KLIPING BAHASA JAWA ( WARA – WARA

)

DISUSUN OLEH :
1. ENGGAR KUSUMA 2. FADLI NURUL U 3. FAJAR OCTA A ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )

4. FIRDHIANI AZIZAH ( 16 )

SMA PGRI I PATI TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

Wenehana tembung pakurmatan utawa salam 3. luwih becik wara – wara mau ditulis nggunakaken basa krama. ana babagan kang kudu digatekake sadurunge nulis wara – wara yakuwi : 1. Tulisen sing cetha. nanging bisa uga nggunakake basa ngoko. nanging cekak aus bae. Kajaba basa. tulisen tanda arining barang utawa pawongan kanthi nggunakake tetembung kang cekak aos ora nggaya wara kaya yen lagi crita. Tetembung lan ukarane ora perlu dawa. kanomah ing kampung) tulisen wara – wara mau nganggo basa ngoko supaya luwih gampang ditompo lan dimengerti isine wara – wara. Isi ringkesan kudu cetha. saengga isi ringkesing wara – wara ora dimangerteni dening sing diwenehi wara – wara. awit wong sing maca utawa ngrungokake wara – wara durung mesti mudheng tegese tetembung mau. yen perlu wenehana tanda utawa garis ngisor supaya luwih cetha 5. sapa sing nggawe utawa sing menehi wara – wara mau. utawa tembung entar. 6.WARA – WARA A. tembung kawi. sapa sing arep kowenehi wara – wara mau. Tulisen sing cetha. Kawitana nganggo nganggo tembung wara – wara 2. Upama isi ringkesing wara – wara mau ana gegayutane karo barang utawa pawongan. Tetembung kang ditulis ana ing wara – wara golekna tetembung sing gampang dimangerteni dening sapa bae. Yen wara – wara mau arep ditujukake marang wong sing luwih sepuh. . 4. Kabeh mau gumantung saka sapasing arep diwenehi wara – wara mau. Sing diwenehi wara – wara. ora perlu nggaya wara. sansekerta. 7. Beda maneh yen nulis wara – wara kang arep ditujukake marang kanca – kancane (umpamane konco sekolah. Nulis Lan Maca Wara – wara Nulis wara – wara ora kudu nganggo bahasa krama. Tulisen isi ringkeso wara – wara. Ora perlu nggunakake tetembung sing paesan (basa rinengga). Tutupen wara – wara nganggo tembung pakurmatan utawa salam.

Irina Fajriya 3. Lelayu Wara – wara lelayu yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturipirsa bilih wongten tiyang ingkang kesripah / seda / kapundhut. wektu lan panggonan tiyang seda ditulis cetha. 7Agustus 2008 jam 15. kulo sakulawarga ngaturaken gunging panuwun. ALIMAH (52 TAHUN) Agen Jaya Baya ing Jombang Kasarekaken ing Pasareyan Umum Jombatan. Jalan Basuki Rahmad-Jombang. Mugi-mugi Gusti Allah paring ganjaran dhumateng sadaya amal kasaenan panjenengan. tanggal. Dhumateng para kadang/sanak/mitra karuh ingkang sampun kasdu paring bantuan moril saha materiil wiwit gerahipun swargi ngantos dumugi ing sedanipun. Jinising wara – wara : 1. Biasane netepi tata krama lan komunikatif. Erik Indratno 4. Aan Latifah (garwa) Jalan Arief Rachman Hakim 10 Jombang Para putra : 1.WARA – WARA B.30 bapak / semah kula : H. Fandi Rahman 2. Tuladha wara – wara lelayu : 1. Deneng syarat layang lelayu kang becik yakuwi : 1. Ingkang nandhang sungkawa Ny. LELAYU SAMPUN katimbalan sowan ing pangayunaning gusti Ingkang Maha Welas Asih Kanthi tenang rikala dinten Kemis Paing. Anisa Silvitriani Redaksi : majalah JB Sagotrah Nderek belasungkawa . 2. Dino. 3. Jeneng lan umur tiyang kang seda ditulis cetha. 4. Keluarga ingkang nandhang sungkawa ditulis cetha.

2 September 2010 jam 20. yuswa 78 tahun. yuswa 50 tahun. Pangkatipun wanci tabuh 09.2. Ngaturi priksa.00 Bapak kula asma Rahardjiman tilar donya amargi sakit. 2 September 2010 Kula atas nami Ingkang nandhang dhuhkira . Layon badhe kasarekaken ing dinten Kemis Legi. tabuh 19. Kasarekaken ing Pasareyan Umum Jombatan. tanggal 14 Mei 1997. Nuwun Jombang. tanggal 15 Mei 1997 ing Makam Kundhen. Jalan Basuki Rahmad – Jombang. Nuwun Blora.00 enjing saking griya kula Kampung Kundhen. LELAYU Sampun kapundhut wonten ngarsanipun Allah SWT kanthi tenang rikala dinten Jumat Legi.00 enjing saking griya kula. 14 Mei 1997 Kula atas nami Ingkang nandhang dhuhkita 3. Jombang. Blora.30 Bapak kula asma Sukirjo Adi Utomo amargi sakit. bilih kala wau dalu dinten Rebo. Pangkatipun wanci tabuh 09.

2. Sedhahan Wara – wara sedhahan yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturi rawuh wonten ingkang salah satunggaling adicara. Nuwun. wektu lan panggonane cetha 4. WARA .7 RW.WARA Nuwun. Kanthi nyenyuwun sih rahmatipun Gusti Allah SWT saha angganjar wilujeng ing samudayanipun kula badhe ngawontenaken tasyakuran dhaupipun anak kula Insya Allah benjing : Ari Surya kaping Mapan ing : Setu Wage : : Griya kula Desa Bleber RT 02 RW III Pati Ing wasana menggah kepareng rawuh panjenengan sekaliyan kula ngaturaken agungipun panuwun. tanggal. Wassalamu`alakum Wr Wb. Saking kula. Dene syarat layang ulem / sedhahan kang becik yakuwi : 1.4 Dhusun Dadi Rejo . Ngaturi uninga dhumateng warga dhusun Dadi Rejo RT. Ketua RT. Mugi ndadosaken kawuningan. Jeneng lan alamat kang ngaturi sedhahan cetha 2.7 RW. Jeneng lan alamat kang diaturi sedhahan cetha 3.4. bilih gugur gunung ingkang sewau badhe kalaksanan benjang Minggu Wage 15 Februari 2009 dipunundur dintern Minggu Legi 22 Februari 2009. Dino. Biasane netepi tata krama lan komunikatif Tuladha wara – wara sedhahan : 1. Assalamu`alaikum Wr Wb. SUTEDJO – EKOWATI 2.

Dudu bandha dudu rupa Amung ati pawitane. Sutedjo Pati Kaliyan Arga Krisnapati Putra Bp. Katejo Winong Kaliyan Noval Arianto Putra Bp.00 (akad nikah) Panggonan : Griya kulo Winong Ing wasana menggah kepareng rawuh panjenengan sekaliyan kula ngaturaken agunging panuwun. Kardjono Pati Ingkang badhe kaleksanan benjang : Dinten : Minggu Paing. Nambut Silaning Akrami : Dyah ksumastyaningrum Putri Bp. luput pisan kena pisan Yen gampang luwih gampang yen angel – angel kalangkung Tan kena tinumbas arta. 12 Juli 2010 Wektu : 09. Saking kula KATEJO . Suprijadi. Karangdowo Pati Gegarane wong akrami.3.PARMI . Nambut Silaning Akrami : Putri Dewi Ambar Sari Putri Bp. 4. H.

Wara – wara Assalamu`alaikum Wr Wb Para masyarakat Kabupaten Pati kawuningana yen sesok dina Selasa. 15 Agustus 2011 Pangarsa panitya Karjono . Pati. 3. Wb. Panggonan adicara lomba kang katulis 4. Bebungah utawi hadiah bakal ditompo dening juwara 1. arupa piala.3. Wektu lan tanggal pelaksanaan ditulis cetha 3. Tuladha wara – wara sayembara : 1. Dene syarat wara – wara sayembara kang becik yakuwi : 1. Macam warnane lomba ditulis cetha 2. Basane ekspresif sehingga wong – wong padha tertarik kalian lomba. Tujuan kegiatan yaiku kangge mengeti kamardikan negara RI. 2. Mangkono mungguh wara – wara iki supaya antuk kawigateb saka masyarakat Kabupaten Pati. Sayembara Wara – wara sayembara yaiku wara – wara ingkang wosipun ngaturi pirsa bilih wonten lomba. Kegiatan iki wajib dilaksanakake sekabehing warga Kabupaten Pati. 17 Agustus 2011 bakal diadani sayembara keresikan lingkungan. Wassalamu`allaikum Wr.

Bebungah utawa hadiah ditompo dening juwara 1. kawuningana yen sesok tanggal 21 April 2012 bakal diadani sayembara mas mbakyu kangge mengeti hari Kartini. kostume nggawa dewe. kula nyuwun partisipasine saking siswa ing wasana matur nuwun. Penilaian keresikan dilaksanakake tanggal 19 April 2011 jam 07.00.00 awan. Matur nuwun Pati. Pati. Mula cepet – cepet ndaftarake. Syarat pendaftarane yaiku saben kelas wajib ana sing makili lanang lan wadon. kawuningana yen sesok dino kemis. Wassalamu`alaikum Wr Wb. Wara – wara Nuwun kula nuwun Assalamu`alaikum Wr Wb Para kanca ing sekolahan. Bebungahipun yakuwi arupa piagam kangge juwara 1. 10 April 2012 Pengarsa Panitia Arum Sari ( Ketua Osis ) 3.2. Cekap semanten wara – wara iki.3 hadiahe tasih dirahasiaken.3 selain kuwi ya ana maneh hadiahe arupa duwit. pendaftarane tanggal 19 April ono ing ruang OSIS lan ditutup jam 13.2. Mengkono mungguh wara – wara iki supaya kawigaten para kadang siswa. Wara – wara Nuwun Para kanca ing sekolahan. 1 April 2011 Pengarsa Panitia Nicol ( Ketua Osis ) . 13 April 2011 diadakake keresikan lingkungan dene saben kelas wajib nata lan ngresiki kelase dewe – dewe.2.

. WARA – WARA Nuwun. Guru Bp ADI SUSENO . Kapan barange kang ical lan panggonane cetha. Matur nuwun. Wara – wara Kecalan Wara – wara kecalan yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturi pirsa bilih wonten samubarang ingkang ical. Para kadang siswa esok niki ditemokake. Tuladha wara – wara kecalan : 1. Pemilik kang kecalan ditulis 3. Para kanca. wonten gantungane beruang.. wingi sore nalika resik – resik kelas. Setyowati njaluk tulung supaya diaturake Ibu wali kelas VII C. WARA – WARA Nuwun. Dene sinten sing kelangan sak cepete hubungi pak Adi wonten Kantor BP.850. kunci sepeda motor wonten ngareb gerbang sekolah. yen para kanca nemokake dhompet mau. Dene syarat wara – wara kecalan kang becik yakuwi : 1. Setyowati siswi kelas VII C kelangan dompet rupane biru ana gambare kembang mlati. kartu ATM BritAma lan dhuwit Rp. Ketua Kelas VII C SETYABUDI 2. Barang kang ilang ditulis cetha 2.4. Dene dompet mau isine kartu Osis. 16.

50. wingi esok nalika resik – resik kelas.000 lan gambare kelinci. Guru Bp Sri Susanti 4. Yen sing rumangsa nduwe dompet mau sak cepete hubungi Bu Sri Susanti wonten Kantor Bp. Wassalamu`alaikum Wr Wb. Yen para kanca nemokake buku mau. Para siswa wayah istirahat mau ditemokake dompet wonten ngarep toilet. Para kanca. KETUA KELAS IX – C RUBIAH . WARA – WARA Nuwun. Dompete cirine yaiku warnane abang wonten duwite Rp. Arianti njaluk tulung supaya diaturake Ibu wali kelas IX – C. Arianti siswa kelas IX – C kelangan buku catatan gambare kembang.3. WARA – WARA Assalamu`alaikum Wr Wb.