KLIPING BAHASA JAWA ( WARA – WARA

)

DISUSUN OLEH :
1. ENGGAR KUSUMA 2. FADLI NURUL U 3. FAJAR OCTA A ( 13 ) ( 14 ) ( 15 )

4. FIRDHIANI AZIZAH ( 16 )

SMA PGRI I PATI TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012

Yen wara – wara mau arep ditujukake marang wong sing luwih sepuh. Sing diwenehi wara – wara. Beda maneh yen nulis wara – wara kang arep ditujukake marang kanca – kancane (umpamane konco sekolah. sapa sing nggawe utawa sing menehi wara – wara mau. Tulisen sing cetha. sapa sing arep kowenehi wara – wara mau. Kajaba basa. sansekerta. Tutupen wara – wara nganggo tembung pakurmatan utawa salam.WARA – WARA A. Tetembung kang ditulis ana ing wara – wara golekna tetembung sing gampang dimangerteni dening sapa bae. Tetembung lan ukarane ora perlu dawa. Ora perlu nggunakake tetembung sing paesan (basa rinengga). kanomah ing kampung) tulisen wara – wara mau nganggo basa ngoko supaya luwih gampang ditompo lan dimengerti isine wara – wara. tulisen tanda arining barang utawa pawongan kanthi nggunakake tetembung kang cekak aos ora nggaya wara kaya yen lagi crita. nanging cekak aus bae. utawa tembung entar. Nulis Lan Maca Wara – wara Nulis wara – wara ora kudu nganggo bahasa krama. tembung kawi. 6. 4. luwih becik wara – wara mau ditulis nggunakaken basa krama. Wenehana tembung pakurmatan utawa salam 3. Upama isi ringkesing wara – wara mau ana gegayutane karo barang utawa pawongan. nanging bisa uga nggunakake basa ngoko. saengga isi ringkesing wara – wara ora dimangerteni dening sing diwenehi wara – wara. yen perlu wenehana tanda utawa garis ngisor supaya luwih cetha 5. Tulisen sing cetha. Isi ringkesan kudu cetha. Kawitana nganggo nganggo tembung wara – wara 2. ana babagan kang kudu digatekake sadurunge nulis wara – wara yakuwi : 1. Tulisen isi ringkeso wara – wara. 7. . Kabeh mau gumantung saka sapasing arep diwenehi wara – wara mau. ora perlu nggaya wara. awit wong sing maca utawa ngrungokake wara – wara durung mesti mudheng tegese tetembung mau.

Erik Indratno 4. kulo sakulawarga ngaturaken gunging panuwun. 7Agustus 2008 jam 15. Deneng syarat layang lelayu kang becik yakuwi : 1. Dino. Dhumateng para kadang/sanak/mitra karuh ingkang sampun kasdu paring bantuan moril saha materiil wiwit gerahipun swargi ngantos dumugi ing sedanipun. 3. Jalan Basuki Rahmad-Jombang. Aan Latifah (garwa) Jalan Arief Rachman Hakim 10 Jombang Para putra : 1. tanggal. Mugi-mugi Gusti Allah paring ganjaran dhumateng sadaya amal kasaenan panjenengan. Anisa Silvitriani Redaksi : majalah JB Sagotrah Nderek belasungkawa . wektu lan panggonan tiyang seda ditulis cetha. LELAYU SAMPUN katimbalan sowan ing pangayunaning gusti Ingkang Maha Welas Asih Kanthi tenang rikala dinten Kemis Paing. Tuladha wara – wara lelayu : 1. Keluarga ingkang nandhang sungkawa ditulis cetha. ALIMAH (52 TAHUN) Agen Jaya Baya ing Jombang Kasarekaken ing Pasareyan Umum Jombatan.WARA – WARA B. 4. Irina Fajriya 3. Biasane netepi tata krama lan komunikatif. Fandi Rahman 2. Ingkang nandhang sungkawa Ny. 2. Jeneng lan umur tiyang kang seda ditulis cetha. Lelayu Wara – wara lelayu yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturipirsa bilih wongten tiyang ingkang kesripah / seda / kapundhut.30 bapak / semah kula : H. Jinising wara – wara : 1.

00 enjing saking griya kula. tanggal 14 Mei 1997. Pangkatipun wanci tabuh 09. yuswa 50 tahun. tanggal 15 Mei 1997 ing Makam Kundhen. Kasarekaken ing Pasareyan Umum Jombatan. yuswa 78 tahun. Layon badhe kasarekaken ing dinten Kemis Legi. 2 September 2010 jam 20. 14 Mei 1997 Kula atas nami Ingkang nandhang dhuhkita 3. Nuwun Blora. LELAYU Sampun kapundhut wonten ngarsanipun Allah SWT kanthi tenang rikala dinten Jumat Legi.30 Bapak kula asma Sukirjo Adi Utomo amargi sakit.2. Blora. Ngaturi priksa. bilih kala wau dalu dinten Rebo.00 enjing saking griya kula Kampung Kundhen. Nuwun Jombang. Jombang. tabuh 19. Jalan Basuki Rahmad – Jombang. 2 September 2010 Kula atas nami Ingkang nandhang dhuhkira . Pangkatipun wanci tabuh 09.00 Bapak kula asma Rahardjiman tilar donya amargi sakit.

Sedhahan Wara – wara sedhahan yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturi rawuh wonten ingkang salah satunggaling adicara. Jeneng lan alamat kang ngaturi sedhahan cetha 2. Wassalamu`alakum Wr Wb.4. Dene syarat layang ulem / sedhahan kang becik yakuwi : 1. Kanthi nyenyuwun sih rahmatipun Gusti Allah SWT saha angganjar wilujeng ing samudayanipun kula badhe ngawontenaken tasyakuran dhaupipun anak kula Insya Allah benjing : Ari Surya kaping Mapan ing : Setu Wage : : Griya kula Desa Bleber RT 02 RW III Pati Ing wasana menggah kepareng rawuh panjenengan sekaliyan kula ngaturaken agungipun panuwun. wektu lan panggonane cetha 4. Assalamu`alaikum Wr Wb. Saking kula. Nuwun. tanggal.7 RW. Jeneng lan alamat kang diaturi sedhahan cetha 3. Mugi ndadosaken kawuningan. SUTEDJO – EKOWATI 2.WARA Nuwun.7 RW. Ketua RT. Biasane netepi tata krama lan komunikatif Tuladha wara – wara sedhahan : 1. WARA . Dino. bilih gugur gunung ingkang sewau badhe kalaksanan benjang Minggu Wage 15 Februari 2009 dipunundur dintern Minggu Legi 22 Februari 2009.4 Dhusun Dadi Rejo .2. Ngaturi uninga dhumateng warga dhusun Dadi Rejo RT.

H. Karangdowo Pati Gegarane wong akrami. Suprijadi. 12 Juli 2010 Wektu : 09. luput pisan kena pisan Yen gampang luwih gampang yen angel – angel kalangkung Tan kena tinumbas arta. Katejo Winong Kaliyan Noval Arianto Putra Bp.3. 4.00 (akad nikah) Panggonan : Griya kulo Winong Ing wasana menggah kepareng rawuh panjenengan sekaliyan kula ngaturaken agunging panuwun. Sutedjo Pati Kaliyan Arga Krisnapati Putra Bp. Saking kula KATEJO .PARMI . Nambut Silaning Akrami : Putri Dewi Ambar Sari Putri Bp. Dudu bandha dudu rupa Amung ati pawitane. Kardjono Pati Ingkang badhe kaleksanan benjang : Dinten : Minggu Paing. Nambut Silaning Akrami : Dyah ksumastyaningrum Putri Bp.

3. Tujuan kegiatan yaiku kangge mengeti kamardikan negara RI. Bebungah utawi hadiah bakal ditompo dening juwara 1. 15 Agustus 2011 Pangarsa panitya Karjono . Wara – wara Assalamu`alaikum Wr Wb Para masyarakat Kabupaten Pati kawuningana yen sesok dina Selasa.3. Wassalamu`allaikum Wr. 2. Basane ekspresif sehingga wong – wong padha tertarik kalian lomba. Pati. Panggonan adicara lomba kang katulis 4. Mangkono mungguh wara – wara iki supaya antuk kawigateb saka masyarakat Kabupaten Pati. Dene syarat wara – wara sayembara kang becik yakuwi : 1. Kegiatan iki wajib dilaksanakake sekabehing warga Kabupaten Pati. arupa piala. Wb. 17 Agustus 2011 bakal diadani sayembara keresikan lingkungan. Tuladha wara – wara sayembara : 1. Sayembara Wara – wara sayembara yaiku wara – wara ingkang wosipun ngaturi pirsa bilih wonten lomba. Macam warnane lomba ditulis cetha 2. Wektu lan tanggal pelaksanaan ditulis cetha 3.

2. Bebungah utawa hadiah ditompo dening juwara 1. Syarat pendaftarane yaiku saben kelas wajib ana sing makili lanang lan wadon. Penilaian keresikan dilaksanakake tanggal 19 April 2011 jam 07.00 awan. 1 April 2011 Pengarsa Panitia Nicol ( Ketua Osis ) . Matur nuwun Pati. Pati. kawuningana yen sesok dino kemis. Wara – wara Nuwun Para kanca ing sekolahan.3 selain kuwi ya ana maneh hadiahe arupa duwit.00. 10 April 2012 Pengarsa Panitia Arum Sari ( Ketua Osis ) 3. Cekap semanten wara – wara iki.3 hadiahe tasih dirahasiaken. Wassalamu`alaikum Wr Wb. pendaftarane tanggal 19 April ono ing ruang OSIS lan ditutup jam 13. Mula cepet – cepet ndaftarake. Bebungahipun yakuwi arupa piagam kangge juwara 1. kostume nggawa dewe. Mengkono mungguh wara – wara iki supaya kawigaten para kadang siswa. 13 April 2011 diadakake keresikan lingkungan dene saben kelas wajib nata lan ngresiki kelase dewe – dewe.2. kula nyuwun partisipasine saking siswa ing wasana matur nuwun. kawuningana yen sesok tanggal 21 April 2012 bakal diadani sayembara mas mbakyu kangge mengeti hari Kartini.2. Wara – wara Nuwun kula nuwun Assalamu`alaikum Wr Wb Para kanca ing sekolahan.

. Pemilik kang kecalan ditulis 3. yen para kanca nemokake dhompet mau. Setyowati siswi kelas VII C kelangan dompet rupane biru ana gambare kembang mlati. Tuladha wara – wara kecalan : 1. kartu ATM BritAma lan dhuwit Rp. Kapan barange kang ical lan panggonane cetha. Dene syarat wara – wara kecalan kang becik yakuwi : 1. Para kadang siswa esok niki ditemokake. kunci sepeda motor wonten ngareb gerbang sekolah. Setyowati njaluk tulung supaya diaturake Ibu wali kelas VII C. Guru Bp ADI SUSENO . Dene sinten sing kelangan sak cepete hubungi pak Adi wonten Kantor BP.4. Barang kang ilang ditulis cetha 2.. wingi sore nalika resik – resik kelas. Para kanca.850. Dene dompet mau isine kartu Osis. WARA – WARA Nuwun. Matur nuwun. Wara – wara Kecalan Wara – wara kecalan yaiku wara – wara ingkang waosipun ngaturi pirsa bilih wonten samubarang ingkang ical. Ketua Kelas VII C SETYABUDI 2. 16. WARA – WARA Nuwun. wonten gantungane beruang.

Para siswa wayah istirahat mau ditemokake dompet wonten ngarep toilet. wingi esok nalika resik – resik kelas. Yen para kanca nemokake buku mau. Para kanca. Guru Bp Sri Susanti 4. Dompete cirine yaiku warnane abang wonten duwite Rp. 50.000 lan gambare kelinci. Arianti siswa kelas IX – C kelangan buku catatan gambare kembang.3. Arianti njaluk tulung supaya diaturake Ibu wali kelas IX – C. Wassalamu`alaikum Wr Wb. KETUA KELAS IX – C RUBIAH . WARA – WARA Nuwun. WARA – WARA Assalamu`alaikum Wr Wb. Yen sing rumangsa nduwe dompet mau sak cepete hubungi Bu Sri Susanti wonten Kantor Bp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful