KLIPING BAHASA JAWA ( WARA – WARA

)

DISUSUN OLEH :
1. ENGGAR KUSUMA 2. FADLI NURUL U 3. FAJAR OCTA A ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )

4. FIRDHIANI AZIZAH ( 16 )

SMA PGRI I PATI TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

Tetembung lan ukarane ora perlu dawa.WARA – WARA A. tembung kawi. Isi ringkesan kudu cetha. Nulis Lan Maca Wara – wara Nulis wara – wara ora kudu nganggo bahasa krama. Wenehana tembung pakurmatan utawa salam 3. sapa sing arep kowenehi wara – wara mau. luwih becik wara – wara mau ditulis nggunakaken basa krama. Tetembung kang ditulis ana ing wara – wara golekna tetembung sing gampang dimangerteni dening sapa bae. Tulisen isi ringkeso wara – wara. 6. 4. kanomah ing kampung) tulisen wara – wara mau nganggo basa ngoko supaya luwih gampang ditompo lan dimengerti isine wara – wara. nanging cekak aus bae. Ora perlu nggunakake tetembung sing paesan (basa rinengga). nanging bisa uga nggunakake basa ngoko. tulisen tanda arining barang utawa pawongan kanthi nggunakake tetembung kang cekak aos ora nggaya wara kaya yen lagi crita. Upama isi ringkesing wara – wara mau ana gegayutane karo barang utawa pawongan. Kabeh mau gumantung saka sapasing arep diwenehi wara – wara mau. saengga isi ringkesing wara – wara ora dimangerteni dening sing diwenehi wara – wara. sapa sing nggawe utawa sing menehi wara – wara mau. Tulisen sing cetha. Beda maneh yen nulis wara – wara kang arep ditujukake marang kanca – kancane (umpamane konco sekolah. utawa tembung entar. sansekerta. . ana babagan kang kudu digatekake sadurunge nulis wara – wara yakuwi : 1. Kajaba basa. Kawitana nganggo nganggo tembung wara – wara 2. awit wong sing maca utawa ngrungokake wara – wara durung mesti mudheng tegese tetembung mau. Tulisen sing cetha. Yen wara – wara mau arep ditujukake marang wong sing luwih sepuh. ora perlu nggaya wara. 7. Tutupen wara – wara nganggo tembung pakurmatan utawa salam. yen perlu wenehana tanda utawa garis ngisor supaya luwih cetha 5. Sing diwenehi wara – wara.

Mugi-mugi Gusti Allah paring ganjaran dhumateng sadaya amal kasaenan panjenengan. kulo sakulawarga ngaturaken gunging panuwun. Aan Latifah (garwa) Jalan Arief Rachman Hakim 10 Jombang Para putra : 1. Jinising wara – wara : 1. LELAYU SAMPUN katimbalan sowan ing pangayunaning gusti Ingkang Maha Welas Asih Kanthi tenang rikala dinten Kemis Paing. Irina Fajriya 3. Biasane netepi tata krama lan komunikatif. Jeneng lan umur tiyang kang seda ditulis cetha. Ingkang nandhang sungkawa Ny. Anisa Silvitriani Redaksi : majalah JB Sagotrah Nderek belasungkawa . Fandi Rahman 2. Tuladha wara – wara lelayu : 1. 7Agustus 2008 jam 15. Lelayu Wara – wara lelayu yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturipirsa bilih wongten tiyang ingkang kesripah / seda / kapundhut. 2. Dhumateng para kadang/sanak/mitra karuh ingkang sampun kasdu paring bantuan moril saha materiil wiwit gerahipun swargi ngantos dumugi ing sedanipun. ALIMAH (52 TAHUN) Agen Jaya Baya ing Jombang Kasarekaken ing Pasareyan Umum Jombatan. Deneng syarat layang lelayu kang becik yakuwi : 1. tanggal.30 bapak / semah kula : H. Jalan Basuki Rahmad-Jombang.WARA – WARA B. wektu lan panggonan tiyang seda ditulis cetha. Erik Indratno 4. 4. Dino. 3. Keluarga ingkang nandhang sungkawa ditulis cetha.

30 Bapak kula asma Sukirjo Adi Utomo amargi sakit. Kasarekaken ing Pasareyan Umum Jombatan. Pangkatipun wanci tabuh 09. Jombang.00 enjing saking griya kula Kampung Kundhen. tanggal 15 Mei 1997 ing Makam Kundhen. yuswa 50 tahun. Nuwun Jombang. Layon badhe kasarekaken ing dinten Kemis Legi. bilih kala wau dalu dinten Rebo. Pangkatipun wanci tabuh 09. 14 Mei 1997 Kula atas nami Ingkang nandhang dhuhkita 3. LELAYU Sampun kapundhut wonten ngarsanipun Allah SWT kanthi tenang rikala dinten Jumat Legi. 2 September 2010 jam 20.00 Bapak kula asma Rahardjiman tilar donya amargi sakit. 2 September 2010 Kula atas nami Ingkang nandhang dhuhkira . yuswa 78 tahun.00 enjing saking griya kula. Nuwun Blora. Jalan Basuki Rahmad – Jombang. tabuh 19. Ngaturi priksa. Blora. tanggal 14 Mei 1997.2.

7 RW. Ketua RT. SUTEDJO – EKOWATI 2. WARA . tanggal. Biasane netepi tata krama lan komunikatif Tuladha wara – wara sedhahan : 1. Saking kula.7 RW. Wassalamu`alakum Wr Wb. Jeneng lan alamat kang ngaturi sedhahan cetha 2. Assalamu`alaikum Wr Wb. Mugi ndadosaken kawuningan. Sedhahan Wara – wara sedhahan yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturi rawuh wonten ingkang salah satunggaling adicara. Jeneng lan alamat kang diaturi sedhahan cetha 3. Ngaturi uninga dhumateng warga dhusun Dadi Rejo RT. Nuwun.4. bilih gugur gunung ingkang sewau badhe kalaksanan benjang Minggu Wage 15 Februari 2009 dipunundur dintern Minggu Legi 22 Februari 2009.2. Dene syarat layang ulem / sedhahan kang becik yakuwi : 1. Dino.WARA Nuwun. wektu lan panggonane cetha 4. Kanthi nyenyuwun sih rahmatipun Gusti Allah SWT saha angganjar wilujeng ing samudayanipun kula badhe ngawontenaken tasyakuran dhaupipun anak kula Insya Allah benjing : Ari Surya kaping Mapan ing : Setu Wage : : Griya kula Desa Bleber RT 02 RW III Pati Ing wasana menggah kepareng rawuh panjenengan sekaliyan kula ngaturaken agungipun panuwun.4 Dhusun Dadi Rejo .

H. Suprijadi. Karangdowo Pati Gegarane wong akrami.PARMI . 12 Juli 2010 Wektu : 09. Katejo Winong Kaliyan Noval Arianto Putra Bp. luput pisan kena pisan Yen gampang luwih gampang yen angel – angel kalangkung Tan kena tinumbas arta. Nambut Silaning Akrami : Putri Dewi Ambar Sari Putri Bp. Sutedjo Pati Kaliyan Arga Krisnapati Putra Bp.00 (akad nikah) Panggonan : Griya kulo Winong Ing wasana menggah kepareng rawuh panjenengan sekaliyan kula ngaturaken agunging panuwun. 4. Saking kula KATEJO . Kardjono Pati Ingkang badhe kaleksanan benjang : Dinten : Minggu Paing.3. Dudu bandha dudu rupa Amung ati pawitane. Nambut Silaning Akrami : Dyah ksumastyaningrum Putri Bp.

Dene syarat wara – wara sayembara kang becik yakuwi : 1. 15 Agustus 2011 Pangarsa panitya Karjono . Panggonan adicara lomba kang katulis 4. Sayembara Wara – wara sayembara yaiku wara – wara ingkang wosipun ngaturi pirsa bilih wonten lomba. Wassalamu`allaikum Wr. Bebungah utawi hadiah bakal ditompo dening juwara 1. Pati. 3. Macam warnane lomba ditulis cetha 2. Basane ekspresif sehingga wong – wong padha tertarik kalian lomba. Wara – wara Assalamu`alaikum Wr Wb Para masyarakat Kabupaten Pati kawuningana yen sesok dina Selasa. Wb. Kegiatan iki wajib dilaksanakake sekabehing warga Kabupaten Pati. Tuladha wara – wara sayembara : 1. Tujuan kegiatan yaiku kangge mengeti kamardikan negara RI. arupa piala. 2.3. 17 Agustus 2011 bakal diadani sayembara keresikan lingkungan. Wektu lan tanggal pelaksanaan ditulis cetha 3. Mangkono mungguh wara – wara iki supaya antuk kawigateb saka masyarakat Kabupaten Pati.

3 selain kuwi ya ana maneh hadiahe arupa duwit. kawuningana yen sesok dino kemis. Mula cepet – cepet ndaftarake. kawuningana yen sesok tanggal 21 April 2012 bakal diadani sayembara mas mbakyu kangge mengeti hari Kartini. pendaftarane tanggal 19 April ono ing ruang OSIS lan ditutup jam 13. kula nyuwun partisipasine saking siswa ing wasana matur nuwun. Syarat pendaftarane yaiku saben kelas wajib ana sing makili lanang lan wadon. Pati. Wara – wara Nuwun Para kanca ing sekolahan. kostume nggawa dewe.2. Wara – wara Nuwun kula nuwun Assalamu`alaikum Wr Wb Para kanca ing sekolahan.2.00.2. 13 April 2011 diadakake keresikan lingkungan dene saben kelas wajib nata lan ngresiki kelase dewe – dewe. Bebungahipun yakuwi arupa piagam kangge juwara 1.00 awan.3 hadiahe tasih dirahasiaken. Matur nuwun Pati. Wassalamu`alaikum Wr Wb. Bebungah utawa hadiah ditompo dening juwara 1. Cekap semanten wara – wara iki. 10 April 2012 Pengarsa Panitia Arum Sari ( Ketua Osis ) 3. Penilaian keresikan dilaksanakake tanggal 19 April 2011 jam 07. 1 April 2011 Pengarsa Panitia Nicol ( Ketua Osis ) . Mengkono mungguh wara – wara iki supaya kawigaten para kadang siswa.

Matur nuwun. WARA – WARA Nuwun. Setyowati njaluk tulung supaya diaturake Ibu wali kelas VII C. Pemilik kang kecalan ditulis 3. Dene dompet mau isine kartu Osis. Tuladha wara – wara kecalan : 1. wonten gantungane beruang. kunci sepeda motor wonten ngareb gerbang sekolah. WARA – WARA Nuwun. Wara – wara Kecalan Wara – wara kecalan yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturi pirsa bilih wonten samubarang ingkang ical. 16. Dene syarat wara – wara kecalan kang becik yakuwi : 1. wingi sore nalika resik – resik kelas. Dene sinten sing kelangan sak cepete hubungi pak Adi wonten Kantor BP. Barang kang ilang ditulis cetha 2. Guru Bp ADI SUSENO . Para kanca. yen para kanca nemokake dhompet mau.4... Setyowati siswi kelas VII C kelangan dompet rupane biru ana gambare kembang mlati. Ketua Kelas VII C SETYABUDI 2. Para kadang siswa esok niki ditemokake. kartu ATM BritAma lan dhuwit Rp. Kapan barange kang ical lan panggonane cetha.850.

3. WARA – WARA Assalamu`alaikum Wr Wb. Dompete cirine yaiku warnane abang wonten duwite Rp. Yen para kanca nemokake buku mau. KETUA KELAS IX – C RUBIAH . Para siswa wayah istirahat mau ditemokake dompet wonten ngarep toilet. WARA – WARA Nuwun.000 lan gambare kelinci. 50. Arianti njaluk tulung supaya diaturake Ibu wali kelas IX – C. Para kanca. Guru Bp Sri Susanti 4. Arianti siswa kelas IX – C kelangan buku catatan gambare kembang. Yen sing rumangsa nduwe dompet mau sak cepete hubungi Bu Sri Susanti wonten Kantor Bp. Wassalamu`alaikum Wr Wb. wingi esok nalika resik – resik kelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful