. Bandung. putra pasangan Nawapi dan Ny. Singaparna. KH. Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat). Desa Cimerah.svg Singaparna. ia kemudian mondok di Pesantren Cilenga. Tasikmalaya Meninggal 28 Maret 1944 (umur 45) Flag of Indonesia.

Haji Syirod. ia memperingatkan para pengikut dan santrinya agar tetap percaya pada diri sendiri dan tidak mudah termakan oleh propaganda asing. Akan tetapi. Kontak dengan dunia luar itu mendorongnya untuk mendirikan sebuah pesantren. dan bahkan. tepatnya pada 17 November 1941. Ruhiat (dari Pesantren Cipasung). pada upacara penyambutan kembali di Pesantren. KH. terutama paham Syafi¶i yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam Jawa Barat pada khususnya. aktivitas perlawanannya terhadap penjajah tidak surut. Sebelumnya. Ia pun mengadakan tukar pikiran soal keagamaan dan berkesempatan melihat pusat pendidikan keagamaan di Tanah Suci. Zaenal Mustofa dengan tegas menolaknya. KH. ia masuk Jamiyyah Nahdhatul Ulama (NU) dan diangkat sebagai wakil ro¶is Syuriah NU Cabang Tasikmalaya. dan berpandangan jauh ke depan. tahun 1927. Bahkan.luas. Tahun 1933. KH. Zaenal Mustofa secara terang-terangan mengadakan kegiatan yang membangkitkan semangat kebangsaan dan sikap perlawanan terhadap pendudukan penjajah. . dan baru bebas 10 Januari 1942. Ia selalu menyerang kebijakan politik kolonial Belanda yang kerap disampaikannya dalam ceramah dan khutbah-khutbahnya. ia masih mendekam di penjara. Maka sebutan kiai pun menjadi melekat dengan namanya. ia juga mengadakan beberapa kegiatan keagamaan ke pelosok-pelosok desa di Tasikmalaya dengan cara mengadakan ceramah-ceramah agama. ia mendirikan pesantren di Kampung Cikembang dengan nama Sukamanah. Di samping itu. Mereka ditahan di Penjara Tasikmalaya dan sehari kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung. Lewat ibadah haji. KH. Zaenal Mustofa dibebaskan dari penjara. Akhir Februari 1942. tak jarang diturunkan paksa dari mimbar oleh kiai yang pro Belanda. Zaenal Mustofa terus tumbuh menjadi pemimpin dan anutan yang karismatik. Zainal Muhsin. ia berkenalan dengan ulama-ulama terkemuka. sikap dan pandangannya itu tidak pernah berubah. Melalui pesantren ini ia menyebarluaskan agama Islam. KH. Kedua ulama ini menghadapi tuduhan yang sama dengan penangkapannya yang pertama. ia selalu mendapat peringatan. kebenciannya semakin memuncak saja manakala menyaksikan sendiri kezaliman penjajah terhadap rakyat. dan Hambali Syafei ditangkap Belanda dengan tuduhan telah menghasut rakyat untuk memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Maka sekembalinya dari ibadah haji. Kendati sudah pernah ditahan. Zaenal Mustofa bersama KH. Atas perbuatannya ini. Pada tanggal 8 Maret 1942 kekuasaan Hindia Belanda berakhir dan Indonesia diduduki Pemerintah Militer Jepang. Ia malah memperingatkan bahwa fasisme Jepang itu lebih berbahaya dari imperialisme Belanda. patriotik. apa yang menjadi harapan Jepang tidak pernah terwujud karena KH. yaitu menciptakan Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Oleh penjajah yang baru ini. dengan harapan ia akan mau membantu Jepang dalam mewujudkan ambisi fasisnya. Zaenal Mustofa bersama Kiai Rukhiyat kembali ditangkap dan dimasukkan ke penjara Ciamis. [sunting] Perlawanan kepada penjajah Sejak tahun 1940. Pasca perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. di Kampung Bageur tahun 1922 telah berdiri pula Pesantren Sukahideng yang didirikan KH. Setelah Perang Dunia II. Dalam pidato singkatnya. Hingga pada waktu Belanda menyerah kepada Jepang.

Usaha ini tidak berhasil. Zaenal Mustofa. Ia menganggap perbuatan itu bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak tauhid karena telah mengubah arah kiblat. apalagi diikuti perintahnya. Zaenal Mustofa yang tetap membangkang. kemudian melakukan sabotase.00) datang beberapa buah truk mendekati garis depan pertahanan Sukamanah. Di bawah todongan senjata. sekitar pukul 13. pukul 8 pagi tanggal 25 Februari 1944. dengan jumlah kekuatan lebih besar. dan terakhir. karena terkena tembakan salah seorang opsir. KH. KH. Mula-mula ia akan menculik para pembesar Jepang di Tasikmalaya. Allah Swt selalu bersama-sama orang yang mau dekat kepada-Nya dan selalu memberikan pertolongan dan kekuatan kepada orang-orang yang mau berjuang membela agamanya. yang hadir pada waktu itu. Sebaliknya. orang-orang musyrik itu tidak perlu ditakuti. semua ulama terpaksa melakukan perintah itu. menjelang waktu salat Asar (sekitar pukul 16. Perintah tersebut ditolak tegas sehingga terjadilah keributan. akhirnya pasukan Jepang berhasil menerobos dan memorak- . Dalam insiden itu. Keesokan harinya. Rupanya Jepang telah mempergunakan taktik adu domba. Menurutnya. Ia berprinsip lebih baik mati ketimbang menuruti perintah Jepang. pasukan Sukamanah sangat terkejut setelah tampak dengan jelas bahwa yang berhadapan dengan mereka adalah bangsa sendiri. Dengan semangat jihad membela kebenaran agama dan memperjuangkan bangsa. Hasilnya. Setelah kejadian tersebut. mereka dilepaskan dan hanya senjatanya yang dirampas. Mereka malah ditahan di rumah KH. Suara takbir mulai terdengar. Yang satu orang ini kemudian disuruh pulang dengan membawa ultimatum. mereka justeru harus diperangi dan dimusnahkan dari muka bumi. hanya KH. Ia juga menentang dan mengecam romusha. ia menentang pelaksanaan seikeirei. cara memberi hormat kepada kaisar Jepang dengan menundukkan badan ke arah Tokyo. Ia yakin bahwa dalam Islam hanya Allah Swt lah yang patut ditakuti dan dituruti. semua alim ulama Singaparna harus berkumpul di alun-alun dan semua diwajibkan melakukan seikerei. memutuskan kawat-kawat telepon sehingga militer Jepang tidak dapat berkomunikasi. Zaenal Mustofa memerintahkan para santrinya untuk tidak melakukan perlawanan sebelum musuh masuk jarak perkelahian. Setelah musuh mendekat. Zaenal Mustofa menghadap pemerintah Jepang di Tasikmalaya. bahwa perbuatan tersebut termasuk musyrik. Pada waktu itu. ditambah peralatan lebih lengkap. Zaenal Mustofa meminta para santrinya mempersiapkan persenjataan berupa bambu runcing dan golok yang terbuat dari bambu.Pada masa pemerintahan Jepang ini. barulah para santri menjawab serangan mereka. Melihat yang datang menyerang adalah bangsa sendiri. Ia juga mengatakan kepada Kiai Rukhiyat. Untuk melaksanakan rencana ini. dan membaca wirid-wirid untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. pemerintah Jepang dituntut untuk memerdekakan Pulau Jawa terhitung mulai 25 Pebruari 1944. membebaskan tahanan-tahanan politik.00. tidur. Zaenal Mustofa merencanakan akan mengadakan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 25 Pebruari 1944 (1 Maulud 1363 H). Persiapan para santri ini tercium Jepang. Tiba-tiba. serta berlatih pencak silat. datang empat orang opsir Jepang meminta agar KH. tercatat pula salah seorang santri bernama Nur menjadi korban. Segera mereka mengirim camat Singaparna disertai 11 orang staf dan dikawal oleh beberapa anggota polisi untuk melakukan penangkapan. Keyakinan seperti ini senantiasa ditanamkan kepada para santrinya dan masyarakat Islam sekitarnya. pengerahan tenaga rakyat untuk bekerja dengan paksa. Namun. Kiai juga memberikan latihan spiritual (tarekat) seperti mengurangi makan. Sikap ini pernah ia tunjukkan secara terang-terangan di muka Jepang. Dalam ultimatum itu. tiga opsir itu tewas dan satu orang dibiarkan hidup.

Zaenal Mustofa diangkat sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. dan yang mengalami cacat (kehilangan mata atau ingatan) sebanyak 10 orang. sebanyak 23 orang yang dianggap bersalah. . Peristiwa ini dikenal dengan Pemberontakan Singaparna.porandakan pasukan Sukamanah. Kepala Erevele Belanda Ancol. Jakarta memberi kabar bahwa KH. Lalu. Belakangan. Kolonel Syarif Hidayat. Akibatnya. Zaenal Mustofa. Tasikmalaya. Para santri yang gugur dalam pertempuran itu berjumlah 86 orang. pada tahun 1973 keberadaan makamnya itu ditemukan di daerah Ancol. pada 25 Agustus 1973. dibawa ke Jakarta untuk diadili. Zaenal Mustofa sempat memberi instruksi secara rahasia kepada para santri dan seluruh pengikutnya yang ditahan agar tidak mengaku terlibat dalam pertempuran melawan Jepang. sehari setelah peristiwa itu. KH. pesantren ini ditutup oleh Jepang dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun. Pun. bersama makam-makam para santrinya yang berada di antara makam-makam tentara Belanda. KH. Meninggal di Penjara Sukamiskin Bandung sebanyak 38 orang. Besarnya pengaruh KH Zaenal Mustofa dalam pembentukan mental para santri dan masyarakat serta peranan pesantrennya sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan umat membuat pemerintah Jepang merasa tidak bebas jika membiarkan pesantren ini tetap berjalan. Zaenal Mustofa sendiri. dan pertanggungjawaban tentang pemberontakan Singaparna dipikul sepenuhnya oleh KH. Maka. Sementara itu. termasuk dalam kematian para opsir Jepang. Meninggal di penjara Tasikmalaya karena disiksa sebanyak 2 orang. semua makam itu dipindahkan ke Sukamanah. Meninggal di Singaparna karena disiksa sebanyak 4 orang. termasuk KH. antara 700-900 orang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di Tasikmalaya. Diangkat menjadi pahlawan : Pada tanggal 6 Nopember 1972. Jakarta Utara. 064/TK/Tahun 1972. Melalui penelusuran salah seorang santrinya. Jakarta. Namun mereka hilang tak tentu rimbanya. Zaenal Mustofa telah dieksekusi pada 25 Oktober 1944 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Belanda Ancol. setelah peristiwa pemberontakan tersebut.

Sawaktu umur 13 taun.(H. Mohammad Hatta (Mohammad Hatta) Dr. Salah sahiji anak awéwé anjeunna. Sumatera Barat. Meutia Hatta. jeung pada taun 1913-1916 ngalanjutkeun diajarna ka Europeesche Lagere School (ELS) di Padang. sarta ogé Wawakil Présidén Indonésia anu kahiji. 14 Maret 1980. Manéhna ngalewatan pangajaran dasar di Sakola Melayu. Bung Hatta indit ka Rotterdam. Bukittinggi. Sumatera Kulon. nagarawan. Bandara Internasional Jakarta ngagunakeun ngaranna pikeun ngahormatan jasana minangka salah saurang proklamator kamerdikaan Indonésia. Ernest Douwes Dekker. Akhirna Bung Hatta ngalanjutkeun diajarna ka MULO di Padang. dan Tjipto Mangunkusumo) di Belanda pada 1913 . Saacanna. Kakara pada taun 1919 manéhna indit ka Batavia keur diajar di Sekolah Tinggi Dagang ³Prins Hendrik School´. Kasadaran politik Hatta terus ngajadi sabab kabiasaanna ngadatangan ceramah-ceramah politik.Meiliana X2/32 Dr. H.). Latar belakang jeung pangajaran Hatta lahir tina kaluwarga ulama Minangkabau. Di Belanda. kini menjadi Universitas Erasmus). atawa populér minangka Bung Hatta (lahir di Bukittinggi. H. Salah saurang inohong politik nu jadi idola Hatta sawaktu éta nyaéta Abdul Moeis. geus barkembang iklim panggerakan di Indische Vereeniging. Ti mulai ayana tilu tokoh Indische Partij (Suwardi Suryaningrat. Sawaktu éta. ngingeut umurna nu masih kénéh ngora.(H. Bung Hatta menangkeun gelar kahormatan akademis nyaéta Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum ti Universitas Gadjah Mada di Yoyakarta. Indische Vereeniging nu geus berdiri ti 1908 teu leuwih ti ajang pamanggihan palajar asal tanah air.C. Mohammad Hatta. Ngaran nu dibérékeun ku kolotna sawaktu manhna dilahirkeun nyaéta Muhammad Athar. Drs.) Drs.C. Sawaktu di Walanda manéhna ngagabungkeun diri ka Parhimpunan Hindia (Indische Vereeniging). Di Batavia. Sawaktu umur 15 taun. Bung Hatta ogé dipikawanoh minangka Bapa Koperasi Indonésia. jadi bendahara Jong Sumatranen Bond Cabang Padang. manehna tuluy cicing di Walanda Pada tangal 27 November 1956. Pidato pengukuhanna dijudulan ³Lampau dan Datang´(Lampau jeung Datang).V. Walanda keur diajar ilmu perdagangan/bisnis di Nederland Handelshogeschool (bahasa inggris: Rotterdam School of Commerce. manéhna ngaanggeuskeun diajarna di taun 1921 tur hasilna alus pisan. nyekel kalungguhan Menteri Nagara Pemberdayaan Awéwé dina Kabinét Indonésia Bersatu lulugu Présidén Susilo Bambang Yudhoyono. dina umur 77 warsih) nyaéta saurang pajoang. sabenerna manéhna geus lulus ujian asup ka HBS (satingkat SMA) di Batavia (kini Jakarta). ngan indungna hayang Hatta anggeur di Padang heula. Hatta ngarintis karir jadi aktivis organisasi. manehna ogé aktif di Jong Sumatranen Bond Pusat jadi Bendahara. 12 Agustus 1902 ± pupus di Jakarta.F.

.sebagai orang buangan akibat tulisan-tulisan tajam anti-pemerintah mereka di media massa ngagabung di Indische Vereeniging ti dinya mulaina pagerakan-pagerakan.

Sumatera Barat 14 Maret 1980 (yuswa 77) Jakarta Indonesia Non Partéy Rahmi Rachim Meutia Hatta Gemala Hatta Pupus Kawarganagaraan Partéy pulitik Pasangan Anak .1 Wakil Présidén Indonésia Nyekel kalungguhan 18 Agustus 1945 1 Desember 1956 Présidén Saméméhna Sanggeusna Soekarno Henteu aya Sri Sultan Hamengkubuwono IX 3 Perdana Menteri Indonesia Mangku kalungguhan 29 Januari 1948 5 September 1950 Présidén Saméméhna Sanggeusna Soekarno Amir Sjarifuddin Muhammad Natsir 4 Menteri Pertahanan Republik Indonesia Mangku kalungguhan 29 Januari 1948 4 Agustus 1949 Babar 12 Agustus 1902 Bukittinggi.

jeung budaya. boh dina basa Indonésia atawa dina basa Sunda ti rumaja kénéh. sarta loba ngawanohkeun sastra Sunda jeung Indonésia ka mancanagara. sarta satuluyna ngaluluguan sababaraha lembaga sastra. seni. Anjeunna nyipta karya sastra dina basa Sunda jeung basa Indonésia. lahir di Jatiwangi. 31 Januari 1938) téh saurang budayawan sakaligus sastrawan kahot. Ayip aktif nulis.Halida Hatta Ageman Islam Ayip Rosidi Ayip Rosidi (éjahan asli Ajip Rosidi. pers. Anjeunna ngadegkeun Yayasan Pusat Studi Sunda (2003) nu ngulik kabudayaan Sunda sarta Yayasan Kabudayaan Rancagé nu ngabobotohan tumuwuhna . umur 15 taun geus jadi Pamingpin Rumpaka Majalah Suluh Pelajar (1953-1955).

sastra lokal. Majalengka Ketua Yayasan Kebudayaan Rancagé. basa Indonésia. Pagawéan: Ketua Déwan Pembina Yayasan Pusat Studi Sunda . jeung biografi. Buku-buku karyana geus leuwih ti saratus judul. 1956) Sebuah Rumah Buat Haritua (kumpulan carpon. basa Indonésia. Karya-karyana y y y y y y y y y y y y Tahun-tahun Kematian (kumpulan carpon. sarta mokalan lumangsungna Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) 2001 di Bandung. kumpulan sajak. basa Indonésia. Kungsi ngajar basa jeung kabudayaan Indonesia di Osaka Gaikokugo Daigaku (1981-2003). mémoar. 1956) Di Tengah Keluarga (kumpulan carpon. 1955) Ketemu Dijalan (kumpulan sajak babarengan. 1957) Ayang-ayang Gung Bébér Layar Hurip Waras! Ucang-ucang Anggé Babasan jeung Paribasa Sunda Masyitoh Si Pucuk Kalumpang Ajip Rosidi Babar: 31 Januari 1938 Jatiwangi. Jepang. sagigireun ngajar ogé di Kyoto Sangyo Daigaku (1982-1996) jeung Tenri Daigaku (1982-1995). 1956) Pesta (kumpulan sajak. mangrupa roman. basa Indonésia. basa Indonésia. Naratas dilembagakeunana Hadiah Sastra Rancagé ti taun 1989. kumpulan carita pondok.

Patimah (Ceu Empat) Anak: Titi Surti Nastiti Dipangaruhan: H. Sajak. Hasan Mustapa .Kawarganagaraan: Indonésia Genre: Carpon. Éséy Garwa/carogé: Hj.

Kulawarga maranéhanana turunan Yahudi. Pikeun ngahargaan manéhna. kapanggih kadieunakeun. hontalan anu henteu ilahar pikeun saurang élmuwan. sarta ngaran indungna nyaéta Pauline. Kapopuléranana ogé ngajadikeun ngaran "Einstein" dipaké sacara lega dina pariwara sarta barang dagangan séjén. Dina umur lima taun. Dina mangsa kolotna. sarta kosmologi. Manéhna satuluyna dibéré pangajén pikeun téori rélativitasna alatan kakurangna ieu. kira-kira 100 km wétaneun Stuttgart. salasahiji hijian dina fotokimia dingaranan einstein. Rumus Einstein anu pangkawéntarna nyaéta (tempo E=mc²): E = mc2 Mangsa ngora jeung universitas Einstein dilahirkeun di Ulm di Württemberg. kecap Einstein dianggap sinonim jeung kacerdasan atawa malah kajeniusan. mékanika statistik. ngeunaan kamekaran mentalna nyaéta manéhna ngarandapan Sindrom Asperger. saurang padagang ranjang bulu anu saterusna ngajalankeun pagawéan éléktrokimia. Manéhna dibéré kasinugrahan Pangajén Nobel dina widang Fisika dina taun 1921 pikeun guaranana ngeunaan éfék fotoéléktrik sarta "pangabdianana pikeun Fisika Téoritis". sarta hiji asteroid dingaranan 2001 Einstein. sarta pamustunganana "Albert Einstein" didaftarkeun minangka mérek dagang. Einstein jadi kawéntar di sakuliah dunya. jigana alatan susunan anu arang sarta henteu ilahar dina uteukna (ditalungtik sanggeus maotna). Ngaran bapana Hermann Einstein. hiji kaayaan anu patali jeung autisme. manéhna sanggup ngamekarkeun kapinteranana. bapana némbongkeun kompas kantong. Beungeutna mangrupakeun salasahiji anu pangdipikawanohna di sakuliah dunya. Dua pamanna mantuan ngarojong Einstein supaya . manéhna saterusna ngécéskeun pangalamanana ieu minangka salah sahiji waktu anu paling ngailhaman dina hirupna. Dina taun 1999. sarta Einstein sadar yén hiji hal di rohang anu "kosong" ieu ngalakukeun aksi kana jarum dina kompas kasebut. Jerman. Manéhna nepikeun téori rélativitas sarta ogé réa nyumbang pikeun mekarna mékanika kuantum. katénaranana ngaleuwihan ketenaran kabéh élmuwan dina widang sajarah. Maranéhanana kawin di Stuttgart-bad Cannstatt. parobahan dina peunteun dina taun satuluyna ngajadikeun jalma katalimbeng. Aya gosip yén manéhna gagal dina matematika di sakolana. sarta dina widang budaya populér. Sanggeus téori rélativitas umum dirumuskeun. manéhna dianggap murid anu hésé narima pangajaran. Einstein dingaranan "Inohong Abad Kiwari" ku majalah Time. Albert disakolakeun di sakola Katholik sarta alatan kahayang indungna manéhna dibéré pangajaran biola. Sanajan manéhna ngajadikeun modél jeung pakakas mékanik minangka hobina. Einstein mimiti diajar matematika dina umur dua belas taun. Timuan séjénna. hiji unsur kimia dingaranan einsteinium. sarta ngajelaskeun kalawan mikir jero ngeunaan rohang jeung waktu ti batan barudak séjénna. tapi ieu henteu bener.Albert Einstein Albert Einstein (14 Maret 1879±18 April 1955) nyaéta hiji élmuwan fisika téoritis anu dianggap élmuwan pangbadagna dina abad ka-20.

sikepna nu gurunggusuh salaku nonoman sok ngajadikeun profesorna gampang ambek. Lieserl Einstein. Dina taun 1894. Dina taun anu sarua manéhna nulis opat artikel anu méré dasar fisika modéren. Di dinya. Gawé jeung gelar doktor Dina waktu kalulusanana. saurang warga nagara Sérbia anu mangrupakeun babaturan sakelasna (ogé babaturan Nikola Tesla). manéhna dikirim ku kulawargana ka Aarau. Ieu téh hiji ironi. Salila mangsa ieu Einstein ngadiskusikeun karesepna kana élmu alam ka babaturan deukeutna. Einstein pindah ti Munich ka Pavia. Dina ping 14 Méi 1904. Dina taun saterusna manéhna ngaleupaskeun kawarganagaraan Württemberg. ngabéréskeun hiji seméster saméméh ngagabung deui jeung kulawargana di Pavia. manéhna dibéré gelar pikeun ngajar ku Eidgenössische Technische Hochschule sarta ditarima minangka warga nagara Swiss dina taun 1901. lahir dina bulan Januari taun 1902. Einstein sakapeung ngabenerkeun desain maranéhanana sarta ogé meunteun kapraktisan hasil gawé maranéhanana. Kagagalan manéhna dina ujian pikeun asup ka Eidgenössische Technische Hochschule (Institut Téknologi Swiss Federal. Dina taun 1900. tapi ogé alatan éfék fotoéléktrik nyaéta hiji fénoména kuantum. sarta rélativitas husus) pantes meunang Pangajén Nobel. kaasup Mileva. pikeun ngabéréskeun sakola tengahanana. Bapa babaturan sakelsana nulungan manéhna méré gawé salaku asistén téknik pamariksa di Kantor Patén Swiss dina taun 1902. Swiss. Mileva téh saurang matematikawan. . Manéhna masrahkeun tésis-tésisna ka "Annalen der Physik". Réa fisikawan sapuk yén tilu tésis éta (ngeunaan gerak Brownian). Tapi ngan tésis ngeunaan éfék fotoéléktrik anu meunangkeun pangajén kasebut.katarik ku dunya inteléktual dina tungtung mansa budakna sarta mangsa mimiti rumajana ku méré bongbolongan sarta buku ngeunaan élmu alam jeung matematika. Manéhna meunangkeun gelar doktor sanggeus nyieun tésis "Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen" ("On a new determination of molecular dimensions") dina taun 1905 ti Universitas Zürich. Albert tetep tumetep pikeun ngabéréskeun sakola. Dina taun 1898. di Zurich) dina taun satuluyna mangrupakeun hiji kamunduran. Italia (deukeut dayeuh Milan). Einstein henteu bisa manggihan gawé pikeun ngajar. éfék fotoéléktrik. tanpa réa narasi sains. dianggap henteu legal alatan kolotna henteu kawin. posisi Einstein di Kantor Patén Swiss jadi tetep. Paguyuban Fisika Murni jeung Aplikasi (IUPAP) ngarancanakeun pikeun ngarayakeun 100 taun publikasi gawé Einstein dina taun 1905 minangka taun Fisika 2005. Einstein sawatara kali ngadaptar di Eidgenössische Technische Hochschule. Einstein ngimeutan sarta meunteun aplikasi patén para panimu pikeun pakakas anu merlukeun pangaweruh fisika. Einstein papanggih jeung sarta ragrag asih ka Mileva Hayu . nu dingaranan Hans Albert Einstein. di mana manéhna nampa diploma dina taun 1896. Manéhna jeung Mileva ngabogaan saurang putri nu dingaranan Lieserl. Manéhna ogé jadi sadar pentingna aplikasi dibandingkeun jeung guaran anu goréng. Einstein kawin jeung Mileva dina ping 6 Januari 1903. lahir anak kahiji ti papasangan ieu. lain ngan alatan Einstein leuwih réa nyaho ngeunaan rélativitas. Dina taun 1904. sarta jadi teu boga kawarganagaraan. sarta diajar ti dirékturna kumaha "cara sikap nu bener". dilantarankeun kagagalan usaha éléktrokimia boga bapana. dina waktu éta.

manéhna netepkeun yén fénoména. méré bukti empirik (hasil pangimeutan sarta ékspérimén) nu lumangsung dina atom. Ngagunakeun téori kinétik cacai anu dina waktu éta kontrovérsial. anu masih kurang guaran anu nyugemakeun sanggeus sawatara dékadeu sanggeus manéhna mimiti diimeutan. ngawengku panalungtikan ngeunaan gerak Brownian.Artikel kahijina dina taun 1905 nu judulna "On the Motion Required by the Molecular Kinetic Theory of Heat of Small Particles Suspended in a Stationary Liquid". Sarta ogé maké mékanika statistika. anu dina waktu harita ogé mangrupakeun kontrovérsi. .