Anda di halaman 1dari 4

KANDUNGAN

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA !AEMS 1512"


PENGENALAN
PANDANGAN SEMESTA

- Makna Islam - Keimanan, Kekuasaan, Kemanusiaan - Islam sebagai aldin - Tamadun, Thaqafah, Umran, Hadharah, Madaniyyah - AlQuran, Hadis, Ijtihad, tamadun lain - Akidah (Kepercayaan & Kaedah) - Syariah (keistimewaan & manifestasi) - Akhlak (Mahmudah & Mazmumah) - Kelahiran (Zaman Nabi Muhammad)> Kemuncak (Abasiyyah)> Kemerosotan (Uthmaniyyah)
- Pengabdian, Akidah, Kemanusiaan, Keharmonian, Khalifah - Hubungan dengan Allah, Alam & Manusia - Bersifat Rabbani - Sesuai dengan Fitrah Akal Manusia - Tidak Membebankan - Sempurna dan Menyeluruh - Keseimbangan Rohani dan Jasmani - Sesuai sepanjang Zaman - Terbuka & Toleransi - Kesatuan dalam Kepelbagaian

KONSEP SUMBER ASAS


KELAHIRAN, PERKEMBANGAN, KEMEROSOTAN

BAB 2 : TAMADUN ISLAM


1

PRINSIP CIRI-CIRI KEISTIMEWAAN SUMBANGAN JIHAD

- Akidah, sosial, ekonomi, politik, ilmu, kesenian - Pengorbanan tenaga, pemikiran & segala keupayaan demi menegakkan kebenaran Islam.
2

1. PENGENALAN
MAKNA ISLAM

Sudut Bahasa : tunduk, patuh, menyerah diri, sejahtera, aman Istilah : Taat akan Allah sepenuh hati tanpa ragu. Patuh perintahNya Maksud sebenar:

2. PANDANGAN SEMESTA TAMADUN ISLAM


KEIMANAN KEKUASAAN KEMANUSIAAN
Terkandung dalam AlQuran dan Sunnah Universal : tidak terbatas kepada satu bangsa atau kawasan. Meliputi semua aspek kehidupan Berasaskan ketakwaan kepada Allah

- Perhambaan kepada Allah - Membawa manusia ke arah kesatuan akidah. - Peraturan hidup yang sempurna - Pelengkap syariat/ajaran kepada nabi & rasul terdahulu
Pada zaman Jahiliyah, Allah mengutus Nabi Muhammad demi keadilan dan memperbaiki sifat manusia. Perjuangan selama 23 tahun sehingga Islam sempurna menjadi panduan hingga hari kiamat.
3

KEIMANAN

KEKUASAAN

KEMANUSIAAN

Beriman/ percaya hanya kepada Allah Tauhid asas tamadun:

Allah Maha Berkuasa : Pencipta, Penguasa, Pemilik mutlak alam ini Manusia sebagai Khalifah (hamba Allah) :

Manusia adalah Khalifah / Mukallaf - Mukallaf: Bertanggungjawab ke - Kedudukan lebih tinggi dari
makhluk lain. (roh + jasad) atas kewajipan yang diamanah Allah

3. KONSEP

Islam itu al-din : Cara hidup yang lengkap sempurna & menyeluruh Mementingkan kemajuan seluruh aspek kehidupan yg unik (pendidikan, falsafah, kebudayaan...) Kemajuan ini merujuk kepada Tamadun. Dalam istilah lain: ! Thaqafah : kebudayaan ! Umran : masyarakat (Badwi : mundur, Hadhari: maju) perbandaran dan tamadun ! Hadharah : perbandaran, tamadun, kebudayaan bandar / desa ! Madaniyyah : berkenaan bandar atau kehidupan bandar

! Percaya serta redha


& tersemat dalam hati Allah itu satu. patuh perintah Allah & meninggalkan larangan.

! Percaya, tunduk,

Tiada kuasa mutlak. Tidak boleh mengatasi kuasa Allah. Pemegang amanah. Menggunakan sebaiknya nikmat Allah di bumi. Wajib mengikut hukum2 Allah Takutkan Allah: jika ingkar, manusia akan dihukum.

- Boleh memenuhi keperluan Maddi


(kebendaan) & rohani (bukan kebendaan) sama di sisi Allah.

- Keturunan Adam & Hawa. Semua - Yang membezakan: kemuliaan


berasaskan ketakwaan, bukan bangsa, pangkat dll.

Konsep Tamadun mengikut SARJANA BARAT


J.K. FIEBLEMAN! Tamadun : kepandaian mengeksploitasi material OSWARLD SPENGLER

Proses ke atas material menjadikannya barang baru (keperluan). Tamadun Barat mementingkan kebendaan: sumber kemajuan. Tamadun : sistem masyarakat/ kebudayaan di kota. Membantu manusia menambah produktiviti 4 elemen : ekonomi, politik, pengetahuan, seni. Model Toynbee dikembangkan dari model Ibn Khaldun (breakdown,
disintegration dan dissolution.)
6

! Panduan hidup,

termaktub dalam AlQuran

Tanggungjawab manusia terhadap: 1. Allah 2. Manusia (diri, keluarga, masyarakat, negara) 3. Alam semesta
5

ARNOLD TOYNBEE

SARJANA ISLAM
Ibnu Khaldun (Buku alMuqaddimah) S. Muhammad Abduh & Muhammad Farid Wajdi Jurji Zaydan
! Umran : perbandaran dan tamadun ! Hadharah : perbandaran, tamadun, kebudayaan bandar / desa ! Berlawanan istilah badi/badawi ! T.Islam: Asas (daruriyyah) + keperluan (hajiyyah)= kesempurnaan (tahsiniyyah) ! Madaniyyah: berkenaan bandar

4. SUMBER
SUMBER KETERANGAN

Wahyu Allah kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril. AL QURAN Kandungan: Sumber - Prinsip asas Islam utama - Ilmu kerohanian & kebendaan (akidah, syariah, akhlak, bahasa, persejarahan, - Pemangkin tamadun
SUNNAH/ HADIS pemikiran, intelektual, ekonomi, politik, sosial, budaya...)

! Memperkenalkan istilah tamadun. Asal perkataan maddana ! T.Islam: konsep negara Islam, pemerintahan, bandar2 Islam, sosial, sains, bahasa Arab,

bangunan, seni Islam


Abu Hassan Ali alNadawi Sayyid Qutb Said Hawa Abu Bakar Hamzah Syed Naquib alAttas
! Hadharah (nilai-nilai) & madaniyyah (kebendaan) ! T. Islam: Berpusat kepada wahyu ! T.Islam: kemajuan hasil sekumpulan masyarakat (sosial, ekonomi, politik, kebudayaan)

Sunnah: perbuatan & kata-kata Nabi Muhammad, direkod sebagai Hadis. Pelengkap al-Quran. Menerangkan sesuatu yang umum di dalam al-Quran. Ulama / cendekiawan berusaha mendapatkan keputusan sesuatu perkara dengan
pemikiran mendalam apabila: - Perkembangan berlaku, ada hukum yang kurang jelas. - Keadaan tidak diterangkan di dalam al-Quran dan Sunnah. Menunjukkan Tamadun Islam dihasilkan oleh 2 tenaga: naqli (wahyu) & aqli (akal)

IJTIHAD

berteraskan syariat Allah.


! T.Islam: kemajuan di atas kebudayaan Islam, hasilnya relevan dengan kebudayaan itu. ! T.Islam: yang lahir, berkembang bersama kehidupan manusia, hasilnya sesuatu bersifat

TAMADUN & BUDAYA LAIN


7

kebendaan atau sebaliknya.


! T.Islam: Kehidupan bermasyarakat yang mencapai taraf kehalusan tatasusila dan

kebudayaan.

Menerima idea dari tamadun lain yang selari dengan Islam. Contoh: - Sistem kementerian Khalifah Umar al Khatab : kerajaan Rom - Falsafah & ilmu : tamadun Yunani - Ilmu matematik : tamadun India.
8

5. ASAS
1. AKIDAH
KEPERCAYAAN
RUKUN IMAN Percaya: 1. Allah 2. Malaikat 3. Rasul 4. Kitab 5. Kiamat 6. Qada & Qadar

2. SYARIAH
1.KEISTIMEWAAN - Sempurna - Lengkap - Bersepadu - Universal - Keredhaan - Tetap 2.MANIFESTASI Memelihara: - Agama - Nyawa - Akal - Kehormatan - Harta

3. AKHLAK
MAHMUDAH (amal baik) MAZMUMAH (amal buruk)

AKIDAH : Kepercayaan/keimanan dalam hati, jiwa tenang, suci bersih dari syak wasangka Tamadun dengan budi pekerti tinggi: Yakin tiada tuhan selain Allah & Nabi Muhammad
pesuruh Allah. Lakukan yang baik, tinggalkan yang buruk.

1. AKIDAH

KAEDAH

Gabungan wahyu dan akal Berbeza dgn ideologi manusia (sekularisme, kapitalisme, marxisme, liberalisme yang hanya
berpegang kepada akal sahaja (reasoning) dan mengasingkan agama) a. KEPERCAYAAN b. KAEDAH

1.Kesatuan 2.Rasional Menolak VS realiti Menolak VS akal & wahyu Terbuka kepada penemuan baru 3.Toleransi

2 ASPEK :

a) Akidah: Aspek KEPERCAYAAN


Allah Qada Qadar
9

Malaikat

Rasul Kitab

RUKUN IMAN
Kiamat
10

b) Akidah: Aspek KAEDAH


KESATUAN Menyatukan manusia yang pelbagai melalui kesatuan fikiran Matlamat sama: keredaan Allah. Panduan sama: AlQuran & Sunnah

2. SYARIAH

SYARIAH: Undang-undang, aturan dan ketetapan Allah. Fungsi: mencapai kesejahteraan, keamanan, kebahagiaan akhirat melalui hubungan manusia dengan: 1. Pencipta 2. Sesama manusia 3. Alam / makhluk lain

RASIONAL
1.Menolak yang tidak bersesuaian dengan realiti Galakan manusia menyelidik & mengkaji Menolak khayalan, tahyul, sihir, khurafat, syirik 2.Menolak pertentangan antara akal dgn wahyu Menggunakan akal tetapi menolak yang bertentangan wahyu (AlQuran). Kata-kata Allah tidak boleh dipertikai. AlQuran: petunjuk tamadun, meningkatkan iman. 3.Bersifat terbuka kepada penemuan baru (tidak jumud) Kebaikan kepada manusia (Sains, teknologi, perubatan...) Tidak bertentangan dgn al-Quran, sunnah dan akal. Tidak memudaratkan makhluk lain. Tidak membawa keruntuhan moral Bukti keagungan Allah, meningkatkan iman & takwa.
11

SEMPURNA

LENGKAP

BERSEPADU (dunia &


akhirat)

KEISTIMEWAAN:
TETAP (tidak berubah)
Matlamat

KEREDHAAN ALLAH

UNIVERSAL (untuk
semua)

TOLERANSI Terbuka/ menerima Berdasarkan akidah dan syariah.

MANIFESTASI:
Melakukan makruf (baik) meninggalkan mungkar (dosa): Memelihara 5 asas kehidupan:

AGAMA

NYAWA

AKAL

KEHORMATAN & KETURUNAN

HARTA

12

3. AKHLAK
Akhlak : tingkah laku, budi pekerti dan tabiat Sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan darinya terbentuk perbuatan
dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan fikiran terlebih dahulu (Imam al-Ghazali)

6. KELAHIRAN, PERKEMBANGAN & KEMEROSOTAN


KELAHIRAN

Kedudukan: Kawasan padang pasir, berpusat di Madinah Penggerak: Nabi Muhammad, menyebar Islam Proses: Hijrah Mekah ke Madinah (13 Tahun di Madinah) - Mendirikan masjid - Menyatupadukan Ansar (penduduk Madinah) dan Muhajirin (Penduduk Mekah) - Piagam Madinah Pengaruh tersebar ke Afrika utara, Eropah, China, Asia Tenggara Mengubah cara hidup, menyatukan manusia ke arah kesatuan akidah & kemajuan hidup.

Berbeza dgn teori etika barat. Akhlak: sikap rohaniah, Tingkah laku mulia terhadap
Allah, diri sendiri & makhluk lain yang disaran dalam AlQuran & Sunnah. Teori etika barat mengikut pengalaman manusia.

AKHLAK MAHMUDAH (Baik) MAZMUMAH (Buruk)

PERKEMBANGAN
Asas perhubungan, menjamin kebahagiaan

Contoh: Berkerjasama, bersangka baik, ikhlas

Bercanggah dengan al-Quran, dibenci Islam

Contoh : Dengki, khianat, kedekut

ZAMAN NABI MUHAMMAD

ZAMAN KHULAFAH ALRASYIDUN

ZAMAN UMAYYAH

ZAMAN ABBASIYYAH

ZAMAN UTHMANIYYAH

13

14

ABBASIYYAH Zaman kegemilangan Kegiatan intelektual, penterjemahan, kajian ilmu tamadun (Greek, India, Cina) Bidang: perubatan, astronomi, matematik, kimia, falsafah, dll Tokoh: Ibnu Sina(falsafah, sains dan perubatan), Ibn Haitham (fizik dan matematik) dan al-Ghazali (falsafah dan tasawuf). ANDALUSIA (Sepanyol) Tamadun Islam di Eropah Menekankan intelektual, galakan kemasukan ilmuan luar. Pemerintah Abdul Rahman al-Ausat menaja pelajar untuk mendalami ilmu. Penubuhan universiti di Seville, Granada, Cordova, Toledo dan Valencia UTHMANIYYAH Terletak di Turki Zaman kegemilangan Sultan Muhammad al-Fateh. Berjaya menyebarkan pengaruh Islam hingga ke Eropah INDIA Tamadun Islam di India : kerajaan Ghaznawi di bawah Sabuktigin, Kesultanan Delhi, Kilji, Tughluq dan Moghul.

KEMEROSOTAN
Akhir abad ke-18 - kerajaan Uthmaniyyah.

Kerajaan Uthmaniyyah pimpinan Sultan Abdul Hamid II digulingkan oleh Young Turks pimpinan Mustaffa kamal Attaturk.

Negara Islam yang dijajah oleh Eropah gagal mempertahankan tamadun mereka dan telah menerima idea sekularisme.

15

16

7. PRINSIP
PENGABDIAN DIRI KEPADA ALLAH ASAS AKIDAH NILAI KESUCIAN NILAI &KEHARMONIAN KEMANUSIAAN HIDUP MANUSIA KHALIFAH DI BUMI

8. CIRI-CIRI KEISTIMEWAAN
CIRI2
BERSIFAT RABBANI SESUAI DENGAN FITRAH DAN AKAL MANUSIA TIDAK MEMBEBANKAN SEMPURNA & MENYELURUH KESEIMBANGAN ROHANI JASMANI SESUAI SEPANJANG ZAMAN TERBUKA & TOLERANSI KESATUAN DALAM KEPELBAGAIAN
17

KETERANGAN

Tidak boleh dipisahkan dari aspek ketuhanan. Motivasi kehidupan/kemajuan Menitikberat wahyu dan akal. Membantu manusia menjalankan tugas sebagai
khalifah.

Pembinaan Tamadun melalui Hubungan Manusia


1. Dengan Allah Melakukan segala suruhan Allah dan meninggalkan larangan-Nya 2. Dengan Manusia Menghormati sesama manusia. Tidak zalim. 3. Dengan Alam Memelihara alam.Tidak melakukan kerosakan di muka bumi

Allah tidak memaksa manusia melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Contoh: Boleh solat secara duduk bagi yang sakit. Agama untuk semua masyarakat, negara dan zaman, kekal hingga kiamat Pembangunan seimbang : spiritual (ukhrawi) dan material (duniawi) Prinsip2 Islam yang umum, sesuai digunakan pada bila-bila masa/tempat Menggalakkan interaksi & penerimaan unsur tamadun lain asalkan tidak
bercanggah dgn Islam

Masyarakat Islam terdiri daripada pelbagai bangsa, budaya dan bahasa. Prinsip keadilan dan kesaksamaannya membantu menyatukan umat.
18

9. SUMBANGAN
1. Akidah & tauhid 2. Sosial 3. Ekonomi 4. Politik

Menyelamatkan manusia dari sebarang perhambaan/ penyembahan kpd Prinsip sosial: keadilan, persamaan, kehormatan dan kemuliaan insan. Islam melarang penindasan sosial. Ekonomi berteraskan keadilan Mengharamkan segala bentuk penindasan termasuk riba. Pemerintahan berlandaskan keadilan dan menentang kezaliman. Kuasa dan kepimpinan politik adalah amanah tuhan. Ayat pertama AlQuran berkaitan perintah menuntut ilmu. (Iqra...: read!) Menggalakkan umat mengkaji rahsia alam bagi membangunkan tamadun Pelbagai ilmu di dalam AlQuran: sains, astronomi, geografi dll. Al-Quran memainkan peranan penting. Seni ukir, seni muzik, seni tulisan dan sebagainya.
19

makhluk. Pengabdiaan / penyembahan hanya kepada Allah.

10. JIHAD DALAM ISLAM


Jihad : usaha yang memerlukan pengorbanan tenaga,
pemikiran dan segala keupayaan untuk menegakkan kebenaran dan memartabatkan Islam.

Contoh jihad: Jihad nafsu, jihad ilmu, jihad


mempertahankan kesucian Islam, jihad ekonomi dan sebagainya.

5. Ilmu

6. Kesenian

20

Kesimpula!
Tamadun Islam bersifat sejagat Tamadun Islam dibentuk melalui akidah, syariah dan akhlak.

Tamadun Islam memberi sumbangan kepada kebangkitan Tamadun Eropah. Matlamat Tamadun Islam- melahirkan insan yang bermoral dan memiliki negara yang maju

21