KLIPING BAHASA JAWA ( WARA – WARA

)

DISUSUN OLEH :
1. ENGGAR KUSUMA 2. FADLI NURUL U 3. FAJAR OCTA A ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )

4. FIRDHIANI AZIZAH ( 16 )

SMA PGRI I PATI TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

Tutupen wara – wara nganggo tembung pakurmatan utawa salam. 6. Upama isi ringkesing wara – wara mau ana gegayutane karo barang utawa pawongan. 4. awit wong sing maca utawa ngrungokake wara – wara durung mesti mudheng tegese tetembung mau. Ora perlu nggunakake tetembung sing paesan (basa rinengga). utawa tembung entar. Tulisen isi ringkeso wara – wara. Wenehana tembung pakurmatan utawa salam 3. ora perlu nggaya wara. Tetembung kang ditulis ana ing wara – wara golekna tetembung sing gampang dimangerteni dening sapa bae. Kawitana nganggo nganggo tembung wara – wara 2. tulisen tanda arining barang utawa pawongan kanthi nggunakake tetembung kang cekak aos ora nggaya wara kaya yen lagi crita. sapa sing arep kowenehi wara – wara mau. sansekerta. 7. Kajaba basa. Sing diwenehi wara – wara. saengga isi ringkesing wara – wara ora dimangerteni dening sing diwenehi wara – wara. Beda maneh yen nulis wara – wara kang arep ditujukake marang kanca – kancane (umpamane konco sekolah. luwih becik wara – wara mau ditulis nggunakaken basa krama. Tulisen sing cetha. . Isi ringkesan kudu cetha. tembung kawi. yen perlu wenehana tanda utawa garis ngisor supaya luwih cetha 5. nanging cekak aus bae. Tulisen sing cetha.WARA – WARA A. Kabeh mau gumantung saka sapasing arep diwenehi wara – wara mau. nanging bisa uga nggunakake basa ngoko. ana babagan kang kudu digatekake sadurunge nulis wara – wara yakuwi : 1. Tetembung lan ukarane ora perlu dawa. kanomah ing kampung) tulisen wara – wara mau nganggo basa ngoko supaya luwih gampang ditompo lan dimengerti isine wara – wara. Nulis Lan Maca Wara – wara Nulis wara – wara ora kudu nganggo bahasa krama. sapa sing nggawe utawa sing menehi wara – wara mau. Yen wara – wara mau arep ditujukake marang wong sing luwih sepuh.

Jalan Basuki Rahmad-Jombang. tanggal. wektu lan panggonan tiyang seda ditulis cetha. kulo sakulawarga ngaturaken gunging panuwun. Fandi Rahman 2.30 bapak / semah kula : H. ALIMAH (52 TAHUN) Agen Jaya Baya ing Jombang Kasarekaken ing Pasareyan Umum Jombatan. Erik Indratno 4. Dino. Mugi-mugi Gusti Allah paring ganjaran dhumateng sadaya amal kasaenan panjenengan. Biasane netepi tata krama lan komunikatif. Dhumateng para kadang/sanak/mitra karuh ingkang sampun kasdu paring bantuan moril saha materiil wiwit gerahipun swargi ngantos dumugi ing sedanipun. 4. LELAYU SAMPUN katimbalan sowan ing pangayunaning gusti Ingkang Maha Welas Asih Kanthi tenang rikala dinten Kemis Paing. Anisa Silvitriani Redaksi : majalah JB Sagotrah Nderek belasungkawa . Deneng syarat layang lelayu kang becik yakuwi : 1. Aan Latifah (garwa) Jalan Arief Rachman Hakim 10 Jombang Para putra : 1. Lelayu Wara – wara lelayu yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturipirsa bilih wongten tiyang ingkang kesripah / seda / kapundhut. Ingkang nandhang sungkawa Ny.WARA – WARA B. Tuladha wara – wara lelayu : 1. 3. Irina Fajriya 3. Keluarga ingkang nandhang sungkawa ditulis cetha. 7Agustus 2008 jam 15. 2. Jeneng lan umur tiyang kang seda ditulis cetha. Jinising wara – wara : 1.

yuswa 78 tahun. tanggal 14 Mei 1997. Nuwun Blora.30 Bapak kula asma Sukirjo Adi Utomo amargi sakit. Layon badhe kasarekaken ing dinten Kemis Legi. Jombang. 2 September 2010 Kula atas nami Ingkang nandhang dhuhkira . Nuwun Jombang. Kasarekaken ing Pasareyan Umum Jombatan.00 enjing saking griya kula Kampung Kundhen.00 enjing saking griya kula.00 Bapak kula asma Rahardjiman tilar donya amargi sakit. LELAYU Sampun kapundhut wonten ngarsanipun Allah SWT kanthi tenang rikala dinten Jumat Legi. tabuh 19. yuswa 50 tahun. Pangkatipun wanci tabuh 09. Blora. Jalan Basuki Rahmad – Jombang. 2 September 2010 jam 20. Ngaturi priksa. tanggal 15 Mei 1997 ing Makam Kundhen. 14 Mei 1997 Kula atas nami Ingkang nandhang dhuhkita 3. Pangkatipun wanci tabuh 09.2. bilih kala wau dalu dinten Rebo.

Sedhahan Wara – wara sedhahan yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturi rawuh wonten ingkang salah satunggaling adicara. Kanthi nyenyuwun sih rahmatipun Gusti Allah SWT saha angganjar wilujeng ing samudayanipun kula badhe ngawontenaken tasyakuran dhaupipun anak kula Insya Allah benjing : Ari Surya kaping Mapan ing : Setu Wage : : Griya kula Desa Bleber RT 02 RW III Pati Ing wasana menggah kepareng rawuh panjenengan sekaliyan kula ngaturaken agungipun panuwun. Nuwun. Ketua RT.WARA Nuwun. SUTEDJO – EKOWATI 2. WARA . Dene syarat layang ulem / sedhahan kang becik yakuwi : 1. Wassalamu`alakum Wr Wb. Assalamu`alaikum Wr Wb. Jeneng lan alamat kang ngaturi sedhahan cetha 2.4 Dhusun Dadi Rejo .4. Biasane netepi tata krama lan komunikatif Tuladha wara – wara sedhahan : 1. Dino. Mugi ndadosaken kawuningan.7 RW. Jeneng lan alamat kang diaturi sedhahan cetha 3. tanggal. wektu lan panggonane cetha 4. Saking kula. bilih gugur gunung ingkang sewau badhe kalaksanan benjang Minggu Wage 15 Februari 2009 dipunundur dintern Minggu Legi 22 Februari 2009.7 RW. Ngaturi uninga dhumateng warga dhusun Dadi Rejo RT.2.

Suprijadi. Nambut Silaning Akrami : Dyah ksumastyaningrum Putri Bp. Sutedjo Pati Kaliyan Arga Krisnapati Putra Bp. luput pisan kena pisan Yen gampang luwih gampang yen angel – angel kalangkung Tan kena tinumbas arta. Saking kula KATEJO . Dudu bandha dudu rupa Amung ati pawitane. 12 Juli 2010 Wektu : 09. Nambut Silaning Akrami : Putri Dewi Ambar Sari Putri Bp. 4. Katejo Winong Kaliyan Noval Arianto Putra Bp.PARMI .00 (akad nikah) Panggonan : Griya kulo Winong Ing wasana menggah kepareng rawuh panjenengan sekaliyan kula ngaturaken agunging panuwun.3. Kardjono Pati Ingkang badhe kaleksanan benjang : Dinten : Minggu Paing. Karangdowo Pati Gegarane wong akrami. H.

arupa piala. Tujuan kegiatan yaiku kangge mengeti kamardikan negara RI. Pati. Wara – wara Assalamu`alaikum Wr Wb Para masyarakat Kabupaten Pati kawuningana yen sesok dina Selasa. Tuladha wara – wara sayembara : 1. Wb. Panggonan adicara lomba kang katulis 4. Basane ekspresif sehingga wong – wong padha tertarik kalian lomba.3. Wektu lan tanggal pelaksanaan ditulis cetha 3. Dene syarat wara – wara sayembara kang becik yakuwi : 1. 2. Macam warnane lomba ditulis cetha 2. Kegiatan iki wajib dilaksanakake sekabehing warga Kabupaten Pati. Wassalamu`allaikum Wr. Bebungah utawi hadiah bakal ditompo dening juwara 1. 3. 15 Agustus 2011 Pangarsa panitya Karjono . Sayembara Wara – wara sayembara yaiku wara – wara ingkang wosipun ngaturi pirsa bilih wonten lomba. 17 Agustus 2011 bakal diadani sayembara keresikan lingkungan. Mangkono mungguh wara – wara iki supaya antuk kawigateb saka masyarakat Kabupaten Pati.

