Anda di halaman 1dari 11

Edisi 5!

 
16 R.Akhir 1426 
24 Mei 2005 

MUHAMMAD ABDUL
HAMID AHMAD
(Bapa seluruhMahasiswa, 1329-1412 H.I1911-
1992 M.

Kelahiran dan Masa Kecil


Muhammad Abdul Hamid Ahmad

Muhammad Abdul Hamid Ahmad dilahirkan di


Buhairoh, Syibrahit, pada 23 September 1911. Beliau
dibesarkan di dalam keluarga yang kuat berpegang
kepada ajaran agama. Ayah dan datuknya termasuk di
dalam keluarga besar Al-Azhar. Ayahnya mendapat
Dari Abu Tsabit, dalam suatu riwayat
lain disebut-kan Abu Said dan dalam riwayat lain diploma tinggi (Highest Diploma awarded by Al-Azhar
pula disebutkan Abulwalid, yaitu Sahl bin Hanif University) dan bekerja sebagai peguam rasmi.
r.a., dan dia pernah menyaksikan peperangan
Badar, bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: Muhammad Abdul Hamid Ahmad memulakan

"Barangsiapa yang memohonkan kepada pengajiannya dan menghafaz Al-Qur'an dengan


Allah Ta'ala supaya dimatikan syahid dan beberapa guru di kampungnya, kemudian beliau
permohonannya itu dengan secara yang
sebenar-benarnya, maka Allah akan pindah ke Kairo bersama ayahnya untuk melanjutkan
menyampaikan orang itu ke tingkat orang-orang pelajaran di sekolah yayasan Islamiyah dan mendapat
yang mati syahid, sekalipun ia mati di atas
tempat tidurnya." (Riwayat Muslim) ijazah ibtida'iyah (sekolah rendah). Beliau
Hadith 57, Bab 4, Bab Kebenaran, Kitab meneruskan pengajian di Sekolah Ibrahimiyah dan
Riyadhus Shalihin mendapat ijazah Sekolah Menengah (SMU) dalam
jurusan sastera, kemudian memasuki Fakulti Adab di
Risalah Tsulasa’ adalah Terbitan © Bahan
Tarbiyyah ONline. Sebarang maklum Universiti Mesir, dalam jurusan bahasa Arab. Beliau
balas kepada bahantarbiyyah@yahoo.com menamatkan pengajian pada tahun 1938. Beliau

Sumber: dilantik menjadi staf pengajar Madrasah Ikhwanul


™ Hadith Pilihan – Riyadhus Shalihin, Muslimin dan menjawat jawatan sebagai setiausaha
Imam Nawawi
™ Mereka Yang Telah Pergi – Mereka redaksi majalah An-Nadzir yang diarahkan oleh Ustadz
Yang Telah Pergi, ditulis oleh Al- Shalih Asymawi.
Mustasyar Abdullah Al-Aqil,
terbitan Al-I’tishom Cahaya Umat
™ Hadith Tsulasa’ – Hadith Tsulasa’,
ditulis oleh Ahmad Isa ‘Asyur,
terbitan EraIntermedia

Risalah Tsulasa’ Edisi 4, 16 RabiulAkhir; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 1


seorang mahasiswa pertama yang bergabung dengan
Interaksi Muhammad Abdul Hamid
Ahmad dengan Ikhwan pergerakan Islam, iaitu ketika kuliah Fakulti Adab
Muhammad Abdul Hamid Ahmad mula mengenali Universiti Kairo. Kerana itu beliau digelar sebagai
Ikhwanul Muslimin sejak menjadi mahasiswa pada tahun Abul Jami'iyin (Bapa kepada semua Mahasiswa)
1933 atas bimbingan Syaikh Thanthawi Jauhari. Ketika Ikhwanul Muslimin.
beliau dan rakan-rakannya sedang merencanakan
pendirian organisasi keislaman, Syaikh Thanthawi Aktiviti-aktiviti Muhammad Abdul
menganjurkan mereka bergabung dengan Ikhwanul Hamid Ahmad
Muslimin. Menurut Syaikh Thanthawi, jamaah ini Setelah tamat pengajian dalam pengajian tinggi,
memandang Islam sebagai agama, negara, ibadah, dan Muhammad Abdul Hamid Ahmad aktif di dalam dunia
kepimpinan. Jamaah tersebut sangat serius dalam pendidikan Mesir, Iraq, dan Jordan. Pada tahun 1941,
mentarbiyah beliau menjadi guru
anggotanya. Tarbiyah siswazah di dalam sekolah-
yang diterapkan bukan sekolah peringkat
hanya sekadar teori, menengah Iraq. Setelah Dr.
tetapi amat beraplikasi, Husain Kamaluddin
dalam bentuk rib/ah, menjadi tutor di Fakulti
pengumpulan, dakwah Teknik Baghdad, dan
fardiyab, dan dakwah kedua-duanya bekerjasama
kolektif melalui masjid untuk menyebarkan
dan perkumpulan. dakwah Islam di Iraq.
Syaikh Thanthawi juga Merekalah yang
memuji pendirian mencungkil bakal Ikhwan
Jamaah Ikhwanul Muslimin, Imam Asy-Syahid Hasan Al- di Iraq. Tambahan lagi, dakwah mereka di Iraq
Banna. Bahkan, Syaikh Al-Azhar, Mushthafa Al-Maraghi, diperkuatkan oleh Ustadz Shawwaf yang lulus dari Al-
memberikan cadangan kepada Al-Banna untuk menerajui Azhar.
majalah Al-Manar setelah pemegang asalnya, Syaikh Pada tahun 1946, Ustadz Muhammad Abdul
Muhammad Rasyid Ridha, meninggal dunia. Tiada pilihan Hamid meninggalkan Iraq dan menuju ke Mesir,
bagi Ustadz Muhammad Abdul Hamid dan enam untuk menerima amanah sebagai guru, penceramah,
rakannya, kecuali mengikuti nasihat Syaikh Thanthawi dan penulis di dalam surat khabar harian Al-Ikhwan
Jauhari. Mulailah mereka bergabung dengan Ikhwanul Al-Muslimun, yang diterbitkan pada tahun itu juga.
Muslimin. Pada tahun 1948/1949, beliau mengajar Kuliah Ilmiah
Mereka bertemu dengan Imam Al-Banna di di Universiti Islamiyah Jordan, atas permintaan Muraqib
dalam kediaman Syaikh Thanthawi Jauhari. Inilah 'Am Jordan, H. Abdullathif Abu Qaurah.
pertemuan pertama mereka dengan Ikhwan. Tanggal 8 Disember 1948, Muhammad Abdul
Selanjutnya, Ustadz Muhammad Abdul Hamid Hamid Ahmad pulang ke Mesir. Ketika itu, Jamaah
dipilih menjadi penyelia mahasiswa. Ikhwanul Muslimin Mesir dibubarkan, seluruh
anggotanya ditangkap dan dimasukkan ke dalam
Muhammad Abdul Hamid Ahmad yang penjara.
Saya Kenal
Pada tahun 1954, 1960, dan 1965 Muhammad
Saya mengenali Ustadz Muhammad Abdul Hamid
Abdul Hamid Ahmad dimasukkan ke dalam penjara.
Ahmad melalui tulisannya di dalam majalah mingguan
Setelah keluar dari penjara, beliau menunaikan haji
Ikhwanul Muslimin, pada akhir tahun 1940-an. Saya
dan menetap di Arab Saudi, menjadi penasihat di
bertemu dengannya di Mesir, ketika mereka sedang
dalam Pengarah Pendidikan Wanita Makkah Al-
melakukan aktiviti-aktiviti di kalangan mahasiswa.
Mukarramah. Pada dua tahun berikutnya, beliau
Beliau mempunyai pengalaman yang banyak di
diberi tanggungjawab memegang jawatan di dalam
dalam dakwah kampus. Beliau juga merupakan salah
Kementerian Pendidikan dan dilantik sebagai

Risalah Tsulasa’ Edisi 4, 16 RabiulAkhir; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 2


pengarah serta pengajar Manarah Jeddah. Dua dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya).
tahun berikutnya, beliau dinaikkan pangkat di "(Al-Ahzab: 23)
Kementerian Urusan Haji serta menjadi siding redaksi
Kajian, ceramah, seminar, dan dialog-dialog
majalah At-Tadlamun Al-Islami, yang diterbitkan
Muhammad Abdul Hamid Ahmad memberikan
oleh kementerian tersebut.
kepuasan intelektual dan ruhani kepada kami, semasa
Muhammad Abdul Hamid Ahmad menjadi tutor
kuliah beliau di Mesir antara tahun 1950 sehingga
di dalam jurusan dakwah Universiti King Abdul Aziz.
1954.
Dekan Fakulti Syariahnya ketika itu ialah Syaikh
Kami amat rajin menghadiri kajian Muhammad
Muhammad Al-Ghazali.
Abdul Hamid Ahmad, kerana itu merupakan bekalan
Muhammad Abdul Hamid Ahmad pernah
bagi pemuda seperti kami. Lebih-lebih lagi ketika
berkunjung ke negara-negara Syam dan Teluk. Pekerjaan
pemikiran dan aliran asing menyerbu dunia Islam
terakhirnya ialah menjadi tutor di Universiti Ummul
ketika Perang Dunia II, melalui kaum Barat dan
Qura, Makkah Al-Mukarramah selama sembilan tahun,
pendukung Imperialisme yang melepaskan agama
iaitu sehingga tahun 1985.
mereka, lalu mengikuti apa saja yang datang dari
penjajah tanpa memikirkan benar mahupun salah,
Jasa-jasa Muhammad Abdul Hamid
Ahmad bermanfaat ataupun berbahaya. Mereka merupakan

Muhammad Abdul Hamid Ahmad mencungkil orang-orang yang tidak mempunyai pendirian, mengalir

bakat-bakat generasi muda di Iraq, Mesir, Jordan, dan bersama arus, dan mengikut hawa nafsu, meskipun

Arab Saudi. Murid-muridnya merupakan perintis akan membawa mereka kepada kehancuran.

shahwab (kebangkitan) Islam di negara-negara Ustadz Muhammad Abdul Hamid Ahmad


tersebut dan menjadi tumpuan harapan kebangkitan merupakan salah seorang murid Imam Asy-Syahid
serta kembalinya Islam sebagai sistem hidup alam. Hasan Al-Banna yang cerdas pemikiran, ruhani, dan

Ustadz Muhammad Abdul Hamid Ahmad manhaj dakwah.

merupakan salah seorang tokoh Islam kontemporari Muhammad Abdul Hamid Ahmad banyak

dan dai yang menghabiskan umur untuk menyebarkan dipengaruhi oleh pendidikan Imam Al-Banna yang

risalah dakwah. Hidupnya hanya mengumpulkan syamil, lengkap, memerhatikan kaum muslimin di

aktiviti, dinamisme, dan gerakan yang tidak pernah semua tempat, menanam aqidah yang benar di jiwa

surut, meskipun usianya sudah senja dan berbagai-bagai kaum muslimin, dan menawarkan Islam sebagai

penyakit menyerangnya. alternatif pengganti undang-undang produk manusia.


Pergerakan Imam Al-Banna menurutnya merupakan
Cita-citanya ialah menyampaikan dakwah kepada
gerakan perbaikan yang lurus, sebagaimana
manusia, terutamanya para pemuda dan kaum
gerakan-gerakan lain yang menyertai atau
intelektual.
mendahuluinya. Seperti gerakan Salafi yang didirikan
Usaha Muhammad Abdul Hamid Ahmad
Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, gerakan
membuahkan hasil yang cemerlang, berupa
Sanusia di Libya, Jamiyatu Ulama'ilMuslimin di
generasi muda yang menyebarkan amanah dakwah.
Aljazair, dan lainnya.
Mereka meyakini Islam sebagai aqidah, ibadah, sistem,
Aktivis dakwah yang benar ialah aktivis yang
undang-undang, politik, hukum, dan perundangan.
bergerak bersama ajaran Islam yang berasal dari Al-
Mereka menerapkan pema-haman syamil di dalam
Qur'an dan As-Sunah. Tidak tunduk pada pujukan
kehidupan, menyeru manusia untuk menerapkannya,
syaitan dan syahwat, tetapi istiqomah meniti jalan
bersabar atas berbagai-bagai ujian, menentang penguasa
lurus yang membawa kepada keredhaan Allah Ta'ala.
–penguasa zalim, dan membebaskan diri mereka
daripada fitnah dunia. Ustadz Muhammad Hamid Abun Nashr,
Mursyid 'Am Keempat Ikhwanul Muslimin berkata,
Allah Ta'ala berfirman,
"Orang beriman kepada Allah Ta'ala sangat banyak.
"Maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di
Tetapi, hanya sedikit dari mereka yang memenuhi
antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu
janjinya kepada Allah Ta'ala. Di antara mereka ada yang

Risalah Tsulasa’ Edisi 4, 16 RabiulAkhir; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 3


menemui Allah dan sebahagian lain hanya menunggu.
Mereka tidak mengubah keyakinannya sedikit pun. Al- Manhaj dan Sikap Muhammad Abdul
Hamid Ahmad
Akh yang mulia dan pelopor murabbi, Muhammad
Abdul Hamid Ahmad, salah seorang yang memenuhi Ustadz Muhammad Abdul Hamid
janjinya kepada Allah Ta'ala. Inilah sangkaanku dan saya Ahmad menceritakan aktiviti-aktivitinya
tidak menganggap seorang pun bersih dari dosa. bersama saudara-saudaranya di perguruan
tinggi, "Kami memerhatikan mahasiswa yang
Ustadz Muhammad Abdul Hamid Ahmad
kelihatan shalih, lalu mengajaknya menghadiri
merupakan salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin
kajian Islam di rumah Ustadz Imam Hasan Al-
generasi awal. Dialah orang pertama yang menyebarkan
Banna.
fikrah Ikhwan di kalangan mahasiswa Universiti Mesir
dan menghimpun mereka di bawah panji-panji tauhid. Untuk mengenali mahasiswa, kami
Kemudian para mahasiswa binaannya meneruskan mendirikan mushalla(Surau) di setiap fakulti.
dakwah dengan semangat, Sehingga mahasiswa muslim dapat
faham, dan istiqomah melaksanakan shalat
kepada ajaran Allah Ta'ala, Zhuhur dan Ashar di
sehingga dakwah tersebar mushalla. Kesempatan itu
di seluruh tempat belajar. kami manfaatkan untuk
mengajak mereka masuk
Ustadz
kepada Ikhwan.
Muhammad Abdul Hamid
Alhamdulillab, sebahagian
yang istiqomah membawa
besar mereka menyambut
risalah dakwah ini
ajakan kami. Ketika itu,
mengorbankan segala yang
saya ditemani sahabatku
dimiliki. Dengan kekuatan
Abdul Muhsin Al-Husaini,
masa mudanya, beliau
Abdul Hakim Abidin,
mampu menyampaikan dakwah ke seluruh lapisan
Ibrahim Al-Uzaini, Muhammad Mahmud As-
masyarakat tanpa ragu-ragu. Bahkan, tentangan yang
Sayyid Ghali, Abdul Muhsin Syarbi, Mahmud
menghadang jalannya, berkat kurnia Allah Ta'ala, mampu
Abdul Halim, dan Iain-lain.
beliau atasi.
Ketika pemikiran yang memusuhi Islam tersebar Ketika anggota Ikhwan dari kalangan
dan mulai wujud, kerana mendapat sumbangan mahasiswa bertambah banyak, persidangan kami
ekonomi daripada dunia antarabangsa, berpindah ke pusat Ikhwanul Muslimin di
Muhammad Abdul Hamid Ahmad menghimpun Maidan Al-Khadlra'. Di dalam pertemuan ini
barisan kaum muslimin, meninggikan kalimah kami mendengar ceramah Imam Asy-Syahid
Allah Ta’ala, bersabar dan meningkatkan kesabaran, Hasan Al-Banna.
serta bekerja tanpa mengenal penat lelah sehingga Kami berhasil memilih ruang di fakulti untuk
beliau bertemu Allah Ta`ala. Beliau tidak dijadikan mushalla dan markas dakwah. Ruang itu
pernah mengubah sikap dan keyakinannya, biasanya digunakan oleh tutor-tutor jurusan bahasa
sehingga mampu mewariskan keyakinannya Inggeris untuk menyimpan nota-nota mereka. Kami
kepada generasi muda dambaan umat. Akhirnya, meminta izin untuk menggunakan ruangan itu
generasi muda binaannya inilah yang berperanan kepada dekan fakulti, Dr. Manshur Fahmi. Jelas
menyambung risalah kepada generasi berikutnya. sekali, beliau memberikan izin. Lalu, fakulti yang
Al-Akh Muhammad Abdul Hamid didominasi tutor-tutor dari Inggeris itu, hanya ada
merupakan generasi awal yang menyebarkan satu yang berasal dari Mesir, dikejutkan oleh suara
dakwah Ikhwanul Muslimin di Iraq. Ketika adzan Zhuhur yang dikumandangkan oleh beliau.
menjadi guru madrasah di Iraq, beliau mula Di dalam sebuah ceramah di depan mahasiswa
menabur benih dakwah, hingga tumbuh dan Ikhwanul Muslimin Mesir pada tahun 1931, Imam Asy-
berkembang." Syahid Hasan Al-Banna berkata, "Di dalam

Risalah Tsulasa’ Edisi 4, 16 RabiulAkhir; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 4


muqaddimah sambutan ini, saya tidak lupa mengenang 4. Dzikrayati.
masa-masa yang penuh berkat. Empat tahun yang lalu, 5. Al-Ihtimam wa Dawafi'il Qira'ah (penelitian).
saya duduk bersama enam orang saudara kalian untuk 6. Al-Manzhurul Ijtima' I ft Dirasati Wasa-
mengkaji kewajiban mahasiswa terhadap Islam. Pada ililI'lam (penelitian).
akhir tahun kedua, pertemuan ku dihadiri empat puluh Ditambah beberapa risalah dan makalah
mahasiswa. Akhir tahun ketiga, jumlah mereka mencapai yang dimuatkan oleh majalah An-Nadzir, Al-
tiga ratus orang. Dan, tahun keempat ini, jumlah kalian Ikhwan Al-Muslimun, Ad-Da`wah, Al-Mababits
semakin bertambah.' Tanah yang baik akan Al-Qadha'iyab, dan lainnya.
menumbuhkan tanaman dengan seizin Tuhannya."
Ustadz Muhammad Abdul Hamid pernah
Ustadz Ahmad Abu Syadi di dalam bukunya memberi komen tentang gurunya, Imam Asy-
Riblati Ma'al jamaatish Shamidah berkata, "Allah Syahid Hasan Al-Banna, "Kenangan bersama Asy-
Ta'ala menghendakiku berdekatan dengan Ustadz Syahid Imam Hasan Al-Banna rahimahullab
Muhammad Abdul Hamid Ahmad di dalam ujian pada adalah kenangan yang sangat manis. Beliau
tahun 1965. Kedekatan itu memberikan pelajaran yang adalah salah satu tanda kebesaran Allah Ta'ala.
sangat berharga kepadaku. Kerana, daripadanya saya Nama Hasan Al-Banna sangat tepat dengan orang
memperoleh teladan yang jauh lebih baik daripada apa yang menyandangnya. Beliau telah
yang saya pelajari di dalam kajian sebelum ini. membangunkan dengan baik dan mentarbiyah
Beliau bagaikan lautan ilmu yang tidak bertepi. dengan bijaksana. Karismanya merupakan karisma
Beliau sering berbicara tentang dakwah yang beliau orang-orang bijak, ruhnya ruh para waii`,
ceburi semenjak remaja dan sastera Muhammad Iqbal firasatnya merupakan firasat orang-orang pilihan,
yang banyak beliau hafaz dan ungkap dengan penuh kalimat-kalimatnya mengandungi banyak inspirasi,
semangat, sehingga kami ikut terbawa-bawa. dan nasihat-nasihatnya umpama cahaya dan ubat.
Beliau juga mengkaji hikmah-hikmah Dengan mengenalinya, saya mengenal sifat
daripada Ibnu Atha'ullah As-Sakandari bersama kejantanan dalam diri lelaki, kepimpinan dalam
kami. Bahkan beliau seringkali melantunkan hikmah- pemimpin, dan Islam pada orang muslim. Saya
hikmah yang meneguhkan hati orang-orang berbaiat kepadanya untuk memperjuangkan
tertindas, ketika bahaya mengancam, ujian Islam dan menyeru manusia pada Allah Ta'ala,.
menerjang, dan semua orang putus asa daripada Rasul-Nya, Al-Qur'an, dan Sunnah Nabi-Nya;
kemenangan dan kemerdekaan. baik ketika di Mesir, Iraq, Jordan, dan Arab Saudi.
Di antara hikmah yang kami hafaz Segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberiku taufiq
daripadanya ialah, 'Terlambatnya kurnia Allah Ta'ala untuk mengikuti dakwah yang lebih baik dari dunia dan
yang diminta secara terus-menerus tidak boleh seisinya ini. Saya mohon kepada Allah Ta'ala agar
membuatmu berputus asa. Kerana, Allah Ta'ala dilindungi daripada fitnah dan diteguhkan, agar tetap di
menjamin memberimu dengan pilihan-Nya, bukan jalan dakwah, hingga bertemu dengan-Nya dalam
berdasarkan pilihanmu, dan pada waktu yang Dia keadaan redha dan diredhai."
kehendaki, bukan pada waktu yang kamu Ustadz Muhammad Abdul Hamid Ahmad tidak
kehendaki. Dia Dzat yang sangat berkuasa meninggalkan Makkah setelah masa persaraannya,
melakukan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila sehingga menemui ajal yang telah ditentukan. Beliau
Allah Ta'ala bersamamu, maka apa yang akan pulang ke rahmatullah pada 4 Mei 1992, setelah
membahayakanmu? Apabila Allah Ta'ala menderita sakit barah selama satu bulan. Beliau
memusuhimu, maka siapa yang akan menolongmu?" dishalatkan di Masjidil Haram dan dikebumikan di
Ustadz Muhammad Abdul Hamid Ahmad pekuburan Al-Mu'allah Makkah Al-Mukarramah.
telah mewariskan karya ilmiah, antara lain: Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dengan rahmat
yang luas dan menempatkannya di syurga yang luas,
1. Kalimatun wa Araa.
sebagai balasan atas jasa-jasanya terhadap umat Islam.
2. FiWajhith Thufan.
3. Al-'Aqidah wa Hayati Rajulil 'Aqidah.

Risalah Tsulasa’ Edisi 4, 16 RabiulAkhir; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 5


Perbezaan itu sampai pada kategori mengundang
kehairanan. la akan menemui bahawa sebahagian
dari mereka, misalnya, ada yang menganggap bahawa
wanita adalah budak/hamba. Ada yang
WANITA DALAM menganggapnya sebagai sampah, dan ada pula
AL QURAN sebahagian kelompok yang tidak memandang wanita
selain sebagai hiburan dan permainan. Hal itu
ita memuji masih berlaku, bahkan dalam pandangan bangsa-
Allah swt.
bangsa moden yang mengisytiharkan bahawa
Kita ucapkan
selawat dan salam untuk kebanggaan terbesarnya adalah penghormatan
junjungan kita Nabi terhadap martabat wanita, kebangkitan kaum
Muhammad, segenap
wanita, dan penyempurnaan hak-hak kaum
keluarga dan
sahabatnya, serta siapa wanita. Di kalangan bangsa-bangsa ini sendiri,
saja yang wanita dan kedu-dukan wanita tidak mencapai
menyerukan dakwahnya tingkat yang menjadikannya dapat memperoleh
hingga hari kiamat.
hak atau mendapat posisinya yang sebenar.
Ikhwan tercinta,
saya sampaikan salam Anda mungkin hairan, Saudara-saudara,
penghormatan Islam, bahawa masyarakat Arab memiliki pandangan dan
salam penghormatan
dari Allah, yang baik penilaian yang bercampur aduk tentang wanita.
dan diberkati: assalamu 'alaikum wa rahmatullah wa Pernah terjadi, di mana masih terdapat beberapa
barakatuh. kabilah Arab, mereka menganggap wanita sebagai
Ikhwan tercinta, tema kajian kita pada malam ini manusia yang mempunyai hak sebagaimana
adalah "Wanita dalam Al-Qur'anul Karim." manusia kini, sehingga mereka kadang-kadang
mengambil pendapatnya dan kadang-kadang
Kita telah mulai siri kajian kita tentang
memberinya kebebasan memilih.
kandungan Al-Qur'anul Karim. Kajian siri ini telah
lama dijalankan. Hal ini memang wajar kerana Ada beberapa contoh mengenai hal itu,
kandungan kitab Allah ini secara keseluruhan adalah Syamas bin La'iy, seorang pemuka salah satu
kebaikan semata. Orang yang membaca kitab Allah swt. kabilah Arab, pernah dicela dengan keras oleh
pasti merasa seakan-akan berada dalam kebun-kebun seorang penyair. Ketika penyair tersebut berjaya
yang penuh dengan buah-buahan yang dapat ditangkap-nya, 1a ingin membunuhnya. la menemui
dipetiknya. Mengenai hal ini, Ikhwan sekalian, saya ibunya dengan muka ber-seri-seri. Ibunya berkata,
teringat ucapan Sayidina Abdullah bin Mas'ud, "Jika "Aku melihat di wajahmu tergambar tanda-tanda
kamu membaca Al-Qur'an 'Alif Lam, Haa Miim’, kegembiraan." la menjawab, "Benar Ibu. Saya telah
seakan-akan kamu berada di kebun-kebun yang berjaya menangkap penyair yang telah
dipenuhi berbagai-bagai buah-buahan." mencelaku." "Apa yang akan kau lakukan?"
Kitab Allah swt. dengan gayanya yang khas dan tanyanya. la menjawab, "Tentu saja, saya akan
indah, memiliki komposisi unik yang tidak mungkin membunuhnya." Ibunya berkata, "Di manakah
dapat ditemui kecuali pada-nya. Logik yang cermat kearifan dan kepintaranmu, wahai putra La'iy?
dalam bentuk ungkapan yang paling indah digunakan Seorang penyair berkata tentang dirimu, sedang-kan
untuk membahas tema-tema, walaupun tema yang perkataannya tersebar di tengah-tengah
paling remeh. Seakan-akan seseorang berada di salah masyarakat, lantas sia-pakah yang kau anggap dapat
satu koleksi logik yang paling kuat. menghapuskan celaannya ini?" "Jika tidak
demikian, lalu apa yang harus saya lakukan?"
Ikhwan, sesungguhnya barangsiapa membaca
tanyanya. Ibunya menasihati, "Perlakukan dia
sejarah bangsa-bangsa, nescaya mereka akan
dengan penuh hormat, wahai Syamas.
menemui bahawa manusia itu mempunyai
Perlakukanlah dia dengan baik, lantas biarkanlah dia
pandangan yang berbeza-beza terhadap wanita.
sendiri yang menghapus celaan yang pernah
Risalah Tsulasa’ Edisi 4, 16 RabiulAkhir; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 6
dilontarkan kepadamu. Jika tidak demikian, maka sini, wahai Akhi, Anda menemui bahawa Islam telah
tidak akan ada orang yang dapat menghapuskan meletakkan permasalahan ini di atas satu prinsip.
celaannya yang telah melekat padamu selama- Wanita dan laki-laki bermula dari asal yang sama
lamanya." dan dari bahan asas yang sama. "Sebahagian dari
Syamas bin La'iy benar-benar melaksanakan kalian merupakan bahagian dari yang lain." Pnnsip
pesan ibunya dan mengikuti sarannya. Padahal ia dalam masalah ini adalah persamaan.
hanyalah seorang wanita. Dalam surah Asy-Syura, Allah SWT. berfirman,
Ikhwanku, saya katakan, di saat wanita pada "Dia memberikan anak-anak perempuan kepada
sebahagian kabilah diperlakukan demikian, beberapa siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-
kabilah yang lain justeru mempunyai kebiasaan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.
mengubur anak perempuan hidup-hidup dan Atau Dia menganugerahkan kedua-dua jenis laki-
mengurung wanita di rumah dengan peraturan yang laki dan perempuan (kepada siapa yang
ketat dan keras. Susunan bangsa Arab dalam dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul
memandang wanita dan kedudukannya mempunyai siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia
beberapa keragaman. Maha Mengetahui lagi Maha Berkuasa." (Asy-
Syura: 49-50)
Kerana itu, sungguh
mengagumkan, ternyata Al-Qur'an
mendatangkan pandangan yang
“ Jadi, wahai Akhi, Anda
menemui bahawa Allah swt.
Wanita dan lelaki bermula dari
merupakan puncak ketinggian dan mendahu-lukan penyebutan
asal yang sama dan dari bahan
peng-hargaan terhadap status sosial anak-anak perempuan dalam
asas yang sama. "Sebahagian dari
wanita. Pandangan tersebut meletak- firman-Nya, dan menyebutnya
kalian merupakan bahagian dari
kan masalah secara profesional dan sebagai anugerah yang
yang lain." Prinsip dalam
membahasnya dengan berani dan diberikan kepada siapa yang
masalah ini adalah persamaan.
kukuh. Allah kehendaki di antara
