Anda di halaman 1dari 455

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Libër mësuesi për klasën e katërt

Brisida Çekrezi Ilda Alushaj Artan Xhaferaj Tatjana Nebiaj Anila Londo Emira Lako

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4” Libër mësuesi për klasën e katërt Brisida Çekrezi Ilda

Botimet shkollore Albas

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Botues:

Latif AJRULLAI

Rita PETRO

Redaktore:

Natasha PEPIVANI

Redaktore letrare:

Vasilika DINI

Arti grafik:

Eva KUKALESHI

Emanuela LUMANI

© Albas, Tiranë Botimi i parë, 2007 Ribotim i përmirësuar, 2008, 2010

Shtëpia Botuese Albas Në Tiranë: Rr. Budi, Pall. “Classic Construction”, zyra nr. 2 Tel/Fax: ++ 355 4 2379184 e-mail: albas_tr@yahoo.com Në Tetovë: Rr.Ilindenit, nr.105 Tel: 044 344047 e-mail: albas_te@yahoo.com Në Prishtinë: Rr.Eqrem Çabej, nr.47 Tel: 038 5457139 e-mail: albas_pr@yahoo.com

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Përmbajtja

Përmbajtja

Gjuha shqipe

4

4-189

 

Matematika

4

190-322

Dituri natyre

4

323-438

Edukimi muzikor 4

 

439-455

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Për tekstin

“Gjuha shqipe 4”

Përgatitur nga:

Brisida Çekrezi Ilda Alushaj

Artan Xhaferaj

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Kritere të përgjithshme

Teksti Gjuha shqipe 4 vjen si vazhdimësi e teksteve të shtëpisë botuese Albas, Gjuha shqipe 2 dhe Gjuha shqipe 3. Kjo ka ndikuar pozitivisht në dhënien e njohurive për nxënësit në mënyrë të shkallëzuar. Në tekstin Gjuha shqipe 2 synimi kryesor është që nxënësi të mësojë të lexojë rrjedhshëm dhe me kuptim, ndërsa njohuritë gjuhësore t’i marrë intuitivisht; në tekstin Gjuha shqipe 3 është rritur shkalla e vështirësisë në lidhje me leximin e vëmendshëm të tekstit dhe analizën e thjeshtë të tij, ndërsa njohurive gjuhësore u është shtuar elementi shpjegues teorik; në tekstin Gjuha shqipe 4 është rritur shkalla e vështirësisë që lidhet me analizën e strukturës së tekstit dhe të elementeve të tij, dallimin e llojeve të ndryshme të teksteve etj., ndërsa njohuritë gjuhësore jepen me më shumë shpjegime teorike, si dhe me shembuj më të ndërlikuar se në dy vitet e mëparshme.

Në secilën nga rubrikat e tekstit janë ndërthurur Njohuritë letrare me Njohuritë gjuhësore, të cilat zhvillojnë te nxënësit:

Shprehitë e të lexuarit Shprehitë e të folurit

Shprehitë e të dëgjuarit Shprehitë e të shkruarit

Secili nga objektivat e mësipërm realizohet nëpërmjet tematikave të ndryshme që pasurojnë fjalorin e nxënësit dhe

zhvillojnë shprehitë e sipërpërmendura. Këto tematika përfshihen në rubrikat përkatëse:

• Tema e jetës së përditshme te rubrika Çdo ditë së bashku. • Tema e paqes
• Tema e jetës së përditshme te rubrika Çdo ditë së bashku.
• Tema e paqes dhe e tolerancës te rubrika Mirësi dhe paqe.
• Tema e lojërave dhe imagjinatës fëminore te rubrika Lojëra dhe fantazi.
• Tema e së shkuarës te rubrika E shkuara në përralla dhe tregime.
Linja Të lexuarit 52 orë
Në tekstin Gjuha shqipe 4 nxënësi aftësohet të lexojë dhe të dallojë elementet e veçanta të tekste të ndryshme letrare
dhe joletrare:
TEKSTE LETRARE
Tregimi
tregimi me figura
tregimi humoristik
realist (aktual, historik)
fantastik
fantastiko-shkencor
Poezia
Poezia e peizazhit
poezia personale
poezia patriotike
gjëegjëza në vargje
Përralla
(Përralla humoristike)
Fabula
Miti
Drama

TEKSTE JOLETRARE Rregullorja Letra: personale, zyrtare, publike

• Ditari

• Mesazhi

• Thirrja

• Teksti udhëzues • Teksti shkencor (enciklopedi) • Teksti informativ

• Dokumente historike • Biografia • Autobiografia

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Nëpërmjet teksteve të zgjedhura nxënësi merr njohuri për:

 • - Strukturën e tekstit

(hyrja, zhvillimi, mbyllja)

 • - Elementet përbërës

(Koha, vendi, personazhet, elementet reale apo fantastike)

 • - Tema dhe ideja (mesazhi)

 • - Pikat e planit etj.

Është bërë kujdes që njohuritë e reja të rimerren gjatë gjithë lëndës në situata të ndryshme, me qëllim përforcimin e tyre. Linja Të dëgjuarit

Kjo linjë nuk ka orë të veçanta, po është ndërfutur te orët e Leximit. Gjatë gjithë orës së gjuhës e leximit nxënësi ushtrohet në të dëgjuar, por për të përforcuar objektivat e saj, në tekst ka disa rubrika që fillojnë me fjalët Lexon mësuesja (në mungesë të mjeteve elektronike). Kjo është bërë me qëllim që të drejtohet vëmendja e duhur e nxënësit ndaj të dëgjuarit të vëmendshëm. Duhet patur kujdes, se në këtë rast synimi është që nxënësi të bëhet i vëmendshëm ndaj hollësive në tekst dhe kjo të mos ngatërrohet me të kuptuarin e pjesës. Prandaj, pas çdo dëgjimi, kërkohet që nxënësi t’u përgjigjet atyre pyetjeve që janë në tekst. Përveç pjesës së zgjedhur në tekst, vetë mësuesja mund të zgjedhë një pjesë të re, të panjohur për nxënësit dhe të zhvillojë me ta ushtrime të të dëgjuarit; ku ka mundësi dhe nëpërmjet magnetofonit. Po gjithnjë duke e shoqëruar këtë dëgjim me ushtrimet përkatëse, që nxënësi të mund t’i plotësojë. Pasi nxënësi është njohur me llojet e ndryshme të teksteve (nga ana e përmbajtjes dhe ana grafike), kërkohet që nëpërmjet intonacionit të mësueses (F. 109 e tekstit), ai t’i dallojë ata edhe nga intonacioni, nëpërmjet të dëgjuarit. Është mirë që mësuesi të sjellë në klasë materiale me tekste të ndryshme për t’i ushtruar nxënësit në të dëgjuar.

Linja Të folurit 26 orë Nxënësi vihet të flasë në situata të caktuara që lidhen me tema aktuale, historike apo me tema që i zhvillojnë atij fantazinë e imagjinatën. Këto tema realizohen në tekst nëpërmjet fotove dhe ilustrimeve, pyetjeve dhe përgjigjeve, bisedave dhe diskutimeve në klasë. Gjithashtu, në këtë linjë nxënësit i shtohet një element i ri, që ai të jetë i aftë të flasë e të diskutojë për llojet e ndryshme të teksteve, strukturën e një teksti, figurat letrare etj. Pra, kërkohet nga ai një e folur që ngrihet mbi atë të gjuhës së përditshme.

Linja Të shkruarit 26 orë

Në këtë linjë përforcohen njohuritë e marra në vitet e kaluara, që lidhen me shkrimin e letrës, ditarit, përshkrimin e personit apo peizazhit etj. Nga ana tjetër, shtohen elemente të reja (p.sh., te peizazhi tingujt e ngjyrat; te personi cilësitë fizike dhe të karakterit etj), autobiografia, biografia etj., që e aftësojnë nxënësin për një shkrim me një shkallë më të lartë vështirësie, me një pasuri më të madhe fjalori dhe me një strukturë më të ngritur sintaksore. Shoqërimi me Fletoren e punës do ta përforcojë tekstin dhe do ta ndihmojë nxënësin për një punë më të kualifikuar e të pavarur.

Organizimi i njësisë mësimore

Në tekst njësia mësimore është parashikuar të zhvillohet në 3-4 orë mësimore. Për këtë ndihmon raporti 2 me 1 që kanë orët e Leximit (52) me të Shkruarin (26) dhe të Lexuarin (26). Pikënisja e njësisë mësimore është pjesa e leximit (nëse është e gjatë mund të zhvillohet në 2 orë). 1 orë zhvillohet Të folurit ose Të shkruarit dhe 1 orë (ose 2 orë) Njohuritë gjuhësore. Në këtë mënyrë realizohet integrimi i të gjitha objektivave të programit në lëndën e Gjuhës shqipe 4 për të realizuar synimin e përgjithshëm, që nxënësi të mos i marrë njohuritë të shkëputura, të fragmentarizuara, por ta ndiejë dhe ta shohë gjuhën amtare në të gjitha funksionet e saj stilistike, gramatikore, si dhe të funksionimit të saj si gjuhë e përditshme.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

PLANI MËSIMOR I LËNDËS SË GJUHËS SHQIPE KLASA IV OBJEKTIVAT E PËRGJITHSHËM

Mësimi i gjuhës shqipe në klasën e katërt synon:

· Ta aftësojë nxënësin të përdorë gjuhën amtare përmes kërkimit, shkëmbimit të ideve dhe informacioneve; të tregojë, të raportojë, të argumentojë e të zhvillojë ndjenjën e identitetit kombëtar. · Të zhvillojë mendimin e pavarur të nxënësit, duke e nxitur për të zbuluar ide, për të mbajtur qëndrim, për të klasikuar, për të krahasuar, për të vlerësuar dhe për të ngritur hipoteza. · T’i nxisë nxënësit për të shprehur ndjenja nëpërmjet të folurit, të lexuarit dhe të shkruarit. · T’i aftësojë nxënësit për të mbajtur qëndrim ndaj vlerave të veta dhe të shokëve, në marrjen e vendimeve, në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve etj. · T’i aftësojë nxënësit për të shkruar shkrime të thjeshta dhe të larmishme në përshtatje me natyrën dhe moshën e tyre, të tilla si: përshkrime, urime, kartolina, porosi, njoftime, këshilla, kërkesa, telegrame, lajmërime etj. · T’i aftësojë nxënësit të dallojnë dukuritë gjuhësore dhe të përdorin gjuhën me gojë e me shkrim, sipas rregullave drejtshkrimore dhe drejtshqiptimore.

STRUKTURA SINTETIKE E PROGRAMIT 35 javë x 5 orë në javë = 175 orë

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4” PLANI MËSIMOR I LËNDËS SË GJUHËS SHQIPE KLASA IV
Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”
Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”
Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”
Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”
10 Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”
10
Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”
Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4” 11
Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”
11
12 Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”
12
Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”
Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4” 13
Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”
13
14 Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”
14
Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”
Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4” 15
Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”
15
16 Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”
16
Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4” 17

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

ÇDO DITË SË BASHKU

Rubrika:

Lexojmë

Tema:

Në mes të shtatorit

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

Të lexojë rrjedhshëm, me intonacionin e duhur duke respektuar teknikën e të lexuarit dhe shenjat e pikësimit në mënyrë të vetëdijshme dhe të qartë. Të tregojë çfarë ndien për llimin e shkollës në përgjithësi dhe për ditën e parë të shkollës në veçanti. Të vërë në dukje ndryshimet që kanë ndodhur. Të përshkruajë natyrën në vjeshtë. Të recitojë me zë të lartë vjershën. Të pasurojë fjalorin me fjalë e shprehje të reja.

Metoda mësimore:

Mjetet mësimore:

Stuhi mendimesh, bisedë e kombinuar me lexim, punë me tekstin dhe punë me grupe. Pamje nga natyra në vjeshtë, fotogratë nxënësve nga pushimet verore.

Fjalë kyç:

Shtator, gjethe, shkollë, klasë, çantë, mësuese, zhurmë, ndryshim.

Zhvillimi i mësimit

 • 1. Evokimi: Stuhi mendimesh.

Hapi I. Nxiten nxënësit të tregojnë e të sjellin mbresat e tyre për ditën e parë të shkollës. Mësuesi/ja plotëson

skemën në dërrasë: çanta plot me libra takojmë shokët e shoqet fl et drejtori i shkollës
skemën në dërrasë:
çanta plot me
libra
takojmë shokët
e shoqet
fl et drejtori i
shkollës
shkolla e
zbukuruar
Dita e parë e
shkollës
kanë ardhur
shumë prindër
nxënësit me
uniformë shkollore
tingujt e ziles na
rreshtojnë
takojmë
oborri gumëzhin
mësuesen
 • 2. Realizimi i kuptimit: Bisedë e kombinuar me lexim, punë me tekstin.

Hapi I. Lexohet vjersha nga mësuesi/ja me intonacionin e duhur.

Hapi II. Sqarohen fjalët e shprehjet e reja:

zagushi – vapë e madhe mbytëse surpriza – të papritura

Hapi III. Bashkëbisedohet me nxënës të niveleve të ndryshme për gurën e tekstit.

Hapi IV. Ndalesa e parë. Lexohet strofa e parë nga një nxënës dhe pyeten të tjerët:

- Për çfarë et kjo strofë?

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

 • - Si i kaluat pushimet verore?

 • - A keni pasur vapë? A keni bërë plazh?

 • - Po tani a është shumë vapë?

 • - Në çfarë stine jemi?

 • - Pse u zbehet ngjyra gjetheve?

 • - Çfarë punësh bëhen në vjeshtë?

Ndalesa e dytë. Lexohet strofa e dytë nga një nxënës dhe bëhen keto pyetje:

 • - Në ç’datë lloi shkolla?

 • - A u rëndojnë çantat?

 • - A jeni pajisur të gjithë me tekste, etore e mjete të tjera mësimore?

Ndalesa e tretë. Lexohet nga një nxënës tjetër strofa e tretë dhe bëhen këto pyetje:

 • - A biseduat me shokët dhe shoqet?

 • - A kanë ndryshuar shokët e shoqet?

 • - Çfarë ndryshimesh kanë ndodhur te shokët dhe shoqet tuaja?

 • - Po te mësuesi/ja juaj a vutë re ndryshime?

 • - Pse mësuesi/ja sapo hyn në klasë thotë: “Mos bëni zhurmë!”

 • 3. Reektimi: Punë me grupe:

Bisedo me shokët për të papriturat e ditës së parë të shkollës. Në fund bëhet përmbledhja e orës së mësimit, vlerësimi për cilësinë e arritjes së objektivave, sipas niveleve dhe vlerësimi i motivuar me notë i nxënësve të ndryshëm.

Detyrë shtëpie. Mësoni vjershën përmendsh dhe recitojeni bukur.

Rubrika:

Të shkruajmë

Tema:

Dita e parë e shkollës

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

Të përshkruajë me gojë dhe me shkrim ditën e parë të shkollës. Të shkruajë sipas modeleve të dhëna për punë me shkrim të tipit: një etë ditari, një letër që ia dërgon mikut ose mikes, një përshkrim të shkurtër. Të shkruajë mbi bazën e gurave dhe imagjinatës së tij. Të shkruajë saktë dhe drejt fjalët. Të përdorë si duhet shkronjën e madhe dhe shenjat e pikësimit.

Metoda dhe teknika:

Bisedë, shkrim i drejtuar, punë me grupe, paraqitje grake.

Materiale:

Fotogratë nxënësve, kaseta të lmuara, albume të ndryshme, kartolina.

Fjalë kyç:

Takime, biseda, tekste, mësime, detyra.

Zhvillimi i mësimit

 • 1. Evokimi: Bisedë.

Hapi I. Mësuesi/ja e llon mësimin me paraqitjen e një tabele, ku do të shkruhen fjalë që lidhen me ditën e parë të shkollës, të cilën e plotëson bashkë me nxënësit e të gjitha niveleve. Kjo do të ndihmojë për të pasuruar fjalorin, që nxënësit do të përdorin gjatë punës me shkrim.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Dita e parë e shkollës pushimet, shtator, çantë, uniformë, tekste, takime, përqame, mall, bankë, shok, shoqe, zhurmë, zile, rresht, qetësi, mësuese, mësim, detyra, studim, regjim ditor, lule, prindër etj. Mund të jepet ndonjë lmim për ditën e parë të shkollës.

2.

Realizimi i kuptimit: Shkrim i drejtuar.

Hapi I. Mësuesi/ja i udhëzon nxënësit të lexojnë fjalët kyç dhe fjalët e shkruara në tabelë.

Hapi II. Mësuesi/ja kërkon që nxënësit të tregojnë mbresat e tyre për ditën e parë të shkollës.

Hapi III. Nxënësit do të përshkruajnë ditën e parë të shkollës duke u mbështetur edhe në pyetjet e tekstit në fund të faqes 13. Në etore nxënësit janë të lirë të vendosin ndonjë fotograa pamje ose të bëjnë ndonjë vizatim.

3.

Reektimi: Punë me grupe.

Hapi I. Pasi mbaron detyra, nxënësit në çift shkëmbejnë etoret dhe bëjnë vlerësimin e ndërsjellë të përshkrimit. Udhëzohen ta përqendrojnë vëmendjen në bukurinë e shkrimit, në shkrimin e drejtë të fjalëve, në përdorimin e shkronjës së madhe dhe të shenjave të pikësimit.

Hapi II. Bëhet vlerësimi i orës së mësimit.

4.

Detyrë shtëpie. Punohet faqja 4 e Fletores së punës.

 

Rubrika:

Lexojmë

Tema:

Një diskutim në klasë

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

Të lexojë për kënaqësi. Të pasurojë fjalorin me fjalë dhe shprehje të reja. Të diskutojë për jetën në fshat dhe në qytet. Të lexojë tregimin në role.

 

Metoda dhe teknika:

Biseda, lexim në role, diagrami i Venit, graku organizues i tregimit të ngjarjes.

Materialet:

Fotograme pamje nga vendlindjet e fëmijëve.

Fjalë kyç:

Shpërngulem, modern, miratoj, diskutim, debat.

Zhvillimi i mësimit

1.

Evokimi: Bisedë me nxënësit.

Nëse në klasë ka ardhur një nxënës i ri, biseda llon me të. Pyetjet që drejtohen nga mësuesja mund të jenë:

 

-

Nga cili vend vjen shoku /shoqja juaj?

-

Si ndihet tani në klasën tuaj?

-

Cilët kanë qenë shokët/shoqet e tij? etj.

2.

Realizimi i kuptimit: Lexim i drejtuar.

Hapi I. Lexohet tregimi nga mësuesja. Gjatë leximit nxënësit mbajnë shënim fjalët dhe shprehjet që nuk ua dinë kuptimin. Shpjegohen bashkërisht fjalët e reja.

Hapi II. Mësuesja orienton nxënësit të punojnë me grakun organizues të ritregimit të ngjarjes.

Hapi III. Lexohet tregimi me role. Mësuesja duhet të shfrytëzojë sa më mirë këtë pjesë të orës së mësimit, në mënyrë që të përfshihen sa më shumë nxënës në lexim.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

 

3.

Reektimi: Diagrami i Venit.

Mësuesi/ja kërkon nga nxënësit të bëjnë dallimin ndërmjet fshatit dhe qytetit. Punohet me diagramin e Venit ose plotësohen kërkesat te rubrika Plotëso.

 

Detyrë shtëpie. Të mësojnë të lexojnë rrjedhshëm tregimin dhe të ritregojnë përmbajtjen.

* Grafikët organizues janë vendosur në fund të mësimeve model. Mësuesi/ja mund t’i shfrytëzojë sipas rastit dhe mundësive, duke i fotokopjuar ose duke i paraqitur në dërrasën e zezë.

Rubrika:

 
 

Tema:

asim Diskutimi, biseda, dialogu

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

 

Të dallojë ndryshimin ndërmjet fjalëve: diskutim, bisedë, dialog në pjesë dhe situata të ndryshme. Të realizojë një diskutim, një bisedë dhe një dialog. Të marrë pjesë në veprimtaritë në grup.

Metoda dhe teknika:

Materialet:

Fjalë kyç:

Stuhi mendimesh, punë e drejtuar, punë në grupe, diskutim.

Pjesë të ndryshme që kanë në përmbajtjen e tyre dialogun, bisedën dhe

diskutimin. (mësuesi/ja shfrytëzon tekstet pasardhëse) Diskutim, bisedë, dialog.

Zhvillimi i mësimit

 

1.

Evokimi: Stuhi mendimesh.

Duke përdorur metodën Stuhi mendimesh nxënësit japin mendimet e tyre rreth fjalëve: DISKUTIM, BISEDË, DIALOG. Mësuesi/ja pranon çdo mendim, ide apo interpretim të tyre.

 

2.

Realizimi i kuptimit: Punë e drejtuar, punë në grupe

 

Hapi I. Punohet rubrika: Kthehu te tregimi Një diskutim në klasë.

 

Pyetje

Përgjigjja e pritshme

-

Cila ishte tema e diskutimit?

"Ku është më mirë të jetosh, në fshat apo në qytet?"

-

Kush e udhëhiqte diskutimin?

Mësuesja.

-

Cilët morën pjesë në diskutim?

Ermali, Dritoni, Artini, Elona, Berti.

-

Ç’gabime bënë gjatë diskutimit Elona dhe Berti?

Flisnin me zë të lartë, përdornin fjalë fyese.

 

Hapi II. Lexohen rregullat që janë zbatuar gjatë diskutimit. Ky lexim mund të bëhet zinxhir.

Hapi III. Punohet rubrika Bëj dallimin. Për të sqaruar dialogun dhe bisedën mësuesja mund t’i referohet një pjese nga leximi, p.sh.: Ana Flokëkuqja f. 52.

Hapi IV. Punë në grupe. Klasa ndahet në tri grupe. Secili grup zgjedh një temë për diskutimin, bisedën dhe dialogun. Temat që mund t’u sugjerojmë:

 

Grupi I.

Pushimet verore.

Ku është më mirë t'i kalosh pushimet brenda vendit apo jashtë tij?

 

Grupi II.

Bukuria e mësimit dhe pushimit.

 

Cila periudhë është më e bukur për ju: e mësimit apo e pushimit?

Grupi III.

Kafshët shtëpiake.

 
 

A mund dhe duhet të mbajmë kafshë shtëpiake në shtëpi?

 

3.

Reektimi: Diskutim.

Rikujtohen rregullat e një diskutimi, bisede dhe dialogu.

Detyrë shtëpie. Nxënësit porositen të shkruajnë nga një tekst me një temë sipas dëshirës.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Rubrika:

Njohuri gjuhësore

Tema:

Teksti dhe fjalia

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

Të dallojë fjalinë nga teksti. Të tregojë nga se përbëhet teksti. Të krijojë një tekst duke radhitur fjalitë e dhëna. Të krijojë një tekst duke u bazuar në gurat e dhëna. Të argumentojë në cilat raste disa fjalë të dhëna përbëjnë një tekst. Të njihet me forma të veçanta fjalësh dhe fjalish, që në kontekste të caktuara kanë kuptimin e një teksti të plotë.

Metoda dhe teknika: ERR, Materiale:

punë në çifte, punë e drejtuar

Punimet e nxënësve të dhëna detyrë shtëpie, etiketa me fjalët dhe fjalitë

(Qetësi, Mbyllur, Nuk punon, Shtëpia shitet)

Fjalë kyç:

Zhvillimi i mësimit

 • 1. Evokim: Punë në çifte.

Tekst, fjali, kuptim.

Hapi I. U kërkohet nxënësve të paraqitin tekstet që kanë përgatitur në shtëpi. Më pas udhëzohen të plotësojnë në çifte kërkesat e mëposhtme:

-Sa fjali ka teksti? -A e jep të plotë informacionin?

Nxënësit këmbejnë punimet me njëri-tjetrin. Lexohen disa nga përgjigjet e nxënësve.

 • 2. Realizim i kuptimit: Punë e drejtuar.

Hapi I. Lexohet nga nxënësit në heshtje teksti a dhe b. Më pas nxënësit plotësojnë rubrikën Kujto.

-Sa fjali ka teksti a? -Sa fjali ka teksti b? -A e jep teksti a informacionin e plotë? -Po teksti b? Lexohet rregulli për tekstin.

Teksti a ka 8 fjali. Teksti b ka 1 fjali. Po. Po

Hapi II. Paraqiten etiketat me fjalët dhe shprehjet: Qetësi, Mbyllur, Nuk punon, Shtëpia shitet. Mësuesi/ja kërkon që nxënësit të tregojnë se ku i kanë parë këto etiketa.

 • - Nëse etiketa Shtëpia shitet do të ishte në një vend ku s’ka shtëpi, si mendoni, a do të ketë kuptim? Mësuesi/ja shpjegon duke iu referuar rubrikës Kujdes.

Hapi III. Punimi i ushtrimit 1. Është një ushtrim i njohur ku nxënësit do të renditin fjalitë për të krijuar tekstin, si dhe do të heqin fjalinë që nuk i përket tekstit.

 • 3. Reektimi. Punimi i ushtrimit 2. Plotëso tabelat mbi gurat.

gurën e parë nxënësit do të plotësojnë tabelën me fjalën Xhami i thyer .Në gurën e dytë do të plotësojnë

tabelën me fjalët Qetësi. Së bashku me pamjen e gurës krijohet teksti për secilën gurë.

Për gurën e dytë një variant mund të jetë:

Era dhe Drini janë në bibliotekë. Drini po et me zë të lartë.

 • - Qetësi! - i tha Era.

Detyrë shtëpie. Shkruaj tekstin që do të krijosh me fjalitë e ushtrimit 2 të Fletores së punës f. 4.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Rubrika:

Të lexojmë

Tema:

Letër drejtuar Kryetarit të Bashkisë

Objektivat : Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

Të lexojë rrjedhshëm dhe me intonacionin e duhur të dyja letrat. Të krahasojë letrën drejtuar Kryetarit të Bashkisë me letrën drejtuar shoqes. Të dallojë letrën zyrtare nga letra e thjeshtë. Të mbajë qëndrim ndaj problemeve që shqetësojnë komunitetin.

Metoda dhe teknika:

Stuhi mendimesh, punë e drejtuar, diskutim, diagrami i Venit.

Materiale:

Teksti i nxënësit, letra zyrtare dhe të thjeshta.

Fjalë kyç:

Letër zyrtare, letër e thjeshtë.

Zhvillimi i mësimit

 • 1. Evokimi: Stuhi mendimesh.

Hapi I. Mësuesja pyet nxënësit:

 • - Cili është problemi që ju shqetëson më shumë në lagjen ku ju banoni?

 • - Si mund të zgjidhet ky problem?

 • - Të rriturit kërkojnë që shumë probleme të zgjidhen nga organet që kryejnë shërbimet ndaj qytetarëve. Po ju si do të vepronit për zgjidhjen e problemit? Nxënësit shprehin mendime të ndryshme. Në tregimin e sotëm ne do të njihemi me një letër që një grup nxënësish të klasës IV A të shkollës "Gjergj

Fishta", i kanë dërguar Kryetarit të Bashkisë.

 • 2. Realizimi i kuptimit: Grak organizues, punë e drejtuar.

Hapi I. Mësuesja paraqet para nxënësve organizuesin grak dhe kërkon që ata ta lexojnë në heshtje. Mbani

parasysh ato që kërkohen në këtë grak. Hapi II. Pasi lexohet letra e parë dhe e dytë, nxënësit lexojnë njëri pas tjetrit. Hapi III. Më pas llon plotësimi i grakut. Për nxënësit që kanë vështirësi në plotësimin e tij, mësuesja sugjeron punimin në libër.

 • 3. Reektimi: Diagrami i Venit.

Nxënësit plotësojnë diagramin e Venit dhe gjejnë të përbashkëtat dhe dallimet midis letrës zyrtare dhe letrës

së thjeshtë, si p.sh.:

Një letër zyrtare dallohet nga një letër e thjeshtë:

Në një letër zyrtare:

Në një letër të thjeshtë:

Në hyrjen e letrës përdoren shprehjet e mirësjelljes: I nderuar zoti ... Në fund të letrës
Në hyrjen e letrës përdoren shprehjet e
mirësjelljes: I nderuar zoti
...
Në fund të letrës përdoren shprehjet: me
ose zonja ...
Në hyrje përdoren fjalë miqësore, i /e
dashur, i/e shtrenjti/a,
respekt, me nderime, sinqerisht etj.
Në fund përdoren fjalë që shprehin dashuri,
përkëdheli: të përqafoj, të puth etj.

Detyrë shtëpie. Të lexojnë rrjedhshëm tekstet.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Rubrika:

Të shkruajmë

Tema:

Struktura e letrës

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

Të dallojë strukturën e një letre (hyrjen, zhvillimin, përfundimin, fjalët e mirësjelljes) Të shkruajë një letër duke iu referuar strukturës së mësuar. Të shkruajë kuptueshëm dhe lexueshëm.

Metoda dhe teknika:

Materiale:

Fjalë kyç:

Bisedë, punë e drejtuar, punë në grupe Letër Strukturë, hyrje, zhvillimi, përfundim, fjalët e mirësjelljes dhe dërguesi

Zhvillimi i mësimit

 • 1. Evokimi: Bisedë me nxënësit.

Hapi I. Bisedë me nxënësit e drejtuar nga mësuesja.

-Kujtoni strukturën e një tregimi: Hyrja, zhvillimi, mbyllja. -Po një letër çfarë strukture ka?

Nxënësit japin përgjigje të ndryshme.

 • 2. Realizimi i kuptimit: Punë e drejtuar.

Hapi I. Lexohet struktura e letrës drejtuar Kryetarit të Bashkisë. Mësuesja jep shpjegimet e nevojshme. Hapi II. Në libër nxënësit plotësojnë strukturën e letrës së dytë. Hapi III. Punohet pika e dytë e rubrikës Detyrë. Nxënësit ndahen në dy grupe sipas radhës. Nxënësit me numër 1 do të shkruajnë përgjigjen e letrës së parë.

Nxënësit me numër 2 do të shkruajnë përgjigjen e letrës së dytë. Nxënësit shkruajnë për një kohë 15 minuta. Mësuesja është mirë të ketë përgatitur dhe ajo një variant përgjigjeje, si p.sh.:

Letër drejtuar nxënësve të klasës IV-A të shkollës “Gjergj Fishta”.

Tiranë, më 25.03.2007

Të dashur fëmijë, Shqetësimin që ngrinit në letrën që më kishit drejtuar, e lexova. U takova me punonjësit e qarkullimit rrugor dhe i vura në dijeni të shqetësimit tuaj. Punonjësit erdhën në shkollën tuaj dhe u informuan se shqetësimi juaj ishte i drejtë. Në përfundim u vendos që të ngrihet një semafor në rrugën ku kaloni ju. Unë jam i sigurt që shoferët do ta respektojnë semaforin dhe tabelën që i paralajmëron ata për kalimin e fëmijëve. Ju uroj të gjithëve suksese në mësime.

Me dashuri Kryetari i Bashkisë

Tiranë, më 27.03.2007

E dashur Rina, Të falënderoj për letrën tënde. Më vjen mirë që të kanë ndodhur gjëra të këndshme. Këto ditë kam qenë e gëzuar. Mami më bleu një qen të vogël. Ti e di sa e dëshiroja një qen të vogël. Emrin ia vura Tomo. Mami më ka treguar se dhe ajo, kur ka qenë e vogël, ka pasur një qen me emrin Tomo. Mami u kënaq shumë që dhe unë i vura qenit tim të njëjtin emër. Në klasë iu tregova miqve të mi se si kishit vepruar ju për problemin që kishit me rrugën. Miqve të mi iu duk një zgjidhje shumë e mirë. Mendojmë se dhe ne duhet të veprojmë në të njëjtën mënyrë për problemin që kemi, për ndërtimin e një mjedisi sportiv në shkollë. Pres të më shkruash prapë. Të puth fort Mira

 • 3. Reektimi: Hapi I. Nxënësit përcaktojnë strukturën e letrës së saposhkruar.

Detyrë shtëpie. Ndahet klasa në dy grupe, njëri grup shkruan një letër të thjeshtë, ndërsa tjetri një letër zyrtare.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Rubrika:

Njohuri gjuhësore - Drejtshkrim

Tema:

Shenjat e pikësimit në dialog

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

Të dallojë shenjat e pikësimit në dialog. Të përdorë saktë shenjat e pikësimit në dialog, diskutim, bisedë.

Metoda dhe teknika:

pyetje-përgjigje, shpjegim, punë e pavarur.

Materiale:

teksti, Fletorja e punës.

Fjalë kyç:

shenjë pikësimi, pikë, pikëpyetje, dy pika, presje, pikëçuditje.

Zhvillimi mësimit

 • 1. Evokimi: Pyetje-përgjigje.

Hapi I.

-Kujtoni shenjat e pikësimit që njihni. Pse janë të rëndësishme ato? -Çdo të ndodhte nëse një tekst nuk do të kishte fare shenja pikësimi?

 • 2. Realizimi i kuptimit: Shpjegim, punë e pavarur.

Hapi I. Punohet shembulli i dhënë në libër. Mësuesi/ja duhet të sqarojë saktë dhe qartë shenjat e pikësimit.

Hapi II. Punohet ushtrimi 1 i rubrikës Ushtrohu. Nxënësit do të rrethojnë shenjat e pikësimit që përdoren në dialog. I rëndësishëm në dialog është përdorimi i vizës dhe dy pikave.

Hapi III. Punohet ushtrimi 2. Nxënësit vendosin shenjat e pikësimit ku mungojnë. Të gjithë nxënësit po shkruanin për pushimet verore. Shpendi nuk po shkruante. Besimi e pyeti:

-Pse nuk po shkruan? -Nuk di çfarë të shkruaj, - u përgjigj Shpendi. -Të lutem ma shkruaj ti, - iu lut Shpendi… Duke shpërndarë hartimet mësuesja tha:

-Hartimet i keni bërë mjaft të bukura, por më i bukuri është hartimi i Shpendit. -Të lumtë, Shpendi, - i tha mësuesja. - Tani do të lexoj hartimin më të dobët. Dhe lexoi hartimin e Besimit.

 • - Më mërzite shumë, Besi. Nuk u besoja syve për hartimin tënd! - tha mësuesja. -Po, - belbëzoi Besi, kurse Shpendi u skuq dhe uli kokën.

 • 3. Reektimi:

Hapi I. Punimi i ushtrimit 3. Dallo fjalët e autorit dhe të bashkëbiseduesve.

Vendos shenjat e pikësimit ku duhen.

Një ditë në parfumeri hyri një grua dhe pyeti shitësen:

 • - Zonjë, ju lutem, më thoni, keni furçë dhëmbësh për fëmijë?

 • - Po, kemi, - iu përgjigj shitësja.

 • - Më jepni, ju lutem, një furçë, një pastë dhëmbësh dhe një sapun.

 • - Me kënaqësi, - tha shitësja, - i kemi shumë të mira. Shitësja shënoi në kompjuter çmimet e artikujve dhe i dha blerëses faturën. Gruaja pagoi të hollat dhe u largua.

Fjalët e autorit janë shënuar me ngjyrë gri.

Detyrë shtëpie. Zgjidhni një pjesë me dialog në tekstin Një diskutim në klasë dhe rrethoni shenjat e pikësimit në dialog dhe nënvizoni fjalët e autorit.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Rubrika:

Tema:

Njohuri gjuhësore Teksti dhe paragra

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

Të dallojë paragrafët në një tekst të caktuar. Të renditë si duhet paragrafët e një teksti.

Metoda dhe teknika:

Materiale:

Fjalë kyç:

stuhi mendimesh, punë e drejtuar, diskutim, diagrami i Venit. grak organizues. paragraf, kryeradhë.

Zhvillimi i mësimit

 • 1. Evokimi: Stuhi mendimesh.

Kujtohen njohuritë e marra në klasën e tretë mbi paragran.

 • - Ç’është paragra?

Paragraështë pjesë e tekstit nga një kryeradhë në tjetrën, që shpreh një mendim pak a shumë të plotë.

 • - Si shkruhet një paragraf?

Paragrafi fi llon me kryeradhë, pra, fjalia e parë e paragrat shkruhet e zhvendosur në të djathtë. Por paragrafët

mund të ndahen nga njëri-tjetri edhe nga një hapësirë ndërmjet tyre.

 • 2. Realizimi i kuptimit: Punë e drejtuar

Hapi I. Kthehu te tregimi "Gentiana" dhe numëro paragrafët.

Hapi II. Lexohet udhëzimi i dhënë në libër. Hapi III. Punohet ushtrimi 1. Nxënësit plotësojnë numrin e fjalive për secilin paragraf.

Hapi IV. Punohet ushtrimi 2. Nxënësit lexojnë tekstin. Gjejnë numrin e paragrafëve. Fjalitë e nënvizuara i shkruajnë në etore.

 • 3. Reektimi: Shkrim sipas gurave.

Hapi I. Punohet ushtrimi 3. Nxënësit shikojnë gurat dhe shkruajnë një tekst me tre paragrafë me titull “Ditëlindja e mamit”.

Detyrë shtëpie. Nxënësit do të shkruajnë historinë e emrit të tyre (mund të përdorin edhe një gra k organizues). Sqarohet detyra. E rëndësishme në realizimin e kësaj detyre është dallimi i paragrafëve.

ParagraI. Hyrja e shkrimit

Kush ma ka vënë emrin?

Paragrafët II –III

Zhvillimi i ngjarjes

Pse kanë zgjedhur këtë emër?

ParagraIV.

Mbyllja

Domethënia e emri tënd.

Gjithashtu, porositen të sjellin në klasë një fjalor me emra shqip.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Rubrika:

Të dëgjojmë dhe të asim

Tema:

Emri im

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

Të dëgjojë një tekst për të mbajtur mend sa më shumë gjëra të rëndësishme. Të tregojë historinë e emrit të Gentianës. Të dallojë lidhjet ndërmjet emrave dhe origjinës së tyre. Të përdorë Fjalor emrash. Të marrë pjesë në diskutim. Të dëgjojë dhe të asë duke respektuar rregullat e të folurit në grup. Të vlerësojë dhe të respektojë mendimet dhe idetë e shokëve duke e plotësuar me informacion shtesë planin e grupit.

Metoda dhe teknika:

rrjet diskutimi, punë në grup, punë me fjalorin.

Materiale:

Grak organizues.

Fjalë kyç:

emër, origjinë, ilir, prejardhja e emrit.

Zhvillimi i mësimit

 • 1. Evokimi: Rrjet diskutimi.

Po A është i rëndësishëm emri për njeriun? Jo Përfundimi: ................................................................................................................................ 2. Realizimi i kuptimit: Punë
Po
A është i rëndësishëm emri për njeriun?
Jo
Përfundimi: ................................................................................................................................
2. Realizimi i kuptimit: Punë në grup
Hapi I. Nxënësit plotësojnë grafi kun organizues me të dhënat për emrin e tyre. Paraqiten punimet e nxënësve.
I lihet kohë shumicës së tyre për të lexuar historinë e emrit të vet. Kjo orë mund të vazhdohet në veprimtarinë
ekstrakurrikulare.
Një grafi k të tillë ka plotësuar dhe mësuesja, e cila e lexon para nxënësve.
Hapi II. Nxënësit plotësojnë tabelën. Gjejnë lidhjet ndërmjet emrit dhe origjinës së tij.
Emri
Emër ilir
Emër vendi
Agim
Fjalë e shqipes
+
Rozafë
+
Bamir
+
Besnike
+
Drin
+
Dardan
+
+
Valbonë
+
Fatijonë
+
Genc
+
Korab
+
Jon
+
Urim
+
Teutë
+

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Hapi III. Punohet rubrika Punë në grup. Diskutoni se cilin nga emrat e mësipërm e kanë të afërmit tuaj apo personazhet e librave që keni lexuar.

 • 3. Reektimi: Hapi I. Punë me Fjalorin e emrave shqip.

Nxënësit punojnë me fjalorin. Ata gjejnë dhe lexojnë emra shqip.

Hapi II. Nëse ka kohë, mësuesja mund të plotësojë një shembull të tillë:

Cilësitë e mia sipas shkronjave që ka emri.

Agim

Ai është shumë i sjellshëm. Gëzon respektin e të gjithëve. I pëlqen të ndihmojë të tjerët. Miku i tij më i mirë është libri. Mund të realizojë një rrjet të dytë diskutimi:

Po

Jo

A do të të pëlqente të kishe një emër tjetër apo të pëlqen emri që ke?

Përfundimi: .............................................................................................................................

Të gjitha këto janë veprimtari të sugjeruara që mund të punohen edhe në orën e veprimtarisë ekstrakurrikulare.

Rubrika:

Tema:

Njohuri gjuhësore Emri

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

Të dallojë emrin në tekstet e dhëna. Të dallojë emrat që tregojnë edhe ndjenja, ide, mendime etj. Të dallojë emrat e përgjithshëm dhe të përveçëm. Të analizojë emrin sipas: llojit, gjinisë, numrit. Të shkruajë saktë emrat e përveçëm duke përdorur shkronjën e madhe.

Metoda dhe teknika:

Materiale:

Fjalë kyç:

stuhi mendimesh, punë në çifte, punë e pavarur, punë e drejtuar. teksti. emër, i përgjithshëm, i përveçëm, ndjenja, ide, mendime.

Zhvillimi i mësimit

Kjo është

tretë.

një orë përsëritjeje e njohurive, që tashmë nxënësit kanë marrë gjatë klasës së dytë dhe të

 • 1. Evokimi: Stuhi mendimesh.

Hapi I. Ora e mësimit llon me një stuhi mendimesh, ku nxënësit kujtojnë të gjitha njohuritë që kanë marrë

për emrin.

 • 2. Realizimi i kuptimit: Punë e drejtuar.

Hapi I. Nxënësit lexojnë në heshtje materialin e paraqitur në tekst. Pasi lexojnë, plotësojnë sipas kërkesave. Hapi II. Punohet ushtrimi 1, ku nxënësit nënvizojnë emrat dhe shkruajnë në etore se çfarë tregojnë (njerëz, kafshë, sende, vende dhe gjëra të tjera). Mësuesi i drejton të thonë emri tregon edhe mendim, ndjenjë, ide etj. Në mësimet pasardhëse nxënësit do të bëjnë ndarjen e emrave në konkretë dhe abstraktë.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Hapi III. Punohet ushtrimi 2 në etore, ku nxënësit i klasikojnë në një tabelë emrat në të përgjithshëm dhe të përveçëm.

3. Reektimi: Hapi I. Punohet ushtrimi 3 në libër, ku nxënësit duhet të shtojnë nga një emër të përveçëm përbri emrave të përgjithshëm.

Detyrë shtëpie. Punohen ushtrimet e Fletores së punës, f. 10.

Rubrika:

Të lexojmë

Tema:

Gramatika është një këngë e bukur (ora I)

Objektivat : Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

Të dallojë një tregim me nota humori duke ilustruar me leximin e tekstit. Të analizojë personazhet e tregimit. Të shprehë ndjenjat e tij për mësuesin/en. Të dallojë kuptimin e drejtpërdrejtë dhe të gurshëm të fjalëve. Të pasurojë fjalorin me fjalë me kuptim të gurshëm.

Metoda dhe teknika:

Materiale:

Fjalë kyç:

cilësitë e mësueses
cilësitë e
mësueses

lexim i drejtuar, shkrim i lirë, përmbledhje e strukturuar. teksti, tabak letre, grak (lule margarita). gramatikë, inspektor, mësuese, me zë të prerë, e merr me nge.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4” Hapi III. Punohet ushtrimi 2 në fl etore, ku

Zhvillimi i mësimit

 • 1. Evokimi: Shkrim i lirë.

- Listo në një etë të bardhë disa nga cilësitë që ti mendon se e bëjnë një mësues/e të përkryer ose më të

mirin/ën. Mund të përdorim grakun e lules. Mësuesi/ja e përkryer ka këto cilësi: e dashur, e qeshur, e aftë, e qetë etj. Mësuesja është për mua: ndihmësja ime, këshilluesja ime, mikja ime, një prind i dytë etj. Hapi II. Mësuesja plotëson te petalet e lules, vizatuar në një tabak të madh letre ose në tabelë, disa nga cilësitë e mësueses që thonë nxënësit.

 • 2. Realizim i kuptimit: Përmbledhje e strukturuar.

Hapi I. Mësuesja bën një parapërgatitje të nxënësve për tekstin që do të marrin. -Sot ne do të lexojmë një tregim shumë të këndshëm. Me këtë tregim ne tashmë hyjmë në një rubrikë Thumbojmë dhe qeshim. Në këto pjesë goditen të metat e njerëzve, po jo në mënyrë të drejtpërdrejtë, por nëpërmjet humorit, të qeshurës. Ne qeshim, por qëllimi nuk është vetëm ky. Qëllimi i vërtetë është të vihen në dukje të metat dhe të përmirësohen njerëzit që i kanë ato. Ky është edhe mesazhi i pjesës me titull “Gramatika është një këngë e bukur”.

Hapi II. Punohet me metodën e veprimtarisë së leximit të drejtuar. Mësuesja udhëzon nxënësit të jenë të vëmendshëm ndaj fjalëve të nënvizuara në tekst.

Ndalesa e parë. Çdo të martë dhe të enjte

...

, deri te

 • - Ku zhvillohet ngjarja?

 • - Cila është mësuesja?

 • - Si përshkruhet ajo?

...

pak thinja.

 • - Si mendoni, kush mund të jetë gruaja me thinja?

 • - Përse mund të ketë ardhur ajo?

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Ndalesa e dytë. Mirëdita… deri te

...

borë të bardhë.

 • - A ishte i saktë parashikimi juaj për zonjën me thinja?

 • - Si lloi të shpjegonte mësuese Lorencina?

 • - Cilat kategori gramatikore shpjegonte ajo?

 • - Të pëlqen kjo mënyrë shpjegimi?

 • - Si mendoni ju, inspektores i pëlqeu kjo mënyrë shpjegimi?

Ndalesa e tretë. Inspektorja

...

deri te

...

mësueses.

 • - A ishte i saktë parashikimi juaj mbi inspektoren?

 • - Me çfarë mund ta krahasosh shpjegimin e mësuese Lorencinës?

 • - Si mendoni ju, cila mënyrë e të shpjeguarit i pëlqente inspektores?

 • - Po mësuese Lorencina, si mendoni se do të vazhdojë të zhvillojë mësimin pas fjalëve të inspektores?

Ndalesa e katërt. Ua e shkreta mësuese … deri në fund.

 • - A ishte i saktë parashikimi juaj?

 • - Si ju duket përgjigja e mësuese Lorencinës?

 • - Po nxënësit e saj janë dakord me të?

 • - Si mendoni, kush kishte të drejtë, mësuesja apo inspektorja? Pse?

Hapi III. Punohet fjalori me fjalë dhe shprehje.

Reektimi: Hapi I. Nxënësit plotësojnë rubrikën Plotëso. Nxënësit mund të zgjedhin të gjitha alternativat e dhëna në ushtrim.

Detyrë shtëpie. Të lexojnë saktë, rrjedhshëm e të ritregojnë brendinë e tregimit.

Rubrika:

Të lexojmë

Tema:

Gramatika është një këngë e bukur (ora II)

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

Të lexojë rrjedhshëm, me intonacion tregimin. Të tregojë brendinë e tregimit duke përdorur grakun e ngjarjes. Të luajë në role tregimin. Të analizojë tiparet e personazheve duke u bazuar në pjesën e lexuar.

Metoda dhe teknika:

lexim në role, dramatizim, analizë personazhesh, diskutim.

Materiale:

teksti.

Fjalë kyç:

personazh, cilësitë e personazhit.

Zhvillimi i mësimit

 • 1. Evokimi: Lexohet tregimi nga disa nxënës. Ritregohet përmbajtja me grak organizues ose thjesht me gojë.

Grak organizues - harta e ngjarjes (shih te grakët - graku i ritregimit).

 • 2. Realizimi i kuptimit: Lexohet tregimi në role. Dramatizohet nga nxënës që i kanë mësuar fjalët e

personazheve. Mund të zhvillohet dhe një veprimtari tjetër.

 • 3. Reektimi: Analizë e dy personazheve. Mësuese Lorencina

Inspektorja

e aftë, e talentuar

e prapambetur

e dashur

e rreptë

e re

e vjetër

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

- Riktheju cilësive që ti shënove për mësuesen e përkryer në punimin e një ore më parë. Sa nga këto cilësi i ka mësuesja jote? A ka nevojë të përmirësohet ajo?

Ndoshta kjo është një veprimtari që mësuesja nuk ka dëshirë ta bëjë. Megjithatë nxënësit dinë ta vlerësojnë mësuesen e tyre.

Detyrë shtëpie. Vizato mësuesen tënde. Nxirr në dukje në vizatimin tënd cilësitë që ka ajo.

Rubrika:

Të shkruajmë

Tema:

Përshkruajmë një person

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

Të përshkruajë me shkrim shoku/shoqen ose të afërmit. Të pasurojë fjalorin me mbiemra. Të përdorë mbiemra të nyjshëm dhe të panyjshëm në përshkrim. Të shkruajë qartë, saktë duke përdorur sa më shumë fjalë të reja.

Metoda dhe teknika:

Shkrim i lirë, Turi i galerisë.

Materiale:

Teksti, letër format A4, lapsa me ngjyra.

Fjalë kyç:

Përshkrim, pamje zike, karakter, sjellje.

Zhvillimi i mësimit

 • 1. Evokimi: Shkrim i lirë.

Hapi I. Në një etë letre përshkruajnë një shok/shoqe të klasës pa i vënë emrin. Nxënësit punojnë pak minuta.

Hapi II. Lexohen disa nga punimet e nxënësve dhe në bazë të përshkrimit nxënësit gjejnë se për kë bëhet fjalë.

 • 2. Realizimi i kuptimit.

Hapi I. Mësuesja shkruan në dërrasën e zezë se çfarë kishin pasur parasysh nxënësit gjatë përshkrimit. Shton

në listë dhe elemente të tjera, që janë të nevojshme për t’u përdorur gjatë një përshkrimi.

Hapi II. Nxënësit lexojnë fjalët që përdoren për përshkrimin e pamjes zike të një personi. Mësuesja orienton nxënësit të qarkojnë ngjyrën dhe llojin e okëve që ka secili nxënës. Vazhdohet me leximin e fjalëve që përdoren për përshkrimin e tipareve dhe shprehjeve të fytyrës. Mësuesja i orienton nxënësit se në përshkrimin e një personi është shumë i rëndësishëm përshkrimi i karakterit dhe sjelljes së tij. Lexohen fjalët që përcaktojnë karakterin.

Hapi III. Fillon puna me shkrim e nxënësve. Nxënësve me nivel të ulët u kërkohet të përshkruajnë mësuesen ose inspektoren, nxënësve të tjerë u kërkohet të përshkruajnë shokun, një i afërt, personazh lmi, libri, nga bota e artit, sportit etj.

Mësuesi/ja i ndihmon nxënësit duke u shpërndarë etë të përgatitura ose i shkruan kërkesat në dërrasë.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Emri i personazhit

Ngjyra dhe lloji i okut

____________________________________

____________________________________

Tiparet dhe shprehja e fytyrës ____________________________________

Balli _______________________________________________________

Sytë _______________________________________________________

Shprehja _____________________________________________________

Zëri _______________________________________________________

Trupi _______________________________________________________

Qëndrimi i trupit _______________________________________________

Karakteri ____________________________________________________

Një model përshkrimi mund të jetë:

Erion Bogadani është një futbollist i ekipit kombëtar shqiptar. Ai luan me një ekip italian. Është shumë i gjatë, me okë kafe, që i kreh në një mënyrë të veçantë. Ka një ballë të lartë, sy kafe. Është i shkathët, i fortë, krenar që përfaqëson Shqipërinë në ndeshjet ndërkombëtare.

Turi i galerisë. Punimet e nxënësve ekspozohen në një kënd të klasës. Nxënësit lexojnë punimet e njëri-tjetrit.

 • 3. Reektimi: Rrjet diskutimi.

PO A është shumë e rëndësishme që një njeri të jetë i bukur nga ana fi
PO
A është shumë e rëndësishme që një njeri
të jetë i bukur nga ana fi zike?
JO

Përfundimi: ................................................................................................................................

Rubrika:

Tema:

Njohuri gjuhësore - Drejtshkrim Përdorimi i shkronjës së madhe

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

Të përdorë me korrektësi shkronjën e madhe te emrat e përveçëm. Të përdorë shkronjën e madhe në llim të fjalisë. Të shkruajë qartë shkronjat e alfabetit të mëdha e të vogla.

Metoda dhe teknika:

Materiale:

Fjalë kyç:

pyetje-përgjigje, bisedë, punë e drejtuar, punë e pavarur teksti i nxënësit, etore, lapsa me ngjyra shkronjë e madhe, emër i përveçëm, emër i përgjithshëm, thonjëza

Zhvillimi i mësimit

 • 1. Evokimi: Pyetje-përgjigje.

  • - Si llon shkrimi i fjalisë?

  • - Ç’tregojnë emrat e përveçëm?

  • - Si shkruhen ata?

Theksohen dy rregullat për shkrimin e shkronjës së madhe.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

2.

Realizimi i kuptimit. Punë e drejtuar.

Hapi I. Punohet ushtrimi 1. Nxënësit shkruajnë emra të përveçëm për emrat e përgjithshëm të pjesëtarëve të familjes. Për mësuesit që kanë mundësi mund të shfrytëzojnë dhe grakun organizues për pemën e familjes.

Hapi II. Punohet ushtrimi 2. Nxënësit shkruajnë emra të përveçëm për emrat e përgjithshëm.

Hapi III. Punohet ushtrimi 3, ku nxënësit shkruajnë emrat dhe mbiemrat e gjashtë shokëve dhe shoqeve të klasës.

Hapi IV. Punohet ushtrimi 4. Nxënësit shkruajnë emra vendesh.

Reektimi: Punë e pavarur. Punohet ushtrimi 5, i cili është në formën e një vetëdiktimi. Vlerësohen nxënësit për punën e tyre.

Detyrë shtëpie. Ushtrimi 5 i librit dhe ushtrimet e Fletores së punës, f. 12.

 

Rubrika:

Tema :

Njohuri gjuhësore

Emrat konkretë dhe abstraktë

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

Të dallojë emrat në fjalitë e dhëna. Të dallojë emrat abstraktë dhe konkretë. Të krijojë çifte antonimike.

 

Metoda dhe teknika:

Materiale:

Fjalë kyç:

Veprimtari e drejtuar, punë e pavarur.

Teksti, etore, Fletore pune.

Emër konkret, emër abstrakt, antonimi.

Zhvillimi mësimit

1.

Evokimi: Hapi I. Veprimtari e drejtuar.

Mësimi llon me rubrikën e parë. Nxënësit orientohen të lexojnë kërkesën dhe ta plotësojnë atë. Lexohen dy

rregullat mbi emrat konkretë dhe abstraktë.

Realizimi i kuptimit:

Hapi I. Punohet ushtrimi 1. Nxënësit vendosin tek emri konkret shkronjën e shqisës përkatëse. Nxënësit lexojnë punën e tyre.

Hapi II. Nxënësit punojnë ushtrimin 2. Vendosin K për emrat konkretë dhe A për emrat abstraktë. Emra abstraktë janë: lodhja, ndershmëria, mësimi, drejtësia, vështirësia, liria, suksesi,

Hapi III. Punohet ushtrimi 3. Nxënësit formojnë emra abstraktë nga mbiemrat e nyjshëm dhe nga emrat konkretë.

mik

miqësi

fëmijë

fëmijëri

plak

pleqëri

i varfër

varfëri

Hapi IV. Punohet ushtrimi 4.

 • i gëzim

gëzuar

 • i pasuri

pasur

 • i dëshpërim

dëshpëruar

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Nxënësit shkruajnë antonimet e emrave abstraktë.

 

mirësi

ligësi

gëzim

hidhërim

frikë

guxim

lumturi

dëshpërim

varfëri

pasuri

drejtësi

padrejtësi

2.

Reektimi: Punë e pavarur.

 

Nxënësit shkruajnë nga tre emra konkretë dhe abstraktë.

 

Detyrë shtëpie. Punohen ushtrimet e Fletës së punës, f.18.

Rubrika:

Të lexojmë

 

Tema:

Ani pianistja

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

 

Të pasurojë fjalorin me fjalë dhe shprehje të reja.

Të demonstrojë nëpërmjet pyetjeve sa e ka kuptuar tregimin.

Të analizojë personazhet e pjesës.

Të vlerësojë cilësitë pozitive të shokut/shoqes.

Të krahasojë personazhet e tregimit me një personazh nga jeta, lmi, libri.

 

Të dallojë kuptimin e drejtpërdrejtë dhe të gurshëm të fjalëve.

 

Metoda dhe teknika:

Pyetje-përgjigje, veprimtari e leximit të drejtuar, harta e personazheve.

Materiale:

Teksti, etore, Fletore pune.

Fjalë kyç:

Pianiste, truphedhur, ra si bombë, dirigjent, i gërryente nga brenda.

Zhvillimi i mësimit

1.

Evokimi: Pyetje-përgjigje.

Mësuesja iu drejton nxënësve pyetjet:

- A ju ka ndodhur të keni pasur zili dikë? Kur? Kë dhe për ç’arsye?

Nxiten nxënësit të sjellin përvojat e tyre.

Realizimi i kuptimit: Veprimtari e leximit të drejtuar.

Hapi I. Ndalesa I. Ani erdhi

...

, deri tek

...

ishte e jashtëzakonshme.

 • - Si e përshkruan Anin autori?

 • - Si mendoni do të ketë konikt më poshtë apo… ?

..

Ndalesa II. Një ditë Anin

...

,

deri tek

...

u bënë ziliqare.

 • - Si paraqiten Ela dhe Eni?

 • - Në cilin fjali e mbështetni mendimin tuaj?

Ndalesa III. Salla ishte mbushur

...

deri te

....

nuk

e uruan?

 • - Si mendoni, çfarë do të kishte dashur Eni dhe Ela që të ndodhte?

 • - Po klasa a mbajti të njëjtin qëndrim si Ela dhe Eni?

 • - Si mendoni Ela dhe Eni do të vazhdojnë të mbajnë këtë qëndrim?

Ndalesa IV. Në pushimin e madh… deri te

...

shumë keq.

 • - Si mendoni a kemi të bëjmë me një konikt?

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

 • - A ishte i saktë parashikimi juaj i llimit?

 • - Çfarë skene sajuan dy vajzat?

 • - Nëse do të ishe në vend të tyre, çfarë do të të kishte vajtur në mendje të bëje? Pse?

 • - Çfarë cilësie të Anit zbulojmë në këtë paragraf?

 • - Gjejeni në paragran që lexuat dhe lexojeni me zë të lartë.

 • - Si mendoni, vajzat do të vazhdojnë të sillen keq me Anin apo….?

Ndalesa V. Kaloi një javë… deri te

...

një pako në dorë dhe ikën.

 • - Si mendoni çfarë do të ketë në pako?

 • - Pse vajzat nuk hynë brenda?

Kishin frikë?

Ju vinte turp për veprimin e tyre?

S’donin të përballeshin me Anin?

- Mendoni se konikti po shkon drejt zgjidhjes?

Ndalesa VI. Lexoni paragran e fundit.

 • - Si mendoni a u zgjidh konikti?

 • - Në cilën fjali shprehet kjo zgjidhje? “Ani je e madhe!”

Hapi II. Punohen fjalët e fjalorit.

2. Refl ektimi: Harta e personazheve. Ani pianiste e talentuar e padjallëzuar zemërgjerë Nuk tregoi se
2. Refl ektimi: Harta e personazheve.
Ani
pianiste e talentuar
e padjallëzuar zemërgjerë
Nuk tregoi se kush ia punoi rengun
Ela dhe Eni pianiste egoiste ziliqare Donin të ishin ato më të mirat
Ela dhe Eni
pianiste
egoiste
ziliqare
Donin të ishin ato më të mirat

Detyrë shtëpie. Parashikoni se çfarë mund të bëjë Ani në situatën e mëposhtme.

Pas një viti Eni dhe Ela bëhen pianistet më të mira. Përshkruani se çfarë mund të bëjë Ani?

Rubrika:

Të lexojmë

Tema:

Ani pianistja (Ora II)

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

Të lexojë rrjedhshëm tregimin.

Të tregojë përmbajtjen me fjalët e tij.

Të punojë në grup.

Të shprehë mendimin e tij/e saj për situatat e caktuara.

Metoda dhe teknika:

Punë në grupe, diskutim, veprimtari e drejtuar.

Materiale:

Teksti.

Fjalë kyç:

Ritregim.

Zhvillimi i mësimit

 • 1. Evokimi: Lexohen detyrat e shtëpisë, ku nxënësit kanë sjellë parashikimet e tyre për fundin e ngjarjes, të

cilat nuk duhet të gjykohen, por të pranohen ashtu siç janë.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

2.

Realizimi i kuptimit: Veprimtari e drejtuar.

Hapi I. Leximi dhe ritregimi i pjesës nga disa nxënës. Nëse mësuesja e ndien të nevojshme, mund të përdorë

grakët e ritregimit.

Hapi II. Punohet rubrika Po ti?

Si duhet të sillesh me një mik:

që ka arritur sukses

(E përgëzon atë)

që është i ndrojtur (Përpiqu ta afrosh për t’u bërë dhe ai pjesë e grupit.)

që humbet një garë

(Çdo garë ka tues dhe humbës, po të stërvitet më shumë me siguri do të

arrijë sukses.)

që të ka bërë një të keqe (Përpiqu ta falësh atë, po pasi t’i kesh thënë në sy se veprimi i tij ishte

 

i padrejtë.)

Kjo rubrikë lihet të punohet në dyshe nga nxënësit. Dëgjohen disa dyshe.

3.

Reektimi: Punë në grupe.

Nxënësit bisedojnë në grupe për pasionet që kanë. Secili shkruan pasionin e tij. Më pas, nxënësit që kanë

të njëjtin pasion, grupohen në grupe të reja dhe diskutojnë se si mund ta arrijnë sukses në pasionin e tyre.

Nxënësit mund të formulojnë shprehje inkurajuese.

Ne jemi më të mirët.

Ne mund t’ia dalim mbanë.

Detyrë shtëpie. Gjeni tregime, poezi që shprehin përpjekjet që bëjnë njerëzit për të arritur sukses.

Rubrika:

Tema:

asim

 

Ndërtimi i tregimit

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

Të diskutojë për tregimet.

Të diskutojë për strukturën e një tregimi: Hyrja, zhvillimi, mbyllja.

Të dëgjojë dhe të asë duke respektuar rregullat e të folurit në grup.

Të dallojë hyrjen, zhvillimin dhe mbylljen në pjesë të reja.

Të gjejë idenë dhe temën e një tregimi të dhënë.

Metoda dhe teknika:

Kllaster, bisedë, diskutim, punë në dyshe.

Materiale:

Teksti, grak.

Fjalë kyç:

Ndërtim i tregimit, hyrje, zhvillim, mbyllje.

Zhvillimi i mësimit.

1.

Evokimi: Kllaster.

realist fantastiko-shkencor Llojet e tregimit Personazhet Tregimi Struktura Ideja Tema
realist
fantastiko-shkencor
Llojet e tregimit
Personazhet
Tregimi
Struktura
Ideja
Tema

hyrja

zhvillimi

mbyllja

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

2.

Realizim i kuptimit: Bisedë, diskutim.

Hapi I. Analizohen elementet e strukturës së tregimit. Lexohen etiketat që shpjegojnë hyrjen, zhvillimin dhe

 

mbylljen.

Hapi II. Nxënësit i rikthehen tregimit "Ani pianistja" dhe diskutojnë në bazë të ndarjes që është dhënë e

 

gatshme.

Në hyrjen e tregimit ne njihemi me Anën, e cila është transferuar në një shkollë tjetër, tre muaj pasi ka lluar

shkolla. Autori përshkruan pamjen zike dhe karakterin e Anit.

Në pjesën e zhvillimit të tregimit ne njihemi me ngjarjen dhe atë çka ndodh, problemet, koniktin me Enin

dhe Elën, rrengun që i punojnë ato, pendimin e tyre.

Në pjesën e mbylljes kemi zgjidhjen e problemit (konikt).

Hapi III. Mësuesja i orienton nxënësit në dy elemente të tjera të rëndësishme: tema dhe ideja e pjesës.

Lexohen sqarimet që janë dhënë në libër.

3.

Reektimi: Punë në dyshe.

Nxënësit punojnë rubrikën Kthehu te teksti. Orientohen të hapin librat në tregimet e mëparshme: Një diskutim

në klasë, Gentiana, Gramatika është një këngë e bukur.

Nxënësit diskutojnë për temën dhe idetë e këtyre tregimeve.

 

Vlerësohen nxënësit.

Detyrë shtëpie. Në një tregim që keni lexuar në librat jashtëshkollorë dalloni strukturën, temën dhe idenë

e tij.

 

Rubrika:

Tema:

Njohuri gjuhësore

Lakimi i emrit

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

Të dallojë lakimin e emrit duke u bazuar te mbaresa.

Të gjejë rasën e emrit me anë të pyetjeve.

Të dallojë lakimin e emrit nga zgjedhimi i foljeve.

Të lakojë emra të dhënë në të gjitha rasat.

 

Metoda dhe teknika:

Veprimtari, punë e drejtuar, diskutim, manipulim fjalësh në fjali.

Materiale:

Teksti, etore, lapsa me ngjyra, Fletorja e punës.

Fjalë kyç:

Lakim, rasë, nyjë, parafjalë

Zhvillimi i mësuesit.

1.

Evokimi: Hapi I. Veprimtari e drejtuar.

Mësuesja orienton nxënësit të lexojnë shembullin e dhënë në libër.

-Lexoni fjalitë dhe shiko si ndryshon emri me të kuqe.

Nxënësit lexojnë në heshtje rregullën. Më pas në kor lexojnë rregullën e futur në etiketë.

2.

Realizimi i kuptimit: Hapi I. Mësuesja u shpjegon nxënësve dallimin: folja zgjedhohet dhe emri lakohet.

Lexohet nga nxënësit lakimi në fjali i emrit libër dhe bibliotekë.

Lexohet rregulla. Mësuesja kërkon që nxënësit të përsëritin atë që lexuan.

Hapi II. Punohen ushtrimet e rubrikës Ushtrohu.

Në ushtrimin 1, nxënësit lakojnë emrin liqeni duke u ndihmuar nga pyetjet.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Në ushtrimin 2, nxënësit lidhin me shigjetë rasën me pyetjen dhe emrin.

Në ushtrimin 3, nxënësit plotësojnë fjalitë me emrin televizor në rasën e duhur.

3.

Reektimi: Diskutim.

Në ushtrimin 4, nxënësit nënvizojnë emrin që përsëritet. Bëjnë pyetjen dhe gjejnë rasën e emrit.

Në ushtrimin 5, nxënësit vendosin në rasën e duhur emrat në kllapa.

Detyrë shtëpie. Ushtrimi numër 6 dhe ushtrimet e Fletores së punës, f.15-16

Shënim: Kjo temë mund të zhvillohet në dy orë. Mësuesi/ja mund të shfrytëzojë orët në dispozicion. Sugjerohet

që për nxënësit shumë të mirë të plotësohen ushtrimet e nivelit të lartë.

Të punohen ushtrimet e Fletores së punës, f.17-18.

 

Rubrika :

Lexojmë

Tema:

A keni ngrënë ndonjëherë libra?!

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

Të pasurojë fjalorin me fjalë dhe shprehje të reja.

Të tregojë kuptimin e fjalëve të reja.

Të diskutojë për dobinë që sjell të lexuarit e librave.

Të ritregojë përmbajtjen e tregimit me fjalët e tij/saj.

Të nxjerrë temën dhe idenë e tregimit.

 

Metoda dhe teknika:

pyetje-përgjigje, parashikim për titullin

Materiale:

teksti,

Fjalë kyç:

televizor, libër, pasion (për leximin e librave)

Zhvillimi i mësimit.

1.

Evokimi: Pyetje-përgjigje.

Hapi I. Mësuesja u drejton nxënësve pyetjet:

 

-

Si e kaloni kohën e lirë?

-

Sa kohë harxhoni për të parë televizor?

-

Sa kohë harxhoni për të lexuar libra?

-

Cilat janë vërejtjet që iu bëjnë prindërit, kur shihni shumë televizor?

Vazhdojmë të jemi në rubrikën Thumbojmë dhe qeshim.

Sot do të njihemi me një ngjarje që iu ka ndodhur moshatarëve tuaj në një provincë të Italisë.

2.

Realizimi i kuptimit: Parashikim për titullin.

Mësuesja lexon titullin A keni ngrënë ndonjëherë libra?! dhe u drejton nxënësve pyetjen.

 

-

Sapo lexoni titullin, çfarë iu vjen ndërmend.

-

A mendoni se mund të hahen librat?

Nxënësit japin mendimet e tyre dhe mësuesja i shënon në tabelën e zezë.

Hapi II. Lexohet tregimi nga mësuesja. Nxënësit orientohen të dëgjojnë me kujdes. Pas leximit të tekstit

punohet rubrika Kupto tekstin.

Hapi III. Punohet rubrika Fjalorth. Duhet theksuar se në këto tregime nxënësit gjejnë shumë shprehje

frazeologjike e shprehje me kuptim të gurshëm. Mësuesi/ja shpjegon kuptimin e tyre.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

3.

Reektimi: Ditari dypjesësh.

Zgjidh paragran që të pëlqen dhe komentoje atë. Nënvizo shprehjet që të bëjnë për të qeshur dhe të duken

të çuditshme. Komentoji ato me shokun/shoqen e bankës.

Detyrë shtëpie. Mësoje ta lexosh rrjedhshëm tregimin. Ritregojua përmbajtjen e tregimit prindërve duke

përdorur humorin. Mbaj shënim komentet që do të bëjnë ata.

 

Rubrika:

Tema:

Njohuri gjuhësore

Emrat që mbarojnë me -ës, -ër

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

Të lakojë saktë emrat që mbarojnë më -ës, -ër.

Të shkruajnë saktë emrat që mbarojnë më -ës, -ër.

Metoda dhe teknika:

Përmbledhje e strukturuar, veprimtari e drejtuar, diskutim, punë në dyshe.

Materialet:

Libri, Fletore pune.

Fjalë kyç:

Lakim, drejtshkrim, emra që mbarojnë me -ës, -ër.

Zhvillimi i mësimit

1.

Evokim: Përmbledhje e strukturuar.

Hapi I. Mësuesi/ja u kërkon nxënësve që të gjejnë emra që mbarojnë më: -ës, -ër, si:

nxënës, blerës, shitës, pjekës, emër, letër.

Sot do të njihemi me lakimin e këtyre emrave. Të shohim se ç’ndodh me ta gjatë lakimit.

2.

Realizim kuptimit: Veprimtari e drejtuar.

Hapi I. Lakoni emrat që janë në tabelë. Nxënësit lihen të lirë të punojnë.

Pas përfundimit, detyra lexohet nga disa nxënës.

Mësuesja lexon rregullën.

Hapi II. Punohet ushtrimi 1. Nxënësit shkruajnë emrat e vendeve në trajtën e shquar. Gjirokastër Gjirokastra
Hapi II. Punohet ushtrimi 1. Nxënësit shkruajnë emrat e vendeve në trajtën e shquar.
Gjirokastër
Gjirokastra
Kukës
Kukësi
Dibër
Dibra
Mallakastër
Mallakastra
Durrës
Durrësi
Progër
Progri
Qukës
Qukësi
Nxënësit korrigjojnë njëri-tjetrin.
Hapi III. Punohet ushtrimi 2. Nxënësit do të shkruajnë në rasën kallëzore të shquar ose të pashquar
emrat në tabelë.
kodër
mjeshtër
metri
shitësi
blerës
nxënës
rrobaqepësi
Emërore
Kallëzore
kodër
mjeshtër
metrin
shitësin
blerës
nxënës
rrobaqepësin

Nxënësit orientohen që të shohin në ç’trajtë është emri i rasës emërore. Gjatë plotësimit të rasës kallëzore

të ruajnë trajtën. Nxënësit formulojnë një rregull.

Emrat që mbarojnë me -ër gjatë lakimit nuk ndryshojnë vetëm në rasën emërore

dhe kallëzore në trajtën e pashquar, kurse në rasat e tjera po.

Emërore kodër

Kallëzore kodër

Emrat që mbarojnë me -ës, gjatë lakimit në trajtën e pashquar e të shquar e ruajnë ë-në.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

 

Hapi IV. Punohet ushtrimi 3. Nxënësit do të shkruajnë emra në rasën dhanore, trajta e shquart në tabelë.

Mësuesi orienton nxënësit që në llim emrat e trajtës së pashquar t’i kthejnë në trajtën e shquar dhe, më pas

t’i vendosin në rasën dhanore.

 
 
 • E. ketër

emër

 

metër

dhelpër

blerëse

kandërr

gurgdhendës

 
 
 • E. e shq.

emri

ketri

metri

dhelpra

blerëseja

kandrra

gurgdhendësi

 

Dh. e shq.

emrit

ketrit

metrit

dhelprës

blerëses

kandrrës

gurgdhendësit

 

3.

Reektimi: Punë në dyshe.

 

Nxënësit orientohen të nxjerrin etoret. Krijojnë dyshe me shokun/shoqen. Secili do t’i japë shokut të lakojë

në trajtën e pashquar dhe të shquar një emër që mbaron më: -ës, -ër. Orientohen të përdoren fjalët e ushtrimit

2, 3.

Detyrë shtëpie. Punohet ushtrimi 4.

 

Rubrika:

Njohuri gjuhësore - Drejtshkrim

 

Tema:

Emra që mbarojnë në shumës me -e

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

 

Të përdorë saktë shumësin e emrave mashkullorë të tipit: dyqan, tregim, telegram.

 

Të shkruajnë saktë emrat që në shumës mbarojnë me -e.

 

Të përshtatë saktë mbiemrin me emrin në grupe fjalësh dhe në fjali.

 

Metoda dhe teknika:

Punë e drejtuar, diskutim, manipulim fjalësh në fjali, veprimtari e pavarur.

Materiale:

 

Teksti, fjali të shkruar nga mësuesja në tabakë letre.

 

Fjalë kyç:

Emra mashkullorë, shumës, mbaresa e.

 

Zhvillimi i mësimit

 

1.

Evokimi: Shpjegimi i temës nëpërmjet shembujve.

 
 

Hapi I. Në tabelë janë shkruar fjalitë:

 
 

Dje isha në një panair.

Këtë vit janë zhvilluar disa panaire.

 

Mira mori një telegram nga gjyshja.

Postieri shpërndau disa telegrame.

 

Le t’i analizojmë emrat e nënvizuar. Çfarë vini re?

 

një panair - emër, numri njëjës;

disa panaire - emër, numri shumës

 

një telegram - emër, numri njëjës;

disa telegrame - emër, numri shumës

 

Mësuesja pret që nxënësit të gjejnë ndryshimin që ndodh në numrin shumës ku emrat marrin mbaresën -e.

(Emrat e gjinisë mashkullore, në numrin shumës dalin me mbaresën - e, si emrat e gjinisë femërore)

 

2.

Realizimi i kuptimit: Punë e drejtuar.

 

Hapi I. Lexohet nga nxënësit zinxhir rubrika Mbaj mend.

 

Hapi II. Punohet ushtrimi 1. Nxënësit kthejnë në numrin shumës në trajtën e pashquar emrat.

 
 

një tekst

disa tekste

një personazh

disa personazhe

 

një element

disa elemente etj.

 

Hapi III. Punohet ushtrimi 2. Kthe në numrin njëjës emrat dhe mbiemrat.

 

disa dete të thella

një det i thellë

disa lloje të ndryshme

një lloj i ndryshëm

 

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Lexohet rregulli i paraqitur.

Emrat e gjinisë mashkullore që marrin e, në shumës janë të gjinisë femërore, prandaj edhe mbiemrat i marrin

të gjinisë femërore.

3.

Reektimi: Veprimtari e pavarur.

 

Punohet ushtrimi 3. Nxënësit kthejnë në shumës emrat dhe mbiemrat. Ata do të lexojnë dhe tregojnë se çfarë

ndryshon te emrat dhe mbiemrat.

 

Detyrë shtëpie. Punohen ushtrimet e Fletores së punës.

 

Rubrika:

Lexojmë

Tema:

Vjeshta

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

Të lexojë vjershën me intonacion, sipas kërkesave të teknikës së recitimit.

T’u përgjigjet pyetjeve për të treguar se e ka kuptuar brendinë.

Të shprehë me fjalë ndjenjat dhe emocionet që i shkakton dëgjimi dhe leximi i vjershës.

Materialet:

Pamje nga stina e vjeshtës, fotogratë bëra nga fëmijët gjatë stinës së vjeshtës,

gjethe të thata.

Fjalë kyç:

Vjeshtë, begati, e artë, bistak, kuqojnë.

Metoda dhe teknika: Pyetja e ditës, parashikim, vizatim.

Zhvillimi i mësimit

 
Stina e vjeshtës
Stina e vjeshtës

1.

Evokimi: Pyetja e ditës:

- Çfarë të vjen në mendje kur themi stina e vjeshtës?

Përgjigjet mund të jenë të ndryshme, si: ikjen e zogjve, rënien e gjetheve, llimin e shkollës, pjekjen e frutave,

kohë më e freskët, stina e pëlqyer nga piktorët etj.

 

Nxënësit lihen të shprehin mendimet e tyre. Më pas mund të plotësojë dhe mësuesja.

2.

Realizimi i kuptimit: Parashikim.

 

Hapi I: Parashikim për gurat. Lexohet titulli.

Menjëherë ne e kuptojmë që poezia et për stinën e vjeshtës. Le të shohim sesi poeti i njohur shqiptar Xhevahir

Spahiu e përshkruan vjeshtën.

 

Hapi II. Lexohet poezia me një intonacion të qetë e melodioz nga mësuesi/ja.

Hapi III. Mësuesi/ja pyet nxënësit:

 
 

-

Si ndiheni pasi keni dëgjuar vjershën? Nxënësit shprehin emocionet dhe përfytyrimet e tyre.

-

Përfytyroj zogjtë shtegtarë që nisen për shtegtim etj. Imagjinoj gjethet e pemëve që bien,

frutat që piqen, njerëzit që i vjelin ato.

 

Hapi IV. Punohet rubrika Kupto tekstin.

Hapi V. Nxënësit gjejnë të ç’lloji janë emrat me të cilët tregohen ndjenjat e poetit.

(emra abstraktë)

 

3.

Reektimi: Vizatim.

 

Vizato peizazhin e vjeshtës.

Detyrë shtëpie. Mësoni vjershën përmendsh.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Rubrika:

asim

Tema:

Poezia dhe proza

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

Të dallojë llojet letrare të poezisë dhe të prozës.

Të krahasojë poezinë me prozën.

Të dallojë elementet e poezisë (strofa, vargu, rima).

Metoda dhe teknika:

Materialet:

Fjalë kyç:

Zhvillimi i mësimit

 • 1. Evokimi:

Hapi I. Bisedë.

 • - Ç’është poezia?

Bisedë, punë në dyshe, veprimtari e pavarur.

Teksti i nxënësit, një poezi, një prozë e zgjedhur nga mësuesi/ja.

Poezi, prozë, strofë, varg, rimë.

 • - Është një tekst në vargje që shpreh ndjenjat dhe emocionet e poetit.

 • - Ç’është proza?

 • - Tekst jo në vargje. Fjalitë vijnë njëra pas tjetrës.

Kjo është një mënyrë e llimit të orës së mësimit. Një llim tjetër mund të ishte:

Lexohet një vjershë. Lexohet dhe një tekst në prozë. P.sh.:

Poezi

Prozë

Gjuha jonë sa e mirë,

Sa e ëmbël, sa e gjerë

Sa e lehtë, sa e dlirë,

Sa e bukur, sa e vlerë.

Gjuha shqipe është një nga gjuhët më të vjetra

të Ballkanit. Ajo e ka prejardhjen nga ilirishtja.

Lihen nxënësit të gjejnë vetë ndryshimin.

 • 2. Realizimi i kuptimit: Punë e drejtuar.

Hapi I. Nxënësit lexojnë në kor etiketën.

Hapi II. Elementet e një poezie janë: strofa, vargu dhe rima.

Poezia Vjeshta është e përbërë nga tri strofa. Strofa e parë ka 4 vargje. Vargjet që rimojnë janë vargu

i parë dhe i tretë. Fjalët rimuese janë vera dhe era. Vargu i dytë rimon me vargun e katërt, ku fjalët rimuese

janë larg dhe park .

Hapi III. Mësuesja iu shpjegon nxënësve se një poezi mund të kthehet dhe në prozë. Lexohen dy paragrafët.

Hapi IV. Punohet rubrika Kthehu te teksti.

Nxënësit do të gjejnë cilat janë strofat, vargjet dhe rimat te poezia Vjeshta.

 • 3. Reektimi: Veprimtari e pavarur.

Nxënësit do të analizojnë:

 • - Titullin e vjershës

 • - Sa strofa ka?

 • - Cilat janë vargjet?

 • - Cilat janë rimat e saj?

Detyrë shtëpie. Gjej një poezi nga një libër jashtëshkollor dhe analizoje atë.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Rubrika:

Shkruajmë

Tema:

Përshkruajmë tingujt dhe ngjyrat e vjeshtës

Objektivat: Në fund të orës së mësimit nxënësi të jetë i aftë:

Të përshkruajë stinën e vjeshtës.

Të përdorë fjalë dhe shprehje që i përkasin kësaj stine.

Të shprehë ndjenjat dhe emocionet e tij/saj në përshkrim.

Të përshkruajë duke u bazuar në imagjinatën dhe fantazinë e tij/saj.

Metoda dhe teknika:

Përmbledhje e strukturuar, veprimtari shkrimi.

Materialet:

Lapsa, etë të bardha, gjethe të thata të pemëve, shkopinj, degë të vogla drurësh,

grak organizues (gjethja).

Fjalë kyç:

Vjeshtë, tinguj, ngjyra, fëshfëritje, kërcitje, mërmëritje.

Zhvillimi i mësimi

 • 1. Evokimi. Përmbledhje e strukturuar.

Mësuesja i orienton nxënësit për veprimtarinë që do të realizojnë.

-Sot do të përshkruajmë stinën e artë të vjeshtës. Më dëgjoni me kujdes! Pjesa që do të lexoj është shkëputur

nga përralla “Bambi”, jam e sigurt që e keni parë edhe lm. Bëhuni gati!

 • 2. Realizimi i kuptimit: Veprimtari e drejtuar.

Hapi I. Lexohet nga mësuesja pjesa. Leximi duhet të jetë i qetë dhe shprehës.

-A e përfytyruat skenën?

-Si mendoni, cilët janë tingujt e vjeshtës? (kërcitja e degëve, fëshfëritja e pemëve, shirat që bien,

melodia që krijojnë ato).

- Po ngjyrat e vjeshtës?

Nxënësit orientohen të lexojnë thesin e fjalëve.

Hapi II. Veprimtari shkrimi.

Nxënësit bëjnë përshkrimin e vjeshtës në një kohë 20-25 minuta. Ju mund t’iu sugjeroni të vizatojnë një gjethe

të madhe në etore dhe të shkruajnë brenda saj. Më pas ta ngjyrosin gjethen. Ne mund t’ju sugjerojmë dhe

disa grakë në formën e gjethes, të ketrit, të lajthisë, të misrit. (Shiko grakët). Nxënësit le të zgjedhin njërin

prej tyre. Mendojmë se do ta bënte dhe më interesant përshkrimin.

Në fund lexohen punimet e nxënësve.

 • 3. Reektimi: Me mjetet e sjella nxënësit formojnë një pemë me gjethe të rëna.

Detyrë shtëpie. Formo një pesëvargësh me fjalën Vjeshtë.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Rubrika:

Njohuri gjuhësore - Drejtshkrim

Tema:

Emrat që mbarojnë me -i

Objektivat: Në fund të orës nxënësi të jetë i aftë:

• Të lakojë saktë emrat që mbarojnë me -i të tipit: shtëpi, çati, kuti.

• Të dallojë gjininë e emrave që mbarojnë me -i.

• Të shkruajë saktë emrat që gjatë lakimit marrin -a.

Mjete:

Fjalë kyç:

Aftësitë:

Teksti, shkumësa me ngjyra, tabelë për lakimin e emrave që mbarojnë me -i.

Gjini femërore, trajtë e shquar, e pashquar, rasa, emrat: liri, qershi, kuti.

Të dalluarit, të shkruarit, të menduarit.

Struktura ERR

Metoda

Koha

Evokimi

Mendo, vëzhgo, diskuto

 

Realizimi i kuptimit

Punë e drejtuar

 

Reektimi

Shkrim i drejtuar

 

Zhvillim i mësimit

Evokimi: Mendo, vëzhgo, diskuto.

Shkruhen në tabelë emrat: shtëpi, qershi, kajsi, lumturi.

 • - Në ç’gjini dhe në ç’trajtë janë emrat më lart?

 • - Kthejini në trajtën e shquar njëjës.

(Shtëpia, qershia, lumturia dhe jo shtëpija, qershija, lumturija)

 • - Si mund të lakohet emri shtëpi, qershi në trajtën e shquar dhe pashquar njëjës?

Paraqitet tabela me lakimin e këtyre emrave.

Realizim i kuptimit: Punë e drejtuar.

Hapet teksti në faqen 45.

Lexohen shembujt drejtshkrimorë të emrave femërorë që mbarojnë me -i të theksuar.

Kalohet në rubrikën Ushtrohu.

ushtrimin 1, nxënësit ndajnë sipas gjinisë emrat që mbarojnë me -i.

Emra të gj. femërore

Emra të gj. mashkullore

shtëpi, shtëpisë, kajsi,

piktori, mure, kopshtin, lisi

qershi, shami, kuti

ushtrimin 2, nxënësit i kthejnë emrat e dhënë në trajtën e shquar, rasa emërore.

shtëpi- a

kusi-a

lumturia- a

shëndetësi-a

tepsi-a

liri- a

fatkeqësi-a

bujqësi -a

Në ushtrimin 3, nxënësit lakojnë emrin qershi në trajtën e shquar dhe pashquar, sipas shembullit të dhënë.

Rasa

E pashquar

E shquar

Emërore

 

një qershi

qershia

Gjinore

i,e

një qershie

i, e qershisë

Dhanore

 

një qershie

qershisë

Kallëzore

 

një qershi

qershinë

Rrjedhore

prej një qershie

prej qershisë

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

ushtrimin 4, nxënësit shkruajnë si duhet në trajtën e shquar, rasa kallëzore emrat: kuti, liri, Shqipëri, lumturi.

nxënësi I

kuti

nxënësi II

liri

Reektimi: Shkrim i drejtuar.

nxënësi III

Shqipëri

- Shkruani 6 fjali ku të përdorni emrat:

liri, Shqipëri, kënaqësi, fatkeqësi, ëmbëlsi, dituri

P.sh.: Liria është e çmuar për këdo.

Vendlindja ime është Shqipëria.

Ëmbëlsirat janë kënaqësia ime.

Xhoi buzëqeshte me një ëmbëlsi të madhe.

Dituria tohet me punë të madhe.

nxënësi IV

lumturi

Lexohen dhe vlerësohen fjalitë e krijuara nga nxënësit.

Detyrë shtëpie. Formoni fjali me emrat: kajsi, shtëpi, shëndetësi, kuti, shami duke i përdorur në trajtën e

shquar, në rasën emërore.

Rubrika:

Njohuri gjuhësore

Tema:

Lakimi i emrave në numrin shumës

Objektivat: Në fund të orës nxënësi të jetë i aftë:

• Të lakojë emrat e gjinisë femërore e mashkullore në numrin shumës.

• Të dallojë rasën e emrave të dhënë në tekst.

• Të drejtojë pyetjet e duhura për gjetjen e rasave të emrave mashkullorë. (Cilët?, Cilëve?, Prej cilëve?)

Mjete: Teksti, tabela, fl etore klase, stilolaps, tabak letre me tekst. Fjalë kyç: Emra femërorë, mashkullorë,
Mjete:
Teksti, tabela, fl etore klase, stilolaps, tabak letre me tekst.
Fjalë kyç:
Emra femërorë, mashkullorë, shumës, rasë, pyetjet: cilët?, cilëve?, prej cilëve?
Struktura ERR
Metoda
Koha
Evokimi
Diskutimi i ideve
Realizimi i kuptimit
Punë e drejtuar
Refl
ektimi
Punë e pavarur. Zbatim i njohurive të marra
Aftësitë:
të dalluarit, të menduarit, të shkruarit.
Zhvillim i mësimit
Evokimi: Diskutimi i ideve.
- Thoni disa emra në numrin shumës:
mësuesit
mësueset
luleve
emra në shumës
vallet
disa nxënës
fl etoret

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Paraqitet një tekst i shkruar në tabak letre ose është shkruar që më përpara në dërrasë të zezë. U kërkohet

nxënësve të gjejnë emrat e numrit shumës dhe rasën e tyre.

- Në ç’rasë janë përdorur emrat e numrit shumës?

Kujtesë.

Për të gjetur rasën e emrave të gjinisë mashkullore

në numrin shumës përdoren pyetjet:

Emërore

cilët?

Gjinore

i cilëve?

Dhanore

cilëve?

Kallëzore

cilët?

Rrjedhore

prej cilëve?

Realizim i kuptimit: Punë e drejtuar.

Hapet teksti në f. 46.

Lexohet teksti. Emrave me të kuqe u tregohet rasa, duke përdorur pyetjet: Cilët?, Cilëve?, Cilëve?, Cilët?,

Prej cilëve?

ushtrimin 1, nxënësit gjejnë fjalën që përsëritet në tekstin e dhënë (bretkosa) dhe thonë rasën në të

cilën është përdorur.

Bretkosat emërore cilat?

i bretkosave gjinore i cilave?

Bretkosave rrjedhore prej cilave?

bretkosa t kallëzore cilat?

ushtrimin 2, nxënësit u përgjigjen pyetjeve me emrin bretkosë duke e vendosur në rasën e duhur. Ata

duhet të shkruajnë me laps emrin bretkosë në rasa të ndryshme. (bretkosat, i bretkosave, bretkosave, bretkosat,

prej bretkosave)

Reektimi: Punë e pavarur. Zbatim i njohurive të marra.

Nxënësit lexojnë tekstin e dhënë në ushtrimin 3 dhe gjejnë rasën e emrave me shkronja të zeza.

djemrasa kallëzore,

e shkopinjve gjinore,

shkopinjve dhanore ,

shkopinj rasa kallëzore

shkopinjtë kallëzore

shkopinjtë emërore

Bëhet vlerësimi i punëve të nxënësve.

Detyrë shtëpie. Zgjidhni në librin tuaj një tekst, nënvizoni emrat e numrit shumës dhe tregoni rasën e

tyre.

Libër mësuesi për tekstin “Gjuha shqipe 4”

Rubrika:

Lexojmë

Tema:

Andi Gjellëbërës

Objektivat: Në fund të orës nxënësi të jetë i aftë:

Të lexojë rrjedhshëm, me intonacion dhe të respektojë në mënyrë të vetëdijshme shenjat e pikësimit.

Të japë detaje shtesë rreth pjesës, duke e pasuruar më tej atë.

Të bëjë pyetje rreth tekstit që lexon.

Të tregojë brendinë e pjesës që lexon.

Të gjejë temën dhe idenë e pjesës.

Të analizojë mesazhin e pjesës dhe personazhin kryesor.

Metoda dhe teknika:

Stuhi mendimesh, leximi me ndalesa, lexim zinxhir, rrethi i koncepteve.

Mjetet:

Pamje nga mjedise të ndryshme, restorante, familja gjatë drekës,

foto të kuzhinierëve.

Fjalë kyç:

Gjellë, gatuan, gjellëbërës, kuzhinë.

Aftësitë:

Të lexuarit, të menduarit, të ritreguarit, të analizuarit.

Zhvillimi i mësimit

 • 1. Evokimi: Stuhi mendimi (brainstormimg).

gatuan veshje e posaçme enë gjellëbërësi gjellë kuzhinë
gatuan
veshje e posaçme
enë
gjellëbërësi
gjellë
kuzhinë

Mësuesi u kërkon nxënësve të thonë shpejt e shpejt çdo gjë që u vjen në mendje për gjellëbërësin.

Mësuesi/ja shkruan në tabelë titullin e tregimit “Andi gjellëbërës” dhe pyet nxënësit:

 • - A keni gatuar vetë ndonjëherë?

 • - Ç’lloj gjelle keni gatuar?

 • - Trego para shokëve si ke vepruar?

 • - Cila është gjella që të pëlqen më shumë?

 • 1. Realizimi i kuptimit: Leximi me ndalesa.

Lexohet tregimi me ndalesa.

Ndalesa e parë: Makina qepëse

...

deri te

 • - Pse u shqetësua Andi?

 • - Ç’po bënte zonja Fink?

...ju

duhet të hani diçka.

 • - A ju ka rastisur të shqetësoheni ndonjëherë si Andi?

Ndalesa e dytë: Andi shkoi

...

deri te

...

 • - Ç’lloi të bënte Andi?

 • - Pse mendoi të gatuante vetë?

 • - Ç’mjete dhe perime përdori ai?

 • - Si i dukej puna e gatimit?

duket vetja sikur ç’po bën.

Ndalesa e tretë: Ngriti kapakun

...

deri te

 • - Si u bë gjella e Andit?

...kaq