Syarat pendaftarane yaiku saben kelas wajib ana sing makili lanang lan wadon. 1 April 2011 Pengarsa Panitia Nicol ( Ketua Osis ) . kawuningana yen sesok dino kemis. kula nyuwun partisipasine saking siswa ing wasana matur nuwun.2. Wara – wara Nuwun kula nuwun Assalamu`alaikum Wr Wb Para kanca ing sekolahan.00 awan. Mengkono mungguh wara – wara iki supaya kawigaten para kadang siswa. kostume nggawa dewe. Wassalamu`alaikum Wr Wb. Bebungahipun yakuwi arupa piagam kangge juwara 1. Pati.3 selain kuwi ya ana maneh hadiahe arupa duwit. kawuningana yen sesok tanggal 21 April 2012 bakal diadani sayembara mas mbakyu kangge mengeti hari Kartini. Penilaian keresikan dilaksanakake tanggal 19 April 2011 jam 07. Mula cepet – cepet ndaftarake. 10 April 2012 Pengarsa Panitia Arum Sari ( Ketua Osis ) 3.2.00.3 hadiahe tasih dirahasiaken. Bebungah utawa hadiah ditompo dening juwara 1. Matur nuwun Pati. pendaftarane tanggal 19 April ono ing ruang OSIS lan ditutup jam 13. Cekap semanten wara – wara iki. Wara – wara Nuwun Para kanca ing sekolahan.2. 13 April 2011 diadakake keresikan lingkungan dene saben kelas wajib nata lan ngresiki kelase dewe – dewe.

yen para kanca nemokake dhompet mau. 16. Para kanca. Guru Bp ADI SUSENO . Pemilik kang kecalan ditulis 3.. Setyowati njaluk tulung supaya diaturake Ibu wali kelas VII C. WARA – WARA Nuwun. Barang kang ilang ditulis cetha 2. Setyowati siswi kelas VII C kelangan dompet rupane biru ana gambare kembang mlati. Dene dompet mau isine kartu Osis.850. wingi sore nalika resik – resik kelas.4. Tuladha wara – wara kecalan : 1. Dene syarat wara – wara kecalan kang becik yakuwi : 1. Wara – wara Kecalan Wara – wara kecalan yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturi pirsa bilih wonten samubarang ingkang ical. Matur nuwun. Ketua Kelas VII C SETYABUDI 2. WARA – WARA Nuwun. Dene sinten sing kelangan sak cepete hubungi pak Adi wonten Kantor BP. Para kadang siswa esok niki ditemokake. kunci sepeda motor wonten ngareb gerbang sekolah. wonten gantungane beruang. Kapan barange kang ical lan panggonane cetha.. kartu ATM BritAma lan dhuwit Rp.

Wassalamu`alaikum Wr Wb. Yen para kanca nemokake buku mau. KETUA KELAS IX – C RUBIAH .3. Arianti siswa kelas IX – C kelangan buku catatan gambare kembang. wingi esok nalika resik – resik kelas. Yen sing rumangsa nduwe dompet mau sak cepete hubungi Bu Sri Susanti wonten Kantor Bp. Dompete cirine yaiku warnane abang wonten duwite Rp.000 lan gambare kelinci. Para siswa wayah istirahat mau ditemokake dompet wonten ngarep toilet. Guru Bp Sri Susanti 4. Arianti njaluk tulung supaya diaturake Ibu wali kelas IX – C. 50. Para kanca. WARA – WARA Assalamu`alaikum Wr Wb. WARA – WARA Nuwun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful