Anda di halaman 1dari 21

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 14 KM JALAN PANTAI, TELUK KEMANG 71050 PORT DICKSON

PERANCANGAN SASARAN KERJA TAHUNAN 2012


GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

FUNGSI GPM FUNGSI 1 : Merancang , menyelaras dan melaksana untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran di sekolah . FUNGSI 2: Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksana pengurusan Pusat Sumber Sekolah. FUNGSI 3 : Merancang ,mengurusan dan menilai Maklumat FUNGSI 4 : Meningkat kemahiran dan budaya cemerlang dalam pengurusan Pusat Sumber Sekolah dan Penglibatan Profesional Program Galakan Tabiat Membaca dan Literasi

FUNGSI 1 : Merancang , menyelaras dan melaksana untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran di sekolah .
PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Ma sa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) Kuantiti : 6-8 waktu seminggu Kualiti : 1 laporan pencerapan Masa : Januari - Disember Kos Tiada :

Bil.

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) 1 laporan pencerapan dari pihak sekolah

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

1.1

Merancang, menyelaras dan melaksana proses P&P dengan menggunakan pelbagai kaedah instruksional berasaskan sumber dan teknologi pendidikan yang berkesan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.

Pencapaian dalam P&P Sasara n Jumlah masa menga jar setahu n Laksana % Pencap aian

Output: Mengajar mengikut waktu yang telah ditetapkan mengikut pekeliling bil 1/2005 Outcome: Melaksanaka n P&P mengikut

Bil.

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Ma sa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

peruntukan waktu yang telah ditetapkan.

1.2

Merancang, menyelaras dan bekerjasama dengan Guru Penyelaras Bestari (GPB) / Guru Penyelaras ICT (GICT) dalam memberi bantuan penggunaan teknologi pendidikan, teknologi maklumat dan komunikasi serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penggunaan maklumat dan penghasilan pelbagai media.

Kuantiti : 3 aktivti Kualiti : 3 laporan aktiviti

3 laporan aktiviti

Pencapaian

Output:

Aktiviti Masa : Januari - Disember Kos : Bergantung kepada aktiviti yang dilaksanakan di sekolah.

Laksan a

% Penca paian

80% daripada guru menghasilk an bahan pelbagai media berasaskan ICT untuk proses pengajaran dan pembelajar an - (Objek Pembelajar an Learning

Bil.

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Ma sa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

Objects )
Outcome: Memberi bantuan penggunaan teknologi pendidikan, teknologi maklumat dan komunikasi serta peraturanperaturan yang berkaitan dengan penggunaan maklumat dan penghasilan pelbagai

Bil.

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Ma sa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

media.

1.3

Membantu dan menggalakkan guru dan murid dalam meningkatkan penggunaan dan pengintegrasian teknologi dalam P&P yang berasaskan pembelajaran ubiquitous / pembelajaran secara maya (Virtual Learning Environment)

Kuantiti : 6 bahan ubiquitous / pembelajaran secara maya(Virtual Learning Environment) Contoh: Eduweb TV Portal Laman Web CDRI Email DLL Kualiti : sumber digunakan sepenuhnya. Masa :

1 laporan penggunaan 1 rekod penggunaan

Pencapaian Sumbe r Laksan a % Penca paian

Output: 50% warga sekolah menggunak an Pelantar P&P (VLE) dalam tempoh setahun

Jumlah penggunaan 100% Jumlah sumber

Bil.

AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek)

PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Ma sa/Kos) (Mana-mana yang berkaitan) Januari - Disember Kos :

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

FUNGSI 2: Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksana pengurusan Pusat Sumber Sekolah.

PETUNJUK PRESTASI Bil . AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti /Masa/Kos) (Manamana yang berkaitan) Kuantiti: 1 2 kali Mesyuarat JK Induk PSS 2. 1 kali Mesyuarat JK Kerja Kualiti: Menyelaras semua aktiviti berkaitan pusat sumber sekolah dan P&P serta perancangan program literasi maklumat dan galakan membaca Masa i. Jan 2012 ii. September 2012 Kos 2 kali mesyuarat X RM 3.00 X 20 orang = RM 120.00

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

2.1

Merancang, menyelaras dan melaksana Mesyuarat Penyelarasan Pusat Sumber Sekolah 1.1.1Mesyuarat JK Induk 1.1.2Mesyuarat JK Kerja 1.1.2.1 JK Perpustakaan 1.1.2.2 JK NILAM 1.1.2.3 JK Bilik Tayang/Audio 1.1.2.4 JK Bilik Media 1.1.2.5 JK Bilik Khas 1.1.2.6 JK Bilik Akses 1.1.2.7 JK Makmal Komputer 1.1.2.8 JK Galeri 1.1.2.9 JK SALC

10

minit mesyuarat dan laporan dalam tahun semasa

Pencapaian: Mesyuarat JK Induk JK Perpustakaan JK NILAM JK Bilik Tayang/Audio JK Bilik Media JK Bilik Khas JK Bilik Akses JK Makmal Komputer JK Galeri JK SALC Tarikh

Output 10 Minit mesyuarat dan laporan. 1 Perancangan Jangka panjang dan jangka pendek tahun semasa Outcome Dapat menyelaras keperluan dan aktiviti berkaitan P&P yang dilaksanakan diperingkat sekolah dalam tahun semasa

Mesyuarat Jum Kos

Jumlah (RM)

PETUNJUK PRESTASI Bil . AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti /Masa/Kos) (Manamana yang berkaitan)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

2.2

Merancang pemerolehan dan pengurusan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini.

Kuantiti: Menggunakan Peruntukan 100% PCG sekolah dalam membuat perancangan perolehan i. Koleksi Buku ii. Koleksi bahan bukan buku Kualiti: Merancang dan membuat perolehan koleksi buku dan sumber P&P mengikut prosidur yang ditetapkan Kos: RM 14.50 X1500 orang pelajar = RM

1 laporan lengkap anggaran belanja mengurus tahun semasa Menyedia data lengkap peningkatan koleksi bahan buku dan bahan bukan buku berdasarkan stok dan inventori

1 laporan lengkap anggaran belanja mengurus tahun semasa.

Koleksi buku

Laksan a

% Penca paian

Output Menyediakan 1 dokumen perancangan kewangan dan perolehan bahan tahun semasa yang lengkap dan disahkan Membuat penambahan koleksi bahan mengikut kuantiti yang dicadangkan ; Outcome Mengurus

PETUNJUK PRESTASI Bil . AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti /Masa/Kos) (Manamana yang berkaitan) 16,700.00

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

Koleksi bukan buku

Laksan a

% Penca paian

bahan dan perolehan koleksi sumber menepati keperluan menggunakan 100% peruntukan PCG sekolah selaras dengan perancangan kewangan tahun semasa

10

PETUNJUK PRESTASI Bil . AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti /Masa/Kos) (Manamana yang berkaitan) Kuantiti: Menghasil dan menyebarkan maklumat berkaitan dalam bentuk brosor,flyer , buletin dan Blog PSS Mengadakan sekurang-kurangnya 5 aktiviti bagi promosi bahan dan PSS kepada semua ahli sekolah dalam tahun semasa contoh ; book-talk Jejak maklumat Papan Maklumat Khemah membaca Kuiz Anugerah Kualiti Kualiti: Meningkatkan

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

Output Menghasilkan sekurang-kurangnya 5 bahan promosi dan maklumat PSS bagi setiap satu dalam tahun semasa Menghasilkan 5 bahan promosi dan maklumat PSS dalam tahun semasa 95% Peralatan Di Pusat Sumber

2.3 Merancang, mengurus dan melaksana program dan aktiviti promosi berkaitan perkhidmatan dan penggunaan peralatan dan bahan-bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia dan / atau yang dapat memenuhi keperluan maklumat warga sekolah.

Sekolah berfungsi untuk pengajaran dan pembelajaran


Outcome Membudayak an penggunaan bahan dan sumber PSS dalam warga sekolah dan komuniti.

11

PETUNJUK PRESTASI Bil . AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti /Masa/Kos) (Manamana yang berkaitan) bahan promosi dan penggunaan PSS kepada warga sekolah dengan berkesan Masa: Januari hingga Disember 2012 Kos: 5 aktiviti x RM 5x 50 guru = RM 1250

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

Output Data dan rekod maklumat lengkap dan

12

PETUNJUK PRESTASI Bil . AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti /Masa/Kos) (Manamana yang berkaitan)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

2.4 Merancang ,menyelaras dan melaksana akses koleksi Pusat Sumber Sekolah melalui satu sistem pengesanan maklumat yang efisyen.

Kuantiti: Menyedia pangkalan data atau rekod katalog bahan untuk rujukan dan makluman. Contoh ; PSS CENTRAL Otomasi, iQ-PSS, i-NILAM, PSS dan lain-lain Kualiti: Melengkapkan data dalam pangkalan data secara atas talian (PSS CENTRAL, iQPSS, i-NILAM, Otomasi PSS dan lain-lain ) Masa Jan-Okt

kemas kini dalam tahun semasa Melengkapkan data dalam pangkalan data secara atas talian (PSS CENTRAL, iQPSS, i-NILAM, Otomasi PSS dan lainlain ) Menyediakan laporan data NILAM 2 kali setahun iQ-PSS 1 kali setahun PSS central / otomasi sepanjang tahun. Outcome Kemahiran dalam pengesanan maklumat serta menyediakan data lengkap dan terkini.

13

PETUNJUK PRESTASI Bil . AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti /Masa/Kos) (Manamana yang berkaitan)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

Kos:

2. 5

Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan/ inovasi berkaitan peningkatan perkhidmatan dan pengurusan Pusat Sumber Sekolah

Kuantiti : 1 kajian inovasi Kualiti : Laporan dapatan kajian

1 kajian/ inovasi dilaksanakan

1 kajian / inovasi dilaksanakan

Output: 1 kajian tindakan/in ovasi dijalankan di sekolah Outcome: Pengurusa n PSS yang cemerlang

Masa : Januari Disembe r Kos :

14

FUNGSI 3 :

Merancang, mengurusan dan menilai Program Galakan Tabiat Membaca dan Literasi Maklumat

PETUNJUK PRESTASI AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti/Masa/ Kos) (Manamana yang berkaitan) Kuantiti; 3 aktiviti galakan membaca dilaksanakan Program: Program NILAM, Kem Membaca 1Malaysia Program pilihan: Khemah Membaca,/ Kem Penulis Muda/ Jejak Maklumat/ Literasi Maklumat Kualiti: Menggalak dan meningkatkan budaya membaca di sekolah Masa:

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) Output:

KPI

3.1

3.1.1 Merancang, mengurus, menyelaras dan menilai aktiviti galakan membaca 3.1.2 Aktiviti pemulihan dan penggayaan dalam pembacaan termasuk penghasilan/produktiviti pelbagai media

3 aktiviti dilaksanakan dalam tahun semasa

3 laporan aktiviti disediakan.

3 aktiviti dilaksanakan dalam tahun semasa

Outcome: Menggalak dan meningkatkan budaya membaca di sekolah

15

PETUNJUK PRESTASI AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti/Masa/ Kos) (Manamana yang berkaitan) Feb- November Kos: Kos 5 aktiviti x RM ___ = RM ___

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

3.2

Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berkaitan peningkatan perkhidmatan dan pengurusan aktiviti galakan membaca.

Kuantiti : 1 kajian Kualiti : Laporan dapatan kajian Masa : Januari - Disember Kos :

1 kajian dilaksanakan

1 kajian dilaksanakan

Output 1 kajian tindakan dijalankan di sekolah Outcome Meningkatkan budaya membaca di sekolah.

3.3

Merancang, mengurus dan menyelaras Pengurusan maklumat dan pengetahuan (information and knowledge management) melalui perkongsian penghasilan pelbagai media.

Kuantiti: 1 bengkel penghasilan pelbagai bahan / media Kualiti: Sekurangnya 1 bagi setiap mata pelajaran

1 bengkel penghasilan bahan dilaksanakan

10 bahan dihasilkan dan direkodkan

Output:

80% daripada guru menghasilkan bahan pelbagai

16

PETUNJUK PRESTASI AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti/Masa/ Kos) (Manamana yang berkaitan)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

Masa: Jan Disember Kos:

media berasaskan ICT untuk proses pengajaran dan pembelajaran (Objek Pembelajaran Learning Objects )
Outcome: Pengurusan maklumat dan pengetahuan dengan cekap dan berkesan melalui perkongsian penghasilan pelbagai media

3.4

Memberi pendedahan kepada murid dan mempromosikan pelbagai format bahan bacaan termasuk bahan bacaan digital (ebooks, e-jurnal, e-majalah dsb) sesuai dengan perkembangan teknologi semasa.

Kuantiti: 1 aktiviti promosi (bulan/minggu/hari PSS, hari terbuka, hari

1 aktiviti dilaksanakan

1 laporan aktiviti Output: 1 aktiviti promosi membaca dilaksanakan.

17

PETUNJUK PRESTASI AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti/Masa/ Kos) (Manamana yang berkaitan) kecemerlangan, mesyuarat PIBG dsb)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

Cadangan promosi: (Brosur, blog, facebook, banner, pameran, buletin dsb)

Outcome: Kualiti 1 laporan aktiviti Masa Jan-Disember Kos Meningkatkan budaya membaca di sekolah

3.5

Melaksanakan pengurusan data Gerakan Tabiat Membaca (NILAM)

Kuantiti: 10 kali laporan data Kualiti: Laporan disediakan mengikut format. Masa: Jan-Dis

10 laporan data NILAM

Laporan: Tari Stat % kh us

Peningkatan 2% (bilangan pelajar) pengiktirafan tahap jauhari Program NILAM di sekolah dalam tahun semasa.

18

PETUNJUK PRESTASI AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN Bil. (Senaraikan aktiviti / projek) (Kuantiti/Kualiti/Masa/ Kos) (Manamana yang berkaitan)

SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi)

PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)

KPI

Kos:

Fungsi 4 : Meningkatkan kecemerlangan dalam pengurusan Pusat Sumber Sekolah.


AKTIVITI/ PROJEK/ KETERANGAN (Senaraikan aktiviti / projek) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti /Kualiti/Masa/Kos) (Mana mana yang berkaitan) SASARAN KERJA (Berdasarkan petunjuk prestasi) PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan) KPI

Bil.

19

4.1

Menjadi fasilitator dalam pengurusan pusat sumber sekolah 4.1.1 Pengurusan: Perpustakaan NILAM Bilik Tayang/Audio Bilik Media Bilik Khas Bilik Akses Makmal Komputer Galeri SALC

Kuantiti : 1 bengkel dilaksanakan Kualiti: 1 laporan bengkel Masa : Jan Okt

1 bengkel dilaksanakan

1 laporan bengkel

Output 1 bengkel dilaksanakan dalam tahun semasa

Outcome Kos: Pendedahan dan aplikasi kemahiran pengurusan pusat sumber.

4.2

Menjalin perkongsian pintar dengan agensi luar. Cadangan: Perpustakaan Awam negeri , perpustakaan desa, IPTA/IPTS, British Council, Penerbit buku, Muzium dan lain-lain)

Kuantiti : 1 perkongsian pintar dilaksanakan Kualiti: 1 laporan aktiviti Masa: Jan-Disember Kos:

1 perkongsian pintar

1 laporan aktiviti

Output: 1 bengkel dilaksanakan dalam tahun semasa Outcome: Menjalinkan hubungan dan kerjasama ke arah pengurusan cemerlang PSS.

20

21