Anda di halaman 1dari 9

HURAIAN SUKAT AN P ELAJARAN P ENDIDIKAN S ENI VIS UAL S EKOLAH M ENENGAH

OBJEKTIF TINGK ATAN 1


Pada akhir Tingkatan 1, m urid dapat: 1. 2. Mem ahami sem ua aspek unsur seni dan prins ip rekaan dalam As as Seni Reka. Mem perkembangkan daya pengamatan m elalui pem erhatian dan aplikasi mudah uns ur s eni m elalui kajian terhadap s umber alam dan benda buatan m anus ia. Mem perkembangkan daya konseps i visual s ecara kritis dan kreatif m elalui pelbagai m edia, bahan, dan teknik Seni Vis ual. Menyam paikan maks ud m enerusi has il Seni Visual dalam bidang tertentu. Mendokum entasikan pros es pembelajaran s ecara tersus un. Menghas ilkan kerja Seni Visual yang bermutu. Menanam ras a bangga terhadap waris an Seni Vis ual tanah air dan m enghargai karya Seni Vis ual luar negara. Mem upuk rasa menghargai alam dan s umbernya.

3. 4. 5. 6. 7.

8.

HURAIAN SUKAT AN P ELAJARAN P ENDIDIKAN S ENI VIS UAL KBSM Tingkatan 1

Bil
1

Bidang/Unit Pembelajaran
Penghasilan Seni Visual 1.1 Asas Seni Reka a. i. ii . ii i. i v. v. vi . Unsur Seni Gari san Rupa Bentuk Jali nan Ruang Warna

Hasil Pembelajaran
Meneroka pelbagai Unsur Seni dan Prinsi p Rekaan dal am Asas Seni Reka. Aras 1 i. Menyatakan wuj udnya pel bagai Unsur Seni dal am alam dan obj ek buatan manusi a. Aras 2 i. Menyatakan wuj udnya Pri nsi p Rekaan dalam alam dan obj ek buatan manusi a. ii . Menyatakan wuj udnya Pri nsi p Rekaan dalam akti vi ti Seni Vi sual. Aras 3 i. Menggunakan Asas Seni Reka dal am menghasi l kan kerj a Seni Vi sual mel alui akti vi ti mudah. ii . Menggambarkan j eni s dan fungsi penggunaan Asas Seni Reka dal am akti vi ti Seni Vi sual. ii i. Berkomuni kasi mel al ui akti vi ti Seni Vi sual . i v. Menyediakan portfoli o. a. b. c. d. e. f. g. h.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


peni ruan (i mi tati on) penerokaan (termasuk penerokaan dalam kawasan sekol ah) kaji an Unsur Seni dan Pri nsi p Rekaan l uki san catan kolaj portfolio (pi lihan berfokus) apresi asi Seni Vi sual

b. Pri nsi p Rekaan i. Harmoni ii . Kontra ii i. Penegasan i v. Imbangan v. Irama dan Pergerakan vi . Kepelbagai an vii . Kesatuan

Pen er o ka an ke atas o bje k alam sep erti b ung a da n bua h-bu ah an da pat me njelas ka n t ent ang unsur seni t er uta man ya ber kaitan jalinan, r up a, b en tu k da n warn a

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran
1.2 Seni Halus a. Luki san b. Catan c. Arca d. Cetakan

Hasil Pembelajaran
Memahami proses penghasi lan Seni Vi sual dan berkomuni kasi dal am semua bidang Seni Hal us berkai tan: a. Idea dan proses i. mesej/kandungan ii . pengwuj udan i dea ii i. olahan i dea b. Ol ahan karya i. Asas Seni Reka ii . media ii i. alat Aras 1 i . Menghasi l kan lakaran dal am proses penghasi lan karya Seni Hal us. Aras 2 i . Mamahami perspekti f dan kadar bandi ng dalam membuat lakaran. ii . Membuat kemasan hasil kerj a. Aras 3 i . Meluki s dan mengapl i kasi kan tekni k pel uki san. (renderi ng) ii . Mengolah Prinsi p Rekaan dengan memberi perhatian kepada: x kadar bandi ng x hubungkai tan

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Muri d menghasil kan kerj a Seni Vi sual berdasarkan i dea dan proses mel alui: a. mesej/kandungan b. pengwuj udan i dea Antar a medi a ya ng bol eh ditero kai c. olahan i dea penggunaann ya dalam lu kisa n Lukisan dengan pel bagai medi a dan tekni k. Alat dan medi a: i. pensel ii . pensel warna ii i. pen i v. dakwat v. arang vi . krayon vii. pastel vii i. komputer T ekni k peluki san: i. gari san sel ari ii . gari san zig-zag Catan dengan pel bagai medi a dan tekni k. M edia: i. warna poster ii . tempera ii i. krayon i v. pensel warna (washabl e) v. cat minyak vi . media campuran T ekni k: i. i mpasto ii . kecatan (pai nterl y) 3
contoh penggunaan warna po ster untuk satu re ka an

cont oh t e kni k imp ast o

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
kedudukan objek x perspekti f x satah x i mbangan Mengapl i kasi peri si an komputer yang sesuai dal am kerj a Seni Hal us. Proses penyediaan portfoli o.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Arca dengan menggunakan pel bagai medi a dan tekni k: M edia: i . bahan kuti pan ii . strawboard ii i. kadbod i v. dawai v. benang Tekni k: i . asembl aj ii . stabail ii i. mobail Cetakan dengan menggunakan pel bagai medi a dan tekni k. M edia: i . li no ii . kayu ii i. kertas Tekni k: i . timbulan ii . stensi l an ii i. monopri nt d. Aktiv iti pengayaan e. Apresiasi Seni f. Portfolio (pilihan berfokus) 4

Arca sta bail

ii i.

i v.

Arca mob ail

Contoh hasil ceta kan lin o

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran
1.3 Komunikasi Visual a. Reka Bentuk Grafi k

Hasil Pembelajaran
Memahami proses mereka bentuk berkai tan: a. Proses membuat i . olahan Asas Seni Reka ii . proses ii i. alat i v. media v. tekni k Aras 1 i . Menyatakan perasaan di ri terhadap kerj a grafi k. ii . Menghasi l kan kerj a grafi k 2D yang mudah dengan menggunakan alat, medi a dan tekni k yang sesuai . Aras 2 i . Membuat kaji an mudah berkai tan x i dea x cara penyelesai an masalah untuk tugasan kerja grafi k ii . Menerangkan proses Reka Bentuk Grafi k. ii i. Menghasi l kan kerj a grafi k yang mudah secara manual dan berbantukan komputer.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


Muri d menghasil kan: a. ti pografi b. poster c. seni reka tanda

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
Aras 3 i . Menghasi l kan kerj a grafi k berasaskan tema yang di beri . ii . Menyatakan hasrat di ri dan masyarakat mel alui hasi l kerj a serta memperkembangkan daya imagi nasi .

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

1.4

Reka Bentuk a. Industri b. Hi asan Dal aman c. Landskap

Akan bermul a di ti ngkatan 4 dan 5

Akan bermul a di ti ngkatan 4 dan 5

1.5 Kraf Tradisional a. T embi kar b. Anyaman

Pengetahuan dan kemahi ran dal am seni tembi kar dan anyaman Aras 1 i . Menyenarai kan fungsi tembi kar dan anyaman. ii . Membuat tembi kar dan anyaman menggunakan alat, bahan, dan tekni k yang sesuai . Aras 2 i . Menyatakan sej arah tembi kar dan anyaman

Menghasi l kan barangan kraf tradi si onal dengan menggunakan bahan, al at dan tekni k tertentu. a. Tembikar Kaj ian: - mengumpul makl umat Alat dan bahan: - tanah li at - alat pemutar T ekni k: - pi ci tan - li ngkaran - l emparan - kepi ngan 6

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
tempatan. Mengenal beberapa orang tokoh kraf. ii i. Menentukan tekni k,moti f, bentuk, dan ragam hias berdasarkan kawasan, daerah atau negeri tertentu. i v. Merekabentuk kraf tradi si onal dalam bentuk 2D. ii . Aras 3 i . Merekacipta/ merekabentuk kraf tembi kar dan anyaman dengan menggunakan teknologi bahan, al at dan tekni k berkai tan. ii . Menghasi l kan ragam hias yang sesuai dengan hasi l kerj a/mata barang. ii i. Membakar tembi kar dan kemasan hasi l anyaman. i v. Membuat apresi asi reka bentuk kraf tembi kar dan anyaman dengan memberi perhati an kepada fungsi nil ai budaya, kemasan, dan pemeli haraan.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


- gabungan Proses: - memproses tanah li at - membentuk - tri ming - membuat ragamhias - pembakaran bi skut (bi scuit fi ring) - menggerli s atau sepuh (gl azing) - membakar b. Anyaman Kaj ian: - mengumpul makl umat Alat dan bahan: - mengkuang - bahan al ternati f T ekni k: menganyam Proses: - menyediakan bahan - menganyam c. Kemasan d. Apresiasi Seni

Bil
2.

Bidang/Unit Pembelajaran
Sej arah dan Apresiasi Seni Visual Perkembangan Seni Vi sual di Malaysi a

Hasil Pembelajaran
Memahami dan menghargai wari san budaya Seni Halus dan Kraf T radi si onal tanah ai r dan negara l ain. Aras 1 i. Menyatakan sej arah Seni Hal us Malaysi a sebelum merdeka dari aspek tokoh dan karya. Aras 2 i . Mendokumentasi sej arah Seni Hal us di Malaysia sebel um merdeka dari aspek pengenal an, tokoh dan sumbangan mereka. ii . Perbi ncangan tentang kepenti ngan Seni Vi sual dal am bidang kehi dupan dan budaya. Aras 3 i . Menjel askan perkembangan kraf tembi kar dan anyaman dari aspek: x pengenal an x tokoh dan sumbangan ii . Membuat perbandi ngan perkembangan Seni 8 a. b. c. d. e. f.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran


kaj i an makl umat dokumentasi makl umat perbi ncangan portfoli o (pi lihan berfokus) l awatan l akonan

x x

Seni Halus Kraf T radi si onal - T embi kar - Anyaman

tembi kar tra dision al

tembi kar mod en

beb erap a co nt oh an yaman

Bil

Bidang/Unit Pembelajaran

Hasil Pembelajaran
Vi sual dal am kehi dupan, budaya sendi ri dan budaya lain. ii i. Menyenarai kan pengaruh Seni Islam, Barat dan Serantau. i v. Menyediakan portfoli o.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

motif te mbi kar tradision al ya ng dig una ka n unt u k rag amhias