Anda di halaman 1dari 55

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3

UNIT/MINGGU UNIT 1 MINGGU : 1 & 2 TEMA : Sekolahku Rumahku TAJUK : Sekolahku Indah Gotong-royong Sekolahku Indah dan Ceria OBJEKTIF Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat ; 1. menyampaikan cerita yang didengar dengan mengggunakan sebutan dan intonasi yang betul. 2. memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyetakan sesuatu permintaan. 3. mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. 4. menulis perkataan dan ayat tunggak dengan tulisan yang cantik. 5. menyatakan perbezaan antara karangan naratif dengan karangan imagimatif. 6. menyenaraikan kata ganda yang betul 7. menyebut perkataan yang betul 8. membaca dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul 9. membina ayat dengan kata adjektid dan kata kerja. 10. melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama: 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa, ayat, serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 1.4 Menyatakan permintan secara berterusan dan meyakinkan dengan menggunakan intonasai dan unsur paralnguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk makliumat dan tajum internet. 6.2 Membca dan mengenal pasti genre penulisan. 7.1 Membaca dan menerangka maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

Aras 1 I Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul Aras 1 I Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu.

Aras 1 1 Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan. Aras 1 I Mencari makna perekataan dan meneliti ejaan.

Aras 1 I Mengenal pasti format dan karangsn naratif dan imaginatif. Aras 1 I Memberi makna perktaan dan maksud frasa dalam ayat.

UNIT /MINGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN 8.2 Membina dan menulisa ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. Fokus Sampingan: 7.2 Membaca dan meneal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan saatera yang dapat membasa kesan tertentu kepada pembaca. SISTEM BAHASA Tatabahasa: - kata hubung - kata gantinama - kata adjektif - ayat perintah - ayat tunggal - ayat majmuk Kosa kata : Sebutan/Intonasi: Ejaan: PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: - Kajian Tempatan - Kebersihan Nilai: - Kerjasama - Kebersihan KBT - menyusun atur

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 1 Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras 3 I Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan manyatakan sebab. Aras 1 I Mengecam perkataan, istilah dan ayat dalam kerya perosa dan puisi yang diabaca.

IMPAK

- banding beza UNIT/MINGGU UNIT : 2 MINGGU : 3 & 4 1. TEMA : Mari Bersukan 2. TAJUK : Sukan Permainan Faedah Bersukan Usaha Tangga Kejayaan 3. 4. 5. 6. 7. 8. memberitahu maklumat tentang sukan permainan dengan contoh yang sesuai. melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. menyenaraikan kata kerja yang terdapat dalam bahan ransangan. membaca dan menyatakan perkataan, istlalh dan ayat dalam bahan prosa dan puisi. menjawab dengan secara bertatasusila dengan ungkapan yang sesuai. merekodkan maklumat tentang kegiatan sukan permainan dengan betul. mengemukakan pendapat tentang kebaikan sukan dengan memberikan alasan. membina ayat seruan dengan betul. OBJEKTIF Pada akhir [pelajaran ini, murid-murid dapat;
HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Fokus Utama 3.1 Menyampaikan maklumat tentang seuatu perkkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. Aras 1 1 Mengenalpasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan.

Aras 3 I Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Aras 1 I Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Aras 3 I Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau didengar. Aras 3 I Mengenalpasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca.

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang boleh disampaikan oleh pihak lain. 7.2 Membaca dan mengenalpasti perkataan , pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera atau bukan sastera. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

Aras 2 I Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yangdiperoleh dengan menggunakn ayat yang jelas.

UNIT/MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Fokus Sampingan 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan ileh pihak lain. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 I Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Aras 1 I Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Aras 1 I Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Aras 3 1 Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Aras 2 I Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Aras 2 1 Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

IMPAK

6.3 Membaca dan mengenalpasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 5.1 Membaca kuat ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

UNIT/MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan , intonasi dan nada yang sesuai.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 I Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

IMPAK

8.2 Membina dan menulis ayat


tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 II Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

UNIT/MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA Tatabahasa : - kata tunggal - kata seru - kata majmuk - ayat seruan - ayat tanya - kata kerja Kosa kata : Sebutan/Intonasi : Ejaan :

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Nilai : KBT : KB : PJK Kerjasama Kerajinan Patritisme Kontekstual banding beza menganalisis membuat kesimpulan

UNIT/MINGGU MINGGU : 5& 6 TEMA : Makmal Komputer Sekolah Saya TAJUK : Makmal Komputer Teknologi Maklumat Kelas Komputer

OBJEKTIF Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat; 1. menyatakan sesuatu perkara yang didengaar dan dialami dengan menggunakan bahasa yang sesuai. 2. membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. 3. menyenaraikan kata nama am yang terdapat dalam teks. 4. membaca pelbagai jenis ayat dengan intonasi yang betul. 5. menulis perkataan dan ayat tunggal dengan tulisan yang cantik. 6. membina ayat tunggal berdasarkan pelbagi bahan ransangan. 7. menyatakan ayat arahan dan ayat pesanan dengan betul. 8. menyenaraikan ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam bahan ransangan.

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama : 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai da tepat 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kakta, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang beetul dan memahami perkara yang dibaca.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 1 Berbual tentang sesuatuperkkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 3 I Menyatakan teguran dengan sopan secara berterus- terang dalam perbualan. Aras 2 I Memberikan penerngan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Aras 1 Ii Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai.

IMPAK

Aras 2 I Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 3 I Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 I Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah.

4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

UNIT/MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Fokus Sampiangan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebuatan dan intonasi yang betul dan memahami prkara yang dibaca.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 Ii Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.

IMPAK

Aras 1 I Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Aras 2 I Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan paa intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 1 Iii Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 2 I Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Aras 2 I Memberikn komen beraitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Aras 3 I Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun.

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.

UNIT/MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. SISTEM BAHASA Tatabahasa : - Kata nama am - Aaaakata nama khas - Kata kerja - Ayat tunggal - Ayat majmuk Kosa kata : Sebutan/Intonasi : Ejaan : PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Sains Teknologi Nilai : - bersyukur - berdikari - bekerjasama KBT : Konstruktivisme ICT : Tutorial KB : - menjana idea - membanding beza - mengimlak - mencirikan - mencipta

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 I Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks.

IMPAK

UNIT/MINGGU MINGGU : 7 & 8 TEMA : Malaysia Boleh TAJUK : Teladani Mereka

OBJEKTIF Pada akhir pelajaran ini, murid murid dapat; 1. membentangkan maklumat secara ringkas dan tepat. 2. memahami maksud teks yang dibaca. 3. menghuraikan pelbagai idea daripaada pelbagi sumber. 4. menyoal dengan menggunakan kata tanya. 5. menyusun maklumat mengikut urtan. 6. melahirkan pandangan tentang wira negara dengan jelas dan teratur. 7. menulis karangan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang sesuai. 8. mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. 9. menulis frasa dan ayat yang diimlakkandengan ejaandan tanda baca yang betul.

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 I Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Aras 2 I Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Aras 2 I Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Aras 1 I Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan.

IMPAK

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Fokus Sampingan 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. SISTEM BAHASA Tatabahasa : - kata tanya - ayat tanya - ayat penyata Kosa kata : Sebutan/Intonasi : Ejaan :

UNIT/ MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

UNIT/MINGGU MINGGU : 9 TEMA : Malaysia Boleh TAJUK : Wira Negara

OBJEKTIF Pada akhir pelajaran ini, murid murid dapat; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. membentangkan maklumat secara ringkas dan tepat. memahami maksud teks yang dibaca. menghuraikan pelbagai idea daripaada pelbagi sumber. menyoal dengan menggunakan kata tanya. menyusun maklumat mengikut urtan. melahirkan pandangan tentang wira negara dengan jelas dan teratur. menulis karangan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang sesuai. mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. menulis frasa dan ayat yang diimlakkandengan ejaandan tanda baca yang betul.

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isis sampingan daripada teks. 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Aras 3 1 Membaca lancar teks pelbgai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Aras 2 I Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.

Aras 2 I Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan. Aras 3 I Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaa dan tanda baca yang betul.

Fokus Sampingan 1.2 Bertanya dan menjawab tentang ssuat perkara secara bertatasusila. Aras 2 I Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya.

UNIT/MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA Tatabahasa : - kata tanya - ayat tanya - ayat penyata Kosa kata : Sebutan/Intonasi : Ejaan : PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : - Kajian Tempatan - Sains - Sejarah Nilai : Keberanian - Patriotisme - Hemah Tinggi - Kebebasan KBT : Kontekstual - mengenal pasti maklumat KB : - mengenal pasti maklumat - mencirikan - menyusun atur BCB : - menengar dengan berkesan - menngingat

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

UNIT/MINGGU MINGGU : 10 TEMA : Malaysia Boleh TAJUK : Wira Ekspedisi

OBJEKTIF Pada akhir pelajaran ini, murid murid dapat; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. membentangkan maklumat secara ringkas dan tepat. memahami maksud teks yang dibaca. menghuraikan pelbagai idea daripaada pelbagi sumber. menyoal dengan menggunakan kata tanya. menyusun maklumat mengikut urtan. melahirkan pandangan tentang wira negara dengan jelas dan teratur. menulis karangan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang sesuai. mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. menulis frasa dan ayat yang diimlakkandengan ejaandan tanda baca yang betul.

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 9.3Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Fokus Sampingan 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebuatan dan intonasi yang baik dan jelas. SISTEM BAHASA Tatabahasa : - kata tanya - ayat tanya - ayat penyata Kosa kata : Sebutan/Intonasi : Ejaan :

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 I Menyusun maklumat mengikut urutan.

IMPAK

Aras 2 I Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 3 I Mendapatkan maklummat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.

Aras 3 I Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

UNIT/MINGGU MINGGU:11&12 TEMA : Masyarakat Penyayang TAJUK : Insan Istimewa.

OBJEKTIF Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat; 1. menyatakan sesuatu permintaan dengan perkataan dan ayat yang jelas. 2. memberikan respon tentang sesuatu secara spontan. 3. menyenaraikan kata sendi nama dengan betul. 4. membaca lancar teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5. menulis ayat menggunakan tulisan beragkai. 6. melengkapkan karangan dengan frasa yang sesuai.

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintan. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Fokus Sampingan 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintan. 9.2Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 I Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

IMPAK

Aras 1 I Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai unutk menyatakan sesuatu permintaan.

Aras 1 1Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.

Aras 2 I Menyatakan permintaan dengan alasan yang wajar.

Aras 3 I Mencatat pelbagai nota pesanan dripada bahan yang dibaca atau didengar.

UNIT/MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA Tatabahasa : - kata sendi - ayat peermintaan - ayat penyata - format syair - format kad ucapan Kosa kata : Sebutan/Intonasi : Ejaan : PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : - PJK - Moral - PSV Nilai : - Kasih sayang - Kerjasama KBT : Kontekstual - bekerjasama Konstruktivisme - menilai KB : - menyelesaikan masalah - menganalisis - mentafsir

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

UNIT/MINGGU MINGGU : 13 TEMA : Masyarakat Penyayang TAJUK : Prihatin dan Penyayang

OBJEKTIF Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat; 1. 2. 3. 4. 5. 6. menyatakan sesuatu permintaan dengan perkataan dan ayat yang jelas. memberikan respon tentang sesuatu secara spontan. menyenaraikan kata sendi nama dengan betul. membaca lancar teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. menulis ayat menggunakan tulisan beragkai. melengkapkan karangan dengan frasa yang sesuai.

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama : 6.1Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada inteernet. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. 5.1 Membca kuat peerkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Fokus Sampingan : 5.2 Membaca kuat teks posa dan puisi dengan sebuatan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memhami perkara yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandunagan teks yang tersurat dan tersirat. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Aras 1 I Mencari makna peerkataan dan meneliti ejaan.

Aras 2 I Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Aras 3 I Membaca teks dengan sbutan dan intonasi yang betul.

Aras 2 Ii Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca.

Aras 3 I Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Aras 2 I Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab.

UNIT/MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA Tatabahasa : - kata sendi - ayat peermintaan - ayat penyata - format syair - format kad ucapan Kosa kata : Sebutan/Intonasi : Ejaan : PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : - PJK - Moral - PSV Nilai : - Kasih sayang - Kerjasama KBT : Kontekstual - bekerjasama Konstruktivisme - menilai KB : - menyelesaikan masalah - menganalisis - mentafsir

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

UNIT/MINGGU MINGGU : 14 TEMA : Masyarakat Penyayang TAJUK : Sayangilah Mereka

OBJEKTIF Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat; 1. 2. 3. 4. 5. 6. menyatakan sesuatu permintaan dengan perkataan dan ayat yang jelas. memberikan respon tentang sesuatu secara spontan. menyenaraikan kata sendi nama dengan betul. membaca lancar teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. menulis ayat menggunakan tulisan beragkai. melengkapkan karangan dengan frasa yang sesuai.

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama: 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdassarkan pemerhatian, pengalama dan maklumat yang disamaikan oleh pihak lain. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tukisan berangkai yang kemas. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulissan teks tentang sesuatu tajuk. 9.3 Menyusun maklumat secara kohensi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Fokus Sampingan : 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tukisan berangkai yang kemas. 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 I Memerhatikan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.

IMPAK

Aras 1 I Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Aras 2 I Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 3 I Menulis semula maklumat mengikut prosedur. Aras 2 I Menyusun maklumat menikut keutamaan. Aras 2 I Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Aras 3 I Menulis pelbagai genre menggunakan laras bahasa yang sesuai.

UNIT/MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA Tatabahasa : - kata sendi - ayat peermintaan - ayat penyata - format syair - format kad ucapan Kosa kata : Sebutan/Intonasi : Ejaan : PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : - PJK - Moral - PSV Nilai : - Kasih sayang - Kerjasama KBT : Kontekstual - bekerjasama Konstruktivisme - menilai KB : - menyelesaikan masalah - menganalisis - mentafsir

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

UNIT/MINGGU MINGGU:15 & 16 TEMA : Jiran Sepakat Hidup Muafakat TAJUK : Hidup berjiran

OBJEKTIF Pada akhair pelajaran ini, murid-murid dapat; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. .menghuraikan pandangan dengan memberikan ulasan yang mudah. menyatakan maksud ayat dalam perenggan. mengenal pasti dn menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. menyusun maklumat mengikut keutamaan. membuat pengumuman tentang sesuatu acara sukan. menulis pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks.

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama : 6.1Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi ajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internt. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang ssuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Fokus Sampingan: 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Aras 2 I Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.

Aras 3 I Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan ayng munasabah.

Aras 2 iMengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diski yang tepat dan maklumat yang betul.

UNIT/MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA: Tatabhasa : - kata ganda - kata tugas - simpulan bahasa - format pengumuman Kosa kata : Sebutan/Intonasi : Ejaan : PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Kajian Tempatan Nilai : - Semangat - Bermasyarakat - Kerjasama - Kebersihan - Berdikari - Tolong-menolong KBT Kontekstual - membuat kaitan dan perhubungan KMD - mengenal pasti sebab dan akibat KB - menyelesaikan masalah.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

UNIT/MINGGU MINGGU:17&18 TEMA : Jiran Sepakat Hidup Muafakat. TAJUK : Hari Bersama Jiran

OBJEKTIF Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. .menghuraikan pandangan dengan memberikan ulasan yang mudah. menyatakan maksud ayat dalam perenggan. mengenal pasti dn menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. menyusun maklumat mengikut keutamaan. membuat pengumuman tentang sesuatu acara sukan. menulis pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks.

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama : 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang seauai dan tepat. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Aras 1 I Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata , frasa dan ayat yang tepat. Aras 1 I Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. Aras 1 I Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.

Fokus Sampingan : 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 Ii Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Aras 3 I Bersoaljawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Aras 2 I Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur.

4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu secara terperinci, tept dan tersusun.

UNIT/MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA: Tatabhasa : - kata ganda - kata tugas - simpulan bahasa - format pengumuman Kosa kata : Sebutan/Intonasi : Ejaan : PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu : Kajian Tempatan Nilai : - Semangat - Bermasyarakat - Kerjasama - Kebersihan - Berdikari - Tolong-menolong KBT Kontekstual - membuat kaitan dan perhubungan KMD - mengenal pasti sebab dan akibat KB - menyelesaikan masalah.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

UNIT/MINGGU MINGGU:19&20 TEMA : Jiran Sepakat Hidup Muafakat TAJUK : Sukaneka

OBJEKTIF Pada akhir pelajaran ini, murid-murid dapat; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. .menghuraikan pandangan dengan memberikan ulasan yang mudah. menyatakan maksud ayat dalam perenggan. mengenal pasti dn menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. menyusun maklumat mengikut keutamaan. membuat pengumuman tentang sesuatu acara sukan. menulis pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks.

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama : 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. 10.1Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Fokus Sampingan : 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pedapat tentang sesuatu perkara sacara terperinci, tepat dan tersusun.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Aras 1 I Merekod maklumat tentang sesuatu perkara. Aras 1 I Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Aras 1 I Mengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan. Aras 3 I Menulis pelbagai genre menggunakan laras bahasa yang sesuai.

Aras 3 I Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Aras 3 I Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah.

UNIT/MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, Pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. SISTEM BAHASA: Tatabahasa : - kata ganda - kata tugas - simpulan bahasa - format pengumuman Kosa kata : Sebutan/Intonasi : Ejaan : PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Kajian Tempatan Nilai : - Semangat - Bermasyarakat - Kerjasama - Kebersihan - Berdikari - Tolong-menolong KBT Kontekstual - membuat kaitan dan perhubungan KMD - mengenal pasti sebab dan akibat KB - menyelesaikan masalah.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 I Memerhatikan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.

IMPAK

UNIT : 7

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. mengenal pasti an menyusun sisi penting. 2. menyusun meklumat mengikut keutamaan. 3. menyatakan isi utama dan isi sampingan. 4. mengenal pasti isi penting daripada cerita yang dibaca. 5. menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. 6. melengkapkan karangan dengan perkataan atau frosa yang sesuai. 7. mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan. 8.memberikan penerangan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang jelas.

Fokus Utama 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 2 (ii) Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan Aras 1 (ii) Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Aras 2 (i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. (ii) Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun.

MINGGU : 21 , 22 & 23 TEMA : Mari Bertani TAJUK : - Bumi Hijau - Petani Jaya - Makanan Berasaskan Pertanian -Kelebihan Ciptaan Tuhan

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 2 (i) Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dab gaya penyampaian yang betul. (ii) Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. Aras 2 (i) Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

SISTEM BAHASA: Tatabahasa: kata nama, kata ganti nama, jenis ayat. Kosa Kata: bajak, tuai,semai, dll. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains, MZ, PS Nilai: hormat menghormati, kasih sayang. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB : Menjana idea KP : Intr/interpersonal Konstruktivisme, BCB, KTM(ICT)

Fokus Sampingan 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain

Aras 3 (i) Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatau perkara yang dilihat, dibaca dan didengar

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan tentang sesuatu tajuk.

Aras 3 (i) Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik dan bermakna.

Aras 2 (i) Mengenal pasti kata, rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Aras 1 (i) Meneliti perkara yang manarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya

Fokus Utama UNIT : 8 MINGGU : 24,25 &26 1. menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. 2.mencari makna perkataan frasa dan meneliti ejaan. TEMA : Melancung ke Sabah dan Sarawak TAJUK : - Negeri di Bawah Bayu. - Bumi Kenyalang - Indahnya Negeriku - Pulau Gaya - Melawat ke Sarawak 5. menulis maklumat dengan lengkap. 6. mengambil imlak berdasarkan teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 7. mengenaraikan ayat pasif dan ayat aktif dengan betul 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. 3.menyatakan keterangan maksut keseluruhan teks. 4. menyenaraikan isi penting dalam bahan bacaan. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat ; 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Aras 2 (ii) Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Aras 1 (i) Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 (i) Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Aras 3 i) Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca dan didengar. Aras 1 i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan .Aras 2 (i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Aras 1 (i) Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul. Aras 1 (i) Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. Aras 3 i) Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

SISTEM BAHASA: Tatabahasa: kata nama, kata ganti nama, jenis ayat. Kosa Kata: melancong,pelancong,tumpuan, dll. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains, MZ, PS Nilai: hormat menghormati, kasih sayang. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB : Menjana idea KP : Intr/interpersonal Konstruktivisme, BCB, KTM(ICT)

Fokus Sampingan 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 (i) Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras 3 (i) Membina pelbagai jenis ayat dalam sesutau penulisan teks. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

10.3 Membuat ringkasan daripaada bahan yang diengar atau dibaca.

UNIT : 9 MINGGU : 27, 28 & 29 TEMA : Kesenian dan Kebudayaan

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. mengeanal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan rangsangan. 2. menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.

Fokus Utama 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betl dan lancar serta memmahami perkara yang dibaca. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

Aras 2 i) Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Aras 3 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. Aras 1 (i) Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Aras 3 (i) Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks.

TAJUK : - Keseniaan - Seni Tradisional Kita - Seni dan Budaya - Patuan Wayang Kulit. - Peta Minda 3. menyenaraikan kata kerja yang terdapat dalam teks. 4. menyatakan perbezaan dan persamaan bahan yang dibaca dengan mengggunakan ayat yang betul. 5. membina ayat tanya yang betul. 6. melengkapkan ayat dengan perkataan dan frasa yang sesuai. 7. menulis frasa dan ayat dengan ejaan serta tanda baca yang betul. 8. melafazkan syair dengan sebutan dan intonasi yang betul.

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus

Focus Sampingan SISTEM BAHASA: Tatabahasa: kata nama, kata ganti nama, jenis ayat. Kosa Kata: bajak, tuai,semai, dll. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains, MZ, PS Nilai: hormat menghormati, kasih sayang. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB : Menjana idea KP : Intr/interpersonal Konstruktivisme, BCB, KTM(ICT) 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat untuk bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 (i) Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan.

8.1 Membina adan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk

Aras 2 (i) Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai

Aras 1 (i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. (ii) Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai.

UNIT : 7

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. mengenal pasti an menyusun sisi penting. 2. menyusun meklumat mengikut keutamaan. 3. menyatakan isi utama dan isi sampingan. 4. mengenal pasti isi penting daripada cerita yang dibaca. 5. menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. 6. melengkapkan karangan dengan perkataan atau frosa yang sesuai. 7. mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan. 8.memberikan penerangan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang jelas.

Fokus Utama 1.3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 2 (ii) Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan Aras 1 (ii) Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Aras 2 (i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. (ii) Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun.

MINGGU : 21 , 22 & 23 TEMA : Mari Bertani TAJUK : - Bumi Hijau - Petani Jaya - Makanan Berasaskan Pertanian -Kelebihan Ciptaan Tuhan

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 2 (i) Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dab gaya penyampaian yang betul. (ii) Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. Aras 2 (i) Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

SISTEM BAHASA: Tatabahasa: kata nama, kata ganti nama, jenis ayat. Kosa Kata: bajak, tuai,semai, dll. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains, MZ, PS Nilai: hormat menghormati, kasih sayang. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB : Menjana idea KP : Intr/interpersonal Konstruktivisme, BCB, KTM(ICT)

Fokus Sampingan 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain

Aras 3 (i) Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatau perkara yang dilihat, dibaca dan didengar

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan tentang sesuatu tajuk.

Aras 3 (i) Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik dan bermakna.

Aras 2 (i) Mengenal pasti kata, rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Aras 1 (i) Meneliti perkara yang manarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya

Fokus Utama UNIT : 8 MINGGU : 24,25 &26 Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat ; 1. menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. 2.mencari makna perkataan frasa dan meneliti ejaan. 3.menyatakan keterangan maksut keseluruhan teks. 4. menyenaraikan isi penting dalam bahan bacaan. 5. menulis maklumat dengan lengkap. 6. mengambil imlak berdasarkan teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 7. mengenaraikan ayat pasif dan ayat aktif dengan betul 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 (ii) Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Aras 1 (i) Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 (i) Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Aras 3 i) Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca dan didengar. Aras 1 i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan .Aras 2 (i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Aras 1 (i) Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul. Aras 1 (i) Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. Aras 3 i) Bercerita dengan menggunakan sebutan,

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas

TEMA : Melancung ke Sabah dan Sarawak TAJUK : - Negeri di Bawah Bayu. - Bumi Kenyalang - Indahnya Negeriku - Pulau Gaya - Melawat ke Sarawak

SISTEM BAHASA: Tatabahasa: kata nama, kata ganti nama, jenis ayat. Kosa Kata: melancong,pelancong,tumpuan, dll. PENGISIAN KURIKULUM: Ilmu: Sains, MZ, PS Nilai: hormat menghormati, kasih sayang. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: KB : Menjana idea KP : Intr/interpersonal Konstruktivisme, BCB, KTM(ICT)

Fokus Sampingan 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 (i) Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aras 3 (i) Membina pelbagai jenis ayat dalam sesutau penulisan teks. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

10.3 Membuat ringkasan daripaada bahan yang diengar atau dibaca.

UNIT : 9 MINGGU : 27, 28 & 29 TEMA : Kesenian dan Kebudayaan TAJUK : - Keseniaan - Seni Tradisional Kita - Seni dan Budaya - Patuan Wayang Kulit. - Peta Minda

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1. mengeanal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan rangsangan. 2. menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. 3. menyenaraikan kata kerja yang terdapat dalam teks. 4. menyatakan perbezaan dan persamaan bahan yang dibaca dengan mengggunakan ayat yang betul. 5. membina ayat tanya yang betul. 6. melengkapkan ayat dengan perkataan dan frasa yang sesuai. 7. menulis frasa dan ayat dengan ejaan serta tanda baca yang betul. 8. melafazkan syair dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Fokus Utama 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betl dan lancar serta memmahami perkara yang dibaca. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

Aras 2 i) Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Aras 3 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. Aras 1 (i) Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Aras 3 (i) Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks.

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus

MINGGU Minggu : 33 Tema: Amalan Sihat

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran pembelajaran murid dapat: dan

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama: 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Hidup

1. menyatakan pendapat tentang topik dengan intonasi dan gaya yang betul 2. menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang sesuai bagi penulisan karangan 3. membina ayat permintaan dan menyenaraikan kata kerja

Aras 1 (i) Memerihalkan pemerhatian.

sesuatu

perkara

berdasarkan

Tajuk: Mari Berekreasi

Aras 1 (i) Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topic dengan intonasi dan gaya yang betul. Aras 3 (i) Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas

Fokus Sampingan 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang Aras 2 (i) Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunkan diksi yang tepat dan maklumat yang betul

Sistem Bahasa Tatabahasa: Imbuhan

Kosa Kata senamrobik cerdas senaman pergerakan menyertai Pengisian Kurikulum Ilmu: Sains K.Tempatan Matematik Nilai: baik hati menghargai Kemahiran Bernilai Tambah: Kecerdasan Pelbagai Kajian Masa Depan ICT

MINGGU Minggu : 34

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran pembelajaran murid dapat: dan

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Aras 1

Tema: Amalan Sihat Hidup

1. memberi makna perkataan, frasa dan menyatakan jenis ayat yang betul. 2. menulis ringkasan berdasarkan teks yang dibaca.

untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk makllumat daripada internet 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk

(i) Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan.

Aras 2 (i) Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Aras 2 (i) Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.

Tajuk: Jagalah Kesihatan Diri

3. mengulas bahan rangsangan dengan ayat yang jelas dan sesuai

Fokus Sampingan 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Aras 3 (i) Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks.

Sistem Bahasa Tatabahasa: Ayat penyata Kosa kata: bersenam pemakanan berkhasiat

menyerang ceria Pengisian Kurikulum Ilmu: Pendidikan Moral Pendidikan Agama Nilai: kebersihan kasih saying Kajian Masa Depan Interpersonal Kontekstual

MINGGU Minggu : 35 Tema: Amalan Sihat Hidup

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran pembelajaran murid dapat: dan

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

1. memberikan komen tentang bahan berdasarkan keperluan masa depan

Aras 2 (i) Mengenal pasti isi penting yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

2. menghuraikan isi bahan ransangan dengan ayat yang sesuai. Tajuk: Keluarga Sihat

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana dan nilai dan pengajaran.

Aras 1 (i) Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca Aras 3 (i) Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Aras 2 (i) Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks

Fokus Sampingan 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Aras 1 (i) Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Aras 2 (i) Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas.

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakkan bahasa yang sesuai dan tepat

Sistem Bahasa Tatabahasa: Ayat Tanya Kosa kata: seimbang berekreasi berkhasiat

Pengisian Kurikulum Ilmu: Kajian Tempatan Sains Nilai: bekerjasama kebersihan Kemahiran Bernilai Tambah Kontekstual

MINGGU Minggu: 36 Tema: Menempa kejayaan Mencipta Sejarah Tajuk:

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran pembelajaran murid dapat: dan

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

1. mengemukakan pandangan tentang bahan ransangan dengan wacana yang sesuai. 2. memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara dengan jelas 3. menyenaraikan kata nama khas

Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topic dengan menyatakan sebab. Aras 2 (i) Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu

Kenderaan Keluaran Malaysia

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang

dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Aras 2 (i) Melahirkan pandangan tentang sesuatu topic dengan jelas dan teratur.

4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Fokus Sampingan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 (i) Membaca lancer teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Aras 1 (i) Merekod maklumat tentang sesuatu perkara.

Sistem Bahasa Tatabahasa: Kata Nama Khas Kosa kata: keistimewaan menyerap rekaan nasional Pengisian Kurikulum Ilmu: K.Tempatan

Nilai: Kerjasama Semangat Bermasyarakat Kemahiran Bernilai Tambah Konsturktivisme

MINGGU Minggu : 37 Tema: Menempa Kejayaan Mencipta Sejarah

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran pembelajaran murid dapat: dan

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

1. menjelaskan pandangan tenang sesuatu isu atau wacana dengan gaya yang betul 2. menyusun maklumat mengikut urutan

Aras 3 (i) Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Aras 1 (i) Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan

Tajuk: Mercu Tanda Negara Kita

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang

Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 3 (i) Menulis semula maklumat mengikut prosedur.

didengar atau dibaca Fokus Sampingan 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 (i) Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 (i) Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara di dengar, dibaca atau ditonton. Aras 3 (ii) Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat.

3.1 Mernyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

Sistem Bahasa Tatabahasa: Sinonim kata nama khas Kosa kata: interaktif bergemerlapan Pengisian Kurikulum Ilmu: Sains K.Tempatan Nilai:

Kebanggaan Bersyukur Kemahiran Bernilai Tambah: Belajar Cara Belajar Kajian Masa Depan Kecerdasan Pelbagai MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

Minggu : 38 Tema: Menempa Kejayaan Mencipta Sejarah Tema: Kebanggaan Negara

Pada akhir pengajaran pembelajaran murid dapat:

dan

Fokus Utama 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Aras 2 (i) Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul Aras 2 (i) Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Aras 1 (i) Menulis karangan mengggunakan perkataan yang sesuai. Aras 3 (i) Menulis pelbagai genre menggunakan laras bahasa yang sesuai. Fokus Sampingan

1. menyatakan perkara yang menarik dalam bahan ransangan. 2. menulis pelbagai genre dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat, serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas

Aras 2 (i) Mengenal pasti isi penting daripada ceritta yang didengar atau ditonton.

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus

Aras 3 (i) Mengumpulkan maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta

Sistem Bahasa Tatabahasa: Kata Nama Am Kata Nama Khas Kata Adjektif Kosa kata: litar formula satelit jurutera Pengisian Kurikulum Ilmu: Sains Matematik K.Tempatan Nilai: Kebanggaan Keberanian Kemahiran Bernilai Tambah

Kajian Masa Depan Kecerdasan Pelbagai MINGGU Minggu: 39 Tema: Cerita-cerita Teladan Tajuk: Cerita Rakyat 1. bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang sesuai 2. menyatakan makna perkataan, frasa dan ayat. 3. menulis karangan dengan betul Aras 3 (ii) Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Fokus Sampingan 10.1Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna Aras 1 (i) Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuuai. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran pembelajaran murid dapat: dan HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 (i) Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Aras 3 (i) Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN IMPAK

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Sistem Bahasa Tatabahasa: Kata Adjektif Kata Nama Am Kosa kata: perahu tasik rezeki joran mengerat tamak Pengisian Kurikulum Ilmu: Sastera Pendidikan Moral Kajian Tempatan Nilai: baik hati keberanian kejujuran kesyukuran Kemahiran Bernilai Tambah: Kontekstual Konstuktivisme

MINGGU

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

Minggu : 40 Tema: Cerita-cerita Tauladan

Pada akhir pengajaran pembelajaran murid dapat:

dan

Fokus Utama 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca Aras 1 (i) Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Aras 3 (i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca Aras 3 (i) Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca.

1. membaca lancar dan memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca 2. menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks.

Tajuk: Cerita Haiwan

3. memindahkan ayat penyata kepada ayat pasif dan sebaliknya.

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat

Fokus Sampingan 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 (i) Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud keseluruhan dibaca.

teks yang

Sistem Bahasa Tatabahasa: Kata Ganda Peribahasa

Kosa kata: kering-kontang riuh-rendah mula-mula kura-kura Pengisian Kurikulum Ilmu: Sains K.Tempatan Sivik Nilai: disiplin taat berani Kemahiran Bernilai Tambah Pembelajaran Kontekstual Belajar CaraBelajar KP

MINGGU Minggu : 41 Tema: Cerita-cerita

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran pembelajaran murid dapat: dan

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

IMPAK

1. menyenaraikan isi dan idea yang terdapat dalam teks.

Aras 2 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi mengikut situasi dalam aktiviti harian.

Tauladan Tajuk: Cerita Rakyat Luar Negara

2. menulis ringkasan berdasarkan teks yang dibaca. 3. memilih peribahasa yang sesuai berdasarkan teks 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 (ii)Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya Aras 3 (i) Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Aras 3 (i) Menulis pelbagai genre menggunakan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 (i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca

Fokus Sampingan 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Sistem Bahasa Tatabahasa: Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud keseluruhan dibaca.

teks yang

kata ganti diri Kosa kata: menyusuri perawan kutip Pengisian Kurikulum Ilmu: K.Tempatan P.Moral Sastera Nilai: Berusaha Kesyukuran baik hati Kemahiran Bernilai Tambah KP, KMD, Interpersonal