Anda di halaman 1dari 26

Kata Tunggal dan Kata Terbitan

Ekhwannul Bukhari Taufiq


1

Kata Tunggal

Bentuk kata tunggal merujuk kepada perkataan yang tidak mengalami sebarang proses pengimbuhan, pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. penggandaan. Kata tunggal merujuk kepada bentuk kata akar atau kata dasar dan bentuk inilah yang mendirikan perkataan tersebut. tersebut. Kebanyakan kata tunggal boleh diperluaskan untuk membentuk kata terbitan, tetapi kata terbitan, tunggal seperti ini, itu, sini, situ dan sana tidak ini, itu, sini, boleh diperluas lagi. lagi.
3

KATA TUNGGAL SATU SUKU KATA
Kata tunggal satu suku kata dalam bahasa melayu amat terhad dan ada antaranya merupakan kata pinjaman dari bahasa asing. asing. Namun kependekan dari dua suku kata menjadi satu suku kata seperti engkau menjadi kau dan aku menjadi ku tidak boleh dianggap kata tunggal satu suku kata. kata. Contoh kata tunggal satu suku kata adalah seperti berikut :
4

KATA TUNGGAL DUA SUKU KATA
Kata tunggal dua suku kata banyak terdapat di dalam bahasa melayu. Antara pola kata melayu. tunggal dua suku kata adalah seperti berikut. berikut.

KATA TUNGGAL TIGA SUKU KATA
Sebahagian besar kata tunggal tiga suku kata dalam bahasa melayu merupakan kata pinjaman. pinjaman. Kata tinggal jenis ini kecil bilangannya namun mempunyai pola susunan konsonan dan vokal yang pelbagai seperti contoh berikut :

KATA TUNGGAL EMPAT SUKU KATA
Kata tunggal empat suku kata juga amat kecil bilangannya dan kebanyakannya adalah kata pinjaman. pinjaman. Contohnya adalah seperti yang berikut:

10

Kesimpulan


kata tunggal merujuk kepada perkataan yang tidak mengalami sebarang proses pengimbuhan, pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. penggandaan. Ia juga merupakan kata akar dalam Bahasa Melayu. Melayu.

11

Kata Terbitan

12

Takrif : Bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima baik awalan,sisipan,akhiran atau apitan ( imbuhan )

13

Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat dan harus diimbuhkan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar.

14

Jenis Imbuhan
 

a.Awalan - hadir sebelum kata dasar. dasar. b.Akhiran - hadir sesudah kata dasar c.Apitan - hadir secara mengapit kata dasar secara serentak di awal dan akhir kata dasar. dasar. d.Sisipan - hadir di celahan kata dasar

15

Kata Terbitan Berawalan


Awalan dapat wujud dalam kata nama terbitan,kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan. terbitan. Contohnya : Awalan kata nama pe- ( pelari, perakus,penyapu ) pe- pelari, pem- ( pembawa,pembuka ) pem pen- ( pendatang,pendua ) pen16

   

pengpeng- ( penggali,penggubal ) pelpel- ( pelajar ) ke- ( ketua,kelepek ) kejurujuru- ( juruukur,juruwang ) prapra- ( prakata,prasejarah ) dwidwi- ( dwifungsi,dwibahasa )

17

Awalan kata kerja


   

me- melawan,menyikat,merasa) me- ( melawan,menyikat,merasa) memper- memperhamba,memperisteri) memper- ( memperhamba,memperisteri) ber- berjalan,berganti, ber- ( berjalan,berganti, berserta ) terter- ( terjebak,terbentuk ) di- ( diatur,ditimbang,disusun ) didiper- dipercepat, diper- ( dipercepat, diperoleh )

18

Awalan kata adjektif


 

ter- terbesar,terputih) ter- ( terbesar,terputih) te- ( teruncing,terendah,teringin ) tese- ( secantik,secerah,setebal ) se-

19

Kata Terbitan Berapitan


Apitan wujud dalam kata nama terbitan,kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan Apitan kata nama pean ( pelaksanaan,perasaan ) pean pengean ( pengesahan,pengehadan) pengean pengesahan,pengehadan) kean ( kelaianan,kelebihan ) kean
20

Apitan kata kerja


   

mekan mekan ( memainkan,melukakan ) memkan( memkan( membaharukan,membaikkan ) ber berkan ( beralaskan,berlaukkan ) diper diperi ( diperdengarkan,diperbahaskan ) kean ( kehujanan,kehausan,kepanaskan) kean kehujanan,kehausan,kepanaskan) dikan ( didekati,dimulai,diadili ) di memper..i memper..i ( memperingati )
21

Apitan kata adjektif
kean ( keinggerisan,kearaban,kecinaan ) kean

22

Kata Terbitan Bersisipan


Sisipan bahasa Melayu dapat wujud dalam 1.kata nama 2.kata adjektif

23

Sisipan kata nama


 

-el- ( kelengkeng,telunjuk,kelabut ) el-er- ( keruping,seruling,serabut ) er-

24

Sisipan kata adjektif


  

-el- ( selerak,gelembung ) el-er- ( serabut,gerigi ) er-em- ( gemilang,semerbak,gemerlap ) em-in- ( sinambung ) in-

25

Kesimpulan. Kesimpulan.


Kata Terbitan ialah kata yang diberi imbuhan. imbuhan. Imbuhan awalan,akhiran,sisipan dan berapitan. berapitan.

26