hamba-hamba-Nya. Allah juga
PRINSIP-PRINSIP TEORI ” menyebut anak-anak laki-laki
sebagai anugerah yang diberikan kepada siapa yang
Ikhwan sekalian, masalah ini adalah masalah
Allah kehendaki di antara hamba-hambaNya. Sama
kemanusiaan yang paling penting, dibahas oleh Al-
saja, tidak kira anak yang dimiliki seseorang itu
Qur'anul Karim dengan pembahasan yang penuh
perempuan semuanya atau laki-laki semuanya,
keyakinan, kejelasan, keberanian, dan kebenaran.
atau perempuan dan laki-laki, maka itu merupakan
Allah swt. berfirman, "Hai manusia, bertaqwalah kurnia dan anugerah Allah. Jika kita
kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian memperhatikan urutan penyebutan antara
dan satu jiwa, dan dari pada-nya Allah menciptakan perempuan dan laki-laki, Anda mendapati bahawa
isterinya, dan dari keduanya Allah ayat tersebut permulaannya dengan menyebut
memperkembangbiakkan laki-laki dan wanita dengan perempuan. Hal ini untuk menghilangkan syubhat
banyak. Maka bertaqwalah kepada Allah yang dengan yang menganggap kekurangan pada perempuan.
nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain dan Dalam ayat ketiga, Allah swt. berfirman,
(peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguh-nya "Sebahagian dari kamu merupakan bahagian dari
Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian." (An- yang lain." Persamaan tidak berhenti pada
Nisa’:1) kandungan secara umum ini, tetapi lebih dari itu
Ayat yang mulia ini, Saudara-saudara, juga termasuk dalam persoalan hukum. Wahai
mengisahkan kepada kita dengan jelas sekali bahawa Akhi, Anda menemui ayat yang mulia mengatakan,
asal-usul seluruh manusia adalah satu. Seluruh "(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-
manusia berasal dari satu orang. Kemudian dari satu anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut
orang ini, Allah menciptakan isterinya. Laki-laki dan angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang
wanita mempunyai asal-usul dari satu orang. Dari mengerjakan kejahatan, nescaya akan diberi
Risalah Tsulasa’ Edisi 4, 16 RabiulAkhir; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 7
pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak antara kalian rasa cinta dan kasih sayang." (Ar-
mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya Ruum: 21)
selain dari Allah. Barangsiapa mengerjakan amal-amal Dengan prinsip-prinsip teori ini, kita mendapati
soleh, baik laki-laki mahupun wanita sedang ia orang bahawa Al-Qur'anul Karim telah menghapus mitos-
yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam mitos pelbagai bangsa terdahulu yang menyatakan
surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun." bahawa bahan asas wanita dari tanah yang berbeza
(An-Nisa': 123-124) dari bahan asas lelaki dan bahawa wanita bukan
Di sini Anda menemui bahawa Allah Yang dari jenis laki-laki. Islam telah menghapuskan dan
Maha Benar swt. telah menegaskan bahawa asal-usul menghancurkan mitos-mitos ini dengan setuntas-
lelaki dan wanita adalah satu sumber, dan nilai umum tuntasnya.
dalam penghitungan dan pembebanan adalah satu
PRAKTIK NYATA
sumber yang lain pula. Di tempat lain, wahai Akhi,
Anda mendengar firman Allah swt., "Di antara tanda- Adapun dari segi praktiknya secara nyata,
tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk wahai Akhi, lelaki adalah manusia dan wanita
kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri, agar kalian adalah manusia juga. lelaki mempunyai tugas dan
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan wanita juga mempunyai tugas. Kita mendapatkan
dijadikan-Nya di antara kalian rasa cinta dan kasih bahawa Allah swt. telah menegaskan tentang
sayang." (Ar-Rum: 21) keadaan struktur keluarga. "Mereka (kaum wanita)
Jika kita perhatikan ayat ini, wahai Akhi, nescaya mempunyai hak yang seimbang dengan
kita mendapati bahawa kewajipannya
kecenderungan dan perasaan menurut cara yang
tenteram antara lelaki dan ma'ruf. Tetapi para
wanita ditegaskan di sini. Di suami mempunyai
tempat lain Allah swt. satu darjat
berfirman, "Dialah yang kelebihan daripada
menciptakan kalian dari satu mereka." (Al-
jiwa, dan dari jiwa itu Dia Baqarah: 228)
menjadikan isterinya agar ia
Al-Qur'an
merasa tenteram kepadanya."
menegaskan
(Al-A'raf: 189)
bahawa keluarga
Ketenteraman, adalah urusan
Bersama Mustafa Sibai
ketenangan, dan perlindungan. mereka berdua dan
Itulah kata-kata yang paling tepat untuk terdiri dari keduanya. Hanya kepemimpinannya
menggambarkan hubungan antara lelaki dan wanita. sahaja berada di tangan suami. "Kaum laki-laki
Seorang wanita, wahai Akhi, berlindung kepada adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh kerana
suaminya untuk memperoleh kekuatan dan Allah telah melebihkan sebahagian mereka ke atas
kehidupan, sedangkan lelaki berlindung kepada
sebahagian yang lain dan kerana mereka telah
isterinya untuk memperoleh kecintaan dan
menafkahkan sebahagian dari harta mereka." (An-
kehidupan. Al-Qur'anul Karim menegaskan hal ini
Nisa': 34)
dengan ungkapan yang paling tinggi nilainya, dan
menegaskan bahawa hal ini adalah salah satu tanda Hal itu, wahai Akhi, lantaran harus ada
kekuasaan Allah serta salah satu nikrnat dan kurnia- amanah yang akan diper-tanggungjawabkan.
Nya. "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya Pertanyaannya di sini, siapakah yang lebih ber-hak
adalah Dia menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari menjadi pemimpin, laki-laki atau perempuan? Laki-
jenis kalian sendiri, agar kalian merasa cenderung laki yang kuat, keras, dan hidup dengan akalnya,
dan tenteram kepadanya. Dan dijadikan-Nya di ataukah wanita yang lembut dan hidup dengan
emosi, hati, dan perasaannya? Tidak diragui

Risalah Tsulasa’ Edisi 4, 16 RabiulAkhir; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 8


bahawa tanggungjawab, beban, dan tugas ini redhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi
diserahkan kepada laki-laki. Saudara, inilah mengingatkannya." (Al-Baqarah: 282)
perbezaan antara Islam dan peradaban Barat. Dalam Dalam menetapkan hukum ini, wahai Akhi,
masalah ini, wahai Akhi, Anda mene-mui bahawa Al-Qur'anul Karim telah menetapkan sesuai dengan
Islam telah mengikuti hukum tabiat dan logik. Kepe- komposisi dan karakteristik wanita yang hidup
mimpinan di dalamnya berada di tangan laki-laki dengan emosi, hati, dan perasaannya yang halus,
kerana ia lebih mampu melaksanakannya. Namun ini yang mudah terpengaruh oleh sikap kasar.
bukan bererti sikap semena-mena (berlaku tiba-tiba Wanita itu lebih mudah tersentuh perasaannya
tanpa sebarang alasan) atau zalim. Di sini saya dibandingkan dengan lelaki, dan lebih mudah lupa
teringat tentang sebuah kisah unik tentang Sayidina daripada laki-laki. Dalam pengadilan-pengadilan
Abdullah bin Abas ra. Nafi' pernah melihat beliau Barat, mereka mengatakan, bahawa orang-orang
mencukur janggutnya yang panjangnya melebihi satu yang bersumpah, jika di antara mereka ada wanita,
genggaman. Maka Nafi' menegurnya, "Takutlah sedangkan kes yang terjadi itu sangat menyentuh
kepada Allah, takutlah kepada Allah, wahai Ibnu perasaan, maka wanita-wanita yang bersumpah itu
Abbas. Sesungguhnya orang rela menunggang unta harus meninggalkan ruangan. Mereka kemudian
dari berbagai-bagai duduk menangis
penjuru jazirah, datang lantaran syarat di dalam
kepadamu dan bertanya kes tersebut yang
tentang gama dan Al- dikemukakan dan
Qur'an, sedangkan dimintakan
engkau sendiri berbuat keputusannya dari
seperti itu." Ibnu Abbas mereka. Tangisan ini
menjawab, "Celaka kamu, bererti bahawa mereka
wahai Nafi'. Sungguh, telah mengeluarkan
saya ini melaksanakan penilaian dengan nyata,
apa yang diperintahkan meskipun prosedur
Hassan Al-Banna bersama anggota Ikhwan Al-Muslimin
oleh Allah, kerana itu saya perundang-undangan
berdandan untuk isteriku sebagaimana dia belum dilaksanakan secara lengkap.
berdandan untukku." Nafi' berkata, "Kalau begitu, Wahai Akhi, mudah terpengaruh dan
sebutkan kepa-daku alasannya dari Kitabullah." Beliau mudah lupa merupakan karakter yang nyata dan
berkata, "Dan mereka (isteri-isteri) itu mempunyai kudrat dari seorang wanita. Kerana itu, Allah Yang
hak yang seimbang dengan kewajipannya, menurut Maha Benar swt. menetapkan jaminan dalam
cara yang ma'ruf." penyaksian. "...supaya jika seorang lupa maka
Namun demikian kita juga mengetahui bahawa seorang lagi mengingatkannya." (Al-Baqarah: 282)
berlebihan dalam berhias itu juga dicela secara syar'i. Wahai Akhi, dari segi pelaksanaan, Anda
Demikianlah, wahai Akhi, ketika Al-Qur'anul Karim menemui bahawa Al-Qur'anul Karim telah
menegaskan hak kepemimpinan laki-laki atas memerintahkan wanita untuk menahan
wanita, hal itu tidak bererti mengurangkan hak pandangannya dan memerintahkan lelaki juga
wanita, atau lebih mengutamakan laki-laki melakukan hal yang sama. "Katakan kepada kaum
daripadanya. Hak ini semata-mata untuk meletakkan lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan
perkara sesuai dengan posisinya. sebahagian dari pandangan mereka dan menjaga
Al-Qur'anul Karim juga menetapkan bahawa kemaluan mereka. Demikian itu lebih suci bagi
penyaksian seorang wanita sama dengan separuh mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang
penyaksian laki-laki. "Dan persaksikanlah dengan dua kalian perbuat. Dan katakan kepada kaum wanita
orang saksi dari orang lelaki di antaramu. Jika tidak yang beriman, hendaklah mereka menahan
ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan sebahagian dari pandangan mereka dan menjaga
dua orang pe-rempuan dari saksi-saksi yang kamu kemaluan mereka." (An-Nur: 30-31)

Risalah Tsulasa’ Edisi 4, 16 RabiulAkhir; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 9


Jadi, Allah Yang Maha Benar swt. di samping pihak yang lemah lembut dan tidak mampu
berwasiat kepada kaum lelaki yang beriman dengan menanggung beban berat, sedangkan kebebasan
wasiat ini, juga berwasiat kepada kaum wanita yang diberikan kepada pihak yang kuat dan memiliki
beriman dengan wasiat yang sama. Namun, kerana karakter tubuh yang mendukungnya menunaikan
wanita itu berposisi sebagai makhluk yang lemah tugas perjuangan. Jadi, Islam tidak pernah
lembut, merupakan salah satu objek kenikmatan menzalimi, tetapi melindungi kehormatan,
lelaki, dan keindahan, maka Allah kesucian, dan hak-hak wanita, seraya merangkai
memerintahkannya agar mengenakan hijab. "Dan ketenteraman hubungan antara wanita dan lelaki.
janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka
Anda, wahai Akhi, tidak akan menemukan
kecuali apa yang biasa nampak darinya. Hendaklah
mereka melabuhkan tudung mereka ke dada mereka susunan apa pun yang sejak semula memberikan
dan janganlah mereka menampakkan perhiasan keluasan gerak bagi wanita, kecuali dalam syariah
mereka kecuali kepada suami mereka Islam. Anda tidak akan menemui


atau bapa mereka, atau bapa suami hal itu, sekalipun dalam undang-
mereka, atau anak-anak mereka, atau undang Perancis yang tidak
Sebagai ringkasan dari apa memberikan hak penuh kepada
anak-anak suami mereka, atau
yang telah saya sampaikan
saudara-saudara mereka, atau anak- wanita untuk mengelola hartanya
dalam masalah ini, Ikhwan
anak saudara mereka, atau anak-anak sekalian, saya hendak katakan sendiri.
saudari mereka, atau wanita-wanita bahawa Islam pada dasarnya
telah menjadikan wanita Islam datang dengan
beriman, atau budak-budak yang
setara dengan lelaki dalam membawa keputusan ini: "Allah
mereka miliki, atau para pembantu asal-usul, keberadaan, dan hak- berwasiat kepada kalian tentang
laki-laki yang sudah tidak memiliki haknya secara umum.
warisan anak-anak kalian, iaitu
keinginan terhadap wanita atau anak-
anak yang belum mengerti tentang ” bahagian seorang anak laki-laki
sama dengan bahagian dua orang anak
aurat wanita." (An-Nur: 31)
perempuan." (An-Nisa1: 11)
Setelah itu, Al-Qur'an mengatakan, "Dan
Hal itu, wahai Akhi, lantaran ada hikmah
janganlah mereka memukul kakinya agar
yang dalam, iaitu bahawa Allah swt. menjadikan
diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.
wanita sebagai pihak yang disantuni dan diberi
Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai
nafkah, sedangkan laki-laki dituntut untuk
orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."
memberikan nafkah. Tetapi, kerana wanita masih
(An-Nur: 31)
mempunyai hubungan kekeluargaan, maka ia juga
Jadi, wahai Akhi, Islam telah memerintahkan
harus memperoleh warisan, demi mewujudkan
kepada wanita untuk menutup perhiasannya
keadilan yang sempurna. Kerana itulah ia masih
kecuali di hadapan mereka yangmempunyai
mendapatkan separuh bahagian dari anak laki-laki.
hubungan mahram, sebagaimana yang telah
dijelaskan dalam ayat-ayat yang mulia dari kitab Sebagai ringkasan dari apa yang telah saya
Allah itu. sampaikan dalam masalah ini, Ikhwan sekalian,
saya hendak katakan bahawa Islam pada dasarnya
KESIMPULAN telah menjadikan wanita setara dengan lelaki
dalam asal-usul, keberadaan, dan hak-haknya
Prinsipnya, wahai Akhi, wanita dan lelaki itu
secara umum. Islam mengakui adanya hubungan
saling memberikan ketenteraman, yang di sebaliknya
timbal-balik antara wanita dengan lelaki. Kemudian
terdapat hikmah dari Allah Yang Maha Benar, iaitu
Islam menetapkan kewajipan-kewajipan dan
untuk melahirkan anak-anaknya dan agar
aturan-aturan yang wajib dilaksanakan oleh wanita
memakmurkan dunia. Barangsiapa keluar dari tujuan
di atas suatu asas yang menjaga kehormatan wanita,
ini, ia bererti telah melakukan kerosakan di bumi.
mengiringi karakter-karakter khusus yang
Jadi, harus ada perincian hubungan antara wanita
dianugerahkan Allah kepada kaum wanita.
dan lelaki; siapakah yang diberi pembatasan, dan
siapa pula yang diberi kebebasan. Pembatasan untuk
Risalah Tsulasa’ Edisi 4, 16 RabiulAkhir; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 10
Kemudian Islam mendidiknya dengan karakter manusia serta realiti kehidupan seiring
pendidikan yang seutuhnya, dan menjadikan isteri- sejalan, sebagaimana yang telah diciptakan oleh
isteri Nabi sebagai teladan yang sempurna. "Wahai Tuhan manusia dan kehidupan ltu sendiri.
isteri-isteri Nabi, kalian tidaklah sama dengan wanita Semoga Allah senantiasa melimpahkan
lain, jika kalian bertaqwa. Maka janganlah kalian selawat dan salam kepa-da penghulu kita:
lembut dalam berbicara sehingga berkeinginanlah Muhammad, segenap keluarga, dan sahabatnya.
orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan Hassan Al Banna
ucapkanlah perkataan yang baik," (Al-Ahzab: 32)
Kemudian, Allah juga menyertakan isteri-isteri
kaum mukminin pada umumnya beserta isteri-isteri
Nabi. "Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-


isterimu, putri-putrimu, dan isteri-isteri kaum
mukminin, hendaklah mereka mengulurkan
jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." (Al-Ahzab: 59)

Anda, wahai Akhi, menemui bahawa Allah


Yang Maha Benar swt. telah menjadikan wanita
sebagai perumpamaan bagi orang-orang beriman Ikhwan sekalian, saya
dan orang-orang kafir. "Allah membuat isteri Nuh
hendak katakan bahawa
dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-
orang kafir. Kedua-nya berada di bawah pengawasan Islam pada dasarnya
dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba telah menjadikan wanita
Kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada kedua setara dengan lelaki
suaminya, maka kedua suaminya tiada dapat dalam asal-usul,
membantu mereka sedikit pun dari (seksa) Allah; dan
keberadaan, dan hak-
dikatakan (kepada keduanya), 'Masuklah ke neraka
bersama orang-orang yang masuk neraka.' Dan
haknya secara umum.
Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi Islam mengakui adanya
orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, 'Wahai hubungan timbal-balik
Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi- antara wanita dengan
Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun
lelaki.
dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum
-Hassan Al-Banna-
yang zalim.'" (AtTahrim: 10-11)
Setelah ini, wahai Akhi, Anda menemui
perpaduan yang indah: "Sesungguhnya laki-laki dan


perempuan yang muslim, laki- laki dan perempuan
yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap
dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang
benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki
dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan
perempuan yang bersedekah, laki-laki dan - Mereka Yang Telah Pergi adalah Karya
perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan Al- Mustasyar Abdullah Al-Aqil berdasarkan
pengalaman dan kajian beliau tentang tokoh-
yang meme-lihara kehormatannya, serta laki-laki dan tokoh pembangun Islam.
perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, - Hadith Tsulasa’ adalah ceramah Imam
Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan Hassan Al-Banna di pusat Ikhwanul Muslimin
di Kaherah pada setiap hari Selasa hasil nota
dan pahala yang besar." (AlAhzab: 35) karangan Ahmad Isa ‘Asyur.
Adalah kenyataan, wahai Akhi, bahawa Islam © Bahan Tarbiyyah ONline
tidak pernah berbuat sia-sia dan zalim. Islam dan
Risalah Tsulasa’ Edisi 4, 16 RabiulAkhir; Terbitan Bahan Tarbiyyah Online, M/S 11