KLIPING BAHASA JAWA ( WARA – WARA

)

DISUSUN OLEH :
1. ENGGAR KUSUMA 2. FADLI NURUL U 3. FAJAR OCTA A ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )

4. FIRDHIANI AZIZAH ( 16 )

SMA PGRI I PATI TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

sansekerta.WARA – WARA A. Nulis Lan Maca Wara – wara Nulis wara – wara ora kudu nganggo bahasa krama. Tutupen wara – wara nganggo tembung pakurmatan utawa salam. Wenehana tembung pakurmatan utawa salam 3. nanging cekak aus bae. ora perlu nggaya wara. Ora perlu nggunakake tetembung sing paesan (basa rinengga). Kajaba basa. yen perlu wenehana tanda utawa garis ngisor supaya luwih cetha 5. Tulisen sing cetha. kanomah ing kampung) tulisen wara – wara mau nganggo basa ngoko supaya luwih gampang ditompo lan dimengerti isine wara – wara. Isi ringkesan kudu cetha. utawa tembung entar. luwih becik wara – wara mau ditulis nggunakaken basa krama. Tetembung lan ukarane ora perlu dawa. nanging bisa uga nggunakake basa ngoko. Tetembung kang ditulis ana ing wara – wara golekna tetembung sing gampang dimangerteni dening sapa bae. 7. tulisen tanda arining barang utawa pawongan kanthi nggunakake tetembung kang cekak aos ora nggaya wara kaya yen lagi crita. sapa sing arep kowenehi wara – wara mau. ana babagan kang kudu digatekake sadurunge nulis wara – wara yakuwi : 1. Tulisen sing cetha. Beda maneh yen nulis wara – wara kang arep ditujukake marang kanca – kancane (umpamane konco sekolah. sapa sing nggawe utawa sing menehi wara – wara mau. 4. 6. Tulisen isi ringkeso wara – wara. Yen wara – wara mau arep ditujukake marang wong sing luwih sepuh. awit wong sing maca utawa ngrungokake wara – wara durung mesti mudheng tegese tetembung mau. Kawitana nganggo nganggo tembung wara – wara 2. Upama isi ringkesing wara – wara mau ana gegayutane karo barang utawa pawongan. tembung kawi. Kabeh mau gumantung saka sapasing arep diwenehi wara – wara mau. . saengga isi ringkesing wara – wara ora dimangerteni dening sing diwenehi wara – wara. Sing diwenehi wara – wara.

tanggal. Dino. LELAYU SAMPUN katimbalan sowan ing pangayunaning gusti Ingkang Maha Welas Asih Kanthi tenang rikala dinten Kemis Paing. kulo sakulawarga ngaturaken gunging panuwun. Ingkang nandhang sungkawa Ny.WARA – WARA B. Aan Latifah (garwa) Jalan Arief Rachman Hakim 10 Jombang Para putra : 1. Fandi Rahman 2. Tuladha wara – wara lelayu : 1. Mugi-mugi Gusti Allah paring ganjaran dhumateng sadaya amal kasaenan panjenengan. Jinising wara – wara : 1. 7Agustus 2008 jam 15. Keluarga ingkang nandhang sungkawa ditulis cetha. wektu lan panggonan tiyang seda ditulis cetha. Biasane netepi tata krama lan komunikatif. Irina Fajriya 3. Jeneng lan umur tiyang kang seda ditulis cetha. Lelayu Wara – wara lelayu yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturipirsa bilih wongten tiyang ingkang kesripah / seda / kapundhut. ALIMAH (52 TAHUN) Agen Jaya Baya ing Jombang Kasarekaken ing Pasareyan Umum Jombatan. Dhumateng para kadang/sanak/mitra karuh ingkang sampun kasdu paring bantuan moril saha materiil wiwit gerahipun swargi ngantos dumugi ing sedanipun. Anisa Silvitriani Redaksi : majalah JB Sagotrah Nderek belasungkawa .30 bapak / semah kula : H. 3. 4. Erik Indratno 4. Jalan Basuki Rahmad-Jombang. 2. Deneng syarat layang lelayu kang becik yakuwi : 1.

LELAYU Sampun kapundhut wonten ngarsanipun Allah SWT kanthi tenang rikala dinten Jumat Legi. Nuwun Blora.00 enjing saking griya kula.30 Bapak kula asma Sukirjo Adi Utomo amargi sakit.2. 14 Mei 1997 Kula atas nami Ingkang nandhang dhuhkita 3.00 Bapak kula asma Rahardjiman tilar donya amargi sakit. Pangkatipun wanci tabuh 09. tanggal 15 Mei 1997 ing Makam Kundhen. 2 September 2010 jam 20. yuswa 50 tahun. 2 September 2010 Kula atas nami Ingkang nandhang dhuhkira .00 enjing saking griya kula Kampung Kundhen. bilih kala wau dalu dinten Rebo. Jombang. Ngaturi priksa. Layon badhe kasarekaken ing dinten Kemis Legi. Nuwun Jombang. tanggal 14 Mei 1997. yuswa 78 tahun. tabuh 19. Jalan Basuki Rahmad – Jombang. Blora. Kasarekaken ing Pasareyan Umum Jombatan. Pangkatipun wanci tabuh 09.

Dino. Ngaturi uninga dhumateng warga dhusun Dadi Rejo RT. Biasane netepi tata krama lan komunikatif Tuladha wara – wara sedhahan : 1. Kanthi nyenyuwun sih rahmatipun Gusti Allah SWT saha angganjar wilujeng ing samudayanipun kula badhe ngawontenaken tasyakuran dhaupipun anak kula Insya Allah benjing : Ari Surya kaping Mapan ing : Setu Wage : : Griya kula Desa Bleber RT 02 RW III Pati Ing wasana menggah kepareng rawuh panjenengan sekaliyan kula ngaturaken agungipun panuwun. SUTEDJO – EKOWATI 2. wektu lan panggonane cetha 4. Nuwun. Saking kula. Dene syarat layang ulem / sedhahan kang becik yakuwi : 1. Sedhahan Wara – wara sedhahan yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturi rawuh wonten ingkang salah satunggaling adicara.7 RW. Wassalamu`alakum Wr Wb.7 RW. Mugi ndadosaken kawuningan.2.4 Dhusun Dadi Rejo . tanggal. Jeneng lan alamat kang diaturi sedhahan cetha 3.4. Assalamu`alaikum Wr Wb. WARA . Jeneng lan alamat kang ngaturi sedhahan cetha 2.WARA Nuwun. bilih gugur gunung ingkang sewau badhe kalaksanan benjang Minggu Wage 15 Februari 2009 dipunundur dintern Minggu Legi 22 Februari 2009. Ketua RT.

Dudu bandha dudu rupa Amung ati pawitane. Suprijadi. Kardjono Pati Ingkang badhe kaleksanan benjang : Dinten : Minggu Paing. Nambut Silaning Akrami : Dyah ksumastyaningrum Putri Bp.3. Saking kula KATEJO . Nambut Silaning Akrami : Putri Dewi Ambar Sari Putri Bp. Katejo Winong Kaliyan Noval Arianto Putra Bp. Karangdowo Pati Gegarane wong akrami. 12 Juli 2010 Wektu : 09. H. 4. luput pisan kena pisan Yen gampang luwih gampang yen angel – angel kalangkung Tan kena tinumbas arta.00 (akad nikah) Panggonan : Griya kulo Winong Ing wasana menggah kepareng rawuh panjenengan sekaliyan kula ngaturaken agunging panuwun. Sutedjo Pati Kaliyan Arga Krisnapati Putra Bp.PARMI .

15 Agustus 2011 Pangarsa panitya Karjono . Tujuan kegiatan yaiku kangge mengeti kamardikan negara RI. Wektu lan tanggal pelaksanaan ditulis cetha 3. arupa piala. 17 Agustus 2011 bakal diadani sayembara keresikan lingkungan. Basane ekspresif sehingga wong – wong padha tertarik kalian lomba. Panggonan adicara lomba kang katulis 4. 2. Kegiatan iki wajib dilaksanakake sekabehing warga Kabupaten Pati. Bebungah utawi hadiah bakal ditompo dening juwara 1. Mangkono mungguh wara – wara iki supaya antuk kawigateb saka masyarakat Kabupaten Pati. Pati. Wb. Wara – wara Assalamu`alaikum Wr Wb Para masyarakat Kabupaten Pati kawuningana yen sesok dina Selasa.3. Sayembara Wara – wara sayembara yaiku wara – wara ingkang wosipun ngaturi pirsa bilih wonten lomba. 3. Tuladha wara – wara sayembara : 1. Wassalamu`allaikum Wr. Macam warnane lomba ditulis cetha 2. Dene syarat wara – wara sayembara kang becik yakuwi : 1.

kawuningana yen sesok dino kemis. Wassalamu`alaikum Wr Wb. Cekap semanten wara – wara iki. pendaftarane tanggal 19 April ono ing ruang OSIS lan ditutup jam 13. Wara – wara Nuwun Para kanca ing sekolahan. Matur nuwun Pati.00. Bebungahipun yakuwi arupa piagam kangge juwara 1. kostume nggawa dewe. kawuningana yen sesok tanggal 21 April 2012 bakal diadani sayembara mas mbakyu kangge mengeti hari Kartini. 10 April 2012 Pengarsa Panitia Arum Sari ( Ketua Osis ) 3.00 awan. Mengkono mungguh wara – wara iki supaya kawigaten para kadang siswa. Mula cepet – cepet ndaftarake.3 selain kuwi ya ana maneh hadiahe arupa duwit. Wara – wara Nuwun kula nuwun Assalamu`alaikum Wr Wb Para kanca ing sekolahan.3 hadiahe tasih dirahasiaken. Penilaian keresikan dilaksanakake tanggal 19 April 2011 jam 07. 1 April 2011 Pengarsa Panitia Nicol ( Ketua Osis ) . Pati.2. 13 April 2011 diadakake keresikan lingkungan dene saben kelas wajib nata lan ngresiki kelase dewe – dewe. kula nyuwun partisipasine saking siswa ing wasana matur nuwun. Bebungah utawa hadiah ditompo dening juwara 1.2.2. Syarat pendaftarane yaiku saben kelas wajib ana sing makili lanang lan wadon.

Kapan barange kang ical lan panggonane cetha. wingi sore nalika resik – resik kelas. Para kadang siswa esok niki ditemokake. Dene sinten sing kelangan sak cepete hubungi pak Adi wonten Kantor BP. Dene syarat wara – wara kecalan kang becik yakuwi : 1.4. Wara – wara Kecalan Wara – wara kecalan yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturi pirsa bilih wonten samubarang ingkang ical. Tuladha wara – wara kecalan : 1. Pemilik kang kecalan ditulis 3. WARA – WARA Nuwun. Dene dompet mau isine kartu Osis.850. wonten gantungane beruang. Barang kang ilang ditulis cetha 2. kartu ATM BritAma lan dhuwit Rp. Ketua Kelas VII C SETYABUDI 2. yen para kanca nemokake dhompet mau.. kunci sepeda motor wonten ngareb gerbang sekolah. 16. Matur nuwun. Setyowati njaluk tulung supaya diaturake Ibu wali kelas VII C. Guru Bp ADI SUSENO . WARA – WARA Nuwun.. Para kanca. Setyowati siswi kelas VII C kelangan dompet rupane biru ana gambare kembang mlati.

Guru Bp Sri Susanti 4. Arianti siswa kelas IX – C kelangan buku catatan gambare kembang. Wassalamu`alaikum Wr Wb. 50. Yen sing rumangsa nduwe dompet mau sak cepete hubungi Bu Sri Susanti wonten Kantor Bp. WARA – WARA Assalamu`alaikum Wr Wb. KETUA KELAS IX – C RUBIAH . WARA – WARA Nuwun. Para kanca. Para siswa wayah istirahat mau ditemokake dompet wonten ngarep toilet. Dompete cirine yaiku warnane abang wonten duwite Rp.3. Arianti njaluk tulung supaya diaturake Ibu wali kelas IX – C.000 lan gambare kelinci. Yen para kanca nemokake buku mau. wingi esok nalika resik – resik kelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful