KLIPING BAHASA JAWA ( WARA – WARA

)

DISUSUN OLEH :
1. ENGGAR KUSUMA 2. FADLI NURUL U 3. FAJAR OCTA A ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )

4. FIRDHIANI AZIZAH ( 16 )

SMA PGRI I PATI TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

nanging bisa uga nggunakake basa ngoko. Upama isi ringkesing wara – wara mau ana gegayutane karo barang utawa pawongan. sapa sing arep kowenehi wara – wara mau. ora perlu nggaya wara. awit wong sing maca utawa ngrungokake wara – wara durung mesti mudheng tegese tetembung mau. Nulis Lan Maca Wara – wara Nulis wara – wara ora kudu nganggo bahasa krama. sansekerta. Tulisen sing cetha. Kabeh mau gumantung saka sapasing arep diwenehi wara – wara mau. Isi ringkesan kudu cetha. Tetembung kang ditulis ana ing wara – wara golekna tetembung sing gampang dimangerteni dening sapa bae. Kajaba basa.WARA – WARA A. tulisen tanda arining barang utawa pawongan kanthi nggunakake tetembung kang cekak aos ora nggaya wara kaya yen lagi crita. 7. Tutupen wara – wara nganggo tembung pakurmatan utawa salam. Wenehana tembung pakurmatan utawa salam 3. utawa tembung entar. kanomah ing kampung) tulisen wara – wara mau nganggo basa ngoko supaya luwih gampang ditompo lan dimengerti isine wara – wara. sapa sing nggawe utawa sing menehi wara – wara mau. Tulisen sing cetha. luwih becik wara – wara mau ditulis nggunakaken basa krama. Beda maneh yen nulis wara – wara kang arep ditujukake marang kanca – kancane (umpamane konco sekolah. yen perlu wenehana tanda utawa garis ngisor supaya luwih cetha 5. Sing diwenehi wara – wara. Kawitana nganggo nganggo tembung wara – wara 2. tembung kawi. nanging cekak aus bae. Ora perlu nggunakake tetembung sing paesan (basa rinengga). saengga isi ringkesing wara – wara ora dimangerteni dening sing diwenehi wara – wara. Tulisen isi ringkeso wara – wara. Tetembung lan ukarane ora perlu dawa. ana babagan kang kudu digatekake sadurunge nulis wara – wara yakuwi : 1. 4. 6. Yen wara – wara mau arep ditujukake marang wong sing luwih sepuh. .

Dhumateng para kadang/sanak/mitra karuh ingkang sampun kasdu paring bantuan moril saha materiil wiwit gerahipun swargi ngantos dumugi ing sedanipun. 2. Anisa Silvitriani Redaksi : majalah JB Sagotrah Nderek belasungkawa . Ingkang nandhang sungkawa Ny. Dino. kulo sakulawarga ngaturaken gunging panuwun. Biasane netepi tata krama lan komunikatif. tanggal.WARA – WARA B. Mugi-mugi Gusti Allah paring ganjaran dhumateng sadaya amal kasaenan panjenengan. Jalan Basuki Rahmad-Jombang. 3. Aan Latifah (garwa) Jalan Arief Rachman Hakim 10 Jombang Para putra : 1. LELAYU SAMPUN katimbalan sowan ing pangayunaning gusti Ingkang Maha Welas Asih Kanthi tenang rikala dinten Kemis Paing. Keluarga ingkang nandhang sungkawa ditulis cetha.30 bapak / semah kula : H. Erik Indratno 4. Irina Fajriya 3. Lelayu Wara – wara lelayu yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturipirsa bilih wongten tiyang ingkang kesripah / seda / kapundhut. wektu lan panggonan tiyang seda ditulis cetha. Jinising wara – wara : 1. Tuladha wara – wara lelayu : 1. 4. Jeneng lan umur tiyang kang seda ditulis cetha. Fandi Rahman 2. ALIMAH (52 TAHUN) Agen Jaya Baya ing Jombang Kasarekaken ing Pasareyan Umum Jombatan. 7Agustus 2008 jam 15. Deneng syarat layang lelayu kang becik yakuwi : 1.

Nuwun Blora. tanggal 14 Mei 1997. tabuh 19. Jalan Basuki Rahmad – Jombang. Kasarekaken ing Pasareyan Umum Jombatan.00 enjing saking griya kula Kampung Kundhen.00 enjing saking griya kula.2. Jombang.30 Bapak kula asma Sukirjo Adi Utomo amargi sakit.00 Bapak kula asma Rahardjiman tilar donya amargi sakit. Layon badhe kasarekaken ing dinten Kemis Legi. Ngaturi priksa. bilih kala wau dalu dinten Rebo. 2 September 2010 jam 20. Nuwun Jombang. 2 September 2010 Kula atas nami Ingkang nandhang dhuhkira . yuswa 50 tahun. Blora. Pangkatipun wanci tabuh 09. Pangkatipun wanci tabuh 09. LELAYU Sampun kapundhut wonten ngarsanipun Allah SWT kanthi tenang rikala dinten Jumat Legi. yuswa 78 tahun. 14 Mei 1997 Kula atas nami Ingkang nandhang dhuhkita 3. tanggal 15 Mei 1997 ing Makam Kundhen.

Sedhahan Wara – wara sedhahan yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturi rawuh wonten ingkang salah satunggaling adicara. Nuwun. Jeneng lan alamat kang ngaturi sedhahan cetha 2. Biasane netepi tata krama lan komunikatif Tuladha wara – wara sedhahan : 1. Dino. Dene syarat layang ulem / sedhahan kang becik yakuwi : 1. Mugi ndadosaken kawuningan.7 RW. Saking kula.7 RW. wektu lan panggonane cetha 4. WARA .2. Ngaturi uninga dhumateng warga dhusun Dadi Rejo RT. bilih gugur gunung ingkang sewau badhe kalaksanan benjang Minggu Wage 15 Februari 2009 dipunundur dintern Minggu Legi 22 Februari 2009. Jeneng lan alamat kang diaturi sedhahan cetha 3.4 Dhusun Dadi Rejo . Ketua RT.4. Kanthi nyenyuwun sih rahmatipun Gusti Allah SWT saha angganjar wilujeng ing samudayanipun kula badhe ngawontenaken tasyakuran dhaupipun anak kula Insya Allah benjing : Ari Surya kaping Mapan ing : Setu Wage : : Griya kula Desa Bleber RT 02 RW III Pati Ing wasana menggah kepareng rawuh panjenengan sekaliyan kula ngaturaken agungipun panuwun. Wassalamu`alakum Wr Wb.WARA Nuwun. SUTEDJO – EKOWATI 2. Assalamu`alaikum Wr Wb. tanggal.

3. Karangdowo Pati Gegarane wong akrami. Nambut Silaning Akrami : Putri Dewi Ambar Sari Putri Bp. Nambut Silaning Akrami : Dyah ksumastyaningrum Putri Bp. H. Kardjono Pati Ingkang badhe kaleksanan benjang : Dinten : Minggu Paing. Sutedjo Pati Kaliyan Arga Krisnapati Putra Bp. 4. Katejo Winong Kaliyan Noval Arianto Putra Bp.PARMI . luput pisan kena pisan Yen gampang luwih gampang yen angel – angel kalangkung Tan kena tinumbas arta. Suprijadi.00 (akad nikah) Panggonan : Griya kulo Winong Ing wasana menggah kepareng rawuh panjenengan sekaliyan kula ngaturaken agunging panuwun. Saking kula KATEJO . 12 Juli 2010 Wektu : 09. Dudu bandha dudu rupa Amung ati pawitane.

Kegiatan iki wajib dilaksanakake sekabehing warga Kabupaten Pati. Bebungah utawi hadiah bakal ditompo dening juwara 1. arupa piala. Tujuan kegiatan yaiku kangge mengeti kamardikan negara RI. Macam warnane lomba ditulis cetha 2. Panggonan adicara lomba kang katulis 4. Mangkono mungguh wara – wara iki supaya antuk kawigateb saka masyarakat Kabupaten Pati. Dene syarat wara – wara sayembara kang becik yakuwi : 1. 2. Wara – wara Assalamu`alaikum Wr Wb Para masyarakat Kabupaten Pati kawuningana yen sesok dina Selasa. 15 Agustus 2011 Pangarsa panitya Karjono . 17 Agustus 2011 bakal diadani sayembara keresikan lingkungan. Basane ekspresif sehingga wong – wong padha tertarik kalian lomba. Wb. Pati. Wektu lan tanggal pelaksanaan ditulis cetha 3.3. Tuladha wara – wara sayembara : 1. Sayembara Wara – wara sayembara yaiku wara – wara ingkang wosipun ngaturi pirsa bilih wonten lomba. 3. Wassalamu`allaikum Wr.

Wara – wara Nuwun kula nuwun Assalamu`alaikum Wr Wb Para kanca ing sekolahan. kula nyuwun partisipasine saking siswa ing wasana matur nuwun. pendaftarane tanggal 19 April ono ing ruang OSIS lan ditutup jam 13.2. Bebungahipun yakuwi arupa piagam kangge juwara 1.3 hadiahe tasih dirahasiaken. Wassalamu`alaikum Wr Wb.00. 13 April 2011 diadakake keresikan lingkungan dene saben kelas wajib nata lan ngresiki kelase dewe – dewe.2. Cekap semanten wara – wara iki. Syarat pendaftarane yaiku saben kelas wajib ana sing makili lanang lan wadon. 10 April 2012 Pengarsa Panitia Arum Sari ( Ketua Osis ) 3. 1 April 2011 Pengarsa Panitia Nicol ( Ketua Osis ) . Pati. kawuningana yen sesok tanggal 21 April 2012 bakal diadani sayembara mas mbakyu kangge mengeti hari Kartini. Matur nuwun Pati. kostume nggawa dewe.00 awan.2. Penilaian keresikan dilaksanakake tanggal 19 April 2011 jam 07. Mengkono mungguh wara – wara iki supaya kawigaten para kadang siswa.3 selain kuwi ya ana maneh hadiahe arupa duwit. kawuningana yen sesok dino kemis. Mula cepet – cepet ndaftarake. Bebungah utawa hadiah ditompo dening juwara 1. Wara – wara Nuwun Para kanca ing sekolahan.

Dene sinten sing kelangan sak cepete hubungi pak Adi wonten Kantor BP. 16. WARA – WARA Nuwun. yen para kanca nemokake dhompet mau. Para kanca. Setyowati siswi kelas VII C kelangan dompet rupane biru ana gambare kembang mlati. Barang kang ilang ditulis cetha 2. WARA – WARA Nuwun. wingi sore nalika resik – resik kelas. wonten gantungane beruang. Dene dompet mau isine kartu Osis. Pemilik kang kecalan ditulis 3. Setyowati njaluk tulung supaya diaturake Ibu wali kelas VII C. Ketua Kelas VII C SETYABUDI 2... kartu ATM BritAma lan dhuwit Rp.4. Tuladha wara – wara kecalan : 1. Kapan barange kang ical lan panggonane cetha. Guru Bp ADI SUSENO . Para kadang siswa esok niki ditemokake. kunci sepeda motor wonten ngareb gerbang sekolah. Matur nuwun. Wara – wara Kecalan Wara – wara kecalan yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturi pirsa bilih wonten samubarang ingkang ical.850. Dene syarat wara – wara kecalan kang becik yakuwi : 1.

KETUA KELAS IX – C RUBIAH . Para siswa wayah istirahat mau ditemokake dompet wonten ngarep toilet. Para kanca. Yen para kanca nemokake buku mau. Dompete cirine yaiku warnane abang wonten duwite Rp. Arianti njaluk tulung supaya diaturake Ibu wali kelas IX – C. WARA – WARA Nuwun. 50. wingi esok nalika resik – resik kelas. WARA – WARA Assalamu`alaikum Wr Wb. Arianti siswa kelas IX – C kelangan buku catatan gambare kembang. Guru Bp Sri Susanti 4. Wassalamu`alaikum Wr Wb.3. Yen sing rumangsa nduwe dompet mau sak cepete hubungi Bu Sri Susanti wonten Kantor Bp.000 lan gambare kelinci.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful