Anda di halaman 1dari 55

PANDANGAN & SUMBANGAN TOKOH TERHADAP SENI

ESWARY VASUDEVAN EDMAND DEPA ANAK RANDI PISMP PSV BI/BM SEM 1

APA ITU SENI ?

Menurut kamus dewan seni membawa maksud Halus iaitu kecil, elok, tipis dan halus, enak di dengar iaitu mengenai suara, comel bentuk badan manakala . Maksud karya termasuklah sajak, lukisan, muzik dan lain lagi yang dicipta dengan bakat atau kecekapan dan hasil daripada sesuatu ciptaan. Visual pula dari segi bahasa bermaksud tampak iaitu yang boleh dilihat melalui deria penglihatan. Terdapat juga istilah seni rupa, seni halus, seni lukis dan seni reka.

Pandangan/ Sumbangan Tokoh Barat, Malaysia terhadap Pendidikan Seni

Pengenalan

Pendidikan Seni merupakan suatu program pendidikan yang bersistem dan mempunyai matlamat serta hala tuju yang jelas. Terdapat banyak pendapat dan pandangan yang diutarakan mengenainya oleh para pemikir seni. Setiap tokoh-tokoh tersebut mengutarakan pandangan mengikut pendekatan masing-masing.

Pandangan Tokoh Barat

Plato (347 SM)


Lukisan adalah kebenaran. 3 kali terpisah daripada

Seni dan pendidikan perlu dipandukan kepada kebenaran,kebaikan,kesempurnaan, kesejahteraan dan keindahan.

Dikatakan dengan perlakuan, akhlak, nilai dan moral. Mencipta sesuatu persekitaran yang berbudaya dan meningkatkan perpaduan. Lukisan dibincang dengan konsep imitasi. Membandingkan lukisan dengan kebenaran.

Feldman ( 1996 )

Pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni. Mengetahui tentang dunia dan diri kita melalui seni. Seni yang dimaksudkan di sini adalah seni visual yang merangkumi keseluruhan bidangnya.

Adalah berkait rapat dengan alam dan persekitarannya yang turut merangkumi manusia dan kemanusiaannya, kebudayaan dan lain-lain altiviti yang berkai dengan kehidupan. Jelasnya, pendidikan seni mempunyai peranan di dalam segenap aspek kehidupan samada sosial, politik, kebudayaan mahupun ekonomi. Seni dan kebudayaan manusia. tunjang pembangunan seni

Pestaloz zi (1746-1827)

Memberi peluang kepada kanak-kanak belajar seni sama ada berbakat atau tidak. Seni diberi penekanan kepada konsep kepentingan aktiviti mata dan tangan. Kerja tangan atau kraftangan diajar dengan konsep sepanjang hayat, aktiviti bercorak praktikal.

E i s n e r ( 1 9 67 )
Pendidikan Seni dan kreativiti dipupuk melalui proses pembelajaran. Berpandangan kreativiti dan kebolehan kanak-kanak adalah berbeza berdasarkan latar belakang dan pengalaman mereka.

Herbert Read
Penghasilan rupa dan bentuk yg menimbulkan keceriaan, keseronokan dan kedamaian estetik. Seni alat untuk mendidik seseorang. Seni boleh menyatukan semua (pendidikan dan pembentukan diri) Negara.

Sumbangan Tokoh barat

Akibat daripada cabaran tokoh seni barat dalam bidang seni terdapat pelbagai jenis sumbangan telah dikecapi. Antara sumbangan yang diperoleh ialah kemunculan aliran aliran seni yang pelbagai. Selain itu, sumbangan dalam bidang seni bina amat meluas. Karya catan yang agung.

Pandangan Tokoh Malaysia

Syed Ahmad Jamal, 1994


Berpendapat bahawa emosi yang dialami apabila menghayati sesebuah karya seni adalah emosi yang tersendiri dan berada di dalam alam yang asing. Seni itu suatu imej mental. Seni adalah pernyataan rasa yang imaginatif.

JUHAIRI SAID

Dibentuk oleh penakulan demi mencapai hajat. Tujuan dan makna yang terkandung di dalam satu disiplin seni yang sangat teknikal. Ia memberi panduan dalam pelbagai perlakuan harian yang berkaitan dengan keindahan.

ABDULLAH ARIFF

Seni adalah pernyataan dan teknik pembuatannya. Mengajarkan Seni kepada masyarakat. Memberi kepuasan hati melalui pancaindera atau deria. Kesenian merupakan subsistem dari kebudayaan. Fungsinya serupa dengan kebudayaan adalah sebagai pedomen hidup sesuatu masyarakat.

Sumbangan tokoh malaysia


Perkembangan Balai Seni Lukis Negara. Sumbangan terhadap perkembangan seni catan di Malaysia. Sumbangan beliau terhadap pembaharuan stail dan ideologi seni lukis negara.

Pengaruh dan cetakan.

sumbangannya

dalam

seni

Penubuhan- penubuhan organisasi seni di Malaysia. Mengembangkan lagi seni di Malaysia melalui galakan kepada masyarakat dalam menghayati karya- karya seni melalui pameran-pameran.

PANDANGAN DAN SUMBANGAN TOKOH ISLAM

PANDANGAN KHALDUN

Seni itu suatu kebenaran , keindahan , dan kebaikan mengandungi ciri-ciri estetika , etika , dan logika estetika megandungi unsur-unsur kecantikan , baik susunan , komposisi menarik , serta indah sesuatu karya etika merupakan elemen-elemen akhlak atau moral yang membina manusia logika merujuk kerangka sejak kepada seni satu dan kebenaran tidak dapat di Gua yang hakiki pengetahuan dalam sejarah boleh berbentuk dipisahkan Altamira,

daripada kehidupan manusia pada zaman batu kewujudan lukisan Sepanyol.

PANDANGAN AL-GHA Z ALI


Beliau berpendapat , seni dalam bentuk fizikal hanya mampu memenuhi tuntutan jasmani . Manusia yang taksub dan mencintai kebendaan tidak akan berjaya mendapat kebahagian hakiki . Beliau tidak menafikan bahawa hubungan seni dengan kehidupan manusia tidak boleh dipisahkan . Kehadiran seni tidak memisahkan akidah manusia . Seni merupakan fitrah manusia yang menggerakkan atau mengilhamkan manusia untuk mencipta karya seni . Seni juga sebahagian dari kebudayaan sekelompok manusia . Setiap kelompok manusia mempunyai fitrah semulajadi cintakan seni yang menyenangkan hati .

Kesenian dalam islam merupakan usaha dan kreativiti serta buah fikiran yang telah dihasilkan oleh umat Islam untuk menghasilkan sesuatu . Pencinta seni juga sering menganggap seni visual dan tradisional sebagai dua subjek yang berbeza . Dari perspektif Islam seni bertujuan untuk manusia mencapai matlamat lebih tinggi dan bermakna . Seni juga merupakan suatu penawar hati dan penghibur seseorang . Kesenian menurut al- ghazali harus diselaraskan berdasarkan konsep penyatuan yang besar . seni bersandarkan daripada Allah kepada Allah Seni menuju ke Al Falah ( keredhaan Allah) Seni itu pemangkin kepada ketaqwaan ( tawaduk & beriman )

SUMBANGAN

Beliau telah menulis Maqasid al- falasifah yang menerangkan doktrin-doktrin ahli falsafah terdahulu seperti Socretas , Plato dan Aristotle. Beliau merupakan seorang ulama Islam yang pertama yang mengkaji ilmu falsafah . Dalam kitab berjudul , Tahaful al- falasifah ( kekacauan pemikiran ahli falsafah ), beliau telah mengkritik aliran Fizik dan Metafizik daripada sudut pandangan Islam. Beliau telah berhujah dan menunjukkan kelemahan dari segi pemikiran ahli falsafah terdahulu . Beliau telah menyatakan terdapat 16 andaian Metafizik dan 4 andaian Fizik yang berkaitan agama. Daripada andaian itu terdapat 3 yang bertentangan dengan pandangan agama. Keberanian al- Ghazali mengkritik dunia fasafah Barat telah membuka lembaran baru dalam dunia falsafah Islam. Tahaful al- Falasifah memberi kesan yang besar dalam perkembangan falsafah .

IMAM AL- FARUQI

al-Faruqi mengatakan bahawa kesenian Islam itu bukanlah terhad kepada ciptaan atau bangunan yangberunsurkan keagamaan sematamata. Kesenian juga meliputi semua hasil ciptaan yang dihasilkan melalui kemahirandan mempunyai nilai estetika dan menyampaikan perutusan Islam tidak mengira sama ada digunakan untuk tujuankeagamaan atau tidak. Oleh itu, peranan seni yang paling penting bagi masyarakat Islam terletak pada kebolehannya

memperkuatkan tauhid di kalangan ummah. Maka segala bentuk seni dan hiburan serta riadah hendaklah tundukkepada ajaran tauhid sepertimana aspek kehidupan yang lain. Dengan pengertian yang padu seni yang Islamik adalahseni yang mengungkapkan sikap pengabdian kepada Allah. Kesenian menurut pandangan Islam ialah kesenian yangterpancar dari nilai tauhid, syariat dan akhlaknya, Kesenian Islam tidak dikatakan seni dan indah jika terkandung di dalamnya unsur-unsur yang bercanggah dengan nilai-nilai keislaman.

PANDANGAN & SUMBANGAN TOKOH JEPUN

PANDANGAN TOKOH JEPUN

Utagawa Kunisada - Menggunakan akal fikiran. - peranan ekspresi bebas dalam pendidikan. - mewujudkan suasana gembira, suka,riang,minat untuk belajar dan memajukan diri.

HAMADA JOSEN

Kreativiti Kemahiran Adalah untuk masyarakat. Seni dan kreativiti menjadi satu unsur imaginasi.

Seni cetakan yang menarik.

SUMBANGAN TOKOH JEPUN

Memperkenalkan lagi budaya seni Jepun di seluruh dunia. Sumbangan terhadap seni bina Jepun yang mengagumkan.

PANDANGAN DAN SUMBANGAN TOKOH CINA

Lao Zi

Memperkenalkan ajaran Taoisme. Melaui pandangan beliau, Seni adalah bererti tidak berbentuk, tidak terlihat, tapi merupakan proses kejadian dari semua benda hidup dan segala benda-benda yang ada di alam semest.

Sumbangan Lao Zi

Bidang-bidang yang berkembang berdasarkan paham Taoisme, antara lain: Taiji, Qigong, bidang kesehatan, Kimia, musik, dsb. Salah satu perkumpulan Taoisme di Cina memiliki kumpulan kitab-kitab hasil kajian Taoisme. Kitab-kitab tersebut berisikan rangkuman tentang ajaran asli Taoisme, peraturan Taoisme, Qigong, kajian-kajian tentang kesehatan, Kimia, musik dan sebagainya..

SHI HUANG TI dalam tamadun Cina Sumbangan oleh tokoh


adalah banyak. Tamadun China menyumbang kearah seni bina yang terunggul di dunia. Contoh seni bina yang termasyur ialah tembok besar China yang di bina oleh Maharaja Shi Huang Ti. Beliau merupakan seorang tokoh yang amat penting dalam tamadun China kerana terkenal dengan pembinaa tembok besar cina yang fungsinya menjadi benteng pertahan negara dari serangan musuh.

Maharaja Hui Tsung dari Dinasti Sung juga merupakan seorang yang mencintai kesenian catan Cina. Beliau menaungi bidang catan dan memberi jaminan latihan kepada artis-artis catan. Oleh sebab itu, seni catan di China telah wujud sebagai kegemaran waktu lapang golongan atasan yang berpendidikan.

Pai Miou

Gong bi

Su Dongpo

Beliau adalah seorang yang terkenal dalam seni kaligrafi cina. Su Dongpo (1037 1101) pada zaman dinasti Song merupakan seorang pelukis dan juga seorang pakar kaligrafi. Kaligrafi merupakan salah satu kesenian yang paling tinggi diberi penghormatan dalam tamadun cina. Kaligrafi ditulis dengan menggunakan dakwat, berus, kertas dan kadangkadang sutera. Perkembangan kaligrafi telah menghasil pelbagai bentuk tulisan cina. Kaligrafi dikatakan mempunyai hubungan yang rapat dengan seni lukis dan puisi.

PANDANGAN DAN SUMBANGAN TOKOH INDIA

RABINRANATH TAGORE
q Adalah seorangBrahmo Samaj,penyair,penulis drama, ahlifalsafah,seniman,pemuzikd ansasterawanberbangsaBengali . q Dia lahir dalam sebuah keluargaBrahmana Bengali, iaituBrahmanayang tinggal di wilayah Bengali, daerah disubbenua IndiaantaraIndiadanBanglades. q Tagore merupakan orangAsiapertama yang mendapathadiah Nobel dalam bidang sastera(1913).

qMelalui pandangan beliau seni adalah proses


yang bertujuan untuk m elahirkan m anusia yang berfikiran sem purna, m encapai segala aspek kehidupan, seperti aspek intelek, rohani, fizikal dan m oral dengan penuh

Sumbangan

Karya-karya tersohor Tagore termasuk Gitanjali (Song Offerings), Gora (FairFaced), dan Ghare-Baire (The Home and the World), serta karya puisi, cerita pendek dan novel yang terkenal dan dikagumi seluruh dunia. Beliau juga seorang pembaharu kebudayaan dan polymath yang memodenkan seni budaya di Benggala. Dua buah lagu dari aliran Rabindrasangeet (sebuah aliran lagu yang dicipta beliau) kini menjadi lagu kebangsaan Bangladesh (Amar Shonar Bangla) dan India (Jana Maha Gana).

ASOKA

Asoka merupakan seorang pemerintah dinasti Mauriya di Kalinga. Beliau terkenal dengan pembinaan empayar yang tersebsar di wilayah India. Sumbangan beliau adalah amat besar Pada zaman Dinasti Maurya di bawah pemerintahan Asoka seni bina telah mencapai zaman kegemilangan. Seni bina zaman Asoka ini dipengaruhi oleh agama Buddha kerana Asoka sangat kuat berusaha mengembangkan agama Buddha. Antara seni bina yang terpenting dalam pembinaan Asoka ialah Tiang Asoka yang berfungsi sebagai undangundang kerajaan Asoka yang terpahat untuk tatapan rakayat

Tiang-tiang Asoka yang dibina dari batu pasir yang dilicinkan dan mencapai ketingian 40 kaki. Di hujungnya terdapat bentuk loceng dan bentuk empat segi yang dihiasi dengan gambar binatang seperti harimau, roda sebelum diletakkan gandingan tiga ekor singa iaitu pengawal kerajaan Asoka menjadi lambang kebesaran pada zaman kerajaan Asoka. Tiang Asoka in berada di Vashiali

Cap mohor kerajaan Asoka yang diguna pakai sehingga kini oleh kerajaan negara India

Asoka dan Tiang Pembinaan Asoka

Shah Jahan

Shabuddin Mohammed Shah Jahan `King of the World King of the World Beliau membina bangunan terunggul di dunia yang bernama Taj Mahal yang merupakan simbol kecintaan Ia merupakan salah satu keajaiban dunia dalam 7 keajaibann dunia Di bina sebagai lambang cinta suci untuk harwah sterinya Mumtaz.

Pemerintah empayar Mughal keemasan empayar Mughal dengan binaan banyak Beliau sangat dikenali kerana binaan Taj Mahal Beliau memotong tangan arkitek bangunan Taj Mahal supaya tiada Taj Mahal kedua. Taj Mahal merupakan salah satu keajaiban dunia dalam 7 keajaibann dunia

Valmiki

Beliau amat terkenal dengan tulisan epik beliau yang bernama Ramayana. Ramayana pula menceritakan tentang pengembaraan Rama mencari isterinya Sita yang telah ditawan oleh Ravana. Epik ini seterusnya diterjemahkan dalam Bahasa Tamil oleh Kambar iatu dalam judul bernama Kamba Ramayana

Vyasa

Beliau menulis epik yang bernama Mahabaratha yang menjadi epik yang terunggul di kalangan masyarakan India Mahabharata mengandungi syair yang menceritakan tentang permusuhan Pandawa dan Kaurava.

Situasi dalam epik Ramayana Situasi dalam epik Mahabaratha

Rumusan

Kita dapat melihat variasi dan kepelbagaian pandangan yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh seni dunia. Kepelbagaian pandangan tersebut sebenarnya turut menjadi perencah di dalam mewujudkan kepelbagaian genre, aliran, teknik serta variasinya seni itu sendiri. Sejajar dengan peranan seni dan kesenian di dalam kaitannya dengan warisan dan kebudayaan masyarakat, pandangan tokoh-tokoh yang dilontarkan mencerminkan apa yang sebenarnya mampu diterjemahkan oleh seni dan kesenian itu sendiri di dalam masyarakat.

Rujukan

http://colourexist.blogspot.com/2010/01/panda ngan-tokoh-tokoh-barat-timur-dan.html http://zul9990.blogspot.com/ http://www.arkib.gov.my/syed_ahmad_jamal http://www.malaysiakini.com/news/172157

http://www.slideshare.net/filaifa/tamadun-china http://pbmum.tripod.com/sejarah/30.html http://traditionalislam.freeservers.com/RiwayatHidup_IbnKh aldun.htm http://notasenivisual.blogspot.com/ http://www.mindamadani.my/index2.php? option=com_content&do_pdf=1&id=100 http://bakorlambok.tripod.com/workhop2/pengantar_pendidi kan/pengantar_topik_2.htm http://ms.wikipedia.org/wiki/Rabindranath_Tagore

SEKIAN TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai